:

Tigerstedt nr 1227

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tigerstedt nr 1227

Adlad 1691-04-27, introd. 1693.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Wasastierna, immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 18 januari 1819 under nr 92 bland adelsmän. Om ättens förmodade samband med adliga ätten Edelstam, se denna ätt.

Tigerstedt A122700.png

TAB 1

Mattias Andersson (?), född på 1560-talet på Falan vid Stora Kopparberget (nuv. Falun) och son av en bergsman därst. Var bergsman.

Barn:

 • Erik Falander, född 1607 eller 1608 på Falan. Skolpilt i Västerås 1622-02-22. Gymnasist i Gävle 1628. Student i Uppsala 1631. Kollega vid Åbo skola 1632. Prästvigd i Åbo 1633 till huspredikant hos presidenten Jöns Kurck. Direktor cantus i nämnda stad 1635. Kapellan därst. 1639. Domkyrkosyssloman och tillika konsistorienotarie s. å. Kyrkoherde i Gamlakarleby 1655. Död 1672-12-25 och begraven 1673-02-09 i Gamlakarleby kyrka. [1] 'Han föll som barn jämte fadern ned i Falu gruva vid ett ras därst. och låg där flere veckor samt livnärdes med sådant som kunde nedkastas mellan stenarna.'. Gift med Magdalena Hermainen, dotter av Olof Hermainen och syster till kyrkoherden i Kyrkslätt Abraham Hermainen.

Barn:

 • Erik Falander, adlad Tigerstedt, född 1640. Assessor. Död 1697. Se Tab. 3.
 • Jakob Falander, född 1658. Kyrkoherde. Död 1720. Se Tab. 2

TAB 2

Jakob Falander (son av Erik Falander, tab 1), född 1658. Student i Åbo 1672 och i Uppsala 1673-08-14. Filosofie magister i Åbo 1679-11-24. Prästvigd i sistnämnda stad s. å. Kapellan i Gamlakarleby s. å. Kyrkoherde i Kronoby pastorat i Finland 1687. Kontraktsprost 1694. Kyrkoherde i Gamlakarleby 1703. Död där 1720-04-26. Han måste 1714 fly undan för ryssarna till Västerbotten, där han under mycket betryck och många svårigheter uppehöll sig i Luleå socken till sommaren 1717, då han återkom till Gamlakarleby. [1]. Gift 1:o med Maria Mathesia, dotter av kyrkoherden i Kalajoki Josef Mathiasson Mathesius och Susanna Arctophilacia. Gift 2:o med Maria Preutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Nils Clerck, död 1690), död 1715 i Luleå, dotter av prosten och kyrkoherden i Pedersöre Laurentius Preutz och Maria Eosandra, syster till Nils Eosander, adlad, friherre (och greve) Lillieroot, nr 108, och till Samuel Eosander, adlad Göthe.

Barn:

 • 2. Jakob Falander, född 1699-08-14. Handlande i Gamlakarleby 1722. Rådman därst. 1724 och postmästare 1750-12-08. Död 1768-10-02. Gift 1:o 1723-04-26 med Brita Brenner i hennes 2:a gifte, död 1725-08-20. Gift 2:o 1727-02-16 med Sofie Freijtag, född 1709-01-24 i Nyenskans, död 1795-09-16 i Gamlakarleby, dotter av handlanden Frans Didrik Freijtag och Elisabet Röling, vilka under krigsoroligheterna flyktat från Nyenskans och bosatt sig i Brahestad.

Barn:

 • 2. Abraham Falander, adlad Wasastierna, född 1746. Kommerseråd. Död 1815. Se adliga ätten Wasastjerna, tab 1.

TAB 3

Erik Falander, adlad Tigerstedt, (son av Erik Falander, tab 1), född 1640-03-21 i Åbo. Student därst. 1650. Filosofie kandidat 1665. Auskultant i Åbo hovrätt 1666. Adjunkt i filosofi vid Åbo universitet 1668-11-11. Tillika underlagman i Närpes friherreskap. Akademisekreterare 1669-10-15. Professor i grekiska och hebreiska språken vid nämnda universitet 1671-06-08. Tillika lagläsare i Raseborgs grevskap 1673-09-17 rektor för nämnda universitet 1681. Juris professor därst. 1682-04-15. Assessor i Åbo hovrätt 1685-04-28. Förestod 1690 landshövdingeämbetet i Åbo och Björneborgs län. Adlad 1691-04-27. (Introd. 1693 under nr 1227). Död 1697-04-16 i Åbo och begraven s. å. 5/10 i domkyrkan därst. Gift med Christina Wallenstierna, död 1731, dotter av häradshövdingen Olof Samuelsson, adlad Wallenstierna, och Beata Arctophilacia.

Barn:

 • Beata, född 1667-02-05 i Åbo, död där 1728-05-13 och begraven s. å. 7/6 i domkyrkan därst. Gift 1711-11-07 med justitieborgmästaren i nämnda stad Anders Lindh i hans 2:a gifte, död 1730 på hösten i Åbo. [1]
 • Christina, född 1668-11-14 i Åbo, död där 1729-04-04. Gift (1696-12-12 inbetalades vigselpenningar till Åbo domkyrka)1 med häradshövdingen i Jääskis, Stranda och Äyräpää härader Johan Forsteen, »försvann» under stora ofreden.2
 • Erik, född 1670. Häradshövding. Död 1736. Se Tab. 4
 • Samuel, född 1671 i Åbo. Student därst. 1682. Auskultant i Åbo hovrätt 1693. Kanslist i hovrätten. Var notarie därst. 1707. Auditör vid den till Ukraina destinerade armén 1709. Död ogift under kriget i Norge 1716-12-21. [2]
 • Peter, född 1679. Kyrkoherde. Död 1742. Se tab 16
 • Helena, född 1680-07-17 i Åbo, död ogift 1729-05-10
 • Johan, född 1682-09-13 i Åbo. Student därst. 1696 och i Uppsala 1703-11-01. Auskultant i Åbo hovrätt. Auditör vid Åbo läns kavalleriregemente. Levde ännu 1712-07-15. [1]
 • Isak, född omkr. 1683. Kapten. Död 1742. Se Tab. 17
 • Magdalena Elisabet, död 1768-01-14 i Sundsvall. Gift 1:o 1718-02-20 i Stockholm med hovpredikanten, kyrkoherden i Kalajoki Olof Cygnell, född i Jakobstad, död 1730 i Gamlakarleby och begraven i Kalajoki. Gift 2:o med häradshövdingen i Österbottens norra domsaga Olof E. Törnstedt. [1]
 • Margareta Catharina, född 1692(?) 23/10 i Åbo, död 1738-07-31. Gift 1712-12-18 med häradshövdingen Abraham Paléen i hans 2:a gifte, född 1679, död 1738, fader till lagmannen Erik Johan Paléen, adlad af Palén.

TAB 4

Erik, (son av Erik Falander, adlad Tigerstedt, tab 3), till Kokkala i Hauho socken och Söderkulla i Sibbo socken. Född 1670-03-20 i Åbo. Student därst. 1682. Auskultant i Åbo hovrätt 1693. Häradshövding i Övre och Nedre Hollola samt Borgå härader 1700. Assessor. Död 1736-07-06 i Hauho socken. Gift 1:o omkr. 1693 med Maria Christina Bosin, född 1677, död 1726-10-31 på Kokkala, dotter av lagmannen Erik Bosin och Margareta Rosendal. Gift 2:o8 med Maria Röök, som levde ännu 1738.

Barn:

 • Johan Erik, född 1693-11-06 i Åbo. Student därst. 1712. Auskultant i Åbo hovrätt. T. f. auditör vid Björneborgs infanteriregemente 1716-12-02–1717-08-19. Kanslist i nämnda hovrätt 1730. Död ogift 1734-09-10 i Åbo.
 • Carl Fredrik, född 1696. Löjtnant. Död 1746. Se Tab. 5.
 • Margareta, född 1700-06-10, död 1742-02-09. Gift, efter k. tillstånd3 1728-12-19, med handlanden, före detta borgmästaren i Borgå Jakob Johansson Wijkman.
 • Maria Gustava, född 1703-03-09, död 1735-05-12 Massby Gift 1725-01-17 på Kokkala med häradshövdingen Jakob Leijonmarck, född 1697, död 1735.

TAB 5

Carl Fredrik, (son av Erik, tab 4), född 1696-10-07. Var volontär vid Savolaks och Nyslotts infanterireg. Korpral därst. Furir vid Österbottens infanterireg. 1724-03-21. Förare därst. 1725-07-02. Degraderad till gemen soldat 1726-04-25. Korpral s. å. i aug. Rustmästare s. å. 29/10. Furir s. å. 16/12. Avsked 1727-08-16. Furir vid Nylands infanteriregemente s. å. 25/9. Furirs indelning 1735-05-12. Sergeant. Fänrik 1738-04-12. Fördubblingslöjtnant med furirs indelning 1742-05-14. Död 1746-10-10 Söderkulla Gift 1738-08-15 Boe ätt,4 och Johanna Margareta Adlercreutz.

Barn:

 • Fredrik Johan, född 1739. Fänrik. Död 1812. Se Tab. 6
 • Erik Gustaf, född 1740-11-04 på Söderkulla, död där 1743-08-09.
 • Erik Johan, född 1741-12-06 på Söderkulla, död där 1743-10-10.
 • Adolf Gustaf, född 1744. Löjtnant. Död 1789. Se Tab. 12.
 • Carl Ulrik, född 1747. Kapten. Död 1807. Se Tab. 13

TAB 6

Fredrik Johan, (son av Carl Fredrik, tab 5), till Norrkulla i Sibbo socken. Född 1739-09-15 på Massby i nämnda socken, volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1752. Förare därst. 1757-11-01. Sergeant s. å. 18/12. Konstit. fänrik vid Södermanlands regemente 1758-10-21. Konfirm.fullm. 1763-09-21. Bevistade kriget i Pommern. Rustmästares indelning 1768-02-27. Transp. till Jämtlands regemente 1769-07-27. Avsked s. å. 10/10. Död 1812-12-01 på Norrkulla. Gift 1766-12-28 i Inga prästgård1 med Sofia Elisabet Sirelia, född 1746, död 1841-03-21 på Norrkulla, dotter av1 regementspastorn vid Nylands dragonregemente Daniel Sirelius och Sofia Amalia Dufving.

 • Barn1:
 • Erik, född 1767-10-18 på Norrkulla, liksom syskonen, död där s. å. 7/11.
 • Ulrika Sofia, född 1769-02-09, död ogift 1804-03-07 Österkulla
 • Axel Fredrik, född 1770. Kofferdikapten. Död 1822. Se Tab. 7.
 • Ester Amalia, född 1776-07-26 död ogift 1868-01-02 i Helsingfors.
 • Bernt Ulrik, född 1788-11-02. Student i Åbo 1808-02-26. Auskultant i Åbo hovrätt 1810-12-20. Extra notarie därst. 1814-06-22. Vice häradshövding 1816-06-19. Kanslist i nämnda hovrätt 1817-05-05. Avsked s. å. 26/7. T. f. auditör vid Helsingfors', sedan finska undervisningsskarpskytte, bataljon 1819-07-14. Ägodelningsrättsordförande i Sibbo socken 1834-08-30. Kammarskrivare vid krigskommissariatet för aktiva finska armén 1826-02-27. Avgick från auditörsbefattningen 1827. Stadsnotarie i Helsingfors. Död ogift 1836-03-24 i nämnda stad.

TAB 7

Axel Fredrik, (son av Fredrik Johan, tab 6) född 1770-06-15 Norrkulla Korpral vid Nylands infanteriregemente 1782. Sergeant på extra stat vid arméns flottas finska eskader 1785-01-01. Fänrik därst. 1788-07-16. Bevistade kriget i Finland 1788 och 1789 samt råkade i rysk fångenskap vid Svensksund 1789-08-24 och fördes till Ryssland. Återkom efter fredsslutet 1790. Löjtnant. Avförd ur rullorna 1805-07-22. Kaptens n. h. o. v. 1806-08-22. Sedan kofferdikapten och förde eget fartyg. Död 1822-05-11 på sin gård Norrkulla. Gift där 1806-12-02 med sin kusin Catharina Sofia Tigerstedt, född posthuma 1790-03-21 Tervalampi

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1807-08-29, i Borgå, död där 1808-05-04.
 • Fredrik Magnus, född 1812-10-07 på Norrkulla. Kadett i Fredrikshamn 1827-03-05. Fänrik vid 18. lätta ridande artillerikompaniet 1832-02-13. Underlöjtnant därst. 1836-08-09. RRS:tStO4. Förändrad 3kl 1837-11-09. Löjtnant 1838-11-099/11. Stabskapten vid 19. batteriet 1845-04-27. Kapten därst. 1851-08-25. Major vid militärkoloniernas i Nya Ryssland kavalleridistrikt och placerad på armékavalleriet 1852-01-13. Militärpolismästare i Jelisavetgrad i Chersonska guvernementet 1853-11-05. Överstelöjtnant 1859-01-13. Avsked från militärpolismästarebefattningen 1864-05-22, död ogift s. å. 25/10 genom självmord i Jelisavetgrad.
 • Axel Fredrik, född 1813-12-26 på Norrkulla. Kadett i Fredrikshamn 1828-02-22. Fänrik vid livgardets 2. artilleribrigad 1832-02-13. Underlöjtnant därst. 1835-09-14. Bevistade kriget i Kaukasien s. å. RRS:tAO3kl m ros 1836-05-12. Löjtnant 1837-07-18. Stabskapten 1843-12-18. T. f. kommendör för 3. lätta batteriet av 3. gardes- och grenadjärartilleribrigaden 1845-12-23. Kapten 1846-01-12. Överste 1847-10-20. Kommendör för nämnda batteri s. d. Chef för 1. grenadjärartilleribrigadens 1. tunga batteri 1848-11-14. RRS:tAO2kl 1850-12-18. T. f. chef för 1., 2. och 3. artilleridivisionernas reservbrigad 1851-12-19. Transp. till 1. fältartilleribrigaden s. d. Chef för 13. fältartilleribrigaden 1852-12-18. Bevistade fälttåget i Mindre Asien 1854 och 1855. Generalmajor och brigadchef 1855-09-20. Deltog i stormningen av Kars s. å. 29/9 då han blev sårad i vänstra höften. Guldsabel med påskrift: för tapperhet 1856-04-27. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen s. å. RRS:tVlO4kl m ros 1857-10-04. RRS:tAO2kl m kejs kr 1859-06-30. Avsked från brigadchefsbefattningen och placerad på fältfotartilleriet s. å. 16/8. Avsked ur krigstjänsten 1860-04-02. Ånyo i tjänst såsom kommendör för 38. fältartilleribrigaden 1864-05-25. RRS:tVlO3kl 1866-04-08 och RRS:tStO1kl 1868-04-12. Död ogift 1870-05-30 i Kislovodsk i guvern. Stavropol.
 • Sofia Charlotta Vilhelmina, född 1815-06-17 på Norrkulla, död ogift 1898-03-25 i Helsingfors.
 • Amalia Fredrika Lovisa, född 1817-05-16 på Norrkulla, död ogift 1884-01-11 i Gesterby i Sibbo socken.
 • Gustaf Alexander, född 1820. Generalmajor. Död 1899. Se Tab. 8.

TAB 8

Gustaf Alexander, (son av Axel Fredrik, tab 7), född 1820-08-10 Norrkalla Kadett i Fredrikshamn 1835-04-07. Fänrik vid kejsar Frans I:s grenadjärregemente 1842-08-20. Transp. till starodubska, prins Peters av Oldenburg, kyrassiärregemente 1844-01-11. Löjtnant därst. 1846-08-23. Stabsryttmästare 1851-04-29. RRS:tAO3kl 1853-01-08 och RRS:tStO3kl 1857-06-17. Ryttmästare 1859-08-11. Kapten vid moskovska livdragonregementet 1860-11-06. Stabsryttmästare vid livgardets husarregemente 1862-01-26. Ryttmästare därst. 1864-05-01. RRS:tStO2kl s. å. 11/9. Placerad på gardeskavalleriet 1867-03-28. Kommendör för reservskvadronen av 2. kurländska livulanregementet 1868-01-30. RRS:tAO2kl 1869-11-15, m kejs kr 1872-08-11. RRS:t VlO4kl 1876-04-16. Generalmajor vid armékavalleriet och depottrupperna 1879-08-08. Avsked 1881-02-02. Död 1899-10-07 i Helsingfors. Gift 1857-09-22 Mustila

Barn:

 • Fredrik Bernhard Alexander, född 1858-11-01 i Paulovsk i S:t Petersburgska guvernementet, död där 1860-02-06.
 • Axel Fredrik, född 1860. Verkl. statsråd. Död 1926. Se Tab. 9.
 • Ernst Gustaf Bernhard, född 1863-10-10 i Elimä socken, död 1866-01-17 i Paulovsk.

TAB 9

Axel Fredrik (son av Gustaf Alexander, tab 8), född 1860-11-20 i Paulovsk i S:t Petersburgska guvernementet. Student i Helsingfors 1878-05-24. Filosofie kandidat 1883-03-31. Utexaminerad civilingenjör från polytekniska institutet i Helsingfors s. å. 31/5. Genomgick kurs vid Royal School of Minor i London. Efter hemkomsten ingenjör vid Värtsilä järnbruk i Tohmajärvi socken. Geolog vid geologiska kommissionen i Finland 1885-12-18. Bergsexamen 1886-05-28. Extra lärare i metallurgi vid polytekniska institutet i Helsingfors 1887-10-07. Bergsingenjör vid industristyrelsen i Finland s. å. 26/10. Disponent för aktiebolag Dalsbruk 1895–1901. Verkst. direktör för Jussarö järnmalmskonsortium 1898–1901 och för Finska täljstensfabriken 1899–1901. Ordf. i styrelsen för Järnbrukens olycksfallsförsäkringsbolag 1897–1901. Överintendent i industristyrelsen i Finland 1901-08-27. RRS:tStO2kl 1902-04-27. RRS:tAO2kl 1906-04-15 och RRS:tVlO4kl 1909-04-11. Verkl. statsråds titel 1913-04-27. RRS:tVlO3kl 1915-04-04. Avsked 1917-05-27. Död 1926-11-27 i Grankulla. Ägde Mustila i Elimä socken sedan 1901. Gift 1885-06-10 i Elimä kyrka med Mary Helena Eleonora von Schoultz, född 1860-07-12 i guvern. Moskva, död 1931-11-16 på Mustila, dotter av ingenjören och hovrådet Carl Fredrik Sebastian von Schoultz, finska adl. ätten nr 266, och Mary Henriette Florence von Schoultz, av en i Finland icke naturaliserad livländsk ättegren.

Barn:

 • Erik Magnus Campbell, född 1887. Ingenjör. Död 1925. Se Tab. 11.
 • Axel Olof, född 1888-10-20 i Helsingfors. Student därst. 1908-05-14. Underofficer vid livgardets semenovska regemente. Underlöjtnant vid 5. kievska grenadjärregementet 1910-08-22. Transp. till förstn. regemente 1912-05-20. Bevistade världskriget 1914 och blev s. å. 27/8 vid Lublin svårt blesserad. RRS:tVlO4kl med sv o ros s. å. Löjtnant s. å. 19/12. Död ogift 1915-03-31 i Helsingfors till följd av sin blessyr.
 • Mary Florence Margareta, född 1891-01-25 i Helsingfors, död där 1899-03-20.
 • Axel Örnulf, född 1900-09-20 i Helsingfors. Student där 1919-12-20. Skriftställare. Redaktör vid aktiebolag Finlands annonscentral. Gift 1927-12-10 i Helsingfors med Hilma Terese (Teta) Löfhjelm i hennes 2:a gifte född 1891-03-18 i Uleåborg, dotter av ingenjören Carl Löfhjelm och Amy Haglund.
 • Tor Göran, född 1903-10-03 i Helsingfors.
 • Bernt Ludvig, född 1905-03-11 i Helsingfors. Rentier. Gift 1932-02-07 i Elimä med sjuksköterskan Emmi Irene Pulkkinen, född 1904-06-24 i Pihtipudas socken, dotter av distriktschefen Fabian Pulkkinen och Sofia Gustava.

TAB 10

Carl'' Gustaf Ludvig (son av Axel Fredrik, tab 9), född 1886-04-18 Runolinna Student i Helsingfors 1905-05-13. Agronom. Prokurist och förvaltare av Mustila i Elimä socken. Äg. nämnda egendom. Gift 1:o 1915-04-14 i Helsingfors med Anna (Maja) Maria Idman, från vilken han 1923-09-07 blev skild, född 1887-08-24 i Tammersfors, dotter av medicinalrådet Gustaf Rudolf Idman och Olga Elisabet Gustafsson. Gift 2:o 1924-12-11 i Elimä med Elisabet Gernhardt, född 1893-05-04 i Neu-Camby i Estland, dotter av godsägaren Heinrich Karl Gernhardt och Minna Frederike Hagen.

Barn:

 • 1. Olof, född 1916-03-16 i Helsingfors.
 • 1. Fred Gustaf, född 1917-05-20 i Tammerfors.
 • 1. Gustaf Adolf (Atte), född 1918-10-31 i Helsingfors.
 • 2. Axel Fredrik, född 1930-11-02 i Elimä.

TAB 11

Erik Magnus Campbell (son av Axel Fredrik, tab 9), född 1887-08-14 Astola Ingenjör. Död 1925-04-20. Gift 1919-08-14 i Köpenhamn med Ingrid Linnea Lignell-Ruin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1931-11-04 med redaktören Torsten Gottlob Hagelberg), född 1881-08-15 i Helsingfors, målarinna, dotter av kontorsskrivaren Carl Napoleon Lignell och Flora Henrika Lindholm.

Barn:

 • Carl Axel Valdemar, född 1921-02-12 i Helsingfors, död där 1925-12-06.

TAB 12

Adolf Gustaf, (son av Carl Fredrik, tab 5), född 1744-07-12 Söderkulla Kadett vid artilleribataljonen i Helsingfors 1755-03-01. Sergeant på extra stat 1759-06-26. Bevistade kriget i Pommern 1759–1762 examen i artillerivetenskapen 1762-05-13. Avsked 1767-04-04 med löjtnants n. h. o. v. Död 1789-10-19 på sin egendom Tervalampi i Vichtis' socken, som han köpte 1770. Gift 1777-06-12 i Kyrkslätts socken med Charlotta Limnell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1792-12-16 på Tervalampi med bataljonspredikanten vid Åbo läns regemente Johan Borgström i hans 1:a gifte, född 1765, död 1808 under fälttåget i Österbotten), född 1761, död 1797-06-01 i Vichtis' socken, dotter av kyrkoherden i Kyrkslätt, filosofie magister Christian Limnell och Maria Catharina Baranoff, [1]

Barn:

 • Carl Erik, född 1777-02-17 på Tervalampi, liksom syskonen. Student i Åbo 1786-03-18. Sergeant på extra stat vid arméns flotta 1790-10-01. Sergeant vid Nylands lätta dragonregemente 1793-08-01. Kornett därst. 1796-08-07. Avsked 1798-08-27. Död ogift 1802-04-06 Träskända
 • Magdalena Charlotta, född1 1778-05-23, död 1781-05-03 på Tervalampi.
 • Ulrika Sofia, född 1780-02-15, död 1783-03-23 på Tervalampi.1
 • Erika Carolina, född 1782-04-30, död ogift 1807-07-30 Norrkulla [1]
 • Charlotta Lovisa, född 1788-04-18, död 1875-03-31 i Borgå. Gift där 1810-04-05 med kaptenen Gottfrid Reinhold Heintzie, född 1787, död 1818-01-26, mördad på landsvägen nära Borgå9 [1]
 • Catharina Sofia, född posthuma 1790-03-21, död 1876-10-23 i Helsingfors. Gift 1806-12-02 på Norrkulla med sin kusin, kaptenen Axel Fredrik Tigerstedt, född 1770, död 1822.

TAB 13

Carl Ulrik, (son av Carl Fredrik, tab 5), född posthumus 1747-01-25 Söderkulla Volontär vid Nylands lätta dragonregemente 1763 10/. Korpral därst. s. å. 2/8. Sergeant på extra stat 1768-03-28. Korprals lön 1770-08-30. Stabskornett 1771-06-19. Sekundadjutant 1776-04-17. Stabslöjtnant 1778-06-01. Stabskapten 1783-06-25. Ryttmästare och skvadronschef 1787-02-19. Bevistade kriget i Finland 1788 och blev i skärmytslingen vid Sivartsby och Bamböle utanför Fredrikshamn s. å. 3/8 tillfångatagen och förd till Ryssland. Hemkom 1790-09-27. Transp. till änkedrottningens livregemente1. Placerad på Tavastehus jägarbataljon 17921. Avsked 17931. Död 1807-03-12 på Söderkulla. Gift 1768-12-01 på Mäntsälä i likanämnd socken med Lovisa Henrietta Möllerswärd, född 1745-10-08 på sistnämnda egendom, död där 1822-07-17, dotter av kaptenen Carl Johan Möller, sedan Möllerswärd, nr 645, och Maria Helena von Salo.

Barn:

 • Sofia Helena, född 1769-09-17 på Söderkulla, död s. å. 25/12 på Mäntsälä.
 • Maria Ulrika, född 1771-01-12 på Söderkulla, död 1819-04-25 Stockared. Gift 1798-11-06 på Söderkulla med löjtnanten Carl Wästfelt, född 1770, död 1826.
 • Carl Magnus, född 1772. Kapten. Död 1810. Se Tab. 14
 • Otto Vilhelm, född 1780-04-13 på Söderkulla, död där 1781-11-15.
 • Louisa Charlotta, född 1783-04-16 på Söderkulla, död där 1788-03-27.

TAB 14

Carl Magnus, (son av Carl Ulrik, tab 13), född 1772-08-19 på Söderkulla. Volontär vid Nylands lätta infanteriregemente 1780-02-15. Page hos konungen 1785. Kammarpage5 1789-05-14. Åtföljde konungen under 1788–1790 års krig ombord å Amfion. Fänrik vid ovann. regemente 1790-12-02. GMtf 1791-02-13 för slaget vid Fredrikshamn 1790-05-15, som han bevistat i konungens slup. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1791-04-08. Avsked från hovtjänsten5 1793-09-30. Kapten vid Österbottens regemente s. å. 9/10. Genom tjänstebyte stabskapten vid Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet 1795-04-07. T. f. kompanichef s. å. Ord. kompanichef 1803-02-13. Bevistade kriget i Finland 1808–1809 och blev därunder blesserad. Avsked ur svensk tjänst 1810 död s. å. 8/5 på Söderkulla till följd av sin blessyr. Gift 1801-02-15 Boe

 • Barn:1
 • Sofia Lovisa, född 1802-03-28 på Sveaborg, död 1834-07-11 Prästbacka Gift 1831-10-20 i Borgå med kaptenen vid 6. finska skarpskyttebalaljonen Robert Sten Henrik Gadding i hans 1:a gifte, född 1795-05-03 i Borgå, död 1872-09-16 på Grevas i Askola kapell.
 • Hedvig Carolina, född 1803-07-02 på Sveaborg, död 1838-01-05 i Borgå. Gift 1832-10-25 i nämnda stad med prosten och kyrkoherden i Hauho Adolf Fredrik Sirén i hans 1:a gifte (gift 2:o med Matilda Lovisa Nordenstolpe, född 1817-02-22 i Norrköping, död 1891-02-05 i Helsingfors, dotter av majoren Bleckert Magnus Nordenstolpe, och Catharina Charlotta Möllerswärd, nr 645), född 1807-04-29 i Korpilaks socken, död 1868-05-14 i Hauho prästgård.
 • Carl Henrik, född 1804-09-14 på Sveaborg. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Utexaminerad 1825-12-20. Fänrik vid 2. finska infanteriregementet 1826-02-03. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transp. till 1. (ryska) sjöregementet 1830-01-02. Bevistade fälttåget i Polen 1831 transp. till prins Vilhelms av Preussen infanteriregemente 1833-10-20 och till viborgska infanteriregementet s. å. 14/11. Underlöjtnant därst. 1834-07-06. Avsked 1835-02-15. Lantmäteriauskultant 1837-10-02 men anmälde sig ej till tjänstgöring. Ånyo i militärtjänst som underlöjtnant vid 5. finska linjebataljonen 1839-03-01. Död ogift 1840-03-30 i Helsingfors.
 • Gustaf Mauritz, född 1805-12-17 på Sveaborg. Sergeant på extra stat vid finska jägarregementets viborgska bataljon 1822-01-17. Porte-épéefänrik därst. Placerad på 6. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-29. Transp. till nyslottska infanteriregementet fänrik vid viborgska infanteriregementet 1833-01-03. Underlöjtnant därst. 1834-07-09. Transp. till 3. finska linjebataljonen 1835-10-28. Död ogift 1837-07-04 i Borgå.
 • Fredrika Ottiliana Vilhelmina Gustava, född 1807-06-06 på Sveaborg, död 1865-11-25 i Borgå. Gift 1:o 1827-10-23 i nämnda stad med handlanden därst. Gustaf Erik Solitander, född 1797-03-21, död 1833-03-05 i Borgå. Gift 2:o 1838-09-16 i nämnda stad med stabskaptenen vid 6. finska linjebataljonen Carl Alexander von Karm, av estländsk adlig ätt, född 1812-03-17, död 1843-09-11 i Helsingfors.
 • Robert Magnus, född 1810 överstelöjtnant. Död 1886. Se Tab. 15.

TAB 15

Robert Magnus, (son av Carl Magnus, tab 14), född posthumus 1810-06-28 Söderkulla Kadett i Fredrikshamn 1826-03-13. Fänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1832-02-13. Underlöjtnant därst. 1833-02-09. Löjtnant 1834-02-09. Stabskapten 1839-04-04. Kommenderad vid 1. moskovska kadettkåren 1839-07-19–1840-09-05. Kapten 1840-12-18. Major vid 5. finska linjebataljonen 1844-05-19. Transp. till 2. kaukasiska linjebataljonen 1845-03-20 och till kubanska jägarregementet 1846-06-17 samt till sofiska sjöregementet., sedan sofiska infanteriregementet s. å. 13/9. Bataljonschef därst. 1848-10-18. Överstelöjtnant 1850-04-14. RRS:tAO3kl 1854-10-17. Överstes avsked 1859-08-21. Ingick åter i tjänst som överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1860-03-14. RRS:tStO2kl 1862-05-18. Bevistade polska fälttåget 1863 och erhöll, den till minne av kriget instiftade medaljen. Transp. till Brest-Litovska fästningsregementet 1863-12-30. Kommendör för Kovno guvernementsbataljon 1864-11-10. RRS:tStO2kl m kejs kr 1865-07-12 och RRS:tVlO4kl m ros s. å. 4/10. Avsked 1868-02-28 död 1886-04-02 i Oranienbaum under en resa. Gift 1850-05-08 i Mitau med Adelheid Köhler, född 1830-07-25 i Mainz, död 1875-11-24 i Mentone och begraven i Mainz, dotter av filosofie doktorn Fredrik Köhler och Carolina Koeler.

Barn:

 • Elise, född 1851-06-13, i Vilna, död 1852-10-29 i Riga.
 • Fredrik (Fritz) Evald, född 1853-03-11 i Janisjek i guvern. Kovno. Elev vid kadettkåren i Plotsk 1864-08-22. Transp. till 3. Alexandrovska militärläroverket 1870-08-00. Port-épéejunkare därst. 1871-08-00. Transp. till Nikolajevska krigsingenjörläroverket 1872-08-00. Underlöjtnant vid 3. sappörbataljonen 1873-08-22. Kommenderad till Nikolajevska krigsingenjörsakademien 1876-09-00. Löjtnant 1877-07-25. Bevistade kriget i Turkiet 1877 och 1878 och deltog därunder bl. a. i Plevnas belägring. RRS:tStO3kl m sv o r samt erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen och RumJK. Stabskapten 1880-01-21. Transp. till krigsingenjörskåren s. å. 18/7. Kapten 1882-04-09. RRS:tAO3kl 1884-09-11 och RRS:tStO2kl 1887-09-11. RRS:tAO2kl 1891-09-11. Överstelöjtnant 1893-04-09. RRS:tVOO4kl 1895-12-18. Överste 1897-04-25. Chef för fästningsingenjörsstyrelsen i Ust Dwinsk 1902-05-08. RRS:tVlO3kl s. å. 19/1. Död barnlös 1905-05-10 i fästningen Ust Dwinsk. Gift 1887-11-26 i Moskva med sin svågers brorsdotter Sofia von Reuss, född 1863-03-28 i Moskva, dotter av statsrådet Alexander von Reuss, av livländsk adlig ätt, och Amalia von Wendrich.
 • Carolina Sofia Laura Adelheid, född 1854-10-26 i Mitau. Gift 1873-09-04 i Kovno med godsägaren Edvard Johan von Reuss, född 1828-06-07 på godset Öselhof i Livland.
 • Sofia Alexandra, född 1856-10-11 i Warschau. Gift 1881-09-27 i Sjavli i guvern. Kovno med översten Stanislav Ottowicz Volovskij, av polsk adlig ätt, född 1850-05-20 på godset Gedykany i guvern. Kovno, död 1904-09-02.
 • Adelaide Ottilia, född 1862-06-29 i Oschmen i guvern. Vilna, död 1863-12-22 i Bjelsk i guvern. Grodno.

TAB 16

Peter, (son av Erik Falander, adlad Tigerstedt, tab 3), född 16796 (1672-08-04)7 i Åbo. Student i Åbo 1696 och i Uppsala 1701-11-25. Promov. filosofie magister i Åbo 1703-12-14. Åtföljde 1704 biskop J. Gezelii son Johan på en utländsk resa till tyska universitet samt därefter till Holland och England. Efter hemkomsten förste teol. adjunkt och extra ordinarie professor vid Åbo universitet samt kyrkoherde i Piikkis 1708-06-04. Måste 1713 fly undan ryssarna till Stockholm. Kyrkoherde i Pedersöre 1714, men tillträdde ej. Kyrkoherde i Tuna pastorat av Härnösands stift med k. fullm. 1717-05-02. Tilltr. 1718. Prost över Tuna och Torps pastorat 1721-05-02. Död 1742-12-14 i Tuna prästgård. [7]. Gift 1:o med Margareta Lundberg, död 1736-07-00 i Tuna prästgård, dotter av kyrkoherden i Nyenskans och superintendenten i Narva Magnus Lundberg och Anna Maria Lietzen. Gift 2:o 1738-08-21 med Christina Margareta Ström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1745-10-17 1 Nora prästgård, V.norrl., med kyrkoherden i Själevads pastorat av Härnösands stift Petrus Holmbom, född 1705-04-00 i Attmars socken, V.norrl., död 1763-08-03 i Själevads prästgård), född 1712-09-10 i Grundsunda socken (Västernorrland), död 1789-06-22 i Nordingrå socken (Västernorrland), dotter av kyrkoherden i Nora pastorat av Härnösands stift Petrus Ström och Margareta Phragmenia. [7].

Barn:

 • 1. Anna Christina, född 1709-07-30 i Åbo, död 1766-00-18 i Tuna socken. Gift 1727-11-30 i Tuna prästgård med faderns efterträdare som kyrkoherde i Tuna pastorat, prosten Andreas Söderström, född 1691-12-29 i Indals socken (Västernorrland), död 1765-02-11 i Tuna prästgård och begraven s. å. 00/3.
 • 1. Hedvig, född 1710-12-30 i Åbo, död 1781-01-01 i Härnösand. Gift 1:o 1732 i Tuna prästgård med prosten och kyrkoherden i Gudmundrå pastorat av Härnösands stift Elof Frisendahl, född 1693 i Värmland, död 1761-04-18 i Gudmundrå prästgård (Västernorrland). Gift 2:o 1762 med regementspastorn vid livgardet, extra ordinarie hovpredikanten Peter Hamberg, född 1718 vid Galtströms bruk i Njurunda socken (Västernorrland), död 1765 i Stockholm.
 • 1. Beata, född 1718-07-15 i Tuna prästgård, död där s. å. 9/10.
 • 1. Två söner och två döttrar, död som barn.

TAB 17

Isak, (son av Erik Falander, adlad Tigerstedt, tab 3), född omkr. 1683 student i Åbo 1696 volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1701 rustmästare därst. 1703-11-02. Furir 1704-05-12. Förare s. å. 26/7. Sekundkornett vid karelska lantdragonregementet s. å. 18/8. Premiärkornett därst. 1706-03-10. Löjtnant 1707-08-01. Fången vid Riga 1710-07-01 och förd till Vologda samt sedermera till Moskva, varifrån han lyckades fly och hemkom 1716-07-00. Kapten vid äntergastbataljonen 1717-11-22. Bevistade expeditionen mot Trondhjem och tåget över norska fjällen 1718 och 1719. Transp. till Savolaks' och Ny slotts infanteriregemente 1719-06-28. Premiärkapten därst. 1735-09-18. Bevistade kriget i Finland 1741 och 1742 1742-01-23 och begraven s. å. 14/2 i murad grav i Pieksämäki kyrka. Gift 1724-09-29 Stendal ätt, och hans 2:a fru Elisabet Aminoff.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1729. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 18.
 • Gustaf Adolf, född 1731. Överstelöjtnant. Död 1808. Se Tab. 20.
 • Christina Beata, född 1733-02-20 på Häyrilä i Jorois' socken, där 1817-02-04. Gift 1780-01-23 på Alahovi med kornetten Vilhelm Mauritz Weber, född 1733-04-06 Braseberg [1]
 • Anna Elisabet, född 1735-12-18 i Jorois' socken, 1740-06-11 Uuhimäki [1]
 • Erik Ludvig, född 1738 kapten. Död 1816. Se Tab. 44
 • Carl Isak, född 1740-04-03 på Uuhimäki, död där 1742-07-14.[1]

TAB 18

Georg Fredrik, (son av Isak, tab 17), född 1729-06-17 Häyrilä Volontär vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1739. Furir därst. 1742-02-09. Förare 1748-09-15. Stabsfänrik 1752. Fänrik vid regementet 1756-10-14. Löjtnant därst. 1764-10-16. RSO 1772-09-12. Stabskapten s. å. 29/12. Sekundmajor 1778-01-31. Överstelöjtnants avsked 1783-12-19. Bar under ryska kriget 1788–1790 avog sköld mot fäderneslandet och blev enligt Vasa hovrätts dom 1790-06-24, stadfäst av konungen s. å. 13/89 av advokatfiskalen i tillkallade svärdsordensriddares närvaro och inför hovrätten avklädd svärdsordens tecknet, dömd från liv, ära och gods samt halshuggen s. å. 29/12 vid Rantasalmi kyrka1. Gift 1:o 1758-07-26 Strömsdal s regemente Daniel Sirelius och N. N. Krebs. Gift 2:o 1783-05-04 i Pielavesi kapell med Brita Sofia Aminoff, född 1753-07-16 i Idensalmi, 1818-11-14 i Lovisa, dotter av överstelöjtnanten Gregori Aminoff, och Anna Charlotta Tawast.

Barn:

 • 1. Louisa Sofia, född 1759-09-26 i Pöljä by i Kuopio socken, där s. å. 26/10.
 • 1. Jakob Fredrik, född 1760-09-20 i Pöljä by, 1763-03-06 i Jorois' socken.
 • 1. Lovisa Christina, född 1762-08-20 Nikkarila Gift 1:o 1779-06-24 i Stockholm (Finska) [Medd. av not. Georg Henning, Stockholm], med kamreraren i kammarkollegium Peter Johansson Ekman, född 1722, 1794-06-08 i Stockholm. Gift 2:o där 1796-09-07 med bruksägaren Fredrik Jonatan Ekholm, född 1770-03-12 i Stockholm, 1811-10-08 på Strömsdals bruk, ihjälskjuten av en bonde i anledning av en process.
 • 1. Sofia Jakobina, född 1764-09-17 på Häyrilä, änka 1835-02-21 i Stockholm. Gift med kopparslagarmästaren i Stockholm Benjamin Grönvall.
 • 1. Eva Fredrika, född 1768-06-23 på Häyrilä, död där 1770-03-29.
 • 1. Salomon Fredrik, född 1771-06-08 på Engelsnäs i Jorois' socken. Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente. Död 1774-01-17 på Engelsnäs.
 • 1. Gustava Amalia, född 1773-12-24 på Engelsnäs, död där 1776-11-01.
 • 1. Otto Fredrik, född 1777-09-09 på Engelsnäs. Korpral vid Savolaks' lätta infanteriregemente. Död 1782-09-27 på Engelsnäs.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1781-11-06 på Engelsnäs, död 1814-11-02 Anjala Gift 1799-10-27 Torstila
 • 2. Gregori, född 1784-02-10 på Engelsnäs. Volontär vid karelska dragonregementet 1795. "Kadett på Haapaniemi 1796-07-01–1800-07-18. Fänrik vid Savolaks lätta infanteriregemente 1800-11-03. Bevistade finska kriget 1808 samt blev i affären vid Revolaks' s. å. 17/4 svårt blesserad av bajonettstyng i bröstet samt kontusionerad av fyra kulor. Låg för sina blessyrer under återstoden av kriget under läkarvård. Löjtnant 1809-04-19. GMtf s. å. Kaptens avsked ur svensk tjänst s. å. 2/8. Sekundkapten vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. RRS:tAO3kl 1819-09-11. Major vid sistnämnda regemente 1823-10-08. Chef för 5. finska skarpskyttebataljonen 1829-02-15. RRS:tVlO4kl 1830. Överstelöjtnants avsked 1831-02-22. Död barnlös 1863-05-19 i Helsingfors. Gift 1813-10-07 Torstila
 • 2. Adolf Fredrik, född 1786. Överstelöjtnant. Död 1835. Se Tab. 19.

TAB 19

Adolf Fredrik, (son av Georg Fredrik, tab 18), född 1786-01-11 Engelsnäs Volontär vid karelska dragonregementet 1796. Kadett vid Haapaniemi 1798-10-02. Utexaminerad 1804-03-05. Fänrik på extra stat vid Jägerhornska regementet s. å. 20/12. Stabsfänrik därst. 1805-07-02. Bevistade kriget i Finland 1808 men råkade s. å. 18/3 vid Svartholms kapitulation i rysk fångenskap och avfördes till Ryssland. Återkom 1810 efter fredsslutet. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 19/6. Stabslöjtnant därst. 1813-01-08. Löjtnant s.å. 8/6. Följde regementet till Tyskland och bevistade där såväl detta års som följande års fälttåg mot fransmännen. Deltog därefter i fälttåget mot Norge 1814. GMtf 1815-04-22. Kapten i armén 1816-08-13. 2 Major vid. Jämtlands fältjägarregemente 1817-02-11. Ordonnans-officer hos kronprinsen, sedan konungen s. å. 8/3. 1. Major vid sistnämnda regemente s. å. 4/12. RSO 1818-05-11. Överstelöjtnant i armén 1826-05-11. Död 1835-11-13 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård. Gift 1827-01-01 i Stockholm med Jeannette Constance von Törne, född 1803-07-23 Ekensberg, död 1842-02-09 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård, dotter av landshövdingen Mikael von Törne, och friherrinnan Eva Augusta Löwen.

Barn:

 • Carl August, född 1827-12-27 Torsåker, död där s. å. 20/4.
 • Sofia Ulrika Augusta, född 1829-04-17 i Östersund, död 1872-11-29 i Göteborg. Gift 1854-10-14 på Djursnäs i Ösmo socken Stockholms län med kammarherren Adolf Hjalmar Teodor Lilliestierna, i hans 1:a gifte, född 1832, död 1895.
 • Carl Magnus Erik Fredrik, född 1830-06-10 i Östersund. Kadett på Karlberg 1844-11-01. Avgick utan avslutad kurs 1847-08-30. For därefter till sjöss. Död ogift 1852-07-12 på ön Barbados i Västindien.
 • Fredrika Charlotta Constantia, född 1831-07-26 i Stockholm, död 1862-05-18 i Montpellier i Frankrike. Gift 1854-06-11 i Stockholm med kaptenen Carl Gustaf Rudman Bergenstråhle, i hans 1:a gifte, född 1826, död 1877.

TAB 20

Gustaf Adolf, (son av Isak, tab 17), född 1731-05-20 Häyrilä Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1749-01-05. Rustmästare därst. 1751-01-27. Furir 1757-02-19. Fältväbel 1758-03-24. Livdrabant 1763-12-31. Sekundadjutant 1764-09-05. Stabsfänrik vid nämnda regemente 1766-03-12. Fänrik 1767-11-18. Löjtnant 1771-06-05. Stabskapten 1779-07-23. Sekundmajor 1783-12-19. Bevistade kriget i Finland 1788 och 1789 samt blev svårt blesserad vid Porrassalmi 1789-06-13. RSO s. å. 19/8. Överstelöjtnant i armén 1790-05-24. Avsked 1796-10-26. Död 1808-03-10 på sin egendom Meijerhof i Pieksämäki socken. Gift 1764-09-09 i Stockholm med sin sysslings dotter Christina Sofia Donner, född 1747-09-13 i Stockholm, död 1790-11-24 på Meijerhof, dotter av grosshandlaren och direktören Alexander Donner och Anna Falander, syster till Abraham Falander, adlad Wasastierna, nr 2196.

 • Barn:1
 • Anna Lovisa, född 1767-01-21, död 1841-01-28 i Borgå. Gift 1785-10-09 på Meijerhof med majoren vid Savolaks' lätta infanteriregemente Johan Vilhelm Meinander, född 1756 Partala
 • Christina Sofia, född 1768-05-22 Nikkarila
 • Gustava Sofia, född 1770-04-04 på Nikkarila, död 1814-05-28 i Kuopio. Gift 1800-03-25 på Meijerhof med provinsialläkaren i Kuopio distrikt, assessorn, med. doktorn Axel Fredrik Laurell, född 1766-07-11 Lahti
 • Agata Matilda, född 1771-10-03 på Nikkarila, död 1827-01-01 i Tavastehus. Gift 1794-12-30 på Meijerhof med provinsialläkaren, assessorn Anders Peter Ammilon, född 1761-03-02 i Malmö, död 1833-02-22 på Rapamäki vid Tavastehus, fader till översten Adolf Anders Johan Ammilon, adlad Ammilon.
 • Gustaf Adolf, född 1773-06-19 på Nikkarila. Volontär vid Savolaks' lätta infanterireg, s.å. 6/9. Fältväbel därst. 1776-07-06. Rustmästare 1780-01-01. Sergeant 1783. Adjutant s. å. 19/12. Löjtnant 1787-02-19. Bevistade finska kriget 1788–1790 och blev vid Pirttimäki i Puumala socken 1789-08-16 blesserad. Kapten och regementskvartermästare 1796-10-26. Bevistade finska kriget 1808–1809 död ogift 1809-04-00 i trakten av Umeå.
 • Albina Christina, född 1775-03-08 i Pyhitty by, sedan Meijerhof, död barn därst.
 • Edla Fredrika, född 1776-03-22 i Pyhitty by, död där s. å. 27/3.
 • Albina Fredrika, född 1777-09-10 i Pyhitty by, död 1858-08-05 i Nyslott. Gift 1:o 1805-04-11 på Meijerhof med löjtnanten Axel Johan Ludvig Fahnehielm, född 1772, död 1809. Gift 2:o 1811-05-12 med regementsskrivaren vid Savolaks' lätta infanteriregemente Carl Erik Bergstedt, född 1786-01-28 i Lista socken Södermanlands län, död 1836 i Kuopio.
 • Fredrik Adolf, född 1779-05-20 i Pyhitty by, död där s. å. 4/6.
 • Maria Elisabet, född 1780-05-16 i Pyhitty by, död 1855-02-24 på Nikkarila. Gift 1812-04-15 Markkala Per Olof Bovallius, född 1782-09-16 i Böda socken Kalmar län, död 1829-12-21 på Nikkarila.
 • Erik Alexander, född 1781-09-17 på Meijerhof. Korpral vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1783-02-24. Avförd ur rullorna 1785-05-06. Extra fänrik vid nämnda regemente 1787-03-10. Student i Åbo 1792-09-29. Kadett vid Haapaniemi 1796 och vid Karlberg 1798-04-16. Utexaminerad 1800-09-29. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1801-10-26. Transp. till Savolaks' lätta infanteriregemente 1805-05-06. Deltog i kriget i Pommern 1807 och i Finland 1808. Stupade ogift 1808-04-27 vid Revolaks.
 • Johanna Juliana, född 1784-02-16 på Meijerhof, död 1835-12-04 i Kuopio. Gift där 1811-06-09 med landskamreraren i Kuopio län Gustaf Fredrik Kepplerus i hans 2:a gifte (gift 1:o 1797-07-23 i Stockholm med Johanna Fredrika Carlstedt), född 1770, död 1813-10-21 i Kuopio.
 • Christina Regina, född 1786-06-27, på Meijerhof, död där s. å. 10/7.
 • Adolf Vilhelm, född 1790. Bruksägare. Död 1853. Se Tab. 21.

TAB 21

Adolf Vilhelm, (son av Gustaf Adolf, tab 20) född 1790-11-24 Meijerhof Ägde Strömsdals bruk i Nilsiä socken med fl. egendomar i Savolaks. Kontingenthandlande i Kuopio till 1853-10-01. Död s. å. 5/12 i Kuopio och begraven i Pieksämäki kyrka. Gift 1812-02-16 i Helsingfors med Maria Gustava Collin, född 1789-01-06 i nämnda stad, död där 1867-07-14, dotter av kyrkoherden i Helsingfors, kontraktsprosten Fredrik Collin och Anna Margareta Borgström.

Barn:

 • Matilda, född 1812-10-14 i Rautalampi socken, död 1816-01-06 i Helsingfors under en resa.
 • Gustaf Adolf Fredrik, född 1813. Bruksägare. Död 1878. Se Tab. 22.
 • Erik Alexander, född 1815-03-02 i Rautalampi socken, död 1818-04-08 Torstila
 • Maria Angelina Rosalie, född 1816-06-12 i Rautalampi socken, död 1819-09-02 i Kuopio.
 • Adolf Vilhelm Gregori, född 1817-08-26 på Torstila. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Avgick utan avslutad kurs 1838-02-20. Frivillig vid 1. nevska sjöregementet s. å. Underfänrik därst. s. å. Port-épéefänrik 1840-02-08. Fänrik 1842-08-06. Underlöjtnant vid reservbataljonen av samma regemente 1845-04-23. Bataljonsadjutant därst. 1845–1848. Löjtnant 1848-12-12. RRS:tAO3kl 1850-12-18. Transp. till Tenginska infanteriregementets 6. reserv 1851-10-18. Transp. till Tomska jägarregementet 1852-08-08. Adjutant hos chefen för 6. infanteridivisionen s. d. Bevistade kriget mot Turkiet 1854 och 1855 samt erhöll medaljen därför. RRS:tVlO4kl m ros 1854-04-08. Stabskapten s. å. 18/7. RRS:tAO2kl 1855-04-12. Kapten s. å. 22/4. Transp. till 16. finska linjebataljonen s. å. 1/5. Majors avsked 1856-12-16. Död ogift 1866-01-31 på Meijerhof och begraven i Pieksämäki kyrka.
 • Anna Carolina Gustava, född tvilling 1818-10-03 på Torstila, död där 1819-01-02.
 • Johanna Andreetta Fredrika, född tvilling 1818-10-03 på Torstila, död där s. å. 23/12.
 • Vilhelmina (Mimmi) Amalia, född 1821-02-22 i Kuopio, död 1906-05-31 i Helsingfors. Gift 1838-03-11 på Strömsdals bruk med sin kusins styvson, generallöjtnanten Carl Mauritz Martinau, finsk adelsman Martinau, nr 229, född 1797-07-18 i Stockholm, död 1863-03-29 i Fredrikshamn.
 • Carl Constantin, född 1822. Professor. Död 1902. Se Tab. 35.
 • Johanna Matilda, född 1823-09-01 i Kuopio, död 1915-01-12 i Helsingfors. Gift 1844-01-31 i staden Teplick i Podolien med generalmajoren friherre Bernt Reinhold Alfred Rehbinder, född 1817, död 1883.
 • Fredrik Mauritz Johan, född 1824-11-22. Överstelöjtnant. Död 1871. Se Tab. 38.
 • Teodor Albert, född 1829. Provinsialläkare. Död 1910. Se Tab. 42.

TAB 22

Gustaf Adolf Fredrik, (son av Adolf Vilhelm, tab 21), född 1813-12-07 Häkkilä Student i Helsingfors 1830-02-05. Bitr. disponent för Strömsdals bruk 1835 till 1849-03-20, då han själv övertog bruket, som han dock redan 1851-03-19 försålde. Kontingenthandlande i Kuopio 1850-11-27–1853-02-05. Ägnade sig därefter åt trävaruaffärer. Bildade av ett par hemman i Kumo socken, köpta 1862, egendomen Gustafsvik. Död där 1878-02-19. Gift 1838-09-03 Pernasaari

Barn:

 • Rosina Adolfina Gustava, född 1839-07-04 på Strömsdal, död 1916-09-09 Nappari Gift 1860-09-06 på Hyyty i nämnda socken med översten och krigskommissarien i Åbo och Björneborgs 2. uppbådskrets Georg Oskar Gräsbeck, född 1837-01-10 i Jorois' socken, död 1902-05-15 i Björneborg.
 • Erik Gustaf Volmar, född 1841. Ångbåtsbefälhavare. Död 1919. Se Tab. 23.
 • Mauritz Vilhelm, född 1842. Reseinspektör. Död 1916. Se Tab. 25.
 • Gregori, född 1844. Statsråd. Död 1893. Se Tab. 27
 • Eva Natalia Vilhelmina, född 1845-08-16 på Strömsdal, död där s. å. 24/12.
 • Estella Ormesinda, född 1847-11-08 på Strömsdal, död 1926-01-08 i Stockholm. Gift 1:o 1866-03-22 på Gustafsvik med godsägaren Frans Egenolf Eugen von Knorring, i hans 2:a gifte, född 1827, död 1887. Gift 2:o 1895-04-11 i Björneborg med verkst. direktören i aktiebolag Sveriges allmänna revisionsbyrå, RVO, Sven Georg Nissvandt, från vilken hon 1909 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Lisa Lindberg, från vilken han 1929-06-12 blev skild, i hennes 2:a gifte [gift 1:o med direktören Gustaf Vilhelm Anstrin]. Gift 3:o 1929-08-31 med Gurli Catharina Gustafsson i hennes 2:a gifte), född 1868-05-25 i Jönköping.
 • Matilda Natalia Fredrika, född 1849-09-10 på Strömsdal, död 1932-09-22 i Sysmä socken. Gift 1876-08-02 på Gustafsvik med sin kusin, senatorn Volmar Onni Schildt, född 1851, död 1903.
 • Fanny Ojanema, född 1851-06-01 i Jyväskylä. Finsk stiftsjungfru. Översköterska vid Allm. sjukhusets i Helsingfors medicinska avdelning 1893 Gm i S:tAO:s band 1915-12-19. Avsked 1925. Död ogift 1932-10-06 i Helsingfors.
 • Adolf Vilhelm Severin, född 1853. Gardeskapten. Död 1918. Se Tab. 30.
 • Ida Viola Maria, född 1855-10-08 i Kuopio, död 1857-01-10 Häyrilä

TAB 23

Erik Gustaf Volmar (son av Gustaf Adolf Fredrik, tab 22), född 1841-02-10 på Gustafsfors bruk i Kaavi socken. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1855-09-00. Avgick därifrån 1856 reste s. å. i sept. till sjöss som lättmatros och hemkom 1860 styrmansexamen 1861-04-26. Kofferdikaptensexamen vid navigationsskolan i Vasa 1862-04-07. Ångfartygsbefälhavarexamen vid tekniska realskolan i Helsingfors 1863-02-25. Reste 1864 till Ryssland och förde olika ångfartyg å linjen Nisjni-Novgorod–Astrakan. Chef för bolaget Kaukas & Merkurs kontor i Spasski-Saton. Befälhavare å nämnda bolag tillhöriga ångfartyget Suvorov på Volgafloden. Död 1919-04-25 i Spasski-Saton. Gift 1864-12-18 i Kristinestad med Olga Maria Demesör, född 1845-11-15 på Demes hemman i Lappfjärds socken, död 1924-07-27 i Helsingfors, dotter av godsägaren Abraham Henrik Demesör och Anna Maria Bergström.

Barn:

 • Artur Henrik Gustaf, född 1865-10-02 i Astrakan. Elev vid Polytekniska institutets i Riga kemiska avdelning 1886. Ingenjör. Doktor i kemi vid ett universitet i Tyskland 1893. Förste kemist vid Thierry Mieg & Co etablissement i Dornach i övre Elsass 1894. Direktör för aktiebolag Marajevs manufakturer i Serpuchov i guvern. Moskva. Disponent för Rjabovs kattunsfabrik i Moskva. Död barnlös 1908-11-03 i Freiburg. Gift 1895-11-02 i Dornach med Anna Adele Catharina Seezen, född 1869-05-22 i Riga, dotter av handlanden Ludolf Carl Seezen och Louise Henriette Schwartz.
 • Paul Volmar, född 1867. Kapten av 1. rangen. Död 1929. Se Tab. 24.
 • Gustaf, född 1869-05-18, död 1870-06-19.
 • Olga Catharina Maria, född 1871-05-27 i Krijsja by i guvern. Simbirsk, död 1894-01-03 i S:t Petersburg. Gift 1891-10-09 med äldre ingenjören vid ryska marinens byggnadskår Alexander Ivanovisj Mustafin i hans 2:a gifte.
 • Helena Henriette (Ella), född tvilling 1873-11-05 i Astrakan. Sånglärarinna.
 • Anna Fredrika, född tvilling 1873-11-05 i Astrakan, död 1874-08-09.
 • Varvara Fredrika (Frida), född 1875-09-23 i Nisjni-Novgorod. Gift 1900-04-29 med sjökaptenen och inspektören i brandförsäkringsbolaget Rossia Constantin Alexejevitj Portnov, född 1871-10-22 i Astrakan, död 1927-05-00.
 • Gustaf Erik Severin, född 1877-12-16 i guvern. Kasan, död 1878-12-06.
 • Alexandra (Sandra) Elvira Rosina, född 1879-10-09 i Astrakan. Gift 1901-11-24 med professorn, med. doktorn Vjatjeslav Andrejevitj Popov, född 1875-03-06 i Kasan, död där 1923-04-00.
 • Gustaf, född 1883-06-25 i Astrakan. Elev vid tekniska institutet i Kasan. Student vid universitetet därst. 1903. Död ogift 1910-12-10 i Spasski-Saton.

TAB 24

Paul Volmar (son av Erik Gustaf Volmar, tab 23), född 1867-08-08 i Astrakan. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1886. Gardemarin. Midshipman vid ryska flottan 1889-10-01. Transp. från baltiska flottan till sibiriska sjöekipaget 1894-07-07. Löjtnant 1895-12-18. Yngre adjutant hos hamnkommendören i Vladivostok 1901-04-29. RRS:tAO3kl 1902-04-27. OffÖFrJO s. å. 2/12. RRS:tStO2kl 1905-01-09. Kommendör på minbåten Grosnij s. å. 14/8. Bevistade kriget mot Japan 1905. RRS:tStO2kl m sv s. å. 27/11. Kapten av 2. rangen s. å. 19/12. Erhöll den till minne av japanska fälttåget instiftade medaljen. RRS:tAO2kl 1906-12-19. Entl. från nämnda kommendörsbefattning 1907-09-24. Avsked med kaptens av 1. rangen grad 1910-12-26. Dömd från tjänsten och till fängelsestraff för delaktighet i vid marinförvaltningen bedrivna underslev 1911-07-24. Domen mildrad 1912-08-12. Kom kort därefter åter i tjänst som kapten av 2. rangen. Kapten av 1. rangen 1918. Avsked 1919-04-00. Död 1929-11-24 i Helsingfors. Gift 1893-11-15 i Vladivostok med Helena Matilda Walldén, född 1874-11-28, dotter av handlanden i nämnda stad Axel Walldén och Selma Augusta Winberg.

Barn:

 • Paul Axel Gustaf, född 1894-10-23 i S:t Petersburg. Student därst. En tid advokat i Vladivostok. Lärare i S:t Olga. Gift.
 • Volmar Artur Frans Gustaf, född 1896-03-20. Student först vid universitetet i S:t Petersburg, sedan i Vladivostok. Advokat i sistnämnda stad.
 • Olga Fanny Selma Helena, född 1897-09-06 i Vladivostok. Gift 1:o därst. 1919-01-07 med kaptenen vid frivilliga flottan i Vladivostok Peter Müller, från vilken hon 1924 blev skild. Gift 2:o 1925 i Vladivostok med föreståndaren för kommunala renskötseln på halvön Sedemi och ön Rikord Sergei Judin i Vladivostok.

TAB 25

Mauritz Vilhelm (son av Gustaf Adolf Fredrik, tab 22), född 1842-07-19 på Strömsdals bruk i Nilsiä socken. Elev vid skogsinstitutet i Stockholm 1861–1862. Därefter en tid anställd hos en trävarufirma i Ruovesi socken. Arrenderade 1867–1872 Meijerhof i Pieksämäki socken. Tillika uppbördsskrivare och vice länsman i nämnda socken. Arrenderade kronobostället Ylöskartano i Tuulos socken 1875–1887. Förvaltare av Urpala i Viborgs län 1889–1890. Därefter handelsagent. Reseinspektör i Finland för svenska livförsäkringsabol:t Viktoria 1892. Död 1916-05-15 i Helsingfors. Gift 1:o 1866-08-28 i Göteborg med Amalia Fredrika Christina Hjelmberg, född 1839-08-24 i sistnämnda stad, död 1908-12-05 i Helsingfors, dotter av tullinspektören Jakob Hjelmberg och Christina Törnsten. Gift 2:o 1911-08-16 i Helsingfors med Tyyne Anna Lahtinen, född 1880-11-11 i Villmanstrand, död 1928-10-29 i Helsingfors, dotter av kapellanen i Kangasniemi Carl Johan Lehtinen och Anna Alexandra Laurén.

Barn:

 • 1. Dagmar Christina Fredrika, född 1867-07-01 Gustafsvik Gift 1:o 1897-06-06 i Helsingfors med agenten Christian Alexander Blomqvist, född 1861-08-12, död 1901-09-13 i Helsingfors. Gift 2:o 1908-06-08 med affärsmannen Väinö Jonas Ilmari Fagerlund, född 1878-03-29.
 • 1. James Mauritz, född 1868-11-12 på Meijerhof. Elev vid statsjärnvägarna i Finland 1887. Telegrafist vid Valkeasaari järnvägsstation 1890-10-23. Andre bokhållare vid Helsingfors station 1893-06-01. Bokhållare vid statsjärnvägarnas kontrollkontor 1899-06-00. Bokhållare därst. 1904. Resekontrollör 1905-06-09. Avsked 1914. Död ogift 1916-05-11 i Helsingfors.
 • 1. Aina Amalia, född 1870-09-15 på Meijerhof. Sjuksköterska vid Allm. sjukhusets i Helsingfors medicinska avdelning. GM i S:tAO:s band 1915-12-19. Avsked 1930-03-01.
 • 1. Milda, född 1872-04-29 på Meijerhof, död där 1873-10-06.
 • 1. Gustaf Mauritz, född 1874-01-31 i Kumo socken, död där s.å. 15/8.
 • 1. Rosina Estella, född 1875-09-14 på Kärkälä i Kumo socken. Anställd vid statistiska centralbyrån i Helsingfors. Erhöll en briljanterad brosch 1908-04-26. Statistiker vid statistiska centralbyrån i Stockholm. Gift 1909-01-02 i Helsingfors med köpmannen Knut Abraham Humble, från vilken hon 1927 blev skild, född 1873-04-02 i Solna socken Stockholms län.
 • 1. Sixten Verner, född 1877. Sjökapten. Se Tab. 26
 • 1. Saima, född 1878-12-15 på Ylöskartano. Målarinna. Gift 1905-10-31 med artisten Viktor Ylinen, född 1878-11-15.
 • 1. Erik Vilhelm, född 1880-09-15 på Ylöskartano. Student i Helsingfors 1901-05-20. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för maskinbyggnadskonst 1906-02-09. Ritare vid statsjärnvägarnes i Finland maskinkontor s. å. i mars. Depotföreståndare av 2. klass vid järnvägarnas lokomotivdepot i Tammerfors 1910-02-18. Maskiningenjör av 2. klass vid verkstaden i Uleåborg 1919-11-19. Avsked 1920-12-01. Brandinspektör vid försäkringsabol:t Fennia 1920-12-07. Gift 1:o 1910-08-01 i Äggelby i Helsinge socken med Ellen Cyrene Nilsson, från vilken han 1919 blev skild, dotter av affärsmannen Carl Johan Nilsson och Christina Jonsson. Gift 2:o 1921-06-19 i Tammerfors gamla kyrka med Margit Anni Elisabet Sourander, född 1898-09-03, dotter av godsägaren Albert Edvard Sourander och Anna Matilda Bergroth.

TAB 26

Sixten Verner (son av Mauritz Vilhelm, tab 25), född 1877-06-28 Ylöskartano Sjökapten. Amerikansk kustbefälhavareexamen för ångfartyg. Befälhavare å amerikanska fregatten Atlantic Cossthumber. Gift 1901-01-10 i Lillesand i Norge med Margret Catrina Kristensen, född 1873-06-10 i Lillesand, dotter av gårdsägaren därst. Adrian Kristensen och Elise Mygelstye.

Barn:

 • Amelie Katrina, född 1905-07-29 i Lillesand, liksom systern.
 • Dagmar Elisabet, född 1914-10-23.

TAB 27

Gregori (son av Gustaf Adolf Fredrik, tab 22), född 1844-03-18 på Strömsdals bruk i Nilsiä socken. Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Kornett vid livgardets ulanregemente 1865-08-19. Löjtnant därst. 1866-09-11. Transp. till huvudintendentstyrelsen 1868-05-17. Ryttmästare vid armékavalleriet s. d. Avsked med kollegie- assessors grad vid huvudintendentstyrelsen 1873-06-10. RRS:tAO3kl 1874-09-11. Transp. till intendentstyrelsen i turkestanska militärdistriktet 1876. Återtransp. till huvudintendentstyrelsen 1877. Byråchef därst. Hovråd. Kollegieråd 1881-10-25. RRS:tStO2kl 1882-09-11 och RRS:tAO2kl 1885-09-11. Tjänsteman för särskilda uppdrag vid nämnda styrelse. Statsråd 1886-08-01. RRS:tVlO4kl 1888-09-11. Död 1893-04-05 i S:t Petersburg. Gift där 1872 med Maria Solivanov, född 1850-04-02 i nämnda stad, dotter av kollegiesekreteraren Vasili Solivanov.

Barn:

 • Gregori, född 1873-01-11 i S:t Petersburg. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren därst. 1883. Transp. till 1. Paulovska militärläroverket 1892. Underlöjtnant vid 88. Petrovska infanteriregementet 1894-08-20. Löjtnant därst. 1898-04-13. Avsked s. å. 14/10. Död ogift 1902-07-23 i S:t Petersburg.
 • Nikolai, född 1874. Kollegieassessor. Död 1918. Se Tab. 28

TAB 28

Nikolai (son av Gregori, tab 27), född 1874-07-04 i S:t Petersburg. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren därst. 1884. Avgick utan avslutad kurs 1890. Anställd vid intendenturväsendet i Ryssland. T. f. byråchefsadjoint vid distriktsintendentstyrelsen i petersburgska militärdistriktet. Kollegieregistrator därst. 1893-11-12. Guvernementssekreterare 1896-12-13. Kollegiesekreterare 1899-12-31. Titulärråd 1902-12-28. Avsked 1910-10-23. Var under världskriget inkallad i tjänstgöring vid aktiva armén. Död 1918 i Erserum (arkebuserad). Gift 1895-11-12 i S:t Petersburg med Elisabet Zacharov, född 1875-03-04, död 1922, dotter av gardeskaptenen Alexander Nikolajevitj Zacharov och Elisabet N. N.

Barn:

 • Xenia, född 1896-05-27 i S:t Petersburg, död ogift 1919.
 • Nikolai, född 1897-10-17 i S:t Petersburg. Med vissa avbrott i fängelse i Sibirien. Ankom 1929 till Finland.
 • Mikael, född 1899-06-15 i S:t Petersburg. Genomgick Paulovska junkarskolan 1916. Fänrik vid arméinfanteriet. Bevistade världskriget. Underlöjtnant 1917-08-02. Löjtnant vid livgardets jägarregemente s. å. Artist. Gift 1930-08-21 i Helsingfors med Olga Tawaststjerna, född 1907-09-27, dotter av generalmajoren Alexander Tawaststjerna, och Eugenia Charlotta Blom.

TAB 28 A

Michael, (son av Gregori, tab 27), född 1899 juni 15 i S:t Petersburg gardeslöjtnant i rysk tjänst. Konstnär. Gift 1:o 1930-07-21 med Olga Tavaststjerna nr 1107, från vilken han blev skild 1945, född 1907-09-27.

Barn:

 • Margareta Natalia, född 1943-01-09.

TAB 29

Eugen (son av Nikolai, tab 28), född 1902-03-10. Bosatt i Sibirien. Gift.

Barn:

 • En dotter.

TAB 30

Adolf Vilhelm Severin (son av Gustaf Adolf Fredrik, tab 22), född 1853-01-14 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1866-07-14. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1875-08-16. Underlöjtnants avsked 1876-10-05. Deltog som frivillig i Serbiens krig mot Turkiet s. å. Blesserad i slaget vid Alexinatz s. å. Kapten i serbisk tjänst s. å. SMtf. RSerbTO för tapperhet s. å. 5/10. Erhöll medaljen till minne av kriget. Ånyo i rysk tjänst som fänrik vid livgardets jägar- regemente s. å. 2/12. Underlöjtnant därst. 1877-09-11. Deltog i turkiska fälttågen 1877 och 1878. Blev blesserad i slaget vid Telisch 1877-10-24. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-01-05. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. RRumJK. Ställd till ryska kommissariens i Bulgarien förfogande s. å. 13/8. Kompanichef vid samokovska N:o 4 druschinan s. å. 20/8. Chef för modelldruschinan s. å. 3/9. RRS:tStO3kl m sv o ros 1879-01-13. Anställd vid bulgariska milisens stab s. å. 30/4. Kompanichef för radomirska N:o 3 fotdruschinan s. å. 20/6. Löjtnants avsked ur rysk tjänst s. å. 18/10. Kapten i bulgariska armén s. å. 26/12. Chef för furstens av Bulgarien kompani av sofiska N:r fotdruschinan 1880-10-30. Chef för sofiska dragonkretsen 1882-12-23. RBulgMfO 1883-01-13. Bevistade kejsar Alexander III:s kröning i Moskva s. å. 27/5. RRS:tAO3kl s. d. Transp. till chef för 2. kadettkompaniet vid krigsskolan i Sofia s. å. 22/12. Måste 1884 av politiska skäl lämna Bulgarien. Ingick ånyo i rysk tjänst som underlöjtnant vid livgardets jägarregemente s. å. 15/2. Löjtnant därst. s. å. 20/4. Kompanichef därst. 1885-06-09. Stabskapten 1887-04-17. RRS:tVlO4kl 1888-03-17. Gardeskaptens avsked s. å. 30/4. Förvaltare av de Chomjakovska godsen och gårdarna i Moskva s. å. RBulgAlexO 1896-05-00. Verkst. direktör för Ural-Caspian Oil Corporation i Ryssland. Administrator av Narisjkinska och Jourjevitj'ska godsen och affärerna. Avsked därifrån och köpte Nappari gård i Kumo socken. Död 1918-06-06 i Björneborg och begraven i Kumo. Gift 1888-09-13 i Moskva med Terese Jeanne Collomb, född 1860-09-22 i Geneve, död 1930-02-03 på Nappari, dotter av schweiziska affärsmannen Pierre Jean Colomb och Hortence Carrier.

Barn:

 • Severin Vandalin Gustaf, född 1882. Tandläkare. Se Tab. 31.
 • Ave, född 1885-07-11 i S:t Petersburg.
 • Rose Marie Fredrique, född 1887-09-01 i S:t Petersburg. Gift 1906-01-01 i Helsingfors med tjänstemannen Osborne Ragnar Hancock, född 1882-12-04 på Fiskars bruk i Pojo socken.
 • Pierre Alexandre, född 1889-06-15 i Moskva. Ingick i rysk krigstjänst 1914-10-01. Fänrik vid Nikolajevska gardeskavalleriskolan 1915-02-01. RRS:tStO3kl 1916-10-02. Kornett vid 16. irkutska, storfursten Nikolai Nikolajevitj', husarregemente s. å. 20/10. Löjtnant därst. 1917-08-10. Lämnade Ryssland och blev införd i finländska arméns rullor. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1918-05-05. Avsked 1920-09-13. Agronom.
 • Jean Maurice Onni, född 1893. Tandläkare. Se Tab. 33.
 • Leon Oskar, född 1894-09-29 i Moskva. Först lantbrukare. Inträdde under världskriget som frivillig i franska armén. Blev 1915-10-08 under attacken mot de tyska positionerna i Champagne sårad i bröst och huvud. Sergeant vid Lapen Ryhmä i Finland och deltog i krigsoperationerna i Kuolajärvi men försvann vid en rekognoscering 1919-03-18.
 • Gustaf Boris Nikolai, född 1896. Tjänsteman. Se Tab. 34.
 • Emil (Emilio) Adolf Severin, född 1899-04-18 i Moskva. Äger Nappari. Gift 1925-05-31 i Helsingfors med Margit Hilja Alice Biström, född 1903-03-07.

TAB 31

Severin Vandalin Gustaf (son av Adolf Vilhelm Severin, tab 30), född 1882-01-11 i Sofia, Bulgarien. Port-épéejunkare vid Alexandrovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 177. Isborgska infanteriregementet 1903-08-23. Placerad på arméinfanteriets depot 1904-09-21. I aktiv tjänst under kriget mot Japan s. å. Tjänstgörande vid 98. Jurjevska infanteriregementet. RRS:tStO3kl 1906-10-30. Tandläkarexamen i Ryssland. Leg. tandläkare i Finland 1910-02-15. Var under världskriget 1914 och följande åren inkallad i aktiv rysk krigstjänst. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Tandläkare i Helsingfors. Äg. Koivuniemi i Kumo socken. Gift 1906-01-08 i Charbin i Mandschuriet med Alma Spandek, född 1881-08-16 i Livland, barmhärtighetssyster under kriget mot Japan, dotter av godsägaren Marçen Spandek och Louise Kruminj.

Barn:

 • Ave Jeanne Fanny, född 1907-05-05 i Moskva. Gift 1928-06-03 i Helsingfors med affärsmannen Per-Hakon Lindh, född där 1902-07-01.
 • Albert Severin Constantin, född 1911-10-01 i Helsingfors. Student därst. 1931-05-30.
 • Marciana Mauritza Severina, född 1917-04-09 i Helsingfors.

TAB 32

Gregori Gustaf (son av Adolf Vilhelm Severin, tab 30), född 1891-06-03 i Moskva. Artist. Gift 1914-01-11 i Helsingfors tyska kyrka med Eva Lovisa Vilhelmina Donner, född 1890-04-19 i Helsingfors, dotter av ledamoten av senatens för Finland ekonomidepartement, senatorn, filosofie doktorn Otto Donner och hans 2:a fru friherrinnan Vilhelmina Sofia Charlotta Munck.

Barn:

 • Mac-Gregor (Gregari) Otto, född 1915-07-06 i Helsingfors.
 • Yvonne, född 1918-08-14 i Helsingfors.

TAB 33

Jean Maurice Onni (son av Adolf Vilhelm Severin, tab 30), född 1893-01-14 i Moskva. Tandläkareexamen vid medicinska akademien i Petersburg. Leg. tandläkare i Finland. Gift 1917-12-03 i Moskva med Margareta Peltzer, född där 1893-01-23, dotter av bankdirektören W. Peltzer och Frances-Jeanette Sweetland-Kelly.

Barn:

 • Rose-France, född 1919-05-09 i Björneborg.
 • Leon Vassily Severin, född 1920-09-22 i Kumo socken.

TAB 34

Gustaf Boris Nikolai (son av Adolf Vilhelm Severin, tab 30), född 1896-06-05 i Moskva. Ingick under världskriget som junkare i rysk tjänst. Fänrik vid arméinfanteriet. Underlöjtnant 1917-05-17 med rang från 1916-02-14. Tjänstg. vid livgardets jägarregemente. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1917. Stabskapten. Lämnade Ryssland och inskriven som löjtnant vid finländska militärens reserv 1919. Tjänsteman vid utrikesministeriet i Finland s. å. Tjänsteman vid polska beskickningen i Helsingfors 1921-05-25. Polska X lecia med. 1930. Gift 1921-06-05 i Helsingfors med korrespondenten Tekla Elvira Lindström, född 1897-09-23 i Kyrkslätts socken, dotter av hemmansägaren och handlanden Johan Vilhelm Lindström och Ida Adolfina Holm.

Barn:

 • Arthur'' Severin, född 1918-02-19.
 • Leon'' Gustaf Severin, född 1922-06-10.
 • Terese Tekla Fanny, född 1927-03-23.
 • Björn-Samuel (Murre) Johan Severin, född 1930-07-03.
 • Georg-Edvard (Joy) Severin, född 1931-09-30.

TAB 35

Carl Constantin (son av Adolf Vilhelm, tab 21), född 1822-05-07 i Kuopio. Student i Helsingfors 1838-06-22. Filosofie kandidat därst. 1844-05-17. Promov. filosofie magister s. å. 21/6. Filosofie licentiat 1846-06-20. Docent i historia vid universitetet i Helsingfors s. å. 1/9. Promov. filosofie doktor 1847-06-22. Förestod professuren i historia vid nämnda universitet 1856–1858. Lektor i historia vid gymnasium, sedan lyceum, i Åbo 1862-02-19. Pressombudsman i Åbo 1866-10-04–1869-11-15. Ordförande i direktionen för ecklesiastik- och skolstatens änke- och pupillkassa 1872–1879, för skolstatens pensionskassa 1879–1891. RRS:tStO3kl 1874-04-12. Ledamot av finska historiska samfundet 1875. Professors titel 1880-05-02. LFVS 1881. Utl. LVHA 1884. RRS:tStO2kl 1886-03-29. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1887-12-17. Erhöll Svenska litteratursällskapets i Finland pris för historiska arbeten 1889-02-05. Avsked från lektorstjänsten 1891-10-23. Promov. filosofie jubelmagister 1894-05-31 och jubeldoktor 1897-05-31. Död 1902-03-05 i Åbo. Gift 1852-12-05 i Helsingfors med Evelina Teresia Degerman, född 1820-07-23 i Helsingfors, död 1907-12-31 i Åbo, dotter av handlanden Henrik Johan Degerman och Gustava Ulrika Kuhlström.

Barn:

 • Robert Adolf Armand, född 1853. Professor. Död 1923. Se Tab. 36.
 • Aina Evelina Gustava, född 1855-02-23 i Helsingfors, död där s. å. 30/3.
 • Carl Alexander Napoleon, född 1857-01-18 i Helsingfors. Student därst. 1873-05-24. Auskultant i Åbo hovrätt 1884-06-09. Notarie vid rådsturätten i Björneborg 1886-04-05. Vice häradshövding 1890-12-20. Sekreterare i Åbo och Björneborgs läns 2:a uppbördskrets 1893-06-21. Justitierådman i Björneborg s. å. 26/8. Avsked från nämnda sekreterartjänst 1902. Död barnlös s. å. 10/8 i Kristiania under en resa och begraven i Björneborg. Gift 1887-06-24 Koivisto Kanslist vid polisinrättningen i Helsingfors 1913. Skrivare därst. 1918. Död 1920-07-25 i Helsingfors, dotter av handlanden i Stockholm Sven Engelbrecht Låstbom och Gustava Östberg.

TAB 36

Robert Adolf Armand (son av Carl Constantin tab 35), född 1853-02-28 i Helsingfors. Student vid därvarande universitet 1869-05-25. Filosofie kandidat 1873-05-19. Promov. filosofie magister s. å. 30/5. T. f. laborator vid universitetets fysiologiska laboratorium 1876-02-19. Laborator där s. å. 8/4. Med. kandidat s. å. 13/5. Amanuens vid allmänna sjukhusets i Helsingfors medicinska avdelning 1877 juni–aug. Avsked från laboratorsbefattningen 1878-05-23. Amanuens vid nyssn. sjukhus ackuschementsavdelning s. å. aug.– okt. Besökte med understöd av det finska universitetet den antropologiska utställningen i Moskva 1879. Deltog i Skandinaviska naturforskarmötet i Stockholm 1880. Med. licentiat s. å. 27/12. Promov. med doktor 1881-01-08. Idkade fysiologiska studier i Leipzig sommaren s. å. Ledamot av finska läkaresällskapet s. å. Överflyttade till Sverige och förordnades till t. f. laborator i experimentell fysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm s. å. 14/1. Ledamot av svenska läkaresällskapet s. å. Docent i fysiologi vid universitetet i Helsingfors 1881-08-15–1882-10-14. Laborator vid Karolinska institutet 1882-06-21. Erhöll av VA halva Wallmarkska belöningen s. å. 8/11. Lärare i fysiologi och hälsolära vid högre lärarinneseminarium i Stockholm 1882–1883 och 1884–1885. Företog med understöd av ett stipendium från Anders Retzii fond en utländsk resa för fysiologiska studier, varvid Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz och Österrike besöktes 1883–1884. Förestod professuren i fysiologi vid Karolinska institutet från början av höstterminen 1884–1886-11-05. Tillerkändes av riksdagen en personlig löneförhöjning att utgå så länge han kvarstod såsom laborator 1885. Ledamot av svenska läkaresällskapets nämnd 1886–1892. Professor i fysiologi vid ovann. institut 1886-11-05. Svensk leg. läkare 1889-04-08. Fångvårdsstyrelsens hygieniska biträde s. å. 9/4. En av biologiska föreningens i Stockholm stiftare, dess sekreterare 1888–1891 och dess ordförande 1891–1892. Vice förman i medicinska föreningen i Stockholm vårterminen 1888. Ledamot av nykterhetskommissionen 1889-10-18. Ledamot i direktionen för allmänna barnhuset i Stockholm 1890-03-07. LVA s. å. 10/12. Deputerad för karolinska institutet och svenska läkaresällskapet vid Helmholtz-jubileet 1891-11-00. Deltog i skandinaviska naturforskarmötet i Köpenhamn 1892. Erhöll jämte ingenjören Klas Sondén av svenska läkaresällskapet det Regnellska priset 1894-09-25 och av VA halva Letterstedtska priset 1899-02-08. Professor i fysiologi vid universitetet i Helsingfors 1900-07-04. LFVS s. å. HL av svenska läkaresällskapet 1900, av ryska 1902, av finska 1919 och av Danmarks medic. sällskap 1922. Utl. LVA 1901-01-09. Ordförande i direktionen för universitetets gymnastikinrättning 1901–1911. Honor. filosofie doktor vid promotionen i Helsingfors 1907-05-30, vid universitetet i Kristiania 1911, i Groningen 1914. Honor. doctor of Science vid universitetet i Dublin 1912. Avsked 1919-05-19. L av vetenskapsakad. i Wien 1920-05-00. Ständig sekreterare i finska vetenskapssocieteten 1921-11-21. Jubelmagister vid promotionen 1923-05-31. Död s. å. 2/12 i Helsingfors. Han utövade en omfattande verksamhet som forskare, lärare och författare inom det medicinska området [Norra F.]. Gift 1878-07-06 i Helsingfors med sin kusin (Ljuba) Ljubov Ludmilla Martinau, född 1850-09-15 i Ulanovka i volhyniska guvernementet, död 1935, dotter av generallöjtnanten Carl Mauritz Martinau, finska adl. ätten nr 229, och Vilhelmina Amalia Tigerstedt.

Barn:

 • Ljubov Marie Natalie Eveline, född 1879-04-05 i Helsingfors. Gift där 1900-11-03 med stabskaptenen, lektorn i ryska språket vid Helsingfors universitet Oskar von Schoultz, finska adl. ätten nr 206, född 1872-10-25 i Helsingfors.
 • Carl Christian Oskar Robert, född 1882. Professor. Död 1930. Se Tab. 37.
 • Margareta (Greta) Vilhelmina Maria, född 1891-03-28 i Stockholm. Student i Helsingfors 1908-05-21. Filosofie kandidat 1916-10-28. Lärarinna vid privata svenska flickskolan i Helsingfors 1918-09-01. Filosofie magister 1923-05-31. Chef för Finlands svenska flickscoutförbund.

TAB 37

Carl Christian Oskar Robert, (son av Robert Adolf Armand, tab 36), född 1882-10-17 i Stockholm. Student i Helsingfors 1903-05-25. Filosofie kandidat 1904-05-31. Med. kandidat 1906-05-22. T. f. amanuens vid universitetets i Helsingfors fysiologiska institut 1907. Promov. filosofie magister s. å. 30/5. Med. licentiat 1910-11-30. Laborator vid nämnda fysiologiska institut s. å. 7/12. Med. o. kirurg. doktor 1910-12-02. Docent i fysiologi vid nämnda universitet 1912-11-11. LFVS 1918. Professor i fysiologi 1920-09-10. Död 1930-07-21, försvann under segelfärd invid Pörtö. Gift 1909-08-08 i Viitasaari socken med Helny Toimi Christina Kalima, född där 1888-03-16. Målarinna. dotter av kapellanen i Viitasaari Emil Fredrik Kalima och Eva Christina Koljonen.

Barn:

 • Lars Robert, född 1911-07-27 i Giessen, Hessen. Se Tab. 37A.
 • Birgitta (Britt) Christina, född 1915-02-19 i Helsingfors. Barnträdgårds och yrkeslärarinna. Gift 1939-06-27 med docenten med. d:r sed. professorn Gunnar Nils Teive Sveatichin (= Svaet ichin) i hans 1:a gifte, född 1915-01-13 i Karis Finland.

TAB 38

Fredrik Mauritz Johan, (son av Adolf Vilhelm, tab 21), född 1824-11-22 på Strömsdals bruk i Nilsiä socken. Kadett i Fredrikshamn 1837-07-31. Utexaminerad 1845-08-22. Kommenderad till modellkavalleriregementet i Petershof 1845–1846. Kornett vid litauiska ulanregementet 1846-08-24. Bevistade fälttåget i Ungern 1849 RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 12/11. Erhöll den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Löjtnant 1850-06-07. Regementsadjutant s. å. 10/10–1852-06-01. Regementskvartermästare 1852-06-01–1863-04-26. Bevistade kriget mot Turkiet 1854–1856 och erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Stabsryttmästare 1857-06-16. Ryttmästare 1860-08-03. RRS:tStO3kl 1862-08-25. T. f. skvadronschef 1863-05-02 och ord. s. å. 9/6. Deltog i fälttåget i Polen s. å. Major 1864-06-17. RRS:tAO3kl m sv o r, s. å. 25/9. Erhöll den till minne av sistnämnda fälttåg instiftade medaljen. RRS:tStO2kl 1867-11-15. Divisionschef och regementschefsadjoint för frontavdelningen 1868-09-12. Överstelöjtnant 1869-03-01. RRS:tVlO4kl m ros 1870-03-07. RÖJKrO2kl s. å. 17/8. Död 1871-02-09 i staden Wloslavek i guvern. Warschau. Gift 1853-10-05 i Slutsk i minska guvernementet med Olga Teresia Komajevskij, född 1831-08-21 i Slomin i guvernementet Grodno, död 1874-03-26 i Wloslavek, dotter av militärbefälhavaren i Wilna, generalmajoren Karol Komajevskij, av polsk adlig ätt, och hans 1:a fru friherrinnan Adelaide von Stahel, av österrikisk friherrlig ätt.

Barn:

 • Carl Gustaf Adolf, född 1856-02-26 i Kassel i guvernementet Cherson, död 1857-10-17 i Ludja i guvernementet Kursk.
 • Tekla, född 1857-03-16 i Ludja, död där 1858-04-06.
 • Edvard Severin, född 1858. Överstelöjtnant. Död 1911. Se Tab. 39.
 • Evelina Sofia, född 1860 i Lochvitae i guvern. Poltava, död 1861-07-00 i Novogeorgievsk i guvern. Cherson.
 • Eugen, född 1861. Statsråd. Död 1927. Se Tab. 41
 • Emilia (Emma) Fredrika, född 1863-05-23 i Miendrzyborz i Podolien. Utexaminerad från Alexandriskijsko-Marjinska institutet i Warschau 1881. Privatlärarinna. Föreståndarinna för 7:e förberedande stadsläroverket för flickor i nämnda stad 1887-01-01. Gift 1887-04-23 i Warschau med försäkringskontrollören Mieczyslav Szablovskij, av polsk adlig ätt, född 1859-09-08 i Warschau.

TAB 39

Edvard Severin, (son av Fredrik Mauritz Johan, tab 38), född 1858-12-04 i staden Sudja i kurska guvern. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Fänrik vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1882-08-19. Transp. till 6., S:t Michels, finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad s. å. 22/11. Bataljonskvartermästare 1883-08-20–1884-12-23. Bataljonskassör 1885-05-11–1886-10-15. T. f. kollega i ryska språket vid lyceet i S:t Michel läsåret 1885–1886. Stabskapten 1887-04-07. Kompanichef s. å. 21/6. RRS:tStO 3kl 1889-09-11. Kapten 1890-03-10. RRS:tAO3kl 1894-02-15 och RRS:tStO2kl 1900-01-06. Överstelöjtnants avsked 1902-03-15. Rysk språklärare vid svenskspråkiga samskolan i Kotka 1902–1904. Syssloman vid ett tillfälligt lasarett i Fredrikshamn 1904–1906. Translator för ryska språket hos länsstyrelsen i Nylands län 1906. Död 1911-07-20 på Näsby i Tumba socken. Har av trycket utgivit bl. a. Anteckningar om adeliga ätten Tigerstedt 1691–1891, Biografiska anteckningar om Savolaksbrigadens män 1808–1809 (1908) och Haapaniemi krigsskola, dess lärare och elever (1910). Gift 1883-07-26 Meijerhof

Barn:

 • Jarl Erik Ragnar, född 1884. Brukstjänsteman. Se Tab. 40.
 • Rolf Fredrik Jedvard, född 1885-09-30 i S:t Michel, död där s. å. 6/10.
 • Magnhild Kerstin Sofia, född 1888-04-16 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1906-06-02. Handarbetslärarinneexamen 1909. Anställd å livförsäkringsabol:t Kalevas huvudkontor i Helsingfors. Gift 1920-08-21 i Helsingfors med agronomen Volmar Onni Gustaf Schildt, född 1879.
 • Olga Ida Gunhild, född 1891-04-25 i S:t Michel. Finsk stiftsjungfru. Barnträdgårdslärarinna.
 • Ebba Märta Vilhelmina, född 1894-09-16 i S:t Michel, död där 1896-01-16.

TAB 40

Jarl Erik Ragnar (son av Edvard Severin, tab 39), född 1884-07-22 Meijerhof Tillstånd att såsom medlem av den på Riddarhuset under nr 1227 introducerade adliga ätten Tigerstedt inträda i sina förfäders rättigheter (K.M:ts resolution den 16 juli 1948. Enl. RHD:s prot. 1948 -09-03, § 4.). Agronom. Anställd på egendom i Södermanland 1906. Befriad från medborgarskap i Finland 1910-07-19. Svensk undersåte. Brukstjänsteman vid Ulvshyttan i Silvbergs socken Kopparbergs län. Gift 1919-10-18 i Stockholm (Gustaf Vasa förs Sth, vb) med Anna'' Signe Andrea Forssenius, född 1881-03-02. Dotter av grosshandlaren A. L. Forssenius.

Barn:

 • Ulla Marianne Ragnarsdotter, född 1921-02-28 Grängshammar. Studentexamen i Stockholm 1940-05-25, socionom, bitr. skyddskonsulent i Sthlms norra förorters distrikt.

TAB 41

Eugen (son av Fredrik Mauritz Johan, tab 38), född 1861-06-02 i Novogeorgievsk i guvern. Cherson. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Fänrik vid livgardets wolhynska regemente 1882-08-19. Underlöjtnant därst. 1884-09-11. Löjtnant 1886-09-11. Utexaminerad från Nikolajevska generalstabsakademien 1889-03-00. Stabskapten 1893-04-09. Kompanichef s. å. Placerad på gardesinfanteriets depot 1895-09-28. T. f. skatteinspektor i guvern. Siedlec s. å. 22/10. Kollegieassessors grad 1896-07-04. Ord. skatteinspektor s. å. 11/8. Avsked ur krigstjänsten 1898-05-28. Hovråd. Avdelningschef vid kameralväsendet i Siedlec s. å. 22/7. Kollegieråd 1901-07-24. RRS:tAO3kl 1903-04-19. Transp. till chef för uppbördsväsendet i Tomsk s. å. 17/7. Statsråd 1906-03-05. Avdelningschef vid kameralväsendet i Kalisj s. å. 25/8. RRS:tStO2kl 1908-04-26. RRS:tAO2kl 1913-04-27 och RRS:tVlO4kl. Avdelningschef vid kameralväsendet i Vitebsk 1916-10-29. Avsked ur rysk tjänst 1921-06-00. Död 1927-07-06 i Helsingfors. Gift 1903-05-08 i S:t Petersburg med sin kusin Flora Lætitia Gisela Tigerstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1891-11-07 i Tavastehus med kronofogden i Äyräpää härad Johan Strömsten, från vilken hon 1903 blev skild, född 1863-04-12 i Björneborg), född 1871-10-25 i Björneborg, död 1921-07-17 i Kalisj, dotter av provinsialläkaren Teodor Albert Tigerstedt och Ida Rosalie Aschan.

Barn:

 • Olga Ida Lætitia, född 1905-07-10 i närheten av Bajkalsjön, död s. å. 17/12 på stationen Nisjne-Udinsk i Sibirien.
 • Eugen Napoleon Teodor Fredrik Gustaf, född 1907-05-28 i Warschau. Student i Helsingfors 1925-05-29. Filosofie kandidat 1929-05-31. Tidningsman.
 • Eugen Tadeusz Birger Jarl, född 1909-03-17 i Kalisj, död där 1910-02-12.
 • Freja Flora Lætitia, född 1911-02-06 i Kalisj. Gift 1933-07-15 i Helsingfors med banktjänstemannen Harald Vilhelm Sandlund, född 1902-10-16 i Kristinestad.
 • Bror Eugen Viking, född 1912-05-18 i Kalisj, död 1913-07-14 i Helsingfors.

TAB 42

Teodor Albert (son av Adolf Vilhelm, tab 21), född 1829-09-24 på Strömsdals bruk i Nilsiä socken. Student i Helsingfors 1843-06-14. Filosofie kandidat därst. 1850-05-30 och promov. filosofie magister s. å. 19/6. Med. kandidat 1853-12-14. Med. licentiat 1857-02-28. Förste stadsläkare i Björneborg s. å. 6/5. Promov. med. och kirurg. doktor 1860-05-31. RRS:tAO3kl 1866-05-08. Provinsialläkare i Tavastehus distrikt 1879-12-16. Föreståndare för Nordiska aktiebankens för handel och industri filialkontor i Tavastehus 1885–1893-07-31. Avsked från provinsialläkaretjänsten 1890-07-29. Promov. jubelmagister 1900-05-30 och jubeldoktor 1907-05-30. Död 1910-03-26 i Helsingfors. Ägde Meijerhof i Pieksämäki socken. Gift 1856-09-04 i Helsingfors med sin kusin Ida Rosalie Aschan, född där 1834-02-12, död 1903-06-20 i nämnda stad, dotter av apotekaren i Helsingfors Carl Henrik Aschan och Andréetta Sofia Collin.

Barn:

 • Sofia Gustava Viola, född 1857-07-13 i Björneborg, död där s. å. 28/8.
 • Ida Teodosia Fredrika, född 1858-10-03 i Björneborg. Privatlärarinna. Död ogift 1918-12-09 i Åbo.
 • Anna, född 1860-10-26 i Björneborg. Utexaminerad från musikinstitutet i Helsingfors 1889. Lärarinna i violinspel.
 • Maria Josefa, född 1862-06-30 i Björneborg, död där s. å. 30/8.
 • Märta Sofia, född 1863-09-22 i Björneborg. Gift 1883-07-26 på Meijerhof med sin kusin överstelöjtnanten Edvard Severin Tigerstedt, född 1858, död 1911.
 • Alma Rosa Sylvia, född 1866-12-14 i Björneborg. Gift 1892-06-14 i Tavastehus med överstelöjtnanten Carl Magnus Otto Nordensvan, född 1862.
 • Gustaf Adolf Teodor, född 1869. Agronom. Död 1925. Se Tab. 43.
 • Flora Lætitia Gisela, född 1871-10-25 i Björneborg, död 1921-07-17. Gift 1:o 1891-11-07 i Tavastehus med kronofogden i Äyräpää härad Johan Strömstén, från vilken hon 1903 blev skild, född 1863-04-12 i Björneborg. Gift 2:o 1903-05-08 i S:t Petersburg med sin kusin, statsrådet Eugen Tigerstedt, född 1861, död 1927.

TAB 43

Gustaf Adolf Teodor (son av Teodor Albert, tab 42), född 1869-03-03 i Dresden. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1890-11-01–1892-01-05. Övertog 1893-11-01 förvaltningen av fäderneegendomen Meijerhof. Arrenderade sedermera en tid Wäinölä hemman i Oulais' socken samt överflyttade slutligen till Alberta i Kanada, Nordamerika. Död 1925-04-08 i Calgary i staten Alberta. Gift 1895-03-16 i Helsingfors med Ellen Charlotta Wilén, född 1873-11-24 i Ekenäs, 1917-05-26, dotter av kofferdikaptenen Isak Vilhelm Wilén och Vilhelmina Charlotta Bergroth.

Barn:

 • Elisabet (Elli) Maria Charlotta, född 1897-02-28 på Meijerhof. Bosatt, liksom syskonen, i Calgary.
 • Erna Ingeborg, född 1899-06-11 på Meijerhof.
 • Erik Vilhelm, född 1900-10-24.
 • Ellen Ida (Greta) Margareta, född 1902-07-23.
 • Albert Fredrik, född 1906-03-10.

TAB 44

Erik Ludvig, (son av Isak, tab 17), född 1738-10-11 Uuhimäki Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1751-07-01. Förare därst. 1758-03-23. Sergeant 1759-10-29. Fältväbel 1766-03-03. Bataljonsadjutant 1767-01-01. Sekundlöjtnant vid Savolaks' fotjägarregemente 1770-05-23. Premiärlöjtnant därst. 1774-04-13. Stabskapten 1779-04-23. Kapten och regementskvartermästare 1780-06-12. Bevistade finska kriget 1788–1790. Avsked 1790-03-25. Död 1816-04-26 på sin gård Reinikkala i Kangasniemi socken. Gift 1775-05-24 Kyyhkälä

Barn:

 • Lovisa Charlotta, född 1776-11-27 på Reinikkala, liksom syskonen, död ogift 1826-03-09 på nämnda egendom.
 • Carl Fredrik, född 1778-07-15. Korpral vid karelska dragonregementet 1784. Sekundadjutant vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1787-12-19. Avsked 1802-05-06. Ingick ånyo i tjänst under 1808–1809 års krig och deltog, tillhörande bl. a. kapten Paul Heinzii frivilliga kompani, med tapperhet i flera mindre träffningar. Löjtnant i armén 1809. Kapten i armén 1810. Placerad på södra skånska infanteriregementet 1811. Avsked ur svensk tjänst 1812-06-23. Major i rysk tjänst s. å. 2/10. Deltog i kriget mot Napoleon och blev i slaget vid Dresden 1813 svårt sårad i ena benet. Major på extra stat vid finska jägarregementet 1816-05-28. Bataljonschef därst. 1819. Överstelöjtnants avsked 1823-02-27. Död ogift 1831-03-08 i Jorois' kyrkoby.
 • Bernt Otto, född 1780-05-05. Var åren 1784–1786 inskriven som rustmästare vid Mäntyharju kompani av Savolaks' fotjägarregemente1. Död 1786-02-23 på Reinikkala.
 • Erik Adolf, född 1782-09-17. Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1798-02-12. Sergeant därst. 1802-03-26. Underlöjtnant vid Savolaks' fotjägarregemente 1804-10-09. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 samt blev vid Pulkkila 1808-05-02 svårt blesserad av en karteschkula i högra armleden1. Löjtnant i armén s. å. 29/7. GMtf s. å. Efter krigets slut anställd vid 1. finska fältbataljonen, vilken upplöstes i Västerås i jan. 18101. Löjtnant vid Upplands regemente s. å. 19/7. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1812-03-06. Sekundkapten vid finska jägarregementet s. å. 10/10. Kapten och kompanichef därst. 1821-10-24. Majors avsked 1828-08-29. Död ogift 1859-06-08 på sin ärvda gård Reinikkala.
 • Gustava Johanna, född 1784-07-21, död 1844-12-15 Ylähovi Gift 1811-03-11 på Reinikkala med kaptenen Gustaf von Becker, född 1786, död 1848.
 • Gustaf Otto, född 1786-04-19. Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1798. Soldat 1802. Kadett vid Haapaniemi 1804-08-06. Utexaminerad 1807-09-01 fältväbel vid finska jägarregementet 1812-10-20. Fanjunkare därst. 1814-01-26. Underlöjtnant vid Kuopio bataljon 1816-09-09. Löjtnant därst. 1820-04-01. Placerad på 6. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transp. till viborgska infanteriregementet 1831-02-22. Stabskapten därst. s. å. 14/4. Kapten 1834-11-02. Avsked 1835 (före 4/9). Förvaltade en tid Sokkala i S:t Michels socken samt övertog efter sin närmast äldre broders död fädernegården Reinikkala, död därst. ogift 1864-04-29. [1]
 • Sofia Elisabet, född 1788-09-13, död ogift 1867-04-14 på Reinikkala.
 • Christina Henrietta, född 1791-02-06, död 1795-03-20 på Reinikkala.i
 • Birgitta Mariana, född 1793-04-16, död ogift 1870-04-23 på Reinikkala.
 • Georg Magnus, född 1796-02-25. Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1802. Avförd ur rullorna 1803-04-27. Var en tid elev vid finska lantmäteriet, sedan lantbrukare. Ägde först Ohensalo, sedan Vilska hemman i Pöläkkä by, båda i Kangasniemi socken. Död ogift 1868-04-19 på Vilska. [1]
 • Daniel August, född 1798-04-09, död 1799-03-18 på Reinikkala.
 • Agata Henrietta, född 1803-10-25, död ogift 1884-02-06 på Reinikkala.1

Källor

1Wä. 2Wå. 3At (RA). 4sk. 5SAB. 6Lå. 7Hm. 8Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: