Lode från Livland nr 173

Från Adelsvapen-Wiki

0173.jpg

Adliga ätten Lode från Livland nr 173

Uradlig ätt. Naturaliserad 1630. Introducerad 1630.

Ätten, som uppgives härstamma från Westfalen, var redan i början av 1200-talet bofast i Estland, varest den erhöll förläning av konung Valdemar II av Danmark, som 1219 erövrat detta land. I Arild Huitfelds danska krönika säges konung Erik Menved 1318 hava stadfäst Wolmar, Nikolaus och Helmold Lodes besittningar i Estland. Alltsedan 1336-02-10 då en Odvard Lode sålde sitt gods Langhedes (Laakt) till Henrik Havesforde (Hastfer), finnas otaliga handlingar rörande släkten bevarade (utdrag meddelas i J. Paucker's Die Herren von Lode, Dorpat 1852). Den inkom under Carl IX:s tid till Sverige och Finland, men fortlever numera endast i Finland, varest den immatrikulerades 1818-01-26 under nr 10 bland adelsmän. – I Estland, Livland och på Ösel, å vilkas riddarhus släkten intogs, i Reval under nr 31, i Riga under nr 54 och i Arensburg under nr 7, kan man skilja på tre, numera i dessa länder på svärdssidan utdöda huvudgrenar, vilkas inbördes genealogiska samband dock icke kan fastställas, nämligen 1:o den estländska grenen, till vilken hörde den till Sverige överflyttade ättegrenen, och vilken utslocknade i Estland 1744 med Didrik Johan von Lode(Tab. 23),2:o en livländsk-estländsk gren, vilken utdog 1753 med lantrådet Gustaf Reinhold von Lode, samt 3:o den öselska grenen, vars sista manliga medlem var den under världskriget 1914 stupade ryske översten Woldemar von Lode (född 1867).

Lode från Livland A17300.jpg

TAB 1

Odvard von Lode, till Langhedes (Laakt) i S:t Jürgens socken i Estland, vilket han 1336-03-10 sålde till Henrik Havesforde (Hastfer). Riddare. Var i början av tyska ordensmästarens regering år 1361 överdomare i Estland, då han hade till bisittare i rätten Henrik de Lode och Voldemar Sursevep. Gift med Margareta Wrangel, af huset Jesse.

Barn:

 • Johan, till Pöddes i Maholms socken, Isen i Luggenhusens socken, Sipp och Pall i Goldenbecks socken, samt Kochtel i Jewe socken, alla i Estland. 'Reste till Rom och blev där år 1400 för sina stora bedrifter slagen till riddare, i hela senatens närvaro samt icke allenast omgj ordad med krigs- eller riddargördeln utan ock, efter de romares plägsed, med präktiga segerkläder begåvad'. Gift med Anna Mecks, av huset Poll.

Barn:

 • Fromhold, till Pall och Sipp samt Kuckers i Jewe socken i Estland, vilket Kuckers alltsedan intill ättens utslocknande i Estland 1744 förblev i dess ägo. Levde 1410 och ännu 1453. Lantråd i Wierland. Gift med Elisabet van Tiesenhausen, av huset Bersohn. Fromhold d. ä:s föräldrar voro enl. Ghb Henneke, död efter 1419, och hans fru Elisabet som levde 1405. Den förres förfäder i fem led anföras i nämnda arbete.

Barn:

 • Hans, till Kuckers. Förpantade byn Usikala i Jewe socken 1460-06-24 till Claus Soye. Levde 1489-10-14. Gift med Elisabet von Wacken, av huset Wollgell, som levde änka 1489.

Barn:

 • Fromhold, till Kuckers samt Söttküll i Merjama socken och Merremois i S:t Mattias socken. Lantråd i Wierland 1528. Gift med Helena Tödwe, av huset Kunda och Peuth.

Barn:

 • Johan, till Kuekers, Söttkull och Merremois. Avslöt 1522 i egenskap av ordensmästaren Wolter von Plettenbergs sändebud en handelstraktat i Pleskov. Lantråd i Estland 1528 till sin död. Uppgjorde sitt testamente 1559-03-03. Död kort därefter. Gift med Magdalena Paikull, av huset Tyrpsal.

Barn:

 • Fromhold Lode, till Kuckers, Söttküll och Merremois. Stadfästad 1559 i besittningen av Kuckers med underlydande byar, vilken förläning dock vid revisionen 1586 minskades, så att han behöll endast Kuckers. Återfick 1601-01-11 av hertig Carl alla sina indragna gods. Erhöll 1603-09-04 förläning i Kulsiala och Pälkäne socknar i Finland samt 1606-10-07 Sääskjärvi fjärding i Nyby socken, Finland. Levde 1616. Gift 1:o 1597-02-13 med Anna Holstver. Gift 2:o 1616-08-13 med Anna Dönhoff, som levde ännu 1659, dotter av Gerhard Dönhoff, till Kappel och Magdalena von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Hans Lode, naturaliserad Lode från Livland. Kammarjunkare. Död 1631. Se Tab. 2.
 • 2. Gerhard Lode, naturaliserad Lode från Livland. Född 1606. Kammarherre och stallmästare. Död 1659. Se Tab. 3.

TAB 2

Hans Lode, naturaliserad Lode från Livland (son av Fromhold Lode, Tab. 1), till Kuckers, Merremois och Edby. Var 1617 drottning Christina den äldres hovjunkare och 1624 stallmästare hos pfalzgreven Johan Casimir. Sedan kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf och medföljde denne under alla fälttåg till sin död. Blev jämte sin halvbroder Gerhard naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1630 på svenska riddarhuset under nr 144, vilket sedan ändrades till nr 173. Död 1631 i Finland. Han erhöll 1625-12-13 av konung Gustaf II Adolf i förläning godset Thielen (Wolffshof) jämte Lüdern och Modohn i Sesswegens socken i Livland, vilket gods sedan kallades Lodenhof, samt ägde genom sitt giftermål Borrishof (Borgshof) i Lunde socken i Livland. Gift med Margareta von der Borch, som levde änka 1645.

Barn:

 • Christina, född 1619, död 1689-01-06 på Årtekärr i Ransbergs socken, Skaraborgs län och begraven i Mölltorps kyrka, Skaraborgs län. Gift 1648 med häradshövdingen Peder Pedersson Rosensköld, nr 287, död 1656.
 • Gustaf, född 1622-01-21. Page hos pfalzgreven Johan Casimir. Kornett vid livregementet. Ryttmästare för ett kompani värvade ryttare under livregementet till häst 1655. Överstelöjtnant vid Erik Drakes kavalleriregemente 1656 (Ckg.). Död barnlös 1681-05-24. Han ärvde och innehade Lodenhof efter sin fader till 1661, då det tillföll staten. Fick 1661-07-05 stadfästelse på mödernegodset Borrishof. Gift med Anna Silfversparre i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1686 (morgongåvebrevet utfärdat 1686-05-29) med ryttmästaren Mattias Björnberg, född 1644, död 1687], Anna Silfversparre levde ännu 1698. Anna hette även Eleonora, dotter av översten Carl Silfversparre, och Anna Bure.
 • Carl, döpt 1624-09-00. Ryttmästare för ett kompani värvade ryttare under livregementet till häst 1655. Var död 1664.
 • Anna. Förlovade sig med sin moders samtycke med sin systers svåger, kaptenen Gabriel Rosensköld, som sedan övergav henne.

TAB 3

Gerhard Lode, naturaliserad Lode från Livland (son av Fromhold Lode, Tab. 1), till Kuckers samt Terrastfer i Torma socken i Livland, som han köpte 1650. Född 1606-03-11 i Finland. Kammarherre och stallmästare hos drottning Christina den äldre. Blev jämte sin halvbroder Hans naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1630 under nr 144, vilket sedan ändrades till nr 173. Mannrichter i Wierland-Jerwen 1653–1658. Död 1659. Gift 1630-03-11 Peut

Barn:

 • Margareta. Levde 1677-04-05, då hon kvitterade sin arvsandel efter brodern Georg Johan. Gift 1:o 1657-07-27 med lantrådet Vilhelm Ulrich. Gift 2:o 1675-02-01 med översten Vilhelm Wrangel, av Fall, vars sonson blev naturaliserad Wrangel af Fall.
 • Gustaf, född 1633. Överste. Död 1705. Se Tab. 4
 • Ernst (Johan), född 1637. Överste. Död 1700. Se Tab. 22
 • Dorotea Elisabet. Gift 1657-07-27 med överstelöjtnanten Georg Löw (Löwe?).
 • Georg Johan, till Illust i Hanehls socken i Estland, Gärdsmyra i Vendels socken, Uppsala län, som han fick genom sitt gifte, samt Grimstad i Skrukeby socken, Östergötlands län. Född 1647-05-06. Kornett vid Arendorlfs regemente 1666-12-19. Major vid estländska dragonregementet 1676-03-10. Överstelöjtnant vid den fördubbl. adelsfanan eller greve Lichtons regemente 1676-08-16. Död barnlös 1676-12-04 i slaget vid Lund. Han fick den 1670-11-21 lejd för dråp på arklimästaren Filip Johan Lode. Gift 1675-04-15 i Stockholm med Maria Christina Strijk, född 1648, död 1701-08-09, dotter av landshövdingen Hans Strijk, naturaliserad Strijk, och Brita Skytte af Sätra.

TAB 4

Gustaf (son av Gerhard Lode, naturaliserad Lode från Livland, Tab. 3), till Somel i Torma socken i Livland och Pall i Estland samt Vasa i Skepptuna socken, Stockholms län. som han fick genom sitt andra gifte. Född 1633. Ryttmästare vid Christer Horns kavalleriregemente 1657. Mannrichter i Estland 1672-06-11. Överstes namn och titel 1674-04-00. Konfirmationsfullmakt 1696-06-30. Död 1705-01-24 i Stockholm och begraven 1705-02-04 i Skepptuna kyrka i egen grav mellan sakristidörren och altaret. Gift 1:o med Dorotea von Berg, död omkring 1700 och begraven i Tyska kyrkan i Stockholm, dotter av ryttmästaren Otto von Berg och Helena Stubbe. 2:o 1703-07-23 på Vasa med friherrinnan Sigrid Catharina Leijonhufvud, född 1654-07-18 i Stockholm, död 1744-08-00 på Vasa och begraven 1744-08-30 dotter av översten friherre Erik Leijonhufvud, och Christina Dorotea Banér, friherrinna Banér.

Barn:

 • 1. Dorotea Juliana, levde änka 1719. Gift med assessorn Bengt Otto Lindtman, var död 1698.
 • 1. Gert Ernest, född 1658. Överstelöjtnant. Död 1700. Se Tab. 5.
 • 1. Anna Maria, döpt 1660-07-11 i Reval, levde änka 1720. Gift med fänriken Fredrik Vilhelm Lindtman, död 1698.
 • 1. Jurgen Johan, född 1661. Generalmajor. Död 1728. Se Tab. 6
 • 1. Otto Johan, född 1662. Page vid kungliga hovet. Volontär vid livgardet. Kapten. Generaladjutant vid livländska armén 1702-07-22. Konfirmationsfullmakt 1705-07-22. Fången vid Liesna 1708-09-29. Utväxlad 1709.
 • 1. Otto Eberhard, född 1666. Underofficer vid Hauenschildts regemente i Riga 1686. Fänrik vid stralsundska infanteriregementet 1688. Fänrik vid Sparres svenska regemente i Holland 1691. Löjtnant vid Sparres svenska regemente i Holland. Regementskvartermästare. Avsked 1698. Kapten vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1701-02-11. Livdrabant 1701-09-27. Vice korpral vid livdrabantkåren 1706-11-24. Fången vid Horodna 1709-02-11 och förd till Saranski. Hemkom ur fångenskapen 1722-05-05. Korpral vid livdrabantkåren 1722-06-02. Överstelöjtnants karaktär 1722. Död ogift 1736 i Arboga och begraven 1736-06-09.
 • 1. Georg Gustaf, född 1666. Fänrik vid Buddenbrocks svenska regemente i Holland. Avsked 1698. Kapten vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1701-02-01. Generaladjutant hos Schlippenbach 1704. Major vid Åbo läns tremänningsinfanteriregemente 1707-01-01. Fången vid Oposjnja 1709-05-08 och förd till Nizjnij-Novgorod. Hemkom 1722-02-00 och bosatte sig i Livland. Överstelöjtnants avsked 1722-06-11. Död ogift i Livland.
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1669. Underofficer vid Nylands infanteriregemente. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1698-06-08. Kapten vid Schlippenbachs dragonregemente 1702-02-14 (konfirmationsfullmakt 1707-06-27). Major vid Schlippenbachs dragonregemente 1706-02-00. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom ur fångenskapen till Livland 1722. Överstelöjtnants avsked 1722-05-04. Lantråd i Livland. Död barnlös. Gift med sin svägerskas kusin, friherrinnan Eva Juliana Wrangel af Adinal i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren vid estniska adelsfanan Fromhold Knorring, född 1673, död 1722), död 1739-09-18 i Reval (RHH.), dotter av kaptenen Reinhold Wrangel, friherre Wrangel af Adinal och Anna Margareta Zöge von Manteuffel.
 • 1. Herman Beinhold. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1681-08-13. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1689-10-03. Regementskvartermästare 1697-07-20. Kapten 1700-07-30. Konfirmationsfullmakt 1701-03-09. Major 1704-08-13. Överstelöjtnant. Död 1710 under Rigas belägring. Gift med Anna Dorotea Wrangel, född 1668, död 1725 i Reval (RHH.) och begraven 1725-05-09, dotter av major Moritz Wrangel och Christina Vellingk. Sedan hon vid Rigas övergång förlorat all sin egendom överflyttade hon med två sina barn till Sverige, men återflyttade senare.
 • ?1. Anna Juliana. Gift 1716-03-00 i Kalmar med majoren Mårten Evald Fock B, i hans 1:a gifte, född 1686.

TAB 5

Gert Ernest (son av Gustaf, Tab. 4), döpt 1658-06-19 i Reval. Fänrik vid Campenhausens regemente 1676-04-03 löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1677-04-04. Konfirmationsfullmakt 1679-06-26. Överstelöjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente. Stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva. Han sålde 1697 Kräppelby hemman i Borgå socken, vilket han fått med sin hustru. Gift före 1684 med Märta Margareta Brunow, född 1664, dotter av överstelöjtnanten Arvid Reinhold Brunow, och Märta Catharina Sabelhierta.

Barn?:

 • Maria, ogift 1713 Hornhattula
 • Christina, ogift 1713 Hornhattula

TAB 6

Jurgen Johan (son av Gustaf, Tab. 4), född 1661. Volontär vid livgardet 1679. Sergeant. Löjtnant vid drottningens livregemente till häst 1682. Kapten vid G. M. Lewenhaupts regemente i Holland 1688-09-27. Major vid G. M. Lewenhaupts regemente i Holland. Överstelöjtnants avsked 1698. Överste för Tavastehus, Nyslotts och Viborgs tremänningsinfanteriregemente 1700-08-17. Generalmajor samt kommendant i Helsingfors 1721-11-10. Kommendant i Fredrikshamn. Död i Fredrikshamn (At (So).) 1728-12-04. Han blev jämte sin fru fången 1704-08-10 vid Narvas övergång och förd till Moskva, därifrån han återkom 1721-07-00. Gift 1700-05-13 med Beata Sofia Bock, död 1739 Kanckas

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1704. Överstelöjtnant. Död 1776. Se Tab. 7.
 • Reinhold Johan, född 1716. Överstelöjtnant. Död 1793. Se Tab. 11.
 • Beata Charlotta, född 1717 i Moskva, död 1761 på Kanckas. Gift 1738 med löjtnanten, friherre Gustaf Reinhold Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1702, död 1786.

TAB 7

Otto Vilhelm (son av Jurgen Johan, Tab. 6), född 1704-11-24 i Moskva under föräldrarnas fångenskap. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1722-06-26. Fänrik vid Österbottens regemente 1728-01-11. Transporterad till Åbo läns infanteriregemente 1730-11-06. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1733-11-27. Kapten 1740-07-10. Major 1754-12-30. RSO 1755-01-13. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1767-06-30. Avsked 1772-04-29. Död 1776-12-31 Gräsa. Han bevistade finska kriget 1741 –1742. Brukades 1743 såsom tolk åt ryska trupperna, som voro fängslade i Nyköping. Bevistade pommerska kriget 1756–1762. Gift 1:o 1738-03-12 Vartsala ), död 1747, dotter av översten friherre Herman Fleming af Liebelitz, och hans 1:a fru, friherrinnan Margareta Oxenstierna af Eka och Lindö, nr i. Gift 2:o 1748-12-25 med sin broders svägerska, friherrinnan Ulrika Beata Leijonhufvud, född 1726-01-28 Eklunda, död 1796-08-23 Sundsberg

Barn:

 • 1. Johan Herman, född 1739. Landshövding. Död 1817. Se Tab. 8.
 • 1. Otto Reinhold, född 1740-10-08 på Vartsala. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1750. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1752. Rustmästare 1753. Förare 1754. Sergeant 1758-08-17. Fänrik 1758-12-16. Stabsfänrik 1764-07-30. Död ogift 1771-01-28 i Åbo.
 • 1. Göran Vilhelm, född 1742-03-19 i Åbo. Student i Åbo 1756 (Wå.). Kanslist vid Åbo landskansli 1757-10-16. Vice landssekreterare 1763-08-24. Auskultant i Åbo hovrätt 1766-12-19. Auditör vid Helsinge regemente 1771-06-05. Assessor i Vasa hovrätt 1775-08-24. Revisionssekreterare 1792-08-28. Justitiekansler 1793-01-07. KNO 1794-11-24. President i Vasa hovrätt 1795-05-15 och i Åbo hovrätt 1796-10-22. Avsked från justitiekanslersämbetet 1797-07-21. Död ogift 1799-09-11 i Åbo. 'Var Reuterholms klient.'
 • 1. Beata Margareta Augusta, född 1743-08-11, död 1773-05-30 på bostället Åby i Helsinge socken. Gift 1770-08-02 i Esbo socken med kaptenen Torsten Jägerhorn af Storby, i hans 1:a gifte, född 1738, död 1812.
 • 1. Maria Charlotta, född 1744, död 1744
 • 2. Elsa Sofia, född 1750-10-03, död 1750
 • 2. Carl Erik, född 1752. Överstelöjtnant. Död 1838. Se Tab. 10.
 • 2. Maria Charlotta, född 1752, död 1752
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1756, död 1810-07-24 på Vanås i Gryts socken, Kristianstads län. Gift 1791-05-12 på Lövsund i Runtuna socken, Södermanlands län med lagmannen Abraham Malmborg, adlad af Malmborg, född 1753, död 1831.
 • 2. Elsa Maria, född 1763-06-16, död ogift 1836-02-01 i Åbo.
 • 2. Christian Gabriel, född 1764, död 1764-11-13.
 • 2. Axel Knut, född 1768-05-22 och död 1775-09-06 på Gräsa.

TAB 8

Johan Herman (son av Otto Vilhelm, Tab. 7), född 1739-01-12 Vartsala Volontär vid Åbo läns regemente 1750-03-00. Rustmästare vid Åbo läns regemente 1752-12-20. Furir 1753. Sergeant 1754. Fältväbel 1758-03-27. Fänrik 1758-06-12. RSO 1760-04-28. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1770-05-22 med tur från 1770-01-26. Kapten i armén 1772-09-12 och vid regementet 1772-10-20. Sekundmajor 1777-09-10. Lagman i Åbo och Björneborgs lagsaga 1783-03-03. Vice landshövding i Nylands län 1792. Landshövding i Kymmenegårds län 1793-12-30. RRS:tAO1kl 1793-07-10. Avsked från landshövdingeämbetet 1810-04-02. Död 1817-02-27 i Åbo. Gift 1770-09-20 med Johanna Margareta Sandin, född 1748-02-24 i Filadelfia i Nordamerika, död 1833-04-11 i Åbo, dotter av prosten vid svenska församlingarna i Pennsylvanien Johan Sandin och Anna Margareta Sjöman.

Barn:

 • Otto Herman, född 1771. Överstelöjtnant. Död 1852. Se Tab. 9.
 • Ulrika Margareta, född 1774-10-04, död 1812-10-30 i Åbo under en resa. Gift 1796-04-22 med kaptenen Carl Gustaf Lagermarck, född 1770, död 1825.

TAB 9(Wä.)

Otto Herman (son av Johan Herman, Tab. 8), född 1771-08-14. Korpral vid Åbo läns regemente 1774-05-06. Fältväbel vid Åbo läns regemente 1781-06-00. Kornett vid livdragonregementet 1781-12-12. Löjtnant vid livdragonregementet 1789-06-19. Kapten i armén 1791-04-14 och vid Åbo läns regementes rusthållsbataljon 1792-05-15. Kompanichef vid Åbo läns regementes lätta infanteribataljon 1796-05-27. Major i armén 1802-07-10. Överstelöjtnants avsked 1810-05-29. Vice landshövding i Åbo och Björneborgs län 1811-06-25–1813-07-00. RRS:tAO2kl 1812-08-30. Direktör i Finlands banks växel-, depositions- och lånekontor 1816-06-30. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28. Ledamot av finska riddarhusdirektionen 1819-09-00. RRS:tAO2kl i brilj. 1826-02-22. Avsked från bankdirektörsämbetet 1827-10-21. Död 1852-03-16 i Åbo. Gift i Finland 1798-10-30 med Brita Christina Sjöstedt, född 1777-02-22, död 1850-08-15 i Åbo, dotter av handelsmannen Johan Sjöstedt och Elsa Margareta von Pfaler.

Barn:

 • Otto Johan, född 1799-04-15. Student i Åbo 1815-05-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1817-12-18. Extra ordinarie notarie i Åbo hovrätt 1818-12-22. Vice häradshövding 1823-12-20. Extra kopist i senaten 1828-05-13. Död ogift 1830-11-25 i Helsingfors.
 • Margareta Sofia, född 1801-03-27. Stiftsjungfru. Död 1890-11-16 i Åbo. Gift i Åbo 1822-10-15 med assessorn Ulrik Ithimæus, född 1794-04-02, död 1858-09-02 Tenhola
 • Johanna Vilhelmina, född 1810-01-21, död ogift 1868-10-16 i Åbo.
 • Juliana Alfonsine, född 1814-04-24, död ogift 1850-08-23 i Åbo.

TAB 10

Carl Erik (son av Otto Vilhelm, Tab. 7), född 1752-10-24 i Åbo län. Korpral vid Åbo läns regemente 1763-03-26. Sergeant vid Åbo läns regemente 1767-08-06. Transporterad till Österbottens regemente 1768-05-03. Fänrik vid Österbottens regemente 1770-04-04. Löjtnant 1778-04-01. Kapten 1783-05-28. RSO 1790-05-15. Major vid Helsinge regemente 1792-05-31. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1793-01-09. Avsked 1796-07-17. Död 1838-02-16 i Halmstad. Under kriget i Finland 1788–1790 var han adjutant hos fältmarskalken, greve Meijerfelt. Bevistade riksdagen 1809 i Stockholm. Gift 1793-02-05 Herrestad med grevinnan Albertina Amalia Lillienberg, född 1767-04-04, död 1845-12-07 i Halmstad, dotter av presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, och Maria Juliana Jennings.

Barn:

 • Ulrika Juliana, född 1793-12-27, död 1829-05-18 i Karlskrona. Gift 1820-06-24 Hinsekind med majoren, greve Gustaf Snoilsky, i hans 1:a gifte, född 1786, död 1844.
 • Otto Görun, född 1796-08-04. Korpral vid Smålands dragonregemente 1804-12-20. Inskriven i Växjö skola 1811-04-20. Fänrik vid samma regementes infanteribataljon 1812-11-17. Officersexamen 1813-03-19. Fänrik vid Smålands grenadjärbataljon 1815-01-17. Löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1816-12-10. Kapten i armén 1830-12-21 och vid Smålands grenadjärbataljon 1837-08-18. RSO 1838-01-28. Major 1845-10-24. Avsked 1851-04-08. Död ogift 1884-06-20 i Jönköping.
 • Carl Albert, född 1798-07-10. Inskriven i Växjö skola 1811-04-20. Officersexamen 1815-01-17. Fänrik vid Smålands grenadjärbataljon 1815. Löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1825-01-09. Kapten i armén 1837-05-05 och vid Smålands grenadjärbataljon 1840-02-24. RSO 1841-07-04. Avsked 1851-04-08. Död ogift 1878-05-25 i Jönköping.

TAB 11

Reinhold Johan (son av Jurgen Johan, Tab. 6), född 1716-11-04 i Moskva under föräldrarnas fångenskap i Moskva. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1735-12-13. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1738-03-29. Sekundlöjtnant 1742-06-09. Stabsadjutant hos generalguvernören i Finland 1747-12-00. Kapten vid Tavastehus regemente 1750-08-01. Vice stadsmajor i Helsingfors 1758. Kommendant i Tavastehus 1759. RSO 1761-11-23. Major vid Tavastehus regemente 1763-12-08. Genom byte transporterad till Björnbergska värvade regementet 1769-09-13. Premiärmajor vid Björnbergska värvade regementet 1773-04-22. Överstelöjtnant 1774-02-15. Transportera till Nylands infanteriregemente 1774-12-20. Avsked 1776-01-31. Död 1793-06-10 Sundsberg. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1745-12-04 med friherrinnan Charlotta Leonarda Leijonhufvud, född 1719-10-24, död 1804-05-11 på Sundsberg i Nyland, dotter av överstelöjtnanten, friherre Carl Leonard Leijonhufvud, och grevinnan Elsa Barbro Oxenstierna af Croneborg.

Barn:

 • Beata Elsa, född 1746, död 1826-02-03 på Nupurböle i Esbo socken i Finland. G, 1780-12-14 på Sundsberg med kaptenen vid änkedrottningens livregemente Fredrik Svantislaus Bronikowsky, född 1750-07-17 i Vreta Klosters socken, Östergötlands län, död 1829-10-08 i Borgå.
 • Carl Leonard, född 1752. Överste. Död 1816. Se Tab. 12
 • Johan Vilhelm, född 1753 Orjanhirsi. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1762-03-19. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1767-03-21. Kunglig page 1769-12-22. Adjutant vid Åbo läns infanteriregemente 1771-10-02. Stabslöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1777-06-06. Stabskapten 1781-12-19. Kapten 1786-04-12. Major i armén 1796-08-17. RSO 1799-11-16. Avsked från regementet 1802-12-16 och ur armén 1807-11-23. Död ogift 1840-09-09 på Hallu i Nykyrko socken. Han dömdes 1790-04-19 från livet för det han underskrivit Anjalaförbundet, men erhöll 1790-09-16 efter åtvarning tillgift.
 • Axel Knut, född 1758, död 1759.
 • Maria Charlotta, född 1760-12-02 i Tavastehus (Tavastehus kyrkoarkiv.), död 1760.

TAB 12

Carl Leonard (son av Reinhold Johan, Tab. 11), född 1752-05-17 i Åbo. Volontär vid Tavastehus regemente 1762-03-20. Rustmästare vid Tavastehus regemente 1764-01-08. Furir 1767-03-21. Sergeant 1770-04-02. Premiäradjutant och fänrik 1770-05-29. Löjtnant i armén 1775-01-23 och vid Rautalampi fribataljon under Savolaks regemente 1777-12-18. Kapten vid Savolaks regemente 1783-06-25. RSO 1790-05-02. Major i armén 1790-05-24. sekundmajor i regementet 1791-12-20. Överstelöjtnant i armén 1796-08-21 och vid regementet 1796. Överste i armén 1808-10-05. RrmstkSO 1809-07-03. Avsked 1810-05-28. Död 1816-05-25 på sin gård Harjula vid Kuopio. Han deltog i finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 och är den av Runeberg i Fänrik Ståls sägner besjungne »gamle Lode». Gift 1791-03-03 med Eva Sofia Tawast, född 1768-11-18, död 1852-05-26 i Stockholm, dotter av kaptenen Torsten Tawast, och hans 2:a fru, friherrinnan Eda Sofia Rehbinder.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1792. Kapten. Död 1871. Se Tab. 13
 • Sofia Charlotta, född 1795-06-09, död 1833-07-04 Rauhalaks Gift 1818-03-19 på Harjula med majoren Carl Johan Blom, född 1781-10-15 i Kuopio, död 1858-11-17 på Rauhalaks.
 • Torsten Vilhelm, född 1796. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 21.
 • Ulrika Sofia, född 1804-06-09, död 1890-10-01 i Helsingfors. Gift 1824-09-02 på Harjula med sin syssling, statsrådet, friherre Otto Reinhold Rehbinder, född 1795, död 1855.

TAB 13

Carl Reinhold (son av Carl Leonard, Tab. 12), född 1792-12-11 i Kuopio landsförsamling. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1810-06-26. Placerad på södra skånska infanteriregementet såsom fänrik med lön 1811-12-20. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1812-06-09. Avsked ur svenska tjänsten med kaptens grad 1816-03-05 och överflyttade till Finland. Bestred regementsskrivarebefattningen vid före detta Savolaks infanteriregemente 1826-07-011827-01-01. Löjtnant vid allmänna fängelset på Sveaborg 1831-08-24. Postmästare i Jorois 1836-03-08. Avsked 1848-07-18. Död 1871-09-21 Oravikoski Gift 1817-10-14 Braseborg

Barn:

 • Sofia Juliana, född 1818-11-27 på Järvelä i Jorois socken (Jorois kyrkoarkiv.). Död 1877-01-10 på Oravikoski. Gift 1842-06-24 med vice lantmätaren och godsägaren Tomas Johan Kumlin, född 1814-05-15 i Heinävesi socken, död 1866-12-30 på Oravikoski.
 • Fredrika Lovisa Charlotta, född 1820-05-11, död 1821-06-30.
 • Otto Vilhelm, född 1821. Major. Död 1892. Se Tab. 14
 • Carl Torsten Fredrik, född 1823. Major. Död 1915. Se Tab. 19.
 • Ulrika Sofia Gustava, född 1824-12-05, Död ogift 1891-01-09 i i Leppävirta socken.
 • Hedvig Lovisa Charlotta Eleonora, född 1827-12-21 i Jorois socken, död ogift 1901-01-10 i Helsingfors.
 • Knut Ferdinand Leonard, född 1830-08-05 i Rantasalmi socken, död 1830

TAB 14

Otto Vilhelm (son av Carl Reinhold, Tab. 13), född 1821-08-01 i Jorois socken. Kadett i Fredrikshamn 1838-02-23. Fänrik vid topografiska kåren i Ryssland 1847-08-26. Transporterad till konungens av Preussen grenadjärregemente med underlöjtnants grad 1851-03-07. Löjtnant vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1852-02-19. Transporterad till 1. kadettkåren med underlöjtnants grad 1853-05-05. Löjtnant vid 1. kadettkåren 1854-07-07. Transporterad till Narvska, generaladjutanten, furst Vorontsovs infanteriregemente med stabskaptens grad 1856-05-25 och till gränsbevakningskåren 1856-07-08. Placerad på estländska halvbrigaden av 1. kadettkåren såsom uppsyningsmansadjoint 1856-09-29. Avdelningsofficer 1. kadettkåren 1860-01-13. Kapten 1860-09-11. RRS:tStO3kl 1864-09-11. Transporterad till arensburgska brigaden av samma kår 1873-06-03. Majors avsked 1875-02-19. Uppsyningsman vid Styrsudds båk i Viborgs län. Död vid Styrsudds båk i Viborgs län 1892-01-13. Gift 1853 i S:t Petersburg med Maria Kroll, född 1835, död 1877-08-31, dotter av tjänstemannen av 10. rangklassen Georg Kroll.

Barn:

 • Elisabet, född 1854-02-02, död 1857-08-26.
 • Nikolai, född 1855-02-04. Anställd vid estländska kameralverket. Överförd till ryska postverket 1875. Postmästareadjoint i Wesenberg. Död Omkring 1889 i Reval. Gift och hade en dotter.
 • Helena, född 1856-05-10. Gift med fyrmästaren på Nervö fyr i Kutemajärvi socken Peter Marjak, född 1863-01-04.
 • Alexander, född 1859-05-08. Chef för post- och telegrafkontoret i Tochesnjujev. Kollegieassessor. Hovråd. Chef för Habarovska järnvägens postavdelning 1902-03-28. Kollegieråd 1902-08-02. Senare tjänsteman vid heliga synoden i S:t Petersburg. Död barnlös omkring 1905. Gift.
 • Vladimir, född 1864-01-21 på Dagö, död 1889-07-30, träffad av blixten under en ångbåtsresa mellan S:t Petersburg och Styrsudd.
 • Mikael, född 1866. Tullfyrvakt. Död 1918. Se Tab. 15
 • Zenaida, född 1869-10-21, död.

TAB 15

Mikael (son av Otto Vilhelm, Tab. 14), född 1866-08-02. Tullfyrvakt vid Styrsudds fyr i Kuolemajärvi socken. Död vid Styrsudds fyr i Kuolemajärvi socken 1918-10-15. Gift 1894-05-21 i Kuolemajärvi socken med Ida Maria Sommar, född 1874-08-08 i Tammerfors, dotter av snickaren Carl Gustaf Sommar och Hilda Gulberg.

Barn:

 • Elisabet, född 1899-01-09 på Styrsudd, liksom syskonen. Gift 1924-01-27 med hemmansägarsonen Herman Poikulainen, född 1901-02-22.
 • (Niilo)Nikolai, född 1902-03-20 på Styrsudd. Gift 1928-02-18 med Hilja Eva Stina Kehvonen., född i Utajärvi socken.
 • Paavali, född 1904-10-24 på Styrsudd.
 • (Fanny) Valentina, född 1907-06-30 på Styrsudd.
 • Helena, född 1910-01-22 på Styrsudd.
 • Jörg (Yrjö), född 1912-12-13 på Styrsudd.

TAB 16

Alexander (son av Mikael, Tab. 15), född 1895-10-14 vid Styrsudd. Backstugusittare i Kuolemajärvi socken. Gift 1922-07-02 med Sylvi Helena Vesterinen, född 1901-04-18 i Nykyrka socken

Barn:

 • Helga Maria, född 1923-04-20.
 • Åke Volmar Mikael, född 1925-09-05.
 • Ellen Sara Ulrika, född 1927-10-02.
 • Eeva Wilhelmina, född 1929-10-29.
 • Aulis Jaakko Aleksander, född 1932-09-03.
 • Kaija Liisa Anneli, född 1935-06-02
 • Hannu Kauko Vilhelm, född 1938-01-13.
 • Sylvi Esteri, född 1940-12-11
 • Pertti Kaarlo Johannes, född 1942-06-25.
 • Kirsti Helinä,

TAB 17

Alexei (son av Otto Vilhelm, Tab. 14), född 1870-12-03 på Dagö i Estland. Kapten vid 83. samurska infanteriregementet. RRS:tAO3kl 1911-03-10. Överstelöjtnant. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:t VlO4kl m sv o. ros 1915. Överste. Erhöll svärd o. ros till RS:tAO3kl 1916-06-03. Erhöll 1916-09-03 anciennitet i överste grad från 1914-05-09. Stadfäst RRS:tGO4kl 1916-09-08. RRS:tStO2kl m sv 1916-09-22. Avsked. Gift 1902-11-16 i Deschlagar med Ljudmila Taubes, född 1880-11-09 i Tiflis, dotter av överstelöjtnanten Ivan Taubes och Eudocia Vasiljev.

Barn:

 • Constantin, född 1904-09-21, död.
 • Jurii, född 1908-08-18 i Deschlagar, död i Deschlagar 1909-08-23.
 • Helena, född 1910-08-00 i Jekaterinodar.

TAB 18

Sergel (son av Otto Vilhelm, Tab. 14), född 1873-09-30 i Reval. Vid övergången till lutherska läran fått namnet Otto. Arbetare vid Styrsudd i Kuolemajärvi socken. Gift 1903-06-01 med Helena Hietanen, född 1881-01-24 i Styrsudd, dotter av bonden Josef Hietanen och Hanna Ranki.

Barn:

 • Vilho, född 1908-10-24 vid Styrsudd, liksom syskonen.
 • Toivo, född 1911-02-12 vid Styrsudd.
 • Sylvi Ester, född 1912-12-21 vid Styrsudd.

TAB 19

Carl Torsten Fredrik (son av Carl Reinhold, Tab. 13), född 1823-05-28 Juhanala Kadett i Fredrikshamn 1837. Avgick utan avslutad kurs 1842-08-11. Underofficer vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1842-09-14. Underfänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1843-01-29. Porte-épéefänrik 1844-08-01. Fänrik 1845-07-02. Underlöjtnant 1848-01-29. Löjtnant 1850-02-23. Stabskapten 1853-03-05. Transporterad till 1. kadettkåren med löjtnants grad 1854-02-06 och till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon med stabskaptens grad 1855-02-01. Kapten 1855-07-30 med transporterad till 4. (Kuopio) bataljon av samma trupper. Åter transporterad till 3. (Uleåborgs) bataljon 1858-02-25. RRS:tStO3kl 1861-03-10 och S:tAO3kl 1863-09-19. Transporterad till 99. ivangorodska infanteriregementet 1868-07-11. Majors avsked 1870-09-20. Var därefter anställd såsom kontrollör vid brännvinsbrännerier i Nylands län. Död 1915-12-25 i Borgå. Gift 1854-05-25 i S:t Petersburg med Severina von Korsak, född 1832-06-23 i Podolien, död 1908-09-01 i Borgå, dotter av majoren N. N. von Korsak och Charlotta von Brandten.

Barn:

 • Torsten Leonard, född 1855-05-25 i Leppävirta socken. Underofficer vid 89. bjälomorska infanteriregementet 1871-06-15. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1871-09-08. Äldre underofficer vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1873-11-09. Porteépéejunkare 1874-07-19. Fänrik vid 90. Onega infanteriregemente 1874-12-24. Åter transporterad till 89. bjälomorska infanteriregementet 1875-12-10. Transporterad till livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1876-08-27. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och blev sårad i slaget vid Gomji-Dubniak 1877-10-24. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-04-23. Underlöjtnant 1878-09-11. RRS:tStO3kl m sv o. ros 1878-12-24. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen samt Rum JK. Tillförordnad platsadjutant i Helsingfors 1881-01-07. Ordinarie 1881-02-17. Löjtnant 1882-09-11. RRS:tAO3kl 1883-05-27. Stabskapten 1887-09-11. RSO 1889. Kommenderad till tjänstgöring såsom kompaniofficer vid finska kadettkåren 1889-10-01. Avsked från ovann. adjutantsbefattning 1889-11-22. RRS:tStO2kl 1892-09-11. Återkommenderad till livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1894-10-19. Kapten vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1896-12-18. OffRumSO 1899-02-27. Överste 1899-04-30. RRS:tVlO4kl m ros 1900-10-05 och S:tAO2kl 1901-01-14. Generalmajors avsked 1904-11-20. Inträdde 1918 under Finlands frihetskrig ånyo i krigstjänst. FFrK3kl 1918-04-13. FFrMM. Ånyo avsked 1918-06-01. Död 1924-05-16 i Helsingfors och begraven 1924-05-24 i Stockholm. Gift 1895-11-27 i Helsingfors med Signe Ellen Olga (Dagmar) Aimée von Frenckell i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Sergei Zimninskij, från vilken hon blev skild), född 1863-12-29 i Helsingfors, dotter av kommerserådet Frans Vilhelm Frenckell, finsk adelsman von Frenckell, nr 243, och Ida Matilda Bublina Kuhlström.
 • Torsten Gustaf Arvid, född 1857. Telegrafist. Död 1919. Se Tab. 20.
 • Alfons, född 1859-03-21 i Uleåborg, död i Uleåborg 1866-04-02.
 • Constance, född 1861-06-22 i Torneå. Gift 1879-09-11 i Dorpat med godsägaren, fil. doktor Gustaf von Stryk, född 1852, död.
 • Signe Angelika, född 1863-08-06 i Torneå, död 1918-11-04 i Borgå. Gift 1885-05-25 på Sveaborg med överstelöjtnanten Gustaf Voldemar Silfversvan, född 1846, död 1908.

TAB 20

Torsten Gustaf Arvid (son av Carl Torsten Fredrik, Tab. 19), född 1857-05-25 i Kuopio. Telegrafist vid Helsingfors telegrafstation 1877. Avsked. Sedan agent. Död 1919-06-18 i Helsingfors. Gift 1901-09-20 i Helsingfors med Johanna Sofia Gentzschein i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren i Göteborg Anders Per Gustaf Bergqvist, född 1844-05-11 i Lidköping, död 1898-09-25 i Stockholm), född 1860-03-11 på Johannesberg vid Skövde, dotter av kommissionslantmätaren och e. rådmannen i Skövde Rikard Julius Gentzschein, av en 1650-09-20 adlad, men ej introducerad ätt, och Maria Beata Synnerholm.

Barn:

 • Armas Fromhold Leonard Torsten Arvid, född 1902-10-20 i Helsingfors, död i Helsingfors 1902-10-23.

TAB 21

Torsten Vilhelm (son av Carl Leonard, Tab. 12), född 1796-11-02 Harjula ). Student i Åbo 1811-06-12. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1815-02-21. Adjutant i krigskollegium 1821. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1825-01-19. Kapten i armén 1829-08-21. Och vid regementet 1836-06-11. Major i armén 1836-09-28. RSO 1839-01-26. Avsked från regementet 1849-06-27 och ur krigskollegium 1852. Överstelöjtnant i armén 1853-04-26. Död 1867-03-06 i Stockholm. Gift 1832-05-05 med Johanna Ulrika Lidiin, född 1803-09-20 i Stockholm, död i Stockholm 1875-10-10, dotter av postdirektören Anders David Lidiin och Anna Johanna Lundberg.

Barn:

 • Eva, född 1833-04-07 i Maria församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1875-03-21 i Klara församling, Stockholm. Gift i Klara församling, Stockholm 1855-02-24 med kanslirådet, RNO, RVO, m. m. Carl Fredrik Smerling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1878-04-06 i Stockholm med stiftsjungfrun Vendla Stefanie Magdalena Olivecrona, född 1849-08-30 i Uppsala, död 1879-04-01 i Stockholm, dotter av justitierådet Samuel Detlov Rudolf Knut Olivecrona, och hans 1:a fru Maria Magdalena Charlotta Schenson), född 1823-03-17 i Stockholm (Maria), död i Stockholm (Maria) 1901-05-09 och begraven på Solna kyrkogård.

TAB 22

Ernst Johan (son av Gerhard Lode, naturaliserad Lode från Livland, Tab. 3), till Kuckers i Jewe socken i Estland och Tarrastfer i Torma socken i Livland, vilket sistnämnda han försålde 1667. Född 1637. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente. Regementskvartermästare vid Fabian Berendes' finska värvade kavalleriregemente 1661. Avsked 1666-12-19. Ryttmästare vid livregementet till häst 1674-08-12. Överstelöjtnant vid Karelens kavalleriregemente 1676-12-23. Kommendant i Kalmar 1691-05-22. Död i Kalmar 1700 och begraven i Kalmar stads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1661-08-13 i Stockholm med Anna Stuart, död 1688-02-16 och begraven 1689-11-13 i Östra Ljungby kyrka, dotter av kammarherren David Stuart, och hans 1:a fru Anna Kruse af Elghammar. Gift 2:o 1692 med Sofia Elisabet Bille i hennes 3:e gifte [gift 1:o 1677-04-29 med överstelöjtnanten Börje Rosenkrantz (farfader till Holger Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz), i hans 3:e gifte, född 1618, död 1679. Gift 2:o omkring 1680 med skeppslöjtnanten Arild Svave i hans 2:a gifte, född 1633-12-17, på Svavesholm, död 1689-04-03 och begraven i Örkelljunga kyrka, Kristianstads län.] (Da.), dotter av kaptenen Peder Esgesson Bille, av samma danska adliga ätt som adliga ätten Bille af Dybeck, och Margareta Catharina Akeleye.

Barn:

 • 1. Carl Magnus, till Sundby i L:a Malma socken, Södermanlands län. Fänrik vid Södermanlands regemente 1699-03-06. Sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente 1700-04-30. Premiärlöjtnant 1700-07-31. Kaptenlöjtnant vid wismarska infanteriregementet 1700-12-28. Konfirmationsfullmakt 1701-04-25. Kapten vid verdiska dragonregementet 1705-04-14. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1720 . Flyttade sedan till Tyskland. Gift i Schlesien, där han hade fast egendom.
 • 1. Otto, voro fadder i Östra Ljungby socken, Kristianstads län omkring 1690.
 • 1. Anna Maria, voro fadder i Östra Ljungby socken, Kristianstads län omkring 1690.
 • 1. Elsa, begraven 1689-11-13 i Östra Ljungby kyrka på samma gång som modern.
 • 1. Brita Margareta, levde änka 1716, död 1743 (före 1743-03-15). Gift 1691 med krigsrådet Mårten Lilliehöök af Fårdala, död 1714.

TAB 23

Gerhard (son av Gerhard Lode, naturaliserad Lode från Livland, Tab. 3), till Kuckers samt Paatz i Jewe socken sedan 1685-02-20 och Jendel i Ampels socken, som han inlöste, båda i Estland. Var 1661 löjtnant vid Galles finska kavalleriregemente. Major. Mannrichter i Estland. Vice president i hovrätten i Dorpat 1675-07-22. Lantråd i nämnda land. Flyttade omkring 1700 till Finland, då hans gods under kriget blivit skövlade. Återflyttade 1710 till Reval, där han undertecknade kapitulationsakten 1710-10-01. Död 1711 och begraven 1711-08-01 i Ampels socken. Gift 1:o med Anna Margareta Taube, dotter av estländska ridderskapets hauptman Didrik Taube, till Hallinap och Jendel, och Margareta Taube. Gift 2:o med Margareta Elisabet Horn af Kanckas, dotter av översten Gustaf Henriksson Horn af Kanckas, och Anna Helena von Gertten.

Barn:

 • 1. Didrik Johan, född 1670 på Kuckers. Student i Königsberg 1690-11-21. Generaladjutant i sachsisk tjänst. Avsked. Livdrabant 1708-05-11. Korpral vid livdrabantkåren 1711-04-21. Följde till Bender . Bortreste 1713-02-00 utan permission och struken ur kåren . Kallas överstelöjtnant. Död ogift 1744.
 • 1. Christina Elisabet. Gift 1693-07-11 i domkyrkan i Reval med överstelöjtnanten vid garnisonsregementet i Riga, lantrådet Gustaf Fredrik von Engelhardt, född 1660, död 1722.
 • 1. Beata, döpt 1675-03-30 i Stockholm. Begraven 1734-02-23 i Rujen. Gift 1:o 1696-03-01 i Reval med Otto Fredrik von Dücker, död 1710. Gift 2:o med majoren Wladislaus Carl von Wenden. Gerhard Gustaf, gift 1724-04-19 i Reval md Birgitta Hansdotter von Rosen. [Ghb].
 • 1. Maria Anna. Gift 1693-07-11 i domkyrkan i Reval med överstelöjtnanten, friherre Magnus Christer von Ungern-Sternberg, död 1710.
 • 2. Gerhard Gustaf, född 1701-03-30 Västis Stupade ung.
 • 2. Charlotta Helena, död 1703-12-00 i Reval.
 • 2. Christina Margareta, född 1707-10-27 på Västis, död 1739-01-13 och begraven i Rimbo kyrka, Stockholms län, men 1747-08-24 nedsatt i det av mannen 1747 byggda gravkoret i Ro kyrka, Stockholms län. Gift 1731 med presidenten Erik Mattias von Nolcken, naturaliserad och friherre von Nolcken, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1755.

Källor

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.