:

Wallenstierna nr 1034

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wallenstierna nr 1034 †

Adlad 1678-02-28, introd. 1686. Utgången på svärdssidan 1928. 1928-12-20.

Ätten Wallenstiernas stamfader Anders Persson i Grubbe hade förutom sonen Per Andersson Grubb en yngre son Jakob Andersson, som ännu 1543 bodde i Grubbe. Från denne uppgives adliga ätten af Grubbens, härstamma, ehuru sambandet mellan honom och nämnda ätts med visshet kände äldste stamfader Anders Grubb, född 1661, icke kunnat utredas. Från Per Andersson Grubbs dotter Dorotea Persdotter Grubb, gift med kyrkoherden i Vadstena Clemens Laurentii Gevaliensis, vilkas sonsöner upptogo namnet Grubb, härstamma adliga ätterna Grubbenhielm, och Grubbenfelt. – Ätten, som utgrenat sig i friherrliga ätten Wallenstierna, immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 28 januari 1818 under nr 77 bland adelsmän, men utgick därstädes redan 1854.

Wallenstierna A103400.jpg

TAB 1

Anders Persson i Grubbe by i Umeå landsförsaml., Västerbottens län. Uppgives varit underlagman i Västerbotten. Erhöll lappskatten i Umeå socken i förläning1 1526-10-22. Gift med Maria Jakobsdotter, som levde 1529, dotter av underlagmannen Jakob Andersson i Bure i Skellefteå socken, Västerbottens län.

Barn:

 • Per Andersson Grubb. Borgmästare i Gävle (1525).

Barn:

 • Dorotea Persdotter Grubb, gift 1578 med kyrkoherden och Johan IIIs hovpredikant Clemens Laurentii Gevaliensis, farfader till Clemens Persson Grubb, adlad Grubbenhielm.
 • Andreas Petri Grubb, född 1525 i Gävle. Promov. magister utomlands. Lär hava varit sekreterare hos konung Erik XIV. Kyrkoherde i Luleå 1569. Bevistade riksdagen i Stockholm 1571. Var prost över Västerbottens norra kontrakt 1586 och underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1611 enl. gravstenen över honom i Luleå kyrka. Under hans tid förstördes prästgården i Luleå genom vådeld sommaren 1588, varvid han miste all sin egendom. [2]. Gift med Christina Samuelsdotter.

Barn:

 • Samuel Andreæ Grubb. Professor i grekiska vid universitetet i Uppsala 1608. Kyrkoherde i Östervåla pastorat av Uppsala ärkestift 1612. Död 1662-06-09. [2] Gift 1:o 1609 med Christina Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med professorn i Uppsala Elias Magni Rhalambius, död 1608 och i detta gifte moder till häradshövdingen Magnus Rhalambius, adlad Rålambstierna), död 1618, dotter av ärkebiskopen Olaus Martini och Ragnhild Håkansdotter. Gift 2:o med Sara Åkesdotter.

Barn:

 • 1. Olof Samuelsson, adlad Wallenstierna, till Hännälä i Kakskerta socken och Korpola i Sagu socken, båda i Finland. Född 1611-02-03 i Uppsala. Student därst. 1629-02-00 och vid flera utrikes universitet. Auskultant i Åbo hovrätt 1638-05-09. Handlingsskrivare därst. 1639. Aktuarie 1640-05-12. Vice sekreterare i hovrätten och tillika lagläsare i Kimito friherrskap 1641 samt dessutom underlagman i Norrfinne lagsaga 1645-05-02–1653. Assessor i hovrätten 1652-11-13. Tillika häradshövding i Lill-Savolaks domsaga 1658–1680. Adlad 1678-02-28 (introd. 1686 under nr 1034). Häradshövding i Masku och Vemo härader 1680-12-30. Död 1687-02-01 och begraven s. å. 10/4 i Åbo domkyrka, där han för 700 daler kopparmynt inköpt gravkor och varest hans vapen uppsattes. 'Han kom 1634 till Frankfurt am Main, varifrån han följde ambassadören greve Johan Oxenstierna till England, där han av honom understöddes med stipendium och uppehöll sig någon tid vid akademierna i Oxford och Cambridge. Reste därifrån till Leiden och hemkom 1636 över Amsterdam. Följde året därpå sin halvbroder, assessorn Magnus Rålambstierna till Åbo och ärvde sedermera efter honom åtskilliga gods.’ Gift 1643 med Beata Pedersdotter, begraven 1693-05-01 i Åbo domkyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Kalajoki i Österbotten Petrus Michaelis, Arctophilacius, och Magdalena Östensdotter Sursill samt faster till assessorn Peter Kalling, adlad Kalling.

Barn:

 • Samuel, född 1644. Vice landshövding. Död 1694. Se Tab. 2
 • Magdalena, född 1645, begraven 1685-11-29 i Åbo domkyrka. Gift 1:o 1667-10-17 med jur. professorn vid Åbo universitet, jur. utr. doktorn Olaus Olai Wexionius i hans 2:a gifte, född 1626, död 1671-04-20, broder till häradshövdingen Mikael Olai Wexionius, adlad Gyldenstolpe. Gift 2:o 1674-03-01 med biskopen i Viborg doktor Johannes Henrici Flachsenius i hans 1:a gifte, född 1636-04-00, död 1708-07-11.
 • Christina, död 1731. Gift med assessorn Erik Falander, adlad Tigerstedt, född 1640, död 1697.
 • Margareta. Gift med assessorn i Åbo hovrätt Samuel Petræus, begraven 1685-04-21 i Åbo domkyrka

TAB 2

Samuel (son av Olof Samuelsson, adlad Wallenstierna, Tab. 1), till Hännälä och Korpola. Född 1644. Student i Åbo 1653. Auskultant i Åbo hovrätt 1662. Vice fiskal därst. 1664-10-11. Advokatfiskal 1672-03-07. Assessor 1674-07-29. Vice landshövding i Åbo och Björneborgs län 1687-03-25. Avsked från assessorsbefattningen 1694-03-21. Död s. å. i Åbo och begraven s. å. 13/12 i Åbo domkyrka. Gift 1668-10-15 i Åbo med Christina Wernle, begraven 1695-07-02 i Åbo domkyrka, dotter av ränt- och proviantmästaren vid Åbo slott Baltasar Wernle och Catharina Gubbertz samt syster till assessorn Johan Wernle, adlad Wernle.

Barn:

 • Beata, född 1669, begraven 1695-07-30 i Åbo domkyrka. Gift 168(7) med assessorn Anders Gyllenkrok, i hans 1:a gifte, född 1652, död 1710.
 • Catharina Charlotta, född 1671, död 1735-04-07 och begraven s. å. 15/4 i Åbo domkyrka. Gift 1701-03-26 i Reso socken med professorn och bibliotekarien i Åbo Anders Pryss i hans 1:a gifte, född 1671, död 1746, farfader till kaptenen Anders Johan Pryss, adlad och adopt. Prytz.
 • Olof, född 1672. Hovrättsråd. Död 1740. Se Tab. 3
 • Samuel, född 1674. Överste. Död 1733. Se Tab. 14
 • Baltzar, död barn.
 • Christina, död ogift.
 • Baltzar, född 1680. Soldat vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703. Underofficer därst. s. å. Transp. till Västmanlands regemente 1704. Sekundfänrik därst. 1705-07-01. Sekundlöjtnant 1707-07-11. Kapten vid livdragonregementet 1708. Stupade ogift vid stormningen av Veprik 1709-01-07. [3]

TAB 3

Olof (son av Samuel, Tab. 2), till Kungshamn i Alsike socken, Stockholms län, som han fick 1721 genom sitt 2:a giftermål. Född 1672-05-20 i Åbo. Student därst. 1684. Auskultant i Svea hovrätt. Sekreterare hos hovrättens president greve Lars Wallenstedt med lön på hovrättens stat och tillika sekreterare hos bemälde greve i dennes egenskap av preses i justitierevisionen. Häradshövding i Vemo och Nedre Satakunta härader i Finland 1704-03-24. Assessor i Åbo hovrätt 1721-01-10. Hovrättsråd därst. 1737-09-19. Död 1740-02-23 i Åbo och begraven s. å. 6/3 i domkyrkan därst. Gift 1:o med Agnes Margareta Ribe, född 1677, död 1720, dotter av hovkirurgen Mattias Bernhard Ribe och Margareta Rosina Salvia samt syster till arkiatern Mattias Ribe, adlad Riben. Gift 2:o med Brita Eleonora Lillieflycht, döpt 1685-02-09 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1736-05-23 i Åbo och begraven s. å. 27/5 i domkyrkan därst., dotter av lagmannen Gabriel Emporagrius, adlad Lillieflycht, och Maria Björnklou.

Barn:

 • 1. Christina Margareta, född 1701-04-10 och döpt s. å. 11/4 i Stockholm, död 1710-11-05 i pesten.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1703-10-12, död 1754-05-19. Gift 1741-09-29 i Åbo med lektorn vid Åbo katedralskola, professorn Herman Ross i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Maria von Rohr, född 1711-07-01, död 1762-02-21 i Åbo, dotter av överstelöjtnanten Joakim von Rohr, och Catharina Charlotta Klingenberg), född 1707, död 1777.
 • 1. Samuel, född 1704-12-10 i Reso socken. Var jaktjunkare 17294. Ryttmästare i hessen-casselsk tjänst. RSO 1748-11-17. Sist hessisk generalmajor. Död ogift 1798.
 • 1. Bernt, friherre Wallenstierna, född 1707. Generalmajor. Död 1772. Se friherrligaätten Wallenstierna.
 • 1. Carl Mattias, född 1709. Kommendörkapten. Död 1774. Se Tab. 10.
 • 1. Edvard, född 1711-01-21, död s. å. 9/4.
 • 1. August, född 1712. Överste. Död 1777. Se Tab. 11
 • 1. Agnes Margareta, född 1713-08-17, död 1759-08-16 i Annerstads socken, Kronobergs län och begraven s. å. 25/8. Gift 1736-06-06 i Åbo med översten Mauritz Johan von Gertten, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1774.
 • 1. Ulrik, född 1714. Lagman. Död 1772. Se Tab. 12
 • 1. Gustaf, född 1718-05-11, död 1720.
 • 2. Eva Christina, född 1722, död 1775-11-15 på sin gård Skäggesta i Barva socken, Södermanlands län. Gift 1:o 17409 med kaptenen Ernst Fromhold von Tiesenhausen, från vilken hon 1752-07-15 blev skild9, död 1763. Gift 2:o 1753-10-005 med hovsekreteraren Martin Lundius, född 1718, död 1785-07-26 i Strängnäs.
 • 2. Christina Lovisa, född 1723-10-10, död 1795-02-28 i Strängnäs. Gift 1743-11-22 med löjtnanten Georg Johan von Köhnnigstedt. Född 1707, död 1778.
 • 2. Gabriel Adolf, född 1727-03-19. Drunknade 1743-01-18 på resa till Uppsala.

TAB 4

Olof (son av Olof, Tab. 3), född 1705-11-30 i Reso socken. Volontär vid livgardet 1726. Förare därst. 1728. Sergeant 1732-09-19. Adjutant 1733-10-15. Löjtnant 1741-05-26. Avsked såsom major i armén 1743-09-28. RSO 1751-12-04. Död 1752-06-14, i Torshälla socken, Södermanlands län. Bevistade kriget i Finland 1741–1743. Gift 1743-03-31 i Torshälla socken med Christina Carolina Gyllenanckar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1756-03-23 i Torshälla med Jakob Holmgren, som levde 1763), född 1728-11-19 i Uppland, levde 1763-05-05, dotter av överstelöjtnanten Gabriel Gyllenanckar, och grevinnan Dorotea Margareta Bonesana.

Barn:

 • Carl August, född 1745. Överste och generaladjutant. Död 1802. Se Tab. 5.
 • Olof Gabriel, född 1747. Överstelöjtnant. Död 1810. Se Tab. 9.
 • Agnes Margareta, född 1749-01-30 i Torshälla socken, död 1764-12-31 i Fors' socken.
 • Samuel Fredrik, född 1751-10-15 Väsby Död 1764-12-28 i Fors' socken.

TAB 5

Carl August (son av Olof, Tab. 4), född 1745-09-02 Väsby Student i Uppsala10 1761-11-06. Antagen i krigstjänst 1765. Sergeant vid Västmanlands regemente s. å. 12/1. Livdrabant 1767-08-19. Fänrik vid Hessensteinska regementet 1769-08-02. Löjtnant i armén 1772-08-14. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente s. å. 22/9. RSO s. d. Kapten vid sistnämnda regemente 1778-01-28. Premiärmajor vid livregementetsbrigadens lätta infanteri 1793-06-30. Överstelöjtnant vid värvade bataljonen därst. s. d. Avsked därifrån samt generaladjutant och överste i armén 1796-04-07. Död 1802-01-11 i Stockholm på gatan hastigt av slag. Gift 1783-11-04 i Stockholm med sin faders sysslings dotter Johanna Lovisa af Palén, född 1753-02-23, död 1802-03-02 i Stockholm av slag, dotter av lagmannen Erik Johan Paléen, adlad af Palén, och Anna Johanna Forséen.

Barn:

 • Johan August, född 1786-11-29, död ung.
 • Anna Charlotta, född 1787-12-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-03-01 Norrby
 • Elis Axel Gabriel, född 1790. Kapten. Död 1850. Se Tab. 6.
 • Christina Augusta, född 1791-11-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1869-02-15 Forsby. Gift 1816-04-25 i Stockholm med kommendörkaptenen Johan Christian Blomstedt, född 1775, död 1831.

TAB 6

Elis Axel Gabriel (son av Carl August, Tab. 5), född 1790-02-08 i Stockholm. Page hos hertiginnan av Södermanland 1808. Fänrik vid finska gardet s. å. 6/3. Löjtnant vid andra livgardet 1810-11-20. Kapten vid Upplands regemente 1815-02-21. Avsked 1820-05-09. Död 1850-06-24 Altuna. Gift 1815-09-14 Skytteholm med sin kusin både på fädernet och mödernet, stiftsjungfrun Sofia Albertina Wallenstierna, född 1794-06-22 i Stockholm, död 1867-12-26 Forsby, dotter av överstelöjtnanten Olof Gabriel Wallenstierna och Beata Charlotta af Palén.

Barn:

 • Lovisa Sofia Charlotta, född 1816-08-29 på Altuna, död 1898-03-29 på Forsby. Gift 1844-05-03 på Altuna med sin mosters mans brorson, underlöjtnanten friherre Johan Otto Raab, född 1816. Död 1861.
 • Carl Axel, född 1818. Kapten. Död 1895. Se Tab. 7

TAB 7

Carl Axel (son av Elis Axel Gabriel, Tab. 6), född 1818-01-06 Altuna. Volontär vid Upplands regemente 1837-08-19. Furir därst. 1836-07-26. Mogenhetsexamen. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1841-05-24. Löjtnant därst. 1846-03-05. Kapten 1859-07-02. RSO 1865-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1868-02-21. Död 1895-02-18 på sin egendom Altuna. Gift 1851-11-15 med Amalia Georgina Henrika Branting, född 1823-11-21, död 1895-01-15 på Altuna, dotter av ekonomidirektören Göran Gabriel Branting och hans 1:a fru Maria Helena Skogström.

Barn:

 • Axel Harald, född 1852-09-15 på Altuna, död ogift 1921-01-29 på nämnda sin egendom.
 • Carl Georg, född 1854. Sjökapten. Död 1928. Se Tab. 8.
 • Anna Sofia Amalia, född 1856-09-20, död ogift 1925-04-01 i Stockholm och begraven i Lunda socken. Ägde i många år Altuna.
 • Ellen Lovisa Erika, född 1860-06-25, död 1861-10-03 på Altuna.
 • Herman Otto, född 1863-04-19, död 1864-03-09 på Altuna.

TAB 8

Carl Georg (son av Carl Axel, Tab. 7), född 1854-02-25 Altuna. Anställd i handelsflottan. Avlade först styrmansexamen och sedan ångfartygsbefälhavarexamen. Sjökapten. Död 1928-12-20 i Preetz i Holstein (Heby förs., Kristianstad län, db) och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1905-09-26 i Helsingör med grevinnan Hildeborg Jutta Agnes Reventlow, född 1864-03-17. Död 1918-06-21 i Balingslöv i Stoby socken, Kristianstads län och begraven i Gudmuntorps socken, Malmöhus län. Dotter av danske greven Christian Detlev Frederik Wilhelm Ferdinand Reventlow och Hilda Charlotte Malvina Agnes Reventlow.

Barn:

 • Agnes Anna Amalia Hildeborg Malvina Fredrika, född 1910-03-05 i Rödeby socken, Blekinge län. Stiftsjungfru. Gift 1936-12-12 med arkitekten Max Hugo August Heini Biberstein, född 1909.
 • Carl Alfred Axel Georg Christian Detlof, född 1911-10-05 Rödebyholm
 • Hildeborg Elisabet Agnes Fredrikke Benedikte Sofia Georgina, född 1912-12-05 i Rödeby socken. Stiftsjungfru.

TAB 9

Olof Gabriel (son av Olof, Tab. 4), född 1747-03-17 Väsby. Volontär vid Västmanlands regemente 1763. Sergeant därst. 1764-04-17. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1766-06-30. Sekundlöjtnant därst. 1770-10-31. RSO 1772-09-12. Premiärlöjtnant s. å. 15/9. Kapten 1775-11-08. Major 1785-12-14. Överstelöjtnant och sekundchef för värvade bataljonen av livregementetsbrigadens lätta infanteri 1791-04-24. Avsked 1796-02-03. Död 1810-02-21 i Stockholm. Gift 1787-08-21 i Stockholm med sin faders sysslings dotter och sin broders svägerska Beata Charlotta af Palén, född 1755-06-09, död 1800-03-00 i Stockholm, dotter av lagmannen Erik Johan Paléen, adlad af Palén, och Anna Johanna Forséen.

Barn:

 • Johan August, född 1788-06-23, död ung.
 • Olof, född 1793-08-04, död 1795-12-01 i Stockholm.
 • Sofia Albertina, född 1794-06-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1867-12-26 Forsby. Gift 1815-09-14 Skytteholm med sin kusin både på fädernet och mödernet kaptenen Elis Axel Gabriel Wallenstierna, född 1790, död 1850.
 • Anna Margareta, född 1797-04-14. Stiftsjungfru. Död 1862-09-11 i Stockholm. Gift 1819-05-11 på Altuna med löjtnanten friherre Per Adam Claes Raab, född 1793, död 1821.

TAB 10

Carl Mattias (son av Olof, Tab. 3), född 1709-01-03 i Reso socken. Volontär vid amiralitetet 1724-01-04. Arklimästare därst. 1731-06-28. Löjtnant 1737-12-13. Konstit. varvslöjtnant 1738-03-28. Entledigad därifrån 1741-02-00. Löjtnant vid volontärregementet 1743. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1744-06-08. Amiralitetskapten 1754-05-04. Befälhavare å lastplatsen Grönsvärd i Pommern s. å. 31/10. RSO 1757-04-28. Kommendant å Peenemunde skans s. å. 25/9. Kommendörkapten 1760-08-11. Död 1774-03-01 i Karlskrona. 'Han fick 1732 den 4 febr. Tillstånd att träda i utrikes tjänst och gick då såsom matros till Cadiz och Sanlucar samt blev därunder förordnad till kvartermästare. For året därpå på ett holländskt handelsskepp till Genua, Livorno, Napoli di Romania och Smyrna, dit han var för andra gången 1738. Blev under pommerska kriget 1757 den 15 sept. fördriven från Grönsvärd av preussarna, då denna plats ruinerades och husen uppbrändes, varvid han förlorade en stor del av sina lösa egendom, bestående av matvaror samt koppar och tenn, och måste under starkaste elden med hustru och barn retirera till Wolgast. Kommenderades s. å. till Swinemünde för att igensänka farvattnet därstädes, varunder han utstod en svår eld från tvenne fientliga batterier samt skjutande en hel natt igenom av preussiska husarer och dragoner. Beordrades även s. å. till försänkningen i bartiska rännan och året därpå att bevaka Greifswalds redd samt slutligen 1759 i samma ändamål till svenska farvattnet.’ Gift 1:o 1738-03-21 i Karlskrona med Anna Maria Kruse, död 1754-09-04 i Karlskrona, dotter av en kommendör Kruse. Gift 2:o 1755-04-22 med Ulrika Charlotta Francken, född 1732-06-05, död 1758 i Volgast, dotter av teol. doktorn Johannes Fredericus Franck och Dorotea Ottilia Hauswolff samt syster till vice amiralen Hans Reinhold Francken, adlad von Francken. Gift 3:o 1759-04-03 i Karlskrona med Sofia Lovisa Osterman, född 1724-11-18 i nämnda stad, död där 1767-05-12, dotter av överinspektören och tulldirektören Christoffer Didrik Österman och Sofia Lovisa von Hauswolff. Gift 4:o 1767-12-22 på Söregärde i Ryssby socken, Kalmar län med Anna Böckert född 1718, död 1776-01-28 i Karlskrona, dotter av kyrkoherden i Söderåkra pastorat av Kalmar stift, Nikolaus Böckert och Maria Wahlsten.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta, född 1739-02-10 i Karlskrona, död änka 1768-01-04 i Stockholm. Gift 1760-12-23 i Karlskrona med löjtnanten Paul Fredrik Paulin.
 • 1. Margareta Sofia, född 1740-04-01 i Karlskrona, begraven där s. å. 20/5.
 • 1. Olof, född 1741-05-13 i Karlskrona. Gick i holländsk sjötjänst och levde ännu 1800 i Amsterdam i stor fattigdom.
 • 1. Ulrika Sofia, född 1742-10-06, död s. å. 9/11 och begraven s. å. 2/12 i Karlskrona.
 • 1. Christina Lovisa, född 1744-04-23 i Karlskrona, död 1745-04-06 och begraven s. å. 21/8 i Nättraby socken, Blekinge län.
 • 1. Johan Fredrik, född 1745-04-05 i Karlskrona. Begav sig i holländsk sjötjänst 1762 och gjorde på 1770-talet en sjöresa till Ostindien, varunder han skall hava dött.
 • 1. Ulrika Sofia, född 1746-11-12 i Karlskrona, död där 1763-04-03.
 • 1. Carl, född 1749-12-11 i Karlskrona, död s. å. 21/12.
 • 1. Anna Fredrika, född 1751 221/1 i Karlskrona, död där 1775-08-19. Gift 1773-04-02 i nämnda stad med adjutanten vid sjöartilleriet Andreas Gadelius i hans 1:a gifte, född 1746, död 1801.
 • 1. Christina Lovisa, född 1752-04-25, död s. å. 11/9 i Karlskrona.
 • 2. Dorotea Ulrika, född 1756-04-15 på Grönsvärd i Vorpommern, död 1824-06-25 på Skällenäs i Söderåkra socken, Kalmar län. Gift 1:o 1777-07-11 i Karlskrona med fortifikationskonduktören och adjutanten Mikael Henrik Strömberg, död 1781 före 3/9 i Karlskrona. Gift 2:o 1783-07-16 i Karlskrona med fänriken vid amiralitetet Johan Peter Svart, född 1744, död 1792-03-20 i Karlskrona. Gift 3:o 1793-05-25 i nämnda stad med flaggstyrmannen Johan Corler, född 1746, död 1812-04-30 på Skällenäs. Hon lät 1815-10-31 genom. Posttidningarna kalla sina halvbröder Olof och Johan Fredrik, om de levde, till emottagandet av arv efter hovjunkaren friherre Carl Gust. von Danckwardts änka, friherrinnan Anna Margareta Wallenstierna, som var hennes kusin.

TAB 11

August (son av Olof, Tab. 3), född 1712-01-27 i Åbo. Volontär vid livgardet 1733-08-22. Rustmästare därst. 1734-04-05. Sergeant 1737. Adjutant 1741-05-06. Löjtnant 1743-08-19. Stabsskapten 1749-05-09. Kapten med kompani 1752-06-11. RSO 1755-01-30. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1762-05-26. Överste i armén 1770-09-26. Genom byte överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1772-11-29. Avsked 1773-02-17. Död 1777-02-06 Forsa. Han bevistade kriget i Finland 1741, kommenderingen på Åland 1742 och pommerska kriget 1757–1762. Var under detta med i attacken på Swinemünde och Wollin. Gift 1768-09-02 på Lärkesholm i Örkelljunga socken, Kristianstads län med friherrinnan Vilhelmina Magdalena von Liewen, född 1737-05-13 på Lärkesholm, död 1785-08-24 i Kvenneberga prästgård Kronobergs län, dotter av generallöjtnanten friherre Bernt Vilhelm von Liewen, och grevinnan Anna Magdalena Taube.

Barn:

 • Annika Vilhelmina, född 1770-09-26, död s. å. 9/12.
 • Vilhelmina Margareta, född 1773, död 1790-09-28 på Varbergs fästning. Gift med majoren vid Kalmar regemente och kommendanten i Varbergs fästning, sedermera tullförvaltaren i Helsingfors Johan Natanael Montell i hans 1:a gifte (gift 2:o med Gustava Brandel, född 1782, död änka, dotter av löjtnanten Gustaf Brandel och Lovisa Sofia Ekendahl), född 1759, död 1807. [5]
 • Olof August, född 1776-02-27, död s. å. 29/5 på Forsa.

TAB 12

Ulrik (son av Olof, Tab. 3), till Perno i Reso socken i Finland. Född 1714-09-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1734-02-28. Extra ordinarie notarie därst. 1736-12-30. Kanslist 1741-10-16 och notarie 1744-10-31. Sekreterare 1747-09-17. Assessor 1750-06-13. Lagman i Karelen 1758-07-26. Död 1772-09-26 på Perno och begraven s. å. 1/10 i Reso kyrka. Gift 1739 med Margareta Lanæa, född 1722-04-29, död 1813-12-02 i Åbo, dotter av häradshövdingen och vice lagmannen Anders Lanæus och Christina Lostierna.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1740-12-11, död s. å. 27/12.
 • Margareta Ulrika, född 1744-01-10 på Perno, död ogift 1803-01-28 i Åbo.
 • Ulrik, född 1745-03-02 i Åbo, död 1748-01-08.
 • Christina Eleonora, född 1746-09-10, död 1747-12-24.
 • Anders Johan, född 1747-12-15. Student i Åbo 1759–1760. Auskultant i Åbo hovrätt. Extra ordinarie kanslist därst. 1762. Vice notarie. Död ogift 1775-06-26 på Perno.
 • Gustava Carolina, född 1749-08-29, död ogift 1830-05-06 i Åbo och begraven i Reso socken.
 • Olof, född 1751-04-07 i Åbo. Volontär vid livdragonregementet 17686. Korpral därst.6 1773-06-15. Kornett 1776-02-20. Löjtnant 1785-05-18. Död ogift 1791-05-02 i Åbo.
 • Carl Adolf, född 1752-07-13, död s. å. 19/7.
 • Lovisa Charlotta, född 1753-09-08 på Perno, död ogift 1832-01-12 på Vanjärvi6 i Vichtis socken.
 • Carl Fredrik, född 1754. Major. Död 1825. Se Tab. 13
 • Hedvig Sofia, född 1756-01-08, död ogift 1837-08-20 i Åbo och begraven i Reso socken.
 • Agnes Fredrika, född 1758-10-04 på Perno, död 1838-07-28 på Vaanjärvi.6. Gift 1786-05-03 med lagmannen Adolf Johan Linder, född 1748-10-12, död 1812-05-03. [6]
 • Ulrik, född 1760-08-10 i Åbo. Volontär vid livdragonregementet 1777-03-15. Sergeant vid arméns flotta 1778-01-05. Fänrik därst. 1783-09-17. RSO 1789-08-14. Löjtnant s. å. 27/8. Död ogift 1793-10-02 på Perno.
 • August, född tvilling 1764-01-10. Volontär vid livdragonregementet 1778-03-12. Sergeant vid reservbataljonen 1781-11-12. Stabsskornett 1785-09-27. Löjtnant vid Björneborgs regementes jägarbataljon 1790-08-22. Kapten därst. 1799-11-15. Avsked 1802-05-06 med tillstånd att kvarstå i armén, men död dessförinnan ogift s. å. 2/4 i Åbo och begraven i Reso.
 • Johanna Elisabet, född tvilling 1764-01-10, död 1766-12-01 på Perno.

TAB 13

Carl Fredrik (son av Ulrik, Tab. 12), född 1754-10-22 i Åbo. Sergeant vid arméns flottas finska eskader 1773-06-03. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-29. Löjtnant därst. 1785-12-14. Kapten 1789-05-08. RSO s. å. 27/8. Major i armén 1796-07-31. Major vid flottans finska eskader. Avsked 1811-03-12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 77 bland adelsmän. Död 1825-01-02 Perno Han deltog i sjöslaget vid Svensksund den 14 augusti 1789, efter vilket han erhöll svärdsorden. Gift 1791-01-27 med friherrinnan Johanna Eleonora Armfelt, född 1762-05-16, död 1835-04-02 på Perno, dotter av kaptenen friherre Fredrik Armfelt, och Johanna Maria von Scheven.

 • Barn6:
 • Otto Fredrik, född 1793-11-25 i Åbo, liksom syskonen. Student därst. 1810-06-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1813-12-26. Extra notarie därst. 1816-06-19. Kopist i kejserl. senatens för Finland prokuratorsexpedition 1818-11-30. Kanslist i senatens militieexpedition 1821-12-08. RRS:tAO3kl 1830-01-31. Kammarfiskal i senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1831-01-18. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1832-11-01. Kassör i finska civilstatens änke- och pupillkassa 1837-02-13. RRS:tStO2kl 1844-04-07. Avsked 1847-05-18. Död barnlös 1854-01-07 på sin villa Gumtäckt invid Helsingfors. Gift 1826-09-07 med Vilhelmina Emerentia von Willebrand, född 1802-11-25, död 1897-01-09 i Helsingfors, dotter av majoren Erik Johan von Willebrand, och hans 1:a fru Margareta Sofia Bremer.
 • Johanna Fredrika, född tvilling 1796-09-18. Stiftsjungfru. Död 1862-03-08 i Borgå. Gift 1819-07-04 på Perno med biskopen i Borgå stift, teol. doktorn Carl Gustaf Ottelin, född 1792-05-01 i Elimä socken, död 1864-10-18 i Borgå.
 • Sofia Augusta, född tvilling 1796-09-18. Stiftsjungfru. Död 1830-04-05 i Åbo. Gift 1820-06-24 på Perno med hovrättsrådet i Viborgs hovrätt Johan Torsten Molander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1833-07-31 med Matilda Serafia Eufrosyne Favorin, född 1808-08-24, död 1857-02-11, dotter av Claes Robert Favorin och Ulrika Eleonora Andersin), född 1794-07-11 i Kangasniemi socken, död 1851-01-27 i Åbo.
 • Agnes Charlotta, född tvilling 1801-01-03, död 1867-04-06. Gift 1828-12-30 med aktuarien i Åbo hovrätt Johan Josef Pippingsköld, finska adliga ätten, nr 165, född 1792-10-30, död 1832-03-19.
 • Carl August, född tvilling 1801-01-03, död s. å. 25/1 i Åbo.

TAB 14

Samuel (son av Samuel, Tab. 2), född 1674-09-00. Student i Åbo 1684. Ryttare vid Åbo läns kavalleriregemente 1690. Musketerare vid livgardet 1694. Pikenerare därst9 s. å. 19/11. Rustmästare 1695-11-20. Furir s. å. 10/12. Livdrabant 1700-04-03. Korpral vid drabanterna 1706-11-19. Generaladjutant av flygeln 1711-01-31. Sekundöverste vid änkedrottning Hedvig Eleonoras = riksänkedrottningens livregemente till häst 1712-04-16. Erhöll 1714 i uppdrag att återuppsätta det vid Tönningen tillfångatagna regementet. Överste för regementet 1716-06-14. Avsked 1720-10-31. Överstelöjtnants indelning vid Nylands kavalleriregemente 1721-09-26. Överste för Kymmenegårds läns infanteriregemente s. å. 31/10 och för Björneborgs läns infanteriregemente 1727-03-23. Död 1733-02-17 på Selkis' översteboställe och begraven i Mouhijärvi kyrka5 'Han kom med konung Carl XII från Poltava till Bender, där han bevistade kalabaliken den 1713-02-01. Skickades samma månad med brev till grevarna Vellingk och Meijerfeldt i Pommern.’ Gift med Hedvig Eleonora Steb, döpt 1690-01-19 i Stockholm, död 1731 på Selkis och begraven 1732-02-10 i Åbo domkyrka, dotter av extra ordinarie regeringsrådet Johan Steb, adlad Steb, och Christina von Bremen.

Barn:

 • Carl Johan, född 1714-02-06. Student i Åbo 17237. Gick i rysk tjänst. Gift med N. N. Weideman.
 • Gustaf, född 1715-07-13. Student i Åbo 1724. Auskultant i Åbo hovrätt omkr. 1740. Kanslist därst. 1744. Notarie. Död ogift 1747 genom olyckshändelse och begraven 1748-09-23 i Reso socken. [8]
 • Fredrik, född 1721-04-11. Student i Åbo 17277. Död 1736-10-23 i Åbo.
 • Hedvig Eleonora, född 1724-09-19, död s. å. 20/9.

Källor

1GI regemente 2Hm. 3Sv. 4Sj. 5At (Sch). 6Wä. 7Lå. 8Wå. 9At (RA). 10Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: