:

Sparre af Söfdeborg nr 66

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Sparre af Söfdeborg nr 66

Grevlig 1719-12-31, introd. 1720.

.

TAB 1

Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg (översiktstab 1, son av Gustaf Adolf Sparre, se friherrliga ätten Sparre, tab 74), greve till Sövdeborg i Sövde socken, Malmöhus län, samt friherre till Hammar i Väse socken, Värmlands län. Född 1673-01-06 Biby. Student i Uppsala1 1686-08-11. Volontär vid amiralitetet 1690. Konstapel därst. 1691. Var 1691–1696 i holländsk örlogstjänst. Löjtnant därst. 1693. Underlöjtnant vid amiralitetet 1692. Överlöjtnant därst. 1694-02-01. Amiralitetskapten 1696-05-09. Schoutbynacht 1700-03-28. Vice amiral 1709-09-30. Fick 1710-02-11 inseendet över varvet i Karlskrona. Konfirm. å vice amiralsbeställningen 1712 04-30. Överamiral 1715-08-04. Tillika chef för Smålands äntergastregemente 1717-11-22. Överkommendant vid huvudflottan i Karlskrona 1719-02-28. Riksråd samt president i amiralitetskollegium i Karlskrona s. å. 9/5. Greve s. å. 31/12 (introd. 1720 under nr 66). Död 1733-04-25 i Stockholm. 'Han förde 1696 en svensk konvoj till Portugal och Spanien. Överfraktade 1703 från Thorn sachsiska fångar och troféer. Bevistade 1705 sjötåget till Retusaari. Hade 1715 den 28 juli en skarp träffning med danska flottan vid Rügen, varefter han för att reparera gick till Karlskrona, men kunde sedermera det året för motvind ej utlöpa. Var jämte engelska amiralen Norris befälhavare i den ärofulla striden utanför Sandhamnsskären den 24 maj 1719 mot en mångdubbel fientlig styrka. Fick 1727 konungens kallelsebrev att ständigt förbliva vid rådsämbetet i Stockholm och uppfyllde med klokhet och nit sitt kall. Berömmes för tapperhet, rådighet, ädelmod och vitterhet. Uppsatte en förteckning på sina många barn och deras faddrar, vilken i original ännu förvaras i Löberödska arkivet. Med honom och några hans jämnåriga utdog slutligen den glättighet och något fria ton, som alstrades under konung Carl XI:s många jakt- och lustresor till Kungsör med flera ställen.'. Gift 1699-08-20 med Sofia Lovisa Soop, född 1682-06-01, död 1745-09-16 på Hammar, dotter av överstelöjtnanten Arvid Soop, och grevinnan Anna Elisabet von Ascheberg.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1701-09-08, död 1702-01-01.
 • Gustaf Adolf, född 1702-10-16 i Karlskrona, död 1711-10-26.
 • Carl Hans, född 1704. Amiral och president. Död 1770. Se Tab. 2.
 • Sofia Lovisa, född tvilling 1705-11-20, död s. å. 17/12.
 • Anna, född tvilling 1705-11-20, död 1706-01-18 och begraven s. å. 21/1 i Karlskrona.
 • Erik Arvid, född 1707. Amiral och president. Död 1775. Se Tab. 3.
 • Eleonora, född 1708-06-24, död s. å. 22/9.
 • Ebba Beata, född 1709-12-05, död ung.
 • Eva Charlotta, född 1711-01-30, död 1779-07-06 i Linköping. Gift 1:o 1725-09-07 i Karlskrona med översten greve Hans Georg Mörner af Morlanda, född 1686, död 1738. Gift 2:o 1741-07-30 med överstelöjtnanten Natanael Ram, adlad Gyllenram, i hans 3:e gifte, född 1686, död 1746.
 • Rutger Axel, född 1712. Hovmarskalk. Död 1751. Se Tab. 29.
 • Claes Sigismund, född 1713-10-21, död barn.
 • Johan, född 1715. Generallöjtnant. Död 1791. Se Tab. 31.
 • Sofia Lovisa, född 1717-04-07, död 1766-07-31 Häringe och begraven s. å. 5/8 i Ösmo kyrka. Gift 1736-01-15 med hovmarskalken och envoyén Henrik Jakob Hildebrand, i hans 1:a gifte, född 1707, död 1775.
 • Christina Margareta, född 1719-02-02 i Karlskrona, död ung.
 • Fredrik, född 1723-03-07 i Karlskrona. Underkonduktör vid fortifikationen. Konduktör därst. 1742-04-03. Ämnessven hos överintendenten friherre Hårleman. Hovintendents fullm. Ämnessven i vetenskapsakademien 1743. Död ogift 1747-12-30 i Stockholm och begraven 1748-01-02 i Uppsala domkyrka. 'Han fick i Stockholm smak för den borgerliga byggnadskonsten och flyttade 1743 till Uppsala, där han med iver studerade geometrien och matematiken. Byggde där, då kronprinsen Adolf Fredrik en gång besökte staden, efter eget tycke och ritning en äreport vid de rum, som prinsen skulle bebo och blev därigenom fördelaktigt känd av friherre Hårleman. Förordnades att besörja reparation av det år 1702 genom den stora branden förstörda Uppsala slott och grep med iver verket an, men gjorde i de gamla slottsvalven ett svårt fall. Företog 1745 med Hårleman en resa till Paris, varest han fick tillfälle se den prakt, som utvecklades vid dauphins förmälning samt blev visad de förnämsta verkstäder för bildhuggeri, teckning, målning och gjutning ävensom de yppersta byggnader och trädgårdsanläggningar. Lämnade hösten 1747 Uppsala i tanke att för sin hälsa söka ombyte av luft, men hann ej längre än till Stockholm, där han dog. Testamenterade sin kvarlåtenskap till vetenskapsakademien, som 1762 lät över honom slå en medalj.'
 • Ulrika Eleonora, född 1724-04-17 i Karlskrona. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora. Död 1747-07-06 och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven i Salems kyrka, Stockholms län, 'varest hennes man lät över henne uppsätta ett vackert marmorepitafium, därå hon berömmes för dygd, vett och fägring'. Gift 1744-05-20 med riksrådet och kanslipresidenten friherre Anders Johan von Höpken, greve ||von Höpken nr 89|von Höpken]], i hans 1:a gifte, född 1712, död 1789.

TAB 2

Carl Hans (översiktstab 1–2, son av Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, tab 1), till Klastorp i Kyrketorps socken, Skaraborgs län. Född 1704-04-11. Volontär vid amiralitetseskadern i Stockholm 1720. Konstapel vid amiralitetet 1721-04-25. Lärstyrman på engelska örlogsskeppet The Panter. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1722-08-31. Kaptenlöjtnant därst. 1725-04-16. Skeppskapten 1729-08-14. Amiralitetskapten 1732-11-10. Kammarherre. Kommendör vid amiralitetet 1742-08-19. Generaladjutant vid örlogsflottan 1743-01-16. Chef för amiralitetseskadern i Göteborg 1747. RSO 1748-09-26. Schoutbynacht s. å. 31/12. Vice amiral 1749-08-09. Amiral och amiralitetsråd 1754-03-19. KmstkSO 1757-04-28. President i amiralitetskollegium i Karlskrona. Kallad till riksråd 1769, men undanbad sig detta ämbete. Död 1770-12-11 i Karlskrona. 'Han följde 1721 med engelska amiralen Norris till England, varifrån han återkom 1725 bevistade under tiden åtskilliga krysståg till Nordamerika och New Foundland samt S:t Johannis, Straet och Minorca, ävensom till Guineakusten och Västindien, och 1724 engelska sjöexpeditionen mot sjörövarna under Kanarieöarna. Deltog även i svenska sjötågen till Finland på 1710-talet.'. Gift 1739-10-21 på Klastorp med Catharina Charlotta Lilliehöök af Fårdala, från vilken han 1758 blev skild2, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1735-03-23 med löjtnanten friherre Carl Erik Leijonhufvud, född 1700, död 1735), född 1709, död 1782-12-26 på Klastorp, dotter av majoren Carl Magnus Lilliehöök af Fårdala, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Catharina Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Claes Erik, född 1740-11-05 på Klastorp. Student i Lund3 1755-09-22. Kornett vid skånska kavalleriregementet 1763-12-08. Generaladjutant och överste i armén 1795-11-02. RSO 1800-06-14. Chef för Skaraborgs läns lantvärnsbrigad 1808. Död barnlös 1813-04-25 Trästena. Gift där 1810-02-11 med sin kusins dotter friherrinnan Anna Margareta von Essen i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1777-10-19 Kavlås, med generallöjtnanten Georg Vilhelm Fock, A, född 1727, död 1808), född 1752-11-03, död 1832-05-02 på Trästena, dotter av kammarherren friherre Fredrik Ulrik von Essen, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

TAB 3

Erik Arvid (översiktstab 3, son av Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, tab 1), född 1707-01-03. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 17/20. Arklimästare vid amiralitetet 1721-04-25. Konstapel därst. s. å. 29/12. Löjtnant 1722-08-31. Matros på ett engelskt köpmansskepp. Konstapel på samma skepp 1725. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet s. å. 6/11. Midshipman på en engelsk örlogsbrigantin 1726 och på engelska amiralsskeppet Bredan 1727. Avsked ur engelsk tjänst 1728. Skeppskapten vid svenska amiralitetet 1729-09-24. Kammarherre 1731-08-07. Chef för volontärkompaniet 1732-09-06. Amiralitetskapten 1736-12-23. Generaladjutant vid flottan 1743-07-16. Kommendör vid amiralitetet 1747-04-29. RSO 1748-09-26. Ledamot av amiralitetskollegium s. å. 6/11. Schoutbynacht 1749-02-07. Kommendant i Landskrona s. å. 26/9. Vice amiral 1753-10-23. Amiral och amiralitetsråd 1755-12-01. KmstkSO 1757-11-21. Kallad till riksråd 1769, men undanbad sig detta ämbete. President i förutn. kollegium 1771-01-28. Död 1775-11-14 i Karlskrona. 'Han bevistade 1721 sjötåget med svenska och engelska flottorna i svenska skären mot ryssarna. Följde s. å., liksom äldre brodern, med engelska amiralen Norris till England, varifrån han gjorde resor och krysståg till Afrika och Amerika samt bevistade åtskilliga engelsmännens träffningar med spanjorerna. Åtföljde 1728 från England svenska ministern friherre Carl Gust. Sparre till kongressen i Soissons och gjorde därefter en resa till Paris. Var 1731 konung Fredrik I följaktig till Hessen-Cassel och överförde 1743 till Sverige kronprinsen, sedermera konung Adolf Fredrik.'. Gift 1733-10-02 med friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad, född 1716, död 1787-04-28 i Karlskrona, dotter av överamiralen och landshövdingen friherre Carl Georg Siöblad, och grevinnan Beata Elisabet Stenbock.

Barn:

 • Ett dödfött barn, begraven 1734-12-06 i Karlskrona.
 • Beata Sofia, född 1735-11-18 i Karlskrona, död där 1821-05-30 och begraven s. å. 3/6. Gift 1755-09-02 i nämnda stad med konteramiralen Johan Vilhelm von Gertten, född 1727, död 1779.
 • Charlotta Regina, född 1737-07-02 i Karlskrona, död där 1805-01-27. Gift 1760-01-02 i nämnda stad med en av rikets herrar, förste amiralen greve Anton Johan Wrangél af Sauss, nr 93, född 1724, död 1799.
 • Anna Elisabet, född 1738-06-27 i Karlskrona, död s. å. 8/11 och begraven s. å. 10/11 i nämnda stad.
 • Ebba Ulrika, född 1739-09-07 i Karlskrona, död där 1815-12-25. Gift 1772-05-15 i nämnda stad med överståthållaren och amiralen Carl Vilhelm Modée, född 1735, död 1798.
 • Hedvig Eleonora, född 1741-06-10 i Karlskrona, död 1742-07-16 och begraven s. å. 17/7 i nämnda stad.
 • Eva Lovisa, född 1744-09-06 i Karlskrona, död 1797-04-23 Eriksberg. Gift 1767-09-08 på Ingamåla Blekinge län med majoren David Anckarloo, nr 1191, född 1741, död 1780.
 • Claes Erik, född 1746. Överste. Död 1829. Se Tab. 4.
 • Fredrika, född 1748-03-16 i Karlskrona, död där 1778-09-10. Gift 1768-05-27 i nämnda stad med sin kusin på mödernet, en av rikets herrar, generalguvernören Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1820.
 • Carl Gustaf, född 1749-03-08 i Karlskrona, död där s. å. 9/5.
 • Ulrika, född 1750-07-09 i Karlskrona, död ogift 1795-03-18 på Håcknäs.
 • Anna Magdalena, född tvilling 1751-08-31 i Karlskrona, död 1818-11-02 Malma. Gift 1775-10-13 i Karlskrona med vice amiralen friherre Jakob Cederström, född 1737, död 1795.
 • Gustaviana, född tvilling 1751-08-31 i Karlskrona, död där s. å. 10/10.
 • Erik, född 1753. Ryttmästare. Död 1791. Se Tab. 22.

TAB 4

Claes Erik (översiktstab 4, son av Erik Arvid, tab 3), till Torpa i Länghems socken, Älvsborgs län. Född 1746-05-05 i Karlskrona. Kadett vid kadettkåren 1757-01-21. Löjtnant vid amiralitetet 1764-05-08. Kapten därst. 1773-08-12. Major 1774-07-20 överste. Generaladjutant vid Skaraborgsbrigaden 1808-04-07. RSO 1816-01-28. Död 1829-08-01 och begraven i Länghems kyrka. Gift 1775-09-19 på Idingstad i Östra Hargs socken, Östergötlands län med friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona, född 1748-02-26, död 1820-09-22 på Torpa, dotter av kammarrådet friherre Samuel Gammal Ehrenkrona, och friherrinnan Elsa Regina von Schwerin.

Barn:

 • Erik Samuel, född 1776. Landshövding. Död 1843. Se Tab. 5.
 • Sixten Filip, född 1777-07-16 på Torpa, död 1778-06-20 på Kalmare gästgivargård i Backaryds socken, Blekinge län och begraven s. å. 29/8 i Länghems förs Älvsborgs län.
 • Claes Gustaf, född 1779. Major. Död 1842. Se Tab. 9.
 • Eleonora Regina, född 1780-02-27 på Torpa, död 1850-06-22. Gift 1808-08-10 med ryttmästaren Carl Bleckert Storckenfeldt, i hans 3:e gifte, född 1746, död 1813.
 • Charlotta Ulrika Mariana, född 1781-05-06 på Torpa, död 1853-01-15 Vartofta och ligger jämte en dotter begraven på Åsaka kyrkogård. Gift 1806-12-30 på Torpa med majoren friherre Gustaf Adolf Fredrik Lagerfelt, född 1778, död 1818.
 • Fredrika Antoinetta Carolina Vilhelmina, född 1783-08-12 på Torpa, död 1872-04-03 Attorp. Gift 1809-10-20 på Torpa med lagmannen Johan Adolf Olivecreutz, född 1775, död 1836.
 • Henrika Lovisa, född 1784-08-25 på Torpa, död 1856-05-06 Hulterstad. Gift 1812-03-15 på Torpa med sin kusin friherre Samuel Carl Filip Gammal Ehrenkrona, född 1786, död 1851.
 • Fredrik Vilhelm, född 1786. Major. Död 1859. Se Tab. 16.
 • Mariana Sofia (Marianne), född 1789-08-09 på Torpa, död 1867-02-15 i Stockholm. Gift 1823-09-19 på nämnda egendom med fänriken friherre Adolf Fredrik Fock, i hans 2:a gifte, född 1787, död 1855.
 • Carl Georg, född 1790. Justitieråd. Död 1852. Se Tab. 20.

TAB 5

Erik Samuel (översiktstab 4, son av Claes Erik, tab 4), född 1776-07-22 i Karlskrona. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1796-03-11. Auskultant i Göta hovrätt s. å. i april och i Svea hovrätt 1799-10-00. Häradshövdings fullm. 1801. Kammarjunkare 1802-12-09. Tjänstg. kammarherre hos hertig Carl 1805-05-25. Lagman i Västerbotten och Ångermanland s. å. 21/12. Tjänstg. kabinettskammarherre hos konung Carl XIII 1809-06-08. Landshövding i Gävleborgs län 1813-04-01. RNO 1814-12-16. KNO 1819-09-26. Ståthållare på Gävle slott. Död 1843-10-10 Ribbingebäck. Gift 1810-02-03 Lindholmen med Catharina Ulrika Montgomery, född 1787-07-23, död 1866-11-14 i Stockholm, dotter av översten Robert Montgomery, A, och hans 3:e fru friherrinnan Märta Ulrika Cederhielm. Änkegrevinnan Sparre, född Montgomery, ägde Västberga i Brännkyrka socken, Stockholms län och husen nr 50 och nr 61 vid Regeringsgatan i Stockholm.

Barn:

 • Catharina Mariana Ulrika (Marianne), född 1811-03-20 i Gävle, död 1885-11-12 i Stockholm. Gift 1842-01-18 Ådö med majoren greve Otto Gustaf Wrangel, född 1804, död 1886.
 • Claes Robert, född 1812. Major. Död 1862. [#TAB 6|Se Tab. 6.]]
 • Erik Josias Filip, född 1816. Landshövding. Död 1886. Se Tab. 8.
 • Matilda Carolina Beata, född 1819-04-29 (5/4) i Gävle, död 1875-04-14 Nynäs. Gift 1844-08-03 på Ådö med kammarherren Anders Rolf Oxehufvud, född 1812, död 1866.

TAB 6

Claes Robert (översiktstab 5, son av Erik Samuel, tab 5), född 1812-09-17 i Gävle. Studentexamen i Uppsala 1829-10-01. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1831-04-07. Kornett därst. s. å. 15/6. Hovrättsexamen 1832-06-04. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 15/6. Löjtnant vid nämnda kår 1838-06-23. Ryttmästare och regementskvartermästare därst. 1847-09-10. Majors avsked 1852-05-15. Död 1862-09-18 i Stockholm. Gift 1840-10-27 Hanstavik Stockholms län med Adelaide Dufva, född 1812-09-27 i Stockholm, död där 1858-03-11, dotter av kammarrådet Nils Dutva och Adelaide Helena Hall.

Barn:

 • Adelaide Emilie Ebba Ulrika, född 1843-02-28 i Stockholm, död där 1907-01-21. Gift 1864-01-09 i nämnda stad med överstelöjtnanten Carl Gustaf Georg Braunerhielm, född 1838, död 1907.
 • Maria Cecilia Adelheid, född 1845-05-19 i Stockholm, död där 1909-12-31, Adolf Fredriks förs ]]. Gift 1866-09-21 i nämnda stad med kammarherren Vilhelm Sixten Gregorius Aminoff, född 1838, död 1875.
 • Claudia Adèle Rosina, född 1849-02-22 i Stockholm, död 1892-02-16 i Västerås. Gift 1868-08-15 i förstn. stad med underlöjtnanten Ernst Gustaf Axel von Post, se adliga ätten von Post, född 1844, död 1907.
 • Alette Madelaine Elisabet, född 1851-09-01 i Stockholm, död där 1911-10-11. Gift 1871-10-17 i nämnda stad med översten Carl Adolf Lagercrantz, född 1846, död 1897.
 • Claes Robert Erik Nils, född 1854. Andre sekreterare. Död 1884. Se Tab. 7.

TAB 7

Claes Robert Erik Nils (översiktstab 5, son av Claes Robert, tab 6), född 1854-05-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1871. Student i Uppsala s. å. 16/5. Jur. filosofie examen 1872-05-14. Jur. kandidat 1878-02-02. Attaché vid beskickningen Berlin s. å. 5/3, i Paris s. å. 1/4 och i Berlin s. å. 20/10. RPrRÖO4kl 1880-02-10. T. f. andre sekreterare kabinettet för utrikes brevväxlingen s. å. 20/2. Andre sekreterare 1883-05-28. RSpCIII:sO s. å. i okt. Död 1884-02-23 i Stockholm. Ägde tillsammans med sina systrar Ådö och Säbyholm i Lossa socken, Uppsala län samt ägde genom sitt gifte Kronovall i Fågeltofta m. fl. socknar, S:t Olof i likanämnd socken, Oretorp i Vinslövs m. fl. socknar, Göingeholm i Häglinge socken, Herrestad i Åhus' socken (allt i Kristianstads län), Ingelstorp och Barkestorp i Dörby socken, Kalmar län och Ågesta i Huddinge socken, Stockholms län samt hus i Stockholm. Gift 1880-10-19 Ovesholm s län med grevinnan Alexandra Anna Maria Hamilton, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1891-06-16 på Ovesholm med kammarherren greve Carl Gustaf Sparre af Söfdeborg, född 1863, död 1929), född 1854-10-29 på Strö i Norra Strö socken, Kristianstads län, död 1933-06-02 i S:t Petri förs, Malmö (Fågeltofta förs, Kristianstads län, db 5), dotter av godsägaren greve Axel Hugo Raoul Hamilton nr 86, och Ann-Mary Russel-Crusie.

Barn:

 • Ebba Brita Alexandra, född 1881-08-17 Frösundavik, död 1964-03-16 i Stockholm, Engelbrekts förs ]].
 • Maria Adelaide (Mary), född tvilling 1882-12-23 i Stockholm, död 1959-10-21 (Engelbrekts förs, Stockholm, db). Gift 1912-04-15 (EÄ 1912-04-16) på Kronovall med påvliga kammarherren, löjtnanten i preussiska husarregementets nr 12 reserv, greve Wolfgang Carl Wilhelm Eberhard Bodo von Schlitz-Görtz-Wrisberg, född 1884-02-14 i Wiegersen, död 1941-03-05 i Berlin.
 • Anna Catharina (Karin), född 1882-12-28 i Stockholm. Skriftställare. Ordf. i Sveriges katolska kvinnoförbund. Påv1OPEetPO 1951-05-00. Död 1968-12-15.
 • Claudia Maria Cecilia Elisabet, född 1884-06-09 i Stockholm, död där 1891-03-30.

TAB 8

Erik Josias Filip (översiktstab 6, son av Erik Samuel, tab 5), född 1816-03-02 i Gävle. Student i Uppsala 1833-03-22. Jur. filosofie examen 1835-12-12. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen s. å. 20/12. Filosofie kandidat 1836-05-25. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Jur. kandidat 1839-12-21. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Vice häradshövding 1844. Adjungerad ledamot av nämnda hovrätt 1849. Assessor 1850-06-26. Ledamot av kommittén angående verkställighet av domar i Sverige och Norge 1856. Landshövding i Älvsborgs län 1858-12-16. RNO 1859-01-28. Ledamot av kommittén för förslag till konkurslag samt förändrad lagstiftning i andra därmed sammanhang ägande ämnen s. å. KNO 1862-05-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1869. Ledamot av kommittén angående pant- och nyttjanderätt till fastighet 1867. KNS:tOO 1868-09-20. KmstkNO 1869-07-29. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1886. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till utsökningslag 1871. Ordförande i kommittén angående sjölagbestämmelser till förekommande och inskränkande av olyckor till sjöss 1878. StkNS:tOO 1879-07-18. Kmstk VO s. å. 1/12. Promov. filosofie jubeldoktor 1886-05-31. RÖJKrO1kl s. å. Död 1886-06-17 i Vänersborg genom olyckshändelse. Greve Sparre var ordförande i samt ledamot av flera enskilda järnvägars styrelser. Har från trycket utgivit bland annat: Om penitentiärsystem och kriminallagstiftning (2 delar 1847) och om skandinaviska frågan (1862) m. fl. Ägde Bro gård och Lejondal i Bro socken, Tibble i Stockholmsnäs socken, Lundby i Tillinge socken (alla i Uppsala län), Västberga och Årsta, båda i Brännkyrka socken, Stockholms län samt huset nr 20 Vasagatan i Stockholm. Gift 1851-12-30 Ådö med statsfrun grevinnan Ottiliana Sparre af Söfdeborg, född 1820-07-30 Tunarp, död 1900-06-17 i Stockholm, dotter av majoren greve Fredrik Vilhelm Sparre af Söfdeborg och grevinnan Beata Ulrika Lagerberg. Änkegrevinnan Sparre, född Sparre, ägde del i Lundby och Tibble samt i huset nr 20 vid Vasagatan i Stockholm.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1852-11-22 i Stockholm. Hovfröken hos drottning Lovisa 1871-03-02. Tjänstfri vid hovet s. å. Död 1937-05-02 i Stockholm, Engelbr. (db 130). Gift 1:o 1880-03-31 i Stockholm med hovmarskalken friherre Louis De Geer af Leufsta, nr 253, i hans 2:a gifte, född 1824, död 1887. Gift 2:o 1894-01-11 i Stockholm med legationsrådet Fredrik Rappe, född 1864, död 1929.
 • Erik Gustaf Fredrik, född 1854-10-10 i Stockholm, död 1875-03-08 i Vänersborg.
 • Johan Claes Eriksson, född 1856-06-05 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-11-06. Student i Uppsala s. å. nämndeman i Bro härad i Uppsala län 1896. RVO 1901-11-30. Kammarherre 1902-12-01. RNO 1915-06-06. GM. Äger Bro-Gård i Bro socken, Uppsala län, samt har ägt Vallby i nämnda socken, samt del i Lundby, Tibble och i huset nr 20 vid Vasagatan i Stockholm och arrenderade en tid Norrboda i Bro socken, Uppsala län. Död 1938-07-23 (Tranås stad i Säby förs, Jönköping län, db 249). Gift 1:o 1889-02-04 i Stockholm med Eva Erika Margareta Sparre af Rossvik, från vilken han 1903 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1904-10-29 i Stockholm med kaptenen Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, född 1862), född 1867-09-24 i nämnda stad, dotter av kammarherren Carl Fredrik Alexis Sparre af Rossvik, och grevinnan Josefina Charlotta Vilhelmina Frölich. Gift 2:o 1907-04-30 i Stockholm med grevinnan Ebba Maria Matilda Barck, född 1865-03-16 i Malmö, död 1925-03-05 i Uppsala (Bro förs, Uppsala län, db), dotter av överstelöjtnanten greve Nils Joakim Magnus Barck, och Ebba Maria Aminoff.

TAB 9

Claes Gustaf (översiktstab 7, son av Claes Erik, tab 4), född 1779-02-01 i Karlskrona. Student i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1796-04-18. Utexaminerad 1798-09-21. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1797-12-04. Och vid lätta livdragonregementet (livgardet till häst) 1798-12-11. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1803-01-24. Major vid Älvsborgs regemente 1805-03-11. Avsked 1811-02-26. RSO 1829-03-08. Död 1842-01-13 Vartofta, då han var på sin systerdotter Erika Lagerfelts bröllop samt begraven i Torpagraven i Länghems kyrka, Skaraborgs län. Gift 1820-06-29 i Stockholm med sin svågers systerdotter friherrinnan Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz, född 1801-10-00, död 1854-01-14, dotter av översten friherre Herman Fleming af Liebelitz, och Margareta Helena Olivecreutz.

Barn:

 • Johanna Mariana Helena Charlotta Marianne, född 1822-01-31 på Torpa, död 1908-02-13 på Högagärde (Tväreds förs, Älvsborgslän, db). Gift 1846-10-20 på Torpa med sin kusin på fädernet och sin syssling på mödernet löjtnanten Göran Adolf Olivecreutz, född 1815, död 1896.
 • Claes Herman, född 1823. Kammarherre. Död 1908. Se Tab. 10.
 • Margareta Lovisa Fredrika, född 1824-06-17 på Torpa, död 1863-02-28 i Vimmerby. Gift 1856-10-20 på Torpa med sin kusin och sina bröders svåger, häradshövdingen greve Carl Georg Sparre af Söfdeborg i hans 1:a gifte, född 1817, död 1903.
 • Erik Teodor, född 1825. Kammarherre. Död 1908. Se Tab. 11.
 • Sigge Alexis, född 1830. Godsägare. Död 1897. Se Tab. 12.
 • Ebba Emilia, född 1834-03-25 på Torpa, död 1914-05-29 i Lund ]]. Gift 1862 på Torpa med ryttmästaren vid Skånska dragonregementet, RSO, RNS:tOO Alexander Otto Hugo Fischerström, född 1830-06-25 Svenstorp s län, död 1876-12-21 Bolleröd .

TAB 10

Claes Herman (översiktstab 7, son av Claes Gustaf, tab 9), född 1823-06-23 Torpa. Volontär vid Älvsborgs regemente 1838-07-12. Sergeant därst. s. å. 23/7. Officersexamen 1841. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 22/12. Avsked ur krigstjänsten 1845-11-06. Kammarherre 1862-03-03. Död 1908-08-31 på sin egendom Fästered i Finnekumla socken, Älvsborgs län. Han ägde Torsbo i Gällstads socken, Älvsborgs län 1845–1870 och Fästered från 1870. Gift 1851-04-29 i Stockholm med grevinnan Jacquette Fransiska Carolina Sparre af Söfdeborg, född 1827-11-28 i Piteå, död 1914-10-10 på Fästered, dotter av justitierådet greve Carl Georg Sparre af Söfdeborg och Christina Charlotta Henrietta Forsberg.

Barn:

 • Jacquette Charlotta Augusta, född 1852-12-21 på Torsbo, död 1935-08-02 i Fästered, Älvsborgs län (db nr 10). Gift 1885-09-26 på Fästered med kaptenen friherre Ludvig Fromhold Rehbinder, född 1848, död 1900.

TAB 11

Erik Teodor (översiktstab 7, son av Claes Gustaf, tab 9), född 1825-11-09 Torpa. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1833-12-24. Officersexamen 1843-12-16. Fanjunkare vid Skånska dragonregementet 1844-01-19. Underlöjtnant därst. 1846-11-25. Avsked ur krigstjänsten 1855-03-30. Kammarherre 1862-05-03. Död 1908-10-24 på Torpa (Länghems förs, Älvsborgs län, db). Ägde Torpa sedan 1854 och Högagärde i Tvärreds socken, Älvsborgs län sedan 1876. Gift 1863-09-06 Västankärr

Barn:

 • Charlotte (EÄ Charlotta) Fredrika Augusta Erika, född 1864-07-17 på Torpa, död ogift 1927-06-21 på Mössebergs sanatorium (Friggeråkers förs, Skaraborgs län, db 12) och begraven i Länghem.
 • Ebba Ida Erika, född 1865-10-25 på Torpa, död 1961-06-26 på Högagärde (Gustav Adolfs förs, Borås). Gift där 1891-09-24 med före detta ryttmästaren Nils Johan Erik Storckenfeldt, född 1859, död 1942.
 • Augusta Erika, född 1870-04-04 på Torpa, död där 1885-05-26.
 • Marianne, född 1875-03-06 på Torpa, död 1931-11-24 Myrö. Gift 1904-08-01 på Torpa med godsägaren greve Johan Peter Ulfsson Kalling, född 1872, död 1910.

TAB 12

Sigge Alexis (översiktstab 7, son av Claes Gustaf, tab 9), född 1830-06-01 på Torpa. Kadett vid Karlberg 1845-06-01. Avgick från krigsakademien 1846-09-09. Revisor i hypoteksföreningen i Älvsborgs län 1872–1884. Ordförande i fjärde distriktets hästpremieringsnämnd 1878–1890. Död 1897-02-12 på Hovsnäs. Ägde Hovsnäs, Råddö, Kålkestad, Ömmesala och Välabro, alla i Länghems socken, Älvsborgs län 1854–1896. Gift 1854-11-16 Limmared, med sin broders svägerska grevinnan Mariana Charlotta (Marianne) Sparre af Söfdeborg, född 1832-05-24 i Piteå, död 1917-05-31 i Borås (Länghems förs, Älvsborgs län, db), dotter av justitierådet greve Carl Georg Sparre af Söfdeborg och Christina Charlotta Henrietta Forsberg.

Barn:

 • Sigge Carl Erik, född 1855-08-01, död 1856-05-08.
 • Ebba Mariana Augusta Charlotta, född 1856-06-21 Hovsnäs ]], död 1960-10-25 (Länghems förs, Älvsborgs län, db).
 • Anna Eleonora Matilda, född 1858-02-11 på Hovsnäs, död 1956-11-04 (Oscars förs, Stockholm, db). Gift 1884-06-28 på nämnda egendom med kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet, vice häradshövdingen, RVO, Rudolf (EÄ Eudolf) August Sundin, född 1850-07-05, Kärn, död 1930-12-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs ]].
 • Claes Georg, född 1860. Godsägare. Död 1921. Se Tab. 13.
 • Carl'' Gustaf, född 1863. Kammarherre. Död 1929. Se Tab. 14.

TAB 13

Claes Georg (översiktstab 7, son av Sigge Alexis, tab 12), född 1860-03-17 Hovsnäs. Underinspektör på Bro-Gård 1880–1881. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1882. Utexaminerad 1884. RVO 1920-06-06. Död 1921-04-22 på Finnekumla och begraven i Sparreska gravkoret i Länghems kyrka. Ägde Finnekumla och Övarp, båda i Finnekumla socken, Älvsborgs län, samt Hovsnäs, Råddö, Kälkestad, Ömmesala och Välabro, alla i Länghems socken. Gift 1905-11-21 på Olovsholm vid Borås med Ester Svensson, född 1879-09-11 i Borås, död 1967-05-22 i Brämhults förs, Älvsborgs län ]], dotter av fabriksidkaren Viktor Svensson och Gunilla Vennberg. Äg. tills. med sönerna, Finnekumla samt hus i Borås.

Barn:

 • Sigge Viktor Georg, född 1910-04-14 i Göteborg, liksom brodern.
 • Sigge Claes-Erik, född 1913-04-04.

TAB 14

Carl'' Gustaf (översiktstab 7A, son av Sigge Alexis, tab 12), född 1863-09-29 Hovsnäs. Mogenhetsexamen 1883-05-29. Student i Lund 1884. Preliminärexamen 1885-05-30 och kansliexamen 1888-05-29. Amanuens i civildepartementet s. å. tjänstg. Kammarjunkare s. å. 1/12. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1889-12-07. Huvudman i Albo härads sparbank 1893-02-22. Kammarherre 1896-12-01. OII:sJmt 1897-11-15. Död 1929-09-30 på Kronovall (Malmö Katolska förs, db). Ägde Kronovall och S:t Olov i Fågeltofta m. fl. socknar, Oretorp i Vinslövs m. fl. socknar, Göingeholm i Häglinge socken, och Härnestad i Åhus' socken (alla i Kristianstads län), Ingelstorp och Barkestorp i Dörby socken, Kalmar län och Ågesta i Huddinge socken, Stockholms län. Genom köp 1893 Perstorp och 1898 Dörby i Dörby socken, Kalmar län och sedan 1897 del i Stora Herrestad, Jennyhill, Karlsfält, Robertsdal, Fredriksberg, Nygård och Bredasten i Herrestads socken, Malmöhus län samt, jämte sin broder, Hovsnäs, Råddö och Kälkestad i Länghems socken, Älvsborgs län. Gift 1891-06-16 Ovesholm s län, med grevinnan Alexandra Anna Maria Hamilton, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1880-10-19 på Ovesholm med andre sekreteraren greve Claes Robert Erik Nils Sparre af Söfdeborg, född 1854, död 1884), född 1854-10-29 på Strö i Norra Strö socken, Kristianstads län, död 1933-06-02 i S:t Petri förs, Malmö (Fågeltofta förs, Kristianstads län, db 5), dotter av godsägaren greve Axel Hugo Raoul Hamilton, och Ann-Mary Russel-Crusie. Hon äger Stora Herrestad, Kronovall och S:t Olov.

Barn:

 • Eskil Sigge Leon, född 1893. Arrendator. Se Tab. 15.
 • Birgitta Marianne (Brita), född 1895-09-05 på Kronovall (Fågeltofta förs). Se Biografica. Död 1983-04-04 i Landeryds förs, Östergötlands län. Gift 1916-10-16 på Fågeltofta förs, Kristianstads län ]], med stallmästaren i k. m:ts hov greve Ture Gabriel Bielke, född 1894, död 1940-10-06 i Linköping (Vists förs, Östergötlands län, db nr. 9).

TAB 15

Eskil Sigge Leon (översiktstab 7A, son av Carl Gustaf, tab 14), född 1893-07-20 Hildesborg. Greve. Studentexamen i Lund 1913-12-19. Arrenderade Ingelstorp och Barkestorp i Dörby förs, Kalmar län 1914–1917. Anställd i tyska och amerikanska banker 1920–1924. OffFrMerAgric. Arr. Bärtofta i Fågeltofta förs, Malmöhus län, sedan 1929. Död 1975-08-17 i Malmö. Gift 1:o 1928-04-24 i Stockholm, katolska förs ]], med Marie Germaine Cazeau, född 1898-11-26 i Paris, Frankrike, fr. vilken han blev skild gn Gärds och Albo HR:s utsl. 1944-01-13. Dotter av generaldirektorn Louis Marie Francois Xavier Cazeau och Claire Emilia Dupas. Gift 2:o 1944-04-15 i Malmö (S:t petri förs, vb) med tyska undersåten Ilse Rose Mathilde Schoenicker i hennes 2:a gifte (gift 1:o m. Butzm ∫hlen), född 1897-11-10, död 1985-01-10 i Malmö.

Barn:

 • Erik Carl Johan Louis, född tvilling 1929-08-14 i Stockholm, Katolska förs.
 • Axel Gustaf Raoul Armand, född tvilling 1929-08-14 i Stockholm (Katolska förs, fb). Greve. Skogspraktikant. Död 1962-04-04 (förolyckad under vinterbadning vid Simrishamn), Fågeltofta förs, Kristianstads län ]].

TAB 16

Fredrik Vilhelm (översiktstab 8, son av Claes Erik, tab 4), född 1786-10-14 Torpa. Student i Lund. Kvartermästare vid Västgöta linjedragonregemente 1804-06-06. Kornett därst. 1805-02-09. Officersexamen 1807-01-10. Löjtnant vid Västgöta regemente 1809-08-15. Kapten därst. 1813-02-12. RSO 1823-07-04. Majors n. h. o. v. 1826-05-11. Transp. till Västmanlands regemente s. d. avsked 1840-05-15. Död 1859-04-05 i Jönköping. Gift 1815-07-08 Torpa, med grevinnan Beata Ulrika Lagerberg, född 1794-03-23 Moholm, död 1857-01-25 i nämnda stad, dotter av kaptenen greve Sven Otto Adam Lagerberg och Hedvig Ulrika Fock, B.

Barn:

 • Claes Otto Vilhelm, född 1816. Löjtnant. Död 1861. Se Tab. 17.
 • Hedvig Mariana, född 1817-06-25, död s. å. 23/10 Tunarp .
 • Sixten Carl, född 1818-11-24. På Tunarp. Sergeant vid Smålands husarregemente 1836-10-05. Officersexamen 1838-02-26. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1839-01-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1843-04-01. Avsked ur krigstjänsten s. å. 5/7. Död ogift 1882-04-04 i Paris.
 • Ottiliana, född 1820-07-30 på Tunarp. Hovfröken hos kronprinsessan 1850-06-01. Statsfru hos drottning Lovisa 1862-11-01. Tjänstfri vid hovet 1871. Död 1900-06-17 i Stockholm. Gift 1851-12-30 Ådö, med sin kusin, landshövdingen greve Erik Josias Sparre af Söfdeborg, född 1816, död 1886.
 • Ulrika Vilhelmina, född 1821-12-15 på Tunarp, död där 1822-04-10.
 • Sofia, född 1823-06-04 på Tunarp, död 1907-08-10 Gustafsborg. Gift 1860-10-23 i Stockholm med kaptenen Henrik Adolf Ulrik Liljensparre, i hans 2:a gifte, född 1815, död 1896.
 • Josefina, född 1825-06-15 på Tunarp, död 1888-01-29 Nissafors. Gift 1859-08-28 på Tunarp med sin syssling, hovmarskalken Axel Salomon Fredrik Löfvenskjöld, född 1808, död 1892.
 • (Hedda) Hedvig Helena Ulrika Augusta, född 1826-08-23 på Tunarp, död ogift 1902-06-25 i Stockholm.

TAB 17

Claes Otto Vilhelm (översiktstab 8, son av Fredrik Vilhelm, tab 16), född 1816-03-29 Moholm. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832-08-26. Furir därst. 1833-07-07. Fanjunkares n. h. o. v. 1835-08-05. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1837-12-30. Löjtnant därst. 1845-04-10. Avsked från regementet 1850-12-02. Avsked ur armén 1853-03-01. Död 1861-01-13 i Norrköping. Gift 1845-12-06 i Stockholm med Marie Charlotte Holmquist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1863-01-04 Halleby, med godsägaren, ledamoten av riksdagens första kammare, KVO2kl, RNO, Niklas Fosser, född 1835-11-01 i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, död 1915-05-16 på Halleby), född 1822-01-29 i Stockholm, död 1905-09-06, dotter av bruksägaren Johan Casper Holmqvist och Jeanette Jakobina Åhrberg.

Barn:

 • Sixten Claes Fredrik Johan, född 1846-09-01 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1868-05-15. Avgick från krigsakademien 1869-09-01. Genomgick Ryssbylunds lantbruksskola i Kalmar län 1870–1871. Kontorsbiträde vid Kinds härads järnväg 1884. Arrenderade en tid Säby i Barva socken, Södermanlands län samt Dunkershall i Dunkers socken, Södermanlands län 1872–1889. Innehade sedan greve Sparres egendomsagentur i Malmö. Död 1915-03-25 i Stockholm (Matteus förs). Gift 1:o 1887-01-08 i Jönköping med Nannie Isabella Broberg, född 1851-11-13, från vilken han blev skild. Gift 2:o 1906-10-13 i Stockholm med Tekla Nikolina (Ninni) Carlsson, född 1850-05-15 i Norrköping, död 1920-08-12 i Stockholm, Oscars förs, dotter av fabrikören Fredrik Teodor Carlsson och Tekla Carolina Lovisa Svedelius.
 • Claes Edvard, född 1849-07-13, död 1850-03-02 i Stockholm.
 • Lovisa Charlotta, född 1847-12-31 i Stockholm. Pensionatförestånderska i Jönköping. Död 1941-02-08 i Norrsunda förs (db 1).
 • Carl Erik Casimir, född 1851. Stationsinspektor. Död 1905. Se Tab. 18.
 • Ebba Johanna Ulrika, född 1854-04-13 på Halleby, död ogift 1927-04-19 i Örebro, Nikolai förs ]].
 • Anna Maria Augusta, född 1859-03-25 på Halleby, död ogift 1890-07-17 Nissafors .

TAB 18

Carl Erik Casimir (översiktstab 8, son av Claes Otto, tab 17), född 1851-01-24 Halleby. Arrenderade Råddö i Länghems socken, Älvsborgs län 1870–1873. Distriktskassör vid Bergslagernas järnvägar 1873–1876. Materialförvaltare vid Varberg–Borås järnvägsbyggnad 1877-08-01. Stationsinspektor vid Kinna station å nämnda bana 1880-10-01. Död 1905-03-01 i Borås. Gift 1890-11-20 i Arvika kyrka med Elin Gertrud Amalia Adelsköld, född 1858-07-08 Öjervik, död 1942-04-06 i Borås (Länghems förs, Älvsborgs län, db nr 5), dotter av majoren Georg Teodor Adelsköld, och Gustava Zettervall.

Barn:

 • Kerstin Maria Sofia, född 1892-03-02 vid Kinna järnvägsstation i Kinna socken, Älvsborgs län. Gift 1919-11-08 i Stockholm, Oscars förs ]] med länsjägmästaren i Skaraborgs län, filosofie kandidat Ernst Anders Carl Gustaf Chöler, född 1888-12-09 Gårdsjö. Filosofie kandidat i Uppsala 1911. Ex fr skogsinstitutet 1914. Anst i domänverket o bränslekommissionen. Länsjägmästare i Skaraborgs län 1923–1955. Anlitad s sakkunnig i statliga utredn. Medl i flera styrelser.
 • Ulf Ture Casimir, född 1895-02-12 vid Kinna järnvägsstation. Studentexamen 1914-05-25. Officersaspirant vid Älvsborgs regemente s. å. 3/11. Officersaspirant vid livregementets grenadjärer 1916-08-12. Furir därst. s. å. 11/9. Elev vid krigsskolan s. å. 16/10. Fanjunkare 1917-09-05. Utexaminerad s. å. 19/12. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1919-12-19. Löjtnant 1921-12-31. Gift 1932-04-07 i Storkyrkan i Stockholm med Märta Ulrika Alexandra (Ulla) Fischerström, född 1901-04-21, dotter av översten Nils Fischerström och Alma Sara Maria Sofia Adelsköld nr 2029.
 • Claes'' Otto Robert, född 1897 löjtnant. Se Tab. 19.

TAB 19

Claes'' Otto Robert (översiktstab 8A, son av Carl Erik Casimir, tab 18), född 1897-07-20 på Kinna järnvägsstation i Kinna förs, Älvsborgs län. Greve. Studentexamen i Uppsala 1917-05-19. Sjökadett s. å. 29/6. Utexaminerad från Sjökrigsskolan 1920-09-29. Fänrik vid flottan 1920-09-29. Löjtnant därst. 1922-09-27. Flygförare 1924. Genomgick Sjökrigshögskolan 1926–1927. Löjtnant vid flygvapnet 1928-06-29 fr.o.m. s. å. 1/7. Kapten i Flygvapnet 1935-11-29 och vid Flygvapnet 1936-06-30. RSO 1941-06-06. Flygattaché vid Kungl. Gift 1928-08-22 i Danderyds kyrka, Stockholms län (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med Ulla Ingeborg Hedenberg (adl. ätten von Hedenberg nr 2245), född 1907-10-18 i Stockholm, dotter av vice krigsdomaren August Robert Angur Hedenberg (se adliga ätten von Hedenberg nr 2245) och hans 2:a fru Annie Ingeborg Olson.

Barn:

 • Eva Margareta, född 1930-12-31 i Stockholm (Skeppsholms förs, fb).
 • Kerstin, född 1932-08-19 i Stockholm, Skeppsholms förs ]].
 • Cla'ℑ's Robert, född 1936-03-21 i Stockholm (Skeppsholms förs:s fb nr 14).

TAB 20

Carl Georg (översiktstab 8B, son av Claes Erik, tab 4), född 1790-12-12 Torpa. Student i Lund 1805. Auskultant i Göta hovrätt 1807. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1808. Vice häradshövding 1812-12-09. Auskultant i Svea hovrätt 1813-11-12. Häradshövdings fullm. s. å. 20/11. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1815-05-17. Förestod domsagor under skilda tider 1815–1821. Kammarherre 1818-05-11. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1820-02-04. Assessor 1822-02-12. Landshövding i Norrbottens län 1825-11-15. RNO 1826-05-11. Justitieråd 1836-11-18. T. f. president i kammarrätten 1837-06-09–1841-05-26. KNO 1851-11-10. Död 1852-09-09 Limmared. Gift 1829-07-07 i Piteå med Christina Charlotta Henrietta Forsberg född 1792-03-14, död 1874-02-22 Hovsnäs

Barn:

 • Georgina Constantia född 1816-09-16 i Stockholm, död ogift 1903-10-09 på Hovsnäs, Länghems sn.
 • Carl Georg, född 1817. Häradshövding. Död 1903. Se Tab. 21.
 • Jacquette Fransiska Carolina, född 1827-11-28 i Piteå, död 1914-10-10 Fästered. Gift 1851-04-29 i Stockholm med sin kusin, kammarherren greve Claes Herman Sparre af Söfdeborg, född 1823, död 1908.
 • Mariana Charlotta (Marianne), född 1832-05-24 i Piteå, död 1917-05-21 i Borås. Gift 1854-11-16 på Limmared med sin kusin och sin systers svåger, godsägaren greve Sigge Alexis Sparre af Söfdeborg, född 1830, död 1897-02-12.
 • Fredrika Lovisa Matilda, född 1834-05-27 i Piteå, död 1933-01-10 å Svaneholm i Skurups socken (Malmöhus län). Gift 1856-08-25 på Stora Bystad i Jungs socken, Skaraborgs län med ryttmästaren Washington Sven Adolf Filip Carl Hallenborg, B, född 1829, död 1872.

TAB 21

Carl Georg (översiktstab 8B, son av Carl Georg, tab 20), född 1817-10-31 i Stockholm. Student i Uppsala 1836-12-04. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1837. Kansliexamen 1838-06-07. Inskriven i kammarexpeditionen s. å. 15/10. Examen till rättegångsverken 1840-12-07. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1841-02-02. Auskultant i Göta hovrätt 1842-04-26. Extra ordinarie kanslist därst. 1843-01-18. Vice häradshövding 1845-03-06. Vice notarie i Svea hovrätt 1846-09-28. Häradshövding i Sevede och Tunaläns häraders domsaga i Kalmar län 1858-04-27. RNO 1874-12-01. KVO2kl 1890-12-01. Avsked från domarämbetet 1892-06-10. Död 1903-05-08 i Borås. Gift 1:o 1856-10-20 på Torpa med grevinnan Margareta Lovisa Fredrika Sparre af Söfdeborg, född 1824-06-17 på Torpa, död 1863-02-28 i Vimmerby, dotter av majoren greve Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg och friherrinnan Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz. Gift 2:o 1868-06-04 i Stockholm med friherrinnan Christina Lovisa Ehrenkrona, född 1815-06-03 Hulterstad, död 1887-05-16 i Vimmerby, dotter av extra ordinarie kanslisten friherre Samuel Carl Filip Gammal Ehrenkrona, och grevinnan Henrika Lovisa Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • 1. Ebba Fredrika Charlotta Augusta, född 1857-07-01 i Askersund, död s. å. 30/8.
 • 1. Carl Georg, född 1859-05-08 i Vimmerby. Mogenhetsexamen i Linköping. Student i Uppsala 1881. Student i Lund 1884. Jur. preliminärexamen därst. 1885. Död barnlös 1920-02-26 i Stockholm (Finnekumla förs, Älvsborgs län ]]. Ägde Sjörred i Finnekumla socken, Älvsborgs län. Gift 1895-10-31 i Gällstads prästgård Älvsborgs län med Signe Maria Magdalena Thomæus, född 1871-04-15 Säve s socken, Älvsborgs län, död 1955-02-09 (Gällstads förs, Älvsborgs län, db), dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Gällstads pastorat av Göteborgs stift Herman Ragnar Thomæus och hans 1:a fru Julia Eugenia Ringdahl.
 • 1. Claes Erik, född 1861-12-06 i Vimmerby, död där s. å. 9/12.

TAB 22

Erik (översiktstab 9, son av Erik Arvid, tab 3), född 1753-03-19 i Karlskrona. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1763-10-08. Adjutant därst. s. å. 8/12. Kornett 1769-05-30. Löjtnant 1773-03-19. Ryttmästare 1774-12-14. Avsked 1777-02-19. Död 1791-07-04 på Lessebo bruk i Hovmantorps socken, Kronobergs län och begraven i Hovmantorps kyrka. Gift 1776-07-02 i Karlskrona med Regina Ulrika Pijhlgardt, född 1756-12-21, död 1822-01-26 i Karlskrona och begraven i Hovmantorps kyrka, dotter av kommerserådet och borgmästaren i Karlskrona Paul Pijhlgardt och Regina Reimers.

Barn:

 • Erik, född 1777-03-08, död 1783-10-03 på Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län.
 • Paul, född 1779-06-08 i Karlskrona. Fänrik vid Danckwardtska regementet 1786-08-08. Löjtnant därst. 1796-03-07. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente. Död 1801-09-06 i Karlskrona.
 • Claes Gustaf, född 1786-07-10 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1799-09-28. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 6/11. Löjtnant därst. 1810-05-15. Kapten 1813-03-30. RSO 1821-08-21. 3. major 1823-08-26. 2. major 1824-12-14. Överstelöjtnant i armén 1831-12-30. Överstelöjtnant i regementet 1837-11-24. Överste i armén 1840-01-24. Död ogift 1847-03-21 i Växjö. Bevistade 1808–1809 års krig samt 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge.
 • Per Georg, född 1790. Överste. Död 1871. Se Tab. 23.

TAB 23

Per Georg (översiktstab 9, son av Erik, tab 22), född 1790-05-04 på Lessebo bruk i Hovmantorps socken, Kronobergs län. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1807-04-02. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 10/4. Deltog i finska kriget 1808–1809 och var därunder med i striderna vid Lokalaks 1808-09-18, Järvenpää s. å. 26/9, Noperla s. å. 28/9 och reträtten till Helsinge s. d. Deltog i expeditionen till Västerbotten och blev sårad i högra armen i striden vid Sävar 1809-08-19. GMtf 1810-05-15 (10/5). Löjtnant 1812-03-09 deltog i fälttåget i Tyskland, Holstein, Brabant och Norge 1813–1814. Kapten i armén 1814-01-19. Kapten i konungens generalstab för armén 1816-04-30. Kapten vid regementet 1817-02-25. RSO 1819-06-04. Major i nämnda stab 1820-06-24. Överstelöjtnant i armén 1824-08-24. Överstelöjtnant vid den nyuppsatta sjöartillerikåren s. å. 23/11. Placemajor i Karlskrona s. d. överste och sekundchef vid sjöartilleriregementet (sedan marinregementet) 1832-10-20. KSO 1844-10-14. CXIVJoh:s medalj 1855. Avsked 1856-07-15. HLÖS 1858. Erhöll av svenska akademien konung Carl XIV Johans pris för förtjänstfull författarverksamhet 1870. Död 1871-07-23 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Har gjort sig känd såsom teater- och romanförfattare och bland annat utgivit: Den siste friseglaren (1832, 3:e uppl. 1869), Standaret (1847, ny uppl. 1870), Sjökadetten (1850, ny uppl. 1871), Dikter (1860) samt ett par teaterstycken. Gift 1824-12-12 i Karlskrona med sin kusin Eva Carolina Pijhlgardt, född 1796-11-08 i Rödeby socken, Blekinge län, död 1876-01-26 i Karlskrona, dotter av ryttmästaren Georg Ernst Pijhlgardt och Fredika Carolina Anckarsvärd, B.

Barn:

 • Lars Erik Georg, född 1825. Underlöjtnant. Död 1891. Se Tab. 24.
 • Per Ambjörn, född 1828. Civilingenjör. Död 1921. Se Tab. 25.
 • Ulrika Carolina Adelheid (Ada), född 1839-12-04 i Karlskrona, död ogift 1880-04-06 i Kalmar (Karlskrona Amiralitetsförs).

TAB 24

Lars Erik Georg (översiktstab 9, son av Per Georg, tab 23), född 1825-09-21 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1843-08-01. Utexaminerad 1849-09-15. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 9/10. Avsked 1854-02-13. Död 1891-02-27 på sin villa vid Mem i Tåby socken, Östergötlands län. Gift 1851-08-07 i Norrköping med Hanna Jakobina Schubert, född 1829-07-21 i nämnda stad, död 1902-01-14 i Söderköping, dotter av fabriksidkaren och rådmannen i Norrköping Johan Jakob Schubert och Carolina Vilhelmina Söderholm.

Barn:

 • Sigrid Johanna Carolina, född 1852-05-06 i Norrköping, död 1859-01-22 Liljestad .
 • Agda Lovisa, född 1853-07-15 Fullerstad
 • Ebba Ulrika Vilhelmina, född 1855-06-15 Ekesund, död 1938-07-30 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholms län, db nr 178). Gift 1874-10-27 i Söderköping med grosshandlaren och danske konsuln i Kalmar, KDDO2gr, Oskar Lorentz Kreuger, född 1848-09-01 i Kalmar, död 1936-02-02 i Stockholm, Oscars (db 29).
 • Hanna Erika Cecilia, född 1858-11-18 på Liljestad, död 1902-04-23 i Jönköping. Gift 1879-08-08 i Söderköping med kaptenen vid Kalmar regemente, RSO, Axel Edvard Kreuger (Kreüger), född 1850-06-28, i Kalmar, död 1910-07-18 på Helgö sjukhem.
 • Emilie Augusta Teresita, född 1863-01-28 i Norrköping, död 1955-02-27 (Höörs förs, Malmöhus län, db). Gift där 1882-06-24 med löjtnanten danske greven Conrad Ferdinand Edvard Reventlow, se adliga ätten Reventlow, född 1840, död 1905.

TAB 25

Per Ambjörn (översiktstab 9, son av Per Georg, tab 23), född 1828-06-10 i Karlskrona. Student i Uppsala 1847. Elev vid Motala mekaniska verkstad 1848–1850. Föreståndare för rikets ständers banks sedelpappersbruk Tumba 1851–1852. RVO 1867-09-24. RItKrO 1868. RÖFrJO 1870. RFrHL 1871. KSpICO m kr s. å. föreståndare för silkes- och yllepatentväveriet i Kalmar 1878. Död 1921-03-00 i Paris. Han bosatte sig 1861 i Paris och gjorde sig känd som framstående uppfinnare, bl. a. av en maskin för hålstickning av brevfrimärken, en pneumatisk ringledning, pneumatiska apparater, säkerhetspapper, elastiska hjul för velocipeder och vagnar, kammarladdningsgevär m. m. Gift 1862-09-19 i Ouchy i Schweiz med Teresita Adèle Josefa Gaetana Barbavara, född 1844-04-27 i Milano, död 1867-11-11 i Pisa, dotter av kommendören Luigi Barbavara och Constance De Maria de S:t Dalmazzo.

Barn:

TAB 26

Louis Per (översiktstab 9, son av Per Ambjörn, tab 25), född 1863-08-03 i Gravellona nära Milano. Mogenhetsexamen i Stockholm 1884-05-00. Flyttade till Paris och var där anställd vid en fadern tillhörig fabrik 1884–1888. Studerade därefter målarkonsten i Paris vid Académie Julian 1888–1890 samt överflyttade till Finland 1890. Grundade där aktiebolag Iris i Borgå för konstindustri 1897. Verkst. direktör för nämnda aktiebolag till 1900. Återflyttade till Sverige 1908. RFrHL. RNO 1923-09-15. KVO 2kl 1946-11-15. Tilldelad Industrikonstnärernas i Finland förb:s hederstecken i guld 1962-11-00. Målare (särskilt porträttmålare). Har utg. Det gamla Borgå (1897) och Visby ringmur (1911). Biogr. i Väd?. Död 1964-10-26 i Stockholm, Oscars förs ]]. Gift 1893-07-19 i Helsingfors med friherrinnan Eva Hedvig Vilhelmina Johanna Mannerheim, född 1870-06-30 Villnäs Konstnärinna. Biogr. i Väd?. Död 1958-12-27 (Oscars förs, db), dotter av kammarjunkaren (finske greven) friherre Carl Robert Mannerheim, och Hedvig Charlotta Helena von Julin, finska adliga ätten nr 114.

Barn:

TAB 27

Pehr Gustaf Ambjörn (översiktstab 9, son av Louis Per, tab 26), född 1895-01-30 i Helsingfors (pastor i Maria förs, Stockholm). Greve. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1915-11-15. Underlöjtnant därst 1918-01-18. Löjtnant i samma reserv 1922-09-08. Avsked ur armén 1925-10-30. Affärsman i New York. Direktör. Gift 1:o 1920-03-08 i Kristiania (Stockholm, Katarina förs, vb) med Julie Susanne Garben (Susie) Barth från Norge, från vilken han blev skild, född 1895-01-06 i (Skoger) Drammen, Norge. Dotter av med. doktorn Justus Heinrich Schwenzen Barth och Natalie Sofie Louise Gram. Gift 2:o med Elizabeth Baldwin Whitney från USA, född 1911-03-05 i Cornwall, Conn. Dotter av professorn Whitney.

Barn:

 • 1. Susie Carla Teresita, född 1922-01-18 i Kristiania (Stockholm, Katarina förs, fb).
 • Pehr Louis Edward Whitney ("Peter"), född 1942-07-25 i Portchester, N.Y., U.S.A.
 • 2. Eric Gustaf Johan Whitney

TAB 28

Claes Erik (översiktstab 9, son av Louis Per, tab 26), född 1898-06-05 på Orrela villa invid Borgå. Studentexamen 1917-05-30. Flygcertifikat s. å. 26/7. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FinlFrK s. å. 30/5. FMM 1919-07-03. FLstrm s. d. examinerad ingénieur civil de l'aeronautique i Paris 1923-07-31. Flygingenjör vid flygvapnet i Sverige 1926-06-29. OffTunNIO s. å. 4/7. Flygingenjör av 2. gr. 1929-06-27. Flygöverdirektör 1943-09-01, RNO 1944-06-06, KNO 2kl. Ledamot av flygtekniska rådet 1948-06-00. Äg. Västrarp i Riseberga socken, Kristianstads län, sedan 1927. Död 1948-11-06 (Oscars förs, Stockholms län, db nr 335). Gift 1:o ]] 1927-01-08 Adelsnäs med friherrinnan Anna Eva Elisabet Adelswärd, i h. 1:a gifte. Skild gm Stockholms RR:s utslag 1945-12-18, född 1906-02-02 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre Axel Teodor Adelswärd nr 249, och grevinnan Anna Louise Dorotée Douglas nr 19. Gift 2:o 1948-06-25 i Örgryte gamla kyrka, Göteborg (Örgryte förs, vb nr 239) med Eva Rythén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Andersson), född 1911-05-22.

Barn:

 • Christina Louise Astrid Emma Sofia, född 1927-10-20 i Hälsingborg (Risberga förs, Kristianstads län, fb). Gift 1949-06-11 i Åtvids kyrka (Oscars förs, Stockholms län, vb nr 201) med filosofie stud. frih. Stig Ove Wilhelm Klingspor nr 195 (tab 8), född 1922.

TAB 29

Rutger Axel (översiktstab 10, son av Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, tab 1), född 1712-09-25 i Karlskrona. Student i Lund 1728-10-05. Extra ordinarie kanslist vid utrikes expeditionen. Kammarherre4 1737-06-16. Direktör vid svenska-ostindiska kompaniet. Hovmarskalk1 1747-06-13. Död 1751. Ägde Hökerum i Vings socken, och Brunnsnäs i Brunns socken (båda i Älvsborgs län). Han gjorde en resa till Ostindien, varifrån han 1740 hemkom. Gift 1740-11-16 med Sara Christina Sahlgren, död 1766-04-14, dotter av borgmästaren i Göteborg, kommerserådet Jakob Sahlgren och Brita Ekmark.

Barn:

 • Claes Jakob, född 1744-01-19. Student i Lund 17575. Löjtnant vid gula husarregementet 1759-04-29. Dödsskjuten 1760-09-03 i pommerska kriget.
 • Gustaf Adolf, född 1746. Godsägare. Död 1794. Se Tab. 30.
 • Erik Sigismund, född 1749-05-20, död s. å. 2/8.

TAB 30

Gustaf Adolf (översiktstab 10, son av Rutger Axel, tab 29), till Hökerum och Brunnsnäs samt Kulla-Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län. Född 1746-01-06 i Göteborg. Student i Lund 17575 och i Uppsala1 1763-11-18. Levde utan tjänst och titel. Död 1794-06-18 på Kulla-Gunnarstorp, som han förskönat genom målningar, byster och trädgårdsanläggningar. 'Han gjorde i yngre åren utrikes resor till Frankrike, Schweiz och Italien, allestädes med mycken uppmärksamhet på konster, vetenskaper, vitterhet och antikviteter samt samlade därunder ett utsökt tavelgalleri, det yppersta och ryktbaraste i Sverige på sin tid.' (Största delen av tavelsamlingen finnes numera Vanås s län). Gift 1777-06-24 Vidarp med friherrinnan Elisabet Sofia Amalia Beata Ramel, född 1753-04-06 Vinäs, död 1830-02-07 på Kulla-Gunnarstorp, dotter av översten Hans Ramel, friherre Ramel, och grevinnan Amalia Beata Lewenhaupt.

Barn:

 • Christina Amalia Hedvig Adelaide, född 1778-08-10 på Vidarp, död 1811-12-14 i Stockholm. Gift 1799-06-06 på Kulla-Gunnarstorp med en av rikets herrar, överstemarskalken m. m. greve Jakob Gustaf De la Gardie, född 1768, död 1842.

TAB 31

Johan (översiktstab 11, son av Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, tab 1), född 1715-01-10 i Karlskrona. Förare vid garnisonsregementet i Stralsund 1728-04-27. Student i Lund 1728-10-05. Sergeant därst. 1732-06-12. Fänrik 1733-06-18. Volontär vid tyska kejserliga armén samt adjutant hos prins Maximilian av Hessen 1734. Överadjutant vid svenska armén i Finland 1741-08-01. Adjutant hos franska marskalken comte de Saxe 1744. Regementskvartermästare vid Rutensparres värvade intantertregemente 1746-09-10. Kapten vid livgardet 1747-09-03. RSO 1749-01-13. Erhöll s. å. 10/1 stadfästelse på överadjutantsbeställningen. Överstelöjtnant i armén 1751-06-13 och vid Västgötadals regemente 1752-05-27. Överste för husarregementet 1759-12-05. Avsked därifrån 1761-04-21. Generaladjutant 1772-08-19. KSO s. å. 12/9. Generalmajor och kommendant på Sveaborg s. å. 21/9. Generallöjtnant 1778-12-27. Avsked från kommendantskapet 1780. Km stkSO 1781-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1789-04-18. Död 1791-03-08 på sin egendom Tosterup i likanämnd socken, Kristianstads län och begraven s. å. 14/3 i Tosterups kyrka, där även hans fru ligger begraven. 'Han bevistade under sin tjänstgöring vid kejserliga armén fälttåget 1734 vid Rehnströmmen under prins Eugen samt var generalen greve Seckendorff följaktig på dess expedition till Moselströmmen och var med i skärmytslingen vid Schmittburg. Gick 1741 såsom frivillig ut i finska kriget. Avsändes 1743 med angelägna depescher till Petersburg och i april följande året för andra gången till samma stad. Begav sig 1744 ånyo i utländsk tjänst och bevistade fälttåget i Flandern samt belägringen av Furnes, allt under prins Moritz av Sachsen, ävensom under maréchal Coigny operationerna vid Rhen och belägringen av Freyburg. Inlade under sjuåriga kriget mycken krigarära, särdeles i affären vid Friedland 1760 och attacken vid Taschenberg, och Stockholms borgerskap erbjöd honom vid hemkomsten en silverservis för att uttrycka sin aktning för hans mod vid intagandet av Demmin och Anklam. Biträdde konung Gustaf III på själva revolutionsdagen den 1772-08-19. Utnämndes med allmänt bifall till befälhavare för de stridskrafter, vilka 1788 sammandrogos vid Göteborg till landets försvar emot danskarna. Ansågs såsom en av sin tids skickligaste militärer.'. Gift 1752-08-02 Riksten med Jakobina Henrietta Alexandrina de Cheuses, född 1735-06-02 i Paramaribo i Surinam, död 1819-04-16 på Tosterup, dotter av holländska generalguvernören i Surinam, översten Jacques Henry Alexandre de Cheuses och Catharina Eleonora Temming (som i sitt 2:a gifte hade riksrådet och presidenten friherre Joakim von Düben). 'Grevinnan Sparre, född de Cheuses, var ganska rik samt förärade 1816 till krigsarkivet en samling krigskartor och ritningar jämte krigsjournaler.'

Barn:

 • Claes Henrik, född 1753-07-10 i Celle i Hannover. Kadett vid kadettkåren 1767-09-15. Korpral vid Mörnerska husarregementet 1771-12-21. Kornett därst. 1773-09-08. Löjtnant 1781-08-20. Ryttmästare 1785-04-20. Överadjutant 1788-10-19. Överstelöjtnant i armén 1793-05-27. Generaladjutant av flygeln och sekundmajor vid nämnda husarregemente 1794-08-11. Avsked från husarregementet 1795-05-11 med tillstånd att kvarstå i armén såsom generaladjutant av flygeln. Avsked från generaladjutantstjänsten 1807-03-05. Avsked ur armén 1811-04-02. Död barnlös 1820-11-25 i Södertälje. Gift 1794-10-12 i Veta kyrka, Östergötlands län med Beata Charlotta Wennerstedt, från vilken han 1798-07-28 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-06-10 Solberga, med sin kusins son majoren Alexander August Gripenwaldt, född 1784, död 1838), född 1778-03-29 på Solberga, död 1813-05-15 Torsåker, dotter av kaptenen Gabriel Wennerstedt, och friherrinnan Ulrika Helena Funck.
 • Johan Alexander, född 1755-02-17, död s. å. 12/5.
 • Gustaf Adolf, född 1760. Major. Död 1802. Se Tab. 32.
 • Sofia Lovisa Eleonora, född 1761-05-02. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina 1782. Hovmästarinna hos hertiginnan av Södermanland 1805. Statsfru hos densamma, bliven drottning, 1809 till 1818. Död 1832-11-25 på Tosterup och begraven i Tosterupsgraven i Tosterups annexkyrka i Skåne. Gift 1:o 1785-02-24 med generalamiralen greve Carl August Ehrensvärd, född 1745, död 1800. Gift 2:o 1803-01-27 med generallöjtnanten Isak Lars Silfversparre, född 1753, död 1833.

TAB 32

Gustaf Adolf (översiktstab 12, son av Johan, tab 31), född 1760-02-19 i Lund. Volontärkadett i Karlskrona 1770. Korpral vid lätta livdragonregementet 1773-12-08. Kornett därst. 1776-05-08. Löjtnant 1778-04-29. Kapten 1780-04-04. Sekundmajor 1788-01-24. Avsked 1789-05-09. Död 1802-05-15 på Tosterup och begraven i Tosterups kyrka. Gift 1797-08-08 Trolleholm med grevinnan Ebba Charlotta Bonde af Björnö, född 1776-06-24 Skedevi, död 1851-11-30 i Stockholm och ligger begraven i grevliga Bondeska graven i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län, dotter av riksrådet och riksmarskalken greve Carl Bonde af Björnö, och grevinnan Ebba Margareta Bonde af Säfstaholm.

Barn:

 • (Alexis) Johan Alexander Artemis, född 1800. Överstekammarjunkare. Död 1885. Se Tab. 33.
 • Gustaf Adolf Vive, född 1802. En av rikets herrar, justitiestatsminister. Död 1886. Se Tab. 35.

TAB 33

(Alexis) Johan Alexander Artemis (översiktstab 12, son av Gustaf Adolf, tab 32), född 1800-02-24 på Tosterup i likanämnd socken, Kristianstads län. Kornett vid Smålands dragonregemente 1816-01-30. Kornett vid livhusarregementet 1817-12-09. Löjtnant därst. 1823-04-22. Förste kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina s. å. i juni. Kammarherre hos nämnda prinsessa s. å. i okt. Ryttmästare 1826-12-20. Major 1834-01-28. Avsked ur krigstjänsten s. å. 19/4. Överstekammarjunkare 1859-05-03. RNO 1860-05-05. KNS:tOO 1864-05-30. Tjänstfri vid hovet 1872. Död 1885-03-13 Almnäs. Gift 1828-02-24 Hornsund med hovfröken Sofia Adelaide Rosalie Anker, född 1806-06-16 på Dyrendal vid Predrikshald i Norge, död 1879-01-23 på Almnäs, dotter av godsägaren Nils Anker och Annette von Wakenitz.

Barn:

 • Josefine Sofie Anette Charlotte, född 1829-07-28 på Dyrendal. Hovfröken hos kronprinsessan Lovisa 1851-12-20. Hovfröken hos drottning Lovisa 1859-07-18. Kammarfröken s. å. 5/8. Norsk statsfru hos drottningen 1864-08-25. Tjänstfri vid hovet 1871. Död 1892-08-17 Monäs. Gift 1862-10-09 på Almnäs med norske kabinettskammarherren, kaptenen i Kristiansands infanteribrigad, adjutanten hos konung Carl XV, RSO, RVO, m. m., Bredo Henrik Munthe Morgenstierne Stang, född 1835-07-05 i Kristiania, död 1917-05-14.
 • Ebba Elisabet Augusta, född 1830-12-11 på Dyrendal, död 1912-01-24 Svenstorp ]]. Gift 1851-07-29 på Almnäs med kabinettskammarherren greve Otto Thott, född 1823, död 1891.
 • Nils Gustaf Alexander, född 1834. Kammarherre. Död 1914. Se Tab. 34.

TAB 34

Nils Gustaf Alexander (översiktstab 12, son av Johan Alexander Artemis, tab 33), född 1834-05-31 på Almnäs. Kadett vid Karlberg 1847-09-27. Utexaminerad 1852-12-01. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1853-04-12. Löjtnant därst. 1855-07-19. Genomgick en kurs vid kavalleriskolan i Saumur i Frankrike 1855–1856. RFrHL 1856-01-22. Ryttmästare vid livgardet 1859-12-30. Kammarherre 1860-05-05. Tjänstg. kammarherre hos drottningen s. å. 18/9. RPrRÖ03kl 1861-02-06. Avsked ur krigstjänsten s. å. 12/3. Ledamot av Skaraborgs läns landsting 1862–1884 samt 1897. RNS:tOO 1862-08-16. Tjänstfri vid hovet 1863-03-16. OffIts:tLMO 1864. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1870. RNO 1873-11-18. OffBLeopO 1876-02-26. Ledamot av kommittén angående förändrad lagstiftning i fråga om utgörande av väghållningsbesväret på landet 1876-11-24. Ledamot av skatteregleringskommittén 1880-06-19. KVO1kl 1880-12-01. LLA 1882. LSkS s. å. KNO1kl 1885-12-01. Ledamot av överskottsplaceringskommittén 1888. Ordförande i järnvägstaxekommittén s. å. Ordförande i kommittén för utredande av civilstatens pensionsinrättning 1889. KmstkVO 1889-12-01. Vice talman i ovann. kammare 1889–1895. HLLA 1893-12-08. HL av Västgöta nation i Uppsala 1894-11-07 och av Skaraborgs läns hushållningssällskap 1895-06-12. Ordförande i kommittén för förändrad uppställning av riksdagens fjärde huvudtitel 1895-05-09. Ledamot av unionskommittén s. å. 13/11. Talman i första kammaren 1895. Avsked från kammarherrebetattningen 1896-01-14. RoKavKMO s. å. 21/1. Erhöll Skaraborgs skytteförbunds förtjänstmedalj i guld 1902. Död 1914-09-04 på Mariedal, Ova förs, Skaraborgs län ]]. Till honom överlämnades 1904 en av riksdagens första kammare över honom slagen medalj i guld, som å ena sidan bar hans bröstbild, namn och vapen och andra sidan inskriptionerna. Fosterländsk, insiktsfull, rättrådig och Af Riksdagens Första kammare till dess talman 1904. Ägde Mariedal i Ova socken, Skaraborgs län sedan 1888-02-20 och Ammäs i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län 1859-02-24–1885-06-06. Gift 1858-05-31 i Stockholm med sin kusin grevinnan Sofia Gustava Sparre'' af Söfdeborg, född 1836-05-30 i nämnda stad, död 1920-11-28 på Mariedal, Ova förs, Skaraborgs län ]], dotter av en av rikets herrar greve Gustaf Adolf Vive Sparre af Söfdeborg och grevinnan Sofia Bonde af Björnö nr 41.

Barn:

 • Anna Sofia Ebba Ulrika, född 1860-07-02 på Almnäs, liksom syskonen, död ogift 1930-01-29 på Mariedal, Ova förs, Skaraborgs län ]].
 • Märta Sofia, född 1863-05-05, död 1888-10-02 på Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län. Gift 1887-03-14 i Stockholm med kaptenen Nils Erik Vilhelm Kuylenstierna, nr 1304, i hans 1:a gifte, född 1849, död 1915.
 • Louise, född 1864-12-25, död 1938-10-27 på Mariedal (Ova förs, Skaraborgs län, db nr 4).
 • Ebba Sofia, född 1866-04-12, död 1938-10-21 (Ova förs, Skaraborgs län, db nr 3).
 • Anna Sofia Augusta, född 1867-04-27, död ogift 1924-02-07 på Mariedal, Ova förs, Skaraborgs län ]].
 • Gustaf Alexis, född 1870-03-18. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-17. Student i Uppsala s. å. 20/9. Filosofie kandidat 1891-09-15. Jur. kandidat 1897-09-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/10 och i Stockholms rådstuvurätt s. å. 9/11. Extra ordinarie amanuens i civildepartementet s. å. 13/11. Notarie i Svea hovrätt 1910-04-11. t. f. advokatfiskal därst. s. å. Död barnlös 1910-10-04 i Stockholm Oscars förs ]]. Gift 1910-05-27 i Stockholm (Leksands förs, Kopparbergs län, vb) med Anna Clara Ingrid Charlotta Claesson, född 1884-07-29, död 1937-06-05 i Stockholm (Katarina förs, db), begraven i Ova förs, Skaraborgs län (db nr 5). Dotter av häradshövdingen Otto Hjalmar Leonard Claeson och Clara Juliana Rothlieb.
 • Erik, född 1875-05-15, död s. å. 17/5 på Almäs.
 • Elin Sofia, född 1876-12-26, död 1911-02-27 i Stockholm, Johannes förs ]]. Gift 1903-10-14 på Mariedal med överdirektören och souschefen vid statens järnvägar Ivar'' Virgin, nr 1848, i hans 1:a gifte, född 1872.

TAB 35

Gustaf Adolf Vive (översiktstab 13, son av Gustaf Adolf, tab 32), född 1802-09-04 Trolleholm. Student i Uppsala 1816. Kansliexamen. Examen till rättegångsverken 1821. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsen s. å. 21/6. Auskultant i Svea hovrätt 1823-02-18. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 9/4. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1827-06-11. Vice notarie 1828-11-26. Vice häradshövding 1830-02-24. Extra ordinarie fiskal s. å. 23/?. Häradshövdings n. h. o. v. med tur och befordringsrätt s. å. 28/5. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1831-03-19. Fiskal 1832-03-23. Assessor 1835-08-16. Ordförande i statsrevisionen s. å. 7/11 och 1839. Kammarherre hos kronprinsen 1838-12-01. Justitieråd 1840-07-10. Ledamot av lagberedningen 1841-08-28. RNO s. å. 22/11. Ledamot av nya lagberedningen 1845-01-31. President i kammarkollegium 1847-10-19. LSkS s. å. Lantmarskalk vid riksdagarna 1847-11-15–1848 och 1859-10-15–1860. LHA 1848-02-15. Justitiestatsminister och en av rikets herrar s. å. 10/4. KNO s. d. KmstkNO s. å. 27/11. LVS s. å. RoKavKMO 1850-06-26. Ledamot av serafimerordensgillet 1851. StkNS:tOO 1852-09-21. HLLA 1853-12-29. LVA 1855-04-18 och dess preses 1860–1861. Vice kansler vid KMO 1856-04-28. Avsked från Justitiestatsministerämbetet och president i Svea hovrätt s. å. 25/9. Vice kansler vid universiteten 1857-01-10. Ordförande för fullmäktige i riksgäldskontoret 1857–1865. Ordförande i serafimerordensgillet 1858. Kansler vid KMO s. å. 22/11. Kansler vid universiteten 1859-10-21. LFS 1860. Ordförande i riddarhusdirektionen 1863-02-11. Riksmarskalk 1864-09-07. Ledamot av svensk-norska unionskommittén 1865–1867. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Avsked från presidentämbetet 1867-09-24. Juris hedersdoktor vid Lunds universitets jubelfest 1868-05-28. RDElefO 1869-07-28. Avsked från universitetskanslersämbetet 1871-12-29. Ledamot av norska videnskabsselskabet 1872. Riddarhusets stora GM 1875-03-23. Filosofie Hedersdoktor vid Köpenhamns universitets jubelfest 1879-06-05. RBadFidelO 1882. KÖS:tStefO1kl 1885. Avsked från kanslersämbetet vid KMO s. å. 23/11. Död 1886-04-26 i Stockholm. Har gjort sig känd som genealogisk forskare. Ägde Sköndal i Brännkyrka socken, Stockholms län 1857–1878 och del i huset nr 1 vid Drottninggatan i Stockholm. Gift 1830-07-08 Vibyholm med grevinnan Sofia Bonde af Björnö, född 1805-01-16 i Nyköping, död 1883-12-08 i Stockholm, dotter av överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde af Björnö, och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt.

Barn:

 • Fredrik, född 1831-12-04, död 1834-03-08 i Stockholm.
 • Ebba Ulrika, född 1833-08-13 på Vibyholm, död 1920-02-24 i Stockholm. Gift 1859-09-05 i Stockholm med kammarherren friherre Axel Hjalmar Leijonhufvud, född 1824, död 1908.
 • Amalia, född 1835-05-17, död 1836-04-14.
 • Sofia Gustava, född 1836-05-20 i Stockholm, död 1920-11-28 på Mariedal. Gift 1858-05-31 i Stockholm med kammarherren greve Nils Gustaf Alexander Sparre af Söfdeborg, född 1834, död 1914.
 • Henrika Amalia, född 1837-12-30 i Stockholm, död 1859-08-29 på Sköndal.
 • Sigrid Elisabet, född 1840-11-09 i Stockholm, död där 1917-12-04. Gift 1866-09-24 i nämnda stad med löjtnanten friherre Sebastian Axel Leonard Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1824, död 1891.
 • Johan Gustaf, född 1843-05-06 i Stockholm, död där 1844-09-20.
 • Anna Fredrika, född 1845-03-21 i Stockholm, död 1923-06-12 Kilagården. Gift 1872-10-22 i Stockholm med löjtnanten Nils Eberhard Hjalmar von Hofsten, i hans 2:a gifte, född 1828, död 1912.

Källor

 • 1Um. 2At (So). 3At (P). 4SAB. 5Sgn.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: