:

Lind af Hageby nr 212

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lind af Hageby nr 212

Gammal frälsesläkt. Introducerad 1634.

Otvivelaktigt voro de båda frälsesläkter, som blevo introducerade med namnen Lind af Hageby och Lind i Västergötland, med varandra nära befryndade. Därpå tyder såväl, att båda föra samma vapenbild, en förgylld lindkvist med tre gröna löv, som att bådas stamfader även före introduktionen förde släktnamnet Lind. Några bevis för att de hade gemensamt ursprung, på sätt Anrep uppgiver – vilket han icke hämtat från riddarhusstamtavlorna – finnas däremot icke, och förhållandet torde icke heller vara sannolikt.

Vid riksdagen 1634-07-03, inlämnade Jon Lind som bevis för att han var av adlig härkomst en vittnesskrift av år 1591, underskriven av sex västgötska adelsmän, »att hans – Jon Linds faders – »farfader är adlett av sal. konungh Göstaf, men brevet förkommet uti den förre danske fejden». Dessutom intygade Bengt Katle, Åke Soop, Erik Krabbe, Jöns och Ulf Bonde, med fl. adelsmän, att han var av adlig härkomst och alltid varit respekterad och hållen för en adelsman samt att ätten alltsedan Gustaf Vasas tid fullgjort rusttjänst. På grund härav blev ätten introducerad 1591-07-14 med namnet Lind af Hageby under nr 184 (Ridd. o. Adelns protokoll 1634.) (sedermera ändrat till nr 212). – Uppgiften på riddarhusstamtavlan att redan Jon Linds fader, Jöns Andersson Lind, blivit adlad eller erhållit förnyelse å adelskap 1630-07-31 och blivit introducerad 1632, är således felaktig. Anmärkningsvärt är även, att de på riddarhusstamtavlan förekommande preciserade födelse-, giftermåls- och dödsuppgifterna för de tre äldsta släktleden, vilka uppgifter återgå på den inlämnade originalgenealogien, visat sig vara så gott som genomgående felaktiga. Åtminstone är detta fallet med årtalen, vadan heller ingen tilltro kan skänkas åt datouppgitterna.

Lind af Hageby A21200.png

TAB 1

Jöns Andersson Lind (översiktstab. 1), till Hageby i Svenneby socken, Skaraborgs län. Född omkring 1571. Tjänade länge emot ryssar och polacker och blev slutligen ryttmästare. Sannolikt död före 1634. Gift före 1604 med Catharina (Svensdotter?), död 1660-05-14, möjligen dotter av Sven Carlsson (ekblad eller eklöv?) och hans »välborna hustru Carin», vilken 1622 ägde Karta-Karstorp i Naums socken (Hs.), Skaraborgs län.

Barn:

 • Sven.
 • Christina Jönsdotter, till Karta-Karstorp, levde 1663. Gift före 1648 med Peder Bengtsson Silfverbielke.
 • Anna Jönsdotter. Gift före 1626 med kaptenen Börje Svensson, adlad Pilegren.

TAB 2

Jon Lind, (son av Jöns Andersson Lind, Tab. 1), till Mölltorp i Säters socken Skaraborgs län, vilket han tillbytte sig mot fäderneegendomen Hageby. Född omkring 1604. Page vid kunglig hovet. Introducerad 1634 under nr 184, vilket sedan ändrades till 212, och fick ätten namnet Lind af Hageby. Levde utan tjänst på sin egendom Mölltorp. Död på Mölltorp 1691-09-26, »sedan han i världen levat 87 år, mätt av ålder», och begraven i Säters kyrka. (Horns sns kyrkoarkiv [At (Sch)].) Han erhöll i donation Suntetorp i Sunetorp socken, Skaraborgs län, vilken sedan reducerades med 1682 års ränta, men lämnades i livstidsförläning till honom och hans son Bengt. (Hs.) Gift med Ingeborg Lilliebielke, som levde 1686, dotter av Henrik Jönsson Lilliebielke, och Elin Hierta.

Barn:

 • Bengt, född 16(32). Överstelöjtnant. Död 1695. Se Tab. 3.
 • Carl, född möjligen 1633. Kunglig page. Död 1667-05-16 (?).
 • Maria, född möjligen 1635, död 16(78?). Gift före 1673 med löjtnanten Jonas Björnhufvud, i hans 1:a gifte, född 1644, död 1725.
 • Märta, född möjligen 1636, död ogift 1689-10-24.
 • Christina, död ogift före 1672.

TAB 3

Bengt, (son av Jon Lind, Tab. 2), till Mölltorp och Suntetorp. Född möjligen 1632. Anställd vid överste David Sinclairs regemente 1655–1657 . Reformerad ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1660 . Tjänstgörande ryttmästare kavalleriregemente 1669-03-15. Major 1677-02-21. Överstelöjtnant 1678-08-10. Död 1695-04-01 och begraven i familjegraven i Säters kyrka. 'Han frälsade en gång under danska fejden konung Carl XI och stod i mycken nåd hos bemälde konung.' Gift (omkring 1661?) med Margareta Lenck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1649 med prosten och kyrkoherden i Skövde Gunnar Bergin i hans 2:a gifte, född 1589-05-06, död 1661-02-11) (Horns sns kyrkoarkiv [At (Sch)].), född 16(30?), död 1697-08-29, dotter av majoren Jakob Lenck och Märta Hård (af Torestorp, nr 60?) samt syster till ryttmästaren Jakob Lenck, naturaliserad Lenck.

Barn:

 • Bengt, född 16(62). Ryttmästare. Död 1704. Se Tab. 4
 • Lisken, född 16(63), död ogift 1690-10-14 och begraven i familjegraven i Säters kyrka

TAB 4

Bengt, (son av Bengt, Tab. 3), till Mölltorp. Född 16(62). Musketerare vid livgardet 1686. Förare vid livgardet 1688. Kornett vid adelsfanan 1694. Kornett vid livregementet till häst 1696. Löjtnant vid livregementet 1700-09-29. Sekundryttmästare 1701-05-04. Premiärryttmästare 1702-07-19. Död 1704-09-17 i Polen. Gift 1695-05-13 med Henrika Cletzer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-07-15 på Mölltorp med majoren Lars Björnhufvud, född 1648, död 1723. Gift 3:o 1726-02-26 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarhjelm, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1771), född 1676-09-21, död 1728-07-08 Ryd och begraven i Säters kyrka, dotter av bruksägaren Henrik Cletcher, adlad Cletzer, och Maria von der Reiff.

Barn:

 • Bengt Lorentz, född 1697. Kapten. Död 1762. Se Tab. 5
 • Henrik, född 1699-02-06 på Mölltorp. Uppgives varit fänrik, först vid Östgöta infanteriregemente, sedan vid livgardet, men återfinnes ej i rullorna. Död ogift 1718-03-14.
 • Johan Jakob, född 1700. Löjtnant. 1766. Se Tab. 6

TAB 5

Bengt Lorentz, (son av Bengt, Tab. 4), till Suntetorp, som han ägde 1725, men före 1750 sålt till brodern Johan Jakob (Hs.). Född 1697-09-29 Fyrby. Volontär vid livgardet 1714. Sergeant vid sachsiska infanteriregementet 1715. Transporterad till Skaraborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1718-06-16. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1720. Kapten vid regementet Royal Suédois 1720. Kaptenlöjtnant 1724 och gjorde aide-majors tjänst (Sj.). Överlantjägare i Kalmar län (Sj.) 1737-07-27. Holtzförster i Sevede, Aspelands och Tuna läns härad (Sj.) 1737-07-28. Sökte kommendantskapet i Kalmar 1761 (Sj.). Död 1762-08-12. Gift 1:o 1726-02-04 Hinnerstorp med Christina Maria Rutensköld, född 1709-10-01, död 1726 i barnsäng och begraven 1726-11-13 i Säters kyrka, dotter av översten Axel Rutensköld, och friherrinnan Adolfina Josefina Fleetwood. Gift 2:o med 'en köpmansänka i Stralsund'.

Barn:

 • 1. Henrika, född 1726-10-23, död 1753-03-24. Gift 1748-08-08 med överjägmästaren i Västmanlands län Erik Johansson Gartman, född 1716-12-02. På Söderby i Knutby socken, Stockholms län.

TAB 6

Johan Jakob, (son av Bengt, Tab. 4), till Knistad i Suntetorps socken, Skaraborgs län, som han erhöll genom sitt gifte, samt Suntetorp i Suntetorp socken, Skaraborgs län, som han köpte av brodern. Född 1700-06-07 Mölltorp. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1716-10-00. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1717-03-00. Fänrik 1718-06-30. Avsked 1728-02-16. Död 1766-01-10 på Knistad och begraven 1766-01-21. Han bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1725-06-29 med friherrinnan Barbro Helena Uggla, född 1705-11-16, död 1790-06-23 på Hönsåter i Österplana socken, Skaraborgs län, dotter av amiralitetskaptenen friherre Johan Uggla, och Maria Elisabet Tigerhielm.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1726-08-03 på Suntetorp, liksom syskonen, död 1793-12-01 på Hönsäter. Gift 1751-11-24 på Knistad med sin faders sysslings son, ryttmästaren Harald Jakob Lenck, född 1723, död 1806.
 • Bengt, född 1728 på Suntetorp. Överstelöjtnant. Död 1791. Se Tab. 7.
 • Henrika Christina, född 1730-06-12 på Suntetorp, död 1731-09-11 på Suntetorp.
 • Eva Charlotta, född 1731-08-06 på Suntetorp, död ogift 1792-09-28 på Suntetorp, som hon ägde.
 • Jakob, född 1733-03-02 på Suntetorp. Volontär vid livregementet till häst. Död 1746-08-23 på Knistad.
 • Henrika Catharina, född 1735-02-11 på Suntetorp, död 1774-07-09 på Mölltorp. Gift 1771-09-27 med sin broders svåger, kornetten Carl Gustaf Hammarhjelm, född 1748, död 1788.
 • Johanna Christina, född 1736-06-24 på Suntetorp, död 1736-06-20 på Suntetorp.
 • Johan Henrik, född 1738-08-23 på Suntetorp, död 1739-01-06 på Suntetorp.
 • Barbro Johanna, född 1740-03-04 på Suntetorp, död 1746-08-18 på Knistad.

TAB 7

Bengt, (son av Johan Jakob, Tab. 6), till Knistad, Suntetorp och Mölltorp mm. Född 1728-02-03 på Suntetorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1743-02-03. Sergeant vid prins Gustafs regemente 1745-05-16. Livdrabant 1749-04-14. Löjtnant vid adelstaneregementet 1750-08-21. Stabsryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1759-02-23. Ryttmästare på stat vid Västgöta kavalleriregemente 1761-11-10. Major i armén 1766-10-16. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1774-12-19. Major på stat vid regementet 1775-09-05. Avsked 1776-04-24. Död 1791-07-22 på Mölltorp och begraven 1791-09-09 å Suntetorps (Sventorps) kyrkogård, där hans gravsten finnes. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1762-10-07 med sin faders styvfaders dotter Gustaviana Charlotta Hammarhjelm, född 1747-02-18 på Mölltorp, död 1828-02-02, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarhjelm, och hans 2:a fru, friherrinnan Charlotta Gustava Rosenhane.

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1763-11-18, död 1764-01-17.
 • Helena Charlotta, född 1765-02-20, död 1765-04-02, i Säters socken, Skaraborgs län.
 • Edla Henrika, född 1766-06-15, död 1854-01-01 i Skövde. Gift 1:o 1792-10-27 På Mölltorp med löjtnanten Erik August von Becker, född 1766, död 1800. Gift 2:o 1801-05-08 Stångsäter
 • Barbro Charlotta Eleonora, född 1767-10-11, på Mölltorp, död 1833-08-15 på Suntetorp. Gift 1798-11-15 på Mölltorp med sin kusin, både på fädernet och mödernet, kaptenen Carl Gustaf Hammarhjelm, född 1773, död 1848.
 • Carl Jakob, född 1769. Ryttmästare. Död 1854. Se Tab. 8.
 • Bengt Gustaf, född 1772. Ryttmästare. Död 1823. Se Tab. 14.

TAB 8

Carl Jakob, (son av Bengt, Tab. 7), född 1769-09-21 Mölltorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1772-03-25. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1785-06-06. Kornett 1788-03-25. Transporterad till lätta dragonkåren 1789-05-15. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1792-04-25. Avsked från regementet 1798-05-11 och ur armén 1805-10-02. Död 1854-11-10 på Mörke vid Skövde. Gift 1793-07-21 på Almnäs i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län med grevinnan Ulrika Eleonora Lovisa (Ulla) Stackelberg, född 1775-10-08 Lövsund, död 1870-04-02 i Skövde, dotter av översten, greve Adolf Fredrik Stackelberg, och Charlotta Lovisa De Geer.

Barn:

 • Bengt Adolf Reinhold Ludvig, född 1794-10-28 Knistad. Fanjunkare vid livgardet till häst 1804-12-06. Student i Lund 1810 (Sgn.). Fanjunkare vid konungens 2. livgarde 1815-02-08. Fänrik vid konungens 2. livgarde 1815-06-06, på stat 1816-02-27. Löjtnant i regementet 1817-09-30. Stabslöjtnant 1819-03-27. Löjtnant på stat 1820-09-21. Kapten i regementet 1825-06-07. 2. Major vid Västgöta regemente 1829-05-22. RSO 1836-07-04. Avsked 1841-09-29. Död ogift 1843-11-29 i Skövde.
 • Charlotta Lovisa, född 1796-11-08 på Knistad, död ogift 1872-09-19 på Berghem vid Drottningholm.
 • Carl August Ludvig, född 1799. Kammarherre. Död 1853. Se Tab. 9.
 • Ulrika Carolina Lovisa (Ulla), d. 1802-08-16 på Mölltorp. Stiftsjungfru. Död 1894-06-19 på Hjärterud i Skålleruds socken, Älvsborgs län. Gift 1826-08-16, i Säters kyrka med sin kusin kaptenen Bengt Adolf Ludvig Lind af Hageby, född 1802, död 1842.
 • Johan Fredrik Ludvig, född 1804-01-02 på Mölltorp. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad 1825-12-08. Stabsfänrik vid konungens 2. livgarde 1825-12-13. Fänrik på stat vid konungens 2. livgarde 1828-04-21, löjtnant i regementet 1830-12-04. 2. Löjtnant 1831-03-19. Avsked 1832-01-20. Var därefter under flera år bosatt dels i Värmland, dels på Dal. Överflyttade 1869 till Nordamerika och kallade sig i Nordamerka Lindqvist. Se Biografica.! Död 1883. Gift med en smedsdotter från Häljebodators i Eda socken, Värmlands län och efterlämnade barn i Nordamerika.
 • Edla Beata Sofia Lovisa, född 1805-09-14 på Mölltorp. Stiftsjungfru. Död 1882-10-24, på Lunnahult i Skövde landsförsamling. Gift 1831-08-26, i Säters kyrka med kaptenen Adam Fredrik Silfverhielm, född 1802, död 1862.
 • Robert Ludvig, född 1809-08-25, död 1811-04-28 Moholm
 • Jacquette Aurora Lovisa, född 1813-01-29 på Moholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1900-02-04 i Skövde.

TAB 9

Carl August Ludvig, (son av Carl Jakob, Tab. 8), född 1799-02-10 i Horns socken, Östergötlands län. Volontär vid livgardet till häst 1816-01-00. Fanjunkare vid livgardet till häst 1816-02-27. Regementsadjutant 1816-02-27. Löjtnant 1818-02-03. Stabsryttmästare 1822-12-18. Kammarherre 1824-02-21. RSO 1827-07-04. 2. Major vid Smålands husarregemente 1830-05-06. Överstelöjtnant i armén 1842-01-19. Död 1853-09-16 i Stockholm och begraven på Hedvig Eleonoras kyrkogård, där hans gravsten finnes. Gift 1825-07-30 Gustavsvik med Arianne Louise Emilie de la Grange, född 1804-10-08 på Älvstorps bruk i Grythytte socken, Örebro län, död 1862-05-19 i Stockholm, dotter av generalmajoren Johan Georg de la Grange, friherre de la Grange, och Sara Maria Linroth.

Barn:

 • Adèle Marie Louise, född 1826-04-15, död 1826-12-21.
 • Carl Magnus Georg Ludvig, född 1827-06-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1843-10-01. Utexaminerad 1849-09-16. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1849-10-09. Löjtnant 1860-03-06. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén och tillagd ryttmästares n. h. o. v. 1864-01-05. Avsked ur krigstjänsten 1865-10-03, landstingsman 1867–1869 och 1883. Kassakontrollant vid Kristianstads enskilda banks kontor i Älmhult 1872. Ordförande i Göteryds sparbank 1883. RVO 1883-11-30. Styrelseledamot i Malmö trämassefabriksaktiebolag 1888. Disponent och delägare i Delaryds trämassefabrik med underlydande egendomar i Göteryds socken, Kronobergs län. Död 1897-12-20. På Ryfors. Ägde nämnda egendom samt Bjärnhult i Göteryds socken och Gustavsfors i Pjätteryds socken, båda i Kronobergs län. Gift 1861-09-03 i Växjö med Abela Lovisa Ulrika Hammarberg, född 1841-11-04 på Ryfors, död 1907-05-05 i Växjö, dotter av majoren Carl Axel Hammarberg, och Gustava Ulrika Vilhelmina Casparsson.
 • Axel Reinhold Ferdinand Ludvig, född 1829. Kommendör. Död 1888. Se Tab. 10.
 • August Fredrik Ludvig, född 1830-10-16. Befälhavare under olika tider på ångarna »Köping», »Bore» och »Gotland» samt blev sedermera direktör för Liljeholmens stearinfabrik. GMbg 1859. Död barnlös 1888-02-12 i Stockholm. Gift i Stockholm 1864-04-12 med Ebba Cecilia Hierta, född 1840-03-23 i Stockholm, död 1908-01-22 i Jacobs förs., Stockholm ]], dotter av grosshandlaren Lars Johan Hierta, och Vilhelmina Fröding.
 • Emil Teodor Ludvig, född 1832. Vice häradshövding. Död 1885. Se Tab. 11.
 • Axianne Eugenie Lovisa, född 1834-12-01, på Södra Åreda i Hemmesjö socken, Kronobergs län, död ogift 1917-06-16 i Ljungby socken, Kronobergs län.
 • Ernst Robert Ludvig, född 1837-11-04 på Södra Åreda. Sergeant vid Kronobergs regemente 1852-10-26. Student i Lund 1856-09-12. Officersexamen 1857-09-17. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1858-05-04. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1861-04-09. kompaniofficer vid Karlberg 1870-10-01–1874-04-01. Kapten 1878-09-27. RSO 1882-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1888-06-08. Tjänstgjorde i riksarkivet 1900–1910. Major i armén 1902-06-13. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armen 1910. Död Barnlös 1920-03-31 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm ]] och begraven 1920-04-06. Gift 1:o 1875-04-10 i Stockholm med friherrinnan Cecilia Gabriella Raab, född 1848-08-17 på Nederäng i Vidbo socken, Stockholms län, död 1876-05-11 i Hyères i Frankrike, dotter av löjtnanten, friherre Claes Gabriel Raab, och hans 1:a fru Charlotta Margareta Ingeborg Ulrika Virgin. Gift 2:o 1893-06-22 i Stockholm med. Sofia Jakobina Juringius (Bina) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1875-11-28 i nämnda stad med kammarskrivaren vid flottan Per Axel Ekstrand, född 1850-02-16 i Stockholm, död i Stockholm 1882-08-17), född 1853-03-13 i nämnda stad, död 1936-10-09 i Domkyrkoförs., Linköping (db nr 307), dotter av registratorn Carl Teodor Zakarias Juringius och Sofia Eurenius.
 • Hjalmar Ivan Valdemar Ludvig, född 1839-10-15 på Södra Åreda, död på Södra Åreda 1840-08-20.

TAB 10

Axel Reinhold Ferdinand Ludvig, (son av Carl August Ludvig, Tab. 9), född 1829-08-22 (enl. gen & Biografica) i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1843-10-01. Utexaminerad 1849-12-12. Underlöjtnant vid flottan 1849-12-21. Erhöll 1856-01-01 tre års tjänstledighet för att ingå i engelsk örlogstjänst och deltog under generalen sir Collin Campbell i indiska fälttåget mot rebellerna 1857–1859. Bevistade under indiska fälttåget mot rebellerna dels såsom batteri-, dels såsom kompanichef stormningen och intagandet av Lucknow 1858-03-13, Futtighar 1858, Furuckabad 1858 och affärerna vid Kala Nadi 1858-01-02 och Rumgunga 1858 samt blev särskilt omnämnd i befälhavande generalens depesch till engelska regeringen. Premiärlöjtnant 1858-05-01. GMts 1860-05-01. Erhöll av konung Carl XV en hederssabel 1860. Medalj för deltagandet i fälttåget i Indien 1861. LÖS 1861. Kapten 1866-10-01. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till nytt reglemente för styrelsen och förvaltningen vid sjöförsvarets stationer 1873. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till nytt reglemente för amiralitetskrigsmannakassan 1873. Statsrevisor 1874–1875. Ledamot av kommittén för ordnandet av flottans pensionsväsende 1874–1875. Kommendörkapten 1875-05-14. RSO 1875-12-01. Chef för skeppsgossekåren 1875–1878. Kommendörkapten av 1. graden 1880-06-18. Chef för sjötrupperna vid Karlskrona station 1881–1883. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ändringar i flottans reglemente 1883–1884. Tillförordnad kommendant vid flottans station i Karlskrona 1884-09-12. Kommendör i flottan 1885-07-17. Död 1888-05-21 i Wiesbaden (Karlskrona Amiralitetsförs.) och begraven å Hovmantorps kyrkogård, Kronobergs län. Gift 1865-08-09 i Växjö med Karin Charlotta Aschan, född 1842-05-16 Klafreström ]], död 1917-08-25 i Skeppsholms förs., Stockholm (db 38), dotter av ryttmästaren Johan Lorens Aschan och Ebba Elisabet Fredrika Rosenblad B.

Barn:

 • Siri Elisabet Abela Louise, född 1866-06-22 Vartorp. död 1945-07-17 i Oscars förs. Stockholm (db nr 218). Gift 1892-10-20 i Växjö med kammarherren, friherre Robert Magnus Barnekow, nr 130, i hans 2:a gifte, född 1831, död 1911.
 • Carl Johan Axel Ludvig, född 1867-09-23 i Karlskrona, död 1883-05-28 i Stockholm.
 • Hjalmar Ivan Ludvig, född 1868-09-30 på Vartorp, död 1880-08-21 Brunnstorp
 • Henning Viliam Ludvig, född 1870-11-26 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1891-05-23. Volontär vid Kronobergs regemente 1891-08-28. Sergeant 1892-06-18. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Reservunderlöjtnant i Krononbergs regementets reserv 1893-12-08. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1895. Avsked ur krigstjänsten avsked 1900-11-23. Avreste 1896 till Afrika för att ingå i militärtjänst. Numera bosatt i Seattle, Nordamerika. Död 1930-06-16 i Santiago de Chile.
 • Ebba Elisabet Fredrika, född 1877-11-24 i Karlskrona, död 1902-03-30 Vegeholm s län. Gift 1899-10-05 i Hälsingborg med överstelöjtnanten på övergångsstat vid skånska dragonregementet, RSO, Anton Lauritz Johan Adolf Gravenhorst Lövenstierne i hans 1:a gifte (gift 2:o 1904-10-17 med friherrinnan Alexandra Augusta Ramel, född 1881-05-30 i Stockholm, dotter av kammarherren, friherre Henrik Alexander Ramel, och Augusta Louise Ulrika Thyselius), född 1874-05-28 på Vegeholm.
 • Elsa Valborg Marie Louise, född 1882-03-15 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Gift 1917-05-16 i Stockholm med kammarherren Carl David von Schinkel i hans 2:a gifte, född 1869. Död 1932-12-17 i Stockholm.

TAB 11

Emil Teodor Ludvig, (son av Carl August Ludvig, Tab. 9), född 1832-02-22 i Växjö. Student i Lund 1850-11-23. Examen till rättegångsverken 1854. Auskultant i Göta hovrätt 1854-06-18. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1854. Extra ordinarie notarie. Vice häradshövding 1858-12-00. Suppleant i styrelsen för städernas lösöreförsäkringsbolag i Jönköping 1891. Notarie i Svea hovrätt 1882-03-00. Död 1885-02-17 i Jönköping och begraven i Jönköping. Gift 1861-05-26 på Svanesund på Orust med Carolina Erika Johanna Eriander, född 1843-01-13 i Malmö, död 1905-09-28 i Göteborg, dotter av järnhandlaren Carl Erik Eriander och Hedvig Elisabet Adrian.

Barn:

 • Carl Emil Ludvig, född 1862-05-12 och död 1863-01-13 i Jönköping.
 • Hedvig Anna Carolina, född 1863-06-06 och död 1863-12-12 i Jönköping.
 • Ebba Emilia Louise, född 1864-06-12 och död 1868-07-06 i Jönköping.
 • Ellen Isabella Louise, född 1865-06-01 och död 1868-07-17 i Jönköping.
 • Axel Erik Ludvig, född 1866-11-23 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1889. Student i Lund 1892. Redaktionssekreterare i svensk-amerikanska tidningen Scandinavia 1893. Död ogift 1896-03-03 i Stockholm.
 • Tor Emil Ludvig, född 1868. Handlande. Död 1910. Se Tab. 12.
 • Carl August Ludvig, född 1870-12-26 och död 1871-03-03 i Jönköping.
 • Emilia Augusta Louise (Lizzy), född 1878-09-20 i Jönköping. Skriftställarinna. Anti-vivisektionist. Medlem i Nordiska samfundet. Fysiologistud vi d London School of Medicine for Women. Engagerad i kvinnosaksfrågor. Bosatt i London.

TAB 12

Tor Emil Ludvig, (son av Emil Teodor Ludvig, Tab. 11), född 1868-07-27, i Jönköping. Kontorist i Rostock 1888–1892. Handlande i Göteborg 1892–1897. Kontorist hos litografiska aktiebolag i Göteborg 1898. Handlande i Borås 1903. Död 1910-02-15 i Rostock. Gift 1892-12-20 i Malmö med Emma (Emmy) Hermine Carolina Sofie Dittmann, född 1868-05-29 i Meyenkrebs i Pommern, död 1911, dotter av handlanden E. Dittmann och Louise Behrbaum.

Barn:

 • Ebba Johanna Louise, född 1893-10-16 i Malmö. Gift 1923-04-04 med Wilhelm Herman Ludvig Bentin godsförvaltare, Buschhof, Alirow, Mechlenburg (enl. adelsk.), född 1896-05-11
 • Gustaf Robert Ludvig, född 1894 i Göteborg, liksom de följande syskonen. Agronom. Godsinspektor i Schwanheide i Mecklenburg. Gift 1921-06-29 i Elberfeld med Elisabet Anna Viktoria Reinhardt, född 1892-09-09 i Elberfelld, dotter av köpmannen Jakob Reinhardt och Marthe Elise Henriette Köhn. Se Tab. 12A.
 • Anna Hedvig Louise (Anny), född 1897-05-25 i Göteborg. Flyttade 1910-01-12 med sina föräldrar till Tyskland. Bosatt i Rostock. Gift 1922-08-02 i Rostock (Borås förs. vb) med polislöjtnanten Ernst Carl Boy född 1893-03-13 i Seeberg, Tyskland, död 1933.
 • Sigrid Valborg Louise (Lizzy), född 1902-05-01 i Göteborg. Gift 1926 med kaptenen Hans Otto Heinrich Karl Ohlsen, född 1900-01-17 i Rindolstadt, Thüringen, Tyskland.

TAB 12A

Gustaf Robert Ludvig, (son av Thor Emil Ludvig Tab. 12), född 1894-12-21 i Göteborg, liksom de följande syskonen. Utflyttad till Tyskland 1910-01-12. Agronom. Godsinspektor i Schwanheide i Mecklenburg. Gift 1921-06-29 i Elberfeld med Elisabet Anna Viktoria Reinhardt, född 1892-09-09 i Elberfeld, Tyskland, dotter av köpmannen Jakob Reinhardt och Martha Elise Henriette Köhn.

Barn:

 • Gösta Kurt Ludwig, född 1929-12-31 i Wupppertal-Elberfeld. Se Tab. 12A:I.

TAB 13

Ernst August Ludvig, (son av Emil Teodor Ludvig, Tab. 11), född 1874-06-17 i Jönköping. Mogenhetsexamen i Jönköping 1892-05-18. Volontär vid 2. livgardet 1892-05-29. Sergeant i Jönköping 1893-06-24. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1894-11-23. Elev vid krigshögskolan 1898–1900. Löjtnant 1899-03-03. Tjänstgjorde vid 11. preussiska grenadierregementet i Breslau 1901-11-101–1902-10-27. Regementsadjutant 1905–1907. Regementskvartermästare 1908–1909. RÖFrJO 1908. RRS:tStO3kl 1909. Adjutant vid IV. arméfördelningens stab 1909–1910. Kapten 1910-05-27. Militärattaché i Berlin 1911. RPrKrO3kl 1911. RItMLO 1913. RPrJohO 1914. RSO 1915-06-06. Major i armén 1915-12-31. Major vid Svea livgarde 1916-07-14. Tillförordnat legationsråd över stat i Konstantinopel 1919-11-21–1921. Överstelöjtnant i armén 1921-01-23. StOffBulgCfO 1921. StOffSerbS:tSO 1922. TM02kl 1922. RNO 1922-06-06. KFinlVRO2kl 1922. Överstelöjtnant vid Göta livgarde 1922-08-01. RRS:tAO2kl. PrRKM2 o. 3kl 1922. Överste och chef för Karlskrona infanteriregemente och infanteribefälhavare i Karlskrona fästning 1925-04-03, på övergångsstat 1927-05-20. KSO2kl 1928-06-16. GM. SM. LÖS 1929. Äg. villa Berghem vid Drottningholm. Gift 1903-11-04 i Stockholm med Agnes Maria Sofia Carlström, från vilken han 1925-04-23 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1884-01-05, dotter av kaptenen Claes Casper Cyryllus Carlström och Clara Bernhardina Arnqvist.

Barn:

 • Gösta Magnus Ludvig, född 1904-08-05 i Stockholm, liksom syskonen. Reservofficersaspirant. Fänrik i Lifregementets husarers reserv 1929-09-13. Se Tab. 13A.
 • Ernst August Bengt Ludvig, född 1905-08-25 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-15. Fänrik vid flottan 1927-10-13. Underlöjtnant 1929-10-11. Se Tab. 13B.
 • Märta Yvonne Marie-Louise, född 1913-03-30 i Stockholm. Gift 1936-12-19 med Henning Solkild, född 1907-11-27. Legationssekreterare i Oslo (enl. adelsk.).

TAB 13B

Ernst August Bengt Ludvig (översiktstab. 4A, son av Ernst August Ludwig Tab. 13), född 1905-08-25 i Göta livgardes förs., Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-15. Fänrik vid flottan 1927-10-13. Underlöjtnant 1929-10-11. Löjtnant 1930-04-25. EstÖK5kl 1932. Kapten vid flottan 1939-06-30. RJohO. FFrK4kl m sv. OffItS:tMLO. GM. Lärare vid Sjökrigsskolan 1941-10-01. Avsked för krigstjänstgöring i Finland 1941-07-01. Tillstånd att återinträda i tjänst såsom kapten vid flottan 1941-10-01. Försvarsattaché och kommendörkapten av 2:a graden vid försvarsstaben 1944-06-30. Kommendörkapten av 2:a graden i flottan 1945-06-22. Förordnad såsom kommendörkapten av 2:a graden vid flottan 1945-09-19. RSO 1946-06-06. Kommendörkapen av 2:a graden vid flottan och samtidigt avsked med tillstånd att kvarstå lönlös två år 1946-04-26. Gift 1930-04-12 i Hedvig Eleonora förs. Stockholm ]] med Margareta Knutsdotter (Greta) Johansson, född 1909-02-06 i Matteus förs., Stockholm. Dotter av direktören Knut Johansson och Sågström.

Barn:

 • Bo Ludvig Bengtsson, född 1933-01-26 i Skeppsholms förs., Stockholm. Reklamassistent.
 • Yvonne Margaretha Louise, född 1935-06-29 i Skeppsholmens förs., Stockholm.

TAB 14

Bengt Gustaf, (son av Bengt, Tab. 7), född 1772-05-04 Knistad. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1776-06-29 korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1785-08-06. Kornett 1788-02-08. Vice korpral vid livdrabantkåren 1793-04-08. Avsked från kåren 1802-05-06 med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén. Avsked ur armén 1803-03-09. Död 1823-02-15 på Skämmingsfors i Brandstorps socken, Skaraborgs län. Gift 1797-07-23 i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län med sin broders svägerska, grevinnan Vilhelmina Sofia Lovisa Stackelberg, född 1771-11-05 Lövsund, död 1839-12-08, dotter av översten, greve Adolf Fredrik Stackelberg, och Charlotta Lovisa De Geer.

Barn:

 • Bengt Valter Adolf, född 1798-05-20 på Svaneberg i Björsäters socken, Skaraborgs län, död på Svaneberg 1798-12-08.
 • Bengt Reinhold, d. 1799-08-07 och död 1799-10-27 på Svaneberg.
 • Charlotta Oktavia Aurora Lovisa, född 1800-08-17 på Svaneberg, död 1886-10-01 i Malmö. Gift 1816-09-22 i Stockholm med sin moders syssling, generalmajoren och landshövdingen, friherre Göran Bernt Magnus Stackelberg, född 1788, död 1833.
 • Bengt Adolf Ludvig, född 1802. Kapten. Död 1842. Se Tab. 15.
 • Edla Beata Sofia, född 1803-01-22 på Svaneberg, död 1816-05-14 i Göteborg.
 • Antonia Ulrika Eleonora Lovisa, född 1805-04-18 Alebäcken Gift 1828-10-21 Tideberg med friherre Carl August von Knorring, född 1804, död 1844.
 • Bengt Ludvig, född 1806-07-04 på Skämmingsfors. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1821-12-08. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1822-04-30. Löjtnant 1831-06-15. Död ogift 1839-07-24.
 • Gustaf Vilhelm, född 1807-08-23, död 1808-02-27 på Skämmingsfors.
 • Eva Matilda Vilhelmina Lovisa, född 1809-02-26 på Skämmingsfors, död 1895-06-15 i Motala. Gift 1834-09-20 i Skövde med översten i armén, överstelöjtnanten vid kronprinsens husarregemente, RSO, Gustaf Vilhelm Bille, född 1783-06-12 i Stockholm, död 1839-01-19 i Skövde.
 • Livia Lovisa, född 1811-04-12, död 1811-10-16.

TAB 15

Bengt Adolf Ludvig, (son av Bengt Gustaf, Tab. 14), född 1802-04-25 Svaneberg. Fanjunkare vid livgardet till häst 1806-06-15. Student i Lund 1810 (Svn.). Kornett vid livregementets dragon kår 1818-12-19. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1822-08-28. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1824-11-02. Kapten 1833-11-23. Avsked 1839-06-12. Död 1842-04-18 på Hene Bredegården i Brandstorps socken, Skaraborgs län. Gift 1826-08-16 i Säters kyrka, Skaraborgs län med sin kusin, stiftsjungfrun Ulrika (Ulla) Carolina Lovisa Lind af Hageby, född 1802-08-16 på Mölltorp i Säters socken, död 1894-05-19 Hjärterud, dotter av ryttmästaren Carl Jakob Lind af Hageby och grevinnan Ulrika Eleonora Lovisa Stackelberg.

Barn:

 • Carl Robert Reinhold Ludvig, född 1828-12-18, död 1846-09-08
 • Elise Sofia Lovisa, född 1829-12-18, död 1831-10-06.
 • Livia Ulrika Lovisa, född 1830-12-31 Liden Gift 1861-08-16 i Skövde med fiskeriintendenten Johan August Kolthoff, född 1839-04-05 på Herrstorp i Sandhems socken, Skaraborgs län, död 1909-01-04 på Granbacken i Börje socken, Uppsala län.
 • Adolf Ludvig, född 1831-12-09, död ogift 1856-07-04.
 • Gustaf Valdemar Ludvig, född 1834-01-19, död 1834-08-15.
 • Beata Charlotta Lovisa, född 1835-01-10 Ryd, död 1916-01-23 Granbacken. Gift 1870-10-04 i Alingsås med sin systers svåger, konservatorn vid Uppsala universitet, RVO, mm fil. hedersdoktorn Gustaf Isak Kolthoff, född 1845-12-14 på Herrstorp, död 1913-10-25 i Uppsala.
 • Adolf Vilhelm Ludvig, född 1837-10-18, död 1838-10-06.
 • Jacquette Oktavia Lovisa, född 1838-10-28 på Mölltorp, död ogift 1922 i Skålleruds förs., Älvsborgs län.
 • Sofia Matilda Lovisa, född 1840-11-19, död 1846-04-12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: