:

Rosenhane nr 29

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Rosenhane nr 29 †

Adlad 1558-08-20 introducerad 1625. Friherrlig 1652-06-03 och 1654-02-18, introducerad 1654. Utdöd 1812-11-06.


Den inom släkten redan i medlet av 1600-talet gängse traditionen, vilken upptagits av alla äldre genealoger, uppgiver att ättens stamfader Jöran Johansson varit son av riddaren och riksrådet, ståthållaren på Nyköpings slott Johan Turesson (Tre Rosor) med hans trolovade Karin Knutsdotter (Roos af Hjelmsäter). Nyare undersökningar hava dock visat, att denna härledning, vilken bibehållits i den genealogiska litteraturen till våra dagar, med skäl kan betvivlas och att Jöran Johansson med all sannolikhet intet haft att skaffa med den berömda och högättade Johan Turesson, utan endast genom sin egen duglighet och förtjänst förvärvat sig sitt adelskap. (E. Meyer, Gustaf Rosenhane (1888).

Rosenhane%20F2900.jpg

TAB 1

Jöran Johansson, till Torp i Husby-Oppunda socken och Gräfseboda (nu Haneberg) i Näshulta socken båda i Södermanlands län, vilka han ärvde med sin hustru. Född 1525 vid Gäddeholm (nu Tureholm) i Trosa landsförsamling, Södermanlands län. Adlad (G I r.) 1558-08-20. Fogde på Nyköpings slott 1562–1565 (Al.). Häradshövding i Hölebo härad 1565. Deltog i hertigarnas uppresning mot konungen 1568. Fick Husby-Oppunda socken i förläning 1568 (Al.). Häradshövding i Rönö härad 1569. Kallas av hertig Carl ryttmästare 1570. Fullmakt att mönstra ryttare och knektar till Finland 1571-09-09 och att förhandla med allmogen 1572-02-06. Ståthållare på Nyköpings slott 1574. Skeppshövidsman 1574. Död 1576 i Nyköping och begraven 1576-03-14 i Husby kyrka, [E. Meyer, Gustaf Rosenhane (1888)]. Gift före 1559-00-03 med Märta Nilsdotter, död i pesten 1603-09-20 på Torp och begraven i Husby kyrka, dotter av Nils Tomasson till Lingshammar, Billsta, Hakunge och Bredsjö, av gamla Böljaätten, och Carin Kettilsdotter Hvessing (en halv båt, adlad 1442), till Torp och Grätseboda samt moster till ståthållaren Sten Claesson, adlad Böllja.

Barn:

 • Carin Jöransdotter, död ung på Billsta och begraven i Frösunda. .
 • Nils Jöransson, död ung och begraven i Husby kyrka. . Johan Jöransson Rosenhane, född 1571. Ståthållare. Död 1624. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Jöransson Rosenhane (son av Jöran Johansson, Tab. 1), till Torp och Haneberg, född 1571 på Torp. Utrikes resor 1588–1596 och studerade därunder vid universiteten i Helmstadt, Rostock, Leipzig, Wittenberg och Strassburg. Anställdes efter hemkomsten i hertig Carls kansli. »Riksens öfverste secretarius» 1599-08-17 och skulle som sådan bl a hava uppsikten över riksarkivet. Kallas råd och sekreterare 1600 och rikssekreterare och kansler 1602. En av Sveriges kommissarier till underhandlingarna med Danmark i Ulvsbäck 1602-00-03. Häradshövding i Oppunda och Jönåkers härader 1602. Ståthållare på Nyköpings slott och län 1612. Änkedrottningens och hertig Carl Filips furstliga råd. Fick 1613-00-10 fullmakt att uppbära den beviljade hjälpen till Älvsborgs lösen och 1619 att upptaga landtågsgärden. Död 1624-01-28 på Torp och begraven i Husby-Oppunda kyrka, där hans vapen uppsattes. (At (Sch.). Han brukades av hertig Carl, sedermera konung Carl IX i diplomatiska beskickningar och som underhandlare med allmogen, att granska kammarens räkenskaper och förrätta mönstringar och utskrivningar samt åtföljde hertigen på dennes resor i landet. Var en av bärarna av tronhimmeln vid konungens begravning den 1611-10-30. Hans porträtt finnes i riksarkivet [E. Meyer, Gustaf Rosenhane (1888)]. Han har författat ett »Chronologiskt diarium om det som hänt i Sverige till den 7 febr. 1597», vilket i handskrift förvaras i riksarkivet. Gift 1:o före 1600-00-03 (At 2, s 151.) med Maria Jöransdotter (Stengafvel?). Gift 2:o 1606-03-09, på Slädhammar (nu Stenhammar) i Flens socken, Södermanlands län med Carin Scheringsdotter, död 1654-11-13 och begraven 1655-02-25 i Husby-Oppunda kyrka, dotter av befallningsmannen över Värmland, rikskammarrådet Schering Eriksson Arp, till Slädhammar och Vik, och Anna Olofsdotter Stengafvel till Slätteholmen och Brunnsholm.

Barn:

 • Schering Rosenhane, friherre Rosenhane, född 1609. Riksråd och lagman. Död 1663. Se Tab. 3.
 • Catharina Rosenhane, född 1610 i febr., död 1668-01-22. Gift 1:o 1640-10-06 på Torp med överstelöjtnanten Jakob Silfverpatron, född 1607, död 1644. Gift 2:o 1651-00-02 Älghammar med ryttmästaren Sivard Kruse af Elghammar, född 1628, död 1664.
 • Johan Rosenhane, friherre Rosenhane, född 1611. Riksråd. Död 1661. Se Tab. 11.
 • Märta Rosenhane, född 1614, död 1701 före 13/8. Gift 1652-05-16 med majoren Tuve Hökeflycht, död 1680, 'för vilken hon skulle fattat tycke, medan han ännu var simpel ryttare.'
 • Gustaf Rosenhane, friherre Rosenhane, till Haneberg samt Bredsjö i Järlåsa socken, Uppsala län. Född 1619-05-19 på Torp. Student i Uppsala 1628-12-04. Hovjunkare 1635. Utrikes resor 1636-00-09–1640-00-07. Assessor i räkningekammaren 1642-07-12. Kammarråd 1647-06-02. Vice president i Svea hovrätt 1650-12-10–1658. Tillika häradshövding i Oppunda och Villåttinge härader 1653-04-29. Friherre till Ikalaborg 1654-02-18 jämte sin broder Johan (med honom och den före dem i friherrestånd upphöjda brodern Schering introducerad 1654 under nr 29). »President i Preussen» 1658, men tillträdde ej. Erhöll vokation på en kanslirådstjänst 1660-12-27, men tjänsten indrogs. President i Dorpats hovrätt 1661-04-06–1664-03-11 utan att tillträda tjänsten. Häradshövding i Färentuna, Vallentuna med fl. härader i Uppland 1672-05-02, men innehade troligen ej länge denna befattning. Död ogift 1684-03-26 i Stockholm och slöt således själv sin friherrliga ättegren samt begraven 1684-09-10 i Husby kyrka. Han var en av Sveriges äldsta lyriska skalder och den förste av dem, som skrev sonetter, [E. Meyer, Gustaf Rosenhane (1888)].

TAB 3

Schering Rosenhane, friherre Rosenhane (son av Johan Jöransson Rosenhane, Tab. 2), till Torp i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, Rossvik i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, Tistad i Bärbo socken Södermanlands län, och Hagen i Gåsinge socken Södermanlands län, född 1609-07-14 på Torp. Student i Uppsala 1624-00-09. På ättens vägnar introducerad 1625 under nr 2 i svenneklassen och 1650 uppflyttad i riddarklassen mellan nr 16 och 17, men utesluten ur matrikeln 1654, då ätten introducerades som friherrlig. Auskultant i Svea hovrätt 1628-06-10. Utrikes resor 1629–1631. Assessor i nämnda hovrätt 1632-03-07. Skickad att kungöra konungens dödsfall för de ryska sändebud, som voro på väg till Sverige 1632. Beledsagade konungens lik från Wolgast till Stockholm samt officierade vid begravningen i Riddarholmskyrkan 1633-06-22. Legat till Danmark 1634. Underståthållare i Stockholm 1634-11-20. Änkedrottningens geheimehovråd och guvernör över hennes livgeding 1635, landshövding i Östergötland 1637-08-12,. Svensk resident i Münster 1643-04-12–1647 under förhandlingarna till westfaliska freden. Envoyé extraordinaire till Frankrike 1648–1649. Riksråd 1650-09-21 kansliråd 1650–1661. Överståthållare i Stockholm 1652-03-24. Friherre till Ikalaborg 1652-06-03, (introducerad 1654 under nr 29 jämte sina bröder). Fick jämte Bengt Oxenstierna i uppdrag att organisera det sk wismarska tribunalet 1653. Legat till Tyskland för biläggande av stridigheterna med staden Bremen 1654. Lagman i Södermanland 1654-12-09. Följde drottning Hedvig Eleonora på resor till Preussen 1656 och till Danmark 1658. Förde jämte Sten Bielke fredsunderhandlingarna med Danmark och undertecknade jämte honom freden i Roskilde 1660-05-27. Ledamot av den kommission, som 1662 hade till uppgift att förbereda Skånes, Hallands och Blekinge verkliga införlivande med Sverige. Död 1663-08-06 på Torp och begraven 1664-01-31 i familjegraven i Husby kyrka. Han var en av sin tids utmärktaste statsmän och diplomater. Han författade en mängd skrifter, bland dem adelns bekanta stridsskrift vid 1650 års riksdag. Samtal om de donerade godsens reduktion emellan junker Per, mäster Hans, Nils Andersson och Jon i Berga (tr. 1768) samt hans självbiografi (tr. i Gjörwells Nya svenska biblioteket). Minnespenningar har slagits över honom, såväl i Sverige (bl a av Svenska akademien 1825) som Tyskland och hans porträtt finnes bl a i underhandlingssalen i Münster och i Stockholms rådhus. Om honom se vidare A. Stille, Schering Rosenhane som diplomat och ämbetsman (1892) [Ash och N. F.]. Gift 1636-07-12 i Nikolai församling, Stockholm med Beata Sparre af Rossvik, född 1618-06-16, död 1672-01-16 och begraven (At (Sch.) 1672-04-28, dotter av ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik och Kerstin Åkesdotter Bååt.

Barn:

 • Axel, född 1637. Landshövding. Död 1685. Se Tab. 4.
 • Beata, född 1638-01-21 i Norrköping, död 1674-06-01 och begraven på samma gång som mannen. Hon hade en sällsynt begåvning, vidsträckta kunskaper och stor beläsenhet i olika länders litteratur samt har själv försökt sig med diktning, ehuru intet av hennes arbeten blivit tryckt [E. Meyer, Gustaf Rosenhane (1888)]. Åtföljde sin fader på hans beskickningar till Münster 1643, till Frankrike 1648, till Lübeck 1652 och till Danmark 1658. Gift 1671-08-29 Säby med överstelöjtnanten friherre Erik Ribbing af Zernava nr 40, född 1640, död 1675.
 • Bengt, friherre till Ikalaborg och herre till Rossvik. Född 1639-06-20 i Norrköping (At (Sch.)). Student i Uppsala 1648-00-02. (Um.). Hovmarskalk 1669. Död barnlös 1700-01-24 i Stockholm, begraven i Stockholm 1700-05-15 och sedan förd till familjegraven i Husby kyrka. Gift 1691-06-18 på Stockholms slott med sin fränka, friherrinnan Ebba Maria Sparre i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generallöjtnanten greve Erik Gustaf Stenbock, i hans 2:a gifte, född 1662, död före 1724), född 1663-12-01, död 1740-11-09, dotter av riksrådet och överståthållaren Axel Carlsson Sparre af Rossvik, friherre Sparre, och hans 2:a fru, grevinnan Beata Stenbock.
 • Christina, född 1640 i Norrköping, död ogift 1703.
 • Johan, född 1642. President. Död 1710. Se Tab. 7.
 • Två döttrar, födda tvillingar. 1643 och 1645, döda unga.
 • Anna Catharina, född 1646 i Münster, död ogift 1685 Fjällskäfte .
 • Göran, född 1649-00-11 på Tistad (Johan Rosenhanes diarier i riksarkivet [At (So)]. Student i Uppsala (Um.) 1658-10-31 och i Strassburg (At (P). 1669-11-30. Ryttmästare vid livregementet till häst 1677-00-05. Stupade ogift 1677-07-14 i slaget vid Landskrona.
 • Sofia, döpt 1651-02-21 på Tistad, död ogift 1693-06-24 i Stockholm. (At (L)).
 • Fredrik, född 1653. Ryttmästare. Död 1709. Se Tab. 8.
 • Magdalena, född 1656-11-14 i Stockholm (At (L), död 1697-03-01 på Kungs Norrby i Brunneby socken, Östergötlands län och begraven 1697-08-13 i Linköping. Gift 1685-04-12 med översten Carl Gustaf Horn af Rantzien i hans 1:a gifte, född 1651, död 1707, vars barn blevo upphöjda i friherrligt stånd (friherrliga ätten Horn af Rantzien).

TAB 4

Axel (son av Schering Rosenhane, friherre Rosenhane, Tab. 3), friherre till Ikalaborg, herre till Lagmansholm i Fullestads socken, Älvsborgs län och Kilanda i Kilanda socken, Älvsborgs län samt Svalsta i Vårdinge socken, Stockholms län och Hagen i Gåsinge socken, Södermanlands län. Född 1637-06-23 i Stockholm (At (Sch.)). Student i Uppsala 1648-00-02 (Um.). Utrikes resor. Efter hemkomsten assessor i Svea hovrätt 1663-05-27. Vice landshövding i Östergötlands län 1675-01-27. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1678-03-03. Död (At (RA)) 1685-01-31 (1684-01-13 enligt vapnet i Husby kyrka (At (Sch.)) i Helsingfors och begraven i familjegraven i Husby kyrka. Gift med friherrinnan Beata Bonde, född 1647-06-12, död 1694-08-26, och begraven i Fullestads kyrka, dotter av riksrådet friherre Christer Bonde, och hans 1:a fru, friherrinnan Ebba Leijonhufvud.

Barn:

 • Beata, döpt 1669-11-22 i Stockholm, död 1711. Gift med översten Adolf Johan Crusebjörn, i hans 2:a gifte, född 1660, död 1703.
 • Schering. Döpt 1676-03-05 i Linköping. Fänrik. Död ogift under belägringen av Namur.
 • Göran Gustaf, född 1678. Generalmajor. Död 1754. Se Tab. 5.
 • Christina, död ogift 1702.

TAB 5

Göran Gustaf (son av Axel, Tab. 4), till Marieberg i Björkviks socken, Södermanlands län, Ymsjöholm i Bäcks socken, Skaraborgs län samt Lagmansholm i Fullestads socken, Älvsborgs län Östad i Östads socken, Älvsborgs län och Kilanda i Kilanda socken, Älvsborgs län Född 1678-04-21 i Linköping. Page hos konung Carl XI. Fänrik vid Bielkes svenska infanteriregemente i Holland 1695. Löjtnant vid guvernörsregementet i Wismar 1699-02-28. Livdrabant 1703-09-14–1708. Major vid finska ståndsdragonregementet (Lk.) 1709-10-01. Generaladjutant av kavalleriet vid finska armén 1710-08-10. Befälhavare för allmogen i Södermanland (Lk.) 1719-08-03. Generalmajors avsked 1735-04-28. RSO 1748-09-26. Död 1754. Gift 1:o 1712-03-18 med friherrinnan Edla Brita Banér, född 1685, död 1727-03-17 på Marieberg och begraven 1727-03-28, dotter av överstelöjtnanten friherre Gustaf Carl Banér, och grevinnan Ebba Charlotta Lewenhaupt. Gift 2:o 1732-08-24 med friherrinnan Charlotta Maria Taube af Odenkat, född 1691, död 1764-02-21 på Marieberg, dotter av amiralen Fredrik Evert Taube, friherre Taube af Odenkat, och grevinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal.

Barn:

 • 1. Elsa Ebba, född 1713-06-02, död 1736-11-24 på Marieberg och begraven 1737-02-02 i Björkviks kyrka. Gift 1735-07-20 med löjtnanten, friherre Gideon Fredrik Palbitzki, född 1701, död 1743.
 • 1. Beata Eleonora, döpt 1714-11-28 död ung.
 • 1. Charlotta Gustava, född 1716-03-09, död 1753-09-27, Mölltorp. Gift 1746-02-13 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarhjelm, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1771.
 • 1. Elisabet Christina, född 1717, död späd.
 • 1. Beata Christina, född 1718-05-11 på Marieberg, död 1799-05-05 Trollebo och begraven 1799-05-31. Gift 1745-07-25 med ryttmästaren Melker Georg Falkenberg af Trystorp, född 1714, död 1774.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1719-08-02, död i barnsäng 1762-12-14 Fituna. Gift 1756-07-20 med kaptenen Jöns Alexander Bonde, född 1721, död 1799.
 • 1. Catharina Sofia, född 1721-04-02, död 1777-05-01 på Ymsjöholm. Gift 1745-07-25 med generalmajoren Lars Hierta, friherre Hierta, född 1718, död 1778.
 • 1. Axel Gustaf, född 1723. Överjägmästare. Död 1758. Se Tab. 6.
 • 1. Fredrika Johanna, född 1725-10-10, död 1753-06-12. Gift. 1746-12-20 med sin systers svåger, generallöjtnanten Carl Hierta, friherre Hierta, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1793.

TAB 6

Axel Gustaf (son av Göran Gustaf, Tab. 5), till Trollebo i Lemnhults socken, Jönköpings län. #Född 1723-04-23. Student i Lund (At (P)) 1741-07-17. Hovjunkare 1741-10-08. Volontär vid livregementet 1745-10-30. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1747-07-22. Fänrik vid livgardet 1747-12-08. Överjägmästare i Västmanland 1750-03-30. Avsked 1752 (Sj.). Död 1758-02-05 på Trollebo och begraven 1758-02-24 i Rosenhaneska graven i Björkviks socken. Gift 1748-06-21 i Stockholm med Hedvig Sofia Adlercreutz, född 1731-03-15 i Stockholm, död i Stockholm 1781-11-23, dotter av hovrättsrådet Erik Adlercreutz, B, och Brita Maria von Westerling.

Barn:

 • Edla Brita, född 1749-12-29 i Stockholm, liksom systern.
 • Charlotta Maria, född 1750-12-12.

TAB 7

Johan (son av Schering Rosenhane, friherre Rosenhane, Tab. 3), friherre till Ikalaborg, herre till Tistad i Bärbo socken, Södermanlands län. Född 1642-03-16 i Stockholm (At 2, s. 151.) Student i Uppsala (Um.) 1651-10-13. Utrikes resor 1660–1663. Assessor i kommerskollegium (Ak.) 1665-03-15. Ledamot av en kommission till Göteborg och Wismar 1667 och förordnades 1671 att reglera nederlagsverket i Göteborg (Ak.). Hovmarskalk hos drottningen 1673. Ordförande i granskningskommissionen över regeringens förvaltning 1675. Ledamot av kommissionen över kammarkollegii förvaltning (Ak.) 1680-11-10. President i wismarska tribunalet (Ak.) 1686-12-16. Ambassadör till Berlin 1704-12-27–1707. Död 1710-09-03 i Wismar och ligger jämte sina fyra fruar och sin dotter begraven i Björkviks kyrka Södermanlands län. Han avhandlade 1704 en förlikning mellan hertigarna av Schwerin och Strelitz. Gift 1:o 1677-09-27 på Strömsholm med hovfröken hos änkedrottningen, som bekostade bröllopet (At (Sch.)), friherrinnan Christina Wrangel af Lindeberg, döpt 1644-09-10, död 1682-10-28, i Stockholm i barnsäng (At (Sch.), dotter av riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, och hans 1:a fru Anna Bååt. Gift 2:o 1687-01-06 i Stockholm (At (Sch.) med sin 1:a frus kusin, friherrinnan Märta Sparre, född tvilling 1651, död 1700-07-05 Marieberg och begraven 1701-01-06, dotter av generalen Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, och hans 1:a fru Maria Bååt. Gift 3:o 1701-10-01 i Stockholm (At (Sch.)) med grevinnan Catharina Eleonora Lillie, död 1704-08-29 i Wismar (At (Sch.), dotter av landshövdingen greve Axel Lillie, och grevinnan Maria Elisabet Stenbock. Gift 4:o 1706 med grevinnan Catharina Eleonora Lillies syssling, grevinnan Eleonora Christina Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1674-04-08 i Stockholm, död i Stockholm 1715-06-13, dotter av kungligrådet och presidenten greve Bengt Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och hans 2:a fru grevinnan Magdalena Stenbock.

Barn:

 • 1. Christina, född 1682-10-28 i Stockholm (At (Ach.), död ogift 1704-12-03 i Wismar av kopporna och begraven i faderns grav i Björkvik.

TAB 8

Fredrik (son av Schering Rosenhane, friherre Rosenhane, Tab. 3), till Torp i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län och Grinda i Lilla Malma socken, Södermanlands län samt Vändelsö i Österhaninge socken, Stockholms län. Född 1653-06-11 i Hamburg (At (P)). Student i Uppsala (Um.) 1662-12-05. Var 1676 kornett vid livregementet till häst. Ryttmästare vid livregementet till häst 1679. Var 1680 från regementet avgången. Ryttmästare vid Cleviska adelsfaneregementet. Död 1709-03-07 på Torp och begraven i Husby kyrka, där hans vapen uppsattes (At (Sch.). Gift 1683-09-23 med friherrinnan Catharina Juliana Kruse af Kajbala, född 1663-02-20 Ekhov, död 1738-04-07 Tistad och begraven i Husby-Oppunda kyrka, dotter av generallöjtnanten Erik Sivardsson Kruse af Elghammar, friherre Kruse af Kajbala, och Catharina Horn af Kanckas.

 • Söner.
 • Schering, född 1685. Generalmajor. Död 1738. Se Tab. 9.
 • Fredrik, född 1687-05-01 på Torp. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. Död ogift 1709-04-07 på Torp.

TAB 9

Schering (son av Fredrik, Tab. 8), till Torp, Tistad, Vändelsö och Grinda samt Snesta i Spelviks socken, Södermanlands län och Lövsund i Runtuna socken Södermanlands län. Född 1685-10-05 i Stockholm. Ryttare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1703. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1704-09-13. Kornett 1705-03-06. Transporterad till livregementet till häst 1706-05-30. Löjtnant vid livregementet till häst 1708-12-05. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1709-04-17. Generaladjutant hos hertigen av Hessen-Kassel 1718-02-11. Överstelöjtnants karaktär 1719-06-01. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1719-12-21. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1720-03-19. Generalmajor av kavalleriet 1731-07-26. Död 1738-05-07 på Torp. Han blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Moskva, varifrån han hemkom 1714. Gift 1:o 1715-03-27 i Stockholm med sin farbroders svägerska, hovfröken hos prinsessan Hedvig Sofia, grevinnan Hedvig Sofia Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1686-10-10 i Stockholm, död 1735-02-14, dotter av kungliga rådet och presidenten, greve Bengt Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och hans 2:a fru, grevinnan Magdalena Stenbock. Gift 2:o 1737-00-08 med friherrinnan Maria Banér i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1743-03-03 med översten Verner Detlof von Schwerin, naturaliserad von Schwerin af Spantekow, född 1694. #Död 1762), född 1708-02-20 i Filadelfia i Amerika, död 1746-10-14 Stegeborg, dotter av översten friherre Isak Banér, och Maria Losquette.

Barn:

 • 1. Hedvig Catharina, död 1716 på Torp och begraven 1716-10-29.
 • 1. Ulrika Magdalena, döpt 1716-07-11 i Stockholm, död ung.
 • 1. Fredrik Bengt, född 1720. Kammarherre. Död 1800. Se Tab. 10.

TAB 10

Fredrik Bengt (son av Schering, Tab. 9), till Torp, Tistad, Snesta, Lövsund, Vändelsö och Grinda. Född 1720-01-02. Student i Lund (At (P).) 1736-09-09 och i Uppsala (Um.) 1737-10-27. Kammarherre (SAB.) 1744-10-09. Död 1800-04-06 på Tistad. Gift 1752-07-16 med sin moders sysslings dotter, grevinnan Eva Sofia Stenbock, född 1728, död 1807-09-19 i Stockholm, dotter av lantrådet greve Bengt Ludvig Stenbock, och hans 1:a fru, friherrinnan Beata Sofia Creutz.

Barn:

 • Schering, född 1754-01-06 på Torp. Student i Uppsala (Um.) 1762-06-06. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1772-11-08. Kopist kanslikollegii expedition 1773-11-30. Kanslist 1775-05-10. Ledamot av uppfostringssällskapet 1778. Andre sekreterare i presidentskontoret (konungens kabinett för utrikesbrevväxlingen) 1779-03-23. Förste sekreterare i presidentskontoret (konungens kabinett för utrikesbrevväxlingen) 1786-11-07. Ledamot av patriotiska sällskapet 1788. LVHA 1789. Kabinettssekreterare 1792-08-29. Tillika kansliråd 1792-12-18 och åtföljde alltid konungen under resor i landet och förde den utrikes brevväxlingen. RNO 1794-11-24. LVA 1799-05-08. Ledamot av kanslersgillet 1801. Revisor i riksens ständers bank och riksgäldskontoret 1803. Statssekreterare 1809. Riddarhusdirektör 1810. KNO 1810-11-26. RCXIIIsO 1811-05-27. Förordnad att förestå kabinettet och ministerkonferenserna under riksdagen i Örebro 1812. Överpostdirektör 1812. Död ogift 1812-11-06 på Torp och slöt ätten på svärdssidan samt begraven 1813-01-14 i familjegraven i Husby-Oppunda kyrka. Historisk författare. Har bl a utgivit Utkast till konung Adolph Fredrics och dess gemåls lefvernesbeskrifning (1789), Svea rikes konungalängd (1789), Afhandling om Svea rikes råd (1791), Afhandling om de fem höga riksembeten i Sverige (1799), Historiens öden inom fäderneslandet (1789) och Anteckningar hörande till Kungl. Vetenskaps Akademiens historia (1811) [Anjou, Riddare av konung Carl XIII:s orden (1900)].
 • Bengt, född 1755-12-06, död 1755-12-06 och begraven 1755-12-19 i familjegraven i Husby kyrka .
 • Sofia Eleonora, född 1757-08-29, död 1837-08-21 på Täckhammar i Bärbo socken, Södermanlands län, den sista av namnet och begraven i familjegraven i Husby-Oppunda kyrka. 'Hon stod i mycken nåd hos änkedrottningen Sofia Magdalena.' Gift 1802-06-17 i Stockholm med hovmarskalken Johan Jakob Frans Jennings, i hans 2:a gifte, född 1762, död 1828.
 • Catharina Magdalena, född 1759-10-16, död 1799-12-02 i Stockholm. Gift 1797-10-10 på Tistad med landshövdingen Fabian Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, född 1767, död 1842.
 • Johan Gustaf, född 1762-10-23 på Torp. Volontär vid Sprengtportens regemente 1769-12-05. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1769-12-29. Sergeant vid Södermanlands regemente 1775-08-28. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1776-11-12. Fänrik 1776-12-18. Drunknade ogift 1782-08-14 vid Torp.

TAB 11

Johan Rosenhane, friherre Rosenhane (son av Johan Jöransson Rosenhane, Tab. 2), till Slädhammar (nu Stenhammar) i Flens socken, Södermanlands län och Mossebo i Rinna socken, Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1611-02-16 på Torp. Student i Uppsala (Um.) 1625-02-12. Utrikes resor 1631–1636. Hovmästare hos pfalzgreven Carl Gustaf, vilken han åtföljde på hans utrikes resor 1638–1640. Vice landshövding i Östergötland 1643-06-21. Underståthållare i Stockholm 1645-09-30. Landshövding i Viborgs län och Karelen 1645-11-23. Friherre till Ikalaborg 1654-02-18 jämte sin yngre broder Gustaf (med honom och den före dem i friherrestånd upphöjde äldre brodern Schering introducerad 1654 under nr 29). Landshövding i Östergötlands län 1655-07-02. Riksråd 1658-04-22 (28/5). Hovrättsråd 1658-06-06. Lämnade landshövdingeämbetet och avlade sin domared i hovrätten 1658-10-07. Död 1661-07-03 på Ryd i S:t Lars socken, Östergötlands län under resa från Stenhammar till Mossebo och begraven (At (L)) 1662-01-19 i Linköping samt därefter förd till Flens kyrka, där hans vapen finnes (At (Sch.)). Hans i riksarkivet förvarade »Diarier» (1652–1661) äro av värde för historieforskningen. Gift 1644 i Vadstena med Brita Ribbing, född 1616-08-19 Boxholm, död 1681-01-28, dotter av riksrådet Lindorm Pedersson Ribbing, och Märta Bonde.

Barn:

 • Roderik, död före 1652. .
 • Vilmer, död före 1652 och begraven liksom systern Brita och brodern Carl i Abraham Erikssons (Leijonhufvud) grav i Viborgs domkyrka. .
 • Brita, död före 1652. .
 • Carl, död 1652-09-30 i Viborg och i Viborg begraven 1652-10-27.
 • Adam, född 1653-08-20 i Viborg, död i Viborg 1653-10-14 och begraven 1654-03-17 i Viborgs domkyrka .
 • Linnert, född 1656-05-20 i Linköping . Student i Uppsala (Um.) 1664-10-21. Död 1674-04-05 i Paris under sina utrikes resor och begraven 1675-05-14 i Riddarholmskyrkan och därefter förd till Flens kyrka, där hans vapen finnes (At (Sch.). Han slöt denna gren av ätten.

Källor

Johan Rosenhanes diarier i riksarkivet [At (So)]

(E. Meyer, Gustaf Rosenhane (1888))

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: