Af Edholm nr 2292

Från Adelsvapen-Wiki

2292.jpg

Adliga ätten af Edholm nr 2292

Adlad 1821-06-05 enl. 37 § R.F., introd. 1823.


TAB 1

Esbjörn Mårtensson (översiktstab. 1). Bonde i Utanede by i Fors socken, Jämtlands län.

Barn:

 • Mårten Edholm. Vice länsman. Död 1802 av ett olycksfall genom en skenande häst. 'Han delade med äldre brodern hemmanet i Utanede, som i långliga tider gått i arv från far till son, och kallade den nya gården Holmsta, vars läge vid Edeforsen, jämte en liten holme strax vid fallet gav anledning till namnet Edholm.' Gift med Magdalena Åström, död 1822, dotter av kyrkoherden i Ragunda pastorat av Härnösands stift Carl Åström och Catharina Margareta Åman.

Barn:

 • Erik Edholm, adlad af Edholm (översiktstab. 1–2), född 1777-02-05 i Utanede. Blev vid späd ålder upptagen till fosterson av prosten Norra Paulin. Student i Uppsala 1796-02-00. Disp. 1802. Med. filosofie kandidat 1803. Underläkare vid Sätra hälsobrunn 1806. Med. licentiat 1807. Underkirurg vid serafimerlasarettet 1809. Med. doktor 1810-06-12. Kir. magister s. å. Livmedikus hos kronprinsen Carl Johan och arvprinsen Oskar 1812-05-06. Fältläkare 1813–1815. RPrRÖO2kl 1813. RVO 1814-06-16. Tjänstg. förste livmedikus 1818. Adjungerad ledamot i sundhetskollegium s. å. LVA 1819-04-24. Assessor i sundhetskollegium 1821-02-20. Adlad s. å. 5/6 enl. 37 § R.F. (introd. 1823-04-22 under nr 2292). Vice ordförande i sundhetskollegium 1822. RNO 1825-10-09. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1828 och av dess direktion 1836. Preses i vetenskapsakademien 1830, vilken befattning han nedlade 1831-04-06. KVO 1832-01-28. Ordförande i sundhetskollegium 1841-09-11. KmstkVO 1842-01-28. Konungens förste arkiater 1842. Avsked från ordförandeplatsen i sundhetskollegium 1849-03-30. CXIVJ:sM 1855. Död 1856-05-29 i Stockholm och ligger begraven a Klara kyrkogård [SB]. Gift 1815-06-17 i Stockholm med Sara Fredrika Hülphers, född 1790-02-22 i nämnda stad, död där 1867-10-29, dotter av handlanden Isak Vilhelm Hulphers och Agnes Hazelius.

Barn:

 • Agnes Vilhelmina Magdalena, född 1816-02-23 i Stockholm, död där 1872-02-19. Gift 1839-09-21 i nämnda stad med ordonnansofficeren hos konungen, löjtnanten vid 2. livgardet Fredrik Gabriel Poppius, född 1810-05-05 i Stockholm, död 1883-08-05 i Uppsala.
 • Erik Vilhelm, adelsman vid faderns död 1856, född 1817. Förste hovmarskalk. Död 1897. Se Tab. 2.
 • Ernst Fredrik, född 1820-12-25, i Stockholm. Furir 1840-01-29. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1844-05-24. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1846-01-21. Löjtnant därst. 1851-03-28. Avsked från lön 1860-05-22. Kapten i regementet 1861-01-29. Avsked ur krigstjänsten 1875-07-22. Död ogift 1876-03-11 i Uppsala.
 • Esbjörn Oskar, född 1826-07-29. Student i Uppsala 1846. Disp. pro exerc. s. å. Filosofie kandidat 1850. Extra ordinarie kanslist i civilexpeditionen 1851. Disp. pro gradu s. å. Prom. filosofie doktor s. å. 16/5 död ogift 1853-12-14.
 • Edvard Martin, född 1831. Generaldirektör. Död 1913. Se Tab. 4.

TAB 2

Erik Vilhelm, (son av Erik Edholm, adlad af Edholm, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1856, född 1817-06-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1835. Fanjunkare vid 2. livgardet s. å. 26/2. Officersexamen 1836-05-27. Underlöjtnant s. å. 28/6. Ordonnansofficer hos konung Carl XIV Johan 1838-08-01. Löjtnant 1841-11-30. Kapten 1851-04-04. Regementskvartermästare 1853-12-13. Kompanichef 1854-05-09. Adjutant hos konung Oskar I 1857-03-12. Major i regementet 1859-01-04. Adjutant hos konung Carl XV s. å. 6/8. RSO 1860-05-05. RDDO s. å. 23/6. RNS:tOO s. å. 25/8. 2. major vid 2. livgardet s. å. 4/12. Överstelöjtnant och 1. major 1861-04-30. OffItS:tMLO s. å. 28/8. Åtföljde en utomordentlig beskickning till preussiska hovet s. å. 9/11. RPrKrO2kl s. å. 11/12. Ledamot av kommittén för granskning av förslaget till ny strafflag för krigsmakten till lands och sjös 1863-10-13. Ledamot i direktionen för konungens hospital 1864-05-24. Överste i armén 1865-01-28. Åtföljde en utomordentlig beskickning till belgiska hovet s. å. 16/12. KBLeopO s. å. 18/12. Hovmarskalk 1866-06-12. Förste direktör för hovkapellet och k. teatrarna s. å. 23/6. LMA s. å. Ledamot av kommittén för granskande av förslag till ny rättegångslag för krigsmakten s. å. 4/12. Avsked från 2. livgardet med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå 1867-06-27. Tjänsg. förste hovmarskalk 1869-12-31. StkDDO 1870-11-14. KNO1kl 1871-06-19. StkGrFrO s. å. 15/10. KNS:tOO1kl s. å. 23/11. KSpCIIIsO 1872-03-26. Tjänstfri såsom hovmarskalk s. å. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1874. Avsked från förste direktörsbefattningen vid hovkapellet och k. teatrarna 1881-07-01. KmstkNO 1888-01-21. Inspektör för de k. teatrarna s. å. 1/7. Se Biogr. i "SBL". Död 1897-03-31 i Stockholm. Har översatt åtskilliga teaterstycken. Ägde hälften i huset nr 47 vid Drottninggatan i Stockholm och del i egendomen Frescati vid nämnda stad. Gift 1871-03-11 på Stockholms slott med hovfröken hos drottningen Emma Mariana Charlotta Braunerhielm, född 1847-02-23 i Stockholm, död där 1920-05-03 i K. Hovförs., ]] och jordfäst s. å. 15/5 i Solna kyrka, dotter av underlöjtnanten Carl Gustaf Braunerhielm, och friherrinnan Fredrika Aurora Mariana Koskull.

Barn:

 • Carl Eriksson, född 1872-05-07 på Stockholms slott. Volontär vid livgardet till häst 1888-10-06. Mogenhetsexamen 1890-05-16. Sergeant 1891-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 18/11. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1895. Död s. å. 25/5 Sofiahemmet
 • Emma Elisabet Fredrika, född 1874-03-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Hovdam hos hertiginnan av Västergötland. Gift 1895-01-10 i Jakobs kyrka i Stockholm med kabinettskammarherren Gregor Carl Georg Aminoff, född 1872. Död 1934.
 • Erik Gustaf, adelsman vid faderns död 1897, född 1878. Överstelöjtnant. Se Tab. 3.

TAB 3

Erik Gustaf, (son av Erik Vilhelm, Tab. 2). Adelsman vid faderns död 1897-03-31, född 1878-11-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1897-05-21. Volontär vid Svea livgarde s. å. 1/6. Sergeant 1908-08-15 . Elev vid Krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare vid Svea livgarde 1899-08-12. Officersexamen 1899-11-25. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 8/12. Elev vid Krigshögskolan 1902. Löjtnant i nämnda regemente 1903-04-24. Avslutade kursen vid Krigshögskolan 1904-06-27. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1908-11-06. Stabsadjutant och kapten i samma stab 1912-06-25. Lärare i taktik vid Krigshögskolan 1912–1917. Militärattaché vid grekiska och montenegrinska arméerna under Balkankriget 1912–1913. Militära studier vid italienska armén i Tripolis 1913. OffTunNIO s. å. 13/12. OffNedONO m sv 1914-01-09. OffMontDO s. å. 25/5. Kapten i Svea livgarde s. å. 29/5. GrFM s. å. 2/9. Kapten vid nämnda regemente 1916-12-22. Sekreterare hos sakkunniga för åtgärder mot försvarsfientlig propaganda 1919–1920. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1920-01-16. Överadjutant och major s. d. RSO s. å. 5/6. Stabschef vid IV. arméfördelningen 1920–1923. Major vid Svea livgarde 1923-02-16. Chef och ledare för gasskyddskurser 1925–1933. Överstelöjtnant i armén 1926-01-15. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1926-01-27. Överste i armén 1928-03-16. Förordnad att tills vidare uppehålla beställningen såsom överste och chef för Södermanlands regemente 1928-03-16. Överste och chef för nämnda regemente 1929-06-06. KSO2kl 1931-06-06. Militära studier i Turin s.å. KItKrO. KNS:tOO2kl. KSO1kl 1933-11-25. Överste och brigadchef vid Östra brigaden 1935-02-01 f.o.m. s.å. 21/11. Generalmajor i armén 1936-06-30. Chef för III. arméfördelningen 1937-04-30 f.o.m s. å. 1/10. Generalmajor vid Generalitetet 1939-01-20. KFinlVRO1kl. StOffLettSO. StOffLitGeDO. KPolRest1kl. FinlSkFK. 3GM. LKrVA. Kmstk S O 1943-11-15. Gift 1918-05-08 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., vb) med Tyra Amanda Steinwall, född 1898-03-28 i nämnda stad. Dotter av grosshandlaren Johan Lennart Steinwall och Agnes Josefina Bergstrand.

Barn:

 • Marianne Agnes Elisabet, född 1919-02-26 i Stockholm
 • Margareta Emma Tyra, född 1921-01-29 i Stockholm, Oscars förs.,
 • Erik Eriksson, född 1923-04-21 i Stockholm.

TAB 4

Edvard Martin, (son av Erik Edholm, adlad af Edholm, Tab. 1), född 1831-07-19 på Frescati å Djurgården i Stockholm. Student i Uppsala 1850-02-11. Med. filosofie examen 1852-11-17. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1854-04-01–1/10. Biträdande läkare vid Tullgarns slott hösten 1855. Med. kandidat examen i Uppsala 1856-12-13. Pensionär i fältläkarekåren 1857-04-16. Biträdande läkare å skruvlinjeskeppet Stockholm s. å. 19/5–14/8. Extra bataljonsläkare vid 2. livgardet 1858-05-01–20/8. Med. licentiat examen i Uppsala 1859-05-27. Disp. för med. doktorsgraden s. å. 29/5. Erhöll med. doktorsdiplom s. å. 1/6. Amanuens vid serafimerlasarettets kirurgiska avdelning 1859-06-08–1860-09-01. Kir. magister 1860-05-19. T. f. läkare vid högre artilleriläroverket å Marieberg och tjänstgjorde även under tiden enligt förordnanden såsom e. läkare vid sappörkompaniet 1859-12-17–1860-01-06 och 1861-06-06–13/8. T. f. sjukhusläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1860-06-01–1/9. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. 21/8. Amanuens i dåvarande sundhetskollegium s. å. Sjukhusläkare vid nämnda garnisonssjukhus s. å. 1/11. Erhöll resestipendiet för militärläkare 1862. Företog med anledning därav en studieresa till Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, England, Belgien och Holland 1862–1863-05-00. Ledamot av Société médicale allemande i Paris 1862. Återinträdde vid hemkomsten i tjänstgöring vid allmänna garnisonssjukhuset och tjänstgjorde där till utgången av år 1863. Ledde där tvenne undervisningskurser med sjukvårdssoldater sommaren och hösten s. å. 2. bataljonsläkare vid Svea livgarde s. å. 25/11. Huvudredaktör för tidskriften Hygiea 1863-05-00–1871-12-00. Avreste enligt generalorder av 1864-02-24 till dansk-tyska kriget, kvarstannade där något över två månader, dels vid krigsteatern Dybböl och Als, dels vid de olika linjernas sjukhus och tjänstgjorde större delen av nämnda tid vid Augustenborgs fältlasarett i första linjen. Vice ombudsman i sundhetskollegium s. å. Adjungerad ledamot av nyssn. kollegium med föredragning av den militära rotelns ärenden s. å. 9/5–nov. RDDO s. å. 12/5. 1. bataljonsläkare vid livgardet till häst s. å. 13/9. Sekreterare hos svenska läkarsällskapet 1864–1873. Fattigläkare i Klara församl. i Stockholm sommaren 1865. Sekreterare i den svensk-norsk-danska farmakopékommittén s. å. Tjänstgjorde såsom läkare hos änkedrottning Josefina sommaren 1866. Tjänstg. livmedikus hos konung Carl XV s. å. 27/10. Åtföljde i denna egenskap konungen och drottningen under flera resor inom landet 1867 och till Norge 1868 samt till slottet Bernsdorff i Danmark och Muskau i preussiska Lausitz 1869. RVO 1867-12-18. RNS:tOO 1868-04-05. Ledamot av kommittén för utarbetandet av en ny edition av Pharmacopoea militaris 1870-08-29. Avreste på sundhetskollegii förordnande till tysk-franska krigsskådeplatsen för att därst. inhämta upplysningar ang. hälsovård s. å. i okt. OffTMO s. å. Erhöll transp. till 1. bataljonsläkartjänsten vid fortifikationens pontoniärbataljon 1871-01-09. Regementsläkare vid livregementets dragonkår s. å. 9/6. Erhöll efter drottning Lovisas frånfälle en med briljanterad krona försedd guldmedalj med drottningens bild, att i blått band å bröstet bäras s. å. Adjungerad ledamot av sundhetskollegium s. å. 14/12. Förordnades att tills vidare bestrida ett ledigt medicinalrådsämbete 1872-05-02. Åtföljde konung Carl XV på konungens resa till Aachen sommaren, s. å. RNO s. å. 11/9. LKrVA s. å. 15/10. Ledamot av nämnden för världsutställningen i Wien s. å. 21/10. Ledamot av fältförvaltningskommittén 1873. Medicinalråd i sundhetskollegium 1874-08-21. Överfältläkare vid armén s. å. 2/10 ordförande i svenska läkarsällskapet arbetsåret 1874–1875. Tog initiativet till bildandet av svenska militärläkarföreningen 1875. Anbefalldes att utarbeta förslag till sjukhus vid Karlsborgs fästning s. å. 16/6. Ledamot av kommittén för internationella utställningen och kongressen i Bryssel s. å. 17/9. Ledamot av trängkommittén s. å. 20/9. Ledamot av kommittén för utställningen i Filadelfia s. å. 23/11. Ordförande i nyssn. militärläkarförenings centralkommitté 1876. Redaktör för Tidskrift för militär hälsovård, utgiven av svenska militärläkarföreningen s. å. 15/1. Erhöll erinringsmedalj för deltagande i 1864 års danska krig s. å. 1/10. Ordförande i kommittén för ordnandet av den militära hälsovården s. å. 24/11. Förordnades till direktor för militärläkarkursen och lärare vid kursen i militär hälsovårdslära 1876–1894. Överfältläkare vid Stockholms garnison 1877-06-08. Ledamot av direktionen över veterinärinstitutet i Stockholm 1878. HL av La Société francaise d'Hygiène 1882-02-15. RRS:tStO2kl s. å. 15/7. HLÖS i Karlskrona s. å. 10/11. KVO1kl s. å. 1/12 RCXIIIsO 1884-04-15. Besökte enligt offentligt uppdrag Finland och Ryssland för militärhygieniska undersökningar 1885. Ledamot av kommittén för utarbetandet av förslag till nytt reglemente för sjukvård i fält 1886-10-13. HL av militärmedicinska sällskapet i Kristiania 1887-04-17. KNS:tOO1kl 1895-11-30. Avsked från medicinalrådsämbetet och överfältläkarbefattningen vid armén 1896-09-25. Generaldirektörs n. h. o. v. s. d. Avsked från överfältläkarbefattningen vid garnisonssjukhuset 1898. Biogr. i "SBL". Död 1913-12-22 i Stockholm, K. Hovförs.. Har idkat en omfattande medicinsk författarverksamhet. Ägde del i huset nr 47 vid Drottninggatan i Stockholm och i egendomen Frescati. Gift 1867-10-26 i slottskapellet i Stockholm med Charlotte Lovisa (Lotten) von Heijne, född 1839-04-18 i Örebro, före detta hovfröken hos änkedrottning Josefina. Biogr. i Väd? Död 1930-07-12 i Stockholm (K. Hovförs., db nr 13). Dotter av ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne-Lillienberg, nr 1594, och hans 1:a fru Juliana Charlotta Silfverstolpe.

Barn:

 • Lovisa Josefina Charlotta, född 1868-08-13 på Sveden vid Ulriksdal. Gift 1900-03-01 i slottskapellet i Stockholm med översten Nils Gustaf Stedt, född 1850, död 1904.
 • Georg Erik Edvard, född 1870-05-07 i Stockholm, död där s. å. 13/5.
 • Edvard Georg, född 1872-02-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1890-05-16. Volontär vid 2. livgardet, nu Göta livgarde s. å. 23/5. Sergeant 1891-06-29. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 18/11. Löjtnant därst. 1898-09-02. RPrRÖO4kl 1908-08-00. Kapten 1909. RSO 1913-06-06. RItS:tMLO. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1922-02-24. Major i armén s. d.
 • Erik, född 1874. Förste marinläkare. Se Tab. 5

TAB 5

Erik, (son av Edvard Martin, Tab. 4), född 1874-03-02 i Stockholm, K. Hovförs. Mogenhetsexamen därst. 1892-05-20. Student i Uppsala s. å. 3/6. Med. filosofie examen 1894-12-15. Inskrevs vid karolinska institutet 1895-01-09. Med. kandidat examen därst. 1899. Marinläkarstipendiat 1901. E. Amanuens vid Barnpolikliniken 1903. Med. licentiat examen vid nämnda institut 1903-10-10. Marinläkare av 2. gr. vid flottans marinläkarkår s. å. 11/12. Amanuens vid kirurgiska avdelningen av Sabbatsbergs sjukhus 1905. Underläkare vid kirurgiska avdelningen 1908 och amanuens vid gynekologiska kliniken å Sabbatsbergs sjukhus 1910–1911. Avsked därifrån 1911. E. läkare vid kirurgiska avdelningen å Allmänna Försörjnings Inrättningen, nuvarande S:t Eriks sjuk- ooh vårdhem 1912. Praktiserande läkare i Stockholm. RVO 1916-06-06. Biträdande läkare vid barnsjukhuset Samariten 1918–1926. Sekreterare i Svenska militärläkareföreningens centralkommitté 1918–1931. Marinläkare av 1. graden vid marinläkarkåren i flottans reserv 1919-02-21. RFinlVRO1kl 1920. 1. marinläkare i marinen s. å. 10/12. Överläkare vid S:t Eriks sjuk- ooh vårdhem 1926–1959. Direktör därst. 1927. Upprepade studieresor till Tyskland, Österrike, Frankrike ooh Italien. ÖRKHt2kl m krigsdek. S:tEriksM. GMsjv. RNO 1933. Gift 1:o 1903-11-21 i Jacobs kyrka i Stockholm med Julia Matilda Lovén, född 1879-10-10 i nämnda stad, död 1908-05-15 i Stockholm, dotter av översten ooh sekundchefen för Göta livgarde Per Christian Libert Lovén och Gurli Lovisa Cederlund. Gift 2:o 1911-09-21 i Grycksbo bruks kyrka i Falu landsförs. (Stora Kopparbergs landsförs., vb) med Eva Helena Augusta Munktell, född 1883-12-05 i Falun, Kristina förs, dotter av disponenten för J. H. Munktells pappersfabriksaktiebolag Henrik Munktell och Augusta Elisabet Jakobson .

Barn:

 • 1. Gurli Elisabet Charlotta, född 1905-07-13 i Stockholm, liksom syskonen. Gift 1927-10-08 i Stockholm (Skeppsh. förs. vb nr 11) med löjtnanten i flottan Ove Hugo Kristian Borlind, född 1903-07-29 i Karlskrona. Fänrik v. flottan 1924. Marinattaché i Paris 1936–1939. Adjutant hos HKH Prins Bertil 1938. Kommendörkapten av 2:a gr. 1943, av 1:a gr. 1945. Kammarherre o. chef f. Prins Bertils hovförvaltning 1949. Avsked fr. flottan 1953-10-01. Tjg hovmarskalk 1955-01-01. Son av filosofie dr Hugo Larsson och Svea Elfström.
 • 1. Ruth Julia Matilda, född 1906-12-05 i Stockholm. Gift 1929-09-15 i Stockholm (Skeppsh. förs. vb nr 10) med löjtnanten vid flottan Kjell Lars Axel Hasselgren född 1903-06-22 i Vaxholm.
 • l. Dolores, född 1908-05-13 i Stockholm. Död s.å. maj 14 därst.
 • 2. Carin, född 1912-08-28i Stockholm. Sjuksköterska. Kurator.
 • 2. Agnes, född 1915-08-18 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1934-05-15. Filosofie stud. vid Stockholms högskola. Filosofie magister, adjunkt.
 • 2. Erik Henrik, född 1920-10-20 i Stockholm, Skeppsholms förs.,. Död 1923-08-15 å Söderboudd, Värmdö förs., Sth. genom drunkning (Skeppsholms förs., db).
 • 2. Mårten Esbjörn, född 1924-11-11 i Stockholm, Skeppsholms förs.,.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.