:

Nassokin nr 740

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nassokin nr 740

Introd. 1668.


 • Ätten, som antages vara av samma stam som den uradliga ryska släkten Natsjokin, inkom över Estland till Finland, varest den i början av 1600-talet erhöll förläningar under adlig frihet. I 1633 års riksdagsprotokoll är antecknat om Jakob Nasackin (Tab. 3), att »han aldrig var på tåg eller riksdag, på vilket förmodas ett kraftigt arbitral straff». Han nämnes då bland dem, på vilkas adelskap »ähr ingen tvifel». Först 1668 var en medlem av ätten, Henrik (Tab. 37), närvarande vid riksdagen och blev då introducerad på hela ättens vägnar. Namnet skrevs före introduktionen Nasackin, vilket skrivsätt bibehålles av de i Estland och Ryssland. Ännu levande grenarna. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 61 bland adelsmän och på riddarhuset i Estland med namnet Nasackin, under nr 105, samt erhöll livländskt indigenat 1857 och intogs på riddarhuset i Livland under nr 375.
 • Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).

1Reval, 2Wä. 3Riga. 4Rf. 5Lk. 6KrAB. 7Tusby kyrkoarkiv. 8Borgå kyrkoarkiv. 9Tavastehus kyrkoarkiv. 10W. Tawaststjerna, Pahjhaismaiden 25-vuotinan sota.

Nassokin%20A74000.jpg


TAB 1

Feodor Nasackin, rysk bojar. Gift med Maria Putilov.

Barn:

 • Leontij Nasackin. Rysk bojar. Var jämte sin äldste son i tsar Ivan IV:s här, då denne 1558–1561 inföll i Estland. Stannade i Estland och förvärvade betydande jordområden i Hapsals län, däribland Keskfer i S:t Martens socken. Gift med Maria N. N., död 1590 i Hapsal.

Barn:

 • Anna. Gift med ryske bojaren, sedan översten i svensk tjänst Peter Rosladin (nr 45).

TAB 2

Afanasi Nasackin (son av Leontij Nasackin, Tab. 1). Kom i svensk tjänst omkr. 1584, då han jämte sex andra bojarer erhöll förläningar Dagö Erhöll 1590, då tsaren åter kom i besittning av Ingermanland, gods i Hapsals län såsom ersättning för de gods han sålunda mist i sitt hemland10. Uppförd 1604-08-24 i ett register över ryssar och livländare, som skulle erhålla förläning i Finland. Stadfästad i sin besittning genom k. brev 1610-08-12. Ägde Koikkala säteri i Jokkas socken samt Nevas och Träsks byar i Sibbo socken. Död 1613. Gift med N. N. von Nieroth.

Barn:

 • Fredrik. Fick 1613-06-20 och 1618 konfirm. på Nevas och Träsks byar. Död 1647 utan manliga bröstarvingar, varför godsen indrogos till kronan, men återgåvos till brodern Jakob på dennes anhållan 1648.

TAB 3

Jakob Nasackin (son av Afanasi Nasackin, Tab. 2), till Koikkala i Jokkas socken. Fick 1637-08-11 konfirm. på två skatter i Pitkälahti fjärding av Puumala socken, vilka konung Johan förlänat hans svärfader Hans Oldenburg. Var löjtnant vid överste Alexander Gordons regemente Savolaks knektar 1644. Död omkr. 1652. Gift 1:o med en dotter till Hans von Oldenburg. Gift 2:o med Anna Catharina Nöding i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Berend von Berg död 1638), död 1670, dotter av Johan Nöding och Gertrud Blanckenfeld, samt syster till överstelöjtnanten Henrik Nöding, natural. Nöding.

Barn:

 • Peter, död 1656, stupade vid Tykotsin i Polen.
 • Carl, död 1656, stupade vid Tykotsit i Polen.

TAB 4

Peter Nasackin (son av Leontij Nasackin, Tab. 1). Rysk bojar. 'Men övergav sin arvsrätt till stora gods i Ryssland. Antog lutherska läran och hyllade Sveriges konung'. Fick 1606-08-28 i förläning Nickby, Paipis och Nackskog, alla i Sibbo socken. Gammelgård och Andersböle i Borgå socken, Skavaböle i Helsinge socken och Mäntsälä i likan socken, allt för välvillig och trogen tjänst, att njuta, bruka och behålla under de villkor som andra av adeln i riket efter privilegierna tillåtna äro». Antogs i tjänst (i slottsloven?) på Narva fästning 1611-10-10. Avträdde Skavaböle till kronan 1613-07-23 mot gods vid Hapsal i Estland. Major i svensk tjänst. Död omkr. 1640. Hans barn kallade sig Nassokin. Gift med Gertruda von Ungern-Sternberg, dotter av Henrik von Ungern-Sternberg, till Fistel, och Margareta von Zweifeln.

Barn:

 • Fromhold Johan. Löjtnant. Död 1682. Se Tab. 5
 • Margareta. Gift 1:o med ryttmästaren Joakim von Strassburg, av en adlad men ej introd. ätt. Han levde 1653. Gift 2:o med översten Gotthard Baranoff, natural. Baranoff, men ej introd., i hans 2:a gifte, levde 1686.
 • Anna. Gift med majoren Henrik von Hennigshausen, till Kurrifer, av en adlad, men ej introd. ätt.
 • Gertrud, levde 1661. Gift med majoren Bertil Dufva i Finland, nr 95.
 • Maria. Gift före 1644 med majoren Claes von Köhler, en av stamfäderna för friherrl. ätten von Köhler, i hans 1:a gifte, död 1675.
 • Sofia. Gift med kornetten N. N. Ekelöf.
 • Elisabet. Gift med kaptenen Fromhold von Köhler.

TAB 5

Fromhold Johan Nassokin (son av Peter Nasackin, Tab. 4), till Nickby i Sibbo socken. Löjtnant vid överste Arvid Forbus´ dragonregemente. Död 1682-12-16 och begraven 1685-01-25 i Sibbo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med N. N. Wolffelt, dotter av majoren Magnus Woltfelt och Anna Stadtman samt syster till herrarna Wolffelt, adlade Wolffelt. Gift 2:o tidigast 1658 med Christina Svärdfelt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Esbjörn Stolpe, död 1656), död 16981 dotter av kaptenen Gunnar Jonsson, adlad Svärdfelt, och Helena Galle i Finland. Hon fick 1684 konfirm. på Nickby under rusttjänstvillkor.

Barn:

 • 1. Magnus Johan, född 1644. Kapten. Död 1728. Se Tab. 6
 • 1. Margareta, levde 1682. Gift med kaptenen N. N. Burghausen.
 • 2. Peter, född 1661. Kom i tjänst 1698. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1703-03-29. Kvartermästare därst. Kornett 1707-03-28. Löjtnant vid polske fältherren Sapiehas trupper. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd först till Klinov, sedan till Tobolsk. Hemkom 1722. Ryttmästares avsked 1723-08-08. Levde ogift 1732 i Livland.
 • 2. Nils. Var sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1692. Fänrik vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-02-24. Konfirm. fullm. 1701-02-04. Stupade 1702-07-18 vid Hummelshof. Gift med N. N. Stackelberg.
 • 2. Carl Fromhold, född 1672. Kapten. Död 1722. Se Tab. 32
 • 2. Helena, död 1704. Gift med landshövdingen Otto Magnus Wolffelt, i hans 1:a gifte, född 1663, död 1743.
 • 2. Hedvig Margareta, född 1675, död 1739-11-10. Gift med ryttmästaren Erik Johan Rennerfelt, död 1715.

TAB 6

Magnus Johan (son av Fromhold Johan Nassokin, Tab. 5), till Rohküll i Kosch's socken och Saulep och Werpel i Werpels socken, alla i Estland. Född 1644-10-28. Kaptenlöjtnant vid E. Taubes dragonregemente i Estland 676. Manngerichtsassessor i Harrien 1683. Hakenrichter därst. 1696. Kapten vid Harriska lantmilisregementet 1701-03-05. Avsked 1703. Död 1728-11-28 och begraven 1729-01-14. Gift med Maria Stackelberg, född 1655, död 1724 och begraven s. å. 3/7, dotter av ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Casper Stackelberg, till Alt-Piep, och Barbara Baranoff.

Barn:

 • Peter Johan, född 1676. Kom i tjänst 1702. Löjtnant vid A. Lewenhaupts Valoschregemente 1703. Fången 1704-07-26 vid Jakobstadt. Hemkom 1722. Kaptens avsked s. å. 11/7.
 • Adam Johan, född 1681. Ryttmästare. Död 1734. Se Tab. 7.
 • Magnus Henrik, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1755. Se Tab. 29.

TAB 7

Adam Johan (son av Magnus Johan, Tab. 6), till Saulep och Werpel. Dp1 1681-02-17 i Reval. Kornett vid estniska adelsfaneregementet 1700-04-26. Avsked 1701-08-04. Kallas ryttmästare 1711. Död 1734 och begraven s. å. 25/2. 'Han blev, för det han, kommenderad på ett parti, utan kommunikation med sina regementsofficerare, befallt en ryttare avliva sin häst, av konung Carl XII dömd att kasseras och utstrykas ur rullan.'. Gift med Anna Vilhelmina von der Pahlen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1735-01-21 på Werpel med assessorn vid lanträtten i Pernau Casper Fredrik von Reutz), begraven 1761-03-16 i Hanehls socken, Estland, dotter av Magnus Reinhold von der Pahlen.

Barn:

 • Magnus Reinhold, född 1729. Manngerichtsassessor. Död 1792. Se Tab. 8.

TAB 8

Magnus Reinhold (son av Adam Johan, Tab. 7), till Saulep och Werpel samt Orrisar i Emmerns socken och Waddemois i Merjama socken, alla i Estland. Döpt 1729-10-02 Werpel. Manngerichtsassessor i Harrien. Död 1792-06-29 på Werpel och begraven s. å. 20/7. Gift 1760-01-09 med Eva Lovisa von Schulman, född 1744-11-11, död 1778, dotter av assessorn Carl Gustaf von Schulman och Barbara Dorotea von Essen.

Barn:

 • Vilhelmina Dorotea, född 1760-11-19 på Werpel, liksom syskonen, död 1816-02-08. Gift 1777-11-28 med löjtnanten Fredrik Reinhold von Wrangell, född 1753-08-07.
 • Carl Johan, född 1761. Löjtnant. Död 1793. Se Tab. 9
 • Magnus Reinhold, född 1762. Major. Död 1842. Se Tab. 16
 • Adam Gustaf, född 1763-12-31, död 1767 och begraven 1767-04-02
 • Eva Sofia, född 1765-08-28, död ogift 1805.
 • Henrika Luisa, född 1766-04-24, död 1806 och begraven s. å. 12/8 i Hanehls socken. Gift 1800-02-11 på Werpel med majoren Fredrik Magnus von Ulrich.
 • Otto Fredrik, född 1767. Kapten. Död 1848. Se Tab. 23
 • Elisabet Christina, född 1769-05-20, död 1819-10-05. Gift 1794-01-12 på Werpel med kaptenen Hans Reinhold von Pistolekors, född 1768, död 1830.
 • Adam Gustaf, född 1770. Ryttmästare. Död 1855. Se Tab. 24.
 • Beata Charlotta, född 1773-02-24, död 1810-01-18. Gift med Fabian Johan von Rehekampff, till Karritz, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1817-04-29 1 Wesenberg med Carolina Amalia von Wangersheim, av en adlad, men ej introd. ätt).

TAB 9

Carl Johan (son av Magnus Reinhold, Tab. 8), till Waddemois i Merjama socken, Estland. Född 1761-10-12 på Werpel. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1793. Gift med Johanna Beata von Fischbach, född 1763-12-17 på Söttküll i Merjama socken, död 1807, dotter av Carl Magnus von Fischbach, till Söttküll, och Charlotta Vilhelmina von der Pahlen.

Barn:

 • Charlotta Dorotea Louise, döpt 1785-08-19 på Waddemois, liksom syskonen, död 1800-12-08
 • Reinhold Johan, född 1787. Generalmajor. Död 1831. Se Tab. 10.
 • Henriette Augusta, född 1789-05-18, död 1872-06-04 i Reval. Gift 1808-07-05 i Kegels socken i Estland med löjtnanten och hakenrichtern, friherre Carl Leonard von Budberg, född 1775, död 1837.
 • Helena Beata, född 1790-07-04, död 1791-11-06 på Waddemois.

TAB 10

Reinhold Johan (son av Carl Johan, Tab. 9), döpt 1787-03-27 på Waddemois. Junkare vid 3. ryska jägarregementet 1802-05-05. Underlöjtnant därst. 1804-10-28. Löjtnant 1807-11-17. Bevistade fälttåget mot franska armén i Tyskland 1806 och 1807 ävensom finska kriget 1808 och 1809. Stabskapten 1808-11-24. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Transp. till kvartermästareavdelningen av kejs. Sviten 1809-01-26. Kapten därst. s. å. 26/4. RRS:tAO3kl. Bevistade kriget mot Frankrike 1812–1814. RRS:tAO2kl. Erhöll guldsabel med påskrift: för tapperhet. Överstelöjtnant 1813-05-18. GM för intagandet av Paris 1814. Överstes avsked 1816-02-19. Ånyo i tjänst som överste vid kejs. Sviten 1821-12-07. Divisionskvartermästare vid 1. Grenadjärdivisionen 1824-02-16. Överkvartermästare vid koloniserade grenadjärkåren 1826-12-18 och vid kejsarens generalstab för militärkolonierna 1827-08-24. Generalmajor 1828-09-21. RRS:tVlO3kl s. å. 18/12. Bevistade polska upprorets kuvande 1831 och blev i slaget vid Ostrolenka s. å. 26/5 svårt blesserad. Död av sina sår s. å. 31/5 i Ostrolenka. Gift 1:o 1810-03-05 med Carolina Lovisa Thalena Bergenstråhle, född 1788-09-08 i Ingå socken i Finland, död 1821-05-04 Norrby Gift 2:o 1822-03-29 med 1:a fruns halvkusin Lovisa Carolina Gustava Bergenstråhle, född 1803-10-12, död 1879-02-19 i Åbo, dotter av kaptenen Per Rudman Bergenstråhle, och Gunilla Lovisa Riddersvärd.

Barn:

 • 1. Mikael, född 1813. Generalmajor. Död 1882. Se Tab. 11
 • 1. Carl Ferdinand, född 1818. Överstelöjtnant. Död 1876. Se Tab. 12.
 • 2. Emilia Lovisa Sofia, född 1823-04-10 på Norrby, död 1905-05-18 Borgby Gift 1844-06-26 i Åbo domkyrka m, generalmajoren och guvernören, friherre Johan Axel Cedercreutz, född 1801, död 1863.
 • 2. Johanna Elisabet, född 1826-05-10, död 1909-12-22. Gift 1852-03-30 i Åbo med geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt A, i hans 2:a gifte, född 1798, död 1893.
 • 2. Nikolai, född 1828-04-27. Elev vid kejsarens pagekår. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1845-08-22. Transp. till gamla ingermanländska infanteriregementet med underlöjtnants grad 1847-04-26. Löjtnant därst. 1849-03-24. Död ogift s. å. 30/9 i Grodno.
 • 2. Alexander, född 1829-09-06. Elev vid kejsarens pagekår. Fänrik vid 4. lätta ridande artilleribatteriet 1848-06-25. Placerad på artilleriet med anställning vid sibiriska linjekosackemas artilleribrigad 1849-06-19. Underlöjtnant därst. 1852-01-15 med tur från 1851-08-25. Löjtnant 1854-01-30 med tur från 1853-09-14. Kommenderad till tjänstgöring vid kaukasiska ridande artilleriets 24. batteri. Stabskapten 1860-03-25. Vapenkontrollör i östra sibiriska militärdistriktet med placering på ridande artilleriet. Kapten 1865-03-26. RRS:tAO3kl. Överstelöjtnant 1867-03-24. RRS:tStO 2kl. Överste 1871-04-09. RRS:tVlO4kl 1880-09-11. RRS:tAO2kl. Chef för artilleriförråden i Irkutsk med kvarstående vid ridande artilleriet 1884-09-13. RRS:tVlO3kl 1885-09-11. Död ogift 1890 och avförd ur rullorna s. å. 27/3.
 • 2. Reinhold Peter, född 1831. Protokollssekreterare. Död 1885. Se Tab. 13.

TAB 11

Mikael (son av Reinhold Johan, Tab. 10), född 1813-05-01. Junkare vid livgardets finländska regemente. Fänrik vid livgardets wolhynska regemente 1835-12-18. Underlöjtnant därst. 1837-04-30. Var 1838 kommenderad till tjänstgöring vid den mot kaukasiska bergsborna opererande armén. RRS:tAO3kl m ros s. å. 11/9. Löjtnant 1839-12-18. Stabskapten 1842-05-01. Kapten 1845-12-18. Med överstelöjtnants grad transp. till gamla ingermanländska, sedermera generaladjutanten, furst Mentsjikovs infanteriregemente 1847-03-02. RRS:tAO2kl 1850-04-10. Överste 1851-10-13. Transp. till prins Alberts av Sachsen jägarregemente 1853-03-25. Kommendör för nya ingermanländska infanteriregementet 1854-01-02. RRS:tAO2kl med kejs. kr. s. å. 17/10 och RRS:tVlO4kl 1857-12-22. Generalmajors avsked 1863-12-01. Död 1882-11-22 i S:t Petersburg. Gift med Vera Koch, dotter av statsrådet N. N. Koch.

Barn:

 • Alexandra, född 1851-06-15. Gift 1870 med kaptenen N. N. Sacharov.
 • Olga, född 1853-06-14, död barn.
 • Nikolai, född 1854-12-21, död barn.
 • Olga, född 1856-06-04.
 • Mikael, född 1857-05-19. Junkare vid Michailovsha artilleriläroverket i S:t Petersburg. Horunsji vid ridande artilleribrigaden av kubanska kosackhären 1877-06-03. Sotnik därst. 1881-07-29. Underjesaul 1885-05-18. Död 1889 och avförd, ur rullorna s. å. 14/7.
 • Elisabet, född 1858-07-04.

TAB 12

Carl Ferdinand (son av Reinhold Johan, Tab. 10), född 1818-04-15 Norrby Kadett i Fredrikshamn 1831-01-00. Avgick utan avslutad kurs 1835-11-02. Underofficer i rysk tjänst. Fänrik vid witebska jägarregementet 1838. Underlöjtnant därst. 1840-04-30. Löjtnant 1843-09-05. Stabskapten 1845-06-13. Kapten 1848-04-16. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll medaljen därför. Major 1849-11-10. Transp. till generalfältmarskalkens, hertigens av Wellington infanteriregemente 1850-02-11. Överstelöjtnants avsked 1853-08-31. Åter i tjänst som major vid nya ingermanländska infanteriregementet 1855-09-04. Överstelöjtnant därst. 1857-03-03. RRS:tStO2kl och RRS:tAO2kl. Överstes avsked 1865-06-01. Åter i tjänst med överstelöjtnants grad såsom chef för karenska lokalkommenderingen 1869-06-14. Transp. till Nizjnijmolovska distriktskommenderingen 1870-11-22. Distriktsmilitärbefälhavare i Kotelnitjeska häradet av guvernementet Vjatka 1874-09-24. Död 1876-04-26 i Moskva. Gift 1852-07-00 med Vera Skorypalikij, godsägaredotter från guvernementet Tjernigov.

Barn:

 • Anastasia, född 1853-11-09. Gift 18721 maj med kaptenen N. N. Petrov.
 • Nikolai, född 1855-12-17. Porteépéefänrik vid 75. Sevastopolska infanteriregementet. Fänrik därst. 1876-02-12. Underlöjtnant 1877-06-22. Stupade ogift 1878-01-22 vid Tolgoma under kriget mot Turkiet.

TAB 13

Reinhold Peter (son av Reinhold Johan, Tab. 10), född 1831-09-09 i Åbo. Student i Helsingfors 1850-10-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1853-12-19. E. notarie därst. 1854-06-20. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 21/12. Vice häradshövding 1857-12-19. Extra ordinarie kammarskrivare i nämnda departement 1858-01-20. Kopist i senatens militieexpedition s. å. 27/4. Tillika t. f. auditör vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1859-10-03. Kanslist i senatens allmänna kansli 1861-03-18. RRS:tStO3kl 1864-09-11. Protokollssekreterare i senatens militieexpedition 1867-01-15. RRS:tAO3kl 1869-11-09 och RRS:tStO2kl 1872-10-20. Avsked från protokollssekreterarbefattningen s. å. 19/12. RRS:tAO2kl 1882-09-11. Död 1885-01-04 i Helsingfors. Gift 1860-06-16 Linna

Barn:

 • Anton Reinhold, född 1861. Före detta hovråd. Se Tab. 14.
 • Alina Johanna Lovisa, född 1863-07-28 i Helsingfors, liksom syskonen, död där s. å. 12/12.
 • Artur Levanti, född 1864-10-05. Andre bokhållare vid Kymmene järnvägsstation 1891 och vid Helsingfors järnvägsstation s. å. Förste bokhållare vid sistnämnda station 1900-04-17.
 • Anna Lovisa Elisabet, född 1866-12-10, död 1868-11-18 i Helsingfors.
 • Hedvig Sigrid Emilia, född 1867-11-20, död 1868-06-19 i Helsingfors.
 • Aina Gabriela Lilly, född 1870-04-28, död 1922-07-04 på Karhula bruk och begraven i Jyväskylä socken. Gift 1891-03-14 i Helsingfors med kronolänsmannen, friherre Hjalmar Fritiof von Alfthan, finska friherrl. ätten nr 57, född 1870-01-15 i Uleåborg, död 1916-09-17 i Jyväskylä socken.

TAB 14

Anton Reinhold (son av Reinhold Peter, Tab. 13), född 1861-05-15 i Helsingfors. Kadett 1 Fredrikshamn 1876-07-28. Transp. till kejsarens pagekår 1881-01-09. Underlöjtnant vid 24. artilleribrigaden 1884-08-26. Placerad på fältfotartilleriets depot 1886-09-23. E. tjänsteman vid postverket i Finland. Bokhållare vid postkontoret i Helsingfors 1893-10-00. Avsked från nämnda depot 1894-07-15. Avsked från postverket 1896. Tjänsteman vid inrikesministeriet i Ryssland. Kollegiesekreterare. Kommenderad till tjänstgöring vid överstyrelsen för post- och telegrafverket i Ryssland. RRS:tStO3kl 1900-04-22. Titulärråd s. å. 11/12. Kontrollörsadjoint vid ryska riksbankens centralstyrelse. Kollegieassessor 1906-08-25 med tur från 1903-03-23. Sekreteraradjoint av 1. kategorien vid nämnda centralstyrelse. RRS:tAO3kl 1909-04-11. Sekreterare av 2. kategorien vid riksbankens centralstyrelse. Hovråd 1910-08-01 med tur från 1909-09-01. Byråchef vid nämnda centralstyrelse. RRS:tStO 2kl. RRS:tAO2kl 1916-09-23. Avsked. Gift 1892-07-16 i Helsingfors med Augusta Matilda (Lilli) Sourander, född 1865-09-16, dotter av referendariesekreteraren i senaten för Finland Gustaf Ferdinand Sourander och Alexandra Elisabet Björkman.

Barn:

 • Ingrid, född 1892-11-22 i Helsingfors. Kontorsbiträde vid nämnda stads gasverk. Gift 1914-07-26 i Helsingfors med verkst. direktören för aktiebolag Nystads slip- och mekaniska verkstad, ingenjören George Johannes Pikulinsky, död 1879-12-28 på Fiskars bruk i Pojo socken.
 • Carl Rolf, född 1894-04-28 i Helsingfors. Affärsman. Död ogift 1918-04-17 på Karhula bruk i Kymmene socken, mördad av de upproriska.

TAB 15

Carl Ludvig (son av Reinhold Peter, Tab. 13), född 1862-05-02 i Helsingfors. Ägnade sig åt sjömansyrket. Chief yeoman. Anställd i Förenta staternas örlogsflotta. Gift 1907-11-05 i Ellwood, N. J. USA med Jane Stuart-Smith.

Barn:

 • Aina Elise, född 1913-06-26.

TAB 16

Magnus Reinhold (son av Magnus Reinhold, Tab. 8), till Alt-Werpel i Hanehls (Werpels) socken i Estland samt Sallentack och Wahenorm. Båda i Jakoby socken i Livland. Född 1762-08-21 på Werpel. Major i rysk tjänst. Död 1842-07-04 på Sallentack. Gift 1793-12-16 på Sallentack med Juliana Charlotta von Wrangell, född 1778-08-25 på Hüer i Kegels socken, Estland, död 1812-08-15 på Sallentack, dotter av kaptenen Moritz Christian von Wrangell och Anna Charlotta von Grotenhielm, av en adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Georg Moritz, född 1795. Ryttmästare. Död 1828. Se Tab. 17.
 • Reinhold Vilhelm, född 1796. Godsägare. Död 1840. Se Tab. 20.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1797-12-16 på Alt-Werpel. Gift 1820-08-13 med översten Alexander Gottlieb von Grotenhielm.
 • Juliana Sofie Louise, född 1799-12-20 på Alt-Werpel, död där 1800-12-08 och begraven 1801-01-04.

TAB 17

Georg Moritz (son av Magnus Reinhold, Tab. 16), född 1795-08-29 Saulep Ryttmästare i rysk tjänst. Död 1828. Gift 1821-02-13 i Hanehls socken med Anna Catharina Amalia von Pohlmann, född 1800-12-21, död 1854-12-10 Lewer

Barn:

 • Gregor Reinhold Peter Fredrik Gustaf, född 1823, död 1861. Se Tab. 18.
 • Anna Sofia Josefina, född 1825-01-18 i Hanehls socken, död där 1827-10-27.

TAB 18

Gregor Reinhold Peter Fredrik Gustaf (son av Georg Moritz, Tab. 17), född 1823-07-17 i Reval, död 1861-05-10 i Baden-Baden. Gift med Victorine von Wolski.

Barn:

 • Gregor, född 1855. Löjtnant. Död 1906. Se Tab. 19
 • Roman, född 1860-10-14. Ägde Waist i S:t Jürgens socken i Estland, tills det exproprierades 1919. Gift 1888-10-26 med Louise Johanna von Köchty, född 1845-08-11, död 1918-08-15, dotter av Gottfrid Vilhelm von Köchty och Ludmilla Stawski.

TAB 19

Gregor (son av Gregor Reinhold Peter Fredrik Gustaf, Tab. 18), död 1855-07-08. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1906-10-00 i Tjeljabinsk i guvern. Orenburg. Gift 1882-07-25 med Pauline Agnes Vilhelmina von Mohrenschildt, född 1857-07-25 Hohenheim ätt, och Carolina Vilhelmina Texter.

Barn:

 • Sergei, född 1883-05-13 Pall
 • Viktoria Johanna Leopoldine, född 1884-06-24 på Pall. Vera Sofie Marie, född 1888-09-29 i Reval, död där 1890-10-24.
 • Sofie Helena, född 1890-03-02 i Reval. Gift 1914-06-14 med Paul Kügler.
 • Vera, född 1891-11-03.
 • Elisabet, född 1894-04-17.

TAB 20

Reinhold Vilhelm (son av Magnus Reinhold, Tab. 16), till Sallentack i S:t Jakoby socken i Livland. Född 1796-10-10 på Saulep i Hanehls socken, Estland, död 1840-03-02 på Sallentack. Gift 1820-08-13 Alt-Werpel

Barn:

 • Reinhold Magnus, född 1821-07-09. Junker vid flottan. Död 1840.
 • Vilhelm August, född 1822-11-20
 • Vilhelm Hans Georg, född 1824-03-23, död 1849.
 • Julius Alexander Fredrik, född 1825. Godsägare. Död 1895. Se Tab. 21.
 • Elisabet Juliana Sofia, född 1828-11-01 på Alt-Werpel, levde ogift 1891 i Pernau.
 • Fromhold Moritz, född 1831-01-05. Stabskapten i rysk tjänst. Avsked. Död 1879-04-11. Ägde godset Friedenthal i S:t Michaels socken i Livland.
 • August Carl Gottlieb, född 1833-12-10, död 1836-07-30.

TAB 21

Julius Alexander Fredrik (son av Reinhold Vilhelm, Tab. 20), född 1825-05-21 på Sallentack. Ägde Sallentack och Wahenorm, båda i S:t Jakoby socken i Livland. Erhöll livländskt indigenat 1857-12-31 och immatrikulerades på riddarhuset i Riga under nr 375. Död 1895-04-12. Gift 1850-08-13 med sin kusin Johanna Leopoldine (Lilly) Ottilia von Grotenhielm, född 1829-02-25 i Helsingfors, död 1921-02-15 i Berlin, dotter av översten Alexander Gottlieb von Grotenhielm, av en 1653 adlad, men ej introd. ätt, och Charlotta Vilhelmina Nassokin (von Nasackin).

Barn:

 • Leopoldine Elisabet, född 1852-09-26 på Sallentack, död s. å. 17/10.
 • Alexandrine Charlotte Elisabet, född 1853-10-21.
 • Reinhold Magnus, född 1857. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 22.
 • Julius Bernhard, född 1860-06-02. Godsägare. Gift 1886-11-25 i Berlin med Henriette Emma Paulina Fangvel, född 1862-01-11, död 1894.
 • Marie Julie Elisabet, född 1862-03-02, död 1863-03-21.
 • Elisabet (Ilse) Amalia, född 1864-04-07 på Sallentack. Gift där 1890-10-25 med godsägaren Fredrik August von Lilienfeld (Lilliefelt), född 1847, död 1918.
 • Anna Charlotta, född 1870-09-07, död s. å. 22/9

TAB 22

Reinhold Magnus (son av Julius Alexander Fredrik, Tab. 21), född 1857-11-27 på Werpel. Ägde Sallentack, Wahenorm och Arrohot i S:t Jakoby socken samt arrenderade Friedenthal i S:t Michaels socken, alla i Livland. Tillfångatogs av bolsjevikerna och död 1918-03-01 på väg till Sibirien. Gift 1891-10-20 i Riga med Anna Helena Constance Meklen, dotter av godsägaren Carl Meklen och Augusta Marie Lamstern.

Barn:

 • Magnus Reinhold, arvherre till Sallentack, Wahenorm, Arrohot och Friedenthal. Född 1895-03-09.
 • Fromhold Johannes, född 1897-09-23 på Wahenorm, död där 1901-03-19.

TAB 23

Otto Fredrik (son av Magnus Reinhold, Tab. 8), född 1767-08-06 Werpel Kapten i rysk tjänst. Död 1848. Gift 1794-10-13 med Gertruda Elisabet von Vietinghoff, född 1773-05-19, död 1804-11-17, dotter av hakenrichtern Bernd Conrad von Vietinghoff och baronessan Gertrud Carolina Westphalen.

Barn:

 • Fredrik, född 1797-06-28 på Neu-Werpel. Kreisgerichtssekreterare. Död 1876-06-02 i Hapsal.
 • Gustaf Otto, född 1800-01-01, död s. å. 29/3.
 • Juliana Carolina Louise, född 1802-07-09 i Karusens socken, Estland.

TAB 24

Adam Gustaf (son av Magnus Reinhold, Tab. 8), till Werpel (Neu-Werpel) i Hanehls socken. Född 1770-09-25 på Werpel. Ryttmästare i rysk tjänst. Avsked. Död 1855-01-28. Gift 1794-03-16 i Hanehls socken med Anna Sofia von Tiesenhausen, född 1772, död 1841-06-09, dotter av Jakob Josef Maria von Tiesenhausen och Johanna Gertrud von Brümmer.

Barn:

 • Johanna (Jeanette) Louise Juliana, född 1795-01-01 på Werpel, liksom syskonen, död 1885-05-29. Gift 1815-05-07 på Neu Werpel med överstelöjtnanten Fredrik von Pröbsting.
 • Sofia Amalia Vilhelmina, född 1796-07-29, död ogift 1828-02-02 på Neu-Werpel.
 • Jakob August, född 1797-07-21, begraven 1801-01-04.
 • Bernhard Vilhelm Magnus, född 1799-10-06, stupade ogift 1829 under kriget mot Turkiet.
 • Jakob Reinhold Gustaf, född 1801. Generalmajor. Död 1899. Se Tab. 25.
 • Gustaf Georg, född 1803. Generalmajor. Död 1876. Se Tab. 28.

TAB 25

Jakob Reinhold Gustaf (son av Adam Gustaf, Tab. 24), född 1801-10-28 på Neu-Werpel. Överste för livgardets finska regemente 1835. RRS:tVlO4kl. Generalmajor 1843. Död 1899-05-01 i Reval. Han deltog i turkiska kriget 1828–1829 och i polska upprorets kuvande 1830–1831. Gift 1837-02-14 med Alexandrine Kereptsjevitj, född 1821-09-07, död 1898-03-21 i Reval.

Barn:

 • Ivan, född 1838. Godsägare. Död 1900. Se Tab. 26
 • Sofia, född 1840-04-04, död ogift 1914-06-09 i Reval.
 • Anna, född 1841-06-11.
 • Elisabet, född 1843-07-10, död 1914-02-06 i Reval. Gift 1870-08-26 på Neu-Werpel med Robert Ernst von Sivers, född 1839-12-13, död 1917-02-18 i Petersburg.
 • Nadesjda, född 1847-04-10 i Poltava. Gift 1869-10-26 på Neu-Werpel med arrendatorn av Alt-Werpel, godsägaren Didrik Georg Edmond von der Decken, född 1835-08-02 i Stade, död 1924-02-19 i Hannover. Ägde Rabbifer och Kelp i Haggers socken i Estland.

TAB 26

Ivan (son av Jakob Reinhold Gustaf, Tab. 25), född 1838-03-03. Ägde Neu-Werpel, som han försålde. Död 1900-03-21 i Reval. Gift 1867-02-12 med grevinnan Anna Rehbinder, född 1846-07-23, död 1926-12-15 i Reval, dotter av generalmajoren, greve Ferdinand Rehbinder och Marie Polosov.

Barn:

 • Anna (Nina), född 1868-07-18. Före detta sjuksköterska, bosatt i Reval.
 • Alexander, född 1869-10-04. Bosatt i Kaukasien. Änkling 1926 med tre barn.
 • Sofia, född 1870-09-11, död ogift 1928-09-22 i Reval.
 • Vladimir, född 1872-04-09. Godsförvaltare och arrendator i Estland. Död barnlös 1921-04-15 i Dorpat. Gift 1899-10-01 med (Lida) Rosalie Amalia von der Borg, född 1878-11-15 i Pernau, död 1928-03-31 i Dorpat, dotter av Ernst Gottfrid von der Borg och Elisabet Amalia Lydia von Wetterstrand.
 • Maria, född 1874-01-14. Bosatt i Tyskland.
 • Elisabet (Lilla), född 1875-03-10, död ogift 1925-03-22 i Reval.
 • Ljubov, född 1876-04-22. Bosatt i Tyskland.

TAB 27

Nikolai (son av Jakob Reinhold Gustaf, Tab. 25), född 1845-01-23. Var 1914 banktjänsteman i Novaja Praga (Petrikovka) i ryska guvernementet Jekaterinoslav. Gift 1:o med Regina Hubertius, död 1883-05-00. Gift 2:o 1885-05-15 i Helsingfors med friherrinnan Johanna (Hanna) Maria Cedercreutz, född 1858-09-23 i Åbo, död 1921-08-17 i Reval, dotter av generalmajoren och guvernören, friherre Johan Axel Cedercreutz, och Emilia Lovisa Sofia von Nasackin (Nassokin).

Barn:

 • 2. Elisabet, född 1887-08-17. Gift med Ivan Vasiljevitj Ljubomirov, från vilken hon 1917 blev skild.
 • 2. Stefan Gustaf (Jewstafi), född 1889-02-02 i Riga.
 • 2. Leonti, född 1890-06-05 i Riga. Fänrik vid litauiska gardesregementet. RRS:tStO3kl. Död 1914-12-18 i Warschau av sår som han erhöll under världskriget.
 • 2. Boris, född 1894-08-11.
 • 2. Nikolai, född 1897-09-19, död.

TAB 28

Gustaf Georg (son av Adam Gustaf, Tab. 24), till Walküll i Kusals socken, Estland. Född 1803-02-11 på Neu-Werpel. Överste i rysk tjänst. Generalmajors avsked. Död 1876-12-30 i Dresden. Gift 1:o 1834-01-28 i S:t Petersburg med baronessan Elise Adelheid Clossen, död 1846-07-03 på Walküll, dotter av baron Filip Clossen. Gift 2:o 1850-02-12 med Carolina Kunigunda Hedvig von Strandmann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Andreas Julius von Hagemeister, av en adlad, men ej introd. ätt, född 1809-07-02 Rabbifer

Barn:

 • 1. Gustaf Vilhelm Ferdinand, född 1835-10-24 i S:t Petersburg. Befriad från undersåtsförhållande till Ryssland och flyttade till Tyskland. Levde 1889 i Dresden.
 • 1. Maria Sofia Anna, född 1837-01-03 i S:t Petersburg, död 1923-02-14 på Walküll. Ägde nämnda egendom. Gift 1862-06-29 på Walküll med godsägaren Ernst Berent Teodor von Ramm, född 1837-12-05 Padis
 • 1. Anna Sofia, född 1838-08-07 på Walküll, död ogift.
 • 1. Sofia Ulrika, född 1839-11-16 på Walküll. Död ogift.
 • 1. Anna Alexandrine (Stine), född 1841-01-20 på Walküll. Gift där 1:o 1860-07-15 med Herman Teodor von Baer, Edler von Huthorn, till Pipe, född 1829-08-30, död 1866-08-10 Piep Gift 2:o med sin svåger August Emmerich von Baer, Edler von Huthorn, född 1824-06-10 i Königsberg, död i Blasewitz vid Dresden.
 • 1. Edvard Reinhold, född 1846-07-26 på Walküll, död 1877-11-00 i Tyskland.

TAB 29

Magnus Henrik (son av Magnus Johan, Tab. 6), till Rohküll i Kosch's socken, Estland. Född 1682. Kom i tjänst 1700. Kapten vid Schreiterfelts dragonregemente 1704-02-14. Konfirm. fullm. 1705-07-18. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-05-00. Överstelöjtnants avsked 1723-06-13. Immatrikulerad för ätten på riddarhuset i Estland 1746. Död 1755 på Unniküll i Klein-Mariea socken, Estland, och begraven s. å. 18/12. Gift 1725-10-14 Kedder Gift 2:o med kaptenen Frans Sigismund von Lindmeyer, till Kedder och Kaesal, död omkr. 1723), född omkr. 1682, död 1747-10-11 på Kedder och begraven 1748-01-28 i Reval.

Barn:

 • Maria Henrika, döpt 1726-08-11 på Kedder, begraven 1753-06-17 i Reval. Gift 1748-09-29 på Rohküll med majoren Georg Herman von Meiners.
 • Johanna Dorotea, född 1729-04-05 i Reval, död s. å. 8/12.
 • Fredrika, död ogift.

TAB 30

Georg Henrik (son av Fromhold Johan Nassokin, Tab. 5). Konstapel vid amiralitetet 1696-08-26. Överlöjtnant därst. 1700-12-08. Extra ordinarie kapten 1701. Dömd till döden 1702-04-27 men fick nåd 1704-05-25 och återinträdde i tjänst. Avsked 1709-05-03. Död 1710-08-18 i Sibbo socken i Finland. Gift med Hebbla Helena von Schrove i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kornetten Peter Blåfield, död 1700. Gift 3:o med ryttaren Peter Werner i Tusby socken, död där 1761-04-05), född 1672, död 1754-04-11 i Tusby socken, dotter av majoren Gustaf Johan von Schrove, nr 495, och Anna Christina Svanström.

Barn:

 • Christina Helena, född 1706-09-27 i Karlskrona, liksom syskonen. Flyttade till Livland.
 • Fromhold Johan, född 1708-10-01, död barn.
 • En dotter, flyttade till Livland.

TAB 31

Gotthard (son av Fromhold Johan Nassokin, Tab. 5), till Nickby i Sibbo socken i Finland. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död 1712. Gift omkr. 1700 med Margareta Ramsay, född omkr. 1680, dotter av ryttmästaren Claes Ramsay, nr 245, och Helena Stålhandske.

Barn:

 • Claes Johan, född 1706. Sekundlöjtnant vid Appelgrens regemente i fransk tjänst 1735-02-28. Avsked 1739-06-19. Oberlöjtnant i ungersk tjänst. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1745-06-11. Kapten i österrikisk tjänst 1746. RSO 1748-11-07. Avsked 1756. Död 1760-07-02. Gift 1733-05-03 med Brita Magdalena Adlerhielm, från vilken han 1747-07-15 blev skild, född 1712-09-08 i Landskrona, död 1769-10-09, dotter av tygmästaren Lars Adlerhielm, och hans 1:a fru Edla Regina Klöfverskjöld.
 • Helena Catharina, född omkr. 1715, död ogift 1789-01-23 på Nickby.

TAB 32

Carl Fromhold (son av Fromhold Johan Nassokin, Tab. 5), född 1672. Underlöjtnant vid amiralitetet 1694-01-22. Löjtnant därst. Konfirm. fullm. 1699-09-07. Kapten. Blesserad under kriget och fången i Ryssland4. Erhöll pension4 1720-04-22 och var då boende Husby Död 1722. Gift med Charlotta Johanna Blylod, född 1682, död 1739 Gammelgård å. 7/10, dotter av löjtnanten Botvid Blylod, av en 1651-06-16 adlad, men ej introd. ätt, och N. N. Jägerhorn, av den finska frälsesläkten till Härtonäs.

Barn:

 • Carl Otto, född 1708. Kapten. Död 1788. Se Tab. 33
 • Christina, död 17362. Gift med fältväbeln N. N. Brunow.
 • Peter, död barn.
 • Hedvig, död barn.

TAB 33

Carl Otto (son av Carl Fromhold, Tab. 32), till Nickby i Sibbo socken. Född 1708-06-00. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1725. Underofficer därst. 1732. Bevistade finska kriget 1741 och 1742. Fänrik 1747-04-20. Löjtnant 1749-09-05. Kapten 1764-12-07. RSO 1767-11-23. Avsked 1771-07-30. Död 1788-03-13 på Nickby. Gift 1739-02-00 med Vendla Christina Dellinghausen, död 1769-06-04 på Nickby.

Barn:

 • Henrik Mattias, född 1740. Kapten. Död 1784. Se Tab. 34
 • Elisabet Charlotta, född 1741-06-16 i Borgå socken, död där s. å. 9/7
 • Carl Otto, född 1742-08-19, död ogift 1818-04-17 Kervo
 • Magnus Johan, född 1745-08-07 på Nickby. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1760. Korpral därst. s. å. Förare 1767-10-18. Fänrik 1772-09-25. Död ogift 1777-10-18 på Nickby.
 • Sofia Eleonora, född 1747-08-07, död 1806-06-11. Gift 1779-05-11 i Sibbo socken med kapellanen i Orimattila församl. Peter Sanngren i hans 2:a gifte, född 1729-06-29, död 1797-04-07
 • Hedvig Elisabet, född 1751-02-03, död ogift 1825-05-26 på Kervo.
 • Anna Lovisa, född 1752-08-24 i Helsinge socken, död 1756.
 • Lovisa Juliana, född 1756-04-02, död ogift 1817-01-24 på Nickby.

TAB 34

Henrik Mattias (son av Carl Otto, Tab. 33), född 1740-04-13 på Nickby. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1752-08-12. Korpral därst. 1755. Sergeant 1760-04-19. Fänrik 1766-04-22. Löjtnant 1777-10-16. Kapten 1783-04-30. Död 1784-12-26 Kervo Gift 1778-06-04 i Tavastehas9 med Anna Lovisa Sture i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1789-04-13 på Kervo med kaptenen vid Nylands dragonregemente Jakob Gustaf Westermark), född 1760-08-19, död 1837 Sture (Sturén) dotter av kaptenen Georg Vilhelm 14/10 i Tusby socken och Christina Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1779-02-01. Stiftsjungfru. Död 1862-01-22 på Kervo. Gift 1809-07-18 i Tusby socken med kaptenen vid arméns flotta Adolf Fredrik Jæckell, född 1778-02-22 på Sveaborg, död 1849-10-09 i Tusby socken.
 • Carl Magnus, född 1780-10-29 i Sibbo socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1782. Sergeant därst. 1786-09-23. Vid krigsutbrottet såsom minderårig avförd ur regementet 1788-05-31. Ånyo sergeant därst. 1791-06-12. Transp. till Nylands dragonregemente 1797-07-24. Kadett vid Haapaniemi 1798–1800-07-15. Fänrik vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Sekundlöjtnant därst. 1806-06-14. Bevistade finska kriget 1808, men råkade vid Sveaborgs kapitulation i rysk fångenskap s. å. 3/5. Avsked 1811-11-12. Överjägmästares titel 1812-04-04. Död ogift 1821-02-24 på Nickby.
 • Carl, född 1782-06-28, död 1786-09-16 på Kervo.
 • Otto Henrik, född 1785. Major. Död 1854. Se Tab. 35

TAB 35

Otto Henrik (son av Henrik Mattias, Tab. 34), född posthumus 1785-05-08 i Tavastehas9. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1797-09-20. Kadett vid Haapaniemi 1798-10-22. Utexaminerad 1804. Fänrik vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet s. å. 29/6. Sekundlöjtnant därst. 1806-12-20. Bevistade finska kriget 1808, men råkade i rysk fångenskap vid Sveaborgs kapitulation s. å. 3/5. Avsked 1811-11-12. Kaptens karaktär 1812-04-04. Sekundkapten vid 2. finska jägare-, sedan infanteriregementet s. å. 10/10. Kapten med kompani 1817-12-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 61 bland adelsmän. Placerad på 4. finska skarpskytte bataljonen 1827. Majors avsked 1831-02-22. Död 1854-03-07 Nickby Gift 1:o 1818-03-19 i Viborg med stiftsjungfrun Margareta Henrietta Boije af Gennäs, född 1793-12-22 Sannäs Gift 2:o 1828-03-19 med Fredrika Juliana Mattens, född 1805-09-01, död 1898-04-08, dotter av borgmästaren i Helsingfors, lagmannen Fredrik Mattens och hans 2:a fru Juliana Landtman.

 • Barn:2
 • 1. Carl Otto, född 1818-12-09 Gammelgård å. 11/12.
 • 1. Christer Vilhelm Levanli, född 1821-01-22 på Gammelgård. Kadett i Fredrikshamn 1835-04-07. Död 1838-09-28 i Fredrikshamn.
 • 2. Otto Casimir Teodor, född 1829-03-04 på Nickby, liksom de följande syskonen. Student i Helsingfors 1846-06-11. Filosofie kandidat därst. 1851-06-10. Med. kandidat 1860-05-21. Med. licentiat 1873. Död ogift 1892-06-24 på Nickby.
 • 2. Natalia Aurora Emilia, född 1830-06-28, död ogift 1893-11-12 i Helsingfors.
 • 2. Oskar Vladimir, född 1832-09-02. Kadett i Fredrikshamn 1845-07-18. Avgick utan avslutad kurs 1849-03-06. Död 1852-02-05 på Nickby.
 • 2. Alexander Hjalmar, född 1833-11-03. Kadett i Fredrikshamn 1846-08-12. Kornett vid militärordens kyrassiärregemente 1855-06-23. Transp. till prins Peters av Oldenburg kyrassiärregemente s. å. 11/11. Löjtnant därst. Transp. till 6. wolhynska, storfursten Constantin Nikolajevitjs ulanregemente. Stabsryttmästare därst. 1863-12-02. Ryttmästare 1867-04-03. Major 1870-02-21. Död ogift 1871-07-06 i Warschau.
 • 2. Rosina Alexandra Leonida, född 1836-02-08, död ogift 1904-09-24 på Nickby.
 • 2. Carl Otto Nikolai, född 1837-02-28. Kadett i Fredrikshamn 1848-07-29. Underlöjtnant vid storfursten Nikolai Nikolajevitjs grenadjärregemente 1856-06-28. Transp. till 9. (Viborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1858-11-08. Forstkonduktör 1861-08-23. Löjtnant vid nämnda bataljon 1863-02-15. Avsked s. å. 4/6. Forstmästare i Loppis revir av Tavastehus inspektionsdistrikt 1864-06-09. Död ogift 1903-01-22 Mattila
 • 2. Ida Johanna Maria, född 1839-10-17, död ogift 1856-05-03 i Helsingfors.
 • 2. Christer Levanti, född 1842-05-14, död 1849-12-20 på Nickby.
 • 2. Augusta Matilda Ottilia, född 1844-06-27, död ogift 1912-02-14 i Helsingfors.
 • 2. Olga Julia Fredrika, född 1847-06-22 på Nickby, död där 1924-05-12. Ogift.

TAB 36

Peter Nassokin (son av Peter Nasackin, Tab. 4), till Gammelgård i Borgå socken och Mäntsälä i likanämnd socken i Finland. Kom i tjänst 1647. Bevistade landskapsmötet i Helsingfors 1657. Ryttmästare. Död 1679 och begraven4 1680-01-01 i Mäntsälä kyrka, där hans vapen uppsattes. Han blev ofta och illa blesserad i krig. Dömdes 1668 av Åbo hovrätt till 700 dalers böter för att han år 1666 skällsordat, slagit och fängslat sin oäkta broder, korpralen Göran Persson, så att denne inom året dog, vilket straff av k. m:t lindrades till full mansbot eller 100 daler smt.' Gift med Anna von Hennigshausen, född omkr. 1627, död 1696-06-16 på Mäntsälä4 och begraven 1699-03-19, dotter av majoren Henrik von Hennigshausen, vars son naturaliserades men ej introducerades i Sverige, och Anna Nassokin. Hon fick 1687 rätt att behålla Mäntsälä under rusttjänst.4

Barn:

 • Anna Margareta, levde änka på Mäntsälä 1701. Gift 1669-03-28 i Helsingfors med fänriken Andreas Möller (-Möllerswärd), nr 645, död 1675.

TAB 37

Henrik Nassokin (son av Peter Nasackin, Tab. 4), till Andersböle i Borgå socken och Paipis i Sibbo socken samt ägde genom sitt gifte Bergström i Kyrkslätts socken. Kornett vid Henrik Horns regemente. Löjtnant vid finska adelsfaneregementet 1656. Var ryttmästare därst. 1659–1660. Sedan överstelöjtnant. Introd. 1668 i hela ättens vägnar under nr 740. Bevistade riksdagarna 1680 och 1686. Död 1690-08-06 på Bergström, först nedsatt i Kyrkslätts kyrka, men sedan förd till Borgå. Gift med Märta Catharina Cronstierna, död 1700 på Bergström, dotter av4 generaladjutanten Mikael Struberg, adlad Cronstierna, 1645-04-06 men ej introd., broder till lantrådet Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna, och Brita Stålarm. Hon skiftade 1697 sin egendom mellan barnen så att sonen Axel Gotthard erhöll Andersböle i Liljendals kapellsocken och Claes Johan fick Bergström, medan döttrarna fingo allt lösöre och skulle underhållas av var sin broder.4

 • Barn4:
 • Axel Gotthard, född 1670. Kornett. Död 1700. Se Tab. 38
 • Claes Johan, född 1672. Ryttmästare. Död 1709. Se Tab. 42.
 • Anna Margareta, född tvilling 1673, död ogift 1742-04-22 i Sibbo socken.
 • Brita Juliana, född tvilling 1673. Innehade jämte systern säteriet Bergström, som hon 1723 avträdde till landshövdingen, friherre Peter Stierncrantz.

TAB 38

Axel Gotthard (son av Henrik Nassokin, Tab. 37), till Suontaka i Vichtis socken, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1670-09-20. Var korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1692. Kornett därst. 1700-11-18. Stupade s. å. 20/11 i slaget vid Narva. Gift 1693-08-03 på Suontaka med Anna Hästesko-Fortuna, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1692-01-27 på Suontaka med löjtnanten Erik Stålhane, död 1693), född 1675-02-05, död 1746-04-03 på Suontaka, dotter av löjtnanten Gustaf Hästesko-Fortuna, och Anna Margareta Ljuster.

Barn:

 • Margareta Juliana, född 1694-05-06, död 1748-05-08. Gift 1716-02-17 med Joakim Ordemunius.
 • Märta Helena, född 1699-08-09 på Suontaka, död där 1702-10-04. [2]

TAB 39

Henrik (son av Axel Gotthard, Tab. 38), född 1698-04-19. Ägde Suontaka i Vichtis socken. Död 1758-12-27 på Andersböle i Borgå socken och begraven 1759-01-02 i Sibbo kyrka8. Gift 1:o med Anna Maria Stålhane, född 1702-10-21 Kotkaniemi Gift 2:o 1725-12-27 med sin broders svägerska Beata Christina Rennerfelt, född 1709, död 1775-03-27, dotter av ryttmästaren Anders Magnus Rennerfelt, och Margareta Hästesko-Fortuna.

Barn:

 • 2. Adam Henrik, född 1728. Kornett. Död 1801. Se Tab. 40
 • 2. Maria, född 1729-03-28, död ogift 1804-12-04 på Andersböle Sigfreds8.
 • 2. Claes Johan, född 1731-02-05. Förare vid Nylands infanteriregemente. Död ogift 1787-12-20 på Andersböle.8
 • 2. Margareta Juliana, född 1734-10-04, död ogift 1793-12-04 på Andersböle.
 • 2. Elsa Christina, född 1737-12-16, död ogift 1801-03-02 på Andersböle Sigfreds8.
 • 2. Axel Gotthard, född 1743, död ogift 1771-02-05 på Andersböle och begraven i Sibbo socken.
 • 2. Peter, född 1744-12-23 på Andersböle. Korpral. Avsked. Död ogift 1819-03-02.

TAB 40

Adam Henrik (son av Henrik, Tab. 39), till Andersböle. Född 1728-04-10 i Vichtis socken. Sergeant vid Nylands dragonregemente. Kornett därst. 1771. Död 1801-03-29 på Andersböle8 Han tvistade vid 1765 års riksdag med kaptenen Carl Otto Nassokin om huvudmannarättigheten, men förlorade.' Gift 1766-11-23 med Ebba Beata Nicander, född 1746, död 1794-09-06 på Andersböle8, dotter av löjtnanten Carl Nicander.

Barn:

 • Anna Christina, född 1767-11-25, död 1768-12-11 på Andersböle.
 • Maria Elisabet, född 1769-09-26, död 1796-05-12 på Andersböle Nygrans8. Gift 1793-10-03 med fältväbeln vid Nylands infanteriregemente Fredrik Reinhold Taxell, född 1770, död 1839-07-07 genom drunkning i Liljendals kapellförsaml. av Pärnå socken.
 • Margareta Sofia, född 1772-01-29, död 1843-02-27. Gift 1795-12-13 på Andersböle8 med sergeanten vid Nylandsbrigadens regemente Johan Gustaf Lönnqvist, född 1759, död 1831-03-11.
 • Eva Helena, född 1774-05-09, död 1778-09-27.
 • Brita Christina, född 1778-02-03 på Andersböle, död där ogift 1810-04-24.
 • Anna Lovisa, född 1781-10-26 på Andersböle, död 1814-05-28 på Andersböle Nygård8. Gift 1:o 1804-12-06 på Kyllo8 i Borgå socken med föraren vid Nylandsbrigadens regemente Gabriel Lönnqvist, född 1771, död 1812-08-10. Gift 2:o 1813-10-03 på Andersböle8 med rusthållaren Carl Magnus Brunberg i hans 1:a gifte, född 1787-02-01, död 1856-06-29.
 • Henrika Eleonora, född 1785-10-14 på Andersböle, död där 1842-08-09. Gift 1:o 1808-04-28 på Andersböle8 med löjtnanten vid Nylandsbrigadens regemente Carl Johan Hasper, född 1754-12-18, död omkr. 1813 i Pärnä socken. Gift 2:o 1817-05-25 på Andersböle8 med sin svåger, rusthållaren Carl Magnus Brunberg i hans 2:a gifte, född 1787-02-01, död 1856-06-29.

TAB 41

Axel Gotthard (son av Axel Gotthard, Tab. 38), till Suontaka i Vichtis socken. Född där 1700-08-22. Levde utan tjänst. Död 1761-11-02. Gift 1723-02-23 med Margareta Juliana Rennerfelt, född 1706, död 1776-08-30, dotter av ryttmästaren Anders Magnus Rennerfelt, och Margareta Hästesko-Fortuna.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1725-03-01, död 1771-03-03 på Gammelby7 i Tusby socken. Gift 1744-09-12 med sin farbrors svåger, fänriken Nils Stålhane, i hans 1:a gifte, född 1713, död 1805.
 • Eva Helena, född 1729-05-02, död ogift 1804-02-06 på Suontaka.
 • Christina Juliana, född 1732-02-26, död ogift 1809-07-16 på Suontaka.
 • Axel Gotthard, född 1735-01-25. Volontär vid kronprinsens reg 1753-07-02. Förare därst. 1755-12-12. Rustmästare6 1757-06-20. Kornett vid Nylands dragonregemente. Död barnlös 1797-05-28 på Suontaka. Gift 1766-10-16 i Vichtis socken med Anna Maria Malm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice pastorn i Lappträsks försfaml. Henrik Hyttéen, från vilken, hon 1759-05-03 blev skild), född 1725, död 1809-03-07 på Botila i Halikko socken, dotter av kyrkoherden i Vichtis socken Jakob Malm och Maria Christina Lagus.
 • Henrik Johan, född 1740-06-28. Död s å. 26/8.

TAB 42

Claes Johan (son av Henrik Nassokin, Tab. 37), till Bergström i Kyrkslätts socken. Född 1672-08-04. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1697. Kornett därst. 1700-03-29. Flygeladjutant hos generalmajor Ribbing s. å. i nov. 5. Sekundlöjtnant vid nämnda regemente 1701-02-15. Konfirm. fullm. 1702-01-11. Premiärlöjtnant s. å. 16/12. Regementskvartermästare 1705-04-18. Ryttmästare 1706-04-22. Konfirm. fullm. s. å. 15/10. Stupade barnlös 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift 1699-04-05 Haudois

 • Barn:2
 • Ett barn, född 1700, död 1701 och begraven s. å. 11/2 i Akkas socken.
 • En dotter, född 1706-07-00, död s. å. och begraven s. å. 18/8 i Akkas socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: