:

Lagerbjelke nr 115

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Lagerbielke nr 254)

Friherrliga ätten Lagerbielke nr 254 och grevliga ätten Lagerbjelke nr 115

Friherrlig 1766-11-06, introducerad 1774. Grevlig 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introducerad 1809.

TAB 1

Axel Lagerbielke, friherre Lagerbielke (översiktstab 1, son av Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, se adlade ätten Lagerbielke nr 1378, tab 2), friherre och herre till Älvsjö i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född 1703-07-15 i Karlskrona. Student i Uppsala (Um.) 1713-03-17. Lärstyrman vid amiralitetet 1719. Medelstyrman vid amiralitetet 1720. Löjtnant 1721. Skeppskapten 1721-08-25. Kommendörkapten 1742-01-13. Kommendör 1746-12-05. Tillförordnad landshövding i Blekinge län 1747. RSO 1748-11-07. Konungens generaladjutant för örlogsflottan 1749-02-28. Schoutbynacht 1756-08-31. Tillika amiralitetsråd 1757. Vice amiral 1758-01-31. KmstkSO 1763-01-31. Riksråd 1765-02-05. Friherre 1766-11-06 (introducerad 1774 under nr 254). RoKavKMO 1766-11-24 med valspråk Amore legis. Entledigad från rådsämbetet 1769-05-27. Återkallades 1771-07-30 och 1771-08-19 samt 1772-05-11 i rådet, men undanbad sig varje gång detta förtroende. Död 1782-05-20 på Älvsjö, som han stiftat, till fideikommiss för sin ätt samt begraven i egen byggd grav i Brännkyrka kyrka. 'Han gjorde i yngre åren sjöresor på främmande makters skepp, var därunder på en holländsk fregatt, som kom i blodig drabbning med ett spanskt örlogsskepp i Söderhavet, då han blev fången hos spanjorerna och förd först till Callao och sedan till Lima i Peru, där han uthärdade tretton månaders svår fångenskap, varefter han fördes till Panama, därifrån han flyktade över Porto-Bello, Jamaica och London till Stockholm. Kommenderade 1741 i kriget med Ryssland örlogsskeppet Freden. Förde skeppet Fredrika Amalia i den flotta, som 1743 överförde Sveriges utvalde tronföljare, prins Adolf Fredrik, samt 1744 skeppet Friedericus Rex i den flotta, som hitförde prinsessan Lovisa Ulrika. Bestridde slutligen under sin tjänstetid flera betydliga göromål och deltog vid riksdagarna i de angelägnaste ärendena.' Gift 1:o 1743-01-28 i Karlskrona med friherrinnan Sofia Maria von Psilander, född i Karlskrona 1714-08-03, död 1755-02-08, dotter av amiralen och presidenten Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, och Ingrid Lepin. Gift 2:o 1758-02-16 i Karlskrona med sin 1:a frus kusins dotter Johanna Sofia Riddercreutz, född 1726-05-27, död 1789-11-26 på Älvsjö och begraven i Lagerbjelkeska familjegraven i Brännkyrka, dotter av generalauditören Olof Olofsson Chytrseus, adlad Riddercreutz nr 1690, och Johanna Psilanderhielm nr 1788.

 • Barn
 • 1. Gustava Johanna, född 1743-12-12 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift 1816-10-08 i Stockholm.
 • 1. Johan Gustaf, greve Lagerbielke, född 1745 i Karlskrona, död 1812. Se Tab. 2.
 • 1. Axel, född 1746-10-14 i Karlskrona, död 1747-01-25.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1748-04-02 i Karlskrona. Kadett vid örlogsflottan i Karlskrona. Löjtnant vid amiralitetet 1766-04-18. Död 1768-03-18 i Stockholm.
 • 1. Vilhelm Ludvig, född 1749-09-29, i Karlskrona, död 1751-05-04.

TAB 2

Johan Gustaf, greve Lagerbielke (översiktstab 2, son av Axel Lagerbielke, friherre Lagerbielke, tab 1), till Älvsjö. Född 1745-05-22 i Karlskrona. Kadett vid örlogsflottan 1757-01-21. Löjtnant vid amiralitetet 1762-09-13. Sjöartillerilöjtnant 1770-01-31. Kapten vid amiralitetet. LÖS 1771, vilket sällskap han till sjökrigsvetenskapens befordran grundade. RSO 1772-03-28. Sjöartilleri- och bataljonsmajor 1774-06-20. Chef för Ålands och södra Finlands roterade båtsmanskompani 1777. Chef för ett volontärkompani 1777. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1782-04-03. Chef för Stockholmseskaderns station 1788. Överste vid arméns flotta 1790-12-09. Chef för Stockholmsekaderns station 1790. Konteramiral av blå flaggan 1793-02-25. Vice amiral 1793-12-22. Vice ordförande i storamiralsämbetet för arméns flotta 1794-10-19. KSO 1794-11-24. KmstkSO 1795-11-02. HL av krigsmannasällskapet, numera krigsvetenskapsakademien, 1795. Ordförande i kommittén över arméns flottas ärenden 1797-01-16. Amiral av blå flaggan 1802-12-09. Chef för förvaltningen av sjöärendena 1803-04-25. LVA 1804-05-09 och dess præses 1805. Ledamot av riksföreståndarens konselj 1809. Överamiral samt greve 1809-06-29 enligt 37 § R.F. (introducerad 1809-09-11 under nr 115). President i kammarrätten 1811. Avsked från sina militära beställningar 1811-05-14. Död 1812-10-16 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Brännkyrka. 'Han gjorde 1765 en resa till Kanton i Kina på svenska ostindiska kompaniets skepp Prins Carl. Var en utmärkt och mycket brukad sjöofficer och ämbetsman. Har bland annat utarbetat reglementena för allmänna änke- och pupillkassan samt krigsakademien på Karlberg'. Gift 1775-02-22 i Katarina förs, Stockholm med Ulrika Gustava Ehrenhoff, född i Stockholm 1755-10-28, död 1820-08-07 på Älvsjö, dotter av vice presidenten Carl Gustaf Ehrenhoff nr 1417, och Märta Christina Thiesen.

Barn:

 • Axel (översiktstab 4), greve vid faderns död 1812, född 1775. Överste och generaladjutant. Död 1832. Se tab 3.
 • Gustaf, greve Lagerbielke, men ej introducerad. Född 1777-03-22. Fänrik vid arméns flotta 1783 (Shp.). Kopist i kanslikollegii expedition 1794-05-27. Kanslist i kanslikollegii expedition 1795-07-15. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1796-04-07. Kammarjunkare. KS:tJohannis av JerusalemO 1800-12-13. Kabinettssekreterare 1801. RNO 1802-12-09. Statssekreterare 1804-09-19. Ledamot av allmänna ärendenas beredning 1805. Tillförordnad hovkansler och ledamot av regeringen 1806. Hovkansler 1809-05-02. Statsråd 1809-05-29. En av de aderton i Svenska akademien 1809-06-17. KNO 1809-07-03. Envoyé i Paris 1810-11-19. Återkom ifrån Paris 1814. Greve 1821-03-03 (ej introducerad). RoKavKMO 1822-04-29. Förste direktör vid kungliga teatern 1823-09-05–1827-07-01. En av rikets herrar 1825-07-04. Åter statsråd 1831-11-19. LSkS (Shp.) 1833-01-08. Tillförordnad riksmarskalk (Shp.) 1835-08-16–1835-10-19. Död ogift 1837-05-24 i Stockholm och begraven i Ehrenhoffska gravkoret på Katarina kyrkogård.
 • Johan (översiktstab 2), född 1778-07-18. Fänrik vid arméns flotta 1785-04-20. Löjtnant vid arméns flotta 1796-07-03. Kapten i armén 1800-11-29. Major i flottorna och överadjutant hos konungen 1803-06-14. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1809-06-29. RSO 1809-07-03. Överste vid örlogsflottan 1814-06-14. Generaladjutant 1815-11-28. Konteramiral 1818-05-11. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena. Ordförande i konvojkommissariatet 1819-04-22. KSO 1821-11-05. Befälhavande amiral i Karlskrona 1824-12-01. Vice amiral vid kungliga m:ts flotta 1827-07-04. KmstkSO 1832-09-18. Tillförordnad landshövding i Blekinge län 1834-09-06. Statsråd 1839-06-21. RoKavKMO 1839-07-04. Ordförande i Göta kanalbolag och i dess direktion 1839-11-20. Entledigad ifrån Göta kanalbolag 1840-03-10. En av rikets herrar 1842-07-28. Avsked från statsrådsämbetet 1844-06-20 samt från vice amiralsbeställningen 1844-06-21. Överskattmästare vid KMO 1847-12-06–1856-04-28. Ordförande i riddarhusdirektionen. Död barnlös 1856-06-12 i Stockholm och begraven i familjegraven i Brännkyrka. Gift 1814-02-17 i Stockholm med Hedvig Ulrika Sofia Rosensvärd, född 1793-09-29. Statsfru hos drottningen 1826-06-26. Död 1857-01-12, dotter av konteramiralen Adolf Fredrik Pettersén, adlad Rosensvärd nr 2144, och Ulrika Magdalena Tham nr 1508.
 • Adolf (översiktstab 4), född 1780-05-12 i Stockholm. Sergeant vid arméns flotta 1788-02-28. Fänrik vid livgardet till fot 1793-11-04. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Avgången 1796. Officersexamen vid regementet (KrAB.) 1796-07-13 och vid Karlberg (KrAB.) 1797-03-17. Fänrik med lön vid Svea livgarde 1797-03-24. Löjtnant vid Svea livgarde 1802-10-27. Stabskapten 1806-11-12. Regementskvartermästare 1806-12-01. RSO 1809-07-05. Överadjutant samt major i armén 1812-09-08. Överstelöjtnant i armén 1813-01-26. Överstes n. h. o. v. (KrAB.)1814-08-25: Konfirmationsfullmakt 1814-10-04. Kapten vid Svea livgarde (KrAB.) 1815-10-17. LKrVA 1816-02-21. Överste i armén och i generalstaben 1816-07-30. Major vid Svea livgarde 1817-10-07. Död barnlös 1821-09-10 i Stockholm och begraven i familjegraven i Brännkyrka. Bevistade fälttågen i Pommern 1805 och 1806, i Finland 1808, i Västerbotten 1809 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1821-04-27 med friherrinnan Gustava Charlotta Amalia Stiernstedt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1828-03-11 i Karlskrona med konteramiralen, greve Folke Magnus Puke nr 122, född 1797, död 1857), född 1805-04-20, död 1862-02-28 i Stockholm, dotter av majoren och överadjutanten, friherre Samuel Peter Stiernstedt nr 145, och friherrinnan Sofia Charlotta von Gedda nr 202.
 • Ulrika, född 1782-01-10 i Stockholm, död i Stockholm 1782-05-05.
 • Sofia Christina, född 1784-03-11 i Stockholm, död 1790-12-25.
 • Gustava, född 1792-03-11. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena. Död ogift 1869-11-15 i Stockholm.

TAB 3

Axel (översiktstab 2, son av Johan Gustaf, greve Lagerbielke, tab 2), till Älvsjö fideikommiss. Greve vid faderns död 1812. Född 1775-11-28 i Stockholm. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1778-01-17. Fänrik vid arméns flotta 1782-04-10. Fänrik vid livgardet 1788-01-16. Sekundadjutant vid livgardet (KrAB.) 1793-02-27. Adjutant (KrAB.) 1795-04-23. Löjtnant 1796-04-03. Kapten 1801-07-04. Kavaljer hos kronprinsen 1803-06-12. 2. major vid Svea livgarde 1809-10-24. RSO 1810-05-04. Konstituerad 1814-05-22 och konfirmerad överste i armén 1814-07-12. LKrVA 1815-02-18. 1. major vid Svea livgarde 1815-07-12. Generaladjutant 1816-03-19. Avsked från regementet 1816-03-28 och ur krigstjänsten 1819-03-27. Död 1832-05-18 i Stockholm och begraven i familjegraven i Brännkyrka. Deltog i fälttågen i Pommern 1805, i Västerbotten 1809 samt i Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1816-12-05 i Stockholm med friherrinnan Carolina Antoinetta Cederström, född 1797-07-25, död 1869-01-10 i Stockholm, dotter av översten och generaladjutanten, friherre Ture Gustaf Cederström nr 211, och friherrinnan Carolina Cederström.

Barn:

 • Gustaf, greve vid faderns död 1832. Född 1817. Landshövding. Död 1895. Se Tab. 4.
 • Johan, född 1819-03-22, död 1820-04-09 på Älvsjö.
 • Ulrika Carolina, född 1821-05-12 på Älvsjö, död på Älvsjö 1822-12-05.
 • Sofia Gustava, född 1823-02-23 i Stockholm, död ogift 1878-03-08 i Stockholm.
 • Axel, född 1824-08-21 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1838-10-02. Utexaminerad 1843-12-04. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1843-12-18. Löjtnant vid Svea livgarde 1847-01-26. Frivillig officer i dansk tjänst under SchleswigHolsteinska kriget. Död ogift 1849-08-11 i Köpenhamn av blessyrer, dem han fick i slaget vid Fredericia 1849-07-06.
 • Adolf, född 1826-07-23. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet. Kammarjunkare 1850. Extra ordinarie kanslist i utrikesdepartementet 1854. Attaché vid kungliga m:ts beskickning i Wien 1855-06-00. Död ogift 1855-09-03 i Wien.
 • Antoinetta Christina, född 1829-03-08 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Eugenie 1854-06-01. TChO2kl m. br. 1885. Död 1900-09-26 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1858-02-25 i Stockholm med kabinettskammarherren Erling Ribbing, född 1831, död 1893.
 • Axelina Louisa, född posthuma 1832-09-04 på Älvsjö, död 1891-04-21 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Brännkyrka. Gift i Stockholm 1864-11-19 med tjänstgörande hovmarskalken hos änkehertiginnan av Dalarne, KNO1kl, KVO1kl mm, Carl Herman Oskar Ennes, född 1825-07-09 på Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län, död 1894-12-26 i Stockholm.

TAB 4

Gustaf (översiktstab 3, son av Axel, tab 3), greve vid faderns död 1832. Född 1817-10-06 Älvsjö. Student i Uppsala 1834. Jur. fil. exam. 1836 och jur. kand. exam. 1838. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1838. Auskultant i Svea hovrätt 1838. Extra kanslist hos ridderskapet och adeln vid riksdagen 1840–1841. Ordförande bland fullmäktige i riksgäldskontoret 1847–1857. LLA 1848. Ordförande i kommittén för städernas beskattning 1852-03-03. RNO 1855-06-09. Ordförande bland fullmäktige i rikets ständers bank 1857–1858. Landshövding i Södermanlands län 1858-04-27. Ordförande i Södermanlands län hushållningssällskap 1859–1869 och 1871–1888, Södermanlands län hushållningssällskap hedersledamot 1888-12-01. KNO 1860-11-26. Lantmarskalk 1862-10-15. KmstkNO 1863-11-08. Ledamot av unionskommittén 1865-02-06. Ånyo lantmarskalk 1865-10-16. RoKavKMO 1866-06-21. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1895. Talman i riksdagens första kammare 1867–1876 och 1881–1892. HLLA 1870-02-23. Ordförande i styrelsen för Oxelösund–Flen–Westmanlands järnvägsaktiebolag 1873–1894. Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till plan för enskilda järnvägsbyggnader 1869-08-20. Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till förändrad organisation av baukanstalterna 1881-11-18. Erhöll Södermanlands läns HushGM 1888-09-00. Avsked från landshövdingebefattningen 1888-12-31. Jur. hedersdoktor vid festen med anledning av 300-åriga minnet av Uppsala möte 1893-09-06. Död 1895-03-06 i Stockholm och begraven i familjegraven i Brännkyrka. Gift 1:o 1843-12-05 i Stockholm med grevinnan Sofia Albertina Snoilsky, född 1822-01-27, död 1847-12-09 i Stockholm, dotter av kommendörkaptenen, greve Gustaf Snoilsky, och hans 1:a fru Ulrika Juliana Lode från Livland. Gift 2:o 1859-07-19 på Liljeholmen vid Jönköping med sin systers svägerska Ebba Augusta Henriette Ribbing, född 1839-03-31 på Liljeholmen vid Jönköping, död 1892-03-18 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Bengt Ribbing nr 15, och Augusta Christina Schmiterlöw nr 1768.

Barn:

 • 1. Antoinette Ulrika Albertina (Antonia), född 1844-12-05 i Stockholm, död 1904-11-20 Sofiahemmet Gift 1872-10-13) i Nyköping med generalmajoren Carl Gustaf Bergenstråhle, född 1841, död 1910.
 • 1. Axel, född 1846-09-01, död 1846-09-02.
 • 1. Sofia Albertina, född 1847-11-29, död 1849-04-21 på Älvsjö.
 • 2. Johan Gustaf, greve vid faderns död 1895. Född 1860. Före detta byråchef. Se Tab. 5.
 • 2. Axel Bengt Henrik, född 1861. Kapten. Död 1906. Se Tab. 8.
 • 2. Ebba Sofia, född 1862-08-17 i Nyköping. Gift 1885-04-16 i Stockholm med byråchefen i lantbruksstyrelsen, vice häradshövdingen, KVO2kl, RNO, LLA, m m, fil. och jur. kand. Fredrik Reinhold Egerström, född 1851-07-06 i Stockholm, död 1926-04-17 på sin egendom Hanstavik i Västertälje socken, Stockholms län.
 • 2. Carl Axel, född 1865: Överstelöjtnant. Död 1921. Se Tab. 9.
 • 2. Ebba Antoinette Christina Anna, född 1869-06-01 i Nyköping, död 1922 i Stockholm. Gift 1897-06-05 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Peter Carl Pontusson von Plomgren, född 1865.

TAB 5

Johan Gustaf (översiktstab 3, son av Gustaf, tab 4), greve vid faderns död 1895. Född 1860-06-03 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Nyköping 1878-06-11. Student i Uppsala 1878-09-30. Jur. fil. exam. 1879-09-18. Jur. kand. 1882-09-19. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1882. Vice häradshövding 1886-12-17. Amanuens i civildepartementet 1887-01-12. RAnhABjO1kl 1889. Disponent på Älvsjö och Stuvsta fideikommissegendomar. Tillförordnad sekreterare och ledamot av styrelsen för patent- och registreringsverket 1896-09-25. Ledamot och sekreterare i patent- och registreringsverket 1898-11-18. RVO 1905-12-01. Landstingsman i Stockholms län 1905–1915. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1909. RNO 1909-06-06. Riksgäldsfullmäktig 1912-07-04, dess vice ordförande sedan 1918-01-04. Stadsfullmäktig i Stockholm 1913–1923. Ledamot av styrelsen för Oskar-Josefina stiftelsen sedan 1913. RJohO 1914. Byråchef i patent- och registreringsverket 1914-11-06. Förste deputerad i riksgäldskontoret 1915-04-22–1927-06-09. KNO2kl 1915-06-06. Ordförande i styrelsen för Stockholms gas- och elektricitetsverk 1917–1921. Vice ordförande i styrelsen för Sveriges allm. hypoteksbank 1917-07-01. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns sparbank 1913, dess vice ordförande 1923 och ordförande 1924-06-11. KVO1kl 1919-06-06. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads industriella verk 1921–1924. KDDO1gr 1922-09-25. StOff ItKrO 1922. LLA 1922. Stockholms läns hushållningssällskaps GM 1922. KNO1kl 1923-06-06. Ordförande i Svenska lantmännens riksförbund sedan 1924. Avsked såsom byråchef i patent- och registreringsverket 1927-06-03. Innehar såsom fideikommiss Älvsjö säteri sedan 1895 (huvudparten av Älvsjö säteri såld 1927) samt husen nr 32 Skomakaregatan sedan 1907 och 56 Karlavägen sedan 1910, allt i Stockholm. Död 1937-04-11 på Elfsjö, Brännkyrka förs, Stockholm (db 127). Gift 1894-06-09 i Nyköping med Edith Vilhelmina Edelstam, född 1872-06-30 i Klara förs, Stockholm, dotter av häradshövdingen Ernst August Edelstam nr. 3195, och Axeline Amalia Sofia Odelberg.

Barn:

 • Ebba Axeline, född 1895-04-16 i Stockholm. Död 1976-08-12 i Stockholm. Gift 1920-06-03 i Brännkyrka kyrka, Stockholms län (vb) med löjtnanten vid skånska kavalleriregementet Carl Erik Sjöberg, född 1894-03-11 i Sundsvall. Studentexamen. i Sundsvall 1913. Fänrik i Norrlands dragoner 1915. Löjtnant vid Kronpr. husarregemente 1918. Ryttmästare vid Skånska kav. regementet 1930. Major i arméns reservstat 1941.
 • Ernst Gustaf (Gösta), född 1897. Extra ordinarie hovrättsnotarie.
 • Erik Vilhelm, född 1899. Extra ordinarie hovrättsnotarie.
 • Ernst Axel Magnus, född 1907 20712 på Älvsjö. Studentexamen i Stockholm 1926-06-19. Jur. stud. vid Stockholms högskola 1928.


TAB 8

Axel Bengt Henrik (översiktstab 3, son av Gustaf, tab 4), född 1861-08-31 i Nyköping. Elev vid sjökrigsskolan 1875-09-28. Utexaminerad 1883-10-16. Underlöjtnant vid flottan 1883-10-19. Löjtnant 1888-03-05. RSpMerNavO1kl 1888. RFrHL 1891. RItKrO 1891. Kapten 1896-03-20. RDDO 1902-11-05. RSO 1903-12-01. RPrKrO3kl 1904. Död 1906-01-14 i Stockholm och begraven i Brännkyrka. Gift i Brännkyrka 1884-04-20 med författarinnan Lucie Smith, född 1865-04-18 i Brännkyrka. Död 1931-05-16 i Lidingö, Stockholm (db 37). Dotter av grosshandlaren Lars Olsson Smith och Maria Lovisa Collin.

Barn:

 • Lucie Ebba Maria, född 1885-07-02 på Karlshäll i Brännkyrka socken, Stockholms län. LVO1kl 1952-06-06. Död 1957-08-23 i Hedvigs förs, Norrköping (db). Gift 1:o 1905-03-04 i Stockholm med kaptenen, greve Gustaf Ulfsson Kalling, nr 91, från vilken hon blev skild, född 1874, död 1916. Gift 2:o 1910-02-14 i Stockholm, Johannes förs (vb) med kaptenen i livregementets grenadjärers reserv, vice verkställande direktören i H. Unér aktiebolag, RNO, RVO, Gustaf Erik Alexander Beckman, född 1879-12-31 på Färna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län.
 • Lucie Marie Antoinette (Nina), född 1887-12-10 i Stockholm. Gift i Skeppsholms förs, Stockholm (vb 6) 1908-05-07 med majoren, friherre Torsten Gustaf Gabriel Rudenschöld, nr 227, skilda 1933-10-31 genom Stockholms rådhusrätts utslag (i hans 1:a gifte), född 1886-01-11.

TAB 9

Carl Axel (översiktstab 3, son av Gustaf, tab 4), född 1865-01-18 i Nyköping. Volontär vid Svea livgarde 1880-04-13. Mogenhetsexamen i Nyköping 1883-06-10. Sergeant vid Svea livgarde 1883. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-07. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1885-10-30. Löjtnant 1891-10-05. RÖFrJO 1897-12-17. Kapten 1901-10-04. RSO 1905-12-01. TOO4kl 1907-12-00. RRS:tAO3kl 1908. RMonS:tCO 1908. TMO3kl 1909-01-00. RJohO 1909. RRS:tStO2kl 1909. RFr HL 1909. Major 1912-03-29. OffItS:tMLO 1913. Avsked msd tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1916-06-30. Överstelöjtnant i armén 1916-06-30. Ordförande i styrelserna för aktiebolaget Fors bruk. Svenska aktiebolaget logg och svenska ackumulatoraktiebolaget Jungner, vice ordförande i styrelserna för Klosters aktiebolag, för sjöförsäkringsaktiebolaget Vega och för aktiebolaget svenska handels- och sjöfartskompaniet. Ledamot av styrelsen för Björneborgs järnverksaktiebolag och för aktiebolaget Nya Grand hotel. Död 1921-04-01 i Stockholm (K. Svea lifgardes förs, db) och begraven i Brännkyrka. Gift 1893-07-04 i Stockholm med Sigrid Maria Evers, född 1873-12-14 Åkerby, dotter av generaldirektören Oskar Hugo Evers och Hulda Maria Catharina Röhss.

Barn:

 • Antoinette Ebba Carin Cecilia, född 1894-05-30 i Stockholm, liksom systrarna.
 • Antoinette Sigrid Anna Elisabet, född 1896-06-02 i Stockholm. Gift 1920-06-01 i Tyska kyrkan i Stockholm (K. Svea lifgardes förs, fb) med tyske legationssekreteraren och konsuln, ryttmästaren i 6. tyska ulanregementets reserv Otto Emil August Paul von Strahl, född 1882-12-05.
 • Antoinette Catharina Isabella Sigrid (Antonie), född 1900-03-18 i Stockholm.
 • Antoinette Sofie Eva Marika, född 1902-08-25 i Stockholm. Gift 1926-08-11 i Stockholm med sin kusin, extra ordinarie hovrättsnotarien, friherre, sederm. greve Erik Vilhelm Lagerbielke nr 115, född 1899.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: