Von Troil nr 2039

Från Adelsvapen-Wiki

2039.jpg

Adliga ätten von Troil nr 2039

Adlad 1756-11-09, introd. 1776.

En gren av ätten upphöjdes 1809-07-18 i finskt friherrligt stånd och introducerades 1818-01-23 under nr 24 bland friherrar på riddarhuset i Finland, varest den ännu fortlever. I Sverige utdog ätten på svärdssidan 1880-11-03.

Troil A203900.png

TAB 1

Lars Larsson. Bonde Backa

 • Barn:
 • Truls Larsson (översiktstab. 1). Landbofogde på Tidö säteri i Rytterne socken, Västmanlands län, hos hertig Carls av Södermanland furstl. råd Åke Johansson Bååt. Död 1618. Gift med Emfred Unosdotter, död 1618, dotter av länsmannen i Forssa socken, Gävleborgs län, Uno Olofsson i Vålstad samt brorsdotter till biskopen i Strängnäs Nikolaus Olai Helsingus.
  Barn:
  • Uno Trulsson Troilus (översiktstab. 1), född 1586-09-12 på Backa gård i Hyltinge socken, Södermanlands län. Skolpilt i Västerås 1596, i Strängnäs 1600, åter i Västerås 1602 och i Växjö 1605. Student i Wittenberg 1608 och därefter i Giessen, Jena och Rostock samt slutligen ånyo i Wittenberg. Filosofie magister därst. 1616-03-13. Prästvigd s. å. av biskopen Olaus Stefani Bellinus i Västerås samt antagen till konsistorieledamot och poenitentiarius därst. Kyrkoherde i Leksand 1618-03-20. Tillika prost över Österdalarna 1648. Preses vid prästmötet 1649. Död 1664-02-15 i Leksands prästgård och begraven s. å. 28/2 i Leksands kyrka, där hans epitafium med påskrift uppsattes. 'Han förestod sin församling i fyrtiosex år samt vårdade sig om kristendomskunskapens utbredande och sin sockenkyrkas hushållning och prydande.'. Gift 1618-09-20 med Margareta Säbråzynthia, för sin givmildhet mot fattiga kallad stormor i Dalom, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1610 med kyrkoherden i Leksand Elof Engelberti Terserus i hans 2:a gifte, född 1554, död 1617, farfader till herrarna Terserus, adlade Tersér eller Terschère), född 1594-03-05, död 1657-06-11 i Leksands prästgård och begraven i Leksands kyrka, dotter av kyrkoherden i Säbrå pastorat av Härnösands stift Johannes (Hans) Laurentii (Bure) och Kerstin Henriksdotter Zynthia samt faster till stadspresidenten Nils Burens, adlad Burensköld.
   Barn:
   • Samuel Troilius (översiktstab. 2), född 1619. Student i Åbo 16421 och i Uppsala2 1643-04-03. Filosofie magister i Uppsala 1652-02-19. Prästvigd 1653-10-15. Konrektor vid Västerås skola 1656-07-01. Faderns adjunkt 1659-03-23. Fick 1662-02-22 regeringens försäkran om successionen efter denne. Kyrkoherde i Leksand 1664-08-11 efter fadern. Död 1666-03-08. Gift 1654-08-06 med Margareta Güthræa i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1671-03-19 med lektorn i Västerås, utn. kyrkoherden i Mora Andreas Thermænius, född 1638-03-12 i Västerås, död 1676-04-21), född 1639, död 1675-05-03, dotter av kyrkoherden i Stora Tuna, kontraktsprosten Jakob Güthræus (farbroder till statskommissarien Georg Güthrie, natural. Güthrie, nr 974) och Kerstin Hansdotter Anthelia (syster till hovrättsrådet Anders Johansson Anthelius, adlad Solenblomma).
    Barn:
    • Olof Troilius, född 1661 i Stora Tuna prästgård, Kopparbergs län. Student i Uppsala2 1676-02-16. Disp. 1693 och 1695. Rektor för Västerås skola s. å. Prästvigd 1696-01-28. Filosofie magister i Uppsala 1697-12-09 och primus vid promotionen. Lektor i Västerås 1701. Kyrkoherde i Stora Skedvi pastorat av Västerås stift 1703-01-00. Prost därst. Preses vid prästmötet 1718. Död 1732-11-15 och begraven 1733-01-16. Gift 1696-07-21 med sin kusins dotter Helena Gangia, född 1677-09-05 i Stora Tuna prästgård, död 1760-05-16 i Västerås, dotter av prosten och kyrkoherden i Stora Tuna Petrus Petri Gangius och Christina Teet samt syster till hovrättsrådet Henrik Petersson Gangius, adlad Rosenstedt.
     Barn:
     • Samuel Troilius (översiktstab. 4–5), född 1706-05-22 i Stora Skedvi prästgård. Student i Uppsala2 1714-02-27. Informator för kanslirådet Joh. Rosenadlers söner 1727–1729. Disp. 1732. Docent i latin och grekiska vid Uppsala universitet 1734. Prästvigd 1736-11-18 i Västerås på riksrådet greve Ture Bielkes kallelse. Extra ordinarie predikant vid livdrabantkåren s. å. 7/12. Ord. hovpredikant 1740-04-22. Konung Fredriks och drottning Ulrika Eleonoras biktfader 1741. Kyrkoherde i Riddarholms och Bromma församlingar s. å. 1/9. Tillika överhovpredikant och preses i hovkonsistorium 1742-01-02. Kyrkoherde i Klara och Olofs församlingar 1745-01-11. Den första ordenspredikanten 1748-02-27 och erhöll då den mindre serafimerstjärnan att bäras i guldkedja. Fullmäktig i riksens ständers bank 1746–1752. Ledamot av uppfostringskommissionen. Riksdagsman för Stockholms prästerskap 1746, 1747 och 1751. Biskop i Västerås stift 1751-04-23. Därtill invigd s. å. 1/11. Teol. doktor i Uppsala 1752 vid konung Adolf Fredriks kröning. Ärkebiskop 1758-11-08. LVA 1760-02-06. Prästeståndets talman vid riksdagen 1760. Död 1764-01-18 i Uppsala av slag, jordfäst där s. å. 22/3 och nedsatt i egen grav i Västerås domkyrka s. å. 29/4, där sonen Fredrik Ulrik lät uppsätta en minnesvård av marmor med latinsk inskription. 'Han var en lärd och i övrigt utmärkt man. Uppvaktade, såsom biktfader, vid drottning Ulrika Eleonoras och konung Fredrik I:s dödsbäddar. Led vid den stora vådelden på Norrmalm den 8 juni 1751 betydlig förlust av sitt bibliotek och sina handskrifter.' Barnen blevo 1756 den 9 nov. adlade med namnet von Troil. Gift 1:o 1740-08-19 med Anna Elisabet Angerstein, född 1716-06-16, död 1750-09-03 i Stockholm, Klara förs., dotter av brukspatronen Vikmanshyttan Gift 2:o 1751-06-23 med Brita Elisabet Silfverstolpe, född 1726-08-12, död 1821-09-25 på sin gård Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län, dotter av kammarrevisionsrådet Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, och Brita Stierncrona.
      Barn:
      • 1. Fredrik Ulrik Troilius, adlad von Troil, född 1741-09-16 i Stockholm och buren till dopet av drottning Ulrika Eleonora. Student i Uppsala2 1752-06-12. Adlad jämte sina syskon 1756-11-09 (introd. 1776 under nr 2039). Auskultant i Svea hovrätt 1759. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen s. å. Extra notarie i nämnda hovrätt 1760. Kopist i nämnda expedition 1763. Kanslist därst. s. å. Protokollssekreterare 1772. Förste expeditionssekreterare 1775. Revisionssekreterare och ledamot i lagkommissionen 1776. Fullmäktig i järnkontoret3 1778-05-29. Tjänstledig 1792-09-14 för sjuklighet. Död barnlös 1810-04-16 i Västerås och slöt således själv sin adl. ättegren. Han var tvenne gånger förordnad att förestå justitiekanslersämbetet. Gift 1777-06-24 på Haddebo bruk i Svennevads socken, Örebro län med Maria Elisabet Camitz, född 1754-01-01, död 1807-02-07 Starfors, dotter av brukspatronen Johan Johansson Camitz Degerfors
      • 1. Anna Helena Troilia, adlad von Troil, född 1743-06-27, död i barnsäng 1763-08-30. Gift 1761-11-17 i Stockholm med biskopen i Göteborgs stift Erik Lamberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Elisabet Liedberg, född 1734, död 1817 i Västerås), född 1719-07-00 i Göteborg, död 1780-03-14.
      • 1. Uno Troilius, adlad von Troil, född 1746. Ärkebiskop. Död 1803. Se Tab. 2.
      • 1. Margareta Elisabet Troilia, adlad von Troil, född 1747-07-03, död 1820-08-17 Vallhov. Gift 1764-12-27 i Uppsala med överstelöjtnanten Adolf Georg von Post, född 1735, död 1788.
      • 1. Maria Gustava Troilia, adlad von Troil, född 1750-02-02, död 1775-08-20 Lundsholm efter barnsäng och begraven s. å. 5/10 i Ölme kyrka. Gift 1772-08-20 på Björnarbo med assessorn Olof Ulrik von Numers, i hans 1:a gifte, född 1741, död 1802.
      • 2. Samuel Troilias, adlad von Troil, född 1754. Ryttmästare. Död 1841. Se Tab. 3.
      • 2. Vilhelmina Troilia, adlad von Troil, född 1756-09-27, död 1821-10-05 på Björnarbo. Gift där 1778-11-29 med överstelöjtnanten Lars Filip Hierta, född 1747, död 1791.
      • 2. Lovisa von Troil, född 1757-09-24, död 1753-01-00.
      • 2. Adolf von Troil, född 1759-07-24 i Västerås. Student i Uppsala2 1762-12-10. Volontär vid livregementet till häst 1775. Korpral därst. s. å. 7/7. Sergeant vid Upplands regemente s. å. 9/12. Stabsfänrik därst. 1776-02-28. Transp. till Hälsinge regemente 1778-02-04. Löjtnant därst. 1780-04-12. Kapten i armén 1790-08-23. Avsked 1793-05-09. Död ogift 1814-05-14 i Åbo och slöt själv sin adl. ättegren. Bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790, var med vid Kajpias och Anjala 1789 samt i reträtten från Valkiala 1790-07-12.
      • 2. Knut von Troil, finsk friherre von Troil, född 1760. Geheimeråd. Död 1825. Se Tab. 4.
      • 2. Lars David von Troil, född 1764. Kansliråd. Död 1827. Se Tab. 19.

TAB 2

Uno Troilius, adlad von Troll, (son av Samuel Troilius, Tab. 1), född 1746-02-24 i Stockholm. Adlad 1756-11-09 jämte sina syskon (introd. 1776 under nr 2039). Student i Uppsala2 1757-06-20. Filosofie magister primus därst. 1770-06-00. Vice adjunkt vid Västerås gymnasium s. å. 22/8. Prästvigd 1773-05-20. Skvadronspredikant vid livregementet till häst s. å. 12/8. Pastoralexamen s. å. 14/10. Regementspastor därst. s. å. 15/12. Ord. hovpredikant och ledamot av hovkonsistorium 1775-03-08. Överhovpredikant och preses i hovkonsistorium 1777-04-28. Tillika kyrkoherde i Storkyrkoförsamllagen i Stockholm 1778-01-14. Teol. doktor 1779-06-06. Ordenspredikant 1779-11-23–1783. Biskop i Linköpings stift 1780-10-01. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler 1786-08-30. HLHVA s. å. HLVS s. å. KNO s. å. 27/11. Ledamot av bibelkommissionen s. å. Död 1803-07-27 vid Sätra hälsobrunn i Kila socken, Västmanlands län och begraven 1804-02-21 på Uppsala kyrkogård. 'Han anträdde 1771 en utrikes resa till Tyskland. Frankrike och England samt därifrån, i sällskap med sedermera sir Joseph Banks och Daniel Solander, till Island, om vilken sistnämnda resa han utgivit en beskrivning i brev (1777). Har även låtit trycka Bulstrode Whitelockes dagbok (s. å.) samt Skrifter och handlingar til uplysning i Svenska kyrko- och reformationshistorien (1790–1791). Vigde konung Gustaf IV Adolf och hans gemål, döpte trenne dennes barn, nämligen kronprins Gustaf, prinsessan Sofia Vilhelmina och storfursten Carl Gustaf samt krönte vid riksdagen i Norrköping 1800 nyssbemälte konungapar.' Hans självbiografi är tryckt i Svenska memoirer och bref 1 (1900), s. 159–224. Gift 1776-06-04 i Stockholm med Magdalena Elisabet Tersmeden, född 1753-08-15 Västsura, död 1794-10-29 i Uppsala och begraven s. å. 6/11 i Uppsala domkyrka, dotter av assessorn Jakob Tersmeden, C, och Magdalena Elisabet Söderhielm.

Barn:

 • Gustaf, född 1777-02-25 i Stockholm. Student i Uppsala2 1787-06-13. Disp. pro exerc. 1799 och pro gradu 1800. Filosofie magister s. å. Teol. kandidat s. å. Docent vid Uppsala universitet 1801. Prästvigd 1804. Extra ordinarie skvadronspredikant vid livregementet s. å. Pastoralexamen 1805. Extra ordinarie hovpredikant s. å. 13/7–1813. Regementspastor vid Västmanlands regemente 1807-05-14. Död ogift 1821-02-21 i Sånga prästgård, Stockholms län.
 • Elisabet Magdalena, född 1778-11-26, död ogift 1842-02-11 i Stockholm.
 • Samuel, född 1780-03-22. Student i Uppsala2 1787-06-13. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Bankokommissarie. Död ogift 1817-04-07 i Stockholm.
 • Fredrika Charlotta, född 1781-12-04, död 1785-02-27 i Linköping och begraven s. å. 7/3.
 • Jakob, född 1784-01-31 i Linköping. Student i Uppsala2 1787-12-08. Kornett vid livregementetsbrigadens husarkår 1804-12-20. Död ogift 1809-03-23 i Uppsala.
 • Vilhelmina Ulrika, född 1785-12-10 i Linköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1856-07-09 i Stockholm.
 • Anna Gustava, född 1786-11-25 i Linköping. Stiftsjungfru. Död 1846-11-27 Annehill. Gift 1823-01-19 med bruksläkaren vid Ramnäs bruk, kirurg, magister Adolf Ludvig Regnell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1813 med Anna Brita Schenström, född 1784-12-29 vid Ramnäs bruk, död 1820, dotter av bruksägaren Johan Magnus Schenström och hans 1:a fru Anna Margareta Steinholtz), född 1780-01-01, död 1852-08-12 i Köping.
 • Uno, född 1788-07-01. Student i Uppsala. Extra kammarskrivare i riksbanken. Avsked före 1817. Hemmansägare. Död ogift 1824-06-06 på sin egendom Gryta i Hubbo socken, Västmanlands län.
 • Fredrik Reinhold, född 1790-01-08. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1809-11-06. Extra ordinarie notarie därst. 1810-07-29. Vice notarie 1815-05-09. Kanslist. Notarie 1828. Död ogift 1833-05-01. [4]
 • Knut, född 1791-07-24. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen av k. kansliet. Kopist därst. 1813-05-19. Kanslist 1816-02-28. Protokollssekreterare 1817-03-04. Förste expeditionssekreterare 1835-07-14. Härold vid KMO 1836-05-19. Avsked från protokollssekreterarbeställningen i civildepartementet 1842-04-13. RNO 1844-11-25. Död barnlös 1853-05-13 i Uppsala och slöt denna ättegren. Gift 1829-09-10 Hässle med sin kusin Adolfina Ulrika Tersmeden, född 1794-03-17 på nämnda egendom, död 1881-03-02 i Uppsala, dotter av ryttmästaren Herman Adolf Tersmeden, C, och hans 1:a fru Christina Ulrika Aurivillia, adlad och adopt. Rosén von Rosenstein, C.

TAB 3

Samuel Troilius, adlad von Troll, (son av Samuel Troilius, Tab. 1), född 1754-12-02 i Västerås. Adlad 1756-11-09 jämte sina syskon (introd. 1776 under nr 2039). Student i Uppsala2 1760-08-22. Volontär vid livregementet till häst 1769. Korpral därst. 1770-06-18. Stabskornett 1771-10-09. Löjtnant i fransk tjänst 1774-05-19 och vid förutn. regemente 1776-07-06. Ryttmästare därst. 1782-10-26. Avsked från regementet 1786-04-12 och ur armén 1790. Död 1841-11-03 i Stockholm. Gift 1788-06-10 på Ryda kungsgård med Anna Charlotta af Sillén, född där 1766-03-07, död 1831-11-18 i Uppsala, dotter av kanslirådet Georg Vilhelm Silléen, adlad af Sillén, och Brita Johanna Lagerstam, av en 1755-01-20 adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Samuel Vilhelm, född 1797-04-25, död 1806-01-16 Vallhov
 • Brita Elisabet Johanna, född 1798-06-13 på Vallhov. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-12-17 i Stockholm.
 • Georg Gabriel Emil, född 1800-06-09 i Jumkils socken, Uppsala län. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1816-09-21. Kornett vid livregementetsbrigadens dragonkår s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1820-12-20. Kapten vid Västerbottens regemente 1826-05-02. Ledamot av direktionen för arméns pensionskassa 1833-05-09. Fullmäktig i rikets ständers bank 1834-06-00. RSO 1838-01-28. Major vid Västerbottens fältjägarregemente 1840-04-15 och vid Västerbottens fältjägarkår 1841-04-20. Ordförande i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1844-11-12. Överstelöjtnant och chef för nyssn. kår 1845-07-12. Avsked ur krigstjänsten 1850-09-25. KNO 1853-04-28. Avsked från förutn. ordförandeskap 1855-10-03. Landshövding i Kristianstads län 1856-09-19. Död barnlös 1859-11-19 i Stockholm och slöt denna ättegren. Gift där 1857-01-20 med Sofia Lovisa von Koch, född 1813-10-28 Blomsholm, död 1866-03-29 i Lund, dotter av majoren Nils Koch, adlad von Koch, och Sofia Charlotta Hummelhielm.

TAB 4

Knut von Troil, finsk friherre von Troil, (son av Samuel Troilius, Tab. 1), född 1760-09-04 i Uppsala. Student i Uppsala2 1762-12-10. Volontär med korprals karaktär vid livregementet till häst 1774-09-18. Kvartermästare därst. 1776-09-11. Kornett vid Nylands dragonregemente s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1783-04-30. Kapten 1785-05-18. Bevistade finska kriget 1788 och 1789, men blev för delaktighet i Anjalaförbundet av krigshovrätten 1790-04-19 dömd att arkebuseras, från vilket straff han dock av konungen fullständigt befriades och insattes i sin kaptensbeställning. RSO 1790-08-28. Major i armén 1792-09-28. Överadjutant hos konungen 1794-03-10. Premiärmajor vid Åbo läns regemente 1795-11-23. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1796-08-21. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som generaladjutant i armén s. å. 26/10. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1806-08-08 och kvarstod i denna ställning även efter den ryska erövringen 1808. RRS:tAO1kl s. å. 5/5. Avsatt från landshövdingämbetet av konung Gustaf IV Adolf s. å. 29/8, varuti han dock omedelbart av general en chef för ryska armén i Finland åter insattes. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1809-07-18 (introd. på riddarhuset i Finland 1818-01-23 under nr 24 bland friherrar). Ledamot av regeringskonseljens, sedan senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 18/8. Verklig kammarherre vid ryska hovet 1811-05-30. Ordförande i kommittén för beredningen av finska ärendena i S:t Petersburg 1814-09-12. Avsked från landshövdingämbetet 1816-01-31. Geheimeråds namn och värdighet s. å. 12/2. RRS:tAlexNewO1kl 1817-02-22. KNO 1818-11-23. Avsked från sistnämnda ordförandeskap 1821-09-09. Död 1825-10-04 i Stockholm. Gift 1:o 1797-01-13 Vällinge med Margareta Johanna Groen, född 1773-10-03 i Stockholm, död 1813-03-13 i Berlin, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Varner Groen och Anna Maria Gemnig. Gift 2:o 1814-07-26 på Vällinge med den 1:a fruns syster Ulrika Eleonora Groen, född 1782-06-30 i Stockholm, död där 1849-10-27.

Barn:

 • 1. Samuel Verner, finsk friherre. Född 1798. Guvernör. Död 1865. Se Tab. 5.
 • 1. Knut, född 1799-06-05, död s. å.
 • 1. Knut August, född 1800-08-23 på Vällinge, död där 1802-03-11.
 • 1. Brita Maria, finsk friherrinna. Född 1802-01-27 på Vällinge. Rysk hovfröken. Död 1869-07-24 i Norrköping. Gift 1830-04-02 i Stockholm med justitierådet greve Hans Fredrik Harald Strömfelt, född 1779, död 1837.
 • 1. Uno, finsk friherre. Född 1803. Ministerresident. Död 1839. Se Tab. 18.
 • 1. Knut Charles Emil, finsk friherre. Född 1804-05-09 i Åbo. Överflyttade till Sverige. Kornett i livregementets husarkår 1818-06-02. Avsked 1819. Död ogift 1838-07-19 i Stockholm.
 • 1. Johanna Sofia Fredrika, finsk friherrinna. Född 1808-07-01 i Åbo, död 1869-01-18 i Stockholm. Gift 1837-05-30 i sistnämnda stad med sin syssling, generallöjtnanten David Ludvig Silfverstolpe, född 1793, död 1877.

TAB 5

Samuel Verner, (son av Knut von Troil, finsk friherre von Troil, Tab. 4), finsk friherre. Född 1798-04-03 i Stockholm. Student i Åbo 1814 och i Uppsala s. å. 14/10. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1818-04-27. Kornett därst. s. å. 2/6. Avsked 1822-08-02. Fänrik vid första finska infanteriregementet s. å. 18/6. Underlöjtnant därst. 1823-04-02. Placerad på första finska skarpskyttebataljonen 1827. Bataljonsadjutant därst. 1829-03-07. Löjtnant 1830-08-17. Avsked 1831-02-22. Anställd i särskilt uppdrag hos landshövdingen i Åbo län 1832-12-23. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1834-05-03. Direktör i Finlands växeldepositions- och lånebank 1837-05-04. Styresman för växelkontoret i Åbo 1840-10-01. RRS:tAO3kl 1842-05-11 och S:tAO2kl 1847-03-24. T. f. guvernör i Åbo och Björneborgs län 1856-09-06 och i S:t Michels län s. å. 10/11. RRS:tVIO3kl 1859-04-24. Guvernör i Tavastehus län 1863-01-22. RRS:tStO1kl s. å. 30/7. Död 1865-08-27 i Tavastehus. Gift 1827-11-25 i Villnäs kapellkyrka i Finland med stiftsjungfrun, friherrinnan Johanna Maria von Kothen, född 1807-03-02 Vuorenpää

Barn:

 • Johanna Eleonora Lovisa Matilda, finsk friherrinna. Född 1828-08-05 i Åbo, död 1853-03-03 på Lill-Heikkilä vid Åbo, innebränd tillika med en 3-årig dotter. Gift 1848-08-20 i Åbo med protokollssekreteraren Otto Adolf Daniel Meurman, född 1817-02-28, död 1850-09-05 i Stockholm.
 • Knut Uno Axel Samuel, finsk friherre. Född 1831. Överste. Död 1905. Se Tab. 6.
 • Samuel Verner, finsk friherre. Född 1833. Senator. Död 1900. Se Tab. 7.
 • Hedvig Johanna Maria, finsk friherrinna. Född 1836-02-13 i Åbo, död 1865-05-14 i S:t Petersburg. Gift 1857-01-21 i Åbo med kaptenen av 1. rangen vid ryska flottan Hippolit Wogak, född 1829-09-11, död 1893.
 • Axel Gustaf (Gösta) Samuel, finsk friherre. Född 1837. Geheimeråd. Död 1909. Se Tab. 14.

TAB 6

Knut Uno Axel Samuel, (son av Samuel Verner, Tab. 5), finsk friherre. Född 1831-02-25 på Nynäs i Nousis' socken. Student i Helsingfors 1849-06-06. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1850-11-14. Porte-épéefänrik därst. 1851-01-01. Fänrik 1853-01-28. Underlöjtnant 1854-07-07. Löjtnant s. å. 18/12. RRS:tStO3kl 1858-09-11. Stabskapten 1859-06-03 med tur från s. å. 24/4. RRS:tAO3kl 1861 och S:tStO2kl 1863-10-02. Kapten s. å. 29/4. RRS:tStO 2kl m kejs kr 1866-09-11. Överstelöjtnant 1868-04-12. RRS:tAO2kl 1869-09-11. Överstes avsked 1871-03-09. Boställsinspektör i Nylands läns västra distrikt 1876-06-09. Reservdistrikts stabsofficer i 1., Nylands, finska skarpskyttebataljons reservdistrikt 1882-09-25. Placerad på ständiga kadern av finska militären med överstelöjtnants grad 1884-02-03. T. f. distriktsstabsofficer i nämnda reservdistrikt s. å. 29/2 och ord. s. å. 27/10. Avsked från boställsinspektörsbefattningen s. å. i aug. Avsked ur militärtjänsten 1890-10-19. Död 1905-03-13 på sin egendom Elgmo i Pojo socken. Gift 1:o 1860-05-20 Fagervik Gift 2:o 1877-08-13 på Lill-Heikkilä invid Åbo med Alexandrine Vilhelmina von Guthann, född 1834-08-17 i Leal i Estland, död 1916-04-10 på Elgmo, dotter av med. doktorn Georg von Guthann och Emilie Michaelsen.

Barn:

 • 1. Hjalmar Fridolf Samuel, finsk friherre. Född 1861-08-05 i Pojo socken. Student i Helsingfors 1882-06-14. Lantbrukare, död ogift 1914-02-14 på sin egendom Elgmo.
 • 1. Alexandra Johanna (Sascha), finsk friherrinna. Född 1862-10-04 i Helsingfors, död där 1932-02-06. Gift 1885-09-23 i Pojo socken med före detta kamreraren vid stämpelkontoret, överstelöjtnanten Magnus von Hertzen, född 1858-03-16 i Savitaipale socken.
 • 1. Berta Matilda, finsk friherrinna. Född 1864-12-02 i Hälsingfors. Gift 1884-09-24 på Elgmo med generalmajoren Ivar Adolf Gulin, född 1857-11-08 i Hiitola socken.

TAB 7

Samuel Verner, (son av Samuel Verner, Tab. 5), finsk friherre. Född 1833-02-14 Nynäs Student i Helsingfors 1850-06-22. Filosofie kandidat 1853-05-17 och promov. filosofie magister s. å. 30/5. Auskultant i Åbo hovrätt 1856-12-20. Extra kammarskrivare i senaten för Finland 1857-06-10. Vice häradshövding 1858-12-22. Kanslist i nämnda hovrätt 1859-05-26. Registrator därst. 1863-10-17. Extra fiskal 1864-01-21. Notarie 1866-08-09. Avsked s. å. 5/10. Verkst. direktör i Föreningsbankens i Finland avdelningskontor i Åbo 1867-09-26. Ordförande i finska hushållningssällskapet 1871–1884. Ordförande hos stadsfullmäktige i Åbo 1875–1885. Kammarherre vid ryska hovet 1881-04-24. RNO s. å. 4/10. Lantmarskalk vid lantdagarna 1882, 1885, 1897 och 1899. Hovmästare vid ryska hovet 1883-05-27. Senator och ordförande i senatens ekonomidepartemant 1885-06-20. RRS:tStO1kl 1887-04-17. Avsked 1891-11-23. RRS:tAO1kl 1894-04-29. RRS:tVlO2kl 1897-06-16. Död 1900-04-27 i Helsingfors och begraven i Åbo. Gift 1858-08-17 Hylinge med sin kusin friherrinnan Charlotta Emelina (Lotten) von Troil, född 1833-10-04 i Stockholm, död 1911-01-11 i Åbo, dotter av ministerresidenten friherre Uno von Troil och grevinnan Gustava Charlotta Jacquette Aurora Gyldenstolpe.

Barn:

 • Maria Johanna Emilia (Mimmi), finsk friherrinna. Född 1859-12-11 i Åbo. död 1941-11-06 i Stockholm. Gift där 1884-08-20 med överstelöjtnanten friherre Carl Erik Axelsson Leijonhufvud, född 1853, död 1921.
 • Uno Verner Samuel, finsk friherre. Född 1861. Överstelöjtnant. Se Tab. 8.
 • Valter Verner Axel, finsk friherre. Född 1863. Riddarhuskamrerare och sekreterare. Död 1934. Se Tab. 12.
 • Ellen Charlotta Matilda, finsk friherrinna. Född 1865-09-16 i Åbo. Hovfröken 1885-08-09. Död 1924-09-12 i Helsingfors. Gift 1886-10-09 i Åbo med överstelöjtnanten och verkst. direktören Otto Emil Ehrström, född 1859-05-06.
 • Anna, finsk friherrinna. Född 1868-04-16, död s. å. 17/4 i Åbo.

TAB 8

Uno Verner Samuel, (son av Samuel Verner, Tab. 7), finsk friherre. Född 1861-07-15 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1882-08-19. Transp. till 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1883-10-19. Bataljonsadjutant 1886-06-23–1891-01-19. Stabskapten s. å. 14/3. Kompanichef s. å. 12/5. RRS:tStO3kl 1892-01-06 och S:tAO3kl 1894-02-15. Kapten 1895-04-13. Kamrerare i finska hushållningssällskapet 1897-05-31. RRS:tStO2kl 1901-09-01. Avsked ur militär tjänst med överstelöjtnants grad 1902-11-28. T. f. linjekassör hos statsjärnvägarna i Finland 1903-06-13. Tillika generalagent i Finland för svenska livförsäkringsabol:t Thule 1905-12-19–1906. Avsked från linjekassörstjänsten 1912-04-01 och från kamrerarbefattningen hos hushållningssällskapet 1917-06-01. Kassaförvaltare hos livränteanstalten i Finland 1908. Äg. Malikkälä i Reso socken, sedan 1916. Gift 1:o 1885-08-20 i Åbo med Aina Dammert, född 1863-06-22 i Tohmajärvi socken, död 1929-12-26 i Åbo, dotter av provinsialläkaren i Tohmajärvi distrikt, med. och kirurg, doktorn Anders Gustaf Vilhelm Dammert och Anna Johanna Natalia Appelgren. Gift 2:o 1931-05-23 i Stockholm med Hilma Louise (Lulla) Richter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1897-01-12 i Åbo med majoren Viktor Rudolf von Rehausen, nr 1771, född 1864, död 1921), född 1871-03-01 i Åbo, dotter av brandstodsbolagsagenten Carl Christoffer Richter och Hilma Gustava Andersson.

Barn:

 • 1. Märta Charlotta Rosina, finsk friherrinna. Född 1886-06-14 i Åbo. Student i Helsingfors 1904-05-31. Gift 1911-05-13 i Åbo domkyrka med överläkaren vid länssjukhuset i Åbo, med. och kirurg. doktorn Henrik Anton Elving, född 1881-08-17.
 • 1. Holger Uno Vilhelm Samuel, finsk friherre. Född 1887. Bankdirektör. Se Tab. 9.
 • 1. Ellen Aina Natalia, finsk friherrinna. Född 1888-08-29 i Åbo, död där 1890-12-02.
 • 1. Marga Emilia Matilda, finsk friherrinna. Född 1889-12-08 i Åbo. Gift 1:o 1909-09-14 i nämnda stad med ingenjören Paul Georg Rosenberg, från vilken hon 1915 blev skild, född 1887-11-01. Gift 2:o 1919-10-18 i Åbo med befälhavaren över finska armén, generalmajoren Hugo Viktor Österman, född 1892-09-06 i Helsingfors.
 • 1. Knut Verner Valter Samuel, finsk friherre. Född 1892. Vice häradshövding. Se Tab. 10.
 • 1. Ebba, finsk friherrinna. Född 1893-06-14 i Åbo. Gift 1913-06-22 i Åbo domkyrka med praktiserande läkaren i Helsingfors, med. licentiat Tor Gustaf Adolf Aschan, född 1877-08-18.
 • 1. Sten Gustaf Samuel Verner, finsk friherre. Född 1894. Kommunalläkare. Se Tab. 11.
 • 1. Uno Magnus Samuel Verner, finsk friherre. Född 1903-11-01 i Åbo. Student i Helsingfors 1921-05-31. Reservfänrik 1922-09-30. FinlMM.
 • 1. Nils Olof Samuel Verner (son av Uno Verner. finsk friherre. Född 1906-09-27 i Åbo. Student där 1925-10-15. Reservfänrik 1926-09-16. Veterinär kandidat vid tekniska veterinärhögskolan i Hannover 1929. Veterinär 1932-02-24. Se Tab. 8A, dessutom Finlands adelskalender

TAB 8A

Nils Olof Samuel Verner (son av Uno Verner Samuel). Finsk friherre. Född 1906-09-27 i Åbo. Student där 1925-10-15. Reservfänrik 1926-09-16. Veterinär kandidat vid tekniska veterinärhögskolan i Hannover 1929. Veterinär 1932-02-24. Gift med Margit Gunvor Björkqvist i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Ebba Margareta Nilsdotter, född 1941-06-06.

TAB 9

Holger Uno Vilhelm Samuel, (son av Uno Verner Samuel, Tab. 8), finsk friherre. Född 1887-09-02 i Åbo. Student i Helsingfors 1906-10-01. Statsexamen i försäkringsvetenskap och nationalekonomi vid universitetet i Göttingen 1909. Tjänsteman vid privatbanken i Helsingfors, aktiebolag 1911. Kontorschef hos bankirfirman C. W. Henrikson & Co i nämnda stad 1916-11-01. Prokurist i Helsingfors aktiebank 1918-12-01. Direktör för dess filialkontor Kauppapankki i Helsingfors 1924-05-01. Gift 1912-09-28 Munksnäs

Barn:

 • Margareta Isabella (Isa), finsk friherrinna. född 1914-04-29 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Jeanne'' Marie Elisabet, finsk friherrinna. född 1916-03-02 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Knut Georg Samuel Verner, finsk friherre. född 1918-08-11 i Helsingfors.

TAB 10

Knut Verner Valter Samuel, (son av Uno Verner Samuel, Tab. 8), finsk friherre. Född 1892-03-16 i Åbo. Student i Helsingfors 1909-05-29. Auskultant i Åbo hovrätt 1914-11-24. Vice häradshövding 1917-12-00. Under Finlands frihetskrig 1918 plutonchef vid den s. k. Pellingekåren. Reservfänrik s. å. FFrM1kl. FMM. Ombudsman i finska sågverksägarnas försäljningsförening 1918-07-01. Souschef i Halla aktiebolag 1921-11-01. Direktörsadjoint i Kymmene aktiebolag 1925-09-01. Reservlöjtnant 1927-08-26. Gift 1920-12-15 i Helsingfors med Brita Fredrika von Haartman, född 1902-08-20 i Kymmene socken, dotter av ingenjören Georg Viktor Bernt von Haartman, finska adl. ätten nr 168, och Anna Matilda Kyander.

Barn:

 • Märta Knutsdotter, finsk friherrinna. född 1922-09-02 på Halla bruk. Finsk stiftsjungfru.
 • Britta Knutsdotter, finsk friherrinna. född 1927-01-05 på Kymmene bruk. Finsk stiftsjungfru.
 • Sten Knutsson Samuel Verner, finsk friherre. född 1931-10-07 på Kymmene bruk.

TAB 11

Sten Gustaf Samuel Verner, (son av Uno Verner Samuel, Tab. 8), finsk friherre. Född 1894-06-16 i Åbo. Student i Helsingfors 1911-05-27. Med. kandidat 1915-12-15. Deltog i Finlands frihetskrig 1918 vid den s. k. Pellingekåren. FFrM2kl och FMM. Bataljonsläkare vid sjöbataljonen 1918-10-26. Sanitetslöjtnant 1919-08-06. T. f. andre läkare vid kustflottiljen 1921-01-01. Transp. till kustflottiljen. Med. licentiat 1921-11-16. Sanitetskapten 1922-04-28. Kommunalläkare i Kauhava s. å. 1/7. Bruksläkare vid Mänttä bruk och kommunalläkare i Mänttä och Kuorevesi socknar 1925-06-01. Gift 1918-05-25 i Helsingfors med friherrinnan Carola Pauline Hedvig Johanna Wrede'' af Elimä, född 1897-07-21 Germundsvedja

Barn:

 • Lars Stensson Samuel Verner, finsk friherre. född 1923-08-18 i Helsingfors. Agr- o forstkand.
 • Knut Stensson Samuel Verner, finsk friherre. född 1926-01-08 i Helsingfors.

TAB 12

Valter Verner Axel, (son av Samuel Verner, Tab. 7), finsk friherre. Född 1863-09-02 i Åbo. Student i Helsingfors 1883-05-29. Agronomieexamen vid Mustiala lantbruksinstitut 1887-07-04. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen i Finland 1887-10-14. Registrator därst. 1890-03-18. Kammarförvant 1893-05-30. Kamrerare 1900-07-18. RRS:tStO3kl 1905-04-30. Avsked s. å. 26/7. Kamrerare hos överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1906-07-25. Tillika riddarhuskamrerare 1914-03-04 och tillika riddarhussekreterare 1928-04-20. RRS:tAO3kl 1916-04-23. RFinlVRO 1924-12-23. Avsked från kamrerartjänsten hos nämnda överstyrelse 1928-09-02. Död 1934-05-24 i Helsingfors. Gift 1897-03-10 i Helsingfors med Gerda Charlotta Stiernschantz, född 1878-08-22 i nämnda stad, dotter av trafikdirektören vid statsjärnvägarna i Finland Johan Vilhelm Blidberg, adopt. finsk adelsman Stiernschantz, finska adl. ätten nr 101, och hans 2:a fru Alma Charlotta Sirén.

Barn:

 • Anita Charlotta, finsk friherrinna. Född 1898-03-23 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Student i nämnda stad 1916-09-25. Gift där 1922-10-12 med rektorn vid svenska samskolan i nämnda stad, reservfänriken, RFinlFrK4kl, m. m., filosofie magister Carl Samuel Sanmark, finska adl. ätten nr 271, född 1894-10-10 i Uleåborg.
 • Samuel Verner, finsk friherre. Född 1899. Avdelningschef. Se Tab. 13.
 • Kaj Vilhelm Samuel, finsk friherre. Född 1904-12-18 i Helsingfors. Student därst. 1922-05-31. Tjänsteman vid Nordiska Föreningsbankens centralkontor 1931-05-16. Gift 1933-02-25 i Helsingfors med Märta Elisabet Forssell, född 1911-11-03 i Stockholm (adoptivdotter till lantbruksrådet Gustaf Adolf Forssell och Agnes Kullberg).
 • Maria Elisabet, finsk friherrinna. född 1919-05-28 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.

TAB 13

Samuel Verner, (son av Valter Verner Axel, Tab. 12), finsk friherre. Född 1899-12-16 i Helsingfors. Student därst. 1918-05-27. Elev vid högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors högskoleavdelning s. å. 20/8. Utexaminerad 1920-05-15. Anställd vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i nämnda stad 1921-05-02. Prokurist därst. 1923-05-04. Avdelningschef därst. 1926-03-00. Lärare vid svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1930-09-01. Gift 1925-05-29 i Tammerfors med Aagot Marie Rasmussen, född 1900-12-12 i sistnämnda stad, dotter av fotografen Niels Rasmussen och Pauline Vilhelmine Schmidt.

Barn:

 • Nils Valter Samuel Verner, finsk friherre. född 1928-03-03 i Helsingfors.
 • Ulla Maria, finsk friherrinna. född 1930-10-12 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Filosofie magister. Filosofie dr. 1994. Gift med Gustaf Emil Sirén, född 1920-02-23.

TAB 14

Axel Gustaf Samuel (Gösta), (son av Samuel Verner, Tab. 5), finsk friherre. Född 1837-09-25 i Pemars socken. Kadett i Fredrikshamn 1853-07-14. Löjtnant vid jekaterinoslavska livgrenadjärregementet 1857-06-18. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med underlöjtnants grad s. å. 12/7. Löjtnants avsked 1860-05-10. Kassör vid krigskommissariatet s. å. 14/8. Biträdande expeditionssekreterare därst. 1862-05-07. Lanträntmästare i Vasa län 1863-01-24. RRS:tStO3kl 1868-04-12. Kommissarie vid Finlands banks växelkontor i Björneborg 1871-12-12. Ordförande i direktionen för Finlands bank 1875-12-17. RRS:tStO2kl 1879-04-13 och S:tAO2kl 1882-04-09. Guvernör i S:t Michels län 1884-01-24. RRS:tV1O3kl 1886-03-29. Guvernör i Åbo och Björneborgs län 1889-07-20. RRS:tStO1kl 1890-04-13. Senator och ledamot av senatens ekonomidepartement samt chef för dess civilexpedition 1891-12-19. Chef för senatens jordbruksexpedition 1893-06-08. RRS:tAO1kl 1894-04-29. Geheimeråds titel 1898-04-17. Utmärkelsetecknet för 40 års tjänst 1899-12-21. Avsked 1900-07-05. Direktör i Nylands aktiebank 1901-01-00–1903-04-01. Död 1909-03-26 i Stockholm och begraven i Helsingfors. Gift 1864-10-18 i sistnämnda stad med Fredrika Elisabet (Betty) Bergbom, född 1837-03-08 i Vasa, död 1901-04-11 i Hahnenklee i Harz, Tyskland, under en resa och begraven i Helsingfors, dotter av senatorn i Finlands justitiedepartement, filosofie doktorn Johan Erik Bergbom och Fredrika Juliana Roschier.

Barn:

 • Erik Verner Samuel, finsk friherre. Född 1865. Lagman. Se Tab. 15.
 • Birger Gustaf Samuel, finsk friherre. Född 1868. Bankdirektör. Död 1926. Se Tab. 16.
 • Maria Emilia Matilda, finsk friherrinna. Född 1869-12-31 i Vasa. Föreståndarinna för finska privata fruntimmersskolan i Tammerfors 1895. Föreståndarinna för finska samskolan i Helsingfors 1899. OffFrIP 1923-02-10. FinlVR 1925-12-23. FFrM i försilvrad brons för undervisning i franska språket 1926-04-27. Död ogift 1930-12-10 i Helsingfors.
 • Elis Samuel, finsk friherre. Född 1871-10-05 i Vasa. Student i Helsingfors 1891-05-25.

TAB 15

Erik Verner Samuel, (son av Axel Gustaf Samuel, Tab. 14), finsk friherre. Född 1865-09-08 i Vasa. Student i Helsingfors 1883-05-19. Filosofie kandidat 1885-12-08 och promov. filosofie magister 1886-05-31. Jur. utr. kandidat 1890-05-31. Auskultant i Vasa hovrätt s. å. 16/6. Vice häradshövding 1892-12-20. Borgmästare i Kaskö 1893-06-22. Avsked 1895-10-07. Auditör vid 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon 1896-05-01–1900-09-18. Stadsfogde i Vasa 1897-06-14–1899-07-20. Kanslist i Vasa hovrätt 1899-02-10. Extra fiskal därst. s. å. 7/12 och notarie 1900-03-17. Under olaglighetstiden i Finland förbjuden att vistas i landet 1903-07-00. Förbudet upphävt 1905-01-00. Verkst. direktör för Finlands hypoteksförenings länskommitté i Vasa 1906-07-01. Återinsatt som notarie i Vasa hovrätt s. å. 20/4. Assessor därst. 1907-11-30. Ordförande i Österbottens svenska lantbrukssällskap s. å. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1917-05-26. Under Finlands frihetskrig 1918 stadskommendant i Vasa. Reservlöjtnant 1918-03-23. PrJK2kl s. å. 27/10. FFrK2kl 1919-01-27. Häradshövding i Närpes domsaga 1923-06-06. Finska hushållningssällskapets stora GM 1925. Lagman 1931. Gift 1897-08-31 i Lappfjärds socken med Maria Matilda Aminoff, född 1875-02-09 i Nykarleby, dotter av postförvaltaren Feodor Alexander Aminoff, och Hilda Vilhelmina Stendahl.

Barn:

 • Truls Eriksson, finsk friherre. Född 1898-09-12 i Vasa. Student i Helsingfors 1916. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrK, MM m sp. Chef för aktiebolag Montins bokhandel i Vasa 1925.
 • Birger'' Olof Eriksson, finsk friherre. Född tvilling 1901-03-25 i Vasa. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrK4kl m sv o ros. FrkrMM m sp o ros. Med. för Tammerfors intag. Reservfänrik 1918-05-02. Student i Helsingfors s. å. Filosofie kandidat 1925-12-05. Filosofie magister i Åbo 1927-09-00.
 • Maj-Lis Eriksdotter, finsk friherrinna. Född tvilling 1901-03-25 i Vasa. Finsk stiftsjungfru.

TAB 16

Birger Gustaf Samuel, (son av Axel Gustaf Samuel, Tab. 14), finsk friherre. Född 1868-03-12 i Vasa. Kadett i Fredrikshamn 1882-07-10. Transp. till kejsarens pagekår 1886-10-22. Kammarpage 1887-10-05. Underlöjtnant vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1888-11-25. Löjtnant därst. 1892-09-11. Bataljonsadjutant s. å. 25/11–1900-09-07. RRS:tStO 3kl 1893-09-11 och S:tAO3kl 1896-12-13. OffRum KrO 1898-08-03. Stabskapten 1900-08-04. Adjutant vid befälhavarestyrelsen för finska militären s. å. 9/11–1902-06-29. Kapten vid nämnda bataljon 1901-12-19. Överstes avsked 1903-02-21. Ledamot av direktionen för Nylands aktiebank s. å. 10/3. Beordrad till tjänstgöring vid statssekretariatet för Finland 1906-11-29. Tjänsteman av 5. klass för särskilda uppdrag hos ministerstatssekreteraren för Finland s. å. 29/11. RRS:tAO2kl 1907-05-05. Guvernör i Viborgs län s. å. 10/7. RRS:tVlO3kl 1909-04-11. Kammarherre vid ryska hovet s. d. RPrKrO2kl s. å. 17/6. Avsked från guvernörsämbetet 1910-11-18. Suppleant i Föreningsbankens i Finland centralbestyrelse 1911-01-01. Direktör därst. 1912-05-29. KFinlVRO2kl 1919-05-16. Direktör i Nordiska föreningsbanken s. å. 1/10. Död 1926-10-13 i Helsingfors. Gift 1896-09-23 i nämnda stads tyska kyrka med Helene Terese Osberg, född 1874-07-15 i Helsingfors, dotter av referendariesekreteraren, statsrådet Julius Rudolf Osberg och Adelaide Terese Schiefner.

Barn:

 • Gösta Julius Samuel, finsk friherre. Född 1897. Prokurist. Se Tab. 17.
 • Erik Samuel, finsk friherre. Född 1900-04-13 i Helsingfors. Student därst. 1918-05-22.

TAB 17

Gösta Julius Samuel, (son av Birger Gustaf Samuel, Tab. 16), finsk friherre. Född 1897-07-16 i Helsingfors. Student därst. 1915-09-25. Reservfänrik 1919-01-30. Prokurist vid Helsingfors' aktiebanks kontor i Åbo 1923-09-01, vid huvudkontoret 1927-05-01. Gift 1923-04-19 i nämnda stad med Edna Irmelin Nybom, född där 1903-05-28, dotter av direktören Bengt Nybom och Helmi Hirn.

Barn:

 • Emfre Helene Christiane, finsk friherrinna. född 1924-01-04 i Åbo. Finsk stiftsjungfru.
 • Bengt Gustaf Samuel, finsk friherre. född 1926-07-04 i Helsingfors.

TAB 18

Uno, (son av Knut von Troil, finsk friherre von Troil, Tab. 4), finsk friherre. Född 1803-04-26 i Åbo. Student i Uppsala 1814-10-14 och i Åbo 1819-01-14. Filosofie kandidat i Åbo och promov. filosofie doktor (magister) 1827-07-10. Överflyttade sedan till Sverige. Kammarjunkare vid svenska hovet 1829-08-11. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1830-06-19. Härold vid SO 1832-01-28. Kammarherre hos änkedrottningen5 1834-07-03. Legationssekreterare i Köpenhamn s. å. RDDO 1836. RRS:tAO2kl 1838-06-22. Ministerresident vid ottomanska porten s. å. 29/6. RNO s. å. 4/7. Död 1839-04-09 i Konstantinopel. Gift 1838-08-21 i Kimstads socken, Östergötlands län med statsfrun hos drottningen, grevinnan Gustava Charlotta Jacquette Aurora Gyldenstolpe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1817-09-18 i Stockholm med generallöjtnanten greve Carl Gustaf Löwenhielm, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1829-09-01 blev skild, född 1790, död 1858), född 1797-07-04 i Stockholm, död 1839-01-07 i Konstantinopel, dotter av generalmajoren och landshövdingen greve Nils Gyldenstolpe, och friherrinnan Charlotta Aurora De Geer af Finspång.

Barn:

 • Emilie Jacquette, finsk friherrinna. Född 1832-07-22 i Stockholm, död där 1913-05-01. Gift 1852-07-22 i nämnda stad med översten friherre Axel Christer Leijonhufvud, född 1819, död 1904.
 • Charlotta Emilia (Lotten), finsk friherrinna. Född 1833-10-04 i Stockholm, död 1911-01-11 i Åbo. Gift 1858-08-17 Hylinge med sin kusin senatorn friherre Samuel Verner von Troil, född 1833, död 1900.

TAB 19

Lars David von Troil, (son av Samuel Troilius, Tab. 1), född posthumus 1764-05-22 i Uppsala. Student i Lund. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1783, kopist därst. s. å. 4/4. Kanslist 1787. Kanslist vid ecklesiastikexpeditionen 1789. Protokollssekreterare vid inrikesexpeditionen 1793-03-07. Härold vid NO 1797-04-28. Expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1801-05-28. Härold vid KMO 1802-04-28. Underceremonimästare s. å. 9/12. Kamrerare vid KMO3 1808-04-23. Kansliråds fullmakt 1809-06-29. Rikshärold3 1810-05-04. RNO s. d. Ledamot av kanslistyrelsen 1819-10-05. Avsked från rikshäroldsämbetet 1824-01-28. Död 1827-08-19 Ålby Gift 1803-06-30 i Stockholm med Anna Maria Tham, född 1775-02-03, död 1859-12-12 och begraven i Troilska graven i Västerås domkyrka, dotter av superkargören Gustaf Tham, och Christina Maria Grill.

Barn:

 • Samuel Gustaf, född 1804. Landshövding. Död 1880. Se Tab. 20.
 • Fredrik Adolf, född 1806-05-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1820-03-18. Fanjunkare i Svea livgarde 1824-09-27. Fänrik därst. 1825-02-15. Officersexamen s. å. 4/3. Löjtnant 1831-03-26. Kapten 1845-01-09. RSO 1854-12-18. Major 1855-07-19. Överstelöjtnant i armén 1858-04-27. RNS:tOO 1859-08-15. Kommendant för Stockholms garnison 1860-05-04. Överste i armén s. d. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1861-07-05. KSO 1866-07-03. Avsked från kommendantsbefattningen 1868-12-07. Avsked ur krigstjänsten 1871-05-12. Död ogift 1873-02-28 i Stockholm.
 • Elisabet Maria Johanna, född 1811-03-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-09-28 i nämnda stad.

TAB 20

Samuel Gustaf, (son av Lars David von Troil, Tab. 19), född 1804-05-07 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad 1820-09-18. Kornett vid livregementets dragonkår s. å. 19/10. Löjtnant därst. 1825-05-03. Ryttmästare 1829-05-29. Ordonnansofficer hos konungen 1830-08-26. Adjutant hos densamme 1836-11-25. Major i armén 1840-04-15. LKrVA s. å. RSO 1841-07-04. Handledde prins Gustaf vid hans militärundervisning 1843–1844. 2. Major i regementet 1844-04-10. Medföljde generallöjtnanten friherre Gustaf Adolf Hierta i extraordinarie beskickning till hovet i Wien s. å. RÖLeopO s. å. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1845-06-11. Andre styresman i KrVA 1846–1849. T. f. landshövding i Malmöhus län 1851-11-28. Avsked ur krigstjänsten 1853-03-01. Landshövding i nämnda län s. å. 19/4. Ordförande i direktionen för tekniska elementarskolan i Malmö 1853-04-29–1862-08-16. KNO 1854-12-18. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till kommunalförfattningar 1858-06-19. LLA s. å. KmstkNO s. å. 16/11. StkDDO 1860-06-23. KmstkVO 1865-08-04. HLLA s. å. 27/10. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1869. Avsked från landshövdingämbetet 1874-04-08. Malmöhus läns HushGM s. å. Död 1880-11-03 i Malmö och utgick ätten med honom i Sverige på manssidan. Utgav från trycket utom flera uppsatser i krigsvetenskapsakademiens handlingar: Minnen från en sjuttiotreårig levnad (1877, ny uppl. 1885). Gift 1842-07-17 på Färna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län med grevinnan Sofia Lovisa von. Hermansson, född 1820-12-01 på Torvesta i Fellingsbro socken, Örebro län, död 1896-12-13 i Malmö, dotter av löjtnanten greve Carl Johan von Hermansson, och Carolina Fredrika Dahlsson.

Barn:

 • Anna Carolina Alexandrina, född 1851-10-03 i Stockholm, död 1917-05-22 i Malmö. Gift 1:o 1871-06-27 i sistnämnda stad med ryttmästaren friherre Hans Fredrik Ramel, född 1845, död 1892. Gift 2:o 1893-05-08 i Malmö med ryttmästaren Gustaf Reinhold Bråkenhielm, född 1847, död 1899.

Källor

1Lå. 2Um. 3At (P). 4As. 5SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.