:

Oxe nr 103

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Introducerad 1625, utdöd 1790-04-15. Ätten har inget samband med den danska medeltidsätten Oxe, som i vapnet förde en gående röd oxe i silverfält. 1M. 2Vff: 1, s. 72. 3C. J. Ljungström, Kållands och Kinnefjerdings härader etc. (1871). 4Hs. 5Ridd o. Adelns protokoll. 6S. H. liber caus., vol. 33 (OA.). 7S. H. liber caus., vol. 104, p. 1 (OA.). 8Rådsprot. 1667-10-31. 9Um. 10Reval. 11Ckg. 12Lå. 13A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal (1851). 14Bu. 15Lk. 16At (KrA). 17S. L. 18At (Sch). 19Sveriges kyrkor, Västergötland, Band 1.

Oxe%20A10300.jpg

TAB 1

Jöns N.N. i Bryne i Hjärpås sn/R.

Barn:

 • Anders Jönsson Se Tab. 2.
 • N.N. Jönsdotter. Ärvde efter hustru Elin 1533-03-01.
 • Elin Jönsdotter, † 1533. Gift med Nils Krum, † 1533. Skattebonde i Åsaka, Barne-Åsaka sn och Balltorp/R, Barne hd vilka efter hans död ärvdes av deras båda söner Anders och Jon och därefter i bakarv av hans änka.

TAB 2

Anders Jönsson till Årnäs i Forshems sn/R och Hov i Tråvad sn/R. Väpnare 1509 och 1516. Gift 1:o? med Anna Knutsdotter?, dotter av Knut Björnsson (sparre över en stjärna?). Gift med Gunhild Ulfsdotter Kvädare som 1533-1535 var änka och innehade andra hälften av Bråttensby gård i Bråttensby sn/P. Troligen dotter till väpnaren Ulf Kvädare som 1494 innehade sin sätesgård i Bråttensby.

Barn:

 • Ulf Andersson, var † 1545. Erhöll 1533-02-06 frälse på två tredjedelar i gårdarna Åsaka i Barne-Åsaka sn och Balltorp i Barne sn, bägge belägna i Barne hd/R, jämte hälften i Bråttensby gård i Bråttensby sn/P tillsammans med brodern Jon, vilka de ärvt efter sin faster Elin varvid de kallas konungens trotjänare.
 • Jon Andersson Oxe Se Tab. 3.
 • 'Brita Andersdotter. Gift med häradshövdingen i Väne hd och väpnaren Håkan Andersson Hök af Partille i hans 2:a gifte.
 • Ingrid Andersdotter innehade 1562-1576 frälsegods i Berga[gärde] och Horsby i Tarsled sn/P samt i Åsaka i Barne-Åsaka sn/R. Gift 1:o med bonden Håkan Persson i Hov i Tråvad sn/R. Gift 2:o möjligen 1533 men helt säkert 1547 med häradshövdingen i Bjärke hd Rasmus Nilsson Ruuth i Västergötland , † 1577.

TAB 3

Jon Andersson Oxe, till Bryne. Ättens förste med säkerhet kände stamfader. Häradshövding i Barne härad 1550. Gift med Kerstin Andersdotter, dotter av ståthållaren på Vadstena Anders Eriksson (tre ekblad) till Hedåker och ?Elin Gumsehufvud.

Barn:

 • Anders Jonsson. Ryttmästare. Död 1598. Se Tab. 4.
 • Ingeborg Joensdotter, till Korpegården i Vedums socken, Skaraborgs län. Levde 1628-04-08, då hon testamenterade 1 Mohults gård i Nittorps socken, Älvsborgs län, som hon fått i morgongåva av sin 1:a man, till sin dotterdotter Kerstin Claesdotter Hård (af Torestorp). Gift 1:o med ryttmästaren Gustaf Eriksson Roos (af Hjelmsäter, nr 51), död 1587. Gift 2:o med frälsemannen Jöns Larsson (Hierta?), till Korpegården, som i vapnet förde tre hjärtan snett över skölden och tre pilar på hjälmen, död 1609 och begraven i Hjärpås 19 kyrka, Skaraborgs län.

TAB 4

Anders Jonsson till Bryne samt Russelbacka i Höra socken, Amundtorp i Forsby socken, båda i Skaraborgs län och Velanda i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Var 1593 ryttmästare för en fänika Västgöta fotfolk. Död 1598-03-10 på Bryne och begraven i Hjärpås kyrka. 2. Gift med sin systers svägerska Carin Eriksdotter, som levde änka 1604 3, dotter av Erik Gustafsson (Roos af Hjelmsäter och Märta Haraldsdotter (Soop).

Barn:

 • Christoffer Andersson. Se Tab. 5.
 • Erik Andersson född 1596. Landshövding. Död 1672. Se Tab. 6
 • Brita Andersdotter 1 var död 1637-07-02, då brodern Erik och svärfadern Erik Åkesson Soop utfärdade bjudningsbrev till makarnas begravning, som skulle äga rum s. å. 27/8 i Gärdhems kyrka. 1. Gift med sin syssling hovjunkare Axel Eriksson Soop, död 1637.

TAB 5

Christoffer Andersson till Bryne och Amundtorp, som han ärvde efter föräldrarna samt Skälby 18 i Breds socken, Uppsala län, som han sannolikt tillbytte sig av brodern Erik mot Bryne, som han med säkerhet ägde 1614 och 1616 4 men som 1644 innehades av brodern 4. Jämte denne introd. 1625 under nr 73, vilket nummer sedan ändrades till 103. Bevistade riksdagarna 1627–1638 5. Död i slutet av 1639 eller början av 1640 (före 17/2). 5. Gift före 1621 6 med Brita Torstensdotter, som levde änka 1656-11-00 7, dotter av hövidsmannen Torsten Svensson (Stålhandske i Västergötland, nr 66) och hans 1:a fru Märta Nilsdotter.

Barn:

 • Johan Christoffersson till Skällby, begravd 1659-03-13 i Risinge kyrka/E.
 • Anders Christoffersson. Fänrik. Se Tab. 7.
 • Carin Christoffersdotter till Skällby samt Kolstad i Risinge socken, död 1676 på Kolstad och begraven s. å. 5/3 i Risinge kyrka. Gift 1647-09-05 på Skällby med översten Johan Pedersson Utter, i hans 2:a gifte, född 1605, död 1654.
 • Maria Christoffersdotter. Blev för grova missgärningar halshuggen och bränd 1667. 8

TAB 6

Erik (son av Anders, Tab. 2), till Bryne i Hjärpäs socken, Skaraborgs län och Sadeshult i Fagerhults socken, Kalmar län, som var hans sätesgård 1647 4. Född 18 1596-09-20. Kapten vid Joh. Hinderssons (Skaraborgs) regemente 1624 16. Jämte brodern introd. 1625 under nr 73, vilket sedan ändrades till 103. Kvartermästare vid nämnda regemente 1629 16. Major därst. 1630 16. Överstelöjtnant 1632 16. Överste för ett Västgöta regemente till fot 1635 16. Slottshauptman på Kalmar 1639-06-04. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1648-08-08. Landshövding i Koporie, Jama och Ivangorods län 1652-11-15. Avsked 1655-05-05. Häradshövding i Tuna, Norra Möre och Stranda härader i Kalmar län 1665-06-08. Död 1672-09-16 enl. gravstenen i Hjärpås kyrka 18 (och begraven 1675-08-02 i Lidköpings kyrka ). 18. Han fick 1648 donation på fyra hemman i sistnämnda län. Gift med Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt, död 1645-09-10 på Kalmar slott och begraven 1646-03-22 i Hjärpås kyrka, dotter av ryttmästaren Peder Knutsson Lillie (af Greger Mattssons ätt, nr 6) och Carin Kijl. Gift 2:o med Carin Gyllengrip, död 1667-12-00 och begraven 1670 i Jönköping, dotter av hovrättsassessorn Anders Christoffersson Grip (Gyllengrip) och hans 1:a fru Ebba Soop.

Barn:

 • 1. Brita, död 1683 (efter 14/3, men före 18/6) på Olovstorp. Gift före 1646 med kaptenen Göran Stake, död 1655.
 • 1. Catharina, död 1698 (1697?) och begraven s. å. 2/3 i Jönköping. Gift före 1646 med överstelöjtnanten Göran Silfverhielm, död 1658.
 • 1. Maria, död 1685 på sommaren. Gift efter 1646 men före 1652 med majoren Nils Rosenquist af Åkershult, nr 164, död före 1670.
 • 1. Harald, född 1628. Landshövding. Död 1689. Se Tab. 8
 • 1. Henrik, född 1629. Kapten. Död 1687. Se Tab. 9
 • 1. Margareta, hovjungfru hos M. Gift De la Gardies gemål 1647-02-00. Levde änka 1690. Gift 10 1654-03-15 med landshövdingen, friherre Otto Reinhold Taube af Karlö, född 1627, död 1689.

TAB 7

Anders Christoffersson (son av Christoffer, Tab. 3), till Skälby. Student i Uppsala 1634-10-00 9. Fänrik vid överste Gordons regemente. Död 16(8)9 30/4 och begraven i Breds kyrka, där hans vapen uppsattes. 18. Gift 1:o 1653 med sin systers styvdotter Helena Utter, död 1683, dotter av översten Johan Pedersson Utter, adlad Utter, och hans 1:a fru Violetta Lamb. Gift 2:o med Maria Planting-Gyllenbåga, dotter av ryttmästaren Erik Planting-Gyllenbåga, och hans 1:a fru Margareta Gyllenpistol.

Barn:

 • 1. Brita Catharina Andersdotter , död 1697-12-16 Syserum. Gift 1670 med ryttmästaren Adam Göransson Schildt, född 1655-09-14, död 1714-05-05 på Syserum [RHG].

TAB 8

Harald (son av Erik, Tab. 5), till Bryne. Född där 1628-12-14. Student i Uppsala 9 1641-10-18. Följde 1645 M. G. De la Gardie till Frankrike. Efter hemkomsten ceremonimästare vid hovet. Erhöll 1658-02-03 av honung Carl X Gustaf åtskilliga förbrutna gods i Danmark, som tillhört Niels Lykke och Niels Parsberg 11. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1666-10-03. Transp. till Viborgs och Nyslotts län 1667-03-05, men fick s. å. 22/3 på begäran tillstånd att kvarstanna i det förra länet. Avsked 1682. Död 1689 och begraven 1690-03-21 i Hjärpås kyrka, Skaraborgs län. Han sålde 1688 Bryne med underlydande gods till Erland Kafle. 3. Gift 1671-07-03 med friherrinnan Elsa Creutz, född 1647-04-11 Sarvlaks Bisatt 1717-02-20 i Edebygraven i Salems kyrka, Stockholms län, dotter av amiralen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall.

Barn:

 • Lorentz Erik, född 1674. Student i Åbo 1683 12. Lärfyrverkare vid artilleriet 1689-08-01. Underfyrverkare 1690-05-30. Begick dråp på en dräng och reste därefter utrikes 1691. 'Kom i fransk tjänst och blev slutligen överste samt kammarherre hos prins Carl i Neuberg.'
 • Carl Gustaf, född 1680 i Åbo. Student därst. 1691 12 och i Uppsala 9 1692-12-13. Kom i krigstjänst 1695. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-12-25. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1705-06-28. Konfirm.fullm. 1706-11-05. Fången vid Liesna 1708-09-28 'och gav sig ut för major, vadan hans tillämnade utväxling mot en rysk kapten gick om intet'. Hemkom 1722. Överstelöjtnants karaktär s. å. 26/6. Kaptens indelning vid Skaraborgs regemente s. å. 13/12. Död ogift 1729-06-06 på Marum i likanämnda socken, Skaraborgs län.

TAB 9

Henrik (son av Erik, Tab. 5), till Sadeshult 4 i Fagerhults socken, Kalmar län, som han ärvde efter fadern, och Forsnäs (Fårenäs) i Ärtemarks socken, Älvsborgs län sedan 1681 13. Född 1629. Löjtnant vid Upplands regemente 14. Kapten. Död 1687-10-07 och begraven 1688-05-00. Gift med Brita Svinhufvud i Västergötland, död 1700-07-05, dotter av majoren Carl Jönsson Svinhufvud i Västergötland, och Margareta Svenske.

Barn:

 • Carl. Se Tab. 10.
 • Erik. Fänrik. Död 1749. Se Tab. 11.
 • Harald, född 1671. Överste. Död 1723. Se Tab. 12
 • Margareta, död 1739-02-00. Gift 1722-11-19 Dingelvik med löjtnanten Johan Svenske, död 1739.
 • Catharina, död 1743-04-00. Gift med lagläsaren N. N.Hasselberg.
 • Brita, levde 1746 i Ärtemarks socken. Gift med dragonen Jon Cederlöf.
 • Maria, död ogift 1707-07-12 Bågenholm och begraven s. å. 6/10 i Laxarby kyrka.
 • Anna, död ogift 1737-05-15 i Långseruds socken, Värmlands län.

TAB 10

Carl (son av Henrik, Tab. 7). Bodde i Steneby socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Per, född 1691-05-00.
 • Margareta, född 1694-08-00 Sannolikt den hustru Margareta Oxe, som död 1762-08-30 Hasslebyn å. 12/9.

TAB 11

Erik (son av Henrik, Tab. 7), till Forsnäs i Ärtemarks socken, Älvsborgs län. Köpte 1695 ett torp av sin moder Brita Svinhufvud. Fänrik vid Hälsinge regemente 15. Fången vid Tönningen 15 1713-05-16. Död 1749-02-06. Gift med 'en bondpiga vid namn Karin'.

Barn:

 • Svante. Korpral vid Närkes och Värmlands regemente. Var förare därst. 1742. Död 1743-07-02. Gift 1742-02-05 i Steneby socken, Älvsborgs län med Brita Catharina Höökenberg, född 1706-03-25, död 1777-05-28 på Nyböle i Eds socken, Älvsborgs län, dotter av löjtnanten Magnus Gabriel. Höökenberg, och Catharina Didron
 • Erik. Underofficer vid E. Gift Willebrands värvade infanteriregemente. Död ogift 1739.
 • Maria, född 1700, död 1790-12-17. Gift med råd- och handelsmannen i Åmål Anders Sandberg.

TAB 12

Harald (son av Henrik. Tab. 7), till Em i Döder hults socken, Kalmar län. Född 1671 i Värmland 16. Gemen vid tyska livregementet till fot 1687-02-00. Var sergeant därst. 1691 och fältväbel 1695. Fänrik 1696-07-00. Fänrik vid Södermanlands regemente 1697-12-22. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1700-04-30. Sekundkapten därst. s. å. 31/8. Premiärkapten 1703-05-20. Major 1708-03-13. Fången vid Poltava efter att hava erhållit ett skottsår genom axeln 1709-06-28. Hemkom 1722. Överstes karaktär s. å. 26/6. Död 1723-01-26. Gift 1:o 1697 med fri herrinnan Anna Maria Mörner af Tuna, död 1711 i pesten (enl. annan uppgift levde hon 1718) 4, dotter av majoren, friherre Ludvig Mörner af Tuna, och friherrinnan Gunilla Skytte af Duderhof. Gift 2:o under ryska fångenskapen med Anna Maria Eisentraudt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Patrik Grissbach, född 1678, död 1718), född 1693, död 1757-12-08 Åslund, dotter av handelsmannen Eisentraudt.

Barn:

 • 1. En dotter, jordfäst 1698-09-21 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.
 • 1. Harald, jordfäst 1700-08-17 i Husby-Oppunda socken.
 • 1. Carl Ludvig, jordfäst 1701-05-01 i Husby-Oppunda socken.
 • 1. Adam, född 1702. Sergeant. Levde 1760. Se Tab. 12.
 • 2. Beata Fredrika, född 1721, död änka 1791-05-19 i Tavastehus. Gift med en löjtnant.
 • 2. Charlotta Dorotea, född 1723, död 1758-12-31 i Gnosjö socken, Jönköpings län. Gift 1751-03-26 på Ås norrgård i Ås socken med kyrkoherden i Hestra pastorat av Växjö stift Petrus Theorin i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Nylander, född 1735, död 1761. Gift 3:o 1762 i Kållerstads socken, Jönköpings län, med Lydia Leander, född 1745, dotter av kyrkoherden i Ås pastorat av Växjö stift Jonas Leander och Birgitta Catharina Bjurbeck) 17, född 1718-10-15 i Eds socken, Stockholms län, död 1796-07-26 i Hestra prästgård.

TAB 12

Adam (son av Harald, Tab. 10), döpt 1702-01-28, Husby. Sergeant vid Kalmar regemente. Avsked. Levde 1760. Bodde Vånevik. Gift 1:o 1720-11-24, enl. k. m:ts tillstånd s. å. 26/10, med Anna Sundberg, dotter av frälsefogden Samuel Sundberg. Gift 2:o 1738-12-27 i Döderhnlts socken med soldatdottern Carin Johansdotter, född 1708. Gift ?3:o (sergeanten Oxes änka Brita, död 1786-05-26 i Borgehamn i Räpplinge socken, Kalmar län, 66 år gammal och begraven s. å. 28/5).

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1721-08-06, död s. å. 20/10.
 • 1. Henrik, född 1722. Kofferdikapten. Död 1790. Se Tab. 13
 • 2. Harald, född 1740-03-07, död 1741-07-16.
 • 2. Anna Maria, född 1742-10-27, död änka 1795-03-14 på Vånevik. Gift med bonddrängen Nils Nilsson.

TAB 13

Henrik (son av Adam, Tab. 11), född 1722-11-09. Gick till sjöss. Var 1758 överskeppare vid holländska ostindiska kompaniet, sedan kofferdikapten i Sverige. Död 1790-04-15 i Mönsterås köping och slöt ätten på svärdssidan, varför vapnet vid begravningen i Mönsterås kyrka krossades av ryttmästaren. G. A. Lilliehorn. Gift 1:o 1758-11-21 Herrstorp med Catharina Christina Folling, döpt 1726-12-29 i Mönsterås socken, död 1775-10-04 i Mönsterås köping, dotter av ord. lantmätaren i Kalmar län Erik Folling och Elisabet Hassellöf. Gift 2:o med Catharina Elisabet Björnberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776-02-20 med handlanden i Pataholm Anders Hoflund, född 1739, död 1777-12-21 i Pataholm), född 1729-10-16, död 1795-07-28 i Mönsterås, dotter av majoren David Björnberg, och Magdalena Elisabet Rosenbielke.

Barn:

 • 1. Catharina Christina, född 1763-04-29 på Åsen i Mönsterås socken, död 1772-04-01 i nämnda socken.
 • 1. Elisabet, född 1764-08-20 i Mönsterås socken, död där 1769-06-06.

Utan känt samband

 • Brita Oxe. Gift. Förkvävde sin fem månader gamla dotter Maria Margareta 1754-12-05 i Laxarby sn/P. [RHG].

Källor


: