:

Gripenstierna nr 820

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gripenstierna nr 820 †

Adlad 1669-08-24, introd. 1672. Ättens sist levande manliga medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Gripenmarck.


1Hm. 2Um. 3Sj. 4Öä.

 • Släktens äldste med visshet kände stamfader Ericus Bartoldi (Erik Bertilsson) uppgives på fädernet härstamma från den äldre frälsesläkten Körning, som i vapnet förde tre blåa spärrar i en röd ginbalk i guldfält, vilket vapen även förekommer i den sköld, som hålles av gripen i friherrliga ätten Gripenstiernas vapen. För (len uppgivna härstamningen finnas dock inga bevis. Av nämnda frälsesläkt förekomma i bevarade handlingar följande personer. Bröderna Peter och Simon Körning, endast kända till namnet, levde på 1300-talet. Peter hade sannolikt sönerna Simon, Peter, Magnus, som endast namnes 1405, och Brud (Brudde). Av dessa var Simon – i omskriften i ett sigill kallad Simon Petri, men vanligen Simon Djeken Körning – fogde i Södermanland 1374 och 1390 gift med Lucia Fastolfsdotter samt död före 1406-05-13. Brudde Körning namnes 1400–1403 och hade dottern Ingeborg, som 1456 var änka efter väpnaren Matts Jönsson, och sonen David, väpnare, som levde ännu 1472-10-26, bosatt på Toresta i Rytterns socken. Han gav 1468-08-06 i Västerås nämnda gärd i morgongåva till sin hustru Elseby Nilsdotter (stare), som var änka 1493. Peter Körning den yngre, som var bosatt i Aska härad i Östergötland, dog före 1418-10-21 och var gift med Bengta Mattsdotter, dotter av Matts Gjuddsson (stjärna). Peter hade sönerna Matts Körning, Simon Körning, riddare, till Lundås i Uppland, som levde 1451-12-04 och hade dottern Benkta, gift 1:o med riddaren och riksrådet Erengisle Gädda, efter vilken hon var änka 1476, 2:o med riddaren och riksrådet Jörgen Åkesdotter Tott, och Gustaf Körning, väpnare 1428–1430, samt dottern Sestrid Petersdotter, död före 1441-03-21, gift med Olof Jonsson (stenbock). Matts Petersson Körning, häradshövding i Öknebo härad, som namnes 1418–1445, död före 1463, var gift 1:o med Ragnhild Jönsdotter, som levde i februari 1422, dotter av Jonas Olsson (Stenstasläkt), 2:o 1423 med Catharina Henriksdotter, dotter av Henrik Nilsson i Örboholm, 3:o före 1441-07-04 med Märta Kristiernsdotter i hennes 1:a gifte, dotter av Kristiern Esbjörnsson (två hjorthorn) och Elin Mattsdotter (Hezdal). Han hade döttrarna Christina Mattsdotter, gift 1:o med Peter Stare, 2:o med Nils Tomasson, och Anna Mattsdotter, gift 1:o med Magnus Eriksson, 2:o med Lasse Birgersson, samt sonen Matts Körning, kyrkoherde i Vallby och Hammarby församl. i Strängnäs stift 1482–1487, som sannolikt var släktens siste man. [RHKn].

TAB 1

Ericus Bartoldi (Erik Bertilsson), var först dominikanermunk i Skänninge. Övergick vid reformationen till lutherska läran och blev 1527 kyrkoherde i Ekebyborna pastorat av Linköpings stift. Död 1550. Han fick av konungen förläningsbrev på hälften av sin kyrkas »landgille» på behaglig tid 1537-02-03.

Barn:

 • Jonas Erici, född 1539. Kyrkoherde i Ekebyborna 1565. Underskrev riksdagsbeslutet i Stockholm 1569-01-25 och Uppsala mötes beslut 1593. Död 1619. Gift med Margareta Holm, dotter av kyrkoherden i Vadstena Nicolaus Jonsæ, stamfader för adl. ätten Rosenholm.

Barn:

 • Petrus Jonse Drysander, född 1590 i Ekebyborna prästgård. Prästvigd 1620-05-31. Komminister i Klockrike och Brunneby församl. 1625. Kyrkoherde i Lots pastorat av Linköpings stift 1638-10-07. Död 1645-04-10 och ligger begraven bredvid sin hustru på Lots kyrkogård under hennes faders liksten. Gift 1621 med Kerstin Månsdotter Rungia, död 1643-04-13, dotter av bonden Måns i Spångerum i S:t Lars socken Östergötlands län och syster till kyrkoherden i Styrestad Johannes Rungius.

Barn:

 • Nils Ekman, adlad Gripenmarck, född 1622. Direktör. Död omkr. 1695. Se adliga ätten Gripenmarck, Tab. 2.
 • Daniel Ekman, adlad Gripenmarck, född 1633. Kommissarie. Se adliga ätten Gripenmarck, Tab. 1.
 • Joel Drysander, sedan Ekman, adlad Gripenstierna, född 1637. Kammarråd. Död 1697. Se Tab. 2

TAB 2

Joel Drysander, sedan Ekman, adlad Gripenstierna (son av Petrus Jonae Drysander, Tab. 1), till Kersö i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1637-04-09 i Klockrike prästgård Östergötlands län. Antogs i pfalzgreven Carl Gustafs sedermera konung Carl X Gustafs kansli 1653. Avsked från kansliet 1662-09-23. Kammarförvant i statskontoret 1663-10-16. Inspektor över Avestads kronobruk och mynttillverkning samt över Garpenbergs kopparverk 1666-02-20. Adlad 1669-08-24 (introd. 1672 under nr 820). Direktör över allt kronans kopparväsen 1669-11-04. Räntmästare 1673-03-10. General tullförvaltare vid. stora sjötullen i Sverige 1674-04-08. Kammarråd 1676-10-03. Tillika kommissarie i reduktionskommissionen 1683-01-23. Död 1697-08-26 i Stockholm och begraven i sin tillredda familjegrav i norra utbyggnaden av Ekerö kyrka, varest hans vapen synes. 'Såsom studerande kallade han sig Drysander efter fadern, men bliven kanslist hos pfalzgreven förbytte han sitt grekiska tillnamn emot det svenska namnet Ekman. Bevistade såsom kanslist konung Carl X Gustafs kröning 1654-06-06, samt följde sedan konungen såväl på dess eriksgata som på krigstågen i Pommern, Polen, Preussen och Danmark. Har med egen hand skrivit originalakten till Roskildska fredstraktaten, vilken förvaras i Danmark, och till fredstraktaten i Kardis. Uttänkte och föreslog att genom isen utsåga svenska flottan, då densamma 1676-01-00. låg fastfrusen i Dalaröskären. Försköt slutligen kronan från 1668 till 1680 6,700,500 daler silvermynt emot pant av Salbergs silververk och Falu avradskoppar, men, sedan han fallit i konung Carl XI:s onåd, fråntogs honom dessa panter, varjämte han genom reduktionen miste alla sina gods, så att han själv dog utblottad på alla sina och sin frus medel, och utan att hans arvingar någonsin blivit gottgjorda'. Uppgives hava blivit friherre 1677, men bevis härför saknas. Gift 1666-10-04 med Elisabet Hanssen, född 1648-10-24, död 1726-10-00 på Kersö och nedsatt s. å. 30/10 i Gripenstiernska familjegraven i Ekerö kyrka, dotter av handelsmannen i Stockholm Peter Hanssén och Anna Stecker samt syster till assessorn Johan Hanssén, adlad Rosenhoff.

Barn:

 • Per, född 1667-10-18. Student i Uppsala2 1675-10-01. Löjtnant vid fortifikationen i fransk tjänst. Var löjtnant vid Upplands stånddragonregemente 1701. Död ogift 1708.
 • Carl, född 1668. Kammarherre. Död 1746. Se Tab. 3
 • Anna Christina, född 1669-12-06, död 1670-03-25.
 • Joel, född 1671-03-27. Student i Uppsala2 1677-09-26. Fänrik i fransk tjänst. Stupade ogift i en batalj i Piemont 1690.
 • Elisabet, född tvilling 1672-07-12, död ogift 1698.
 • Maria, född tvilling 1672-07-12, död 1682.
 • Christina, född 1674-06-07, död 1750-09-25. Gift 1723-06-00 med kaptenlöjtnanten Gustaf Anckarcranz, nr 1144, född 1688, död 1735.
 • Anna, född 1675-06-29, död 1750-01-15. Gift 1723-07-30 på Kersö med överjägmästaren Paul Hilletan, född 1686, död 1748.
 • Hedvig Eleonora, född 1678-03-01, död ogift 1708.
 • Erik, född 1680-04-21, död s. å. 19/8.
 • Charlotta, född 1681-08-17, död 1682-01-05.
 • Maria Charlotta, född 1683-10-09, död 1684-03-10.
 • Beata, född 1685-01-11, död s. å. 19/4.
 • Eleonora, född 1686-01-14, död 1701-03-25.
 • Ulrika Maria, född 1690-10-09, död 1691-06-07.

TAB 3

Carl (son av Joel Drysander, sedan Ekman, adlad Gripenstierna, Tab. 2), till Kersö. Född 1668-10-04 i Avesta. Student i Uppsala2 1675-10-01. Drottning Ulrika Eleonoras hovjunkare 1698. Överjägmästare i Södermanland 1719-12-02 med bibehållande av hovjunkarelönen3. Tjänstfri3 1724-12-18. Kammarherre 1720-03-08. Död 1746-08-16 på Kersö och begraven i familjegraven i Ekerö kyrka. Gift 1:o 1704-05-26 med Catharina Heerdhielm, född 1684-11-02 (4/10), död 1720-01-16, dotter av vice presidenten Henrik Schæfer, adlad Heerdhielm, och Maria Grubb. Gift 2:o 1724-08-16 med Hedvig Polhem, född 1705-06-12 Stjärnsund, död 1769-04-20, dotter av kommerserådet Christoffer Polhammar, adlad Polhem, och Maria Hoffman.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, född 1705-02-13, död s. å. 28/5.
 • 1. Henrik, född 1706-03-13, död 1709-10-11.
 • 1. Maria Catharina, född 1707-02-06, död 1762-05-08. Gift 1726-11-27 i Stockholm med kammarherren Isak Hedersköld, född 1694, död 1771.
 • 1. Anna Elisabet, född 1708-01-17, död 1798-11-26 Hesselbyholm. Gift 1727-11-19 på Kersö med kammarherren Conrad Ludvig Transchiöld, född 1696, död 1765.
 • 1. Joel, född 1709-03-29. död s. å. 25/10.
 • 1. Carolina, född 1710-08-22, död 1801-05-03 i Stockholm. Gift 1736-12-29 med majoren Detlof Fredrik Aminoff, född 1685, död 1747.
 • 1. Carl Ulrik, född 1712-11-06, död 1713-03-20.
 • 1. Carl, född 1715-04-11, död 1716-03-24.
 • 1. Ulrika, född 1717-01-16, död 1767-05-05. Gift 173(5) med sin faders kusin, kaptenen Johan Gripenmarck, född 1690, död 1775.
 • 2. Carl Christoffer, född 1725-08-03 (13/8). Volontär vid jägeristaten 1745-11-24. Död ogift 1754-08-29 Usby
 • 2. Joel, friherre Gripenstierna, född 1726, död 1758. Se friherrl. ätten Gripenstierna, Tab. 1.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1727-11-20, död 1805-11-17 i Stockholm. 'Hon anhöll vid 1762 års riksdag om en gratifikation i stället för sin lott i farfaderns kronotordran.' Gift 1787-06-19 i Stockholm med bankokommissarien Johan Schagerström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1754 med Brita Maria Ekerman, född 1734, död 1776, dotter av rådmannen Samuel Ekerman och Christina Glock)4, född 1715-09-30, död 1795-01-27 i Stockholm.
 • 2. Fredrik, friherre Gripenstierna, född 1728, död 1804. Se friherrl. ätten Gripenstierna, Tab. 3.
 • 2. Maria Elisabet, född 1730-02-21, död 1739-03-00 på Kersö och bisatt s. å. 27/3.
 • 2. Ulrik, född 1734-01-28, död s. å. 9/5.
 • 2. En son, dödfödd 1739-07-04.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: