:

Klöfverskjöld nr 579

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Klöfverskjöld nr 579

Adlad 1653-01-14, introducerad 1654.

Klöfverskjöld A57900.jpg

TAB 1

Johan Ottosson Kleeblatt eller Klöfverblad (översiktstab. 1), bördig från Holstein. Kallas »en förrymd dansk häradshövding», då han uppträdde vid riksdagen i Linköping 1600, där han avfattade det sedan av ständerna antagna förslaget till rådsherrarnas dödsdom. Fick 1606-08-11 i uppdrag att vederkänna adelns förbrutna gods och 1607-05-26 att rannsaka om ödehemman i Finland. Fullmäktigad 1608-07-28 att verkställa jordrevning och skattläggning i Österbotten. Var 1620 häradshövding i Kexholms län. Advokatfiskal i Åbo hovrätt 1623–1631. död 1641-02-19 på sin egendom Djurby i Litslena socken, Uppsala län och begraven i Litslena kyrka under en ännu bevarad gravsten, på vilken han kallas Klöfverblad-Holsteen. Han ägde dessutom Järvenperä i Töfsala socken, Heisala i Pargas socken och Petäjärvi i Sakkola socken samt fick 1627-04-23 evärdligt frälse på Koristo säteri i S:t Karis socken. Gift. 1:o med N N. Gift 2:0 omkring 1597, dä barnen ur 1:a giftet blevo avvittrade, med Elisabet Hansdotter, död 1645-02-04 på Djurby och begraven 1645-02-19 i Litslena kyrka

Barn:

 • 2. Erik Johansson Klöfverblad, adlad Klöfverskjöld, född. 1600, död 1675. Se Tab. 2
 • 2. Aron Johansson Klöfverblad, adlad Klöfverskjöld, född 1605, död 1666. Se Tab. 15

TAB 2

Erik Johansson Klöfverblad, adlad Klöfverskjöld, (son av Johan Ottosson Kleeblatt eller Klöfverblad, Tab. 1), till Hiesala i Pargas socken och Petäjärvi i Sakkola socken. född. 1600-05-18 i Finland. Studerade i England och i Holland. Kammarskrivare i kammarkollegium. Kamrerare i kammarkollegium (tredje provinskontoret) (Ök.) 1637-02-17. Häradshövding i Gudhems härad 1645. Generalkamrerare (första avräkningskontoret) (Ök.) 1647-07-08. Adlad 1653-01-14 jämte brodern (introducera 1654 under nr 579). Assessor i kammarrevisionen 1655 i jan. (tillträdde 1655-10-2) (Ök.). Tillika kommissarie i reduktionskollegium 1662. död 1675-11-05 i Stockholm och begraven jämte sin fru 1677-07-15 i Storkyrkan, Stockholm, varest hans vapen uppsattes. Han fick 1648-06-20 stadfästelse på Heisala, vilket 1654-04-08 förbättrades från Norrköpings besluts gods till allodialfrälse, men likväl indrogs till kronan 1683. Gift i Åbo med Anna Barckman, död 1675 kort före 1675-31-12 och begraven 1677-07-15 i Stockholm.

Barn:

 • Johan, född 1627. Kammarråd. död 1694. Se Tab. 3
 • Carl. Ryttmästare. död 1673. Se Tab. 14. Aron, till Heisala. Student i Uppsala 1652 i februari. (UM.) Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Död ogift 1688 på Heisala och begraven 1688-10-17 i Pargas kyrka
 • Gabriel. Student i Uppsala 1652 i februari. (UM.) Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst. Död ogift 1676 under kriget i Skåne.
 • Christina, död ogift 1713 i Kristbergs socken, Östergötlands län och begraven 1713-12-06.

TAB 3

Johan, (son av Erik Johansson Klöfverblad, adlad Klöfverskjöld, Tab. 2), till Tubbaremma (Medd. av kantor P. G Vejde.) i Vislanda socken, Kronobergs län. Född. 1627. Student i Åbo 1641 (Lå.). Fick 1661-12-22 kammarkollegii tillstånd att »gå i kammaren och göra sig informerad till efter helgen, då kollegium sig vidare ville förklara, huruvida han uti revisionen kan introduceras ». Extra ordinarie kommissarie i kammarrevisionen 1662-02-19 såsom vikarie för fadern. Assessor i kammarrevisionen 1666-07-27. Kammarråds avsked 1683-01-02. Död 1694-07-03 i Stockholm och begraven jämte sin fru, sonen Erik och dottern Christina Elisabet 1695-02-26 i Värmdö kyrka, men nedsattes 1695-03-04 i egen grav i Storkyrkan, varest hans vapen uppsattes. Gift med Gertrud Anrep, begraven 1695-02-26. Dotter av översten Gustaf Anrep, natural Anrep, och Christina Siöblad.

Barn:

 • Gustaf, född 1666. Kapten. Död 1706. Se Tab. 4
 • Erik. Fänrik vid artilleriet i Göteborg 1689-05-08. Begraven. 1695-02-26.
 • Johan Gabriel, född 1671. Major. Död 1742. se Tab. 13.
 • Reinhold, född 1673-12-12 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1691 i aug.. Rustmästare vid livgardet 1693 i jan. Sergeant 1693. Fältväbel 1700. I mars löjtnant 1700-09-11. Kapten 1702-07-17. Överstelöjtnants avsked 1723-08-26. död 1734-03-25 barnlös i Vedums socken, i Kinne härad Skaraborgs län. Han blev fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Tobolsk, varifrån han återkom 1722. Gift 1725-04-28 Lövholmen, död 1739-04-21 i Forshems socken, Skaraborgs län, dotter av kammarherren, friherre Nils Kagg, och friherrinnan Märta Ribbing af Zernava.
 • Anna Margareta, född 1677, död ogift 1752 på Årestad. Edla Regina, född 1679-02-09, död 1723-12-27. Gift 1:o 1695-02-27 på Bindö med regementskvartermästaren Jakob Sneckenberg, född 1666, död 1702. Gift 2:0 1711-07-09 I Stockholm med artilleritygmästaren Lars Adlerhielm, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1761.
 • Christina Elisabet, född 1681, död' på 14:e året gammal av en nål, som hon fick i halsen', begraven 1695-02-26.

TAB 4

Gustaf, (son av Johan, Tab. 3), född 1666-12-09 i Stockholm. Volontär vid R. Rehbinders regemente 1680. Underofficer i Stockholm 1682. Avsked 1682. Arklimästare vid amiralitetet 1684. Konstapel i Stockholm 1687. Underlöjtnant 1689. Överlöjtnant 1694-03-11. Kapten 1700-02-03. Död 1706-05-01 i Karlskrona och där begraven. 'Han blev 1696 dömd från livet för segelstrykning, men fick förskoning.' Gift med sin moders sysslings dotter Estrid Beata Oxehufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1690 i mars i Eksjö med kommendörkaptenen Erik Ribbing, född 1658, död 1695), död 1716 Korsnäs och begraven 1716-12-14, dotter av majoren Anders Oxehufvud, och Anna Hård af Segerstad.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1698. Löjtnant. Död 1759. Se Tab. 5

TAB 5

Erik Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 4), född 1698-05-10 i Karlskrona. Tjänte först vid amiralitetet. Fänrik vid Södermanlands regemente 1716. Fänrik vid Jönköpings regemente 1721. Löjtnants avsked 1732. Död 1759-01-23 på Snällebo i Tryserums socken, Kalmar län och begraven i Tryserums kyrka. Gift 1:o 1722-12-18 Stumperyd med Catharina Agneta von Gertlen, född 1703-02-05 Gursten, död 1729-03-30 i Lofta socken, dotter av kaptenen Erik von Gertten, och Catharina Örnecrantz. 2:o 1731-05-25 på Snällebo med Susanna Catharina de Trie i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714-05-08 med premiärlöjtnanten vid Östgöta infanteriregemente Johan Henrik Pors, född, 1684-05-27 i Norrköping , död 1725-02-10 i Tryserums socken döpt 1698-03-29, död 1779-04-08 på Snällebo, dotter av inspektören vid Finspångs bruk Henrik de Trie och Maria Fosti .

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1722-08-26 på Gursten. Furir vid artilleriet på Gotland (At (KrA).) 1741-10-19. Sergeant vid artilleriet. Död ogift 1751 i Malmö och begraven i Malmö 1751-09-18.
 • 1. Erik Gustaf, född 1723-07-29 på Gursten. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1744. Rustmästare i Stralsund 1746. Sergeant vid Posseska regementet 1749. Fältväbel Posseska regementet 1753. Livdrabant 1756-01-31. död ogift 1764-12-01 i Stockholm och begraven i Stockholm.
 • 1. Ester Elisabet, född 1725-10-29 på Gursten, död på Gursten 1730-07-12.
 • 1. Johannes, född 1727-08-01 på Gursten, död på Gursten 1730-07-20.
 • 1. Agnes Eleonora, född 1729-02-23 Ekhult
 • 2. Otto Reinhold, född 1733. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 6.
 • 2, Ester Maria, född 1737-12-07 på Snällebo. Död 1773-10-30 och begraven i Tryserums kyrka. Gift 1766-01-09 med kyrkoherden i Björkebergs pastorat av Linköpings stift Hans Berg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1748-09-06 med Christina Elisabet Sandal, dotter av gästgivaren Hans Sandal. Gift 2:o 1759-11-08 med Catharina Maria Ollman i hennes 2:a gifte, född 1727-08-12, död 1765-05-17, dotter av inspektören Axel Ollman och Elisabet de Trie), född 1724-11-01 i S:t Lars socken, Östergötlands län, död 1789-07-30 i Björkebergs prästgård [Hm].
 • 2. Lars, född 1742. Ryttmästare. död 1782. se Tab. 12.

TAB 6

Otto Reinhold, (son av Erik Gustaf, Tab. 5), född 1733-02-10 Snällebo. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1752-09-24. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1753-05-28 kvartermästare 1758-05-18. Kornett 1762-04-20. Löjtnant 1773-05-10. Genom byte transportera till södra skånska kavalleriregementet 1779-04-23. Avsked 1779-07-29 död 1810-03-18 på Snällebo. Gift 1789-12-29 Åbäcksnäs med. Maria Lovisa von Feilitzen, född 1771-03-08 på Åbäcksnäs, död 1829-07-07 i Skeda socken, Östergötlands län, dotter av löjtnanten Olof Johan von Feilitzen och Hedvig Eleonora von Bysing.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1793-02-15, död 1805-04-15 på Snällebo.
 • Fredrika Lovisa, född 1794-05-18 på Snällebo, död ogift 1860-08-11 på Snällebo egendom.
 • Johan Adolf, född 1796. Löjtnant. Död 1870. se Tab. 7.
 • Carl Fredrik, född 1797. Kapten. Död 1879. Se Tab. 8.
 • Hedvig Charlotta Augusta, född 1799-11-21 på Snällebo, död på Snällebo 1814-01-08.
 • Johanna Carolina Vilhelmina, född 1801-10-11 på Snällebo, död 1893-08-27 i Stockholm. Gift 1834-01-28 på Snällebo med notarien, friherre Gustaf Johan Funck, i hans 2:a gifte, född 1775, död 1852.

TAB 7

Johan Adolf, (son av Otto Reinhold, Tab. 6), född 1796-06-10 på Snällebo. Kadett vid Karlberg 1812-05-03 Utexaminerad 1815-09-25 Fänrik vid Kalmar regemente 1815-10-03 Löjtnant vid Kalmar regemente 1824-09-14. Avsked 1827-01-23. Död 1870-02-07 Stavsund. Ägde Snällebo. Gift 1823 med sin frände, stiftsjungfrun Beata Charlotta Bergenstråhle, född 1796-11-07 i Dagsbergs socken, Östergötlands län, död 1883-05-17 i Södertälje, dotter av kaptenen Axel Vilhelm Bergenstråhle, och Carolina Maria Kanterberg.

Barn:

 • Carolina Lovisa Charlotta Vilhelmina, född 1824-01-24 på Snällebo, liksom systrarna, död ogift 1891-01-09 i Södertälje.
 • Josefina Adamina Sofia Johanna, född 1826-11-20 på Snällebo död ogift 1919-08-26 på Ersta diakonissanstalt i Stockholm och begraven i Södertälje.
 • Augusta Beata Christina Fredrika, född 1831-03-10 på Snällebo död ogift 1878-02-21 i Södertälje.
 • Emilia Maria Ottilia Teresia, född 1835-09-26 på Snällebo död 1915-01-07 i Stockholm. Gift 1867-03-24 på Snällebo med sin kusin, sekundlöjtnanten Axel Fredrik Engelbrekt Klöfverskjöld, född 1837, död 1899.

TAB 8

Carl Fredrik, (son av Otto Reinhold, Tab. 6), född 1797-08-30 på Snällebo. Kadett vid Karlberg 1812-05-03. Utexaminerad. 1815-09-25. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1815-10-03 löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1828-09-17 Kapten 1835-01-31 RSO 1843-02-06 Avsked 1866-07-20 död 1879-09-21 på Snällebo. Ägde Snällebo och Grännäs i Tryserums socken, Kalmar län. Gift 1855-09-01 Kristianstad med Märta Adamsson, född 1815-05-17 i Landskrona, död 1873-09-29 på Snällebo, dotter av jordbrukaren Jöns Adamsson och Benkta Rasmusson.

Barn:

 • Carl, född 1834-10-11 i Landskrona. Reste 1849 till Amerika och har sedan icke avhörts.
 • Axel Fredrik Engelbrekt, född 1837. Löjtnant. Död 1899. Se Tab. 9.
 • Lovisa Carolina Egidiana, född 1838-09-01 i Kristianstad, död 1907-09-21 i Stockholm. Gift 1:o 1871-11-21 i Köpenhamn med handlanden Teodor Otto Engström, född. 1837-02-21 i Mönsterås, död 1872-08-29 i Gryts socken, Östergötlands län. 2:o 1877-11-04 i Söderköping med handlanden Anders Magnus Wahlman, född 1841-06-04 i Jonsberg Östergötlands län, död 1881-10-03 i Stockholm.

TAB 9

Axel Fredrik Engelbrekt (son av Carl Fredrik, Tab. 8), född 1837-05-16 i Kristianstad. Ingick som menig vid rekrytskolan i Helsingör 1864-02-12. Anställdes vid 11. danska infanteriregementet 1864-03-12. Deltog med utmärkelse i striden vid Veile 1864-05-08. Sekundlöjtnant vid 8. danska infanteriregementet 1864-05-19. Avsked 1864-08-21 DFM 1876-10-01. Död 1899-05-19 på sin egendom Örsholm i Örs socken, Kronobergs län. Arrenderade Ekhamn i Vassunda socken, Stockholms län samt ägde Framnäs och Nordkärr, båda i Holms socken, Älvsborgs län 1877–1887, Torps järnbruk i Moheda socken, Kronobergs län 1888–1890 och Örsholm från 1896. Gift 1867-03-24 på Snällebo med sin kusin Emilia Maria Ottilia Teresia Klöfverskjöld, född 1835-09-26, död 1915-01-07 i Oscars församling i Stockholm ]], dotter av löjtnanten Johan Adolf Klöfverskjöld och Beata Charlotta Bergenstråhle.

Barn:

 • Otto Fredrik Adolf, född 1868. För detta. löjtnant. Se Tab. 10.
 • Ida Charlotta, född 1872-03-12 i Ekerö församling, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Carl Axel, född 1873-09-17 i Södertälje. Mogenhetsexam. i Kalmar 1893. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1893-06-12. Sergeant vid Norrlands dragonregemente 1894-08-15 Avsked 1895-08-12. Verkställande direktör i aktiebolag. Lamhultsgård 1923 och i aktiebolag Nordsjö Vin 1927. Ägare Nordsjö i Kristbergs socken, Östergötlands län sedan 1894-09-01. Gift 1:o 1910-10-12 Lamhult ]] med Anna Elisabet Gyllensvärd, född där 1877-05-22, död 1922-01-24 på Nordsjö, Kristbergs församling, Östergötlands län ]], dotter av kaptenen Georg August Gyllensvärd, och Eva Sofia Augusta Gyllenkrok. Gift 2:o 1923-05-21 i Solhöjd vid Karlsby i Kristbergs socken ]] med Sigrid Louise Augusta Schmiterlöw, skilda genom Aske Dals och Bobergs häradsrätts utslag 1939-05-30. Född 1890-02-27 på Källshagen vid Vänersborg. Dotter av kaptenen Henning Vilhelm Schmiterlöw, och Anna Clara Nikolina Areschoug.

TAB 10

Otto Fredrik Adolf, (son av Axel Fredrik Engelbrekt, Tab. 9), född 1868-02-28 Ekhamn. Mogenhetsexamen 1889-05-25. Volontär vid 2. livgardet 1889-06-07. Sergeant 1890-06-23. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Avgick 1891-05-23. Avsked från 2. livgardet 1891-05-24. Sergeant i Södermanlands regemente 1892-06-23. Reservofficersexamen 1892. Reservunderlöjtnant i Södermanlands regementets reserv 1893-12-08. Reservlöjtnant i Södermanlands regementets reserv 1900-01-26. Avsked 1908-02-29. Ägde Dunkershall i Dunkers församling, Södermanlands län 1891–1901, Ökull, Ökulls kvarn och Älde kvarn, alla i Lundby socken, Skaraborgs län 1901–1906 samt Sjötuna i Skärvs församling, Skaraborgs län 1926–1928 och ägare av Kydingeholm i Alunda församling, Uppsala län från 1928. Död 1939-10-20 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db nr 231). Gift 1901-04-08 i Karlstad med Elin Lovisa Nyqvist'', född 1875-02-07 i Örebro. Dotter av juveleraren Carl Erland Nyqvist och Hilma Lovisa Hultberg.

Barn:

 • Axel Fredrik Ottosson, född 1903-03-14 på Ökull i Norra Lundby församling, Skaraborgs län, liksom syskonen. Se Tab. 10 A.
 • Birgit Ottosdotter, född 1905-10-07 på Ökull i Norra Lundby församling, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Kassörska hos ICA i Stockholm. Gift 1928-12-29 i Alunda församling Uppsala län ]], med direktören Rolf Viktor Engvall, född 1903-04-12 i Gävleborgs län.
 • Erland Fredrik Ottoson, född 1909-08-29 på Ökull i Norra Lundby församling, Skaraborgs län. Garageägare. Död 1935-06-02 i bilolycka nära Vaxholm, Hedvig Eleonora församling, Stockholms län, (db nr 146).

TAB 11

Axel Edvard, (son av Axel Fredrik Engelbrekt, Tab. 9), född 1869-11-30 Ekhamn. Ägde Länninge i Nykyrka socken, Södermanlands län 1895–1898. Bokbinderiföreståndare i Helsingfors 1898–1901. Gift 1898-10-02 i Helsingfors med Catharina Popoff'', född 1870-08-02 i Helsingfors. Död 1931-10-16 i Linköping begraven i Kristbergs socken, Östergötlands län (Brunneby församling, Östergötland, db). Dotter av domprosten Nikolai Popoff och Catharina Poljanskaja.

Barn:

 • Irma Axelina, född 1899-10-11 i Helsingfors. Tjänsteman i Stockholms sparbank. Gift 1924-11-22 Nordsjö med tjänstemannen i nya försäkringsaktiebolag Hansa Ivar Fredrik Lundewall'', född 1894-12-07 i Stockholm.
 • Ottilia Alexandra (Tillie), född 1900-09-05 vid Örsholm i Örs socken, Kronobergs län, död 1917-10-08 Kristbergs socken.
 • Edvard Engelbrekt Axelsson, född 1904-04-19 i Malmö. Se Tab. 13 A.
 • Märta Catharina, född 1910-07-01 på Nordsjö (Kristbergs församling, Östergötland fb). Gift 1937-07-03 i S:t Görans församling, Stockholm (vb 210) med chauffören Karl Martin Olsson i hans 1:a gifte. Född 1899-11-07.

TAB 12

Lars, (son av Erik Gustaf, Tab. 5), född 1742-01-06 Snällebo. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1757-07-14. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1761-10-06. Korpral 1762-05-15. Kvartermästare 1766-09-27. Kornett 1771-06-05. Löjtnant 1777-04-09. Ryttmästares avsked 1781-02-07. Född 1782-04-07 på löjtnantsbostället Stuberum vid Västervik och begraven i Lofta kyrka Kalmar län. Gift 1:o 1768-04-06 på Hjorted i likan, socken, Kalmar län med Axelina Christina Schildt, Född. 1749-05-09 på löjtnantsbostället Stuberum, död på löjtnantsbostället Stuberum 1772-01-24, dotter av majoren Carl Ludvig Schildt, och hans 2:a fru Anna Beata Byum. Gift 2:o 1772-04-11 på Farstorp i Kråkshults socken, Jönköpings län med Eleonora Jakobina Ulfsax i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1788-01-29 på Aleglo i Loftahammars socken, Kalmar län, med löjtnanten Fredrik Stålhammar, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1817), född 1753-02-02 Flenshult, död i barnsäng 1792-03-13 i Vimmerby, dotter av underlöjtnanten Gustaf Gabriel Ulfsax, och hans 1:a fru Elisabet Eleonora Braun.

Barn:

 • 1. Beata Catharina, född 1769-07-02 död 1838-03-23. Gift 1794-10-28 Åslevik med bruksägaren, tit. kammarrättsrådet, RNO, RVO, Gustaf Nordström, född 1767-12-01 på Djurstorp i Vimmerby landsförsamling, död 1843-01-11 på Ålhult i Södra Vi socken, Kalmar län.
 • 1. Lovisa Ottiliana, född 1772-01-08 på Hjorted, död 1854-10-11 Aranäs Gift 1:o 1793-06-13 på Snällebo med bruksägaren Per Ludvig Eneström, född 1755, mördad 1801-10-02 av sin forna inspektor under en resa på landsvägen i Ramsbergs socken, Örebro län. Gift 2:o 1803-10-11 på Klotens bruk i Ramsbergs socken med protokollssekreteraren Jöns Adolf Meurling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783-04-04 Aneby s socken, Jönköpings län med sin kusin, friherrinnan Eleonora Wrangel af Lindeberg i hennes 2:a gifte, född 1751-02-05 på Aneby, död 1793-04-24 Hammarsberg, dotter av lagmannen, friherre Fredrik Otto Wrangel af Lindeberg, och Ingeborg Catharina Lilliehöök af Fårdala), född 1757-09-14 i Askeryds prästgård Jönköpings län, död 1838-12-19 på Aranäs [As].
 • 2. Erik Gustaf, född 1773-07-15 på Hjorted. Kom i tjänst 1776. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1786-12-14 Livdrabant 1795-12-20. Avförd ur rullorna 1798-01-22. Gick 1801 i Österrikisk tjänst. Ryttmästare. Död ogift 1849-03-25 på Snällebo.

TAB 13

Johan Gabriel, (son av Johan, Tab. 3), till Stenberga i Vånga socken, Skaraborgs län. Född.1671. Fyrverkare vid artilleriet. Fänrik vi artilleriet 1700-04-07. Löjtnant 1703-03-20. Kapten 1710-01-04. Konfirmationsfullmakt 1713-03-01. Major 1713-04-14. Avsked 1714 i December. Född 1742-02-20. Gift 1712-06-01 med Maria Eleonora Soop, född 1687-04-26 död 1744 och begraven 1744-03-02 i Händene socken, Skaraborgs län, dotter av kaptenen Åke Soop, och Agneta Maria Bonde.

Barn:

 • Carl Johan, född 1713 Onsjö och döpt 1713-12-22. Löjtnant. Död barnlös 1746-08-06 i Vånga socken. Gift med Elisabet Undén i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mönsterskrivaren Norra Norra Ringblom), dotter av kyrkoherden i Medelplana pastorat av Skara stift Anders Undenius och Cajsa Aling.
 • Maria Elisabet, född 1715 på Onsjö och döpt 1715-10-10, död 1791-04-21 Rosenskog. Gift. före 1735 med löjtnanten vid Skaraborgs regemente med kaptens avsked Anders Fyrberg, född 1692 i Västergötland, död 1759-04-10 på Stenberga.
 • Åke. Död ung.
 • Anna Regina, född 1718, död 1791-08-24 i Askersund. Gift. 1:o med kvartermästaren Knut Ulrik Roos af Hjelmsäter, född 1704, död 1741. Gift 2:o med sin broders svåger kornetten Håkan Undén.
 • Elsa Beata, döpt 1721-01-21 i Händene socken, död 1768-07-13 på Backa storegård i Dimbo socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1744-10-09 Åkedal s prästgård Skaraborgs län, död 1758-01-30. Gift 2:o 1759-02-13 i Husaby socken med sergeanten Sven Schönström [Hm].
 • Märta Soifa, döpt 1726-04-12 på Åkedal, död 1782-01-27 Krusön Gift 1:o 1744-02-11 på Åkedal med kornetten Abraham Bratt af Höglunda, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1718. död 1799. Gift 2:o 1751-06-20 Östorp ) med drängen Anders Johansson.

TAB 14

Carl, (son av Erik Johansson Klöfverblad, adlad Klöfverskjöld, Tab. 2), till Petfijärvi i Sakkola socken. Ryttmästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1655. Avsked 1661-11-04. Erhöll 1662-10-30 rätt att innehava de hemman han hittills haft på sin beställning. Död 1673 på våren, etter att i några år hava legat till sängs. Gift med Gertrud Yxkull, död 1676 på Petäjärvi.

Barn:

 • Robert Erik, till Petäjärvi. död Omkring 1690. Gift med Anna Christina Andeflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Reinhold von der Pahlen), dotter av kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente Lorens Johansson Antenflycht av samma släkt som adlad ätten Andeflycht, och Norra Norra Kuhlefelt.

TAB 15

Aron Johansson Klöfverblad, adlad Klöfverskjöld, (son av Johan Ottosson Kleeblatt eller Klöfverblad, Tab. 1), född 1605. Kammarskrivare i räkningekammaren. Studerade därefter i Holland. Assessor i Åbo hovrätt 1628-05-12, tillträdde tjänsten 1628-09-10. Slottsloven på Viborgs slott 1631 i December. Kallas 1634 Slottshauptman på Viborgs slott och blev 1646-12-18 stadfästad i denna beställning. Slottshauptman på Nyslott. Avsked 1651-05-10. Ånyo slottshauptman på Viborg 1651-12-20. Kommissarie vid gränsregleringen mellan Kexholms län mot Olonets och Novgorod 1652-03-24–1653-02-15 med fullmäktige av 1652-05-08. Adlad 1653-01-14 jämte brodern (introducera 1654). Lantmarskalk vid landskapsmötet i Viborg 1657 i juli. Död 1666 kort före 772 och begraven i Viborg. Han fick 1635-10-22 livstidsfrälse för sin sätesgård Lavola samt för Koukallio och Vatukivi, alla i Viborgs socken. Närvar vid riksdagen 1660 och ledde vid konung Carl X Gustafs begravning den häst, som följde efter Hallands fana. Gift med Anna Rothovia, begraven 1652-05-27 i Viborg, dotter av biskopen i Åbo Isak Rothovius, sannolikt ur hans 1:a gifte med Anna Eriksdotter samt syster till revisionssekreteraren Jonas Rothof, adlad Rothåf.

Barn:

 • Johan. Student i Åbo 1645. Sannolikt den son som död i pesten och begraven 1657-02-24 i Viborg jämte två sina systrar.
 • Aron. Furir vid Burghausens dragonregemente 1673. Sergeant vid Burghausens dragonregemente 1674. Fältväbel 1676. Fänrik 1677. Död barnlös 1677 i jan. Gift med Abigaël Brennerfelt, född 1653, levde änka 1678, dotter av överstelöjtnanten Mårten Ingevaldsson Brennare, adlad Brennerfelt, och Elisabet von Göben.
 • Anna, död 1688 1979 Gift med kyrkoherden i Helsingfors Andreas Laurentii Nycopensis, död 1688-05-15.
 • Christina, död 1664-08-20. Gift med kyrkoherden i Akkas församling Jakob Ichtydius, död 1679.
 • Emerentia, död före 1680. Gift med kyrkoherden i Rantasalmi församling Anders Kyander i hans 1:a gifte, död 1692.
 • Elisabet, begraven 1693-07-27 i Åbo domkyrka. Gift 1657-02-26 i Åbo med assessorn i Åbo hovrätt Jakob Valstenius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Norra Norra Achrelius, dotter av med. professorn vid Åbo akademi Erik Danielsson Achrelius och Margareta Isaksdotter Rothovia) (Wå.), död 1694 och begraven 1694. 1694-6-11 i Åbo domkyrka
 • En dotter, begraven 1657-04-12 i Viborgs domkyrka. Gift med postmästaren i Viborg Erik Djurman.
 • En dotter, Gift med majoren Berend Piper i hans 1:a gifte, död 1710.
 • En dotter, begraven 1652-05-25 på samma gång som modern.
 • En dotter, död som ung och begraven 1656-08-24 i Viborgs domkyrka.
 • Två döttrar, döda i pesten och begravna 1657-02-24 i Viborgs domkyrka 6. Sön. (fotnoten saknas i texten).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: