:

Trolle nr 360

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Trolle nr 36)

Adliga och friherrliga ätterna Trolle nr 36 och 360

Urgammal frälsesläkt. Introd. 1689. Friherrlig 1816-02-27 enligt 37 § R.F., introd. 1817.

Trollesläkten får utan tvivel räknas till Sveriges äldsta och förnämligaste frälsesläkter, även om man måste förkasta det tiotal generationer före 1300-talet (däribland riksmarsken Torkel Knutsson), varmed ätten utsmyckats av välvilliga genealoger inom och utom densamma, men som voro helt och hållet obekanta ännu i medlet av 1800-talet. Endast de med visshet kända eller för de äldsta tiderna åtminstone med full sannolikhet antagliga filiationerna upptagas intill slutet av 1400-talet i överensstämmelse med de genealogiska anteckningar om Trollesläkten, som troligen under inseende av lagmannen Arvid Trolle (död 1505) nedskrivits i en honom tillhörig lagbok, som nu finnes i k. biblioteket. Likaså får man helt lämna åt sitt värde den uppgivna anledningen till den äldsta vapenförändringen, eller den bekanta sägnen om Herved Trolles strid med trollen. Att tillnamnet är taget av vapnet är dock påtagligt, men detta är ej alltid lika, och innan det nuvarande sköldemärket fastställdes, växlade det så att än sattes det huvudlösa trollet försett med svans och, hos den danska grenen, med huvudet på magen, i skölden och det grinande trollhuvudet på hjälmen, än tvärtom. Det sistnämnda är förhållandet med Birger Trolle den gamles vapen, som ännu kvarsitter på Glimmingehus. Trollet insattes sedan i skölden, och huvudet flyttades på hjälmen av Birgers sonson Arvid Trolle. Ättens med visshet äldste kände stamfader Birger Knutsson förde dock ett helt annat vapen, nämligen en tre gånger styckad sköld, som ännu bibehölls av hans sonson.

Ättens stamort är Småland, och medlemmar av densamma spelade i fyra generationer en framstående roll i nordens historia under unionsstriderna från riksrådet Birger Trolle (1400–1471) till den bekante ärkebiskopen Gustaf Eriksson Trolle (1488–1535). Den sistnämndes kusin, amiralen Arvid Turesson Trolle, död 1568, var den siste manlige medlemmen av ätten i Sverige under dess första svenska period. Dennes farbroder Jakob eller Joakim Trolle hade omkr. år 1500 bosatt sig i Danmark (Skåne), och först efter Skånes införlivande med Sverige blev åter en gren av ätten svensk och introducerades 1689 såsom riksrådsättlingar under nr 36 i dåvarande riddarklassen. Om ätten i Danmark, varest den utslocknade 1782, hänvisas till Danmarks Adels Aarbog för 1891.

Huruvida den i Sverige levande nyadlade ätten af Trolle och den ofrälse Trollesläkten kunna härleda sina anor från den äldre Trolleätten, är ännu obestyrkt, men den senares härstamning från Birger Knutssons systerson Erland Mårtensson (sparre) kan dock vara möjlig, ehuru den svårligen torde kunna bevisas.

Trolle F36000.png

TAB 1

Birger Trolle.1 Uppgives hava varit identisk med väpnaren Birger Knutsson, som beseglade konung Birgers pantbrev 1318-02-27 på Småland med Visingsö till konung Erik Menved i Danmark.2

Barn:

TAB 2

Håkan Trolle (son av Birger Trolle, tab 1). Kallas Håkan i Ön i Värend (nuv. Lidboholm i Sjösås socken,13 Kronobergs län.) men var bosatt i Hornstäve i Vreta klosters socken, Östergötlands län 1356–1379.

Barn:

 • Sune Håkansson Trolle. Prebendat i Linköping 1375-02-02 och ännu3 1410-12-22.
 • Margareta Håkansdotter. Gift med Björn Dadde. Deras dotter Cecilia Björnsdotter var före 1402 gift med Anders Fellesson (Filipsson), vilka makar 1413 av Erik Stensson (Bielke) tillbytte sig två gårdar i Alvesta mot två gårdar å Ön. Cecilia ärvdes av (sin syssling) herr Birger Trolle den gamle.

TAB 3

Knut Trolle (son av Birger Trolle, tab 1). Nämnes endast i Arvid Trolles geneal. anteckn.

Barn:

 • Birger Knutsson Trolle. Riddare. Död före 1381. Se Tab. 4.
 • En dotter. Gift med Mårten N. N. Deras son Erland Mårtensson (sparre) kallas Birger Knutssons systerson och omtalas åren 1365–1380.

TAB 4

Birger Knutsson Trolle (son av Knut Trolle, tab 3). Förde en från höger tre gånger styckad sköld. Riddare före 1365. Död före 1381-05-03. Gift 1:o med Katarina Vastesdotter i hennes 4:e gifte (gift 1:o med Eskil. Gift 2:o med Nils Lärka. Gift 3:o med Gisle), men äktenskapet förklarades olagligt 1369, emedan alla hennes föregående män varit besläktade med herr Birger i fjärde led och hon dessutom burit honom till dopet. Gift 2:o med Katarina Pedersdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1355 med riddaren Nils Dannes Turesson (Bielke af Åkerö) i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1361-08-18 på Karknäs, då hon fick Bo och Berga, båda i Lemnhults socken, Jönköpings län, i morgongåva, med väpnaren Nils Bengtsson (lejonansikte), död före 137(3), levde 1403, men arvskifte förrättades efter henne 1404-09-03. Troligen dotter av den småländske väpnaren Peder Karlsson (lejon).

Barn:

TAB 5

Birger (son av Birger Knutsson Trolle, tab 4), kallad den gamle, till Bo (nu Trollebo) i Lemnhults socken, Jönköpings län, som han ärvde efter sin moder, m. m. Förde trollet i vapnet. Tillbytte sig Klubbetorp i Döderhults socken, Kalmar län mot gårdar i Lemnhults socken 1401-03-12. Köpte Gummatorp i Korsberga socken, Jönköpings län 1402-03-12. Var väpnare s. å. 23/8, då han sålde de gods i Bolmsö och Femsjö socknar, som hans hustru ärvt efter sin fader. Erhöll 1403-04-20 urfejdsbrev av Karl Storkarsson för våldgästning, som han jämte andra gjort i dennes gård. Köpte Mölletorp i Lemnhults socken 1404-10-15. Avstod jämte sin hustru en mängd gods jämte sin tredjedel av arvet efter jarlen Erengisle Sunesson till Vadstena kloster 1412-03-19. Satt i nämnden vid räfsteting i Småland s. å. Avstod jämte riddaren Erik Ummereise 1413 sin rätt till gården Muggebo i Korsberga socken, som jarlen Erengisle Sunesson pantsatt. En av dem som utfärdade den s. k. Växjö stadga 1414-06-24[4]. Ägde Ed i Våxtorps socken, Jönköpings län. Skrev sig till Bo 14325. Kallas riddare före 1441. Död omkr. 1446. Gift 1400-01-26 (morgongåva)5 med Ingeborg Arvidsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1398-02-01 med Karl Magnusson [stjärna] till Bergkvara), dotter av väpnaren och häradshövdingen i Uppvidinge härad Arvid Bengtsson (lejonansikte).

Barn:

 • Birger, född omkr. 1401. Riddare och ståthållare. Död 1471. Se Tab. 6.
 • Katarina, till Ed, som hon ärvde efter sin fader och på 1450-talet bebyggde till sätesgård6, men som hon bliven änka sålde till sin brorson Arvid Trolle. Född omkr. 1407, om uppgiften i Katarina Ulfsdotters helgonprocess 1477, att hon då var 70 år gammal, är riktig. Hon uppgives emellertid såväl i Ss som Da vara syster till Arvid Trolle. Gift med riddaren och riksrådet Laurens Haraldsson (snedbjälke), till Enga (holm) i Aringsås socken13, Kronobergs län, född omkr. 1411, död 1480 eller 81.

TAB 6

Birger, (son av Birger, tab 5), kallad den yngre, till Bergkvara i Bergunda socken, Kronobergs län, som han ärvde efter sin halvbroder Håkan Karlsson (stjärna) och Bo i Lemnhults socken, Jönköpings län, som han ärvde efter fadern, m. m. Född omkr. 1401. Förde trollhuvudet i skölden. Väpnare 1425. Riksråd 1436. Beseglade unionsakten 1438. Hövidsman på Kalmar 1440. Riddare vid konung Kristoffers kröning 1442. Överbefälhavare för den till Gotland avsända hären, som 1448 intog Visby stad. Ledde en expedition till Blekinge och intog Lycka slott 1452. Ståthållare där 1452–1454. Hövidsman på Åbo slott 1463–1464. Död 1471-04-04. Han stod under hela sin tid det nationella partiet nära och var en av konung Karl Knutssons trognaste anhängare, ehuru han, i likhet med sin meningsfrände Nils Sture, vid Kristian I:s ankomst till Sverige 1457 och till konung Karls restitution 1464 måste underkasta sig den nya ordningen. Han blev också av konung Karls fiender två gånger tillfångatagen 1467 och 1469, och Bergkvara brändes av konung Kristians anhängare 1467 [N. F.]. Gift 1424-01-09 (morgongåva s. å. 10/1) med Kristina Knutsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1420-06-25 Sundby, med väpnaren Knut Stensson [ett blad], död 1422), levde 1459, dotter av häradshövdingen och väpnaren Knut Bengtsson (Aspenätätten) och hans 1:a fru Sofia Gerhardsdotter Snakenborg.

Barn:

 • Erik, född omkr. 1425. Student i Leipzig 14447. Domprost i Linköping 1457. Död 1459 av gift i Lübeck.

TAB 7

Arvid, (son av Birger, tab 6), till Bergkvara, Bo och Lillö, vilket sistnämnda gods han fick genom sitt andra gifte, m. m. Född i medlet av 1430-talet. Väpnare. Riksråd redan 1463–1501. Stod under striderna i slutet av 1460-talet och till början av 1480-talet på Karl Knutssons och Sturarnas sida. Hövidsman på Nyköpings slott 146(9). Hyllade efter Karl Knutssons död 1470 Sten Sture d. ä. och kämpade tillsammans med denne i slaget vid Brunkeberg 1471-10-10. Lagman i Östergötland 1470–1497. Mistade efter brytning med Sten Sture Nyköpings slottslän 1487. Hövidsman på Stäkeborg 1493 och på Borgholm 1494. En av ledarna för upproret mot Sten Sture 1497. Riddare vid konung Hans' kröning s. å. och lagman i Tiohärads lagsaga s. å. Flydde vid utbrottet av 1501 års revolution från Bergkvara till Danmark och bosatte sig på sitt gods Lillö i Åsums socken, Kristianstads län. Död där 1505-02-20 och begraven i Lunds domkyrka. Han var en lagkunnig man och en stor jorddrott. Hans i slutet av 1490-talet upplagda, i riksarkivet förvarade jordebok å endast de småländska egendomarna upptager inemot ett tusen godsenheter.8 Gift 1:o omkr. 1459 med Kristina Johansdotter till Fånö, död före 1465, dotter av riddaren och riksrådet Johan Gädda till Fållnäs och hans 2:a fru Katarina Bengtsdotter Königsmarck. Gift 2:o 1466-09-22 i Nyköping med Beata Ivarsdotter, till Lillö i hennes 2:a gifte (gift 1:o med danske frälsemannen Truid Pedersen Galen), död 1487-12-04 (15/12)11 i pesten och begraven i Lunds domkyrka, dotter av hövidsmannen på Gotland, riddaren och riksrådet Ivar Axelsson (Tott) och hans 1:a fru Margareta Laxmand. Gift 3:o 1488-09-23 på Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län med Brita Turesdotter, död 1513-10-28 Hinsekind, dotter av marsken, riddaren och riksrådet Ture Turesson Bielke och Ingegärd Körningsdotter.

Barn:

 • 1. Erik, född omkr. 1460. Riddare, riksråd och lagman. Död 1530. Se Tab. 8.
 • 1. Johan, kallad Gädda, död ung.
 • 2. Anna, död 1473-10-26.
 • 2. Kristina, död barn.
 • 2. Elisabet, död ogift.
 • 2. Margareta, född tvilling 1475-05-21 på Ed, död 1502 Glimmingehus s län. Gift 1498-07-29 på Visborgs slott med danska riksrådet Jens Holgersen (Ulfstand) i hans 2:a gifte (gift 1:o med Holger Axelsdotter, död 1495-11-18 på Visborgs slott, dotter av danske riddaren och riksrådet Axel Brahe och Maren Lunge), död 1523-02-06 och begraven i Glimmingehus kyrka
 • 2. Jakob (Joakim), född tvilling 1475. Riddare och amiral. Död 1546. Se Tab. 9.
 • 2. Anna, född 1476-02-04 på Ed, död 1532-11-01 Fållnäs. Gift 1491-07-17 på sistnämnda ställe med riksrådet och riddaren samt lagmannen i Östergötland Nils Bosson (grip), född, omkr. 1460, död 1522-02-14 i Täppe by i Vingåkers socken, Södermanlands län, ihjälslagen av sina landbönder.
 • 2. Ivar, stupade 1500 i Ditmarschen.
 • 2. Birger, stupade i Ditmarschen.
 • 2. En dotter.
 • 3. Ture, född omkr. 1490. Riddare och riksråd. Död 1555. Se Tab. 29.
 • 3. Arvid, till Bo. Skall hava varit döpt till Sigfrid. Var dvärg. Ihjälskjuten 1542, då Dackens anhängare intogo och plundrade Bergkvara.
 • 3. Beata, död 1515-08-05.
 • 3. Anna, levde 1560. Gift 1523-11-23 Ugerup s län med danska riksrådet och riddaren Axel Urup, död 1540-08-07.

TAB 8

Erik, (son av Arvid, tab 7), till Fånö i Löts socken och Ekholmen i Veckholms socken, båda i Uppsala län samt Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län m. m. Född omkr. 1460. Student i Rostock 1480-10-07 och i Köln 1482–1483. Synes hava ämnat inträda i det andliga ståndet och innehade efter hemkomsten till Sverige kanonikat och prebenden i Uppsala och Linköping, men blev dock aldrig prästvigd. Väpnare 1485. Riksråd 1487. Lagman i Närke 1493. Gjorde gemensam sak med sin fader och tillhörde sålunda oppositionen mot Sten Sture d. ä. Deltog i ryska kriget 1495–1497. Svenskt sändebud till Livland. Anslöt sig till upproret mot riksföreståndaren 1497. Riddare s. å. vid konung Hans' kröning. Deltog vid det nationella partiets resning mot konungen 1501 vid drottning Kristinas sida i försvaret av Stockholms slott, försonade sig efter dess fall 1502-05-09 med Sturarna och kvarstannade i motsats till sin fader och broder Joakim i Sverige. Fick efter faderns död 1505 övertaga Bergkvara mot löfte att hålla slottet till riksföreståndarens disposition. Häradshövding i Trögds härad i Uppland. Deltog under Svante Stures tid i krigsföretagen mot Danmark. Efter dennes död vald till riksföreståndare på rådsmötet i Arboga 1512-01-00, men hann aldrig fungera som sådan utan undanträngdes av Sten Sture d. y., som korades till faderns efterträdare s. å. 23/7. Fängslad vid utbrottet av striden mellan sonen Gustaf Trolle och Sten Sture 1516 och insatt på Stockholms slott. Lösgiven 1518 med tillåtelse att vistas på Ekholmen. Anslöt sig till konung Kristiern II vid dennes invasion i Sverige 1520. Lagman i Uppland och medlem av den tillförordnade regeringen i Stockholm vid konungens avresa på nyåret 1521. Måste vid utbrottet av Gustaf Vasas befrielsekrig fly till Danmark 1522, då hans gods indrogos till kronan. Erhöll i början av 1528 tillstånd att återvända och igenfick s. å. 7/8 sina svenska gods samt återinträdde i rådet. Levde 1529-08-29, men död s. å. eller 1530 [NF]. Gift 1:o 1487-09-30 Fållnäs med Ingeborg Filipsdotter, i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1474-09-27 med riddaren, riksrådet och lagmannen i Uppland Gustaf Karlsson [gumsehuvud] till Ekholmen i hans 3:e gifte (gift 1:o med Märta Karlsdotter. Gift 2:o före 1446-12-02 med Birgitta Stensdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o före 1438-08-29 med riddaren, riksrådet och hövidsmannen på Kalmar slott Gustaf Anundsson Sture, död 1444 och i detta gifte moder till riksföreståndaren Sten Sture d. ä.], levde 1461-01-02 men var död 1464-06-04, dotter av riksrådet Sten Turesson (Bielke af Åkerö) och hans 1:a fru Margareta Karlsdotter [Sparre]), död 1486-07-26], död 1495, drunknade i Mälaren, dotter av riddaren Filip Axelsson (Tott) och Ermegård Eggertsdotter (Frille). Gift 2:o omkr. 1512 med Karin Eriksdotter, levde 1556, men var död 1562-03-12, dotter av riddaren och riksrådet Erik Eriksson (Gyllenstierna af Lundholm) och Anna Karlsdotter (Vinstorpaätt).

Barn:

 • 1. Gustaf, döpt 1488-09-25. Kanik i Linköping. Student i Köln 1511–1512. Magister antagligen där. Kanonikus i Linköping 1512 och domprost därst. s. å. 12/12. Valet fastställt av påven 1513-04-12. Ärkediakonus i Uppsala 1514 och ärkebiskop s. å. 3/10. Valet bekräftat av påven 1515-05-15. Invigd i ämbetet s. å. i Rom. Ställde sig i spetsen för ett parti för att störta riksföreståndaren Sten Sture 1516. Belägrad på sin borg Stäket (Almare-Stäket) s. å. i okt. Avsatt från ärkebiskopsämbetet av riksmötet i Stockholm 1517-11-23. Måste i dec. s. å. uppgiva Stäket, som förstördes. Insatt i fängsligt förvar i Västerås. Frigiven 1518 med tillstånd att vistas på Ekholmen. Anslöt sig efter Sten Sture d. yngres död 1520 till konung Kristiern II. Återfick ärkebiskopsämbetet och krönte konungen s. å. 4/11. Medlem av den tillförordnade regeringen i Stockholm vid konungens avresa på nyåret 1521. Lämnade Sverige för alltid s. å. i sept. Uppehöll sig därefter i Danmark, varest han krönte konung Fredrik I 1524. Anslöt sig ånyo till den fördrivne konung Kristiern 1526. Deltog i dennes expedition till Norge 1531. Föll i dansk fångenskap 1532, men frigavs efter Fredrik I:s död 1533. Anslöt sig vid utbrottet av grevefejden 1534 till företagets ledare greve Christoffer af Oldenburg. Av denne insatt till biskop på Fyen s. å. En av de grevliga truppernas anförare i slaget vid Öxnebjerg 1535-06-11, där han svårt sårad föll i fiendernas händer och insattes i fängelse på Gottorps slott. Död där s. å. i juli och begraven i Slesvigs domkyrka [N. F.].
 • 1. Ermegård, drunknade på samma gång som modern.
 • 1. Kristina, druknade på samma gång som modern.
 • 1. En son, död barn.
 • 1. Erik. Student i Köln 1511.
 • Joakim.
 • 2. Beata, död 1591-04-13 Steninge enligt gravstenen i Fasterna kyrka, Stockholms län. Gift 1538 med riksrådet och riksmarskalken friherre Gabriel Kristiernsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1), död 1585.
 • 2. Ingeborg, till Lagnö, död 1590 enl. gravstenen i Aspö kyrka. Gift 1544-01-13 på Lagnö med hertig Carls furstl. råd Nils Ryning, död 1578.

TAB 9

Jakob [Joakim], (son av Arvid, tab 7), till Lillö i Åsums socken, Kristianstads län m. m. Född tvilling 1475-05-21 Ed. Bosatte sig i slutet av 1400-talet i Danmark. Riddare därst. 1503. Hövidsman på Kalmar 1505. Dansk amiral 1517. Beseglade konung Fredriks handfästning 1523. Återfick sina svenska gods (Ed m. fl.) 1527. Var 1536 en av den danska adelns ordförande på herredagen i Köpenhamn. Innehade Gärds härad i Skåne i förläning till sin död. Död 1546-02-26 på Lillö. Av hans tio till mogen ålder komna barn (av inalles femton) blev endast nedanstående Arvid bofast i Sverige. Från den yngste sonen, nedanstående Nils, stammade den gren av ätten, som sedermera introducerades i Sverige. En tredje son var den berömde danske amiralen Herluf Trolle, född 1516, död 1565. Gift 1498 på Eskildstrup med Kirstin Herlufsdotter, död 1534-09-18 på Knapstorp och begraven i Torups kyrka, Kristianstads län, dotter av Herluf Skave och Öllegård Walkendorf.

Barn:

TAB 10

Arvid, (son av Jakob [Joakim], tab 9), till Ängsö i likanämnd socken och Aspenäs i Östervåla socken, båda i Västmanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1503-04-05. Deltog i Gustaf Vasas befrielsekrig. Främste hövidsman (amiral) på flottan mot lybeckarne9 1534-06-11. Fältöverste i Skåne 1535-04-19 och i Småland 1542 under Dackefejden9. Hade 1533 i förläning taxan av Vadstena klosters egendomar i Östergötland och fick 1541 rätt att uppbära sakören m. m. av klostrets landbönder, liksom han (före 1545) fick två rättardömen av samma klosters gods i Västergötland12. Död 1549-12-04 och begraven i Ängsö kyrka, där hans gravsten finnes. Gift 1538-07-10 med Hillevi Knutsdotter, född 1518, död 1548, dotter av riksrådet Knut Bengtsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö), till Ängsö, och Kerstin Eriksdotter (Gyllenstierna af Lundholm).

Barn:

 • Christina, död ung.
 • Anna till Aspenäs, † ca 1586. Gift 1:o ca 1561 med hövidsmannen Knut Haraldsson Soop, † 1566. Gift 2:o 1569-09-18 på Aspenäs med häradshövdingen Lage Axelsson Posse i hans 2:a gifte, † före 1617.
 • Beata, levde ännu 1602-11-22. Gift 1:o med Bengt Månsson Some, till Västerby, död 1571-06-25. Gift 2:o med ståthållaren på Kexholm Tönne Göransson (Gyllenmåne), till Högsjögård, som blev adlad 1592-07-08, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1606 med Anna Henriksdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1584-09-08 på Kankas med ståthållaren Lars Hermansson Fleming, död 1602], dotter av riddaren och riksrådet Henrik Klasson Horn (af Kanckas) och hans 1:a fru Elin Arvidsdotter (Stålarm), död omkr. 1613.
 • Elsa, till Ängsö, död 1593-10-10 och begraven i Ängsö kyrka. Gift 1:o 1572-02-15 på Kalmar slott med danska skeppshövidsmannen Johan Skovgaard, död 1577-08-21 på Ängsö och begraven i Ängsö kyrka. Gift 2:o med sin syssling Arvid Oxenstierna död 1585. Gift 3:o 1588 med kammarjunkaren Nils Knutsson Posse i hans 1:a gifte, född 1558, död 1627.

TAB 11

Nils, (son av Jakob [Joakim], tab 9), till Braade och Torup, båda på Själland. Född 1520-04-23. Väpnare. Stupade 1565-07-07 i sjöslaget vid Bornholm. Han hade fem barn. Gift 1557-09-19 på Köpenhamns slott med Anna Friis, född 1540-12-04, död 1570, dotter av Henrik Friis (af Hesselager) och Margareta Bildt.

Barn:

TAB 12

Birger, (son av Nils, tab 11), till Braade, som han kallade Trolleholm, och Tvis kloster, också på Själland. Student i Rostock 1576. Jaktjunkare 1586. Skeppshövidsman 1587. Ståthållare på Köpenhamn 1597–1599 och på Lundenäs 1599–1602. Död 1610 på Tvis kloster och begraven i Roskilde domkyrka. Gift 1597-06-05 med Anna Munk (Lange), född 1580-06-02, död 1641-11-27 och begraven i Viborgs domkyrka, dotter av Paul Munk och Elsebe Juel.

Barn:

 • Nils, född 1599. Riksråd och ståthållare. Död 1667. Se Tab. 13.

TAB 13

Nils, (son av Birger, tab 12), till Trolleholm, Rygård och Snedinge, alla på Själland. Född 1599-12-20. Student i Strassburg. Resor i Tyskland, Frankrike, Italien och England. Student i Padua 1621. Hovjunkare 1623–1625. Ryttmästare vid Själlands kompani 1628. Ståthållare i Köpenhamn 1634–1641 och i Roskilde 1641–1656. Landkommissarie på Själland 1642. Generalproviantkommissarie 1644. Riksråd och riksviceamiral 1645. Riddare 1648. Generalkrigskommissarie på Själland 1653. Ståthållare i Norge 1656–1661. Död 1667-09-20 i Köpenhamn och begraven i Roskilde domkyrka. Gift 1:o 1626-07-23 i Odense med Mette Rud, född 1606-10-10 på Mariager kloster, död 1632-02-25 på Skarhult i likanämnd socken, Malmöhus län, dotter av Corfitz Rud och Brita Rosensparre. Gift 2:o 1636-10-16 med Helle Rosenkrantz, född 1618-04-27 på Halmstads slott, död 1685-11-22 och begraven i Näs kyrka, Malmöhus län, dotter av kommendanten Holger Rosenkrantz och hans 1:a fru Lene Gyldenstierne, samt farfars faster till herrarna Rosenkrantz, natural. Rosencrantz. Hon utbytte till Knut Tott sitt fädernegods Gaunö på Själland mot Näs (nu Trollenäs) i Näs socken, Malmöhus län.

Barn:

 • 2. Arvid, född 1653. Ryttmästare. Död 1698. Se Tab. 14

TAB 14

Arvid, (son av Nils, tab 13), till Näs (nu Trollenäs) i Näs socken, Malmöhus län. Född 1653-12-09 i Roskilde. Löjtnant vid slesvigska regementet 1676. Premiärlöjtnant vid fyenska nationalregementet 1677. Ryttmästare därst. 1683. Avsked 1686. Introd. på svenska riddarhuset 1689 under nr 36 i riddarklassen. Död 1698-11-22 på Näs och begraven 1699-11-28 i Näs kyrka. Gift 1688 med friherrinnan Sofia Elisabet Augusta von Buchwaldt, född 1663-08-16, död 1720-08-13, dotter av generallöjtnanten Fredrik von Ruchwald, friherre von Buchwaldt, och hans 1:a fru Sofia Elisabet Augusta von Bützow.

Barn:

 • Hilla Sofia, döpt 1689-10-02 på Näs, begraven s. å. 26/12.
 • Nils, född 1691-03-23 på Näs. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1708. Förare därst. 1709. Sergeant s. å. Fänrik 1710-10-21. Löjtnant vid livdragonregementet 1712. Konfirm.fullm. 1714-04-04. Sekundkapten vid Bohusläns dragonregemente 1716-04-06. Premiärkapten därst. s. å. 23/7. Död ogift s. å. 23/10 i Uddevalla av en blessyr, som han erhöll vid infallet i Norge.
 • Fredrik, född 1693. Överstelöjtnant. Död 1770. Se Tab. 15.
 • Carl, 1694-07-28 på Näs, död s. å. 18/9.
 • Carl, döpt 1696-01-12 på Näs, begraven s. å. 26/1.

TAB 15

Fredrik, (son av Arvid, tab 14), till Näs, som han gav namnet Trollenäs, samt Eriksholm (nu Trolleholm) i Torrlösa socken, Malmöhus län, som han erhöll genom sitt gifte, och Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län, som han köpte av kammarherre Tigerschiöld. Född 1693-05-24 på Näs. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1707. Förare vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1708. Fänrik därst. 1709-12-02. Premiärlöjtnant vid Kronobergs regemente 1741-03-11. Sekundkapten därst. 1712-11-22. Konfirm.fullm. 1715-06-14. Premiärkapten 1717-08-08. Major vid Södermanlands äntergastbataljon s. å. 24/11. Överstelöjtnants avsked 1720-02-22. RSO 1748-11-07. Död 1770-05-04 på Trollenäs och jordfäst s. å. 8/6 samt ligger jämte sin fru begraven i Trolleska familjegraven i Näs kyrka. Han stiftade genom testamentariska förordnanden 1755-05-20 och 1768-12-01 följande fideikommiss: Trollenäs och Fulltofta för Trolleska ätten, att först tillträdas av hans äldste sonson Fredrik, Eriksholm (sedan Trolleholm) för dottern Fredrika Viveka och hennes efterkommande (Trolle-Bonde) och Värpinge (nu Trolleberg) i Flackarps socken och S:t Peters kloster i likanämnd socken, båda i Malmöhus län, sedermera utbytt mot Trolle-Ljungby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län för dottern Hilla Birgitta och hennes efterkommande (Trolle-Wachtmeister), varjämte han till inköp av ett fideikommiss för dottern Sofia Elisabet Augustas son friherre Axel Vilhelm Löwen anslog en summa penningar, för vilken sedermera inköptes Ludgonäs i Ludgo socken, Södermanlands län, som då erhöll namnet Trollesund. Tillika bestämdes, att alla manliga tillträdare av nämnda fideikommiss, vilka i händelse av resp. ätters utgång skulle övergå till kvinnliga medlemmar av Trolleätten, skulle jämte eget upptaga Trollenamnet och vapnet. Gift 1720-10-26 med Brita Ramel, till Borreby i likanämnd socken, Kristianstads län och Klågerup i Hyby socken, Malmöhus län, född 1695, död 1732-06-03 på Näs, dotter av landsdomaren Hans Ramel, natural. Ramel, och Viveka Lindenov.

Barn:

 • Fredrika Vivika, född 1721-08-20 på Näs, liksom syskonen, död 1806-03-24 och begraven i Löddeköpinge kyrka, Malmöhus län. Gift 1740-09-09 på Näs med riksrådet greve Gustaf Bonde af Björnö, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1764.
 • Sofia Elisabet Augusta, född 1722-10-27, död 1757-06-18 Sjösa. Gift 1743-09-27 på Näs med generalmajoren Fabian Löwen, friherre Löwen, född 1699, död 1773.
 • Arvid, född 1724. Kammarherre. Död 1797. Se Tab. 16
 • Hilla Birgitta, född 1727-08-10, död 1808-02-24. Gift 1748-08-28 på Näs med majoren greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister af Johannishus, född 1720, död 1792.
 • Hans, född 1730-11-10, död s. å. 24/11 på Näs.

TAB 16

Arvid, (son av Fredrik, tab 15), till Klågerup i Hyby socken, Malmöhus län, som han ärvde efter modern. Döpt 1724-04-29. Student i Lund 1739-10-09. Docent där 1748. Adjunkt 1752-01-17. Avsked. Kammarherre. Död 1797-05-06 på Klågerup och ligger jämte sin fru och flera barn begraven i Hyby kyrka. 'Han gjorde på 1740-talet under ledning av guvernör och informator en resa till Frankrike och England och var efter hemkomsten merendels bosatt i Lund, där han med sådan iver lade sig på studier, att han blev adjunkt i historia vid universitetet därstädes. Blev för sin egenhet av fadern förbigången vid dennes fideikommisstiftelser.' Gift där med Liboria Magdalena Harmens, född där 1738-04-09, död 1795-01-15 i nämnda stad och begraven s. å. 30/1 i Hyby kyrka, dotter av professorn Gustaf Harmens och Margareta Liboria Hegardt, adlad von Hegardt, samt syster till majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens.

Barn:

 • Fredrik, till Trollenäs och Fulltofta, vilka fideikommissegendomar han erhöll av farfadern med förbigående av fadern. Född 1756-12-10 i Lund. Student i Uppsala 1770-02-06. Korpral vid livregementet till häst 1772-08-28. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1773-10-26. Kornett därst. 1774-02-16. Drunknade ogift 1775-05-27 tillika med två sina systrar och sin moster Margareta Fredrika Harmens i den lilla sjön vid Torup i Skåne under ett besök hos överceremonimästaren friherre Stiernblad, i det han med mostern och systrarna, av vilka senare han nästan tvingade den yngsta att medfölja, oförväget gav sig ut på vattnet i en mindre ekstock, samt ligger begraven i Trollegraven i Näs kyrka
 • Brita Sofia, född 1758-01-14 på Klågerup, drunknade 1775-05-27 på samma gång som brodern.
 • Elisabet Augusta, född 1759-07-21 på Klågerup, drunknade 1775-05-27 på samma gång som brodern.
 • Vivika, född 1760-12-22 på Klågerup, död 1825-07-17 vid Ramlösa hälsobrunn i Skåne. Gift 1789-10-25 på Klågerup med landshövdingen friherre Göran Henrik Falkenberg af Trystorp, född 1746, död 1803.
 • Margareta Fredrika, född 1762-12-23 i Lund, död 1763-03-23 på Klågerup och begraven s. å. 22/4.
 • Maria Gustava, född 1765-07-11 på Klågerup, död 1806-11-14 Hjularöd. Gift 1795-05-25 på Klågerup med kammarherren friherre Carl Gustaf von Schwerin, född 1769, död 1855.
 • Arvid, till Trollenäs och Fulltofta, vilka fideikommissegendomar han tillträdde efter äldre brodern. Född 1773-06-18 på Klågerup. Volontär 1774-09-00. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-02-20. Löjtnant därst. 1793-08-26. Kapten i armén och stabsadjutant 1794-01-05. Överadjutant och major i armén 1796-07-18. Avsked 1797-12-04. Hovmarskalk 1824. Död barnlös 1828-08-06 på Trollenäs och jordfäst s. å. 26/8 i Näs kyrka. Gift 1803-08-12 Huseby med grevinnan Henrietta Christina Gustava Charlotta Hamilton, född 1782-06-28 Kronovall s län, död 1805-08-01 på Tågerup i Saxtorps socken, Malmöhus län, dotter av ryttmästaren greve Axel Hamilton, och Beata Elisabet von Essen af Zellie.
 • Nils, friherre Trolle, född 1777. Kammarherre. Död 1827. Se Tab. 17.

TAB 17

Nils, friherre Trolle, (son av Arvid, tab 16 , till Klågerup. Född där 1777-11-25. Student i Lund10. Examen i historia10 1794-06-10. Jur. examen10 1796-05-03. Auskultant i Svea hovrätt s. å. i okt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1797-05-16. Tjänstg. kammarherre hos konungen 1803-01-11. Friherre 1816-02-27 enl. 37 § R.F. (introd. 1817-05-03 under nr 360). RNO 1824-07-17. Död 1827-07-30 på Klågerup och ligger jämte sin fru begraven i Hyby kyrka. Gift 1803-05-08 med Andreetta Christina Barchæus, född 1780-02-03, död 1833-05-05 (5/4) på Klågerup, dotter av brukspatronen Anders Barchæus och Hedvig Catharina Wittfoth.

Barn:

 • Hedvig Magdalena (Hedda), född 1804-02-03 på Klågerup, liksom syskonen, död ogift 1877-09-17 på sin egendom Kvärlöv nära Lund.
 • Brita Carolina, född 1805-03-31, död ogift 1878-07-26 på Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län.
 • Hilla Augusta Gustava, född 1806-03-11, död 1822-08-15 på Trollenäs.
 • Fredrik Arvid, till Trollenäs och Fulltofta, vilka fideikommissegendomar han tillträdde efter farbrodern. Friherre vid faderns död 1827. Född 1807-08-18. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1823-09-11. Kornett därst. 1824-02-10 och sedan vid skånska husarregementet 1827-11-21. Avsked ur krigstjänsten 1830-02-06. Kammarherre 1831-01-26. Död ogift 1839-04-30 i Lund och begraven i familjegraven i Näs kyrka
 • Nils, till Trollenäs och Fulltofta fideikommissegendomar. Friherre vid äldre broderns död 1839. Född 1809-05-18. Student i Lund10 1825-05-09. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1826-04-08. Fänrik därst. 1827-10-10. Kornett vid skånska husarregementet s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1832-03-12. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementet 1837-01-20. Ryttmästares n. h. o. v. Död ogift 1890-08-17 på Trollenäs. 'Byggde 1860 en gemensam kyrka för Näs och Gullarps socknar i Skåne, men har låtit Näs gamla kyrka, belägen bredvid Trollenäs ena slottsflygel kvarstå för familjegravens skull, varur dock kistorna för fukten uppflyttats i det däröver varande koret.'
 • Carl Axel, född 1810. Kammarherre. Död 1879. Se Tab. 18.
 • Herved, född 1811-08-22, död s. å. 28/8 på Klågerup.
 • Birger, född 1813. Ryttmästare. Död 1890. Se Tab. 23
 • Vivika Charlotta Christina (Lotten), född 1815-07-06, död 1893-07-13 på Fulltofta. Gift 1841-09-21 i Näs kyrka med kaptenen vid Vendes artilleriregemente, ordonnansofficeren hos kronprinsen Peter Axel Dahl, född 1798-08-13 i Kalmar, död 1857-01-17 på Fulltofta.

TAB 18

Carl Axel, (son av Nils Trolle, friherre Trolle, tab 17), född 1810-07-17 Klågerup. Student i Lund10 1825-05-09. Examen till rättegångsverken 1829. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. Auskultant i Svea hovrätt 1831. Extra ordinarie kanslist hos ridderskapet och adeln vid riksdagen 1834–1835. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1835. Förvaltare på Klågerup 1838. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen 1842–1853, dess ordförande 1853–1862. Ordförande i Malmö lasarettsdirektion 1849–1868. Vice ordförande i Malmö hushållningssällskap 1850–1867. RNO 1854-12-18. Statsrevisor (avsade sig) 1857. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut s. å. LLA 1861. Kammarherre 1859. KNO 1865-08-04. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1873. HLLA 1874-12-04. Död 1879-09-21 i Lund. Ägde Klågerup från 1840 och Bjällerup från 1842. Gift 1855-10-28 i Lund med Ebba Carolina Eva Maria Charlotta Toll, född 1824-08-16 Hjularöd, död 1900-02-27 på Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län, dotter av ryttmästaren Per Axel Toll, nr 2098, C, och friherrinnan Brita Catharina von Schwerin.

Barn:

 • Nils Axel Arvid, friherre vid farbroderns död 1890. Född 1859. Överhovjägmästare. Död 1930. Se Tab. 19.
 • Herved Fredrik Carl, född 1860-06-27 på Klågerup. Mogenhetsexamen 1879. Student i Lund s. å. Död ogift 1895-12-04 i Malmö. Ägde Klågerup samt Troberga i Hyby socken, Malmöhus län.
 • Carl'' Axel, född 1862-06-29 på Klågerup. Mogenhetsexamen 1880-06-02. Student i Lund s. å. 26/11. Jur. preliminärexamen 1883-11-03 och examen till rättegångsverken 1887-05-27. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 22/7. Vice häradshövding 1889-12-20. Amanuens i justitiedepartementet 1890-06-18. Styrelseledamot i Frosta härads sparbank 1894, vice ordförande därst. 1901 och ordförande 1908 samt verkst. direktör. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen 1895. Ledamot av riksdagens andra kammare 1900–1905. RVO 1902-12-01. RNO 1906-12-01. Ordförande i skånska hypoteksföreningen 1909. Vice ordförande i skandinaviska kreditaktiebolag 1911. Styrelseledamot i Sveriges allm. hypoteksbank 1909. Landstingsman. KVO2kl 1913-06-06. Död 1919-06-19 vid Ramlösa brunn (Fulltofta förs, Malmöhus län, db). Ägde hälften av Klågerup samt Teijarp, Vinninge och Yddinge i Hyby socken, Malmöhus län samt arrenderade Fulltofta 1894–1918, då han blev ägare av detsamma.
 • Erik Birger, född 1863. Riksmarskalk. Död 1934. Se Tab. 21.

TAB 19

Nils Axel Arvid, (son av Carl Axel, tab 18), friherre vid farbroderns död 1890. Född 1859-03-30 Klågerup. Volontär vid skånska husarregementet 1875. Avsked 1879. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1880-06-10. Student i Lund s. å. Ledamot av styrelsen för Onsjö härads sparbank 1891, vice ordförande 1893 och ordförande 1918. Hovjägmästare 1893-12-01. Vice ordförande i styrelsen för Lund–Trälleborgs järnvägsaktiebolag. Ledamot av riksdagens första kammare 1895–1913. RVO 1897-09-18. OIIJmt s. d. Vice ordförande i Malmöhus läns hushållningssällskap 1902. Ordförande 1917. RDDO 1903-11-12. RNO s. å. 1/12. LLA 1906. Statsrevisor 1906–1908. OIISGbmt 1907-06-06. KVO2kl 1908-07-08. Ordförande i styrelsen för Sveriges utsädesförening 1910. KDDO1gr 1911-07-07. KVO1kl 1912-06-06. Tjänstg. förste hovjägmästare s. å. 31/12. Ordförande i styrelsen för brand- och olycksfallsförsäkringsaktiebolag Skåne 1914. Död 1930-07-05 på Trollenäs. Innehade Trollenäs fideikommissegendom sedan 1891-03-14 och Fulltofta fideikommiss från samma år till 1918, då fideikommissnaturen upphävdes, samt ägde hälften i Klågerup. Gift 1888-10-15 i Hälsingborg med friherrinnan Anna Eleonora Sofia Leijonhufvud, född 1869-08-07 på Asa i likanämnd socken, dotter av godsägaren friherre Gustaf Abraham Edvard Leijonhufvud, och friherrinnan Hedvig Evertina Hildegard Taube af Odenkat.

Barn:

 • Ulf Nils Nilsson, friherre vid faderns död 1930. Född 1890. Ryttmästare. Se Tab. 20.
 • Ylva Viveka, född 1892-08-26 på Klågerup. Gift 1:o 1912-10-08 på Trollenäs med kommendörkaptenen Erik Valdemar Hermansson Wrangel från vilken hon 1927-02-10 blev skild, född 1884, död 1927. Gift 2:o 1927-05-06 i Stockholm, Skeppsholms med generalmajoren i generalitetets reserv, före detta generalmajoren i finska armén, KSO1kl, RJohO m. m., Ernst Linder i hans 3:e gifte (gift 1:o 1894-08-30 Toppeladugård, med friherrinnan Augusta Wrangel von Brehmer, från vilken han 1905 blev skild, född 1874-04-22 på Toppeladugård, död 1910-04-25 i Stockholm, dotter av hovjägmästaren friherre Gustaf Hellmuth Wrangel von Brehmer, och Ingrid Charlotta Christoffersson. Gift 2:o 1905-09-13 i Jakobs kyrka i Stockholm med friherrinnan Johanna Fredrika Cederström i hennes 2:a gifte, född 1873-11-13 Lövsta, död 1925-07-15 i Djursholm, dotter av löjtnanten friherre Claes Edvard Cederström, och friherrinnan Märta Leijonhufvud), född 1868-04-25 Åminne Stockholm.
 • Hilla-Brita, född 1894-04-04 på Trollenäs. Gift 1:o 1915-07-15 med löjtnanten friherre Hans Gustaf von Blixen-Finecke, född 1886, död 1917. Gift 2:o 1922-02-08 i Stockholm med hovjägmästaren greve Oskar Carl Axel Fredrik Trolle-Wachtmeister af Johannishus, född 1893.
 • Fredrika Ebba Margareta, född 1899-10-31 på Trollenäs. Gift där 1920-01-30 med kabinettskammarherren greve Gustaf Axel Otto Wachtmeister af Johannishus född 1887.
 • Sigrid Ylva Anna Hildegard , född 1902-05-04 på Trollenäs, död 1936-11-05 vid bilolycka nära Quidinge, Kristianstads län (db 32) och begraven i Trollenäs. Gift där 1925-06-11 med ryttmästaren Gustaf Carl Knut Bartolome Peyron (friherrliga ätten Peyron) i hans 2:a gifte, född 1889

TAB 21

Erik Birger, (son av Carl Axel, tab 18), född 1863-09-23 Klågerup. Mogenhetsexamen 1882-06-06. Student i Lund 1883. Jur. preliminärexamen 1884-05-30 och kansliexamen 1886-09-14. Attaché s. å. 29/10 och tjänstgörande i utrikesdepartementet s. å. 1/11. Anställd vid beskickningen i Köpenhamn 1887-02-28 och i Madrid s. å. 24/6. Förestod sistnämnda beskickning s. å. 4/7–3/10. RSpCIII:sO s. å. 23/6. Tjänstg. i utrikesdepartementet 1889-01-01. T. f. andre sekreterare därst. s. å. 29/3. Andre sekreterare s. å. 10/9. Siam KrO4kl 1891-11-00. T. f. förste sekreterare 1894-04-20. Förste sekreterare s. å. 16/6. Kammarherre s. å. 1/12. Vice ceremonimästare s. d. OffBLeopO 1895. KDDO2gr 1897-02-03. RPdaCO s. å. OIIJmt s. å. 18/9. RNO s. d. Legationssekreterare vid beskickningen i Berlin s. å. 12/11. OffItS:tMLO. KRumKrO. Legationsråd 1900-06-29. TOO2kl 1901. StkPdaCO. KMGrO1kl. KSAO 2kl. Kabinettssekreterare i utrikesdepartementet 1903-05-08. RNS:tOO s. å. StkSpICO 1904. Envoyé extraordinaire o. ministre plénipotentiaire vid danska hovet 1905-06-30. RPrKrO2kl m kr s. å. Statsråd och minister för utrikes ärendena (excellens) s. å. 7/11. KNO1kl s. å. 1/12. TOO1kl 1906-06-00. StkDDO s. å. 11/9. KmstkNO s. å. 1/12. OIISGbmt 1907-06-06. StkStbVO 1908-04-00. RRS:tAlexNewO s. å. StkDDO m br s. å. 3/6. RoKavKMO s. å. 16/6. StkFrHL s. å. i juli. RPr RÖO1kl m kr s. å. i aug. StkUngS:tStefansO s. å. i dec. Entledigad som statsråd och minister för utrikesärendena 1909-03-17. Envoyé extraordinaire o. ministre plénipotentiaire vid tyska, bayerska, sachsiska och badensiska hoven s. å. 30/4. KinDO 1kl s. å. StkSerbVÖO s. å. RBadFidelO 1912. Landshövding i Östergötlands län och ståthållare på Linköpings slott s. å. 1/4. GV:sOlM s. å. Ordförande i Östergötlands läns hushållningssällskap 1912–1930 och i direktionen för Göta kanalbolag 1912. Delegat vid handelsunderhandlingarna med England 1915. Ordförande i krigsförsäkrings- och handelskommissionerna s. å. LLA s. å. Vice kansler vid KMO 1918-10-08. RCXIII:sO 1919-01-28. Ordförande i styrelsen för Norra Östergötlands järnvägar 1920–1933. Sveriges ombud vid Ålandsöarnas neutralisering 1921-09-26. KmstkVO 1922-09-23. Kansler vid KMO 1924-05-31. Entledigad från uppdraget att vara ledamot och ordförande i utrikesdepartementets antagningskommission s. å. 21/11. GV:sJmt 1928-06-16. T. f. riksmarskalk 1930-03-15 och utnämnd s. å. 12/4. RJohO s. å. StkNed ONO s. å. Ordförande i överstyrelsen för konung Oskar II:s jubileumsfond s. å. Avsked från landshövdingämbetet s. å. 26/9. 2 styrelseledamot i Stockholms ensk. bank s. å. Biogr. i Väd?. Död 1934-04-21 vid Mösseberg (Stockholm, Hovförs, db 7). Ägde Bjällerup i likanämnd socken, Malmöhus län. Gift 1893-11-15 i slottskyrkan i Stockholm med grevinnan Augusta Charlotta Alice Gyldenstolpe, född 1872-06-20 i nämnda stad, dotter av överhovstallmästaren greve August Gustaf Fersen Gyldenstolpe, och Hedvig Fredrika Alice Nieroth.

Barn:

 • Catharina Ebba Alice Fredrika (Carin), född 1894-09-19 i Stockholm. Gift 1:o 1916-12-26 i Linköpings domk. med ryttmästaren greve Carl Axel Polykarpus Cronhielm af Hakunge, från vilken han blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1936-05-09, i hans 2:a gifte, född 1882.

TAB 22

Erik Gustaf Nils, (son av Erik Birger, tab 21), född 1901-08-04 (enl dödsannonsen) på Villa Gundersberg vid Skurubro i Bo förs, Stockholms län. Utexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm 1924. Priv sekr hos sv ministern i Washington 1925. Kammarherre 1931-12-31. Medlem av styrelsen för Frosta härads sparbank 1937. RVO 1938-11-15. Gift 1927-04-05 i Jakobs kyrka i Stockholm, Jacobs med grevinnan Elsa Margareta Wachtmeister'' af Johannishus, född 1902-10-14 på Strömsbergs bruk i Tolfta socken, Uppsala län, dotter av överstekammarjunkaren greve Ernst Henning Wachtmeister af Johannishus, och Esther Agnes Agathe Carleson.

Barn:

 • Wiveka Alice Esther, född 1928-06-05 i Lund
 • Carl-Axel Eric Erikson, född 1934-03-18 i Lund
 • Elsa Birgitta, född 1937-03-17 i Lund

TAB 23

Birger, (son av Nils Trolle, friherre Trolle, tab 17), född 1813-10-23 Klågerup. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1830-07-24. Kornett därst. 1831-08-06. Löjtnant 1841-06-22. Avsked 1848-05-30. Ryttmästares n. h. o. v. 1852-07-02. Död 1890-07-03 i Köpenhamn. Gift 1837-08-13 Ruda med Ulrika Vilhelmina Eleonora Liboria (Ulla) Arnell, född 1818-08-03 i Halmstad, död 1896-07-18 på Sextorp i Lyby socken, Malmöhus län, dotter av statssekreteraren Lars Arnell, och Anna Ulrika Margareta Harmens, se adliga ätten af Harmens.

Barn:

 • Nils Gustaf Fredrik, född 1839. Ryttmästare. Död 1918. Se Tab. 24.
 • Ulrika Andreetta Malvina (Ulla), född 1841-01-21 Brodda, död 1914-01-29 i Lund. Gift 1866-09-12 på Brodda med kaptenen Fredrik Vilhelm von Seth, född 1823, död 1901.
 • Lars Birger, född 1842. Kapten. Död 1914. Se Tab. 28
 • Carl Arvid, född 1850-06-30 på Brodda. Egendomsförvaltare. Död ogift 1903-09-12 i Lund.
 • Herlof Vilhelm, född 1854-07-08 på Brodda, död ogift 1930-07-04 i Eslöv (Osby förs, Kristianstads län, db).
 • Hilda Augusta, född 1857-04-22 på Brodda, död ogift 1888-10-01 i Malmö.

TAB 24

Nils Gustaf Fredrik, (son av Birger, tab 23), född 1839-06-11 i Lund. Student därst. 1858-01-23. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1859-10-27. Officersexamen 1860-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1861-03-19. Transp. till skånska husarregementet 1862-01-10. Löjtnant därst. 1872-04-05. Ryttmästare 1882-07-01. RSO 1885-04-15. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1890-06-13. Avsked ur krigstjänsten 1893-11-24. Död 1918-04-28 i Landskrona. Gift 1882-09-21 på Husby i Svärta socken, Södermanlands län med friherrinnan Ulrika Augusta Sofie (U1–1a) Falkenberg af Trystorp, född 1860-10-19 på nämnda egendom, dotter av underlöjtnanten friherre Axel Henrik Arvid Falkenberg af Trystorp, och Georgina Ulrika Ekerman.

Barn:

 • Carl Fredriksson, född 1885. Hotelldirektör. Se Tab. 25.
 • Gustaf Fredriksson, född 1886. Vågmästare. Se Tab. 26.
 • Eva Ebba Charlotta, född 1888-05-31 Örenäs
 • Anna Georgina, född 1890-04-10 på Örenäs, död 1932-10-05 å Hälsingborgs lasarett. Gift 1912-11-17 i nämnda stad med praktiserande veterinären därst. Gustaf Viktor Emanuel Aulin, född 1888-01-26 i Landskrona.
 • Nils Fredriksson, född 1895. Hovmästare. Död 1937. Se Tab. 27.

TAB 25

Carl Fredriksson, (son av Nils Gustaf Fredrik, tab 24), född 1885-07-11 Åkersberg. Tjänsteman vid bankaktiebolag Södra Sveriges kontor i Hälsingborg. Banktjänsteman i Paris. Anställd vid hotell därst. Direktör för Hotel Edouard VII vid avenue de l'Opéra 1927. Direktör för hotell i Dieppe sedan 1933. Gift 1:o 1908-10-28 i Hälsingborg med Elin Annie Josefine Spendrup född 1887-10-28, mogenhetsexamen i Hälsingborg 1907-07-00, död 1917-01-14 i Paris. Gift 2:o 1919 i Paris med Juliette Marie Depierre, född 1889-01-19 i Paris.

Barn:

 • 1. Carl Carlsson, född 1913-06-22. Hotelldir. Assistant manager in the International Mercantile Agency WYS Muller & Co, Paris.
 • 2. Ulla Maria Monique, född 1921-10-24. Licentiat en droit. Dr en ethnomusicologie chargée de recherche au CNRS.

TAB 26

Gustaf Fredriksson, (son av Nils Gustaf Fredrik, tab 24), född 1886-09-18 i Höörs förs, Malmöhus län . Kontrollant och vågmästare vid Sockerfabriken i Landskrona. Portvakt. Gift 1924-01-06 i Landskrona med Anna Elfrida Vesterlund född 1899-08-08 i Landskrona, dotter av maskinisten Johan Vesterlund och Henrietta Nilsson.

Barn:

 • Ylva Harriet, född 1920-07-23 i Lund
 • Bo-Gustaf Gustafsson, född 1924-08-08 i Landskrona.

TAB 27

Nils Fredriksson, (son av Nils Gustaf Fredrik, tab 24), född 1895-08-13 i Landskrona. Studentexamen i Göteborg 1917-12-00. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag i Kristianstad 1918. Anställd å hotell i Paris, en tid som medhjälpare åt brodern på Hotel Edouard VII. Död 1937-01-09 i Paris (självmord). Gift 1920-09-24 i Norra Åsums socken, Kristianstads län (Kristianstads förs, db) med Iris Elisabet Petersson, från vilken han blev skild genom Norra Åsbo domsags häradsrätts utslag, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1928-03-02 i Kristiansstad med disponenten Sven Gustaf Lindquist) 1924-05-05, född i Kristianstad ]] 1898-05-05, dotter av tapetseraren Johan Fredrik Peterson och Elsa Nilsson.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1922-01-24 i Kristianstad.

TAB 28

Lars Birger, (son av Birger, tab 23), född 1842-07-14 Brodda. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1861-05-22. Mogenhetsexamen i Uppsala 1862-12-15. Officersexamen 1865-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 26/9. Löjtnant därst. 1873-08-19. Kapten 1880-01-16. RSO 1886-12-01. Avsked 1887-11-04. Död 1914-05-21 Slagtofta. Ägde Kvärlöv i Bjällerups socken, Malmöhus län. Gift 1882-10-09 i Lund med Botilda (Tilda) Persson, född 1859-07-05 i nämnda stad ]] (Stävie förs, Malmöhus län), död 1936-07-24 i Malmö, S:t Petri förs (db nr 135), dotter av hantverkaren Per Månsson och Ingegerd Olsson.

Barn:

 • Hedvig, född 1884-02-06 på Kvärlöv, död 1927-03-12 i Stockholm. Gift 1915-03-31 i Lund med brandinspektören i Stockholm, civilingenjören Ernst Ivar Peter Jakobsson, född 1880-03-18
 • Axel, född 1885-11-16 Kvärlöv. Affärsman i Vera Cruz, Mexiko. Gift 1:o 1910-01-03 med Agapita Carmona född 1891-09-22
 • Nils Birger, född 1887-11-20 på Tjörnarp i likanämnd socken, Kristianstads län. Affärsman i Vera Cruz.
 • Viveka Ulrika, född 1890-04-09 på Stehag i likanämnd socken, Malmöhus län
 • Fredrik Valdemar, född 1891-11-09 på Stehag, död 1915-10-15.


TAB 29

Ture, (son av Arvid, tab 7), till Bergkvara i Bergunda socken, Kronobergs län. Född omkr. 1490. I tjänst hos ärkebiskopen i Lund 1513. Bodde 1517 på Bergkvara. Flydde under Gustaf Vasas befrielsekrig till Danmark. Riddare vid konung Fredrik I:s kröning 1524. Återvände till Sverige s. å. Fick Kinnevalds härad i förläning s. å. 24/8. Var mönsterherre över Smålands frälse 1526. Fick Konga härad i förläning 1527. Tillsyningsman över frälset i Småland 1528. Fick lagmansräntan av hela Tiohärads lagsaga i förläning s. å. Förordnades att hålla konungsräfst i Småland 1529. Fick 1533-02-09 i förläning även Allbo härad12. Riksråd 1534. Sändebud till mötet i Halmstad med danskarna 1537 och till gränsmötet 1541. Mistade förläningen i Konga 1537 och i Kinnevald 1543, men fick på 1550-talet Rydaholms socken i Östbo härad12. Död 1555-03-12 på Bergkvara, varifrån han under Dackefejden en tid var fördriven, då slottet intogs av Dacke, som själv tog sitt residens därst. Gift 1525 med sin broders svägerska Magdalena Eriksdotter, som levde 1580-02-26, men var död 1584-03-21, då arvskifte hölls efter henne, dotter av riddaren och riksrådet Erik Eriksson (Gyllenstierna af Lundholm) och Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

 • Arvid, till Bergkvara. Riddare vid konung Erik XIV:s kröning 1561. Skeppshövidsman och tillika underamiral i Jakob Bagges flotta 1563-09-00. Förordnad jämte Lars Fleming till hövidsman för flottan i Helsingfors s. å. 14/10. Underamiral i Jakob Bagges flotta 1564-05-18. Tillfångatagen av danskarna s. å. 31/5 vid skeppet Mars' brand och död ogift 1568 i fångenskap, den siste manlige medlemmen av ätten under dess första tid i Sverige.
 • Nils, död ogift före 1564.
 • Jörgen, död ogift före 1564.
 • Brita, död 1566-10-25 Sundby och begraven i Örebro kyrka. Gift 1549-03-02 på Gripsholm med riksmarsken, riddaren och riksrådet Lars Siggesson Sparre (af Rossvik, nr 7) i hans 2:a gifte, död 1554.
 • Erik, född 1533. Student i Rostock 1549, därefter i Wittenberg och Paris. Död ogift 1560-11-28 i Stockholm och begraven i Storkyrkan därst.
 • Anna, till Helgerum i Västrums socken, Kalmar län, född 1534, död 1617 på Helgerum och begraven 1618-02-28 i Växjö domkyrka. Gift 1564-01-26 i Arboga med krigsöversten och ståthållaren på Älvsborgs slott friherre Charles de Mornay, död 1574-09-04, halshuggen Stortorget
 • Elisabet, begraven 1611-01-00 i Skurups kyrka, Malmöhus län. Gift 1574 med danske frälsemannen Gabriel Sparre, till Svaneholm, död 1601-05-16.
 • Christina. Hovjungfru hos Gustaf I:s dotter, pfalzgrevinnan Anna av Veldenz. Död 1608. Gift med hertig Carls furstl. råd Åke Johansson (Bååt), död 1588.
 • Beata, död 1598-02-28 och begraven i Vittinge kyrka, Västmanlands län. Gift med hovrättsrådet Erland Björnsson Bååt, i hans 1:a gifte, död 1628.
 • Margareta, till Gåvetorp i Lekaryds socken, Kronobergs län, död ogift före 1600.
 • Märta, till Erikstad, död ogift efter 1600 i Vittaryds socken, Kronobergs län.
 • Ingeborg, död ogift.
 • Catharina, död ogift.

Källor

 • Carl Szabad: Supplement 2008 till Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Danmarks Adels Aarbog för 1891. KHK (arlsson), Några anteckningar från 1400-talet om Trolle släkten, i Svenska autografsällskapets tidskrift I, sid. 168–170.
 • 1RA, Arvid Trolles geneal. anteckn. 2Da 1891. 3Hm. 4Sd. 5RHKn. 6Ss. 7Hm. 8P. G. Vejde, Ur Arvid Trolles jordebok: i Hyltén-Cavallius-föreningens årsbok 1930. 9Zf. 10At (P). 11Schlegel, Bergkvara, s. 64. 12Al. 13Medd. av P. G. Vejde.


: