:

Klingspor nr 195

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Klingspor nr 195

Naturaliserad 1633, introducerad 1633

Ätten, vars namn under olika tider skrivits »Klinckesporen», »Klynkesporen», »Klingsporn», »Klingsporr» och »Klingsporre», har antagits härstamma från Franken. Denna uppgift är likväl ej bevisad. Enligt likaledes obestyrkt påstående skall en riddare vid namn Johan Klingspor hava levat på 1200-talet i Livland. Med full säkerhet kan likväl visas, att i medeltidshandlingar förekomma personer med detta namn, som levat i Holstein och i Hamburg. Så omnämnes t ex i Langebeks diplomatarium från slutet av 1200-talet i Hamburg en »domina Gertrud Klingspor», och i E. J. de Westphalens: Monumenta inedita rerum Germanicarum præcipue Cimbricarum et Megapolensium etc. I: 2, sid. 258, omtalas en 1376 i Holstein bosatt »Eghard famulus Klynkespor». Den förste med full säkerhet kände stamfadern är nedanstående Stefan Hermansson von Klingspor. Från hans sonsons, amtmannen Stefan von Klingspors son Georg härstammar en ännu i Preussen fortlevande gren, av vilken tvenne medlemmar upphöjts i preussiskt grevestånd, Ernst Siegmund von Klingspor 1788-03-06 och Johan Julius von Klingspor 1798-06-05. Johan Julius von Klingspors broder Fredrik hade dessutom 1792 vid kejsarvalet i Frankfurt a/M., där han var ambassadör, blivit upphöjd i riksgrevlig värdighet. En i Österrike levande friherrlig ätt Müller von Klingspor härstammar endast på mödernet från ätten Klingspor.

Klingspor A19500.png

TAB 1

Stefan Hermansson von Klingspor, levde 1460. Gift med Brigitta von Dönhoff, som i vapnet förde ett svart vildsvinshuvud i rött fält.

 • ?Barn:
 • Mattias von Klingspor, till Klingsporshof (sedan Pröbstingshof och Bandimirshof) i Uexkulls socken i Livland, som han 1507-07-22 erhållit i förläning av ärkebiskop Mikael i Riga. Rådsherre i Polen. Levde (Bruiningk, Dic Lifvländischen Güterurkunde II (1293).) 1536-03-15, men var död (Bruiningk, Dic Lifvländischen Güterurkunde II (1293).) 1538-08-22. Gift med Margareta von Bergen, till Carmel, som levde änka 1538 och i vapnet förde skölden halv blå, halv guld, med ett berg och en fläkt örn, dotter av kastellanen i Wilna Johan Caspersson von Bergen och Anna Margareta von Dönhoff.

Barn:

 • Stefan von Klingspor, till Klingsporshof. Amtman Ambotten Gift med Margareta von Zöge, som i vapnet förde en fläkt örn i svart fält.

Barn:

 • Johan von Klingspor, till Bandimirshof. Kom 1563 till Sverige såsom page hos drottning Catharina Jagellonica, sedan hennes hovjunkare och slutligen hovmarskalk.
 • Barn (Bl, ny följd VI s. 369.):
 • Johan von Klingspor, till Bällsta och Olhamra i Vallentuna socken, Stockholms län och Attarp i Bankeryds socken, Jönköpings län, född 1578 (Sj.). Var hovjunkare och jägmästare 1604 och ännu 1608 (Sj.). (?Hovstallmästare 1611). Överstejägmästare hos hertig Johan av Östergötland. Kapten vid Patrik Ruthwens regemente 1618 och vid Kronobergs regemente 1623. Avgången omkr 1625. Död 1636-08 (At(KrA).) och begraven i Vallentuna kyrka. Han erhöll i donation av hertig Johan (Sj.) Olhamra 1611-07-10 och Bällsta 1612-06-10. Gift före 1605 (At(P.).) med Margareta von Buddenbrock, död omkring 1630, dotter av Johan Caspersson von Buddenbrock och Margareta Elisabet von Rosen, till Senorm.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1605. Major. Död 1636. Se Tab. 2
 • Staffan, född 1611. Generalmajor. Död 1676. Se Tab. 3

TAB 2

Johan Gustaf Klingspor, naturaliserad Klingspor, (son av Johan von Klingspor, tab 1), till Ryd i S:t Lars socken, Östergötlands län, Stjärnvik och Ekeby, född 1605-01-04 i Stockholm. I tjänst hos ståthållaren på Vadstena slott Lindorm Ribbing 1616 och hos överste Seaton 1619. Volontär vid dennes regemente 1620 och följde regementet till samt bevistade Rigas belägring 1621-09, då han sårades i halsen. I holländsk krigstjänst 1622. Fänrik vid Johan Banérs regemente 1623. Avsked. Hovjunkare hos konungen. Ryttmästare vid Östgöta ryttare 1629. Deltog i fälttåget i Preussen 1629. Naturaliserad svensk adelsman (introducerad 1633 under nr 186, vilket sedan ändrades till 195). Major vid Johan Banérs regemente 1635. Insjuknade i Dömitz i Mecklenburg 1636-08. Död i Dömitz i Mecklenburg 1636-09-07 och begraven 1637-01-08 i Linköpings domkyrka. Gift 1633-10-31 med hovfröken hos drottning Maria Eleonora Anna Persdotter Stiernfelt, till Ryd, född 1610-05-01, död 1687-07-16 dotter av assessorn Peder Matsson, adlad Stiernfelt, och hans 2:a fru Anna Pedersdotter Skuthe.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1634, begraven 1667-03-03 i Åbo domkyrka. Gift 1:o 1654-09-19 på Ryd med majoren Henrik Koskull, född 1624, död 1656. Gift 2:o med sin svåger översten Erik Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte, död 1668.
 • Anna Christina, född 1636-05-17 i Dömitz och döpt 1636-06-08, varvid fältherren Johan Banér stod fadder. Hovfröken hos drottning Christina 1651. Död 1686-01-26 och begraven i Vreta klosters kyrka. Gift 1661-02-12, på Ryd med sin systers svåger, översten Gustaf Koskull, i hans 1:a gifte, född 1636, död 1707.

TAB 3

Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, (son av Johan von Klingspor, tab 1), till Bällsta och Attarp samt Näsbyholm i Fryele socken, Jönköpings län och Olhamra i Vallentuna socken. Död 1611-08-26 på Ekolsund. Ryttmästare. Jämte brodern naturaliserad svensk adelsman (introducerad 1633 under nr 186, vilket sedan ändrades till 195). Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1641 (Hk.). Överste för regementet 1657-06 (Hk.). Avsked (Hk.) 1657-11-28. Generalmajor av kavalleriet 1674-08-26. Död 1676-05-04 På Attarp och begraven 1680-03-05 på samma gång som sin fru, sin måg och sonen Mattias Henrik med stor ståt i Riddarholmskyrkan, varifrån deras lik sedermera flyttades till en av sonen Adolf Magnus uppbyggd präktig grav i Vallentuna kyrka, där hans 16 anors vapen uppsattes och hans lik i en dyrbar kopparkista ännu 1855 'vid densammas öppnande befanns svept i vitt siden och svart sammet med en slät guldring på ett av fingren samt så väl bibehållet, att handskarna ej en gång förlorat något av sin vithet'. Han sändes 1644 av Gustaf Horn med 800 ryttare att betacka artilleriet, som var på väg från Jönköping mot snapphanarna och framkom segrande till Lund. Bevistade med utmärkt tapperhet polska kriget på 1650-talet. Hans porträtt finnes numera hos en hans ättling i åttonde led, friherre G. A. O. Klingspor i Skövde. Efter faderns och äldre broderns död 1636 tillföll honom Bällsta, som han bebyggde till säteri. Erhöll i förläning 1645-01-30 Woislawa by och 1647-08-12 Demaschowiza ödegods, båda i Ingermanland. Gift 1639 med Sofia Anna Chemnitia, adlad von Chemnitz, död 1679-01-24 dotter av kansleren, juris professorn Martinus Chemnitius och Margareta Cameraria.

Barn:

 • Margareta, död 1718-02-06 Libbohult och begraven 1718-03-24 i Nottebäcks kyrka. Gift 1658-10-27 (morgongåvebrev) med översten Johan Christersson Drake, adlad Drake af Torp och Hamra, död 1677. 'Hon gav 1702-10-31 altartavla mm till Nottebäcks kyrka, och makarnes namn stå på Nykils kyrka s större klocka i Östergötland.'
 • Johan Gustaf, född 1642. Jägmästare. Död 1690. Se Tab. 4.
 • Carl Filip. Student i Uppsala 1658-07-28. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1669-10-14. Kaptenlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1673-12-19. Ryttmästare 1675-11-21. Levde ännu 1676-07-06 och kallas då överstelöjtnant [P.G.V.]
 • Anna Sofia, döpt 1646-07-31 i Stockholm.
 • Adolf Magnus, född 1647. Överste. Död 1701. Se Tab. 24
 • Mattias Henrik, döpt 1653-06-10 i Stockholm. Hovjunkare på greve Gust. Oxenstiernas ambassad till Moskva 1673. Kornett vid adelns rusttjänstregemente 1674-12-02. Kaptenlöjtnant vid Lichtons regemente eller nya adelsfanan 1676-08-16, ryttmästare. Ogift dödsskjuten 1676-12-04 i slaget vid Lund och ligger begraven i Vallentuna kyrka
 • Frans. Konstapel vid artilleriet 1673-07-01. Styckjunkare vid artilleriet 1674. Kapten vid Österbottens regemente 1674-07-27. Överstelöjtnant. Ogift ihjälskjuten 1677-02 (1676) av snapphanar i Värjesby i Hjärnarps socken, Kristianstads län, där han låg illa sjuk. Hans lik blev sedan nedgrävt i en skog.
 • Christian Ludvig, född 1657. Hovjunkare. Död 1699. Se Tab. 26

TAB 4

Johan Gustaf, (son av Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, tab 3), till Näsbyholm i Fryele socken, Jönköpings län, Olhamra i Vallentuna socken, Stockholms län och Ekna i Tjureda socken, Kronobergs län, född 1642-05-04. Student i Uppsala 1658-07-28. Kallas 1680 jägmästare (Sj.). Död 1690-05-02 och begraven i familjegraven i Vallentuna, men hans vapen uppsattes i Fryele kyrka. Han ärvde även Bällsta, vilket dock indrogs genom reduktionen. Gift med Margareta Helena Reuter af Skälboö, död 1696-11-05, dotter av översten Lydert Henriksson, adlad Reuter af Skälboö, och Catharina Cruus af Edeby.

Barn:

 • Christina, döpt 1667-09 i Vallentuna socken, död 1667-11 på Olhamra.
 • Christina, född 1668, död 1737-01-09 Earyd. Gift.
 • Sofia.
 • Christina Margareta, född 1704-03-29 i Kalmar. Gift med överstelöjtnanten och kommendanten Christoffer Falkengren, nr 343, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1708.
 • Staffan, tvilling, döpt 1672-10-20 på Olhamra.
 • Anna, tvilling, döpt 1672-10-20 på Olhamra.
 • Lydert, döpt 1675-07-31 på Olhamra.
 • Carl Filip, döpt 1677-04-15 på Olhamra.
 • Gabriel, född 1679. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 23

TAB 5

Johan, (son av Johan Gustaf, tab 4), till Ekna. Korpral vid livregementet till häst. Avsked 1700-04-09. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-03-04. Livdrabant 1704-04-25. Död 1729-10-07 i Bro socken, Stockholms län. 'Blev fången 1702 vid Kovno och satt länge i fångenskap i Sibirien, därunder han förlorade all sin förmögenhet.' Gift med Christina Mörner, född 1667-11-11, död 1742 Eke, nr 145.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1700. Löjtnant. Död 1739. Se Tab. 6
 • Adolf Magnus, född 1703. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 8
 • Sofia, död ogift 1794-11-20.

TAB 6

Johan Gustaf, (son av Johan, tab 5), född 1700-11-01. Var furir vid livgardet 1723. Förare vid livgardet 1725. Sergeant 1729. Löjtnant. Död 1739-02-19. Gift med Margareta Charlotta Anckarfjell, född 1701 i Lagga socken, Stockholms län, död 1780-11-18 Träsk

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1723-06-07.
 • Christina Maria, född 1725-05-17, död änka 1769 och begraven 1769-11-22 i Karlskrona. Gift med majoren i rysk tjänst Carl Johan Rango.
 • Anna Charlotta, född 1727-02-17, död 1729 och begraven 1729-02-13.
 • Johan Didrik, född 1729. Sergeant. Död 1801. Se Tab. 7
 • Anders Magnus, född 1731-05-31 på Träsk, liksom de följande syskonen. Hantlangare vid artilleriet i Helsingfors 1751-06-09. Underfyrverkare vid artilleriet i Helsingfors 1753-02-16. Sergeant 1758-01-07. Styckjunkare 1758-05-01. Underlöjtnant 1760-01-31. Transporterad till artilleriet på Gotland 1767-11-08. Förflyttad åter till artilleriet i Helsingfors 1771-06-05. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1772-03-18. Förflyttad till artilleriet i Kalmar 1773-06-21. Kapten 1778-04-29. Majors avsked 1780-04-26. Död barnlös 1802-11-27 på Sättra i Gärdslösa socken på Öland. Han bevistade pommerska kriget samt därunder belägringarna av Peenemünde och Demmin, attacken på Usedom och vid Neufers' skans samt vid Malkin. Gift 1779-12-10 i Stockholm med Ulrika Gummerus i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Sund Johan Landtman i hans 3:a gifte, född 1693, död 1779), född 1740, död 1807.
 • Johanna Margareta, född 1732-02-27 på Träsk.
 • Anna Charlotta, född 1734-12-09 på Träsk.
 • Adolf Magnus, född 1736-12-06 på Träsk. Furir vid artilleriet. Död ogift 1767-03-31.
 • Sofia Magdalena, född 1738-10-31 på Träsk, död ogift (At(Sch).) 1794-11-20.

TAB 7

Johan Didrik, (son av Johan Gustaf, tab 6), född 1729-04-15 på Träsk. Sergeant. Avsked. Död 1801-03-10 på Träsk. Gift med Anna Christina Sundberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Frondelius), född 1727, död 1808-04-20. [19]

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1765-06-27, död 1838-01-09. Gift 1791-01-25 med Erik Sviberg, född 1761, död 1831. [19].
 • Johan, född 1767-03-11, död 1767-03-14.

TAB 8

Adolf Magnus, (son av Johan, tab 5), till Ekna, född 1703-05-16. Rustmästare vid dalregementet (Bu.). Förare vid Upplands regemente 1734-01-11. Avsked 1734-12-10. Kallas löjtnant. Död 1760-01-11 Marby under ett besök Marby och begraven 1760-01-19 i Arnö kyrka. Gift 1742-09-09 med Brita Catharina Fernström, död 1798-12-10.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1743. Kapten. Död 1815. Se Tab. 9
 • Christina (Magdalena) Margareta, född 1744-07-10, död ung.
 • Anders Magnus, född 1745. Arrendator. Död 1810. Se Tab. 10
 • Carl Gustaf, född 1747. Löjtnant. Död 1826. Se Tab. 11
 • Christoffer Fredrik, född 1750-08-16 Norrsund
 • Axel Didrik, född 1753-02-04 på Norrsund, död på Norrsund 1754-02-15.
 • Johanna Charlotta, född 1754-12-31 på Norrsund, död på Norrsund 1756-05-06.
 • Hedvig Charlotta, född 1758-11-24 på Marby, död 1819-04-27 i Strängnäs. Gift med logarvaren och assistentrådmannen i Strängnäs (At(Sch).) Olof Huselius.

TAB 9

Johan Adolf, (son av Adolf Magnus, tab 8), född 1743-05-24. Volontär vid Södermanlands regemente 1762-09-22. Förare vid Södermanlands regemente 1771. Förare vid Västgötadals regemente 1772-08-20. Sergeant Västgötadals regemente 1772-11-14. Fänrik 1789-09-26. Löjtnant 1796-10-26. Kaptens avsked 1798-04-30. Död 1815-01-20 i Eds socken, Älvsborgs län. Bevistade kriget i Finland 1789–1790. Gift 1:o 1774-09-06 i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län med Maria Lovisa Belfrage, född 1756-01-06 Myran, död 1797-04-28 Gillstad s socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Peter Vilhelm Belfrage, och Anna Catharina Leijonstolpe. Gift 2:o med Maria Sofia Höökenberg, född 1751-06-28, död 1836-11-18 på Strand i Eds socken, Älvsborgs län, dotter av fänriken Carl Magnus Höökenberg, och Margareta Fries.

Barn:

 • 1. Catharina Lovisa, född 1775-05-11 Storegården s socken. Gift 1797-09-21 med handlanden i Uddevalla Bengt Wahlström.
 • 1. Hedvig Vilhelmina, född 1777-02-23 på Storegården, död 1853-03-25 Krokfors. Gift 1802 med fältväbeln Abraham Bergman i hans 2:a gifte, född 1755-08-18 Amundebyn, död 1822-08-14 på Gärdsnäs i Blomskogs socken, Värmlands län.

TAB 10

Anders Magnus, (son av Adolf Magnus, tab 8), född 1745-09-29. Volontär vid livgardet 1766 och vid Upplands regemente 1769-09-20. Furir vid Upplands regemente 1772-11-21 avsked 1776-06-28. Arrendator av Borgholms kungsgård på Öland. Död 1810-07-09 i Kalmar. Gift 1:o 1775-12-26 på Borgholms kungsgård med Ulrika af Sillén, född på Borgholms kungsgård 1759-08-23, död 1791-10-01 Borgholms kungsgård och begraven 1791-10-14, dotter av kaptenen Carl Gustaf Sillén, adlad af Sillén, och Margareta Sofia Blom. Gift 2:o 1792-06-24 på Borgholms kungsgård med Juliana Jakobina Möllenhauer, född 1771 i Karlskrona, död 1851-09-16 på Ramstad på Öland.

Barn:

 • 1. Sofia Ulrika, född 1777-10-07 på Borgholms kungsgård liksom syskonen och halvsyskonen, död på Borgholms kungsgård 1778-02-20.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1779-11-27 på Borgholms kungsgård, död 1780-06-22.
 • 1. Fredrika Gustava, född 1782-09-15 på Borgholms kungsgård. Stiftsjungfru. Död ogift 1828-05-09 Ekerum
 • 1. Vilhelm Magnus, född 1784-12-18 på Borgholms kungsgård, död 1785-03-22.
 • 1. Johan August, född 1786-08-26 på Borgholms kungsgård, död 1786-11-21.
 • 1. Carl, född tvilling 1789-12-25 på Borgholms kungsgård, död 1790-01-04.
 • 1. Gustaf, född tvilling 1789-12-25 på Borgholms kungsgård, död 1789-12-27.
 • 1. En dödfödd son 1791-03-29 på Borgholms kungsgård.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1793-01-16 på Borgholms kungsgård, död 1793-07-28.
 • 2. Stefan Ulrik, född 1794-01-20 på Borgholms kungsgård, död 1794-11-05.
 • 2. Carolina Lovisa, född 1796-09-15 på Borgholms kungsgård, död 1884-05-01 i Oskarshamn. Gift 1830-01-29 i Borgholm med svarvaren i Borgholm Anders Löfstedt, levde 1892.
 • 2. Sofia Albertina, född 1797-11-11 på Borgholms kungsgård, död 1875-10-15 i Västervik. Gift 1821-10-16 på Ottenby i Ås socken, Kalmar län med jägmästaren, innehavare av Carl XIV Johans medalj, Niklas Hammarström, född 1795-10-26, död 1850-04-20 på Horns kungsgård i Högby socken, Kalmar län.
 • 2. Anders Magnus, född 1807-10-27 på Borgholms kungsgård. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1822-09-28. Utexaminerad (Hc.) 1834-06-13. Sekundlöjtnant vid kungliga m:ts flotta 1834-07-19. Kaptenlöjtnant 1853-01-08. RSO 1860-05-05. Överflyttad till flottans nya reservstat 1867. Avsked 1873-05-23. Död ogift 1875-03-27 på Ro vid Floda i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Skicklig sjömätningsofficer (Hc.).

TAB 11

Carl Gustaf, (son av Adolf Magnus, tab 8), född 1747-12-31. Volontär vid Södermanlands regemente 1771-11-30. Förare vid Södermanlands regemente 1773-02-04, fältväbel 1776-08-28. Fänrik 1776-10-22. Löjtnant 1788-01-17. Avsked 1788-06-17. Död 1826-10-07 Lagnö och begraven på Arnö kyrkogård i Uppland. Gift 1780-02-24 Almetorp med Charlotta Christina de Bruce, född 1753-05-23, död 1806-05-13 Kumla, dotter av överstelöjtnanten Erik Bruce, naturaliserad de Bruce, och Hedvig Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1780-12-31, död 1781-03-20.
 • Hedvig Charlotta, född 1781-12-29, död 1782-02-16.
 • David Magnus, född 1783. Överste. Död 1851. Se Tab. 12
 • Adolf Fredrik, född 1784-10-19, död 1786-02-09.
 • Carl Gustaf, född 1786. Överstelöjtnant. Död 1833. Se Tab. 16.
 • Staffan Mauritz, född 1787-03-25, död 1787-04-26.
 • Staffan Otto, född 1788-05-02, död 1788-07-23.
 • Agnes Agneta Sofia, född 1789-09-20 på Tolfta (nu Gustavsvik) i Lerbo socken, Södermanlands län, död 1871-04-13 i Stockholm. Gift 1821-01-07 på Lagnö med assessorn August Vilhelm Grevesmühl, född 1789-01-07 i Stockholm, död i Stockholm 1863-03-13.
 • Adolf Fredrik, född 1791-11-05 Lambogården
 • Catharina Charlotta, född 1793-07-25 på Stora Torpa, död 1881-10-13 i Stockholm. Gift 1826-07-16 på Lagnö med kaptenen Jonas Reinhold Elgenstierna, född 1785, död 1854.
 • Anders August, född 1798-02-09 i Strängnäs, död i Strängnäs 1798-04-20.

TAB 12

David Magnus, (son av Carl Gustaf, tab 11), född 1783-05-17 Tolfta. Kadett vid Haapaniemi 1801-09-27. Underlöjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1804-10-09. Sekundlöjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1806-12-20. Kapten i armén 1808-08-23. GMtf 1809-02-15. Kapten vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1810-05-08. Major i armén 1812-04-22. 3. Major vid livgrenadjärregemente. Konfirmerad 1813-02-12. RSO 1815-08-12. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. 2. Major vid regementet 1825-07-14. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1832-05-12. Överste i armén 1834-01-28. Postinspektor i Vänersborg 1850-11-02. Död 1851-04-12 i Stockholm. Bevistade kriget i Finland 1808, var därunder adjutant hos fältmarskalken Klingspor och blev fången vid Salmi, samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1:o 1813-04-25 Minsjö med Anna Eleonora von Stierneman, född 1795-02-19 på Minsjö, död 1823-12-20 på Tvärdala i Västra Husby socken, dotter av sekreteraren Fredrik Gustaf von Stierneman, och Gertrud Sofia Fornell. Gift 2:o 1825-09-13 på Kåreholm i Rönö socken Östergötlands län med sin farfars sysslings dotterdotter, stiftsjungfrun Catharina Maria von Yhlen, född 1799-12-26 på Äggeby, Östergötlands län, död 1860-05-31 i Linköping, dotter av ryttmästaren Gerhard Justin von Yhlen, och Christina Sofia Klingspor.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1814. Possessionat. Död 1848. Se Tab. 13
 • 1. Matilda Sofia Charlotta, född 1816-11-04 i Norrköping, död 1894-10-04 Sofiahemmet Gift 1848-01-12 på Tvärdala med kaptenlöjtnanten, friherre Teodor August Lagerheim, född 1814, död 1871. Friherrinnan Lagerheim, född Klingspor, ägde Spolstad i Gårdeby socken, Östergötlands län.
 • 2. David Magnus, född 1826. Kapten. Död 1888. Se Tab. 14
 • 2. Justin Gerhard Gerdt, född 1829. Kaptenlöjtnant. Död 1911. Se Tab. 15.
 • 2. Ingeborg Christina Amalia, född 1831-02-28. Stiftsjungfru. Död 1842-01-30 (1841-12-30) på Tvärdala.
 • 2. Henrietta Catharina Eleonora, född 1832-01-06 på Tvärdala. Stiftsjungfru. Död 1919-03-21 i Linköping. Gift 1863-11-15 Hjälmsäter med godsägaren Carl Vilhelm Lilliestierna, född 1840, död 1925.
 • 2. Mauritz August, född 1837-02-21, död 1851-03-23 på Tvärdala.

TAB 13

Carl Gustaf, (son av David Magnus, tab 12), född 1814-09-25 i Norrköping. Student i Uppsala 1834. Kansliexam. 1839. Extra ordinarie kanslist i utrikeskabinettet och i kammarkollegium 1839–1841. Kunglig sekreterares titel. Död 1848-04-23 på Minsjö. Han var delägare i Tvärdala 1823–1841 och ägde Minsjö sedan 1840 [Oö]. Gift 1845-05-20 på Tvärdala med Matilda Desideria Asklund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1854-10-24 på Minsjö med godsägaren Per August Engeström, född 1809-03-24, död 1868-11-17 på Minsjö), född 1818 i Norrköping, död 1899-09-22, på Minsjö.

 • Dotter:
 • Ingeborg Matilda Hedvig Eleonora, född 1846-07-31 på Minsjö, vilken egendom hon ärvde efter fadern. Död ogift 1887-01-04 på Minsjö.

TAB 14

David Magnus, (son av David Magnus, tab 12), född 1826-07-15 på Tvärdala. Kadett vid Karlberg 1840-10-05. Utexaminerad 1845-05-30. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1845-06-11. Löjtnant 1849-04-24. Kapten 1862-09-18. RSO 1872-05-27. Avsked 1878-02-01. Död 1888-04-25 på Kronoängen invid Vadstena. Se Biografi i "Vem är det?" Gift 1862-11-14 med Christina Hertzman, född 1837-04-24 i Vänersborg ]], död 1865-09-01 på Götala kaptensboställe i Styra socken, Östergötlands län, dotter av herr Carl Johan, pipskäraren Carl Johan Hertz, Hertzman och Anna Christina Bodahl.

Barn:

 • Ingeborg Maria, född 1861-09-14 i Norrköping. Se R H D protokoll 1882-10-14. Gift 1894-02-07 i Linköping med regementsläkaren vid trängen, RVO, med. lic. Erik Conrad Åderman, född 1861-11-05 i Stockholm, död 1919-04-14 i Örebro.
 • Ebba Gerhardina, född 1863-04-11 Vada, död 1914-12-12 i Djursholm. Gift 1889-10-11 i Skeppsås kyrka, Östergötlands län med bokhandlaren i Strängnäs Carl Alfred Mozelius, född 1862-03-31 i Östra Husby komministergård, Östergötlands län.
 • David Magnus, född 1864-12-06 på Götala. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1883-02-27. Avsked 1884-07-02. Mogenhetsexamen 1888-05-16. Vistades i Italien för att ingå i Italiens armé 1888–1889. Volontär vid Blekinge bataljon 1889-08-02. Sergeant 1891-06-22. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1893-04-14. Underlöjtnant vid Blekinge bataljon 1893-04-27. Löjtnant vid Blekinge bataljon 1897-02-05. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1905-09-06. RSO 1913-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1917-02-16. Ledamot av aktiebolag Svenska fryserierna och Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1917. Verkställande direktör för Södra Sveriges fiskeri förening 1918. RVO 1918-06-06. Ledamot av lantbruksrådet 1921. Patriotiska sällskapets GM 1921. GMmf 1923-06-06. Vice ordförande i Kronobergs läns hushållningssällskap 1925. Ägare Kurrebo (Sånnahult) i Urshults socken, Kronobergs län sedan 1900. Studieresa med understöd av statsmedel i Tyskland (insjöfiske) 1910, hedersled. av pomol. föreningen 1938. Gift 1894-09-15 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm med Ulrika Aurora Vilhelmina (Ulla) Bogeman, född 1870-09-18 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Johan Ludvig Christoffer Bogeman, och grevinnan Eva Adamina Lovisa Stackelberg.

TAB 15

Justin Gerhard (Gerdt), (son av David Magnus, tab 12), född 1829-08-09 på Tvärdala. Kadett vid Karlberg 1843-09-29. Utexaminerad 1849-12-21. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1850-01-11. Premiärlöjtnant 1858-05-01. Befälhavare på ångfartyget Uddevalla 1861–1862. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Kaptenlöjtnant 1869-02-26. Besiktningsman i Karlskrona 1885-04-01. RSO 1886-12-01. Död 1911-10-26 i St Olai förs, Norrköping. Gift 1870-03-23 i Karlskrona i stadsförs med Matilda Nilsson, född 1844-05-31 i Karlskrona, tyska död 1895-09-06, genom drunkning vid Trehörna prästgård, Östergötlands län,. Dotter av slagtaregesällen Johan Magnus Nilsson och Helena.

Barn:

 • Gertrud Matilda Helena, född 1862-06-19 i Göteborgs domk. förs, Göteborg. Se R H D protokoll 1882-10-31.

TAB 16

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 11), född 1786-05-02 på Tolfta boställe i Lerbo socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1797-07-01. Rustmästare i regementet 1803-05-03. vid Södermanlands regemente 1804-05-05. Frikadett vid Haapaniemi kadettskola i Finland 1804-12-04. Utexaminerad 1807-07-08. Fänrik vid Södermanlands regemente 1807-12-03. Bevistade kriget i Norge 1808 och utmärkte sig i striderna vid Lund 1808-04-30 och vid Opsal 1808-05-05. GMtf 1808-05-16. 1. adjutant 1809-02-09. Bevistade 1808 och 1809 års krig mot Ryssland och deltog därunder i reträtten från Åland och expeditionen till Västerbotten samt i striderna vid Sävar och Ratan. Stabsfänrik 1812-04-04. Bevistade 1813 och 1814 års krig i Tyskland samt deltog i slaget vid Grossbeeren och stormningen av Leipzig. Erhöll ånyo GMtf 1813-10-31. Deltog i kriget mot Norge 1814. Kaptens n. h. o. v. 1814-01-18. RRS:tV1O4kl 1814-10-28 för stormningen av Leipzig. Kapten i regementet 1821-02-20. Stabskapten 1822-06-11. Chef för regementets jägare 1822. Major i armén 1825-03-29. Chef för 2. brigadens jägarbataljon 1825-04-22. RSO 1831-01-26. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. med rättighet att bära regementets uniform 1831-07-05. Död 1833-09-23 Säby samt begraven i familjegraven på Arnö kyrkogård i Uppland bredvid sin fader och farfader [Lsr]. 'Ärvde ej någon förmögenhet men förvärvade sig sådan genom drift och omtanke och inköpte tid efter annan Arnöberg av sin sedermera blivande svärfader, Hageby av sin svåger greve Knut Posse och Nybyholm av excellensen greve Lagerbjelke.' Gift 1827-09-23 Brunnsholm med grevinnan Maria Aurora Johanna Posse, född 1807-02-11 Arnöberg, död 1878-02-16 i Stockholm och begraven jämte sin man å Arnö kyrkogård, dotter av kaptenen, greve Arvid Posse, och Hedvig Ulrika Staël von Holstein.

Barn:

 • Carl-Arvid, född 1829. Riksheraldiker. Död 1903. Se Tab. 17
 • Gustaf Mauritz (Gösta), född 1830. Löjtnant. Död 1886. Se Tab. 20.
 • Sofia Lovisa Ulrika, född 1833-07-13 på Säby, död 1905-02-17 i Stockholm. Gift 1856-08-20 Nybyholm med majoren, friherre Folke Fromhold Rehbinder, född 1826, död 1887.

TAB 17

Carl-Arvid, (son av Carl Gustaf, tab 16), född 1829-03-30 Säby. Kadett vid Karlberg 1843-02-13. Utexaminerad 1850-02-06. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1850-02-14. Löjtnant 1857-06-06. Ryttmästare 1864-01-16. Sekreterare i Upplands fornminnesförening 1868–1894 och utgivare av dess tidskrift 1871–1893. RVO 1872-01-28. RSO 1872-05-27. LSkS 1873-11-18. »Ausserordentlicher» medlem av »Der Herold», Verein für Heraldik, Sphragistik und Genealogie i Berlin 1874-10-06. Korresponderande LVHA 1874. Ledamot av Det kungl nordiske Oldskriftselskab 1875-11-16. Riksheraldiker 1880-11-16. Hedersledamot av Reale accademia araldica-genealogica italiana 1881-01-04. Major i armén 1881-05-06. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå som major i armén och ryttmästare i livregementets dragonkår 1881-05-06. Korresponderande ledamot av Verein Adler i Wien 1881-10-25. Sveriges ombud vid den internationella heraldiska utställningen i Berlin 1882-04-01–1882-06-01. Ledamot av Gesellschatt für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-provinzen 1883-04-26. Adopterad som friherre för sig och sina efterkommande av den siste preussiske friherren Otto Mauritz Klingspor 1883-11-01. KSEO2kl 1883-11-22. RPrKrO2kl 1884-03-11. RRS:tAO2kl 1884-05-08. RNO 1884-12-01. Korresponderande ledamot av Estländische litterarische Gesellschaft 1887-10-12. Korresponderande ledamot av La société généalogique et héraldique »De Nederlandsche Leeuw» 1888-03-10. Hedersledamot av La société généalogique et héraldique »De Nederlandsche Leeuw» 1890-03-23. Korresponderande ledamot av Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst 1893-06-18. Avsked ur livregementets dragoners reserv med tillstånd att kvarstå i armén 1894-03-30. Hedersledamot av Instituto araldico italiano 1894-05-15. Död 1903-06-16 på Näsby. Han har från trycket utgivit bland annat: »Sveriges ridderskaps och adels vapenbok III. Ridders-och adelsmän» (1867–1878), »Den med sköldebref förlänade, men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor» (tillsammans med B. Schlegel 1877), »Upplands herregårdar» (tillsammans med B. Schlegel 1877–1881),  »Baltisches Wappenbuch» (1880–1883) och »Sverikes ridderskaps och adels vapenbok» (1885–1890). Ägde Nybyholm samt Arnöberg och Ingeby i Arnö socken, Uppsala län 1833–1864 och genom sitt gifte del i Lagnö. Gift 1857 Gift i Stockholm med Hedvig Ulrika Vilhelmina Lilliestråle, född 1837-09-17 på Lagnö, död 1917-02-13 i Bogsta annexförs, Södermanlands län (db nr 2), jordfäst i Linköpings domk. 1917-02-21 och begraven i Bogsta förss kyrkogård. dotter av löjtnanten Vilhelm Lilliestråle, och Amalia Vilhelmina Bergström.

Barn:

 • Anna Sofia Hedvig Aurora, född 1859-10-21 på Nybyholm. Stiftsjungfru. Död 1942-01-01 i Tranås, begraven i Norra Vi kyrkogård, Östergötlands län (Norra Vi förs, Östergötlands län db nr 2). Gift 1888-10-21 i Jakobs kyrka i Stockholm med kaptenen Carl Gustaf Anders Fredrik Ridderborg, född 1859. Död 1940-06-27.

TAB 18

Arvid, (son av Carl Arvid, tab 17), född 1864-03-31 på Nybyholm. Volontär vid Svea livgarde 1882-06-14, mogenhetsexamen 1883-05-23. Korpral 1883-10-06. Sergeant 1884-05-14. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1885-10-30. Löjtnant 1891-04-02. Avsked med rättighet att kvarstå såsom löjtnant i regementet 1891-07-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1897-07-12. Kapten i armén 1906-01-19. Död 1916-01-17 i Mariefred. Ägde genom sitt gifte Näsby i Bogsta socken och Ryssinge i Ludgo socken, båda i Södermanlands län, Ön i Tjällmo socken, Östergötlands län, 1/2 av huset nr 43 vid Drottninggatan i Stockholm samt andel i Olovsfors bruk och Nordmalings sågverk i Nordmalings socken, Västerbottens län. Gift 1888-08-15 i Bogsta kyrka med friherrinnan Aurora Elisabet Anna Teresia Carlina (EÄ Carolina) von Rosen, född 1868-10-16 på Näsby, dotter av kammarherren, friherre Carl Fredrik von Rosen, och Gustava Maria Teresia Pauli.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1889-06-27 i Stockholm. I tysk tjänst under världskriget. RPrJK2kl. Hamb. HanseatK. Död 1931-04-10 i Oscars förs, Stockholm (db 87). Gift 1926-05-16 i Oscars förs, Stockholm ]] med Karin Amalia Sonnander, född 1885-11-23 i Göteborgs domk. förs, dotter av grosshandl. Carl Johan Sonnander och Amalia Eleonora Andersson.
 • Arvid Valdemar , född 1891. Löjtnant. Se Tab. 19
 • Hedvig Elisabet Eva Teresia, född 1895-09-18 på Näsby. Gift 1:o 1913-11-29 i Bogsta kyrka ]] med advokaten, extra ordinarie hovrättsnotarien Gustaf Axel Bergenstierna, född 1885-07-24, död 1923-09-10 i Stockholm, Seraf. las.. Gift 2:o 1926-03-28 i Mariefred ]] med köpmannen Nils Krook, skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-02-10, född 1896-04-08 i Stockholm.

TAB 19

Arvid Voldemar, (son av Arvid, tab 18), född 1891-01-19 i Svea livgardes förs, Stockholm. Sjökadett 1905-10-01. Studentexamen i Stockholm 1911-05-13. Volontär vid Svea livgarde 1911-05-24. Elev vid krigsskolan 1912. Korpral 1913-06-09. Dist. korpral 1913-09-01. Fanjunkare 1914-08-05. Utexaminerad 1914-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1914-12-31. Löjtnant vid Svea livgarde 1918-04-05. Kapten i regementet 1929-12-06 och vid regementet 1932-12-16. RBKrO. RSO 1935-06-06. Gift 1915-08-11 i Djursholms-Danderyds förs, Stockholm med Kerstin Vilhelmina Förberg, född 1894-05-02 i Jakobs förs, dotter av hovtandläkaren Elof Förberg och hans 2:a fru Ewa Almgren.

Barn:

 • Carl-Arvid Voldemar, född 1917-06-09 i Stockholm. Gift med Anna Maj-Britt Linnéa Ljungqvist, född 1924-12-06, dotter av.
 • Jan Arvid Voldemar, född 1918-07-09 i Stockholm.
 • Eva Margaretha , född 1920-04-08 i Kungl. Svea Lifgard:s förs, Stockholm.

TAB 20

Gustaf Mauritz (Gösta), (son av Carl Gustaf, tab 16), född 1830-11-06 på Säby. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1851-07-23. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1857-12-04. Avsked 1863-10-27. Död 1886-06-16 i Stockholm. Ägde huset nr 35 vid Regeringsgatan i Stockholm och 1/2 av Arnöberg 1833–1864. Gift 1864-12-28 i Stockholm med Johanna Sofia (Hanna) Wahlström, född 1835-02-19 i Stockholm, död 1918-09-15 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av Anders Erland Wahlström och Birgitta Catharina Johansson.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1857-10-25 i Stockholm. Se RHD prot. ?1874-03-12. Mogenhetsexamen i Stockholm 1877-06-01. Student i Uppsala 1877-10-01. Jur. preliminärexamen 1878-12-14 och kansliexamen 1880-12-10. Död ogift 1885-10-25 i Uppsala.
 • Johanna Aurora, se RHD protokoll 1874-03-12, född 1860-12-26 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Henning (Gösta), född 1867-03-27 i Stockholm. Extra ordinarie postexpeditör 1885-12-24. Extra biträde i centrala distriktet 1890-01-30. Extra biträde i Örebro 1891-01-22. Extra biträde i Mora 1894-03-20. Postexpeditör 1899-12-15. Död ogift 1905-08-19 i Stockholm.

TAB 21

John Mauritz, (son av Gustaf Mauritz, tab 20), se RHD protokoll 1874-09-30, född 1858-09-30 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1876-04-01. Mogenhetsexamen 1877-06-01. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1878-11-15. Löjtnant 1883-04-13. RSWVFO2kl 1893-09-04. Kapten 1897-08-18. RSO 1900-07-09. RDDO 1906-09-12. Avsked med tillstånd att kvarstå i gardets reserv 1908-11-27. RNO 1913-10-30. Major i armén 1915-09-03. Ägde villa Stocksberg i Stocksund sedan 1911. Död 1929-08-29 å Stocksberg i Danderyds landsförs, Stockholm. Gift 1886-11-05 i Stockholm med Sofia Matilda Carolina (Milda) Weber, född 1864-11-05 i Stockholm, död 1926-11-21 i Stocksund i Solna socken, Stockholms län ]], dotter av grosshandlaren Carl Fredrik Weber och Matilda Weylandt.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1889-07-19 i Stockholm, död i Stockholm 1890-01-29.
 • Maud Johanna Helena, född 1891-06-07 i Stockholm, död 1909-03-10 i K. Svea lifgard., Stockholm.
 • Rut Aurora Carolina, född 1893-06-06 i Danderyds socken, Stockholms län. Gift 1:o 1913-11-05 i K. Svea lifgard Stockholm ]] med agronomen David Edvard Fredrik Nilsson Weijber, född 1883-05-07 i Nyköping, Nikolai socken, Södermanlands län. Död 1934-09-17 Hagberga (db 31), begraven i Nyköings Västra förs. Gift 2:o 1943-03-06 i Västerhaninge förs, Stockholm (vb nr 7) med landskamreraren frik. Carl-Mårten Fleetwood i hans 2:a gifte.

TAB 22

Curt Carl Mauritz, (son av John Mauritz, tab 21 , född 1888-04-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1906-05-17. Volontär vid Svea livgarde 1906-06-01. Elev vid krigsskolan 1907. Utexaminerad 1908-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1908-12-31. Löjtnant vid Svea livgarde 1911-06-09. RDDO 1912. Genomgick krigshögskolan 1916–1918. Lärare vid sjökrigsskolan sedan 1920. Lärare vid signalkurserna 1921–1925. Kapten 1921-05-13. Elev vid franska arméns signalskola i Versailles 1923. RBLeopIIO 1926. Kapten vid Göta livgardes stridsvagnsbataljon 1926-06-27. 1929-06-06 RSO, 1933-04-28 major i armén, 1934-04-27 major vid Göta livgardes stridsvagnsbataljon fr o m 1934-06-27. 1936-09-11 överstelöjtnant och chef för stridsvagnsbataljonen vid Göta livgarde. Död 1938-02-11 på Stocksberg, Danderyds förs, Stockholm (db 6), Solna förs, Stockholm (db 39). Gift 1914-10-15 i Jacobs förs, Stockholm med Elsa Matilda Charlotta (Maud) Cederlund, född 1893-10-31 i Stockholm, dotter av hovjägmästaren Alfred Edvard Cederlund och Elsa Charlotta Björck.

Barn:

 • Ulla, född 1915-09-05 i K. Svea lifgard Stockholm.
 • Brita, född 1917-12-10 i K Svea lifgard Stockholm.

TAB 23

Gabriel, (son av Johan Gustaf, tab 4), till Loftås i Fryele socken, Jönköpings län, som han fick med sin fru, född 1679. Kornett vid skånska tremänningskavalleriregementet 1700-12-01. Konfirmationsfullmakt 1701-03-04. Kornett vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-06-27. Löjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1705-10-09. Död 1706-10-30 Näsbyholm Gift med Anna Margareta Dachsberg, till Loftås, född 1681, död 1758-06-09 på Loftås, sannolikt dotter av Carl Gottfrid Dachsberg, och N. N. Lood i Småland.

Barn:

 • Christina. Gift före 1717 (At(Sch).) med kaptenen vid Jönköpings regemente Paul von Schlyter i hans 1:a gifte, Paul von Schlyter fick 1713-06-12 av domkapitlet i Växjö begärt tillstånd att få vigas med Christina Klingspor [PGV], (gift 2:o 1737 med Anna Catharina Bethun, född 1705, död 1784, dotter av översten Paul Bethun, naturaliserad Bethun, och hans 1:a fru Maria Elisabet Rosenstierna), född 1690 i Ronneby, död 1740-05-30 i Svarttorps socken, Jönköpings län.
 • Margareta Maria, född 1702-02-28, död 1743-08-08 i Fryele socken. Gift i Fryele socken 1724-10-25 med löjtnanten Bengt Silfverswärd, född 1699, död 1769.
 • Brita Sofia, döpt 1703-08-14 på Näsbyholm.
 • Johan Adolf, döpt 1705-01-29 på Näsbyholm (At(Sch).). Löjtnant i Livland. Gift med N. N. Forbes.
 • Catharina, döpt 1706-03-13 på Näsbyholm, död 1756-04-17 i Fryele socken. Gift i Fryele socken 1724-07-05 med löjtnanten vid Jönköpings regemente Mikael Rydell, född 1680-06-27 i Västergötland , död 1766 (1757) (At(Sch).).
 • Anna Christina, född posthuma 1707-04-18 på Näsbyholm, död 1781-04-08 Yaberg. Gift 1734-02-05 med fänriken Carl Natanael Cederschiöld, född 1715, död 1788.

TAB 24

Adolf Magnus, (son av Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, tab 3), till Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län, som han efter dess reducering tillbytte sig av kronan, född 1647-12-05 i Stockholm och hade vid dopet 1647-12-12 drottning Christina till fadder. Student i Uppsala 1658-07-28. Kornett vid ett kavalleriregemente 1667. Löjtnant vid Österbottens regemente 1671-11-02. Kapten vid Österbottens regemente 1675. Ryttmästare vid livregementet till häst (Blr.) 1677-02-17. Avsked 1679-10-16). Överstelöjtnant vid M. Vellingks karelska regemente 1679-11-29. Reducerad 1680. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1694-03-28. Vice landshövding i Åbo län 1697-09-24. Överste för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700-11-25. Död 1701-07-14 av blessyrer, som hantre dagar förut fått vid Bolderaa . 'Han var bland annat med vid Kvistrum, Lund, Landskrona, Kristianstad, Narva och Dünaströmmen samt sörjdes vid sin död såsom en mycket tapper och käck soldat. Var en så väl studerad man, att han i en tvist med kyrkoherden i Vallentuna utförde saken i Uppsala konsistorium både skriftligen och muntligen på latin. Byggde slutligen Klingsporska familjegraven i Vallentuna kyrka och lät 1688 sätta en järntavla med svenska verser på Täby kyrka s norra steglucka.' Han har efterlämnat en omständlig dagbok ävensom lämnat prov av en skaldegåva, som med heder försvarar sin plats bland den tidens dikter. (H. Hofberg, Sv. Biogr. handlexikon.) Gift 1683 med Elisabet Clerck, död i Finland före 1714, dotter av holmamiralen Hans Clerck, den äldre, adlad Clerck, och hans 1:a fru Brita Svensdotter Svahn.

Barn:

 • Hans Adolf, född 1683-11-22 på Bällsta. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (At(L.).) 1700-11-27. Död ogift (At(L.).) 1701-05-24.
 • Staffan Carl Adolf, döpt 1685-02-12 på Bällsta. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Dödad ogift 1714 vid Vasa.
 • Sofia Elisabet, född 1686-04-22 på Bällsta, död 1747-11-00. Gift 1:o 1704-06-14 Mustiala Gift 2:o 1722 med kaptenen Daniel Wulfcrona, född 1692, död 1738.
 • Carl, född 1688-05-26 på Bällsta, död späd.
 • Brita Magdalena, född 1689-08-04 på Bällsta. Gift 1727-09-21 med friherre Fredrik Bogislaus von der Pahlen, född 1697, död 1772.
 • Anna Margareta, född 1690-11-01 på Bällsta, död 1742-11-02 på Solberga, nu Ulvsborg vid Kalmar och begraven i Kläckeberga kyrka. Gift 1727-11-19 Lidhem med assessorn Axel Rothlieb, nr 523, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1778, som i sitt 2:a gifte fick hennes kusins dotter.
 • En son, död späd.
 • Gustaf, född 1696-03-20. Fänrik vid Österbottens regemente 1712-06-29. Stupade 1714-02-19 vid Storkyro.

TAB 25

Staffan Fredrik, (son av Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, tab 3). Hovjunkare. Tog avsked för sjuklighet. Anhöll 1685-02-05 hos konungen att bliva häradshövding efter den avlidne J. Plenningsköld. Assessor. Död 1695-11-00 och begraven 1695-11-24. Gift 1679-07-00 i Stockholm med Christina Graan, död 1703, dotter av landshövdingen Johan Gerhardsson Graan, adlad Graan, och hans 2:a fru Elisabeth Bure.

Barn:

 • Staffan Fredrik. Fänrik vid artilleriet i Marstrand 1689-03-08. Löjtnant vid artilleriet i Marstrand 1698-04-30. Död ogift i krig.
 • Anna Christina, född 1685, död 1741-04-05 på Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län. Gift 1700-06-24 på Lidboholm med löjtnanten Natanael Elias Cederschiöld, född 1671, död 1745.
 • Sofia Elisabet, död 1725-11-18 i Paris. Gift 1707-10-20 med presidenten Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda, i hans 1:a gifte, född 1675, död 1758.
 • (Magdalena?) Margareta Hedvig, född 1691, död 1731-11-30 i Stockholm. Gift 1714 med sin svågers systerson, sergeanten Per Ehrenschantz, född 1693, död 1735.

TAB 26

Christian Ludvig, (son av Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, tab 3), till Tumbäck i Gustaf Adolfs socken, Skaraborgs län, född 1657-09-01. Var 1678 kornett vid livregementet till häst (Medd. av ryttmästaren, frih. G. A. O. Klingspor.). Kejs. hovjunkare. Var 1692–1693 löjtnant vid sedermera konung Carl XII:s stora livkompani.. Död 1699-01-02 enligt påskriften å hans vapen i Bankeryds kyrka, Jönköpings län. Gift 1687-01-06 i Åtvids socken, Östergötlands län med Henrika de Moucheron, dotter av hovrådet Henrik de Moucheron, adlad de Moucheron, och hans 2:a fru Anna Cornelia von der Noth.

Barn:

 • Henrik Abraham, född 1687. Major. Död 1728. Se Tab. 27
 • Staffan, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1766. Se Tab. 28.
 • Sofia Anna, född 1693, död 1721-03-15 Attarp och begraven i Bankeryds kyrka. Gift 1718-09-05 på Attarp med översten Fredrik Vilhelm von Liphardt (nr 2032), i hans 2:a gifte, född 1663, död 1735.

TAB 27

Henrik Abraham, (son av Christian Ludvig, tab 26), till Tumbäck, Attarp och Amundstorp, född 1687. Fänrik vid bergsregementet 1701-09-24. Löjtnant vid bergsregementet 1703-09-26. Kapten 1708-06-03. Major 1712-09-12. Major vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1714-03-04. Avsked 1718. Död 1728-12-27 på Attarp och begraven 1729-01-10 i Bankeryds kyrka. Gift 1709 med sin kusins dotter Anna Sofia Stålhammar, född 1690-11-08, död 1742-06-29, dotter av överstelöjtnanten Jon Stålhammar, och Sofia Drake af Torp och Hamra.

Barn:

 • Christian Fredrik, friherre Klingspor, född 1711, död 1785. Se friherrliga och grevliga ätterna Klingspor, tab 1.
 • Joen Philip, till Margreteholm i Sandhems socken, Skaraborgs län och Tranås i Säby socken, Jönköpings län, född 1714-08-10 (1714-07-31). Volontär vid Jönköpings regemente 1730-02-19. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1732-01-29. Volontär vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1735-06-00. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1735-12-22. Sergeant vid Jönköpings regemente 1742. Fänrik vid Jönköpings regemente 1742-05-07. Löjtnant en pied vid Royal Suédois 1742-07-01. Kapten en second vid Royal Suédois 1744-01-06. Aidemajor 1745-04-16. Grenadjärkapten vid greve von Fersens tyska regemente i fransk sold 1745-11-01. Kommendant av 2. bataljonen av berörda regemente 1747-08-01. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant i fransk tjänst 1751-01-16. Löjtnant vid förutnämnd Jönköpings regemente 1751-10-30. Överste i fransk tjänst och chef för prinsens av Nassau- Usingen regemente. RFrOPlemér 1759. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1761-03-18. Brigadier i fransk tjänst 1763-11-12. Överstelöjtnant vid kronprinsens regemente 1770-04-24. Överste för Västgötadals regemente 1770-11-22. Avsked 1773-03-19. Generalmajors av infanteriet namn och heder 1773-12-01. Död barnlös 1786-03-04 på Tranås. Under tjänsten i Frankrike bevistade han franska arméns fälttåg. Gift 1765-10-15 Vittskövle s län med sin broders svägerska, friherrinnan Magdalena Barnekow, född 1742-05-15, död 1798-11-13 på Tranås, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Christian Barnekow, friherre Barnekow, och grevinnan Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.
 • Staffan, född 1716, död 1724.
 • Cornelia Henrietta, född 1719-02-29, död 1727.
 • ?Sara, född 1720-09-07 på Lidhem.
 • Gustaf Adolf, till Västanå och Brahehus, båda i Gränna socken samt Tranås, född 1722-06-12 på Attarp. Volontär vid fortifikationen 1738-06-01. Förare vid Skaraborgs regemente 1740-02-02. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1741-12-06. Fänrik 1742-05-06. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1744-05-14. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1745-04-13. Kapten en second i fransk tjänst 1745-11-01. Kapten vid greve Fersens regemente 1747-08-07. Regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1751-10-13. Kapten vid Jönköpings regemente 1752-10-30. Gick åter i fransk tjänst 1753. Var 1758 ännu kvar vid Jönköpings regemente. RSO 1761-11-23. Kammarherre. Död barnlös 1765-05-01 i Stockholm och begraven i Säby kyrka, Jönköpings län. Gift 1763-07-28 på Vittskövle med friherrinnan Eva Juliana Barnekow, född 1733-02-15 på Svabesholm i Mällby socken, Kristianstads län, död 1787-09-26, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Christian Barnekow, friherre Barnekow, och grevinnan Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.

TAB 28,

Staffan, (son av Christian Ludvig, tab 26), till Forssa i Rappestads socken, Håckerstad (Åkerstad) i Skeda socken och Tolefors i Kärna socken, alla i Östergötlands län samt Lidhem, Locknevi och Toverum, alla i Locknevi socken, Kalmar län, född 1690-05-01, underofficer vid bergsbataljonen 1703. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-03-06. Kaptenlöjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1709-11-25. Kapten vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1709-09-30. Major 1712-11-05. Konfirmationsfullmakt 1713-06-21. Överstelöjtnants avsked 1719-06-13. RSO 1748-09-26. Död 1766-07-25 på Lidhem och ligger jämte sina båda fruar begraven i Locknevi kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han blev illa blesserad i slaget vid Hälsingborg. Gift 1:o 1713 med Ursula Christina von Stegling, född 1690, död 1753 på Lidhem, dotter av kaptenen Joakim von Stegling, och hans 1:a fru Christina Eketrä. Gift 2:o 1753-08-14 Stjärnevik med Beata Catharina Breitholtz, född 1716-02-02, i Faringe socken, Stockholms län, död 1787-01-07 Solhult, dotter av överstelöjtnanten Magnus Anders Breitholtz, och hans 3:e fru Catharina Christina Adlerhielm.

Barn:

 • 1. Christian Joakim, född 1714. Generalmajor. Död 1778. Se Tab. 29
 • 1. Carl Henrik, född 1715. Överste. Död 1774. Se Tab. 35
 • 1. Henrietta Sofia, född 1716-05-10 Askeryd, död Askeryd 1718 och begraven 1718-01-05.
 • 1. Adolf Magnus, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1798. Se Tab. 37.
 • 1. Margareta Maria, född 1720-08-10 på Lidhem, död 1794-02-02 i Södra Vi socken, Kalmar län. Gift 1752-01-21 på Lidhem med löjtnanten, friherre Carl Fredrik Creutz, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1755.
 • 1. Henrietta Charlotta, född 1721-10-01 på Lidhem, död 1801-12-20 Elmeklo Gift med fänriken Carl Fredrik Robach, född 1721, död 1801-03-28 i Vimmerby och begraven 1801-04-03.
 • 1. Christina Fredrika, född 1723-09-11, på Lidhem, död på Lidhem 1730-06-04.
 • 1. Sofia, född 1724-09-21 på Lidhem, död på Lidhem 1730-06-10.
 • 1. Staffan född 1726. Kapten. Död 1796. Se Tab. 39
 • 1. Cornelia, född 1727-07-26 på Lidhem, död 1786-10-01 Vanstad Gift 1745-11-12 på Lidhem med assessorn Axel Rothlieb, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1778, som i sitt 1:a gifte haft hennes faders kusin.
 • 1. Anna Lovisa, född 1729-04-12 på Lidhem, död 1812-08-16 Marianneborg Gift 1:o 1750-08-16 på Lidhem med (friherre) Carl Adam Ehrenstrahl, i hans 2:a gifte, född 1712, död 1752. Gift 2:o 1754-05-31 på Locknevi med kaptenen Axel Wolfgang Pauli, född 1732, död 1808.
 • 1. Henrik Abraham, född 1730-06-22 på Lidhem, död 1730-06-22 strax efter dopet.
 • 1. Henrik Abraham, född 1732-08-01 på Lidhem. Fänrik och slutligen löjtnant vid greve Fersens regemente i Frankrike. Död ogift 1754 i Metz.
 • 1. Christina Sofia, född 1733-09-18 på Lidhem, död på Lidhem 1734-04-23.

TAB 29

Christian Joakim, (son av Staffan, tab 28), till Mauritsberg i Ö. Husby socken, Östergötlands län, född 1714-05-03 Askeryd. Student i Lund 1727 (Sön.). Volontär vid livregementet till häst 1727 och vid livgardet 1732. Furir vid livgardet 1732. Sergeant 1734. Fänrik 1735-07-05. Löjtnant 1741-07-30. Löjtnant vid livregementet 1743-04-16. Regementskvartermästare vid livregementet 1744 i maj. Ryttmästare 1747-05-08. Överstelöjtnant i hessisk tjänst 1748 (1748-09-18). RSO 1748-11-07. Major vid livregementet till häst 1750-02-13. Överstelöjtnant vid livregementet 1756-10-04. Överstes tur och generalmajors avsked 1762-06-04. Död 1778-06-01 på Mauritsberg. Han bevistade finska kriget 1741 och blev vid Taschenberg under pommerska kriget illa blesserad och fången. Gift 1752-10-08 på Nävekvarn i Tunabergs socken, Södermanlands län med Helena Christina de Besche, född 1730-12-07 i Linköping, död 1765-12-07 på Mauritsberg, dotter av kammarherren Gerhard Georg de Besche, och friherrinnan Maria Christina Ehrenkrona.

Barn:

 • Gert Adolf, född 1753. Ryttmästare. Död 1814. Se Tab. 30
 • Christina Sofia, född 1754-11-09 på Mauritsberg, död 1802-03-07 Egelby. Gift 1779-08-19 på Mauritsberg med ryttmästaren Gerhard Justin von Yhlen, född 1750, död 1814.
 • Henrietta Maria, född 1757, död 1835-01-15. Gift 1776-11-28 på Mauritsberg med kammarkollegiijunkaren friherre Magnus Posse af Säby, född 1742, död 1798.
 • Hedvig Ulrika Lovisa, född 1765-07-18 på Mauritsberg, död 1831-08-28 i Landskrona och begraven 1831-09-02. Gift 1783-02-11 Rist med majoren Daniel Isak Ehrenberg, nr 1109, född 1750, död 1803.

TAB 30

Gert Adolf, (son av Christian Joakim, tab 29), född 1753-11-30 på Nävekvarn. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1768-04-09. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1768-06-30. Kvartermästare vid livregementet till häst 1769-12-20. Adjutant vid livregementet 1769-12-20. Kornett 1770-08-14. Löjtnant 1775-08-09. Ryttmästare 1776-07-06. Avsked 1782-10-24. Död 1814-10-03 Flemingsberg [Blr]. Gift 1782-08-08 med sin kusin Catharina Maria de Besche, född 1763-08-20, död 1827-06-20 i Norrköping, dotter av löjtnanten Erik Wathier de Besche, och Ulrika Eleonora von Meijerhelm.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1783-05-27 på Mauritsberg, död 1844-07-05. Gift 1809-07-27 på Mauritsberg med landssekreteraren i Göteborg, lagmannen Per Stenberg, född 1781-03-03 i Karlstad, död 1841-11-13 i Göteborg. (Sv.)
 • Christian Wathier, född 1784. Överste. Död 1860. Se Tab. 31
 • Erik Adolf, född 1785. Löjtnant. Död 1855. Se Tab. 34
 • Stefan Mauritz, född 1787-10-16 på Mauritsberg, död på Mauritsberg 1792-05-16.
 • Catharina-Maria, född 1788-11-14 på Mauritsberg, död 1870 i Norrköping.
 • Gerhard Joakim, född 1790-05-26 på Mauritsberg, död 1791-07-14.
 • Fredrik, född 1792-03-11 på Mauritsberg. Student i Åbo 1808 11. Kadett vid Haapaniemi krigsskola 1806-11-06. Vid krigsutbrottet flyttad till Karlberg 1808-02-07. Utexaminerad 1811-03-31. Fänrik vid dalregementet 1811-04-11. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1812-01-21. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1818-09-28. Tygkapten 1823-10-07. Död barnlös 1846-09-07 i Göteborg. Gift i Göteborg 1832-10-31 med Gustava Brunberg, född 1800-06-06, död 1875-07-22.
 • Fredrika Adolfina, född 1793-06-11 på Mauritsberg, död 1880-10-21 i Norrköping. Gift i Norrköping 1830-11-16 med sin svåger, stadsläkaren i Norrköping, professorn, fil. doktorn och kir. mag. Gustaf Eriksson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1821-07-18 med sin 2:a frus syster Eva Sofia Klingspor, född 1796-06-03 i Norrköping, död 1828), född 1789-08-04, död 1865-02-15 i Norrköping.
 • Gerhard Mauritz, född 1794-12-12, död 1797-03-00.
 • Eva Sofia, född 1796-06-03 i Norrköping, död i Norrköping 1828-03-00. Gift 1821-07-12 i Norrköping med stadsläkaren i Norrköping, professorn Gustaf Eriksson, i hans 1:a gifte (gift 2:o se ovan), född 1789-08-04, död 1865-02-15.
 • Henrietta Louise, född 1797-08-27 på Mauritsberg. Gift 1821-07-10 i Norrköping med magistratssekreteraren i Norrköping Johan Gustaf Hammarbom, född 1778-10-26).

TAB 31

Christian Wathier, (son av Gert Adolf, tab 30), född 1784-08-01 Danbyholm. Sergeant vid dalregementet 1802-05-20. Sekundadjutant vid dalregementet 1802-09-28. RSO 1809-07-03. Löjtnant 1810-04-10. Kapten 1812-07-14. Major 1825-02-02. Överstelöjtnant i armén 1837-10-18. CXIVJoh:s med. 1854. Avsked från regementet med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i armén 1859-01-29. Överstes n. h. o. v. 1860-03-13. Död 1860-07-17 i Falun. Han bevistade fälttågen i Norge 1808 samt 1813–1814. Gift 1815-07-15 Simmersröd med Caro lina Schröder, född 1792-10-10 i Uddevalla, död 1856-11-21 på Österby, dotter av kyrkoherden, teol. doktorn Mattias Schröder och Anna Maria Almgren.

Barn:

 • Gödeke Gerhardina Matilda, född 1816-03-24 på Holms boställe i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, död 1892-09-23 i Stockholm. Gift 1845-07-18 i Stora Tuna kyrka med kyrkoherden i Gagnevs förs av Västerås stift Johan Linman, från vilken hon 1868 blev skild, född 1812-10-21 i Bjursås socken, Kopparbergs län, död 1896-04-21 i Gagnevs prästgård.
 • Tekla Maria Anna, född 1817-09-24 (1817-09-20) på Holms boställe, död 1893-11-21 Bro
 • Carl Wathier, född 1820. Major. Död 1873. Se Tab. 32
 • Carolina Christina Augusta, född 1827-12-23 i Falun, död ogift 1908-08-30 på Bro. (Stora Tuna förs, Kopparbergs län db)

TAB 32

Carl Wathier, (son av Christian Wathier, tab 31), född 1820-07-17 på Holms boställe i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Tog värvning vid Göta artilleriregemente 1838-06-12. 1. Konstapel 1839-03-15. Sergeant 1839-08-14. Officersexamen 1842-04-29. Avsked från regementet 1842-11-04. Fanjunkare vid Närkes regemente 1842-11-09. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1843-04-08.. Löjtnant 1849-11-23. Kapten 1860-12-04. RSO 1866-05-03. Major i armén 1870-08-30. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i armén 1870-08-30. Bataljonschef vid kronoarbetskåren å Karlsborg 1870. Direktör vid kronoarbetsstationen å Tjurkö vid Karlskrona 1872. Död å Tjurkö vid Karlskrona 1873-09-11. Gift 1863-09-20 i Örebro med Maria Sofia Hallenborg, född 1839-07-28 Vik, död 1876-10-03 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Gustaf Hallenborg och Augusta Fredrika Björkenstam.

Barn:

 • Carolina Augusta Maria, född 1864-07-12 på Skarboda i Viby socken, Örebro län. Gift 1890-10-07 i Stockholm med före detta överläkaren vid epidemisjukhuset i Stockholm stad, professorn, KVO1kl, RNO mm, med. hedersdoktorn Ture Gustaf Hellström, född 1857-08-22 i Nyköping. Död 1930-04-09 i Gustav Vasa förs, Stockholm, begraven i Nyköpings Västra förs
 • Adèle Elisabet Matilda, född 1868-11-14 på Skarboda. Sjuksköterska vid Röda korsets sjuksköterskehem i Stockholm 1891. Gift 1899-12-20 i Stockholm med grosshandlaren August Vilhelm Rundquist, född 1867-07-22 i Stockholm, död i Engelbrekts förs, Stockholm 1921-02-07.
 • Anna Sofia Christiana, född 1870-11-28 på Karlsborg. Gift 1898-06-08 i Stockholm med före detta löjtnanten, greve Ralph Gerhard Nicolai Stenbock, född 1866.

TAB 33

Staffan Wathier, (son av Carl Wathier, tab 32), född 1866-05-24 Skarboda. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1885-06-12. Student vid Uppsala universitet 1885-09-15. Med. fil. examen 1887-01-28. Elev vid Karolinska institutet i Stockholm 1887-02-03. Med. kand. 1890-05-31 och med. lic. examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1895-03-30. Biträdande läkare vid Söderköpings brunns- och badanstalt somrarna 1891 och 1892. Ett flertal förordnanden såsom lasaretts- och stadsläkare 1895–1898. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1896-12-22. Praktiserande läkare i Stockholm sedan 1899. Läkare vid allmänna poliklinikernas avdelning för öron-, näs- och halssjukdomar från 1899. Skattmästare i Svenska läkarsällskapets sektion för medicinens historia 1924. Undersökningsläkare för öron-, näs- och halssjukdomar sjukdomar vid Stockholms folkskolor 1905–1931. Gift 1898-12-20 i Stockholm med Carolina Maria Rundquist, född 1867-07-22 i Stockholm, död 1937-06-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 125), dotter av stadsnotarien i Stockholm, vice häradshövdingen Anders August Rundquist och Carolina Maria Therese Ekekrantz .

Barn:

 • Wilhelm Staffan, född 1899-11-01 i Stockholm, liksom bröderna. Studentexamen i Stockholm 1918-05-17. Student i Uppsala 1918. Med. kand. i Stockholm 1922-10-06. Med. lic. vid Karolinska institutet 1927-05-31. Tillförordnad provinsialläkare i Ullareds distrikt, Hallands län 1927-07-16 1927-08-15. Assistentläkare vid Nyköpings lasarett 1927-08-22–1927-10-03 och vid centrallasarettet i Mörby sedan 1927-10-15. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1927-12-18.
 • Sven Staffan, född 1901-02-09 i Jacobs förs, Stockholm. Studentexamen vid Nya elementarskoln i Stockholm 1921-12-10. Lantbrukselev vid Julita, Södermanland 1920, Råcksta, Stockholm 1922, Kylebergs säteri, Östergötland 1922–1923 och Torp 1924 . Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1924. Utexaminerad 1926-10-20. Agronom. Elev i Alnarps mejerikonsulentkurs 1928.
 • Carl Wathier, född 1903-11-07 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1922-05-10. Student vid Karolinska institutet 1922. Med. kand. 1926-09-02.
 • Richard Wathier August, född 1910-05-25 i Stockholm. Tjänsteman i Esselte aktiebolag.

TAB 34

Erik Adolf, (son av Gert Adolf, tab 30), född 1785-11-01 på Mauritsberg. Fänrik vid dalregementet 1805-05-04. Löjtnant vid dalregementet 1812-05-26. GMtf. Avsked 1812-08-11. Postmästare i Ulricehamn 1824-02-03. Död 1855-03-24. Gift 1813-04-08 Dalbyö med grevinnan Magdalena Fredrika Frölich, född 1790, död 1821-08-12 i Norrköping, dotter av hovstallmästaren greve David Gustaf Frölich, och friherrinnan Christina Charlotta Ruuth.

Barn:

 • Charlotta Gustava Fredrika, född 1810-12-03, död ogift 1873-05-30 i Nyköping.
 • Mauritz Gustaf Adolf, född 1814-01-31 på Örbäck i Ö. Husby socken, Östergötlands län. Förare vid Älvsborgs regemente,1830-12-24. Sergeant 1832-06-23. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1834-06-14,. Officersexamen. Löjtnant 1843-06-29. Kapten 1848-09-22. RSO 1861-05-03. Död ogift 1863-06-11 på Tvedöra mötesplats.
 • Christina Amalia Maria, född 1815-03-26 på Örbäck. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-03-26 på Kulla, Jönköpings län.
 • Augusta Adelaide Sofia, född 1816-06-25 på Örbäck, död ogift 1892-03-19 i Finnekumla annexförs, Skaraborgs län.
 • Ebba Lovisa Erika, född 1818-06-25 på Örbäck, död ogift 1886-05-19 i Ulricehamn.
 • Hilda Carolina Cecilia, född 1820-11-09 i Norrköping, död 1880-03-28 i Uddevalla. Gift 1844-10-06 i Ulricehamn med överstelöjtnanten Bernt Ludvig Reinhold Ingelotz, född 1817, död 1865.

TAB 35

Carl Henrik, (son av Staffan, tab 28), till Vinketomta i Vimmerby landsförs, Kalmar län, född 1715-04-25 Askeryd. Student i Lund 1727 (Sön.). Kapten. RSO 1748-11-07. Major vid Fersens regemente i Frankrike. Brigadjär i fransk tjänst. Överstes karaktär i Sverige 1764-05-02. Sköt av svårmodighet ihjäl sig 1774-07-31 på Vinketomta och begraven 1774-09-02 i Vimmerby kyrka samt därefter nedsatt i familjegraven i Locknevi kyrka, Kalmar län. Gift 1758-12-28 med sin broders svägerska Ulrika Juliana de Besche, född 1737-07-29 Danbyholm, död 1797-02-04 på Vinketomta, dotter av kammarherren Gerhard Georg de Besche, och friherrinnan Maria Christina Ehrenkrona.

Barn:

 • Staffan, född 1759-09-16 på Locknevi. Korpral vid livregementet till häst 1775-02-21. Fänrik vid Sprengtportens regemente 1778-01-12. Fänrik vid Kalmar regemente 1782-05-15. Stabslöjtnant vid Kalmar regemente 1785-05-18. Kapten 1788-07-22. RSO. Major vid Jämtlands dragonregemente 1792-12-18. Avsked 1795-11-15. Död efter 1809. Gift 1801-01-06 i Bergs kyrka i Jämtland med Märta Catharina Åström hennes 2:a gifte (gift 1:o med prosten och kyrkoherden i Bergs pastorat av Härnösands stift Nils Paulin, född 1724-03-00 i Bergs socken, Död 1798-08-20), dotter av kyrkoherden i Ragunda Carl Ol. Åström och Catharina Margareta Åman. (Hm.)
 • Henrik Göran, född 1760. Ryttmästare. Död 1851. Se Tab. 36.
 • Carl Johan, född 1762-04-27 på Locknevi, död på Locknevi 1762-12-17
 • Maria Helena, född 1764-06-01 på Vinketomta, död 1812-12-12 i Stockholm. Gift 1790-07-26 på Vinketomta med häradshövdingen i Östra och Medelstads domsaga Ambrosius Westring, född 1752-08-15 i Lund, död 1797-10-02 i Lyckeby. (Ssn.)
 • Christian Adolf, född 1765-10-28 på Vinketomta. Auskultant i Göta hovrätt 1782-08-30. Extra notarie i Göta hovrätt 1783-04-09. Kanslist 1783-09-19. Antagen i krigstjänst 1786. Fänrik vid Västmanlands regemente 1786-04-12. Löjtnant i armén 1789-11-07. RSO 1790-05-02. Kapten i armén 1790-08-23. Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf 1791. Löjtnant vid regementet 1793-08-26. Överadjutant och major i armén 1793-08-26. Kapten vid regementet 1796-10-19. Premiärmajor vid dalregementet 1800-06-12. Överstelöjtnant i regementet 1809-06-29. Brigadchef. Överste i dalregementet 1810-05-01. Död ogift 1814-09-06 i Fredriksstad i Norge under kriget. Deltog i kriget i Pommern 1807 och förde under kriget i Norge 1809 med tapperhet befälet över 3. brigaden. Fältmarskalken, greve Klingspor anhöll 1809-12-19 hos kungl maj:t att få adoptera honom på sitt friherrliga nummer, vilket dock 1810-05-08 avslogs. (Medd. av ryttmästaren, frih. G. A. O. Klingspor.)
 • Ulrika Sofia Charlotta, född 1766-12-12 på Vinketomta, död på Vinketomta 1767-03-03.
 • Hedvig Charlotta, född 1768-01-06 på Vinketomta, död 1824-05-02 i Flisby socken, Jönköpings län. Gift 1789-12-13 på Vinketomta med majoren Fredrik Gustaf von Baumgarten, född 1749-06-11 död 1821-05-04 på sin egendom Ryningsnäs i Mörlunda socken, Kalmar län och begraven 1821-05-13. Av samma släkt som adliga ätten von Baumgarten.
 • Fredrik Vilhelm, född 1769-08-03 på Vinketomta. Kom i tjänst 1779. Fänrik vid Kalmar regemente 1780-06-10. Avgången 1792-12-00. Död barnlös 1834-04-22 Vrångatorp med Christina Eleonora Breitholtz i hennes 1:a gifte, från vilken han 1801-07-01 blev skild (gift 2:o 1811-10-25 på Höklors med gränstullinspektoren, vice häradshövdingen Johan Fredrik Keijser, född 1778-07-09 i Ålems socken, Kalmar län, död i Ålems socken, Kalmar län 1823-01-04. Gift 3:o 1824-03-05 i Ålems socken med kaptenen Carl Fredrik Rosén i hans 2:a gifte [gift 1:o 1812-12-26 med Christina Sofia Rydelius, född 1794-10-02 i Hallingebergs socken, Kalmar län, död i Hallingebergs socken, Kalmar län 1821-01-17, dotter av kronofogden Samuel Rydelius och friherrinnan Catharina Sofia Lybecker), född 1770-05-24 i Hults socken, Jönköpings län, död 1749-02-12 i Hallingebergs socken), född 1783-01-31 på Stjärnevik, död 1865-05-03 på Rispetorp i Hallingebergs socken, dotter av majoren Didrik Gustaf Breitholtz, och Anna Sofia Gyllenhöök.
 • Carolina Christina, född posthuma 1775-03-10 på Vinketomta, död 1809-05-09 Tveta. Gift 1:o 1798-09-27 i Mörlunda kyrka med kaptenen Magnus Georg Rosenbielke, född 1765, död 1806. 2:o 1807-10-24 på Tveta med brukspatronen Anders Georg Crælius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1793-10-08 i Målilla socken, Kalmar län, med Catharina Maria Hult i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild, född 1774-07-11 i Västervik, dotter av prosten och kyrkoherden Lars Bernt Hult och Märta Christina Levijn. Gift 3:o 1823-04-08 i Mörlunda socken med Helena Catharina Jonsdotter, född där 1788-02-26. Död där 1872-12-01), född 1773-10-05 Hagelsrum (Ls.)

TAB 36

Henrik Göran, (son av Carl Henrik, tab 35), född 1760-10-19 på Locknevi. Sergeant vid Hälsinge regemente 1777-04-14. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1780-12-11. Löjtnant i armén 1790-08-23. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1792-04-18. Ryttmästare vid adelsfanan 1795-12-20. Innehade Svensksundsmedaljen. Kapten vid Ölands lantvärn 1808-07-18. Ryttmästare i armén 1836-01-14. Död 1851-12-19 på Ryningsnäs. Gift 1804-01-27, i Eksjö med Vilhelmina von Schantz, född 1787-08-03 på Väcklinge lillegård i Reftele socken, Jönköpings län, död 1856 i Finland, dotter av ryttmästaren Johan Gustaf von Schantz, och hans 2:a fru Margareta Elg.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1805-07-08 Hultarp. Reste på 1830-talet till Amerika och har sedan icke avhörts.
 • Otto Fredrik, född 1807-01-08 i Vallby. Reste på 1830-talet till Amerika och har sedan icke avhörts.
 • Staffan Mauritz, född 1809-04-30 Marhult, död 1813-09-19, på Vinketomta.

TAB 37

Adolf Magnus, (son av Staffan, tab 28), till Blankaholm i Hjorteds socken Kalmar län, född 1719-01-06. Volontär vid livgardet 1735. Rustmästare vid livgardet 1736-11-14. Förare 1739. Sergeant 1740. Fänrik 1744-04-12. Gick i fransk tjänst såsom kapten vid Royal Suédois 1745. Transporterad såsom sekundkapten till Fredrik Axel v. Forsens regemente 1746. Löjtnant vid livgardet 1747-12-08. Kapten vid livgardet 1757-10-10. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnants avsked 1765-01-14. Död 1798-07-23 i Sala. Bevistade kriget i Finland 1741–1742 samt i fransk tjänst fälttågen 1747 och 1748 i Flandern, hannoveranska fälttåget 1757 och slaget vid Hastenbeck, 1758 års fälttåg i Hessen och Hannover samt träffningen vid Luttenberg 1758 och bataljen vid Bergen 1759. Gift 1762-12-12 i Stockholm med friherrinnan Ottiliana Christina Strokirch, född 1741-08-26, död 1793-10-23 i Sala, dotter av översten Anders Johan Strokirch, friherre Strokirch, och friherrinnan Didrika Beata Strömfelt.

Barn:

 • Staffan Adolf, född 1763. Kapten. Död 1790. Se Tab. 38
 • Johan Didrik, född 1770-08-31 på Blankaholm. Kunglig stallpage och kornett. Död 1787-02-08 i Stockholm.
 • Christina Magdalena, född 1777-10-02, död före modern.

TAB 38

Staffan Adolf, (son av Adolf Magnus, tab 37), född 1763-11-29. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775-06-02. Volontär vid fortifikationen 1776-08-03. Page hos änkedrottningen 1777-01-01. Fänrik vid Savolaks lätta infanteriregemente 1778-02-18. Löjtnant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1784-10-18. Kapten vid Savolaks frikår 1789-04-16. RSO 1790-03-26. Dödsskjuten 1790-04-30 vid Kärnäkoski i Finland. Gift 1790-03-01 i Leppävirta socken med Johanna Fredrika af Bjerkén i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-12-00 med sin kusin, kyrkoherden Carl Gustaf af Bjerkén, född 1767, död 1804. Gift 3:o 1806-03-20 i Stora Dala kyrka i Västergötland med prosten och kyrkoherden i Stora Dala pastorat av Skara stift Anders Setterholm född 1762-01-12 i Sätuna i Broddetorps socken, Skaraborgs län, död 1831-01-31 i Stora Dala prästgård), född 1767-10-20 i Finland, död 1857-11-12 Stenåsen

Barn:

 • Staffan Adolf, född posthumus 1790-06-06, död som barn.

TAB 39

Staffan, (son av Staffan, tab 28), född 1726-04-03. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1743. Permission för tjänstgöring i franska armén 1745. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1745-06-10. Premiärlöjtnant vid greve Fersens regemente i fransk tjänst 1745-11-00. Sekundkapten vid greve Fersens regemente 1746. Död 1796-05-30 Björka. Han bevistade kampanjer i Flandern 1747 och belägringen av Maastricht 1748. [Medd. av ryttmästaren, frih. G. A. O. Klingspor.] Gift 1759-11-02 Tyllinge med friherrinnan Christina Duwall, född 1744-05-01, på Tyllinge, död 1801-05-08 på Björka, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Johan Duwall, och hans 3:e fru Margareta Svensson.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1761-01-29 på Björka, död 1829-12-07 i Skatelövs socken, Kronobergs län. Gift 1783-03-13 på Björka med ryttmästaren vid adelsfanan Svante Johan Svensson, född 1758-06-12 Hägerum, död 1816-02-25.
 • Staffan, född 1762-07-12, på Björka. Underofficer vid Kalmar regemente 1767. Furirs karaktär 1773-10-31. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1776. Fänrik vid Sprengtportska regementet 1777-08-19. Livdrabant 1778-04-01. Löjtnant i armén. Vice korpral vid drabanterna 1785-05-18. Stabskapten vid Västmanlands regemente 1786-09-21. RSO 1789-08-04. Major i armén 1790-08-23. Kapten vid Jämtlands regemente 1793-12-20. Sekundmajor vid Jämtlands regemente 1795-12-06. Död ogift 1802-02-02. Han bevistade med tapperhet finska kriget 1788–1790.
 • Gustava Henrietta, född 1769-03-18 på Björka, död ogift 1790-12-01 på Björka.
 • Gustaf Joakim, född 1774. Livdrabant. Död 1846. Se Tab 40.
 • Carolina Magdalena, född 1786-03-14 på Björka, död 1864-11-23 i Rumskulla socken, Kalmar län. Gift 1:o 1806-07-01, på Tyllinge med löjtnanten Carl Leonard Ulfsax, född 1766, död 1806. Gift 2:o 1810-11-18 Vanstad, död 1863-05-01.

TAB 40

Gustaf Joakim, (son av Staffan, tab 39), född 1774-11-27 Björka. Sergeant vid dalregementet 1779-06-22. Livdrabant 1785-05-18. Avsked 1803-05-13. Död 1846-03-16 Ulvedal. Gift 1802-06-24 på Rössberg med Inga Lovisa Harlingsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1799 med komministern i Locknevi och Blackstads förs, Linköpings stift Nils Mobäck i hans 2:a gifte, född 1756-12-05 i Skruckeby i Mogata socken, Östergötlands län, död 1800-03-04), född 1769-09-09, död 1858-04-17, dotter av likvidationskommissarien och kronolänsmannen Hans Harling och Sara Saxonia.

Barn:

 • Staffan, född 1803. Fanjunkare. Död 1839. Se Tab. 41
 • Svante Joakim, född 1804-09-11 i Locknevi socken, död 1809-09-07, Vångsunda
 • Christina Lovisa, född 1806-01-25 på Locknevi, död ogift 1867-01-11 Gunnatorp
 • Margareta Eleonora, född 1809-04-07 på Vångsunda, död ogift 1881-01-29 i Tuna socken, Kalmar län.
 • Carl August, född 1812. Underlöjtnant. Död 1891. Se Tab. 43.

TAB 41

Staffan, (son av Gustaf Joakim, tab 40), född 1803-04-27 i Locknevi socken, Kalmar län. Förare 1818-06-29. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1826-01-09. Död 1839-01-21. Gift 1831-07-10 på Locknevi med Christina Catharina Göransson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1840-12-04 med karduansmakaren i Vimmerby Per Isak Lundblad, född 1819), född 1811, död 1891-07-30 i Vimmerby.

Barn:

 • Sofia Louisa Amalia, född 1832-04-21 på Hässelstad i Loftahammars socken, Kalmar län, liksom syskonen. Gift 1873-11-13 i Misterhults socken, Kalmar län med distinktionskorpralen vid Smålands husarregemente Per Fredrik Wistrand i hans 2:a gifte, född 1825-12-01 i Högsby socken, Kalmar län, död 1912.
 • Christina Vilhelmina Cecilia, född 1833-06-28, död ogift 1878-04-11 på Gunnatorp.
 • Staffan Gustaf Oskar, född 1835. Ingenjör. Död 1917. Se Tab. 42.
 • Staffan August Valdemar, född 1836-03-16, död 1836-08-12 Kasimirsborg
 • Staffan Otto Maurits, född 1838-02-02. Student i Uppsala 1858. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1865. Styrman. Död 1868-05-13 i Ljungs socken, Östergötlands län.

TAB 42

Staffan Gustaf Oskar, (son av Staffan, tab 41), född 1835-03-13 Hässelstad. Furir utan lön vid 2. livgrenadjärregementet 1855-01-09. Bataljonsadjutant 1856-12-29. Avsked 1858-01-14. Innehade Gammalstorps stenhuggeri vid Sölvesborg till 1900. Drev därefter agentur-, advokat- och ingenjörsverksamhet i Tranås. Död 1917-04-19 i Tranås. Ägde en tid Värpeshult i Stenbrohults socken, Kronobergs län samt Hulta i Bollebygds socken, Älvsborgs län. Gift 1859-05-01 Kåremålen med Helga Serafia Hultenheim, född 1837-01-20 Kåremålen, död 1914-06-23 i Tranås ]], dotter av godsägaren Carl Gustaf Hultenheim, och Sofia Charlotta Åkerström.

Barn:

 • Cecilia Alma Stefania, född 1859-08-11 i Tuna förs, Kalmar län. Innehade en tid tillsammans med systrarna en mode- och tapetseriaffär i Tranås.
 • Ebba Sofia, född 1862-04-03 i Säby förs, Jönköpings län. Död 1928-08-09 i Tranås, Säby förs, Jönköping (db 50)
 • Gustaf Hjalmar, född 1866-10-12 i Säby socken, Jönköpings län. Gick till sjöss samt avlade styrmans- och kaptensexamen. Död omkom under novemberstormen 1893 på resa mellan Grand Bay Canada och Vesterford, då barkskeppet »Drammenesaren» förliste med man och allt, troligen vid irländska kusten.
 • Maria Lovisa Emilia, född 1876-07-09, i Säby socken. Telegrafist.

TAB 43

Carl August, (son av Gustaf Joakim, tab 40), född 1812-08-15 Kulhult. Officersexamen 1835. Konstapel vid artilleriet på Gotland 1835-11-10. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1836-01-26. Lärare vid institutet för dövstumma och blinda vid Manilla 1842–1864. Avsked ur krigstjänsten 1844-05-07. Föreståndare för institutet för dövstumma och blinda vid Hjorted i Hjorteds socken, Kalmar län 1864. GMmf. Undervisade hertigen av Västergötland i labiologi under vintrarna 1889 och 1890. Död 1891-12-24 Vilan Gift 1849-08-04 i Locknevi kyrka med Justina Catharina Christina Rothlieb, född 1817-12-13 på Hökaberg, död 1884-09-23 i Hjorted, dotter av kaptenen Axel Henrik Rothlieb, och Elisabet Brita Neuman.

Barn:

 • Stefania Marie Louise Elisabet, född 1847-08-29 på Manilla vid Stockholm, död där 1858-07-19.
 • Oskar Staffan Carl Ossian, född 1851. Kyrkoherde. Död 1898. Se Tab. 44.
 • Staffan Josef Justinus, född 1859-08-16 på Manilla. Död 1931-09-24 i Hjorteds socken.
 • Lydia Margareta Christina, född 1861-04-14 i Stockholm. Död 1931-10-11 i Hjorteds förs, Kalmar län. Gift 1892-07-08 vid Hjorted med folkskolläraren och organisten vid Hjorted Carl Ludvig Berner, född 1860-12-24 i Hjorted socken.

TAB 44

Oskar Staffan Carl Ossian (son av Carl August, tab 43), född 1851-10-09 på Locknevi. Mogenhetsexamen i Växjö 1872-05-21. Student i Uppsala 1874. Prästexamen 1878-11-15. Prästvigd 1878-11-16. Pastorsadjunkt i Tuna av Härnösands stift 1878-11-17. Komminister i Hässjö 1879-09-08 och i Multrå 1881-08-15, båda i Härnösands stift. Pastoralexamen 1882-12-15. Kyrkoherde i Umeå 1886-10-01. Fängelse- och lasarettspredikant i Umeå 1887-01-25. Död 1898-11-30 i Umeå. Gift 1879-10-28 i Strömstad med Julia Sofia Axberg, född 1855-07-31 i Strömstad ]], död 1931-09-29 i Arvidsjaurs socken, Norrbottens län, begraven i Umeå, dotter av sjökaptenen Carl Johan Axberg och Sofia Olsson.

Barn:

 • Carl Gustaf Emil Teodor, född 1881-05-29 i Hässjö. Mogenhetsexamen i Umeå 1900. Extra ordinarie postexpeditör 1902-05-06. Biträdande postexpeditör 1902-09-19. Postexpeditör 1907-12-05. Död ogift 1910-10-28 i Umeå.
 • Christian August Staffan Ossian, född 1883-02-07 i Multrå, död där 1886-12-05.
 • Oskar Fredrik Julius, född 1884. Forstmästare. Se Tab. 45
 • Staffan Olof Arvid, född 1886. Kapten. Se Tab. 46
 • Set August Emanuel, född 1887. Ingenjör. Se Tab. 47
 • Dagmar Justina Sofia Elisabet, född 1888-08-18 i Umeå stadsförs Folkskollärarinna. Gift 1917-04-04 med lantbrukaren Erik August Johansson Hjortek född 1891-05-25
 • Ewa Margareta Regina Emilia, född 1890-05-13 i Umeå. Gift 1:o 1911-12-12 i Umeå med ryttmästaren vid Norrlands dragonregemente Nils Carl Hugo Reichenberg från vilken hon blev skild, född 1884-07-17. Gift 2:o 1925-04-12 i Lidingö socken, Stockholms län med kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren, baningenjören Hjalmar Aspelin, född 1880-06-07 i Vapnö socken, Hallands län.
 • Julia Maria Stefanie Christina, född 1892-07-12 i Umeå, död 1906-08-04 i Umeå.
 • Christian Magnus Ossian, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 48
 • Märta Ingeborg Johanna, född 1897-06-18 i Umeå. Sjuksköterska. Gift 1925-10-28 i Arvidsjaurs kyrka i med direktören för Nynäshamns elektriska aktiebolag civilingenjören Carl August Ragnar Nylander, född 1887-12-19 i Linköping. Studentexamen i Linköping 1906. civilingenjörsexamen (väg- o vattenbyggn.) vid KTH 1911. Anst. vid Järnvägsstyrelsens bangårdsbyrå 1912. Vid Vattenbyggnadsbyrån 1913–15. Vid AB Nynäs Villastad, Södertörns Fastighets AB och Nynäshamns elektriska AB fr. 1916. Verkst. dir. för Södertörns fastighets AB samt arbetschef och styrelseordf. vid Nynäshamns elektriska AB 1926. Styrelseordf. i AB Nordiska glasullsfabriken fr.1931. Dir i AB Nynäshamn bostäder.

TAB 45

Oskar Fredrik Julius, (son av Oskar Staffan Carl Ossian, tab 44), född 1884-05-31 i Multrå förs, Västernorrlands län. Elev vid Mo och Domsjö aktiebolag 1902–1906. Ordinarie elev vid Skogsinstitutets lägre avdelning 1906-12-08. Utexaminerad forstmästare 1907. Skogsindelare vid Ytterstfors trävaruaktiebolag 1907–1914. Assistent vid Ytterstfors trävaruaktiebolags skogsförvaltning i Arvidsjaur 1914–1917-03-31. Distriktschef vid Bränslekommissionen 1917-06-01–1918-08-31. Skogsförvaltare vid aktiebolag Ytterstfors-Munksund, sedermera Munksunds aktiebolag 1918-09-01. Styrelseledamot och ombud för Byske och Åby älvars flottningsförening 1919. Ledamot av Arvidsjaurs vägstyrelse 1919 och dess ordförande 1919–1925. Ledamot av Arvidsjaurs skol- och kyrkoråd 1925 samt ledamot av dess kommunalfullmäktige 1926. Gift 1:o 1914-11-19 i Umeå, Holmsunds förs, Västerbottens län med Zaida Vilhelmina Säfström, född 1890-04-25 i Holmsunds förs, Västerbottens län, död 1923-02-25 i Arvidsjaurs förs, Norrbottens län, dotter av förre handlanden Georg Säfström och Alma Maria Tillman. Gift 2:o 1926-12-14 i Stockholm med sjuksköterskan. Rosa Paula Svensson, född 1897-01-25 i Hudiksvall, dotter av handlanden Anton Svensson och Albina Charlotta Pettersson.

Barn:

 • 1. Carin Maria Sofia Elisabet, född 1915-10-19 i Arvidsjaur förs, Norrbottens län liksom syskonen. Farm. kandidat. Anställd vid Abbott Scandinavia AB. Gift 1940-02-10 i Arvidsjaur med apotekaren Stig Folke Birger Arvidsson, född 1912-01-08 i Örebro län.
 • 1. Nora Margareta Zaïda Fredrika, född 1917-06-11 i Umeå, Arvidsjaurs förs, Norrbottens län. Elev vid Röda Korset. Rödakorssyster.
 • 1. Fredrik Arvid Ossian, född 1918-11-05 i Arvidajaurs förs
 • 1. Carl-Axel Vilhelm, född 1920-03-24 i Arvidsjaur förs, Norrbottens län.

TAB 46

Staffan Olof Arvid, (son av Oskar Stephan Carl Ossian, tab 44), född 1886-01-16 i Multrå, Västernorrlands län (pastor i Övertorneå förs). Studentexamen i 1905-05-26. Volontär vid Västerbottens regemente 1905-05-31. Elev vid Krigsskolan 1906-10-05. Kammarpage hos drottning Sofia. OIISGbmt 1907-06-06. Fanjunkare 1907-08-24. Utexaminerad 1907-12-14. Underlöjtnant vid Västerbottens regemente 1907-12-31. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1910-12-02. Löjtnant vid intendenturkåren 1915-06-18. Kapten vid intendenturkåren 1916-12-30. Kapten på reservstat vid intendenturkåren 1924-08-09. Försäljare hos aktiebolaget Odelberg &Olson. Gift 1910-10-25 i Lidingö kyrka Katarina förs, Stockholm med Jenny Maria (Maja) Ljung, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-05-02, född 1883-12-30, dotter av sjökaptenen Harry Andersson. Gift 2:o 1938-06-12 i Kungsholmens förs, Stockholm med Anna Mathilda Evaldson, född 1907-03-14. Dotter av arbetaren Gustaf Evald Nilsson och Klara Maria född Ottosdotter.

Barn:

 • 1. Staffan Erik Carl Ossian Staffansson, född 1911-08-31 i Umeå.
 • 1. Julia Anna Margareta Staffansdotter, född 1917-11-07 i Katarina förs, Stockholm.
 • 2. Ida Anna Birgitta Staffansdotter, född 1938-07-29 i Kungsholms förs, Stockholm
 • 2. Ev(w)a Clara Elisabeth Staffansdotter, född 1942-03-09

TAB 47

Seth August Emanuel, (son av Oskar Stephan Carl Ossian, tab 44), född 1887-05-04 i Multrå förs, Västernorrlands län. Ingenjör 1909 med verksamhet dels i Sverige 1910–1915, dels i Österrike och Tyskland 1915–1919. Disponent för aktiebolaget Göteborgs keramik, Göteborg, 1919–1924. Ägnade sig därefter åt försäkringsverksamhet. Var en tid inspektör för försäkringsanstalten Gothia, sedermera chef för försäkringsaktiebolag Nornans huvudagentur i Malmö. Gift 1918-04-02 i Lidköpings med Rut Elin Mathilda Nyman, född 1894-09-17 i Tidaholm förs Skaraborgs län, dotter av direktören Per Robert Nyman och Elin Sofia Catharina Johansson. Tjänst på stadsbibl. i Malmö.

Barn:

 • Per Seth Carl-Ossian, född 1919-01-17 i Lidköping. Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1940
 • Bengt Gustaf Emanuel, född 1921-07-05 i Fässbergs förs, Göteborg och Bohus län.

TAB 48

Christian Magnus Ossian, (son av Oskar Stephan Carl Ossian, tab 44), född 1894-07-24 i Umeå. Studentexamen i Umeå 1915-06-02. Volontär vid Fortifikationen 1915-06-19. Vice korpral vid Fortifikationen 1916-06-20. Furir 1916-09-08. Elev vid Krigsskolan 1916. Fanjunkare 1917-08-31. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik vid Fortifikationen 1917-12-31. Underlöjtnant vid Fortifikationen 1920-01-16. Löjtnant 1920-08-31. Gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1922-06-10. Kapten 1932-09-06. Kapten vid Ingenjörtrupperna 1937-04-30. Fr o m 1937-07-01. RSO 1938-06-06. Gift 1:o 1923-08-08 i Engelbrektskyrkan i Stockholm, (d:o förs vb) med grevinnan Anna Catharina Brita Adèle Stenbock , från vilken han 1928 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1928-11-21, i hennes första gifte (gift 2:o 1929-01-22 i Reval med friherre Karl Heinrich Otto Hubertus von Wedel-Parlow, född 1904-05-23 i Halle a.d. Saale, skilsm 1936) Gift 3:o ?, född 1903-02-12 Gottenvik, dotter av f. d. godsförvaltaren greve Ralp Gerhard Nikolai Stenbock och Anna Sofia Christiana Klingspor. Gift 2:o 1931-04-18 i Oscars förs, Stockholm med Ruth Sally Elisabet Berglund i hennes andra gifte (gift 1:o med Eklind)

Barn:

 • Britta Catharina Julia Anna Margareta (Lill), född 1924-06-21 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: