:

Crusebjörn nr 136

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Crusebjörn nr 136
Vapensköld för adliga ätten Crusebjörn nr 136

Adliga ätten Crusebjörn nr 136

Adlad 1622-03-12, introd. 1627.

TAB 1

Frans Kruse. Levde på 1500-talet och var handelsman i Lübeck.

Barn:

 • Peter Kruse, adlad Kruse, (översiktstab. 1) till Ornäs i Torsångs socken Kopparbergs län och Kullerstad, nu Krusenhov i Kvillinge socken Östergötlands län. Född i Lübeck. Inkom till Sverige och blev köpman i Stockholm. En av direktörerna för handelskompaniet därst. 1620-01-01 med konfirm.fullm. 1623-01-02. Adlad 1622-03-12 med namnet Kruse, varöver Cruus- och Kruseätterna besvärade sig vid 1629 års riksdag, varefter konungen, till vilken frågan hänsköts, resolverade, att Peter Kruse skulle få behålla sitt namn, men hans barn kalla sig Krusbjörn eller Crusebjörn, som namnet sedan skrevs (introd. 1627 under nr 108, vilket sedan ändrades till 136). Ståthållare i Kopparbergslagen med dess län och Tuna socken 1625-01-11. Arrenderade jämte Govert Silentz Säters kronobruk15 enligt kontrakt 1628-03-05. Landshövding i Dalarne och Kopparbergslagen 1633-10-01. Död 1645-12-30 på Säters kungsgård och begraven i egen familjegrav i Torsångs kyrka, till vilken han skänkt predikstolen och andra prydnader märkta med hans vapen. Gift med Cecilia Rehn, död 1645-11-16, dotter av rådmannen i Stockholm Ingevald Olofsson.

Barn:

 • Peter Crusebjörn. Resident. Död 1650. Se Tab. 2
 • Jesper Crusebjörn. Kammarråd. Död 1663. Se Tab. 7
 • Frans Crusebjörn, född 1605. Landshövding. Död 1654. Se Tab. 8
 • Margareta Crusebjörn, född 1609-11-19 i Stockholm, död i barnsäng 1642-08-04 i Norrköping och begraven i samma stads kyrka s. å. 21/8. Gift 1:o 1626-01-00 med borgmästaren i sistnämnda stad Nils Månsson i hans 3:e gifte, född 1586, död 1639, vars söner blevo adlade med namnet Durell och Duréel, nr 422 och 609. Gift 2:o 1641-05-16 med borgmästaren, också i Norrköping Olof Carlsson Hising (av samma släkt som adl. ätten Hisinger) i hans 1:a gifte (gift 2:o 1643 med Kerstin Nilsdotter, död 1680), död 16581.
 • Ingevald Crusebjörn till Vi i Löts socken och Göstad i Vånga socken (båda i Östergötlands län) samt Grängshammar i Stora Tuna socken Kopparbergs län. Född 1611-08-18 i Stockholm. Legat till Persien 1634-03-08. Ryttmästare vid Västgöta adelsfana 1645-03-14. Major därst. 1657. Död barnlös 1658-01-23 under danska kriget, i sitt kvarter i Kyrketorps by i norra Halland och begraven i egen grav i Löts kyrka Östergötlands län, till vilken han och hans fru år 1649 skänkte predikstolen, varå hans vapen målades. Gift 1644-03-03 på Claestorp i Östra Vingåkers socken Södermanlands län med Helena Gyllenhorn, vilken han gav 14 hemman, 2 kvarnar och några utjordar i Tveta socken Jönköpings län m. m. i morgongåva, död 1677-12-04 på Vi och begraven i Löts kyrka, dotter av hovjunkaren Josua Gyllenhorn, och Gertrud Svan eller Winge.
 • Elisabet Crusebjörn, död 1655-03-12 på Laholms slott och begraven i Laholms kyrka, men sedan flyttad till Croneborgska familjegraven i Stenberga kyrka Jönköpings län. Gift 1650-11-19 med generalauditören Benjamin Månsson Nortman, adlad Croneborg, i hans 1:a gifte, född 1618, död 1677.

TAB 2

Peter Crusebjörn (översiktstab. 1, son av Peter Kruse, adlad Kruse, Tab. 1), till Kullerstad i Kvillinge socken Östergötlands län och Närlunda i Gåsinge socken Södermanlands län. Hovjunkare 1632. Svensk resident i Moskva 1644-03-08. Rapellerad 1647-05-31. Död 1650-09-03 och begraven i Kvillinge kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Gift 1632-08-07 med Gertrud Rosenstierna, levde änka 1685, dotter av general-riksräntmästaren Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, och hans 1:a fru Beata Böckman.

Barn:

TAB 3

Mårten (översiktstab. 1, son av Peter Crusebjörn, Tab. 2), ryttmästare vid Upplands ryttare 16572. Avsked s. å. i aug.2. Major. Död 16902. Gift 1659 med Catharina Kyle, från vilken han 1669 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med landshövdingen Lars Larsson Eldh, adlad och friherre Eldstierna, i hans 3:e gifte, född 1623, död 1701), född 1642-03-31, död 1699-01-29 i Linköping och begraven s. å. 14/12 i Borgs kyrka Östergötlands län, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 2:a fru Elisabet Catharina von der Lühe.

Barn:

 • Adolf Johan, född 1660. Överste. Död 1703. Se Tab. 4

TAB 4

Adolf Johan (översiktstab. 1, son av Mårten, Tab. 3), till Källeberg i Åsbo socken och Karstorp i Klockrike socken (båda i Östergötlands län), vilken sistnämnda egendom han ärvde efter sin moder. Född 1660-05-16 i Stockholm. Kammarpage hos konung Carl XI 1672–16812. Kornett vid livregementet till häst2 1681–1683. Hovjunkare 1686. Löjtnant vid drabanterna 1693-12-28 och tjänstg. vid konung Carl XII:s kröning 1697-12-14. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1700-07-18. Överstes avsked 1701-11-20. Död 1703-04-15 på Karstorp. 'Han duellerade 1685 med hovjunkaren Lars Filip Ehrensten, varefter båda bortrymde och efterlystes, men sedermera fingo fritt återkomma.'. Gift 1:o 1686-07-13 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med friherrinnan Märta Beata Kurck, född 1665-11-20 på Laukko i Vesilaks socken i Finland, död 1696-05-10 (1694-05-14 enl. inskriften på likkistan13) på Kullinge i Björskogs socken Västmanlands län och begraven 1699-01-08 i Linköping, dotter av landshövdingen friherre Gabriel Kurck, och hans 1:a fru grevinnan Christina Stenbock. Gift 2:o med friherrinnan Beata Rosenhane, döpt 1669-11-22 i Stockholm, död 1711, dotter av landshövdingen friherre Axel Rosenhane, och friherrinnan Beata Bonde.

Barn:

 • 1. Charlotta Eleonora, född 1687-07-00 i Stockholm14, död 1771-01-28 på Styvinge i Vists socken Östergötlands län. Gift med ryttmästaren Jakob Boij, född 1682, död 1736, farfars far till generalmajoren Johan Fredrik Boij, adlad Boy.
 • 1. Carl Gabriel, döpt 1691-09-23 i Stockholm, död ung före modern.
 • 2. Ulrika Catharina, född 1701, död 1753-06-19 på Karstorp. Gift 1:o med assessorn Lars Sandberg, född 1681, död 1721. Gift 2:o 1723-10-22 i Klockrike socken med majoren Georg Henrik Wolffelt, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1761.

TAB 5

Peter (översiktstab. 1, son av Peter Crusebjörn, Tab. 2), till Årup i Ivetofta socken Kristianstads län. Kapten vid Södermanlands regemente 1657-10-00. Var major 1668. Landsdomare i Halland och Blekinge 1678-01-11 och i Skåne 1679-11-15. Död 1686. Gift med Riborre Holck, levde änka 1686-03-30, dotter av Ejlert Holck, till Söboe och Gielskov, och Riborre Bille, samt syster till översten Sten Holck, natural. Holck.

Barn:

 • Ejlert. Underfyrverkare vid artilleriet 16803. Styckjunkare därst. 1692. Fänrik vid artilleriet i Stralsund 1694-04-26. Död ogift.
 • Eskil, född 1670(?) i Halland. Volontär vid Tyska livregementet till fot4 1685-07-15. Förare därst.4 1686-03-01. Sergeant 16884. Fänrik 1690-11-10. Löjtnant 1698-10-07. Kaptenlöjtnant 1702-01-17. Kapten 1709-12-16. Konfirm.fullm. 1715-01-02. Majors avsked 1719-09-30. Död barnlös 1723. Gift med Helena Elisabet de Corroset, dotter av översten Jean de Corroset, natural. de Corroset, och hans 1:a fru Barbro Elisabet Binsteurtz.

TAB 6

Peter (översiktstab. 1, son av Peter, Tab. 5), till Krusenhov i Kvillinge socken Östergötlands län. Kapten vid Skaraborgs regemente4 1700-04-30. Livdrabant s. å. 11/7. Död 1701-07-11 av sina vid Dünaströmmen undfångna blessyrer. Gift 1698 med friherrinnan Eva Beata Stromberg, född 1678-02-23, död 1717, dotter av landshövdingen Alexander Brattman, adlad Strömberg, friherre Stromberg, och Eva Elisabet Palmgren.

Barn:

 • Peter, född 1699. Volontär vid livregementet till häst 1714-11-00 och vid livgardet 1718-03-24. Förare därst. s. å. 29/5. Sergeant s. å. 18/9. Fänrik s. å. 13/10. Löjtnants avsked 1720-08-22. Död barnlös 1724. Gift 1722-11-08 med Christina Margareta von Vicken i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1740-01-06 med adjutanten Georg Johan Bethun, född 1708, död 1750), född 1702-07-24 på Svaneholm i Ås socken Jönköpings län, död 1784-01-01 på Hylteberg i Gällaryds socken Jönköpings län, dotter av generalmajoren Johan Otto von Vicken (brorson till landshövdingen Henrik von Vicken, natural. von Vicken, nr 830), och Anna Margareta von Gynthersberch, nr 685.

TAB 7

Jesper Crusebjörn (översiktstab. 2, son av Peter Kruse, adlad Kruse, Tab. 1), till Ornäs i Torsångs socken Kopparbergs län. Student i Uppsala 1632-12-005 och i Leiden 163717. Assessor i bergskollegium 1652-08-31–16616. Underståthållare i Stockholm 1655-01-20. Kammarråd 1657-01-31. Vice landshövding i Kopparbergs län 1658–1659-10-007. Död 1663-12-06 och begraven 1664-11-27 i Stockholms storkyrka samt ligger, jämte sin fru, begraven i Torsångs kyrka. Han gav ett orgelverk till nämnda kyrka. Gift 1648-04-18 med hovfröken hos prinsessan Christina Magdalena av Pfalz, som blev gift med markgreven Fredrik IV i Baden, Anna Ribbing, den sköna kallad, född 1626-05-13 på Grensholmen i Vånga socken Östergötlands län, död 1658-01-27, dotter av landshövdingen Sven Ribbing, och hans 1:a fru Metta Rosengren.

Barn:

 • Sven. Var löjtnant vid Skåne-Bohusläns dragonregemente 16793. Död 1682-04-12 på Fossala i Ekebyborna socken Östergötlands län.
 • Christina Cecilia. Ligger jämte sin man begraven i Ambjörnstorps (Ambjörnarps) kyrka Älvsborgs län. Gift 1679-03-09 på Fästerid i Tranemo socken Älvsborgs län med löjtnanten Carl Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1720.
 • Peter Jespersson Crusebjörn till Ornäs, Forsnäsa och Krusbacka. Född 1650-05-07 på Ornäs. Student i Uppsala5 1663-11-05. Page 1665. Anhöll 1670 att bliva fänrik vid Östgöta infanteriregemente. Fänrik därst.3 1673-05-28. Löjtnant 1674. Kapten. Död 1675-12-11 (EÄ (före d. 14)) i Stockholm, och begravd i Torsångs kyrka 1677-09-30. (Källa: ULA, Torsångs kyrkoarkiv C:1, s 220).
 • Carl. Student i Uppsala5 1663-11-05.
 • Maria, levde änka 1695.
 • Metta, levde 1680. Gift 1676-01-19 på Fossala med kaptenen Johan Johansson Utter, i hans 1:a gifte, död 1696.

En son och en dotter, döda späda.

TAB 8

Frans Crusebjörn (översiktstab. 3, son av Peter Kruse, adlad Kruse, Tab. 1), till Husbyborg i Tierps socken Uppsala län samt Björnsnäs och Ekeby, båda i Kvillinge socken Östergötlands län. Född 1605-10-07. Assessor i generalbergsamtet6 1637-02-14. Landshövding i Västernorrland och Västerbotten 1641-03-13. Gränskommissarie i Kexholms län 1652. Död 1654-08-02 och begraven s. å. 5/11 i Stockholms storkyrka8 och därefter nedsatt i Kvillinge kyrka. 'Han blev vid 1643 års riksdag tilltalad av kammarrådet Johan Jespersson Cruus, för det han tvärt emot avtalet med fadern, uti brev kallat sig Kruse.' Gift 1:o 1629-07-05 i Stockholm (Nik.9) med Elisabet Skytte af Sätra, död 1642-10-12 i Piteå och där begraven, dotter av ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och hans 1:a fru Brita Håkansdotter. Gift 2:o 1644-12-02 i Nikolai förs.9 i Stockholm med sin broders svägerska Gunilla Rosenstierna, död 1687 (för henne ringdes s. å. 25/10 i Jakobs kyrka), dotter av generalriksräntmästaren Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, och hans 1:a fru Beata Böckman.

Barn:

 • 1. Cecilia, född 1633, död änka 1713 på Vårby i Huddinge socken Stockholms län och begraven s. å. 20/5. Gift med kommissarien Gustaf Geete.
 • 1. Brita, död 1705 på sommaren i Arensburg på Ösel. Gift med majoren Johan Appelbom, i hans 2:a gifte, död 1692.
 • 1. Elisabet, född 1638, död 1709-05-27 på Björnsnäs. Gift 1652-04-12 med majoren Carl Körning, född 1633, död 1672.
 • 2. Gunilla, levde änka 1706-07-10. Gift 1:o med överstelöjtnanten Henrik Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1635, död 1695. Gift 2:o före 1698 med löjtnanten Johan Leijoncreutz, död 1703.
 • 2. Gustaf, född 1647. Kammarherre. Död 1685. Se Tab. 9
 • 2. Beata, levde änka 1706-10-07. Gift 1673-10-08 på Närlunda i Gåsinge socken Södermanlands län med lantjägmästaren Jakob Svart, född 1639, död 1701.

TAB 9

Gustaf (översiktstab. 3, son av Frans Crusebjörn, Tab. 8), till Sonstorp i Hällestads socken Östergötlands län. Född 1647-02-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1657-01-005. Fänrik vid prinsens av Oranien livgarde i Holland. Kammarherre. Död 1685-05-19 i Stockholm. Gift 1674-08-16 med Anna Margareta Rosenstråle, född 1649-04-28 på Sonstorp, död där 1690 och begraven s. å. 14/12, dotter av Jöns Rosenstråle, och hans 2:a fru Ingrid Mannerhielm.

Barn:

 • Frans Johan, född 1675. Överstelöjtnant. Se Tab. 10
 • Gustaf, född 1676. Fänrik. Dödsskjuten ogift vid belägringen av Namur.
 • Peter, född 1677. Sergeant vid Kalmar regemente3 1696-10-01. Avsked3 1698-11-25. Fältväbel vid livdragonregementet 1700. Kornett därst. s. å. 29/11. Löjtnant 1702-07-21. Regementskvartermästare 1705. Kapten 1706-11-16. Död ogift 1708 om våren vid Radiseovitz4 under marschen till Holofzin.
 • Beata Charlotta, född 1683, död ogift 1729-12-01.

TAB 10

Frans Johan (översiktstab. 3, son av Gustaf, Tab. 9), till Malmsjö i Grödinge socken Stockholms län. Född 1675. Ryttare 1691 och korpral 1692-10-01 vid södra skånska kavalleriregementet. Livdrabant 1696. Kapten vid Bremiska dragonregementet 1699-11-00. Kaptenlöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 17044. Konfirm.fullm.4 s. å. 19/1. Ryttmästare därst. 1704-12-27. Major 1706-11-02. Avsked 1708-06-01. Major vid livregementet till häst 1709-10-04. Överstelöjtnant vid östgöta kavalleriregemente 1711-10-30. Generaladjutant vid armén i Skåne4 1714-03-16. Levde 1733-11-15. Gift med friherrinnan Christina Lovisin, döpt 1679-03-04 i Stockholm, död 1743-10-08 på Malmsjö och begraven s. å. 7/11, dotter av landshövdingen Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, och Catharina Lenström.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1709. Vice häradshövding. Död 1789. Se Tab. 11
 • Frans Christian, född 1711. Hovrättsråd. Död 1779. Se Tab. 15
 • Anna Catharina, döpt 1712-09-16 på Malmsjö, död 1775-05-15 på Braberg i Skönberga socken Östergötlands län. Gift 1728-08-30 i Skönberga socken med översten Adolf Lorens Ridderborg, född 1688, död 1746.
 • Elisabet, död ung.
 • Peter, död ung.
 • Beata Charlotta, död ung.
 • Margareta Charlotta, född 1719-06-30 på Malmsjö, död 1777-11-27 på Närlunda i Gåsinge socken Södermanlands län.1 Gift 1746-11-30 i Drothems socken1 Östergötlands län med hovjägmästaren Nils Bröms, död 1762.

TAB 11

Erik Gustaf (översiktstab. 4, son av Frans Johan, Tab. 10), till Malmsjö. Född 1709-10-25. Student i Uppsala5 1725-10-20. Vice häradshövding. Död 1789-06-05 på Malmsjö och begraven s. å. 23/6. Gift 1:o 1745-10-04, i Kuddby socken Östergötlands län med Elisabet Christina Bagge af Berga, död 1753-01-25, dotter av ryttmästaren Erik Jakob Bagge af Berga, och hans 1:a fru Anna Maria Riddersköld. Gift 2:o 1760-03-14 med Maria Christina Bom, född 1733, död 1810-03-04 på Malmsjö.

Barn:

 • 2. Christina, född 1760-12-18 på Malmsjö. Stiftsjungfru. Död 1801-06-01 på Södertuna i Frustuna socken Södermanlands län. Gift 1785 med kaptenen, friherre Gustaf Fredrik Ehrensvärd, född 1760, död 1812.
 • 2. Anna Charlotta, född 1762-04-14 på Malmsjö. Levde ogift 1814-09-17.
 • 2. Frans Peter, född 1763-06-28 på Malmsjö. Förare vid livgardet10 1781-04-24. Fänrik därst.3 s. å. 27/4. Löjtnant10 1786-04-24. Avsked10 1790-03-12. Död barnlös 1830-12-14 på Malmsjö. Gift 1813-09-21 på Falkenå i Kräklinge socken Örebro län med Catharina Elisabet Lagerhjelm, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834-05-04 på Malmsjö med godsägaren Fredrik August Bahrman, född 1808 i Stockholm, död 1871-09-22 på Malmsjö), född 1791-06-24 på Falkenå, död 1882-02-23 på Malmsjö, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Ulrika Charlotta Lagerhjelm.
 • 2. Adolf, född 1765. Underlöjtnant. Död 1817. Se Tab. 12
 • 2. Ebba Maria, född 1766-09-27 på Malmsjö, död ogift 1814-04-11 i Stockholm och begraven s. å. 14/4 Grödinge socken.
 • 2. Lovisa, född 1767-12-20 på Malmsjö, död ogift 1833-12-12 (14/12) på Lövstalund i Grödinge socken.
 • 2. Johan Gustaf, född 1771-09-25 på Malmsjö, död där 1782-06-15 och begraven s. å. 20/6.

TAB 12

Adolf (översiktstab. 4, son av Erik Gustaf, Tab. 11), född 1765-04-18 på Malmsjö. Underlöjtnant vid artilleriet. Avsked 1792-06-13. Död 1817-10-01 i Stockholm. Gift 1801-10-25 på Malmsjö med Christina Lovisa Sundblad, född 1768, död 1851-06-29 på Åvinge i Grödinge socken, dotter av borgmästaren i Sigtuna Johan Sundblad och Lovisa Bidenia Renhorn.

Barn:

 • Christina Charlotta Lovisa Ulrika, född 1803-07-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1857-09-18 i nämnda stad. Gift där 1830-12-18 med viktualiehandlanden i Stockholm Anders Peter Kindblad i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Magdalena Cederberg, född 1832-10-10 i Stockholm, död där 1904-07-17), född 1800-12-21 i Stockholm, död där 1880-01-25.
 • Gustaf Peter, född 1804-08-06 på Malmsjö, död 1805-03-11 i Stockholm.
 • Frans Adolf, född 1807. Hovjunkare. Död 1891. Se Tab. 13

TAB 13

Frans Adolf (översiktstab. 4, son av Adolf, Tab. 12), född 1807-05-12 i Stockholm. Hovjunkare 1832. Ägde Åvinge i Grödinge socken Stockholms län. Död 1891-07-02 i Södertälje. Gift 1842-10-16 i Södertälje med Lovisa Magdalena Fougt, född 1817-02-17 i Själevads socken (Västernorrland), död 1911-02-10 i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm (db), dotter av lantmätaren i Stockholms län Johan Elis Fougt och Maria Söderman.

Barn:

 • Jesper Ingevald, född 1843. Landshövding. Död 1904. Se Tab. 14

TAB 14

Jesper Ingevald (översiktstab. 4, son av Frans Adolf, Tab. 13), född 1843-07-12 på Åvinge. Student i Uppsala 1862-05-26. Furir vid Västmanlands regemente s. å. 8/9. Officersexamen 1863-10-26. Underlöjtnant vid nyssnämnda regemente s. å. 11/12. Repetitör vid krigshögskolan 1867-09-20–1872-07-31. Löjtnant vid nämnda regemente 1867-11-12. Generalstabsofficer 1869-12-14. Lärare i krigskonst och krigshistoria vid ovannämnda läroverk 1872–1882. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1873-12-19. Kapten 1875-03-27. LKrVA 1876. Kapten vid Västmanlands regemente 1878-07-12. Kommenderades med militärt uppdrag till Österrike och Serbien 1880. RÖJKrO3kl s. å. Sekreterare i lantförsvarskommittéen 1880-10-00–1882-06-00. Stabschef i 5. militärdistriktet 1881-07-14. RNO 1882-12-01. Sekreterare i särskilda utskottet, som hade att behandla frågan om försvarsväsendets ordnande vid riksdagen 1883. Stadsfullmäktig i Stockholm 1883-04-01.1889-03-31. Överadjutant och major vid ovannämnda stab 1883-04-13. RSO 1884-12-01. Sekreterare i kommittén för utarbetande av nytt tjänstgöringsreglemente för armén 1886-11-01. Överstelöjtnant och 1. major vid 2. livgrenadjärregementet 1888-02-03. Överstelöjtnant och chef för Jämtlands fältjägarekår s. å. 13/7. Ledamot av sistnämnda kommitté s. å. 9/11. Överste i armén 1891-09-11. Landshövding i Västerbottens län s. å. 13/11. Ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1892. Ordförande i styrelsen över samma läns lantbruksskola i Ytter-Tavle s. å. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1893-09-19. KNO1kl s. å. 1/12. Ledamot av lappkommittén 1895. Generalmajor i armén 1899-10-27. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet s. d. KSO1kl 1900-07-09. Generallöjtnant i armén 1901-06-07. KmstkSO 1901-11-30. Avsked från statsrådsämbetet 1903-07-27. Död 1904-06-24 i Umeå. Ägde husen nr 3 Inedalsgatan och nr 2 Humlegårdsgatan i Stockholm. Gift 1873-07-31 på Lövstalund i Grödinge socken Stockholms län med Augusta Georgina Bahrman, född 1850-07-23 i Stockholm.

Barn:

 • Adolf Jespersson, född 1874-04-29 i Stockholm, liksom systern. Utexaminerad från Smedman d. ä:s handelsinstitut 1899. Bokhållare i bankaktiebolag Stockholm-Öfre Norrland 1903–1906. Kassör vid Wigéns pälsvarufabrik 1907–1911. Kamrerare. Död 1946-10-14 i Borås (Centrallas., Lunds domkyrkoförs., Malm. db nr 395) och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdssidan. Gift 1907-08-23 i Stockholm med sjuksköterskan Sofia Carolina Olga Brink, född 1877-08-14 i Skara, död 1961-09-25 i Lund, dk förs. (db), dotter av köpmannen Per Johan Brink och Sofia Helena Andersson.
 • Cecilia Jespersdotter, född 1878-07-18 i Stockholm, Jakobs förs. Stiftsjungfru. TurkChO2kl med brilj. Död 1966-01-02 i Malmö, Slottsstadens förs. (db). Med henne utslocknade adliga ätten Crusebjörn nr 136. Gift 1905-05-05 i Wien med majoren vid södra skånska infanteriregementet, RNO, RSO m. m. Viktor Axel Unander, född 1872-12-18 på Ytter-Tavle i Umeå landsförsaml. Västerbottens län. Se Biografica. Död 1967-09-20 i Bern, Schweiz.

TAB 15

Frans Christian (översiktstab. 5, son av Frans Johan, Tab. 10), född 1711-02-02. Student i Uppsala5 1725-10-20. Auskultant i kommerskollegium16 1730-03-24. Hovjunkare 1735-12-22. Kallas kammarjunkare 1757. Assessor i Göta hovrätt 1761-09-08. Började sin tjänstgöring därst. 1762-06-05. Hovrättsråd därst. 1764-03-08. Erhöll tjänstfrihet 1770. Avsked 1778-02-25. Död 1779-11-05 i Söderköping. Gift 1:o 1748-05-17 med Johanna Wong, född 1712-11-20, död 1749-04-14 (13/4) i barnsäng i Stockholm, dotter av rådmannen därst. med borgmästares karaktär Johan Wong och Märta Hubert11. Gift 2:o 1752 med Ebba Hedvig Gyllenram, född 1726-07-22, död 1780-11-25 Söderköping, dotter av överstelöjtnanten Natanael Ram, adlad Gyllenram, och hans 1:a fru Brita Christina Hult.

Barn:

 • 1. Christina Catharina, född 1749-04-04 i Stockholm, död 1791-06-15 på Hults bruk i Kvillinge socken Östergötlands län. Gift 1771-08-29 på Västtomta i Drothems socken Östergötlands län med häradshövdingen och lagmannen Anders Juringius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1794-06-08 på Malmsjö i Grödinge socken, Stockholms län, med Brita Catharina Nordenstam, född 1748-04-16, död 1819-09-07, dotter av landshövdingen Carl Fredrik Svart, adlad Nordenstam, och Sara Catharina Olivecrona), född 1733-03-20 i Kvillinge prästgård Östergötlands län, död 1804-01-10 i Norrköping.

2. En dotter, döpt 1755-09-24 i Stockholm (Hovförsaml.) (sannolikt densamma som dog 1757-03-11 på Mörby i Danderyds socken, Stockholms län).

 • 2. Eva Brita, född 1756-08-10. Stiftsjungfru. Död 1782-03-17 på Viggeby vid Söderköping. Gift 1779-03-17 med ryttmästaren friherre Stefan Creutz, i hans. 1:a gifte, född 1752, död 1788.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1757-10-04. Stiftsjungfru. Död 1810-11-29 i Stockholm. Gift 1787-02-27 i Söderköping med överstelöjtnanten Svante Reinhold Gyllenspetz, i hans 2:a gifte, född 1754, död 1818.

Utan känd härledning från stamfadern=

 • Herr Crusebjörn, död 1705-09-06 i Gävle och begraven därst. s. å. 14/10.
 • Erik Crusebjörn. Volontär vid amiralitetet. Konstapel därst. 1679-02-03. Arklimästare. Gift med Anna Gabrielsdotter, som levde änka 1691.

Källor

1Öä. 2Blr. 3KrAB. 4Lk. 5Um. 6Ab. 7At (KrA). 8S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv. 9 Wn. 10Rg. 11Srr. 12RHG. 13At (Sch). 14At (S). 15Al. 16.Ak. 17At (P). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: