Af Schultén nr 2206

Från Adelsvapen-Wiki

2206.jpg

Adliga ätten af Schultén nr 2206

Adlad 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introducera 1809.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1813, immatrikulerades 1818 på Finlands riddarhus, sedan den 1816-05-27 erhållit storfursten-kejsarens tillstånd, att adelskapet skulle utsträckas till alla medlemmar av densamma. Dess nu levande medlemmar innehava finsk friherrlig värdighet.


TAB 1

Johannes Matthise, född i Västerås. Collega scholæ i Arboga. Komminister i Grangärde församling av Västerås stift 1608. Kyrkoherde i Grangärde församling av Västerås stift efter svärfadern 1621. Var död 1622-09-00. Gift med Sara Pedersdotter, som levde änka 1642, dotter av kyrkoherden i Grangärde Petrus Andrese och en dotter till kyrkoherden i Munktorp Videkind Lauréntii.

Barn:

 • Videkind Johannis Grangius, född 1600-12-20 i Grangärde. Prästvigd i Västerås 1630-06-24. Studerade därefter i Uppsala. Lektor i grekiska språket vid Västerås gymnasium 1634. Kyrkoherde i Skultuna pastorat av Västerås stift 1641. Död 1677-07-09 och begraven 1677-08-26. Gift 1634 med Margareta Mårtensdotter Möller, född 1612, död 1679. De hade fyra söner och tre döttrar, vilka efter Skultuna socken antogo släktnamnen Schult, Schultenius och Schulterus.

Barn:

 • Samuel Schultenius, född 1643 i Skultuna socken. Student i Uppsala 1663-02-21. Gjorde därefter vidsträckta utrikes resor och blev fil. mag. i Leiden 1671. Tjänstgjorde efter hemkomsten såsom lärare vid gymnasium i Västerås 1673. Kyrkoherde i Svedvi pastorat av Västerås stift 1676. Död 1694-05-01 i Västerås. Gift 1:o 1676-09-19 med Margareta Schultin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1672-01-16 med kyrkoherden i Svedvi Carolus Simonis Simonius, född 1641, död 1675-06-01), död 1683, dotter av prosten och kyrkoherden i Hedemora Olaus Erici Schult och hans 2:a hustru Elisabet Stiernman. Gift 2:o 1684-08-12 med Elisabet Moræa i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1668 med komministern i Västerås Holsten Erici Holstenius, född 1639, död 1682-04-23), död före mannen, dotter av kyrkoherden i Grytnäs pastorat av nämnda stift Olaus Joannis Moræus och Malin Mattsdotter.

Barn:

 • Samuel Schultén, född 1680-11-07 i Svedvi prästgård. Efter en i yngre år verkställd resa till Holland, Tyskland och Frankrike antagen i kungliga kansliet. Bestred åtskilliga civila befattningar och var en tid sekreterare hos kanslern för Åbo universitet greve Carl Gyllenstierna. Jur. professor vid nämnda universitet 1720-01-07. Universitetets rektor 1724-02-11–1725-06-17 och 1736. Tjänstledig för sjukdom 1746-08-01, död 1752-02-22 på sin egendom Prostvik i Nagu socken och begraven 1752-03-28 i Åbo domkyrka. Gift 1:o med Elisabet Olofsdotter Biurstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med änkedrottning Hedvig Eleonoras fogde över Strömsholms län Johan Söderqvist, död 1714), född 1679, död 1744-03-06 i Åbo. Gift 2:o 1746-05-31 i Åbo med Beata Maria Palander i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1753 med löjtnanten vid Åbo läns dragonregemente Gabriel Hagelberg, född 1720, död 1780-03-24 och i detta gifte farmoder till översten Otto Julius Hagelstam, adlad Hagelstam), född 172(4), död 1772, dotter av kapellanai i Kimito Abraham Palander och Beata Utter.

Barn:

 • 2. Natanael Gerhard Schultén, adlad af Schultén, född 1750-10-29 på Prostvik. Student i Åbo 1762-06-16. Fil. kand. i Åbo och promoverad fil. doktor 1772-07-22. Docent i astronomi vid Åbo universitet 1773-06-01. Tjänstgjorde 1773 vid observatorium i Stockholm och år 1774 i Uppsala. Förestod professuren i fysik vid Åbo universitet 1777. Professor och lärare vid arméns flotta 1779-04-08. Professor och lärare vid krigsakademien på Karlberg 1792–1809-03-15. LKrVA 1796. RNO 1799-11-16. Kansliråds n. h. o. v. 1805-03-01. Överste i flottorna, chef för sjömätningskåren, överdirektör för lotsverket och ledamot av förvaltningen av sjöärendena 1808-10-29. Ledamot av krigsförvaltningen 1809-06-29. Adlad 1809-06-29 enligt 37§ R.F. (introducerad 1809 under nr 2206). Avsked ur svensk tjänst 1813-03-00 och överflyttade 1813 till Finland. Ledamot av regeringskonseljens, sedermera senatens för Finland ekonomidepartement och chef för konseljens ecklesiastikexpedition 1814-08-08. Tillika inspektör över lots- och båkinrättningen i Finland 1816-04-15. Utverkade sig 1816-05-27 kejsarens bifall till att adelskapet utsträcktes till alla hans barn och efterkommande. Statsråd och ordförande i skolkommissionen 1817-03-30. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 163 bland adelsmän. RRS:tAO2kl i brilj. 1818-02-27. Verkligt statsråd 1821-09-09. Entledigad från sina befattningar i senaten 1822-06-15 och från inspektörsbefattningen vid lotsverket 1822-07-29. Jubelmag. vid promotionen i Åbo 1823-06-27. Död 1825-06-04 i Åbo. 'Han var en utmärkt astronom samt en skicklig och mycket brukad sjömätningsofficer, som gjorde triangelmätningar över nästan alla Sveriges, Finlands och Ålands skärgårdar samt rättade åtskilliga grova tel på de förut uppgjorda sjökorten; kommenderades 1786 om hösten å örlogs fregatten Diana på en expedition till Medelhavet för att undervisa medsända officerare i teorien och praktiken av astronomi; skickades till Gävle för att biträda vid de dit beordrade i Umeå byggda aderton stycken nya kanonsluparnas armerande och bemannande samt gick med dem och tillhörande transportfartyg direkt över Bottniska viken från Gävle till ett av honom funnet nytt inlopp vid Lypertö i närheten av Nystad och så vidare genom finska skärgården till Hangö, genom vilken genväg denna eskader hann i tid fram till Svensksund för att deltaga i det lyckliga sjöslaget den 9 juli 1790; har av trycket utgivit: Sphærisk trigonometri i sammandrag (1795), Underrättelse uti läran om globerna (1796), De första grunderna till mechaniken (1796), Logarithmiska taflor samt en ny och förbättrad upplaga av Wolfs Geometri.' Gift 1789-01-01 Vikom med Jakobina Teodora Finckenberg, född 1767-04-06, död 1828-12-14, dotter av Jakob Arvid Finckenberg och Margareta Magdalena Mjödh.

Barn:

 • Margareta Maria, född 1790-03-24, död 1819-04-03 i Uppsala. Gift 1814-08-14 i Åbo med professorn, jur. utr. doktor Lars Georg Rabenius, adlad Rabenius, i hans 1:a gifte, född 1771, död 1846.
 • Samuel Arvid, född 1791-08-16, död 1794-07-16.
 • Jakobina Teodora, född 1793-02-04, död 1840-06-23 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1821-12-31 med verkliga statsrådet Lars Rutger Jägerhorn af Storby, i hans 1:a gifte, född 1789, död 1859.
 • Natanael Gerhard, född 1794. Kansliråd. Död 1860. Se Tab. 2
 • Carl Gustaf, född 1795-09-25. Student i Åbo 1814-11-22. Underlöjtnant vid väg- och vattenkommunikationskårens ingenjöravdelning i Finland 1822-06-08. Avsked 1830. Död ogift 1854-12-02 Lehtimäki
 • Fredrik August, född 1797-01-12, död 1798-02-09.
 • Otto Reinhold, finsk friherre. Född 1798. Hovrättspresident. Död 1884. Se Tab. 3.
 • Magdalena Charlotta, född 1802-11-07 i Stockholm, död 1813-05-26 i Helsingfors. Gift 1833-09-08 på Prostvik med referendariesekreteraren i senatens för Finland ecklesiastikexpedition, fil. och teol. doktor Carl Gabriel W est Zynthius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1846-07-28 med Margareta Solia Haartman, född 1807-07-24, död 1894-02-23, dotter av hovrättsrådet i Åbo hovrätt Jakob Benedikt Haartman och Magdalena Catharina Finckenberg), född 1784-08-21 i Pyhäjoki socken, död 1853-07-02 på Prostvik.
 • Louisa Vilhelmina Augusta, född 1809-11-16, död 1809-12-10.

TAB 2

Natanael Gerhard (son av Natanael Garhard Schultén, adlad af Schultén, Tab. 1) adelsman vid faderns död 1825. Född 1794-03-16 Prostvik Student i Uppsala 1809-06-23. Fil. kand. i Uppsala 1815-02-08 och promoverad fil. doktor 1815-06-15. Inskriven vid Åbo universitet 1815-10-18. Docent i matematik vid Åbo universitet 1816-05-10. Adjunkt i matematik och fysik 1817-11-18. Erhöll 1819 Fernerska priset av vetenskapsakademien i Stockholm. Korrespondens LVA i Petersburg 1821. Förestod professuren i matematik åren 1824 och 1825. Professor i matematik 1826-01-04. RRS:tVlO4kl 1832-12-12 och S:tStO2kl 1838-01-11. Var 1838-04-26 en av stiftarna av finska vetenskapssocieteten. Societetens ständige sekreterare 1838-05-28–1855. LVS 1839-05-31. Promotor i filosofiska fakulteten vid promitionen i Helsingfors 1844-06-21. RRS:tAO2kl 1845-01-04. Korrespondens ledamot av Société Linnéenne i Lyon 1851. Avsked som emeritus med kansliråds n. h. o. v. 1855-07-09. Ordförande i finska hushållningssällskapet 1859-11-02. Död 1860-08-05 i Åbo. Gift 1832-08-19 Tiurila

Barn:

 • Fredrika Jakobina (Jaquette), född 1833-08-07, död ogift 1905-05-27 i Helsingfors.
 • Agata Charlotta, född 1836-07-04 i Helsingfors, död ogift 1916-11-16 i Helsingfors.
 • Natalia Margareta (Magdalena), född 1810-08-10 i Masku socken, död 1921-09-17 i Helsingfors. Gift 1863-05-25 med presidenten i Åbo hovrätt Carl Robert Procopé i hans 2:a gifte (gift 1:o 1822-10-02 med Anna Lovisa Winter i hennes 2:a gifte, född 1787-03-30, död 1856-04-17, dotter av landskamreraren i Åbo och Björneborgs län, kammarrådet Arndt Johan Winter och Margareta Lovisa Werner), född 1792-11-07 i Kumo socken, död 1865-03-29 i Åbo.
 • Augusta Teodora, född 1849-06-05 i Helsingfors, död ogift 1914-11-04 i Helsingfors.

TAB 3

Otto Reinhold (son av Natanael Gerhard Schultén, adlad af Schultén, Tab. 1), adalsman vid äldre broderas död 1830. Finsk friherre. Född 1798-12-01, Karlberg. Student i Uppsala 1812-06-02. Fil. kand. i Uppsala 1818-02-11 och promoverad fil. doktor 1818-06-16. Jur. utr. kand. 1819-06-12. Överflyttade 1819 till Finland. Student i Åbo 1819-07-13. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1820-12-02. Kopist i senatens kansliexpedition 1821-08-14. Kanslist i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg 1823-09-19. Arkivarie vid kejsarens kansli och statssekreterare för Finland 1826-04-01. Registrator vid kejsarens kansli 1826-09-06. RRS:tAO3kl 1828-04-23. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1830-08-14. Andre expeditionssekreterare vid statssekretariatets 2. avdelning 1831-10-30 och tillika kanslerssekreterare vid universitetet i Helsingfors från 1831-10-04. Förste expeditionssekreterare och chef för 2. avdelningen av statssekretariatet 1833-04-09. RRS:tAO2kl 1835-08-12. Hugnades 1837-02-15 med en gulddosa. RNO 1838-08-18. Statsråd 1839-06-22. Fil. hedersdoktor 1840-07-20. RRS:tVlO3kl 1842-04-23. Ledamot av senatens ekonomidepartement 1844-08-20. Avgick från förste expeditionssekreterare- och kanslerssekreterarebefaltningarna 1844-10-01. Verkligt statsråd 1848-03-29. President i Viborgs hovrätt 1854-12-05. RRS:tStO1kl 1856-03-14. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1859 och introducerad på riddarhuset i Finland under nr 43 bland friherrar 1859-12-14. Erhöll utmärkelsetecknet för 40-årig oförvitlig tjänst 1861-12-28. Avsked från presidentsbefattningen 1863-07-11. Senator och ledamot av senatens justitiedepartement 1863-07-11. RRS:tAO1kl 1864-05-01. Vice ordförande i justitiedepartementet 1865-04-07. RRS:tVlO2kl m st k 1866-11-09. Fil. jubeldoktor vid promotionen i Uppsala 1869-05-01. RRVÖO 1870-12-02. Utmärkelsetecknet för 50-års tjänst 1870-12-19. Avsked 1874-03-18. Död 1884-11-08 i Helsingfors. Gift 1:o 1842-10-04 i Helsingfors med Anna Carolina Törnqvist, född 1824-12-28 i Helsingfors, död 1856-12-25 i Viborg, dotter av geheimerådet Per Jonas Törnqvist, finsk adelsman Törnqvist, nr 222, och Beata Sofia Trapp. Gift 2:o 1860-07-03 med sin systerdotters styvdotter Naema Aurora von Haartman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1850-06-29 i Piikkis socken med landssekreteraren i Åbo och Björneborgs län Arvid Gabriel Haartman, född 1805-09-30 i Åbo, död 1855-07-16 i Nagu socken), född 1822-07-17, död 1866-07-07 i Stockholm, dotter av statsrådet Carl Daniel von Haartman, finska adliga ätten nr 168. och hans 1:a fru Maria Helena Rosina Franzén.

Barn:

 • 1. Otto Gerhard, adelsman vid faderns död 1884. Finsk friherre. Född 1843-08-02 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1861-09-21. Fil. kand. 1866-12-24 och promoverad fil. mag. 1869-05-31. Jur. utr. kand. 1878-12-14. Auskultant i Viborgs hovrätt 1878-12-16. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland finansexpedition 1879-01-15. Andre kammarförvant i senatens för Finland finansexpedition 1884-05-23. Död ogift 1895-05-16 i Helsingfors.
 • 1. Olga Teodora Sofia, född 1845-07-14 i Helsingfors, död 1855-08-16 i Viborg.
 • 1. Maximus Videkind, adelsman vid äldre broderns död 1895-05-16. Finsk friherre. Född 1847. Professor. Död 1899. Se Tab. 4
 • 1. Carl Hugo Brynolf, finsk friherre. Född 1850 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1867-09-26. Fil. kand. 1873-05-21 och promoverad fil. mag. 1873-05-20. Sekreterare vid finska konstföreningens expedition 1876. Lärare i franska språket vid polytekniska institutet i Helsingfors 1881. Redaktör för tidningen Nya Pressen. Död ogift 1891-07-27 i Helsingfors.
 • 1. Herman Mattias, född 1853-11-14 i Helsingfors, död 1855-08-16 i Viborg.
 • 1. August Benjamin (Atte), finsk friherre. Född 1866. Fil. doktor. Död 1912. Se Tab. 6.
 • 2. Arvid Mikael, finsk friherre. Född 1861-09-15 på Tuorla i Piikkis socken. Student i Helsingfors 1880-06-07. Redaktör i tidningen Nya Pressen, tills tidningen indrogs 1900, men återtog denna verksamhet vid tidningens återuppträdande. Tillika sekreterare vid Konstflittöreningens i Finland direktion. Död ogift 1909-01-07 i Helsingfors.
 • 2. Herman Johannes, finsk friherre. Född 1863-12-14 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1882-05-23. Elev vid Evois' ferstinstitut 1884-06-00. Död ogift för egen hand 1886-01-25 på Evois.

TAB 4

Maximus Videkind (Max) (son av Ollo Reirlicid, Tab. 3), adelsman vid fildre broderns död 1895, finsk friherre. Född 1847-09-21 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1865-05-26. Fil. kand. 1870-05-31. Med. kand. 1872-05-31. Promoverad fil. mag. 1873-05-30. Med. lic. 1876-04-12. Assistentläkare vid kirurgiska sjukhuset i Helsingfors 1876-06-01–1878-09-01 samt 1879-09-011881-05-01. Docent i kirurgi vid universitetet i Helsingfors 1878-12-27. Med. och kirurg, doktor 1881-01-08. Ordförande i Helsingfors stadsfullmäktige 1883–1887. Läkare vid diakonissanstalten 1883–1890. Extra ordinarie professor i kirurgi vid mnda universitetet 1883-10-31. RRS:tStO2kl 1885-08-08. Professor vid kirurgiska kliniken vid universitetet i Helsingfors 1891-04-25. RNO 1897-10-12. Död 1899-05-13 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1887-04-16 med Anna Lovisa Emilia Brunou, född 1860-01-06 i Helsingfors, död i Helsingfors 1928-09-30, dotter av ledamoten av senatens justitiedepartement, senatorn Alexander August Brunou och Anna Pauline Dammert.

Barn:

 • Kurt Otto, adelsman vid faderns död 1899. Finsk friherre. Född 1888 i Helsingfors. Ingenjör. Se Tab. 5.
 • Ingrid, finsk friherrinna. Född 1889-10-02 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1907-05-14. Fil. kand. 1912-09-24 och promoverad fil. mag. 1914-05-29. Föreståndarinna för Privata svenska flickskolan i Helsingfors.
 • Marius Max, finsk friherre. Född 1890-12-21 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1910-05-13. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors. Utexaminerad diplomarkitekt 1915-05-00.
 • Olga Anita, finsk friherrinna. Född 1892-12-23 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1911-05-13. Gift 1921-03-15 i Köpenhamn med arkitekten Valter Briand-Clausen, född 1891-12-03.
 • Ester Mary, finsk friherrinna. Född 1894-04-14. Student i Helsingfors 1912-05-13. Gift i Helsingfors 1919-09-27 med generalmajoren Vilhelm Alexander Thesleff i hans 2:a gifte (gift 1:o 1911-03-14 med Harriet Dippell, från vilken han 1918 blev skild, född 1891-10-12, dotter av arkitekten Edvard Dippell och Dagmar von Alfthan), född 1880-07-26 i Viborgs socken.

TAB 5

Kurt Otto (son av Maximus Videkind, Tab. 4), adelsman vid faderns död 1899. Finsk friherre. Född 1888-04-01 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1905-05-13. Utexaminerad från tekniska högskolans i Helsingfors kemiska avdelning 1909. Teknisk ledare för Lojo cellulosafabrik 1911. Tillika trafikchef vid Lojo elektriska järnväg. Kontorschef och prokurist vid Lojo-Nääs' aktiebolag 1916. Verkställande direktör för Hyvinge–Pyhäjärvi järnväg 1917-01-01. Verkställande direktör i Lojo cellulosafabriksaktiebolag och för Lojo elektriska järnväg 1917-10-00. Teknisk ledare för Kotka cellulosafabrik 1929. Direktör i Landen Saha aktiebolag 1930. Gift 1:o 1910-04-12 i Helsingfors' tyska kyrka med (friherrinnan) Dora Sofia Aminoff, från vilken han 1923-01-11 blev skild, född 1890-07-08 på Rilaks i Bromarvs socken, dotter av kammarjunkaren, jur. utr. kand. (finska greven) Johan Fredrik Aminoff, och Emilia Hagelstam. Gift 2:o 9923-02-05 i Saarijärvi med Vilhelmina Solveig Isabella Nauklér, född 1896-06-10 i Hangö, dotter av kyrkoherden i Saarijärvi Alfred Nauklér och Sigrid Elisabet Korsman.

Barn:

 • 1. En son, finsk friherre. född 1911-12-03 i Helsingfors, död 1911-12-04.
 • 1. Anna Margareta Beatrice, finsk friherrinna. född 1912-10-13 i Helsingfors.
 • 1. Dora Marianne Elisabet, finsk friherrinna. född 1917-04-09 i Helsingfors. Fil. mag.
 • 2. Marie Louise Sigrid Patricia, finsk friherrinna. född 1924-07-14 i Helsingfors. Med licentiat.
 • 2. Max Gerhard Otto, finsk friherre, född 1929-05-04 i Helsingfors.

TAB 6

August Benjamin (son av Otto Reinhold, Tab. 3), finsk friherre. Född 1856-12-19 i Viborg. Student i Helsingfors 1873-06-09. Fil. kand. 1877-05-19 och promoverad fil. mag. 1877-05-31. Fil. lic. 1881-04-27. Fil. doktor 1881-05-30. Docent i kemi vid universitetet i Helsingfors 1881-12-06. Ledamot av finska vetenskapssocieteten 1891-04-13. Avsked från docenturen i kemi vid universitetet i Helsingfors 1904-12-16. Bosatte sig därefter i Paris. Död i Paris 1912-09-28 och begraven i Helsingfors. Gift 1883-09-26 i Birkkala socken, med Johanna Törngren, född 1859-02-23 i Tammerfors, död 1900-10-15 i Helsingfors, dotter av vice häradshövdingen Adolf Törngren, finska adliga ätten nr 188, och Sofia Charlotta Idestam, finska adliga ätten nr 164.

Barn:

 • Hanna, finsk friherrinna. Född 1884-08-25 i Helsingfors, död 1884-08-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.