:

Tawast nr 64

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tawast nr 64

Den introducerade ätten adlad 1588-06-24, introd. 1625. Utdöd 1731-11-29.

Riddarhusgenealogien för adliga ätten Tawast utgör en försåtlig sammanställning av icke mindre än tre särskilda ätters stamtavlor, nämligen 1) finska medelstidsätten Tawast, som utdog före 1485, 2) en sannolikt från Danmark härstammande ätt Tawast, som adlades 1588 och introducerades 1625, men utdog på svärdssidan sannolikt 1731, samt 3) en ännu fortlevande borgarsläkt från Åbo med detta namn. Fastän den introducerade ätten då redan var utdöd, representerades den dock vid riksdagen 1746–47 av en medlem av borgarsläkten Tawast, löjtnanten Carl Johan Tawast (Tab. 17), och samtidigt torde den stamtavla hava sammanställts, som av honom 1751 inlämnades till riddarhuset. »Denna originala genealogies oriktighet »påvisades av dåvarande riddarhusgenealogen, kanslirådet A. A. von Stiernman, »och måste löjtnanten Carl Johan Tawast taga sitt avträde från riddarhuset». Efter Stiernmans död 1765 synes dock stamtavlan blivit godkänd av någon hans mindre kritiska efterträdare, »oaktat förfalskningen – här kan man icke tala om god tro – var så grof, att den af en mild undersökning icke kunde tillvitas någon vanlig menniska, ännu mindre en släktmedlem. Namn hade ändrats, personer, som aldrig existerat, hade tillsatts här och där. Ännu i våra dagar dels försvåras, dels omöjliggöres utredningen af släkten Tawast genom dessa besynnerliga tillägg af hela släktled.» (J. Ramsay.)

Medeltidsätten Tawast som i vapnet förde en vänstervänd arm, har med orätt ansetts vara av samma stam som (medeltidsätterna) Stålarm (högervänd arm) och Footangel. Biskop Magnus Tawasts broder Nils Olofsson, som fortplantade släkten, har hittills, såsom fru Ramsay uppvisat, av alla genealoger och forskare förblandats med och gjorts till en person med sin samtida, riddaren Nils Olofsson (högervänd arm), oaktat denne uppträder som riddare redan 1405, medan den förre erhöll frälsebrev av konung Erik 1407, och trots att båda förekomma i samma pärmebrev. Då riddaren Nils Olofsson synes hava ägt Kiala i Borgå socken, som sedan blev ätten Stålarms sätesgård, torde detta kunna förklara uppgiften om ätternas gemensamma härstamning. Medeltidsätten Tawasts sista man var Nils Tawast, som var död 1485 och sannolikt ogift, då han ärvdes av sina systerbarn.

Den introducerade ätten Tawasts, nr 64, äldste kände medlemmar i Finland buro namnet Kaas, och torde hava inkommit från Danmark. Sönerna till Henrik Kaas, som förde en stjärna i vapnet, upptogo, sannolikt på grund av mödernehärstamningen från de finska frälsesläkterna Bitz och Voltissläkten, ett vildsvinshuvud till vapenbild. Vid adlandet 1588 erhöll Arvid Henriksson Tawast vapenförbättring: en krans av hjärtan kring vildsvinshuvudet. Ätten, som skrev sig till Kurjala i Koskis' socken, utdog sannolikt 1731.

Den från Tavastland till Åbo inflyttade borgarsläkten Tawast, vilken med orätt tagit den introducerade ätten Tawasts döda sköldemärke, nummer och säte på riddarhuset, har efter 1818, då den immatrikulerades på riddarhuset i Finland under nr 3 bland adelsmän, icke varit representerad i Sverige. Den har gemensam härstamning med adliga ätterna Tawastén och Tawaststjerna. En medlem, Johan Henrik Tawast, sist general och en av rikets herrar, upphöjdes i friherrligt och grevligt stånd, men slöt själv sin grevliga ätt. En medlem av ätten i Finland erhöll kejserligt tillstånd 1830-02-09 att upptaga Stålarmska ättens vapen och under nytt nummer bilda en särskild adlig ätt med namnet Stålarm Tawast (finska adl. ätten nr 189). Denna ättegren utdog på svärdssidan 1880.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1Wä. 2 SH liber cans. Vol, 100 pars 3 (OA). 3KA, K. brev till kammarkoll. 1690 (OA). 4Medd. av arkivarien B. Rosén, Helsingfors. 5B. Aminoff, Bidrag till ätten Tawasts, nr 64, genealogi i Genos 1931, h. 2. 6Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors. 7G. Breitholtz, Ytterligare bidrag till ätten Tawasts, nr 64, genealogi i Genos 1932, h. 1–2. 8H.S. Tammelander, Sten Ivarsson Tawasts hustru, genealogi i Genos 1979, N:o 4.

Tawast%20A6400.jpg

Tawast%20A6401.jpg


Adliga ätten Tawast nr 64 † sannolikt 1731.

TAB 5

Jakob Kaas, till Hokkala (Näs) i Hauho socken, som han köpte 1508, och Kärsälä i Hattula socken, som han köpte 1514, båda i Finland. Levde 1520, men var död 1529. Gift med Anna Arvidsdotter, som efterlevde mannen, dotter av Arvid Arvidsson till Hyvikkälä.

Barn:

 • Henrik Kaas eller Henrik Jakobsson, till Kokkala samt Okerla och Hahkiala, alla i Hauho socken. Inventerade Tavastehus slott 1561. Var fogde därst. 1566. Avgav trohetsförsäkran till konung Johan 1568-12-01. Död före 1572. Gift med Cecilia (?Andersdotter), som levde änka 1583.

Barn:

 • Arvid Henriksson Tawast, till Vesunta. Född omkr. 1540. Var hertig Carls småsven 1566, då han återlöste Vesunta gård i Hattula socken av kronan4. Höll glaven vid riddaren Claes Åkesson Totts bröllop på Kankas 1570. Ryttmästare vid finska adelsfanan 1573. Befallningsman på Nyslott 1575-09-10–1578-10-17. Häradshövding i Hauho och övre härad 1576–1588 med konfirm. av konung Sigismund4 1594-07-09, samt förrättade även lagmansting. Knekteöverste 1579. Erhöll s. å. 5/10 förläning av Urajärvi fjärding av Asikkala socken och 1581-05-31 i förläning på sin och sin hustrus livstid hemman i Tenala och Tennilä snr samt Mervis och Rahkola i Hattula socken samt Hahkiala och Okerla i Hauho socken, Karsby i Tenala socken m. m. Erhöll en del av nyssnämnda hemman till evärdlig ägo 1582-06-28, men denna donation återkallades 1587-11-06 (godsen återlämnades till honom 1588-07-10)4. Adlad 1588-06-24 med förbättring av vapnet och fick s. d. konfirmation på Asikkala fjärding med all årlig ränta (ny konfirm. 1594-07-14)4. Deltog i Ivangorods försvar 1590 och sökte avstyra fästningens kapitulation, vilken dock ägde rum s. å. 25/2. Bevistade Uppsala möte 1593. Ledamot av en gränsregleringsnämnd, som 1595-10-19 stadfästade gränsen mellan Nyslotts och Kexholms län. Förde befallningen på Kexholm 1596 och 1597 och tillhörde konung Sigismunds anhängare. Av konungen utnämnd till ståthållare på Viborg 1598-11-20. Nödgades uppgiva slottet till hertig Carl 1599-09-23 och blev jämte slottets övriga befäl fängslad samt avrättad s. å. 27/9. Om honom se. Gift Tawaststjerna, Arwi Henrikinpoika Tawast i Hist. Ark XXVIII, 6. Gift 1571 Kurjala

Barn:

 • Ivar Arvidsson Tawast, till Kurjala samt Karsby i Tenala socken. Löjtnant under Axel Kurck 1593. Deltog i klubbekriget från dess början 1596. Blev tillbakaslagen, då han under Knut Jönsson Kurcks överbefäl mötte den österbottniska bondehären i Birkkala socken, men besegrade något senare i jan. 1597 det tavastländska klubbetolket vid Nyystölä i Padasjoki socken. Kallad till sin faders hjälp, då denne 1598-11-20 övertog befälet på Viborgs slott. Fängslad vid slottets erövring av hertig Carl 1599-09-23 och avrättad jämte sin fader s. å. 27/9 vid Munkekällan utanför Viborg, varefter deras huvuden på järnstänger uppsattes på Karjaporten. Gift 1596 med Karin Fincke i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Olof Andersson. Gift 3:o med Jakob Eck, död 1655), dotter av ståthållaren på Tavastehus Sten Fincke, av finsk uradel, och Brita Persdotter Fleming. Hon fick 1601-07-07 hertig Carls brev att få behålla sina mödernegods.

Barn:

 • Sten Ivarsson Tawast. Ryttmästare. Död 1646. Se Tab. 6.
 • Margareta Ivarsdotter, till Kokkala och Karsby, levde änka ännu 1657. Gift omkr. 1613 med ryttmästaren Henrik Christersson Gyllenhierta, nr 40, död 1625.

TAB 6

Sten Ivarsson Tawast (son av Ivar Arvidsson Tawast, Tab. 5), till Kurjala samt Lundby i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, som han ärvde efter sin moder, men försålde till sin frände Jesper Andersson Cruus2 1634-10-19. Drog ut i ryska kriget 1614. Löjtnant under ryttmästaren Claes Bertilsson Ekelöfs fana 1622. Introd. för ätten 1625 under nr 31, vilket nummer sedan ändrades till 64. Ryttmästare. Känd för sina våldsgärningar. Ihjälsköt 1643 kornetten Fredrik Bosin på Kurjala gård och dömdes av Åbo hovrätt till döden 1644, men erhöll nåd 1645-07-10. Var död redan 1646, möjligen i kriget. Gift 1620-11-05 på Kankas med Anna Horn af Kanckas, född 1594-02-13 på nämnda egendom, gjorde sig liksom mannen känd för våldshandlingar och blev troligen avrättad 1647, dotter av fältöversten Göran Henriksson Horn af Kanckas och Brita Hansdotter Björnram8

Barn:

 • Ingeborg. Ägde Niemis i Kalvola socken, som reducerades 1686, men som hon fick behålla under sin livstid5. »Nyligen» död 1690-05-21, i anledning varav hennes livstidsgods i Finland voro hemfallna till kronan.3. Gift efter juli 1663 med majoren Christian Fredrik von Wedel, natural. von Wedel, i hans 2:a gifte, död 1675.
 • Margareta. Ägde Borgby i Pojo socken, Vendelä i Lojo socken och del i Kurjala m. m. Död ogift 1704 på Kurjala och begraven s. å. 24/6 i Lampis kyrka. [5]

TAB 7

Gustaf (son av Sten Ivarsson Tawast, Tab. 6), till Kurjala. Ryttmästare. Rymde ur landet såsom misstänkt för dråp på en landbonde, men erhöll Åbo hovrätts lejdebrev 1658-01-13 och återvände. Måste ånyo anhålla om hovrättens lejdebrev 1666, emedan han råkat ihjälslå en fogdedräng. Levde 1675, men var död 1680. Gift 1653 Haneberg von Berg, dotter av överstelöjtnanten Bernt Johan von Berg och Anna Catharina Nöding.

Barn:

 • Ingeborg.5
 • Gertrud Christina, död 1697 och begraven s. å. 2/12 i Viborgs domkyrka. Gift 1:o med rådmannen i Viborg Antoni Borghardt i hans 2:a gifte. Gift 2:o med löjtnanten Jurgen Vilhelm von Bönhardt, till Kånala i Helsinge socken. [5]
 • Helena. Gift med fältväbeln N. N. Achtmöller.[5]
 • Hedvig.5
 • Barbro. Gift med kapellanen i Pojo Petrus Macrolander, död 1695.[5]
 • Anna Catharina. Gift 1:o med majoren Sigfrid Joakimsson Korpfelt, död 1704 eller 1705. Gift 2:o med5 stalldrängen N. N. Brask.

TAB 8

Arvid Johan Tawast (son av Gustaf, Tab. 7), till Kurjala, vilket han 1688 förpantade till Herman Mellin. Fältväbel. Rymde ur landet för dråp, efterlämnande två minderåriga barn. Gift 1682-03-01 och gav då Kurjala i morgongåva till Anna Maria Lilliesköld född 1666, begravd 1722-02-18 i Stora Tuna socken.6 Kopparbergs län. Dotter till ryttmästaren Erik Lilliesköld och Christina Örneklou i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Christina Catharina Tawast, † 1717 i Stora Tuna socken och där begraven7. Gift 1:o med Anders Porthan, levde ännu 1705.6 Gift 2:o 1707-02-14 i Hiitola socken6 med regementskvartermästaren vid Åbo läns infanteriregemente Bengt Hasselqvist, † 1710-12-007.
 • Gustaf Erik Tawast född 1683. Major, † 1731. Se Tab. 9
 • Carl Johan Tawast. Troligen identisk med den Carl Gustaf Tawast, som blev sekundfänrik vid Nylands läns fördubblingsinfanteribataljon 1707-08-00, fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns ord. infanteriregemente 1710-07-23. Löjtnant därst. 1712-02-23. Stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro. Gift med Helena Mozander som gifte om sig med Nils Dahlberg. Dotter till kyrkoherden Claes Mozander 5 Paret hade dottern Brita Kristina Tawast som levde ogift 1727.

TAB 9

Gustaf Erik (son av Arvid Johan, Tab. 8), till Kurjala, som han erhöll 1722 efter sin fars fasters, Margareta Tawasts, död. Född 1683. Korpral vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1699-02-00. Furir därst. Förare 1701-04-00. Adjutant 1705-06-25. Fänrik 1708-06-02. Löjtnant 1710-02-00. Fången vid Riga s. å., men lyckades strax rymma. Löjtnant vid dalregementet s. å. 13/12. Sekundkapten därst. 1712-05-07. Premiärkapten s. å. 15/12. Konfirm.fullm. 1716-04-16. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Rymde s. å. Majors karaktär 1722-04-11. Genom byte transp. till Tavastehus läns infanteriregemente 1731-07-01. Död s. å. 29/11 i Stockholm och begraven s. å. 15/12 i Riddarholmskyrkan. Han eller hans son Carl Magnus slöt sannolikt adliga ätten Tawast, på svärdssidan. Gift före 1713 med Anna Gertruda von Michelsson, född 1685, död 1765-07-23 på Kurjala.

Barn:

 • Anna Maria, död 1771-09-28. Gift 1730-09-11 med kaptenen Johan Munsterhjelm, född 1699, död 1773.
 • Ulrika, född 1715-04-01 i Stora Tuna socken,7 Kopparbergs län, död 1791-11-29. Gift 1739-02-20 på Kurjala med löjtnanten Gustaf Ernst Schmiedefelt, född 1708, död 1741.
 • Carl Gustaf, född 1716-09-09 i Stora Tuna socken, begraven där s.å. 29/9. [7]
 • Carl Magnus, döpt 1725-10-10 i Stora Tuna socken, levde 1729. [7]

TAB 10

Carl Gustaf (son av Gustaf, Tab. 7), född 1670. Korpral vid adelstaneregementet 1700, då han tågade i fält. Kallas kvartermästare 1710. Levde ännu 1722. Gift med Lisbeta Hammar, som levde 1719.

 • Barn5:
 • Barbro Maria, levde ogift i S:t Petersburg.
 • Anna Catharina. Gift med Johan Moritz.
 • Margareta Elisabet, levde ogift i Virmo socken.
 • Elsa, levde ogift i Stockholm.
 • Carl Gustaf, anställd vid amiralitetet.
 • Christina, gift med Lars Tammelin.
 • Sten Ivar.

Borgarsläkten Tawast, som sedan 1765 representerat den utdöda adliga ätten Tawast.

TAB 11

Henrik Jönsson, till Hietaniemi i Lempäälä socken. Gift med Karin Pedersdotter, vilken som änka fick ersättning 1561-05-28 för Kokkila hemman i Hauho socken, vilket fråntagits henne.

Barn:

 • Matts Tawast. Borgare i Åbo. Begraven 1610-01-10 i domkyrkan därst. Gift med Brita N. N., efter vilken arvskifte förrättades 1631-01-08.

Barn:

 • Johan Tawast. Slottsfogde. Död 164(9). Se Tab. 13

TAB 12

Henrik Tawast (son av Matts Tawast, Tab. 11). Borgare och handlande i Åbo. Var kämnär därst. 1623 och rådman 1624. Hauptman eller befallningsman över greve De la Gardies förläning i Finland. Begraven 1667-03-18 i egen grav i Åbo domkyrka. Gift 1:o med N. N., som var död 1630. Gift 2:o med N. N., död före 1656. Gift 3:o 1661 med Maria Jakobsdotter Koltoinen i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Grels Nilsson Ringius. Gift 2:o med Jakob Olofsson Stubbe), begraven 1688-05-22, dotter av Jacobus Jacobi Kolloinen.

Barn:

 • Henrik Tawast, adlad Tawastén. Lagman. Död 1706. Se adliga ätten Tawastén, Tab. 1.
 • Erik Tawast, adlad Tawaststjerna. Häradshövding. Död 1693. Se adliga ätten Tawaststjerna, Tab. 1.

TAB 13

Johan Tawast (son av Matts Tawast, Tab. 11). Kapten över ett kompani finska knektar 1637-05-25. Befallningsman på Kexholm. Slottsfogde på Nöteborg 1647. Död redan 1649.6 Han ägde gård i Åbo ännu 1640 och erhöll förläning i Ingermanland, där han uppförde säteriet Tavastelund, vilket förstördes under kriget på 1650-talet. Gift med Christina Olofsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten vid livgardet Engelbert Nilsson Rogge. Gift 2:o med Nils Bruun), levde änka 1663.

Barn:

TAB 14

Henrik Tawast (son av Johan Tawast, Tab. 13). Kvartermästare. Namnes 1684 i Ingermanland jämte sina bröder Johan och Gustaf. Förekom 1693-08-21 vid Äyräpää härads ting och kallades då: fänriken, manhaftig Henrik Tawast. Gift med Maria Schytzfelt, född omkr. 1653, begraven 1742-04-00 i Jokkas' kyrka

Barn:

 • Henrik Johan Tawast, född 1682. Löjtnant. Död 1747. Se Tab. 15.
 • Torsten Tawast, född 1685. Kapten. Död 1750. Se Tab. 17

TAB 15

Henrik Johan Tawast (son av Henrik Tawast, Tab. 14), född 1682 Retukylä. Volontär vid Savolaks' och Nyslotts läns fördubblingsinfanteriregemente 1702. Förare därst. s. å. Fältväbel 1710. Fången vid Viborgs övergång s. å. 13/6, men lyckades fly. Löjtnant vid Savolaks' och Nyslotts ord. infanterireg, s. å. i dec. Ånyo fången i slaget vid Storkyro 1714-02-19 och förd till Kostroma, varifrån han hemkom 1722. Avsked 1724-03-13. Död 1747-12-20 i S:t Michel. Gift 1:o 1712-05-00 med Sofia Sveconia, som under mannens fångenskap 1720 återgick till grekisk-katolska trosbekännelsen och därpå gifte sig med ryske löjtnanten Ivan Miseroff, vilken hon s. å. på våren åtföljde till Ryssland. Gift 2:o, efter sökt tillstånd 1726-08-23 att ingå nytt äktenskap, med Beata Fabricia, som levde ännu 1752 i Jokkas' socken, dotter av kyrkoherden i Björkö Peter Fabricius och hans 2:a fru Catharina Elisabet Lilliesköld.

Barn:

 • 2. Henrik, född 1731-01-15 i S:t Michels socken.
 • 2. Brita Magdalena, född 1731, död 1799-05-24 Brusi Gift med kamreraren N. N. Duncker.
 • 2. Christina Catharina, levde 1752 i Jokkas' socken.
 • 2. Magnus Fredrik, född 1735. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 16.
 • 2. Beata Helena, levde 1752 i Jokkas' socken.

TAB 16

Magnus Fredrik (son av Henrik Johan Tawast, Tab. 15), född 1735-05-09. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1745-04-16. Förare därst. 1752-06-26. Fältväbel 1760-03-08. Stabstänrik 1765-11-27. Sekundlöjtnant 1772-09-18. Premiärlöjtnant 1774-12-20. Död 1779-05-18 i Jorois' socken. Gift med sin kusins dotter Anna Elisabet Aminoff, född 1749-11-24, död 1771-04-30 i Pielavesi kapell av Idensalmi socken, dotter av överstelöjtnanten Gregori Aminoff, och Anna Charlotta Tawast.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1770-01-20, död 1833-02-15 i Lovisa. Gift 1791-06-02 i Ingå kyrka med överstelöjtnanten Carl Fredrik Toll, i hans 1:a gifte, född 1765, död 1837.

TAB 17

Torsten Tawast (Son av Henrik Tawast, Tab. 14), född 1685 i Viborg. Volontär vid Savolaks' fördubblingsinfanteriregemente 1701. Gemen vid Moraths bataljon 1702-02-26. Fältväbel därst. 1704. Fänrik 1709. Fänrik vid Savolaks' fördubblingsintanteriregemente 1710-03-07. Fången vid Viborgs övergång s. å. 13/6 men rymde strax därefter. Premiärlöjtnant vid Savolaks' och Nyslotts ord.infanteriregemente 1711-12-00. Fången vid Kerimäki kyrka 1712-01-07, men rymde och hemkom 1714. Regementskvartermästare 1715-01-22. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Kapten 1718-10-23. Konfirm.fullm. 1721-01-19. Premiärkapten 1736-08-02. Deltog i finska kriget 1741–1742. Död 1750-02-00. Gift 1717-05-09 i Stockholm med Anna Pihlman, född 1700-06-29, död 1778-05-30, dotter av professorn vid Åbo universitet Isak Pihlman och Anna Lund.

Barn:

 • En son, begraven 1723-12-01 i Kangasniemi socken. [4]
 • Carl Johan, född4 1725-01-16. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1731. Fältväbel därst. 1742-09-12. Löjtnant 1747-05-20. Död ogift 1778-09-23. Om honom se historiken till ätten.
 • Torsten, född 1727. Kapten. Död 1788. Se Tab. 18
 • Magnus Fredrik, född 1728. Löjtnant. Död 1789. Se Tab. 19.
 • Anna Charlotta, född tvilling 1728-06-29, död 1789-03-15 i Maaninka socken. Gift 1749-02-03 med överstelöjtnanten Gregori Aminoff, född 1722, död 1795.
 • Ulrika Adriana, född 1732-10-11 i Kangasniemi socken, begraven därst. 1734-01-13. [4]

TAB 18

Torsten (son av Torsten Tawast, Tab. 17), född4 1727-01-20 i Kangasniemi socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1735-06-17. Förare därst. 1749-07-31. Fänrik 1750-09-19. Löjtnant 1758-07-10. Kapten 1764 16/?. RSO 1767-11-23. Död 1788-12-15. Gift 1:o 1752-03-24 i Jorois' socken med Anna Elisabet von Burghausen, född 1726, död 1753-01-23 i barnsäng, dotter av kornetten Erik Johan von Burghausen, och Gertrud Magdalena Pistolekors. Gift 2:o med friherrinnan Eva Sofia Rehbinder, född 1730, död 1818-10-05 i Kuopio, dotter av kaptenen friherre Henrik Johan Rehbinder, och Christina Helena Vellingk.

Barn:

 • 1. En son, dödfödd 1753-01-07 i Jorois' socken.
 • 2. Anna Sofia, född 1756-01-02, död 1805-10-05 i Jorois' socken. Gift 1773-12-26 Harjula
 • 2. Maria Christina, född 1757, död 1813-11-15 i Kuopio. Gift 1780-12-05 med landssekreteraren Efraim Blom, född 1749, död 1783-12-12 i Kuopio.
 • 2. Carl Johan, född 1760-12-26, död s. d. [1]
 • 2. Ulrika, född 1763, död 1829-10-25 i Kuopio. Gift 1782-02-28 på Harjula med överstelöjtnanten, RSO, Samuel Möller, född 1743-06-06 i Sagu socken, död 1815-05-16 på sin egendom Nygård i Jorois' socken.
 • 2. Fredrika, född 1765, död 1827-11-29 i Åbo. Gift 1788-12-21 på Harjula med prosten och kyrkoherden i S:t Michel, teol. doktorn Aron Molander, född 1753-08-17, död 1821-11-15.
 • 2. Eva Sofia, född 1768-11-18, död 1852-05-26. Gift 1791-03-08 Savilaks
 • 2. Helena, född 1770-12-08, död s. d.

TAB 19

Magnus Fredrik (son av Torsten Tawast, Tab. 17), född tvilling 1728-06-29 i Kangasniemi socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1735. Sergeant därst. 1758-03-31. Fältväbel s. å. 26/6. Fänrik. Löjtnant 1772-09-18. Avsked 1778-06-30. Död 1789-04-05 Halola Gift 1750 med Maria Elisabet Molander, född 1728-11-28, död 1810-08-19 på Halola, dotter av kyrkoherden i Tohmajärvi Aron Molander och Christina Moleen.

Barn:

 • Anna Christina, född 1751-03-20, död 1846-06-11 i Kuopio. Gift 1769-03-28 Haminanlaks von Wright, född 1727, död 1813.
 • Torsten, född 1752-09-22. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1760-08-15. Student i Åbo 1770-02-00. Fältväbel s. å. 3/4. Adjutant 1771-06-05. Sekundlöjtnant 1775-11-29. Stabskapten 1783-09-17. Kapten med kompani 1787-12-19. Bevistade finska kriget 1788–1789. Major i regementet 1790-08-21. RSO s. d. Premiärmajor 1793-05-13. Överstelöjtnant i armén 1796-08-21 och vid regementet 1797-04-03. Ordförande i uppskattningskommittén i Karelen 1800-08-02. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 först som intendent för savolakska och karelska brigadens kommissariat, sedan som kommendant i Uleåborg och sist som utredningsintendent vid finska armén. Överste i armén 1809-02-09. Avsked ursvensk tjänst 1810-04-01. T. f. landshövding i Savolaks' och Karelens län 1812-02-12 under tre månader. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 3 bland adelsmän. Död ogift 1823-12-22 Alapiha Om honom se E. Södra Tigerstedt, Torsten Tavast och hans omgivning (1909).
 • Maria Elisabet, född 1754-10-06, död 1804-03-31. Gift 1790, efter k. tillstånd 1787-11-08, med sin kusin, kaptenen Zakarias Johan Aminoff, född 1764, död 1800.
 • Sofia Charlotta, född 1756-08-23, död 1843-02-08 Mäenpää Gift 1790-11-12 i Maaninka socken med sin kusin, majoren vid Savolaks' infanteriregemente Gabriel Molander, född 1760-06-23 i Kides socken, död 1828-09-08 på Mäenpää.
 • Fredrika Lovisa, född 1759-12-01, död 1827-03-15 på Strömsbergs biskopsgård i Borgå socken. Gift 1789-10-27 med sin kusin, biskopen i Borgå stift, teol. doktorn Johan Molander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1829-10-25 med Fredrika Charlotta Aminoff, född 1794-02-20, död 1877-11-08 Rabbelugn
 • Carl Fredrik, född 1761. Överstelöjtnant. Död 1828. Se Tab. 20.
 • Johan Henrik, friherre och greve Tawast, född 1763. General och en av rikets herrar. Död 1841. Se friherrliga och grevliga ätterna Tawast.
 • Hedvig Helena, född 1766-12-02, död 1847-02-02 i Kuopio. Gift 1803-08-28 med kaptenen Alexander Ramsay, född 1780, död 1851.
 • Ulrika, född 1769-08-31, död 1853-08-05 i Kuopio. Gift 1791-08-25 med sin kusin och sin systers svåger majoren Bernt Adolf Aminoff, född 1761, död 1826.
 • Eva Sofia, född 1771-08-18, död 1832-10-11 i Maaninka kapell. Gift 1793-06-02 med kapellanen därst. Samuel Ejlart Agander, född 1762-12-01 i Kuopio socken, död 1815-07-01.

TAB 20

Carl Fredrik (son av Magnus Fredrik, Tab. 19), född 1761-05-04. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1766. Korpral därst. 1776. Fänrik 1778-01-21. Löjtnant 1783-09-17. Bevistade finska kriget 1788–1790. Stabskapten 1790-12-15. Major i regementet 1796-10-26. Kapten med kompani 1799-06-03. RSO s. å. 16/11. Bevistade finska kriget 1808 och blev i slaget vid Alavo s. å. 17/8 svårt sårad. Överstelöjtnant i armén 1809-02-09. Avsked ur svensk tjänst 1810-06-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 3 bland adelsmän. Död 1828-10-19 Halola Gift 1796-03-08 i Pieksämäki prästgård med Ulrika Christina Printz, född 1778, död 1846-12-07 i Maaninka kapell, dotter av majoren Gustaf Printz och Beata Christina Schaukirch.

Barn:

 • Maria Fredrika Johanna, född 1797-12-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-04-26 i Kuopio.
 • Ulrika Sofia, född 1799-01-24, död ogift 1893-03-16 i Maaninka kapell.
 • Beata Charlotta, född 1804-07-15, död 1877-09-12 i Maaninka socken. Gift 1826-09-21 med slotts- och lasarettsläkaren i Kuopio Gustaf Mauritz Schmidt, född 1792-09-28, drunknade 1864-07-19 i Kuopio.

TAB 21

Gustaf Tawast (son av Johan Tawast, Tab. 13). Kallas 1665 och 1667 vid häradsrätten i Äyräpää härad: manhaftig Gustaf Tawast, fänriken från Nyen, och namnes jämte sina bröder Johan och Henrik i Ingermanlands lagsagas dombok 1684.

 • ?Barn (eller möjligen broder):
 • Christoffer Tawast, till Hannolaitpelto kronorusthåll i Kerimäki socken, vilket han övertog 1708. Född omkr. 1657. Fältväbel. Död 1742-04-30 på nämnda egendom och begraven s. å. 5/5 på samma gång som sin hustru i Kerimäki kyrka. Gift med Anna Catharina Rutenstierna, född 1674, död 1742-05-02 på Hannolanpeito, dotter av kaptenen vid fortifikationen Esbjörn Hvässing, adlad Rutenstierna 1686-11-13, men ej introd., och Elisabet von Klopman.

Barn:

 • Helena Tawast. Gift före 1727-03-25 med föraren Gustaf Falck, död 1752.
 • Hedvig Tawast, född 1707-11-27 i Kerimäki socken.4
 • Carl Tawast, född 1712. Fältväbel. Död 1776. Se Tab. 22.
 • Torsten Tawast, född 1715. Fältväbel. Död 1779. Se Tab. 54.
 • Christina, född 1717-06-20 i Kerimäki socken, död där såsom änka 1790-06-12. [4]. Gift med Jonas Schening.1

TAB 22

Carl Tawast (son av Christoffer Tawast, Tab. 21), född 1712-12-21 i Kerimäki socken. Var fältväbel i svensk tjänst, men kvarstannade 1743 efter fredsslutet inom det till Ryssland avträdda området av Finland. Död 1776-06-16 på fäderneegendomen Hannolanpeito i Kerimäki socken. Gift 1744-01-10 med Anna Margareta Schening, född 1726, död 1805-04-29 i Kerimäki socken, dotter av kronolänsmannen David Schening.

Barn:

 • Christoffer, född 1745. Kollegieassessor. Död 1811. Se Tab. 23
 • David, född 1747. Revisionslantmätare. Död 1793. Se Tab. 40
 • Carl, född 1751. Kollegieråd. Död 1814. Se Tab. 42
 • Fredrik, född 1753. Hovråd. Död 1805. Se Tab. 45
 • Johan Vilhelm, född 1755. Kollegieråd. Död 1840. Se Tab. 47.
 • Anna Catharina, född 1758-02-02, död 1832-07-03 i Nyslott. Gift med majoren furst Kostrov.
 • Maria Elisabet, född 1760-06-28, död ogift 1826-03-26 i Kerimäki socken.
 • Gustaf, född 1763. Kollegieassessor. Död 1808. Se Tab. 51
 • Eva, född 1765-10-19. Död s.å. 20/10. [4]
 • Herman Bernt Stålarm-Tawast, född 1768. Statsråd. Död 1834. Se Tab. 52.

TAB 23

Christoffer (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1745-01-09 Hannolanpelto Skrivare vid Villmanstrandska provinsialkansliet 1762. Kontorist vid viborgska provinsialkansliet 1763. Expeditionskommissarie därst. 1765. Kronobefallningsman i Nyslott 1784. Titulärråds n. h. o. v. 1786-01-11. Transp. till Kexholms nedre härad 1792. Landskommissarie i Kexholms södra härad 1797. Kollegieassessors titel 1800-01-11. Justierådman i Kexholm 1801. T. f. borgmästare därst. 1809. Död 1811-01-14 i Kexholm. Gift med Anna Margareta Brunnerus, född 1764-01-03, död 1840-03-20 i Rautjärvi socken, dotter av kapellanen därst. Lars Henrik Brunnerus och Margareta Åberg.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1787-07-24. Kanslist vid rådsturätten i Kexholm 1801-10-12. Registrator vid Södra Kexholms häradsrätt 1807-03-18. Kollegieregistrators titel 1809-01-12. Notarie vid Norra Kexholms häradsrätt s. å. 5/3. Kamrerare vid Kymmenegårds provinsialkansli 1810-10-08. Guvernementssekreterares titel 1812-01-12. Kansliofficiant vid finska proviantkommissionen s. å. 7/8. Transp. till proviantstaben som kommissarie i 12. rangklassen 1813-01-05. Erhöll rang i 10. rangklassen 1817-01-05 och i 9. rangklassen 1819-10-05. Avsked 1827-04-07. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen i Finland s. å. 6/7. Adjoint hos postmästaren i Helsingfors 1828-01-16. Titulärråds titel 1831-10-20. Erhöll en briljanterad ring 1835-01-13. Avsked. Död barnlös 1856-01-06 i Nyslott. Gift med sin kusin Emilie Vilhelmina Tawast, född 1802-01-09, död 1897-10-12 i Parikkala socken, dotter av kollegieassessorn Gustaf Tawast och Vilhelmina Lydecke.
 • Anna Margareta, född 1788-07-08, död ogift 1872-09-04.
 • Christoffer, född 1790. Hovråd. Död 1872. Se Tab. 24
 • Herman Germund, född 1791-11-01 i Kexholm. Kanslist vid rådsturätten i nämnda stad 1807-09-24. Expeditörsbiträde vid postkontoret i Villmanstrand 1810-06-24. Kollegieregistrators titel s. å. 13/10 i expeditör vid postkontoret i Åbo 1817-02-19. Postmästare i Nykarleby 1818-11-24. Transp. till Björneborg 1820-08-08. Död ogift s. å. 7/11 i sistnämnda stad.
 • Carolina, född 1793-03-03, död ogift 1876-05-29.
 • Catharina, född 1794-04-24 i Kexholm. Död s. å.
 • Catharina Fredrika, född 1795-05-22, död ogift 1877-06-29.
 • Ebba Charlotta, född 1797-05-16, död ogift 1874-07-12.
 • Fredrik, född 1799. Hovråd. Död 1847. Se Tab. 25
 • Alexander, född 1802. Vågmästare. Död 1868. Se Tab. 26
 • Christian, född 1804. Länsbokhållare. Död 1881. Se Tab. 36.
 • Vilhelm, född 1806-06-22 i Kexholm, död 1812-04-00 i Villmanstrand.

TAB 24

Christoffer (son av Christoffer, Tab. 23), född 1790-02-12. Biträde hos postmästaren i Villmanstrand med underkanslists värdighet 1804-05-26. Kanslist 1806-02-12. Anställd i krigsguvernörens i Viborg kansli 1807-10-13. Kollegieregistrators titel 1809-01-12. Translator vid nämnda kansli s. å. 25/11. Aktuarie vid generalguvernörskansliet i Finland 1810-07-13. Sekreterare därst. med fältkamrerares titel 1811-09-18,. Kollegieassessors titel 1814-09-07. RRS:tAO3kl 1822-01-31: postmästare i Helsingfors s. å. 5/10. Transp. till Björneborg 1827-06-12. Hovråds titel 1830-08-14. RRS:tVlO4kl 1842-04-27. Postmästare i Tavastehus och postinspektör i Tavastehus län s. å. 10/5. Transp. till Viborg 1852-10-12. Avsked 1855-12-01. Död 1872-10-30 i Villmanstrand. Gift 1822-11-24 i Helsingfors med Sofia Amalia Merlin, född 1807-11-30, död 1877-01-12 i Villmanstrand, dotter av direktören för generalguvernementskansliet i Finland, statsrådet Carl Anders Merlin och Amalia Sattler.

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1823-11-11 i Helsingfors. Student därst. 1842-06-17. Död ogift 1844-10-08 i Tavastehus.

TAB 25

Fredrik (son av Christoffer, Tab. 23), född 1799-09-01 i Kexholm. I rysk tjänst vid proviantkommissionen och var kanslist därst. 1811. Hade titulärråds titel 1829. Sist hovråds titel. Död 1847-12-24 i S:t Petersburg. Gift 1:o med Catharina Kahelin. Gift 2:o 1840-11-15 med Johanna Vilhelmina Hagelberg, född 1818-02-02, död 1898-01-17 i Viborg, dotter av handlanden i Tammerfors Anders Hagelberg och Eva Enckell.

Barn:

 • 1. Alexander, född 1820-07-04. Kadett i Fredrikshamn 1836. Avgick utan avslutad kurs 1840-09-22. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon s. å. 20/2. Avsked 1841-11-05. Torde sedan varit anställd i rysk krigstjänst.
 • 1. Carl, född 1827-02-08.
 • 1. Fredrik, född 1829-10-06 i S:t Petersburg.
 • 2. Emilia Vilhelmina, född 1841-11-29 i S:t Petersburg, död 1919-05-16 i Viborg. Gift 1867-06-12 med handelskontoristen Elis Holmsten, född 1839-04-15 i Viborg, död 1886-07-11 i S:t Petersburg.
 • 2. Terese Catharina, född 1843-05-07 i S:t Petersburg, död där 1845-09-00.
 • 2. Fredrik Christoffer, född 1848-08-23 i Viborg. Telegrafist av 4. klass vid telegrafstationen i nämnda stad 1875-12-03. Telegrafist av 3. klass 1876-01-13. Transp. till telegrafstationen Blagovjestjensk s. å. 1/11, i Raddi 1877-03-10 och i Troitsk 1881-03-11. T. f. chef för sistnämnda telegrafstation s. å. 18/7. Kollegieregistrator 1882-05-13 med tur från 1877-12-03. Guvernementtsekreterare 1883-07-05 med tur från 1880-12-03. RRS:tStO3kl 1884-07-05. Kollegiesekreterare s. å. 20/11 med tur från 1883-12-03. T. f. chef för telegrafkontoret i Radde 1887-07-13. Titulärråd s. å. 2/12 med tur från 1886-12-03. Avsked 1889-09-13. Ånyo i tjänst som post- och telegraftjänsteman av 4. klass vid telegrafkontoret i Viborg 1891-09-23. Post- och telegraftjänsteman av 3. klass s. å. 13/6. Kollegieassessor 1892-03-28 med tur från 1891-04-13. Transp. till Helsingfors centralkontor 1892-08-26. Undersekreterare vid telegrafstyrelsen i Finland 1896-09-01. RRS:tAO3kl 1897-12-18. Kronolänsman i Kivinebbs distrikt 1904. Avsked från telegrafbefattningen s. å. 24/3 och från kronolänsmansbefattningen s. å. Död barnlös 1905-06-25 i Viborg. Gift 1876-12-15 i S:t Petersburg med Maria Matilda Hahl, född 1851-06-04 i Orimattila socken, död 1896-12-01 i Helsingfors, dotter av kronolänsmannen i Orimattila distrikt Nils Christian Hahl och Augusta Ottiliana Winter.

TAB 26

Alexander (son av Christoffer, Tab. 23), född 1802-02-26 i Kexholm. Student i Åbo 1822-10-31. Kopist vid postdirektionen i Finland 1830-06-29. Avsked 1831-11-11. Under de följande tjugu åren lantbrukare. Kontorsskrivare vid tullkammaren i Viborg 1853. Avsked 1860-04-27, vågmästare och tolagsbokhållare i Viborg s. å. Död 1868-12-03 i nämnda stad. Gift 1832-07-22 med sin kusin Alexandra Emilia Stålarm-Tawast, född 1816-08-21 i Viborg, död 1893-08-02 Hovila

Barn:

 • Bernhard Alexander, född 1833. Godsägare. Död 1916. Se Tab. 27.
 • Carl Reinhold, född 1835-02-03, död 1851-01-12.
 • Fredrik Vilhelm, född 1836-05-14, död 1908.
 • Christoffer Emil, född 1838. Kollega. Död 1908. Se Tab. 29.
 • Alexandra Rosalie, född 1840-12-30, död 1872-08-16. Gift 1871-06-06 i Kerimäki socken med kyrkoherden i Sääminge, prosten Alexander Jakob Gummerus i hans 2:a gifte, född 1807-04-09 i Piippola socken, död 1891-01-13.
 • Maximilian Christian, född 1843. Kyrkoherde. Död 1910. Se Tab. 31.
 • Johanna Eugenia, född 1845-06-24, död ogift 1901-04-03 i Nyslott.
 • Catharina Charlotta, född 1847-11-22, död ogift 1891-07-27.
 • Anna Carolina, född 1852-09-28. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1930-11-08 i Viborg.

TAB 27

Bernhard Alexander (son av Alexander, Tab. 26), född 1833-09-11 i Viborg. Student i Helsingfors 1859-01-28. Ägde Hannolanpelto i Sääminge socken, som han dock försålde 1890. Död 1916-10-28. Gift 1869-01-09 i Kerimäki socken med Helena Maria Wahlberg, född 1844-03-29 i Fredrikshamn, död 1927-06-24, i Ruokalaks' socken, dotter av kapellanen i Kerimäki Alexander Wahlberg och Evelina Charlotta Krook.

Barn:

 • Aina Charlotta, född 1869-11-09 i Lappvesi socken, död s. å. 6/12.
 • Hilja Maria, född 1871-01-12 i Lappvesi socken, död 1931-08-26 i Ruokalaks' socken. Gift 1890-09-29 i Sääminge socken med godsägaren Otto Leonard Gummerus, född 1854, död 1899-07-28 i Nyslott.
 • Alfhild, född 1876-02-02 På Hannolanpelto. Gift 1895-11-06 med apotekaren i Raumo Anders Linus Fröberg, född 1862-11-26 i Letala socken.

TAB 28

Hjalmar Edvard (son av Bernhard Alexander, Tab. 27), född 1880-06-23 Hannolanpelto Farm. stud. 1900-12-01. Var en tid apotekare. Äg. Suvantola hemman i Laukas' socken och hus i Jyväskylä. Gift 1907-09-07 i Klemis' socken med Ester Elisabet Hällström, född 1884-06-17 i Uleåborg, dotter av kofferdikaptenen Sven Johan Hällström och Josefina Haggren.

Barn:

 • Riitta-Liisa, född 1908-09-09 i Uleåborg.
 • Olli Sakari, född 1912-03-23 i Jyväskylä. Student 1931-05-30 vid Jyväskylä lyceum.
 • Erkki Juhani, född 1915-02-06 i Jyväskylä.

TAB 29

Christoffer Emil (son av Alexander, Tab. 26), född 1838-08-31 i Kerimäki socken. Student i Helsingfors 1859-09-12. Pedagogie kandidat 1865-05-31. T. f. kollega vid högre elementarskolan, sedan lyceum, i Kuopio 1866-08-31. Kollega därst. 1867-04-23. Tillika lärare vid realskolan i nämnda stad 1877-06-15. RRS:tStO3kl 1892-04-17. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1908-04-02. Död dessförinnan s. å. 23/3 i Kuopio. Gift 1879-10-22 i Nyslott med Hanna Ottilia Guldbrandsen, född 1860-12-22 i Fredrikstad i Norge, dotter av sågverksdisponenten Bernhard Guldbrandsen och Johanna Eriksen.

Barn:

 • Hildur Harriet Dagmar, född 1880-12-21 i Kuopio, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1900-10-02. Gift 1916-12-17 med bankdirektören Sven Ossian Linderoos, född 1881-04-30, död 1930.
 • Anna Valeria Borghild, född 1882-01-26. Gift 1904-06-25 Seppälänmäki i Viborg, filosofie magister Aaro Markkanen, född 1875-09-02 i Kuopio.
 • Carin Mildred, född 1884-05-31. Student i Helsingfors 1902-09-26. Gift 1907-08-31 i Kuopio med maskiningenjören friherre Georg Alfred Knut von Alfthan, finska friherrliga ätten nr 57, född 1883-01-18 i Tavastehus.
 • Torvald Christoffer, född 1887, maskiningenjör. Se Tab. 30.
 • Marta Gunilla, född 1889-06-10. Sjuksköterska. Gift 1914-10-06 i Helsingfors med överläkaren, med. licentiat Gustaf Martin von Essen, nr 723, född 1883.
 • Aino, född 1893-11-16. Student i Helsingfors 1910-10-03. Gift där 1919-06-30 med direktören Gustaf Federley, född 1890-07-21 i Gatjina.

TAB 30

Torvald Christoffer (son av Christoffer Emil, Tab. 29), född 1887-03-13 i Kuopio. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors. Utexaminerad som diplomingenjör för maskinbyggnadskonst 1913-05-30. Ritare vid statsjärnvägarnas i Finland maskinkontor. Föreståndare för Otto Stiefels automobilfirma i Viborg. Automobilbesiktningsman i Helsingfors 1915-01-01. Gift 1916-02-12 i Helsingfors tyska kyrka med Dagmar Elisabet Forsell, född 1891-11-18, dotter av maskinisten Johan Gabriel Forsell och Susanna Matilda Sundén.

Barn:

 • Åke Christoffer, född 1916-12-24 i Helsingfors, liksom systern.
 • Marita Elisabet, född 1918-10-07.

TAB 31

Maximilian Christian (son av Alexander, Tab. 26), född 1843-01-28 i Kerimäki socken. Student i Helsingfors 1864-10-03. Prästvigd i Borgå 1869-11-05. Kapellan i Savonranta kapell av Kerimäki socken 1872-11-20. Kapellan i Gustaf Adolfs socken 1877-08-11. Kyrkoherde i Klemis' församling 1899. Död 1910-09-10 i Villmanstrand. Gift 1874-02-02 i Savonranta kapell med Ulrika Juvonen, född 1857-06-01 i Savonranta, död 1931-01-15 i Klemis, dotter av bonden Staffan Juvonen och Ulrika Catharina Niiranen.

Barn:

 • Aina Maria, född 1874-12-18 i Savonranta kapell. Gift 1901-08-18 med folkskolläraren Adam Kuronen, född 1875-07-14 i Kuopio, död 1916-09-15 i Nastola socken.
 • Sigrid, född 1876-08-18 i Savonranta kapell.
 • Alexander Valfrid, född 1883. Lantmätare. Se Tab. 33
 • Arvid, född 1885-05-03 i Gustaf Adolfs socken. Folkskollärare vid Mutala folkskola i Ylöjärvi socken 1915.
 • Edit Amanda, född 1886-11-15 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1906-06-10 i Klemis' prästgård med förste järnvägsbokhållaren i Viborg Julius Alfred Huetz, sedan Rautapuro, född 1882-04-04, död 1929-10-12.
 • Beda Ulrika, född 1889-04-17 i Gustaf Adolfs socken. Bokhållare vid postkontoret i Villmanstrand 1918-01-01. Avsked. Gift 1922-09-24 i Helsingfors med sjökaptenen Georg Dahl i New York, född 1888-08-04 i Kristinestad.
 • Alexandra Elvira, född 1891-03-31 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1912-07-11 i Klemis' prästgård med kapellanen i Korpiselkä Heikki Repo, född 1881-03-23 i Sakkola socken, död 1932-05-06 i Viborg.
 • Alma Lucina, född 1896-07-16, i Gustaf Adolfs socken.
 • Ingeborg, född 1898-07-31 i Gustaf Adolfs socken, död där s. å. 17/8.

TAB 32

Carl Magnus (son av Maximilian Christian, Tab. 31), född 1881-04-04 i Gustaf Adolfs socken. Agronom. Stadsekonom i Villmanstrand. Handlande i Lappvesi. Gift 1922-07-09 i Klemis med Hilma Maria Takanen, född 1896-05-15 i Multio socken, dotter av Samuel Takanen.

Barn:

 • Maunu Olavi, född 1923-11-04 i Villmanstrand.

TAB 33

Alexander Valfrid (son av Maximilian Christian, Tab. 31), född 1883-05-14 i Gustaf Adolfs socken. Lantmäterielev 1906-09-15. Ord. kartläggare i Uleåborgs län 1919-05-19. Sekreterare vid länslantmäterikontoret i nämnda stad 1922-07-07. Gift 1914-12-26 i Klemis' socken med Suoma Oittinen, född 1890-02-11 i Lappvesi socken, dotter av folkskolläraren Kaarlo Oittinen och Ida Carolina Fagerlund.

Barn:

 • Erkki Olavi, född 1916-04-29 i Uleåborg.
 • Jorma Antero, född 1919-10-02 i Haukipudas' socken.

TAB 34

Olof Emanuel (son av Maximilian Christian, Tab. 31), född 1893-05-15 i Gustaf Adolfs socken. Kanslichef vid skyddskårsdistriktsstaben i Uleåborg 1921-09-08. Reservlöjtnant 1926-12-06. Gift 1925-07-12 i Haukipudas' socken med Aune'' Maria Juvani, född 1903-12-27 i nämnda socken, dotter av handlanden Herman Juvani.

Barn:

 • Auli Kaarina, född 1928-02-05 i Uleåborg.

TAB 35

Alarik (son av Maximilian Christian, Tab. 31), född 1901-10-23 i Klemis' socken. Tekniker. Anställd vid Aaltonens skofabrik i Tammerfors. Reservlöjtnant 1929-12-06. Gift 1929-07-09 med Olga Elisabet Vapaavuori, född 1898-11-08.

Barn:

 • Pasi Juhani, född 1930-10-11 i Tammerfors.

TAB 36

Christian (son av Christoffer, Tab. 23), född 1804-12-04 i Kexholm. Student i Åbo 1824-02-19. Landskanslist vid länsstyrelsen i Viborgs län 1829-09-30. Kollegieregistrators titel 1831-10-14. Kontorsskrivare vid tullkammaren i Viborg 1834-06-28. Häradsskrivare i Äyräpää härad 1835-07-21. Länsbokhållare i Viborg 1843-03-21. RRS:tStO3kl 1859-04-24. Avsked 1860-04-18. Död 1881-06-01 Purnujärvi Gift 1:o 1843-08-15 i Mohla socken med Anna Amalia Kruskopf, född 1811-09-07 i S:t Petersburg, död 1847-09-15 i Viborg, dotter av häradshövdingen i Äyräpää domsaga, kollegieassessorn Peter Kruskopf och Maria Rikneck. Gift 2:o 1849-05-15 i Viborg med Eva Vilhelmina von Weymarn, född 1817-06-22, död 1877-12-17 i Rautjärvi socken, dotter av tjänstemannen vid proviantkommissionen, kollegiesekreteraren Gustaf Fredrik von Weymarn och Eva Christina Lagus.

Barn:

 • 1. Maria Lovisa, född 1844-06-02 i Viborg, liksom syskonen. Finsk stiftsjungfru.
 • 1. Anna Amalia, född 1845-10-13, död ogift 1911-05-23 i Viborg.
 • 1. Carl Robert, född 1847. Prost. Död 1920. Se Tab. 37.
 • 2. Alexander Christoffer, född 1850-11-02. Agent för finska brandstodsbolaget för landet, Lappvesi distrikt 1880. Död barnlös 1903-05-20 på sin egendom Purnujärvi. Gift 1878-06-28 i Puumala socken med Matilda Maria Weber, född 1858-11-18 i Puumala socken, dotter av godsägaren Fredrik Vilhelm Weber och Olivia Corander.
 • 2. Ida Christina, född 1853-08-01. Gift 1875-08-18 i Rautjärvi socken med seminarielektorn, filosofie magister Conrad Alexis Hougberg, sedan Waaranen, född 1849-11-04 i Villmanstrand, död 1924.

TAB 37

Carl Robert (son av Christian, Tab. 36), född 1847-08-27 i Viborg. Student i Helsingfors 1869-06-16. Prästvigd i Borgå 1877-07-03. T. f. predikant i Enonkoski bruksförsamling 1878 och t. f. kyrkoherde i Suomenniemi församling 1880. T. f. kapellan i Pieksämäki 1881, i Ruskeala 1884 och i Rautjärvi 1886. T. f. kyrkoherde i Soanlahti 1888 och ord. kyrkoherde därst. 1898-05-03. Prost 1903-12-23. Död 1920-09-13. Gift 1877-07-18 i Rautjärvi socken med Fanny Matilda Roos, född 1853-11-05 i Jakobstad, död 1903-05-24 i Soanlahti prästgård, dotter av kofferdikaptenen och lotslöjtnanten Carl Johan Roos och Eugenia Maria Christina Höckert.

Barn:

 • Helmi, född 1878-06-17 i Ruokolaks' socken. Gift 1902-08-27 i Soanlahti prästgård med presidenten i Viborgs hovrätt Johan Fredrik Selin, född 1878-06-15.
 • Anna (Ansel) Aili Maria, född 1880-08-20 i Suomenniemi prästgård. Gift 1905-05-24 i Soanlahti prästgård med flottningschefen vid Kymmene flottningsförening, majoren Valter Tollef Johannes Wiik, född 1879-03-11 i Jyväskylä.
 • Ellen (Elly) Ester, född 1883-08-16 i Rautjärvi prästgård. Utexaminerad folkskollärarinna från Ekenäs seminarium 1905.
 • Magnus (Manno) Christian, född 1885-07-31 i Ruskeala prästgård. Jordbrukare. Föreståndare för Simuna fiskodlingsanstalt. Gift 1922-07-27 i Idensalmi socken med Aino Sofia Muona, född 1894-03-23 i Maaninka socken, dotter av jordbrukaren Erik Muona och Hilda Pylkkönen.
 • Erik Johannes, född 1889-05-01 i Soanlahti prästgård, död där s. å. 20/5.
 • Herman Erik, född 1891. Flottningschef. Se Tab. 39
 • Fanny (Hana) Amalia, född 1893-01-11 i Soanlahti prästgård, student i Helsingfors 1912-09-24. Kontorist i nämnda stad.

TAB 38

Kaarlo Rafael (son av Carl Robert, Tab. 37), född 1881-12-20 i Pieksämäki socken. Student i Helsingfors 1900-06-02. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors tackskola för ingenjörsväsen 1905-05-31. Stadsingenjör i Lahtis 1908-05-14. Teknisk ledare för vattenledningsarbetena i Vasa 1913. Avsked från förutn. stadsingenjörsbefattning 1914. Ingenjör och byggnadschef vid Lojo kalkbruksaktiebolag 1915. Arbetschef vid Kuhankoski kraftverk i Laukkas socken. FinlFrMm m sp. Delägare i konsulterande ingenjörbyrån aktiebolag Consulting. Gift 1909-01-16 i Helsingfors med Toini Matilda Ervast, från vilken han 1931-09-15 blev skild, född 1888-11-04 i Tervola socken, dotter av kyrkoherden i Tervola, kontraktsprosten Peter Edvard Ervast och Anna Castrén.

Barn:

 • Kaarlo Erik (Erkki) Christian, född 1909-12-02 i Lahtis. Student i Helsingfors 1929-09-27.
 • Eva Valeria, född 1915-08-08 i Vasa.

TAB 39

Herman Erik (son av Carl Robert, Tab. 37), född 1891-07-11 i Soanlahti prästgård. Utexaminerad från tekniska läroverket i Tammerfors 1915. Ritare och konstruktör vid Lojo kalkverksaktiebolag. Chefsadjoint vid aktiebolag Uittojärjestely i Jyväskylä Sn. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FrM2kl 1919. FrkrMm. Bitr. flottningschef vid Ijo flottningsförening 1923. Flottningschef Vid Noormarkun-Merikarvian uittoyhdistys 1926-03-01. Gift 1:o 1918-08-25 med Fanny Salminen, född 1895-08-05 i Orivesi socken, död 1925-10-07 i Uleåborg, dotter av banvakten Hugo Oskar Salminen och Rosa Pulkkinen. Gift 2:o 1927-03-15 i Tammerfors med Carin (Caja) Elisabet Roos, född 1896-12-04, dotter av ingenjören Frans Oskar Roos och Sigrid Amalia Åsberg.

Barn:

 • 1. Kirsti Margareta, född 1925-05-13 i Helsingfors.
 • 2. Riitta, född tvilling 1929-02-02 i Norrmarks socken.
 • 2. Ulla, född tvilling 1929-02-02 i Norrmarks socken.

TAB 40

David (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1747-07-26 i Kerimäki socken. Revisionslantmätare. Död 1793-03-06 i Nyslott. Gift med sin kusin Christina Elisabet Schening, född 1753-08-08, död 1791-03-01, dotter av Jonas Schening och Christina Tawast.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1773-11-03, död 1776-04-28 i Kerimäki socken.
 • Carl Christoffer, född 1776. Major. Död 1823. Se Tab. 41
 • Ebba Charlotta, född 1779-01-06, död 1844 i Nyslott. Gift med kollegiesekreteraren Jakob Thilman, född 1756-03-05, död 1804-08-05.
 • Catharina Elisabet, född 1790-01-03 (?1782-10-24), död 1854-03-25. Gift med hovrådet Peter Adam Simberg, född 1782-06-10, död 1833-09-07 i Viborg.

TAB 41

Carl Christoffer (son av David, Tab. 40), född 1776-01-07. Kapten vid finska jägarregementet. Major därst. 1820. Död 1823-05-27 i Kexholm. Gift 1805-02-26 i Kerimäki socken4 med Maria Elisabet Strandman, född 1778-12-21, död 1852-02-29 i Lovisa, dotter av kyrkoherden i Rautus Johan Strandman och Marta Johanna Schyttenius.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1806-01-16, död 1855-09-22 i Pyhäjärvi socken. Gift 1843-03-07 med kyrkoherden därst., prosten Johan Magnus Zitting i hans 2:a gifte (gift 3:o 1856-10-19 med Clara Alexandra Merón, född 1829-05-16, död 1865-12-14, dotter av borgmästaren Simon Merón och Maria Vilhelmina Eurapæus), född 1794-11-17, död 1886-07-08 i Pyhäjärvi prästgård.
 • Carl Alexander, född 1808-01-13 i Sordavala. Först sergeant vid finska jägarregementet, sedan landskanslist vid länsstyrelsen i Viborgs län. Kopist vid general-guvernementskansliet i Finland 1828-05-20. Kanslist därst. 1829-06-06. Kollegieregistrators titel 1831-06-25. Avsked 1835-09-14. Flyttade därefter till Grusien och avhördes ej vidare.
 • Natalia Emilia, född 1809-11-06, död 1872-08-07. Gift 1838-10-07 i Keksholm med postförvaltaren i Lovisa Andreas Henrik Norring, född 1808-10-10, död 1875.
 • Catharina, född 1813, död 1816-01-06 i Kexholm.
 • Juliana Maria Helena, född 1816-07-31 i Kexholm, död där 1818-12-31.

TAB 42

Carl (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1751-01-04 i Kerimäki socken. Kanslist vid provinsialkansliet i Viborg 1769. Notarie i Viborgs domsaga 1774. Kanslist vid guvernementskansliet i Viborg 1776-02-18. Registrator därst. 1778-01-09. Vice häradshövding i Keksholms norra domsaga 1779-01-17. Häradshövdings titel 1780-11-25. Ordförande i den s. k. kretsrätten i Viborgska guvernementet 1787. Åter häradshövding i Keksholms norra domsaga 1797. Hovråds titel 1800. Kollegieråds titel 1807. Död 1814-01-16 i Sordavala [4]. Gift 1776-12-26 i Viborg med Charlotta Nessin, född 1751-06-00 i sistnämnda stad, död 1822-09-03 i Sordavala4, dotter av handlanden Arvid Nessin och Catharina Richter.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1778-11-21 i Viborg, död 1858-12-20. Gift 1:o 1804 med borgmästaren i Sordavala, kollegieassessorn Henrik Melart i hans 2:a gifte (gift 1:o 1771-02-03 i Viborg med Helena Catharina Grön, född 1741-01-21, död 1801-01-24, dotter av Viktor Grön och Margareta von Borgen), född 1742-01-25, död 1806-01-27. Gift 2:o med majoren vid finska jägarregementet Jakob Fredrik Lagervall, född 1787-07-19 i Libelits' socken, död 1865-11-07 i Helsingfors.
 • Fredrik Verner, född 1779-09-27. Kopist vid Keksholms norra häradsrätt 1797-12-01. Extra ordinarie landskanslist vid guvernementsstyrelsen i Viborgs län 1800-05-23. Landskanslist därst. 1801-01-11. Kollegieregistrators titel 1804-01-12. Kanslist vid proviantstaten 1805-08-31. Guvernementssekreterare 1808-01-12. Avsked s. å. 1/2. Junkare vid 4., ryska, jägarregementet s. å. 10/8. Underfänrik därst. s. å. 8/9. Fänrik 1810-01-10. Avsked 1811-12-31. Löjtnant vid 3. finska jägarregementet 1812-10-12. Sekundkapten därst. 1813-04-12. Stabsryttmästare vid finländska dragonregementet 1816-03-04. Stabsryttmästare vid livgardets, kejsarinnans, kyrassiärregemente s. å. 29/1. Avsked 1817-04-06. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen i Finland 1823-05-28. T. f. postmästare i Keksholm 1826-06-14. Postmästare därst. 1828-03-09. Avsked 1834-06-03. Flyttade 1836 till Ryssland. Död där barnlös 1845. Gift 1831-05-05 i Kexholm med Alexandra Jakovlevna Alexejev, dotter av stabskaptenen Jakob Alexejev.
 • Carl Germund, född 1787. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 43.
 • Johan Adolf, född 1789. [4]
 • Carolina Vilhelmina, född 1791-12-28 i Viborg. Gift med kaptenen i rysk tjänst Mart Janov.
 • Agata Charlotta, född 1795-02-02 i Viborg. Gift 1810-01-08 med översten N. N. Beklisjev.

TAB 43

Carl Germund (son av Carl, Tab. 42), född 1787-11-18. Var kapten i rysk tjänst 1817. Sist överstelöjtnant. Död 1837 i Ryssland. Gift med Nadesjda Artemjevna Bolotnikov.

Barn:

 • Nikolai, född 1814. Underlöjtnant. Död 1851. Se Tab. 44

TAB 44

Nikolai (son av Carl Germund. Tab. 43), född 1814-05-16. Yngre underofficer vid 6. finska skarpskytte-bataljonen 1828-04-05. Äldre underofficer därst. 1829-01-20. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon s. å. 28/7. Underfänriks avsked 1830-12-06. Underofficer vid petrovska infanteriregementet 1831-01-04. Underfänrik därst. s. å. 3/5. Porte-épéefänrik s. å. 11/10. Fänrik vid viborgska infanteriregementet 1833-01-03. Underlöjtnants avsked 1835-02-15. Flyttade 1836 till Ryssland. Anställd vid guvernementsstyrelsen i petrovska guvernementet 1848-08-11. Adlig ledamot i distriktsdomstolen i Toropetz 1850-12-26. Död 1851-01-26. Gift 1847-11-03 med Alexandra Posäalov, född 1831-04-02 i byn Novovladinskoje, död där 1862-12-21, dotter av underlöjtnanten Vasili Pospälov och Daria Ivanovna.

Barn:

 • Leonid, född 1848-12-13. Yngre adjoint hos sekreteraren vid ryska marinens buvudstab. Kollegieassessor. RRS:tStO3kl 1884-09-11. Hovråd. RRS:t StO2kl 1889-09-11. Yngre sekreterare av 8. klassen vid marinens huvudstab. Yngre sekreterare av 7. klassen därst. 1893-09-13. Kollegieråd s. å. 23/9. RRS:tAO 2kl 1895-04-14. Äldre sekreterare av 6. klassen s. å. 23/9. Verkl. statsråd 1896-09-18. RRS:tVlO3kl 1906-04-02. Avsked s. å. 7/5. Gift 1898-01-21 med Vera Zamutali, född 1860-09-23 i Baku, dotter av kaptenen av 2. rangen vid ryska marinen Georg Mikailovitj Zamutali och Maria Gyldenhagen.
 • Maria, född 1850-11-27. Gift 1872-05-05 i S:t Petersburg med statsrådet Constantin Fransovitj Gyldenhagen, född 1850-06-01 i Sevastopol.

TAB 45

Fredrik (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1753-03-01. Postmästare i Villmanstrand med hovråds titel. Död där 1805-05-05. Gift 1787-03-30 i Sääminge socken med Ebba Beata Pistolekors i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren i Nyslott, kollegieassessorn Johan Fragander, död 1809-08-16 i Sääminge socken), född 1769-02-21, död 1855-02-22 i Sordavala, dotter av kaptenen Bernt Adam Pistolekors, och Anna Elisabet Lavonius.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1787-08-21. Var 1817 kapten i rysk tjänst och 1834 chef för proviantkommissionen i Finland. RRS:tVlO4kl och S:tAO3kl. Sekreterare vid proviantdepartementet i S:t Petersburg. Anställd vid finansministeriet i Ryssland 1836. Vice guvernör i Bjälostok 1838. RRS:tAO2kl. Statsråd. Död ogift 1845-03-20 i S:t Petersburg.
 • Vilhelm Bernt, född omkr. 1788. [4 ]
 • Gustaf Germund, född 1791. Överstelöjtnant. Död 1832. Se Tab. 46.
 • Anna Amalia, född 1795-03-08, död 1836 i Ryssland. Gift med kaptenen N. N. Tsjoglokov.
 • Fredrika Elisabet, född 1800-09-07, död 1884-01-12 i Kristinestad. Gift 1821-04-24 med provinsialläkaren i Sordavala distrikt, kollegieassessorn, med. doktorn Peter Henrik Maconi, född 1795-04-24, död 1850-11-10.
 • Alexander Magnus, född 1802-12-29. Kadett [vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1816-10-29. Fänrik vid kejserliga sviten, sedermera ryska generalstaben 1821-09-23. Underlöjtnant därst. Löjtnant. Bevistade turkiska fälttåget 1828 och 1929 samt blev vid stormningen av Ibrail (Brailoff) svårt blesserad i huvudet. Stabskapten 1828-09-20. RRS:t VlO4kl m ros s. d. Transp. till gardesgeneralstaben 1831-09-20. Divisionskvartermästare vid 2. gardesinfanteridivisionen 1833-05-19. Kapten s. å. 18/12. RftS:tStO3, förändrad 2kl 1835-01-12. Överste vid generalstaben 1839-04-07. Ledamot av kommissariatsdepartementet vid krigsministeriet 1842-06-08, med placering vid arméinfanteriet. Död barnlös 1844-07-04. Gift 1844-04-20 med Henriette Strauch, dotter av Ludvig Strauch och Terese Lambert.

TAB 46

Gustaf Germund (son av Fredrik, Tab. 45), född 1791-08-18. Var major vid 16. jägarregementet och platsmajor på Åland. Överstelöjtnant 1830-01-13. Död 1832-11-11 på Åland. Gift 1823-10-02 med Maria Amalia Lignell, född 1803-05-01, död 1866-10-08 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Amalia Elisabet Beata, född 1824-06-22 i Sunds socken, död 1910-03-29 i Åbo. Gift 1852-02-17 med uppsyningsmannen vid ryska militärens proviantmagasin i Vasa, kollegieassessorn Alexander Ludvig Westenius, född 1813-10-25, död 1857-09-03 i Vasa.
 • Alexander Gustaf, född 1826-04-02. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin 1843-01-15. Midshipman vid 42. tyska sjöekipaget 1845-08-13. Transp. till 3. sjöekipaget 1846-01-28 och till 15. sjöekipaget 1853-04-27. Degraderad till matros 1854-11-18 och placerad på 12. sjöekipaget s. å. 7/11. Kvartermästare 1855-05-30. Hans vidare öden okända.
 • Eufrosyne Emilia Terese, född 1828-04-13. Gift 1845-07-22 med kronokassören Henrik Edvard Wilenius, död 1852-08-23.
 • Hilda Maria, född 1831-12-13, död 1832-02-11.

TAB 47

Johan Vilhelm (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1755-05-10. Var 1814 postexpeditör i Nyslott med hovråds titel. Postmästare därst. Kollegieråds titel. Avsked 1817-08-26. Sedan distriktschef vid ryska proviantkommissionen i Finland. Död 1840. Gift 1:o omkr. 1790 med Maria Stråhlman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Sordavala Carl Philippæus, död 1788), född 1755-11-07, död 1831-02-07, dotter av kyrkoherden i Valkjärvi socken Carl Stråhlman och Catharina Susanna Allenius. Gift 2:o 1837 med Anna Carolina Melartopæus, född 1786-09-04, dotter av kyrkoherden i Parikkala, prosten Carl Johan Melartopæus och hans 2:a hustru Christina Maria Europæus.

Barn:

 • 1. Rafael Vilhelm, född 1791. Överstelöjtnant. Död 1858. Se Tab. 48.
 • 1. Alexander Magnus, född 1794. Fältkamrerare. Död 1856. Se Tab. 50.

TAB 48

Rafael Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 47), född 1791-12-21., Adjoint vid postkontoret i Nyslott 1805-12-13. Kollegieregistrators titel 1810-03-04. Ingick därefter i militärtjänst. Underlöjtnant vid 3. finska jägarregementet 1812-10-10. Löjtnant därst. 1813-04-24. Sekundkapten 1814-03-26. Transp. till wolhyniska ulanregementet med stabsryttmästares grad 1816-06-28. Ryttmästares avsked 1817-04-10. Åter i tjänst som stabskapten vid viborgska infanteriregementet 1818-06-10. Kapten därst. s. å. 30/12. Major 1820-02-05. Platsmajor i Viborg 1821-03-05. Platsmajor i Helsingfors 1822-02-14. Överstelöjtnants avsked 1830-12-30. Tullförvaltare i Viborg 1831-06-28. RRS:tStO3kl 1842-05-11. Avsked 1855-01-16. Död 1858-11-30 på sin gård Ilmes i Hiitola socken. Gift 1820-10-10 i Viborg med Helena Henrika Bartram, född 1802-01-09, död 1841-09-16 i Viborg, troligen dotter av handlanden Christian Didrik Bartram och Henrika Helena Dannenberg.

Barn:

 • Alexandra Helena, född 1823-04-14 i Helsingfors, död ogift 1868-08-07.
 • Alexander Rafael, född 1824-11-21 i Helsingfors, död där 1825-02-27.
 • Viktor, född 1827-09-09 i Helsingfors. Student där 1848-06-15. Död 1853-05-22 på Själö hospital.
 • Alexander Oskar, född 1829-03-11, död s. å. 22/11 i Helsingfors.
 • Viktorina, född 1830-06-15 i Helsingfors, död 1866-10-12 Vahvaniemi Gift 1853-10-23 med bokhandlaren i Viborg Johannes Alfthan, född 1830-07-04, död 1893-10-20 i Stockholm.
 • Vilhelm, född 1832. Förste postexpeditör. Död 1904. Se Tab. 49.
 • Vilhelmina, född 1833-01-17 i Viborg, död där 1836-08-22.
 • Emelie, född 1836-11-05 i Viborg, död ogift 1890-09-02 i Helsingfors.

TAB 49

Vilhelm (son av Rafael Vilhelm. Tab. 48), född 1832-04-25 i Viborg. Student i Helsingfors 1851-06-07. Underofficer vid Vladimirska, storfursten Mikael Nikolajevitj', ulanregemente 1853-07-26. Junkare därst. 1854-07-26. Kornett vid generaladjutanten, furst Tjernisjevs ulanregemente s. å. 25/9. Transp. till 9., Viborgs, finska indelta skarpskyttebataljon med fänriks grad 1856-03-09. Återtransp. till sistnämnda ulanregemente som kornett s. å. 6/5. Löjtnants avsked s. å. 10/11. Ingick åter i tjänst som fänrik vid Viborgs fästningsregemente 1863-09-04. Avsked med guvernementssekreterares titel 1865-10-15. Extra ordinarie kammarskrivare vid postdirektionen i Finland 1875-11-11. Kontorsskrivare vid postkontoret i Borgå 1876-09-08. Förste postexpeditör vid postkontoret i Helsingfors 1882. Avsked 1898. Död 1904-09-19 i Helsingfors. Gift 1861-01-06 med Anna'' Natalia Andersin, född 1837-11-22, död 1925-08-12 i Helsingfors, dotter av kronolänsmannen i Kronobergs socken Carl Andersin och hans 2:a hustru Natalia Svætichin.

Barn:

 • Edit Anna Vilhelmina, född 1861-10-09. Död 1863-04-02 Ilmes
 • Carl Rafael Alexander, född 1864-07-07, död ogift 1907-01-09 i Helsingfors. Var dövstum.
 • Ada Lydia, född 1866-03-22, död 1867-03-21.

TAB 50

Alexander Magnus (son av Johan Vilhelm, Tab. 47), född 1794-08-08. Kontorist vid postdirektionen i Finland. Kanslist därst. 1814-10-31. Registrator 1817-02-19. Postmästare i Nyslott 1818-01-21. T. f. postmästare i Helsingfors 1820 nov.–1822 okt. Postexpeditör vid postdirektionen 1823-04-26. Fältkamrerares titel 1826-02-22. RRS:tAO3kl 1829-05-03. Avsked 1835-02-10. Uppsyningsman vid Trångsunds tullbevakningsplats 1840-05-06. Död 1856-12-05. Gift 1822-12-01 i Nyslott med sin kusin Elisabet Gustava Tawast, född 1802-10-29, död 1885-07-10 i Joensuu, dotter av kollegieassessorn Gustaf Tawast och Vilhelmina Lydecke.

Barn:

 • Vilhelmina Elisabet, född 1823-11-06 i Helsingfors, död ogift 1868-06-06.
 • Alexandra Maria, född 1825-08-30, död 1826-01-03 i Helsingfors.
 • Adelaide, född 1827-03-19 i Helsingfors, död ogift 1911-06-16 i Viborg.
 • Gustaf Vilhelm, född 1830-01-02 i Helsingfors. Student därst. 1849-02-06. Ölbryggare. Död ogift 1857-10-08 i Viborg.
 • Emilia Augusta, född 1832-10-16, död 1905-01-15 i Viborg. Gift 1864-08-10 med kollegan Per Eberhard Rudolf af Enehielm, född 1830, död 1868.
 • August Leonidas, född 1835-01-01. Kadett i Fredrikshamn 1847-08-13. Underlöjtnant vid ärkehertig Frans Carls grenadjärregemente 1856-06-28. Transp. till 22. fältartilleribrigaden som fänrik 1860-04-26. Underlöjtnant därst. s. å. 13/7. Löjtnant 1862-09-07. Transp. till 23. artilleribrigaden 1865-10-18. RRS:tStO3kl och S:tAO3kl 1867. Stabskapten s. å. 10/9. Kapten 1870-12-17. RRS:tStO2kl 1871 och S:tAO2kl 1875. Transp. till 24. artilleribrigaden 1877-01-12. Placerad på fältfotartilleriet s. å. 13/7 och till Sveaborgs fästningsartilleri s. å. 24/10. Men död dessförinnan s. å. 6/10 i Helsingfors, barnlös. Gift 1877 med Nina Siniascko i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1878 med kaptenen N. N. Tikotsky), född 1859, dotter av översten N. N. Siniascko.
 • Josefina Lovisa, född 1837-12-02, död ogift 1867-05-22. Constantia Sofia, född 1840-06-11, död ogift 1860-09-23.
 • Ida Elisabet, född 1843-09-09 i Viborg, död ogift 1919-12-30 i nämnda stad.

TAB 51

Gustaf (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1763-04-26 i Kerimäki socken. Var 1779 underofficer vid ett ryskt fältartilleriregemente4. Kretsskoleinspektor med kollegieassessors titel. Död 1808-11-09. Gift med Vilhelmina Lydecke, född 1777-09-30, död 1865-05-17 Taskolu

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1800-12-23 i Villmanstrand. Kadett vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1815-11-01. Fänrik vid prins Vilhelms av Preussen grenadjärregemente 1821-11-23. Stabskapten vid Nyslotts infanteriregemente 1830-03-13. Kapten. Platsadjutant i Helsingfors. Död ogift 1833-01-27 i S:t Petersburg.
 • Emilie Vilhelmina, född 1802-01-09, död 1897-10-12 i Parikkala socken. Gift med sin kusin, titulärrådet Carl Henrik Tawast, född 1787, död 1856.
 • Elisabet Gustava, född 1802-12-29, död 1885-07-10 i Joensuu. Gift 1822-12-01 med sin kusin, fältkamreraren Alexander Magnus 'Tawast, född 1794, död 1856.
 • Gustaf, född 1804-09-16. Lärare vid livgardets sjöekipage. RRS:tAO3kl. Död ogift 1829-10-03 i Svarta havet ombord å linjeskeppet Paris.
 • Maria Amalia, född 1807-03-25, död ogift 1888-02-14 i Joensuu.
 • Lovisa Augusta, född 1808-08-29, död ogift 1880-05-16 i Villmanstrand.

TAB 52

Herman Bernt Stålarm-Tawast (son av Carl Tawast, Tab. 22), född 1768-07-19. Underofficer vid ryska livgardet till häst 1775-01-12. Vaktmästare 1784-05-05. Bevistade i ryska armén kriget i Finland 1789 och 1790. Transp. till rjäsanska musketerareregementet såsom kapten 1791-04-12, till 3. finska jägarbataljonen 1795-12-21 och till 1. finska jägarregementet 1797-02-09. Proviantmästare vid proviantstaten s. å. 12/4. Överproviantmästare 1799-11-24. Chef för finska proviantkommissionen 1810-05-23. Erhöll rang i 7. ryska rangklassen 1811-09-14. RRS:tAO2kl 1816-03-19. Krigsråds namn och värdighet 1817-08-11. RRS:tVlO4kl 1824-01-23. Erhöll värdighet i 5. rangklassen med statsråds namn s. å. 15/3. RRS:tAO2kl m br 1828-04-25. Erhöll genom kejserlig resolution av 1830-03-09 tillstånd att till bevarande av minnet av den utdöda adliga ätten Stålarm, som (enligt dåtida uppfattning) hade gemensamt ursprung med ätten Tawast, upptaga Stålarmska ättens vapen och under nytt nummer på riddarhuset i Finland bilda en särskild adlig ätt med namnet Stålarm-Tawast samt under denna särskilda ätt adoptera sin ende son Alexander Fabian Tawast, varefter ätten introducerades på riddarhuset i Finland 1830-06-11 under nr 189 bland adelsmän. Död 1834-07-17 i Viborg. Trolovad med Eva Maria Flodberg, född 1791, död 1819-10-13 i Viborg i barnsäng. Gift 1824-08-08 i nämnda stad med Hedvig Elisabet Pistolekors i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1793-06-16 med överstelöjtnanten vid rjäsanska infanteriregementet Johan Rosse, död 1811-12-20), född 1777-04-01, död 1843-04-27 i Viborg, dotter av löjtnanten Georg Gustaf Pistolekors, och Anna Helena Reiher.

Barn:

 • Alexander Fabian Stålarm-Tawast, född 1814. Gardeskapten. Död 1866. Se Tab. 53.

TAB 53

Alexander Fabian Stålarm-Tawast (son av Herman Bernt Stålarm-Tawast, Tab. 52), född 1814-02-01. Kadett i Fredrikshamn 1829. Fänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1834-01-22. Underlöjtnant därst. 1836-12-18. Löjtnant 1839-07-13. Transp. till livgardets litauiska regemente med underlöjtnants grad s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1841-12-18. Stabskapten 1845-12-18. Kapten 1848-04-23. Avsked 1849-02-11. Bosatte sig därefter i Toksova församling i Ingermanland. Död 1866-07-08. Gift 1840-06-15 med Sofia Charlotta Johanna Amalia von Ketzler, född 1820-10-28. Död 1868-10-00, dotter av preussiska konsuln i S:t Petersburg Fredrik von Ketzler.

Barn:

 • Alexander Fredrik Bernhard Nikolai, född 1841-01-10. Deltog som frivillig i serbiskturkiska kriget 1877. Död ogift s. å. i Serbien.
 • Sofia Maria Augusta Ebba, född 1845-02-18, död. Gift med godsägaren Adolf von Ketzler, död 1905.
 • Valeria Amalia Maria Sofia, född 1848-06-19, död 1880-03-23 Ristseppälä Gift 1871-05-15 med sin kusin godsägaren Georg Reinhold Grotenfelt, i hans 1:a gifte, född 1841, död 1910.
 • Alexandrina Charlotta Natalia Vilhelmina, född 1850-04-29, död.
 • Julius Georg Henrik Bertold Mikael, född 1854-03-08, död ogift 1880-01-19 och slöt på svärdssidan den finska adliga ätten Stålarm-Tawast, nr 189.
 • Viktoria, född 1861-02-27, antagligen död i Petersburg.

TAB 54

Torsten Tawast (son av Christoffer Tawast, Tab. 21), född 1715-03-21 i Kerimäki socken. Fältväbel vid Savolaks' regemente. Död 1779-06-24 i Suonenjoki kapell av Pieksämäki socken. Gift med Elisabet Collan.

Barn:

 • Henrik, född 1752. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1771. Korpral därst. 1773-03-31. Rustmästare 1784-12-24. Furir 1788-06-21. Förare 1789-04-21. Död barnlös 1790-06-16 på Kärnäkoski. Gift med Elisabet Glumerus, död 1810.
 • Anna Christina, född 1755. Gift 1776-10-06 med bondsonen Samuel Mattsson Mustonen, född 1755.
 • Fredrik, född 1758-09-14. Korpral vid Savolaks' infanteriregemente 1789-04-21. Furir därst. 1798-06-23. Avsked 1805-08-04. Död 1817 i Pieksämäki socken. Gift 1814-04-02 med Catharina Pehkoin, född 1765, död 1836-08-19 med vilken han före äktenskapet hade flera barn, vilkas avkomlingar ännu fortleva i Finland.

TAB 55

Carl (son av Torsten Tawast, Tab. 54), född 1750 i Pieksämäki socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1762. Rustmästare därst. 1771-10-01. Furir 1778-06-30. Förare 1783-06-14. Fänrik vid karelska lantvärnet 1789-02-01. Död 1791 i Kides socken. Gift 1779-03-18 i Pieksämäki socken med Maria Oxman i hennes 1:a gifte, född 1760-02-11 i Leppävirta socken, dotter av skolmästaren Axel Oxman och Anna Elisabet Gråsten,

Barn:

 • Carl Torsten, född 1780. Kapten. Död 1857. Se Tab. 56
 • Maria Helena, född 1784-04-25. Gift 1811-08-04 med translatorn vid länsstyrelsen i Uleåborgs län, filosofie doktorn Jakob Carl Ståhle i hans 2:a gifte, född 1781-07-26, död 1859-10-29.
 • Henrik Emanuel, född 1787-02-02, död 1794-03-24.
 • Gustaf Fredrik, född 1789-06-03.

TAB 56

Carl Torsten (son av Carl, Tab. 55), född 1780-02-25. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1791. Rustmästare därst. 1776-03-31. Furir 1805-04-30. Fanjunkare 1806. Fänrik 1807-12-08. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809. Avsked ur svensk tjänst 1810-06-19. Löjtnant vid 2. finska jägare-, sedan infanteriregementet, 1812-10-10. Sekundkapten därst. 1817-12-19. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen med stabskaptens grad 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Uppsyningsman vid arbets- och korrektionsinrättningen i Viborg 1832. Avsked 1845-06-10. Död 1857-01-12 i Fredrikshamn. Gift 1809-10-17 med Anna Christina Lesberg, född 1794-02-06, död 1859-10-20, dotter av kronobefallningsmannen Erik Lesberg och Sara Lovisa Spets.

Barn:

 • Eva Juliana, född 1810-09-04, död 1812-08-03.
 • Carl Fredrik, född 1812-01-31, död 1813-04-03.
 • Torsten, född 1814-03-12, död 1815-06-27.
 • Alexander, född 1816-04-06 i Rantasalmi socken. Student i Helsingfors 1835-10-20, död mellan 1844 och 1853 i Odessa.
 • Fredrik, född 1818-06-04. Kadett i Fredrikshamn 1834-01-26. Fänrik vid 24. lätta ridande artilleribatteriet 1841-06-11. Underlöjtnant vid 10. artilleribatteriet 1847-12-08. Löjtnant därst. 1849-07-15. Död 1851-12-00 i Ryssland.
 • Matilda Julia, född 1820-05-13, död ogift 1855-11-03.
 • Carl Johan, född 1822-04-07. Volontär vid 1. finska linjebataljonen 1838-07-13. Underfänrik därst. s. å. 15/9. Fänrik vid 3. finska linjebataljonen 1840-11-19. Transp. till 3. kaukasiska linjebataljonen 1842-09-18. Underlöjtnant därst. 1843-12-01. Placerad på 2. kaukasiska linjebataljonen 1846-01-29. Löjtnant därst. s. å. 5/2. Stabskapten 1850-02-07. Kapten 1852-01-09. Bevistade åren 1843, 1844, 1852 och 1854 krigsoperationerna mot kaukasiska bergsborna. Transp. till petersburgska polisstaten med placering på arméinfanteriet 1857-12-03. Major därst. Avsked ur militärtjänsten 1867-03-29. Hovråds grad s. d. Död och avförd ur rullorna 1897. Gift med Elisabet Orloff.
 • Anna Lovisa, född 1823-10-26, död 1852-11-20 i Fredrikshamn. Gift 1845-11-16 med överstelöjtnanten Georg Alexander von Müller, finska adliga ätten nr 172, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1854-06-20 med Natalia Char- lotta Bernard, född 1829-11-03, död 1908-12-12 i Luga i Ryssland, dotter av guvernementssekreteraren Mattias Bernard och Charlotta Kossov), född 1817-02-04, död 1865-03-04 Säiniö
 • Torsten, född 1826-04-21, död 1827-01-01.
 • Amalia Elisabet, född 1827-12-28.
 • Augusta, född 1830-06-26, död ogift 1853-05-16 i Fredrikshamn.
 • Ida, född 1832-06-19, död 1841-10-26.
 • Rafael, född 1833-10-27 i Viborg, död 1848-12-12 i Fredrikshamn.
 • Torsten, född 1835-05-25 i Viborg, död 1852-02-00.
 • Achates, född 1838-11-12 i Viborg. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Avgick utan avslutad kurs. Anställd vid 9. finska linjebataljonen 1855-08-15. Avsked. Hans vidare öden okända.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: