:

Bååt nr 3

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Bååt är en gammal svensk frälseätt som härstammade från Småland. Sköldemärket, en båt, gav anledning till ättenamnet vilket dock först i början av 1600-talet, ett par mansåldrar före ättens utslocknande, upptogs av medlemmarna. Stamtavlan kan inte med full säkerhet föras längre tillbaka än till den på Flöxhult bosatte väpnaren Jon Petersson som vilken nämns i handlingarna åren 1390—1418. Eftersom dennes moder Kristina Hemmingsdotter före sitt senast 1351 ingångna äktenskap med väpnaren Jöns Brudsson (lejonansikte) bevisligen hade varit gift med en riddare — hon för därför frutiteln — och då hennes nyssnämnde son var född i detta tidigare äktenskap, ligger det mycket nära till hands att förmoda, att hennes förste make och Jon Peterssons fader var identisk med den från konung Magnus Erikssons tid bekante riddaren Peter Jonsson, som också förde båten och var besutten i Småland. Den sistnämnde torde alltså vara att betrakta som Bååtättens stamfader. Uppenbarligen nära befryndad med Bondeätten (jämför artikeln Bonde, släktöversikt) — själv kallade han sig stundom Peter Bonde (och Peter Haak) — omtalas denne herr Peter Jonsson som riksråd från 1322 och vann vid konung Magnus’ kröning 1336 riddarslaget.

TAB 1

Jon Pedersen Baad. Var död 1314, då änkan, vars namn är obekant, ännu levde. Väpnare, riksråd

Barn:

 • Sune Jonsson. Riddare, riksråd och lagman. Se Tab. 2.
 • Peter Jonsson. Riddare och riksråd. Se Tab. 3.
 • En dotter. Var gift 1314 med riddaren Harald Stubbe (spets från vänster)
 • Ragnhild. Deltog i arvskiftet 1314.
 • Daniel Jonsson. Se Tab. 24.
 • Erengisle Jonsson. Stupade i Norge 1309

TAB 2

Sune Jonsson (son av Jon, Tab. 1). Var riddare 1315-09-09 då han deltog i det sk hävdaskiftet mellan hertigarna Erik och Valdemar, och riksråd 1319-07-28. Deltog i Skaraföreningen 1322-07-20. Var fogde på Kalmar slott 1329-02-02 och lagman i Tiohärads lagsaga 1337-01-13, då han pantsatte alla sina gods i Vedbo härad till säkerhet för 200 mark, som han lånat av biskop Karl i Linköping. Ägde även gods i Alsheda i Njudung. Död före 1339-10-12. Han spelade, liksom brodern Peter Jonsson, en framstående roll vid återvinnandet av Viborg 1321 och medverkade vid Skånes besittningstagande. 1332. Gift 1:o med Karin Henriksdotter, dotter av riddaren Henrik Glysing. Gift 2:o med Helga Bengtsdotter (vingad pil), i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Margareta Sunesdotter. Hon skänkte 1360-12-21 allt sitt gods i Kläckeberga socken till Kalmar nunnekloster och levde ännu 1362-02-05, då hon var bosatt på Fogelvik, som hon synes hava ägt. Gift före 1337-01-13 med riddaren och riksrådet, lagmannen i Tiohärads domsaga Ulf Abiörnsson (Sparre av Tofta) i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Sigmundsdotter, dotter av Sigmund Keldorsson), död före 1350-03-07.
 • Ingrid Sunesdotter, död före 1348. Gift före 1339-10-12 med riddaren och riksdrotset Nils Turesson (Bielke) i hans 1:a gifte, död 1364.
 • Erengisle Sunesson. Var jämte västgötalagmannen Knut Magnusson konung Magnus Eriksson följaktig på dennes friarfärd till Namur 1334; nämnes riddare första gången 25 okt. 1344 och riksråd 4 aug. 1350; deltog i herredagen i Jönköping 1351; förskaffade sig titeln jarl av Orkneyöarna maj 1353; var häradshövding i Sevede härad 19 juni 1362. Gift 1) med Margareta...; 2) med Annot (Agneta, Agnes), † före 21 dec. 1360, troligen dotter till Orkneyjarlen Malise av Stratherne; 3) före 20 okt. 1377 med Ingeborg Magnusdotter (lejon), † 1390 (begraven 28 juni), dotter till riddaren Magnus Gudmarsson (Ulvåsaätten) och änka efter riksrådet Bengt Turesson (Bielke).
 • En dotter. Gift med riksrådet och lagmannen i Östergötland Nils Jonsson (Rickebyätten sjuuddig stjärna), som i tvenne brev 1360-12-21 kallas »måg» av Erengisle Sunesson och hans syster Margareta.

TAB 3

Peter Jonsson (son av Jon, Tab. 1). Bytte jord med Riseberga kloster 1314-07-13. Bevistade såsom väpnare och konung Magni råd rådsmötet i Telge 1322-06-04. En av underhandlarna med Ryssland 1323-08-12. Omtalas som fogde på Viborg 1324-05-27–1336-09-30 och vistades där ännu 1339 (Sv:es traktater.). Blev riddare vid konung Magnus' kröning 1336-07-21. Nämnes i handlingarna senast 1342. Peter Jonsson, som även kallas Petrus Haak och Peter Bonde, ägde jordagods i Värend och Östergötland och var måhända dessutom ägare av Flöxhult, ehuru detta ej omnämnes i handlingarna. På vad sätt han var besläktad med väpnaren Elof Bengtsson (vingad pil eller flygande skäkta), till Svanvik, som 1324-05-27 kallar honom sin »gener», är okänt. Sannolikt gift med Kristina Hemmingsdotter i hennes 1:a gifte, dotter av väpnaren Hemming Tanne.

Barn:

 • ? Jon Petersson. Väpnare. Se Tab. 4.

TAB 4

Jon Petersson (? son av Peter Jonsson, Tab. 3), till Flöxhult. Kallas väpnare 1390-07-11. Beseglade Lindholmstraktaten 1395-06-17.

Barn:

 • Nils Jonsson. Väpnare. Se Tab. 5.
 • Peter Jonsson. Väpnare. Se Tab. 8.
 • En dotter. Gift med väpnaren och häradshövdingen i Albo härad Harald Laurensson (Ängaätten).

TAB 5

Nils Jonsson (son av Jon Petersson, Tab. 4), till Äpplaholm i Sandsjö socken, Jönköpings län. Väpnare. Död 1440, ihjälslagen av väpnaren Birger Trolles svenner, då han sökte lämna skydd åt en inan, vars gripande den förstnämnde anbefallt, varom rannsakades i Jönköping 1411-01-07. Gift med Brita Halstensdotter, i hennes 2:a gifte, dotter av väpnaren och domhavanden i Småland Halsten Pedersson (båt), till Äpplaholm toch Slätthult, och hans fru Katarina Svensdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).

Barn:

 • Offe Nilsson. Se Tab. 6.
 • Karin Nilsdotter. Gift före 1442-01-06 med häradshövdingen i Vifolka härad Lasse Bengtsson (båt).

TAB 6

Offe Nilsson (son av Nils Jonason. Tab. 5), till Halsnäs troligen Hallsnäs i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Gav 1441-06-11 sin syster Karin Nilsdotter lika lott med sig i arvet, efter fader och moder. Gift med ? Brita Persdotter. Gift med Kristina Tyrgilsdotter (Upplandaätten)

Barn:

 • Arvid Offesson. Se Tab. 7.
 • Karin Offesdotter, gift 1:o med Nils Jonsson (Bröms). Gift 2:o med Nils Sonesson på Vinketomta

TAB 7

Arvid Offesson (son av Offe Nilsson, Tab. 6). Levde 1499. Gift med Anna, Jon Slattes dotter.

Barn:

 • Märta Arvidsdotter. Bosatt på Lidhem i Locknevi socken, dog barnlös. Gift med Sven Larsson.
 • Bengt Arvidsson.
 • Nils Arvidsson. Troligen identisk med den från 1529 års uppror borgmästaren i Jönköping Nils Arvidsson.

TAB 8

Peter Jonsson (son av Jon Petersson. Tab, 4), till Flöxhult. Väpnare. Bosatt på Flöxhult 1434-05-16, då han och hans hustru skänkte en gård i Asby socken i Ydre härad till kyrkan och prästbordet i Asby. Gift 1:o med Elin Henriksdotter i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren Henrik Gerhardsson Snakenborg (av den Mecklenburgska ätten). Gift 2:o 1434 med Märta Jönsdotter (Ryzia).

Barn med Elin Henriksdotter:

 • Brita Petersdotter, död före 1490. Gift med väpnaren Gustaf Mattsson (7-stjärna).
 • Erland Petersson. Riddare. Se Tab. 9.
 • Märta Petersdotter, död före 1490. Gift med väpnaren Jakob Ingemarsson (fågel), kallad Jeppe Tiby.
 • Ingrid Petersdotter, död före 1455-02-21. Gift med väpnaren Esbjörn Båt

TAB 9

Erland Peterson (son av Peter.Jonsson, Tab. 8), till Händelö i S:t Johannis socken, Östergötlands län och Fituna i Sorunda socken, Stockholms län, vilka han ärvde genom sin hustru. Namnes väpnare 1455-02-21, men blev riddare vid Kristian I:s kröning 1457. Bosatt på Händelö 1470 och ännu 1481, men var död 1490. Gift omkring 1470 med Gertrud Birgersdotter i hennes 1:a gifte, dotter av väpnaren och häradshövdingen i Hammarkind Birger Nilsson (sparre), till Fyllingarum, och Brita Isaksdotter (Banér).

Barn:

 • Brita Erlandsdotter. Gift 1493-07-07 med riksrådet och lagmannen i Tiohärads lagsaga Bengt Abiörnsson (Liljesparre).
 • Henrik Erlandsson. Riksråd. Se Tab. 10.
 • Peder Erlandsson. Riksråd. Död 1540. Se Tab.. 14.

TAB 10

Henrik Erlandsson (son av Erland Petersson, Tab. 9), till Fyllingarum i Ringarums socken, Östergötlands län, som han torde hava ärvt från mödernesläkten och varest han bodde 1511 och sedermera till sin död. Var häradshövding i Hammarkind 1511-06-10 samt väpnare och riksråd 1512-01-19. Lagman i Östergötland 1523-06-06. Förseglade 1527 bland riksens råd Västerås recess. Gift med Elin, troligen dotter av riddaren Ulf Pedersson (ros) till Ervalla och Birgitta Jönsdotter (lejonansikte).

Barn:

 • Ulf Henriksson (Snakenborg). Se Tab. 11.
 • Nils Henriksson, till Fyllingarum. Beseglade Västerås arvförening 1544. Blev i Kalmar ihjälslagen omkring 1546 av en dansk adelsman vid namn Jeppe Tordsson. Gift med Ingeborg Nilsdotter, dotter av Nils Norra Norra och Mechtild Palnedotter (ekeblad).

TAB 11

Ulf Henriksson Snakenborg (son av Henrik Erlandsson, Tab. 10), till Fylltngaruin samt Norrnäs, som han ärvde med sin hustru. Slottslofven på Stegeborg 1548. Död omkring 1583. Han förseglade Västerås arvförening 1544 och konung Gustaf I:s testamente 1560. Gift 1544 på Stockholms slott med Agneta Knutsdotter Lillie i hennes 1:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Knut Andersson (Lillie), till Ökna mm och Märta (Stiernsköld).

Barn:

 • Brita Ulfsdotter (Snakenborg), Brita på Öen kallad, till Uddboö i Estuna socken, Stockholms län. Död 1603-09-07 och ligger jämte sin andre man begraven i Gudhems kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o med överstebefallningsmannen Erik Nilsson (Cruus af Edeby). Gift 2:o efter 1590-03-20 med Lars Åkesson Soop.
 • Gertrud Ulfsdotter (Snakenborg), född 1545, död 1588-04-19 på Kalmar slott och begraven i Kalmar stads kyrka. Gift med ståthållaren Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip (Gyllengrip).
 • Helena Ulfsdotter (Snakenborg), född 1549. Hovdam hos drottning Elisabet av England. Död 1635-04-01. Gift 1:o 1565 med William Parr, markis av Northampton, i hans 3:e gifte, död 1571. Gift 2:o med riddaren och rådet sir Thomas Gorges of Longford.
 • Carin Ulfsdotter (Snakenborg). Drottning Christina den äldres hovmästarinna 1604. Död 1640-04-14. Gift 1580 med hertig Carls furstl. råd och marskalk Filip Bonde.
 • Jöns Ulfsson (Snakenborg). Ståthållare. Död 1600. Se Tab. 12.
 • Göran Ulfsson (Snakenborg). Ståthållare och häradshövding. Se Tab. 13.

TAB 12

Jöns Ulfsson Snakenborg (son av Ulf Henriksson, Tab. 11), till Fyllingarum. Hertig Magni av Östergötland rad. Ståthållare på Stegeborg. Död 1600. Var 1595 tillstädes vid hertig Magni död. Gift omkring 1580 med Christina Joensdotter Gyllenhorn nr 116, som levde 1615, dotter av riksrådet Joen Olsson till Hacksta och Carin Bese.

Barn:

 • Anna Jönsdotter. Drottning Christina den äldres hovjungfru. Levde 1642. Gift 1602-01-28 på Nyköpings slott med riksrådet och riksmarskalken Henrik Carlsson Horn.
 • Ulf Jönsson, till Fyllingarum. Född 1582-07-08. Kammarjunkare. Död ogift 1609-03-18, på Fållnäs i Sorunda socken, Stockholms län.
 • Agneta Jönsdotter. Gift 1627-07-08 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län med hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus.
 • Görvel Jönsdotter, död 1635-06-02 i Stockholm. Gift med vice amiralen friherre Nils Gyllenstierna.
 • Elin Jönsdotter, född 1590, död 1660 i Målilla socken. Gift 1631 med landshövdingen Hans Drake.
 • Brita Jönsdotter. Gift med överstelöjtnanten Volmar Didrik von Scheiding.

TAB 13

Göran Ulfsson Snakenborg (son av Ulf Henriksson Snakenborg, Tab. 11), till Norrnäs samt Håberg i Flo socken, Skaraborgs län. Mönstrade Västgöta ryttare 1579 (KrAB.). Hertiginnan Sofias av Sachsen hovmästare 1604. Ståthållare på Stegeborg 1606, på Läckö 1607 och i Uppsala 1609. Assessor i Svea hovrätt 1614. Gift 1589-04-20, i Warschau med drottning Catharina Jagellonicas kammarjungfru Barbro Nilsdotter, dotter av amiralen och krigsöversten Nils Jespersson (Cruus) och Anna Stake.

Barn:

 • Anna Göransdotter (Snakenborg), död 1637-01-08 och begraven i Värmdö kyrka. Gift 1618-11-24 med riksrådet, överståthållaren och amiralen Claes Larsson Fleming.

TAB 14

Peder Erlandsson, den äldre (son av Erland Pedersson, Tab. 9), till Fituna i Sorunda socken och Ultsunda i Bromma socken båda i Stockholms län. Väpnare. Riksråd. 1523-06-03–1529-06-24. Lagman på Öland. Slottslofven på Stockholms slott 1529, 1531 och 1538. Död 1540-05-30. Gift med Märta Björnsdotter i hennes 2:a gifte, dotter av Björn Jönisson (Pukehorn) och Brita Månsdotter (Tre rosor).

Barn:

 • Björn Pedersson. Riksråd. Död 1570. Se Tab. 15.
 • Erland Pedersson. Kyrkoherde i Sorunda. Död 1558. Se Tab. 20.
 • Johan Pedersson. Riksråd. Död 1574. Se Tab. 21.

TAB 15

Björn Pedersson (son av Peder Erlandsson, den äldre. Tab. 14), till Fållnäs. Riksråd 1547–1560. Död 1570-06-01. Gift 1:o 1528 med Brita Nilsdotter, dotter av riddaren, riksrådet och östgötalagmannen Nils Bosson (Grip) och Anna Trolle nr 36. Gift 2:o med Christina Krumme, dotter av riddaren, riksrådet och ståthållaren på Stockholms slott Nils Nilsson Krumme, till Örboholm och Gesterby, och Margareta Siggesdotter (Sparre).

Barn med Brita Nilsdotter:

 • Gustaf Björnsson. Riksråd. Död 1594. Se Tab. 16.
 • Anna Björnsdotter. Gift med fänriken Arent Joensson (Gyllenhorn).
 • Magdalena Björnsdotter. Gift 1:o 1577 med kammarjunkaren Erik Andersson (Ekeblad). Gift 2:o med Torsten Christoffersson (Forstenasläkten).


Barn med Christina Krumme:

 • Brita Björnsdotter, död 1592 enligt gravstenen i Almunge kyrka Stockholms län, där hon och hennes 2:e man ligga begravna. Gift 1:o med Johan Mattsson (bågsköld), till Harön i Bro socken, Stockholms län, av en 1581-06-11 adlad, men ej introd. ätt. Gift 2:o med Christer Carlsson Månesköld.
 • Jakob Björnsson. Ståthållare. Se Tab. 18.
 • Erland Björnsson, till Skattmansö i Vittinge socken och Aspenäs i Östervåla socken båda i Västmanlands län. Underskrev 1582 års riksdagsbeslut och arvföreningen 1590-03-07. Ståthållare över Salberget 1607-12-08. Riksråd 1609. Ånyo ståthållare över Salbergs län (Ash.) 1613-06-20. Hovrättsråd i Svea hovrätt Gift 1:o med sin moders kusin Beata Trolle, dotter av riksrådet Ture Arvidsson Trolle, till Eknaholm och Bergkvara mm, och Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna). Gift 2:o 1603-01-09 med Margareta Lagesdotter Posse. Troligen hade de dubbelbröllop med hennes syster Märta Lagesdotter Posse. Dotter till häradshövdingen Lage Axelsson Posse och hans 2:a fru Anna Trolle.

TAB 16

Gustaf Björnsson (son av Björn Pedersson, Tab. 15). Riksråd 1590. Häradshövding på Åland 1592. Död 1594 före 31/5 i Stockholm. Gift med sin systers svägerska Görvel Joensdotter, dotter av riksrådet Joen Olsson (Gyllenhorn) till Hacksta och Carin Bese.

Barn:

 • Bo Gustafsson. Ståthållare och assessor. Död 1629. Se Tab. 17.
 • Brita Gustafsdotter. Gift 1598-01-13 på Fållnäs med sin farbroders svåger, hovjunkaren Arvid Lagesson Posse.

TAB 17

Bo Gustafsson (son av Gustaf Björnsson, Tab. 16), till Fållnäs. Ståthållare i Kalmar 1610-06-20 samt på Stockholm och Svartsjö hus 1612-01-11. Assessor i Svea hovrätt 1616. Död 1629. Hans barn antog namnet Bååt efter vapnet. Gift 1610-01-28 med Anna Ribbing, dotter av riksrådet och riksskattmästaren Seved Svensson Ribbing och Anna Eriksdotter (Gyllenstierna).

Barn:

 • Anna Bååt, begraven 1646-06-07 i Sko kyrka Uppsala län. Gift 1638-03-28 med generalmajoren och riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg

Kerstin Bååt. Drottning Christinas kammarjungfru. Hovmästarinna hos bemälda drottning 1645. Död 1657 på Hasslö och begraven 1657-12-20. Gift 1:o 1637-08-13 på Stockholms slott med riksrådet friherre Gustaf Horn af Åminne. Gift 2:o 1650-12-13, även på slottet i Stockholm, med riksrådet och fältmarskalken Henrik Henriksson Horn, friherre Horn af Marienborg.

 • Maria Bååt, död 1656-06-10 i Warschau och begraven 1657-01-25 i Strängnäs. Gift 1650-03-06 i Stockholm med sin systers svåger, generalen Carl Larsson Sparre
 • Gustaf Bååt. Student i Uppsala (Um.) 1627. Hovmästare hos pfalzgreven Carl Gustaf 1635. Död 1636-07-06 och begraven 1636-07-24 i Riddarholmskyrkan .
 • Seved Bååt, friherre Bååt, född 1615, död 1669. Se friherrlige ätten Bååt.
 • Nils Bååt, friherre Bååt, född 1617, död 1659. Se friherrlige ätten Bååt.
 • Görvel Bååt, född 1620-04-07 på Fållnäs. Död 1673-11-05 och begraven 1674-03-29 i Riddarholmskyrkan. Gift 1646-08-02 med landshövdingen Svante Larsson Sparre.

TAB 18

Jakob Björnsson (son av Björn Pedersson, Tab. 15), till Stäflö i Åby socken, Kalmar län. Ståthållare på Kalmar slott 1586. Gift med Catharina Stensdotter, dotter av Sten Bengtsson (Tillbakaseende ulv) till Stäflö och Kerstin Anundsdotter (Ulfsax).

Barn:

 • Jakob Jakobsson (Snakenborg). Vice president. Död 1627. Se Tab. 19.
 • Kerstin Jakobsdotter. Gifte sig 1627 med ofrälse man Olof Svensson, som var Jakob Jakobsson Snakenborgs landbofogde. Hon hade 1603 gjort sig skyldig till urbota brott och var därför utesluten från allt arv.

TAB 19

Jakob Jakobsson Snakenborg (son av Jakob Björnsson, Tab. 18), till Stallo. Kapten vid skeppsflottan 1606. Amiral över Kalmarflottan 1609-02-25. Ståthållare på Kalmar slott 1611. Överste över allt Smålands rytteri och knektar 1612-01-04. Bisittare i Svea hovrätt 1614-02-16. Vice president i Svea hovrätt 1621. Död 1627. Hans barn antog namnet Bååt efter vapnet. Gift med Kerstin Tott, dotter av riksrådet och fältöversten Claes Åkesson Tott och hans 2:a fru Kerstin Horn. (ej gift med Holmfrid Persdotter Pik).

Barn med Kerstin Tott:

 • Ingeborg Bååt, född 1614-04-03 på Söderby, död 1635-12-30 i Riga. Gift 1632-07-10 i Stockholm med rikstygmästaren Johan Nilsson Lilliehöök.
 • Catharina Bååt, död omkring 1699. Gift 1641-02-02 i Stockholm med riksrådet Lars Eriksson Sparre af Rossvik.
 • Sten Bååt. Gifte sig med en knappmakaredotter från Frankrike. Hängde sig 1639-02-16 på Norrmalm i Stockholm, vartill orsaken sades varit hans giftermål.

TAB 20

Erland Pedersson (son av Peder Erlandsson, den äldre. Tab. 14). Först katolsk, sedan förste luterske kyrkoherde i Sorunda. Död i Sorunda 1558-09-06 och begraven 1558-09-06 i kyrkans högkor. Han förseglade bland adeln Västerås arvförening 1544. Avstod 1553 på grund av sitt giftermål sina arvegods till bröderna med undantag av en gård Holm i Lossa socken, och tre gårdar Kvistada i Bro socken, Stockholms län. Gift omkring 1545 med Marita, som 1563 av sina svågrar fick en gård i Bärby på livstid.

Barn:

 • Elin Erlandsdotter, död änka. Gift med fogden på Svartsjö Måns Persson Skrifvare.

TAB 21

Johan Pedersson (son av Peder Erlandsson, den äldre. Tab. 14), till Fituna i Sorunda socken, Häringe och Ekeby i Västerhaninge socken, och Östanå i Kulla socken, alla i Stockholms län samt Tidö i Rytterns socken, Västmanlands län. Slottslofven på Stockholm 1542-09-07. Riksråd 1547. Gift med Kerstin Tott till Stäringe, dotter av riksrådet och hövidsmannen på Kronoberg Åke Göransson Tott, till Eka och Stäringe, och Märta Bengtsdotter Ulf till Ekolsund.

Barn:

 • Peder Johansson, till Fituna. Gift med drottning Catharinas kammarjungfru Malin Fransdotter.
 • Axel Johansson.
 • Åke Johansson, hertig Carls furstl. råd. Död 1588. Se Tab, 22.
 • Märta Johansdotter, död 1601-08-12 Källunda och ligger jämte sin man i en murad grav i Kärda kyrka. Gift 1576 på Tidö i Rytterns socken med överstebefallningsmannen Måns Eriksson (Ulfsparre af Broxvik)
 • Erland Johansson. Häradshövding. Död 1615. Se Tab. 23.
 • Brita Johansdotter. Gift med ståthållaren Per Hansson den yngre (Forstenasläkten).
 • Anna Johansdotter.

TAB 22

Åke Johansson (son av Johan Pedersson, Tab. 21), till Tidö samt Eknaholm i Tjureda socken, Kronobergs län. Hertig Carls av Södermanland furstl. råd. Fick häradshövdingeräntan av Villåttinge härad 1576-06-27. Var 1584 häradshövding i Snevringe härad och vid sin död häradshövding i Strömsholms län. Död 1588-02-27. Gift med Christina Trolle, dotter av riksrådet Ture Arvidsson Trolle och Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna).

Barn:

 • Åke Åkesson, död 1591 och begraven i Västerås domkyrka.
 • Kerstin Åkesdotter Bååt, död 1622 och begraven 1629-09-20 i Husby-Rekarne kyrka. Gift med ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik
 • Anna Åkesdotter Bååt, född 1579-12-00. Död 1649-06-23 i Stockholm. Gift 1608-06-05 Fiholm med rikskansleren friherre Axel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Södermöre.

TAB 23

Erland Johansson (son av Johan Pedersson, Tab. 21), till Fituna och Östanå samt Edeby i Lovö socken. Var 1593 häradshövding i Sollentuna härad. Död 1615-03-11. Gift med Margareta Beurræus, död 1627, dotter av riksrådet Dionysius Beurræus, adlad Beurræus, och Ingeborg Körning.

Barn:

 • Peder Erlandsson Bååt, den yngre, till Fituna, Östanå och Edeby. Död. 1589. Rikskammarråd. På ättens vägnar 1625 introd. på riddarhuset i dåvarande riddarklassen under nr 3. Död 1654-12-24 på Östanå och begraven 1655-04-22 i Stockholm. Med honom utgick adliga ätten Bååt på svärdssidan. Gift med Elin Fleming, dotter av ståthållaren Claes Hermansson Fleming och hans 1:a fru Elin Horn.
 • Ebba Erlandsdotter Bååt, död 1630. Gift 1608-03-13 med sin broders svåger, vice amiralen och landshövdingen Henrik Claesson Fleming.

TAB 24

Dan Jonsson (son av Jon, Tab. 1). Gift med Sestrid. Han jämte bröderna Sune och Peter samt de båda systrarna Ragnhild och Harald Stubbes hustru delade 1314 sitt fäderne- och mödernearv

Barn

 • Bengt Danson.

TAB 25

Bengt Danson (son av Dan Jonsson, Tab. 24). Känd 1396-1429

Barn:

 • Birgitta Bengtsdotter. Gift med Erik Petersson (Urup).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: