:

Drake af Hagelsrum nr 90

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Drake af Hagelsrum nr 90

En gren av den gamla frälseätten Hand. Kungligt tillstånd att upptaga Drakenamnet 1574-11-26. Introducerad 1625.

Om ättens äldre släktled, se adliga ätten Hand.

Drake af Hagelsrum A9000.jpg

TAB 1

Arvid Knutsson Drake, (son av Knut Håkansson Hand, se adliga ätten Hand), till Hagelsrum i Målilla socken, Kalmar län. Upptog med konung Johan III:s tillstånd 1574-11-26 möderneättens släktnamn och förde även merendels dess vapen, en flygande drake, varemot hans söner upptogo fädernevapnet, en uppåtvänd hand, som vid introduktionen 1625 blev ättens officiella vapen. Stallmästare vid Johan III:s hov 1576. Hovjunkare hos samme konung 1580. Ryttmästare för Östgötafanan 1582-06-03–1585, med vilken han deltog i fälttåget mot Nöteborg 1582–1583. Ryttmästare för Smålands ryttare 1585 och deltog med dem i det sk kalla vintertåget mot Novgorod 1591. Ny fullmakt av kon. Sigismund i sistnämnda egenskap 1594-07-19. Häradshövding i Ydre härad 1594–1604 och möjligen längre. Ledamot av riksrätten i Linköping 1600. Deltog i riksdagen i Uppsala 1607. Ryttmästare för småländska adelns rusttjänst 1609-02-17. Landshövding i Kalmar län 1612-05-30. Död troligen i slutet av 1618, men före 1619-03-23. Han spelade en bemärkt roll under kampen mellan Carl och Sigismund. Ursprungligen tillhörande den förres parti, han underskrev såväl Uppsala mötes beslut 1593 som Söderköpings riksdags beslut 1595, ställde han sig dock vid Sigismunds återkomst till Sverige 1598-07-00 på dennes sida och förde i slaget vid Stångebro 1598-09-20 vänstra flygelns kavalleri av den kunglige hären. Efter Sigismunds avfärd återgick han senare på hösten 1598 genom Carl Carlsson Gyllenhielms bemedling till hertigen och deltog med sina ryttare i Kalmar slotts belägring och intagande 1599-05-00. Han ägde förutom Hagelsrum, vilken gård 1612-07-00 under Kalmarkriget plundrades och brändes av danskarna, ett tjugutal andra gårdar och hemman i Småland och Östergötland. Erhöll 1590-04-13 av Johan III i förläning Jordhult, Kulltorp, Ljustorp och Syserum, alla i Tuna socken, Kalmar län, vilken förläning bekräftades av Sigismund 1594 och av Gustaf II Adolf 1613-05-22 [Medd. av notarien F. Drake.]. Gift före 1584-10-01, vilken dag hans moder bekräftade sonens morgongåva Måssaberg i Vartofta härad mm (Medd. av notarien F. Drake.), med Hebbla Eriksdotter, död före 1623-09-15, då arvskifte hölls efter henne och mannen, dotter av riksrådet och fältöversten Erik Arvidsson (Stålarm) och Beata Nilsdotter Grabbe, av gammal finsk frälsesläkt. Hon blev efter mannens död hovmästarinna vid Gustaf II Adolfs hov. Ägde såsom arvegods Sydenmaa, Wihihalarko och Sillankorva i Nylands län samt erhöll 1619-03-23, bekräftelse på mannens förläning av Jordhult, Kulltorp, Ljustorp och Syserum.

Barn:

 • Erik. Hovjunkare hos konung Carl IX. Hövidsman för en fänika smålandsknektar 1613-03-03. Hauptman över konungens livgarde 1615-05-26 och erhöll i samband därmed i förläning 18 gårdar i Kalmar län. Övergick 1615 med gardet till Ingermanland och deltog bl a i belägringen av Pskov 1615-10-00. Förlades därefter i Narva och sedan i Reval. Död antagligen 1616 under ryska kriget.
 • Beata, till Ed med 13 gamla frälse- och 7 tillköpta hemman i Sunds socken, Östergötlands län. Levde änka 1636. Gift före 1623 med majoren Lennart Nilsson Bååt, död 1632.
 • Brita, till Axebo i Fagerhults socken, Kalmar län, vilken gård hon ägde tillsammans med systern Sigrid. Död ogift 1645 på Axebo och begraven 1645-03-23
 • Carin, till Åkeboda i Målilla socken, Kalmar län. Gift 1:o med Anders Biörnsson. Gift 2:o 1629-10-28 Lidhem med Arvid Bröms.
 • Sigrid, till Axebo. Gift 1:o efter 1629 med ryttmästaren Erik Hierta. Gift 2:o efter 1642-12-11 med (Db f. Östra bärad (HF).) korpralen Bengt Eriksson i Gefvelhester i Skeda socken, Jönköpings län.

TAB 2

Knut, (son av Arvid Knutsson Drake, tab 1), till Graby och Forsnäs, båda i Sunds socken, Östergötlands län, Södra Linnekulla, Torpa socken och Dalby, Torpa socken, Östergötlands län, Rösjöholm i Näshults socken, Jönköpings län och Göberg med Oberga i Linderås socken, Jönköpings län samt till Hackersta i Å sn. Hovjunkare 1609. Ryttmästare för en fana smålandsryttare 1611, varmed han deltog i Kalmarkriget 1611–1613. Innehade genom kungliga brevet 1613-01-19 Säby socken, Jönköpings län i förläning till 1619, då den indrogs (Al.). Ryttmästare för svenska adelns rusttjänst 1623. Bevistade mötet i Ulfsbäck mellan Sveriges och Danmarks fullmäktige 1624 i maj. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 90. Deltog i Gustaf II Adolfs preussiska fälttåg. Ståthållare på Jönköpings slott och över dess län 1633-05-31. Efter åtskiljande av den civila och militära makten inom länen överkommendant på Jönköpings slott 1634-10-30. Avsked på grund av sjuklighet 1638-04-02. Död 1639-12-21, på Göberg. Han utmärkte sig genom lysande tapperhet såsom rytteribefälhavare på Öland 1612 och särskilt under danskarnas belägring av Borgholm 1612 maj–juni. Bar vid Gustaf II Adolfs begravning Ölands landskaps fana. Han ägde förutom ovannämnda egendomar ett 40-tal smärre gårdar och hemman i Östergötland och Småland, ävensom del i Sydenmaa, Wihihalarko och Sillankorva i Finland. Gift 1:o 1614-01-09 (morgongåva) (Ry I s. 364.) med Helga Månsdotter, död 1619, dotter av hövidsmannen Måns Olofsson (Stiernbielke), till Graby, Forsnäs och Rösjöholm, av en före riddarhusets instiftande utslocknad småländsk frälsesläkt, och Anna Brömsdotter (Bagge af Berga). Gift 2:o efter 1620-04-20 med Maria Magdalena von Masenbach i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fältöversten och ståthållaren på Kalmar slott Christer Some), levde änka 1654, dotter av ståthållaren på Stockholms slott och över Uppland Hans von Masenbach till Ökna och Hammarskog och Margareta Vogtin von Fronhausen, båda av invandrade förnämliga tyska ätter. Som »böneman» för Knut Drake hos hennes moder uppträdde konung Gustaf II Adolf själv i en skrivelse av den 1620-04-20, däri han lovprisade friarens förtjänster om konungen och riket.

Barn:

 • Son, död i juni 1635, enl. Krigskoll. reg. 1635 3/7 fick han tillstånd att ”föra sin sal. sons lik till sin läger­ stad och hvilorum”
 • 1. Magnus, född 1616. Major. Död 1693. Se Tab. 3.
 • 1. Hebbla, till Hovgrena i Jonsbergs socken, Östergötlands län. Levde änka 1682. Gift före 1640-10-13 med överstelöjtnanten Axel Rääf i Småland, nr 189.
 • 1. Anna, död före 1676. Gift efter 1640-10-13 med översten Göran Patkull, naturaliserad Patkull, i hans 2:a gifte, död 1676.
 • 1. Arvid, född 1619. Kaptenlöjtnant. Död 1687. Se Tab. 45
 • 2. Margareta, till Liljeholmen i Torpa socken, Östergötlans län, Ukreda i Sunds socken, Östergötlans län och Lyckö i Malexanders socken, Östergötlands län. Levde änka 1689-01-16. Gift före 1653-12-05, med överstelöjtnanten Christer Lillie, af Greger Mattssons ätt, född 1625, död 1673.
 • 2. Erik, född 1625. Generalmajor. Död 1673. Se Tab. 46
 • 2. Carl, till Göberg. Page vid Per Brahes hov. Var löjtnant vid Jönköpings regemente 1653 . Kapten vid Jönköpings regemente 1657. Död 1658-02-14 i Stockholm och begraven 1658-09-19 i Linderås kyrka. Han duellerade under riksdagen 1650 med en obekant officer och erhöll därvid tvenne livsfarliga värjstygn (Medd. av notarien F. Drake.). Deltog i Carl X Gustafs polska fälttåg. (Medd. av notarien F. Drake.). Gift med Märta Oxehufvud, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Gustaf Stake, död 1645. Gift 3:o med assessorn Gabriel Gyllengrip, död 1685), död 1694-01-01 Salaholm, dotter av översten Anders Oxehufvud, och Margareta Lillie, af Greger Mattssons ätt.

EÄrätt; EÄKrA; SBL:11 s403

TAB 3

Magnus, (son av Knut, tab 2), till Graby, Bulsjö och Lövåsa i Sunds socken, Östergötlans län, Dalby i Torpa socken, Östergötlans län, Himna i Törnevalla socken, Östergötlans län, Ekholmen i Landeryds socken, Östergötlans län och Styrestaholm i Styrestads socken, Östergötlans län samt Fostorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län mm. Född 1616-04-25 enligt baneret i Sunds kyrka (At (Sch).). Tjänade från 1633 vid ett tyskt volontärregemente under fältmarskalken Alexander Leslies överbefäl i 30-åriga kriget och hade härunder nått graden av löjtnant, då han 1637 på grund av svåra blessyrer måste återvända till Sverige. Blev sedermera major. Död 1693-09-17 och begraven i ättens av honom iordningställda gravkor i Sunds kyrka. Han intog ej blott genom börd och rikedom utan ock genom framstående personliga egenskaper en synnerligen ansedd ställning inom Ydre härad och var liksom L. F. Rääf i en senare tid en verklig »Ydre-drott». Sunds kyrka, vars förste patronus han var, erhöll av honom betydande gåvor av jord, inventarier och penningar. Socknens fattiga underhöll han en lång följd av år på egen bekostnad. Författade en ännu i Sunds kyrka förvarad »Kyrkio-Disciplin » som förordades till efterrättelse av biskopen i Linköping S. Enander [Medd. av notarien F. Drake.]. Gift 1:o 1639-10-27 i Hällestads socken, Östergötlands län med Magdalena Slätte, död 1644 på Ekholmen, dotter av häradshövdingen Erik Slatte, och Catharina von Scheiding. Gift 2:o 1647 med Brita Rosenstråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Påvel Joensson, adlad Sölfverarm, död 1637), född 1601-05-00, död 1656-10-00, dotter av ryttmästaren Börje Rosenstråle, och Märta Stålarm. Gift 3:o 1658-01-23 med Christina Kagg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Erik Bååt, död 1657), död 1683, enligt annan uppgift (Medd. av notarien F. Drake.) 1684-05-28 på Bulsjö och begraven i gravkoret i Sunds kyrka, dotter av kaptenen Lennart Kagg, och hans 1:a fru Anna Ivarsdotter Ulfsparre eller Hjortösläkten.

Barn:

 • 1. Knut, till Ekholmen samt Holma i Torpa socken mm. Född 1641-07-09 på Ekholmen. Var underofficer och fänrik under danska kriget från 1659. Kapten vid Kalmar regemente 1661. Transporterades såsom kapten till Jönköpings regemente med konfirmationsfullmakt 1664-02-13. Avsked 1673. Ingick därefter i diplomatisk tjänst och var under tillsammans sju år anställd hos Sveriges sändebud i England, Frankrike och Holland. Död ogift 1699-02-02 på Ekholmen. Han gav en dyrbar, konstnärligt arbetad predikstol till Landeryds kyrka. Hans vapen uppsattes i Sunds kyrka.
 • 1. Catharina, född 1642, död ogift 1668-09-00 på Ekholmen.
 • 1. Magdalena, född 1643, död ogift 1667-10-00 eller 1667-11-00 på Ekholmen.
 • 3. Anna Helena, till Kamarp i Sunds socken. Född 165(8), död 1692-03-27 på Dalby och begraven 1692-12-18 tillika med sin späda son Johan. Gift 1684 med kaptenen Leonard Rosenquist af Åkershult, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1725.
 • 3. Johan, till Graby. Död ung 1667-09-12. Hans vapen uppsattes i Sunds kyrka
 • 3. Hans Leonard, född 1663. Kapten. Död 1722. Se Tab. 4
 • 3. Hebbla, till Äng och Sund Norrgården, båda i Sunds socken. Född. 166(3), död ogift 1737-04-27 på Äng.
 • 3. Beata, till Åby i Sunds socken. Död 1718-01-20 Utdala och begraven 1718-02-14. Gift med hovjunkaren och löjtnanten Simon Adam Möller, född 1668, död 1738.
 • 3. Carl Magnus, född 1668. Löjtnant. Död 1739. Se Tab. 26
 • 3. Märta, till Tomta i Sunds socken. Född 1670, död 1743-01-19 Holma Gift (före 1700) med kaptenen vid Östgöta kavalleriregemente Gustaf Falck, i hans 2:a gifte (g. 1:o m. Maria Holmberg) född 16(38?), död 1712
 • 3. Margareta Christina, till Graby. Döpt i Graby 1673-11-09, död i Graby 1750-05-11. Gift på Graby med fänriken Johan Rääf, född 1671, död 1744.

TAB 4

Hans Leonard, (son av Magnus, tab 3), till Bulsjö och Sundsö i Sunds socken samt Åby och Juby (Kristineberg) i Horns socken (alla i Östergötland). Född 1663-01-00. Volontär vid livgardet 1680. Fältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1683. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1684-06-10. Löjtnant 1690-03-26. Kaptenlöjtnant 1699-11-18. Sekundkapten 1700-04-30. Konfirmationsfullmakt 1702-09-15. Premiärkapten 1703-06-25. Avsked 1706-08-08. Död 1722 på Åby. Gift 1690 med Magdalena Christina von Scheiding, död 1746-03-16 och begraven 1746-04-08 i Horns kyrka, dotter av överstelöjtnanten Otto von Scheiding, och Catharina Stake.

Barn:

 • Otto Magnus, född 1692. Major. Död 1760. Se Tab. 5
 • Hans Georg, född 1693. Kapten. Död 1765. Se Tab. 8
 • Erik Leonard, född 1694. Major. Död 1750. Se Tab. 19
 • Carl Filip, född 1695-03-02, död 1695-04-17. Hans vapen uppsattes i Horns kyrka s sakristia.
 • Johan Fredrik, född 1697. Ryttmästare. Död 1748. Se Tab. 24

TAB 5

Otto Magnus, (son av Hans Leonard, tab 4), till Bulsjö och Sundsö i Sunds socken samt Alarp i Asby socken (alla i Östergötlands län). Född 1692-10-00 Åby. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1708-07-00. Underofficer vid Smålands femmänningsinfanteriregemente, 1708. Fänrik vid Upplands regemente 1709-11-05. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1711-09-18. Konfirmationsfullmakt 1712-03-08. Premiärlöjtnant 1712-09-22. Kapten 1716-08-26. Majors avsked 1722-01-26. RSO 1750-04-17. Död 1760-01-27 i Sunds socken och begraven 1760-02-19. Gift 1716-01-27 på Malma i Västra Ryds socken, Östergötlands län med Anna Catharina Bock af Näs, född tvilling 1696-08-26 på Malma, död 1767-08-20 på Forsnäs (At (Sch).) i Sunds socken, dotter av majoren Lennart Bock af Näs, och Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Margareta, född 1717-11-19 på Åby, död 1760-01-16 Sånna Gift 1736-09-26 Bulsjö
 • Magdalena Christina, född 1720-08-14 på Åby, död 1795-04-15 i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1746-06-29 på Bulsjö med majoren Vilhelm Mauritz Braun, från vilken hon blev skild, född 1710, död 1760. Gift 2:o 1762-06-27 på Sundsö med majoren och överjägmästaren i Jönköpings och Kronobergs län (Sön.) Isak Georg von Stasse, född 1734, död 1769-04-03 på Sundsö.
 • Catharina Maria, född 1722-11-29 i Sunds socken, död som barn.
 • Catharina Maria, född 1723-11-24 på Sundsö, död på Sundsö 1752-06-17 och begraven 1752-06-21. Gift 1745-11-05 på Bulsjö med jägmästaren Carl Fredrik Ruschenfelt, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1756.
 • Hans Leonard, född 1726. Överste. Död 1787. Se Tab. 6

TAB 6

Hans Leonard, (son av Otto Magnus, tab 5), till Bulsjö, Sundsö, Lövåsa, Forsnäs och Österby, alla i Sunds socken, Östergötlands län. Född 1726-06-28 på Bulsjö. Student i Uppsala 1742-09-04. Volontär vid Kronobergs regemente 1742-09-26. Sergeant 1742. Förare vid Hamiltons regemente 1742-11-26. Livdrabant 1745-04-13. Vice korpral (ryttmästare) vid drabanterna 1750-04-25. Korpral vid drabanterna 1760-06-18. Adjutant (överstelöjtnant) 1767-05-13. RSO 1767. Avsked 1768-02-04. Överstes titel. Död 1787-02-20 i Norrköping och begraven jämte sin hustru i ättens gravkor i Sunds kyrka. Gift 1759-04-19 i Sunds socken med friherrinnan Christina Charlotta von Ungern-Sternberg, född 1725-10-14 Ribbingshov, död 1799-02-20 på Forsnäs, dotter av översten, friherre Nils von Ungern-Sternberg, och hans 1:a fru grevinnan Charlotta Catharina Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Nils Magnus, till Bulsjö och Sundsö. Född 1760-01-30 i Sunds socken. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1765-07-13. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-04-25. Fältväbel 1775-05-01 och kornett vid Bohusläns dragonregemente 1776-02-28. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1781-05-30. Genom byte löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1782-10-25. Genom byte transporterad till Kalmar regemente 1785-04-20. Kapten vid Kalmar regemente, 1785-05-18. Avsked 1788-07-22. Hovjägmästare. Död ogift 1816-06-27 Lövsund och begraven i ättens gravkor i Sunds kyrka Östergötlands län.
 • Mattias Alexander, född 1762-01-30 i Sunds socken, död 1775-09-26 på Forsnäs (At (Sch).) och begraven 1775-11-03.
 • Leonard Adolf, född 1763. Major. Död 1801. Se Tab. 7
 • Carl Gabriel, född 1768-02-11 i Sunds socken, död 1775-10-22 på Forsnäs och begraven 1775-11-03 i Sunds kyrka.

TAB 7

Leonard Adolf, (son av Hans Leonard, tab 6), till Forsnäs i Sunds socken, Östergötlands län. Född 1763-04-25 i Sunds socken. Sekundadjutant vid Smålands kavalleriregemente 1777-03-19. Kornett vid Smålands kavalleriregemente, 1777-12-17. Löjtnant 1783-04-30. Ryttmästare 1787-10-17. Avsked 1794-02-28. Major i armén 1795-01-25. Död 1801-09-01 på Forsnäs. Gift 1793-02-11 på Brevik med Catharina Elisabet de la Grange, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1801-01-29 i Stockholm med sin moders kusin, generalmajoren Henrik Stierngranat, född 1770, död 1849), född 1775-08-06, Död 1838-01-05 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län, dotter av generalmajoren och landshövdingen Erik Johan de la Grange, och Elsa Maria Uggla.

Barn:

 • Maria Charlotta, till Forsnäs, Bulsjö och Sundsö. Född 1794-04-14. Stiftsjungfru. Död 1876-04-14 i Stockholm. Gift 1811-11-10 Upplanda med kammarherren, greve Johan Otto Wrangel af Sauss, född 1777, död 1847.

TAB 8

Hans Georg, (son av Hans Leonard, tab 4), till Holma i Järsnäs socken och Ryssebo i Ingatorps socken jämte 17 hemman strögods (allt i Jönköpings län). Född 1693. Volontär vid Skaraborgs regemente 1711 i mars. Rustmästare vid Skaraborgs regemente, 1711-08-01. Fänrik 1711-10-06. Konfirmationsfullmakt 1716-12-13. Löjtnant vid Upplands regemente 1718-02-24. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1718-06-16. Kaptens avsked 1721-12-22. Död 1765-05-20 och begraven 1765-05-30. Gift 1721 med friherrinnan Brita Catharina Mörner af Tuna, född 1696-09-23 på Ryssebo, död 1774-02-16 på Holma och begraven 1774-02-25, dotter av ryttmästaren, friherre Carl Mörner af Tuna, och (friherrinnan) Elisabet von Schaar.

Barn:

 • Elisabet Magdalena, född 1722-09-24 på Holma, död på Holma 1795-08-05 och begraven 1795-08-12. Gift 1753-05-01 på Holma med ryttmästaren Nils Julius Hammarberg, född 1720, död 1771.
 • Charlotta Catharina, född 1724-04-28 på Holma, död 1785-10-16 Hamnaryd. Gift 1756-12-28 på Holma med majoren Per Evert Vilhelm von Liphardt, född 1723, död 1778.
 • Carl Johan, född 1727. Major. Död 1776. Se Tab. 9
 • Hans Leonard, född 1730. Löjtnant. Död 1767. Se Tab. 10
 • Axel Otto, född 1732. Överstelöjtnant. Död 1802. Se Tab. 16.
 • Ulrik, född 1738-08-18. Student i Lund (Medd. av notarien F. Drake.). Auskultant i Göta hovrätt. Vice auditör vid Jönköpings regemente 1760 . Hovjunkare (SAB.) 1761-06-23. Död ogift 1790-06-11 på Holma och begraven 1790-06-18.

TAB 9

Carl Johan, (son av Hans Georg, tab 8), till Brunsvik i Järsnäs socken och Väboholm med Halla och Grogård i Reftele socken (båda i Jönköpings län). Född 1727-05-27 Holma Rustmästare vid Kalmar regemente 1743-12-29. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1744-08-11. Adjutant vid Jönköpings regemente 1746-09-10. Fänrik 1750-06-26. Löjtnant 1750-08-21. Placerad på Östgöta infanteriregemente 1757 i december. Kapten vid fribataljonen 1758-05-07. Placerad vid Hessensteinska regementet som kapten 1762-09-14. Majors avsked 1766-12-10. Död 1776-10-28 på Brunsvik och begraven 1776-11-08. Gift 1767-06-21 med sin farbrors hustrus systerdotter Anna Margareta Hård af Segerstad, född 1733-06-17 på Stora Segerstad i Reftele socken, död 1809-09-07 Strand, nr 17, och Benedikta Susanna Bock af Näs.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1771-06-05 på Brunsvik, död 1846-12-09 i Gränna. Gift 1792-02-04 på Brunsvik med sin kusin, ryttmästaren Lars Georg Drake af Hagelsrum, född 1765, död 1820.

TAB 10

Hans Leonard, (son av Hans Georg, tab 8), till Hårdanäs i Björkö socken, Jönköpings län och Bjurvik i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Född 1730-08-06 Holma. Volontär vid Kalmar regemente 1744-02-01. Rustmästare vid Kalmar regemente 1748-03-08. Sergeant 1749-05-29. Fänrik 1750-09-19. Löjtnant 1764-03-08. Död 1767-12-23 och begraven 1768-01-08. Gift 1754-09-10 på Hårdanäs med sin moders syssling, friherrinnan Hedvig Christina Mörner af Tuna, född 1730-03-26 på Rödjenäs i Björkö socken, död 1788-10-07 på Hårdanäs och begraven 1788-10-14 dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, och Anna Helena von Drenteln.

Barn:

 • Hans Gustaf, född 1755-08-11 på Hårdanäs, död 1767-03-13 Torestorp och begraven 1767-03-20.
 • Anna Catharina, född 1756-10-05 på Hårdanäs, död ogift 1833-04-20 i Skänninge.
 • Carl Otto, född 1757-12-13 på Hårdanäs, död på Hårdanäs 1759-08-09.
 • Lovisa Eleonora, född 1760-02-25 på Hårdanäs, död ogift 1819-05-02 i Eksjö.
 • Beata Magdalena, född 1761-06-16 på Hårdanäs, död 1824. Gift 1791-03-0 Ånga med löjtnanten Carl Christoffer Klöfverfelt, född 1771.
 • Vilhelm Georg, född 1762-09-20 på Hårdanäs, död på Hårdanäs 1762-12-25.
 • Leonard Fredrik, född 1764. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 11
 • Axel Ulrik, född 1765-11-27 på Hårdanäs, död på Hårdanäs 1766-03-10 och begraven 1766-03-15.

TAB 11

Leonard Fredrik, (son av Hans Leonard, tab 10), född 1764-10-25 Hårdanäs. Antagen i krigstjänst 1776. Stabsfänrik vid Jönköpings regemente 1786-09-20. Sekundadjutant vid Jönköpings regemente 1789-11-21. Premiäradjutant 1792. Löjtnant i regementet 1795-06-12. Genom byte löjtnant vid drottningens livregemente 1802-03-24. Avsked 1802-03-24. Död 1827-01-15 på Dalen i Habo socken, Skaraborgs län. Han bevistade kriget i Finland 1788 –1790. Gift 1805-09-19 Bodanäs med Gustava Charlotta Fredrika Printzensköld, född 1773-10-19 på Bodanäs i Sandsjö sn, död 1870-02-25 i Jönköping, dotter av ryttmästaren Axel Fredrik Printzensköld, och Maria Elisabet Norberg.

Barn:

 • Hampus Axel Gustaf, född 1806. Kanslist och vice häradshövding. Död 1860. Se Tab. 12.
 • Hedvig Maria Christina (Hedda), född 1810-05-21 på Dalen. Stiftsjungfru. Död ogift 1895-08-01 i Jönköping.
 • Matilda Johanna Charlotta, född 1813-08-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1856-11-24 i Jönköping.
 • Eva Lovisa, född 1816-06-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-03-01 i Jönköping.

TAB 12

Hampus Axel Gustaf, (son av Leonard Fredrik, tab 11), född 1806-08-03 Dalen. Student i Uppsala 1823-02-14. Examen till rättegångsverken 1827. Vice häradshövding. Kanslist i Göta Hovrätt 1845-10-13. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i Jönköpings och Hallands län. Död 1860-03-18 på Drahereds gästgivargård Hallands län under en inspektionsresa såsom överkontrollör. Gift 1836-07-05 på Stora Hallebo i Trökörna socken, Skaraborgs län med sin kusin Eva Fredrika Printzensköld, född 1809-04-06, död 1862-03-17 i Jönköping, dotter av majoren Axel Johan Printzensköld, och Eva Magdalena Queckfeldt.

Barn:

 • Vendela Eva Gustava, född 1837-04-15 Tolarp. Stiftsjungfru. Död 1928-11-26 i Vimmerby och begraven i Jönköping. Gift 1865-05-23 i Jönköping med sin kusin, borgmästaren Axel Printzensköld, född 1828, död 1885.
 • Augusta Johanna Maria, född 1839-05-02 på Tolarp, död 1880-01-09 i Stockholm. Gift 1869-11-08 i Malmö med kamreraren vid svenska köpmansbyrån Fredrik Reuterdahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1882-08-02 i Ljungby köping med Sofia Georgina Hedvig Amalia Påhlman, född 1846-05-20 i Växjö, död 1905-07-22 i Stockholm, dotter av kaptenen Otto Adam Påhlman, och Maria Charlotta Wetterström), född 1835-09-07 i Malmö, död 1903-01-01 i Stockholm.
 • Abela Hedvig Charlotta, född 1841-09-02 på Yxenhaga i Rogberga socken, Jönköpings län, död ogift 1917-07-23 i Nässjö och gravsatt i Jönköping, Gränna landsförs,.
 • Axel Fredrik, född 1843-09-01 på Yxenhaga, död 1864-07-28 i Stockholm.
 • John Carl Viktor, född 1845. Apotekare. Död 1902. Se Tab. 13.
 • Gustaf Leonard, född 1847-06-28, död 1853-12-22 i Jönköping.
 • Eufrosyne Carolina, född 1850-03-11, död 1852-02-15 i Jönköping.

TAB 13

John Carl Viktor, (son av Hampus Axel Gustaf, tab 12), född 1845-07-03 Yxenhaga. Farm. Stud. examen i Motala 1866-04-26. Inskrevs vid farmaceutiska institutet i Stockholm 1870. Apotekareexamen 1872-05-31. Laborant å apoteket Lejonet i Göteborg 1872-07-01–1873-06-20. Köpte och erhöll privilegium å apoteket i Sigtuna 1873-08-01. Sålde nämnda apotek 1874-07-27. Köpte och erhöll privilegium å apoteket i Nora 1874-09-18. Död 1902-06-21 i Nora och gravsatt i Jönköping. Gift 1873-09-07 i Filipstad med Sofia Christina Ringström, född 1843-12-01 i Filipstad ]], död 1935-04-04 i Filipstad och där begraven (minb. nr 20), dotter av apotekaren i Filipstad Elias Robert Ringström och Helena Vilhelmina Engelbrecht.

Barn:

 • Anna Eva Vilhelmina, född 1874-07-01 i Sigtuna, död 1942-05-15 i Filipstad (db nr 37). Kontorist i Filipstad.
 • Bror Robert Hampus, född 1875. Dekorationsmålare. Se Tab. 14.
 • Gustaf, född 1877, död 1939. Leg. Apotekare. Se Tab. 15
 • Carl Magnus, född 1878-08-06 i Nora, död 1930-04-05 i Karlshamns förs. Bokhandelsbiträde först i Nyköping och sedan i Trollhättan. Bryggerielev i Stockholm 1898–1900. Praktiserade i Tyskland, Frankrike och Belgien 1900–1905. Genomgick bryggareskola i München. Bryggmästare hos Karlshamns bryggeriaktiebolag 1909. Gift 1912-05-15 i Karlshamn med Anna Sofia Lucia Carlberg, född 1878-06-05 i Kristianstad, död 1921-06-18 i Karlshamn, dotter av kassören Johan David Carlberg och Helene Ohlsson.

TAB 14

Bror Robert Hampus, (son av John Carl Viktor, tab 13), född 1875-08-03 i Nora. Elev vid tekniska skolan i Stockholm och vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm 1899–1902. Studier i London 1908– 1910. Dekorationsmålare i Örebro sedan 1910. Gift 1913-05-10 i Örebro norra förs, med Elsa Maria Elfström, född 1892-03-25 vid Latorp i Tysslinge socken, Örebro län, dotter av lantbrukaren Per August Elfström och Ida Andersson.

Barn:

 • Marianne (Maire-Ann), född 1914-07-26 i Örebro södra förs.
 • Ulla, född 1916-03-16 i Örebro södra förs.
 • Göran Hampus, född 1918-04-23 i Örebro.

TAB 15

Gustaf, (son av John Carl Viktor, tab 13), född 1877-01-09 i Nora. Mogenhetsexamen i Örebro 1895-06-11. Elev på apoteket i Nora 1895. Farm. stud. examen 1899-01-17. Apotekareexamen 1907-05-28. Tjänstgjorde å apoteket Biet i Göteborg 1907-06-01–1908-08-31. Tillförordnad föreståndare för apoteket i Kinna 1908-09-011909-03-14. Tjänstgjorde å apoteket Kronan i Göteborg 1909-03-15–1910-12-15, å apoteket i Varberg 1910-12-16–1916-04-30 och i Nässjö sedan 1916-05-01. Inneh. apoteket Lejonet i Hälsingborg och filialapoteket i Råå. Död 1939-11-23 i Hälsingborg (Maria förs, Hälsingborg db nr 329). Gift 1909-07-16 i Göteborg (Vänersborgs förs, vb) med Hedvig Christina (Stina) Bäckgren, född 1878-03-23 i Askersund. Farm. stud.-examen 1900-05-18. Dotter av bruksägaren Carl Bäckgren och Ida Augusta Christiernsson.

Barn:

 • Anna-Stina, född 1910-10-06 i Göteborgs domk. förs. Gift 1938-10-02 i Hälsingborg med farm. kandidat Thure Nils Magnus Bondesson, född 1910-07-04 i Malm. Apotekare.
 • Martha Margaretha (Märta) , född 1913-07-27 i Varbergs förs, död 1916-07-24 i Hammerdals socken, Jämtlands län och begraven i Nässjö enl. pastor i Nässjö.
 • Carl Bror-Gustaf Hand, född 1918-07-04 i Nässjö. Ingenjör.

TAB 16

Axel Otto, (son av Hans Georg, tab 8), född 1732-06-17 Holma. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1747-11-03. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1749-03-22. Kornett 1750-09-19. Löjtnant 1758-09-11. Ryttmästare 1762-03-09. RSO 1767-11-03. Major 1774-10-17. Överstelöjtnant i armén 1777 . Avsked 1777-12-17. Död 1802-05-27 i Eksjö. Han deltog med utmärkelse i pommerska kriget 1757– 1760 och blev i affären vid Taschenberg svårt sårad samt tången av preussarne. Gift 1764-02-10 Virbo med Regina Eleonora Hammarskjöld, född där 1742-10-04, död 1799-06-15 i Eksjö, dotter av majoren Lars Hammarskjöld, och hans 2:a fru Anna Regina Rothlieb.

Barn:

 • Lars Georg, född 1765. Ryttmästare. Död 1820. Se Tab. 17
 • Carl Axel, född 1766-09-12, död 1770-05-15 på Ryssebo i Ingatorps socken, Jönköpings län.
 • Leonard Ulrik, född 1767-09-12 och död 1768-01-08 på Ryssebo.
 • Fredrik Gustaf, född 1768-11-03 och död 1770-01-31 på Ryssebo.
 • Anna Catharina, född 1770-03-10 och död 1773-07-31 på Ryssebo.
 • Gustaf, född 1772-09-19 och död 1773-08-07 på Ryssebo.
 • Beata Lovisa, född 1773-11-19 på Ryssebo, död 1830-01-10. Gift 1797-10-17 i Eksjö med kamreraren i rikets ständers bank, tit. Kammarrättsrådet, RNO, RVO Carl Christoffer Munthe, född 1772-08-12 i Eksjö, död 1839-10-09 i Stockholm.
 • Otto Magnus, till Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län. Född 1775-10-16 på Ryssebo. Antagen i krigstjänst 1780. Stabsfänrik vid Jönköpings regemente 1782-12-20. Premiäradjutant vid Jönköpings regemente 1786-12-14. Fänrik 1795-12-20. Stabslöjtnant 1802-02-04. Kapten 1808-05-13. Major i armén 1813-12-15. 3. Major i regementet 1816-09-24. 2. Major 1817-07-29. GMtf 1818 . RSO 1815-03-12. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. Avsked 1825-11-11. Död 1844-08-06 i Eksjö. Han deltog i finska kriget 1808–1809, i fälttåget i Tyskland mot Napoleon 1813–1814 samt norska fälttåget 1814. Gift 1823-09-15 i Habo socken, Skaraborgs län med sin sysslings svägerska Maria Philippina Emilia Printzensköld, född 1797-06-26 Bo, död 1844-03-12 Sälleryd
 • Erik Leonard, född tvilling 1777-12-26 på Uplanda skattegård i Vetlanda socken, Jönköpings län. Förare vid Kalmar regemente 1783. Rustmästare med rotelön 1783-11-10. Fänrik vid Kalmar regemente 1793-02-01 fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1798-08-10. Avsked 1798-08-13. Student vid Lunds universitet 1798-10-18. Tjänstgjorde en tid i rikets ständers bank (Sön.). Lämnade landet. Död utrikes. (Sön.)
 • Catharina Charlotta, född tvilling 1777-12-26 på Upplanda skattegård, död 1854-12-20 på Anneberg (i Bredaryds socken, Jönköpings län?). Gift 1810-11-23 Vik med löjtnanten Josua Bråkenhielm, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1771, död 1841.

TAB 17

Lars Georg, (son av Axel Otto, tab 16), född 1765-05-09. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1777-12-17. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1786-03-20. RSO 1790-07-22. Ryttmästare 1794-01-05. Avsked 1796-07-18. Död 1820-01-06 på Knutstorp i Flisby socken, Jönköpings län. Deltog i finska kriget 1788–1790. Gift 1792-02-04 Brunsvik med sin kusin Johanna Catharina Drake af Hagelsrum, född 1771-06-05 på Brunsvik, död 1846-12-09 i Gränna, dotter av majoren Carl Johan Drake af Hagelsrum och Anna Margareta Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Axel, född 1792-03-11 på Brunsvik, död på Brunsvik 1793-08-30.
 • Hans Leonard, född 1793-04-10 på Brunsvik, död på Brunsvik 1793-08-29.
 • Regina Elisabet, född 1795-04-16 på Brunsvik, död ogift 1881-03-21 Berghem s socken, Jönköpings län.
 • Hans (Hampus) Leonard, född 1796. Possessionat. Död 1868. Se Tab. 18.
 • Beata Gustava Charlotta, född 1798-06-26 på Brunsvik, död 1845-11-02 Nygård. Gift 1825 med kaptenen vid Skaraborgs regemente, RSO Axel Christoffer Jungmarker, född 1795-10-29 död 1872-05-10 på Mitandersfors bruk i Bogens kapellförs, Värmlands län.

TAB 18

Hans (Hampus) Leonard, (son av Lars Georg, tab 17), född 1796-07-11 på Brunsvik. Possessionat. Kadett vid Karlberg 1812-05-31. Avgången från krigsakademien 1814-12-13. Sergeant vid Kalmar regemente 1815-04-24. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1823-05-23. Avsked 1848-03-17. Död 1868-05-01 på sin gård Föreda i Vetlanda socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1822-11-29 i Rumskulla prästgård, Kalmar län med Catharina Margareta Duvær, född på Rumskulla prästgård, Kalmar län 1798-11-08, död 1829-05-09 Skyttla, dotter av kyrkoherden i Rumskulla och Hessleby förss pastorat av Linköpings stift Lars Gabriel Duvær och Charlotta Juliana Meurling. Gift 2:o 1830-02-21 på Skyttla med Johanna Zetterstedt, född 1788-02-26 död 1863-09-08 på Föreda, dotter av komministern i Västra Ryd och Svinhults förs av Linköpings stift Anders Lorentz Zetterstedt och Christina Catharina Duvær.

Barn:

 • 1. Carl August, född 1823-08-24 på Skyttla. Apotekselev. Död 1845-04-12.
 • 1. Eleonora Catharina, född 1825-08-24, död 1843-06-02.
 • 1. Axel Otto, född 1828-04-02 och död 1829-02-08 på Skyttla.
 • 2. Emilie Vilhelmina, född 1831-04-19 på Skyttla, död 1909-09-28 i Vetlanda. Gift 1850 Enkarp med apotekaren Johan Bernhard Lindberg, född 1818-12-09 i Jönköping, död 1909-06-25 i Vetlanda [Ba].

[Meurl s21]

TAB 19

Erik Leonard, (son av Hans Leonard, tab 4), till Åby i Horns socken, Östergötlans län och Holma i Torpa socken, Östergötlands län. Född 1694. Volontär vid Upplands regemente 1711-02-00. Rustmästare vid Upplands regemente, 1711-04-01. Förare 1711-09-00. Sergeant 1712. Fänrik 1716-08-16. Konfirmationsfullmakt 1716-12-26. Sekundlöjtnant 1718-02-24. Premiärlöjtnant 1719-05-02. Kaptens karaktär 1724-02-18. Avsked 1732-12-15. Majors karaktär 1734-02-14. Död 1750-09-11 på Holma. Gift 1:o 1733-08-07 Föllingsö med Hedvig Rebecka von Goltz, född 1712, död 1745-05-05 på Holma och begraven 1745-06-11, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Goltz, naturaliserad von Goltz, och Maria Christina Örnflycht. Gift 2:o 1747-09-06 på Forsnäs i Sunds socken, Östergötlands län med Ebba Lilliestielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1756 med löjtnanten Jakob Johan Braun, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1778), född 1723-05-12 Laggarp, död 1794-12-25, dotter av kaptenen Lennart Lilliestielke, och Anna Magdalena Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Leonard Fredrik, född 1734. Kapten. Död 1806. Se Tab. 20
 • 1. Magdalena Christina, född 1735-09-23 på Holma, död på Holma 1808-08-14. Gift 1755-09-05 på Holma med fänriken vid Östgöta infanteriregemente Per Daniel Dandenell, född 1730-04-25 i Bjälbo socken, Östergötlands län, död 1797-05-05 på sin gård Holma.
 • 1. Erik Vilhelm, född 1736-09-22 på Holma. Student i Uppsala 1751-09-20. Volontär vid livgardet 1751 och vid Jönköpings regemente 1755. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1757-05-18. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1759-06-09. Avsked 1759-07-09. Löjtnant vid Cronhielmska regementet 1760-05-28. Död ogift 1762-01-05 i Pommern.
 • 1. Eva Catharina, född 1738-02-07 på Holma, död 1798-01-30 i Späckemåla i Misterhults socken, Kalmar län och begraven 1798-02-04. Gift 1755-05-18 med adjutanten Axel Christoffer von Gardemein, född 1727.

TAB 20

Leonard Fredrik, (son av Erik Leonard, tab 19), till Åby i Horns socken, Östergötlands län och Föllingsö i Kisa socken, Östergötlands län. Född 1734-07-24 Holma. Student i Uppsala 1751-09-20 förare vid Cronhielmska regementet 1753-10-16. Fänrik vid Cronhielmska regementet 1754-12-30. Löjtnant vid överste Björnbergs regemente 1762-09-13 och vid Hessensteinska regementet 1767-12-18. Kaptens avsked 1770-11-22. Död 1806-10-16 på Föllingsö. Gift 1773-03-12 Hovby med Emerentia Elisabet Stockenström, född 1750-08-11, död 1829-07-15 i Stockholm, dotter av kammarrådet Paul Stockenström och Helena Catharina Enander samt brorsdotter till hovrättsrådet Lars Stockenström, adlad von Stockenström, och riksrådet Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1774-02-13 på Föllingsö, död på Föllingsö 1782-11-26.
 • Erik Leonard, född 1775-11-26, död 1776-01-19 på Föllingsö.
 • Helena Fredrika, född 1777-04-17 på Föllingsö, död 1842-11-07 i Linköping. Gift 1826-01-22 på Föllingsö med kaptenen Gustaf Carlheim-Gyllensköld, född 1774, död 1829.
 • Emerentia Sofia, född 1778-08-23 på Föllingsö, död ogift 1868-01-10 på sin egendom Kamarp i Sunds socken, Östergötlands län.
 • Fredrik Leonard, född 1781-06-06 på Föllingsö. Fänrik vid värvade bataljonen av livregementsbrigadens lätta infanteri 1795-06-10. Officersexamen. (At (Sch).) 1799-10-01. Stabsfänrik vid finska gardesregementet (At (Sch).) 1803-07-05. Genom byte fänrik vid Åbo läns kavalleriregemente 1804-10-09. Löjtnants avsked 1805-07-22. Död ogift 1856-04-07 i Eksjö.
 • Erik, född 1788 på Föllingsö. Professor. Död 1870. Se Tab. 21.

TAB 21

Erik, (son av Leonard Fredrik, tab 20), född 1788-01-08 på Föllingsö. Student i Uppsala 1804. Kansliexamen. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. LMA 1819. Lärare i musikens teori vid musikaliska akademien med titel af professor 1830. Tillika akademiens sekreterare och bibliotekarie samt inspektor för undervisningen 1841-01-30. RVO 1852-04-28. Avsked 1861. Död 1870-06-09 i Stockholm. Han var en framstående musikteoretiker och kompositör samt en av Sveriges flitigaste läroboksförfattare på musikens område. Upptecknade en mängd av de melodier, som finnas införda i Arvidssons »Svenska fornsånger», och redigerade musiken till Bellmans skrifter. Ägde Föllingsö till 1825 samt Billsjö och Kamarp i Sunds socken. Gift 1820-10-25 i Viby socken (?), Östergötlands län med Elisabet Catharina Printzensköld, född 1794-01-13 Bo, död 1839-06-17, dotter av kaptenen Carl Fredrik Printzensköld, och hans 1:a fru Catharina Gustava Silfversparre.

Barn:

 • Fredrik Amadeus, född 1821. Kapten. Död 1898. Se Tab. 22
 • Arvid Erik Elis, född 1822-11-11 på Föllingsö. Student i Uppsala 1843. Kansliexamen. 1847. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1848. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1848. Tillförordnad protokollssekreterare i ecklesiastikdepartementet. Riddarhuskanslist 1852. Kanslist och notarie hos ridderskapet och adeln vid riksdagarna 1856–1858, 1859–1860 och 1862–1863. Tillförordnad kopist i ecklesiastikdepartementet 1858. Förordnad till biträde hos byråchefen för den högre undervisningen 1858-03-20. Död ogift 1863-04-22 i Stockholm.
 • Olof Petrus Wolfgang, född 1824-04-24 på Föllingsö. Extra ordinarie kontorsskrivare i generalpoststyrelsen. Kostymordonnatör vid kungliga teatern. Död ogift 1863-06-08 i Stockholm.
 • Maria Elisabet Vilhelmina, född 1826-05-09 i Stockholm, död 1861-11-01 Tunarp. Gift 1860-09-24 i Stockholm med sin kusin, kammarherren Carl Vilhelm Mauritz Printzensköld, född 1824 död 1863.
 • Anna Catharina Emerentia, född 1828-11-16 i Stockholm, död i Stockholm ogift 1860-10-03.
 • Carl Leonard Sebastian, född 1831-01-30 i Stockholm, död i Stockholm 1836-02-09.

TAB 22

Fredrik Amadeus, (son av Erik, tab 21), född 1821-08-23 Föllingsö. Sergeant vid livbeväringsregementet 1839-11-18. Officersexamen 1846-03-08. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1847-07-09. Ledamot av allmänna besvärs och ekonomiutskottet under riksdagen 1848 och ledamot av riddarhusutskottet under två riksdagar på 1850-talet, tjänstgjorde vid topografiska kåren 1850–1858. Löjtnant 1858-03-02. Kapten 1862-02-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1868-05-20. RSO 1871-05-27. Död 1898-08-05 i Mjölby och begraven på Sunds kyrkogård. Gift 1858-08-23 Tunarp med sin kusin Ebba Catharina Magdalena Vilhelmina Printzensköld, född 1827-07-01 i Eksjö, död 1906-08-31 i Stockholm och begraven i mannens grav å Sunds kyrkogård, dotter av översten Carl Fredrik Printzensköld, och Gustava Vilhelmina von Krusenstierna.

Barn:

 • Carl Erik, född 1861. Advokat. Död 1902. Se Tab. 23
 • Olof Arvid Fredrik, född 1863-04-10 Dagstorp. Kapten i nordamerikanska handelsflottan. Deserterade såsom sjöman fr. ett fartyg i Boston 1886-04-20.

TAB 23

Carl Erik, (son av Fredrik Amadeus, tab 22), född 1861-09-30 Dagstorp. Student vid Lunds universitet 1881-09-13. Examen till rättegångsverken 1885-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1886 i februari. Advokat i Umeå 1892. Död i Umeå 1902-04-15. Gift 1897-10-12 i Stockholm med Maria Charlotta Hedberg, född 1872-10-24 i Härnösand, död 1934-10-31 i Stockholm (Stängnäs db nr 35), dotter av Magnus Hedberg och Beata Elisabet Jonsson.

Barn:

 • Fredrik Carl-Erik, född 1898-12-17 i Umeå, Västerbottens län. Se Tab. 23A
 • Sigrid Eriksdotter, född 1901-12-08 i Umeå landsförs, Västerbottens län. Anställd hos försäkringsaktiebolag Skandia i Stockholm. Gift 1929-06-20 i Strängnäs med kaptenen Uno Broms från vilken hon blev skild 1936-06-27 i hans 2:a gifte, född 1888-07-21 i Vimmerby förs, Kalmar län.

TAB 23A

Fredrik Karl-Erik, född 1898-12-17 i Umeå, Västerbottens län. Studentexamen i Strängnäs 1919-05-21. Officersaspirant vid Södermanlands regemente 1920-08-09. Elev vid krigsskolan 1920. Utexaminerad 1921-12-17. Fänrik vid regementet 1921-12-31. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1923-12-31. Internationellt flygcertifikat 1924-07-16. Fältflygare 1925-03-00. Kapten i regementet 1936-12-11. Förordnad till kapten vid regementet 1938-10-01. Kapten vid regementet 1939-06-22. Major vid Pansartrupperna 1942-10-01. Gift 1929 apr. 22 i Strängnäs domk.förs (vb) med Katarina Margareta Juliana (Karin) Grenander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sandberg), född 1894-07-10 i Sthlm, Hedvig Eleonora förs PrRKM. ÖRKHt. Dotter av löjtnanten Ernst Kristoffer Grenander och Maria Åvall.

Barn:

 • Jan Erik Gustaf Alfred, född 1930-02-23 i Strängnäs.
 • Ulla Katarina Maria, född 1931-11-20 i Örebro
 • Ernst Erik Ulf, född 1934-03-05 i Strängnäs stadsförs
 • Erik Alfred, född 1940-02-21 i Strängnäs

[AdKal:1986]

TAB 24

Johan Fredrik, (son av Hans Leonard, tab 4), till Lövåsa i Sunds socken, Östergötlands län. Född 1697 i Horns socken, Östergötlands län. Student i Lund 1727 (Sön.) Sergeant vid Östgöta infanteriregemente. Livdrabant 1733-10-02. Vice korpral (ryttmästare) vid livdrabanterna 1735 (Medd. av notarien F. Drake.). Död 1748-06-28. Gift 1735-08-19 i Gårdveda socken, Kalmar län med Brita Maria Drangel, född 1717, död 1771-06-22 på sin gård Bäckeby i Gårdveda socken, dotter av kronobefallningsmannen Johan Daniel Drangel och hans 3:e fru Anna Brita Schildt.

Barn:

 • Carl Leonard, född 1736. Ryttmästare. Död 1775. Se Tab. 25
 • Lars Johan, till Väsby i Horns socken. Född 1737-12-10 på Bäckeby. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1748. Student i Uppsala 1751-09-20. Underofficer 1751. Volontär vid regementet Royal Suédois 1757. Löjtnant vid regementet Royal Pologne 1757-11-20. Löjtnant i armén 1759-04-09. Löjtnant vid Österbottens regemente 1762-05-26. Stabskapten 1762-12-14. Kapten vid Dalregementet 1765-05-08. RSO 1772-05-28. Avsked med majors n. h. o. v. 1776-08-12. Död 1791-11-01 på Väsby. Gift 1774-03-03 i Vimmerby socken med sin kusin Sara Brita Drangel, död 1823-08-15 på Väsby, dotter av vice häradshövdingen Christoffer Drangel och Juliana Lenaea.

TAB 25

Carl Leonard, (son av Johan Fredrik, tab 24), född 1736-06-07 Bäckeby. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1747-01-01. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1750 . Student i Uppsala 1751-09-20. Avsked från Östgöta infanteriregemente 1752-04-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1752-06-09. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1757-09-01. Löjtnant vid Gula husarregementet 1758-07-04. Ryttmästares avsked 1762-06-20. RSO 1770-04-28. Död 1775-10-04. Han blev 14 dagar efter sin död utnämnd till major. Gift 1762 med sin kusins mans brorsdotter Anna Eleonora Braun, född 1746-03-12 på Stora Flarka i Horns socken, Östergötlands län, död 1814-05-21 på Örjestorp i Lommaryds socken, Jönköpings län, dotter av löjtnanten Jakob Johan Braun, och hans 1:a fru Vendela Christina Mörner.

Barn:

 • Fredrik Jakob, döpt 1763-07-20 Hishult, död på Hishult 1763-08-06.
 • Fredrika Christina, född 1765, död 1806-12-15 i Västervik. Gift 1784-10-14 på Stora Flarka med kaptenen vid Västerbottens regemente Axel Ernst Widinghoff, född 1755-11-22, död före hustrun.
 • Johan Carl Braun, född 1766-08-16, död som barn.
 • Brita Maria, född 1767-11-01, död 1768-06-20.
 • Hampus Leonard, född (Medd. av Notarien F. Drake.) 1769-03-12. Volontär vid Dalregementet 1775 i april. Volontär vid artilleriregementet i Stockholm 1780. Konstapel vid artilleriregementet i Stockholm 1781. Sergeant 1783-08-15. Page vid hovet 1785–1787. Undergick artilleriexamen 1785-11-07 och 1787-07-03. Styckjunkare 1787-07-03 och bataljonsadjutant 1788-02-01. Avgick 1788-06-24 med artilleriet till Finland och deltog bl. a. i attacken vid Fredrikshamn. Underlöjtnant vid von Essens artillerikompani i Helsingfors 1788-09-13. Vaktmästare vid Zelowska hästjägarekåren 1789-04-20. Fänrik vid storamiralens regemente 1789-05-15. 1. regementsadjutant vid storamiralens regemente, 1789-05-15. Bevistade 1789–1790 kriget på örlogsflottan under storamiralens befäl. Kommenderad till tjänstgöring på Sveaborg efter reträtten från Viborg 1790. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1790. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1791-01-03. Avsked 1792-12-30 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Återinträdde i tjänst såsom löjtnant vid Upplands lantvärnsbrigad 1808-02-23. Deltog i finska kriget 1808 och blev svårt sårad i striden vid Ala-Lemo 1808-06-19–1808-06-20. GMtf 1809-01-00. Kapten i armén 1809-06-23. »Placerad löjtnant» vid före detta adelsfaneregementet. Transporterad till 1. löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-12. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Avsked 1813-07-13. Död 1818-11-28 i Stockholm. Gift i Stockholm 1:o 1789-05-14 med Catharina Sofia Swab, från vilken han 1791-03-31 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med skomakaren N. N. Sundström) (SRB.), född 1771, dotter av (SRB.) mästerkocken vid hovet Carl Fredrik Swab och hans 1:a hustru Helena Catharina Grentzelius. Gift 2:o 1791-07-05 med Petronella Vilhelmina Cuninghame i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776-03-28 i Stockholm med amiralitetskaptenen Adolf Hedengrahn), född 1761, död 1820-05-06 i Stockholm, dotter av hovsekreteraren Tomas Alexandersson Cuninghame (brorson till Tomas Cuninghame, adlad Cuninghame, nr 1898) och Anna Margareta Brandt.
 • Ebba Eleonora, född 1773, död 1832-10-15 på Örjestorp. Gift 1793-11-01 Runnahult med löjtnanten vid Jönköpings regemente Lorentz Leopold von Johnstone, född 1757-06-21 i Askeryds socken, Jönköpings län, död 1809-04-01 i Lommaryds socken, Jönköpings län.

TAB 26

Carl Magnus, (son av Magnus, tab 3), till Fostorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län och Svarttorp i Regna socken, Östergötlands län. Född 1668-03-04 Graby. Volontär vid livgardet hösten 1686. Musketerare vid livgardet 1686-09-11. Pikenerare 1686-11-00. Avsked från gardet 1687-12-09. Fänrik vid Erskines regemente i holländsk tjänst hösten 1687. Svårt sårad i slaget vid Fleurus 1690-07-01 och fången av fransmännen. Gick i fransk tjänst såsom kadett vid regementet Royal Alsace 1690-10-00. Fänrik vid regementet Royal Alsace 1691-02-10. Löjtnant 1696-01-24. Avsked ur fransk tjänst 1696-04-14 och återvände till Sverige där han sedan levde i ro på sina egendomar. Död 1739 på Svarttorp och begraven 1739-06-04 i Regna kyrka. Under sin franska tjänstgöring deltog han under det pågående kriget mot Spanien och Savoyen i ett tjugutal fältslag och belägringar, bl a erövringarna av Nizza, Palamos och Gerona. Han har efterlämnat en intressant dagbok, förvarad på Skalltorp, med skildring av sina krigarminnen, av vilken utdrag meddelats i Hist. Tidskrift för år 1901. Gift 1711-08-01 på Svarttorp med Gunilla de Montgomery, född 1687, död 1762-07-16 på Svarttorp, dotter av överstelöjtnanten, David Christoffer de Montgomery och Emerentia Rosenstråle, samt faster till herrarna Montgomery, som blevo naturaliserade och adopterade svenska adelsmän. Till deras bröllop diktade Johan Runius sitt i litteraturhistorien berömda kväde »En ny visa på en gammal ton ». (Medd. av notarien F. Drake.)

Barn:

 • Magnus Christoffer, född 1712. Fänrik. Död 1774. Se Tab. 27
 • Hedvig Eleonora, född 1714-04-05 på Fostorp, död ogift 1768-01-15 Broby
 • Carl Fredrik, född 1715. Sergeant. Död 1778. Se Tab. 37
 • Margareta Hebbla, född 1717-03-14 på Svarttorp, död på Svarttorp 1718-01-31 och begraven i Regna kyrka
 • Charlotta Sofia, till Östorp i Regna socken. Född 1721-09-09 på Svarttorp, död 1787-05-13 Vittorp Gift 1:o 1768-12-28 på Östorp med sin tjänare Johan Olofsson. Gift 2:o med sergeanten Johan Renstedt, född 1746, död 1804-12-09 på Vittorp.
 • Christina, född 1723-11-10 på Svarttorp, död 1781-08-12 Brunsvik och begraven 1781-09-03 på Barkeryds kyrkogård. Gift 1771-04-30 Fiskeby med kungliga sekreteraren (friherre) Emanuel Viktor Ehrenstrahl, född 1746, död 1778.

TAB 27

Magnus Christoffer (son av Carl Magnus, tab 26), till Påttorp i Regna socken, Östergötlands län och Sya i Sya socken, Östergötlands län. Född 1712-08-07 Fostorp. Fänrik. Levde sedan utan tjänst på sina egendomar. Död 1774-12-11 på Sya och begraven 1774-12-29. Gift 1740-12-28 med Margareta Larsdotter Berg, född 1713 Svarttorp Ljunga i Veta socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Margareta, född 174(1). Gift 1:o 1769-11-10 med organisten i Grebo socken, Östergötlands län, Jan Peter Törnbom i hans 2:a gifte, född 1718, död 1785-07-29. Gift 2:o med fabriksidkaren i Linköping N. N. Bergman.
 • Axel Henrik, född 1743-07-19 på Påttorp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1762-02-08. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1764-06-04. Stabsfänrik 1773-08-12. Fänrik 1779-11-16. Löjtnant 1789-08-20. Kapten vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1795-04-13. Död 1797-09-07 Kolstad. Deltog i finska kriget 1788–1790. Gift på Kolstad 1797-02-21 med Juliana Catharina Teuchler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781 med ekonomikamreraren Olof Rundberg i hans 2:a gifte, född 1744-12-25, död 1793-06-28 på Kolstad. Gift 3:o 1799-08-20 med fänriken vid Västerbottens regemente Israel Trolle, född 1765-06-24), född 1753.
 • Eleonora Charlotta, född 1745-03-25 på Påttorp, död på Påttorp 1747 och begraven 1747-04-26.
 • Eleonora Charlotta, född 1747-04-23 på Påttorp. Gift 1777-09-06 med hemmansägaren Lars Nilsson på St. Ljunga.
 • Gunilla Christina, född 1749-02-17 på Påttorp. Levde ännu 1781. Död ogift.
 • Lage Christian, född 1750-11-30 Sågen Förvaltade under flera år Skalltorps säteri i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Ägde från omkring 1807 Ön i Ludgo socken, Södermanlands län, vilket han försålde och bosatte sig i Nyköping. Död ogift i Nyköping 1830-01-18.
 • Knut, född 1754-01-08 på Påttorp, död 1754-03-04.
 • Adolf, född 1755. Lantbrukare. Död 1799. Se Tab. 28

TAB 28

Adolf, (son av Magnus Christoffer, tab 27), född 1755-10-16 Påttorp. Arrenderade Tyllinge garveri i Dalhems socken, Kalmar län 1785–1790, sedan lantbrukare. Arrenderade från omkring 1793 Hyppingstorp i Östra Tollstads socken, Östergötlands län. Död där 1799-03-31. Gift 1785-06-19 Hökfors med Maria Helena Norling, född 1767-03-14, död 1846-03-27 på Sillsjö säteri i Skedevi socken, Östergötlands län, och begraven på Skedevi kyrkogård, dotter av garveriidkaren Georg Norling och Anna Catharina Forsman.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1786. Underlöjtnant. Död 1856. Se Tab. 29
 • Gustava, född 1789-02-18 i Dalhems socken, död ogift 1865-02-21 på sin egendom Hagbylund i Skedevi socken.
 • Adolf Magnus, född 1791-06-06 på Hökfors, död 1796-07-29 på Hyppingstorp.
 • Christian Henrik, född 1794-04-18 på Hyppingstorp. Volontär vid livgrenadjärregementet. Avsked efter uppnådd grad av sergeant. Sedermera fabriksidkare i Norrköping. Död ogift 1867-02-06 på Hagbylund.
 • Christina Margareta, född 1797-02-16 på Hyppingstorp, död ogift 1862-09-10 på Hagbylund.

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Adolf, tab 28), född 1786-08-20 i Dalhems socken, Kalmar län. Volontär vid livgrenadjärregementet 1801-08-29. Rustmästare vid livgrenadjärregementet, 1801-10-01. Fanjunkare. Avsked 1816-04-13. Därefter privatsekreterare hos greve Carl Henrik Anckarsvärd till omkring 1832. Underlöjtnants n. h. o. v. 1842-06-11. Förestod under åtskilliga år Västra Vingåkers sparbank. CXIV J:smed. 1855. Död 1856-08-29 på Övre Vannala i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, vilken egendom han arrenderade sedan 1833. Han bevistade pommerska kriget från 1805, blev fången av fransmännen vid Lubeck 1806-11-07, frigiven 1809-09-23, deltog i norska fälttåget 1814 och bevistade bl a affären vid Onstasund 1814-08-09. Gift 1833-03-25 med Carolina Lagerstedt, född 1800-07-27 Sofielund, död 1894-01-10 i Nyköping, dotter av egendomsägaren Nils Lagerstedt och Magdalena Palmgren.

Barn:

 • Gustaf Axel Ludvig, född 1834. Lektor. Död 1893. Se Tab. 30
 • Nils Adolf, född 1835-06-02, död 1836-02-06.
 • Carl Adolf Vilhelm, född 1836. Kammarherre. Död 1892. Se Tab. 31.
 • Nils Magnus August, född 1839-06-27 på Vannala. Student i Uppsala 1857. Genomgick Ultima lantbruksinstitut 1863–1865. Emigrerade till Nordamerika 1866. Död 1868-02-00 i Indian Valley i trakten av San Francisco genom olyckshändelse.
 • Knut Arvid Leonard, född 1841. Provinsialläkare. Död 1922. Se Tab. 33.
 • Johan Otto, född 1847. Borgmästare. Död 1912. Se Tab. 36.

TAB 30

Gustaf Axel Ludvig (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1834-02-16 på Vannala. Student i Uppsala 1854-01-26. Filosofie kandidat 1857. Filosofie doktor 1857. Extra ordinarie lärare vid Örebro elementarläroverk 1857–1861. Kollega vid lägre elementarläroverket i Askersund 1861-11-01. Vice kollega vid högre allmänna läroverket i Nyköping 1862–1865. Lektor i levande språk vid Nyköpings högre elementarläroverk 1865-04-07. Företog med statsunderstöd en studieresa till Tyskland och Frankrike för idkande av språkstudier 1870. Språkvetenskapliga studieresor till Frankrike 1878 och 1891. RNO 1888-12-01 död 1893-09-03 i Nyköping. Pedagogisk och botanisk skriftställare. Biogr. i Sbl. Gift 1882-12-28 i Nyköping med Gurli Johanna Charlotta Drake af Hagelsrum, född 1853-08-31 i Stockholm, död 1933-08-09 i Nyköping Östra förs, dotter av kamreraren Axel August Drake af Hagelsrum och Sofia Christina Löfvenius.

Barn:

 • Ingeborg, född 1884-01-28 i Nyköping. Stiftsjungfru. Genomgick tekniska skolan i Stockholm. Teckningslärarinna vid läroverket för flickor i Västerås samt vid högre allmän läroverket i Nyköping 1922-04-10.
 • Axel Hjalmar, född 1887-08-14 i Nyköping. Mogenhetsexamen i Nyköping 1905-05-00. Student i Uppsala 1905.
 • Gunhild, född 1889-10-01 i Nyköping, Nyköpings Östra förs Stiftsjungfru. Lärarinna i huslig ekonomi vid högre lärarinneseminariet i Stockholm 1922.
 • Märta, född 1893-07-19 i Nyköping. Stiftsjungfru. Utexaminerad från högre lärarinneseminariet 1914. Lärarinna vid samskolan i Saltsjöbaden 1914. Gift 1930 27/9 med Nils Johan Baltzar Vult von Steijern.

[SBL:11 s417; AdKal:1986]

TAB 31

Carl Adolf Vilhelm, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1836-11-01 Vannala Student i Uppsala 1853-05-20. Kameralexamen 1856-05-26. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1856-06-27. Assistent vid elektriska telegrafverket 1856-09-30. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1857-02-03. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarrätten 1857-02-06. Kommissarie vid elektriska telegrafverket 1859-02-24. Förordnad till kassör vid elektriska telegrafverket 1862-01-16–1888. Konstit. kammarskrivare i statskontoret 1862-02-26 och erhöll kunglig fullmakt å nämnda befattning 1864-03-31. Kanslist i statsutskottet under riksdagarna 1862–1863, 1865, 1866, 1867, 1871 och 1872. Tjänstgörande kammarjunkare vid hovet 1873-04-26. Konstituerad kammarförvant i statskontoret 1874-01-12. Revisor och bokhållare i statskontoret 1876-11-30. Härold vid KMO 1881-11-21. Kammarherre vid hovet 1882-12-01. RVO 1888-12-01. Till förordnad statskommissarie och byråchef i statskontoret under olika tider av åren 1882–1892. Död 1892-04-06 i Stockholm. Gift i Stockholm 1862-05-09 med friherrinnan Maria Helena Christina Lovisa von Vegesack, född 1840-05-29 i Alskogs socken på Gotland, död 1919-02-14 i Uppsala, Uppsala domk.förs ]] o. (Sthlm, Hedvig Eleonora förs, db), dotter av kaptenen, friherre Eberhard Ferdinand Emil von Vegesack, och Ulrika Sofia Christina Lythberg.

Barn:

 • Carl Ernst Emil, född 1865-12-05 och död 1866-06-13 i Stockholm.
 • Carl Gustaf (Gösta), född 1867. Överstelöjtnant. Se Tab. 32.
 • Anna Carolina Maria Sigrid, född 1878-06-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1930-06-23 i Stockholm och där begraven (Luleå domkyrkoförs, Norrb., db nr 73). Mogenhetsexamen i Stockholm 1898-05-21. Lärarinna vid Nya elementarskolan för flickor i Stockholm höstterminen 1904–vårterminen 1906, vårterminen 1909 och höstterminen 1910–höstterminen 1912. Student i Uppsala 1905-12-08. Filosofie kandidatexamen 1908-12-15. Kompletterade samma examen 1910-09-15 och 1911-04-12. Filosofie lic. 1914-05-29. Disputant 1918-05-25 och promov. filosofie doktor 1918-05-31. Amanuens vid Uppsala universitets geografiska institution 1918-10-01–1919-08-31. Extra ordinarie lektor vid folkskoleseminariet i Falun höstterminen 1920. Vikarierande lektor vid folkskoleseminariet i Luleå vårterminen 1921 och vid folkskoleseminariet i Landskrona läsåret 1921–1922. Lektor vid folkskoleseminariet i Luleå 1922-03-10.

TAB 32

Carl Gustaf (Gösta), (son av Carl Adolf Vilhelm, tab 31) född 1867-06-15 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1885-06-01. Mogenhetsexamen i Stockholm 1886-05-18. Sergeant vid Svea livgarde 1887-05-22. Elev vid Karlberg 1887-07-18. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant 1888-11-02. Genomgick skjutskolan å Rosersberg 1890-07-21–1890-10-12. Gevärsbesiktningskurs i Eskilstuna 1891-02-01–1891-07-11. Inträdesexamen till krigshögskolan 1892. Löjtnant 1894-10-01. RPrRÖO4kl 1895-07-02. Ledare av Stockholms skytteförbunds statspris- och fältskjutningar 1896–1905. Ledamot av Stockholms skytteförbunds verkställande utskott 1897–1905. Sekreterare hos Stockholms skytteförbund 1898-01-01–1904-12-31. Genomgick gymnastiklärarekursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1898-09-15–1899-05-25. SkmG 1898. Student i Uppsala 1898. Instruktör för Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening 1898-07-25–1901-12-31. Medstiftare och ledamot av riksidrottsförbundets överstyrelse och förvaltningsutskott 1903–1915. Kapten 1903-05-01. Initiativtagare till frivilliga landstormsrörelsen i Sverige 1904 och ledare av landstormsbefälskurser 1904–1912. Sekreterare i föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar sedan 1907 och i Stockholms landstormsbefälsförening 1908–1911-04-26. RVO 1908-07-16. RSO 1909-06-06. RRS:tAO3kl 1909-06-26. SvmifbGM 1909-10-29. Tjänstgjorde vid 60. franska infanteriregementet i Besan ÷on 1910-11-01–1911-08-31. SvgrfbGM 1912-06-25. GV:sO1M 1912-07-27. RDDO 1913-01-08. Major vid Vaxholms grenadjärregemente 1914-10-30. Major i Svea livgardes reserv 1927-10-22. KVO 2kl 1938-02-01. Flera Idrotts- och SkytteGM:r. Idkat affärsverksamhet i Stockholm sedan 1918 samt organiserat och startat flera affärsföretag. Vice ordförande i skolstyrelsen i Vaxholm 1918–1920. Ordförande i Rindö kommunalförening 1919–1920. Egen försäkrings- och agenturbyrå i Stockholm sedan 1921. Följde på inbjudan rysk-estniska nordvästra armén vid strider mellan Narva och Jamburg 1919 ledamot av styrelsen för Stockholms läns skytteförbund 1921. Avsked från beställning på stat och överstelöjtnant i armén 1922-06-16. Riddare av tyska hederslegionen 1924-11-17. Rullföringsofficer vid Stockholms stads rullföringsområde 1925. Sekreterare vid IV. Arméfördelningens civilanställningskommission 1925-10-16. Biogr. i Väd. Gift 1907-08-28 i Hälsingborg, Maria förs med Tyra Brynhilda Rahm, född 1879-12-03 i Östra Strö socken, Malmöhus län, dotter av redaktören Mårten Rahm och Maria Gunnarsson.

Barn:

 • Barbro Maria Gustafsdotter, född 1908-01-07 i Stockholm
 • Carl Sigvard Gustafsson, född 1914-01-11 i Stockholm.

TAB 33

Knut Arvid Leonard, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1841-01-12 Vannala. Student i Uppsala 1858-09-08. Med. filosofie examen 1860-09-15. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1861-10-01–1862-10-01. Stipendiat i fältläkarekåren 1863-07-06 med. kandidat examen 1864-01-30. Stipendiat i flottan 1864-04-28. Uppbördsläkare under övningsexpeditionen med kanonjollar 1864-06-07–1864-08-05. Uppbördsläkare å korvetten »Tor» 1865-04-23–1865-07-28. Biträdande läkare på korvetten »Norrköping» 1866-06-20–1866-11-05. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1867-10-01–1868-03-13. Med. lic.examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1868-03-12. Förestod provinsialläkaretjänsten i Daga distrikt 1868-05-05–1868-06-05 och i Vingåkers distrikt 1868-07-07–1869-01-07 och 1869-02-04–1869-02-26 provinsialläkare i Sigtuna distrikt av Stockholms län 1869-02-26. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1871-03-28. RVO 1894-12-01. Avsked 1901-03-15. Från 1906 under flera år stadsfullmäktig i Sigtuna och ordförande i stadens hälsovårdsnämnd. Död 1922-05-08 i Sigtuna ]] och begraven på kyrkogården i Sigtuna. Ägde gård i Sigtuna. Gift 1:o 1871-11-04 i Sigtuna med Metta Ottiliana Sofia Wästfeldt , född 1849-06-27 på Stockby å Lidingön, död 1877-02-09 i Sigtuna och begraven å därvarande kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Johan Fredrik Wästfelt, och hans 2:a fru Johanna Beata Brunander. Gift 2:o 1882-09-21 i Stockholm med Augusta Maria Westerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med tillförordnade provinsialläkaren i Orust och Tjörns distrikt, med. lic. Bror Fritiof Hjalmar Dalén, född 1843 i Lits socken, Jämtlands län, död 1875), född 1844-11-17 i Stockholm, död 1908-03-14 i Vadstena, dotter av godsägaren Johan Erik Westerberg och hans 2:a fru Sofia Margareta Lindberg.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1872. Hovrättsnotarie. Se Tab. 34
 • 1. Johan Axel Leonard, född 1874, död 1942. Lotskapten. Se Tab. 35.
 • 1. Knut Gustaf Arvid, född 1876-06-18 i Uppsala

TAB 34

Carl Fredrik, (son av Knut Arvid Leonard, tab 33), född 1872-07-27 i Sigtuna. Hovrättsnotarie. Mogenhetsexamen i Nyköping 1890-05-22. Student i Uppsala 1890-09-15. Jur. filosofi examen 1891-09-15. Jur. utrednings kandidat 1900-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1900-12-20. Tillförordnad domhavande olika tider under åren 1902–1903. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1903 i oktober. Extra ordinarie kanslist i Justitierevisionen 1903-11-14. Amanuens i Justitierevisionen 1905-11-01. Extra ordinarie tjänsteman i Krigshovrätten 1906-09-01. Notarie i Svea hovrätt 1907-06-07. Tillförordnad protokollssekreterare i Justitierevisionen olika tider av åren 1908–1926. Förvaltat krigsfiskals- och (från 1916) överkrigsfiskalsämbetet i Krigshovrätten längre och kortare tider 1908–1920. Tillförordnad advokatfiskal i Svea hovrätt 1918–1922. Innehaft förordnanden såsom krigshovrättsråd och assessor i Svea hovrätt. Avsked från notarietjänsten 1938-07-27. RVO 1927-09-15. Gift 1913-10-12 i Mariakyrkan i Sigtuna med Ingeborg Gertrud Helena Olivecrona, född 1884-03-17 i Halmstad, dotter av kaptenen vid Hallands bataljon Carl Hjalmar Olivier Olivecrona och Anna Wikström.

Barn:

 • Knut Erik Hjalmar, född 1914-08-21 i Stockholm
 • Metta Gertrud Gunilla, född 1919-01-20 i Stockholm
 • Knut Magnus Fredrik, född 1922-05-28 i Stockholm
 • Metta Ingrid Carolina, född 1925-09-03 i Stockholm


TAB 35

Johan Axel Leonard, (son av Knut Arvid Leonard, tab 33), född 1874-03-25 i Sigtuna. Kadett vid sjökrigsskolan 1889-10-01–1895-09-30. Ångfartygsbefälhavareexamen 1896-03-26 och sjökaptensexamen 1896-04-28. Underlöjtnant i Flottans reserv 1896-05-29. Extra ordinarie tjänsteman i Lotsverket 1896-06-00. Till förordnad överlots av 1:a graden vid Malmö lotsfördelning 1897-02-01. Till förordnad lotslöjtnant vid Malmö lotsfördelning 1898-03-00. Lotslöjtnant i Malmö lotsfördelning 1898-05-06. Till förordnad lotskapten och chef för södra lotsdistriktet 1909-05-28. Lotskapten och chef för södra lotsdistriktet 1909-09-11. Suppleant och ledamot i Malmö hamndirektion 1909–1920. Till förordnad byråchef i lotsstyrelsen under olika tider åren 1912–1925. RItS:tMLO 1913. Tjänstgjorde under världskriget som bevakningschef vid Marinen 1914-08-05–1918-12-00. Ledamot av direktionen för Malmö navigationsskola 1915. RVO 1918-12-18. RDDO 1922-07-20. Ordför. i direktionen för navigationsskolan i Malmö 1935-09-27. Avsked 1939-02-03 f.o.m. mars månad s.å. Död 1942-01-13 i Malmö (S:t Petri förs, Malmö db nr 10). Gravs. å Sigtuna kyrkog. Gift 1898-11-10 i Stockholm med Eva Vendla Karolina Lilliesköld, född 1875-01-25 i Stockholm, dotter av kamreraren i Stockholms läns sparbank Erik Wilhelm Lilliesköld och Catharina Lovisa Nordenberg.

Barn:

 • Marta, född 1899-09-10 i Malmö. Stiftsjungfru.
 • Håkan Axelsson, född 1902-01-03 i Malmö

TAB 36

Johan Otto, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1847-06-19 Vannala. Mogenhetsexamen i Örebro 1865-06-03. Student i Uppsala 1865-09-18. Examen till rättegångsverken 1868-12-10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1868-12-19. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1869-02-05. Auskultant i Svea hovrätt 1869-02-08. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1869-03-02. Vice häradshövding 1873-05-30. Extra ordinarie notarie vid rådhusrätten i Sundsvall och förordnad att föra domboken i tvistemål 1874-04-18. Till förordnad rådman i Sundsvall med undantag av några veckor 1874-04-17–1877-10-01. Kronoombud vid aktiebolag Sundsvalls handelsbank 1875. 1. rådman i Sundsvall 1877-10-01. RVO 1893-12-01. Till förordnad borgmästare i Sundsvall 1894 i september. Borgmästare i Sundsvall 1895-02-27. Landstingsman för Sundsvalls stad. Vice ordförande i lasarettsdirektionen i Sundsvall. Inspektor för allmänna läroverket för flickor i Sundsvall. RNO 1904-12-01. Avsked från borgmästarebefattningen 1908 i mars. Död 1912-01-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora och begraven på Sundsvalls kyrkogård. Gift 1876-11-04 i Sundsvall med Svea Anna Alexandra Wessblad, född där 1857-01-15, död 1939-12-28 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs). Gravsatt i Sundsvall (db nr 281). Dotter av direktören och disponenten Johan Gustaf Wessblad och hans 1:a fru Edla Ingeborg Birgitta Westberg. Modern hette Charlotta Augusta Lindstöm (Sundsvalls husförhörsb.).

Barn:

 • Tyra Anna Carolina, född 1877-09-29 i Sundsvall. Gift där 1901-11-04 med medicinalrådet och byråchefen samt generaldirektörens ställföreträdare i medicinalstyrelsen, KNO2kl, KVO2kl m. m., med. lic. Gustaf Richard Stenbeck, född 1863-06-01 i Gudhems socken, Skaraborgs län.
 • Svea Anna Gustava, född 1879-08-05 i Sundsvall. Stiftsjungfru. Gift 1911-07-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, med häradshövdingen i Torneå domsaga Henning Vilhelm Widén, född 1865-12-26 i Härnösand, död 1923-08-22 i Uppsala.
 • Ebba Anna Charlotta, född 1881-03-08 i Sundsvall. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Sundsvall 1901-06-01. Filosofie magister vid Stockholms högskola 1921-09-16. Lärarinna vid Nya elementarskolan för flickor i Stockholm.
 • Siri Göta Anna Gunilla, född 1884-07-06 på Nyhem vid Sundsvall. Stiftsjungfru. Död 1896-11-27 i Sundsvall.
 • Herta Anna Maria, född 1890-12-16 i Sundsvall. Stiftsjungfru. Död i Sundsvall 1894-11-16.

TAB 37

Carl Fredrik, (son av Carl Magnus, tab 26), född 1715-08-06 Svarttorp. Sergeant. Död 1778-10-12 på sin sätesgård Sya i Sya socken, Östergötlands län. Gift 1743-11-16 i Regna socken med Ingrid Eleonora Eriksdotter Nordling, född 1719 i Regna socken, död 1804-05-26 på Sya.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1745-05-07 Gunnarstorp
 • Margareta Sofia, född 1747-09-03 på Gunnarstorp, död 1816-11-04 Berggården. Gift 1772-12-06 med vice korpralen vid Östgöta kavalleriregemente Lars Cederqvist.
 • Carl Magnus, född 1749. Fänrik. Död 1829. Se Tab. 38
 • Hedvig, född 1750-11-30 på Gunnarstorp, levde ogift ännu 1817-06-21.
 • Gunilla Eleonora, född 1754-01-17 på Gunnarstorp, begraven 1754-05-23.
 • Fredrika, född 1755-04-20 på Gunnarstorp, död ogift 1848-10-20 på Sya.
 • Adolf, till Sya. Född. 1761-05-19 på Gunnarstorp. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1780-06-28. Sergeant 1785-08-15. Avsked 1786-04-25. Fänrik. Död ogift 1838-01-08.

TAB 38

Carl Magnus, (son av Carl Fredrik, tab 37), född 1749-11-27 Gunnarstorp. Kom i tjänst 1771. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1775-06-29. Avsked 1785-06-01. Fänriks karaktär 1785-09-27. Död 1829-01-03 Skalltorp, vilken egendom han dels ärvde med sin fru, dels tillöste sig, sedan han förut länge förvaltat densamma åt en avlägsen släkting, den sista av Kaggska ätten, fänriken Bengt Gabriel Kagg. Gift 1792-08-09 Beckershov med Gustava Ulrika Indebetou, född 1770-03-17 i Nyköping (Lns.), död 1827-10-12 på Skalltorp, dotter av brukspatronen Carl Gustaf Indebetou och Elisabet Schlytern.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1800. Hovjunkare. Död 1868. Se Tab. 39
 • Magnus Gustaf, född 1801. Löjtnant. Död 1887. Se Tab. 41.
 • Fredrik Otto, född 1802-06-08 på Skalltorp, död på Skalltorp 1817-09-25.
 • Axel August, född 1808. Riksbankskamrerare. Död 1854. Se Tab. 43

TAB 39

Carl Adolf, (son av Carl Magnus, tab 38), född 1800-03-02 Skalltorp. Kadett vid Karlberg 1814-04-30. Avgången från krigsakademien 1814-08-31. Underofficer vid Södermanlands regemente 1820. Hovjunkare 1829-08-21. Död 1868-05-23 på Skalltorp, som han ägde. Gift 1834-10-21 i Linköping med Charlotta Didrika Lovisa af Segerström, född 1808-11-07 Nordsjö, död 1878-11-09 på Skalltorp, dotter av krigsrådet Johan af Segerström, och Maria Lovisa Burén.

Barn:

 • Carl Johan Magnus, född 1836. Kapten. Död 1884. Se Tab. 40
 • Knut Axel, född 1838-05-01 på Skalltorp, liksom syskonen, död på Skalltorp 1844-03-11.
 • Fredrik Arvid, född 1840-01-05, död 1933-04-08 i Katrineholm (Östra Vingåkers förs, Söd., db nr 10). Student i Uppsala 1860-05-24. Examen till kammar- och räkenskapsverken 1862-01-28. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1862-02-14 och i generalpoststyrelsen 1862-05-19. Till förordnad kammarskrivare i generalpoststyrelsen åren 1870– 1871. Begärde och erhöll 1872 entledigande från kammarskrivare i generalpoststyrelsen och flyttade till fädernegården Skalltorp, som han tillsammans med systern och brorsdöttrarna ägde till 1914, då den försåldes. Siffergranskare i Oppunda härads sparbank sedan 1877. Ombudsman vid Södermanlands läns kreatursförsäkringsbolag 1879–1891. Patriot. sällsk. stora GM 1924-01-05.
 • Gunilla Lovisa Gustava, född 1842-05-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1901-09-09 i Halmstad.
 • Knut Adolf, född 1845-09-20. Mogenhetsexamen i Örebro 1867. Lantbrukselev vid Ekholmen i Veckholms socken, Uppsala län 1868–1870. Bokhållare vid Julita gård i Julita socken, Södermanlands län 1871–1874. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1874. Avgången därifrån 1875. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1877-07-20. Extra ordinarie postexpeditör 1877-06-04. Extra biträde i Stockholm 1881-05-16. Amanuens i generaltullstyrelsen 1881. Postexpeditör 1890-12-12. Död ogift 1903-11-02 i Stockholm.
 • Carl Erik Otto, född 1851-10-01, död 1863-12-25 på Skalltorp.

TAB 40

Carl Johan Magnus, (son av Carl Adolf, tab 39), född 1836-08-14 på Skalltorp. Furir vid Södermanlands regemente 1853-07-06. Student i Uppsala 1854. Sergeant vid livbeväringsregementet 1856-03-22. Fanjunkare vid Närkes regemente 1857-05-12. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1857-07-24. Löjtnant 1863-12-01. Kapten 1872-08-24. Avsked 1875-12-10. Död 1884-04-09 på Skalltorp. Gift på Skalltorp 1875-08-13 med Gerda Charlotta Natalia Lindbom, född 1844-03-17 på Ånimskog i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Telegrafist. Avsked ur telegrafverket 1905 i september. Död 1920-11-19 i Stockholm, Oscars förs. Dotter av komministern, utnämnde kyrkoherden Johan Lindbom och Maria Charlotta Bengtsson.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1877-06-06 på Skalltorp, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Gift 1900-12-28 i Östra Vingåkers kyrka med chefen för statens skogsförsöksanstalt, föreståndaren för dess skogsavdelning, professorn, KVO2kl, RNO, LLA, m. m. Gunnar Viktor Schotte, född 1874-03-09 i Nyköping, död 1925-08-28 på Mörby lasarett (Lidingö förs db).
 • Märta, född 1878-07-03 på Skalltorp. Telegrafistexamen i Stockholm 1898-01-00. Extra ordinarie telegrafist 1898-05-10. Telegrafist 1903-10-20 kommissarie vid telegrafverket 1907-11-29. Telegrafist i Stockholm 1912-07-01. GMnor 1937-01-05.
 • Gerda Ingeborg, född 1880-06-21 på Skalltorp. Gift 1909-10-10 med sekreteraren i telegrafstyrelsen Svante Viktor Gottschalk Carlheim-Gyllensköld, född 1868.
 • Hedvig Margareta, född 1882-06-19 på Skalltorp. Gift 1910-02-23 i Ersta kapell med förste biträdande pastorn vid diakonissanstalten å Ersta Gustaf Albert Christiansson, född 1874-01-14 i Östra Vingåkers prostgård, Södermanlands län.

TAB 41

Magnus Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 38), född 1801-05-28 på Skalltorp. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1816-03-08. Förare vid Södermanlands regemente 1820-02-07. Fänrik 1822-03-05. Kommenderad till arbetena vid Göta kanal 1824. Löjtnants avsked 1828-05-17. Död 1887-02-27 på sin egendom Tisenhult i Skedevi socken, Östergötlands län. Gift 1832-11-08 på Forssa bruk i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län med sin kusin Johanna Gustava (Janna) Indebetou, född 1806-01-25 på Forssa bruk, död 1862-11-18 på Tisenhult, dotter av bruksägaren Daniel Indebetou och Johanna Sofia Arosenius.

Barn:

 • Magnus Adolf Gottlob, född 1833. Teol. doktor, lärare. Död 1906. Se Tab. 42.
 • Gustaf Otto Daniel, född 1835-06-23 på Tisenhult. Lantbrukare. Kamrerare vid Byle brunn i Skedevi socken, Östergötlands län från sommaren 1898. Försålde 1897 jämte syskonen Tisenhult, som han förut arrenderade. Död 1906-10-17 i Nyköping. Gift i Nyköping 1898-08-26 med sin kusin Sofia Helena Gustava Drake af Hagelsrum, född 1851-03-09 i Stockholm, död 1924-10-29 i Nyköping, dotter av kamreraren Axel August Drake af Hagelsrum och Sofia Christina Löfvenius.
 • Gustava Fredrika Sofia Augusta, född 1847-03-15 på Tisenhult, död ogift 1911-08-02 i Flen.

TAB 42

Magnus Adolf Gottlob, (son av Magnus Gustaf, tab 41), född 1833-09-21 på Tisenhult. Student i Uppsala 1852. Teol. och praktisk dimissionsexamen i Uppsala 1856. Lärare vid Betelseminariet i Stockholm 1866–1906. Redaktör för tidningen »Evangelisten» 1864–1867 samt för »Veckoposten» 1869–1888. Kreerad teol. doktor av Bucknells universitet i Nordamerika 1896 i november. Död 1906-02-04 i Flen och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm, där hans gravsten restes 1907. Ägde tillsammans medsyskonen Tisenhult till 1897. Gift 1867-06-17 i Stockholm med Hedvig Maria Christina (Hedda) Stenberij, född 1833-07-24 i Adre socken på Gotland ]], död 1924-07-03 i Stockholm, Matteus förs, dotter av vice häradshövdingen Johan Albin Stenberij och Christina Dorotea Strömbäck.

Barn:

 • Janna Dorotea, född 1868-12-19 i Stockholm.

TAB 43

Axel August, (son av Carl Magnus, tab 38), född 1808-10-13 på Skalltorp. Student i Uppsala 1826. Examen till rättegångsverken 1830. Auskultant i Svea hovrätt 1830. Kontorsskrivare i rikets ständers bank 1835. Bokhållare i rikets ständers bank 1846. Kamrerare. Död 1854-12-21 i Stockholm. Gift 1850-05-19 i Nyköping med sin fränka Sofia Christina Löfvenius, född 1823-02-27 i Nyköping, död i Nyköping 1892-12-27, dotter av fabrikören och rådmannen i Nyköping Abraham Löfvenius och Elisabet Agnes Sofia Indebetou.

Barn:

 • Sofia Helena Gustava, född 1851-03-09 i Stockholm, liksom syskonen, död 1924-10-29 i Nyköping. Gift där 1898-08-26 med sin kusin, kamreraren Gustaf Otto Daniel Drake af Hagelsrum, född 1835, död 1906.
 • Carl Abraham Ivar, född 1852-08-03, död 1866-12-22 i Nyköping.
 • Gurli Johanna Charlotta, född 1853-08-31, död 1933-08-09 i Nyköpings östra förs. Gift 1882-12-28 i Nyköping med lektorn Gustaf Axel Ludvig Drake af Hagelsrum, född 1834, död 1893.
 • Hedvig Ingeborg Augusta, född 1854-11-05, död 1872-06-02 i Nyköping.

TAB 44

Knut, (son av Carl Magnus, tab 26), till Svarttorp i Regna socken, Östergötlands län. Född i Svarttorp 1718-07-29. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1765-02-03 Börsjö. Gift 1:o med Elsa Brita de Bronikowsky, född 1739, död 1761-10-14 på Börsjö, dotter av kaptenen Alexander Sigmund de Bronikowsky och hans 1:a fru Christina Elisabet von Gisler. Gift 2:o 1763-10-02 Landsjö s socken, Östergötlands län med Anna Christina de Silentz, född 1730, död 1765-05-23 på Börsjö, dotter av kyrkoherden Niklas de Silentz, och Margareta von Bysing.

Barn:

 • 1. Beata Jacqueline, född 1761-01-18 på Börsjö, död på Börsjö 1761-03-04.
 • 2. Gunilla Margareta, född posthuma 1765-05-10 på Börsjö, död i barnsäng 1797-04-24 Totebo. Gift 1785-10-23 Åselstad socken, Östergötlands län med ryttmästaren Edvard Montgomery, naturaliserad och adopterad Montgomery B, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1813.

TAB 45

Arvid, (son av Knut, tab 2), till Forsnäs i Sunds socken, Södra Målen i Asby socken, Östergötlans län och Ribbingshov i Norra Vi socken, Östergötlands län. Född 1619-05-11 Graby Var fänrik vid Jönköpings regemente 1640 . Löjtnant vid Jönköpings regemente 1643 . Kaptenlöjtnant vid adelsfanan. Deltog i trettioåriga kriget. Död 1687-08-04 på Forsnäs och begraven först i murad grav å kyrkogården i Sund, men sedan flyttad till ättens gravkor i Sunds kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Märta Ribbing, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1634 med vice presidenten, friherre Svante Horn af Åminne, född 1602, död 1645), född 1611, död 166(2), dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare Erik Ribbing, och Anna Persdotter af Forstenasläkten, nr 2. Gift 2:o med Barbro Grubbe, född 1643-12-25 i Kalmar, levde ännu 1726-12-21, dotter av vice landshövdingen Christoffer Larsson, adlad Grubbe, och hans 2:a fru Kerstin Stjernfelt eller Grubbe, nr 171.

Barn:

 • 1. Erik. Kornett. Ägde Tångeby säteri i Asby socken, vilket han tillträdde 1677-07-09. Följande år 1678-04-13 vid rusttjänstens utgörande red han själv för sin egendom. Levde 1683 men var död vid arvskiftet efter fadern 1687-10-20.
 • 1. Knut, till Holma i Torpa socken, Östergötlans län, Sundsnäs i Sunds socken, Östergötlans län, Föllingsö i Kisa socken, Östergötlans län och Sätra i Oppeby socken, Östergötlands län mm. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1679-10-28. Konfirmationsfullmakt 1682-09-15. Kaptenlöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1701-03-18. Ryttmästare 1702-01-10. Svårt sårad i slaget vid Klissov 1702. Död barnlös 1703-02-22 i Wikitski i Polen. Gift 1681-05-12 med sin styvmoders syster Rebecka Grubbe, född 1654-04-17, död 1729 på Holma och begraven 1729-10-23.
 • 1. Arvid, till Södra Målen samt Edsarp i Sunds socken. Född 1649. Löjtnant. Död 1711-04-13 och begraven 1711-04-23 i Asby socken. Han erhöll 1673-09-22 ett brev från landshövdingen A. Lilliehöök med anmaning att icke ingå ett påtänkt äktenskap, som vore hans stånd ovärdigt. Huruvida ett sådant ändock kommit till stånd är ovisst. Men sannolikt är att hans hustru varit den »fru Lisbetha Drake från Södra Målen», vilken enligt Asby kyrkobok begrovs 1719-02-20, 78 år gammal. (Medd. av notarien F. Drake.)
 • 2. Hans Gustaf. Stod 1689 som minderårig under förmyndare (Medd. av notarien F. Drake.). Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1700. Kaptenlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1701-02-08. Ihjälslagen 1701-10-22 vid Grobin i Kurland av en livländsk adelsman.
 • 2. Christoffer Carl, döpt 1679-07-29 på Forsnäs, död 1679-09-23.

TAB 46

Erik, (son av Knut, tab 2), till Göberg med Oberga i Linderås socken, Jönköpings län och Hackstad i Hackstad socken, Uppsala län, mm. Född 1625-04-17 på Göberg. Volontär 1039. Var fänrik vid Älvsborgs reg. 1644, ryttm. vid William Barclays skvadron 1650, överste och chef för ett värv. kav-reg. 1659, skrev sig bl. a. till Hackersta i Å sn. Löjtnant vid hovregementet (livgardet) 1645 i juli. Kapten vid hovregementet (livgardet) 1646. Var ryttmästare 1650. Kammarherre hos arvprinsen Carl Gustaf och major till häst 1654-04-01. Generaladjutant 1655-04-23. Kommendant i Tykoczyn i Polen 1656-06-29 och i Thorn 1657. Överste för Kronobergs regemente 1660. Överste för Jönköpings regemente 1660-12-03. Erhöll fullmakt på landshövdingesysslan i Blekinge och Kristianstads län 1666 men tillträdde ej utan blev i stället generalmajor 1666-07-11. Häradshövding i Norra och Södra Vedbo härad 1666 och förrättade där själv åtskilliga ting. Vice generalguvernör i Pommern 1672-09-11. Överfallen och livsfarligt skjuten av överste Hans Ulfsparre 1673-03-12. Död 1673-03-19 på Göberg. Hans och dotterns lik nedsattes 1681 i ett ståtligt gravkor invid Jönköpings kyrka, som han låtit uppföra åt sig, vilket dock vid en kyrkan övergången eldsvåda under 1700-talet förstördes. Hans vapen uppsattes i Sunds kyrka, Östergötlands län. Erik Drake var en framstående krigare under Carl X Gustafs tid. Deltog i kriget mot Polen från dess början 1655 och förde därunder såsom överste befälet över olika värvade rytteriregementen, såsom kommendant i Tykoczyn gjorde han därifrån flera lyckliga utfall och tillfogade polackerna under Gosiewsky stora förluster. Såsom kommendant i Thorn 1657 slog han 1657-07-08 på något avstånd från fästningen med endast 600 ryttare den 4,000 man räknande polska »adelshären». Försvarade med lysande tapperhet nämnda fästning under dess belägring från 1658-06-22 mot en mångfaldig övermakt av brandenburgare, polacker och Österrikare, till dess han 1658-12-20 på grund av den överlevande besättningens fåtalighet nödgades kapitulera. Sändes kort före Carl X Gustafs död 1660 att föra befälet på gränsen mot Norge, varunder han avslog ett infall av hela det fientliga kavalleriet. Hade under sin bragdrika levnad erhållit så svåra sår, att han mot slutet av densamma nästan var invalid. Förutom ovan nämnda egendomar innehade han ett stort antal hemman och strögods i Småland, Östergötland och Uppland. Av drottning Christina erhöll han 1651 tjuguåtta hela och halva hemman, vilken donation dock reducerades vid den sk fjärdepartsräfsten [Medd. av notarien F. Drake.]. Gift 1660-10-24 i Stockholm med Anna Christina Gärffelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1656-03-12 i Thorn med regeringsrådet Gerdt Antoniison, adlad Rehnskiöld, i hans 3:e gifte, född 1610, död 1658), död 1681 på Göberg (själaringning i Jakobs kyrka, Stockholm 1681-12-12) och begraven 1683-02-25, dotter av krigsrådet Tomas Jerwe, adlad Gärffelt, och hans 1:a fru Margareta von Vegesack.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1661, död 1673-03-21, två dagar efter fadern och begraven 1679-10-26 i Linderås kyrka, men sedan 1681 med fadern nedsatt i Drakeska gravkoret invid Jönköpings kyrka.

TAB 47

Hans, (son av Arvid Knutsson Drake, tab 1), till Hagelsrum med Ekenäs i Målilla socken, Kalmar län och Breviksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Var 1617 löjtnant och 1618 kapten för en fänika västgötaknektar. Häradshövding i Habo härad i Uppland 1619-03-23. 1623 kapten vid Johan Henriksson Reuters reg. från Västergötland. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1624. Överste för Kronobergs regemente 1630–1636. Till förordnad ståthållare på Kalmar 1633-01-05. Övergick 1635 med regementet till Tyskland. Kommendant i Magdeburg 1636. Överste för Västerbottens regemente 1639 och ståthållare på Nöteborg 1642-09-23. Landshövding över Koporje, Jama, Ivangorods och Alentaka län samt ståthållare på Narva 1645-01-21. Avsked 1651. Död 1653-10-02 på Hagelsrum och begraven i eget gravkor i Målilla gamla (nu rivna) kyrka. På därvarande kyrkogård finnes ännu en stor gravhäll med hans och hans frus bilder i hög relief. Han uppgav efter något mer än två månaders belägring Magdeburgs fästning till kurfursten av Sachsen 1636-07-03 och blev därför dömd till döden, men erhöll genom rikskansleren Axel Oxenstiernas föranstaltande nåd 1637-03-23 på grund av sina forna trogna tjänster [Medd. av notarien F. Drake.]. Gift 1631 med Elin Jönsdotter (Snakenborg), född 1590, död 1660 och begraven 1666-06-17 i gravkoret i Målilla kyrka, dotter av ståthållaren Jöns Ulfsson Snakenborg (Bååt) och Christina Joensdotter Gyllenhorn.

Barn:

 • Hebbla, till Breviksnäs. Döpt 1632-06-10 i Målilla socken, död 1707. Hennes lik nedsattes 1719-10-27 i Baggegraven i Tåby kyrka, Östergötlands län. Gift (Medd. av assessor O. Adelborg ur handlingar i KA.) 1650-06-25 med överstelöjtnanten vid finska kavalleriet Adolf Axel Vellingk, genannt von Hoff, till Gewa och Morikas, född 1625, död 1672-09-02 och begraven i Söderköpings kyrka. Han var farbroder till kungliga råden Otto och Mauritz Vellingk, friherrar (och grevar) Vellingk.
 • Gustaf, född 1634. Ryttmästare. Död 1684. Se Tab. 48
 • ? Hans Erik. Var 1659(-61) fänrik vid livgardet [Medd. av notarien F. Drake].

TAB 48

Gustaf, (son av Hans, tab 47), till Hagelsrum och Ekenäs, som han ärvde, Hovby i Västra Eneby socken, Östergötlands län, som han förvärvade, samt Högsrum i Fliseryds socken, Kalmar län och Kalmarsnäs i Kalmars socken, Uppsala län, vilka han erhöll med sin 1:a fru. Döpt 1634-10-14 på Hagelsrum. Studerade vid in- och utländska universitet. Hovjunkare hos konung Carl X Gustaf. Ryttmästare vid finska adelsfanan 1660. Död 1684-11-16 i Ripsa socken (RHHj.), Södermanlands län och begraven 1685-10-04 i Drakeska gravkoret i Målilla kyrka. Jämte sin 1:a fru och hennes broder, friherre Gustaf Adolf Skytte vann han en sorglig ryktbarhet för sina sjörövarbragder på Östersjön under åren 1657–1662. Den mest bekanta av dessa ägde rum i augusti 1662, då de båda svågrarna i spetsen för ett band av femton personer överföllo ett holländskt handelsfartyg, som borrades i sank, sedan lasten rövats och besättningen dödats. Vid upptäckten härav flydde Drake och hans hustru till utlandet, medan svågern blev gripen och avrättad. De förra återkommo på lejd 1664, och Drake blev följande år efter en vidlyftig rättegång inför Göta hovrätt förskonad från livsstraff samt blott ådömd landsförvisning och skadestånd för plundringen och förstörandet av det holländska handelsskeppet, vilket väckte ej mindre uppseende och harm. Drake fick sedermera återvända och levde ett lugnt liv på sina gods. Han är hjälten i Viktor Rydbergs bekanta roman Fribytaren på Östersjön [Medd.av notarien F.Drake.]. Gift 1:o 1662-01-18 (morgongåva, då hon erhöll Hagelsrum med underlydande samt till en förbättring 2,000 dukater) (Medd. av notarien F. Drake.) med friherrinnan Anna Christina Skytte af Duderhof, född 1643-11-09 i Stockholm, död 1677-01-21 på Hagelsrum och begraven 1677-06-24 i familjegraven i Målilla kyrka, dotter av presidenten, friherre Jakob Skytte af Duderhof, och Anna Nilsdotter Bielkenstierna. Gift 2:o 1677 27/11 med Christina Beata Silfverhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Pilefelt), dotter av överstelöjtnanten Göran Silfverhielm, och Maria Oxe.

Barn:

 • 1. Helena Christina, döpt 1670-12-19 på Hagelsrum, död på Hagelsrum 1675 och begraven 1675-09-19 i familjegraven i Målilla kyrka
 • 1. Gustaf, född 1676. Ryttmästare. Död 1711. Se Tab. 49

TAB 49

Gustaf, (son av Gustaf, tab 48), till Hovby i Västra Eneby socken, Östergötlands län och Högsrum i Fliseryds socken, Kalmar län m. m. Döpt 1676-03-08 på Hagelsrum. Var 1688 och 1689 korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-03-02. Avsked 1703. Överjägmästare i Östergötland 1708 (Sj.). Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1709-10-13. Död 1711-05-06 av pesten vid armén i Skåne och begraven 1711-05-15 i Skänninge. Han förde ett vilt och tygellöst liv och förslösade en stor del av sin förmögenhet, år 1688 gav han på ett gästabud regementskvartermästaren Rosenfelt två värjsting, arresterades och satt tre år fängslad på Linköpings slott. Från honom reducerades redan året efter faderns död 1685 ättens gamla stamgods Hagelsrum. Gift 1703-07-21 Haddorp med Elisabet Hadorph i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1692 med landskamreraren i Blekinge län Nils Enander, född 1664, död 1700 i januari, broder till lagmannen Johan Enander, adlad Enanderhielm) (Lns.), född 1671-01-29, död 1760-08-31 på Hovby, dotter av riksantikvarien Johan Hadorphius (se adliga ätten Hadorph) och Elisabet Dalina. Hon ärvde efter sin yngsta dotter de betydande jordagods, som ägts av mannen.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1704-04-14 på Hovby, död på Hovby 1704 och jordfäst 1704-07-24 i Västra Eneby, men sedermera liksom syskonen nedsatt i ättens gravkor i Målilla kyrka
 • Anna Christina Elisabet, född 1705-10-07 på Hovby, jordfäst 1707-10-08 i Västra Eneby.
 • Gunilla Sofia, född 1706-12-04 på Hovby, död 1715.

Utan känt samband:

 • Johan Drake, konstapel vid artilleriet 1669.
 • Jon, f. omkr 1691 i Bexheda sn (Jönk.), ryttare 1709 vid Smålands kav. reg.
 • Brita Drake, från Riga, fick hjälp från flyktingkommissionen 1714, g. m. N.N., korpral.
 • Maria Drake, fick understöd av flyktingkommissio­nen 1712.
 • N.N. Drake (ev. nr 82, nr 361, nr 1716), löjtnant, g. m. Johanna Maria Pheil, de fick understöd av flyk­tingkommissionen 1716.

[EÄKrA; FFiS s25,59,98; RKrA]

Källor

F. Drake, Stamtavlor öfver adliga ätterna Hand och Drake af Hagelsrum (1898).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: