:

Wrede af Elimä nr 44

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wrede AF ELIMÄ nr 44

Friherrlig 1653-08-18, introd. 1654. En gren erhöll grevlig värdighet 1809-06-29 enl. 37 § R.F. men tog icke introduktion.

Enligt traditionen härstammar ätten från Italien. En prins av den urgamla ätten Colonna, som efter en mesallians förskjutits, skall vara ätten Wredes stamfader. Han uppträdde under sitt deltagande i de italienska krigen på 700-talet städse iklädd en grön rustning med alltid nedfällt visir och var känd under namnet »il cavalliera verde». Sedan han stupat i ett blodigt slag och visiret öppnats igenkändes han som prinsen av Colonna. Hans son tog namn efter ordet verde i faderns »nom de guerre» med omkastande av bokstäverna e och r och bildade namnet Wrede. – Ätten är känd redan från mitten av 1000-talet, då en Grete de Wrede (1050) gifte sig med Adolf von Dassel. Släktens stamborg var det ej långt från Köln belägna slottet Wrede, som sedan kom i grevarnas av Waldeck besittning. Även i stiftet Hildesheim var släkten vid denna tid besutten. Den spred sig sedan till Westfalen, varest den förvärvade flera gods, till vilka olika grenar skrevo sig, såsom Schellenstein i grevskapet Amsberg, Reck i stiftet Minden, Melschede och Amecke, vilka två sistnämnda ännu i medlet av 1800-talet befunno sig i släktens ägo. I Westfalen framträder släkten första gången i urkunderna med riddaren Fredrik de Wrede, vilken 1274 var vittne i en tvist mellan riddaren Conrad af Warberg och klostret Marienborg invid staden Helmstädt. I klostrets urkunder nämnas sedan 1299 en Henrik de Wrede och 1303 arvherren till Harbeck Stefan de Wrede, son till riddaren Fredrik. I grevskapet Amsberg uppträder 1311 Antonius de Wrede, »famulus», som av den siste greven av Amsberg, Gottfried II, 1339 förlänades med godset Hachen, och 1324 Henricus de Wrede, »dapifer». Under 1500- och 1600-talen stodo flera medlemmar av släkten i kurfurstens av Köln tjänst, och under 1700-talet blomstrade tvenne grenar i furstendömet Lippe och storfurstendömet Hessen. Släkten fortlever, ännu förutom i den i norra Europa levande grenen, i Tyskland och Ungern. Nämnas bör att något agnatiskt samband icke kunnat påvisas mellan den urgamla ridderliga släkten Wrede och en från Westfalen bördig ätt med samma namn, vilken 1790 blev adlad och 1791 erhöll bayersk friherrlig värdighet. Till sistnämnda ätt hörde den bekante fältherren under napoleonskrigen Karl Philipp Wrede, född 1767, död 1838, vilken som chef för en division av bayerska armén hade en god andel i fransmännens seger vid Wagram 1809 och till belöning härför upphöjdes till fransk greve, men 1813 gjorde gemensam sak med Österrike och under 1814 års fälttåg förde de bayerska trupperna mot Frankrike, blev bayersk fältmarskalk i mars s. å. och upphöjdes i furstligt stånd i juni s. å. med Ellingen (i Nordgau) som ärftligt furstendöme och manslän under bayersk överhöghet.

Till Livland inkom släkten sannolikt med tyska orden under 1300-talet. De första, som möta där i urkunderna äro Gerhard Wrede, som 1417–1420 var ordens lantmarskalk, och dennes broder Henrik samt deras kusiner (Vettern) Henneke och Johan 1418 och 1419. Dirik Wrede var 1526 tyska ordens komtur i Wenden och fogde i Bauske i Kurland 1532 och ännu 1551. Samtidigt förlänades en Herman Wrede 1537 med land i distriktet Bauske. Först från och med nedanstående Casper Wrede, som i slutet av Gammal-Livlands självständighet – omkr. 1550– kom i tyska ordensmästarens Wilhelm von Fürstenberg tjänst, är släktledningen säker. Från sonen Henrik, som genom sin offerdöd vid Kirkholm 1605 vann ära och berömmelse åt ätten, härstamma samtliga i Sverige, Finland och Balticum levande grenar. En namne till sistnämnda Henrik (eller måhända han själv?) erhöll 1570 förläning på Ösel och var 1579 landsknekt därstädes i konungens av Danmark tjänst. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 2 bland friherrar och inskrevs på riddarhuset i Estland 1746 under nr 135.

Wrede af Elimä F4400.jpg

Wrede af Elimä F4401.jpg

Wrede af Elimä F4402.jpg

TAB 1

Casper Wrede Hovjunkare hos ordensmästaren i Livland Wilhelm von Fürstenberg. Erhöll av denne tillstånd 1559-09-18 att inköpa landområden i Burtnecks socken i Livland, av vilka han bildade godset Wredenhof. Var död 1599. Gift med Köna Henriksdotter von Kropp, av en släkt som adlades 1561-11-05 och till 1592 innehade godset Kroppenhof i Schwaneburgs socken, Livland.

Barn:

 • Henrik Wrede, till Wredenhof. Ryttmästare i svensk tjänst. Nedhuggen av polackerna i slaget vid Kirkholm 1605-09-17, sedan han till den sårade och av fienden omringade konungen Carl IX, vars häst störtat, överlämnat sin häst, på vilken konungen undkom. Konungen skrev själv till rikets råd s. å. 24/9: »Om en livländare, vid namn Henrik de Wrede, icke hade hulpit oss på sin häst igen, då hade vi kommit levandes eller döda uti fiendens händer.» Svenska akademien lät 1805 slå en minnespenning över honom och C. Gift Nordin skrev hans »Minne». Hans änka och söner blevo av konungen rikt belönade. Den 2 aug. 1606 fingo de, förutom anslag av tills. 700 daler av tullmedlen i Åbo och Reval, i donation till evärdlig egendom flera stora byar i Borgå socken i Finland samt Nummis (senare Frugård) och Sellinge i Mäntsälä socken i nämnda land, och den 21 juli 1608 erhöllo de i förläning dels godset Sitz (nu Wredensitz) i Koykers socken i Jerwen, Estland, dels hela Elimä fjärding i Finland, 131 hemman under allodial natur, varest byggdes säterierna Anjala, Peippola, Mustila, Villikkala, Tavastby och Moisio samt frälsegodsen Värälä, Muhniemi (senare Wredeby) och Takamaa (senare Rabbelugn). Gift med Gertrud von Ungern i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1609-01-08 med ståthållaren Joakim Berendes, i hans 2:a gifte, död 1623), död 1649-10-13 och begraven i Borgå kyrka, dotter av Fabian Jurgensson von Ungern, till Eichenangern och Allendorf, och Gertrud Georgsdotter von dem Wolde. Hon fick 1627-06-10 39 hemman i Borgå socken till pant för sextusen daler, som hon försträckt kronan.

Barn:

 • Casper Wrede, friherre Wrede af Elimä. Kaptenlöjtnant. Död 1667. Se Tab. 2.
 • Carl Henrik Wrede, friherre Wrede af Elimä, född 1606. Landshövding. Död 1654. Se Tab. 15.

TAB 2

Casper Wrede, friherre Wrede af Elimä, (son av Henrik Wrede, tab 1), till Sitz i Koykers socken, Estland, och Wredenhof i Burtnecks socken, Livland, samt Elimä fjärding i Finland m. m. Introd. 1625 under nr 68 i svenneklassen i äldsta matrikeln, men utesluten 1654, då ätten introducerades i friherrlig värdighet. Var fänrik vid Nylands kavalleriregemente 1632. Kaptenlöjtnant. Jämte brodern för faderns förtjänsterfriherre med Elimä till friherrskap 1653-08-18 (introd. 1654 under nr 44). Död 1667 och begraven s. å. 27/2 i Revals domkyrka, där övre delen av hans gravsten med hans och hans hustrus inhuggna vapen ännu finnes. Han ingick 1646-06-18, arvsförlikning med sin broder. Gift 1640 med friherrinnan Sofia Taube af Karlö, dotter av lantrådet och översten Bernt Taube, friherre Taube af Karlö, och Sofia Yxkull.

Barn:

 • Fabian, greve Wrede, född 1641. President. Död 1712. Se grevliga ätten Wrede.
 • Gertrud, död 1716. Gift 1657-06-07 med kaptenen Bernt Johan Wrangel, av huset Lagena.
 • Casper, född 1643. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1676-11-22. Bevistade kriget i Skåne och deltog i slagen vid Halmstad och Lund. Stupade ogift 1678 under kriget.
 • Gustaf Johan, född 1645. Överstelöjtnant. Död 1695. Se Tab. 3.
 • Ett barn, begraven 1649-03-08 i Revals domkyrka. [1]
 • Bernhard, begraven 1654-02-07 i Revals domkyrka. [1]

TAB 3

Gustaf Johan, (son av Casper Wrede, friherre Wrede af Elimä, tab 2), till Wredenhof, som han sålde 16852, och Ruha i Orimattila socken, som han måste avstå till kronan 1690. Född 1645. Hemkom efter utrikes studier från Holland 1675. Kapten vid livgardet s. å. 22/9. Överstelöjtnants karaktär 1677-09-06. Överstelöjtnant vid Fritz Wachtmeisters (Viborgs) fördubblingskavalleriregemente s. å. 24/9. Transp. till karelska kavalleriregementet 1680-11-05. Kom 1695-12-04 från sitt boställe vid Nyslott till Ruokolaks' prästgård på väg till Viborg, »då han fick en svår näsblod, att det stod som en ström genom näsa och mun». Död s. å. 7/12 i Ruokolaks' prästgård och begraven 1696 i Orimattila kyrka, där hans vapen jämte anvapen uppsattes. Gift med friherrinnan Brita Creutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1675-10-26 i Stockholm med assessorn Nils Natt och Dag, i hans 2:a gifte, född 1640, död 1676), född tvilling 1651-04-07 i Åbo, död 1710-02-04 i Övergrans socken, Uppsala län, dotter av amiralen och lagmannen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall.

Barn:

 • Lorentz. Kornett vid Meijerfeldts dragonregemente. Sekundkornett vid livregementet till häst 1704-12-14. Premiärkornett därst. 1706-06-30. Sekundlöjtnant 1708-02-07. Svårt sårad i slaget vid Holovzin s. å. 4/7 och död ogift av sina sår s. å. före 10/10.
 • Sofia.
 • En son, begraven 1684 i Pärnå socken.
 • Elsa. Gift med översten Adam Johan Giertta, adlad Giertta, född 1674, död 1739.
 • Brita, född 1687, död ogift 1775-06-10 på Torp Södermanlands län.
 • Ebba, död 1754-11-14, dagen före sin man. Gift 1722-03-08 med sin syssling, kaptenen Jakob Fleming, född 1695, död 1754.

TAB 4

Casper, (son av Gustaf Johan, tab 3), född 1688. Volontär vid E. Sparres regemente i fransk tjänst 1707. Adjutant därst. s. å. Fänrik vid Västmanlands regemente 1708. Löjtnant därst. s. å. Transp. till Västerbottens regemente s. å. Löjtnant vid livgardet 1709-10-18. Kapten vid Upplands regemente 1711-09-18. Majors karaktär 1719-08-03. Placerad vid livdragonregementet 1724-10-31. Död 1725 och begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka Stockholms län. Gift 1715-05-29 med friherrinnan Ulrika Eleonora Clerck, född 1689-03-10 i Kalmar, död 1744-10-06 i Stockholm och begraven hos mannen i Vallentuna kyrka, dotter av amiralen, k. rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Christina Bure.

Barn:

 • Brita Magdalena, född i Stockholm, död 1765-04-03 Kragsta Gift med kusken hos franska ambassadören i Stockholm Henning Wendt i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Christina Stenström i hennes 2:a gifte), född 1687 i Pommern, död 1785-11-25 på Kragsta.
 • Anna Maria, född 1722, död 1752-09-25. Gift 1745-10-20 i Stockholm med furiren vid livgardet Magnus Roland, född 1714, död 1789-06-06.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1724-09-12 i Stockholm.

TAB 5

Fabian, (son av Gustaf Johan, tab 3), till Sitz och Reho i Maria Magdalenen (Koykers) socken i Jerwen, Estland. Page hos änkedrottningen. Volontär vid livgardet 1713-04-04. Sergeant därst. 1714-01-01. Avsked s. å. 10/6. Fänrik vid dalregementet s. å. 23/8. Löjtnant därst. 1716-04-16. Avsked 1722 och bosatte sig på Sitz. Död där 1727 och begraven s. å. 23/3 i Maria Magdalenen kyrka. Gift med sin kusins dotter Anna Magdalena von Wrangell, till Kappo, döpt 1698-03-19 i Torma socken i Livland, begraven 1766-07-31 i Maria Magdalenen kyrka, dotter av majoren och lantrådet Bernhard Reinhold von Wrangell, av huset Lagena, och hans 2:a fru Anna Catharina von Maydell.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, född 1725. Hakenrichter. Död 1792. Se Tab. 6.
 • Beata Sofia, född 1726-02-26 på Sitz, död 1778. Gift 1749-12-03 på Sitz med Otto Vilhelm von Schulman, till Soll och Tammick, född 1728-05-05, död 1789-01-09.

TAB 6

Gustaf Reinhold (son av Fabian, tab 5), till Sitz, Reho och Kappo i Estland. Född 1725-01-22 på Sitz. Student i Königsberg och Halle. Hakenrichter. Död 1792 och begraven s. å. 28/4 i Maria Magdalenen kyrka. Han sålde 1789 Kappo till översten Carl Johan von Bremen. Gift 1:o 1758-07-09 Erwita Gift 2:o 1769-10-22 med den första fruns syster Marta Charlotta von Knorring, född 1747-09-07 på Erwita, död 1807-06-04 på Sitz.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1759-05-23 i Koykers socken, begraven 1764-04-17.
 • 1. Anna Helena, född 1760-08-15 i Koykers socken, död ogift 1793 i nämnda socken och begraven s. å. i mars.
 • 1. Gotthard Johan, född 1761-11-17, begraven 1762-02-00 i Koykers socken.
 • 1. Gustaf, född 1762-11-24 i Koykers socken, död s. å. 26/11.
 • 1. Fabian, döpt 1764-11-11 i Reval. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1838-09-15.
 • 1. Dorotea Elisabet, född 1765-04-15 i Koykers socken, begraven där 1789-02-19. Gift 1786-02-03 på Sitz med generalmajoren greve Carl Sievers, död 1800.
 • 1. Fredrik Henrik, född 1766-12-120 död 1770 och begraven s. å. 5/10 i Koykers socken.
 • 2. Gustava Margareta, född 1770-11-13 på Kappo, död 1798 och begraven s. å. 31/10. Gift 1787-02-12 på Sitz med ryske generalmajoren och hovrådet Carl August von Friedrichs i hans 1:a gifte (gift 2:o 1800-09-28 med sin svägerska friherrinnan Anna Margareta Charlotta Wrede af Elimä, se nedan).
 • 2. Gustaf Henrik, född 1771. Lantråd. Död 1846. Se Tab. 7.
 • 2. Gotthard Fromhold, född 1772-10-20 på Kappo. Generalmajor i rysk tjänst. Stupade ogift 1828 vid ryssarnas belägring av fästningen Schumla (nu Schumen) i Bulgarien.
 • 2. Anna Carolina Sofia, född 1774-01-13 på Kappo, död ogift 1824-02-18 på Sitz.
 • 2. Elisabet Eva Vilhelmina, född 1775-12-18 på Kappo, död 1832-05-19 i Weissenstein. Gift 1810-04-25 på Sitz med majoren Johan von Kempfert.
 • 2. Anna Margareta Charlotta, född 1777-12-12 i Reval. Gift 1800-09-28 på Sitz med sin svåger, generalmajoren och hovrådet Carl August von Friedrichs i hans 2:a gifte (se ovan).
 • 2. Carl, född 1780-10-22 på Sitz. Överste i rysk tjänst. Död ogift.
 • 2. Juliana Sofia (Julie), född 1782-12-15 på Sitz, död ogift 1855-10-01 på nämnda egendom.
 • 2. Fromhold Giesebrecht Otto, född 1785. Överstelöjtnant. Död 1813. Se Tab. 13.
 • 2. Vilhelm Otto, född 1787-07-19. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1810-10-28 i Hapsal av sår, erhållna under fälttåget mot Finland.
 • 2. Dorotea Elisabet, född tvilling 1789-02-18 på Sitz, död ogift 1870-07-04.
 • 2. Johan Fredrik, född tvilling 1789-02-18 på Sitz. Rysk stabskapten vid gardesartilleriet. RRS:tAO2kl och S:tVlO4kl med guldsabel. Stupade ogift 1813-04-20 under fälttåget mot Napoleon.

TAB 7

Gustaf Henrik (son av Gustaf Reinhold, tab 6), till Sitz och Reho samt Moisama i Katkülls (S:t Simonis) socken, Estland. Född 1771-10-23 på Kappo. Major i rysk tjänst. Lantråd i Estland 1827. Död 1846-04-14. Gift 1801-08-23 i Koykers socken med baronessan Vilhelmina Dorotea Carolina von Fersen, döpt 1781-04-03 på Raeküll i Katkülls socken, död 1816-03-01 på Sitz, dotter av baron Gotthard von Fersen, till Raeküll, och Sofia von Knorring.

Barn:

 • Alexander Gustaf, född 1802-06-23 på Sitz, liksom syskonen. Generallöjtnant i rysk tjänst. Död barnlös 1868-07-25 i Reval. Gift 1837-09-09 i S:t Petersburg med Sofia Fanshawe, född 1820-08-20, död 1896-12-27 i Reval, dotter av verkliga ryska statsrådet och kammarherren Fredrik Fanshawe och Françoise Sumian de Chateauneuf.
 • Gotthard Carl Fabian, född 1803. Gardeskapten. Död 1881. Se Tab. 8.
 • Charlotta Carolina Elisabet, född tvilling 1805-02-14, död s. å. 20/11.
 • Sofia Julie Vilhelmina, född tvilling 1805-02-14, död s. å. 20/11.
 • Sofia Annette, född 1806-12-28, död ogift 1869-03-06 i Reval.
 • Otto Gustaf Paul, född 1808-08-21, begraven s. å. 20/11.
 • Paul Otto, född 1809. Överste. Död 1866. Se Tab. 11.
 • Maria Charlotta Elisabet, född 1811-04-04, död 1874-06-20 i Reval. Gift 1829-09-27 på Sitz med kaptenen Carl Jakob Vilhelm von Wrangel, född 1793-08-03 på Raik, död 1857-09-17 i Reval.

TAB 8

Gotthard Carl Fabian (son av Gustaf Henrik, tab 7), till Erwita i Koykers socken, Estland. Född 1803-10-03 på Sitz i nämnda socken. Rysk gardeskapten. Hakenrichter. Död 1881-05-18 på Erwita. Gift där 1843-09-29 med baronessan Agnes Anna Pauline Virginia von Saltza, född 1821-08-25 i Reval, död där 1890-04-14, dotter av översten baron Herman Reinhold von Saltza och Anna Marianne Barbara Klatzo.

Barn:

 • Anna Vilhelmina, född 1845-07-05 Moisama
 • Elisabet Julie Dorotea, född 1847-03-21 på Erwita, liksom de följande syskonen, död där 1854-07-25.
 • Agrippina Ernestine Sofia Maria, född 1849-05-30, död ogift 1886-02-21 i Reval.
 • Henrik Herman Paul, född 1852-01-13. Ägde Erwita, tills det exproprierades 1919. Död där barnlös 1926-10-13. Gift 1881-08-19 Saarenhof
 • Elisabet Anna, född 1854-09-25.
 • Alexander Carl, född 1857. Löjtnant. Död 1917. Se Tab. 9.
 • Sofia Marie-Louise, född 1859-10-29, död 1860-04-16 på Erwita.
 • Carl Albert, född 1862-04-01. Ägde Sitz (sedan 1908 Wredensitz) i Koykers socken och Rahküll i Katkülls socken, av vilka det förra försåldes till friherre August Wrede (tab 50) 1917 och det senare exproprierades 1919. Död barnlös 1917-04-20 i Helsingfors. Gift 1:o 1889-10-10 med grevinnan Olga Annette Manteuffel, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-08-19 i S:t Petersburg med godsägaren Woldemar Adam Alexander Otto von Brevern i hans 2:a gifte, född 1859-04-11 på Kersel), född 1869-04-23 i Dorpat, död 1910-10-13 i Jekaterinburg, dotter av greve Ernst Manteuffel och Maria Dorotea von Weiss. Gift 2:o 1897-11-27 i Reval med Margareta Wetter von Rosenthal, född 1873-08-11 på Kirna, dotter av Herman Wetter von Rosenthal, till Herküll, och baronessan Cecilia von Rosen.
 • Marie Louise Matilda, född 1864-09-06, död 1865-07-25 på Erwita.

TAB 9

Alexander Carl (son av Gotthard Carl Fabian, tab 8), född 1857-03-01 på Erwita. Löjtnant i rysk tjänst 1886. Polistjänstemän i Hungerburg vid Narva. Död 1917-07-15 i Reval. Gift 1883-08-24 i Kertj på Krim med Catharina Sofia Amalia von Bulmerincq, född 1864-06-19 i Belikutj i Kaukasus, dotter av generallöjtnanten Florentin Eugen Bernhard von Bulmerincq och furstinnan Sofia Sjumbatov.

Barn:

 • Eugen, född 1885, död 1887-01-30.
 • Valentin Michael Herman, född 1886. Kapten. Se Tab. 10.
 • Nikolai Paul, född 1889-02-19. Fänrik vid ryska gardessappörbataljonen 1914. Löjtnant därst. RRS:tStO3 o. 2kl och S:tAO4kl med påskrift: för tapperhet o. 3kl.

TAB 10

Valentin Michael Herman (son av Alexander Carl, tab 9), född 1886-07-29 i Weissenstein. Under världskriget löjtnant vid baltiska flottan på kryssaren Zessarevilj (efter revolutionen Grashdanin). Kapten av 1. rangen. Gift 1917-01-07 i Reval med friherrinnan Maria Elisabet Taube af Karlö, från vilken han 1931 blev skild, född 1895-03-27 i Reval, dotter av kretsdeputeraden friherre Roman August Taube af Karlö, och Marie von Bagghufvud.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1919-01-04 i Helsingfors.
 • Alexander Carolus Boman, född 1921 i Reval.
 • Herman Henrik Nikolai, född 1923 i Reval.

TAB 11

Paul Otto (son av Gustaf Henrik, tab 7), till Sitz och Rehho i Koykers socken. Estland. Född 1809-10-15 på Sitz. Rysk gardesöverste. Död 1866-07-24 på Sitz. Gift med Agrippina Aratov, dotter av Nikolai Aratov och Olga Wolynski.

Barn:

 • Paul, född 1843. Godsägare. Död 1899. Se Tab. 12
 • Nikolai, döpt 1846-04-13 i Gatjina, död som kadett i S:t Petersburg.

TAB 12

Paul (son av Paul Otto. tab 11), född 1843-06-11 ägde Sitz och Rehho. Död 1899-10-26 i Riga. Gift 1869-09-26 på Löwenwolde med Maria von Benckendorff, född 1848-01-11 i Reval, död 1922-12-02 i Dorpat, dotter av ryttmästaren Herman Christoffer Gustaf von Benckendorff och Maria von Löwenstern.

Barn:

 • Maria Agrippina Sofia (Mary), född 1871-02-03 på Sitz, liksom syskonen. Gift där 1892-10-31 med baron Ernst von Wrangell, till Raick, född 1857-07-06, död 1912-10-07 i Reval.
 • Herman Paul Henrik, född 1872-10-26, död 1888-11-23 på Sitz.
 • Anna, född 1874-10-31.
 • Elisabet, född 1876-04-17, död s. å. 13/8 på Sitz.
 • Nikolai Carl Otto, född 1877-07-12, död 1889-01-09 på Sitz.

TAB 13

Fromhold Giesebrecht Otto (son av Gustaf Reinhold, tab 6), född 1785-03-30 på Sitz. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död 1813-04-02 av sina i kriget mot fransmännen erhållna sår. Gift 1809-04-13 i S:t Petersburg med Johanna Juliana Morelli, född 1792-02-00 , död 1818-01-26 i S:t Petersburg, dotter av hovrådet Morelli.

Barn:

 • Maria Ljubov Augustina Juliana Pauline Dorotea Christina Charlotta, född 1809-11-20, död 1810-03-25.

TAB 14

Fabian (son av Fabian, tab 5), född posthumus 1727-08-04 på Sitz. Ägde Sitz och Rehho i Koykers socken. Begraven 1776-01-00 i nämnda socken. Gift 1761-05-24 på Erwita i nämnda socken med sin broders svägerska Dorotea Elisabet von Knorring i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776 med generalen av infanteriet, överkommendanten Johan Franziskus von Kochius. Död 1797 i Reval), född 1740-07-15 (15/12) på Erwita, död 1809-03-19 i Reval, dotter av Adam Fredrik von Knorring, till Kaltenborn, och Dorotea Elisabet Zöge von Manteuffel.

Barn:

 • En son, arvherre till Sitz och Rehko, vilka vid hans död omkr. 1780 övergingo till hans farbroder.
 • Anna Margareta Elisabet, född 1765-08-08, död 1766 och begraven s. å. 24/12.

TAB 15

Carl Henrik Wrede, friherre Wrede af Elimä, (son av Henrik Wrede, tab 1), friherre till Elimä, av vilket friherrskap han ägde säterierna Anjala och Tavastby i Elimä fjärding och Hommanäs i Borgå socken, samt herre till Bornö och Skårby i Salems socken och Östanå i Kulla socken (alla i Stockholms län), vilka han fick genom sitt gifte. Född posthumus 1606-04-08 i Hapsal i Estland. Utrikes resor 1625–1630, varunder han vistades i Holland och Paris, där han uppvaktade vid hovet. Följde 1631 drottning Maria Eleonora till Tyskland. Kornett vid Reinhold von Rosens värvade kavalleriregemente s. å. Bevistade belägringen av Würzburg och slaget vid Lützen. Löjtnant 1632. Ryttmästare 1633. Återkom till Sverige 1634 och deltog i konung Gustaf II Adolfs likprocession, ledande hästen, som gick efter Karelens fana. Assessor i Svea hovrätt 1640. Landshövding i Åbo län 1653-07-22 men kom aldrig att tillträda denna tjänst. Friherre till Elimä s. å. 18/8 jämte sin broder Casper för faderns förtjänster (introd. 1654 under nr 44). Död 1654-11-03 och begraven 1655-05-20 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1635 med Märta Fleming, död 1666, dotter av landshövdingen Henrik Fleming, och hans 1:a fru Ebba Bååt.

Barn:

 • Henrik, född 1638-01-28 på Anjala. Student i Uppsala3 1652-07-09. Död 1657-07-13 på Östanå och begraven 1658-10-17 i Jakobs kyrka i Stockholm, på samma gång som systern Ebba och brodern Johan.
 • Ebba, född 1639-07-03 Edeby, död 1657-08-04 på Östanå.
 • Peter. Student i Uppsala 1652-07-09. Levde 1660 men död ung.
 • Gustaf. Student i Uppsala 1652-07-09. Död ogift 1667 i Paris.
 • Carolus. Student i Uppsala 1660-02-23 och i Åbo. Död ogift 1667 i Paris.
 • Helena, född 1649-09-24 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1654-10-24 och begraven 1655-05-20 på samma gång som fadern i Jakobs kyrka
 • Johan, född 1651-10-06 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1657-08-20 och begraven 1658-10-17 i Jakobs kyrka på samma gång som brodern Henrik och systern Ebba.
 • Fabian, född 1654. Överstelöjtnant. Död 1709. Se Tab. 16

TAB 16

Fabian, (son av Carl Henrik Wrede, friherre Wrede af Elimä, tab 15), till Peippola i Elimä socken och Hommanäs i Borgå socken. Skrev sig Fabian Carlsson till skillnad från farbrodern Fabian Casparsson. Döpt 1654-11-19 i Stockholm4 Jakobs förs i Stockholm. Student i Uppsala3 1660-02-23 och i Åbo. Fänrik vid livgardet 1677-12-22. Löjtnant därst. 1678-08-26. Sekundkapten 1689-05-00. Premiärkapten 1691-12-08. Major vid Viborgs infanteriregemente. Överstelöjtnant därst. 1697-05-31. Död 1709-04-08 i Riga. Han erhöll den 28 febr. 1683 på begäran bekräftelsebrev på sin andel i Elimä friherreskap. Avstod 1681 sitt mödernearv Östanå till farbrodern Fabian mot gods i Finland, däribland Peippola. Gift 1:o med friherrinnan Helena Gustaviana Duwall, död 17004, dotter av landshövdingen friherre Gustaf Duwall, och Helena Yxkull. Gift 2:o med Gertrud von Treijden, som överlevde mannen.

Barn:

 • 1. Helena, född 1683, död ogift 1769-03-14 på sin broder Fabians egendom Fågelsta i Julita socken, Södermanlands län.
 • 1. Märta. Gift med domprosten i Göteborg magister Anders Hilleström, född omkr. 1680, död 1754.
 • 1. Gustaf, död 12 år gammal.
 • 1. Ebba Gustaviana. Gift med sin moders kusin, översten friherre Jakob Duwall, död 1731.
 • 1. Beata Charlotta, född 1688, död 1744-01-09 på Kvidja. Gift 1722-05-12 med sin syssling, landshövdingen friherre Carl Johan Creutz, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1757.
 • 1. Christina Ulrika, döpt 1689-05-01 i Stockholm Hovförsen.
 • 1. Fabian, född 1694. Riksråd. Död 1768. Se Tab. 17
 • 1. Henrik Jakob, till Runstorp och Tångstad, båda i Kimstads socken, Östergötlands län. Född 1696 på Edeby i Salems socken, Stockholms län. Volontär vid livgardet 1711. Page hos hertig Carl Fredrik av Holstein s. å. Förare vid livgardet 1712. Sergeant därst. 1714. Fänrik vid Sparres värvade regemente s. å. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1716-03-08 och vid Älvsborgs regemente s. å. 27/10 avsked 1719-08-25. Kapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 12/10. Kaptenlöjtnant därst. 1720. Avsked 1721-01-19. Kaptens karaktär s. å. 11/5. Exspektant vid Östgöta kavalleriregemente 1723–1743. Major i holsteinsk tjänst. LVA 1741-04-06 (preses 1742). Landshövding i Karelen, Savolaks och en del av Kymmenegårds län 1747-03-02. RSO 1748-09-26. Avsked från landshövdingämbetet 1753-07-03. Död barnlös 1758-08-20 på Runstorp. 'Han var holsteinska partiet tillgiven och vid riksdagen 1742 en betydande man samt väckte först frågan om tronföljarvalet, men blev sedan en ivrig försvarare av ständernas makt. Satt i kommissionen över Lewenhaupt och Buddenbrock och var ordförande i kommissionen över 1756 års rojalister Brahe, Horn m. fl.'. Gift 1721 med Elisabet Charlotta Skytte, född 1697-11-03 i Kristbergs socken, Östergötlands län, död 1755-05-01 på Runstorp, dotter av överstelöjtnanten Hans Skytte, och Vendla Catharina Törnsköld.
 • 1. Agneta Sofia, född 1697-07-10 i Salems socken, död 1753-01-00. Gift 1722 med sin syssling, överstelöjtnanten greve Johan Creutz, född 1692, död 1748.
 • 2. Barbro Helena. Gift 1723-09-23 med sin halvsysters svåger, majoren greve Carl Creutz, född 1685, död 1740.
 • 2. Renata Jakobina, död ung.
 • 2. Otto Gustaf, född 1710. Kapten. Död 1772. Se Tab. 38

TAB 17

Fabian, (son av Fabian, tab 16), till Peippola samt Fågelsta i Julita socken, Södermanlands län. Född 1694-04-08 på Peippola. Volontär vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1709. Volontär vid Västmanlands regemente 1710-05-27. Sekundfänrik därst. s. å. 4/8. Premiärfänrik 1711-12-20. Fången vid Tönningen 1713-05-16, men rymde och hemkom 1714. Avsked s. å. 25/5. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1715-08-09. Kapten därst. 1717-11-25. Transp. till Skaraborgs regemente 1720-08-22. Regementskvartermästare 1722. Avsked 1724-12-11. Major i holländsk tjänst s. å. Överstelöjtnant därst. 1732. Generalmajor 1738. Överste i svensk tjänst 1741-04-13. Generalkrigskommissarie under finska kriget s. d. Riksråd 1746-12-22. KSO 1748-04-08. RoKavKMO s. å. 17/4. Nedlade rådsämbetet 1756. Död 1768-02-17 på Fågelsta. 'Han var liksom brodern Henrik Jakob holsteinska partiet tillgiven. Satt i stora sekreta deputationen, då den 1739 överlade om konung Fredriks förhållande till fröken Taube, och var då en av de strängaste sedeförfäktarna. Samlade som krigskommissarie mycken förmögenhet och inköpte på 1750-talet Fågelsta. Anföres av historici såsom en ansedd och frisinnad, men försiktig rådsherre.' Han ärvde efter faderns död Peippola samt Mustila och Moisio, varjämte han efter brodern Henrik Jakobs död gemensamt med tredje brodern Otto Gustaf blev ägare av Anjala och Villikkala, varefter han den 19 juni 1759 till denne tredje broder, i utbyte mot Yxkullsund i Berga socken, Kronobergs län, avstod hela Anjala säteri.5. Gift 1715-11-01 Rotenberg med friherrinnan Catharina Charlotta Sparre, döpt 1687-04-22 Ulvåsa, död 1759, dotter av majoren friherre Jakob Casimir Sparre, och friherrinnan Brita Leijonhufvud.

Barn:

 • Gustaviana Brita, född 1717-08-26 på Rotenberg, död 1725.
 • Agneta, född 1718-12-00 i Stockholm, död 1800-12-27 Åkeshov. Gift 1747-02-22 med kammarherren friherre David Stierncrona född 1715, död 1784.
 • Lucia Margareta, född 1721-04-20, död 1722-05-15 i Kristbergs socken, Östergötlands län.
 • Helena Sofia, född 1723 i Stockholm, död s. å.
 • Fabian Casimir, född 1724. General. Död 1795. Se Tab. 18
 • Anna Beata, född 1727-12-20 på Peippola, död 1791-07-09 Yxkullsund. Gift 1749-05-10 med generalmajoren friherre Hans Gustaf Gyllengranat, född 1721, död 1801.
 • Carl Henrik, född 1728-09-29 på Peippola, död där 1729-01-09.
 • Elsa Beata, född 1734-04-18 på Peippola. Stiftsjungfru. Död 1819-01-19 Beateberg. Gift 1761-04-07 i Stockholm med riksrådet friherre Sven Bunge, greve Bunge, född 1731, död 1801.

TAB 18

Fabian Casimir, (son av Fabian, tab 17), till Penningby i Länna socken, Stockholms län samt Sjöholm i Ö Vingåkers socken, Södermanlands län, vilken sistnämnda egendom han erhöll med sin första fru. Född 1724-01-28 Spånga. Volontär vid fortifikationen 1738. Var 1741 underofficer vid livgardet. Löjtnant samt stabsadjutant hos generallöjtnanten friherre Buddenbrock. Löjtnant vid Kymmenegårds bataljon 1742. Adjutant hos generalmajoren Zander. Gick sedan i fransk tjänst. Grenadjärkapten vid Fersens regemente i Frankrike. Slutligen överstelöjtnant i fransk tjänst. Överadjutant hos arvfursten Adolf Fredrik 1748. Generalkvartermästare 1749-02-07. RSO 1750-04-17. Överste vid fortifikationen 1754-12-16. Var 1757 i österrikisk tjänst. Överste för Skaraborgs regemente 1762-08-16. Generalmajor 1764-02-21. KSO 1770-11-26. Chef för Upplands regemente 1772-04-07. RVO s. å. 28/5. Generallöjtnant 1773-03-22. General 1782-09-01. LVA 1786-02-15. Avsked från sistnämnda regemente 1788-02-26. Död 1795-08-27 på Penningby och begraven i Sjöholmsgraven i Östra Vingåkers kyrka. 'Han var en utmärkt fortifikationsofficer och nedlade såsom sådan mycken förtjänst såväl under sin tjänst i Frankrike och Österrike som ock hemma i sitt fädernesland, därom flera av Sveaborgs fästningsverk vittna. Gjorde dessutom, som skicklig lantbrukare, epok i svenska lanthushållningen.' Han försålde sina efter fadern ärvda egendomar i Finland Mustila, Peippola och Moisio redan 1767 till kommerserådet Jakob Forsell, stamfader för adliga ätten af Forselles.5. Gift 1:o 1760-02-23 Årsta med friherrinnan Catharina Charlotta Fleming af Liebelitz, döpt 1739-09-19 på Årsta, död 1764-08-01 i barnsäng på Kungslena översteboställe i Kungslena socken, Skaraborgs län, dotter av generalmajoren friherre Göran Fleming af Liebelitz, och hans 2:a fru friherrinnan Sigrid Fleming af Liebelitz. Gift 2:o 1765-05-03 i Stockholm med den 1:a fruns kusin, stiftsjungfrun friherrinnan Ottiliana Charlotta Fleming af Liebelitz, född 1743-12-10 Sätuna, död 1811-08-08 Uddboö och begraven s. å. 13/8, men fördes 1812-03-16 till Björklinge kyrka och nedsattes i familjegraven därst., dotter av riksrådet friherre Otto Fleming af Liebelitz, och Catharina Charlotta Gyllengrip.

Barn:

 • 1. Fabian, greve Wrede (ej introd.), född 1760. Fältmarskalk. Död 1824. Se Tab. 19.
 • 1. Göran Casimir, född tvilling 1763-05-27 på Kungslena. Ingick i krigstjänst 1774-12-16. Korpral vid livregementet till häst 1775-07-07. Student i Uppsala 1778-10-19. Fänrik vid Flemingska regementet 1779-07-22. I fransk tjänst 1781. Död 1782-09-23 på Isle de France.
 • 1. Sigrid Charlotta, född tvilling 1763-05-27 på Kungslena, död 1828-09-12 i Nyköping. Gift 1784-07-13 på Penningby med rikskansleren friherre Fredrik Sparre, greve Sparre, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1803.
 • 1. Henrik, född 1764-07-27 på Kungslena. Volontär vid livregementet till häst 1774-12-16. Kvartermästare därst. 1775-08-14. Kornett 1777-09-10. Erhöll 1781 tjänstledighet att resa utrikes. Död 1782-10-07 på Isle de France.
 • 2. Otto, född 1766-03-07 på Kungslena. Furir vid artilleriregementet 1774-12-21. Underlöjtnant därst. 1775-10-26. Löjtnant 1784-05-24. Stabsadjutant och kapten i armén 1785-07-29. Överadjutant och major i armén 1787-06-30. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1789-09-02. RSO s. å. 20/9. Generaladjutant och överste i armén 1790-04-29. Stabskapten vid artilleriet 1792-06-13. Chef för Svea artilleriregemente 1797-04-07. Direktör över allt artilleriet s. å. 24/5. Generalmajor 1799-11-16. Överste och chef för Västerbottens regemente 1800-11-08. Död ogift 1804-09-13 på Uddboö och begraven i familjegraven i Björklinge kyrka
 • 2. Casper, född 1768. Överstelöjtnant. Död 1835. Se Tab. 33.
 • 2. Christina Charlotta, född 1769-12-24, död späd.
 • 2. Anna Christina, född 1775-10-27 på Penningby, död 1856-05-10 Lindholmen. Gift 1812-07-09 Hörningsholm med sin syssling, kammarherren friherre Axel Herman Fleming af Liebelitz, född 1770, död 1834.
 • 2. Ottiliana Charlotta, född 1778-08-13 på Penningby, död 1811-06-20 Björnö. Gift 1803-08-18 på Uddboö med majoren friherre Vilhelm Reinhold Leuhusen, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1853.
 • 2. Carl Henrik, född 1787. Generaladjutant. Död 1858. Se Tab. 34.

TAB 19

Fabian, greve Wrede, (son av Fabian Casimir, tab 18), född 1760-11-24 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Rustmästare vid livgardet 1770-12-06. Kvartermästare vid livregementet till häst 1772-07-05. Kornett därst. 1775-08-09. Löjtnant 1777-09-10. Erhöll 1778-02-11 tillstånd att gå i fransk tjänst, först vid regementet Royal Suédois, sedan vid regementet de la Mark. Avsked ur franska tjänsten 1780. Anställd vid svenska ambassaden i Paris under greve Creutz s. å. Tjänstg. kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1781-10-26. Överadjutant hos konungen och major i armén 1782-01-09. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1784-09-14. En av konungens sex överstekammarjunkare 1786-04-18. Överste för sistnämnda regemente 1788-02-26. Generaladjutant hos konungen 1789-09-07. RSO s. å. 23/11. Ceremonimästare vid alla k. m:ts ordnar och KNO 1790-11-28. Chef för Nylands regemente och den därunder hörande brigad av jägare och dragoner 1791-03-29. Generalmajor 1795-04-08. Chef för Björneborgs regemente och dess lätta bataljon s. å. 30/9. RoKavKMO 1796-11-21. Chef för livgrenadjärregementet 1798-05-04. Generalinspektör för svenska infanteriet 1802-10-27. Generallöjtnant 1805-03-01. General 1809-07-29. Greve s. å. 29/6 enl. 37 § R.F. men tog icke introduktion. Avgick i utomordentlig beskickning till kejsar Napoleon i maj 1810. Kansler för krigsakademien på Karlberg s. å. Statsråd s. å. 28/9. En av rikets herrar 1811. Avsked från statsrådsämbetet och åter tjänstg. överstekammarjunkare6 1812-10-04. Nedlade kanslersbefattningen 1812. Avsked från livgrenadjärregementet 1813. Fältmarskalk 1816-06-04. Död 1824-01-16 i Stockholm och ligger jämte sin 2:a fru begraven på Julita kyrkogård Södermanlands län. 'Han bevistade hela finska kriget 1788–90 och därunder landstigningen vid Brakila, kanonaden av Fredrikshamn samt attackerna vid Sutela, Storabborfors och Högfors 1789. Kommenderade från och med april till och med juli 1790 karelska brigaden och sedermera, intill krigets slut, svenska brigaden i Savolaks. Förordnades 1801 till generalbefälhavare över de å västra kusten samt uti och omkring Göteborg sammandragna trupper till hindrande av engelsmännens landstigning och anfall. Var 1807 med i Pommern mot franska armén under marskalken Brune och därunder i affären vid Seemuhl och reträtten vid Stralsund. Blev generalbefälhavare över den sammandragna norra svenska armén vid Umeå emot den ryska och förhindrade fiendens övergång av Ume älv. Tog 1810 verksam del i prinsens av Ponte Corvo val till svensk tronföljare.'. Gift 1:o 1780-07-18 med friherrinnan (franska grevinnan) Marie Stanislas Josefine Sparre, från vilken han 1796-01-00 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1801-11-15 m, generalmajoren och presidenten Fredrik Tersmeden, friherre Tersmeden, född 1752, död 1819), född 1764-09-18 i Frankrike. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena 1781. Fick riksrådinnevärdighet 1817-01-26. Död 1824-02-07 i Kristianstad, dotter av maréchal de camp friherre (fransk greve) Louis Ernest Joseph Sparre, och hans 1:a fru Adelaide Thérèse Hardouin de Beaumois. Gift 2:o 1798-09-15 i Åbo med Agata Bremer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-10-30 på Tuorla rusthåll i Piikkis socken i Finland med överstelöjtnanten Adolf Ludvig Carleson, A, född 1747, död 1797), född 1774-05-23, död 1810-12-06 i Stockholm, dotter av brukspatronen Jakob Bremer och hans 2:a hustru Ulrika Fredrika Salonius.

Barn:

 • 1. Fabian Ernst (greve), född 1782. Generalmajor. Död 1833. Se Tab. 20.
 • 1. Adelaide, född 1784-01-12, död 1785.
 • 2. Agata, född 1799-10-07 på överstebostället Kungsbro i Vreta klosters socken, Östergötlands län, död 1890-01-06 Johannishus. Gift 1825-10-08 i Kristianstad med landshövdingen greve Hans Wachtmeister af Johannishus, född 1793, död 1827.
 • 2. Charlotta Ottiliana, född 1801-04-10 på Kungsbro, död ogift 1871-02-02 på Johannishus.
 • 2. Fabian Jakob, född 1802. Generallöjtnant. Död 1893. Se Tab. 21.
 • 2. Sigrid Henrietta, född 1804-05-02, död 1805-10-27.
 • 2. Casper, född 1808. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 22

TAB 20

Fabian Ernst, (son av greve Fabian Wrede, tab 19), född 1782-08-25 i Stockholm. Greve. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1786-12-20. Kadett vid Karlberg 1795-01-03. Utexaminerad 1798-07-01. Fänrik vid livgardet 1797-12-15. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1802-09-13. Stabsadjutant hos konungen s. å. 12/11. Kapten vid sistnämnda regemente s. å. Kapten vid Västmanlands regemente 1808-02-06. Överadjutant hos konungen och major i armén 1809-01-18. Major vid Västmanlands regemente 1810-03-06. RSO s. å. 1/4. Bataljonschef vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Överstelöjtnant i armén 1812-01-14. Överste i armén 1814-01-19. Överste och chef för regementet 1816-02-06. Generaladjutant 1819-06-24. KSO 1824-07-04. Konungens förste adjutant och generalmajor 1828-03-19. HLKrVA s. å. Död 1833-01-12 i Kristianstad. Bevistade fälttågen i Pommern 1805–1807 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1812-09-02 i Kristianstad med Eva Charlotta Benzelstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805-12-22 Hammar s län, med överstelöjtnanten Carl Odencrantz, från vilken hon 1811-11-29 blev skild, född 1768, död 1840), född 1788-01-19 i Strängnäs, död 1875-12-29 Maglö s län, dotter av överstelöjtnanten Carl Erik Benzelstierna, B, och (friherrinnan) Eleonora Sofia Stiernblad.

Barn:

 • Eva Agata Stanislas, född 1813-06-22 Gränby. Stiftsjungfru. Död 1897-04-13 Örbyhus och begraven i Mellby socken. Gift 1836-02-25 med ryttmästaren friherre Claes Edvard Barnekow, född 1809, död 1878.
 • Fabian Carl, född 1814-12-16, död 1816-04-16 på Strömsholm.
 • Ludvig Fredrik Ernst (Louis) (greve), född 1816-07-09 på Strömsholm. Student i Lund 1834. Kansliexamen 1844. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. Attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1845-01-25. Kammarherre hos kronprinsessan 1850-06-01. Kammarherre hos kronprinsen 1851-02-03. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1852-02-25. T. f. legationssekreterare i London 1854-11-22–1855-05-21. Legationssekreterare i Wien 1856-05-29. T. f. legationssekreterare i Berlin s. å. 27/6–1857-04-06. RPrRÖO3kl 1857-05-07. Rappellerad 1858-05-03. Avgick i särskild beskickning till Haag och Wiesbaden 1859-07-17. Kabinettskammarherre s. å. 6/8. KDDO1gr 1860-06-23. RNS:tOO s. å. 6/8. RNO 1865-05-03. Ministerresident i Haag s. å. 17/11. StOffLEkkrO 1867-08-17. Återkom och försatt i disponibilitet 1869-04-15. KNedLO s. å. 15/5. KNO1kl s. å. 29/7. Avgick i utomordentlig beskickning till Haag 1870-12-10. StkLEkkrO s. å. 22/12. Avgick i utomordentlig beskickning till Köpenhamn 1871-03-30. StkDDO s. å. 2/4. Tjänstfri såsom kabinettskammarherre 1872. Avgick ur diplomatiens tjänst 1879-05-23. Död ogift 1901-09-17 på Maglö. Ägde Mellby i Norra Mellby socken, Kristianstads län sedan 1875.
 • Fabian Casimir, född 1818-07-30 i Kristianstad. Student i Uppsala 1838. Examen till rättegångsverken 1841-06-10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 22/6. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1843-04-27. Vice häradshövding 1846-01-20. Extra fiskal i nämnda hovrätt s. å. Fiskal 1848. Kanslist 1849. Assessor 1852-01-05. Hovrättsråd 1866-10-03. RNO 1868-06-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1869–1878. Avsked 1886-05-06. Död ogift 1892-05-19 på Maglö.
 • Carl Ernst, född 1819-10-22 (17/12) i Kristianstad. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1837-03-13. Underlöjtnant därst. 1840-02-02. Transp. till norra skånska infanteriregementet s. å. 4/5. Löjtnant därst. 1844-09-16. Avsked 1848-04-15. RVO 1872-12-01. Död ogift 1875-03-29 på Maglö.
 • Vilhelm Casper, född 1821-07-06 och död 1822-02-06 i Kristianstad.
 • Hedvig Sofia (Hedda), född 1822-11-06 i Kristianstad, död 1899-02-18 på Maglö. Ägde nämnda egendom och del i Vannaröd i Mellby socken, Kristianstads län.

TAB 21

Fabian Jacob, (son av Fabian [greve] Wrede, tab 19), född 1802-10-09 på överstebostället Kungsbro i Vretaklosters socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1814-05-11. Utexaminerad 1817-09-23. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 30/9. Ordonnansofficer hos konungen 1823-09-14. Artilleristabsofficer 1826-12-15. Löjtnant i artilleriet 1828-03-26. LKrVA 1829. Kapten i artilleriet 1831-01-29. Adjutant hos konungen 1834-09-08. Lärare i mekanik vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1834 och i fysik 1835. LVA 1835-01-14. Chef för artilleriläroverket å Marieberg s. å. 2/10. Kammarherre hos kronprinsen 1836-06-05. HLMA 1837-11-25. LFS s. å. Major i artilleriet 1838-01-28. RSO s. å. 4/7. Major vid Göta artilleriregemente s. å. 17/10. RPrJohO 1843. HL VVS s. å. Medlem av Royal astronomical society i London s. å. Kabinettskammarherre 1844-09-26. Ledamot av kommittén angående teknologiska institutet s. å. 28/11. OffFrHL 1845. RDDO 1847-07-00. Chef för artilleristaben 1848-05-11. KDDO1gr s. å. i juni. Ledamot av kommittén angående ränteförsäkrings- och livränteanstalter s. å. Överste i artilleriet 1851-11-12. Tjänstfri vid hovet s. å. Generalmajor samt inspektör för artilleriet 1854-02-13. Avsked från Göta artilleriregemente s. å. 17/3. KFrHL 1855-12-24. RÖJKrO1kl 1856. KSO s. å. 28/4. Filosofie hedersdoktor vid universitetet i Greifswald s. å. Generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1857-09-30. Chef för kronprinsenregentens stab 1858-01-00. StkNS:tOO s. å. 4/7. StkNassAdO s. å. i juli. Förste adjutant hos konungen samt chef för adjutantsordonnansofficerskåren 1859-08-06. Stk DDO s. å. 20/9. KmstkSO 1860-05-05. HLVS 1861. Bevistade som konung Karl XV:s representant konung Vilhelms I:s av Preussen kröning i Königsberg s. å. RPrKrO1kl s. å. Ordförande i kommittén angående förslag till förnyade stadgar för musikaliska akademien 1863. Ledamot av kommittén för huvudstadens befästande 1864-11-22. HLÖS 1865. Ordförande i kommittén angående förslag till krigskollegiets ombildning till en arméförvaltning s. å. 28/2. Ledamot av militärläroverkskommissionen s. å. 5/9. StOff FrHL 1867. Generallöjtnant s. å. 3/5. Ledamot av kommittén angående fästningsbyggnader vid Karlsborg, Vaxholm och Karlskrona s. å. 20/6. Avsked från generalfälttygmästarämbetet s. å. 13/12. TMO1kl. Medlem av internationella kommittén för mått, mål och vikt i Paris 1870–1884. Medlem av det norske videnskabselskab 1872. RoKavKMO s. å. 1/12. Avsked ur krigstjänsten 1875-01-15. Död 1893-05-22 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Gift 1846-05-14 i Stjärnholms kapell i Nikolai socken, Södermanlands län med friherrinnan Aurore Elisabet De Geer af Finspång, född 1822-02-19 Finspång, död 1904-01-12 i Stockholm, dotter av hovmarskalken friherre Gerard De Geer af Finspång, och Henrietta Charlotta Lagerstråle.

Barn:

 • Agate Henriette, född 1847-05-05 i Stockholm, död 1931-03-17 i Djursholm. Gift 1865-07-04 på Marieberg vid nämnda stad med överstelöjtnanten Richert Vogt von Koch, adliga ätten von Koch, född 1838, död 1913.
 • Ebba Elisabet, född 1849-06-23, död 1852-09-14.
 • Agnes Lovisa Charlotta, född 1851-02-24 i Stockholm, död ogift 1902-06-14 i nämnda stad.

TAB 22

Casper, (son av Fabian [greve] Wrede, tab 19), född 1808-07-03 på överstebostället Kungsbro i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1824-03-11. Fanjunkare vid livregementsbrigadens dragonkår 1826-02-21. Kornett s. å. 2/5. 2. Löjtnant 1829-05-29. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant i armén kvarstå 1831-09-17. Avsked ur armén 1836-06-28. Vice ordförande i Blekinge läns hushållningssällskap 1844–1849 och 1854–1864. LLA 1843. RNO 1860-05-05. KVO1kl 1870-06-11. Erhöll sällskapets GM 1859. Död 1877-03-31 i Stockholm. Ägde Djupadal och Bredåkra i Ronneby socken, Blekinge län samt Jakobsberg Stockholms län. Gift 1837-02-14 i Karlskrona med Hedvig Carolina Améen, född 1819-03-20 i sistnämnda stad, död 1888-03-06 på Djupadal, dotter av amiralen Gustaf Adolf Améen och Jeanette Grewesmühl.

Barn:

 • Fabian Gustaf, född 1839. Vice häradshövding. Död 1888. Se Tab. 23.
 • Agata Helena, född 1841-10-25 på Djupadal, död 1909-08-31 Dalby. Gift 1862-12-20 i Karlskrona med kaptenen vid flottan Adolf Carl Folke Adolfsson Palander, född 1835-03-17 i nämnda stad, död 1876-10-21 på Dalby.
 • Casper August, född 1842-12-11 på Djupadal. Student i Lund 1861-01-26. Furir s. å. 15/4. Fanjunkare s. å. 4/12. Underlöjtnant vid marinregementet 1862-05-06. Transp. till Smålands grenadjärbataljon s. å. 18/9. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1864–1866. Löjtnant därst. 1870-05-10. Kaptens n. h. o. v. 1874-05-01. Avsked ur armén s. d. Död ogift 1880-06-16 på Jakobsberg vid Stockholm.
 • Carl Henrik, född 1844. Disponent. Död 1899. Se Tab. 27.
 • Otto, född 1850. Vice häradshövding. Död 1891. Se Tab. 30.
 • (Gösta) Gustaf Ernst, född 1853. Disponent. Död 1912. Se Tab. 31.

TAB 23

Fabian Gustaf, (son av Casper, tab 22), född 1839-08-12 Djupadal. Student i Lund 1857. Examen till rättegångsverken 1860. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. Vice häradshövding. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1862. Kanslist hos ridderskapet och adeln riksdagen 1862–1863. Extra ordinarie fiskal i sistnämnda hovrätt. Kamrerare hos direktionen över allmänna änke- och pupillkassan 1874. Död 1888-09-19 i Stockholm. Gift 1873-09-09 Sinclairsholm s län med friherrinnan Tomasine Constance Gyllenkrok, född 1847-06-12 Fridhem s socken, Kristianstads län, död 1913-01-09 på Sörby ]], dotter av kabinettskammarherren friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok, och friherrinnan Constance Tomasine Stierncrona.

Barn:

 • Fabian Casper Fredrik, född 1874, (greve). Hovstallmästare. Se Tab. 24.
 • Eva Agate, född 1876-02-07 i Stockholm, död 1937-01-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm (db 22). Gift 1898-06-03 i Hedvig Eleonora kyrka i nämnda stad med ryttmästaren friherre Adolf Hans Fredrik Barnekow, född 1871, död 1933.
 • Axel Carl, född 1878. Godsägare. Död 1929. Se Tab. 26.
 • Elsa Tomasine, född 1881-12-23 i Stockholm. Gift 1904-09-07 på Sörbygård med överstelöjtnanten friherre Fredrik Edmund von Otter, född 1876.
 • August, född 1886-06-29 och död s. å. 20/9 i Stockholm.

TAB 24

Fabian Casper Fredrik, (son av Fabian Gustaf, tab 23), greve, född 1874-12-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1894-05-22. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 7/6. Sergeant därst. 1895-08-26. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1900-05-04. Genomgick krigshögskolan 1904–1906. Kadettofficer vid Karlberg 1906–1910. RPrRÖO4kl 1909. Ryttmästare i nämnda regemente 1911-08-31. GV:sOlM 1912. RDDO s. å. 19/11. RItS:tMLO 1913-07-00. Off AnnamDO s. å. OffSiamKrO s. å. Avsked från beställning på stat s.å. 17/10. Verkställande direktör för järnvägsaktiebolag Stockholm–Saltsjön s. å. 27/9–1924-08-06. RJohO 1914. Ryttmästare på reservstat vid livgardet till häst 1916-02-18. RSO 1917-12-15. RVO 1920-12-18. Avsked med kvarstående i reserven 1924-12-31. Stallmästare i k. m:ts hov 1925-06-16. GV:sJmt 1928-06-16. Ordförande i styrelsen för svenska adelsförbundet 1929. Hovstallmästare 1931-12-31. Gift 1899-06-07 i Östermalms kyrka i Stockholm med Gerda Axelina Burén, född 1876-06-19 på Vallsjö i likanämnd socken, Jönköpings län, dotter av godsägaren Carl Gustaf Burén och Sigrid Sofia Axelina Burén.

Barn:

 • Ebba Aurore, född 1900-08-16 i Stockholm. Gift 1920-08-26 i Saltsjöbaden med sin faders kusin ryttmästaren friherre Carl Henrik Wrede, född 1897.
 • Fabian Jakob Casimir, född 1901. Affärsman. Se Tab. 25.
 • Gerda Tomasine (Tytte), född 1902-12-26 i Stockholm. Fd fruktodlare. Gift 1925-10-30 i Lidingö kyrka Frustuna förs, Söd. (vb 24) med löjtnanten i flottans reserv Tom Edvard Francke, född 1902-01-15 i Stockholm. Kapten.
 • Ellen Elsa Charlotte, född 1907-08-06 i Stockholm. Gift 1930-02-15 i Lidingö kyrka (vb 4) med löjtnanten vid livregementet till häst Arne Edvard Francke i hans 2:a gifte (gift 1:o 1925-12-26 i Hälsingborg med Elsa Margareta Jacobsson, från vilken han 1929-11-25 blev skild, född 1904-06-19), född 1904-05-06 i Stockholm.
 • Carl Henrik August, född 1912-02-19 i Lidingö villastad. Studentexamen 1931-12-12. Officersaspirant vid fortifikationen 1932. Elev vid krigsskolan 1933–1935. Fänrik vid fortifikationen.

TAB 25

Fabian Jakob Casimir, (son av Fabian Casper Fredrik, tab 24), född 1901-08-26 i Stockholm. Friherre. Greve 1943. Studentexamen i nämnda stad 1920-05-15. Genomgick Handelshögskolan i Stockholm 1920–1922. Volontär i Stockholms enskilda bank sept. 1922–april 1923. Utbildad i internationella bank- och bankirföretag i Hamburg och New York 1923–1925. Representant i Europa för bankirfirman E. H. Rollins & Sons, New York, 1926–1930. Gift 1926-07-01 i S:t Blaise, Neuchatel i Schweiz, med sin kusin Elsa Marthe de'' Dardel, född 1897-09-29 i S:t Blaise, Neuchatel i Schweiz, dotter av ledamoten av Le conseil national Suisse Otto-Auguste de Dardel, och hans 2:a fru Anna Maria Lovisa Burén.

Barn:

 • Elsa Agneta, född 1927-03-01 i London.
 • Annika Wivi Beata, född 1939-02-15 i Stockholm

TAB 26

Axel Carl, (son av Fabian Gustaf, tab 23), född 1878-07-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1899-05-20. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1900. Utexaminerad 1902. Arrenderade först Nybygård i Sörby socken, Kristianstads län till 1910, därefter Kastberga i Västra Sallerups socken, Malmöhus län 1910–1913. Ägde sistnämnda gård 1912–1925. Nämndeman. Död 1929-09-24 i Lund. Gift 1908-05-30 i Malmö Garnisonsförs med stiftsjungfrun Ebba Amalia Mörner nr 91, född 1883-08-01 i Hälsingborg, dotter av ryttmästaren Olof Stellan Mörner, och Agnes Marika Dickson.

Barn:

 • Elsa Agneta Tomasine, född 1909-03-23 Nybygård s län. Gift 1935-10-12 i Malmö med löjtnanten friherre Kjell Otto Gotthard Bennet, född 1907-02-04 Vasatorp.
 • Hedvig Ebba Marianne, född 1910-11-20 på Kastberga. Gift 1934-04-19 i Lund med Johan Lennart Kuylenstierna, född 1911.
 • Carl-Fabian Axelsson, född 1914-01-30 på Kastberga.

TAB 27

Carl Henrik, (son av Casper, tab 22), född 1844-07-27 Djupadal. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1863. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1866. Elev vid Dalslands kanalarbete 1867. Ingenjör vid Djupafors fabriksaktiebolag. Disponent för nämnda bolag 1877. RVO 1884-12-01. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskap 1885. Död 1899-01-31 på Sörby. Ägde Östregård vid Växjö, Ellegården, Sörby och Bredåkra i Ronneby socken. Gift 1886-01-16 på Östregård med friherrinnan Agnes Helena Ottilia Wrede af Elimä nr 44, född 1863-01-16 Fjällskäfte, dotter av direktören friherre Ernst Vilhelm Wrede af Elimä och Charlotta Elisabet Ihre.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Helena, född 1886-10-29 på Sörby. Gift 1909-05-29 i Växjö landsförs med majoren i armén kaptenen i Vendes artilleriregementetes reserv, RSO, Georg Christoffer Nyblad, född 1880-09-06 i Ronneby landsförsaml.
 • Fabian Ernst Henrik, född 1889. Kapten. Se Tab. 28
 • Casper August Casimir, född 1891-10-21. Studentexamen i Växjö 1911-06-16. Student i Uppsala s. å. 15/9. Jur. kandidat därst. 1919-09-15. Amanuens i civildepartementet s. å. 10/10 och i kommunikationsdepartementet 1920-07-01–1927. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1927. Amanuens i nedre justitierevisionen 1928.
 • Sofia Elisabet Agata, född 1893-10-29, död 1936-11-02 i Växjö landsförs. Gift 1918-06-01 i Växjö domkyrka landsförs med kaptenen vid Kronobergs regemente Carl-Axel Ragnar Meijer, född 1890-12-02 i Vä socken, Kristianstads län
 • Elsa Anna Fredrika, född 1895-07-25 i Ronneby förs, Gift 1924-08-23 i Ronneby kyrka (Växjö landsförs vb) med lasarettsläkaren, med. licentiat Axel Gustaf Engvall, född 1891-06-26 i Torstuna socken, Västmanlands län

TAB 28

Fabian Ernst Henrik, (son av Carl Henrik, tab 27), född 1889-03-18 Sörby. Sjökadett. Officersexamen 1909-10-28. Underlöjtnant vid flottan s. d. Löjtnant därst. 1913-10-31. Kapten i flottan 1918-12-06 och vid flottan 1919-05-09. Genomgick sjökrigshögskolans allm. kurs 1918–1919 och dess allm. högre kurs 1920–1921. Tjänstg. i marinstaben 1920–1922. RFinlVRO1kl 1925. RSO 1930-06-06. KLettSO s. å. Anställd hos rederiaktiebolag Nordstjernan s. å. 1/10. Avsked med inträde i flottans reserv 1932-11-10. Gift 1917-03-26 i Stockholm Finska med friherrinnan Brita Anna Wrede af Elimä författarinna, född 1894-08-12 i Viborg, dotter av arkitekten friherre Carl August Wrede af Elimä och Gertrud Maria von Rettig, finska adl. ätten nr 273.

Barn:

 • Ebba Gertrud Helena, född 1918-06-07 i Karlskrona

TAB 29

Carl Henrik, (son av Carl Henrik, tab 27). Friherre. Född 1897-05-16 Sörby Studentexamen 1915-05-16. Officersaspirant s. å. 25/10. Utexaminerad från Krigsskolan 1917-12-19. Fänrik i Livgardet till häst s. å. 31/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1919-12-31. Löjtnant därst. 1920-04-30. RFinlVRO2kl 1925. Löjtnant vid Livregementet till häst 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. Stabsadjutant och kapten i Generalstaben 1928-10-26 och vid Generalstaben 1929-12-06. Ryttmästare i regementet 1931-11-27. RDDO 1935. Stabsadjutant och kapten vid Generalstabskåren 1937-04-30 fr.o.m. s.å. juli 1. Överadjutant och major i Generalstabskåren 1937-11-26. RSO 1938-06-06. Överadjutant och major vid Generalstabskåren 1938-08-31 fr.o.m. s.å. okt. 1. Major vid Arméstaben 1940-10-01. Gift 1920-08-26 i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden med sin kusins dotter, friherrinnan Ebba Aurore Wrede'' af Elimä, född 1900-08-16 i Stockholm, dotter av ryttmästaren på reservstat vid Livgardet till häst friherre Fabian Casper Fredrik Wrede af Elimä och Gerda Axelina Burén.

Barn:

 • Fabian August Casimir Henriksson, född 1921-05-26 i Stockholm.
 • Carl-Henrik Henriksson, född 1923-11-12 i Stockholm.

TAB 30

Otto, (son av Casper, tab 22), född 1850-02-14 Djupadal. Mogenhetsexamen 1870-06-08. Student i Lund s. å. 19/9. Examen till rättegångsverken 1874-05-22. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1876-02-07. Vice häradshövding 1878. Död 1891-03-20 Djäkneboda. Gift 1884-06-26 i Norrköping med Hedvig Carolina Catharina Grenander i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-05-02 i Ersta kapell i Stockholm med före detta sekreteraren Carl Lago Wernstedt, född 1863), född 1858-05-18 i Norrköping S:t Olai förs, dotter av borgmästaren Elias Samuel Engelbert Grenander och Selma Magdalena Richert.

Barn:

 • Agate, född 1885-12-18 i Norrköping. Stiftsjungfru. Gift 1913-10-15 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm med kammarherren friherre Carl Fredrik Lagerfelt, född 1881.
 • Hedvig Selma Gertrud, född 1887-07-14 i Varberg, Hallands län. Stiftsjungfru. Gift 1928-12-05 i Lidingö med majoren i armén, kaptenen i Bohusläns reg:s reserv, RSO, Carl Torsten Marcellus Kocken i hans 2:a gifte (gift 1:o 1917-10-15 i Stockholm med grevinnan Anna Augusta De la Gardie, född 1892-11-02 på Stockenäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län, död 1920-05-14 i Vänersborg, dotter av majoren greve Carl Gustaf De la Gardie, och hans 2:a fru Augusta Petrea Holmqvist), född 1883-02-22 på Västantorp vid Lindesberg.

TAB 31

Gustaf Ernst (Gösta), (son av Casper, tab 22), född 1853-09-17 Djupadal Friherre. Mogenhetsexamen 1873-05-31. Student i Lund s. å. Extra elev vid Teknologiska institutet 1874–1876. Specialelev i tillämpad fysik 1876–1877. Elev vid Statens järnvägsbyggnader, Torpshammar–Riksgränsen, 1877–1879. Nivellör 1880-05-01–1882-05-01. Verkställande direktör för Mellersta Blekinge järnvägsaktiebolag 1887-01-11–1898-11-01. RVO 1889-11-30. Disponent för Djupafors fabriksaktiebolag 1899-03-11. Förordnad 1903-08-21 till ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Blekinge län för tre år, räknat från 1905-01-01. Styrelseledamot i Mellersta Blekinge och Bredåkra–Tingsryds järnvägsaktiebolag. Död 1912-01-09 i Karlshamn och begraven å Djupadal i Ronneby landsförs, Blek.. Ägde del i Djupadal och Herrstorp i Ronneby socken, Blekinge län. Gift 1891-07-17 i Linköping med Laura Birgitta (Brita) Fornell, född 1870-09-18 i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län, dotter av majoren Johan Magnus Ernst Edvard Fornell och Laurentia Charlotta Kinnander.

Barn:

 • Carl Casper Gösta Louis, född 1893 Djupadal Friherre. Godsförvaltare. Se Tab. 32.
 • Hedda Brita Charlotte Maude , född 1895-12-02 Djupadal Gift 1917-08-21 i Ronneby kyrka o. landsförs med danske vice konsuln i Växjö, stabsadjutanten och kaptenen på övergångsstat vid generalstaben, löjtnanten vid Kronobergs regementet Carl Ivar Petri, född 1891-11-04 i Vetlanda.
 • Lars Otto Edvard Gösta, född 1899-12-05 Djupadal Studentexamen i Lund 1917. Student vid universitetet i Lund s.å. Jur. kandidat examen därst. 1924-12-15. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Notarie i Medelstads, Villands och Bräkne domsagor 1925–1928 och i Skånska hovrätten 1928. Egen advokatverksamhet i Karlshamn 1929–1933.

TAB 32

Carl Casper Gösta Louis, (son av Gustaf Ernst, tab 31), född 1893-05-19 Djupadal Friherre. Studentexamen i Lund 1913. Fänrik i Livgardets till häst reserv 1915-11-12. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Avsked 1920-08-27. Godsförvaltare hos aktiebolag Portland, Smedstorps säteri, 1923–1929. Förvaltare vid Djupadal sedan 1929. Nämndeman i Blekinge 1934. Gift 1920-05-19 i S:t Maria kyrka i Ystads med Eva Stanislas Ingeborg von Platen, född 1895-12-16 i Malmö, dotter av kronofogden Philip Ludvig von Platen och Eva Hedda Ingeborg Ehrenborg.

Barn:

 • Casper Gösta Louis, född 1921-03-02 i Lund.
 • Henrik Ernst-Fabian Philip , född 1923-10-29 i Lund.
 • Hedda Brita Stanislas, född 1931-06-19 Djupadal, död där 1934-03-08.

TAB 33

Casper, (son av Fabian Casimir, tab 18), född 1768-04-21 på Kungslena översteboställe i Kungslena socken, Skaraborgs län. Volontär vid livregementet till häst 1777-04-09. Kvartermästare därst. s. å. 15/9. Kornett 1780-01-13. Löjtnant 1785-04-20. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois s. å. 25/4. Kaptenlöjtnant vid storaimralens regemente 1789-05-15. RSO 1790-03-26. Kavaljer hos hertigen av Södermanland s. å. 3/4 (1791-06-30). Major vid adelsfaneregementet 1794-05-08. Överstelöjtnant därst. 1805-05-04. Avsked 1813-03-30. Död 1835-05-02 i Stockholm. Gift 1794-01-05 på Skebo bruk i Ununge socken, Stockholms län med Charlotta Elisabet Arfwedson, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-12-24 med riksståthållaren och fältmarskalken m. m. greve Carl Mörner af Tuna, född 1755, död 1821), född 1776-08-05 i Stockholm, död 1862-09-08 i Växjö, dotter av grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Carl Christoffer Arfwedson och Catharina Charlotta von Langenberg.

Barn:

 • Carl Fabian, född 1798-11-23 Penningby. Student i Uppsala 1814. Kammarherre hos drottningen. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1824-05-25. Avsked 1830-06-19. Underceremonimästare vid KMO 1837-01-28. RNO s. d. Arkivarie i survivance vid KMO 1841-07-04. Registrator därst. Avsked därifrån 1845-06-07. Död ogift 1865-01-29 i Stockholm.
 • Constantia Charlotta Ottiliana, född 1801-07-23 på Penningby, död 1855-05-11 i Växjö. Gift 1825-09-09 Näsby med landshövdingen greve Carl Mörner af Morlanda, född 1792, död 1870.

TAB 34

Carl Henrik, (son av Fabian Casimir, tab 18), född 1787-06-23 Penningby. Kadett vid Karlberg 1800-09-26. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 12/4. GMtf 1809-07-05. Löjtnant vid nämnda garde 1810-02-16. Transp. till Kronobergs regemente 1811-03-19. 1. major därst. s. å. 4/6. RSO 1814-01-28. Överstelöjtnant i armén s. å. 22/5. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1817-04-18. Överste i armén 1821-12-01. Adjutant hos konungen 1824-07-24. Överste och chef för Kronobergs regemente s. å. 9/11. Vice ordförande i Kronobergs läns hushållningssällskap 1830–1832 och 1836–1841. Generaladjutant i armén 1835-06-30. KSO 1839-07-04. CXIV Joh:s med. 1855-07-16. Avsked ur krigstjänsten 1856-03-27. KmstkSO s. d. Död 1858-02-22 i Växjö. Han bevistade 1808–1809 såsom brigadadjutant landstigningarna i Finland och reträtten från Åland samt 1809 som stabsadjutant hos sin halvbroder, d. v. generallöjtnanten friherre Fabian Wrede, affärerna i Västerbotten. Var även med i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1815-01-03 med sin halvbroders styvdotter, Clara Fredrika Carleson, född 1794-04-23 Broby, död 1869-10-30 i Växjö, dotter av överstelöjtnanten och kammarherren Adolf Ludvig Carleson, A, och Agata Bremer.

Barn:

 • Ottiliana Agata (Ottil), född 1816-02-24, död 1901-10-06 i Växjö. Gift 1841-07-28 i Växjö domkyrka med brukspatronen Carl Georg Aschan, född 1812-01-12, död 1886-05-16 i Växjö.
 • Henrik Fabian Ludvig, född 1817-04-25 i Växjö. Kadett vid Karlberg 1830-12-18. Utexaminerad 1837-04-19. Underlöjtnant vid andra livgardet s. å. 5/5. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i regementet 1841-11-23. Löjtnant vid nämnda garde 1842-04-28. Död ogift 1847-12-23 i Växjö.
 • Fredrika Sofia, född 1818-07-14, död ogift 1894-04-14 i Växjö.
 • Carl Edvard, född 1821. Kammarherre. Död 1904. Se Tab. 35.
 • Otto Casper, född 1823-11-07, död 1826-02-02.
 • Ernst Vilhelm, född 1825. Löjtnant. Död 1897. Se Tab. 36.
 • Oskar Casimir, född 1826-09-22. Kadett vid Karlberg 1840-10-12. Utexaminerad 1847-12-18. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 28/12. Löjtnant därst. 1853-01-18. Kapten 1864-07-05. RSO 1870-06-11. 3. Major vid nämnda regemente 1871-09-15. Överstelöjtnant och 1. major 1880-05-14. Avsked 1882-06-23. Död 1889-05-04 i Växjö. Gift 1858-09-11 Ryningsnäs med Hedvig Sofia Augusta von Baumgarten, född 1831-12-10, död 1909-10-09 i Växjö landsförs ]], dotter av kammarherren Samuel Henrik von Baumgarten och Henriette Sofia Klingström.

TAB 35

Carl Edvard, (son av Carl Henrik, tab 34), född 1821-06-20 på Araby vid Växjö. Sergeant vid Kronobergs regemente 1837-05-01. Officersexamen 1840-04-30. Underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet s. å. 27/7. Transp. till Kronobergs regemente s. å. 2/11. Löjtnant därst. 1848-08-22. Kommenderad till Slesvig 1850. Kapten 1860-04-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1865-01-10. Kammarherre s. å. 3/5. RSO 1876-12-01. Död 1904-12-12 på Kampen vid Växjö. Gift 1860-09-27 i Stockholm med Agnes Catharina Charlotta Grevesmühl, född 1829-10-15 Herrestad, död 1914-05-19 på Kampen Växjö landsförs ]], dotter av assessorn August Vilhelm Grewesmühl och Agnes Sofia Klingspor.

Barn:

 • Agnes Hilda Fredrique, född 1861-08-31 på Araby, död ogift 1933-01-23 i Mesnaliens Kurstad och begraven i Växjö landsförs.
 • Agnes Sofia Charlotta, född 1862-10-24 på Araby, död där 1863-06-20.
 • Carl Henrik August, född tvilling 1865-09-25 på Araby, död där 1866-04-20.
 • Agnes Elisabet Agate, född tvilling 1865-09-25 på Araby, död ogift 1903-12-02 i Enköping.
 • Carl Axel Fabian, född 1870-02-07 på Araby, död 1872-06-29 i Ronneby.

TAB 36

Ernst Vilhelm, (son av Carl Henrik, tab 34), född 1825-04-19 Araby Utexaminerad 1847-06-14. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 21/6. Löjtnant därst. 1853-04-19. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå i bataljonen 1858. Avsked ur krigstjänsten 1864-05-24. Ordförande i styrelsen för Kronobergs läns rättarskola 1870–1894. Ledamot av direktionen för samma läns sparbank 1871. Vice ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1872–1880 och 1886–1897. RVO 1875-12-01. Ledamot av styrelsen för Växjö ränte- och kapitalförsäkringsanstalt 1876. Direktionsledamot i Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening 1879. Ordförande i nyssnämnda läns prövningsnämnd 1892. Ordförande i ovannämnda ränte- och kapitalförsäkringsanstalt s. å. Erhöll nämnda läns stora HushGM 1895. RNO 1896-12-01. Död 1897-08-28 Östregård 1855–1858 och Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län 1858–1869. Ägde Östregård i Växjö landsförs 1868–1887, Spånghult i Virestads socken, Kronobergs län 1871–1876 och därefter Charlottenlund i Växjö landsförs Gift 1856-07-26 på Fjällskäfte med stiftsjungfrun Charlotta Elisabet (Elise) Ihre nr 2043, född 1835-12-12 på nämnda egendom, död 1893-06-02 på Östregård, dotter av överstelöjtnanten Johan Ulrik Ihre, och Vendla Charlotta Sofia Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Louise Fredrika Charlotta, född 1857-04-24 på Holm. Stiftsjungfru. Död 1933-02-13 i Stockholm S:t Görans förs och begraven i Växjö. Gift 1:o 1880-03-21 på Östregård med löjtnanten Anders Göran Bror Birger Påhlman, född 1845, död 1885. Gift 2:o 1895-10-05 på Östregård med översten i armén, överstelöjtnanten i intendenturkårens reserv, RSO, RVO, Aron Fredrik Petersson, född 1856-12-05 i Växjö landsförs, död 1923-03-28 i Stockholm.
 • Torborg Sofia Elisabet, född 1858-10-03 på Fjällskäfte, död där s. å. 13/11.
 • Anna Vendla Agata, född 1860-01-02 på Fjällskäfte, död ogift 1898-04-02 på Östregård.
 • Ernst Johan Henrik Lars, född 1861. Före detta hovrättsråd. Se Tab. 37.
 • Agnes Helena Ottilia, född 1863-01-16 på Fjällskäfte. Gift 1886-01-16 på Östregård med disponenten friherre Carl Henrik Wrede af Elimä, född 1844, död 1899.
 • Carl Vilhelm Casimir, född 1864-03-07 på Fjällskäfte, död ogift 1888-02-04 på Östregård.
 • Hedvig Sofia Elisabet, född 1865-10-28 på Fjällskäfte.
 • Carl Fabian Casper, född 1868-02-10 och död 1869-01-04 på Fjällskäfte.
 • Clara Elsa Vilhelmina, född 1870-04-09 på Östregård,
 • Knut Otto Fredrik, född 1874-12-19 och död 1875-01-09 på Östregård.

TAB 37

Ernst Johan Henrik Lars, (son av Ernst Wilhelm , tab 36), född 1861-05-14 Fjällskäfte. Mogenhetsexamen 1880-06-02. Student vid universitetet i Lund s. å. 8/10. Examen till rättegångsverken 1885-05-30. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 27/10. Vice häradshövding 1889-05-31. Fiskal i Göta hovrätt 1893-09-29. Assessor därst. 1897-04-23. Ledamot av Jönköpings läns landsting 1902–1909. Vice ordförande hos stadsfullmäktige i Jönköping 1903–1910. Hovrättsråd 1903-11-27. RNO 1904-12-01. Ordförande i kommittén för revision av byggnadsstadgan för riket 1907 och i kommittén för revision av hälsovårdsstadgan för riket m. m. 1909. Vice ordförande i styrelsen för Katrinefors aktiebolag. Ledamot av riksdagens första kammare 1910–1911. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Göteborgs handelsbanks, sedan Nordiska handelsbankens kontor i Jönköping 1918–1928. KNO2kl 1919-06-06. KNO1kl 1927-09-15. Avsked 1928-06-01. Gift 1895-04-06 i Jönköping med Ingrid Hay, född 1869-09-24 i nämnda stad, Sofia förs, dotter av disponenten Anders Bernhard Hay och Clara Elisabet Sahlström.

Barn:

 • Anna Sofia Clara Helena Elisabeth ', född 1896-02-01 i Jönköping, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift där 1919-01-15 i Jönköping med legationssekreteraren friherre Axel Verner Carl Eriksson Leijonhufvud, född 1885-08-31 i Nyköping. Minister.
 • Rabbe Henrik Ernst Fabian-Casimir ', född 1900-01-22. Friherre. Studentexamen i Jönköping 1918. Student vid universitetet i Lund 1920.
 • Märta Elsa Agatha Barbro Helena, född 1901-01-25 i Jönköping, Kristina förs, död 1902-02-24 i Jönköping.
 • Bernhard Henrik Karl Edvard Louis, född 1905-09-08 i Jönköping, död 1906-06-30 därstädes . Friherre.
 • Anna, född 1906-11-11 i Jönköping
 • Dödfött gossebarn, född 1909-03-09 i Jönköping, Sofia och begraven därst s.å. mars 14.
 • Clara Ingrid Louise, född 1911-01-24 i Jönköping, Sofia förs. Gift 1936-05-30 i Harlösa kyrka, Malm. med jur. kandidat Hakon Gunnar Hjertén, född 1908-07-05

TAB 38

Otto Gustaf, (son av Fabian, tab 16), till Anjala och Villikkala i Anjala socken, Finland. Född 1710-05-06 i Riga. Student i Uppsala3 1719-11-12 och i Åbo 1727–1728. Kapten vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst. Död 1772-06-18 på Anjala. Han ärvde efter fadern Yxkullsund i Berga socken och Bolmaryd i Annerstads socken (båda i Kronobergs län.). När efter brodern Henrik Jakobs död dennes egendomar Anjala och Villikkala tillföllo de båda kvarlevande bröderna gemensamt, ingingo dessa 1759 den 19 juni ett sådant byte, att Fabian erhöll Uxkullsund, men till Otto Gustaf, som s. å. överflyttat till Villikkala, avstod såväl denna egendom som hela Anjala. Gift 1741-06-23 på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län med Charlotta Regina Duffus, född 1711-10-30 i London, död 1802-03-02 Rabbelugn

Barn:

 • Rabbe Gottlieb, född 1742. Livdrabant. Död 1828. Se Tab. 39

TAB 39

Rabbe Gottlieb, (son av Otto Gustaf, tab 38), till Anjala samt Villikkala. Född 1742-04-25 Bolmaryd s socken, Kronobergs län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1753. Student i Uppsala3 1756-03-23. Furir 1757-11-02. Sergeant 1758-03-30. Fänrik s. å. 30/5. Avsked 1763-03-22. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1766-11-04. Livdrabant 1767-05-13. Avsked 1772-06-17. KVO1kl 1791-11-21. KmstkVO 1801-05-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 2 bland friherrar. Död 1828-04-10 på Anjala. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1:o 1771-06-02 med sin halvkusins dotter, friherrinnan Beata Sofia Stierncrona, född 1752-11-13, död 1775-07-21 på Anjala, dotter av kammarherren friherre David Stierncrona, och friherrinnan Agneta Wrede af Elimä. Gift 2:o 1776-10-01, Malmgård

Barn:

 • 1. Agneta Charlotta, född 1772, död s. å.
 • 1. Gustaf, född 1775. Överstelöjtnant. Död 1830. Se Tab. 40.
 • 2. Carl Henrik, född 1778. Häradshövding. Död 1837. Se Tab. 53.
 • 2. Charlotta Sofia, född 1779-06-15, död ogift 1865-02-12 i Anjala socken.5
 • 2. Fabian Gottlieb, född 1780. Major. Död 1857. Se Tab. 56
 • 2. Otto Rabbe, född 1783. Underlöjtnant. Död 1842. Se Tab. 62.

TAB 40

Gustaf, (son av Rabbe Gottlieb, tab 39), född 1775-07-04 på Anjala. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1788-07-11. Löjtnant därst. 1791-03-31. Kapten vid Nylandsbrigadens jägarbataljon 1796-10-26. Överadjutant hos konungen och major i armén 1802-05-06. Överstelöjtnants avsked. Död 1830-08-03 på Varkaus bruk i Finland. Han ägde Villikkala, som han sålde 1824, och Anjala, vilket 1837 av arvingarna försåldes från släkten. Gift 1:o 1799-10-27 Torstila Gift 2:o 1816-07-11 i Fredrikshamn med Catharina Elisabet Lamoni, född 1796-02-08 i nämnda stad, död där 1831-07-08, dotter av överläkaren i Fredrikshamn, statsrådet Peter Anton Lamoni och Anna Petronella Grün.

Barn:

 • 1. Agneta Charlotta Sofia, född 1800-08-17 på Torstila, död 1846-02-22. Gift 1830-09-12 med professorn vid universitetet i Helsingfors Johan Henrik Avellan i hans 2:a gifte (gift 1:o 1816-09-29 med Christina Eleonora Almqvist, född 1795-01-11, död 1821-01-08), född 1773-12-18 på Sveaborg, död 1832-07-03 i nämnda stad.
 • 1. Rabbe Fabian Gustaf, född 1802-05-08 på Anjala. Student i Åbo 1822-04-25. Flyttade till Sverige 1826. Fänrik vid andra livgardet 1827-01-23. Löjtnant därst. 1831-03-19. Död ogift 1837-05-16 på Anjala.
 • 1. Fredrika Christina, född 1803-07-30 på Anjala, död 1883-04-03 i Stockholm. Gift 1837-01-08 på Anjala med possessionaten Bengt Otto von Knorring, född 1804, död 1870.
 • 1. Beata Sofia, född 1804-12-05 på Anjala, död 1864-06-05 i Jena. Gift 1837-07-20 på Anjala med professorn i grekiska vid universitetet i Helsingfors, doktor Nils Abraham Gyldén, född 1805-05-16 i S:t Michels socken, död 1888-08-28 i Stockholm.
 • 1. Augusta, född 1807-06-25 på Anjala, död 1843-03-25 i Nizza. Gift 1826-05-15 med sin faders styvmoders brorson, greve Carl Gustaf Creutz, i hans 2:a gifte, född 1787, död 1851.
 • 1. Carolina Maria, född 1808-11-06 på Anjala, död där 1809-01-27.
 • 1. Vilhelmina Johanna Helena, född 1811-02-05 på Anjala, död där 1827-07-25.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1813-06-26 på Anjala. Överflyttade till Sverige. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1831-02-18. Officersexamen 1832-06-01. Avsked s. å. 2/7. Fanjunkare vid andra livgardet s. å. 31/7. Fänrik vid Västgöta regemente 1833-06-15. Löjtnant därst. 1837-07-28. Död ogift 1839-07-11 i Marstrand.
 • 2. Anna Catharina, född 1817-04-25 och död s. å. 27/4 i Fredrikshamn.
 • 2. Emilia Antoinetta, född 1818-09-19 i Fredrikshamn, död där ogift 1863-11-03.
 • 2. Alexander Peter August, född 1820. Generalmajor. Död 1897. Se Tab. 41.
 • 2. Henrik Fredrik Gustaf, född 1823-01-23 på Anjala. Underfänrik vid 11. finska linjebataljonen. Fänrik vid 2. finska linjebataljonen 1841-10-22. Död 1842.
 • 2. Carl Gustaf, född 1824. Hovråd. Död 1868. Se Tab. 42.
 • 2. Annette Sofia, född 1825-08-07 på Anjala, död ogift 1844-06-18 på Wredeby.
 • 2. Vilhelm Otto Casper David, född 1827. Major. Död 1878. Se Tab. 43.

TAB 41

Alexander Peter August, (son av Gustaf, tab 40), född 1820-10-07 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1838-06-22. Junkare vid 1. finska sjöekipaget 1839-06-17. Avsked s. å. 30/9 underofficer vid 11. finska linjebataljonen 1840-01-27. Underfänrik därst. s. å. 29/4. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1841-10-22. Underlöjtnant därst. 1843-03-31. Transp. till konungens av Preussen grenadjärregemente s. å. 26/9. Löjtnant därst. 1847-01-18. Kommenderad till tjänstgöring vid 1. (ryska) kadettkåren 1849-01-23. Transp. till finska kadettkåren 1851-03-12. RRS:tStO3kl 1856-04-29. Stabskapten s. å. 18/9. RRS:tAO3kl 1861-05-05. Kapten 1863-04-29. RRS:tStO2kl 1865-04-16. Transp. till konungens av Preussen grenadjärregemente med majors grad 1867-10-14 med fortsatt tjänstgöring vid kadettkåren. Överstelöjtnant 1868-04-12. Kompanichef vid kadettkåren 1869-10-02. RRS:tStO m kejs kr 1871-04-04. Överste 1873-09-11. RRS:tAO2kl 1878-09-11. S:tVlO4kl m ros och sistnämnda ordens 3kl 1883-05-27. Generalmajors avsked 1885-11-06. Död 1897-10-13 på Anjala. Gift 1:o 1849-10-24 Rabbelugn Gift 2:o 1852-10-29 Rabbelugn doktorn Joakim Adolf Cleve och Juliana Aminoff.

Barn:

 • 1. Julie Matilda, född 1850-10-24 i Fredrikshamn, liksom syskonen, död där 1851-02-12.
 • 2. Gustaf Alexander, född 1856-11-04 i Fredrikshamn död där s. d.
 • 2. Augusta, född 1858-01-15, död s. å. 21/1.
 • 2. Rabbe Carl, född 1859-07-07, död s. d.
 • 2. Augusta Helena, född 1862-03-06, död 1923-04-28. Gift 1886-06-18 med generalmajoren Carl Magnus Hugo Schulman, född 1850, död 1919.
 • 2. Aina Matilda, född 1866-12-31, kassörska hos ömsesidiga försäkringsaktiebolag Sampo 1908–1932.
 • 2. Julie Naemi, född 1869-04-10. Gift 1901-09-21 i Fredrikshamn med generalmajoren och senatorn Harald Christian Åkerman, född 1869-10-27 i Borgå.

TAB 42

Carl Gustaf, (son av Gustaf, tab 40), född 1824-07-12 på Anjala. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 44. ryska sjöekipaget 1843-01-11. Transp. till 14. ryska sjöekipaget. Löjtnant därst. 1847-08-26. Transp. till 21. sjöekipaget 1850-03-27. RRS:tAO3kl s. å. 17/12. Transp. till 18. sjöekipaget 1853-04-27. Kaptenlöjtnant vid 26. sjöekipaget 1858-04-29. Adjoint hos chefen för flottiljen på Aralsjön s. å. RRS:tStO2kl 1862-02-17. Avsked med hovråds titel 1864-12-05. Död 1868-07-02 i S:t Petersburg. Gift 1865 med Tatiana Wasiljevna.

Barn:

 • Alexander, född 1866, död 1867.
 • Anna, född 1867-06-01, död 1879.
 • Nadesjda, född 1868-06-21, död 1871.

TAB 43

Vilhelm Otto Casper David, (son av Gustaf, tab 40), född 1827-12-10 på Varkaus bruk i Leppävirta socken. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1839-03-22. Gardemarin 1843-01-03. Midshipman vid 1. (ryska) sjöekipaget 1845-08-03. Löjtnant därst. 1849-12-15. Kaptenlöjtnants avsked 1851-11-05 uppsyningsman i Ekenäs lotsfördelning med lotskaptens n. h. o. v. 1853-01-01. Majors avsked 1857-01-24. Befälhavare vid provisionella straffängelset i Kuopio 1871-09-06. Avsked 1878-03-13. Död där för egen hand s. å. 31/5. Gift 1851-12-10 Rauhalinna finsk greve Armfelt, nr 4, och friherrinnan Adelaide Gustava Aspasia Armfelt, adopt. finsk grevinna Armfelt.

Barn:

 • Rabbe Gustaf Otto, född 1853-04-09 på Rauhalinna. Student i Helsingfors 1870-05-30. Civilingenjör 1876-06-01. Var en tid inspektör vid sågägarnas i Finland brandstodsbolag och sedermera teknisk direktör vid Åbo järnmanufakturaktiebolag, sedan anställd vid Tyko bruk. Död där barnlös 1927-12-02. Gift 1878-12-12 Storvik
 • Hedvig Gustava Matilda, född 1854-05-21 på Rauhalinna, död 1917-06-10 i Kimito socken. Gift 1876-05-21 i Åbo med lantbrukaren Carl Hugo Gabriel Haartman, född 1851-08-18 i Åbo, död där 1892-01-06.
 • Carin Emilie Augusta, född 1855-09-20 på Rauhalinna, död 1926-12-20 i Helsingfors. Gift 1879-10-01 på Storvik med lantbrukaren Oskar Valfrid Dahl, född 1853-01-14, död 1929-09-02 i Helsingfors.
 • Vilhelm Casper Magnus August, född 1856-12-26 på Rauhalinna. Ägnade sig först åt målarkonsten, sedan lantbrukare. Delägare i Augustbergs säteri och Träskböle frälsehemman, båda i Gästerby i Kimito socken. Har ånyo ägnat sig åt målarkonsten och haft utställningar av sina arbeten. Gift 1895-12-05 i Gästerby med Antoinette Charlotta Ekman, född 1867-02-24 Vik
 • Alexander Carl Henrik, född 1859-05-17 på Rauhalinna. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1879–1881. Bitr. inspektor vid Viurila i Halikko socken 1881–1884. Förvaltare vid Tuorila i Yläne socken 1884–1890 och vid Gästerby i Kimito socken 1891. Ägde Rugnola i sistnämnda socken 1891–1894. Förvaltare vid Vik. Andre lärare vid lägre jordbruksskolan i Peksala i Angelniemi kapellförsaml. 1899–1907. Förvaltare vid Gustavelund i Tusby socken och därefter vid Arrajoki i Nastola socken. Död där barnlös 1928-03-03. Gift 1896-11-04 i Köpenhamn med Vita Emma Matilda Hamann, född 1873-07-07 på Bygholm, Horsens i Danmark, dotter av rentiern Fritz Fredrik Hamann och Catharina Gramkau.
 • Carl Gustaf Garibaldi Fabian (Carolus), född 1860. Fabriksägare. Död 1927. Se Tab. 44.
 • Gustaf Oskar Axel, född 1862. Före detta generaldirektör. Se Tab. 48.
 • Elin Anna Charlotta, född 1864-10-01 Storvik Gift 1897-07-14 i Giessen i Tyskland med distriktsveterinären Gustaf Ekkvist, född 1868-06-06 i Åbo, död 1918-01-05 i Vilppula socken.
 • Otto Reinhold Verner, född 1866. Affärsman. Död 1932. Se Tab. 49.
 • Johanna Vilhelmina Adelaide (Hanna), född 1868-02-06 på Storvik. Gift där 1894-08-22 med bankdirektören Johan Osvald Wasastjerna, född 1861.
 • August Henrik Uno, född 1869. Godsägare. Död 1935. Se Tab. 51.

TAB 44

Carl Gustaf Garibaldi Fabian Carolus (son av Vilhelm Otto Casper David, tab 43), född 1860-12-27 Rauhalinna Disponent för Sorsakoski bruk i Leppävirta socken 1887–1902. Ägde Lehtoniemi mekaniska verkstad och Taipale såg med kvarn i Jorois' socken 1902–1917. Verkst. direktör för Åbo järnmanufakturaktiebolag och Åbo waggonfabrik C. Wrede & C:o 1906-09-30–1918-07-01. Ordförande i direktionen för aktiebolag Crichton i Åbo 1916–1922. Verkst. direktör för Osakeyhtiö Lehtoniemi aktiebolag 1917. RFinlVRO1kl 1919-05-16. Verkst. direktör för aktiebolag Crichton i Åbo 1922-02-01–1924-06-01. Död 1927-05-15 i Helsingfors. Gift 1886-10-18 i Viborg med Siri Maria Söderhielm, född där 1862-09-14, död 1933-10-30 i Helsingfors, dotter av prokuratorn Verner Voldemar Söderhielm, och Amanda Olivia Clouberg.

Barn:

 • Rabbe Vilhelm, född 1887. Verkst. direktör. Se Tab. 45.
 • Gustaf Voldemar, född 1889-07-28 på Sorsakoski. Utexaminerad från tekniska högskolans i Darmstadt fackavdelning för. maskinbyggnadskonst 1911-02-23. Anställd vid bilfabriker i Nordamerika 1911–1914. Teknisk ledare vid Åbo järnmanufaktur aktiebolag 1914–1919. Verkställande direktör för Tyko bruk 1920–1921 och för abol Dalsbruk 1922-01-01 samt för Finska bult- och maskinfabriksaktiebolag i Åbo 1924–1934. Verkst. direktör för Finska glasfabriksaktiebolag sedan 1934. Gift 1:o 1915-09-08 i Åbo med Ebba Tollet från vilken han 1919 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-05-17 i Åbo med löjtnanten finske friherren Claes Aminoff, född 1895), född 1891-09-08 i nämnda stad, dotter av med. licentiat Gustaf Adolf Tollet och hans 1:a fru Ingeborg Fitinghoff. Gift 2:o 1920-07-07 med Karin Sofia Andelin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1907 med ingenjören Torsten Robert von Wendt, finska adl. ätten nr 213, född 1879-07-08, död 1918-04-20), född 1882-05-26 i Helsingfors, dotter av generalmajoren Oskar Evert Andelin och Aline Augusta Munsterhjelm.
 • Carl Fabian, född 1891-03-19 på Sorsakoski. Överflyttade till Nordamerika och var en tid affärsman i New york. Död barnlös 1925-02-12 i Helsingfors. Gift 1925-01-04 i New york med Elvi Elisabet Brunila i hennes 2:a gifte (gift 1:o med affärsmannen Ragnar Lindfors, från vilken hon 1924 blev skild. Gift 3:o 1925 med affärsmannen Kaj Hertell), född 1900-06-22 i Kotka, dotter av direktören Adolf Brunila och Olga Idman.
 • Henrik Johan, född 1893-05-30 på Sorsakoski, död där s. å. 21/12.
 • Siri Johanna, född 1894-08-10 på Sorsakoski. Student i Helsingfors 1912-05-25. Gift 1917-04-14 i Åbo med verkst. direktören i aktiebolag Wärtsilä, diplomingenjören Vilhelm Wahlforss, född 1891-06-25 i Helsingfors.
 • Kennet Alexander, född 1898. Diplomingenjör. Se Tab. 47.

TAB 45

Rabbe Vilhelm (son av Carl Gustaf Garibaldi Fabian, tab 44), född 1887-09-24 Sorsakoski Student i Helsingfors 1905-05-13. Disponent för Lehtoniemi mekaniska verkstad och fartygsvarv i Jorois' socken 1915. Verkst. direktör för aktiebolag Crichton i Åbo 1917 och för Tykö bruks aktiebolag 1921-12-00, med tillträde från 1922-02-01. Gift 1:o 1916-11-25 Palikais med Doris May Wahren, född 1895-12-06 i Manchester, England, död 1919-04-20 i Åbo, dotter av ingenjören och godsägaren Ivar August Wahren, och Anna Natalia von Wendt. Gift 2:o 1926-02-20 i Helsingfors med Mary af Forselles i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1921-05-14 i Helsingfors med filosofie magister Bertil Lorenzo Kihlman, från vilken hon 1925 blev skild, född 1898-01-14 i Vasa), född 1898-10-17 i Viborg, dotter av bankdirektören Gustaf Edvard af Forselles, och friherrinnan Aline Julie Amalie von Koskull.

Barn:

 • 1. Ebba Regina, född 1917-08-30 i Åbo.
 • 1. Rabbe Carl Ivar, född 1919-03-12 i Åbo.
 • 2. Carola Maria, född 1926-11-13 i Helsingfors.

TAB 46

Gert Henrik (son av Carl Gustaf Garibaldi Fabian, tab 44), född 1896-05-01 på Sorsakoski. Genomgick lantbruksläroverk i Sverige 1915–1916. Arrenderade Runa gård i Sagu socken 1917–1923. Bevistade Finlands frihetskrig 1918 och tjänstgjorde härunder som flygare. Reservfänrik s. å. 24/3. FFrK 4kl m sv o r s. å. FFrkrMM m sp och med. för Tammerfors intagande. Diplomflygare. Reservlöjtnant 1919-05-16. RFinlVRO2kl s. å. Olonets MM. Avsked 1919-10-16. Verkst. direktör för Metro Auto aktiebolag 1925. Gift 1926-10-02 i Åbo med Rut Maria Helena Ceder, född 1903-10-10 i sistnämnda stad, dotter av bankdirektören Axel Christian Ceder och Helga Maria Blomberg.

Barn:

 • Carolus Fabian Henrik, född 1928-01-06 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Gustaf Axel Henrik, född 1929-04-26.
 • Christina Helga Maria, född 1934-02-15.

TAB 47

Kennet Alexander (son av Carl Gustaf Garibaldi Fabian, tab 44), född 1898-04-13 på Sorsakoski. Student i Helsingfors 1916-05-20. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FFrK4kl m sv o r. FrkrMM m sp. Student vid Åbo akademi 1919. Diplomingenjör 1923-05-30. Anställd vid aktiebolag Kaukas i Villmanstrand 1923-06-16. Chefskemist därst. 1924–1927. Bitr. teknisk ledare därst. 1928-05-01. Gift 1924-05-21 i Åbo med Ingeborg Maria Teresia Tawaststjerna, född 1903-01-13 i Tromsö, dotter av redaktören Henrik Johan August Tawaststjerna, och Ingeborg Elise Christensen.

Barn:

 • Kennet Carl-Henrik (EÄ Carl Henrik), född 1925-10-23 i Viborg, liksom brodern.
 • Casper Gustaf Kennet, född 1929-02-08.

TAB 48

Gustaf Oskar Axel (son av Vilhelm Otto Casper David, tab 43), född 1862-11-24 Storvik Styrmansexamen vid navigationsskolan i Åbo 1883-04-00 och sjökaptensexamen därst. 1890-04-11. Underlöjtnant vid lotsverket i Finland s. å. 29/12. Avsked 1892-08-24. Befälhavare på en bolaget Kaukas & Merkurs ångare, trafikerande linjen Baku–Uau–Nada i Persien 1895. RPersSLO2kl m br 1896 och BuchStjO i guld 2kl 1897. Befälhavare på ångf. Bore (Åbo–Stockholm) 1901-08-27–1907-05-00. Verkst. direktör för aktiebolag Pomril i Åbo 1907. Direktör för Attu ångsåg och Fitinghotfs agenturaffär i Åbo. Ombud i nämnda stad för svenska sjöförsäkringsaktiebolag Vega. T. f. sjöfartsinspektör i Finland 1912. Ordinarie sjötullsinspektor 1913-05-03, RRS:tAO3kl 1916-04-20. Överdirektör (generaldirektör) i sjöfartsstyrelsen i Finland 1917-12-15. FFrK 2kl 1918-08-02. FrkrMM. KFinlVRO2kl 1920-01-10. EstlFrK1kl 2gr s. å. 17/12. KVO1kl 1925-08-10. St OffLettSO 1928-06-21. KDDO1gr 1928-05-15. RN SitOO1kl s. å. 2/6. Avsked 1930-05-31. Gift 1:o 1887-01-13 Viurila Gift 2:o 1903-12-10 i Stockholm med Signe Margareta Wiström, född 1878-08-24, död 1931-07-28 i Helsingfors, dotter av överingenjören Carl August Wiström och Johanna Margareta Forssdahl.

Barn:

 • 1. Sara Hedvig Adelaide, född 1888-10-02. Gift 1915-09-01 med jordbrukaren Anton Ferdinand Seger, född 1890-05-31.
 • 2. Rabbe Carl Gustaf (Gösta), född 1905-02-04. Anställd vid Kymmene aktiebolags kontor i Helsingfors.

TAB 49

Otto Reinhold Verner (son av Vilhelm Otto Casper David, tab 43), född 1866-02-14 Storvik Elev vid Mustiala lantmannainstitut. Utexaminerad 1888-07-03. Godsförvaltare. Agent hos Finska brandstodsbolaget 1895. Avsked 1903. Innehade agentur- och speditionskontor. I Åbo. Affärsman i Björneborg. Anställd hos Lehtoniemi aktiebolag till 1928-06-01. Död 1932-10-10 i Helsingfors. Gift 1896-01-03 i Kuopio med Tyra Augusta Kræmer (Cremer), född 1870-11-03 i Nyslott, dotter av kaptenen Carl August Kræmer (Cremer), nr 713, och Henrietta Elisabet Cremer.

Barn:

 • Gerda Helena, född 1896-11-26 i Piikkis socken. Utexaminerad från svenska teaterns i Helsingfors elevskola 1916-05-28. Skådespelerska därst. Föreståndarinna för teaterns elevskola. Gift 1920-04-03 i Björneborg med personalchefen hos aktiebolag Stockmann i Helsingfors, kaptenen i reserven Valdemar Paischeff, född 1893-08-07 i Viborg.
 • Vilhelm Otto Casper, född 1900. Kommendörkapten. Se Tab. 50.

TAB 50

Vilhelm Otto Casper (son av Otto Reinhold Verner, tab 49), född 1900-01-18 i Åbo. Däcksofficer vid kustförsvaret. Reservfänrik 1919-12-24. FFrKrMM. Fänrik vid flottan 1920-10-13. Löjtnant vid kustflottiljen 1922-12-06, vid flottan 1925-05-16. Kaptenlöjtnant därst. 1927-05-16. RDDO 1928-05-15. RFinlVRO 2kl 1929-01-14. Sjöbevakningsofficer av 1. kl. och chef för Ålands sjöbevakningsdistrikt 1932-10-01. Kommendörkapten 1934-12-06. Gift 1931-06-15 i Helsingfors med Elin Elisabet (Eja) Westerlund, född där 1897-04-18, dotter av jordbrukaren Johan Edvard Westerlund och Amanda Vilhelmina Åberg.

Barn:

 • Hinrik Otto Gustaf, 1933-09-23 i Helsingfors.

TAB 51

August Henrik Uno (son av Vilhelm Otto Casper David, tab 43), född 1869-06-25 på Storvik. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1890–1891. Arrenderade Germundsvedja i Kimito socken 1893–1898. Deltog såsom stabschef för de förenade kårerna Sigurds och Svidja i Finlands frihetskrig 1918. FFrK4kl m sv o r s. å. och FrkrMM m sp. Död 1935-07-02 Ekeberga Ägde Svidja i Sjundeå socken 1898–1933 samt de gamla släktgodsen Sitz (Wredensitz) och Rehho i Koykers socken i Estland 1917–1927. Gift 1:o 1893-01-11 i Dorpat med Anna Matilda (Annette) von Liphart, född 1868-07-22 i Dorpat, FFrK4kl 1918, död 1919-10-10 i Reval, dotter av godsägaren Fredrik Edvard von Liphart och grevinnan Pauline Caroline Eufrosyne Manteuffel. Gift 2:o 1920-09-16 i Dresden med baronessan Ilse Fredrika von Fircks, född 1896-11-14 på slottet Samiten i Kurland, PrRKM, dotter av majoratsherren till Samiten, baron Carl Louis von Fircks och hans 1:a fru furstinnan Elise Lieven.

Barn:

 • 1. Rabbe Fritz Vilhelm, född 1896-01-01 i Helsingfors. Elev vid Nordiska lantbruksskolan i Jönköping 1914–1917. Återvände till Finland 1918 och deltog, tjänstg. vid Nylands dragonregemente, i frihetskriget s. å. Dödligt sårad s. å. 23/2 i striden vid Kiimala och död ogift s. å. 25/2 i Ruovesi kyrkby. Efter sin död tilldelad FFrK4kl m sv o r.
 • 1. Carola Pauline Hedvig Johanna, född 1897-07-21 på Germundsvedja. Gift 1:o 1918-05-25 i Helsingfors med kommunalläkaren, finska friherren Sten Gustaf Samuel Verner von Troil, från vilken hon 1934 blev skild, född 1894. Gift 2:o 1934-06-23 med direktören för W. Schaumans aktiebolag fanérfabrik Rafael Jaatinen, född 1885-10-21.
 • 1. Fabian Reinhold August, född 1900. Godsförvaltare. Se Tab. 52.
 • 2. Dagmar Hedvig Elisabet, född 1921-08-07 på Svidja.
 • 2. Beatrice Matilda, född 1924-05-25 på Svidja.

TAB 52

Fabian Reinhold August (son av August Henrik Uno, tab 51), född 1900-12-13 på Svidja. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrkrMM m sp o r. Utexaminerad från Hohenheims lantbruksakademi i Württemberg 1923. Förvaltare av Svidja 1924–1933. Anställd vid Jakobstads cellulosafabriksaktiebolag 1934. Gift 1926-04-11 i Sjundeå socken med sin styvmoders syster, baronessan Daisy Charlotta Matilda von Fircks, född 1893-10-14 på slottet Samiten i Kurland, dotter av majoratsherren till Samiten baron Carl Louis von Fircks och hans 1:a fru furstinnan Elise Lieven.

Barn:

 • Rabbe Gottfried Duffus, född 1926-12-26 på Svidja, liksom systern.
 • Ingrid Annette Elisabet, född 1931-10-02.

TAB 53

Carl Henrik, (son av Rabbe Gottlieb, tab 39), född 1778-04-05 Anjala Student i Uppsala 1793-10-09 och i Åbo s. å. Auskultant i Åbo hovrätt 1802-03-29. Kanslist i inrikes civilexpeditionen av k. kansliet s. å. Sedan lantbrukare. Ägde Rönnäs i Pernå socken. Död där 1837-05-03 genom olyckshändelse. Gift 1:o 1807-03-29 på Tittala i Sulkava socken med stiftsjungfrun Carolina Catharina von Born, född 1783-09-03, död 1813-03-22 på Rönnäs, dotter av överstelöjtnanten Carl Bernhard von Born, adlad von Born, och Johanna Catharina Krogius. Gift 2:o 1818-08-27 i Borgå med Ulrika Elisabet Wärnhielm, född 1788-08-18. Död 1818-11-13 på Rönnäs, dotter av översten Henrik Georg von Kjerting, adlad Wärnhielm, nr 2179, och Brita Margareta Kolthoff. Gift 3:o 1819-09-05 i Valkeala socken med Fredrika Bernhardina Wrangel, född 1786-10-10, död 1852-04-25 på Rönnäs, dotter av majoren Johan Gustaf Wrangel, natural. Wrangel, och friherrinnan Ulrika Amalia Dorotea Stackelberg.

Barn:

 • 1. Eva Catharina Charlotta, född 1811-06-17 på Rönnäs, död där 1820-11-23.
 • 1. Rabbe Carl Fredrik, född 1813-03-19 på Rönnäs, död där s. å. 20/3.
 • 3. Alfons Herman Lorens Bernt, född 1820. Possessionat. Död 1873. Se Tab. 54.
 • 3. Christina Amalia Fredrika, född 1823-04-02 i Borgå, död ogift 1871-05-02 i Pernå genom olyckshändelse.
 • 3. Tord Lennart Carl Gustaf, född 1825-08-26 i Borgå. Student i Helsingfors 1843-06-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1848-06-20. Extra notarie därst. s. å. 20/12. Död ogift 1849-07-03 i Borgå.

TAB 54

Alfons Herman Lorens Bernt, (son av Carl Henrik, tab 53), född 1820-11-02 i Borgå. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1839. Avsked s å. Possessionat, ägde Rönnäs i Pernå socken. Död 1873-11-18 i Helsingfors. Gift 1:o 1847-01-10 Balkis Gift 2:o 1860-05-22 i Helsingfors med Fanny Gustava Sjögren, född 1839-03-09, död 1920-09-19 i Helsingfors, dotter av statsrådet Anders Johan Sjögren och Gustava Sofia Laurell.

Barn:

 • 1. Rabbe Henrik Atle Viking, född 1848. Civilingenjör. Död 1881. Se Tab. 55.
 • 1 Alma Fredrika Malvina Hildegard, född 1849-08-04, död s. å. 22/12.
 • 1. Malvina Alma Fredrika Hildegard, född 1851-07-11, död 1887-11-30 Sonasund Gift 1876-12-28 med kronolänsmannen i Ingå Johan Julias Rautell i hans 2:a gifte, född 1831-07-31.
 • 2. Matilda Sofia, född 1861-10-20 på Rönnäs. Finsk stiftsjungfru. Lärarinna 1891–1909.
 • 2. Fanny Johanna, född 1863-08-16. Finsk stiftsjungfru. Biträde vid statsjärnvägarnas i Finland kilometerkontor. Erhöll en briljanterad brosch 1904-04-10. Andre bokhållare därst. 1906. Avsked 1926-06-06. Död ogift 1934-05-04 i Helsingfors.
 • 2. Elin Fredrika, född 1867-02-28. Finsk stiftsjungfru, målarinna.

TAB 55

Rabbe Henrik Atle Viking (son av Alfons Herman Lorens Bernt. tab 54), född 1848-02-06 Rönnäs Civilingenjör. Lantbrukare. Död 1881-02-10. Gift 1874-10-06 med friherrinnan Anna Rauha Catharina (Aina) von Knorring i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1891-06-22 i Ekenäs med sjökaptenen Claes Rikard Österholm, född 1861-09-02, död 1904-09-26 ombord på skeppet Dorotea på väg mellan Australien och England), född 1857-05-31 i Nagu socken, dotter av löjtnanten friherre Eberhard von Knorring, och hans 2:a fru Catharina Gustava Carlsson.

Barn:

 • Aina, född 1875-08-04, död s. å. 9/8.
 • Aina Tyra Amelie, född 1876-09-01 på Nyby i Karis socken.
 • Rabbe Tord Ehrenfried, född 1878-01-09 på Nyby, död 1881-05-23 Pojo
 • Aina Götilda Linnéa, född 1879-03-03 Västenkärr
 • Aina Edit Hildegard, född 1880-05-31 på Västenkärr. Kontorsbiträde vid Helsingfors stads elektricitetsverk. Gift 1913-04-02 i Helsingfors med med. licentiat Carl Oskar Helin i hans 2:a gifte, född 1871-12-01 i Viborg, död 1929-03-17 Borgå.

TAB 56

Fabian Gottlieb, (son av Rabbe Gottfrid, tab 39), född 1780-09-11 på Anjala: kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid Nylandsbrigadens jägarbataljon 1798-08-27. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 22/9. Sekundlöjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1802-07-07. Premiärlöjtnant därst. 1804-10-09. Bevistade finska kriget 1808–1809 och blev sårad först vid Lappo, sedan vid Hörnefors. Gmtf 1808. RSO 1809-07-03. Kapten i armén s. å. Majors avsked 1810-05-29. Död 1857-04-19 Wredeby av Elimä socken. Gift 1805-11-09 Frugård

Barn:

 • Rabbe Carl Bernt, född 1807-04-07 på Frugård, död där 1808-05-09.
 • Rabbe Nils Fabian Gustaf, född 1810-11-09. Kadett i Fredrikshamn 1826-03-13–1828-09-15. Porte-épée-fänrik vid Nyslotts infanteriregemente. Fänrik därst. 1831-04-14. Underlöjtnant 1832-05-26. Löjtnant 1835-03-30. Transp. till 2. finska linjebatal jonen s. å. 28/10 och till 3. finska linjebataljonen 1836-03-26. Stabskapten 1843-05-31. Transp. till 2. kaukasiska linjebataljonen 1845-03-20 och åter till 3. finska linjebataljonen s. å. 20/11. Död 1846-01-29 i Kaukasien. Gift 1835-09-18 Viborg med Elisabet Motti i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849-04-12 med Karl von Friederits [Freedericksz]), född 1807-02-12 i Viborg, dotter av värdshusvärden i sistnämnda stad Johan Motti.
 • Christina Ottiliana Sofia, född 1814-12-03, död ogift 1861-12-02.
 • Henrika Charlotta Vilhelmina, född 1818-01-23, död ogift 1867-06-06 i Pyttis socken.
 • Henrik August, född 1821. Häradshövding. Död 1883. Se Tab. 57.
 • Johanna Augusta Lovisa, född 1827-04-27, död 1893-04-15 i Helsingfors. Gift 1849-03-24 på Wredeby med lantbruksrådet Johan Gustaf Schatelowitz, finsk adelsman Schatelowitz, nr 235, född 1807-01-27 Stockfors
 • Anna Gustava Fredrika Amalia, född 1830-02-09, död 1865-04-21 i Fredrikshamn. Gift 1857-06-23 på Wredeby med generalmajoren friherre Mauritz Ferdinand von Kothen, i hans 2:a gifte, född 1811, död 1875.

TAB 57

Henrik August, (son av Fabian Gottlieb, tab 56), född 1821-05-03 i Anjala kapellförsaml. av Elimä socken. Student i Helsingfors 1839-06-18. Auskultant i Viborgs hovrätt 1844-02-13. Extra kanslist därst. s. å. 15/6. Vice häradshövding 1847-06-15. T. f. sekreterare i Viborgs läns ägodelningsrätt. Häradshövdings n. h. o. v. 1858-04-29. Häradshövding i Kymmene domsaga 1860-01-17. RRS:tAO3kl 1868-04-12. Blev vid omregleringen av domsagorna häradshövding i Iittis domsaga 1874. RRS:tStO2kl 1880-03-02. Död 1883-10-27 Wredeby Gift 1848-06-23 Harjus

Barn:

 • Verner Gottlieb, född 1853-05-01 i Viborg. Student i Helsingfors 1874-01-27. Död ogift 1877-04-15 på Wredeby.
 • Henrik Otto, född 1855. Vice häradshövding. Död 1884. Se Tab. 60.
 • Anna Elisabet, född 1857-04-28, död 1912-06-18 vid Malmslätt i Kärna socken, Östergötlands län efter järnvägsolyckan därst. s. å. 16/6. Gift 1877-01-09 på Wredeby med professorn vid universitetet i Helsingfors, jur. utr. doktorn Robert Fredrik Hermanson, född 1846-02-02 i Uleåborg, död 1928-12-10 i Helsingfors.
 • Johan Fabian, född 1862-05-05, död s. å. 8/6.
 • Eva Matilda Johanna, född 1863-06-15, död 1866-09-03.

TAB 58

Rabbe Axel (son av Henrik August, tab 57), född 1851-07-16 Wredeby Student i Helsingfors 1869-05-18. Filosofie kandidat därst. 1875-05-31 och promov. filosofie magister 1877-05-31. Jur. utr. kandidat 1879-05-24. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 9/6. Vice häradshövding 1880-12-20. Jur. utr. licentiat 1883-05-07 och jur. utr. doktor 1884-05-07. Professor i civillagfarenhet och romersk rätt vid universitetet i Helsingfors 1885-03-12. Ordförande i kommittén för rättegångsreform 1893–1901 och i grundlagskommittén 1917. RRS:tStO3kl 1897-04-25. Professor i civil processrätt, romersk rätt och juridisk encyklopedi vid nämnda universitet 1898-09-08. Under olaglighetstiden i Finland bortförd till Ryssland 1904, varifrån han senare, med förbud att återvända till Finland, erhöll rättighet att avresa till utlandet. Förbudet att återvända till Finland återkallat 1905-01-00. Rektor vid universitetet i Helsingfors s. å. 1/9. Senator och vice ordförande i senatens justitiedepartement s. å. 1/12. Avsked 1909-06-11. LFVS s. å. HL av juridiska föreningen i Finland 1912. Jur. hedersdoktor i Lund 1918. Ordförande hos fullmäktige i Finlands hypoteksförening 1918–1922. Kansler för Åbo akademi 1918-12-14. StkFinlVRO 1919-07-18. KmstkNO 1923. Filosofie hedersdoktor i Helsingfors 1923-05-31. Jur. hedersdoktor i Hamburg 1924. LVA s. å. LLHS 1925. Jur. hedersdoktor i München 1926. Filosofie jubelmagister vid universitetet i Helsingfors 1927. Avgick från kanslersämbetet 1930-10-25. HL av Institut für auswärtige Politik i Hamburg 1931. Teol. hedersdoktor vid Åbo akademi 1934. Han har utgivit en mängd arbeten på processrättens och statslärans område. Gift 1879-07-23 Rabbelugn

Barn:

 • Anna Helena, född 1880-09-28 på Wredeby. Gift 1904-08-04 med verkst. direktören för Fastighetsbanken i Finland, aktiebolag, vice häradshövdingen Carl Jakob Wegelius, född 1880-06-06 i Helsingfors.
 • Henrik August, född 1884-01-27 på Wredeby. Student i Helsingfors 1902-09-26. Forstexamen 1910-05-30. Forstmästare hos Kymmene aktiebolag 1911-01-00. Stupade ogift 1918-02-19 i Mäntyharju socken under Finlands frihetskrig i strid mot de upproriska.

TAB 60

Henrik Otto (son av Henrik August, tab 57), född 1855-07-24 i Vederlaks' socken. Student i Helsingfors 1872-06-08. Filosofie kandidat därst. 1877-05-28 och promov. filosofie magister s. å. 31/5. Jur. utr. kandidat 1880-10-06. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 9/11. Vice häradshövding 1883-05-31. Död 1884-05-09 i Helsingfors. Gift 1882-10-05 med Fredrika Sofia (Frida) Löfgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1889-04-24 på Kyhskylä i S:t Michels socken med ingenjören vid väg- och vattenbyggnaderna i Finland Oskar Immanuel Hjelt, född 1855-03-06 i Åbo), född 1862-12-25, dotter av hovrättsrådet i Viborgs hovrätt Carl Löfgren och hans 2:a fru Sofia Catharina von Wendland.

Barn:

 • Eva Sofia, född 1884-04-16 i Helsingfors, död 1887.

TAB 61

Karl'' August (son av Henrik August, tab 57), född 1859-09-18 Wredeby Student i Helsingfors 1877-05-28. Utexaminerad som arkitekt från Polytekniska institutet i Dresden 1882-07-29. Extra arkitekt hos överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1883-01-12–1887 och från 1893. RRS:tStO3kl 1899-04-30. Predikant i Helsingfors stadsmissions tjänst s. å., i Finska missionssällskapets tjänst 1905. Extra arkitekt på stat s. å. Avsked därifrån 1918. Äg. villa Furuberg i Haga köping och Karlstorp i Anjala socken. Gift 1888-06-09 i Åbo med Gertrud Maria von Rettig, född 1868-07-16 i Åbo, dotter av kommerserådet Peter Fredrik Rettig, finsk adelsman von Rettig och Maria Sofia von Horn.

Barn:

 • Rabbe Henrik, född 1889-04-13 i Helsingfors. Elev vid Polytekniska institutet i Karlsruhe. Äg. Torp i Ingå socken. Gift 1:o 1913-07-02 i Helsingfors' tyska kyrka med Arla Hjördis Lindell, från vilken han 1920 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1922-03-19 i Riga med godsägaren Axel Maage från Danmark), född 1892-01-20 i Helsingfors, dotter av handlanden därst. Herman Lindell och Aurora Lindström. Gift 2:o 1926-04-24 i nämnda stad med Ester Matilda Ekblad, född där 1901-03-06, dotter av handlanden Axel Fridolf Ekblad och Matilda Rignell.
 • Märta Sofia, född 1890-09-21 i Helsingfors. Gift där 1912-01-10 med tandläkaren Axel Sigurd Salingre, född 1882-09-02 i Åbo.
 • Ebba Maria, född 1893-06-15 i Anjala socken, död 1906-10-31 i Helsingfors och begraven i Anjala.
 • Brita Anna, född 1894-08-12 i Viborg. Författarinna. Gift 1917-03-26 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med kaptenen friherre Fabian Ernst Henrik Wrede af Elimä född 1889

TAB 62

Otto Rabbe (son av Rabbe Gottlieb, tab 39), född 1783-07-22 i Elimä socken. Underlöjtnant vid finska artilleriregementet 1789-05-13. Kadett vid Haapaniemi 1798–1801-07-01. Avsked ur militärtjänsten 1801-10-26. Död 1842-02-02 på Rabbelugn i Anjala socken. Ägde Värälä. Gift 1809-04-04 i Kuopio med Johanna Ulrika Aminoff, född 1789-07-25, död 1848-04-15 på Rabbelugn. Dotter av kaptenen Zakarias Johan Aminoff, och Maria Elisabet Tawast.

Barn:

 • Christina Maria, född 1810-06-13 i Anjala kapellförsaml., liksom syskonen, död där 1840-05-01. Gift 1839-04-18 på Rabbelugn med sin moders kusin, ingenjören Carl Johan Gregori Aminoff, född 1802, död 1867.
 • Sofia Louisa Helena, född 1812-07-29, död ogift 1851-01-16 på Rabbelugn.
 • Fredrika Lovisa, född 1814-01-31, död ogift 1907-04-24 på Rabbelugn.
 • Rabbe Zakarias, född 1815. Statsråd. Död 1901. Se Tab. 63.
 • Julia Ulrika, född 1817-09-06, död ogift 1848-07-29 på Rabbelugn.
 • Carl Gustaf Fabian, född 1819. Guvernör. Död 1892. Se Tab. 64.
 • Matilda Johanna, född 1822-02-05, död 1851-04-24 i Anjala. Gift 1849-10-24 med sin kusin, generalmajoren friherre Alexander August Peter Wrede af Elimä i hans 1:a gifte, född 1820, död 1897.

TAB 63

Rabbe Zakarias, (son av Otto Rabbe, tab 62), född 1815-06-27. Kadett i Fredrikshamn 1830-04-04. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1836-09-04. Underlöjtnant därst: 1838-05-24. Avsked s. å. 5/11. Länsforstmästare i S:t Michels län 1853-02-02. Adjoint hos överdirektören för lantmäteriet och forstväsendet i Finland 1858-06-17. RRS:tStO3kl 1859-04-24 och S:tAO3kl 1861-12-04. Överdirektör vid forststyrelsen i Finland 1863-11-26. RRS:tStO2kl 1864-05-01 och S:tAO2kl 1867-04-29. Avsked med statsråds n. h. o. v. 1870-11-08. Var 1875 anställd vid Systerbäcks gevärsfaktori som förvaltare av dess skogar i Kivinebbs socken. Död 1901-01-15 på sin egendom Värälä i Elimä socken. Gift 1849-12-18 med Ottilia Charlotta Lovisa Hornborg, född 1823, död 1850-11-01 på Värälä, dotter av kyrkoherden i Valkeala, prosten Johan Christian Hornborg och Margareta Sofia Knorring.

Barn:

 • Margareta Johanna Juliana (Charlotte), född 1850-10-25 på Värälä. Gift där 1874-09-13 med sin kusin, senatorn friherre Otto Albert Wrede af Elimä, född 1851.

TAB 64

Carl Gustaf Fabian, (son av Otto Rabbe, tab 62), född 1819-10-24 i Anjala kapellförsaml. Kadett i Fredrikshamn 1835-04-07–1836-12-10. Student i Helsingfors 1838-06-22. Porte-épéejunkare vid 24. ridande artilleribatteriet. Kornett vid storfurstinnan Maria Nikolajevnas kyrassiärregemente 1841-06-25. Löjtnant därst. 1843-07-29. Stabsryttmästares avsked 1846-02-06. Åter i tjänst som löjtnant vid 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-08-23. Stabskapten därst. 1855-02-11. Transp. till 5. (S:t Michels) finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 26/5. Kapten därst. s. å. 23/11. Transp. till 9. (Viborgs) finska indelta skarpskyttebataljonen 1856-03-01. Major därst. 1858-04-04. Överstelöjtnant på arméinfanteriet och tjänstförrättande guvernör i Vasa län 1862-01-06. Avsked ur militärtjänsten 1863-07-31. Guvernör i Vasa län s. d. RRS:tAO2kl 1865-04-16, S:tAO2kl m kejs kr 1868-04-12, S:tVlO3kl 1871-04-09, S:tStO 1kl 1876-04-19, S:tAO1kl 1880-05-02 och S:tVlO2kl 1884-05-18. Avsked s. å. 2/10. Död 1892-07-18 Rabbelugn Gift 1845-05-13 med Margareta Sofia Eleonora Glansenstierna, född 1821-07-28, död 1864-12-25 i Vasa, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Magnus Glansenstierna, och hans 2:a fru Eva Sofia Boije af Gennäs.

Barn:

 • Rabbe Vladimir, född 1846-05-20 i Anjala. Kadett i Fredrikshamn 1858-08-15. Transp. till kejsarens pagekår 1863-10-17. Fänrik vid keksholmska, kejsarens av Österrike, grenadjärregemente 1865-08-19. Underlöjtnant därst. 1868-04-12. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad s. å. 14/5. Avsked 1869-09-23. Därefter lantbrukare och ägde Arrajoki i Nastola socken. T. f. chef för 1. reservkompaniet 1882-09-25. Underlöjtnant vid ständiga kadern av finska militärens reserv 1884-02-03. Chef för 1. reservkompaniet s. å. 27/10. Löjtnants avsked 1885-03-04. Död barnlös 1903-01-16 Moisio Gift 1870-07-09 på Fagervik i likanämnd socken med Eugenia Matilda Hisinger, född tvilling 1845-04-23, död 1931-03-30 Arrajoki
 • Helena Eleonora, född 1847-12-05 i Anjala, död ogift 1914-07-22 i Helsingfors och begraven i Anjala.
 • Casper Hjalmar, född 1849. Häradshövding. Död 1912. Se Tab. 65.
 • Carl Ernst, född 1850. Överdirektör. Död 1927. Se Tab. 66.
 • Henrik Knut, född 1854-12-11 på Rabbelugn. Student i Helsingfors 1874-05-26. Jur. prelim.examen s. å. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1878. Utexaminerad 1880. Förvaltare vid Rabbelugn 1882 och Orisberg Agent för brittiska bibelsällskapet och vistades i Sibirien 1883–1885. Förestod Toivola asyl för frigivna fångar 1885–1897. Tillika arrendator av Toivola sedan 1886. Ledamot av kyrkorådet i Anjala. Död barnlös 1929-08-12 på Toivola. Gift 1894-08-28 på Malmgård i Pernå socken med grevinnan Ellen Jenny Creutz, född 1856-12-12 på Malmgård, död 1923-02-14 på Toivola, dotter av guvernören greve Carl Magnus Creutz, och Hortensia Eugenia Morsing.
 • Johanna Sofia Paulina, född 1857-07-26 på Rabbelugn, död 1927-08-11 på Wredeby. Gift 1879-07-23 på Rabbelugn med sin syssling, senatorn, friherre Rabbe Axel Wrede af Elimä, född 1851.
 • Magnus Fabian, född 1860-03-11, död 1861-07-04.
 • August Vilhelm Morgan, född 1862-09-24, död 1863-01-25.
 • Matilda Augusta, född 1864-03-08 i Vasa, död ogift 1928-12-25 i Helsingfors. Hon är den för sin filantropiska verksamhet bekanta »Fångarnas vän».

TAB 65

Casper Hjalmar (son av Carl Gustaf Fabian, tab 64), född 1849-01-26 i Anjala kapellförsaml. Student i Helsingfors 1868-06-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1873-01-16. Vice häradshövding 1875-05-31. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1879-04-01. T. f. domhavande i Nedre Satakunda domsaga s. å. 1/10 och i Vemo domsaga 1881-03-01. Häradshövding i Virmo domsaga 1885-02-26 och i Eura domsaga s. å. 14/7. RRS:tStO3kl 1899-04-30. Häradshövding i Iittis domsaga 1900-05-11. Avsked 1903-08-11. Död 1912-03-08 på sin egendom Rabbelugn i Anjala kapellförsaml. Gift 1892-01-12 i Stockholm med Anna Sofia Ihre, född 1863-09-30 i Södertälje, dotter av kaptenen Albrecht Gustaf Elof Ihre, och Augusta Ottilia Knorring.

Barn:

 • Casper Fabian, född 1892-10-24 Kauttua Student i Helsingfors 1913-12-15. Bevistade Finlands frihetskrig 1918 och tjänstgjorde härunder vid flygtrupperna. Diplom från Thulins flygskola i Sverige. FinlFrM1kl 1919. FrkrMM. RFinlVRO 2kl s. å. Reste 1920 till Australien och slog sig ned på en öde ö i Fidjiarkipelagen, levde där som eremit, vägrande att mottaga post och underrättelser från yttre världen. Död ogift 1921-10-16 på ön Lakembe, tillhörande nämnda arkipelag.
 • Carl Gustaf, född 1894-11-18 på Kauttua, död där 1895-01-13 och begraven i Anjala socken.
 • Henrik Albrekt, född 1895-11-30 på Kauttua. Student i Helsingfors 1915-05-22. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FinlFrM2kl och FrkrMM m sp. Elev i Finlands kadettskola 1919. Kornett vid karelska hästjägarregementet 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant därst. 1920-12-06. Transp. till Nylands dragonregemente 1921-01-01. Ryttmästare därst. 1927-12-06. Brigadadjutant 1928. RFinlVRO2kl 1929-08-16. Död ogift 1931-02-18 i Viborg.
 • Anna Helena Augusta, född 1897-02-25 på Kauttua.
 • Anna Eva Eleonora, född 1898-09-27 på Kauttua.
 • Carl Gustaf Fabian, född 1901-07-22 på Rabbelugn, död där 1908-01-07.

TAB 66

Carl Ernst (son av Carl Gustaf Fabian, tab 64), född 1850-05-17 på Rabbelugn. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Transp. till kejsarens pagekår 1868-10-11. Kammarpage 1869-02-25. Fänrik vid livgardets semenovska regemente 1869-07-24. Transp. till 23. artilleribrigaden med underlöjtnants grad 1873-12-01. Löjtnant därst. 1874-04-06. Avsked s. å. 18/4. Elev vid Evois' forstinstitut s. å. 15/8. Utexaminerad som forstkonduktör 1876-06-14. T. f. skogsinstruktör i Finlands västra distrikt 1878-10-03. Skogsinstruktör därst. 1888-03-16. Överforstmästare i Viborgs och S:t Michels inspektionsdistrikt 1890-08-20. Överdirektör för forststyrelsen i Finland 1893-11-14. RRS:tStO2kl 1896-05-26 och S:tAO2kl 1899-04-30. Avsked 1902-05-29. Disponent för Kuusankoski pappersbruk 1902–1905. Delägare 1905 och innehavare 1907–1916 av Helsingfors skogsbyrå. Död 1927-06-03 på Arrajoki. Ägde Arrajoki i Nastola socken och Ouloja i Iittis socken. Gift 1884-04-15 i Vasa med sin kusin Sigrid Naema Maria Schulman, född 1865-07-18 i Helsingfors, dotter av generallöjtnanten Alexander Leonard Carl Schulman, och Paulina Glansenstierna.

Barn:

 • Carl Gustaf Fabian, född 1885-05-29 i Mola socken, död där s. å. 14/9.
 • Ernst Fabian, född 1886. Legationsråd. Se Tab. 67
 • Sigrid Eleonora Pauline, född 1887-12-04 Raivola Gift 1916-07-09 i Helsingfors med före detta skolrådet, filosofie magister, jur. utr. kandidat Erik Fredrik Hjalmar Mandelin, född 1887-10-25 i Dorpat.
 • Carl Henrik, född 1890-09-09 Villikkala Skulptör. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FinlFrM1kl s. å. FrkrMM m sp s. å. PrJK2kl 1919. RPrJohO 1920-06-24. Död 1924-04-30 i Helsingfors. Gift 1918-08-27 i München med Hedvig Fransiska Ida Helena Agneta (May) Ilse, från vilken han 1923-12-13 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1892-09-23 i Heidelberg, dotter av kommenderande preussiske generallöjtnanten Emil Ilse och Ida Kassmann.
 • Mary Helena, född 1892-01-16 i Viborg. FrkrMM 1934.
 • Sten Goddert, född 1893-11-10 i Viborg. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FFrkrMM m r o sp 1918. Extra tjänsteman vid Finlands ministerium för utrikes ärendena. 1920–1921. Attaché i utrikesministeriet. RPrJohO 1924-06-23. RRJohO 1931-06-23. Gift 1925-07-06 i London med Alida Cecile Winifred Fitz-Gerald, från vilken han 1928 blev skild, född 1896-11-29 i Paris, dotter av Augustin Fitz-Gerald och Sibyl Wyndham.
 • Otto Magnus, född 1899-05-28 i Helsingfors. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FFrkrMM m r o sp. Student i Helsingfors 1918-05-18. RJohO 1931-01-31. Förvaltare på Arrajoki.


TAB 68

Otto Albert (son av Carl Gustaf Fabian, tab 64), född 1851-09-02 i Anjala kapellförsaml. Student i Helsingfors 1869-05-18. Förvaltare av greve Berg tillhöriga egendomar i Elimä socken 1881–1907, senare ägare av Värälä i samma socken. Senator och ledamot av senatens ekonomidepartement 1909-07-23. Avsked s. å. 13/11. HedL av Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap 1931-06-20. Gift 1874-09-13 på Värälä med sin kusin, friherrinnan Margareta Johanna Juliana (Charlotte) Wrede af Elimä, född 1850-10-25 på Värälä, död 1932-05-09 på Rabbelugn, dotter av statsrådet friherre Rabbe Zakarias Wrede af Elimä och Ottiliana Charlotta Lovisa Hornborg.

Barn:

 • Helena Margareta, född 1875-06-27, död 1877-01-03 i Elimä socken.
 • Louise (Lisi), född 1879-08-15 på Värälä. Gift 1918-06-08 i Helsingfors med sin broders svåger, banktjänstemannen, filosofie kandidat Ernst Johan Rudbäck, född 1888-07-01 i Helsingfors.
 • Margareta (Greta), född 1883-10-19, Moisio Gift 1906-07-04 på Värälä med godsägaren, forstkonduktören Nils Hugo Hornborg, född 1880-09-01.

TAB 69

Otto Rabbe (son av Otto Albert, tab 68), född 1877-03-29 på Värälä. Student i Helsingfors 1896-09-24. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1899. Utexaminerad 1901-10-18. Förvaltare först vid Arrajoki i Nastola socken och sedan vid Virala i Janakkala socken. Chef för Kymmene abol:s lantbruksavdelning till 1933-11-01. Äg. Tolkkila gård i Elimä socken. Gift 1906-09-08 i Oskars kyrka i Stockholm med Ebba Ingeborg Zethelius, född 1881-09-14 i Stockholm, dotter av protokollssekreteraren Henrik Filibert Zethelius och Marie Napoleontine Morsing.

Barn:

 • Eva Maria, född 1907-08-16 på Värälä. Sjukgymnast. Gift 1939-05-27 med agronomen friherren Thure Gustaf Alexander von Essen, född 1896-11-06 i Sth, Svea livgard. förs.
 • Otto Rabbe Henrik, född 1908-12-28 på Värälä. Sjöfarande.
 • Louis Fabian, född tvilling 1910-06-26 på Värälä. Student i Helsingfors 1928-05-31. Högre rättsexamen 1934-10-16. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 20/10.
 • Otto Gustaf, född tvilling 1910-06-26 på Värälä. Student i Helsingfors 1928-05-31. Reservkornett 1930.
 • Lars-Jakob , född 1911-12-19 på Virala. Kadett 1930. Reservfänrik s. å. 30/9. Kornett vid Nylands dragonregemente 1932-05-14. Löjtnant därst. 1934-02-22.
 • Ebba Gunilla, född 1913-07-17 på Virala.
 • Carl'' Magnus, född 1914-11-17 på Virala. Student i Helsingfors 1932-05-31.

TAB 70

Carl'' Gustaf (son av Otto Albert, tab 68), född 1881-05-29 Moisio Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1901. Utexaminerad 1903. Förvaltare vid Malmgård i Pernå socken. Köpte 1909 Sköldvik i Borgå socken, vilken egendom han dock redan 1915 försålde. Jordbruksförvaltare hos Tervakoski aktiebolag 1915 och Näsegård Gift 1905-08-29 i Helsingfors med Ester Emilia Rudbäck, född 1884-03-19 i nämnda stad, dotter av bankdirektören och lagmannen Anders Johan Rudbäck och hans 2:a fru Emilia Charlotta Snellman.

Barn:

 • Margareta, född 1906-07-02 i Helsingfors, liksom brodern. Student i Helsingfors 1924-05-03. Agronomie och forst. kandidat 1931-02-12. Agronomie examen s. å. i okt. Gift 1933-08-27 i Helsingfors med agronomie- och forstkandidat Carl Gustaf Segercrantz, född 1905.
 • Nils Otto David, född 1907-12-30. Student i Helsingfors 1927-05-31. Anställd hos aktiebolag P. Sinebrychoff i Helsingfors.

TAB 71

Gustaf (son av Carl Gustaf Fabian, tab 64), född 1853-04-13 Rabbelugn Student i Helsingfors 1873-06-21. Elev vid Evois' forstinstitut 1876. Utexaminerad som forstkonduktör 1878-06-14. Forstmästare i Hyrynsalmi revir av Uleåträsks inspektionsdistrikt 1883-05-17. Transp. till Parkano revir av Åbo-Tavastehus läns inspektionsdistrikt 1893-04-13. Vid forstrevirens omreglering forstmästare i Aure revir 1914. Transp. till Kihniö revir 1917-12-15. Avsked 1918-07-15. FFrK2kl s. å. och FrM1kl. Äg. Jokiharju och Aho hemman samt Louhilinna i Parkano socken. Gift 1884-08-14 i Tuulos' socken med Vendla Eleonora (Wenny) Munsterhjelm, född 1859-04-07 på Toivoniemi i sistnämnda socken, död 1928-02-17 i Parkano socken, dotter av ryttmästaren Gustaf Riggert Munsterhjelm, och Matilda Charlotta Eleonora von Essen af Zellie.

Barn:

 • Matilda Sofia Eleonora (Noni), född 1885-08-28 i Hyrynsalmi Vendla Ingrid Helena, född 1889-03-06 i Hyrynsalmi socken, död där 1890-05-28.
 • Johanna Margareta Magdalena (Greta), född 1891-01-15 i Hyrynsalmi socken.
 • Rabbe Carl Gustaf (Gösta), född 1901-11-02 i Parkano socken. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FFrK4kl m sv o ros s. å. och FrM2kl 1919. Överflyttade till Nordamerika, där han var filmartist. Död 1926-01-20 i Hollywood, Cal.

Källor

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil Estland, Band II, Lief. 3.

1KHH. 2von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1826). 3Um. 4At (Sch). 5Wä. 6SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: