:

Makeléer nr 513

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Makeléer nr 513 †

Adlad 1649-05-20, introd. 1652. Utdöd 1775-12-28.


1Um. 2H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia under envåldstiden, s. 116.

 • Urgammal skotsk adlig ätt med namnet Maclean, som enligt ett av skotska rikshärolden Alexander Brodie år 1723 utgivet intyg säges hava härstammat från en irländsk konung Inghis, som skall levat omkr. år 100 före Kristus. Efter denne uppräknas i de äldsta irländska krönikorna 42 släktled, endast namn, vilka utan tvekan kunna förvisas till sägnens område, men även de därpå följande, hos Burkes Peerage and Baronetage upptagna, sex släktleden från en Gillean na Tuaighe på 1200-talet till en Hector, som levat vid medlet av 1400-talet, torde få anses mindre tillförlitliga. Först med nedanstående Lachlan-Callanoch Maclean är man för denna ätts vidkommande inne på fastare historisk mark.
 • Oförklarligt är emellertid, att Johan Maclean, ätten Makeléers förste stamfader i Sverige, själv skrev sig Hanns Makeleir. Hans efterkommande kallade sig under den första generationen, förutom Maclier, som är det vanligast förekommande, även Machler, Makulier och Makeléer, under vilket sistnämnda namn adlandet skedde, men aldrig Maclean, som först upptogs, då en gren av ätten blev friherrlig. Den svenska stamfadern använde i alla sina brev tyska språket, men detta såväl som namnförändringen skulle ju kunna förklaras av att han i tidiga år, före ankomsten till Sverige, varit bosatt i Tyskland. Ungefär samtidigt med honom fanns en borgare i Stockholm Jakob Maclier, som 1617 gifte sig med Maria Gubbertz, med vars syster Anna Gubbertz Hans Maclier blev gift 1629. Anmärkas bör måhända, att det holländska ordet makelaer betyder mäklare.
 • Enligt kanslikollegii skrivelse av den 22 mars 1764 erhöll släkten med anledning av riddarhusdeputationens protokoll den 4 juni 1743, rättighet att föra friherretitel, emedan de genom originaldokument styrkt, att den adlade 1650 blivit engelsk baronet [Kv.].

TAB 1

Lachlan-Callanoch Maclean. Han var den förste av släkten som begagnade namnet Maclean.

Barn:

 • Hector Mor Maclean, lord af Dowart och Morvaren. Blev, tillika med konung Jakob IV i Skottland, dödad 1514-09-03 i det blodiga slaget vid Flandenfjeld. Gift med
 • Margareta Macdonald, dotter av Alexander Macdonald av Islo.

Barn:

 • Hektor-Oig Maclean, lord av Dowart. Gift med Jeanette Campbell, dotter av Archibald, earl av Argyll.

Barn:

 • Sir Lachlan Mor Maclean, död 1598-08-05. Gift med 'Margareta Cunningham, dotter av William Alexandersson, earl av Glencairn och Janeta Jakobsdotter Gorden av Lochinoar.

Barn:

 • Hector Maclean, av Dowart. Gift 1:o med Jeanette Mackenzie, dotter av Collin Mackenzie, lord Kintail, och Barbara Grant. Gift 2:o med Isabella, dotter av sir Archibald Acheson av Gosford.

Barn:

 • 2. Johan eller Hans Maclean (Makeleir), adlad Makeléer, till Gåsevadholm i Tölö socken, Särö i Släps socken samt Fröllinge i Getinge socken, som han erhöll av kronan 1658-01-28 (alla i Hall.). Född i Skottland. Uppgives varit officer vid engelska flottan innan han 1629 blev borgare i Göteborg, på vilken stad han redan dessförinnan drivit handel. Riksdagsman för staden 1632. Rådsförvant därst. 1633–1650. Adlad 1649-05-20 (introd. 1652). Engelsk baronet 1650. Kommissaries titel 1660. Död 1666-07-07 och begraven s. å. 16/8 i tyska kyrkan i Göteborg, varest ett vackert epitafium över honom uppsattes. 'Han förvärvade sig stora rikedomar, befordrade Göteborgs stads uppkomst och gjorde kronan ansenliga försträckningar. Fick vid adlandet i Sverige till vapen en blommande vit nejlika i blått fält, men detta vapen nyttjades sedan icke av ätten, utan i stället dels dess gamla stamvapen (sådant som sedermera friherrliga Macieanska vapnet), dels en röd Sparre i guldfält omgiven av tre röda rosor, en i vardera hörnet och en under sparren samt i högra hörnet en hand, vilket tecken i England betyder baronetvärdighet.'. Gift 1:o 1629 med Anna Gubbertz, död 1653 i Göteborg och begraven där s. å. 24/6, dotter av borgaren och handelsmannen i Stockholm Hans Gubbertz och Maichen Maria förs. i Stockholm von Qvickelberg samt syster till borgmästaren Johan Gubbertz, adlad von Qvickelberg. Gift 2:o 1655-12-30 i Göteborg med Lilian Hamilton, död 1658 och begraven s. å. 4/4 i Göteborg. Gift 3:o med Anna Thomson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten för Närkes och Värmlands regemente Johan Gordon, född 1617, död 1653), död 1677 och begraven 1686-01-15 i Göteborg, dotter av översten Tomas Thomson, natural. Thomson, och Catharina Mauritzdotter Mourray.

Barn:

 • 1. Isabella, född 1630-12-22 i Stockholm, död där 1639-09-05.
 • 1. Jakob. Kammarherre och överste. Död 1663. Se Tab. 2
 • 1. Carl Leonard. Var 1673 löjtnant vid Königsmarks regemente. Kapten i fransk tjänst. Död ogift i nämnda tjänst.
 • 1. En son, begraven 1636-03-02 i Göteborg.
 • 1. En dotter, begraven 1637-07-27 i Göteborg.
 • 1. En dotter, begraven 1641-12-21 i Göteborg.
 • 1. Catharina, född 1637, död 1709 och begraven s. å. 8/8 i Göteborg. Gift 1:o 1651-12-14 i nämnda stad med översten David Sinclair, natural. Sinclair, död 1656. Gift 2:o 1661 med generalmajoren och landshövdingen Malkolm Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, född 1635, död 1698.
 • 1. Anna, född 1638-09-24 i Göteborg, död där 1646-06-19, och begraven s. å. 25/6.
 • 1. Johan, född 1639. Justitieborgmästare. Död 1696. Se Tab. 3.
 • 1. Maria Sofia, född 1640, död 1721 och begraven s. å. 20/9 i Göteborg. Gift med danska generallöjtnanten Jakob Duncan från Skottland, död 1685 och begraven 1686-03-13 i Göteborg.
 • 1. En dotter, begraven 1646-03-25.
 • 1. Gustaf, född 1641. Pikenerare vid prinsens av Oranien garde 1660-09-00. Medföljde till England i drottningens av Böhmen svit 1661-05-00. Engagerad vid franska schweizergardet och furstens av Soisson livkompani s. å. Grand mousqueteur 1663-10-00. Avsked ur fransk tjänst 1667 och återkom till Sverige. Kaptenlöjtnant vid Älvsborgs infanteriregemente 1668-07-22 kapten därst. 1669-07-06. Major 1674-02-21. Överstelöjtnant vid sin broders Peter Makeléers regemente 1675-05-26. Överste för de nyskrivna knektarna i Älvsborgs län 1676-10-02. Överstelöjtnant vid Västgöta infanteriregemente 1678-10-17. Överste för svenska livregementet till fot och tillika kommendant i Göteborg 1680-02-10. Död barnlös 1701-07-17. Bevistade under Turenne kampanjen i Holland 1665. Gift 1694-02-18 i Göteborg med Sara Carlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1665-05-09 med packhusinspektoren Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan, född 1636, död 1691), född 1647-01-31, död 1701 och begraven s. å. 12/5 i Tyska kyrkan i Göteborg, dotter av borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson och Christina Spak.
 • 1. Elsa Beata, född 1643, död 1730 och begraven s. å. 1/5 i Göteborg. Gift där 1666-07-01 med majoren Mårten Christiensson, adlad Anckarhielm, död 1677.
 • 1. Peter, 'den store kallad'. Född 1644. Gick i svensk krigstjänst 1657 och tjänstg. vid livländska armén till fredsslutet. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1663. Major därst. 1671-03-02. Överstelöjtnant vid Ture Oxenstiernas värvade regemente 1674. Överste därst. 1676-05-05. Överste för ett värvat regemente och kommendant i Stralsund 1679-10-05. Extra ordinarie envoyé till Brandenburg 1688-05-26. Kommendant i Stralsund. Död där 1697-03-19 och begraven jämte sin förut avl. fru i S:t Nikolai kyrka i nämnda stad. Gift med Abela Sofia von Plessen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1654 med generalmajoren Barthold Hartvig von Bülow, född 1611, död 1667), död 1695-01-10 och begraven s. å. 25/9 i Stralsund, dotter av lantrådet i Mecklenburg Daniel von Plessen och Dorotea Eleonora von Blumenthal.
 • 1. David, friherre Makeléer, död 1708. Se friherrliga ätten Maclean, Tab. 1.
 • 1. Lunetta. Gift 1657-08-09 i Göteborg med översten Joakim Cronman, död 1703.
 • 2. En son, död späd och begraven 1659-01-06.

TAB 2

Jakob (son av Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, Tab. 1). Student i Uppsala 1 1651-05-09. Överste i engelsk tjänst och kammarherre vid engelska hovet. Död 1663 i Irland, 'endera genom det att han under en i en hetsig feber påkommen yrsel rände värjan igenom sig, eller, såsom en annan sägen är, att hans fru skulle låtit mörda honom i sängen.'. Gift med en engelska vid namn Caakeron, som var släkt med hertigen av Ormond.

Barn:

 • Cetti. Gift med en överste Gelhorn i norsk tjänst.

TAB 3

Johan (son av Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, Tab. 1), född 1639. Justitiepresident i Göteborg 1676-02-20. Justitieborgmästare därst. 1695. Död 1696 och begraven 1697-01-10 i Göteborg. Gift med Anna Margareta Gordon, begraven på samma gång som mannen 1697-01-10, dotter av översten Johan Gordon och Anna Thomson.

Barn:

 • Anna Hedvig, döpt 1668-11-24 i Göteborg, död 1753-12-12 och begraven i Tölö kyrka, Hallands län. Gift 1700-03-26 med svenska amiralen Jakob de Prou, född 1651, död 1711-08-11 och begraven i Tyska kyrkan i Göteborg.
 • Johan Jakob, döpt 1670-10-19 i Göteborg. Löjtnant vid sin farbroders, överste Peter Makeléers regemente 1691-05-15. Kapten därst. 1694-11-28. Död ogift.
 • Catharina Lovisa, döpt 1671-12-06 i Göteborg, död 1754 och begraven s. å. 26/2 i Tölö kyrka
 • Gustaf Adolf, född 1675. Kapten. Död 1706. Se Tab. 4
 • Carl Leonard, född 1676. Kapten. Död 1747. Se Tab. 6
 • David, döpt 1677-09-09 i Göteborg, död s. å. och begraven därst.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1678-04-26 på Gåsevadholm i Tölö socken, Hallands län, död ogift 1739 och begraven s. å. 30/11 i Tölö kyrka
 • Peter, född 1679-09-12. Levde utan tjänst. Död ogift och begraven i Tölö kyrka
 • Två barn, begraven 1680-06-22 i Göteborg.

TAB 4

Gustaf Adolf (son av Johan, Tab. 3), till Sommevik i Malexanders socken, Östergötlands län. Född 1675-08-16 i Göteborg 2. Arklimästare vid amiralitetet 1689. Konstapel därst. 1690. Underlöjtnant 1694-07-22 löjtnant 1698. Kapten 1700-03-20 död 1706-03-15 på Sommevik och begraven i Malexanders kyrka, där hans vapen uppsattes. Han tjänade 1690–1694 vid engelska flottan. Gift 1699 med Hedvig Margareta Gyllenståhl, till Sommevik och Stjärnesand, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1710 med kommissarien Anders Wetterström, född 1669, död 1735-12-11 på Sommevik), född 1681-01-10 Linnekulla, död 1737 på Sommevik och begraven s. å. 7/10, dotter av majoren Gabriel Piädeståhl, adlad Gyllenståhl, och hans 1:a fru Maria Margareta Fahnehielm.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1700-11-10 Linnekulla, död 1778-10-25 på Aspenäs i Malexanders socken, Östergötlands län. Gift med majoren Carl Gustaf Gripensköld, född 1692, död 1766.
 • Jon Gabriel, född 1701. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 5

TAB 5

Jon Gabriel (son av Gustaf Adolf, Tab. 4), till Sommevik samt Åkershult i Korsberga socken, Jönköpings län. Född 1701-12-25. Löjtnant vid infanteriet i fransk tjänst. Löjtnant i svenska armén 1759-02-23. Löjtnant vid Hessensteinska regementet. Avsked. Död 1775-12-28 på Sommevik och begraven 1776-02-08 i Malexanders kyrka samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1741-07-03 Danskebo

Barn:

 • Jakob Ludvig, född 1741-10-19 på Sommevik. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1755-06-06. Korpral därst. 1757-08-09. Kvartermästare 1758-10-08. Fänrik vid husarskyttekåren under pommerska kriget 1759-07-29. Fänrik vid von Blixens regemente i Stralsund 1762-09-14. Löjtnant vid gula husarregementet 1763-06-26. Placerad på Bohusläns dragonregemente 1766. Utstruken ur dess. rullor 1768-10-24, men återfick tjänsten 1770-01-26. Död ogift 1771-05-22 Kristineberg
 • Anna Lovisa, född 1742-09-23 på Sommevik, död där 1778-05-03. Gift 1764-12-12 på Sommevik med ryttmästaren vid gula husarregementet, RSO, Henrik Evert Strokirch i hans 1:a gifte (gift 2:o 1781-10-21 Hallsnäs, med Elisabet Margareta Ehrenstråhle i hennes 1:a gifte, född 1762-06-24 Säby, död 1810-06-09 på Hallsnäs, dotter av översten Hans Ehrenstråhle, och Maria Elisabet Uggla), född 1728-05-01 i Filipstad, död 1795-07-19 Åkershult

TAB 6

Carl Leonard (son av Johan, Tab. 3). Döpt 1676-08-14 i Göteborg. Volontär vid svenska livregementet till fot 1694-02-07. Fältväbel därst. 1695. Fänrik 1697-01-03. Kapten. Död 1747 och begraven s. å. 5/5 i Tölö kyrka, Hallands län. Gift med Anna Hirscheit, död 1765-03-04 dotter av en handelsman Hirscheit i Göteborg.

Barn:

 • Maria Gustaviana, född 1702-09-21 Rastaborg, död 1782-12-04 i Karlskrona. Gift 1730-07-21 i Tölö socken med amiralitetskaptenen Paul Schema, adlad Hederstierna, född 1690, död 1745.
 • Elsa Beata, döpt 1704-04-06 Sommevik, död 1756-11-22. Gift s. å. 18/8 med kaptenen Alexander Björnberg, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1788.
 • Johanna Lovisa, född 1710-12-18, död barnlös 1785-03-13 i Karlskrona. Gift 1750-04-10 med assessorn Ernst Fredrik von Döbeln, i hans 2:a gifte, född 1701, död 1766.
 • Johan, död som barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: