:

Von Konow nr 2080

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Konow nr 2080

Natural. 1772-09-13 introducerad 1776.

Urgammal adlig ätt från Priegnitz i Mark-Brandenburg, där den är känd sedan år 1295, då en Gercke de Konowe första gången urkundligt framträder. Under de följande århundradena nämnas i urkunderna Albrekt von Konow, sannolikt den föregåendes son och sedan 1320 herre till Teschendorf, Biesen och Blantkow, gift med Elisabet von der Hagen, dennes ättling Eggert, gift med Catharina von Trethaven von Grabow, och dennes ättling Gercke, gift med Margareta von Rohr, vilka tre sistnämnda, givetvis med orätt, å riddarhusgenealogien upptagas såsom son efter far. Först från och med nedanstående Philip, som å genealogien upptages såsom Philip Gerckes son, är släktkedjan fullt klar. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 151 bland adelsmän. Ättens genealogi är granskad och kompletterad av kommendörkaptenen S. von Konow, vilken samlat talrika bidrag till ättens historia, förnämligast ur Geheimes Staatsarchiv i Berlin samt riks-, krigs- och kammararkiven.

Konow A208000.png

TAB 1

Philip von Konow (översiktstab. 1). Gift med Catharina von Bretske.

Barn:

 • Georg. Erhöll förläningsbrev på ättens stamgods Teschendorf, Biesen och Blantkow 1556 och 1571. Gift med sin franka Elisabet von Bretske, dotter av Joakim von Bretske och Anna von Wottenau.

Barn:

 • Albrekt till Teschendorf, Biesen och Blantkow (översiktstab. 2). Född 1558 på Teschendorf i kretsen Priegnitz i Brandenburg. Tjänade vid ett ungerskt kavalleriregemente. Blev sedan hovjunkare, först i Danmark, därefter hos konung Carl IX i Sverige 1601–1603. Ståthållare Haslo Flyttade 1631 till Sverige och övertog vården av Carl Carlsson Gyllenhielms domäner i Ingermanland. Död 1655-01-15 i Ingermanland, 96 år gammal och begraven i Slavjanka kyrka. Gift 1:o 1607 med Elisabet von Konow. Död 1608. 2:o 1611 med Margareta von Wartenberg, död 1656-09-00, dotter av Claus Joakimsson von Wartenberg, till Luggendort, Krampfer och Rosenhagen, och Catharina von Rentsdorf.

Barn:

 • 2. Joakim. Löjtnant i svensk tjänst vid Königsmarcks dragonregemente. Död 1645 i Ingermanland och begraven i Slavjanka kyrka. Han var genom sitt gifte arvtagare till de av Nevans mynningsarmar bildade öarna Hirvisaari, Koifunsaari (Birkenholm) och Jänissaari i Nöteborgs län och bosatt i Nöteborg på säteriet Ussaditsa (Usadis hof). Oaktat han och hans bröder varit i utländsk krigstjänst erhöllo de dock av kurfursten Fredrik Vilhelm av Brandenburg förnyad förläning av godsen Teschendorf, Biesen och Blantkow i kretsen Priegnitz i Brandenburg 1645-03-18. Gift 1641-11-30 i Stockholm med Maria Elisabet Stein von Steinhausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652 med löjtnanten Claes Åkerfelt, död omkring 1674), död 1655-07-00, dotter av generalriksschultzen Bernhard Stein von Steinhausen och Anna Elisabet von Tranewitz.

Barn:

 • Erik Bernt (översiktstab. 3), född 1642-10-29 på Ussaditsa i Ingermanland. Lämnade hemmet vid tidig ålder och tog tjänst vid ett dragonregemente. Vid krigets utbrott embarkerade han på flottan 1656 och deltog, under amiralen C. G. Wrangel, i sjöslagen vid Öresund 1658-10-29 och vid Femern 1659-04-30 hemsändes och tog anställning vid Gustaf Evertsson Horns finska dragonskvadron 1659. Fänrik vid majoren Skantzenstiernas kompani. Avsked 1662-04-15. Regementskvartermästare vid Ingermanländska adelsfanan 1675-09-28. Avsked 1677-06-23. Flyktade gammal, slagrörd och förlamad till Stockholm 1713. Död i Stockholm 1714. Han övertog 1675, efter sin styvfaders död, sin moders arvgods säteriet Ussaditsa men förlorade, dels genom reduktionen 1683, dels därigenom att staden Petersburg uppfördes på hans mark, sina ärvda stora gods, som redan tidigare genom styvfaderns, Claes Åkerfelts, vanvård råkat i förfall. För att söka undan reduktion rädda en del av de nämnda donationsgodsen var det angeläget för honom, då han icke var svensk adelsman, att bevisa sitt tyska adelskap. Begav sig i denna avsikt till Tyskland och undfick där bl a dokument ett på det kurfurstliga brandenburgska kansliet utfärdat »attestatum» av 1690-09-04, vilket är av stor vikt för ättens historia, då däri uppräknas de olika tidpunkterna för utfärdandet av låneförnyelser å ättens stamgods Teschendorf, Biesen och Blantkow samt dessutom lämnar många genealogiska upplysningar. Gift 1667-02-14 med Elisabet Ebersköld, född 1649-08-18 i Novgorod, levde 1731, då bosatt i Stockholm, dotter av svenska residenten i Moskva Adolf Ebers, adlad Ebersköld 1666-05-31, men ej introducerad, och Vendla Kirij.

Barn:

 • Gustaf Adolf (översiktstab. 4), född 1681-04-22 vid Nyen. Volontär vid H. R. Horns infanteriregemente 1697. Korpral vid H.R. Horns infanteriregemente 1698. Rustmästare 1698. Förare 1699. Fänrik vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700-07-11. Konfirmerad fullmäktig 1700-12-06. Löjtnant vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1705-02-27. Ryttmästare vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1706-08-20. Avsked 1713-08-01. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1717-02-25. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1721-10-31. Majors karaktär 1728-08-20 med rang från 1722-06-26. Överstelöjtnants avsked 1734-12-18. Död 1742-09-24 på Ålands hav under flykten undan ryssarna och begraven i Jomala kyrka på Åland. Han bevistade alla de kampanjer, i vilka hans regemente deltog, såväl österut som mot Norge. Gift 1:o med Christina Enberg, dotter av kaptenen Salomon Enberg och Christina Sahlo. Gift 2:o med Ebba Elisabet Gripenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o sannolikt 1714 med vice lagmannen Per Patrik de Laval, nr 335, i hans 2:a gifte, född 1671, död 1716), född 1688-07-18 död 1729-05-23, dotter av kaptenen Jakob Gripenberg, och Sofia Maria von Hirscheit. Gift 3:o 1730 med Ebba Vellingk i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1708-12-14 Laxpojo Gift 2:o 1718 med kaptenen vid Nylands infanteriregementet. Adolf Johan Sahlo, född 1690 i Karelen död 1728-04-17 och begraven 1728-05-11 i Vichtis socken ), född 1687-04-12 på Laxpojo, död 1755-10-13, dotter av ryttmästaren vid Tavastehus och Nylands kavalleriregemente Otto Johan Vellingk, till Laxpojo (av samma släkt som friherrlige ätten Vellingk), och Catharina von Cappel.

Barn:

 • 2. Carl Reinhold, naturaliserade von Konow, född 1723, död 1797. Se Tab. 2.
 • 2. Johan Gustaf, naturaliserade von Konow, född 1724, död 1797. Se Tab. 5.
 • 2. Gregori, naturaliserade von Konow, född 1729, död 1809. Se Tab. 12.

TAB 2

Carl Reinhold, naturaliserad von Konow, (son av Gustaf Adolf, Tab. 1), född 1723-03-12 i Borgå socken i Nyland. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1737-12-13. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1739-04-09. Furir 1740-11-29. Sergeant 1741-12-10. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1742-07-27. Fänrik vid Björneborgs regemente 1749-05-09. Löjtnant 1758-04-25. Kapten 1769-10-10. RSO 1772-05-28. Naturaliserade svensk adelsman 1772-09-13, jämte sina yngre bröder (introducerad 1776 under nr 2080). Major 1775-06-22. Avsked 1776-10-30. Död 1797-12-15 på Kauniais Gammelgård i Karkku (nu Suoniemi) socken i Finland Gift 1:o 1750-03-08 Stor-Poiko Gift 2:o 1782-06-24 med Eva Juliana Starck, död 1784 på Kauniais och begraven 1784-04-21.

Barn:

 • 1. Ebba Sofia, född 1751-07-12 i Rimito socken (Rimito församlings kyrkoarkiv.) i Finland, död 1751-09-29.
 • 1. Johanna Elisabet, född 1752-07-18 på Kaukola (Tyrvis församling kyrkoarkiv.) i Tyrvis socken i Finland, stiftsjungfru. Gift med kornetten vid livdragonregementet Johan Peter Rosling, född 1736-11-15 i Stockholm, levde 1794 i Lovisa.
 • 1. Gustaf Albrekt, född 1753. Major. Död 1803. Se Tab. 9
 • 1. Carl Adolf, född 1755-11-19 på Kaukola (Tyrvis församling kyrkoarkiv.), död 1755-11-25.
 • 1. Catharina Maria, född 1757-11-18 i Suoniemi kapellförsamling, död änka 1806-06-03 i Tavastehus. Gift 1:o 1775-12-26 på Kauniais med majoren Casper Johan Roupé, född 1731-08-23 i Jäluntofta socken, Jönköpings län, död 1793-01-28. Gift 2:o 1794-04-13 på Kauniais med regementsfält skären, med. doktor Carl Julius Ståhlberg, född 1766-09-18 i Friedland i Mecklenburg-Strelitz.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1760-07-15. Sergeant vid Nylands infanter regemente. Fänriks avsked 1782-11-12. Död ogift 1816-05-27 i Karkku socken
 • 1. Johan Reinhold, född 1763-02-13, död 1765 och begraven 1765-05-12 i Suoniemi kyrka
 • 1. Ebba Gustava, född 1764-07-29 i Suoniemi kapellförsamling. Stiftsjungfru. Död 1826-04-11 i Karkku socken. Gift 1795-04-16 på Kauniais med löjtnanten Gustaf Fredrik Spåre, född 1757, död 1809.
 • 1. Adolf Johan Gregori, född 1765-11-21 i Karkku socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1773-06-12. Sergeant vid Björneborgs regemente 1777 1076. Fänrik vid Bjorneborgs regemente 1783-05-28. Död 1789-05-06 av blessyrer, erhållna i träffningen vid Suomenniemi.
 • 1. Jakob Magnus, född 1767. Kapten. Död 1828. Se Tab. 4
 • 1. Anna Lovisa, född 1770-01-07 i Suoniemi kapellförsamling. Stiftsjungfru. Död 1773-08-21.

TAB 3

Gustaf Albrekt, (son av Carl Reinhold, naturaliserade von Konow, Tab. 2), född 1753-12-16 i Rimito socken (Rimito församlings kyrkoarkiv.) i Finland. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1759. Korpral vid Björneborgs regemente 1762-12-03. Student i Åbo 1767. Sergeant vid regementet 1769-10-10. Transporterad som sergeant till arméns flotta 1774-03-01. Fänrik vid arméns flotta 1774-05-02. Löjtnant 1777-02-19. Transporterad till Björneborgs regemente 1782-06-23. Kapten vid Björneborgs regemente 1783-05-28. Major i armén 1790-08-31. Avsked 1794-09-08. Död 1803-01-30 i Tyrvis socken. Gift 1:o 1785-07-19 med Hedwig Ulrika von Willebrand, från vilken han 1792 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794 med fältmarskalken och en av rikets herrar, friherre Vilhelm Mauritz Klingspor, greve Klingspor, i hans 2:a gifte, född 1744, död 1814), född 1765-07-18, död 1795-07-11 dotter av kaptenen Ernst Gustaf von Willebrand, och Sofia Catharina Jägerhorn af Spurila. Gift 3:o 1793-07-14 i Kangasala socken (Kangasala församling kyrkoarkiv.) med Carolina Elisabet von Qvanten, född 1767-03-09 i Sahalaks socken. Död 1841-08-28 i Tyrvis socken, dotter av löjtnanten Henrik Adolf von Qvanten, och Charlotta Sofia Uggla.

Barn:

 • 1. Sofia Elisabet, född 1786-06-10 i Björneborgs socken. Stiftsjungfru. Död 1852-09-04 i Åbo. Gift 1805-10-08 i Björneborg med överstelöjtnanten Anders Gyllenbögel, nr 418, i hans 2:a gifte, född 1770, död 1852.
 • 1. Gustaf Reinhold, född tvilling 1787-04-00 i Björneborgs
 • 1. Ebba Albertina, född tvilling 1787-04-00 i Björneborgs socken, döda späda.
 • 2. Carl Gustaf Adolf Gregori, född 1796-08-01 Suoniemi kapellförsamling. Volontär vid Björneborgs regemente 1800-08-25. Förare vid Björneborgs regemente 1807-11-08. Avsked ur svenska krigstjänsten 1809. Åter i tjänst såsom furir vid 1. finska jägarregementet 1813-10-12. Sergeant vid 1. finska jägarregementet 1815-09-20. Fältväbel 1816-06-25. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 151 bland adelsmän. Underlöjtnant vid 2. finska infanteriregementet 1819-04-29. Regementsadjutant vid 2. finska infanteriregementet 1821-08-20. Löjtnant 1822-04-26. Död ogift 1822-09-02 i Helsingfors
 • 2. Jakob Johan Bernt, född 1798-06-24 i Suoniemi kapellförsamling. Volontär vid Björneborgs regemente. Avsked. Förare vid 1. finska jägarregementet. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 151 bland adelsmän. Chef för strömrensningsarbetena i Tammela socken. Död ogift 1826-12-22 i Helsingfors
 • 2. Fredrik Constantin, född 1801-12-06 i Tyrvis socken, död i Tyrvis socken 18 1803-02-22.

TAB 4

Jakob Magnus, (son av Carl Reinhold, naturaliserade von Konow, Tab. 2), född 1767-05-23 i Suoniemi kapellförsamling. Volontär vid livdragonregementet 1768-02-27. Sergeant vid arméns flotta 1776-06-30. Sergeant vid Björneborgs regemente 1783-06-30. Fänrik vid arméns flotta 1787-06-30. Löjtnant i armén 1790-07-12. Kaptens avsked 1800-06-12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 151 bland adelsmän. Död 1828-10-16 i Heinola. 'Han bevistade med tapperhet 1788–90 års finska krig, varunder han bland annat i träffningen vid Uttis malm frälste en kanon från fienden.' Gift 1:o 1791-04-27 Saustila ) med Christina Lovisa von Pfaler, född 1768-06-29 i Birkkala, död 1808-05-06 i Tammerfors, dotter av fänriken Frans von Pfaler och Helena Eleonora Segerstedt (Wä.). Gift 2:o 1810-02-08 med Anna Margareta Serafia Forsell.

Barn:

 • 1. Lovisa Jakobina, född tvilling 1792-03-14. Stiftsjungfru. Död genom drunkning 1804-07-24 i Tammerfors.
 • 1. Elisabet Eleonora, född tvilling 1792-03-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-03-14 i Sakalaks socken.
 • 2. Anna Lovisa, född 1810-12-09, död på 1860-talet.
 • 2. Maria Gustava Jakobina Vilhelmina, död 1816-08-01.
 • 2.Amanda Gustava Ottiliana Rabenia, född 1816-07-27, död 1818-12-28.
 • 2. Magnus Gustaf Viktor Napoleon, född 1818-12-17, död 1819-07-00.
 • 2. Matilda Ulrika Selma Constance, född 1823-02-21, död 1911-01-17 Ihaniemi Gift med färgaren i Nastola socken Anton Gustaf Lyra, född 1818-11-08 i Kiuruvesi socken, död 1874-08-10.

TAB 5

Johan Gustaf, naturaliserad von Konow, (son av Gustaf Adolf, Tab. 1), till Åby i Borgå socken, i Nylands län. Född 1724-06-17 Jordansböle Volontär vid Nylands infanteriregemente 1738-01-15. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1741-02-05. Sergeant 1742-05-19. Fänrik 1749-07-11. Löjtnant 1755-06-12. Stabskapten 1765-09-30. RSO 1770-04-28. Kapten 1770-12-20. Naturaliserad svensk adelsman 1772-09-13 jämte sina bröder Carl Reinhold och Gregori (introducerad 1776 under nr 2080). Major i armén 1772-09-13. Överstelöjtnants avsked 1777-04-30. Död 1797-01-03 på Åby. Gift 1:o 1750-11-08 med Brita Elisabet Boije af Gennäs, född 1732. Död 1759-11-21 Virvik Gift 2:o 1765-01-27 med Elsa Ulrika Glansenstierna, döpt 1742-08-08 i Stockholm, död 1799-07-14 i Borgå, dotter av översten Olof Reinhold Glansenstierna, och Catharina Elisabet Kugelberg.

Barn:

 • 1. Ebba Elisabet, född 1751-10-14 på Virvik, död 1751.
 • 1. Christer Johan, född 1753-01-08 i Pälkäne socken död 1753-03-06.
 • 1. Ebba Elisabet, född 1754-01-22 på Sannäs i Borgå socken, död 1850-08-28 Saaris Gift 1778-11-24 på Åby med sin syssling, kaptenen Johan Gustaf Gripenberg, född 1749, död 1826.
 • 1. Gustaf, född 1755-12-20 på Virvik, död 1756-01-24.
 • 1. Anna Lovisa, född 1756-12-20 på Virvik (Wä.), död 1757-02-09.
 • 1. Christer Johan, född 1757-10-24 på Virvik, död 1758-09-27.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1767-05-20 på Åby (Wä.), död 1767-06-21.
 • 2. Anna Sofia, född 1768-09-19 på Åby, död 1771-07-22.
 • 2. Carl Adolf, född 1770-06-12 på Åby, död 1771-01-02.
 • 2. Bernt Fredrik, född 1772. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 6
 • 2. Anders Johan, född 1775-05-10 på Åby, död 1775-11-23.
 • 2. Henrik Reinhold, född 1776-09-15 på Åby. Sergeant vid Stackelbergska regementet 1788-06-15. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1789-07-13. Transporterad till Tavastehus regemente 1798-02-21. Avsked 1801-06-16. Död 1804.
 • 2. Ulrik Gregori, född 1779. Major. Död 1841. Se Tab. 11
 • 2. Ulrika Gustava, född 1782-01-06 på Åby. Stiftsjungfru. Död ogift 1810-05-11 Eknäs (Wä.)
 • 2. Catharina Charlotta, född 1784-01-29 på Åby (Wä.). Stiftsjungfru. Död 1786-03-23.

TAB 6

Bernt Fredrik, (son av Johan Gustaf, naturaliserade von Konow, Tab. 5), född 1772-02-28 Åby Sergeant vid arméns flotta 1779-08-28. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1781-04-04. Kommenderad på arméns flotta 1788. Fänrik vid Nylands vargering 1788-12-17. Löjtnant vid Uleåborgs regemente 1790-02-03. Konfirmerad tullmästare 1791-04-14 såsom löjtnant i armén och placerad på Nylandsbrigadens infanteri. Fänrik vid Nylands regemente 1801-04-04. Löjtnant 1802 och placerad på Tavastehus regemente 1802-06-28. Avsked 1804-12-20. Kronolänsman i Esbo socken 1820. Död 1822-04-15 i Mårtensby i Esbo socken. Gift 1:o 1796-07-25 Pirlaks 2:o 1821-07-24 Bondas ) med Sofia Lovisa Sneckenström, född 1802-10-10, död 1849-08-04 Stockholm, dotter av majoren Johan Fredrik Sneckenström och Eva Elisabet Florin.

Barn:

 • 1. Fredrika Christina, född 1797-06-03 Åby Stiftsjungfru. Död 1853-10-10 i Fundbo prästgård Uppsala län Gift 1826-11-05 i Stockholm med kyrkoherden i Fundbo pastorat av Uppsala ärkestift Gustaf Sandahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1857 med Hanna Ekberg, född 1821, död 1889) (Hm.), född 1793-06-13 i Ljungarums socken, Jönköpings län, död 1876-05-01 i Fundbo prästgård.
 • 1. Carl Johan Bernt, född 1799. Andre lantmätare. Död 1862. Se Tab. 7.
 • 1. Christian Albrekt Gregori, född 1802-08-25, död 1803-04-24 i Tusby socken.
 • 1. August Vilhelm, född 1804-09-13 i Pälkäne socken. Kontorsskrivare. Död 1830-05-10 i Åbo, omkom vid ett jordras.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1807-02-09 i Mäntsälä socken, i Finland. Stiftsjungfru. Död 1869-12-06 i Helsingfors. Gift 1834-10-02 Malm mag. Bror Carl Julius Witting, född 1804-07-04 i Borgå, död 1843-05-18 i Fredrikshamn.
 • 1. Ottiliana Vilhelmina, född 1809-09-07 Gammelby
 • 1. Robert Fredrik, född 1811-05-11 på Tervik (Pernå församling kyrkoarkiv.) i Pernå socken. Bruksbokhållare. Död 1829-05-26 i Åtvidaberg.
 • 1. Henrika Sofia, född 1816-11-12 i Mariefred, död 1897-02-13 i Uppsala. Gift 1838-10-21 i Järlåsa socken, Uppsala län med bruksläkaren, med. doktorn Per Emanuel Eckman, född 1802-07-12 i Bälinge socken, Uppsala län, död 1853-11-20 i Lidköping.
 • 2. Carl Fredrik, född posthumus 1822-06-12 på Mårtensby (Esbo församling kyrkoarkiv.) i Esbo socken i Finland, död i Finland (Esbo församling kyrkoarkiv.) 1824-03-22.

TAB 7

Carl Johan Bernt, (son av Bernt Fredrik, Tab. 6), född 1799-03-28 Åby Lantmäteriexamen 1823. Vice lantmätare 1826. Kommissionslantmätare i Östergötlands län 1830-01-30. Andre lantmätare i Östergötlands län 1850-11-25. Död 1862-07-19 i Strömstad. Gift 1844-03-11 Blommedal med Olivia Lovisa Elvira Lindskog i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1869-04-27 i Västervik med konsertmästaren, RVO, Johan Jakob Nagel, född 1807-06-18 i Teltsch i Mähren, död 1885-07-07 i Stockholm och förut gift 1835-11-03 med Anna Sofia Noël, född 1814-12-14 död 1863-03-29), född 1824-08-28 Stockholm, död 1891-12-28 vid Valla järnvägsstation, dotter av grosshandlaren Niklas Adolf Lindskog och Eva Lovisa Wigert.

Barn:

 • Matilda Elvira Charlotta, född 1845-05-15 i Vätterstad i Vårdsbergs socken, Östergötlands län, död 1896-03-04 i Stockholm. Gift i Stockholm 1880-05-15 med stationsinspektoren Henning Adolf Ulrik Gyllenhammar, född 1844, död 1893.
 • Laura Vilhelmina, född 1847-02-01 i Vätterstad, död ogift 1902-05-22 i Växjö och begraven i Karlskrona.
 • Emma Olivia, född 1849-01-21 i Vätterstad,, död 1849-03-20.
 • Seth, född 1854. Före detta kommendörkapten. Se Tab. 8

TAB 8

Seth, (son av Carl Johan Bernt, Tab. 7), född 1854-01-06 vid Åtvidaberg i Åtvids socken, Östergötlands län. Elev vid sjökrigsskolan 1868-10-01. Underlöjtnant vid flottan 1874-10-08. Löjtnant 1877-12-31. Anställd i fransk örlogstjänst 1884-01-01–1886-03-03 och deltog därunder i kriget i Tonkin. RFrHL 1886. FrM 1886. Kapten 1886-10-13. OffFrd'Acad. 1888. RSO 1894-12-01. Kommendörkapten av 2. graden 1896-04-24. Kommendörkapten av 1. graden 1899-03-24. LÖMS 1901. KDDO2gr 1902-11-05. Sekreterare i Svenska turistföreningen 1909-05-07–1914. Avsked med pension och överflyttad till flottans reserv 1909-07-12. Militär censor i statens biografbyrå 1914–1924. Tjänsteman vid Stockholms stads arkiv och bibliotek 1919–1927. Studerande vid flottans observatorium i Mont Souris, Paris 1885–1986. Utgav ett fransk-svenskt sjömilitärt lexikon. Reseskildringar med mera i tidsskrifter. Död 1944-05-26 i Skeppsholms församling i Stockholm (db nr 21). Gift 1879-10-14 i Västervik med Gerda Magnhild Matilda Nennes, född 1859-05-28 i Barnarp Jönköpings län ]], dotter av kontraktsprosten Magnus Nennes och Johanna Carolina Sellman. Död 1934-06-06 å Sabbatsbergs sjukhus i Oscars församling, Stockholm (db 148).

Barn:

 • Björn Halvdan, född 1880-09-17 i Stockholm. Civilingenjör. Se Tab. 9.
 • Ulf Torbjörn, född 1882-04-25 i Stockholm, liksom syskonen. Se Tab. 9 1/2
 • Sigyn Magnhild, född tvilling 1884 i Stockholm. Död 1948-02-17 i Skeppsholmens församling Stockholm (db nr 10). Gift 1:o 1907-04-26 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med ombudsmannen i Värmlands enskilda bank, jur. utrednings kand. Henrik Jakob Berlin, född 1878-05-11 i Härnösand, död 1912-01-31 i Stockholm. Gift 2:o 1913-10-02 i London med grosshandlaren, RVO m. m. Otto Jesper Svedberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1856-08-29 i Husby socken, Kopparbergs län. Gift 3:o 1918-12-08 i Engelbrekts församling, Stockholm ]] med löjtnanten i livregementets till häst reserv, köpmannen Lars Gustaf Olof Hedin, från vilken hon 1924-03-20 blev skild, född 1888-11-28. Gift 4:o 1924-04-27 i Gustavskyrkan i Köpenhamn (Skeppsholms församling, Stockholm vb) med kaptenen i flottans reserv, adjutanten hos hertigen av Södermanland Carl Carlsson Lindberg, i hans 2:a gifte, från vilken hon 1927-04-27 blev skild, född 1883-06-16.
 • Torgny Styrbjörn (Tor), född 1884 i Stockholm. Kapten. Se Tab. 10.
 • Ylva Björnhild, född 1886-07-25 i Skeppsholms församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd i Skandinaviska banken i 25 år. Pension 1941 – vid sin död SE-bankens äldsta pensionär.

TAB 9

Björn Halvdan, (son av Seth, Tab. 8), född 1880-09-17 i Stockholm. Studentexamen 1902-06-05. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1902-06-05. Elev vid Tekniska högskolan 1902. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1906-04-00. Avdelningsingenjör vid Grand Trunk Pacific Railroad, Canada 1906. Avdelningsingenjör vid City of Winnipegs stadsingenjörskontor 1907. Arbetschef hos Trollhättans kommun 1908–1909. Biträdande ingenjör vid Trollhätte kanals ombyggnad 1909–1910. Arbetschef hos entreprenadfirman Gunnersson & Elzellingen i Trollhättan 1910–1911. Extra underingenjör vid Statens järnvägars banavdelnings västra distrikt, Kiruna 1912. Extra ordinarie underingenjör vid Statens järnvägars banavdelnings västra distrikt, Kiruna 1913. Underingenjör vid statens järnvägar 1914-01-01. Underingenjör i Umeå 1914–1916. Underingenjör vid I. distriktet, Örebro, 1916–1927. Tillförordnad baningenjör vid II. distriktet, Göteborg, 1935. Tillförordnad baninspektor vid IV. distriktet, Östersund, 1935–1936. Ordinarie baningenjör, Sollefteå, 1936. Förste baningenjör vid Statens Järnvägar. RVO 1941-06-06. LSTF 1910–1926. Gift 1912-04-08 i Trollhättans församling ]] med Gunhild Ingegerd Pihl, född 1885-10-14 i Trollhättan, dotter av ingenjören och verkställande bankdirektören för Enskilda Bankens i Vänersborg avdelningskontor i Trollhättan John Pihl och Anna Ida Constantia Hellberg.

Barn:

 • Margareta Ingegärd (Greta) Björnsdotter, född 1913-01-20 i Jukkasjärvi socken, Norrbottens län. Död 1915-01-20 i Göteborg (Umeå-stadsförsamling db).
 • Bertil Björnsson, född 1914-10-06 i Umeå stadsförsamling. Död 1936-11-11 i Taza, Franska Marocko (Sollefteå db nr 41).
 • Stefan Björnsson, född 1916-12-10 i Örebro. Se Tab. 9A

TAB 9 1/2

Ulf Torbjörn, (son av Seth tab. 8), född 1882-04-25 i Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen i Karlskrona 1901-06-12. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1901-06-12. Student vid universitetet i Lund 1901-09-24. Jur. preliminärexamen i Lund 1902-05-31. Hovrättsexamen 1906-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1906-0925. Tjänstg. hos domhavanden i Södertörns domsaga 1906–1908. Advokat i Stockholm sedan 1908-04-01. LSA 1910-06-00. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1910. Jur. ombudsman hos Svenska teaterförbundet 1912–1922 och 1925–1939. Delägare i advokatfirman Lagercrantz & Dalén 1916–1934. Sekreterare och jur. ombudsman i Sveriges författarförening 1920–1937 i Svenska skådespelarföreningen 1922–1925 och i föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå (Stim) 1923–1938. Redaktör av Svenska teaterförbundets medlemsblad 1927–1936. Av chefen för Justitiedepartementet förordnad att biträda de sakkunniga vid avgivandet av förslag till ändring i lagstiftningen om rätt till litt. och konstnärliga verk 1929. Styrelseledamot i Svenska teaterförbundet 1934–1938. Verkställande ledamot i styrelsen för Svenska teaterförbundets sociala sektion 1934–1939. Ledamot av kommunalfullmäktige i Stocksund sedan 1938. Av kungl. maj:t förordnad intresserepr. i 1939 års auktorsrättskommitté. Sekreterare och ständig styrelseledamot i Djurgårdsmässans stift. RVO 1936-11-14. RNO 1947-06-06. RDDO 1950-04-00. KVO 1957-06-06. Hedersledamot i Sveriges författarförening 1957-04. Gift 1926-04-04 i Gustavskyrkan i Köpenhamn (Oscars församling, Stockholm vb) med Emma Margareta Isabella von Zweigbergk, född 1897-07-17 i Sandhems socken, Skaraborgs län. Journalist på Nya Dagligt Allehanda. Filosofie kandidat. Redaktör. Författare. Diktsamlingen “Den stängda porten, Till minne av Ulf” 1962. Sekreterare i Fredrika-Bremerförbundet. Biogr. i "Vem är det?". Redaktör för tidskr. Hertha t.o.m 1947-12-31. Patriot. sällsk. GM 3 st. 1948. Publicistklubbens hederspremium 1997. Se Biografica. Dotter av godsägaren Axel Henrik von Zweigbergk och Magna Christina Nöring.

Barn:

 • Albrekt Ulfsson, född 1931-08-14 (ProPatria BB) i Stockholm. Studentexamen vid Norra latinläroverket i Stockholm 1950-06-10. Filosofie kandidat. Sekreterare vid Stockholms socialförvaltning.
 • Georg Ulfsson, född 1935-06-21 i Danderyds församling, Stockholm (fb nr 18). Taxiägare, bilskollärare.

TAB 10

Torgny Styrbjörn (Tor), (son av Seth, Tab. 8), född tvilling 1884-03-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1902-06-05. Volontär vid Karlskrona grenadjärregemente 1903-05-02. Korpral vid Karlskrona grenadjärregemente 1904-07-15. Sergeant 1904-09-26. Kadett vid krigsskolan Karlberg 1904-10-05. Fanjunkare 1905-08-26. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1905-12-15. Transporterad till underlöjtnant vid Värmlands regemente 1906-04-24. Intendentsaspirant 1907-11-01. Löjtnant vid Värmlands regemente 1908-11-13. Underintendent vid intendenturkåren 1910-04-08. Regementsintendent vid Gotlands artillerikår 1911. Intendent vid intendenturkåren 1911-06-02. Intendent vid Jämtlands fältjägarregemente 1912. Kapten vid intendenturkåren 1914. Regementsintendent vid skånska husarregementet 1918. RSO 1926-06-06. På övergångsstat 1927-01-14. Försäkringsinspektör. Avsked 1939-03-10 fr.o.m 1939-04-01. Kapten i Intendenturkårens reserv. Gift 1911-08-26 i Härnösands församling med Dagmar Tham, nr 1508, född 1891-05-29 i Örebro (T47), dotter av rektorn och föreståndaren vid Tekniska elementarskolan i Härnösand Karl Anton August Tham, och Eva Carolina Charlotta Floderus.

Barn:

 • Bernt Gregor Torsson, född 1912-07-27 i Visby. Se Tab. 10A
 • Carl Jurgen Torsson, född 1915-06-02 i Östersund. Se Tab. 10B.
 • Brita Dagmar Elisabet, född 1921-02-11 i Hälsingborgs stadsförsamling ]], död 1921-03-31 i Hälsingborg.
 • Jan Joakim Torsson, född 1922-04-24 i Hälsingborg. Se Tab. 10C

TAB 11

Ulrik Gregori, (son av Johan Gustaf, naturaliserade von Konow, Tab. 5), född 1779-02-28 i Borgå socken. Volontär vid Tavastehus regemente 1793. Korpral vid Tavastehus regemente. 1797-09-30. Sergeant 1798-07-11. Fänrik 1799-07-16. Utexaminerad från Haapaniemi kadettskola 1805-12-18. Underlöjtnant vid fältmätningskåren 1807-01-21. GMtf 1808-12-20. Löjtnant 1809-10-13. Kapten i armén 1812-04-04. Majors avsked 1813-01-12. Postmästare i Grisslehamn 1824-03-09. Avsked 1824-09-28. Ordinarie ingenjör och lärare i matematik vid generallantmäterikontoret 1825-05-30. Registrator och aktuarie vid generallantmäterikontoret. 1835-08-26. Död 1841-11-17 Mora. Gift 1:o 1811-05-31 i Stockholm med Anna Margareta Julin, född 1794-11-25, död 1813-04-03 i Stockholm. Gift 2:o 1813-12-04 i Stockholm med Maria Sofia Lönroth, född 1795-03-23, död 1866-10-25 i Odensala socken, Uppsala län.

Barn:

 • 2.Maria Ulrika, född 1814-11-28 i Mariefred, död ogift 1891-03-24 i Stockholm.
 • 2. Per Gustaf, född 1816-03-10 i Mariefred. Dövstum. Intagen på Manilla, där han utbildades till portföljarbetare. Död ogift 1849-09-12 i Stockholm.
 • 2. Bernt Albrekt, född 1817-04-18 och död 1817-07-17 i Mariefred.
 • 2. Carl Otto, född 1819-02-26 och död 1819-06-25 i Stockholm.
 • 2. Georg Vilhelm, född 1820-04-06 i Stockholm. Volontär vid livregementets dragoner 1844-01-04. Avsked 1844-06-26. Volontär vid 2. livgardet 1846-04-01. Korpral vid 2. livgardet Transporterad till Södermanlands regemente 1849-11-19. Furir vid Södermanlands regemente 1850-04-29. Avsked 1855-04-30. Konduktör. Död 1871-04-22 i Stockholm.
 • 2. Frans Edvard, född 1821-10-01 i Stockholm, död 1822-08-17.
 • 2. Johan Axel, född 1823-04-07 och död 1823-09-27 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Lovisa, född 1824-10-09 och död 1825-01-29 i Stockholm.
 • 2. Nils Emil, född tvilling 1826-06-15 och död 1826-08-31 i Stockholm.
 • 2. Fredrik Albrekt, född tvilling 1826-06-15 och död 1826-09-06 i Stockholm.
 • 2. Hilda Amalia, född 1827-07-16 och död 1827-11-10 i Stockholm.
 • 2. Odert Ulrik, född 1829-08-25 och död 1829-10-14 i Stockholm.
 • 2. Sofia Hildegard, född 1830-08-18 i Stockholm, död ogift 1855-06-12 på Stora Söderby i Lunda socken, Stockholms län.

TAB 12

Gregori, naturaliserade von Konow, (son av Gustaf Adolf, Tab. 1), född 1729-05-24 i Borgå socken, i Nylands län. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1743-09-00. Förare vid Björneborgs regemente 1747-12-15. Fältväbel 1749-06-09. Fänrik 1755-10-04. Löjtnant 1761-11-10. Naturaliserad svensk adelsman 1772-09-13 jämte sina äldre bröder (introducerad 1776 under nr 2080). Kapten 1775-06-22. Regementskvartermästare 1775 16711. Avsked från regementet med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén 1777-11-20. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1778-05-18. RSO 1778-05-18 då han tog finska valspråket Aina tyytyväinen (alltid förnöjd). Kronoinspektor. Död 1809-10-09 i Vakkala by i Vesilaks socken i Finland. Bevistade fälttågen i Pommern på 1760-talet. Gift 1766-05-22 med Ulrika Eleonora Blåfield, född 1744-02-26, död 1822-10-28 Tolkby

Barn:

 • Ebba Catharina, född 1767-04-25 på Kaukola (Tyrvis församling kyrkoarkiv.) i Tyrvis socken. Stiftsjungfru. Död 1843-10-02 i Kristianstad. Gift 1792-12-29 med majoren vid finska artilleriet Carl Gustaf Gestrin i hans 2:a gifte, född 1749-09-17 i Elimä socken, Finland, död 1814-04-28.
 • Gustaf Gregori, född 1768-05-09 på Kaukola (Tyrvis församling kyrkoarkiv.), död på kaukola (Tyrvis församling kyrkoarkiv.) 1769-05-30.
 • En dödfödd son 1769-04-09 på Kaukola. (Tyrvis församling kyrkoarkiv.)
 • Ulrika Margareta, född 1770-05-22 i Akkas socken (Akkas församlings kyrkoarkiv.), död 1846-02-05 i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv.). Gift 1812-03-26 på Backby (Esbo församling kyrkoarkiv.) i Esbo socken i Finland med tygvaktaren vid finska artilleriet Emil Nybergh, född 1780-07-14 i Nyland.
 • Charlotta Lovisa, född 1771-09-19 i Akkas socken, död 1809. Gift 1801-01-20 med auditören vid finska artilleriregementet, justitiarien Henrik Johan Blome, född 1763-03-04 i Tavastehus län, död 1815-02-15 på Backby.
 • Carl Johan, född 1773. Överste. död 1855. Se Tab. 13
 • Gregori, född 1774-08-19 i Akkas socken, död 1775-08-29.
 • Erik Bernt, född 1776. Häradshövding. död 1847. Se Tab. 16.
 • Gustaf Henrik, född 1780-07-06 död 1783-03-29 på Viiala i Akkas socken (Akkas församlings kyrkoarkiv.).
 • Anders Reinhold, född 1783. Possessionat. Död 1863. Se Tab. 19

TAB 13

Carl Johan, (son av Gregori, ratural. von Konow, Tab. 12), född 1773-01-02 i Akkas socken. Volontär vid Tavastehus regemente 1775-09-26. Transporterad till Savolaks regemente 1780-06-08. Kadett vid Haapaniemi 1786–1788. Fänrik på e. stat vid Tavastehus regemente 1786-09-21. Löjtnant i armén 1790-05-08 och vid regementet 1796-01-09. Tjänstgjorde kammarpage hos drottningen (SAB.) 1797-09-09. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1798-10-28. Stabskapten 1802-06-28. RSO 1808-07-30 efter striden vid Lappo. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-05-22. Major och chef för Kuopio bataljon av 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 151 bland adelsmän. Överstelöjtnant 1819-09-11. Chef för Tavastehus bataljon av 2. finska infanteriregemente 1824 573. Överstes avsked 1825-01-18. Död 1855-07-23 i Helsingfors. Han deltog i finska kriget 1788–1790, bevistade kriget i Pommern 1807 och därunder Stralsunds belägring samt utmärkte sig såsom bataljonschef vid Björneborgs regemente under 1808 års finska krig i flera drabbningar och har av Runeberg blivit besjungen i Fänrik Ståls sägner. Gift 1810-06-24 Teivaala

Barn:

 • Carl Adolf Emil, född 1811-05-14 på Teivaala, död på Teivaala 1811-05-28.
 • Carolina Emilia, född 1812-06-02 på Teivaala, död på Teivaala 1813-09-14.
 • Adolf Gustaf Verner, född 1814-08-21. Kadett i Fredrikshamn 1832-02-17. Död 1833-01-10 Haapaniemi
 • Johan Carl, född 1816-05-28. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1838-04-28. Avsked 1839-11-23. Underfänrik vid 3. finska linjebataljonen. Fänrik vid fältmarskalken, greve Paskevitj Erivanskys infanteriregemente 1842-06-18. Död ogift 1844-12-00, dödad i Kaukasien.
 • Bernt Julian, född 1818-10-12 i Birkkala socken. Student i Helsingfors 1838-03-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1843-12-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1844-06-20. Död ogift 1846-11-19 i Borgå.
 • Juliana Eleonora Fredrika (Julia), född 1822-10-05 på Teivaala, död ogift 1907-06-09 i Åbo.
 • Johan Emil, född 1825. Överste. Död 1897. Se Tab. 14
 • Augusta Christina Adolfina, född 1828-10-26 på Haapaniemi i Birkkala socken, död ogift 1905-11-12 i Åbo.
 • Ivar August, född 1831-01-29 på Haapaniemi, död 1831-02-06.
 • Erik Ivar, född 1832-02-02 på Haapaniemi, död 1832-05-30.
 • Agata Sofia, född 1836-02-20 på Haapaniemi, död ogift 1909-11-15 i Åbo.

TAB 14

Johan Emil (son av Carl Johan, Tab. 13), född 1825-06-25 i Birkkala socken. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1845-05-10. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1847-05-10. Fänrik vid 3. (ryska) skarpskyttebataljonen 1848-07-06. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Underlöjtnant 1850-12-25. Transporterad till finska grenadjärskarpskyttebataljonen, sedan till finska undervisningsskarpskyttebataljonen 1851-02-10. Löjtnant vid finska undervisningsskarpskyttebataljonen 1854-08-20. Stabskapten 1858-08-09. Transporterad till 4. (Kuopio) finska indelta skarpskyttebataljon 1859-06-10. RRS:t StO3kl 1864-01-22. Transporterad till 146. Zariinska infanteriregementet 1868-08-18. Kapten vid 146. Zariinska infanteriregemnetet 1869-07-11. Transporterad till 8. Turkestanska linjebataljonen 1870-01-11. Bevistade fälttåget mot Chiva och erhöll 1873-08-03 den till minne härav instiftade medaljen i silver. RRS:tAO3kl m sv o ros samt S:tSlO2kl m sv 1874-01-21. Major 1874-01-30. RRS:t VIO4kl m ros 1876-02-14. Kommenderad till tjästgöring vid övningsinfanteribataljonen med placering vid arméinfanteriet 1879-01-30. Transporterad till 2. (Åbo) finska skarpskyttebataljon 1880-12-16. Överstelöjtnant 1881-09-11. Överstes avsked 1882-11-22. Distriktstabsofficer i 2. Åbo bataljons reservdistrikt 1882-11-27. I tjänst anställd vid ständiga kadern av finska militärens reserv med överstelöjtnants grad 1884-02-03. Stadfäst i 2. Åbo bataljons reservdistrikt stabsofficers befattning 1885-02-27. Ånyo överstes avsked 1886-04-12. Död 1897-11-29 på sin gård Lahis i Sääksmäki socken. Gift 1860-12-29 på Lahis med Hilda Charlotta Amalia Tudeer, född 1841-06-14 på Lahis, död 1914-10-02 i Åbo och begraven i Sääksmäki socken, dotter av kommissionslantmätaren Malte Knut Ferdinand Tudeer och Anna Josefine Amalia Hangelin.

Barn:

 • Georg Johan, född 1863-10-17 på Lahis, död 1866-02-07 Viksberg
 • Valter Emil Bernt, född 1866-03-29 Viksberg Student i Helsingfors 1886-06-01. Fil. kand. 1892-05-31 och promov fil. mag. 1894-05-31. Tillfällig lektor vid kadett kåren i Fredrikshamn 1894–1896. Intendent för Åbo stads historiska museum 1896-09-01. RFinlVROkl 1919-05-16.
 • Adolf Ferdinand, född 1868. Godsägare. Se Tab. 15
 • Carl Johannes, född 1872-04-29, död 1886-02-23 på Lahis.

TAB 15

Adolf Ferdinand (son av Johan Emil, Tab. 14), född 1868-06-09 i Idensalmi socken. Äger Lahis säteri i Sääksmäki socken. Gift 1896-11-10 i Helsingfors med Adéle Augusta (Adla) Hornborg död 1876-12-30 i Viborg, dotter av ledamoten af senatens för Finland justitiedepartement. senatorn Nikolai Constantin Hornborg och Alexandrine Roediger, finska adliga ätten nr 218.

Barn:

 • Saga, f 1898-02-16 i Helsingfors. Gift 1919-08-09 på Lahis med jägarmajoren vid Björneborgs regemente Håkan August Wahren, finska adliga ätten nr 261, född 1895-02-22 Matku
 • Göta Elisabet, född 1899-05-09 på Lahis. Gift 1921-09-17 på Lahis med majoren vid finska fältartilleriregementet Lars Valdemar Klärich, född 1897-11-14.
 • Jarl Emil Bernt, född 1901 2973 på Lahis. Student i Helsingfors 1920. Kadett vid Finlands kadettskola 1920-10-01. Fänrik vid fältartilleriregementet 1922-03-31. Löjtnant vid fältartilleriregementet 1924-05-16. Gift 1926-12-30 i Helsingfors med Solveig Elsa Tegengren, född i Helsingfors 1902-05-14, dotter av skolrådet, fil. doktorn Ernst Gustaf Tegengren och Elin Olga Sofia Österberg.
 • Holger Adolf Bernt, född 1902-10-08 på Lahis. Student 1921. Kadett vid Finlands kadettskola 1921-10-01. Fänrik vid lägarartilleriregementet 1923-05-16. Transporterad till 1. fältartilleriregementet 1924-04-00. Löjtnant vid 1. fältartilleriregementet 1925-05-16. Gift 1926-03-25 i Helsingfors med sångerskan Hilda Margareta (Greta) Björksten, född 1902-04-09 i Helsingfors, dotter av överläkaren vid Helsingfors stads epidemisjukhus, med. och kir. doktorn Max Björksten och Carin Procopé.

TAB 16

Erik Bernt, (son av Gregori, naturaliserade von Konow, Tab. 12), född 1776-01-22. Student i Åbo 1791-03-05. Auskultant i Vasa hovrätt 1800-04-21. Vice häradshövding 1804-12-21. Häradshövdings namn och värdighet 1814-08-21. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28. Häradshövding i Torneå domsaga 1819-11-11. Transporterad till Kuopio domsaga 1822-05-08. Död 1847-04-09 i Kuopio. Gift 1:o 1801 med Eva Sofia Försten, född 1779-01-03 Hinkkala Gift 2:o 1844-09-29 med Eva Sofia Tavist, född 1805, död 1873-12-21 i Kuopio.

Barn:

 • 1. Berta Carolina Ulrika, född 1802-05-01 på fänriksbostället Lassila i Rautalampi socken, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1857-11-13. Gift 1829-06-14 med häradshövdingen i Pielavesi domsaga Jonas Fredrik Palmgren, född 1800-09-13 i Björneborg, död 1869-10-24 i Kuopio.
 • 1. Bernt Edvard August, född 1806-12-14 på fänrikbostället Lassila i Rautalampi socken död 1811-07-15.
 • 1. Carl Verner Albin, född tvilling 1809-12-29 på fänrikbostället Lassila i Rautalampi socken Äldre underofficer vid 5. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-27. Underfänrik vid 5. finska skarpskyttebataljonen 1828-05-15. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Porte-épéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1831-08-24. Bevistade polska fälttåget 1831. Militärordens utmärkelsetecken 4kl 1831-06-04. död ogift 1831-08-24 i Slonsk i Polen till följd av blessyrer.
 • 1. Margareta Sofia Charlotta, född tvilling 1809-12-29, på fänrikbostället Lassila i Rautalampi socken död 1868-06-12 i Kuopio socken. Gift 1837-06-18 med sin kusin, häradshövdingen i Kuopio domsaga August Abraham Forstén, född 1805-09-30 i Kuopio, död 1869-05-23 i Kuopio socken.
 • 1. Alexandra Aurora Emilia, född 1812-12-20 på fänrikbostället Lassila i Rautalampi socken död 1817-07-22.
 • 1. Agnes Eloise Cecilia, född 1816-04-21, på fänrikbostället Lassila i Rautalampi socken död ogift 1848-12-23 i Kuopio.
 • 1. Alexandra Vilhelmina Agata, född 1825-10-09 i Maaninka socken, död 1825-10-09.
 • 2. Evert Brynolf, född 1830. Kontraktsprost. Död 1889. Se Tab. 17

TAB 17

Evert Brynolf (son av Erik Bernt, Tab. 16), född 1830-12-12 i Kuopio. Student i Helsingfors 1849-12-12. Prästvigd 1855-12-11. Blev genom kejserlig resolution av 1863-06-29 inskriven på riddarhuset i Finland, ehuru född före föräldrarnas äktenskap. Kapellan i Enare församling i Lappmarken 1866-09-12. Kyrkoherde i Utsjoki pastorat 1867-04-03 och i Eno 1870-04-27. Titulär prost 1883-05-24. Tillförordnad kontraktsprost i Karelens nedre prosteri 1884-01-17. Kontraktsprost i Karelens nedre prosteri 1886 -07-00. LRS:tAO3kl 1887-04-17. Död 1889-12-10 i Eno prästgård. Gift 1859-08-25 i Loimijoki socken med Elin Lovisa Viktoria Rönnbäck, född 1839-12-04 i Loimijoki socken död 1912-02-23 i Sordavala, dotter av kapellanen i Loimijoki Per Rönnbäck och Eva Sofia Idman.

Barn:

 • Elin Charlotta Sofia, född 1860-10-17 i Maaninka socken. Gift 1882-04-05 med baningenjören vid stats järn vägarna i Finland, civilingenjören Anders Emil Candelin i hans 2:a gifte, född 1850-11-22, död 1905-07-27, krossad av ett bantåg under färd med dressin.
 • Julia Augusta, född 1862-08-29 i Maaninka socken. Gift 1890-06-12 med kapellanen i Kides Matti Hilonen, född 1859-12-20 i Pielisjärvi socken, död 1917-11-16 i Kides prästgård.
 • Per Erik, född 1864-06-14 i Maaninka socken, död 1875-01-29 i Eno prästgård.
 • Anna Lydia, född 1866-06-07 i Maaninka socken. Föreståndarinna för Klaresunds mejeriskola i Närpes socken, sedan lärarinna vid Gamla Karleby teoretiska mejeriskola.
 • Tor Alfred Evert, född 1868. Direktor. Se Tab. 18
 • Bernt Eliel, född 1870-08-26 i Utsjoki prästgård, död 1883-07-14 i Eno prästgård.
 • Tekla Alvina Johanna, född 1873-02-26 i Eno prästgård, död i Eno prästgård 1874-03-14.
 • Tekla, född 1875-01-07 i Eno prästgård, död i Eno prästgård 1875-01-08.
 • Signhild Fanny Lovisa, född 1876-07-03 i Eno prästgård, död 1908-06-28 på Kouvola och begraven i Tavastehus. Gift 1899-09-03 med depotföreståndaren av 2 kl. vid statsjärnvägarna i Finland Ernst Axel Nordin, född 1870-05-23.
 • Albert Gustaf Otniel, född 1878-07-29 i Eno prästgård, död 1893-04-06 i Joensuu.

TAB 18

Tor Alfred Evert (son av Evert Brynolf, Tab. 17), född 1868-08-20 i Utsjoki prästgård. Student i Helsingfors 1889-09-13. Utexaminerad från Mustiala lantbruksinstituts högre avdelning 1892-10-20. Tillförordnad elementarlärare vid nämnda institut 1892. Tillförordnad lärare vid Harjus jordbruksskola i Vederlaks socken 1894. Lärare i mejeri- och husdjurslära vid Kronobergs högre jordbruksskola 1904-01-21. Mejerilärare vid Mustiala lantbruks- och mejeriinstitut 1904-06-10. Lektor i boskapsskötsel vid Mustiala lantmannainstitut 1908. Tillika direktor för vid Mustiala lantbruks- och mejeriinstitut 1908. RFinlVROlkl 1926-12-22. Gift 1895-06-30 Virolahti

Barn:

 • Astrid Leila Regina, född 1901 1876 på Virolahti, död 1918-03-30 g på Mustiala.
 • Tor Ruben Erik, född 1904-04-16 i Kervo by i Tusby socken. Student 1923.
 • Aslak Brynolf Gotthard. född 1905-03-04 i Tammela socken. Student i Helsingfors 1925-05-29.

TAB 19

Anders Reinhold (son av Gregori, naturaliserade von Konow, Tab. 12), född 1783-08-25. Sergeant vid fortifikationen 1801-04-02. Transporterad till Tavastehus läns infanteriregemente 1804-12-31. Avsked 1805-05-25. Vice auditör, sedan någon tid vice kronolänsman i Borgå socken. Jordbrukare. Död 1863-05-10 Sellinge Gift 1:o 1815-09-03 Sipilä

 • 2:o 1818-06-12 i Mäntsälä socken med Johanna Vilhelmina Lukander, född 1798-07-14, död 1861-02-03 på Sellinge, dotter av lantmäteriauskultanten (El.) Erik Johan Lukander och Anna Christina Fischer.

Barn:

 • 2. Oskar Reinhold Vilhelm, född 1819. Kronofogde. Död 1891. Se Tab. 20.
 • 2. Antoinette Vilhelmina, född 1821-04-22 på Sellinge, död 1884-01-17 i Kuopio. Gift 1844-03-12 i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv.) med fyrmästaren vid Sebbskärs fyr, kofferdikaptenen Vilhelm Engblom, född 1813-09-09, död 1876-05-13.
 • 2. Carl Frans August, född 1825-05-12 på Sellinge. Kofferdikapten. Död ogift 1858-09-24 på Sellinge egendom.

TAB 20

Oskar Reinhold Vilhelm (son av Anders Reinhold, Tab. 19), född 1819-02-26 i Kullo by i Borgå socken. Student i Helsingfors 1844-02-16. Extra ordinarie kopist i allmänna revisionsrätten 1850-11-01. Kopist i allmänna revisionsrätten 1851-01-20. Andre revisor 1854-06-20. Tillika notarie vid poliskammaren i Helsingfors 1860-04-21. Häradsskrivare i övre Hollola härad av Tavastehus län 1864-12-16. RRS:tStO3kl 1877-04-29. Kronofogde i Birkkala distrikt 1882-12-12. Avsked 1885-05-05. Död 1891-12-27 på Rauvola boställe vid Heinola. Gift 1855-03-30 med Amalia Sofia Malmström, född 1829-09-15, död 1905-12-07 på Rauvola.

Barn:

 • Selma Amalia Vilhelmina, född 1852-09-22 i Helsingfors. Gift 1876-07-25 i Asikkala socken med föreståndaren för Nordiska aktiebankens kontor i Heinola, stadskassören i Nordiska aktiebankens kontor i Heinola, fil. mag. Peter Niklas Crohns i hans 2:a gifte, född 1833-04-11, död 1901-06-18 i Helsingfors.
 • Hilda Johanna Fransiska, född 1854-12-19 i Helsingfors, död i Helsingfors 1856-11-29.
 • Johanna Fransiska, född 1857-05-21 i Helsingfors, död 1858-06-21.
 • Aina Maria Antoinette, född 1859-04-22 i Helsingfors. Gift 1883-03-29 i Asikkala socken med godsägaren Carl Alarik Palm, född 1855-05-27 i Kärkölä socken, död 1913-10-16 Hovi
 • Tyytyväinen Anna Emilia (Tytty), född 1861-04-25 i Helsingfors. Översköterska vid barnsjukhuset i Helsingfors. Avsked 1926-10-01.
 • Hanna Matilda Charlotta, född 1863-04-10 i Helsingfors. Kontorist vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor i Helsingfors. Avsked 1917.
 • Susanna Augusta Sofia, född 1865-08-13 i Hollola socken, död i Hollola socken 1868-07-29.
 • Agnes Vivika Viktoria, född 1868-03-05 i Hollola socken. Folkskollärarinna i Helsingfors. Skriftställarinna.
 • Sigrid Sanny Sofia, född 1870-02-17 i Hollola socken. Gift 1895-10-27 i Heinola med överstelöjtnanten Zakarias Alexander Helsingius, född 1867-08-12, död 1921 i Helsingfors.
 • Ellen Augusta, född 1874-06-27 i Hollola socken. Gift 1894-09-02 med ryttmästaren vid finska dragonregementet, sedan tjänstemannen vid Maskin- och brobyggnadsabolagets kontor i Helsingfors, översten Alfred Lucander, född 1862-02-25 i Fredrikshamn.

Källor

Codex diplomaticus Brandenburgensis. Gothaisches geneal. Taschenbuch der uradeligen Häuser 1915.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: