:

Hästesko af Målagård nr 187

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hästesko af Målagård nr 187

Adlad 1602-07-12, introd. 1633.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Sabelfana, och Hästesko-Fortuna. Genom förväxling, beroende på oriktiga uppgifter av en ättemedlem vid riksdagen 1765, har en gren av denna ätt på riddarhusgenealogien blivit införd under ätten Hästesko-Fortuna. – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1820 under nr 14 bland adelsmän.

Hästesko af Målagård A187A00.png

TAB 1

Lindved Claesson, kallas »ärlig sven». Var landsfogde i Sjundeå socken i Finland 1529.

Barn:

 • Claes Lindvedsson, till Kourla i Vichtis socken i Finland. Var 1572 länsman i nämnda socken. Död före 1583. Gift, troligen i ett senare gifte, med en dotter till Henrik Ragvaldsson till Gerknäs, av adliga Sjundbysläkten, som förde en hästsko i vapnet.

Barn:

 • Lindved Claesson den äldre (troligen i ett faderns tidigare gifte). Överste. Adlad Sabel 1602-07-11. Död 1635. Se adliga ätten Sabelfana.
 • Mårten Claesson. Ryttmästare. Död 1605. Se Tab. 3
 • Lindved Claesson den yngre. Ryttmästare. Död 1615. Se Tab. 4.

TAB 2

Carl Claesson (son av Claes Lindvedsson, Tab. 1), till Kourla i Vichtis socken. Länsman i Vichtis socken 1583–1610.

Barn:

 • Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna. Ryttmästare. Död 1652. Se adliga ätten Hästesko-Fortuna.

TAB 3

Mårten Claesson (son av Claes Lindvedsson, Tab. 1), till Numlaks i Nurmijärvi socken, vilket han 1594-06-14 erhöll av konung Sigismund på behaglig tid. Hovman under Anders Boijes fana 1594. Hövidsman för hundra skottar 1597-01-00 och sändes från Viborg till Savolaks för att kuva bondeupproret. Hörde till konung Sigismunds anhängare, men övergick, efter den kungliga arméns nederlag, till hertig Carl, som för honom utgav skyddsbrev 1599-11-13 och befallde honom att infinna sig till den stundande riksdagen. Löjtnant under Carsten Schades fana 1601. Deltog i kriget i Livland och utmärkte sig i slaget vid Kokenhusen. Har 1602 i Åbo underskrivit trohetsförsäkran till hertig Carl. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1602-01-07. Adlad 1602-07-12 jämte sin yngre broder Lindved och med samma vapen som denne, samt fick i sköldebrevet bekräftelse på säterifrihet för Numlaks och förläning av Ratula by i Elimä socken och Sartvik i Kyrkslätts socken. Slottsloven på Narva 1603-12-10. Stupade 1605 vid Pölpis i Livland och blev på hertig Carls befallning begraven i Narva. Gift med Bengta Mårtensdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1612 med livländske adelsmannen Johan Lode), dotter av slottsfogden Mårten Mattsson (Creutz) och Margareta Bertilsdotter (Grönfelt). Hon erhöll 1606-06-20 stadfästelse på sin avlidne mans gods och levde ännu 1646 på Numlaks gård.

Barn:

 • Anna Skoo, död omkr. 1645. Gift 1:o 1620 med ryttmästaren Axel Mattsson (Cruus af Edeby). Gift 2:o omkr. 1630 med kaptenen Carl Eriksson Körning, född 1594, död 1641.

TAB 4

Lindved Claesson den yngre (son av Claes Lindvedsson, Tab. 1), till Målagård i Mola socken i Finland. I ungdomen anställd hos ståthållaren på Nyslott, Arvid Henriksson Tawast. Löjtnant under Göran Henriksson Horns fana 1600. Ryttmästare 1602 för karelska knapefanan, bestående av s. k. fribönder, vilka genom k. mandat av 1606 fingo sin rätt att utgöra adlig rusttjänst befästad. Adlad 1602-07-12 tillika med brodern Mårten. Erhöll Måla kungsgård m. m. i förläning 1606-06-30. Drog med sin fana till Livland i febr. 1608. Levde ännu 1615-07-03, men stupade kort därefter vid belägringen av Pskov och begraven s. å. 3/12 i Viborg. Gift med Margareta Skalm, som 1615-10-13 såsom änka fick årliga räntan av några byar i Bjärnå socken i underhåll och levde ännu 1619, dotter av Johan Hansson Skalm (i Finland, nr 144) och Carin Andersdotter (Sabelfana, Anders Nilsson Sabels eller Sabelfanas släkt, som ej blev introducerad).

Barn:

 • Anders Lindvedsson Hästesko. Ryttmästare. Död 1660. Se Tab. 5.
 • Mårten Lindvedsson Hästesko. Kornett. Död 1672. Se Tab. 29.
 • Lindved Lindvedsson. Fick 1639-03-10 rätt att uppföra säteri i Ihantala by i Viborgs socken. Var i krigstjänst i Narva 1648.
 • Carin Lindvedsdotter, fick 1643-01-12 rätt att uppföra säteri i Tervajoki by i Viborgs socken. Levde ogift 1675.

TAB 5

Anders Lindvedsson Hästesko (son av Lindved Claesson, Tab. 4), till Måla gård, som han ägde genom syskonskifte. Blev, jämte brodern Mårten, introd. 1633 under nr 187. Ryttmästare. Död 1660-08-13 till följd av illa skötta sår, som han fått i slagsmål med överstelöjtnanten Peter Golawitz på Degerby. Gift före 1631 med Anna Dufva, som 1631-03-02 fick konfirmation på sin mödernegård Kostiala i Jääskis socken, dotter av hövidsmannen Erengisle Persson (Dufva i Finland) och Elisabet Bertilsdotter (Mjöhund, ointrod. adl. ätt).

Barn:

 • Johan. Löjtnant. Satt 1674 i fängelse på Viborgs slott. Ägde Kostiala säteri, vilket 1687 undandrogs reduktionen, emedan han »var helfånig och eljest skulle bliva alldeles husvill», begraven 1703-04-22 i Jääskis kyrka

TAB 6

Lennart (son av Anders Lindvedsson Hästesko, Tab. 5), till Tervajoki i Viborgs socken, som han ägde genom syskonskifte. Page hos landshövdingen Johan Rosenhane i Viborg 1654-04-15. Fänrik vid Burghausens dragonregemente2 1668-04-21. Löjtnant därst. 1673. Regementskvartermästare därst. 1674. Kapten vid Budbergs regemente 1676-11-17. Död s. å. 4/12 i slaget vid Lund. Gift med Christina Wildeman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1687 med majoren Mårten Brass, adlad Brase, i hans 2:a gifte, född 1637, död 1697). Hon levde 1704, dotter av överstelöjtnanten Samuel Wildeman, och Barbro Liljebrunn, nr 293.

Barn:

 • Leonard, född 1671. Major. Död 1738. Se Tab. 7,
 • Samuel Jakob, född 1675. Överstelöjtnant. Död 1753. Se Tab. 17.
 • Carl, född 1676 el. 1677. Fänrik vid Viborgs fördubblingsinflanteriregemente. Fången 1710-06-15 i Viborg. Gick 1718-07-00 i rysk tjänst och övergick till grekisk-katolska religionen s. å. 4/7. Död 1721-08-00. Gift med en ryska.

TAB 7

Leonard (son av Lennart, Tab. 6). Född 1671 i Viborg. Volontär vid Viborgs infanteriregemente 1689. Fältväbel därst. Fänrik 1700-04-09. Löjtnant 1702-10-18. Konfirm.fullm. 1703-10-18 kaptenlöjtnant 1705-09-15. Kapten 1710-02-01. Avsked 1722-06-05. Majors karaktär 1723-07-15. Död 1738-03-01 i Pernå socken och begraven s. å. 12/3 i Pernå kyrka. Han blev fången vid Viborgs övergång och förd till Kaluga, därifrån han ej återkom förrän 1722. Gift 1:o med sin styvsyster Gertrud Brase, ihjälslagen av ryssarna8 1710-03-23, dotter av majoren Mårten Brass, adlad Brase, och hans 1:a fru, född Gyldring. Gift 2:o med sin kusins dotter, Eva Maria Hästesko af Målagård i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Peter Gustaf von Delwig, född 1713-04-25 i Tobolsk, död 1791-03-19 i Kangasala socken i Finland), född 1710, död 1750-01-04 Brusila

Barn:

 • Leonard, död som ung.
 • En dotter.

TAB 8

Anders (son av Lennart, Tab. 6), född 1673. Volontär vid Viborgs infanteriregemente 1689. Fältväbel därst. Fänrik 1700-06-30. Löjtnant 1702-11-29. Konfirm.fullm. 1705-02-01. Kapten 1710-06-17. Majors avsked 1723-07-15. Död 1744-05-30. Han blev vid Viborgs övergång fången och förd till Kaluga, därifrån han ej återkom förrän 1722. Gift 1709 med Margareta Elisabet Finckenberg, död 1749-06-02, dotter av kaptenen Jakob Finckenberg, och hans 1:a fru Anna von Dunten.

Barn:

 • Anna Helena, född 1711, död 1739. Gift 1738 med fänriken Christer Johan Lund, i hans 1:a gifte, född 1705, död 1767.
 • Anders Fredrik, född 1722, död 1743.
 • Leonard Jakob, född 1724. Dödad 1742 under finska fälttåget.
 • Carl Gustaf, född 1726. Fänrik. Död 1763. Se Tab. 9
 • Otto Reinhold, född tvilling 1728, död s. å.
 • Ernst Johan, född tvilling 1728, död 1732.
 • Bernt Vilhelm, född 1730. Fänrik. Död 1815. Se Tab. 10

TAB 9

Carl Gustaf (son av Anders, Tab. 8), född 1726-04-03 i Pernå socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1742-03-28. Fältväbel 1756-02-18. Sekundadjutant därst. 1760-07-21. Fänrik 1761-11-10. Död 1763-06-01 på Sveaborg. Gift 1750-04-19 med Christina Elisabet Skalm i Finland, född 1730-03-16, död 1800-04-30 Keljo

Barn:

 • Carl Jakob, född 1751-02-16. Volontär vid Björneborgs regemente 1759-03-12. Furir därst. 1764-03-12. Avsked 1770-06-23. Död ogift på 1780-talet
 • Bernt Gustaf, född 1753. Volontär vid Björneborgs regemente. Död 1766.
 • Margareta Sofia, född 1755, död ogift 1834-05-21 Åkersgård
 • Clara Christina, född 1759, död ogift 1845-09-26 i Tavastkyrö socken.
 • Axel Herman, född 1761-09-29. Volontär vid Björneborgs regemente 1762-08-02. Rustmästare därst. 1770-06-23. Furir 1776-10-22. Fänrik 1784. Löjtnant. Avsked 1790-05-08. Död barnlös 1829-05-04 på Åkersgård Gift 1805-12-30 med Eva Catharina Saxlin, född 1758, död 1820-01-15 Tokois

TAB 10

Bernt Vilhelm (son av Anders, Tab. 8), född 1730-08-24 i Pernå socken. Korpral vid Björneborgs regemente 1747-07-08. Rustmästare därst. 1749-06-02. Furirs karaktär 1750-11-30. Förare 1756-08-24. Sergeant s. å. 25/8. Bevistade pommerska kriget 1761 och 1762. Fänrik 1762-03-04. Avsked 1777-08-19. Död 1815-01-14 på Bläsnäs rusthåll i Pargas socken i Finland Gift 1:o 1752 med Anna Christina Wallens, född 1731, död 1788-04-19 i Ulvsby, dotter av fänriken Josef Wallens och Agneta Walstenius. Gift 2:o 1794-07-29 Kumö

Barn:

 • 1. Anders Josef, född 1753. Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 11.
 • 1. Agnes Elisabet, född 1757, död 1815-02-25 Södersund Gift 1793-08-06 på Härmälä vid Björneborg med löjtnanten vid Björneborgs regemente Arvid Johan Tollet i hans 1:a gifte (gift 2:o 1815-12-24 Haarois ), född 1767-06-11, död 1827-08-21.
 • 1. Anna Helena, född 1759, död 1810-04-26 i Ekenäs. Gift 1783-12-28 med extra ordinarie lantmätaren Didrik Julius Breitholtz, i hans 2:a gifte, född 1748, död 1812.

TAB 11

Anders Josef (son av Bernt Vilhelm. Tab. 10), född 1753-07-04 i Ulvsby socken i Björneborgs län. Volontär vid Björneborgs regemente 1760-11-00. Korpral därst. 1769-05-12. Rustmästare 1771-02-04. Furir 1772. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1774. Stabsfänrik därst. 1775-02-04. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1776-10-08. Löjtnant därst. 1777-06-06. Kapten 1783-05-28. Major i armén 1799-11-16. RSO 1802-12-09. Major i regementet 1808-07-29. Överstelöjtnant i armén s. å. 8/10. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1820-01-12 under nr 14 bland adelsmän. Död 1825-04-04 Voltis Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1778-03-24 med Margareta Hedvig Eneskjöld, född 1760-08-04 död 1833-03-21 Monnois rusthåll i Lemo socken, dotter av majoren Bernt Johan Eneskjöld, och hans 2:a fru, friherrinnan Margareta Magdalena Hastfer.

Barn:

 • Brita Christina, född 1778-12-21, död 1818-11-07. Gift 1800-01-10 med kyrkoherden i Letala församl. Jakob Amnell, född 1764-02-08 i Lojo socken, död 1843-01-23 i Letala prästgård.
 • Bernt Fredrik, född 1781. Överstelöjtnant. Död 1848. Se Tab. 12.
 • Hedwig Sofia, född 1783-05-14 i Vemo socken, död 1836 i Björneborg.11 Gift 1810 med borgaren i Raumo Anders Granholm.
 • Johan Vilhelm, född 1784-08-04 i Vemo socken. Volontär vid Åbo läns regemente 1795. Sergeant därst. 1799-01-19. Student i Åbo 1801-06-16. Fältväbel vid nämnda regemente 1802-12-17. Fänrik vid Adlercreutzska lätta infanteriet 1804-06-29. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1810-08-19. Löjtnant därst. 1812-04-22. Kapten och regementskvartermästare vid Värmlands regemente 1813-02-19. Majors avsked 1822-12-20. Återflyttade till Finland. Död barnlös 1867-07-09 i Åbo. Han blev fången på Sveaborg 1808 samt bevistade kriget mot Norge 1813 och 1814. Gift 1822-08-29 med Elsa Erika Olenius, född 1801-03-07, död 1844-12-08 i Åbo, dotter av kapellanen i Kisko Daniel Olenius och Maria Christina Achrén.
 • Johanna Carolina Albertina, född 1787-02-23 död 1866-10-04 i Nystad. Gift 1815-12-24 Haarois
 • Anders Josef, född 1789-06-26 i Åbo. Rustmästare vid Åbo läns regemente 1804-10-30. Kadett vid Haapaniemi 1804-10-05–1808. Student i Åbo 1808-02-29. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Löjtnant därst. 1815-08-17. Död ogift 1819-08-20 på Voltis.
 • Frans Magnus, född 1793-04-30. Volontär vid Åbo läns regemente 1802. Kadett på Haapaniemi 1804-10-05–1808. Student i Åbo 1808-02-29. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-12-19. E. notarie därst. 1817-06-20. Vice häradshövding 1819-01-26. Auditör vid 2. finska infanteriregementet 1820-05-20 och vid 3. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-08. Avsked 1831-05-16. Häradshövdings n. h. o. v. 1835-10-07. Död barnlös 1867-11-14. Gift 1836-10-20 Notsjö
 • Constantin Leonard, född 1794-12-29, död 1799-03-01 på Voltis.
 • August Arvid, född 1798-08-04, död 1799-08-23 på Voltis.
 • Carl August Leonard, född 1800. Häradshövding. Död 1839. Se Tab. 13.

TAB 12

Bernt Fredrik (son av Anders Josef, Tab. 11), född 1781-06-08 i Vemo socken i Åbo län. Volontär vid Åbo läns regemente 1782-01-04. Korpral därst. 1783. Sergeant 1786. Fänrik 1796-09-21. Sekundadjutant 1803-06-08. Bevistade kriget i Pommern 1807 och finska kriget 1808–1809 samt erhöll efter striden vid Alavo GMtf. Löjtnant 1808-11-10. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-05-29. Kapten vid 1. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1812-10-10. Major därst. 1819-05-20. RRS:tV1O4kl s. å. 11/9. Chef för nämnda reg:s 1. bataljon 1820-05-04. Chef för 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Överstelöjtnants avsked 1831-02-22. Död 1848-02-21 på Monnois i Lemo socken. Gift 1809-11-26 i Nousis socken med Brita Carolina von Willebrand, född 1786-01-29, död 1862-06-12, dotter av majoren Carl Johan von Willebrand, och hans 2:a fru Brigitta Christina Ross.

Barn:

 • Elisa Carolina Christina Fredrika, född 1810-08-25 död 1886-11-01 i Helsingfors. Gift 1839-07-18 med sin kusin pastorn vid finska kadettkåren, filosofie magister Jakob Johan Amnell, född 1807-05-14 i Loimijoki socken, död 1847-05-22 Marieberg en Wolkoviszki i Polen. Gift 1843-09-07 i Lemo kyrka med överstelöjtnanten Oskar Schauman, född 1812, död 1868.
 • Selma Eufrosyne, född 1814-03-22, död ogift 1881-04-01 i Åbo.
 • Teodor Carl Josef, född 1817-09-28 i Lemo socken. Student i Helsingfors 1834-06-17. Port d'épée fänrik vid 9. finska linjebataljonen. Fänrik vid Welikolutska jägarregementet 1837-09-23. Underlöjtnant därst. 1838-11-03. Transp. till Galitzska jägarregementet 1839-09-19. Löjtnant därst. 1840-04-04. Transp. till 2. skarpskyttebataljonen 1844-08-02. Stabskapten därst. 1845-07-03. Bevistade ungerska kriget och erhöll medaljen därför. RRS:t AO3kl m ros s. å. 30/11. Kapten 1850-01-20. RRS:tAO 2kl 1852-09-08. Major med transp. till 3. reservskarpskyttebataljonen 1855-07-01. Född född kommendör för 2. skarpskyttebataljonen 1856-08-21. Kommendör för 4. skarpskyttebataljonen 1857-01-13. RRS:tStO2kl m kejs. krona 1858-03-21. Överstelöjtnant 1861-04-17. Placerad på arméinfanteriet 1862-08-13. Kommendör för 10. finska linjebataljonen 1863-06-04. Född född kommendör för Viborgska infanteriregementet s. å. 25/7. Överste och stadfäst i innehavande befattning 1864-11-15. RRS:tAO2kl m kejs. krona o. svärd 1868. RRS:tV1O4kl m ros och 3kl. Generalmajors avsked 1871-03-07. Död ogift 1878-07-12 Gullranda
 • Emilia Lovisa, född 1820-10-09, död 1856-03-27 i Raumo prästgård. Gift 1846-07-16 i Lemo kyrka med kyrkoherden i Raumo, prosten Frans Mauritz Ljungberg, född 1806-01-19, död 1886-06-06 i Raumo prästgård.
 • Sofia Augusta, född 1827-11-30 i Lemo socken, död ogift 1898-11-17 i Åbo.

TAB 13

Carl August Leonard (son av Anders Josef, Tab. 11), född 1800-06-05 i Loimijoki socken. Student i Åbo 1818-06-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1821-05-04 och i Vasa hovrätt 1823-04-22. Vice häradshövding 1825-06-18. Vice landssekreterare i Savolaks och Karelens, sedan Kuopio, län 1830-01-19. Häradshövdings n. h. o. v. 1838-01-11. Död 1839-08-02 i Kuopio. Gift 1:o 1831-03-04 Laanila Gift 2:o 1835-05-31 i Uleåborg13 med 1:a fruns syster Eufrosyne Sofia Constance Grönblad, född 1817-01-09, död 1908-07-18 i Jyväskylä socken.

Barn:

 • 1. Carl Emil Johan, född 1832-02-27 i Kuopio. Kadett vid Paulovska kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid Voronesjska inre garnisonsbataljonen 1850-08-20. Transp. till Kostromska jägarregementet 1853-12-10. Underlöjtnant därst. 1854-05-19. Transp. till 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljonen 1855-12-19. Till 7. (Björneborgs) finska indelta skarpskyttebataljonen 1856-03-01, till Kostromska infanteriregementets 7. depotbataljon s. å. 6/5 och till 2. reserv-, sedan 12. skarpskyttebataljonen s. å. 12/6. Löjtnant därst. 1856-10-02 med tur från s. å. 26/7. Transp. till 4. skarpskyttebataljonen 1857-11-11, till 7. finska linjebataljonen och till 10. bataljonen av nämnda trupper 1863-05-10. Placerad på Viborgska infanteriregementet s. å. 30/6. Stabskapten därst. s. å. 24/11. Död ogift 1864-09-12 i Helsingfors.
 • 1. Eugen, född 1833. Kapten av 2. rangen. Död 1873. Se Tab. 14
 • 2. Johanna Constance Margareta, född 1836-06-03, död 1889-03-09 i Västerås. Gift 1863-07-10 med häradshövdingen i Öster-Närkes domsaga Carl Stenberg, född 1813-11-06, död 1886-12-25 i Örebro.

TAB 14

Eugen (son av Carl August Leonard, Tab. 13), född 1833-12-16 i Kuopio. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemin därst. 1850-08-30. Midshipman vid 1. finska (27.) sjöekipaget 1852-08-25. Löjtnant 1858-10-08. Befälhavare å skruvbåten Inei 1860-04-24. Transp. till baltiska flottan 1861-06-15. Placerad på 26. sjöekipaget s. å. 27/6. Transp. till 14. sjöekipaget s. å. 26/11, till 15. sjöekipaget s. å. 28/12. Transp. till 21. sjöekipaget med utnämning till äldste officer å klippern Jachont 1862-12-09. RRS:tStO3kl 1863-01-13. Chef för 10. kompaniet av 3. sjöekipaget s. å. 10/2. RRS:tAO3kl 1864-11-21 och S:tStO2kl 1867-01-13. Född född befälhavare å klippern Jachont s. å. 12/10. Kommendör å båten Molnia 1868-05-30. Kaptenlöjtnant 1869-01-13. Äldste officer å pansarfregatten Amiral Greigh med transp. till 6. sjöekipaget s. å. 24/9. Entledigad från denna befattning 1871-02-18. Kapten av 2:a rangen med avsked ur tjänsten s. å. 20/9. Död 1873-01-22 i Kronstadt. Gift 1865-02-12 i Kronstadt med Marie Pauline Malevigne i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1873-11-05 i Kronstadt med amiralen Modest Dubrowin), född 1846-03-08, död 1907-04-09, dotter av franska och italienska konsuln Charles Jules Jean Baptist Malevigne och Natalie Davignon.

Barn:

 • Eugen, född 1869. Kapten av 1. rangen. Död 1917. Se Tab. 16
 • Nikolai, född 1870-12-07 i Kronstadt. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1884. Gardemin därst. Midshipman vid ryska flottan 1892-09-20. Löjtnant 1897-12-18. MontDO4kl 1900. Bevistade kriget möt Japan 1904. RRSödraTStO3kl m ros o. sv. s. å. 12/6. RRS:tA03kl 1905-10-30. Äldste officer å övnings-fartyget Ocean 1907-01-28. Kapten av 2. rangen s. å. 5/5. Kommendör å minbåten Molodetski s. å. 25/8. Avsked 1908-03-22. RRS:tV1O4kl m ros s. å. 5/10. Anställd vid ryska amiralitetets hydrografiska överstyrelse. Kapten av 1. rangen. Var under världskriget adjoint hos Revats hamnkapten och kvarstannade efter ryska revolutionen i Reval. Gift 1913-11-09 i S:t Petersburg med Catharina Derbek, född 1878-03-12 i S:t Petersburg, dotter av Ernst Ferdinand Derbek och Maria Zavialov.

TAB 15

Carl Eugen (son av Eugen, Tab. 14), född 1865-11-16 i Kronstadt. Kadett vid 1. kadettkåren 1876. Junkare vid 1. Paulovska militärläroverket i S:t Petersburg 1884. Underlöjtnant vid 5. reservinfanterikaderbataljonen 1886-08-28 med tur från 1885-08-19. Transp. till Kronstadts fästningsartilleri. Löjtnant därst. 1890-01-02 med tur från 1889-08-19. Stabskapten 1895-08-06. RRS:tStO3kl. RRS:tAO3kl 1898-01-18,. Kapten 1900-09-10. RRS:tStO2kl 1902-12-19. Transp. till Petersburgska artilleridepoten med placering vid fältfotartilleriet 1906-10-28. Överstelöjtnants avsked 1911-01-10. Under världskriget 1914 och följande år inkallad till tjänstgöring vid riksvärnet. RRS:tAO2kl 1917-03-12. Gift 1:o 1905-09-17 i S:t Petersburg med Maria Hamburger, född 1877-07-01 i S:t Petersburg, död där 1919, dotter av ärftliga hedersborgaren Alexander Ivanovitj Hamburger och Maria Alexandrovna. Gift 2:o 1922-09-00 med N. N.

Barn:

 • 1. Olga, född 1906-06-24.
 • 1. Eugen, född 1908-07-26 död 1917.
 • 1. Nina, född 1918.

TAB 16

Eugen (son av Eugen, Tab. 14), född 1869-01-12 i Kronstadt. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1884. Gardemin därst. Midshipman vid ryska flottan 1888-10-05. Löjtnant 1894-12-18. RPrRÖO 4kl 1897-09-20. Kompanichef vid marinundervisningsskarpskyttekommandot. RRS:tStO3kl 1900-04-22. Entledigad från nämnda kompanichefsbefattning s. å. 23/9. Yngre avdelningschef vid sjökadettkåren 1902-09-15. RRS:tAO3kl 1904-04-10. Kapten av 2. rangen 1905-12-19. Äldre avdelningschef vid nämnda kadettkår 1906-03-05. Äldre officer å expressfartyget Aria 1909-04-26. Kommendör å nämnda fartyg 1910-01-24. RRS:tAO2kl s. å. 19/12. Kommendör å transportfartyget Oka 1911-08-28. Kapten av 1. rangen 1912-04-07. Entledigad från sistnämnda kommendörsbetattning 1913-02-03. Adjoint hos kommendören för Svartahavs sjöekipaget s. å. 17/2. RRS:tV1O4kl 1913-10-05. Kommendör för 5. avd. av Svarta havets transportflotta i Odessa 1915, för Sebastopols 2. sjöekipage 1916 samt för garnisonen och hamnen i Riga 1917. Död där s. å. 30/12, skjuten av bolsjevikerna ombord å en ångslup. Gift 1895-10-19 i Kronstadt med Olga Warodell, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-07-22 i Bujuk-Déré utanför Konstantinopel med militäringenjören, översten Wladimir Pusyrjeff i hans 2:a gifte, född 1885-06-17 i Petcrshot), född 1876-06-12 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Göta livgarde Carl Fredrik Warodell och Sofia Prokopovitj-Antonskij. Fru Hästesko,. Warodell, flydde med sina barn undan bolsjevikerna från Sebastopol till Konstantinopel 1920. Flyttade med sin andre man samt äldsta dottern och yngste sonen till Mimenen 1922 och till Tignieu-Januyzieu i Frankrike 1924.

Barn:

 • Helena, född 1896-10-02 i Kronstadt. Stiftsjungfru vid Finlands riddarhus.
 • Vera, född 1898-04-12 i S:t Petersburg. Sjuksköterska i Sebastopol 1917. Kom till vitryska fronten s. å. Överflyttade till Nordamerika 1923. Gift 1924-08-26 i New York med Albert Morell, född 1892-05-07 i Rotterdam.
 • Nikolai Carl Eugen, född 1900-02-04 i Oranienbaum. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin vid ryska flottan 1917. Underlöjtnant 1920-01-20. Gift 1924-08-26 i Moskva med Elisabet Mikailevskij, född 1898-09-04 i S:t Petersburg.
 • Georg, född 1907-12-22 i S:t Petersburg. Anställd på fabrik i Pont Cherruy i Frankrike.

TAB 17

Samuel Jakob (son av Lennart, Tab. 6), född 1675-10-27 i Mola socken. Friryttare vid karelska kavalleriregementet 1693. Volontär vid gamisonsregementet i Narva 1697. Förare därst. 1698. Sergeant 1699. Fänrik 1701-01-14. Löjtnant 1708-08-09. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1711-02-16. Konfirm.fullm.4 1717-02-25. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked s. å. Död 1753-05-29. Han utstod Narvas, Keksholms och Nyslotts belägringar och blev vid Villmanstrand blesserad och fången. Gift 1701 med Maria Hoffman, född 1685, död 1750-05-15, dotter av guvernementskamreraren Hoffman i Narva.

Barn:

 • Johan, född 1702, död 1711.
 • Carl Leonard, född 1703, död 1704.
 • Jakob, född 1705, död s. å.
 • Christina Catharina, född 1706 i Savolaks, död 1780 i Rantasalmi socken. Gift 1727-06-24 med majoren Gustaf Henrik Ehrnrooth B, född 1692, död 1759.
 • Efraim, född 1708, död 1709.
 • Helena, född 1709, död 1717.
 • Leonard, född 1711, död s. å.
 • Gustaf, född 1712. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 18
 • Samuel Jakob, född 1714. Korpral vid Savolaks regemente. Död 1733.
 • Efraim, född 1718, död s. å.
 • Maria, född 1720, död 1791-09-25 i Rantasalmi socken. Gift 1:o med kronofogden i Savolaks nedredels härad Brynolf Brunow. Gift 2:o med dennes efterträdare i häradet, hovsekreteraren Henrik Martini, född 1725, död 1785.
 • Anders Johan, född 1724, död 1731.
 • Charlotta Helena, född 1726, död s. å.

TAB 18

Gustaf (son av Samuel Jakob, Tab. 17), född 1712. Fänrik vid Savolaks regemente. Död 1742-02-28 Visulaks å. 4/3. Han bevistade slaget vid Villmanstrand 1741-08-22 och blev där fången. Gift med Elsa Margareta Fieandt, adlad von Fieandt, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1746-08-05 med kaptenen Carl Fredrik Jägerhorn af Spurila, född 1722, död 1793), född 1718-11-01 i Sibirien, död 1790-07-15 i S:t Michels socken i Finland, dotter av majoren Johan Henrik Fieandt och Elisabet Sofia Tawaststjerna.

Barn:

 • Samuel Jakob, född 1738. Kapten. Död 1786. Se Tab. 19
 • Johan Henrik, född 1741. Överste. Död 1790. Se Tab. 22

TAB 19

Samuel Jakob (son av Gustaf, Tab. 18), född 1738-12-09 i Rantasalmi socken. Volontär vid Savolaks regemente 1751-04-11. Rustmästare vid Cronhielms regemente 1755-10-22. Sergeant vid Hessensteins regemente 1757-05-12. Sergeant vid artilleriet 1759. Styckjunkare därst. 1760-07-21 konstit. fänrik vid major Cederströms grenadjärbataljon 1761-10-21. Fänrik vid Savolaks regemente 1763-09-21. Löjtnant därst. 1771-06-05. Kapten 1778-01-21. Död 1786-06-03. Gift 1773-12-27 med Anna Sofia Tawast, född 1756-01-02, död 1805-10-05, dotter av överstelöjtnanten Torsten Tawast och hans 2:a fru friherrinnan Eva Sofia Rehbinder.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1775. Löjtnant. Död 1808. Se Tab. 20
 • Salomon, född 1781. Kapten. Död 1822. Se Tab. 21

TAB 20

Carl Gustaf (son av Samuel Jakob, Tab. 19), född 1775-02-22 i Kuopio socken. Volontär vid Savolaks regemente 1776. E. fänrik därst. 1784-11-05. Kadett på Haapaniemi 1785. Utexaminerad 1793-06-23. Fänrik vid nämnda regemente 1795. Löjtnant i armén 1802-07-07 sekundlöjtnant vid regementet 1808-07-29. Bevistade finska kriget och därunder död 1808-11-01 i Torneå. Gift med Lovisa Magdalena Aminoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-01-15 med sin svåger kaptenen Salomon Hästesko af Målagård, född 1781, död 1822), född 1776-12-16, död 1853-02-04 Nygård

 • Barn
 • Hedvig Sofia, född 1800-04-22, död 1860-10-19 i Gamla Karleby. Gift 1:o 1822-07-22 Braseborg Gift 2:o 1838-08-07 med sin moders kusin kaptenen Gustaf Vilhelm Aminoff, född 1793, död 1843.
 • Samuel Vilhelm, född 1807-02-18 död 1808-08-14 i Jorois socken.

TAB 21

Salomon (son av Samuel Jakob, Tab. 19), född 1781-07-18 i Jorois socken. Volontär vid Savolaks regemente 1782. E. fänrik därst. 1785-08-15. E. kornett vid livdragonregementet 1786-06-02. Kadett på Haapaniemi 1791–1798. Fänrik vid Savolaks regemente 1798-08-27. Löjtnant vid karelska jägarregementet 1807-12-08. Bevistade finska kriget och erhöll GMtf 1808. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1820-01-12 under nr 14. Död 1822-05-25 Braseborg Gift 1810-01-15 med sin broders änka Lovisa Magdalena Aminoff i hennes 2:a gifte, född 1776-12-16, död 1853-02-04 Nygård

Barn:

 • Carl Torsten Vilhelm, född 1810-11-02, död 1813-04-28.
 • Anna Lovisa, född 1812-05-25, död 1864-01-11 i Helsingfors. Gift 1831-08-28 på Braseborg med häradshövdingen i Österbottens nedre dels övre domsaga Johan Fredrik Tujulin, född 1803-01-21, död 1859-12-28 i Gamla Karleby.

TAB 22

Johan Henrik (son av Gustaf, Tab. 18). Född 1741-02-24 i Savolaks. Kadett vid artilleriet 1754. Student i Åbo5 1755-07-15. Sergeant vid von Saltzas värvade regemente 1758-05-31. Stabsfänrik vid Hessensteinska regementet 1761-05-05. Transp. till Savolaks regemente 1765-05-01. Livdrabant 1770-05-22. Kapten vid Savolaks jägare s. å. 29/5. RSO 1772-05-28. Kapten vid Åbo läns regemente 1773-04-22. Major i regementet 1777-06-06. Överstelöjtnant 1781-08-20. Överste och chef för regementet2 1787-04-26. Halshuggen 1790-09-08 Ladugårdslandstorget Gift 1770-04-08 i Åbo med Beata Helena von Morian, född 1754-05-28 Mälkkilä

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1771-12-07. Korpral vid Åbo läns regemente 1776. E. kornett vid livdragonregementet 1780-04-12. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1786-06-02. Kapten därst. 1793-02-25. Avsked9 1810-05-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 14 bland adelsmän. Död ogift 1823-10-16 på Svartå bruk i Karis socken.
 • Bernt Otto, född 1773, död 1774.
 • Charlotta Helena Margareta, född 1775-08-14, död 1850-12-10 Dalsbruk. Gift 1799-12-25 på Mälkkilä med bergsrådet Wolter Petersen, adlad af Petersen (finsk adelsman och introd. på riddarhuset i Finland under nr 166), född 1774-10-25, död 1841-12-13, brorson till hovintendenten Carl Petersen, adlad och adopt. af Petersens.
 • Bror, född 1777, död 1778-08-08 i Åbo.10
 • Anna Sofia, född 1781, död 1822-08-21 i Nådendal. Gift 1805-07-24 Pavais

TAB 23

Carl (son av Samuel Jakob, Tab. 17), född 1717-01-16 i Bollnäs. Volontär vid Savolaks regemente 1731-02-01. Avsked 1735. Volontär vid artilleriet 1737. Fältväbel vid Willebrands värvade regemente 1740. Fänrik därst. 1744-04-12. Löjtnant 1749-03-15. Regementskvartermästare 1750-12-31. Stabskapten 1754-12-30. RSO 1755-01-11. Kapten s. å. 22/2. Kapten vid gamisonsregementet i Göteborg 1757-05-06. Avsked 1776-02-07. Död 1789-03-08 på Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län. 'Han blev vid Villmanstrand skjuten genom högra låret av en muskötkula, av ryssarna spolierad inpå blotta kroppen samt fången förd till Kolomna, därifrån han efter tvenne år lösgavs.'. Gift 1:o 1749-04-09 med Charlotta Kamp, född 1729-05-15 död i barnsäng 1755-03-02, dotter av tullförvaltaren i Marstrand Lars Kamp och hans 1:a hustru Elisabet Branth. Gift 2:o 1761-03-10 Dingelvik med stiftsjungfrun Brita Lovisa Adelheim, född 1742-08-24, död 1764-08-22 i Göteborg i barnsäng, dotter av bruksägaren och bergsrådet Johan Borgström, adlad Adelheim, och hans 2:a fru Anna Lisa Hjertzeel. Gift 3:o 1768-06-07 i Göteborg med Elisabet Nissen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1742 med handlanden i Göteborg Niklas Sahlgren Jakobsson, född 1717, död 1762)6, döpt 1721-01-18 i Göteborg, död 1793-01-31 på, Sällerhög, dotter av handlanden och kommissarien Erik Nissen och Maria Calms.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1750-03-30, död 1800-12-21, på Sällerhög. Gift 1768-06-00 i Göteborg med majoren Gerhard Gabriel Stuart, född 1717, död 1799.
 • 1. Lars Samuel, född 1752-02-12. Extra kadett. Död 1765-08-28 på Ostindiska kompaniets skepp Riksens Ständer.
 • 1. Gustaf, född 1753. Sjökapten. Död 1822. Se Tab. 24
 • 1. Carl, född tvilling 1755-04-27, död s. å. 11/5.
 • 1. Elisabet, född tvilling 1755-04-27, död s. å. 8/5.
 • 2. Anna Christina, född 1762, död barn.
 • 2. Johan Adolf, född 1763, död 1764.
 • 2. Carl Johan, född 1764, död barn.

TAB 24

Gustaf (son av Carl, Tab. 23), född 1753-01-26. 2. Styrman på Ostindiska kompaniets skepp Gustaf III 1796. Kapten i samma kompanis tjänst. Död 1822-09-20 i Borås. Gift 1:o 1781 i Stockholm med Anna Catharina Lindmarck i hennes 1:a gifte, från vilken han 1791 blev skild (gift 2:o 1793 med kaptenen Carl Peter von Stierneman, född 1757, död 1825), född 1756, död 1817-05-06 på Södra Rangstad i Sorunda socken, Stockholms län, dotter av brukspatronen Carl Anton Lindmarck och Juliana Kammecker. Gift 2:o 1795-03-18 med Christina Sofia Leiditz, född 1758, död 1838-03-07 i Göteborg.

Barn:

 • 1. Carl Julius Gustaf, född 1783. Major. Död 1846. Se Tab. 25.
 • 1. Juliana Charlotta Antoinetta Elisabet, född 1786-12-24, död ogift 1844-05-05 i Stockholm.

TAB 25

Carl Julius Gustaf (son av Gustaf, Tab. 24), född 1783-04-14 i Stockholm. Fänrik vid Hälsinge regemente 1790-03-24. Student i Uppsala. Officersexamen 1802-04-30. Bevistade finska kriget och erhöll GMtf 1808-06-00. Löjtnant 1810-04-10. Kapten 1813-04-13. Majors karaktär 1816-04-09. Major i armén och avsked från regementet s. å. 30/4. Avsked ur armén 1843-02-25. Död 1846-01-26 i Stockholm. 'Han bevistade kampanjerna i Norge och Finland samt var därunder bl. a. med i affärerna vid Masterud och Oravais.' Gift 1817-10-20 på Lindholmen med friherrinnan Christina Eleonora Leijonhielm, från vilken han 1821 blev skild, född 1796-08-15 Karlsby, död 1881-06-24 i Stockholm, dotter av översten och generaladjutanten, friherre Gottlieb David Carl Leijonhielm, och hans 1:a fru Altéa Juliana Rosenstierna.

Barn:

 • Charlotta Ulrika Matilda Eleonora, född 1818-11-06, död 1825-09-19.
 • Carl Nils Gustaf, född 1821-01-10 i Brännkyrka socken, Stockholms län. Student i Uppsala. Sergeant vid livbeväringsregementet 1838-08-13. Avsked 1840-12-14. Sergeant vid Hälsinge regemente 1841-03-31. Avsked. Lantbrukare. Kommissionär i Stockholm. Död ogift 1856-12-02 på Serafimerlasarettet därst.

TAB 26

Anders (son av Anders Lindvedsson Hästesko, Tab. 5), till Målagård i Mola socken och Gammelby i Pernå socken. Korpral vid Viborgs kavalleriregemente 1664. Kornett därst. 1669-06-30. Löjtnant 1676. Regementskvartermästare s. å. 28/11. Ryttmästare 1677, men avskedad s. å. 15/11. Sålde 1704-08-03 släktens stamgods, Målagård, till landskamreraren Lars Malm. Gift med Ebba Wildeman, fången förd till Ryssland och död i fångenskapen8 dotter av överstelöjtnanten Samuel Wildeman, och Barbro Lilliebrunn.

Barn:

 • Arvid Johan, född 1668-08-20, död 1691-02-11 och begraven i Jääskis kyrka, där hans vapen uppsattes. Ernst Johan. Kapten. Död 1719. Se Tab. 27.
 • Barbro Christina, levde 1724. Gift med kvartermästaren Otto Christoffer Grönhjelm.
 • Brita. Gift. Ingick 1724 med sin syster och brodern Anders förlikning om Gammelby.

TAB 27

Ernst Johan (son av Anders, Tab. 26). Fänrik vid Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-12-07. Löjtnant därst. 1701-03-13. Kapten 1705. Fången vid Viborg 1710-06-15. Död 1719-10-21 i Dimianski. Gift med Agneta Kåftman, levde änka 1741, satt fången i Ryssland med sin man.

Barn:

 • Eva Maria, född 1710, död 1750-01-04 på Brusila i Gustav Adolfs socken i Finland. Gift 1:o med sin faders kusin majoren Leonard Hästesko af Målagård i hans 2:a gifte, född 1671, död 1738. Gift 2:o med majoren Peter Gustaf von Dellwig, född 1713-04-25 i Tobolsk, död 1791-03-19 i Kangasala socken.

TAB 28

Anders (son av Anders, Tab. 26), född 1674 på Målagård. Volontär vid Viborgs infanteriregemente 1692. Förare vid Viborgs fördubblingsinfanteriregemente 1700. Fänrik därst. 1703-05-02. Löjtnant vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1706-06-09. Premiärlöjtnant vid Nylands ord. infanteriregemente 1709-12-00. Kaptens karaktär 1723-10-24. Avsked 1732-04-01. Död i början av år 1744. Han bevistade striderna vid Systerbäck 1703-07-09 och vid Neva 1708-08-30. Fången 1710-06-15 vid Viborg, sedan han blivit sårad i vänstra sidan, och förd först till Novgorod, sedan till Moskva och slutligen till Sibirien. Hemkom i juni 1722. Gift 1:o med Hebla Catharina Sabelhierta, från vilken han 1729-06-03 blev skild, emedan hon övergivit honom och rest till Ryssland, begraven 1752-02-15 i Viborg15, dotter av ryttmästaren Jakob Sabelhierta, och Margareta Ekestubbe. Gift 2:o med Margareta Reincke, född 1700-06-29, död 1773-01-22 Kägra

Barn:

 • 1. Anders, död i Ryssland.
 • 1. Charlotta. Gift med guvernementsrådet i ryska Finland Abraham von Hägg.
 • 2. Christina Catharina, född 1731, död 1783-07-21 på Kägra. Gift 1751 med fänriken David Wång, född 1725, död 1789-12-02 på Kägra.
 • 2. Tre omyndiga barn levde 1755.

TAB 29

Mårten Lindvedsson Hästesko (son av Lindved Claesson den yngre, Tab. 4), till Närvelä säteri i Uskela socken. Kornett vid ryttmästaren Johan Jägerhorns ryttare. Dömd 1626 av Åbo hovrätt att plikta hundra daler smt för »sina fauter». Blev, jämte brodern Anders, på ättens vägnar introd. 1633 under nr 187. Död 1672 och begraven s. å. Gift 1:o före 1638 med Elisabet Jägerhorn af Spurila, död före 1650, dotter av löjtnanten Henrik Claesson (Jägerhorn af Spurila) och Elisabet Ljuster. Gift 2:o med Anna Gyllenhierta, död 1667, dotter av majoren Johan Christersson Gyllenhierta, och Margareta Frille.

Barn:

 • 1. Johan. Regementskvartermästare. Död 1672. Se Tab. 30
 • 1. Hebla, levde 1663. Gift 1:o med korpralen Johan Pontusson, till Kallela i Masku socken, död 1656 i Polen. Gift 2:o 1659 efter 29/11 med Casper Hästesköld.
 • 2. Mårten. Kornett vid Flemings värvade finska kavalleriregemente 1678–1679. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente. Död omkr. 1695. Han ärvde Seitsola säteri i S:t Andreæ socken efter sin ogifta faster och Mainiemi säteri i Kimito socken efter sina mostrar. Gift med Anna Elisabet Leijonanckar, född 1654-07-11, död barnlös, dotter av kommerserådet Daniel Young, adlad Leijonanckar, nr 778, och hans 1:a fru Catharina Jonasdotter.
 • 2. Catharina, död 1713. Gift 1672-10-21 Tieksmäki
 • 2. Maria, vistades under stora ofreden i Stockholm. Gift 1695-08-12 Kaukelma

TAB 30

Johan (son av Mårten Lindvedsson Hästesko, Tab. 29), till Karjaskylä i Uskela socken samt, genom sitt gifte, Krööpilä i Töfsala socken. Fänrik vid Karelens infanteriregemente 1653. Löjtnant därst. 1667. Regementskvartermästare. Död 1672-04-08 i Töfsala socken, ihjälslagen av »illgärnmgsmän» och begraven s. å. 5/5. Han var trolovad (och två gånger lyst) med Barbro Spåra (Silfverspåre), men av domkapitlet skild. Gift 1670 med Maria Anckarsköld, levde 1692, dotter av korpralen Arvid Göransson Anckarsköld och Maria Stierna, av finsk uradel.

Barn:

 • Margareta, död späd och begraven 1672 med fadern i Töfsala kyrka

TAB 31

Gustaf (son av Mårten Lindvedsson Hästesko, Tab. 29), till Paarskylä i Bjärnå socken och Hevonpää (sedan Viksberg) i Pemars socken. Musketerare vid generalmajor Grothusens regemente. Kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente. Kornett därst. 1675. Löjtnant 1679-08-12. Ryttmästare. Avsked för sjuklighet 1695-06-05. Flyktade under stora ofreden till Stockholm. Död där 1721-10-11. Han blev vid Anklam i Pommern i okt. 1675 skjuten med tvenne kulor genom ena benet. Han har genom förväxling blivit insatt på ätten Hästesko-Fortunas riddarhusgenealogi. Gift 1:o 1695-03-12 med Helena Elisabet Rosenlew i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente Anders von Scharffenberg), född 1661-03-10, död 1699-09-25 på Hevonpää och begraven s. å. 19/11 dotter av majoren Ertman von Schlow, adlad Rosenlew, nr 1009, och Gertrud Dorotea von Kneben. Gift 2:o med Maria von Löwe, levde 1721, dotter av kaptenen Gert Magnus von Löwe, nr 1739, och Beata Stålarm.

Barn:

 • 1. En son. Kornett vid överste von Tiesenhausens kavalleriregemente. Död ogift 1710.
 • 1. Ertman, född 1696. Löjtnant. Död 1756. Se Tab. 32
 • 1. Helena Elisabet, född 1697-11-27 på Hevonpää. Hon sålde jämte brodern Ertman 1722 sitt fädernegods Paarskylä. Gift 1724-01-27 i Karlskrona med skomakaremästaren Mårten Blackare i hans 2:a gifte.

TAB 32

Ertman (son av Gustaf, Tab. 31), född 1696 i Kimito socken i Åbo län. Volontär vid amiralitetet 1712. Kommenderad på örlogsskeppet Öland. Var 1713 på örlogsskeppet Werden i aktion med ryska skepp mellan Hogland och Helsingfors. E. arklimästare 1715. Arklimästare 1716-07-13. Konstapel 1724-09-12. Löjtnant 1741-06-11. Död 1756-08-21 och jordfäst s. å. 25/8 i Karlskrona. Gift 1:o 1723-05-28 i nämnda stad m. Christina Blom, död 1728-01-31. Gift 2:o 1728-12-18 i Karlskrona med Margareta Charlotta Lönqvist, död 1743-05-16 i Karlskrona och begraven s. å. 17/9, dotter av aktuarien vid amiralitetskollegium Lönqvist. Gift 3:o 1746-10-15 i nämnda stad med Anna Catharina Torsk, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralitetslöjtnanten Burman), död 1749-07-12, dotter av amiralitetskaptenen Lars Torsk. Gift 4:o 1750-03-30 med Brita Wahlbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762-11-01 i Karlskrona med amiralitetskaptenlöjtnanten Holger Caton), född 1727, dotter av kompaniskrivaren Christian Wahlbeck.

Barn:

 • 1. Helena Elisabet, döpt 1724-01-25 i Karlskrona, begraven där 1765-02-22. Gift 1763-01-16 i nämnda stad med amiralitetsarklimästaren Carl Gustaf Wulff i hans 1:a gifte (gift 2:o 1766-10-12 i Karlskrona med Ulrika Wittberg, född 1740-08-12, död änka), döpt 1735-01-04 i Karlshamn, död 1807-01-05 i Karlskrona. [7]
 • 1. Carl Gustaf, född 1725-08-11. Kotferdikarl. Död 1744-03-29 i Karlskrona.
 • 1. Sara, född 1727-11-27 i Karlskrona, död barn.
 • 2. Gerhard Johan, född 1729-12-02, död som barn.
 • 2. Johan Adolf, född 1731-09-15, död som barn.
 • 2. Anders, född 1732-11-03, död som barn.
 • 2. Johan Adolf, född 1734. Medelstyrman. Död 1809. Se Tab. 33.
 • 2. Lennart, född 1735-12-08. Död barn.
 • 2. Mårten, född 1737-04-03 i Karlskrona. Död barn.
 • 2. Lennart, född 1738-04-29 i Karlskrona.
 • 3. Sara Catharina, född 1747-08-09 i Karlskrona, död 1749-03-20
 • 3. Laurentius, döpt 1748-12-07 i Karlskrona, död 1749-09-15.
 • 4. Gustaf Christian, född 1751. Skeppsgosse vid amiralitetet.
 • 4. Carl Henrik, född 1753. Överstyrman. Död 1791. Se Tab. 34.
 • 4. Ingrid Christina, född 1755-05-28, död 1795-06-12 i Karlshamn. Gift där 1780-01-18 med segel- och kompassmakaren Jakob Åhsberg i hans 1:a gifte, född 1756-05-28 i Karlshamn, död där 1820-10-12.

TAB 33

Johan Adolf (son av Ertman, Tab. 32), född 1734-10-24 i Karlskrona. Lärstyrman 1762-10-30. Medelstyrman vid amiralitetet i Karlskrona. Död där 1809-01-31. Påstod sig vid 1765 och 1771 årens riksdagar vara av Portuna Hästesko-ätten. Gift 1:o 1756-12-03 i Karlskrona med Brita Christina Hasselqvist i hennes 2:a gifte, död 1772 och begraven s. å. 16/8 i Karlskrona, dotter av sergeanten vid Kronobergs regemente Ingemar Hasselqvist samt änka efter lärstyrmannen Martin Lorentz Lund. Gift 2:o 1773-02-19 i Karlskrona med Christina Maria Kjellman, född 1734, död 1808-10-12 i Karlskrona.

Barn:

 • 1. Catharina Charlotta, född 1761-12-12, död 1762-01-18.

TAB 34

Carl Henrik (son av Ertman, Tab. 32), född 1753. Skeppsgosse vid amiralitetet i Karlskrona. Slutligen överstyrman därst. Drunknade 1791-04-20 och begraven s. å. 15/7 på Aspö. Gift 1:o 1780-10-12 i Karlskrona med Helena Sofia Österberg, född 1749, död 1788-07-02 i Karlskrona. Gift 2:o 1790-03-19 i nämnda stad med Margareta Elisabet Hjortsberg, född 1762, död 1795-11-03 i Karlskrona.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1780-10-10 i Karlskrona, liksom syskonen.
 • 1. Anna Christina, född 1781-11-13, död 1805-05-20 i Döderhultsvik. Gift 1805-04-09 Kräkerum
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1783-10-14.
 • 1. Carl Fredrik, född 1786-01-06, död s. å. 13/4.
 • 1. Johan Aron, född 1787-07-12 död 1790-08-19 i Karlskrona.
 • 2. Carl Gustaf, född 1791-11-16, död 1792-01-15.

Källor

1Bf. 2KrAB. 3Wä. 4Lk. 5Lå. 6Öa VIII s. 120. 7Västra Linnefors, Svenska slägter h. 4. 8At (P). 9At (P). 10Åbo. 11Björneborgs kyrkoarkiv. 12Kangasala kyrkoarkiv. 13Uleåborgs kyrkoarkiv. 14Pargas kyrkoarkiv. 15Tavastkyrö kyrkoarkiv. Medd. ny aman. R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: