:

Taube nr 734

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Taube nr 734

I. Linjen Maydel-Odenkat, adliga ätten nr 734, natural. 1668, introd. s. å. Den sist levande manliga medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet (Taube af Odenkat).

II. Linjen von der Issen (-Odenkotz), som sedan 1746 representerar adliga ätten nr 734.

Den ursprungliga hemorten för ätten Taube eller Tuve, såsom namnet skrevs ännu in på 1500-talet, är sannolikt att söka i Tyskland. Forskningar angående densamma ävensom rörande de olika ättegrenarnas inbördes samband hava ännu icke lett till något slutgiltigt resultat. För ättens påstådda uppträdande i Livland redan i början av 1200-talet finnes intet stöd i bevarade urkunder. Först under följande århundrade nämnas enstaka medlemmar av ätten i Estland. Sålunda var Engelke Tuve 1373-08-24 vittne vid biläggandet av en ägotvist mellan Hinke Weddwes, Lippold och Henneke von Aytz på ena samt Otto och Henneke Lode på andra sidan. Den under 1600-talet utslocknade ätten Weddwes, som förde samma vapen som Taubesätten, samt måhända även den likaledes utdöda von Aytz (Etz) voro sannolikt av samma ursprung som ifrågavarande ätt. Gerhard Tuves sigill, ättens första hittills kända, hänger under ett i riksarkivet förvarat pärmebrev, daterat 1383-11-15 och behandlande tvisten mellan vasallerna och domkapitlet i stiftet ösel. Hinke Tuve och hans hustru Luitgard von Mecks nämnas 1399-06-24. De voro då sannolikt båda döda. Men redan i början av följande århundrade har släkten delat sig i tre, varandra närstående huvudgrenar, vilkas gemensamma härstamning göres sannolik av att de förde samma vapen, men icke kan påvisas i sina enskilda filiationer, nämligen 1) linjen Taube von der Issen, jämte dess danska förgreningar med namnet Due, och linjen Taube af Maart-Hallinap, 2) linjen Taube av Maydel med förgreningar Taube af Karlö och Taube af Odenkat, 3) linjen Taube af Sesswegen och Kudding.

Den 1668 introducerade adliga ätten Taube var en gren av linjen Taube af Maydel. Nedanstående Ludvig Berndtsson till Maydel och Machters hade sönerna Henrik, Bernt och Evert. Den förstnämnde kom till Sachsen, blev därstädes kurfurstlig överhovmarskalk m. m., men hans ättegren utslocknade redan 1667 med sonen Hans Henrik. Bernt blev svensk friherre 1652 (friherrliga ätten Taube af Karlö) och Everts son med samma namn, översten Evert Taube blev naturaliserad svensk adelsman 1668 och introd. s. å. under nr 708, vilket sedan blev 734. Hans tre med visshet kända söner voro Evert Fredrik, som erhöll friherrlig värdighet 1692 (friherrliga ätten Taube af Odenkat), Jurgen, som dog ogift, och Bernt Otto, som var gift, men endast efterlämnade en dotter. Genom oriktigt förfarande vid uppgörandet av riddarhusstamtavlan 1765 insattes dock såsom söner till honom, i stället för de två sistnämnda, två medlemmar av linjen Taube von der Issen, bröderna Otto Reinhold (på stamtavlan oriktigt kallad Edvard Johan) och Claes Johan, och deras då i Sverige och Finland levande avkomlingar. Dessa och deras efterkommande hava således hittills fått gälla såsom den 1668 introducerade Evert Taubes direkta manliga ättlingar, och de hava i själva verket alltsedan 1746 haft säte och stämma på riddarhuset under den såsom till högre värdighet upphöjd, ej mera existerande adliga ätten Taubes nummer: 734.

Linjen Taubes von der Issen äldste kände stamfader Johan Tuves son Claus Tuve till Etz och Pühs hade, förutom nedanstående Bernt, även sonen Otto. Han uppgives dessutom, enligt en för övrigt otillförlitlig källa, Gritzner-Siebmacher, Der Adel der russischen Ostseeprovinzen, haft en son Claus, som skall häva ägt Uchten i Wesenbergs socken i Estland 1477 och Ellistfer i Ecks socken i Livland 1479. Men då denne Claus icke omnämnes varken i Tolls Brieflade, i Livländische Güterurkunden eller andra tryckta urkundssamlingar och ej heller i regesterna till det som manuskript tryckta Taube-Archiw eller i de (otryckta) handlingarna i estländska ridderskapsarkivet, torde han med fog kunna uteslutas ur Taubes von der Issen stamtavla. Otto Taube, som ägde Pühs 1472, hade sönerna Otto, död före 1522, och Claus, som levde ännu 1500. Den förstnämnde ärvde Pühs, liksom efter honom sonen med samma namn, död före 1549, och sonsonen Johan, född 1535, död 1609. Johan Taube överflyttade till Danmark (se Danmarks Adels Aarbog för 1891, Due, Linie I), men denna släktgren utdog sannolikt med hans son Peter Due, som 1628-01-12 sålde Pühs till Axel Oxenstierna. Sistnämnde Claus Taube (Tuve) hade sonen Johan, vilken 1520 köpte Maart i Jeglechts socken och är stamfader för linjen Maart-Hallinap, vars medlemmar i 17:e århundradet kommo till Sachsen samt 1638-06-19 erhöllo riksfriherrlig värdighet för bröderna Diedrik, Claus och Reinhold samt deras brorson Hans Georg. Reinholds son Reinhold Diedrik blev riksgreve 1676-06-25, men dennes son avled barnlös. Hans Georgs linje kvarlever ännu i Preussen. Det har ansetts, att den släkt Taube, som erhöll friherrlig värdighet av hertig Ernst II av Sachsen-Coburg-Gotha 1865-11-06 och sedermera i Ryssland bekom riksrådets bekräftelse på friherrlig värdighet 1872-12-28 samt genom kejserlig ukas 1891-06-15 fick rättighet att föra riksfriherrliga vapnet av 1638-06-19, tillhört en gren av linjen Maart-Hallinap, som över Preussen och Kurland inflyttat till Ryssland, men enligt de nyaste genealogiska forskningsresultaten (A. von Transehe i Mitauer geneal. Jahrbuch 1911/1913, sid. 527 född) synes denna släkt Taube, som med visshet icke kan föras längre tillbaka än till medlet av 1700-talet, icke hava något samband med den baltiska uradliga ätten Taube.

Nedanstående Jakob Berndtsson Taube, till Odenkotz, hade förutom Johan en son Jurgen, till Issen och Purtz 1533. Hans avkomlingar behöllo i en linje Etz till 1698, i en annan linje kommo de till Danmark, men utdogo därstädes 1743 (se Danmarks Adels Aarbog 1891, Due, Linie II). De båda medlemmarna av linjen von der Issen, vilka under oriktiga förutsättningar insattes på stamtavlan för den introducerade svenska adliga ätten Taube, Otto Reinhold och Claes Johan, hade även en broder Carl Ludvig, som blev stamfader för en ännu levande, 1745 i Livland under nr 18 immatrikulerad ättegren, som i Estland ägde Jervakant m. m. i Rappels Socken, men 1891 överflyttade till Tyskland (Cassel). Endast en av Otto Reinholds söner, Evert (Edvard) Johan, som överflyttat till Sverige, uppfördes på adliga ätten Taubes stamtavla, de två övriga, Erik Bernhard och Vilhelm, som kvarstannade i Estland, bildade där ättegrenar, vilka dock före 1800 voro utgångna på svärdssidan. Två grenar av Claes Johans avkomlingar blevo immatrikulerade på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 60 bland adelsmän, varjämte ätten intagits på riddarhusen i Estland under nr 18 och i Livland under nr 59.

Taube A73400.jpg

Taube A73401.jpg

Taube A73402.jpg

Taube A73403.jpg

TAB 1

Arndt Tuve, till Maydel i Jördens socken i Estland från 1494-06-17. Omnämnes redan 1476. Levde ännu 1508-02-15. Gift med Margareta von Gilsen i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1511-06-12, med stiftsfogden Hartvig von Tiesenhausen).

Barn:

 • Ludvig Tuve, till Maydel (1527). Mannrichter i Harrien. Levde ännu 1546-06-24. Gift med Anna Risbiter, till Machters i Jördens socken och Pallal i Kosch's socken.

Barn:

 • Bernt Taube, till Maydel. Nämnes först 1558-09-28. Var 1583-06-28 lantråd i Estland. Död omkr. 1591. Gift med Kunigunda von Maydell, dotter av Henrik von Maydell och Margareta Taube, av huset Fier.

Barn:

 • Ludvig Taube, till Maydel och Machters. Namnes 1581. Lantråd i Estland. Gick i svensk krigstjänst. Svensk kommissarie vid underhandlingarna med Polen 1622. Levde 1627-07-20 men var död 1630. Gift med Luitgard von Delwig, dotter av lantrådet i Livland Evert von Delwig och Helena von Fahrensbach.

Barn:

TAB 2

Evert Taube (son av Ludvig Taube, tab 1), till Machters samt Odenkat i Rappels socken, som han erhöll genom sitt gifte. Var 1624-01-04 kapten och kompanichef vid Henrik Flemings finska infanteriregemente. Kvitterade 1630-04-03 till brodern Bernt sitt arv efter fadern. Var överstelöjtnant vid Casper Koskulls värvade fotregemente 1650. Avsked 1657. Gift med Anna von Vietinghoff, dotter av Hans von Vietinghoff, till Odenkat och Odenkotz, och Gertrud Dorotea von Stryk.

Barn:

 • Evert Taube, natural. Taube, till Machters i Jördens socken (1666), Odenkat i Rappels socken (1670) och Pallal i Kosch's socken. Nämnes i arvshandlingen 1630-04-03. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1645-10-10. Sist överste för ett av greve Anders Torstensson uppsatt dragonregemente. Natural. svensk adelsmän 1668-08-11 (introd. s. å. under nr 708, vilket sedan blev nr 734). Var 1672-02-11 lantråd i Estland. Död omkr. 1692. Gift med Elisabet Catharina Wrangel, född 1629-03-02, dotter av kaptenen Jurgen Wrangel, till Sauss, och Elisabet von Neukirch samt faster till riksrådet Anton Johan Wrangel, natural., friherre och greve Wrangel af Sauss, och generalmajoren Otto Reinhold Wrangel, natural. Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Evert Fredrik, friherre Taube af Odenkat, född omkr. 1648. Amiral. Död 1703. Se friherrliga ätten Taube af Odenkat nr 110, tab 1.
 • Anna Dorotea. Gift med ryttmästaren Anton Fredrik von Saltza, död 1710, fader till översten Evert Fredrik von Saltza, natural. von Saltza, och generalmajoren Jakob Ludvig von Saltza, natural. och friherre von Saltza.
 • Jurgen, död ogift.
 • Bernt Otto, född 1670. Kapten. Död 1722. Se Tab. 3

TAB 3

Bernt Otto (son av Evert Taube, natural. Taube, tab 2), döpt 1670-05-21. Kvartermästare vid v. d. Pahlens livländska kavalleriregemente. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1700. Regementskvartermästare därst. 1702-10-04. Konfirm.fullm. 1705-06-23. Kapten 1706-05-00. Fången vid Wesenberg 1708-08-16, men lyckades rymma och torde varit i tjänst 1709–1710. Ägde 1716 byarna Webon och Sellimäggi i Kosch's socken och 1720 Neu-Harm i nämnda socken. Begraven 1722-08-12 i Kosch's socken.1 Han arrenderade Odenkat enligt kontrakt 1707-07-03. Gift 1712-03-05 med Gertruda Eleonore von Vettern, dotter av Adolf von Vettern. Hon erhöll av sin farbroder Överstelöjtnanten Nikolaus von Vettern Morra i Lais' socken i Livland, vilket hon dock försålde 1716-11-15.

Barn:

 • Gertruda Elisabet, döpt 1717-11-07 i Kosch's socken, död på Neu-Harm och begraven 1756-04-15 i nämnda socken. Gift 1739-06-05 med kretskommissarien Joakim Otto von Kohsen.


Linjen Taube von der Issen-Odenkotz

TAB 4

Johan Tuve, till Etz i Jeve socken i Estland, död efter 1428. Gift före 1405 med Magdalena N. N.

Barn:

 • Claus Tuve, till Etz samt Pühs (nu Neu-Isenhot) i Luggenhusens socken i Estland. Var 1443 bisittare i wierländska mannrätten. Levde ännu 1453.

Barn:

 • Bernt Tuve, till Etz, vilket han ägde 1477. Död omkr. 1496. Gift med Aleit Deken.

Barn:

 • Jakob Tuve, till Etz och Malla. Namnes 1506–1528. Död 1533, då sönerna skiftade arvet. Gift med N. N., omg. med Jakob Tuve till Saximois.

Barn:

 • Johan Tuve, till Pungern i Jeve socken (1533). Död efter 1568 i Reval »i K. Maj:ts tjänst».

Barn:

 • Loff Tuve zu Issen, till Purtz (nu Alt-Isenhof) i Luggenhusens socken. Nämnes 1581–1589. Gift med Kunigunda von Taube.

Barn:

 • Bernt Taube, till Purtz, som han sålde 1615, Odenkotz (nu Odenwald) i Rappels socken i Estland, som han köpte 1626-12-20. Var 1648 överste för Viborgs läns kavalleriregemente. Erhöll 1650-06-11, hemman i Jämsä socken i Finland under Norrköpings besluts villkor10. Mannrichter i Harrien och lantråd i Estland. Begraven 1676-02-01 i Revals domkyrka3 Han innehade under Norrköpings besluts villkor tolv hemman i Kavantholm i Viborgs län. Gift med Margareta von Dellwig.

Barn:

TAB 5

Otto Reinhold (son av Bernt Taube, tab 4), till Odenkotz, som han ärvde efter fadern, men 1676-12-20 bortbytte mot Tämnick i Kosch's socken. Major. Gift 1:o 1652-03-02 i Reval med Julia Eliana von Ulrich, begraven 1678-02-14 i Revals domkyrka 3, dotter av Vilhelm von Ulrich. Gift 2:o 1680-03-18 i nämnda stad med Anna Christina von Mohrenschildt, , dotter av Bernhard Kock adlad Morensköld en 1650-09-20 adlad, men ej introd. ätt4 (Mohrenskild), i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Reinhold Lode till Errides).

Barn:

 • 2. Evert Johan, född 1681. Schoutbynacht. Död 1759. Se Tab. 6.

TAB 6

Evert Johan, (son av Otto Reinhold, tab 5), till Källfjärd i Ulvsby socken i Finland, som han fick genom sitt gifte. Döpt 1681-06-28 i Reval. Volontär vid amiralitetet 1701. Arklimästare därst. 1702-12-27. Konstapelmat 1704-12-20. Var i holländsk tjänst 1706–1709. Konstapel vid amiralitetet 1710-12-22. Underlöjtnant därst. 1711-04-19. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Galärkapten 1714-08-05. Överlöjtnant 1716-01-11. Skeppskapten 1717-07-03. Kaptenlöjtnant 1721. Amiralitetskapten 1735-07-28. Schoutbynachts avsked 1737-09-12. RSO 1748-11-07. Död 1759-01-25. Gift med Christina Catharina Eneskjöld, död 1760-06-14, dotter av översten Gustaf Eneskjöld, och friherrinnan Hilgard Elisabet Rehbinder.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1715, död änka 1795-07-07 i Åbo. Gift 1748-02-09 Lyttskär med räntmästaren Jakob Wessman.
 • Christina Elisabet, född 1717, död ogift 1783-04-19 på Källfjärd.
 • Ett barn, död 1723-06-27 på Lyttskär.
 • Edvard Johan, född 1723. Volontär vid volontärkompaniet i Stockholm 1730-02-00. Lärstyrman vid amiralitetet 1731-03-30. Medelstyrman därst. 1741-12-31. Löjtnant. Död ogift 1754-12-00 vid Fårön Gotlands län under resa från Medelhavet till Stockholm.
 • Bernt Otto, döpt 1724-04-06 på Lyttskär. Konstapel vid amiralitetet. Död ogift 1753 i Västindien.
 • Carl Magnus, född 1727-05-09 på Källfjärd. Volontär vid Björneborgs regemente 1747-01-30. Korpral s. å. Volontär vid livgardet 1749. Rustmästare därst. 1750. Transp. till förstn. regemente s. å. Sergeant därst. 1751-10-08. Livdrabant 1760-08-11. Avsked 1768-11-09. Död ogift 1785-04-23 på Källfjärd.
 • Gustaf Johan, född 1728, död s. å. 4/8.
 • Anna Charlotta, född 1730-07-01 på Källfjärd, död s. å. 21/8.
 • Eva Ulrika, född 1733, död ogift 1792-07-20 på Källfjärd.

TAB 7

Claes Johan, (son av Bernt Taube, tab 4). Ryttmästare vid karelska dragonregementet. Död före 1697. Ägde eller bebodde Pyhäjärvi i Viborgs län. Gift 1:o 1665 i Reval3 med Helena von Zoege (Zöge von Manteuffel), begraven 1685-03-08 i nämnda stad, dotter av Herman von Zoege till Annijoggi. Gift 2:o med Anna Catharina Wärnschöld, född 1665-12-05, död 1717, dotter av generalkvartermästaren Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld, och Maria Bure.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, död 1704. Gift omkr. 1695 med sin styvmoders svåger, assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk i hans 2:a gifte (gift 1:o 1671 med Elisabet Christina Wärnschöld, född 1650-01-11, död 1692, dotter av generalkvartermästaren Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld, och Maria Bure, gift 3:o 1705-06-25 Hämeenkylä
 • 1. Herman Reinhold, född 1672. Överste. Död 1742. Se Tab. 8.
 • 1. Eva Christina, död 1721. Gift 1:o med häradshövdingen Johan Plagman, adlad Ehrnrooth, B, i hans 3:e gifte, född 1623, död 1696. Gift 2:o med ryttmästaren Göran Johan Freudenberg, adlad Freidenfelt, i hans 3:e gifte, född 1652, död 1708.
 • 1. Sofia Juliana, född 1674, död 1734-07-19 och begraven 1735-02-18 i Helsingfors. Gift 1701-08-27 med landshövdingen Per Stierncrantz, friherre Stierncrantz, född 1681, död 1737.
 • 1. Otto Ernst, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1732. Se Tab. 9.
 • 1. Anna Dorotea, född 1683, död 1757-09-24. Gift 1703 med sin systers styvson, majoren Christoffer Freidenfelt, född 1681, död 1714.
 • 1. Volter Ludvig, född 1684. Kapten. Död 1723. Se Tab. 23
 • 1. Elsa Elisabet, född 1685, död 1736-02-26 i Pöytis' socken. Gift med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente Henrik Mether i hans 1:a gifte, född 1683, död 1745-06-29.[11]
 • 2. Jakob Rudolf, född 1688. Major. Död 1766. Se Tab. 73
 • 2. Maria, född 1692, död 1697 och begraven s. å. 4/1 i Värmdö socken Stockholms län.

TAB 8

Herman Reinhold, (son av Claes Johan, tab 7), född 1672 i Karelen5. Kom i tjänst 1690-09-28. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1698-03-16. Löjtnant vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-21. Kapten därst. 1701-04-27. Major 1709-09-02. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1711-02-14. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Överste för sistnämnda regemente 1737-01-21. Avsked 1741-09-09. Död 1742. Gift med Maria Sahlo i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid Nylands infanteriregemente, RSO, Carl Stichæus, adlad Segersvärd 1756-09-15, men ej introd., född 1692-09-10, död 1776-01-14)4, död 1760, dotter av4 kaptenen Christian Sahlo och Christina Arenander.

Barn:

 • Helena Christina, född 1705-10-30 Tiurala
 • En son och en dotter, födda tvillingar, begravna 1709-01-08 i Keksholm.

TAB 9

Otto Ernst, (son av Claes Johan, tab 7), född 1682. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1696. Underofficer därst. 1697. Fänrik 1701-01-14. Löjtnant 1703-10-00. Kapten, vid Gyllenströms finska infanteribataljon 1709-12-20. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Major vid Åbo läns regemente s. å. Överstelöjtnant därst. 1718-06-27. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1722-11-20. Död 1732-02-05 i Kangasala socken. Gift 1:o 1702-05-27 i Hiitola socken med sin systers styvdotter Maria Elisabet Ehrnrooth, född 1683, död 1719, dotter av häradshövdingen Johan Plagman, adlad Ehrnrooth, B, och hans 2:a fru Brita Uggla. Gift 2:o med Johanna Aminoff, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff, och Elisabet von Güntersberch. Gift 3:o 1724-06-16 i Sahalaks' socken med Anna Helena Ramsay i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1693-01-06 Saaris å. 3/4 i Sahalaks' kyrka, dotter av landshövdingen Anders Erik Ramsay, och Dorotea Sofia Ritter.

Barn:

 • 1. Otto Johan, begraven 1703-03-25 i Keksholm.
 • 1. En dotter, född 1704, begraven 1706-07-21 i Keksholm.
 • 1. Johan Reinhold, född 1706. Överste. Död 1777. Se Tab. 10.
 • 1. Maria Christina, född 1707-10-10 i Keksholm, begraven där 1708-12-29.
 • 1. Bernt Gustaf, född 1708-10-27 i Keksholm, begraven 1712 i Perno socken.
 • 1. Ottiliana Christina, född 1709-12-15 i Keksholm, död s. å.
 • 1. Gertrud Elisabet, född 1710, död 1740. Gift 1731-02-09 i Kangasala socken med majoren Otto Christer Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1766.
 • 1. Otto Ludvig, född 1712. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 22.
 • 1. Hilgard Christina, född 1714-12-20, död 1758-01-18 Neitsari Gift 1748-11-17 i Lojo socken med fänriken Bengt de la Motte, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1762.
 • 1. Anna Juliana, född 1717-03-02, död 1775-12-02 Bergstad Gift 1741-09-17 i Sahalaks' socken med sin 2:a styvmoders brorson, löjtnanten Gustaf Wilhelm Ramsay, född 1711, död 1776.
 • 2. Lovisa, född 1721-10-26, död 1774-06-25 på Sundsberg i Kyrkslätts socken. Gift 1741-06-07 Isnäs
 • 2. Maria Elisabet, född 1723-01-10 och död s. å. 16/2 i Sagu socken.

TAB 10

Johan Reinhold, (son av Otto Ernst. tab 9), till Hermansaari. Född 1706-07-06. Mönsterskrivare vid Åbo läns infanteriregemente 1717. Sergeant därst. 1718. Transp. till Björneborgs regemente 1723 och till karelska dragonregementet 1728-12-15. Fältväbel vid sistnämnda regemente 1731-02-28. Kornett därst. 1733-03-06. Löjtnant 1741-09-09. Kornetts indelning vid Nylands dragonregemente 1743-11-29. Löjtnants indelning därst. 1745-08-20. Kaptenlöjtnant 1747-10-08. Kapten 1750-06-26. RSO 1751-12-04. Major 1752-01-30. Överstelöjtnant 1761-05-26. Överste i armén 1769-09-19. Överste för södra skånska kavalleriregementet 1770-04-30. Avsked s.å. 5/7. Död 1777-06-22 på Hermansaari. Gift 1741-06-07 i Pernå socken med sin 1:a stymoders systerdotter, friherrinnan Elisabet Armfelt, född 1718-08-29, död 1784-06-04 på Hermansaari, dotter av generalen Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, och Lovisa Aminoff.

Barn:

 • Carl Otto, född 1742-03-19 Lahtis å. 11/11 i Stockholm.
 • Anna Lovisa, född 1743-12-06 på Lahtis, död 1818-07-15 i Stockholm. Gift 1773-01-14 på Hermansaari med kaptenen Johan Magnus Blomstedt, född 1731, död 1807.
 • Reinhold Fredrik, född 1745-05-12 på Lahtis,
 • Gustaf Adolf, född 1746-05-02 på Lahtis. Mönsterskrivare vid Nylands dragonregemente 1756. Sergeant därst. 1760. Kornett 1762-06-23. Löjtnant 1771-06-19. Drunknade ogift 1773-11-15 i Kumlinge socken på Åland.
 • Johan Reinhold, född 1747. Major. Död 1794. Se Tab. 11
 • Eva Maria, född 1748-09-01, död 1832-08-02 i Stockholm. Gift 1767-10-15 Mustiala
 • Aurora, född 1749-08-04, död s.å. 15/8 i Lojo socken.[11]
 • Brita Charlotta, född 1750-08-29, död 1785-02-22 på Sveaborg. Gift 1777-08-12 på Hermansaari med översten Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad och adopt. von Arbin, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1828.
 • Aurora Elisabet, född 1752-10-26 i Helsinge socken, död 1810-09-06 Myrö. Gift 1782-12-26 med kaptenen friherre Arvid Gustaf Gyllengranat, född 1753, död 1788.
 • Sofia Albertina, född 1754-01-18 i Helsinge socken, död 1825-04-28 i Åbo. Gift 1781-05-31 på Hermansaari med hovrättsrådet Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, i hans 3:e gifte, född 1731, död 1792.
 • Otto Ernst, född 1755-01-24 i Helsinge socken, död som barn.[6]
 • Johanna Ottiliana, född 1756-02-25 i Helsinge socken, död som barn.[6]
 • Ulrika Christina, född 1757-03-28 i Helsinge socken, död 1831-01-31 Lahdentaka Gift 1781-05-31 på Hermansaari med kaptenen Bengt Axel Boije af Gennäs, adopt, friherre Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1734, 1808.

TAB 11

Johan Reinhold, (son av Johan Reinhold, tab10), född 1747-04-27. Volontär vid Nylands dragonregemente 1760. Korpral därst. s.å. 30/7. Furir 1762-08-30. Sergeant 1767-04-07. Stabskornett 1768-11-09. Löjtnant 1773-03-01. Kapten 1778-06-01. Major 1786-05-31. Avsked 1794. Död 1794-12-23 Prästkulla Gift 1776-03-31 i Stockholm med (friherrinnan) Fredrika Lovisa Sofia Giös i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-11-06 på Prästkulla med översten Lars Johan Jägerhorn af Storby, född 1752, död 1817), född 1758-07-06, död 1824-05-06 i Helsingfors, dotter av landshövdingen Lorens Johan Giös (friherre Giös), nr 279, och grevinnan Johanna Charlotta Posse.

Barn:

 • Eleonora Elisabet Charlotta, född 1778-01-06, död 1846-12-19 i Helsingfors. Gift 1:o 1800-10-15 på Prästkulla med sin kusin, kaptenen Georg Vilhelm Bruncrona, född 1775, död 1808. Gift 2:o 1818-07-26 med lagermannen, ledamoten av senatens för Finland justitiedepartement, verkl. statsrådet, RRS:tAO2kl, RRS:tVIO3kl Fredrik Vilhelm Krogius, finsk adelsman Edelheim, nr 177, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1798-01-21 med Anna Maria Franzén, född 1776-12-05, död 1816-04-20, dotter av hadlanden i Uleåborg Zakarias Franzén och Helena Schulin)6, född 1770-07-23 i Borgå, död 1833-05-25 i Helsingfors.
 • Johanna Fredrika Lovisa, född 1779-11-13, död 1846-02-07 Vik Gift 1796-08-25 på Prästkulla med sin syssling, kammarherren friherre August Filip Armfelt, född 1768, död 1839.
 • Evert, född 1781-09-27 på Prästkulla. Volontär vid Tavastehus regemente 1782. Furir därst. 1783-06-25. Kornett vid nylandsbrigadens lätta dragonkår s.å. 3/8. Löjtnant därst. 1805-05-04. Omkom ogift 1806-07-03 på Parola malm invid Tavastehus under en kappridning med sin svåger Jägersköld, varvid Taube, själv enögd, red på en enögd häst. Han antog förnamnet Bo.
 • Gustava Constantina Ulrika, född 1783-10-23 på Prästkulla, död där 1790-08-04.
 • Johan Reinhold, född 1785. Major. Död 1855. Se Tab. 12
 • Eva Sofia Christina, född 1788-07-11 på Prästkulla, död där s.å. 26/7.
 • Hedvig Gustava Christina, född 1790-11-11 på Prästkulla, död 1870-12-13 i Åbo. Gift 1807-12-31 på Prästkulla med översten Christer Ludvig Jägerskiöld, född 1784, död 1856.
 • Otto Lorentz, född 1795. Kapten. Död 1860. Se Tab. 16

TAB 12

Johan Reinhold, (son av johan Reinhold, tab 11), till Prästkulla fideikommiss. Född 1785-10-15 på Prästkulla. Stabsfänrik vid Nylands dragonregemente 1792-08-10. Kadett på Haapaniemi 1798-10-11. Utexaminerad 1802-07-09. Fänrik vid Svea livgarde s.d. Löjtnant därst. 1806-12-01. Avsked med majors n. h. o. v. 1810-04-01. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 60 bland adelsmän 1818-02-05. Major. Död 1855-04-09 på Prästkulla. Han bevistade, i egenskap av adjutant hos kommenderade generalen friherre G. M. Armfelt, fälttåget i Norge 1808 och deltog därunder i striden vid Lier s.å. 18/4. Gift 1814-01-01 Gammelgård

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1814-10-02, död 1847-01-18 i Alingsås. Gift 1835-07-26 på Prästkulla med friherre Jonas Alströmer, född 1807, död 1891.
 • Charlotta Sofia, född 1816-09-03, död 1893-06-25 i Mariehamn. Gift 1841-06-15 på Prästkulla med kaptenen och brukspatronen Lars Magnus Björkman, finsk adelsman Björkenhiem, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1821-06-24 på Ruotsila i Tyrvis' socken med Lovisa Vilhelmina Bergenhiem, född 1801-08-13, död 1840-03-12 Voujoki
 • Johanna Ottiliana, född 1820-08-19 på Prästkulla, död 1882-06-29 i Åbo. Gift 1850-06-01 på Prästkulla med sin kusin, översten Christer Ludvig Reinhold Jägerskiöld, född 1812, död 1904.
 • Johan Reinhold, född 1823. Hovmästare. Död 1898. Se Tab. 13.

TAB 13

Johan Reinhold (son av Johan Reinhold, tab 12), till Prästkulla fideikommiss. Född där 1823-01-26. Student i Helsingfors 1839-11-30. Studerade 1841–1843 ryska språket vid universitetet i Moskva. Auskultant i Åbo hovrätt 1846-06-19. Extra notarie därst. s. å. 19/12. Vice häradshövding 1850-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1851-11-07. Kopist i senatens kansliexpedition 1853-05-24. Avsked 1858-03-16 och bosatte sig på Prästkulla. Kammarjunkare vid ryska hovet 1864-05-24. Kammarherre därst. 1880-05-02. Hovmästares titel 1885-08-09. Död 1898-05-11 på Prästkulla. Gift 1:o 1856-05-08 med Alexandra Saltzman, född 1832-06-15, död 1867-06-20 i Helsingfors, dotter av statsrådet Fredrik Saltzman och Gustava Ulrika Ehrenmalm. Gift 2:o 1873-12-07 med Ida Alexandra Amnorin, född 1845-02-09, död 1909-02-12 i Helsingfors och begraven i Tenala socken, dotter av kofferdikaptenen Alexander Julius Amnorin och Sofia Helena Sundman.

Barn:

 • 1. Elin Alexandra, född 1857-01-17 i Helsingfors, död 1871-01-15 på Prästkulla.
 • 1. Johan Reinhold, född 1859. Kapten. Död 1915. Se Tab. 14.
 • 1. Lovisa Gustava, född 1860-12-28 på Prästkulla, liksom de följande syskonen, död 1890-06-07 i Helsingfors. Gift 1889-08-21 på Prästkulla med maskindirektören och statsrådet Carl Anshelm Nordman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1897-06-26 i Kensington, England, med Margaret Adeline Travers, född 1860-12-23, dotter av Benjamin Travers och Abigail Pryor), född 1844-12-16 i Vörå socken, död 1925-03-10 i Helsingfors.
 • 1. Otto Fredrik, född 1862. Bankkommissarie. Död 1922. Se Tab. 15.
 • 1. Sofia Helena (Sonja), född 1864-06-27. Gift 1895-06-27 med vice konsuln Carl Herman Boning, född 1855-02-09 i Ekenäs, död 1918-09-21 i Helsingfors.
 • 1. Maria Elisabet, född 1866-03-15, död 1867-06-17 på Prästkulla.
 • 2. Artur Evert Johan, född 1874-09-09. Student i Helsingfors 1895-05-19. Prokurist vid Nordiska aktiebankens för handel och industri huvudkontor i Helsingfors 1914. Kamrer vid Nordiska föreningsbankens huvudkontor i samma stad 1919-10-01, pensionerad 1930. Konsul för Venezuelas förenta stater 1928. Gift 1909-08-22 med skådespelerskan Carin Elisabet (Lisa) Håkansson, född 1880-01-06 i nämnda stad, dotter av musikdirektören Hjalmar Emanuel Håkansson och Julia Matilda Stenius.
 • 2. Emma Elisabet, född 1877-12-06. Död 1938-02-28 i Danderyds förs. Gift 1909-10-25, Stockholm med byråchefen i riksförsäkringsanstalten, KVO2kl, RNO, m.m., Georg Albert Emil Eisen, född 1878-11-17 i Stockholm.

TAB 14

Johan Reinhold (son av Johan Reinhold, tab 13), född 1859-04-11 på Prästkulla. Kadett i Fredrikshamn 1874-07-09. Underlöjtnant vid 1, ryska, skarpskyttebataljonen 1881-08-20. Transp. till 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1882-10-08. Löjtnant därst. 1886-04-05 med tur från 1885-08-20. Stabskaptens avsked 1887-02-09. Död 1915-04-24 i Helsingfors under en resa och begraven i Tenala socken. Han innehade Prästkulla fideikommiss i nämnda socken. Gift 1900-09-14 i Åby kyrka Kalmar län med Agnes Maria Alice Morsing, född 1865-10-04, i Uppsala, dotter av majoren Gustaf Napoleon Morsing och Agnes Maria Aurore Christiansen.

Barn:

 • Johan Reinhold, född 1901-08-07 på Prästkulla, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1920-05-27. Filosofie kandidat därst. 1924-12-18. Agronomieexamen 1926-05-22.
 • Agnes Helena Lovisa, född 1903-09-07. Gift 1925-09-14 på Prästkulla med kaptenen vid finska generalstabens första divisions stab Ragnar Robert Grönvall, född 1901-02-28 i Esbo socken.
 • Bo'' Evert Otto, född 1905-05-26. Student i Helsingfors 1924-05-31.

TAB 15

Otto Fredrik (son av Johan Reinhold, tab 13), född 1862-02-07 på Prästkulla. Student i Helsingfors 1881-05-27. Kontorsskrivare på extra stat vid Finlands banks kontor i Björneborg 1890-05-20. T. f. äldre bokhållare vid bankens direktion s. å. Yngre bokhållare därst. 1894-09-27. Äldre bokhållare 1895-05-27. Kassör vid bankens kontor i Björneborg s. å. 20/7. T. f. kommissarie vid bankens provisoriska kontor i Tavastehus 1900-12-00. Kassör därst. 1901-08-26. Kommissarie för kontoret i Kotka 1904-10-20. Avsked 1905-10-24 och bosatte sig på den av honom inköpta parcellägenheten Karhunpää i Tuulois' socken. Död 1922-02-08 i Tavastehus. Gift 1909-02-28 i Tuulois' socken med Signe Maria Eskelä, född 1885-08-03 i Ikalis, dotter av torparen Taavetti Viktori Eskelä och Elina Vilhelmina Ylinikkilä.

Barn:

 • Ingeborg Maria Elisabet
 • Jarl Ivar Evert
 • Irene

TAB 16

Otto Lorentz [Evert], vilket senare namn efter äldste broderns död 1806 utbyttes mot släktnamnet Evert, (son av Johan Reinhold, tab 11), född 1795-06-01 på Prästkulla. Kadett vid Karlberg 1811-08-10. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid andra livgrenadjärregementet s. å. 17/5. Löjtnant därst. 1822-12-20. Kapten 1831-12-30. RSO 1843-02-06. Avsked 1848-05-09. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1860-11-07 i Linköping. Han bevistade fälttåget i Norge 1814. Ägde Ravnäs i Konungssunds socken Östergötlands län. Gift 1:o 1831-10-15 i Norrköping med Emilia Wolffelt, född 1809-12-03 på Trosby boställe i Tjällmo socken Östergötlands län, död 1834-04-21 på Ravnäs, dotter av majoren Fredrik Magnus Wolffelt, och Catharina Elisabet Wejdling. Gift 2:o 1837-03-30 på Tärnö i Husby-Oppunda socken Södermanlands län med grevinnan Adamina Vilhelmina Cronstedt af Fullerö, född 1804-10-15 på Sveaborg, död 1881-10-30 i Linköping, dotter av generallöjtnanten greve Johan Adam Cronstedt af Fullerö, och friherinnan Beata Ottiliana Maria Stackelberg.

Barn:

 • 1. Otto Fredrik, född 1832. Generallöjtnant. Död 1906. Se Tab. 17.
 • 1. Evert Reinhold Mauritz, född 1834. Kammarherre. Död 1895. Se Tab. 18.
 • 2. Emilia Lovisa Ottiliana, född 1838-01-21 på Ravnäs, död där s. å. 30/1.
 • 2. Hedvig Adamina, född 1839-01-07 på Ravnäs. Stiftsjungfru. Död 1915-02-18 i Stockholm, Engelbrekts och begraven på Karlstads kyrkogård. Gift 1866-09-07 i Linköping med majoren Fritz Gustaf Otto Emil von Axelson, i hans 2:a gifte, född 1831, död 1894.
 • 2. Sofia Fredrika Lovisa, född 1843-05-14 på Ravnäs. Stiftsjungfru. Död 1929-05-22 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1867-12-10 i Linköping med översten i armén, överstelöjtnanten i andra livgrenadjärregementets reserv, KVO2kl, RSO, Carl Anders Georg Ahnström, född 1839-04-24 Korsäter, död 1904-11-13 i Linköping.

TAB 17

Otto Fredrik, (son av Otto Lorentz [Evert], tab 16), född 1832-12-27 i Norrköping. Kadett vid Karlberg 1847-12-14. Utexaminerad 1851-10-18. Underlöjtnant vid andra livgrenadjärregementet s. å. 28/10. Avslutade kursen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1856-05-06. Löjtnant s. å. 17/9. Generalstabsofficer 1858-09-21. Adjutant vid femte militärdistriktets stab 1859-04-30. Adjutant vid andra militärdistriktets stab 1864-09-21. Kapten s. å. 1/11. Stabschef vid femte militärdistriktets stab 1867-10-12. Ledamot av kommittén för utarbetande av nytt infanteriexercisreglemente 1868–1870. Major i armén 1868-06-04. Stabschef vid fjärde militärdistriktets stab 1869-04-16. LKrVA s. å. 25/9. RNS:tOO 1870-05-11. Överstelöjtnant vid ovann. regemente 1872-04-05. RSO s. å. 27/5. Ledamot av styrelsen för Norrköpings tekniska skola 1873. Chef för skjutskolan 1874. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1875-01-15. Chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition s. å. 30/1. Ledamot av svensk-norska eldhandvapenskommittén 1877–1879. Övervar trupprörelserna vid Hald i Danmark 1877-07-00. KDDO 2gr s. å. 28/7. OffFrHL 1878-03-30. Överste i armén 1879-01-24. Statsråd, och chef för lantförsvarsdepartementet 1880-04-19. Överste och chef för Bohusläns regemente 1881-02-04. KSO1kl s. å. 1/10. Avsked från statsrådsbefattningen 1882-06-16. Transp. som överste och chef till Västgötadals regemente s. å. 7/7. KSAO2kl s. å. 15/9. Övervar trupprörelserna med Västra, VI. och XII. tyska kårerna kring Breslau och Dresden s. å. RPrRÖO 2kl s. å. 19/10. Bevistade krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1883. Inspektor vid Vänersborgs högre allmänna läroverk 1886–1889. Generalmajor i armén 1888-09-13. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträde i Stockholm s. å. Chef för femte fördelningen och generalbefälhavare i femte militärdistriktet 1890-02-07. Ledamot av kommittén för avgivande av yttrande över förslag till grunder för ny härordning 1890–1891. Ledamot av utrustningskommissionen 1891-10-12. Ordförande i kommittén för avgivande av yttrande över förslag till nytt infanteriexercisreglemente 1894-02-12–12/4. KmstkSO s. å. 1/12. Ordförande i kommittén för att slutligt avfatta förslag till nytt exercisreglemente för infanteriet 1895-01-08–22/2. Generallöjtnant i armén 1897-09-16. Ordförande i kommissionen för utarbetande av förslag till ändringar i infanteriskjutskolans organisation s. å. 22/10–8/12. Ordförande bland arméns fullmäktige vid dess sammanträde 1898. Militär ledamot av högsta domstolen s. å. 30/12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i generalitetets reserv 1899-07-07. Avsked ur generalitetets reserv 1902-06-06. Död 1906-01-11 i Stockholm och begraven s. å. 16/1. Gift 1863-10-16 i Vadstena med friherrinnan Augusta Maria Rehbinder nr 77, född 1836-06-28 Strand, död 1918-03-04 i Karlskrona ]] och begraven på nya kyrkogården i Stockholm, dotter av majoren friherre Arvid Bernhard Rehbinder, och grevinnan Anna Maria Charlotta Spens.

Barn:

 • Anna Maria Emilia Adamina, född 1865-04-30 i Linköping.
 • Otto Arvid Reinhold, född 1866-12-02 i Linköping, död 1867-11-27 i Vadstena.
 • Catharina Augusta Emilia (Carin), född 1869-03-03 i Vadstena, död 1926-12-28 i Äppelviken, Sthlm, Bromma förs,. Gift 1896-10-12 i Östermalmskyrkan i Stockholm med översten i IV. arméfördelningens stab, före detta chefen för Karlskrona grenadjärregemente, KSO1kl, m. m., Axel August Meister, född 1865-03-30 i Karlskrona, död 1932-09-28 i Stockholm, Johannes förs.
 • Augusta Charlotta Emilia, född 1870-10-21 i Stockholm, död 1872-10-09 i Norrköping.
 • Märta Sofia Emilia, född 1871-11-17 i Stockholm.
 • Ida Emilia, född 1873-10-05 i Norrköping, död 1875-12-29 i Stockholm.

TAB 18

Evert Reinhold Mauritz, (son av Otto Lorentz [Evert], tab 16), född 1834-04-02 Ravnäs. Student i Uppsala 1851-06-06. Furir vid första livgrenadjärregementet s. å. 13/8. Officersexamen 1852-12-12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1853-08-11. Löjtnant därst. 1861-03-05. Kapten 1874-02-20. RSO 1878-05-15. T. f. bevakningsbefälhavare vid kronoarbetsstationen å Borghamn 1884. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1886-04-30. Avsked ur regementets reserv 1888-12-14. Ordförande i Vikbolands hushållningsgille 1891–1895. Kammarherre 1893-12-01. Ombudsman för Jonsbergs socken i Vikbolandsbanan 1893–1894. Ordförande i vägstyrelsen inom östkinds härad 1894. Suppleant i hästpremiertngsnämnden s. å. Död 1895-12-14 på Broxviks fideikommiss i Jonsbergs socken Östergötlands län. Han innehade genom sitt gifte nämnda fideikommissegendom och kallade sig till följd därav Taube von Block. Ägde 2 1/2 mantal Långtorp och Sten, båda i Konungsunds socken samt 1/2 mantal Bjärkhusa i Östra Stenby socken Östergötlands län och dessutom 1876–1885 Täcktöborg i Klockrike socken Östergötlands län. Arrenderade Skrukarp i Kristbergs socken Östergötlands län 1867–1876. Gift 1864-09-22 på Broxvik med Anna Betzy Talena Maria von Röök-von Block nr 2096, född 1841-12-29 på sistnämnda egendom, död 1905-04-13 i Norrköping, dotter av kammarherren Lars Adolf Fredrik Gustaf von Röök-von Block, nr 2096, och Beda Sofia Ridderborg-von Block, nr 1428.

Barn:

 • Sofia Emilia Catharina Vilhelmina, född 1865-09-30, på Broxvik, död där 1866-01-15.
 • Elisabet Sofia, född 1867-01-20 på Broxvik. Gift 1910-06-12 på Broxvik med majoren Hjalmar Oskar Schmidt, född 1853, död 1914.
 • Maria Emilia (Maj), född 1868-09-26 på Skrukarp. Stiftsjungfru. Död 1908-01-09 i Skara. Gift 1895-09-22 på Broxvik med lantbrukaren Georg Axel Emil Silfverswärd, född 1858, död 1908.
 • Otto Gustaf Evertson, född 1869-11-03 på Skrukarp, död där 1870-04-16.
 • Anna Emilia Ulrika, född 1872-09-27 på Skrukarp, död 1883-05-18 på Täcktöborg.
 • Betsy Alma Augusta, född 1873-04-29 på Skrukarp. Gift 1899-10-25 i Linköpings domkyrka med kaptenen vid första livgrenadjärregementet RSO, GV:sOlM, m. m., Karl Otto Ahnström, född 1871-06-17 i Skeda socken Östergötlands län, död 1919-02-28 i Stockholm.
 • Lars Otto Mauritz, född 1874. Kammarjunkare. Se Tab. 20.
 • Gustaf Fredrik (Gösta-Fredrik), född 1876-08-03 på Skrukarp, död 1888-08-20 Borghamn

TAB 19

Evert Carl Jakob, (son av Evert Reinhold Mauritz, tab 18), född 1870-12-18 Skrukarp. Styrmansexamen i Västervik 1894-04-28 och sjökaptensexamen i Kalmar 1895-05-01. Reservsjöofficersaspirantexamen 1896. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 9/10. Löjtnant därst. 1904-10-28. Avsked 1911-01-20. Befälhavare på olika ångare. Gift 1:o 1902-11-08 i Hamburg med Gunhild Amalia Alfrida Storck, född i Göteborg, Kristine förs. Gift 2:o 1923-03-31 i Göteborg, Christina med Edit Linnea Gurmund, född 1887-04-18 i nämnda stad, dotter av spannmålshandlaren Johan Peter Gurmund och Hulda Hansson.

Barn:

 • 1. Sven Evert Magnus, född 1903-09-25 i Göteborg. Realskolexamen. Inneh. klädnings- och manutakturaffär i Jönköping sedan 1928-10-01. Gift 1929-11-30 i Norrköping med Margit Agnes Josefina Jonsson, född 1902-09-03 i sistnämnda stad, dotter av spinnmästaren Josef Isak Jonsson och Agnes Dorotea Andersson.
 • 1. Carl Erik Vilhelm, född 1906-04-06 i Göteborg. Korrespondent. Gift 1930-06-05 med Helfrid Edit Margareta Gustafsson, född 1905-12-07
 • 2. Evert Carl-Johan

TAB 20

Lars Otto Mauritz, (son av Evert Reinhold Mauritz, tab 18), född 1874-08-03 Skrukarp. Lantbrukselev vid Lundby i Södermanland 1898–1899. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1899–1901. Inspekter vid Ådö i Helgesta förs, Söd. 1902–1903. Arrenderade Broxvik 1903–1905. Ordförande i kommunalstämman i Jonsbergs socken Östergötlands län. Kammarjunkare 1912-12-31. Kommunalfullmäktig i nämnda socken. Nämndeman. RVO 1926-06-06. Kammarherre 1928-06-06. RJohO 1933. Innehar sedan 1905 Broxviks fideikommiss i Jonsbergs socken och bär såsom innehavare härav namnet Taube von Block. Inneh. dessutom fideikommisskapital. Gift 1912-04-03 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm d:o med Ingeborg Sofia Lilliehöök'' af Gälared och Kolbäck, född 1882-09-17 i Stockholm, dotter av överdirektören Hjalmar Hugo Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Ingeborg Emilia Augusta Enell.

Barn:

 • Otto Hugo Lennart
 • Augusta Betzy Gunilla
 • Otto Gustaf Reinhold
 • Anna Ingeborg Margaretha

TAB 21

Magnus Reinhold, (son av Evert Reinhold Mauritz, tab 18), född 1883-08-03 Täcktöberg. Mogenhetsexam, i Linköping 1901-05-25. Volontär vid andra livgrenadjärregementet s. å. 14/6. Sergeant därst. 1902-07-30. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare vid nämnda regemente 1903-08-25. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant vid regementet s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1908-02-28. Repetitör vid skjutskolan 1909. Andre lärare därst. 1910–1911. Genomgick krigshögskolan 1912–1914. Tjänstg. vid generalstaben och militärassistent vid statens järnvägar 1915–1920. Kapten 1918-12-06. RSO 1924-06-06. Tjänstg. vid generalstaben 1927. Major vid Jönköpings-Kalmar regemente s. å. 3/6 fr.o.m. 1928-01-01. Avsked med förtidspension 1937-04-16 fr.o.m. s.å. okt. 1. Major i Jönköpings-Kalmar reg:tes reserv. Gift 1914-10-17 i Stockholm, Engelbrekts förs, ]] med Sigrid Harriet Carola Olson, född 1887-12-03 i Kristianstad, dotter av ryttmästaren vid Skånska dragonreg:tet Carl Alexander Florentin Olson och Sigrid Malmsten.

Barn:

 • Sigrid Betzy Marianne
 • Ingegerd Astrid Margareta
 • Carl Erik Evert Magnus
 • Harriet
 • Carl-Reinhold Otto Lorentz


TAB 22

Otto Ludvig, (son av Otto Ernst, tab 9), född 1712. Rustmästare 1727. Adjutant 1735. Fänrik 1740. Löjtnant 1742. Kaptenlöjtnant 1748. Kapten 1750. RSO 1755-01-13. Sekundmajor 1757-01-21. Överstelöjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1771-06-12. Transp. till Åbo läns regemente 1772-03-11. Transp. till Jämtlands dragonregemente 1773-05-03. Avsked s. å. 7/6. Död 1774-01-06 på sin gård Degerö i Helsinge socken. Gift 1751 med friherrinnan Sofia Elisabet Mellin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1735 med löjtnanten friherre Otto-Armfelt, född 1710, död 1742), född 1716. Dotter av överstelöjtnanten friherre Lorentz Mellin, och Anna Christina Brunow.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1752-02-14 i Helsinge socken, död barn.[6]
 • Hedvig Sofia, född 1754-02-19 i Helsinge socken, död barn. [6]
 • Ulrika Elisabet, född 1755, död 1816-03-18 i Stockholm. Gift 1776-05-28 på Degerö med generalen Nils Kellander, adlad Mannerskantz, A, född 1738, död 1809.
 • Fredrika Charlotta, född 1760-10-24, i Helsinge socken, död där s. å. 9/12. [6]
 • Sofia Gustava, född 1763, död 1782-12-05. Gift 1780-11-23 med landshövdingen Johan Henrik Munck af Fulkila, friherre Munck, i hans 1:a gifte, född 1748, död 1817.

TAB 23

Volter Ludvig, (son av Claes Johan, tab 7), född 1684 i Reval5. Volontär vid Pistolekors' (sedan Skyttes) värvade infanteriregemente 1697. Kornett vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-24. Löjtnant därst. 1702-01-11. Kapten vid Björneborgs infanteriregemente 1710-09-04. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Död 1723-06-00. Gift 1708-02-11 i Hiitola socken med Barbara Christina Freidenfelt, levde 1762-11-22, död vid 80 års ålder, dotter av ryttmästaren Göran Johan Freudenberg, adlad Freidenfelt, och hans 1:a fru Catharina Duncker.

Barn:

 • Helena Christina, född 1708, död 1731-12-00. Gift 1728-01-09 i Kangasala socken med löjtnanten vid Björneborgs regemente Simon Johan von Pfaler i hans 1:a gifte (gift 2:o 1734-06-05 i Karkku socken med Helena Klick, döpt 1707-07-12 i Pyttis' socken, död 1768-10-21 Sankila
 • Ottiliana, levde 1738.
 • Georg Johan, född 1710. Fänrik. Död på 1740-talet. Se Tab. 24.
 • Gertrud Elisabet, levde 1738.
 • Anna Sofia, född 1714, död 1766-04-09. Gift 1:o med föraren Johan Adolf Stålhane, född 1701, död 1742. Gift 2:o 1743-07-24 med kaptenen Gotthard Georg von Rehausen, i hans 3:e gifte, född 1689, död 1752.
 • Christoffer Reinhold, född 1715. Fänrik. Död 1795. Se Tab. 35.
 • Catharina, född 1718-07-03 Eknäs, död 1761-06-17 Munkenäs. Gift 1756-02-09 med majoren Erik Johan Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1715, död 1780.

TAB 24

Georg Johan, (son av Volter Ludvig, tab 23), född 1710-03-01 Asila Furir vid Björneborgs regemente 1721-11-00. Förare därst. 1722-01-01. Avsked s. å. 14/8. Rustmästare 1725-09-24. Avsked 1740-03-29. Fänriks karaktär 1744-10-13. Död på 1740-talet. Gift 1738-10-05 med Hebbla Helena Tandefelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Anders Wikman i hans 2:a gifte, född 1730, död 1797-01-23 Storby

Barn:

 • Adam Ludvig, född 1739. Löjtnant. Död 1818. Se Tab. 25
 • Vendla Christina, född 1742-04-01 Hovila
 • Margareta Sofia, född 1743, död 1830-01-27 på Storby i Sysmä socken. Gift med befallningsmannen Erik Holmsten, född 1748, död 1809-06-24 i Sysmä socken.
 • Bengt Johan, född 1746-04-10 i Hartola (Gustaf Adolfs) socken. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1765. Korpral därst. s. å. 30/7. Sergeant 1769-12-01. Fältväbel 1776-09-21. Död ogift 1781-03-14 i Viitasaari socken.

TAB 25

Adam Ludvig, (son av Georg Johan, tab 24), född 1739-06-23 i Sysmä socken. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1750-01-15. Mönsterskrivare vid Björnbergs värvade regemente 1757-10-13. Rustmästare vid förstn. regemente 1760-01-31. Furir därst. 1763-10-13. Förare 1765-08-26. Sergeant 1770-12-02. Fänrik 1783-05-23. Löjtnants avsked 1791-04-24. Död 1818-12-05 Vanhainen Gift 1768-09-23 (31/12?), efter k. tillstånd, med sin kusin Anna Sofia Taube, född 1750-08-31 i Mouhijärvi socken, död 1809-11-05 i Luhango socken, dotter av fänriken Christoffer Reinhold Taube och hans 1:a fru Elsa Margareta Lampeel.

 • Barn6:
 • Helena Margareta, född 1768-12-20 i Sysmä socken, död där 1817-01-23. Gift 1795-03-13 med lantmäteriauskultanten Per Widbom.
 • Evert, död ogift 1793-10-00.
 • Vendla, död ogift 1793-10-00.
 • Anders Johan, född 1772. Sergeant. Avsked. Död ogift 1840 i Luhango socken.
 • Eva Lovisa, född 1774. Gift med kapellanen i Luhango Carl Niklas Langberg, född 1765, död 1802-06-20.
 • Adam Vilhelm, född 1780. Fänrik. Död 1843. Se Tab. 26
 • Otto Henrik, född 1782. Lantmäteriauskultant 1807. Placerad fänrik vid Jönköpings regemente 1811-12-20. Fänrik vid regementet 1812-03-03. Löjtnants avsked 1818-01-12. Död ogift 1831-08-30 i Luhango socken.
 • Maria Fredrika, född 1788-04-04, död ogift 1880-09-12 på Vanhainen. Var blind.

TAB 26

Adam Vilhelm, (son av Adam Ludvig, tab 25), född 1780-12-08. Lantmäterielev 1790-06-13. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1790-10-09. Sergeant på extra stat därst. 1803-06-29. Stabstänrik vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Avsked. Död 1843-09-03 i Luhango socken. Gift 1833-05-07 med Hedvig Mattsdotter, född 1797 i Jämsä socken, död 1891-04-17. Dotter av torparen Matts Mattsson och Maria Mikaelsdotter.

Barn:

 • Carl Johan, född 1831. Lantbrukare. Död 1879. Se Tab. 27
 • Christina Sofia, född 1834-08-27, död s. å. 14/10.
 • Maria Lovisa, född 1835-12-10, död ogift 1856-12-09.
 • Gustaf Adolf, född 1841-07-29, död 1847-06-26.

TAB 27

Carl Johan (son av Adam Vilhelm, tab 26), född 1831 8/. Ägde Vanhainen i Luhango socken. Död där 1879-03-01. Gift 1857-03-22 med Amanda Gustava Weber, född 1835-03-12, död 1916-07-12 i Kalajoki prästgård, dotter av kaptenen Conrad Erik Weber och Albertina Forsberg.

Barn:

 • Amanda Maria, född 1859-02-16 på Vanhainen, liksom syskonen. Gift 1881-07-12 i Luhango socken med prosten och kyrkoherden i Kalajoki pastorat Jaakko Pohjonen, född 1855-05-05. Död 1922-10-19.
 • Elin Eleonora, född 1860-08-05, död 1868-05-14 på Vanhainen.
 • Carl Vilhelm, född 1862. Järnvägsbokhållare. Död 1918. Se Tab. 28.
 • Gustaf Adolf, född 1864. Kyrkoherde. Död 1918. Se Tab. 29.
 • Helena Josefina, född 1865-09-17, död 1866-05-14 på Vanhainen.
 • Jakob Julius, född 1867-03-06. Arbetsförman. Död ogift 1926-10-07 i Helsingfors.
 • Johan Albert (Johannes), född 1868. Stationsinspektor. Död 1926. Se Tab. 33.
 • Anna Eleonora, född 1871-09-17, död ogift 1908-04-01 i Kalajoki prästgård.

TAB 28

Carl Vilhelm (son av Carl Johan. tab 27), född 1862-09-11 på Vanhainen. Elev vid statsjärnvägarna i Finland. T. f. stationsinspektor vid Limingo järnvägsstation 1886. Telegrafist vid Gamlakarleby järnvägsstation. Andre bokhållare vid S:t Michels station 1887-09-10. Avsked 1891 och överflyttade till Nordamerika. Död där 1918-12-14. Gift 1886-11-30 i Viborg med Hulda Sofia Lachtelin, född 1855-08-14 i Vasa, dotter av äldre bokhållaren vid Viborgs järnvägsstation Christian Reinhold Lachtelin och Anna Sofia Palmgren.

Barn:

 • Aarre Reinhold, född 1888-03-09 i Gamlakarleby. Elektriker i Nordamerika.
 • Ester Amanda, född 1891-10-23, död 1892-11-14 i Jokkas' socken.

TAB 29

Gustaf Adolf (son av Carl Johan, tab 27), född 1864-02-09 Vanhainen Student i Helsingfors 1881-06-05. Prästvigd och ordinerad till pastorsadjunkt i Saarijärvi 1888-07-01. Kapellan i Vekkelaks 1892-06-14. LRS:tStO3kl 1907-05-05. Kyrkoherde i Fredrikshamns och Vekkelaks' försars pastorat 1913, med tillträde 1914-05-01. Död 1918-04-20 invid Kouvola, på ett ohyggligt sätt mördad av de upproriska under Finlands frihetskrig. Gift 1888-08-02 i Saarijärvi socken med Amy Alice Lilius, född 1863-12-26 i Karttula socken, dotter av kapellanen och vice pastorn Anton Lilius och Amanda Perdén.

Barn:

 • Erkki Olavi, född tvilling 1897-07-28 i Vekkelaks' kapellansgård, liksom de följande syskonen, död s. å. 19/9.
 • Eino Sakari, född tvilling 1897-07-28, död s. å. 8/9.
 • Anna Elina, född 1898-09-25. Gift 1920-03-28 i Fredrikshamn med avdelningschefen i försvarsministeriet, överstelöjtnanten Auno Antero Kaila, född 1898-02-13 i Karleby socken.
 • Aino Inkeri, född 1900-01-12. Student 1919-05-30. Lärarinna. Filosofie kandidat 1932-10-13.
 • Olli, född 1901-06-25. Student i Helsingfors. Biblioteksamanuens.
 • Kerttu Ilona, född 1904-03-12. Kontorist. Gift 1928-07-14 i Fredrikshamn med kaptenen vid karelska gardesregementet Paul-Åke Mortimer Johansson, född 1903-01-21 i Kronoby socken.
 • Arvo Johannes, född 1905-06-01, död 1906-11-27 i Vekkelaks.

TAB 30

Paavo (son av Gustaf Adolf, tab 29), född 1890-03-07 i Saarijärvi socken. Student i Helsingfors 1910-06-02. Elev vid tekniska högskolan i nämnda stad. Disponent för Ristiniemi glasbruk. Filosofie kandidat 1920-05-29. Lärare vid samlyceum i Fredrikshamn 1922. Filosofie magister 1923-05-31. Gift 1919-07-21 i Vekelaks med Vieno Vellamo Salojärvi, född 1895-10-07 i Fredrikshamn. Odontol. Licentiat 1920. Dotter av orgelnisten i Vekkelaks Kaarlo Gideon Salojärvi och Lempi Johanna Alander.

Barn:

 • Kaarlo Juhani
 • Raili Sirkka
 • Jorma

TAB 31

Ilmari (son av Gustaf Adolf, tab 29), född 1892-08-21 i Vekkelaks' socken. Student i Helsingfors 1913-06-03. Extra tjänsteman vid länsstyrelsen i Nylands län 1922-01-08. Gift 1924-12-06 i Helsingfors med Lempi Lyyli Kollanus, född där 1897-12-16, hushållsskolelärarinna, dotter av fabrikanten August Kollanus och Johanna Ylönen.

Barn:

 • Reinhold Kai August

TAB 32

Martti (son av Gustaf Adolf, tab 29), född 1895-08-21 i Vekkelaks' socken: bevistade Finlands frihetskrig 1918. FinlFrM2kl 1919. FrKMM. Gift 1927 i Rovaniemi socken med Martta Valkonen.

Barn:

 • Vappu Marjatta

TAB 33

Johan Albert (Johannes) (son av Carl Johan, tab 26), född 1868-12-10 Vanhainen Elev vid statsjärnvägarna i Finland. Telegrafist vid Korpi järnvägsstation 1894-05-05, vid Nummela station 1896-04-01. Andre bokhållare vid Åbo järnvägsstation 1900. Stationsinspektor vid Kiikka station 1918-10-19. Tillika postexpeditionsföreståndare därst. Död 1926-03-09 i Kiikka. Gift 1896-06-07 i Uskela socken med Hilda Vilhelmina Jundell, född 1869-05-01 i sistnämnda socken, dotter av godsägaren Henrik Johan Jundell och Vilhelmina Fredrika Lietzien.

Barn:

 • Ester Vilhelmina, född 1897-12-07 i Vichtis' socken. Sjuksköterska.
 • Katri Helena, född 1899-08-19 vid Nummela station. Barnträdgårdsföreståndarinna i Nyslott 1923.
 • Erkki Juhani, född 1901-07-13 i Åbo. Student 1922. Reservfänrik 1927.
 • Antti Sakari, född 1904-04-09 i Åbo. Student 1925. Reservfänrik 1926.

TAB 34

Aarne Olavi (son av Johan Albert, tab 33), född 1902-08-06 i Åbo. Reservfänrik 1924-04-02. Fänrik vid karelska gardet 1927-05-06. Överförd till reservofficersskolan i Fredrikshamn 1928-06-15. Löjtnant 1929-03-29. Gift 1928-05-27 i Helsingfors med Saimi Sigrid (Kissi) Kaila, född 1903-07-28 i Gamlakarleby, dotter av prosten och kyrkoherden Edvard Johansson och Anna Köhlin.

Barn:

 • Anna Helena (Leena)

TAB 35

Christoffer Reinhold, (son av Volter Ludvig, tab 23), född 1715-08-21. Korpral vid Åbo läns regemente 1731-09-21. Avsked 1739-05-01. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1747-12-18. Transp. till Tavastehus läns regemente 1753-04-01. Fänriks avsked 1763-10-12. Död 1795-10-01. Gift 1:o 1739-10-02, Lieso Gift 2:o 1778-03-29 Kerisalo s infanteriregemente Didrik Bauman, född 1693-02-07, död 1774-05-02 Teinsjärvi

Barn:

 • 1. Eva Christina, född 1743.
 • 1. Peter Ludvig, född 1745. Förare. Död 1778. Se Tab. 36.
 • 1. Johan Reinhold, född 1747. Fänrik. Död 1816. Se Tab. 40.
 • 1. Anna Sofia, född 1750-08-31 i Mouhijärvi socken11, död 1809-11-05. Gift 1768-12-31 med sin kusin, löjtnanten Adam Ludvig Taube, född 1739, död 1818.
 • 1. Catharina Eleonora, född 1753-03-08 i Mouhijärvi socken11, död 1808-05-06 i Viitasaari socken. Gift 1777-04-27 i sistnämnda socken med ekonomikommissarien Matts Kaupen. [10]
 • 1. Andres Fredrik, född 1755-08-10, död 1756-05-05 i Kuhmois' socken.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1757-06-15 och död 1762-01-16 i Kuhmois' socken.
 • 1. Otto, född 1760-02-04 och död s. å. 11/5 i Kuhmois' socken.
 • 1. Adam, född 1763-04-26 i Kuhmois' socken.
 • 1. Carl Gustaf, född 1764. Underlöjtnant. Död 1832. Se Tab. 41.
 • 2. Jakob Magnus, född 1775-12-22 och död 1776-12-13 i Jorois' socken.
 • 2. Arvid Joakim, född 1777. Major. Död 1829. Se Tab. 42
 • 2. Carl Adolf, född 1778. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 72.

TAB 36

Peter Ludvig, (son av Christoffer Reinhold, tab 35), född 1745-10-10. Mönsterskrivare vid Tavastehus läns regemente 1761-09-19. Volontär därst. 1762-08-09. Furir därst. 1763-10-12. Förare 1766-12-18. Död 1778-01-01. Gift med sin farbrors svägerska Erika Aurora Tandefelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1759-07-00 med löjtnanten friherre Otto Magnus Rehbinder, död omkr. 1766), född 1738-08-16, död 1818-06-03 Storby

Barn:

 • Ebba Margareta, född 1768-09-27. Gift 1796-09-04 i Karttula socken med drängen Johan Johansson Hyvönen.
 • Helena Juliana, född 1771, död 1836-11-09 i Sysmä socken. Gift där 1791-03-13 med styckjunkaren Gustaf Johan Reikhoff, född 1768, drunknade 1798-03-13 i Sysmä socken.
 • Eva Aurora, född 1776-06-01, död 1777-02-18.
 • Peter Johan, född 1777. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 38

TAB 37

Henrik Gustaf, (son av Peter Ludvig, tab 36), född 1775-03-04. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1790. Korpral därst. 1797-09-30. Rustmästare 1798-06-16. Sergeant 1802-06-28. Fänriks avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 60 bland adelsmän. Gift 1:o 1795-07-26 med Ebba Maria Holmsten. 2:0 1809-01-24 Med Maria Albertina Svanström, död 1820-07-27 i Luhango socken.

Barn:

 • 1. Erika Sofia, född 1795-09-27 i Sysmä socken, död 1857-01-27 i Björkö socken. Gift med löjtnanten i rysk tjänst Göran Lepikko.
 • 1. Lovisa Ottiliana, född 1799-09-04.
 • 1. Maria Carolina, född 1801-10-12.
 • 2. Henrik Gustaf, född 1809, död 1810-07-12.
 • 2. Otto Johan, född 1811-06-30, död 1813-08-28.
 • 2. Aurora Maria Agata, född 1813-09-02 i Luhango socken, död 1849-06-14 i Bräkylä. Gift 1834-06-08 i Luhango med kapellanen därst. Alexander Magnus Brummer, född 1811-01-05 i Sysmä socken, död 1855-06-25 i Bräkylä.
 • 2. Anders Henrik, född 1816-01-15, död 1822-11-13.
 • 2. Erik Johan, född 1818-01-04. Lantbrukare. Död ogift 1845 i Luhango socken.
 • 2. Fredrika Sofia, född 1820-03-24. Gift 1838-03-13 med lantmäterieleven Erik Gustaf Judén.

TAB 38

Peter Johan, (son av Peter Ludvig, tab 36), född 1777-12-21. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1794. Fältväbel 1797-08-04. Löjtnants avsked. Död 1833-01-15 Huittila Gift 1806-12-21 i nämnda socken med Margareta Christina Röö i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sergeanten Benjamin Segersven, död 1805-11-05), född 1777-10-28, död 1841-10-02 Strandgård

Barn:

 • Agata Lovisa Ulrika, född 1807-09-08 på Otamo i Sysmä socken, liksom syskonen, död 1899-10-01 i Heinola. Gift 1834-12-25 med vice häradshövdingen Otto Henrik Boisman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1819-09-14 med hennes halvsyster Charlotta Vilhelmina Segersven, född 1799-02-17, död 1833-09-13), född 1796-05-26, död 1863-04-21 på Strandgård.
 • Otto Johan Vilhelm, född 1810-01-19, underofficerskorpral vid 2. finska infanteriregementet 1823-10-03. Äldre underofficer vid 4. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-11. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Bevistade fälttåget till Polen 1831. Död ogift s. å. 25/2 i Tyrsen i Livland.
 • Carl Gustaf Erik, född 1812. Skolkollega. Död 1842. Se Tab. 39.
 • Frans Fredrik Ferdinand, född 1814-06-10. Överflyttade till Sverige. Siden- och lärftskramhandlare i Stockholm. Död ogift 1842-10-25 i nämnda stad.

TAB 39

Carl Gustaf Erik, (son av Peter Johan, tab 38), född 1812-06-14 Otamo Student i Helsingfors 1833-03-08. T. f. förste kollega vid Helsingfors trivialskola 1840-04-01. Förste kollega därst. s. å. 9/9. Förste kollega vid högre elementarskolan i Borgå 1841-12-13. Död 1842-06-26 i Lovisa. Gift 1841-07-01 i Eura socken med Sofia Lovisa Holmberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid 4. finska linjebataljonen Gustaf Bökman, död 1837-10-21. Gift 3:o 1850-08-23 med sin 2:a mans systers styvson, postförvaltaren, i Viborg, majoren Otto Vilhelm Teodor Boismariff. 1820-06-26, död 1885-04-04), född 1814-09-28, död 1884-12-21 i Borgå, dotter av vice häradshövdingen Abraham Holmberg och Catharina Juliana Tandefelt.

Barn:

 • Hilma Carolina Lovisa, född posthuma 1842-11-02 i Borgå, död där 1844-08-22.

TAB 40

Johan Reinhold, (son av Christoffer Reinhold, tab 35), född 1747-10-05. Volontär vid Tavastehus' läns regemente 1764-02-28. Rustmästare därst. 1767-09-19. Förare 1776-11-26. Fänrik 1783-06-25. Avsked 1807-11-28. Död 1816-05-06 Vaania Gift 1780 med Beata Manstenia, sedan Ramstedt, född 1747-11-10, död 1817-05-29 i Hollola socken, dotter av kapellanen i Vånå socken Tomas Manstenius och Anna Maria Immenia.

Barn:

 • Benjamin, född 1784-03-09, död 1787-06-02.
 • Johan Reinhold, född 1785-10-15, död s. å.
 • Johan Reinhold, född 1786-08-23. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1793-05-23. Student i Åbo 1802-03-13. Furir på extra stat vid finska artilleriregementet 1804-11-26. Elev vid artilleriläroverket i Helsingfors 1805–1807. Officerskadett 1807-07-14. Bevistade Stralsunds belägring s. å. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1808-01-16. Bevistade kriget i Finland 1808–1809. Löjtnants avsked 1810-07-10. Löjtnant vid 1. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1812-10-10. Sekundkapten därst. 1819-04-29. Stabskapten vid 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Kaptens avsked 1828-05-08. Häradsskrivare i S:t Michels härad 1837-01-17. Kassör vid Finlands banks växelkontor i Kuopio 1840-10-13. Avsked 1843-03-28. Död ogift 1850-02-05 på Vaania.

TAB 41

Carl Gustaf, (son av Christoffer Reinhold, tab 35), född 1764-10-26 i Kuhmois' socken. Volontär vid Savolaks' infanteriregemente 1778-09-15. Bevistade finska kriget 1788–1789. SMtf. Förare därst. 1789-05-01. Sergeant 1805-02-11. Bevistade finska kriget 1808–1809. Fanjunkare 1808. Ånyo SMtf. Löjtnants avsked 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 60 bland adelsmän. Död 1832-02-17 på Pääkkölä i Pieksämäki socken. Gift med Brita Johanna Strandman, född 1758-09-05, dotter av sockenskrivaren Abraham Strandman.

Barn:

 • Carl Gustaf, född tvilling 1792-07-02, död s. å. 20/7.
 • Brita Maria, född tvilling 1792-07-02, död s. å. 24/7.
 • Christoffer Reinhold, född 1793-07-20 i Pieksämäki socken, död späd.
 • Christoffer Reinhold, född 1794-07-21, död barn.
 • Carl Johan, född 1795-09-21, död s. å. 9/10.
 • Gustaf Adolf, född 1796-09-27, död späd.
 • En son, dödf. 1797-09-23 i Sysmä socken.
 • Carl Gustaf, död 1799-10-05.
 • Gustava Juliana, född 1799-04-13 på Pääkylä, död 1854-02-09 Häyrylä Gift 1828-03-19 på Pääkkölä med kommissionslantmätaren Johan Vilhelm Tawaststierna, nr 1107, i hans 2:a gifte, född 1790, död 1852.
 • Vendla Fredrika, född 1803-08-08, död s. å. 15/8.

TAB 42

Arvid Joakim, (son av Christoffer Reinhold, tab 35), född 1777-02-26 i Jorois' socken. Volontär vid Savolaks' fotjägarregemente 1793-06-12. Korpral därst. 1795-04-08. Rustmästare 1798-05-25. Furir 1799-07-29. Sergeant 1801-07-01. Fältväbel s. d. Fänrik 1804-10-09. Löjtnant 1807-02-10. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf 1808-12-21. Kapten i armén 1810-05-01 och vid Västerbottens regemente s. å. 19/6. Bevistade fälttåget i Norge 1814. RSO 1823-07-04. Avsked med majors n. h. o. v. 1828-12-13. Död 1829-03-08 Stråkanäs. Gift 1808-01-05 i Heinola socken med Johanna Fredrika Mesterton, född 1777-10-06. Död 1848-10-20, i Lövångers socken Västerbottens län, dotter av häradshövdingen i Hollola härad, hovrättsrådet Carl Jakob Mesterton och hans 1:a fru Catharina Christina Widbom.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1808-04-01 i Heinola, död s. å. 20/4.
 • Carl Arvid, född 1811. Fanjunkare. Död 1874. Se Tab. 43
 • Otto Reinhold, född 1816. Tullförvaltare. Död 1892. Se Tab. 52.
 • Johanna Sofia Vilhelmina, född 1818-06-08 i Råneå socken (Nb), död ogift 1870-01-10 i Haparanda.
 • Frans August, född 1822-12-10 Nynäs

TAB 43

Carl Arvid, (son av Arvid Joakim, tab 42), född 1811-06-07 i Heinola. Furir vid Västerbottens fältjägarregemente 1825-01-20. Sergeant vid Norrbottens fältjägarkår 1843-07-13. Svärdsman 1854-12-18. Fanjunkare 1858-02-26. Avsked 1861-07-19. Död 1874, 17/10 i Nederkalix socken Norrbottens län. Gift där 1833-09-01 med Catharina Sofia Sandlund, född 1803-03-03 i Sangits by i Nederkalix, död 1890-12-26 i Nederkalix, dotter av hemmansägaren Johan Sandlund.

Barn:

 • Eufrosyne, född 1831-06-06 i Nederkalix, död där 1901-02-12. Gift 1854-10-01 i nämnda socken med faktorn och arbetsförmannen Nils Henrik Larsson, född 1831-05-05, död 1886-06-20 i Nederkalix.
 • Carl Reinhold, född 1833-09-26 i Bredviken i Nederkalix. Garverifabrikör. Död ogift 1893-11-08 i nämnda socken.
 • Carolina Charlotta, född 1835-05-26 i Bredviken. Överflyttade till Houghton i Nordamerika. Gift 1868-02-23 med hemmansägaren Johan Fredrik Ekman.
 • Ottiliana Vilhelmina, född 1836-05-23, död s. å. 29/11 i Bredviken.
 • Catharina Sofia, född 1838-02-05 i Bredviken, död där 1841-11-20.
 • Oskar Fritiof, född 1841. Faktor. Död 1909. Se Tab. 44.
 • Frans August, född 1842. Tullvaktmästare. Död 1895. Se Tab. 46.

TAB 44

Oskar Fritiof, (son av Carl Arvid, tab 43), född 1841-01-06 i Nederkalix. Först färgare, sedan faktor vid Karlsborgs sågverk och Risö lastageplats vid Nederkalix. Död 1909-09-11 i Neder-Kalix förs, Nb. Gift 1866-12-26 i Nederkalix med sin broders svägerska Sofia Catharina Sundqvist, född där 1843-01-15 ]], död 1923-07-03 i nämnda socken ]], dotter av fältjägaren Zakarias Silfverspets och Catharina Helena Näsvall.

Barn:

 • Carl Fritiof, född 1867. Snickare. Död 1925. Se Tab. 45
 • Nanny Sofia, född 1869-06-24 i Nederkalix, död 1877-12-11 i Karlsborg.
 • Bernt Oskar, född 1871-05-14 i Nederkalix. Arbetare. Död där 1892-06-29.
 • Ida Jeanette, född 1873-06-23 i Nederkalix. Gift där 1896-06-14 med tulluppsyningsmannen Johan William Hjelm, född 1873-04-02.
 • Hulda Eufrosyne, född 1875-03-26 i Nederkalix, död 1928-02-09 i Antnäs i Nederluleå socken Norrbottens län. Gift 1897-12-18 i Nederluleå socken med gästgivaren i Antnäs Nils Olof Eriksson, född 1859-11-06 på sistnämnda ställe. Gottfrid, född 1879-05-04 i Nederkalix, död där 1889-02-17.
 • Sofia Fredrika, född 1881-03-04 i Nederkalix förs, Nb. Barnmorska. Gift 1910-01-06 i Skönsmons förs, med målarmästaren Olof Albert Lannerhjelm, född 1874-12-05 i Malå förs Vb.
 • Georg, född 1883-03-11 i Nederkalix, död där s. å. 17/9.
 • Ester, född 1884-07-11 vid Karlsborg. Småskollärarinna. Bitr. lär.v. Karlsborgs folksk., Nederkalix.
 • John Tyko, född 1886-09-18 i Nederkalix, död där s. å. 29/11
 • Sofia Catharina, född 1887-08-12 i Nederkalix, död där s. å. 13/8.

TAB 45

Carl Fritiof, (son av Oskar Fritiof, tab 44), född 1867-10-14 i Nederkalix. Snickare. Död 1925-12-13 i Haparanda. Gift 1891-11-22 i nämnda stad med Lovisa Amanda Emilia Lundmark i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1873 med snickaren Fredrik Lindberg, död), född 1853-10-26 i Haparanda, död där 1927-08-14 ]], dotter av tullvaktmästaren Isak Lundmark och Maria Lovisa Lindgren.

Barn:

 • Ellen Amanda Sofia, född 1893-03-22 i Haparanda, död där 1894-06-29.

TAB 46

Frans August, (son av Carl Arvid, tab 43), född 1842-08-03 i Nederkalix. Tullvaktmästare. Död 1895-01-01 å nämnda ort. Gift där 1866-04-29 ]] med Anna Birgitta Sundqvist, född 1844-02-28 i Nederkalix ]], död där 1903-07-28, dotter av fältjägaren Zakarias Silfverspets och Catharina Helena Näsvall.

Barn:

 • Anna Augusta, född 1866-05-23 i Nederkalix. Utfl. ogift fr. Nederkalix till U.S.A. 1891 (pastor i Nederkalix). Gift 1896 med lokomotivföraren Fredrik Svensson, bosatta i Hancoch, U. S. A.
 • Emma Sofia, född 1867-09-09 i Nederkalix. Gift där 1893-12-17 med arbetaren Nils Fredrik Ribom, född 1862-01-25, död 1920-12-12 i Nederkalix.
 • Otto, född 1869. Gränsöveruppsyningsman. Se Tab. 47
 • Carl August, född 1871. Tullvaktmästare. Död 1909. Se Tab. 48.
 • Hilda Joanetta, född 1875-10-30 i Luleå, död 1877-12-08 i Näsbyn i Nederkalix socken.
 • Hilda Maria, född 1878-06-29 i Näsbyn, död där s. å. 25/10.
 • Johanna Maria, född 1879-09-07 i Nederkalix ]], död där 1884-06-17.
 • Elin Ingeborg, född 1883-11-19 i Nederkalix ]], död där 1884-03-15 .
 • Betty Josefina, född 1885-03-19 i Nederkalix, död 1929-05-17 i Hancoch, U. S. A. Gift 1903-12-18 i Nederkalix med maskinisten Nils August Nilsson, född 1879-06-26.
 • Jenny Ingeborg, född 1887-06-04 i Nederkalix. Gift 1910-08-29 i Hancock, Michigan, USA med spårvägstjänstemannen i Hancoch Oskar Vilhelm Olsson född 1878-06-17 i Svenneby, Fryksände, Värmland, kyrkoföreståndare, son av Olaf Nilsson och Marit Nilsdotter Hörn, Svenneby, Värmland.

TAB 47

Otto (son av Frans August, tab 46), född 1869-06-19 i Luleå. Extra ordinarie tullvaktmästare i Haparanda 1889-05-13. T. f. gränsridare och kustuppsyningsman i Mattila Norrbottens län 1891. Gränsridare i Haparanda 1898-12-05. Tullvaktmästare därst. 1900-10-08. Gränsuppsyningsman 1911-02-11. Ledamot av stadsfullmäktige i Haparanda 1921–1931. Gränsöveruppsyningsman 1922. GMn o r 1928-06-06. Avsked 1931-07-01. Ledamot av direktionen för Haparanda länslasarett 1921 och av styrelsen för Haparanda sparbank 1928. Gift 1893-10-22 i Nederkalix med Anna Emilia Widgren född där 1871-05-07, dotter av faktorn Johan Abraham Widgren och Anna Margareta Johansson.

Barn:

 • Lily Ragnhild, född 1894-09-02 i Haparanda, död där 1895-01-18.
 • Otto Georg, född 1903-02-03 i Haparanda.
 • Rut Emilia, född 1904-12-18 i Haparanda.
 • Axel Didrik, född 1906-06-26, i Haparanda.
 • Ivan Alexander

TAB 48

Carl August, (son av Frans August, tab 46), född 1871-08-13 i Luleå. T. f. gränsridare i Haparanda 1894. Extra tullvaktmästare därst. Tullvaktmästare. Död 1909-04-06 i Haparanda. Gift 1896-11-29 i nämnda stad med Hilda Henrika Lindberg, född 1866-08-15 i Nederkalix, dotter av lantbrukaren Johan Erik Lindberg och Johanna Henrika Bäckström.

Barn:

 • Lilly Henrietta, född 1898-10-05 i Nedertorneå socken, död där s. å. 8/10.
 • Hilda Ingeborg, född 1899-06-21 i Övertorneå socken. Gift 1927-09-10 i Kiruna med tullöveruppsyningsmannen Anders Conrad Andersson, född 1895-02-08 i Degerfors socken Västerbottens län
 • Ingrid Elvira, född 1901-10-18 i Nedertorneå socken. Gift 1929-10-20 i Kalix med byggnadssnickaren Oskar Valdemar Andersson, född 1900-01-01 i Degerfors socken Västerbottens län
 • Carl Arvid, född 1903. Tulltillsyningsman. Se Tab. 49
 • Carl Einar, född 1905. Folkskollärare. Se Tab. 50
 • Sven August, född 1909-09-01 i Haparanda. Sjöman. Gift 1938-09-14 med Gunvor Sofia Hedström,

TAB 49

Carl Arvid, (son av Carl August, tab 48), född 1903-06-22 i Nedertorneå-Haparanda förs Norrbottens län. Extra tullvaktmästare 1923-06-01. Extra ordinarie gränsuppsyningsman 1930-10-15. Tulltillsyningsman i Haparanda 1931-11-14. Gift 1929-12-22 i Övertorneå med Märta Maria Lundmark född 1908-06-23 i Överluleå förs, Nb, dotter av skomakarmästaren Anton Hjalmar Lundmark och Maria Nilsson.

Barn:

 • Karl-Evert
 • Rolf Gunnar
 • Mats Arvid Esbjörn

TAB 50

Karl Einar, (son av Carl August, tab 48) Född 1905-10-30 i Nedertorneå-Haparanda (Nedertorneå) förs, Nb. Realskolexamen 1922-05-24. Folkskollärarexamen 1926-06-02. Tillsyningslärare vid skolan i Vitträsk. Gift 1930-08-24 i Bodens stads med Valborg Alice Wanler, född där 1907-12-12, dotter av filaren Oskar Edvard Wanler och Svea Dorotea Åkesson.

Barn:

 • Barbro Marianne
 • Inger Birgitta
 • Karin Agneta

TAB 51

Oskar Arvid, (son av Frans August, tab 46), född 1881-12-09 vid Karlsborgs lastageplats i Nederkalix socken. Arbetare. Har överflyttat till Nordamerika. Smedsmästare vid Portage Lake Foundry i Hancoch, Mich., U. S. A. Äg. hus i nämnda stad sedan 1909. Gift 1904-06-05 i Nederkalix socken med Hulda Alida Selberg (Silver), född där 1881-12-14, dotter av timmermannen Oskar Fritiof Selberg och Johanna Alida Fredriksson.

Barn:

 • Blanch Hulda Fredrika, född 1904-09-19 i Nederkalix socken. Gift 1933-01-18 i Detroit, Mich., USA med advokaten Robert Brow, född 1902-05-13 i Detroit, Mich., USA
 • Göte Carl Arvid, född 1906-01-22 i Nederkalix socken. Lagerbokhållare i Belleville, Mich., USA skeppningstjänsteman.
 • Rut Hildegard, född 1908-03-27 i Hancock, Mich., USA. Gift 1927-08-06 Detroit Mich., USA, med maskinisten hos Ford Motor Co, Rosedale Garden, Mich., USA, Edwin Mayar, född 1897-07-06 i Detroit, Mich., USA.
 • Bertil Arvid, född 1909-11-23. Gift 1937-07-27 i Minnesota, U.S.A. med lärarinnan Hellen Heino, född 1912-12-10 i Minnesota, U.S.A., dotter av Carl Viktor Heino o. Anna Rachel Kant.
 • Ester Ingeborg, född 1911-06-11 i Hancock, Mich., USA.
 • Ebba Viola , född 1913-07-21. Gift 1932-06-16 i Detroit Mich., USA, med Herbert Pinkham, född 1913-06-03 i Detroit, Mich., USA.
 • Gustaf Arvid, född 1915-07-07.
 • Dorothy Annabelle , född 1917-05-29. Gift 1940-01-27 i Detroit, MI, USA, med posttjänstemannen Alfred E Kangas, född 1910-01-31 i Republic, MI, USA.
 • Robert Oskar, född 1919-11-08.
 • Ernst Conrad, född 1921-10-25.
 • Lee Otto Richard, född 1923-03-06.
 • Burl William Frances, född 1927-12-05. Tjänsteman vid Kellogg Co (Battle Creek, MI, USA).

TAB 52

Otto Reinhold, (son av Arvid Joakim, tab 42), född 1816-10-15 i Råneå socken Norrbottens län. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1830-07-07. Förare därst. s. å. i dec. Bataljonsadjutant 1834-07-31. Fanjunkare 1837-03-30. Avsked 1838-12-04. Kustuppsyningsman i Umeå 1839. Inspektor vid Nordmalings tullstation 1845-04-29. Transp. till Ratans station 1849-02-17. Tullinspektor i Haparanda 1856-09-06. RRS:tStO3kl. Inspektor vid nederlagsinspektionen i Göteborg 1865-10-27. Erhöll stora GMnor 1889. RVO 1890-12-01. Avsked från sistnämnda befattning 1891-12-18. Död 1892-04-01 i Göteborg. Gift 1839-04-09 i Skellefteå med Fredrika Kjellerstedt, född 1817-02-22 i Lövångers socken Västerbottens län, död 1895-07-31 i Nederkalix, dotter av lagmannen Adam Magnus Kjellerstedt och Anna Catharina Åhman.

Barn:

 • Hilda, född 1840-05-03 vid Ånäset i Nysätra socken Västerbottens län, död 1925-02-01 i Vassen i Nederkalix socken. Gift 1866-06-12 i Haparanda med tullförvaltaren i nämnda stad, RVO, Albert Krook, född 1830-11-06 i Övertorneå socken Norrbottens län, död 1888-05-08 i ovann. stad.
 • Otto, född 1842-01-04 vid Ånäset. Student i Uppsala 1860. Kameralexamen 1861. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket. Död 1863-11-25 i Haparanda.
 • Anna, född 1843-12-08 vid Ånäset, död 1931-02-16 i Båtskärsnäs i Nederkalix socken Norrbottens län. Gift 1864-04-09 i Haparanda med trävaruhandlaren, tyske vice konsuln i Nederkalix. RVO, Johannes Sällström, född 1831-02-21 i Nederkalix, död där 1905-12-27.
 • Adolf, född 1845. Trafikdirektör. Död 1923. Se Tab. 53
 • Johanna (Jenny) Fredrika, född 1849-12-17 i Ratan, död 1929-07-17 i Kalix. Gift 1891-06-11 i Göteborg med tullförvaltaren i Haparanda, RVO, Jonas Gustaf Liljebäck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1881-07-20 i sistnämnda stad med Amalia Thingvall), född 1843-01-23 i Haparanda, död där 1901-06-16.
 • Arvid Magnus Hjalmar, född 1851. Kontorschef. Död 1902. Se Tab. 62.
 • Gunilla Ottilia (Tilly), född 1854-12-31, i Ratan, död 1922-06-28 i Uppsala. Gift 1889-05-15 i Göteborg med disponenten Carl Emanuel Bergman, född 1854-08-07 i Nederkalix, död 1902-04-10 Manhem
 • Emma Ingeborg, född 1856-10-06 i Haparanda, död 1924-02-16 i Kalix. Gift 1881-05-04 i Göteborg med engelske vice konsuln i Luleå Johan August Bergman, född 1853-04-16 i Nederkalix, död 1904-07-10 i Saltsjöbaden.
 • Ester, född 1860-11-27 i Haparanda. Idkade språkstudier i Paris 1880–1882. Lärarinna vid Sigrid Rudebecks elementarskola i Göteborg 1882–1895. Lärarinna vid högre elementarläroverket för flickor i Luleå 1896. Föreståndarinna för samskolan i Nederkalix 1898–1911. Ämneslärarinna och bitr. föreståndarinna vid kommunala samskolan därst. 1911-08-01. Avsked 1921-06-30. GM s. å. Död ogift 1931-07-28 i Hälsingborgs Maria (Sthlm, Storkyrkoförs, db).

TAB 53

Adolf, (son av Otto Reinhold, tab 52), född 1845-06-23 i Lövångers socken Västerbottens län. Kontorist och sågverksinspektor. Vistades utrikes 1869–1870. Bokhållare vid Frövi–Ludvika järnväg 1871. Kontrollör 1872. Kontrollör vid Oxelösund–Flen–Västmanlands järnväg 1873. Trafikchefsassistent vid Frövi–Ludvika järnväg 1875. Trafikchef 1876. Sekreterare i styrelsen för Skåne–Hallands järnväg 1882. Trafikchef vid Skåne–Hallands järnväg 1884. Ombudsman för danska statens ångfärjetrafik i Hälsingborg 1892. RDDO 1894-09-01. Stadsfullmäktig i Hälsingborg 1895–1905. Trafikdirektör i tredje distriktet av statens järnvägar 1896. RVO s. å. 1/12. RNO 1904-12-01. Avsked 1905-05-00. Disponent för Hyllinge stenkols- och lerindustriaktiebolag 1906–1912. Verkst. direktör vid Hälsingborg–Hässleholms järnväg 1915. Död 1923-12-05 i Hälsingborg. Han var delegerad vid en mängd järnvägskonferenser och i specialkommissioner rör. järnvägsfrågor i Tyskland, Österrike, Italien, Belgien, England och de skandinaviska länderna. Utg. 1913 ovan citerade arbete över släkten Taube. Gift 1873-06-23 i Göteborg med Carolina Elvira Maria (Karin) Osterman i Göteborgs domkyrkoförs, född 1853-03-09 i Karlstad, dotter av handlanden Adolf Didrik Osterman och Gustava Vilhelmina Carlsson.

Barn:

 • Björn Otto, född 1874. Förste trafikinspektör. Se Tab. 54.
 • Viking Arvid, född 1875-10-19 i Lindesberg. Bokbindare i Hälsingborg. Inneh. pappershandel och bokbinderirörelse i Ängelholm sedan 1903. Gift 1918-10-19 i Hälsingborg med Anna Elisabet (Lisa) Anderberg, född 1893-02-17 i Källna socken Kristianstads län, dotter av handlanden Anders Anderberg och Kerstin Nilsson.
 • Rut Aina, född 1876-09-04 i Lindesberg. Sjuksköterska. Gift 1905-09-20 i London med kaptenen i kanadensiska armén John Herbert Jenkins, född 1878-12-06
 • Gylfe Jesaiah, född 1878. Köpman. Död 1939. Se Tab. 56.
 • Sigyn Brynhild Sulamit, född 1881-04-08 i Hälsingborg, död där s. å. 22/6.
 • Nanna Solveig, född 1882-04-08 i Hälsingborg. Gift 1913-06-28, i Göteborg Christina med direktören Jakob August Hedberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Marie Louise Packendorff), född 1867-01-30 i Säfsnäs socken Kopparbergs län, död 1921-08-23 i Göteborg.
 • Britt Valborg Irene, född 1883-12-12 i Hälsingborg. Gift 1907-09-14 i Hälsingborg med direktören Erik Arvid Nordquist, född 1858-03-30 i Almunge socken Stockholms län, död 1922-09-09 i Stockholm.
 • Drott , född 1885-04-04 i Hälsingborg. Konsulterande ingenjör. Sachsen-Coburgskt geheimehovråd. Gift 1924-04-26 i svenska kyrkan i Berlin med Alice Hedvig Maria Schmitt, från vilken han 1926-09-29 blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1886-11-09, dotter av sachsiska kommerserådet Ernest Schmitt.
 • Ring Ansgarius, född 1890-01-04 i Hälsingborg, död där s. å. 17/6.
 • Liss Talitta, född 1891-10-29 i Hälsingborg. Lärarinna. Död 1920-09-04 (Hälsingborgs förs db) vid Järna station av olyckshändelse (överkörd av tåget).
 • Yngve Boanerges, född 1893. Löjtnant. Se Tab. 59
 • Torsten Timoteus, född 1894-06-01 i Hälsingborg, död där 1895-03-30.
 • Ave, född 1898-02-03 i Hälsingborg. Gift i Hälsingborg 1917-12-31 med köpmannen George Bergengren från vilken hon 1921-03-29 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1894

TAB 54

Björn Otto, (son av Adolf, tab 53), född 1874-05-31 i Stockholm. Elev vid Landskrona–Hälsingborgs järnväg 1889. Telegrafist vid Skåne–Hallands järnväg 1890-09-01. Stationsskrivare vid sistnämnda järnväg 1892-06-01 och vid statens järnvägar med tjänstgöring vid Hälsingborgs ångfärjestation 1896-01-01. Kontorsskrivare 1901-10-01. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1906-01-01. Redaktör för svensk järnvägstidning 1907–1908. Byråassistent i tredje trafiksektionen 1909-10-01. Fullmäktig i enskilda järnvägarnas pensionskassa 1913. Trafikinspektör av andra klass fr. o. m. 1914-05-01 med placering tills vidare vid sjätte trafiksektionen. Sekreterare i 1914–1917 års trafiksäkerhetskommitté. Ledamot av stadsfullmäktige i Örebro 1919–1934 och ordf. i Örebro stadsrevision 1925–1934. Förste trafikinspektör 1920-05-19. RVO 1927-09-15. Har med statsunderstöd företagit ett flertal studieresor i Tyskland, England m. fl. länder. Död 152-10-27 (Maria förs, Hälsingb., Malmöh. db). Gift 1899-05-31 i Göteborg med Annie Lorenze Stillström, född 1874-07-05 i Onsala socken Hallands län, dotter av sjökaptenen Carl Severin Nilsson och Annette Bernhardina Stillström.

Barn:

 • Stig Otto Gunnar Björnsson, född 1901-08-14 i Hälsingborg. Utexaminerad från tekniska gymnasiet i Örebro 1922. Ingenjör vid pappersbruk i U. S. A. sedan 1923. Se Tab. 54 A.
 • Björn Leif Arvid Björnsson, född 1911-01-30 i Örebro förs. Studentexam. där 1929. Student vid Uppsala universitet 1930. Jur. kand exam. i Uppsala

TAB 55

Thor Assaph , (son av Adolf, tab 53), född 1877-10-31 i Ljusnarsbergs socken Örebro län. Elev vid Skåne–Hallands järnväg 1893. Telegrafist därst. 1894. Kontorsbiträde vid statens järnvägar 1896. Byråbokhållare vid Ängelholm–Klippans järnväg 1904. Trafikchefsassistent därst. 1906. Byråassistent vid Dalslands järnväg 1916-07-01. Brandchef i Ed 1930. Gift 1909-06-23 vid Hyllinge gruva i V. Broby förs, Krist. med Eva Vilhelmina Andersson, född 1875-08-17 i Skummeslövs socken Hallands län, dotter av lantbrukaren Anders Persson och Hilda Lundberg.

Barn:

 • Britt
 • Inga
 • Arne Reinhold Torsson

TAB 56

Gylfe Jesaiah, (son av Adolf, tab 53), född 1878-11-23 i Hälsingborg. Kontorschef. Konsthantverkare. Gift 1907-02-10 med Ida Margrethe Jürgensen, från Danmark, från vilken han blev skild, född 1883-02-11. Gift 2:o 1918-04-07 i Södertälje stadsförs ]] med samma kvinna.

Barn:

 • Gurli Margaretha
 • Grace Marianne
 • Gösta Barthold Osborne

TAB 57

Bert Itthai, (son av Adolf, tab 53), född 1887-02-01 i Hälsingborg. Utrikes studier 1912–1914. Kassör vid aktiebolag Herman Månsson i Norrköping 1914–1926. Kontorschef hos Göteborgs konfektionsaktiebolag sedan 1926. Gift 1917-10-06 i Norrköping, S:t Olai med Lilly Josefina Andersson, född 1892-11-04 i Pennsylvania, U. S. A., dotter av spinnaren Ernst Andersson och Mary Andersdotter.

Barn:

 • Ulla Sigyn Margareta, född 1919-08-05 i Norrköping.

TAB 58

Ebbe Hiram (översiktstab 6B, aon av Adolph tab 53), född 1888-06-20 i Hälsingborg. Till sjöss 1903–1908. Köpman 1909–1921. Kamrer i Stockholm och Hälsingborg 1922–1929. Försäljningsman hoa Svensk-engelska mineraloljebolagets distriktskontor i Sundsvall 1929. Gift 1924-09-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora med Hilda Margareta Wilhelmina (Greta) Pettersson, född 1894-05-16, dotter av fastighetsägaren Axel Robert Pettersson och Emelie Alfrida Bengtsson.

Barn:

 • Lennart Bertil

TAB 59

Yngve Boanerges, (son av Adolf, tab 53), född 1893-02-20 i Hälsingborg. Studentexam, därst. 1913-12-17. Officersvolontär vid andra livgrenadjärregementet 1914-03-14. Officersexamen 1916-12-17. Fänrik vid regementet s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1919-01-26. Löjtnant s. å. 14/2. Intendentsaspirant 1920-10-15. T. f. regementsintendent vid nämnda regemente 1921. Intendentsexamen 1922-05-20. Löjtnant vid intendenturkåren s. å. 5/10. Regementsintendent vid Göta ingenjörkår 1924–1926. Löjtnant på övergångsstat 1926-12-03 . Tjg. vid intendenturstaben 1926. Kapten i Intendenturkåren 1940-02-26. Gift 1:o 1917-06-20 i svenska kyrkan i Köpenhamn (Myresjö förs Jönk, vb) med Greta'' Prytz, från vilken han 1931-12-07 blev skild genom Uppsala rådhusrätts utslag, född 1896-08-18 i Karlskrona, dotter av kommendörkaptenen August Prytz och Ester Hemfrida Schiller. Gift 2:o 1939-08-18 i Uppsala med Greta Prytz, (samma som ovan),

Barn:

 • Ulf Reinhold
 • Gabriella (Ella) Margareta
 • Yngve Birger
 • Stig Arvid August
 • Stig Bertil

TAB 60

Axel, (son av Otto Reinhold, tab 52), född 1847-09-15 på Nysätra i likan. socken Västerbottens län. Mogenhetsexamen 1868. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket s. å. Stationsinspektor vid Ludvika station å Frövi–Ludvika järnväg 1874-05-01. Kontrollör och trafikchefsassistent 1875-12-15. Kamrer vid Malmö–Billesholms järnväg 1884-12-15. Kamrer vid Malmö–Tomelilla, Simrishamns, Malmö–Trälleborgs, Malmö–Kontinentens m. fl. järnvägar 1892. Avsked 1909. RVO 1916-06-06. Död 1923-09-18 i Malmö, S:t Petri förs. Gift 1:o 1875-07-08 i Haparanda med Johanna Matilda Törnsten, född 1854-05-08 i sistnämnda stad, död 1876-10-01 i Lindesberg, dotter av majoren August Törnsten och Erika Sallander. Gift 2:o 1880-11-20 i Uppsala med Anna Wahlström, född 1860-01-14 i sistnämnda stad, död 1881-01-23 i Göteborg, dotter av bruksägaren, filosofie doktorn Jonas Gustaf Wahlström och Catharina Lovisa Lennartsson. Gift 3:o 1886-08-18 i Köpenhamn med Martina Ulrika Clara Matilde Ohlson, född 1849-21-12 i sistnämnda stad, död 1931-11-05 i Stockholm, Högalids förs, dotter av handelsgartnern E. Ohlson och Albertine Ravn.

Barn:

 • 1. Mattias, född 1876. Artist. Död 1934. Se Tab. 61
 • 2. Torsten Lennart, född 1881-09-18 i Göteborg, död där s å 13/10.
 • 3. Sigrid, född 1888-01-07 i Malmö. Gift i Malmö S:t Petri 1915-10-04 med riksprogramchefen i aktiebolag Radiotjänst, musikhistorikern Johan Julius Rabe, fil. jedersdr, född 1890-07-13 i Stockholm
 • 3. Anna Ernesta, född 1889-03-05 i Malmö, S:t Petri förs. Gift 1930-10-08 i Stockholm med landskanslisten Nils Emil Remmock död 1938.
 • 3. Dagmar, född 1890-05-17 i Malmö, S:t Petri förs. Gift 1919-10-02 i d:o S:t Petri kyrka i nämnda stad med kyrkoherden i Synnerby pastorat av Skara stift Axel Teodor Vitalis Landahl, född 1874-01-18 i Stora Mellby socken Skaraborgs län, död 1935-02-08.

TAB 61

Mattias (Mattis), (son av Axel, tab 60), född 1876-01-21 i Lindesberg. Elev i tekniska skolor i Malmö och Stockholm 1894–1897. Studerat målarkonsten vid fria konsternas akademi i Köpenhamn 1897–1901 och i Dresden 1902–1905. Utställt i Köpenhamn, Malmö, Lund och Stockholm. Debuterade som skådespelare å Intima teatern i Stockholm i april 1912. Regissör i Stockholm och Göteborg. Har tillhört Intima teatern till dess slut 1921, Komediteatern, Oskarsteatern 1926–1932, Radioteatern sedan 1929 och Ekmansteatern sedan 1932. Död 1934-06-23 i Stockholm, S:t Görans förs. Gift 1911-05-08 i Holmens kirke i Köpenhamn med Ella Ekman-Hansen, född där 1884-04-16, aukt. translatör, journalist, dotter av etatsrådet, professor Hans Christian Peter Hansen och Åsa Catharina Ekman.

Barn:

 • Aino Regina

TAB 62

Arvid Magnus Hjalmar, (son av Otto Reinhold, tab 52), född 1851-10-24 i Ratan i Bygdeå socken Västerbottens län. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1868-01-09–1869-06-18. Kontorist vid Rosenlunds spinnerier. Innehade därefter maskinaffär i Stockholm, sedan sågverksinspektor hos aktiebolag Bergman, Hummel & C:o i Nederkalix. Död där 1902-08-20. Gift 1879-03-30 i Göteborg med Elvira Fredrika Robertina (Vivi) Gültzau, född 1858-11-16 i nämnda stad, Kristine förs, död 1908-01-26 i Nederkalix ]], dotter av handelsbokhållaren Robert Vilhelm Gültzau och Christina Sofia Lindström.

Barn:

 • Torsten Arvid, född 1880. Flottningsinspektor. Död 1933. Se Tab. 63.
 • Knut Daniel Sigfrid (Sigge), född 1884. Skogsinspektor. Se Tab. 64.
 • Greta, född 1886-07-05. Gift (Nederkalix förs Nb vb) 1910-05-19 i Uppsala med överstelöjtnanten på övergångsstat vid Norrlands artilleriregemente, RSO, Hugo Hesselgren, född 1873-04-12 Hofors

TAB 63

Torsten Arvid, (son av Arvid Magnus Jalmar, tab 62), född 1880-01-24 i Göteborg. Studier vid tekniskt läroverk. Anställd som skogstjänsteman vid aktiebolag Bergman, Hummel & C:o 1897. Kontorist vid nämnda bolags kontor samt bokförare hos Kalix älvs flottningsförening 1900. Flottningsinspektor vid Kalix älvs flottningsförening 1901. Flottningschef därst. 1909. Pensionerad på grund av sjukdom 1923. Död 1933-03-11 i Nederkalix förs, Nb. Gift där 1914-07-26 med sin kusin Signhild Fredrique Bergman, född 1884-05-13 i Nederkalix förs, dotter av vice konsuln John August Bergman och Emma Ingeborg Taube.

Barn:

 • Jan Olof Arvid (Olle)
 • Bror Arvid Staffan
 • Signhild Birgitta Marianne

TAB 64

Knut Daniel Sigfrid (Sigge), (son av Arvid Magnus Hjalmar, tab 62), född 1884-10-05 i Stockholm. Skogsinspektor i Kalix. Gift 1919-08-20 med Nan Caroline Larson, född 1901-05-20, dotter till Fridolf Larson o Kristina, hotellägare, Sault Sainte Marie, MI, USA.

Barn:

 • Nan Greta Viveka Christine
 • Ruth Margarete (Greta)
 • Nan Elsa Marie (Nan-Marie)
 • Sten Arvid Hjalmar
 • Karin Lynn

TAB 65

Carl Gunnar, (son av Otto Reinhold, tab 52), född 1853-09-04 i Ratan i Bygdeå socken Västerbottens län. Gift 1884-07-01 i Kungshamns socken Göteborgs och Bohus län med Julia Sofia Jacobsson, född 1862-05-15 i Strömstad, dotter av kronolotsen Jakob Olsson och Marta Helena Elg.

Barn:

 • Fredrik Gerhard, född 1886-09-24 vid Styrsö i likanämnd socken (Göt. o., B.). Eldare. Död 1906-12-07, drunknad utanför Hållö fyrplats i Kungshamns socken.
 • Märta Sofia, född 1888-05-02 vid Styrsö. Skulptris. Gift 1928-04-21 i Paris med artisten (målaren) Ivan Ivarsson, född 1900-07-27, död 1939-06-26 i Courbevoie, Frankrike, son av packmästaren Ivar Johansson o. Hulda Jonsson.
 • Axel Evert, född 1890. Skriftställare. Se Tab. 67
 • Albert Vilhelm, född 1893. Sjökapten. Se Tab. 69
 • Gunnar Knut Esbjörn, född 1895-05-12 vid Styrsö.
 • Ester, född 1898-01-08 vid Styrsö. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1920-05-22. Gift 1:o 1923-10-13 i Göteborg, Carl Johans med försäkringstjänstemannen Oskar August Tage Svalander, född 1892-05-14 i Göteborg
 • Carin, född 1900-03-04 vid Styrsö. Målarinna, Göteborgskolorist. Gift 1926-04-03 i Carl Johans kyrka i Göteborg med sjökaptenen Torsten Joakim Parrow född 1898-06-07 i Kalmar.
 • Anna Fredrika, född 1905-12-17 i Göteborg.
 • Barbro Jeanette, född 1908-10-20 i Göteborg, Carl Johans förs.

TAB 66

Carl Otto, (son av Carl Gunnar, tab 65), född 1885-03-01 Ramsvik. Ingenjörsutbildn. v. Malmö tekniska lärov. (väg- o.vattenbyggare). Gift 1:o 1911-06-08 i Göteborg Karl Johans med Heggy Teresia Vilhelmina Marcusson, från vilken han 1928-11-01 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, född 1891-11-16. Gift 2:o 1929-11-23 i Stockholm, Kungsholms med Barbro Martina Lindhé i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1919 med konstnären Ragnar Nyberg), född 1897-12-04 Bromma, Sthlm, län, dotter av direktören Richard Vilhelm Lindhé och Gerda Charlotta Jonsson.

Barn:

 • 1. Åke Percival
 • 1. Arne Vilhelm
 • 1. Karl Gunnar
 • 1. Stig Evert
 • 1. Fredrik Reinhold
 • 2. Anne-Charlotte

TAB 67

Axel Evert, (son av Carl Gunnar, tab 65), född 1890-03-12 i Göteborg. Studerade vid Göteborgs museums rit- och målarskola 1905–1906. Till sjöss till Australien 1908. Konststudier i Sverige och London 1909. Reste till Sydamerika, först till sjöss 1910, sedan i olika yrken därst. 1912–1913. I svensk sjökrigstjänst 1916–1917. Konststudier i Danmark 1918–1919, därefter i Paris, Spanien, Italien m. fl. länder 1920–1922. Skriftställare. Gift 1925-01-14 i Jakobs kyrka med Astri Linnéa Matilda Bergman, född 1898-12-09 i Stockholm, Kungsholms förs, skulptris, dotter av hovkonstgjutaren Per Herman Bergman och Melen Tholff.

Barn:

 • Pehr-Evert Arvid Joakim
 • Rose-Marie Astrid Elisabeth
 • Ellinor Gunnel Astri Elisabet
 • Sven-Bertil Gunnar Evert

TAB 68

Bror Gunnar, (son av Carl Gunnar, tab 65), född 1891-07-23 i Styrsö socken Göteborgs och Bohus län. Styrmansexamen 1911-06-00. Sjökaptensexamen 1912-06-00. Reservunderlöjtnant i flottan 1914-09-25. Anst. v. Transatlantic 1915, först som styrman, från 1934 som befälhavare. Reservlöjtnant 1921-12-22. Reservkapten 1932-06-17. Gift 1926-02-07 på svenska konsulatet i Bryssel med (Greta) Anna Elisabet Margareta Sällström, född 1896-11-19 i Kalix, dotter av grosshandlaren E. J. Sällström och Elisabet Höglund.

Barn:

 • Marianne Elisabet Margareta

TAB 69

Albert Vilhelm, (son av Carl Gunnar, tab 65), född 1893-06-17 i Styrsö socken, Göt.o.B. Styrmansexamen 1917-06-00. Sjökaptensexamen 1918-06-00. Kronolots. Mästerlots. Gift 1:o 1923-03-17 i Göteborg Carl Johans med Edit Josefina Strömberg, född där 1898-04-05 Carl Johans förs, Gbg., dotter av kassören Fredrik Edvard Leonard Strömberg och Johanna Lovisa f. Jarl. Gift 2:o 1942-05-18 i Göteborg, Karl Johans förs med Anna Josefina Pearson, född 1901-04-26 i New York, dotter av lantbrukaren Alfred Pearson och Ida Kristina Andersson.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik
 • 1. Arvid Reinhold Sebastian
 • 1. Viking

TAB 70

Bo Bertil, (son av Carl Gunnar, tab 65), född 1901-05-14 i Styrsö socken. Sjöman. Sedan bagare i New York. Bageriägare i Brooklyn, New Jersey o New Orleans. Gift 1:o 1921-12-24 med Viola Turner , född 1902.

Barn:

 • Dorothy May, född 1922-11-05 i New York
 • Bertil, född 1925-05-09 i New York

TAB 71

Gösta Helmer, (son av Carl Gunnar, tab 65), född 1903-10-09 i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län. Styrmansexamen 1924. Sjökaptensexamen 1925. Gift 1932-09-01 i Göteborg, Carl Johans förs, Göteborgs och Bohus län med Rut Margit'' Johansson, född 1904-03-17 i Göteborg, Carl Johans förs, Göteborgs och Bohus län. Dotter av maskinisten Johan A. Johansson och Rut Hildur Mentzer.

Barn:

 • Gösta Lennart
 • Stig Gunnar
 • Björn Ingemar

TAB 72

Carl Adolf, (son av Christoffer Reinhold, tab 35), född 1778-09-16. Volontär och vice korpral vid Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet 1796-04-02. Fältväbel därst. s. å. 29/11. Transp. till Nylandsbrigadens jägarbataljon 1801-08-14. Underlöjtnant därst. 1808-10-21. Bevistade finska kriget 1808–1809. Avsked 1810. Kronolänsman i Parikkala socken. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 60 bland adelsmän. Avsked. Död 1838-12-24 Kimoböle Gift 1:o 1804-08-19 i Borgå med Eva Catharina Wassén, född 1788-07-14 i Nummis kapell, död 1826-04-11 i Parikkala socken, dotter av underofficeren Benjamin Vilhelm Wassén och Eva Sofia Jusselius. Gift 2:o 1829-08-30 i Elimä socken med Eva Christina von Hertzen, född 1776-03-16, död 1852-05-03 i Lovisa, dotter av fältväbeln Hans Ernst von Hertzen och Anna Sofia Nessén.

Barn:

 • 1. Sofia Vilhelmina, född 1805-10-15, död 1866-08-02 Peippola Gift 1835-04-20 Pokkar
 • 1. Otto Vilhelm, född 1807-12-16 i Lappträsks socken. Löjtnant vid 15. artilleribrigaden. Stabskapten vid 3. finska linjebataljonen 1840-02-14. Transp. till 1. finska linjebataljonen 1841-06-156. Kapten därst. 1842-02-08. Transp. till 3. kaukasiska linjebataljonen s. å. 21/9. Död ogift 1845-03-00.
 • 1. Johanna Ottiliana, född 1810-04-11 i Lappträsks socken, död där s. å. 6/6.
 • 1. Vendla Amalia, född 1812-01-18, död ogift 1892-03-19 i Lovisa.
 • 1. Carolina Josefina, född 1814-05-20, död 1838 på Krim.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1816-09-27, död ogift 1851-11-08 i Lovisa.
 • 1. Maria Alexandra, född 1818-12-08. Död 1820-01-28.
 • 1. Catharina Maria Vilhelmina, född 1821-03-13, död 1860-06-30. Gift 1852-06-24 i Lovisa med sågverksförvaltaren Johan Svanström i hans 1:a gifte, död 1866-02-16.
 • 1. Mikael Carl August, född 1825-11-28, död 1826-06-02.

TAB 73

Jakob Rudolf, (son av Claes Johan, tab 7), född 1688-11-08 i Karelen. Volontär vid karelska kavalleriregementet 1706-01-01. Fältväbel vid Liewens livländska infanteriregemente 1707-08-01. Avsked 1708-04-28. Fänrik vid Nylands fördubblingsinfanteribataljon s. å. 11/12. Löjtnant vid Buddenbrocks infanteriregemente 1709-10-23. Fången vid Riga 1710-09-29. Hemkom 1712-07-00. Sekundkapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente s. å. 8/6. Konfirm.fullm. 1717-04-08. Premiärkapten därst. s. å. 25/11. Majors avsked 1719-06-30. RSO 1748-11-07. Död 1766-06-10 i Stockholm. Gift 1:o med Barbara Sofia von Bitern, död 1714 och begraven s. å. 11/2 i Husby Lyhundra kyrka Stockholms län. Gift 2:o med sin kusins svägerska Anna Helena (Hilgard) Eneskjöld, född 1699-09-18 på Lyttskär i Björneborgs landsförsaml., död 1768-03-21 Vallby och begraven s. å. 8/4 i Husby Lyhundra kyrka, dotter av översten Gustaf Eneskjöld, och friherrinnan Hilgard Elisabet Rehbinder.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1711.
 • 1. Anna Sofia, född 1714-01-31 Sundsta Gift 1742-07-01 på nämnda egendom med kaptenen Axel Carl Ekenstierna, född 1702, död 1764.
 • 2. Johan Gustaf, född 1719-11-28 på Sundsta, liksom syskonen, död där s. å. och begraven 1720-01-03.
 • 2. Carl Jakob, född 1721. Löjtnant. Död 1768. Se Tab. 74
 • 2. Hilgard Elisabet, född 1722-03-08, död på Sundsta och begraven s. å. 28/3.
 • 2. Eva Christina, född 1723-03-29, död 1798-03-02 i Stockholm. Gift 1:o 1744-07-18 på Sundsta med livdrabanten, kaptenen Anders Lindbohm, död 1753-11-14 i Åbo län. Gift 2:o 1758-11-20 på Ekeby7 i Ytterenhörna socken Södermanlands län med kronofogden i Selebo härad, hovsekreteraren Johan Claes Sommar, född 1698 i Nyköping8, död 1782-06-14 på sin egendom Salby8 i Toresunds socken Södermanlands län.
 • 2. Otto Reinhold, döpt 1726-06-22. Volontär vid livregementet till häst 1741. Sekundkorpral därst. 1743 premiärkorpral 1745-06-02. Kvartermästare 1758 sekundkornett s. å. i sept. Stabskornett s. å. 28/10 död ogift 1758-12-10 under kriget i Pommern. Han bevistade även kampanjen i Roslagen och Dalarne 1743.
 • 2. Maria Charlotta, döpt 1727-08-08.
 • 2. Gustaviana, döpt 1728-11-14.
 • 2. Helena Juliana, döpt 1731-02-17, död 1771-06-18 på Vallby. Gift med kvartermästaren vid livregementet till häst Abraham Lindroth i hans 1:a gifte (gift 2:o med J. M. Norén), född 1720-09-18, död 1788-08-16 i Litslena socken Uppsala län.
 • 2. Ulrika, döpt 1733-04-22, död ogift 1794-12-28 på Husby i Munsö socken Stockholms län.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1735. Major. Död 1795. Se Tab. 75
 • 2. Lovisa Charlotta, döpt 1738-05-14, död på Sundsta och begraven s. å. 25/7.
 • 2. Gustaf Adam, född 1740-04-16, död på Sundsta och begraven s. å. 17/9.

TAB 74

Carl Jakob, (son av Jakob Rudolf, tab 73), född 1721-01-21 Sundsta. Volontär vid Upplands regemente 1736. Rustmästare därst. 1738-06-24. Förare 1739-09-08. Sergeant 1741-05-01. Fänrik 1742-03-30. Löjtnant. Död 1768-09-11 i Vårfrukyrka socken Uppsala län.[9]. Gift 1756-06-17 på Skäggesta9 med sin systers svägerska Anna Catharina Lindroth, född 1724-03-08, död 1779-10-08 på sin gård Viggeby i Vårfrukyrka socken, dotter av löjtnanten Peter Lindroth och Ingrid Bisp född 1689 (enl. Litslena husförhörslängd, medd., av aktuarie Lars Asplund, Sth.

Barn:

 • Johan Fredrik, död 1753 och begraven s. å. 15/1 i Vårfrukyrka socken.
 • Peter Vilhelm, död 1753 och begraven s. å. 28/11 i Vårfrukyrka socken.
 • Helena Ulrika, född 1755-06-10 i Vårfrukyrka socken, liksom de följande syskonen, död där s. å. 8/7. [7]
 • Anna Catharina, döpt 1756 5/s, död ogift 1797-06-20 i Sparrsätra prästgård Uppsala län.
 • Christina Fredrika, född 1759-03-25, död 1837-06-26 i Ramsta socken Uppsala län. Gift 1783-10-02 i Villberga prästgård Uppsala län med löjtnanten Jonas Fredrik Lilliesvärd, född 1752, död 1829.
 • Ingrid Dorotea, född 1764-09-18, död 1765-03-19 i Vårfrukyrka socken.
 • Carl Conrad, född 1766 5/s, död s. å.

TAB 75

Fredrik Vilhelm, (son av Jakob Rudolf, tab 73), döpt 1735-12-26 Sundsta Volontär vid livregementet till häst 1755-06-05. Sekundkorpral 1757-08-00. Korpral 1759-04-02. Kvartermästare 1759-08-20. Konstit. kornett vid livdragonregementet 1762-06-23. Adjutant vid livregementet till häst 1761-11-10. Löjtnant vid livdragonregementet 1769-11-14. Kapten därst. 1773-06-23. RSO 1779-01-24. Major 1783-06-25. Död 1795-03-28 i Stockholm under en resa. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1765 med Christina Aurora Lilliemarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-01-17 i Stockholm med kammarherren friherre Johan Gabriel von Düben, från vilken hon 1765 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1722, död 1797), född 1736, död 1812-09-05 i Uppsala, dotter av löjtnanten Johan Lilliemarck, och Eva Helena Starling.

Barn:

 • Fredrik August, född 1765-10-09, död s. å. 23/11 i Åbo.
 • Eva Fredrika, född 1768-11-08, död ogift 1848-09-16 i Stockholm.
 • Aurora Vilhelmina, född 1775-07-25, död 1831-09-17 på Östra Vallby i Rasbo socken Uppsala län. Gift med kaptenen vid Upplands regemente, RSO, Johan Jakob Schenström, född 1779-08-05 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken Västmanlands län, död 1825-05-22 på Östra Vallby.

Källor

1Ha. 2von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 3RHH. 4 SK. 5Lk. 6Wä. 7At (Sch). 8K. af Schmidt, Anteckningar om Röne härad (1896). 9Bu. 10Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors. 11Medd. av hovrättsassessorn W. W. Wickström, Helsingfors.

Adliga ätten Taube, Släkten Taube (1913).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: