:

Wasastjerna nr 2196

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wasastjerna nr 2196

Adlad 1808-10-17. Introd. 1809.

Ätten har sitt ursprung från två sins emellan oskylda släkter Fahlander och Bergvald, vilka adlades med gemensamt sköldebrev. Den Bergvaldska grenen utdog med stiftaren själv i Sverige. Den Fahlanderska grenen, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Tigerstedt, och immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 6 februari 1818 under nr 162 bland adelsmän, kvarstannade i nämnda land samt har allt sedan dess varit där bosatt. Först 1892 överflyttade en medlem till Sverige, men han efterlämnade endast en dotter.

Fahlanderska ättegrenen.

Wasastjerna A219600.jpg

Wasastjerna A219601.jpg

TAB 1

Abraham Fahlander, adlad Wasastjerna (son av Jakob Falander, se adliga ätten Tigerstedt, Tab. 2), född 1746-12-02 i Gamlakarleby. Student i Åbo 1761-11-09. Ägnade sig först åt juridiska studier men fick sedan plats på handelskontor i Stockholm 1763. Övertog efter faderns död 1768 dennes handelsrörelse i Gamlakarleby men flyttade till Vasa 1774, varest han köpt en tobaksfabrik. Handlande därst. 1776-06-26. Rådman 1780-09-20. T. f. borgmästare därst. vid flera tillfällen. Stadens riksdagsman 1789, 1792 och 1800. RVO 1800-06-14. Kommerseråds n. h. o. v. 1802-07-29. Blev vid ryssarnas ankomst till Vasa under kriget 1808 såsom misstänkt att uppvigla allmogen fängslad s. å. 11/6, och förd till Åbo samt av ryske överbefälhavaren greve Buxhövden utan rannsakning dömd att arkebuseras, men på gjord protest, att ett sådant behandlingssätt stred mot kejsarens proklamation till finska folket, frigiven samma dag, som domen skulle verkställas, och erhöll tillstånd att begiva sig till Sverige. Blev under överresan dit vid passerandet av Lemlands prästgård på Åland, där konung Gustaf IV Adolf då hade sitt högkvarter, uppkallad till honom jämte advokatfiskalen i Vasa hovrätt, lagmannen Anders Johan Bergwald, vilken på enahanda sätt hanterats av ryssarna, »för deras städse visade välförhållande samt trohet och nit emot fäderneslandet» adlad s. å. 17/10 med det av konungen själv dem givna gemensamma namnet Wasastjerna (introd. 1809 under nr 2196). Återkom 1810 till Finland samt fortsatte sin handels- och bruksrörelse. Död 1815-01-26 i Vasa och begraven i en av honom byggd familjegrav på Vasa och Mustasaari församlingars begravningsplats. 'Han ägde förutom handelsrörelsen i Vasa stad Östermyra av honom anlagda järnbruk i Ilmola socken samt Kolkki i Lillkyro socken, varest han drev en för den tiden ovanligt stor kvarn- och sågverksrörelse, varjämte han genom betydliga skeppsbyggnader, uppodlingar av jord och mossar samt på egen bekostnad verkställda forsrensningar högst väsentligt bidragit till handelns och näringarnas tillväxt i södra Österbotten.’. Gift 1:o 1775-04-20 med Sofia Beata Bladh, född 1756-08-22, död 1777-06-22 i Vasa, dotter av handlanden därst. Mikael Bladh och Catharina Töhlberg. Gift 2:o 1779-09-27 med Catharina Elisabet Rahm, född 1762-08-06, död 1793-06-14 i Vasa, dotter av handlanden i Gamlakarleby, rådmannen Johan Rahm och Christina Lithén.

Barn:

 • 1. Jakob Niklas, född 1776-09-02 i Vasa, liksom syskonen, död där 1777-06-20.
 • 2. Johan Jakob, född 1781. Kontorsskrivare. Död 1858. Se Tab. 2.
 • 2. Fredrik, född 1782-09-05. Student i Uppsala 1796-09-07 och i Åbo s. å. 16/10. Anställd i faderns affär och reste utrikes 1802. Död ogift 1810-12-16 av gula febern Guadeloupe
 • 2. Carl Abraham, född 1783. Handlande. Död 1843. Se Tab. 19
 • 2. Gustaf Adolf, född 1785. Brukspatron. Död 1849. Se Tab. 20.
 • 2. Frans Didrik, född 1786. Godsägare. Död 1853. Se Tab. 26.
 • 2. Christian Vilhelm, född 1787. Handlande. Död 1830. Se Tab. 29.
 • 2. Alexander, född 1788-08-26, död 1789-02-28.
 • 2. Georg, född 1791-06-16, död 1792-04-00.

TAB 2

Johan Jakob, (son av Abraham Fahlander, adlad Wasastjerna, Tab. 1), född 1781-06-21 i Vasa. Erhöll undervisning i Hull i England, varifrån han hemkom 1794-11-01. Student i Uppsala 1796-09-07 och i Åbo s. å. 16/10. Därefter anställd i faderns affär tills bröderna fyra år efter faderns död sins emellan verkställde arvskifte 1819. Inköpte då Åminneborg i Malaks socken och ägnade sig åt jordbruk. Sålde denna egendom på 1840-talet. Kontorsskrivare vid finska bankens växelkontor död Vasa 1840-09-21. Död 1858-02-14 i nämnda stad. Gift 1:o 1803-06-22 med Catharina Charlotta Björck, född 1785-12-02, död 1814-01-05 i Vasa, dotter av handlanden därst. Erik Björck och Anna Beata Bruun. Gift 2:o 1817-07-24 i Vasa med sin broders svägerska Catharina Christina Bange, född 1796-10-28 i Uleåborg, död 1882-04-26 i Helsingfors, dotter av rektorn vid trivialskolan i Vasa Jakob Bange och Elisabet Tulindberg.

Barn:

 • 1. Gustaf Abraham, född 1804-06-09 i Vasa. Student i Uppsala 1823-09-03 och i Åbo 1824-06-25. Sergeant vid 1. finska infanteriregementets Vasabataljon 1825-03-01. Underfänrik vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827-03-05. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Porteépéefänrik därst. Fänrik vid 46. jägarregementet 1830-12-08. Underlöjtnant därst. 1832-05-14. Transp. till villmanstrandska jägarregementet 1833-10-29 och till 6. finska linjebataljonen 1835-10-28. Löjtnant därst. 1838-06-06. Stabskaptens avsked 1839-10-29. Ingick åter i tjänst med löjtnants grad vid 1. sibiriska linjebataljonen 1841-09-17. Åter avsked med stabskaptens grad 1843-11-11. Åter i tjänst med löjtnants grad vid 1. arrestantkompaniet av ryska ingenjörsväsendet 1846-03-16. Transp. till 3. kompaniet s. å. 10/11 och till 7. kompaniet 1848-04-09 samt sist till 29. kompaniet. Död ogift 1858-03-00 och avförd ur rullorna s. å. 15/4.
 • 1. Anna Charlotta, född 1806-05-11 i Vasa, död där 1876-07-11. Gift 1821-09-20 på Åminneborg med majoren och lanträntmästaren Carl Otto von Willebrand, född 1792, död 1862.
 • 1. Maria Amalia, född 1809-05-31, död 1810-08-10.
 • 1. Maria Amalia, född 1811-07-01, död 1813-08-07.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1813-11-19, död 1814-09-21.
 • 2. Elisabet Matilda, född 1818-05-05 i Vasa, död 1863-07-30 i Ylihärmä. Gift 1847-07-25 i Vasa med kyrkoherden i Vörå pastorat, kontraktsprosten Ture Birger Wegelius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1866-10-26 i Lappo med Matilda Amanda Litzell, född 1846-05-03 i Kuolajärvi socken, död 1881-01-16 i Gamlakarleby, dotter av vice pastorn Christian Vilhelm Litzell och Anna Catharina Granrot. Gift 3:o 1882-06-12 i Tavastehus med Hilda Fredrika Schrey, född 1840-02-04 i Pälkäne, dotter av häradsskrivaren Carl Johan Schrey och Andrietta Lovisa Nohrström), född 1822-02-19 i Oravais prästgård, död 1890-07-29 i Vörå prästgård.
 • 2. Jakob Viktor, född 1819. Senator. Död 1895. Se Tab. 3
 • 2. Alfred Edgar, född 1821. Överingenjör. Död 1906. Se Tab. 10.
 • 2. Safira Natalia Rosalie, född 1823-03-05 på Åminneborg, död 1913-01-26 i Vasa. Gift 1848-11-30 i nämnda stad med bruksförvaltaren på Orisbergs bruk Carl Gustaf Lindberg, född 1817-09-19, död 1854-08-18.
 • 2. Edvin Gideon, född 1824. Förste ombudsman. Död 1877. Se Tab. 15.
 • 2. Agnes Amalia Catharina, född 1826-03-02 på Åminneborg, död ogift 1895-05-09 i Helsingfors.
 • 2. Selma Ottilia Josefina, född 1828-05-06 på Åminneborg, död ogift 1922-08-03 i Helsingfors.
 • 2. Selim Osvald, född 1831-01-14 på Åminneborg. Student i Helsingfors 1848-06-19. Filosofie kandidat därst. 1853-03-11 och promov. filosofie magister s. å. 30/5. Med. kandidat 1856-03-20. Med. licentiat 1859-03-04. Med. och kirurg, doktor 1860-05-31. Assistentläkare vid allmänna sjukhuset i Helsingfors 1861-01-08. Docent i praktisk medicin vid universitetet i Helsingfors 1865-06-26. Avsked från assistentläkarbefattningen 1872. Professors titel 1876-04-16. Avsked från docenturen s. å. 17/12. Därefter praktiserande läkare i Helsingfors. Promov. jubelmagister 1907-05-30. Jubeldoktor 1910-05-31. Död ogift 1917-07-07 i Helsingfors.
 • 2. Evert Edelfrid, född 1833. Bandirektör. Död 1930. Se Tab. 18.

TAB 3

Jakob Viktor, (son av Johan Jakob, Tab. 2), född 1819-06-14 i Vasa. Student i Helsingfors 1837-10-05. Auskultant i Vasa hovrätt 1841-06-17. Vice häradshövding 1844-12-23. Kanslist i nämnda hovrätt 1850-09-02. Aktuarie därst. 1853-11-16. Extra fiskal 1855-07-23. Notarie 1856-10-31. Sekreterare 1859-05-26. Assessor 1860-12-12. RRS:tAO3kl 1866-04-08. Senator och ledamot av kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1869-11-27. RRS:tAO2kl med kejserl. kr. 1872-04-28. RRS:tVlO3kl 1876-04-16 och S:tStO1kl 1879-04-13. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1881-12-16. RRS:tAO1kl 1883-04-14 och S:tVlO2kl m st k 1889-04-04. Avsked från ämbetet 1890-12-29. Död 1895-03-01 i Helsingfors. Gift 1860-07-19 på Eriksberg i Uskela socken med sin svågers halvsysters dotter Vendla Helena Vilhelmina Bonsdorff, född 1839-07-19 på Eriksberg, död 1921-03-11 i Helsingfors, dotter av professorn vid universitetet i Helsingfors, statsrådet Evert Julius Bonsdorff och Vendla Ottiliana von Willebrand.

Barn:

 • Fanny Helena, född 1863 5'/10 i Helsingfors, död där s. å. 13/10.
 • Hugo Valfrid, född 1865-05-09 i Vasa, död där 1867-09-23.
 • Axel Edvard, född 1866. Vice häradshövding. Död 1917. Se Tab. 6.
 • Ivar Ossian, född 1868. Bankdirektör. Se Tab. 8
 • Ellen Gertrud Carin, född 1870-02-26 i Vasa, död ogift 1890-12-11 i Helsingfors.
 • Aina Maria, född 1872-06-04 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. FinlVRtn 1933.
 • Edit Matilda, född 1874-07-24 i Muurla kapell av Uskela socken, död 1877-01-31 i Helsingfors.
 • Ester Helena, född 1876-10-06 i Helsingfors, död ogift 1895-05-17 i nämnda stad.
 • Viktor Valdemar, född 1879. Häradshövding. Se Tab. 9.

TAB 4

Evert Viktor (son av Jakob Viktor, Tab. 3), född 1862-05-27 i Vasa. Student i Helsingfors 1881-05-27. Filosofie kandidat därst. 1885-12-15 och promov. filosofie magister 1886-05-31. Med. kandidat 1889-05-31. Med. licentiat 1893-10-28. Född född förste assistentläkare vid allmänna sjukhusets i Helsingfors medicinska avdelning 1894–1898. Läkare vid polisinrättningen i Helsingfors 1902. Läkare vid Helsingfors stads tuberkulossjukhus å Grejus 1905-06-09. Ånyo läkare vid polisinrättningen i Helsingfors s. å. 30/12. Avsked från tuberkulossjukhusbefattningen 1908-03-00 och från polisinrättningen 1927-05-31. Praktiserande läkare i nämnda stad. Verkst. direktör för Läkares sjukhusaktiebolag (Eira) därst. Gift 1894-09-01 i Helsingfors med Hanna Maria Grenman, född 1868-03-22 Nygård

Barn:

 • Märta Helena, född 1895-08-03. Anställd i Privatbankens i Helsingfors aktiebolag 1914 och i Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors 1922. Gift 1925-05-26 i nämnda stad med lektorn vid industriskolan i Helsingfors, direktorn för tekniska läroverket därst., filosofie kandidat Maximilian Sergelius, född 1879-05-05 i Åbo.
 • Per Evert, född 1897-08-30 i Helsingfors, liksom de följande syskonen. Elev vid Friedrichs Polytechniska institut i Köthen. Ingenjör vid Technikum Mittweida 1928. Sedan anställd vid Varkaus' fabriker.
 • Dora Maria, född 1899-05-24. Stiftsjungfru. Anställd i aktiebanken för utrikeshandel i Helsingfors 1922, sedan vid Helsingfors' aktiebank.
 • Ebba Margareta, född 1903-10-11. Stiftsjungfru. Anställd vid Finska pappersbruksföreningens kontor i Helsingfors 1922. Sedan sjuksköterska vid Maria sjukhus i nämnda stad.
 • Ulla Johanna, född 1908-05-05. Stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1926-05-31. Med. preliminärexamen 1928-05-18. Farmaciestudiosiexamen 1930-12-00. Gift 1932-06-11 i Helsingfors med filosofie magister Gunnar Viktor Petrelius, född 1903.
 • Edit Rosina, född 1910-11-24. Stiftsjungfru. Sjuksköterska.

TAB 5

Gunnar Evert (son av Evert Viktor, Tab. 4), född 1900-11-18 i Helsingfors. Student därst. 1919-05-26. Med. kandidat 1923-12-22. Reservsanitetslöjtnant 1926-07-31. Gymnastiklärare 1927-05-18. Med. licentiat 1930-10-28. Läkare vid kommunala sjukhuset i Suojärvi 1931-01-09. Järnvägsläkare s. å. Gift 1931-06-10 i Suojärvi med Margit Irene Ahlgren, född 1902-05-30 i Kuopio, dotter av distriktskassören vid statsjärnvägarna Carl Viktor Ahlgren och Fanny Eklöf.

Barn:

 • Heidi, född 1932-10-24 i Suojärvi, liksom brodern.
 • Gustaf Evert (Gösta), född 1934-02-10.

TAB 6

Axel Edvard (son av Jakob Viktor, tab. 3), född 1866-11-17 i Vasa. Student i Helsingfors 1884-05-23 filosofie kandidat 1887-12-23. Jur. utr. kandidat 1892-12-23. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 30/12. Vice häradshövding 1895-05-29. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 4/9 och i dess ekonomidepartement s. å. 25/9. Kanslist i senatens civilexpedition 1897-11-29. Yngre ledamot i lagberedningen 1898-11-25–1902-01-01. Avsked från kanslistbefattningen 1902-09-02. Delägare i advokatbyrån Jansson & Sundman i Helsingfors under några år från 1906. Död 1917-04-30 i Helsingfors. Ägde Koskis (Eriksberg) i Muurla kapell av Uskela socken från 1902. Gift 1895-06-17 med Agda Matilda Donner, född 1869-08-02 i Helsingfors, dotter av extra ordinarie professorn vid universitetet i Helsingfors, senatorn Otto Donner och hans 1:a fru Hilda Rosina Louise Malm.

Barn:

TAB 7

Jarl Axel (son av Axel Edvard, Tab. 6), född 1896-11-18 i Helsingfors. Student därst. 1914-05-18. Assistent vid universitetets kemiska laboratorium 1917–1920. Filosofie kandidat 1918-10-10 och promov. filosofie magister 1919-05-31. Filosofie licentiat 1921-11-17. Filosofie doktor 1922-02-25. Docent i fysikalisk kemi vid universitetet i Helsingfors s. å. 26/4. Professor i tillämpad fysik därst. 1925-12-29. LFVS 1926. Led. av Royal Institution of Great Britain 1931. Gift 1:o 1918-03-17 i Helsingfors med Sigrid Susanna Lindberg, från vilken han 1925 blev skild, född 1896-09-23, dotter av majoren och bankkamreraren Alfons Lindberg och hans 1:a fru Sigrid Sumelius. Gift 2:o 1926-02-16 i Helsingfors med Signe Maria Hydén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren N. N. Sundvall, från vilken hon blev skild), född 1901-07-30 i Stockholm, dotter av predikanten Jonas Arvid Hydén och Cecilia Andersson.

Barn:

 • 1. Helene'' Louise, född 1920-03-21 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • 1. Axel Fredrik, född 1924-06-18.
 • 2. Birgit Maria, född 1927-02-16.

TAB 8

Ivar Ossian (son av Jakob Viktor, Tab. 3), född 1868-08-25 i Vasa. Student i Helsingfors 1886-05-20. Filosofie kandidat 1892-12-20. Yngre bokhållare i Finlands bank 1897-12-24. Avsked 1904-06-15. Biträdande föreståndare för Nordiska aktiebankens för handel och industri filialkontor i Helsingfors s. å. i juni. Direktör för sistnämnda banks centralkontor i nämnda stad 1907-04-01. Direktör i Nordiska föreningsbanken 1919-10-01. Äg. Masa gård m. fl. lägenheter i Kyrkslätts socken. Gift 1908-08-25 Stansvik, statsrådet Mauritz Emil Fredrik Hallberg och Anna Emilia Schildt.

Barn:

 • Åke Viktor, född 1909-05-30 i Helsingfors. Student därst.
 • Sten Mauritz, född 1910-06-20 i Helsingfors. Student därst. 1928-05-31.

TAB 9

Viktor Valdemar (son av jakob viktor, tab. 3), född 1879-03-08 i Helsingfors. Student därst. 1897-05-15. Auskultant i Vasa hovrätt 1904-04-18 och i Åbo hovrätt s. å. 12/10. Vice häradshövding 1907-05-31. Brottmålsnotarie vid rådsturätten i Åbo 1910-03-07. Civilnotarie därst. s. å. 7/10. Kanslist i Åbo hovrätt 1914-02-23. Notarie därst. 1917-06-04. Fiskal 1918-01-24. Adjungerad ledamot av hovrätten från 1913-02-17. Assessor 1918-11-23. Hovrättsråd 1930-04-25. Häradshövding i Borgå domsaga 1931-12-09. Gift 1905-05-13 i Helsingfors med Ebba Hildegard (Hildi) Öhrbom, född där 1879-02-18, dotter av överstelöjtnanten vid lotsverket i Finland Herman Isidor Öhrbom och Hulda Sofia Carolina Brusewitz.

Barn:

 • Anita Helena, född 1909-01-12 i Åbo, liksom bröderna. Gift 1927-10-08 med agronomen friherre (finska greven) Carl Gustaf August Magnus Armfelt, född 1897.
 • Bengt Viktor, född 1910-04-10. Student i Åbo 1930-05-31. Se Tab. 9A.
 • Kurt Gustaf Viktor, född 1918-07-15.

TAB 10

Alfred Edgar, (son av Johan Jakob, Tab. 2), född 1821-06-05 Åminneborg Student i Helsingfors 1837-10-05 och i Uppsala 1840-10-07. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1843-01-14–1844. Nivellör vid Saima kanal 1845-06-04. T. f. arbetschef därst. 1846-08-29. Arbetschef 1847-03-20. Tillika ingenjör av 4. klass (löjtnant) vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörsfördelning i Finland 1848-04-05. RRS:tStO3kl 1856-09-25. Ingenjör av 3. klass (stabskapten) 1857-03-10. Ingenjör av 2. klass (kapten) 1858-02-02. Ingenjör av 1. klass (överstelöjtnant) 1862-01-22. RRS:tAO3kl s. å. 29/4 och S:tStO2kl 1866-04-08. Distriktsingenjör i Tammerfors distrikt 1867-04-20. Överförd å civilstat såsom ingenjör av 1. klass vid nämnda kår 1870-01-14. RRS:tAO2kl s. å. 11/9. Överingenjör och ledamot av överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland s. å. 28/9. Avsked 1881-07-21. RRS:tVlO3kI s. d. Död 1906-04-23 Gumböle Gift 1857-08-30 med Maria Adelaide Boy, född 1831-04-21, död 1908-07-15 på Gumböle och begraven i Helsingfors, dotter av hovrättsrådet i Vasa hovrätt, filosofie doktorn Carl Johan Boy och Carolina Vilhelmina Adelaide Noréus.

Barn:

 • Emelie Adelaide, född 1858-07-10 i Helsingfors, död där 1871-11-06.
 • Carl Alfred, född 1860. Lantbruksråd. Se Tab. 11
 • Sigrid Maria, född 1862-06-28 i Helsingfors, död ogift 1909-06-28, i nämnda stad.
 • Osvald Severin, född 1864. Vice häradshövding. Se Tab. 12.
 • Uno Alfons, född 1865. Vice häradshövding. Död 1912. Se Tab. 13.

TAB 11

Carl Alfred (son av Alfred Edgar, Tab. 10), född 1860-06-19 i Helsingfors. Student därst. 1877-06-14. Anställd på handelskontor i Viborg 1882, sedan lantbrukare. Ordförande i länsskogsnämnden i Åbo och Björneborgs län 1918. Lantbruksråds titel 1920-12-03. Äg. Strömma gård i Bjärnå, sedan Kimito socken. Gift 1890-10-08 i Helsingfors med Berta Alfthan, född 1860-03-31 i Viborg, dotter av godsägaren Fredrik Alfthan och hans 2:a fru Julie Louise Lydecken.

Barn:

 • Gurli, född 1894-06-02 i Helsingfors. Gift 1915-11-28 på Strömma med agronomen Åke Constantin von Wendt, finska adliga ätten nr 213, född 1889-09-02.
 • Eva Margareta, född 1898-06-14. Gift 1922-06-04 på Strömma med filosofie magister Börje Olof Algot Olsoni, född 1898-01-08 Vartsala

TAB 12

Osvald Severin (son av Alfred Edgar, Tab. 10), född 1864-04-01 i Helsingfors. Student därst. 1882-11-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1888-02-16. Vice häradshövding 1890-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1891-02-04 och i dess ekonomidepartement s. å. 13/2. Sedan lantbrukare och ägde Gumböle i Esbo socken 1894–1916. Suppleant i direktionen för Finlands hypoteksförening 1914. Ledamot därst. 1908. Köpte 1916 Karviais i Angelniemi socken, vilket han sedan utbytte mot Tammenpää före detta boställe i samma socken. Ordförande i förvaltningsrådet för Jordbrukarnas i Finland försäkringsaktiebolag Terra. Gift 1890-08-29 Viurila

Barn:

 • August Osvald Olof, född 1891-07-24 i Helsingfors, död (drunknade) 1896-06-01 vid Gumböle.

TAB 13

Uno Alfons (son av Alfred Edgar, Tab. 10), född 1865-06-08 i Helsingfors. Student därst. 1883-05-24. Auskultant i Viborgs hovrätt 1888-10-08. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1891-04-23 och i dess justitiedepartement s. å. 29/4. Vice häradshövding 1892-05-31. Därefter affärsman. Grundläggare av finska telegrambyrån. Död 1912-07-15 i Helsingfors. Gift där 1902-05-12 med Maria Augusta (Lilly) von Haartman, född 1872-09-07 i Helsingfors, dotter av senatorn och geheimerådet Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman, finska adliga ätten nr 168, och hans 1:a fru friherrinnan Augusta Vilhelmina Mellin.

Barn:

 • Barbro Augusta Maria Monika, född 1908-03-05 i Helsingfors, liksom brodern. Stiftsjungfru. Skriftställarinna.
 • Göran Alfred Viktor, född 1910-02-18. Student i Helsingfors 1929-05-31.

TAB 14

Knut Edgar (son av Alfred Edgar, Tab. 10), född 1867-10-06 i Tavastehus. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors 1886. Utexaminerad från dess fackskola för arkitektur 1891-05-30. Privatarkitekt i Helsingfors. Bostadsinspektör och chef för bostadsinspektionens kansli därst. 1919-08-19. FFrK. FrkrMM m sp. Gift 1:o 1891-06-19 på Mokulla gård i Hollola socken med Maria Irene von Hausen, född 1868-12-22, död 1892-08-02 i Helsingfors, dotter av bankdirektören Paul Frans Vilhelm von Hausen och Fanny Maria Westberg. Gift 2:o 1897-03-21 i Stockholm med Anna Elisabet (Lisa) Carolina Vilhelmina Ringdahl, född 1873-08-06 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Elias Ringdahl och Anna Alfrida Widholm.

Barn:

 • 1. Fanny Irene, född 1892-07-16 i Helsingfors, liksom halvsyskonen, död där s. d.
 • 2. Olof Tore Alfred, född 1898-09-15. Deltog i Finlands frihetskrig 1918 tillhörande Helsingfors jägarbrigad. FFrM2kl och FrkrMM 1919. Tjänsteman i Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors 1920. Gift 1929-05-08 med Ebba Sofia Laurén, född 1897-08-14 i Helsingfors, dotter av universitetsadjunkten och apotekaren, filosofie doktorn Eliel Valter Calixtus Laurén och Sofia Pettersson.
 • 2. Knut Holger, född 1900-01-17. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrkrMM m sp 1919. Anställd vid finska ammunitionsfabrikens aktiebolag i Riihimäki 1922-09-01.
 • 2. Stig Folke Thron, född 1903-08-17. Student i Åbo 1923-05-31. Död s. å. 22/11.
 • 2. Gunnel Elisabet Maria, född 1905-03-14. Gift 1929-03-16 med pastorn Carl Ruben Rafael Sevonius, från vilken hon 1931 blev skild, född 1901-10-23 i Uleåborg.

TAB 15

Edvin Gideon (son av Johan Jakob, Tab. 2), född 1824-06-05 Åminneborg Student i Helsingfors 1841-09-25. Filosofie kandidat därst. 1846-05-28 och promov. filosofie magister 1847-06-22. Jur. utr. kandidat 1851-10-10? auskultant i Vasa hovrätt s. å. 1/11. Vice häradshövding 1853-12-19. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1854-02-07. Kopist i senatens kammar- och räkenskapsexpedition s. å. 21/3. T. f. landskamrerare i Nylands län 1856-11-18–1857-05-01. Med bibehållande av sin befattning i senaten sekreterare och ombudsman hos Brandstodsbolaget för egendom på landet 1858-03-09. Förste kammarförvant i senatens militieexpedition s. å. 27/4. Avsked från senaten 1861-03-12. Förste ombudsman hos nämnda brandstodsbolag 1864. Död 1877-02-28 i Helsingfors. Gift 1855-08-28 Domarbacken

Barn:

 • William Gideon, född 1857-10-11 i Helsingfors, liksom syskonen, död där 1862-02-19.
 • Björn Rudolf, född 1860-06-30. Student i Helsingfors 1879-05-23. Auskultant i Åbo hovrätt 1886-09-22. Vice häradshövding 1889-05-31. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1890-07-26. Juridiskt biträde vid fattigvårdsinspektionens i Finland kansli 1893-12-19–1910. Kanslist i senatens kammarexpedition 1895-10-14. RRS:tStO3kl 1899-04-30. T. f. kanslist vid riddarhuskansliet 1903-01-31–1904. Avsked från befattningen i senaten 1903-11-16. Brottsmålsnotarie vid rådsturätten i Helsingfors 1904-10-28. Protokollssekreterare i senatens för Finland finansexpedition 1906-10-31. Avsked 1911-04-11. Död ogift 1928-04-29 i Helsingfors. Han testamenterade sin förmögenhet till Åbo akademi.
 • Ingrid Matilda, född 1862-02-12. Lärarinna i stenografi.
 • Torsten Gideon, född 1863. Artist. Död 1924. Se Tab. 16.
 • Lars Gustaf, född 1866-03-10. Student i Helsingfors 1884-05-23. Filosofie kandidat 1888-05-09. Jur. utr. kandidat 1894-12-29. Auskultant i Åbo hovrätt 1895-01-14. Vice häradshövding 1897-05-31. Ledamot av direktionen för Vasa aktiebanks kontor i Tammerfors. Advokat i sistnämnda stad 1903. Juridiskt ombud i Helsingfors för Nokia aktiebolag, Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolag samt aktiebolag Valkiakoski 1912.
 • Knut Harald, född 1868. Trädgårdsmästare. Se Tab. 17.
 • Selma Charlotta, född 1870-05-18.
 • Nils Jakob, född 1872-05-31. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors 1891. Utexaminerad 1892. Anställd vid brandförsäkringsaktiebolag Fennias huvudkontor i Helsingfors 1897–1909. Inrättade en konstindustrien ritbyrå i Helsingfors 1909. Föreståndare för Helsingfors stads museum 1913-02-04. Avsked därifrån 1920-04-21. Gift 1899-08-07 i nämnda stad med Ada Sylvia Hahl, född 1872-02-04, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Gustaf Hahl och hans 2:a fru Emma Sofia Wahlman.

TAB 16

Torsten Gideon (son av Edvin Gideon, Tab. 15), född 1863-12-17 i Helsingfors. Student därst. 1883-05-19. Artist (porträtt- och genremålare). Död 1924-07-01 i nämnda stad. Gift där 1899-10-01 med Maria Alexandra Prestén, född 1879-08-21 i Helsingfors.

Barn:

 • Marta Maria, född 1900-12-09 i Helsingfors, liksom syskonen. Musiker.
 • Lennart Gideon, född 1902-08-19. Student i Helsingfors 1922-05-31. Död där 1934-04-00.
 • Saga Elisabet, född tvilling 1908-01-31.
 • Rhea Margareta, född tvilling 1908-01-31.

TAB 17

Knut Harald (son av Edvin Gideon, Tab. 15), född 1868-02-03 i Helsingfors. Student därst. 1886-05-20. Trädgårdsmästare och blomsterhandlare i nämnda stad. Blomsterodlare. Äg. hus i Grankulla. Gift 1909-08-19 i Helsingfors med Anna Nadesjda Kjellander, född 1880-05-14.

Barn:

 • Svea, född 1910-10-18 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Anna Margareta, född 1912-08-14, död 1914-05-20 i Helsingfors.
 • Bo Björn Harald, född 1915-06-29.

TAB 18

Evert Edelfrid (son av Johan Jakob, Tab. 2), född 1833-02-23 Åminneborg Student i Helsingfors 1849-06-23. Filosofie kandidat därst. 1853-05-13 och promov. filosofie magister s. å. 30/5. Lärare i matematik vid privatgymnasium i Helsingfors 1853–1855. Nivellör vid järnvägsbyggnaden mellan Helsingfors och Tavastehus 1857-02-03. Arbetschef därst. s. å. 26/4. Ingenjör av 5. klass (underlöjtnant) vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörsfördelning i Finland 1858-02-02. Ingenjör av 4. klass (löjtnant) därst. 1862-01-22. RRS:tStO3kl s. å. 29/3. Arbetschef i 3. distriktet av järnvägsbyggnaden S:t Petersburg –Riihimäki 1868-03-02–1870-11-01. RRS:tAO3kl 1870-09-11. Ingenjör av 3. klass 1871-02-09. Bandirektör vid statsjärnvägarna i Finland 1873-05-27. RRS:tStO 2kl 1882-04-09, S:tAO2kl 1885-08-08 och S:tVlO4kl 1886-11-22. RRS:tVlO3kl 1898-04-17. Avsked s. å. 20/5. Erhöll en briljanterad snusdosa s. å. 29/6. Utmärkelsetecknet för 40 års tjänst s. å. 18/12. Promov. jubelmagister 1907-05-30. Konsultativ ledamot av överstyrelsen för väg- och vattenbyggnader i Finland 1898–1913. Död 1930-05-20 i Helsingfors. Gift 1859-08-23 i Nykarleby socken med sin broders svägerska Matilda Vilhelmina Barck, född 1833-10-02 i Vasa, död 1879-01-06 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen Nils Magnus Barck och Vilhelmina Hast.

Barn:

 • Elin Maria, född 1860-07-09 i Hausjärvi socken, död 1933-05-05 i Helsingfors. Gift 1883-01-10 i Helsingfors med sin faders sysslings sonson professorn vid Helsingfors universitet, t. f. kanslern, statsrådet, filosofie doktorn Anders Severin Donner, född 1854-11-05 i Gamlakarleby.
 • Johan Osvald (Johannes), född 1861-11-05 i Hausjärvi socken. Student i Helsingfors 1879-05-23. Filosofie kandidat därst. 1882-05-23 och promov. filosofie magister s. å. 31/5. Anställd vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor i Helsingfors 1889-01-03. Jur. utr. kandidat 1891-05-30. Verkst. direktör i Åbo aktiebank 1896-02-21. Direktör i Föreningsbanken i Finland 1906. Verkst. direktörssuppleant därst. och i Nordiska föreningsbanken 1919-10-01. Vice ordförande i direktionen för högre svenska handelsläroverket i Helsingfors. KFinlVRO2kl 1921-12-31. Ordförande i förvaltningsrådet för Nordiska föreningsbanken 1931-03-02. Filosofie jubelmagister 1932-05-31. Gift 1894-08-22 med friherrinnan Johanna Vilhelmina Adelaide (Hanna) Wrede af Elimä, född 1868-02-06 Storvik
 • Anna Elisabet, född 1863-05-18 i Tavastehus, död där 1865-12-31.
 • Georg Axel, född 1865-04-23 i Tavastehus. Elev vid polytekniska institutet i Helsingfors 1884. Utexaminerad från dess fackskola för arkitektur 1890-05-31. Extra arkitekt hos överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1894. Död ogift 1915-12-01 i Helsingfors.
 • Otto Maximilian, född 1867-03-25 i Tavastehus, död där s. å. 14/6.
 • Elsa Matilda, född 1868-07-04 i Viborg. Renskriverska vid järnvägsstyrelsens i Finland kansli 1905. Ord. kanslibiträde därst. 1906. Erhöll en briljanterad brosch 1907-05-05. Avsked 1913.

TAB 19

Carl Abraham, (son av Abraham Fahlander, adlad Wasastjerna, Tab. 1), född 1783-10-31. Student i Greifswald 1802. Anställd i faderns handelsrörelse 1803. Övertog densamma vid brödernas arvskifte efter fadern 1819 i kompaniskap med yngste brodern Christian Vilhelm till dennes död 1830 och därefter ensam. Död 1843-04-17 i Vasa. Gift 1:o 1811-08-28 med sin äldste broders svägerska Sofia Albertina Björck, född 1787-02-28, död 1818-03-09, dotter av handlanden i Vasa Erik Björck och Anna Beata Bruun. Gift 2:o 1822-02-15 i Vasa med sin yngste broders svägerska Gustava Sofia Johanna Juliana Cedercrona, född 1788-06-27 Fluxerum, död 1861-04-09 i Vasa, dotter av ryttmästaren Åke Julius Cedercrona, och hans 2:a fru Johanna Jakobina von Johnstone.

Barn:

 • 1. Sofia Beata, född 1813-05-24 i Vasa, liksom syskonen, död 1847-05-17 i Kaskö. Gift 1831-06-10 i Vasa kyrka med handlanden i Vasa, sedan i Kaskö Carl Jakob Grönberg i hans 1:a gifte, född 1809-08-01, död 1876-06-20 död Kotka.
 • 1. Maria Charlotta, född 1815-06-09, död 1869-03-09 i Vasa. Gift där 1842-08-31 med sin systers svåger, godsägaren Adolf Fredrik Grönberg i hans 1:a gifte, född 1814, död 1888-04-03.
 • 1. Fredrika Vilhelmina, född 1817-06-11, död s. å. 17/7.
 • 2. Teresia Constance, född 1823-02-08, död 1861-03-07. Gift 1850-09-17 i Vasa med sin kusin, kommerserådet Abraham August Wasastierna, i hans 1:a gifte, född 1818, död 1904.
 • 2. Carl Abraham Julius, född 1824-08-04, död s. å. 10/8.
 • 2. Betty Johanna, född 1825-08-06, död ogift 1844-08-04 i Vasa.
 • 2. Hilda Vilhelmina, född 1827-07-29, död ogift 1846-06-06 i Vasa.
 • 2. Carolina Albertina, född 1830-06-15, död 1834-12-21 i Vasa.
 • 2. Christian August, född 1833-01-19. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm. Extra elev vid Bjädesjöholms lantbruksskola 1851. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849–1852. Död 1852-09-25 i Stockholm.

TAB 20

Gustaf Adolf, (son av Abraham Fahlander, adlad Wasastjerna, Tab. 1), född 1785-02-26 i Vasa. Student i Greifswald 1802. Studieresor i svenska bergslagen. Övertog 1806 förvaltningen av faderns egendom Östermyra bruk i Ilmola socken, vilket han erhöll vid arvskiftet efter fadern 1819. Anlade där ett krutbruk samt köpte Inha såg i Etseri socken och Kiminge blästerverk i Saarijärvi socken. RRS:tStO4, förändrad 3kl, 1834-05-03. Död 1849-10-10 i Jakobstad och begraven i familjegraven på Vasa och Mustasaari församlingars begravningsplats. Gift 1:o 1811-07-22 med Hedvig Charlotta Fleége, född 1794-03-29, död 1814-07-14 på Östermyra, dotter av landssekreteraren i Vasa län, lagmannen Henrik Fleége och Maria Lovisa Æjmelæus. Gift 2:o 1845-04-03 på Östermyra med Catharina Charlotta Jernberg, född 1798-12-24, död 1874-08-18 på Östermyra, dotter av kronolänsmannen N. N. Jernberg.

Barn:

 • 1. August Vilhelm, född 1812-05-17 i Vasa, död 1813-07-25.
 • 2. Gustaf August, född 1823. Brukspatron. Död 1905. Se Tab. 21.

TAB 21

Gustaf August, (son av Gustaf Adolf, Tab. 20), född 1823-08-12 på Östermyra. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1843–1844. Legitimerad genom kejserl. resol. 1847-11-23. Övertog efter faderns död hela hans förmögenhet och all bruksrörelse. Invecklades såsom kompanjon med vice häradshövdingen Adolf Törngren i dennes storartade företag och blev ruinerad samt måste göra cession 1865. Förvaltade därefter först för konkursmassans samt därefter i särskilda repriser för sina tvenne äldsta söners räkning Östermyra. Lantbruksråds titel 1885-03-28. Död 1905-06-11 Kärki Gift 1848-01-19 i Gamlakarleby med sin sysslings dotter Hedvig Matilda Donner, född 1825-01-28, död 1897-08-12 Loukko

Barn:

 • Gustaf Albin, född 1849. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 22.
 • Matilda Charlotta Ottilia, född 1851-04-09. Gift 1884-08-26 i Seinäjoki kyrka med ingenjören Axel Verner Lagergren, född 1852-04-11 på Liljendals bruk i Rämens socken Värmlands län, död 1907-12-10 i Finland, i Stockholm enl. bouppteckn. Sthlm rr.tt.
 • Anders August, född 1852-07-17, död 1853-07-22.
 • Gustaf August (Otte), född 1854-06-01 på Östermyra. Student i Helsingfors 1872-06-14. Filosofie kandidat 1876-12-23 och promov. filosofie magister 1877-05-31. Extra elev vid bergsskolan i Stockholm 1877–1878. Köpte 1881 av sin äldre broder Östermyra bruk, som han dock snart försålde. Agent i Finska brandstodsbolagets för landet Ilmola distrikt 1922–1925. Filosofie jubelmagister 1927-05-31. Död ogift 1932-01-22 i Seinäjoki socken.
 • Gustaf Adolf Rikard, född 1856-05-03. Drunknade 1868-06-30 vid Östermyra.
 • Gustaf Alexander, född 1859-01-09 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1878-06-06. Lantbrukare. Äger Loukko gård i Nurmo socken. Lantbruksråds titel 1918.
 • Gustaf Erik, född 1861. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 23.
 • Gustaf Carl Conrad, född 1862. Agronom. Se Tab. 24
 • Gustaf Engelbrekt Rudolf (Gösta), född 1865. Forstmästare. Se Tab. 25.
 • Sigrid Sofia Helena, född 1868-02-26 i Vasa, död 1895 5'/11 i Helsingfors. Gift 1890-01-19 på Östermyra med sin broders svåger, godsägaren John Axel Henrik Wahren, finska adliga ätten nr 261, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1897-08-12 med Berta Naëma Procopé, född 1874-02-04, från vilken han 1918 blev skild, dotter av provinsialläkaren Axel Fridolf Procopé och Naëma Augusta Maria Mennander), född 1867-05-02, död 1930-07-01 i Helsingfors.

TAB 22

Gustaf Albin, (son av Gustaf August, Tab. 21), född 1849-09-05 i Gamlakarleby. Student i Helsingfors 1870-09-19. Köpte s. å. av sin faders konkursmassa Östermyra bruk med underlydande i Ilmola socken samt Inha järnbruk i Etseri socken. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1872. Utexaminerad 1874. Övertog 1879 Östermyra, vilket han dock sålde redan 1881 till sin broder Gustaf August. Sålde jämväl Inha bruk 1883. Ägde sedan Rinta och Ranta samt arrenderade Ikola, alla i Storkyro socken. Överflyttade 1891 till Sverige. Ärvde efter svärfaderns död 1892 Nolinge och Malmbro, båda i Grödinge socken Stockholms län, men sålde Nolinge 1918. RVO 1908-06-16. Död 1925-11-13 i Hedvig Eleonora förs., ]] i Stockholm och utslocknade i Sverige med honom denna adliga ätt på svärdsidan. Gift 1880-08-28 på Nolinge med Elin Sirenius, född 1857-11-23 i Göteborg domkyrkoförs., dotter av grosshandlaren i sistnämnda stad Carl Johan Sirenius och Hilda Elise Magdalena Thulin.

Barn:

 • Siri Alba Matilda Eliza, född 1884-01-07 i Vasa

TAB 23

Gustaf Erik (son av Gustaf August, Tab. 21), född 1861-04-30 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1880-06-07. Sedan lantbrukare. Finlands hypoteksförenings värderingsman i Vasa län 1907. FFrkr MM. Död 1925-01-07 Annala Gift 1898-03-04 med Maria Josefina Tomasdotter Korpinen, född 1870-02-03.

Barn:

 • Tyyni Rauha, född 1900-02-06 i Peräseinäjoki socken. Gift 1920-11-14 med sin kusin, järnvägstjänstemannen Per Henrik Gabriel Lagergren, född 1889-10-21.
 • Sulo Erik Gustaf (Gösta), född 1901-09-16. Reservfänrik 1924-10-01. Död ogift 1926-01-21 på Annala.
 • Mary Eva Matilda, född 1903-09-06, död 1927-08-02 på Annala. Gift 1923-09-22 med fänriken Matti Manasse Aittoniemi, född 1894-03-15 i Peräseinäjoki socken.
 • Sally Hedvig Sofia, född 1907-01-22 i Peräseinäjoki socken, död där 1920-11-01.
 • Sigrid Elin Charlotta, född 1911-05-12 i Peräseinäjoki socken, död där 1921-12-28.

TAB 24

Gustaf Carl Conrad (son av Gustaf August, Tab. 21), född 1862-12-31 Östermyra Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1884–1886. Agronom. Ägde Kangais i Kalvola socken till 1890 och äg. villa i Kangasala socken. Gift 1:o 1886-09-23 Kojo Gift 2:o 1919-06-22 i Tavastehus med Eine Saimi Miettinen, född 1886-03-27 i Tavastehus, dotter av guldsmeden i nämnda stad Herman Miettinen och Ida Carolina Enfors.

Barn:

 • 1. Hedvig Sofia Maria (Marg), född 1888-07-01 på Kankais. Gift 1:o 1908-03-19 i Tammerfors med godsägaren Lars Gustaf Bertil Björkenheim, finska adliga ätten nr 197, född 1878-07-25 Vuojoki Gift 2:o 1920-09-19 på Gammelbacka med reservfänriken Arvid Adolf Eklund, född 1895-12-05 i Sibbo socken, död 1926-04-04 på Gammelbacka.

TAB 25

Gustaf Engelbrekt Rudolf (Gösta), (son av Gustaf August, Tab. 21), född 1865-08-28 på Östermyra. Student i Helsingfors 1888-06-07. Elev vid Evois forstinstitut s. å. Utexaminerad som forstkonduktör 1890-06-14. T. f. forstmästare i Parkano revir 1892. Skogstaxator 1894-11-20. Forstmästare i Ilomants revir 1898-04-25 och Jongunjoki revir 1904-10-24. RRS:tStO3kl 1905-04-30. Forstmästare i Multia revir 1914-09-10. FFrkrMM m r 1919. Skyddskårernas förtjänstkors. Forstmästare och kassör i Keuru revir 1923. Avsked 1932, död 1936-04-28 i Kolho, Finland. Gift 1923-05-30 i Jyväskylä, Finland med Hilma'' Kiukas, född 1888-03-06 i Pieksämäki, Finland, dotter av jordbrukare Juho Kiukas och Emma Maria Matilainen.

Barn:

 • Gustaf Adolf (Gösta), född 1915-05-15 i Keuru förs., Finland. Huvudman 1936–76. Med honom utgick ätten på svärdssidan i sverige (fortlever i Finland). Erhöll svenskt medborgarskap genom Kung. Maj:ts resolution 1935-04-18. Studentexam. i Stockholm s.å. maj 18. Officersaspirant 1936. (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1937-02-12 § 18). Insatt i sina förfäders rättigheter genom Kungl. Maj:ts beslut 1937-04-30. (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1937-05-14 § 6). Avlagt teoretisk reservofficersexam. 1938-08-26. Konstituerad fänrik i Ingenjörtruppernas rexerv 1939-04-28. Utnämd till fänrik i samma reserv 1941-05-02. Löjtnant i samma reserv s.å. okt. 3. Utexam. från Tekniska högskolan 1942-03-13.
 • Gustaf Erik Mattias, född 1922-10-27 i Keuru socken.

TAB 26

Frans Didrik, (son av Abraham Fahlander, adlad Wasastjerna, Tab. 1), född 1786-05-30 i Vasa. Student i Greifswald 1801-06-00, i Uppsala 1803-09-27 och i Åbo 1804. Tjänstgjorde vid Serafimerlasarettet i Stockholm 1808 och 1809. Underläkare vid Upplands regemente 1809-07-25. Avsked s. å. Överflyttade 1810 till Finland och skötte för faderns räkning Kolkki hemman i Lillkyro socken, tills han vid arvskiftet efter fadern 1819 övertog denna egendom, varest han 1824 anlade en klädesfabrik. Sålde egendomen 1834 och bosatte sig i Vasa till stadens brand 1852. Varefter han flyttade till Helsingfors. Död där 1853-08-10 i koleran. Han var under de sista 14 åren fullständigt blind. Hopbragte en rikhaltig och värdefull samling naturalier, som sedan en del förstörts i Vasa stads brand, skänktes till universitetet i Helsingfors. Gift 1817-01-23 i Vasa med Hedvig Elisabet Bange, född 1798-09-29 i Uleåborg, död 1837-01-16 i Vasa, dotter av rektorn vid trivialskolan i sistnämnda stad Jakob Bange och Elisabet Tulindberg.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1818-04-24 på Kolkki, död ogift 1890-09-05 i Vasa.
 • Jakob Frans Oskar, född 1819. Tulldistriktschef. Död 1889. Se Tab. 27.
 • Carl Teodor, född 1821-06-27 på Kolkki. Farm. kandidat 1843-02-22. Provisorsexamen 1848-02-26. Apotekare i S:t Michel 1850-05-15. Sålde apoteket 1865-01-18. Föreståndare för kronoupplagsmagasinet i Kristina socken 1869-08-09–1872-11-19. Död barnlös 1882-06-14 i S:t Michel. Gift 1856-08-16 med Olivia Fredrika Grenman, född 1831-09-18, död 1903-12-02 i S:t Michel, dotter av lasarettssysslomannen i nämnda stad, kommunalrådet Jakob Fredrik Grenman och hans 1:a hustru Catharina Lovisa Nylander.
 • Edla Olivia, född 1824-01-03 på Kolkki, död 1888-02-24 i Vasa. Gift 1850-11-05 i nämnda stad med godsägaren Anders Forsberg i hans 3:e gifte, född 1800-11-28, död 1853-12-27 på Kolki.
 • Hedvig Sofia Augusta, född 1826-12-01 på Kolkki, död 1839-04-22 i Vasa.
 • Bernt Vilhelm, född 1830-10-04 på Kolkki, död där 1833-09-27.
 • Bernt Gustaf Adrian, född 1836-10-04 i Vasa, död där 1837-12-02.

TAB 27

Jakob Frans Oskar, (son av Frans Didrik, Tab. 26), född 1819-10-15 Kolkki Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1839-12-10. Avsked därifrån 1842-12-15. Underfänrik vid 12. finska linjebataljonen 1843-04-04. Fänrik därst. 1845-07-18. Underlöjtnant 1848-06-20. Bataljonsadjutant 1849-06-25. Bataljonskassör 1850-08-29. Avförd från sistnämnda befattning 1853-01-01. Ritlärare vid junkarskolan i Helsingfors s. å. 12/5. Löjtnant vid nämnda bataljon 1854-06-10. Transp. till 21. finska linjebataljonen 1855-02-01 och till 22. bataljonen s. å. 6/6. Stabskapten därst. s. å. 21/10. Kaptens avsked 1856-11-23. Extra ordinarie kammarskrivare vill generaltulldirektionen i Finland 1857-01-09. T. f. överuppsyningsman på tullverkets kustbevakningsångfartyg Suomi s. å. 25/9. Överuppsyningsman på nämnda fartyg 1858-02-05. Distriktschef i Finlands Östra tulldistrikt 1859-04-27. RRS:tAO3kl 1864-05-01. Tullförvaltare i Borgå 1867-07-16. RRS:tStO 2kl 1880-05-02. Riddarhusgenealog 1882-04-25. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1886-11-24. Död 1889-02-21 i Borgå. Han utgav 1879–1883 Ättartaflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln. Gift 1:o 1847-11-06 i Helsingfors med Johanna Beata Nordenborg, född 1818-11-06 i Esbo socken, död 1864-03-03 i Helsingfors, dotter av kaptenen vid 3. finska skarpskyttebataljonen Carl Adolf Nordenborg och Sofia Adolfina Ingman. Gift 2:o 1865-06-20 i Borgå med Maria Margareta Mether, född 1827-11-21 i Valkeala socken, död 1888-09-20 i Borgå, dotter av kronolänsmannen Daniel Emil Mether och Maria Sofia Björk.

Barn:

 • 1. Sofia Vilhelmina, född 1849-02-09 i Vasa, död 1851-02-06 i Helsingfors.
 • 1. Johanna, född 1852-03-11 i Vasa, död s. å. 6/10 på Kolkki.
 • 1. Carl Oskar, född 1853. Kapten och riddarhusgenealog. Död 1923. Se Tab. 28.
 • 1. Hanna Elisabet, född 1856-10-02 i Helsingfors, död ogift 1876-08-29 i Borgå.
 • 1. Ernst Valdemar, född 1860-02-19 i Viborg. Extra tjänsteman vid statsjärnvägarna i Finland 1878. Stationsföreståndare vid Kolho station på Tammerfors–Vasa järnväg 1883-05-24. Död ogift s. å. 26/7 i Borgå.

TAB 28

Carl Oskar (son av Jakob Frans Oskar, Tab. 27), född 1853-10-11 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1869-07-18. Fänrik vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1877-06-22. Underlöjtnant därst. 1880-05-02. RRS:tStO3kl s. å. 11/9. Bataljonskvartermästare 1881-02-14. Löjtnant 1882-09-11. RRS:tAO3kl 1884-09-11. Stabskapten 1887-09-11. Bataljonschef s. å. 15/11. RRS:tStO2kl 1890-09-11. Riddarhusgenealog 1891-06-16. Kamrerare vid finska brandstodsbolaget för landet 1896-12-01. Avsked ur militärtjänsten med gardeskaptens grad 1897-03-08. Avsked från nämnda kamrerarebefattning 1911-01-10. Verkst. direktör för Helsingfors utskänkningsaktiebolag s. å. 13/1. Död 1923 13/? i Helsingfors. Har utgivit bl. a. Finlands ridderskaps och adels kalender 1900, 1906, 1912, 1917 och 1923. Gift 1884-09-13 i nämnda stad med Alvina Valborg Elisabet Malmgren, född 1865-02-08 i Stockholm, dotter av guvernören i Uleåborgs län, filosofie doktorn Anders Johan Malmgren och Augusta Lundberg.

Barn:

 • Anna'' Lisa, född 1886-07-18 i Helsingfors, liksom systern. Stiftsjungfru. Anställd i Nordiska föreningsbankens filial Privatbanken 1906-10-15. Avsked. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Valborg Augusta Margareta (Greta), född 1889-08-20. Stiftsjungfru. Har överflyttat till Nordamerika.

TAB 29

Christian Vilhelm, (son av Abraham Fahlander, adlad Wasastjerna, Tab. 1), född 1787-05-17 i Vasa. Student i Greifswald 1802. Anställd i faderns handelsrörelse 1803 och övertog densamma vid arvskiftet efter fadern 1819 i kompaniskap med äldre brodern Carl Abraham. Död 1830-04-12 i Vasa. Gift 1815-10-07 i Vasa med Sofia Charlotta Cedercrona, född 1789-07-16 FIuxerum, död 1834-04-20 i Vasa, dotter av ryttmästaren Åke Julius Cedercrona, och hans 2:a fru Johanna Jakobina von Johnstone.

Barn:

 • Georg Vilhelm, född 1816-07-24 i Vasa. Praktiserade i handel i Lübeck. Handlande i Vasa 1836–1838. Gick därefter till sjöss under några år på kofferdifartyg. Sedan bokhållare på Östermyra bruk i Ilmola socken, därefter vid Mariefors läderfabrik vid Kristinestad och sist på Varkaus bruk i Leppävirta socken. Död barnlös 1876-02-16 på Varkaus. Gift 1860-02-23 med Maria Charlotta Broberg, född 1820-12-20, död 1890-05-02 vid Varkaus, dotter av lantbrukaren Anders Johan Broberg och Ulrika Catharina Dahlström.
 • Abraham August, född 1818. Kommunalråd. Död 1904. Se Tab. 30.
 • Johanna Juliana, född 1819-10-24 i Vasa, död där 1888-10-02. Gift 1837-06-13 i nämnda stad med handlanden och rådmannen därst. Peter Vilhelm Hägglund, född 1865-08-00
 • Charlotta Amalia, född 1821-08-30 och död ogift 1898-04-29 i Vasa.
 • En son, dödfödd 1823-06-01 i Vasa.
 • Ernst Julius, född 1825-07-19 i Vasa. Underfänrik vid 12. finska linjebataljonen 1846-03-04. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors s. å. 4/12. Fänrik vid sevska infanteriregementet 1848-05-16. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll medaljen därför. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1850-06-07. Löjtnant därst. 1853-05-30. Bevistade fälttåget mot Turkiet 1854 och var med vid övergången av Donau s. å. 23/3 samt vid belägringen av Silistria s. å. i maj och juni. Deltog i fälttåget på Krim 1855 och försvaret av Sevastopol samt blev vid ett utfall från fästningen natten till 15/7 s. å. svårt sårad och död ogift s. å. 18/7 till följd av sina blessyrer. Efter sin död utnämnd till stabskapten, för utmärkt tapperhet vid detta tillfälle, s. å. 16/8, med tur från s. å. 15/7 samt till RRS:tAO3kl m sv och ros.
 • Christian Alfred, född 1828-06-15 i Vasa. Kofferdikapten. Död ogift 1854-10-00, omkom under en med en öppen båt företagen resa från Vasa till Härnösand.

TAB 30

Abraham August, (son av Christian Vilhelm, Tab. 29), född 1818-01-20. Tjänstgjorde först på apotek och avlade tarm. examen, sedan handlande i Vasa 1847–1848. Inspektor vid Granfors pappersbruk i Närpes socken 1851. Bokhållare på Östermyra bruk i Ilmola socken. Sedan lantbrukare och ägde gård i Alahärmä socken. Kommunalråds titel 1898-04-17. Död 1904-03-09 Lohenoja Gift 1:o 1850-09-17 i Vasa med sin kusin Teresia Constance Wasastjerna, född 1823-02-08 i Vasa, död 1861-03-07, dotter av handlanden Carl Abraham Wasastjerna och hans 2:a fru Gustava Sofia Johanna Juliana Cedercrona. Gift 2:o 1866-10-30 med Eva Sofia Åström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med underofficeren vid 2., Vasa, indelta skarpskyttebataljon Henrik Erkkilä), född 1828-06-24, död 1913-04-29 i Riihimäki och begraven i Ylihärmä socken.

Barn:

 • 1. Betty Johanna Charlotta, född 1851-07-06 i Vasa, död 1911-07-00 i Hangö och begraven i Vasa. Gift 1870-01-20 med kronolänsmannen i Härmä och Kauhava snr Adolf Anton Hägglund, född 1838, död 1903-01-21 i Kauhava socken.
 • 1. Verner Vilhelm, född 1853-04-03, drunknade 1861-04-12 i en brunn vid Östermyra.
 • 1. Julia Augusta Constance, född 1855-04-12, död 1858 8/
 • 1. Gustava Charlotta, född 1857-01-31, död s. d.
 • 1. Christian Abraham, född 1858-03-30, död 1860-10-04.
 • 2. August Alarik, född 1868-04-09. Lantbrukare. Se Tab. 31.
 • 2. Olga Maria, född 1872-01-05, död s. å. 15/10.

TAB 31

August Alarik (son av Abraham August, Tab. 30), född 1868-04-09. Lantbrukare. Ägde efter vartannat Henala i Ylihärmä socken, Lohenoja i Nurmijärvi socken och Isotorttila i Hausjärvi socken samt äger Kautola parcell i Riihimäki socken. Gift 1890-07-26 i Tavastehus med Carolina Eufrosyne Hellenius, född 1869-05-01 i Tavastehus, dotter av vaktmästaren Nikodemus Hellenius och Maria Helena Ståhl.

Barn:

 • Ragnar Eero August, född 1893. Kartritare. Se Tab. 32.
 • Kaarle Helge Abraham, född 1895. Filosofie licentiat Se Tab. 33.
 • Reino Verner Alarik, född 1897-08-17 i Ylihärmä, död 1898-06-04.
 • Siiri Saga Linnea, född 1899-04-29. Folkskollärarinna.
 • Selim Kultimo Alarik, född 1904-02-24 på Lohenoja. Folkskollärare i Perkjärvi socken.
 • Sylvi Karin Elisabet, född 1906-12-18. Gift 1928-03-01 i Ruhimäki socken med kaptenen vid pioniärbataljonen Olavi Antero Harlahti, född 1903-09-26 i Uleåborg.
 • Helvi Eva Maria, född 1910-03-17 i Hausjärvi socken. Student. Banktjänsteman.

TAB 32

Ragnar Eero August (son av August Alarik, Tab. 31), född 1893-01-24 i Ylihärmä socken. Lantbrukare. Först delägare i Isotorttila gård i Hausjärvi socken, sedan arrendator av Sarvikallio i Loppis socken. Kartritare vid lantmäteriet i Finland 1926-10-00. Gift 1918-06-23 i Tavastehus med Ida Maria Koivunen, född 1894-09-22 i Lillkyro socken.

Barn:

 • Mirja Maria, född 1919-06-13.
 • Meija Lea Ragnhild, född 1921-09-03.
 • Rauni Karin, född 1923-03-28.
 • Maija Liisa, född 1926-04-10.
 • Rainer Ensio August, född 1927-04-14.

TAB 33

Kaarle Helge Abraham (son av August Alarik, Tab. 31), född 1895-01-29 i Ylihärmä socken. Student i Helsingfors 1915-09-25. Filosofie kandidat 1922-03-02. Filosofie magister 1923-05-31. Lärare i matematik och bokföring 1925–1932. Chef för kontrollbyrån i Alkoholiliike aktiebolag i Helsingfors 1932. Gift 1917-07-07 i Hausjärvi socken med Rhea Gestrin, född 1895-10-15 i Kärkölä socken, dotter av kommunalrådet Anders Rudolf och Alli Gestrin.

Barn:

 • Gerti Mia Miranda, född 1923-10-21, död 1924-05-12.
 • Hans Rudolf, född 1926-09-07 i Riihimäki.

Bergvaldska ättegrenen.


 • Anders. Bonde i Annerstads socken Kronobergs län.

Barn:

 • Peter Bergvald, född 1703-12-22 i Annerstad. Skolpilt 1715-06-04 och gymnasist i Växjö. Student i Lund2 1728-09-25. Magister därst. 1738. Prästvigd och adjunkt vid biskopens prebendeförsamling 1740. Bataljonspredikant vid Jönköpings regemente. Kyrkoherde i Rogberga och Öggestorps församl. av Växjö stift 1742. Död 1778-11-16. Gift med Sigrid Helena Stass i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Rogberga pastorat av Växjö stift Andreas Dryselius, född 1694-01-13 i Jönköping, död 1728-05-10. Gift 2:o 1730-02-01 med kyrkoherden i Rogberga Johan Ahlander, född 1695-09-20 i Reftele socken, Jönk., död 1740-04-13)3, född 1700-08-03 i Anklam i Pommern, död 1779-03-02, dotter av regementskvartermästaren vid pommerska kavalleriet Peter Stass och Maria Lindelöf.

Barn:

 • Anders Johan Bergvald, adlad Wasastjerna, född 1744-02-16 i Rogberga prästgård Jönköpings län. Student i Lund* 1763-10-19. Auskultant i Göta hovrätt 1764. Extra ordinarie notarie därst. 1770. Vice häradshövding 1776. Notarie i Vasa hovrätt s. å. 3/10. Vice advokatfiskal därst. 1780-10-07. Advokatfiskal 1782-03-23. Lagmans fullm. 1800-06-06. Adlad 1808-10-17 jämte kommerserådet Abraham Fahlander (introd. 1809-08-08 under nr 2196). RNO 1825-07-04. Ledamot i nummerlotteridirektionen. Död ogift 1828-05-07 i Stockholm och slöt själv sin adl. ättegren. Han var den ende av närvarande ämbetsmän, som, då ryssarna intogo Vasa, i kyrkan offentligen undandrog sig att svärja ryske kejsaren trohet och huldhetsed, för vilken orsak han någon tid därefter nattetid arresterades och under bevakning avfördes till Åbo, men erhöll omsider efter fem veckors fångenskap ryske befälhavande generalen greve Buxhövdens tillstånd att överresa till Sverige.

Källor

1Wä. 2Lsn. 3SL.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: