:

Carpelan nr 38

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Carpelan nr 38

Introducerad 1625.

Ätten härstammar endast på mödernet från den gamla finska frälsesläkten Karpelain. Pavel Karpelain, som redan förut ägt gammalt frälse och räknats bland adeln, erhöll frälsebrev 1407-12-07 i Åbo av konung Erik XIII. Hans ätt utdog emellertid på svärdssidan med en av hans söner, väpnaren Thord Karpelain till Vuorenpää gods i Töfsala socken, vilken namnes senast 1488. Denne Thord Karpelain efterlämnade flera döttrar, av vilka Anna var gift med Mikael Remigius. Deras son kyrkoherden i Töfsala Mikael Mikaelis upptog mödernenamnet, och dennes sonson Lars Carpelan blev vid riddarhusets instiftande 1625 introducerad. En ännu i Sverige levande släkt Carpelan härstammar från en utom äktenskap född son, lantmätaren Teodor Vilhelm Carpelan, till överstelöjtnanten Vilhelm Maximilian (tab 12).

TAB 1

Mikael (Remigius). Kallas i äldre ättartavlor domhavande och lagläsare i Vemo härad i Finland, men förekommer icke såsom sådan i någon samtida urkund. Hans fader ägde gården Niinijoensuu i Loimijoki socken. Gift med Anna Thordsdotter, till Vuorenpää i Töfsala socken, som var änka 1532, då hon till riddaren Ivar Fleming sålde Ukkila säteri i Vemo socken, dotter av väpnaren Thord Karpelain och Catharina Andersdotter (Lindelöf).

Barn:

 • Mikael Mikaelis Carpelan, upptog sin moders tillnamn. Var prior i S:t Olofs dominikanerkloster i Åbo, då han utnämndes till kyrkoherde i Töfsala 1529-06-01. Landsprost i Vemo prosteri 1541–58. Död antagligen 1559. Han ägde Vias och Ristinkylä i Töfsala socken och deltog för dessa gods i adelns rusttjänst. Gift med Magdalena Hansdotter, som enligt gamla släktböcker i vapnet förde en arm med en lilja i handen (Ille?).

Barn:

 • Jakob, nämnes 1551. Han kallas i en gammal stamtavla »fordom kung Eriks stallmästare». (Medd. av frih. Tor Carpelain.)
 • Anna. Gift med Nils Larsson, Lasse Dalbos son (? Lasse Dalekaris adl. ointruoducerad ätt) (Medd. av frih. Tor Carpelain.), till Vuorenpää.
 • Carin. Torde varit gift.

TAB 2

Matts Mikaelis Carpelan (son av Mikael Mikaelis Carpelan, tab 1), till Vias, Vuorenpää och Ristinkylä i Töfsala socken. Kyrkoherde i Töfsala 1560. Erhöll av hertig Johan underhållsbrev 1562-06-03. Fängslad och ställd för konung Eriks nämnd 1563-06-01, Anklagad att hava gynnat hertig Johans planer. Dömd till döden av nämnden, men lyckades erhålla intyg om sin oskuld av sina sockenmän, blev benådad och erhöll av konung Erik konfirmation på sitt gäll 1564-02-02. Tillbytte sig av konung Johan Kettarsund i Töfsala socken under frihet på behaglig tid mot Auvola i Pemars socken 1568-12-08. Landsprost i Vemo prosteri redan 1570 (Medd. av frih. Tor Carpelain.). Erhöll nytt underhållsbrev 1585-09-07. Levde ännu, åldrig och blind, 1592 om våren (Medd. av frih. Tor Carpelain.) och torde dött 1592 Gift (?1557-04-18) (Medd. av frih. Tor Carpelain.) med Margareta Krank, som levde änka 1606 på Vias, dotter av byfogden i Åbo Erik Krank och hans hustru Carin.

Barn:

 • Mikael. Efter skolgång i Åbo student i Wittenberg 1586-10-24 och i Helmstädt 1592-08-21. Var 1594 »i fredsunderhandlingar uti Ryssland» [Medd. av T. Carpelan]. Bevistade adelsmötet i Åbo 1596. Dä under klubbekriget Claes Fleming sände en förtrav rytteri lör att erbjuda bönderna försoning och förmana dem, aköto dessa mot förtraven, så att fem ryttare, bland dem Mikael Carpelan, stupade 1597-02-24 på Tavastmon. (Medd. av frih. Tor Carpelain.)
 • Carin, levde änka efter mannen. Gift med faderns efterträdare, kyrkoherden i Töfsala Jeremias Eliæ Agricola (Esping), död 1622.
 • Johan, till Kettarsund, där han bodde 1602.
 • Erik, levde 1590. (Medd. av frih. Tor Carpelain.)
 • Christoffer, död ung.

TAB 3

Lars Carpelan (son av Matts Mikaelis Carpelan, tab 2), till Vias, Ristinkylä, Kettarsund och Vuorenpää i Töisala socken samt, genom sitt gifte, Ström i Töfsala, Bussila i Piikkis, Ahtis i Lemo. Raitniemi i Sagu och Kuhmis i Bjärnå socken, född 1566-08-00 i Töfsala socken. Gick i skola i Åbo, student i Wittenberg (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1588-04-16 och sedermera i Jena. Student i Helmstädt (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1592. Bevistade adelsmötet i Åbo 1596. »En lång tid» hovjunkare hos hertig Carl (Medd. av frih. Tor Carpelain.). Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertigen 1602. Prestav för ryska sändebud 1609. Bevistade lantdagen i Helsingfors och har underskrivit dess beslut 1616-02-02. Rannsakningskommissarie i Finland. Assessor i Åbo hovrätt 1623-10-07. Intruoducerad 1625 och fick genom lottkastning första numret i dåvarande svenneklassen, nu nr 38. Avsked 1644. död 1648-10-06 på Vias och begraven 1649-05-00 (Medd. av frih. Tor Carpelain.) i Tötsala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1606 med Carin Lax, död 1657-08-00. enligt gravstenen i Pargas kyrka, dotter av ryttmästaren Henrik Mårtensson Lax, Till Bussila, av en adlad men ej introducerad ätt, och Brita Sigfridsdotter Balk (Skalm?).

Barn:

 • Johan, född 1606-12-30. Kapten. Stupade ogift i tyska kriget 1641.
 • Margareta, död som barn.
 • Christer, död som barn.
 • Mikael, död (sotdog) ogift 1643 i tyska kriget.
 • Brita, död 1657 i pesten Kahiluoto Gift med majoren Harald Eriksson Footangel, i hans 1:a gifte, född 1606, död 1676.
 • Catharina till Raitniemi, född 1620-07-13 på Vias, död 1692-01-23. Gift 1652-08-08 på Vias med kaptenlöjtnanten Göran Henriksson, adlad Hufvudsköld, född 1614, död 1678.

TAB 4

Lars, den yngre (son av Lars Carpelan, tab 3), till Ahtis, Kuhmis och Ström, samt, genom sitt gifte, Odensaari i Masku socken, född 1608-05-08 på Vias. Fänrik vid Upplands regemente 1628. Kaptenlöjtnant vid Upplands regemente 1631-10-00. Kapten vid Dalregementet 1638. Tillförordnad regementskvartermästare vid Dalregementet 1644. Regementskvartermästare på stat 1646 . Major vid Nylands infanteriregemente 1648-05-09. Död i tjänsten 1655-08-12 på Odensaari och begraven i Tötsala kyrka, där hans vapen uppsattes. Han tick stadfästelse på alla sina arvgods (Rf.) 1651-06-12 samt förläning av hemman i Vekkelaks socken (Rf.) 1654-05-09. Gift med Anna Larsdotter Stiernkors, död före 1686 (Medd. av frih. Tor Carpelain.), dotter av Lars Månsson till Tenhola och hans 1:a fru Elisabet Mattsdotter till Odensaari, av den finska adliga Hietamäkisläkten. (Rf.)

Barn:

 • Elisabet, död ung.

TAB 5

Carl (son av Lars, den yngre, tab 4), till Ahtis, Kuhmis och Odensaari, född 1648. Student i Åbo 1659. Var löjtnant 1674 och major 1677. Häradshövding i Masku och Vemo härad 1686-01-05. Avsked 1693-09-07. Död 1720 i Hillersjö socken Stockholms län och begraven i Hillersjö kyrka [Rf]. 'Hans ärvda rikedom medtogs, dels genom reduktionen, dels genom den kostnad han nedlade på sina söners uppfostran, så att han för gäld måste sälja sina arvegods, varefter han flyttade till Åland, där han arrenderade kungsgårdarna Kastelholm, Grelsby och Haga till år 1714, då han för ryssarna måste fly till Sverige, varest han sedan levde i yttersta trångmål.' Gift 1:o (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1670-02-13 i Stockholm (Jak.) med Maria von Qvickelberg, som levde ännu 1692, dotter av borgmästaren Johan Gubbertz, adlad von Qvickelberg, och Elisabet de Courtas. Gift 2:o 1694 med Ingeborg Margareta von Torsken, född 1674-09-28, död 1759-01-12 på överstebostället Tottesund i Maksmo kapellförs av Vörå socken och begraven i Maksmo kyrka, dotter av överstelöjtnanten Maximilian von Torcken i hans 1:a gifte.(Medd. av frih. Tor Carpelain.)

Barn:

 • 1. Johan, född 1672-03-04 på Odensaari. Student i Åbo 1689. Furir vid Åbo läns infanteriregemente (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1690-06-01. avsked 1693-09-08. Konstapel vid amiralitetet (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1699-08-26. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02. Ordinarie underlöjtnant 1702-03-12. Avsked 1704-03-17. Livdrabant 1707-05-24. Vice korpral vid livdrabantkåren 1714-09-19. Avsked med överstelöjtnants titel 1721-01-19. död 1740-01-31 i Stockholm [Lk], Han var i holländska amiralitetets tjänst 1694 och deltog i kriget mot Frankrike, där han illa blesserades. Var med om kalabaliken i Bender 1713. Från 1721 under flera år bosatt i Neder Sachsen, sysselsatt med spekulationer och vetenskaper.
 • 1. Christina Elisabet, född 1676-04-08 på Ahtis, död 1684-04-00 på Odensaari. (Medd. av frih. Tor Carpelain.)
 • 2. Anna Margareta, född 1697-08-02 på Grelsby på Åland (Medd. av frih. Tor Carpelain.), död 1731-12-06 på Raitniemi och ligger jämte sin man begraven i Sagu kyrka. Gift 1728-06-16 med sin syssling, fänriken Henrik Gustaf Hufvudsköld, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1750.
 • 2. Erik, född 1698-11-09 på Grelsby, död 1699-03-14 och begraven i Finströms kyrka. (Medd. av frih. Tor Carpelain.)
 • 2. Vilhelm, friherre Carpelan, född 1700, död 1788. Se friherrl. ätten Carpelan, tab 1.

TAB 6

Lars (son av Carl, tab 5), född 1670-11-17 på Odensaari. Student i Uppsala 1689-01-30. I tjänst vid holländska amiralitetet 1694–1697 och deltog i kriget mot Frankrike (Medd. av frih. Tor Carpelain.). Konstapel vid amiralitetet (Lå.) 1696-08-26. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-03-26. Livdrabant 1700-04-03. dödsskjuten 1700-11-20 vid Narva. Gift 1699-02-05 på Kahiluoto (Medd. av frih. Tor Carpelain.) med Eva Elisabet Starck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1714-09-14 i Stockholm (Medd. av frih. Tor Carpelain.) med ryttmästaren vid södra skånska kavalleriregementet, majoren Gottfrid Eschner, död 1735-10-04 på Lappila (Ekstensholm) och begraven i Nådendals kyrka ). Dotter av ryttmästaren Tomas Starck, och Elisabet Footangel.

Barn:

 • Dorotea Elisabet, född 1700, död 1776-12-07 (1776-12-17) [Ckb.] i Rimito socken i Finland. Gift med fänriken vid Åbo läns regemente, kaptenen Gotthard Vellingk, född 1685, död 1734, av samma släkt som friherre ätten Vellingk.

TAB 7

Carl (son av Carl, tab 5), till Veitakkala, född 1680-08-14 i Åbo. Student i Åbo 1689 (Lå.). Lärstyrman vid amiralitetet 1700-06-05. Sergeant vid Dalregementet 1701. Löjtnant vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1703-06-20. Konfirm.fullm. 1705-03-06. Livdrabant 1707-01-10. Vice korpral vid drabanterna (kapten) 1714-09-10. Kvartermästare vid drabanterna 1718-05-29. Död 1730-07-19 i Stockholm. Han var med vid Holotzin, Horodna och Krasnokut, kalabaliken i Bender, vid Stresow och Stralsunds belägring samt norska kampagnen 1718. Gift 1724-07-14 Holmen med sin syssling Hedvig Charlotta Carpelan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1735-11-18 på Holmen med hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Herlin i hans 2:a gifte [gift 1:o med Catharina Martha Stijkman, adlad Adlerbaum, född 1700, död 1730], död 1749-04-10) (Ash.), född 1706-07-14, död 1776-11-29 på Holmen och begraven 1777-04-28, dotter av hovrättsrådet Lars Carpelan och Christina Magdalena Schönberg.

Barn:

 • Lars Vilhelm, döpt 1727-10-01 på Holmen, död ung.
 • Johan Christer, död ung.

TAB 8

Carl Niklas (son av Carl, tab 7), till Holmen (nuv. Ekensholm) i Dunkers socken Södermanlands län, född 1725-10-03. Studerade vid gymnasiet i Stralsund och vid akademien i Greifswald. Volontär vid Hamiltons regemente i Malmö 1745-03-02. Förare 1746-05-00. Sergeant 1747. Förare vid livgardet 1747-09-14. Sergeant vid livgardet 1749-04-29. Fänrik 1749-06-06. Löjtnant 1754-10-30. Stabskapten 1760-06-23. Kompanichef (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1761-02-04. Avsked 1764-04-03. RSO 1770-04-28. död 1781-02-12 på Holmen. (Medd. av frih. Tor Carpelain.) Han bevistade kriget i Pommern 1758–1760 och föreslogs 1772 till överste och kommendant på Sveaborg. Gift 1762-12-23 med Catharina Charlotta Linroth, född 1744-08-16, död 1796-07-14, dotter av brukspatronen Salomon Linroth, och Agneta Ehrenpreus.

Barn:

 • Cart Salomon, född 1764-05-02, död 1764-08-07.
 • En son, död 1767 i Stockholm (själaringning 1767-08-02 ( KrAB.) i Johannes församl.).
 • Agneta Charlotta, född 1772-07-15. Stiftsjungfru. Död 1851-06-13 i Stockholm. Gift 1791-12-15 på Holmen med kaptenen Christian Ernst Günther, född 1756, död 1815.

TAB 9

Lars Vilhelm (son av Carl Niklas, tab 8), född 1778-07-08. Fänrik vid Åbo läns vargering 1783-01-21. Fänrik vid Åbo läns regemente 1783-05-20. Transportera till Nyländs dragoner 1796-10-26. Adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1797-12-04. Sekundadjutant vid livregementets husarkår 1802-07-30. Avsked såsom löjtnant i armén 1804-12-20. död 1809-03-13 på St. Rud död i Mölltorps socken Skaraborgs län. Gift 1805-01-06 i Fägreds kyrka Skaraborgs län med Metta Christina Natt och Dag, född 1774-03-07, död 1847-05-02 Kettilstorp s socken Skaraborgs län, dotter av majoren Jakob Natt och Dag, och hans 2:a fru Beata Catharina Gyllenhaal.

Barn:

 • Carl Jakob Vilhelm, född 1806-01-03 på St. Rud. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad 1824-09-23. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1824-12-01, död 1826-02-02.
 • Catharina Charlotta, född 1808-03-16 på St. Rud, död 1902-06-24 på Lilla Årås i Visnums-Råda socken Värmlands län. Gift 1841-09-02 Kroppfjell med löjtnanten Emanuel af Geijerstam, i hans 2:a gifte, född 1797, död 1874.

TAB 10

Maximilian (son av Carl, tab 5), till Metsäkylä, Gesterby och Pettilä, alla i Finland, född 1695-11-16 å Grelsby kungsgård på Åland. Korpral vid adelsfanan före 1713. Kornett vid adelsfanan 1717-10-25. Löjtnant 1744-10-25. Avsked. Ryttmästares titel 1750. Död 1766-07-27 på Gesterby och begraven i Kimito kyrka. Gift 1731-10-31 med Helena Eleonora Lilliegren, född 1711-04-16 Skeberga, död 1775-09-08 på Odensaari (Medd. av frih. Tor Carpelan.), dotter av lagmannen Simon Lilliegren, och Catharina von Bergen.

Barn:

 • Carl Efraim, friherre Carpelan, född 1732, död 1819. Se friherrl. ätten Carpelan, tab 2.
 • Simon Vilhelm, friherre Carpelan, född 1733, död 1814. Se friherrl, ätten Carpelan, tab 1.
 • Margareta Helena, född 1737-10-11, Metsäkylä
 • Anna Catharina, född 1740-01-05, på Metsäkylä, död 1743-04-06 i Stockholm och begraven i Ladugårdslandskyrkan
 • Ulrika Christina, född 1742-01-10 på Metsäkylä, död 1814-10-04, i Viborg. Gift 1770-04-19 på Gran vid Piteå med kaptenen Peter Magnus Nicander, född 1723-09-10 i Kymmenegårds län, död 1790-09-06 på Sesta gård i Nastola socken.
 • Eva Johanna, född 1744-09-11 på Metsakylä, död 1744-09-16 och begraven i Resö kyrka. (Medd. av frih. Tor Carpelain.)
 • Johan Fredrik, friherre Carpeln, född 1745, död 1808. Se friherrl. ätten Carpelan, tab 2.
 • Maximiliana Eleonora, född 1748-07-25, på Metsäkylä Stiftsjungfru, död ogift 1819-08-28 (1819-08-29) i Åbo.
 • Lovisa Charlotta, född 1752-03-13 (1752-03-14) på Meisala [Ckb.], död 1832-02-29 i Kuopio. Gift 1776-10-10 på Odensaari med kaptenen Johan Adolf Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1742, död 1823.
 • Sofia Albertina, född 1753-12-27 på Meisala, död 1789-12-15 i Åbo. (Medd. av frih. Tor Carpelain.) Gift 1777-03-16 med hovjunkaren friherre Herman Fleming af Liebelits, nr 17, i hans 3:e gifte, född 1734, död 1789.

TAB 11

Axel Maximilian (son av Maximilian, tab 10), född 1735-07-31 på Metsäkylä. Löjtnant vid adelsfanan (Medd. av frih. Tor Carpelain.). död 1816-06-17 Ojamo Gift 1:o 1781-12-20 med Barbro Catharina Aminoff, född 1752-04-30, död 1783-07-04 på Stor Särkilaks i Tötsala socken i Finland, dotter av kaptenen Carl Gustaf Aminoff, och hans 2:a fru Charlotta Licin. Gift 2:o 1785-08-14 i Hollola socken med Barbro Elisabet Toll, född 1764-08-30 (1765), död 1790-08-01 på Ojamo (Medd. av frih. Tor Carpelain.), dotter av majoren Carl Fredrik Toll, natural. Toll C, och hans 2:a fru Anna Margareta Rotkirch. Gift 3:o 1791-12-04 på Kårböle boställe med Albertina Eleonora Gripenberg, född 1763-06-29, död 1836-06-14, på Ojamo, dotter av överstelöjtnanten Odert Johan Gripenberg, och hans 1:a fru Eva Gustava Silfversvan.

Barn:

 • 1. Vilhelm Axel, född 1783-05-15, död 1783-06-27 på Särkilaks och begraven på samma gång som modern i Kahiluotograven i Töfsala kyrka
 • 2. Margareta Eleonora, född 1789-04-12 på Ojamo, liksom de yngre syskonen (Medd. av frih. Tor Carpelain.). Stiftsjungfru. 1836-05-20 på Ojamo. Gift 1810-07-18 med possessionaten Jakob Johan Brand, född 1788, död 1825.
 • 3. Gustava Albertina, född 1793-05-27. Stiftsjungfru. Död 1875-04-19 i Helsingfors. Gift 1842-07-05 på Ojamo med lektorn i franska språket vid universitetet i Helsingfors Carl Adolf von Schoultz, född 1811-04-11 i Stockholm, död där 1898-10-03 [Medd. av frih. Tor Carpelain.]
 • 3. Vilhelmina Christina, född 1797-08-21, död 1799-05-13 på Ojamo.
 • 3. Vilhelmina Sofia, född 1799-10-26. Stiftsjungfru. Död 1885-03-23 i Sjundeå socken. (Medd. av frih. Tor Carpelain.)

TAB 12

Vilhelm Maximilian, (son av Axel Maximilian, tab 11), född 1787-01-07 på Ojamo. Kadett vid Haapaniemi (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1799-01-04. Utexaminerad (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1803-09-30. Fänrik och premiäradjutant vid Björneborgs regemente 1804-12-20. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-12-20. Avsked från regementet såsom kapten (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1810-05-20. Löjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1810-11-20. Kapten i armén 1812-05-22. Major i armén 1814-02-06. Konfirmationsfullmakt 1814-04-19. Kapten i brigaden 1814-11-16. Adjutant hos riksståthållaren i Norge 1819–1824 (Medd. av frih. Tor Carpelain.). RSO 1820-08-08. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. Chef för ingenjörskårens graveringskontor 1826 (Medd. av frih. Tor Carpelain.). LKrVA 1829. död 1830-05-19 i Stockholm. Han var med i finska kriget 1808–1809 samt i 1813 och 1814 årens tyska krig. Har utgivit kartor över sydliga Norge och Stockholms omgivningar samt en handatlas (1827). Var en framstående konstnär i aquatinta och utgav de illustrerade arbetena Voyage pittoresque aux alpes norvégiennes (1821–1822) och Vues norvégiennes. Gift 1824-08-20 med Emanuella Sofia Scherman, född 1805-07-23 i Cadix, död 1873-03-25 Jeannetteborg, dotter av svenske generalkonsuln i Cadix, kommerserådet Zacharias Scherman och Christina Sofia Öman.

Barn:

 • Emma Vilhelmina Augusta, född 1827-07-20, död 1828-07-24.
 • Albert Bernt August, född 1829-09-30, död 1830-05-22.

TAB 13

Vilhelm Axel Zacharias, (son av Vilhelm Maximilian, tab 12), född 1825-05-22 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1839-10-02. Utexaminerad 1846-04-06. Sekundlöjtnant vid flottan 1846-04-14. Premiärlöjtnant 1854-04-18. Kaptenlöjtnant 1862-03-11. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. RSO 1873-05-14. Död 1892-05-21 på sin egendom Jeannetteborg. Gift 1866-01-25 i Stockholm med Rosalie Catharina Margareta Stadtlander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1856-05-10 med sergeanten vid Svea artilleriregemente Johan Magnus Hammarström, från vilken hon blev skild 1858-03-19, gift 2:o 1866-01-25 i Skeppsholms kyrka, Stockholm), född 1832-09-13 i Jakobs förs, Stockholm, död 1923-06-15 i Nätra socken, dotter av bokbindaren Carl Adolf Stadtlander och Charlotta Berglöf.

Barn:

 • Sofia Dorotea (Tea), född 1867-02-24 i Själevads socken, Västernorrlands län. Gift i Själevads socken Västernorrlands län 1:o 1886-07-11 med hemmansägaren i Nylands by i Själevads socken, handlanden Jonas Jonsson Byström, född 1863-06-05, död 1899-12-01 i Nyland. Gift 2:o 1903-01-30 i Själevads socken med bonden Johan Jonsson, född 1867-12-24 i Själevads socken
 • Knut Wilhelm, född 1859-09-17 i Göteborgs garnisonsförs Se Tab. 13 A.
 • Margareta Emanuella Jesuita, född 1862-05-14. Gift med J. O. Näslund i Bjärsta. Handlande.

TAB 13A

Knut Wilhelm, (son av Wilhelm Axel Zacharias tab 13), född 1859-09-17 i Göteborgs garnisonsförs. Död 1915. Trolovad 1914-06-29 med Klara Charlotta Tellström, född 1882-06-02. Arbetaredotter i Innertellmo.

Barn:

 • Axel William född 1912-05-11 i Nätra förs, Västernorrlands län.
 • Vilhelm Teodor, född 1914-10-19 i Nätra förs, Västernorrlands län.

TAB 14

Erik (son av Lars Carpelan, tab 3), till Vias, Särkilaks, Vuorenpää och Ristinkylä i Töfsala socken, Finland, född 1618-05-15 på Vias. Ingick vid livgardet 1641. Drabant hos drottning Christina. Kallas hovjunkare 1643. Hovmästare hos riksdrotset greve Per Brahe 1647. Avsked 1681. Död 1692-09-01 på Vias och begraven i Töfsala kyrka 1693-07-23, där hans vapen uppsattes. Gift 1682-07-17 på Särkilaks med Maria Elisabet Sölfverarm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Erik Lilliesköld, död 1709), död på Vias och begraven 1703-05-24 i Töfsala kyrka, dotter av majoren Mikael Ericsson Sölfverarm, till Särkilaks, Långholmen och Strömma, av en ointroducerad finsk adlig ätt, och Margareta Stierna.

Barn:

 • Johan, född 1684 på Vias. Ryttmästare. död 1735. Se Tab. 15.
 • Lars, till Särkilaks, född 1685-08-23 på Viasbröderna. Sekundkvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1707. Premiärkvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente (Medd. av frih. Tor Carpelain.) 1708-10-31. Fången vid Perevolotjna och förd till Tscherodda, död ogift 1711-12-22 i Sibirien.
 • Carl, född 1686-12-04, på Vias, begraven 1691-07-02 i Töfsala kyrka
 • Mikael, född 1688-02-05 på Vias, begraven 1693-07-23 i Töfsala kyrka
 • Per, till Vuorenpää, född 1689-09-20 på Vias. Deltog i Carl XII:s krig. Levde 1710 men var död före fredsslutet 1721.

TAB 15

Johan (son av Erik, tab 14), till Vias, Vuorenpää, Ristinkylä och Särkilaks, född 1684-01-09 på Vias. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702. Kvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-09-05. Kornett 1709-04-05. Ryttmästares avsked 1722-11-19. död 1735-05-01 på Vias. Han blev vid Liesna och Poltava blesserad, följde Carl XII till Bender, fången vid Czernovitz 1709-09-24 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-06-28. Gift 1707-06-25 Aminne (Rf.)

Barn:

 • Johanna Maria, född 1708, död ogift och begraven 1727-10-24 [Medd. av frih. Tor Carpelan.]
 • Christlieb Leberecht, till Vias, Vuorenpää och Ristinkylä, född 1723-04-07 på Vias. Förare vid livdragonerna 1742-03-09. Sergeant vid livdragonerna 1743-11-10. Adjutant 1750-09-19. Kornett 1753-12-13. Löjtnant 1759-12-07. död ogift 1763-08-11 på Vias och begraven i familjegraven i Töfsala kyrka.
 • Birgitta Christina, född 1724-09-14 på Vias, död 1789-10-05. Hon ärvde efter föräldrarna och brodern alla de egendomar fadern/haft. Gift 1739-04-15 med löjtnanten Axel Germund Lilliegren, född 1712, död 1809.
 • Margareta Elisabet, född 1726 på Vias, begraven 1727-01-06 [Medd. av frih. Tor Carpelan.].

TAB 16

Christer (son av Lars Carpelan, tab 3), till Kettarsund i Töfsala socken, Kärknäs, Ristniemi, Kopholm, Finskilä och Päisterpää i Sagu socken. Storgård i Pargas socken samt Odensaari i Masku socken, vilket han köpte av sin brorson Carl, född 1625 (? 1623) (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Fänrik vid livgardet 1655-07-08. Löjtnant vid livgardet 1656-01-01. Kapten 1658-09-15. Avsked 1662-01-01. Majors titel 1675-04-28. Död 1709-01-19 (1708-01-19) [Ckb.] i Åbo och begraven 1708-02-23 i Sagu kyrka. Han lärde konung Carl XI militärexercisen. Gift 1663-03-22 i Åbo med Sofia Skalm i Finland, begraven 1679-09-29, i Sagu kyrka, dotter av assessorn Claes Skalm i Finland, och Anna Stiernkors.

Barn:

TAB 17

Lars (son av Christer, tab 16), till Kettarsund samt faderns övriga gods, född 1664-01-06 på Kettarsund. Student i Åbo 1677 och i Uppsala 1689-01-30. Auskultant i Åbo hovrätt. Häradshövding i Vemo och Satakunta härad 1698-12-20. Assessor i förutnämnd hovrätt 1704-02-13. Lagman i Torneå lagsaga 1718-08-01. Tillika ordningsman i Torneå lagsaga 1718-09-01. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1724-10-31. Vice landshövding i Åbo län 1724. Avsked 1728. Död 1737-06-12 på Holmens säteri i Dunkers socken Södermanlands län [Rf]. Gift 1700-12-27 med Christina Magdalena Schönberg, född 1680, död 1735-06-14, dotter av kommerserådet Nils Erdtman, adlad Schönberg, och Anna Brita Brandberg.

Barn:

 • Brita Birgitta Sofia, född 1702-09-14 på Kärknäs, döpt 12/9, död där 1703-02-09 [Medd. av frih. Tor Carpelan.].
 • Hedwig Charlotta, född 1706-07-14 i Åbo, död 1776-11-29 å Holmén och begraven 1777-04-28. Hon ärvde efter fadern och brodern alla deras egendomar. Gift 1:o 1724-07-14 på Holmen med sin syssling, kaptenen Carl Carpelan, född 1680, död 1730. Gift 2:o 1735-11-18 på Holmen med hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Herlin i hans 2:a gifte, död 1749-04-10.

TAB 18

Christer (son av Lars, tab 17), till Kärknäs och Gammelgården mm., född 1704-05-24 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt. Vice kanslist i Svea hovrätt 1735. död 1756-10-09 På Kärknäs (Medd. av frih. Tor Carpelan.) och begraven i Sagu kyrka. Gift (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1736-04-04 med Maria Elisabet Stadia, död 1742, dotter av vice sekreteraren i Åbo hovrätt Elias Stadius.

Barn:

 • Lars Johan, född 1737-10-30, i Masku socken, död 1738-04-26 på Odensaari. .
 • Vilhelm Christer, född 1740-02-06 (1739-12-00) på Kärknäs, död 1747 på Kärknäs [Medd. av frih. Tor Carpelan.].
 • Helena Christina, född 1741, begraven 1742-05-07 (1742-08-07) på Kärknäs [Ckb.] [Medd. av frih. Tor Carpelan.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: