:

Hammarskjöld nr 135

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Hammarskjöld nr 135
Vapensköld för adliga ätten Hammarskjöld nr 135

Adliga ätten Hammarskjöld nr 135

Adlad 1607-11-21. Konfirm diplom. 1610-07-06, introd. 1627.

Släktnamnet skrevs ursprungligen Hammarskiöld, vilket stavningssätt ännu användes av ett par släktgrenar. Enskilda släktmedlemmar hava skrivit sig Hammarsköld.

TAB 1

Peder Mikaelsson, adlad Hammarskjöld, översiktstab 1, till Bröttorp i Norra Möckleby socken (Öland) samt Tuna i likan, socken och Virbo i Misterhults socken med fl. (alla i Kalm.). Född omkr. 1560 i Hammarsebo i Målilla (enl. en sen belagd släkttraditon, som ej kun­nat verifieras), eller möjligen född på Öland (deltog i sin tidigaste krigstjänst bland ryttarna från Hulterstad och Gräsgård på Öland). Ryttare vid en fana Smålandsryttare 1579 och kvartermästare därst. 1591. Följde konung Sigismund till Polen 1598. Partigängare mot Carl IX i Östersjöprovinserna, men övergick senare i hans tjänst. Ryttmästare vid Smålands ryttare 1606-12-29. Ryttmästare för två fanor 1607-04-08. Fick genom k. brev s. d. Virbo och Tuna m. m.4. Försvarade fästningen Salis i Livland s. å. Adlad 1610-07-06 (introd. 1627 under nr 107, som sedan blev nr 135). Överste vid svenska rytteriet s. å. 12/7. Ny fullm. som sådan 1611-01-07 och tillika i slottsloven på Kalmar. Erhöll4 1611-10-17 (konfirm. 1612-08-02) i förläning Hvena socken jämte Tuna skate och nitton kronohemman i Misterhults socken, som emellertid indrogs 1617-01-08. Ståthållare på Borgholms slott och överste över allt krigsfolket på Öland s. å. 11/10. I slottsloven på Kalmar 1621-05-16. Åter ståthållare på Borgholm 1622-05-20–1622-10-07. Kommenderad till Ölands försvar 1622 samt 1627 och 1628. Död 1646-04-12 och begraven i Tuna kyrka, där hans vapen och gravsten finnas. Han försvarade tappert Borgholm och Öland mot danskarna 1611 och 1612. Gift 1:o tidigast 1596 med Ingrid N. N som levde 1604. Gift 2:o före 1613-01-15 med Christina Stierna, född 1590, död 1652-07-25 och begraven bredvid mannen i Tuna kyrka, dotter av ryttmästaren Peder Månsson Stierna och Carin Knutsdotter Hand.

Barn:

 • 2. Peder, född 1614. Landshövding. Död 1671. Se Tab. 2
 • 2. Märta, född 1615-04-01, död ogift 1676-05-02 och begraven 1677-09-09 i Misterhults kyrka. Ägde Bölö och Hässlehult i Karlstorps socken, Kalmar län samt Malmgruva i Tuna socken.
 • 2. Catharina, död 168(4). Gift omkr. 1640 med Bengt Slatte, från vilken hon 1649-05-25 blev skild, född 1617, död 1677. Ägde Gölpefall och Eskekärr (nu Stjärneborg) i Hjorteds socken, Kalmar län. Hon skänkte en dopfunt och en brudpäll till Hjorteds kyrka.
 • 2. Mikael, född 1618-12-23. Student i Uppsala 1632-08-18. Fänrik vid Kalmar regemente 1639. Löjtnant därst. 1612. Kapten 1614-08-21. Död ogift 1615-05-04 på ön Femern och begraven i familjegraven i Tuna kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Knut, född 1620-04-04. Student i Uppsala 1632-08-18. Hovjunkare. Kapten vid livgardet 1645–1646. Major. Död barnlös 1671-03-12 (8/2) i Misterhults socken. Gift 1654-12-22. I Lybeck med Maria (Anna?) Dorotea von Münsicht i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Georg Volckmann), död 1675 och begraven 1677-09-09 i Misterhults kyrka.
 • 2. Carl, född 1622-04-04. Student i Uppsala 1035-10-17. Vistades i Paris 1646. Kallas ryttmästare 1648. Överstelöjtnant vid överste Galignans regemente i hertigens av Lothringen tjänst. Stupade ogift 1653 i Frankrike.
 • 2. Måns, född 1623, död s. å. 23/8 och begraven i Tuna kyrka.
 • 2. Ingrid, till Väderum. Begraven 1677-09-09 i Misterhults kyrka. Gift 1646-12-00. på Virum med amiralitetskaptenen Olof Zelow, död 1670-01-01 på Virum och begraven 1671-08-20 i Misterhults kyrka, broder till överstelöjtnanten Christer Zelow, natural. Zelow.
 • 2. Arvid, född 1626. Major. Död 1678. Se Tab. 4

TAB 2

Peder (översiktstab 2A, son av Peder Mikaelsson, adlad Hammarskjöld, tab 1), till Tuna i likan, socken, Virbo, Misterhult och Tjustgöl i Misterhults socken, Ebbetorp i Dörby socken med fl. (alla i Kalm.). Född 1614-09-04 på Tuna. Student i Uppsala 1632-08-18. Hovjunkare omkr. 1640. Kornett vid adelsfanan 1641. Var kaptenlöjtnant 1644. Ryttmästare vid Värmlands ryttare 1646-06-06. Major därst. 1647-06-12. Generaladjutant vid kavalleriet i Tyskland 1647-03-01. Överstes charge 1654-02-19. Chef för ett värvat dragonregemente s. å. 26/3. Var 1657 chef för ett komb. kav-reg. Landshövding över Landskrona och Hälsingborg samt en del av Malmöhus län 1661-12-17. Landshövding i Kalmar län 1667-05-18. Död 1671-02-04 på Ebbetorp och begraven s. å. 7/12 i Kalmar stadskyrka samt därefter förd till familjegraven i Tuna kyrka. Han satt 1656–1659 fången på Zamosc i Polen. Gift 1641-07-06 på Segersjö i Lännäs socken, Örebro län med Elisabet von der Linde, född 1617-03-01, död 1652-10-08 i Stockholm och begraven s. å. 13/12 i Storkyrkan därst., men sedan nedsatt i släktens gravvalv i Tuna kyrka, dotter av kammarrådet Erik Larsson, adlad von der Linde, och hans 2:a fru Vendela Jakobsdotter Lohrman.

Barn:

 • Erik, döpt 1642-06-19 i Stockholm, död 1652-05-04 på Misterhult och begraven i familjegraven i Tuna kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Vendela, till Tuna, Virbo och Misterhult. Född 1646-12-15 på Misterhult, död 1729-01-31 på Tuna och begraven där. Hon bevarade genom byte med kronan under reduktionen Tuna och Virbo åt släkten Hammarskjöld. Gav 1711-02-07 450 daler kpmt till ett stipendium för en studerande från Kalmar län samt gav 1722-07-08 i testamente Tuna, Virbo och Misterhults gods till sin kusin överste Carl Gustaf Hammarskjölds söner. Gift 1:o 1671-12-08 i Kalmar med hovstallmästaren och landshövdingen Mårten Reutercrantz, född 1635, död 1680. Gift 2:o 1689-07-23 med lagmannen, friherre Hans Rålamb, i hans 2:a gifte, född 1652. död 1712.
 • Lars (Lorentz) till Tuna, Misterhult och Tjustgöl. Född 1648-05-20. Fänrik vid livgardet 1672 15/ 7. 3. Löjtnant därst. 1673. Löjtnant 1674. Kaptenlöjtnant 1676. Död ogift 1676-10-22 i Skåne, massakrerad av danskarna, och begraven 1680-04-05 i familjegraven i Tuna kyrka.
 • (Utom äktenskap) Christian Georg, född 1665. Major. Död 1740. Se Tab. 3

TAB 3

Christian Georg Hammarskjöld (översiktstab 2A, son av Peder, tab 2), född 1665 i Landskrona, † 1740-09-30 på Mölleröd i Finja socken, Kristianstads län och begravd s. å. 17/10. Han blev under slaget vid Fraustadt 1706 »skjuten med ett pistolskott igenom munnen och emellan läpparna». Legitimerad genom k. resolution 1683. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1683. Korpral därst. 1695-04-22. Kvartermästare 1700-05-12. Kornett 1701-11-26. Löjtnant 1703-01-22. Regementskvartermästare 1705-10-08. Konfirm. fullm. 1706-08-28. Sekundryttmästare 1708-03-02. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom 1722-06-00. Kaptenlöjtnants indelning vid regementet 1723-08-06. Majors karaktär 1724-04-30. Avsked 1739-08-09. Gift med Catharina Sijk som levde 1739. Dotter till löjtnanten Erik Sijk. Uppgiften om H:s utomäktenskapliga börd är ofull­ständig. Att i strid med gällande adelslag obestritt föra ett så känt adelsnamn, avancera till major och dess­ utom vid upprepade tillfällen av Karl XII tapperhets- befordras förefaller otroligt. Det rör sig om en numera försvunnen kunglig adelslegitimation från år 1683. H:s fader var vid avlandet änkeman sedan 7-8 år och in­ gick ej något annat äktenskap. [SoH:1994 s34]

Barn:

 • Peter Hammarskjöld född 1695 i Skåne, † 1730 på Mölleröd, begravd s. å. 2/12. Korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1712-10-28. Kvartermästare där 1716-12-27. Kornett 1718-06-26.
 • Anna Christina Georgia Hammarskjöld född ca 1695?, † 1762? Gift 1712-01-09 i Kellna socken med ryttmästaren vid skånska tremänningskavalleriregementet Alexander Johan Scheibe född 1687-02-15, † 1751 på Hästhagen i Blädinge socken, Kronobergs län.
 • Beata Gisela Hammarskjöld. Gift 1729-11-24 på Mölleröd med ryttmästaren Christian Lorentz Beckman född 1692.
 • Brita Hammarskjöld född 1698 i Husie socken, Malmöhus län, död 1704-07-20 på Mölleröd [1].
 • Johan Adolf Hammarskjöld född 1699, † 1703-06-06 på Mölleröd. [1].

TAB 4

Arvid (översiktstab 1, son av Peder Mikaelsson, adlad Hammarskjöld, tab 1., till Bröttorp i Norra Möckleby socken (Öland), Fårebo i Misterhults socken och Humlekärrshult i Döderhults socken (båda i Kalm.). Född 1626-07-20. Fänrik vid Kronobergs regemente 1645. Löjtnant därst. 1649. Avsked 1654-02-00. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1657–1659. Kapten vid amiralitetet 1663-10-01. Chef för Ölands kompani 1665-02-10. Avsked 1669-11-25. Äter kapten därst. 1670-02-19. Major 1673-10-04. Avsked 1676-06-15. Död 1678 och begraven 1679-02-09 i Döderhults kyrka, där hans vapen uppsattes. Han skänkte en dopfunt till Askeryds kyrka 1653 och en sådan till Döderhults kyrka 1660. Gift före 1653 med Anna Dorotea Patkull, död 1664-01-17 på Fårebo och begraven 1664-12-00. i Döderhults kyrka, dotter av översten Göran Patkull, natural. Patkull.

Barn:

 • Göran, död 1656 och begraven s. å. 3/2 i Misterhults kyrka.
 • Christina Elisabet, född 1653 (?), död på Fårebo och begraven 1697-08-24 i Misterhults kyrka. Gift 1672-09-15 med kommendören Johan Ekenberg, född 1649, död 1693.
 • Anna Dorotea, döpt 1660-01-24 på Fårebo, begraven 1689-02-28 i Högsby socken, Kalmar län. Gift med kommendören Abraham von Schröer, i hans 1:a gifte, född 1653.
 • Carl Gustaf, född 1662. Överste. Död 1729. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Gustaf (översiktstab 2B, son av Arvid, tab 4), till Tuna, Virbo och Misterhult. Född 1662-05-08, döpt s. å. 27/7 på Fårebo i Misterhults socken, Kalmar län. Volontär vid livgardet 1680. Förare därst. 1681. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1682-03-07. Konfirm. fullm. s. å. 25/10. Kaptenlöjtnant därst. 1683-07-12. Regementskvartermästare 1686-08-13. Kapten 1698-04-16. Major 1709-11-19. Konfirm. fullm. 1710-02-04. Överstelöjtnant s. d. Överstes avsked 1727-08-25. Död5 1729-05-17 och ligger jämte sin fru begraven i Tuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Han deltog i Armfelts tåg till Trondhjem. Gift 1687-07-28 på Frösö kungsgård i Frösö socken, Jämtlands län med friherrinnan Hedvig Ulfsparre af Broxvik, född 1667, död 1754-02-19 på Tuna och begraven s. å. 10/5, dotter av landshövdingen, friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Stake.

Barn:

 • Lars, född 1688. Major. Död 1753. Se Tab. 6
 • Carl Gustaf, född 1689-09-28 på Åkeräng i Sunne socken, Jämtlands län, död som barn.
 • Åke, född 1691-02-06 på Åkeräng. Volontär vid tyska livregementet till fot 1706-04-04. Förare därst. 1708-03-14. Fänrik 1709-05-23. Fänrik vid livgardet 1711-11-10. Löjtnant därst. 1716-01-06. Kapten vid livdragonregementet 1718-01-09. Löjtnants indelning 1724-07-16. Ryttmästares titel 1733-12-19. Regementskvartermästares indelning 1741-07-31. Överstelöjtnants avsked 1742-07-08. Överste i hessisk tjänst samt guvernör för konung Fredrik I:s söner, grevarna Hessenstein. RSO 1748-11-07. Död ogift 1765-10-02 i Vimmerby och begraven i familjegraven i Tuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Han testamenterade sin kvarlåtenskap till sina brorsöner Carl Gustaf och Mikael på det sätt, att Tuna gods skulle bliva fideikommiss för den förra och Virbo för den senare, varande testamentet daterat den 11 sept. 1765.
 • Vendela, född 1692-01-14 på Åkeräng, död där 1693-01-15.
 • Hedvig Magdalena, född 1693-04-10 på Åkeräng, död 1764-08-21. Gift 1721-11-01 på överstelöjtnantsbostället Vången i Alsens socken, Jämtlands län med kaptenen Carl Planting-Bergloo, född 1694, död 1744.
 • Carl, född 1694. Major. Död 1774. Se Tab. 7
 • Per, född 1695-09-29 på Åkeräng, död där 1696-03-24.
 • Christina, född 1697-09-12 på Åkeräng, död 1758. Gift 172(2) 25/7 på Valstad i Gladhammars socken, Kalmar län med löjtnanten, friherre Carl Magnus von Friesendorff, född 1701, död 1760.
 • Göran, född 1698-11-29 på Åkeräng, död 1714-04-22 på Vången och begraven i Alsens kyrka.

TAB 6

Lars (översiktstab 2B, son av Carl Gustaf, tab 5), till Tuna och Virbo. Född 1688-05-07 på bostället Åkeräng i Sunne socken, Jämtlands län. Lärkonstapel vid artilleriet 1704. Fänrik vid Jämtlands regemente 1705-04-25. Löjtnant därst. 1709-12-02. Regementskvartermästare därst. 1711-07-17. Konfirm. fullm. 1717-04-06. Kapten 1718-05-31. Majors avsked 1723-10-10. Död 1753-06-23 vid Norrby surbrunn i Döderhults socken och begraven i Misterhults kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1715-02-17 på Valstad i Gladhammars socken, Kalmar län med Christina Elisabet Croneborg, död 1731-03-21 på Virbo och begraven s. å. 30/3 i Misterhults kyrka, dotter av amiralitetskaptenen Benjamin Magnus Croneborg, och Christina Ebba Zelow. Gift 2:o 1738-03-16 med Anna Regina Rothlieb, född 1713-09-16, död 1748-05-30 på Kronoberg vid Växjö och begraven i Kläckeberga kyrka Kalmar län, dotter av landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, och hans 1:a fru Magdalena Regina von Schantz.

Barn:

 • 1. Carl Benjamin, född 1716-10-23 på Valstad, död där 1717-04-21 enl. påskriften å hans vapen i Västrums kyrka Kalmar län.
 • 1. Carl Magnus, född 1720-06-24 på Valstad. Student i Uppsala3 1731-11-03. Död där 1736-05-06.
 • 1. Lars, född 1721. Student i Uppsala3 1731-11-03. Volontär vid Kalmar regemente. Död 1741-04-30 i Kalmar.
 • 1. Vendela, född 1723-06-11, död 1790-08-10 på Väsby i Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1:o 1747-01-06 på Virbo med kaptenlöjtnanten Fromhold Cornelius Anckarstierna, född 1720, död 1757. Gift 2:o 1758-12-19 på Väsby med översten Johan Magnus Gyllenhöök , född 1718, död 1792.
 • 1. Per, född 1725-12-15. På Valstad, död 1736-05-04.
 • 2. Magdalena Eleonora, född 1739-03-08 på Virbo, begraven 1711-04-09.
 • 2. Carl Fredrik, född 1740-06-24 på Virbo, död 1741-04-26.
 • 2. Hedvig Gustava, född 1741-10-14 på Virbo, död ogift 1797-12-15 på Bankeberg i Fliseryds socken, Kalmar län.
 • 2. Regina Eleonora, född 1742-10-04 på Virbo, död 1799-06-15 i Eksjö. Gift 1764-02-10 på Virbo med överstelöjtnanten Axel Otto Drake af Hagelsrum, född 1732, död 1802.
 • 2. Fredrika Charlotta, född 1743-10-05 på Virbo, död 1808-03-09 på Väsby. Gift 1:o 1763 med löjtnanten Lars Aulævill, adlad von Aulævill, född 1727, död 1764. Gift 2:o 1765-07-00 på Vretlund i Värmdö socken med generalmajoren Johan Vilhelm Grönhagen, född 1715, död 1778.
 • 2. Anna Sofia, född 1745-08-06 på Virbo, begraven s. å. 21/12.
 • 2. Christina Dorotea, född 1747-04-12 på Virbo, död 1790-10-13 på Bankeberg. Gift 1764-12-12 på Väsby med översten Alexander Corwin, adlad Nordenankar, , i hans 1:a gifte, född 1725, död 1801.

TAB 7

Carl (översiktstab 2B, son av Carl Gustaf, tab 5), till Tuna och Väderum i Tuna socken, Kalmar län. Född 1694-07-18 på bostället Åkeräng i Sunne socken, Jämtlands län. Förare vid Hälsinge tre- och femmänningsbataljon 1710-11-29. Sergeant vid Jämtlands regemente 1711-07-20. Adjutant vid Hälsinge regemente s. å. 19/9. Konfirm. fullm. s. å. 3/11. Fänrik därst. 1712-04-15. Fänrik vid Jämtlands regemente s. å. 9/12. Konfirm. fullm. 1717-04-06. Premiärlöjtnant 1718-05-31. Kapten s. å. 27/8. Föravskedad 1719-09-30. Regements-kvartermästare s. å. 29/12. Löjtnants indelning 1723-07-00. Åter regementskvartermästares indelning 1727-08-25. Kaptens indelning 1741-12-29. RSO 1751-12-04. Major 1757-01-21. Avsked 1759-06-11. Död 1774-05-04 på Väderum och begraven i familjegraven i Tuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1728-11-10 i Hallen med sin systers svägerska Catharina Planting-Bergloo, född 1703-11-09, död 1734-01 i barnsäng och begraven s. å. 22/1 i Sunne kyrka Jämtlands län, dotter av generalmajoren Mikael Johansson Planting, adlad Planting-Bergloo, och hans 1:a fru Armika Skeckta.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1729. Kammarherre. Död 1799. Se Tab. 8
 • Hedvig, född 1731-02-20 på Åkeräng, död 1811-03-29 i Ströms socken, Jämtlands län. Gift 1753 med kaptenen vid Jämtlands dragonregemente Georg Patrik Rickman, född i Ovansjö 1713-01-01, död 1791-04-09 i Hammerdal..
 • Mikael, född 1732. Hovjägmästare. Död 1802. Se Tab. 34
 • Göran, född 1734-01-13 på Åkeräng, död två dagar gammal.

[SoH:1967 s255; kb]

TAB 8

Carl Gustaf (översiktstab 3, son av Carl, tab 7), till Tuna. Född 1729-09-10 på bostället Åkeräng i Sunne socken, Jämtlands län. Studerade vid universitet i Tyskland, Frankrike och Schweiz 1742–1750. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1750. Kapten därst. 1756-07-08. Kapten vid regementet de Horion 1758-01-08. Hemkom från franska tjänsten 1764. Kammarherre 1765-11-04. RSO 1770-04-28. Död 1799-09-05 på Tuna. Gift 1766-03-25 på Stjärnevik i Oppeby socken, Östergötlands län med Catharina Mariana Breitholtz, född 1748-09-22 i Karlskrona, död 1812-08-13 på Väderum i Tuna socken och begraven s. å. 19/8, dotter av kommendörkaptenen Claes Didrik Breitholtz, och friherrinnan Eleonora Koskull.

Barn:

 • Catharina Eleonora, född 1767-02-11 på Tuna, liksom syskonen, död ogift 1838-06-25 på Flohult i Tuna socken och begraven s. å. 30/6 på Tuna kyrkogård.
 • Carl Åke, född 1768. Kammarjunkare. Död 1848. Se Tab. 9
 • Vendela, född 1770-03-12, död 1851-02-10 i Linköping. Gift 1809-09-17 på Tuna med lagmannen Christian Christoffer Risellschöld, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1826.
 • Didrika Beata, född 1771-12-09, död 1849-03-31 på Smedserum i Tuna socken. Gift 1811-01-08 på Väderum med sin kusins svåger, löjtnanten Olof Johan Göran Adlerberg B, född 1764, död 1826.
 • Gustaf, född 1773-06-06. Kadett vid amiralitetet. Fänriks avsked. Död ogift 1816-08-17 på Tuna och begraven s. å. 23/8.
 • Per, född 1775-04-21. Sergeant vid Kalmar regemente 1784-03-04. Fänrik därst. s. å. 18/10. Löjtnant 1796-04-20. Stabskapten 1800-04-30. Död ogift 1804-02-29 på Holfredstorp i Tuna socken och begraven s. å. 20/3.
 • Anna Charlotta, född 1776-07-12, död s. d.
 • Hedvig Charlotta, född 1779-02-22, död ogift 1860-08-14 på Väderum och begraven på Tuna kyrkogård.
 • Christina Magdalena, född 1780-08-02, död s. å. 27/12 på Tuna.
 • Lars (Lorenzo), född 1785. Bibliotekarie. Död 1827. Se Tab. 21
 • Arvid, född 1787. Överste. Död 1866. Se Tab. 26

TAB 9

Carl Åke (översiktstab 3, son av Carl Gustaf, tab 8), till Tuna. Född där 1768-09-18. Student i Uppsala 1787. Hovrättsexamen därst. 1788. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Vice häradshövding. Kammarjunkare 1811. Död 1848-07-11 på Tuna och begraven s. å. 16/7, den siste av släkten som nedsattes i familjegraven i Tuna kyrka. Gift 1:o 1804 22 på Tomestorp i Kisa socken, Östergötlands län med Charlotta Eleonora Rääf i Småland, född 1785-08-17 på Tomestorp, död 1821-10-04 på Tuna och begraven s. å. 12/10, dotter av lagmannen Leonard Henrik Rääf i Småland, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Grönhagen. Gift 2:o 1823-02-22 på Tunarp i Askeryds socken, Östergötlands län med Maria Charlotta von Krusenstjerna, född 1793-04-23 på Tunarp, död 1875-07-02 på Mariannelund i Hessleby socken, Jönköpings län, vilket hon innehade som änkesäte, och begraven på Hessleby kyrkogård, dotter av översten Mauritz Salomon von Krusenstierna, och Anna Magdalena Grubbe.

Barn:

 • 1. Carl Leonard, född 1807. Kapten. Död 1878. Se Tab. 10
 • 1. Åke Reinhold, född 1809-03-25 på Tuna. Student i Uppsala 1823. Kameralexamen därst. 1826. Kammarskrivare i statskontoret 1830-12-30. Kammarjunkare 1836-10-04. Död ogift 1847-04-18 på Tuna.
 • 1. Aurora Mariana Vendela Charlotta, född 1812-02-15 på Tuna, död ogift 1865-07-28 under en ångbåtsresa mellan Stockholm och Norrköping och begraven på S:t Johannes kyrkogård vid Norrköping.
 • 1. Tor Arvid, född 1814-05-04 på Tuna, död där 1816-01-06.
 • 1. Knut Vilhelm, född 1818. Löjtnant. Död 1891. Se Tab. 15

TAB 10

Carl Leonard (översiktstab 4, son av Carl Åke, tab 9), född 1807-07-12 på Tuna. Student i Uppsala 1823-03-16. Kansliexamen därst. 1827-05-25. Underkonduktör vid fortifikationen 1828-02-16. Underlöjtnant vid fortifikationsbrigaden av ingenjörskåren s. å. 14/6. Löjtnant därst. 1836-04-09. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1840-09-05. Död 1878-06-15 på Tuna, vilken gård han ägde. Gift 1837-04-30 på Mossebo i Mölltorps socken, Skaraborgs län med Beata'' Maria Tham, född 1809-04-27 på Forsviks bruk i Undenäs socken, Skaraborgs län, död 1881-01-19 i Stockholm, dotter av bruksägaren Volrat Tham. nr 1508, och Ulrika Beata Vult von Steijern A.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1838-03-22 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1856. Jur. filosofie examen 1861 och examen till rättegångsverken 1863. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 17/12. Extra ordinarie notarie 1864-01-14. Jur. kandidat examen i Uppsala 1865. Docent i nationalekonomi och finansrätt vid Uppsala universitet 1866. Upprätthöll professuren i svensk statsrätt, kyrkorätt, krigslagfarenhet samt folkrätt alla vårterminerna 1868–1875. Nämnda universitets ombudsman 1869. Sekreterare i kommittén för utarbetande av ny fattigvårdslag s. å. Företog i sådan egenskap en utländsk resa för att studera åtskilliga länders fattigvårdslagstiftning s. å. Adjunkt i nationalekonomi, folkrätt samt svensk stats- och specialrätt vid nyssn. universitet 1870-05-16. Stadsfullmäktig i Uppsala 1870–1880. Ledamot av kyrkomötena 1873, 1878, 1888 och 1893. Upprätthöll professuren i nationalekonomi höstterminen 1872, höstterminen 1876–vårterminen 1877. T. f. revisionssekreterare vid föredragning av ett förslag till ny kyrkolag 1876-11-24. Professor i nationalekonomi och finansrätt vid ovann. universitet 1877-08-10. Promov. till jur. hedersdoktor vid Uppsala universitets 400-åriga jubelfest s. å. 6/9. RVO s. å. 1/12. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1879–1881. Statsråd 1880-04-19. Chef för ecklesiastikdepartementet s. å. 27/8. RNO s. å. 17/9. KNO1kl 1882-06-06. LSkS 1883. LVA 1885-04-15. KmstkNO 1886-12-01. Ledamot av svenska kyrkans missionsstyrelse 1888, vice ordförande 1890. Avsked från statsrådsämbetet 1888-02-06. Justitieråd s. å. 28/9. Stadsfullmäktig i Stockholm 1889–1893. Ordförande i styrelsen för Stockholms högskola 1889–1893. Vice ordförande, sedermera ordförande i svenska bibelsällskapet 1889–1895. Inspektor för högre realläroverket i Stockholm 1889. LLA 1890. Ledamot av direktionen över nämnda stads undervisningsverk 1891. Filosofie hedersdoktor vid den test, som Uppsala universitet firade med anledning av 300-åriga minnet av Uppsala möte s. å. 6/9. Preses i vetenskapsakademien 1893–1894. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1894-11-28–1897. HLVHA 1897. Död 1898-04-01 i Stockholm. Han ägde 1/2 i Tuna samt huset nr 38 vid Storgatan i Stockholm. Gift 1867-06-06 Stockholm med Ulrika Sofia Charlotta Tham, född 1841-12-23 i nämnda stad. Död i Engelbrekts förs, Stockholm (db) 1927-08-06 och begraven bredvid mannen på Tuna kyrkogård, dotter av myntmästaren Sebastian Tham, och Sofia Lovisa Ekenstierna.
 • Beata Charlotta (Lotten), född 1840-02-17 på Väderum, död 1892-12-01 i Stockholm. Gift 1866-03-12 i Tuna kyrka med protokollsekreteraren i nedre justitierevisionen, RVO Carl Adolf Magnét i hans 1:a gifte (gift 2:o 1894-02-28 med Anna Maria Södermark, född 1858-07-02, dotter av porträttmålaren och löjtnanten Per Johan Södermark och Anna Maria Örtenblad), född 1829-08-31 på Tingbyberg i Dörby socken, Kalmar län, död 1907-03-07 i Ängelholm och där begraven.
 • Catharina Henrika, född 1843-04-10 på Väderum, död 1858-02-06 på Tuna.
 • Vendela Ulrika, född 1847-07-23 på Väderum, död där 1848-12-10.

TAB 11

Åke Hugo (översiktstab 4, son av Carl Leonard, tab 10), född 1845-01-20 på Väderum. Student i Uppsala 1863. Elev vid akademiens för de fria konsterna arkitekturavdelning 1863–1869. Arkitekt. Lantbrukare. Ledamot av styrelsen för Hultsfred–Västerviks järnväg 1882–1915, dess ordf. sedan 1900. Ledamot av Kalmar läns norra landsting 1884–1887, 1890–1901, 1904–1905 och dess ordf 1910–1919. RVO 1891-12-01. Ledamot av alla kyrkomöten från 1893 till 1925. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1894–1896 och 1903–1908. RNO 1901-11-30. Ordförande i Kalmar läns norra hushållningssällskap 1901–1907. LLA 1902. KV02kl 1905-12-01. Statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet 1906-05-25–1909-06-11. KNO1kl 1907-12-01. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1909–1918. Kalmar läns norra HushGM 1909. HLLA 1921. Äger 1/2 i Tuna. Död 1937-06-03 på Tuna, Kalmar län (db 15). Biogr. i Väd. Gift 1870-01-12 (EÄ 1870-01-11) på Tuna med Lucie von Krusenstjerna, från vilken han 1914 blev skild, född 1844-12-24 i Karlskrona. Död 1933-02-15 i Göteborg, begraven i Tuna socken. Dotter av kaptenen Gustaf Filip von Krusenstierna, och Fredrika Vilhelmina Danielsson.

Barn:

 • Henning Åke, född 1871. Brandinspektör. Se Tab. 12
 • Nina Beata, född 1873-09-23 på Smedserum. Stiftsjungfru.

TAB 12

Henning Åke (översiktstab 4, son av Åke Hugo, tab 11), född 1871-12-25 på Smedserum i Tuna socken, Kalmar län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1890-05-16. Elev vid tekniska högskolan därst. 1891. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekaniska teknologi 1895-06-10. Biträdande ingenjör vid uppförandet av Elektrokemiska aktiebolags fabrik i Bengtsfors 1895-06-16–1896-09-05. Anställd å Wawrinskys patentbyrå samt i Städernas allm. brandstodsbolag sept. 1896–1897-04-00 och hos Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna 1897-04-22–1898-02-27. Brandinspektör i brand- och livförsäkringsaktiebolag Skåne 1898-03-01. Äger villa Åkegården i Stocksund i Danderyds socken, Stockholms län samt del i Tuna. Gift 1898-10-26 i Blasieholmskyrkan i Stockholm med Carolina (Karin) Tiselius, född 1874-09-19 i Fredrikshald. Död 1941-02-16 i Västervik (Tuna förs, Kalmar län, db nr 2). Eldb. i Stockholm Norra krem. Fosterdotter till kamreraren i riksbanken Carl Henrik Tiselius och Augusta Ståhlberg.

Barn:

 • Carl Henrik Åke, född 1899. Förvaltare. Se Tab. 13
 • Ika Birgitta, född 1905-08-27 i Malmö. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1927-03-17 i Danderyds kyrka, d:o förs (vb) med fabriksidkaren i Elsterwerda i Preussen Gerhard Walter Krahl,född 1897-11-24 i Kirschau i Sachsen. Gift 2:o 1936-08-22 i Stockholm, (Danderyds förs, Stockholm vb) med densamme. (Se Stocksund, Danderyds socken, Stockholm, vb)

TAB 13

Carl-Henrik Åke (översiktstab 4, son av Henning Åke, tab 12), född 1899-09-17 i Göteborg. Studentexamen i Stockholm 1919-05-10. Genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1922–1924. Förvaltare vid Tuna i förs med samma namn, Kalmar län 1924. Agronom. Död 1935-01-10 i Vimmerby (Tuna förs, Kalmar län, db nr 2). Gift 1:o 1926-01-12 i Tuna kyrka i förs med samma namn, Kalmar län (vb) med Eva Heddie Maria Järta Hammarskjöld nr 135, född 1900-04-14 i Göteborg. Död 1929-03-05 på Tuna i förs med samma namn, Kalmar län (db). Dotter av majoren vid Göta artilleriregemente Carl Wilhelm Alexis Hammarskjöld nr 135 och Maria Augusta Järta. Gift 2:o 1931-05-11 i Stockholm med Wilhelmina Maria Järta Hammarskjöld nr 135, född 1896-05-20 i Göteborg. Dotter av majoren vid Göta artilleriregemente Carl Wilhelm Alexis Hammarskjöld nr 135 och Maria Augusta Järta.

Barn:

 • 1. Britta , född 1926-12-18 i Vimmerby (Tuna förs, Kalmar län, fb).
 • 1. Per, född 1929-02-24 i Tuna förs, Kalmar län.

TAB 13 1/2

Åke Hugo (översiktstab 4, son av Henning Åke, tab 12), född 1901-04-25 i Malmö S:t Petri förs. Genomgick Kävesta lantmannaskola 1919–1920 och Klagstorps lantbruksskola 1923–1925. Lantbrukare. Arrendator. Specerihandlare. Gift 1934-03-03 i Stocksund i Danderyds förs, Stockholms län (Hyltinge förs, Södermanlands län, vb nr 2) med Lisette Katarina (Lisa) Johansson, född 1905-02-12 i Tegneby förs, Göteborgs och Bohus län. Dotter av lantbrukaren Martin Johansson och Johanna Beata Johansson.

Barn:

 • Carin Lizette, född 1935-03-30
 • Carl-Åke Henrik, född 1937-02-21
 • Nina Johanna Beata, född 1942-01-25

TAB 14

Carl Olof (översiktstab 4, son av Åke Hugo, tab 11), född 1880-02-10 på Tuna. Mogenhetsexamen i Linköping 1898-06-03. Student i Uppsala 1898-09-00. Jur. filosofie examen 1899-04-29 och jur. utr. kandidat examen 1903-04-08. Tjänstg. i Uppsala läns mellersta domsaga 1903–1906. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitet 1905-02-19–1906. Advokat i Halmstad sedan hösten 1906. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad och ordförande i byggnadsnämnden därst. Ledamot av styrelsen för Halmstads sparbank. Äger del i Tuna. 1934-06-06 RVO. Gift 1907-05-30 i Uppsala domkyrka med Hillevi Maria Göthlin, född 1885-07-08 i Vadstena. Dotter av överläkaren vid Vadstena hospital Gustaf Vilhelm Göthlin och Hedvig Maria Geijer.

Barn:

 • Lars Peder, född 1908-05-05 i Halmstad (fb). Studentexamen i nämnda stad 1927-06-01. Civilingenjör. Död 1937-02-24 i Göteborg (Örgryte förs, db 52). Gift 1935-04-20 i Örgryte (Göteborgs och Bohus län) vb 68 med Ingeborg Fredrika Cruickshank i hennes 1:a gifte, född 1909-05-28. (Gift 2:o 1939-05-28 i S:t Pet.Klosters förs, Malmöhus län med filosofie licentiat amanuens Sven Anders Torsten Reiz, född 1915-06-07.
 • Sven Olof, född 1909-06-19 i Halmstad. Studentexamen i nämnda stad 1927-06-01. Se Tab. 14A

TAB 14A

Sven Olof (översiktstab 4, son av Karl Olof, tab 14), född 1909-06-19 i Halmstads förs, (fb). Studentexamen i nämnda stad 1927-06-02. Student vid Uppsala universitet 1927-09-21. Med. kandidat examen i Uppsala 1931-02-16. Med. licentiat examen i Lund 1936-04-03. Gift 1935-06-16 i Malmö, S:t Johannes förs (vb nr 119) med filosofie stud. Birgit Ingegerd Lundberg, född 1914-11-16 i Malmöhus län.

Barn:

 • Wendela Beata, född 1938-11-27 i Malmö
 • Anders Mikael, född 1942-08-02 i Malmö


TAB 14B

Tore (översiktstab 4, son av Karl Olof, tab 14), född 1911-08-27 i Göteborg, Annedals förs (Halmstads förs, fb). Studentexamen i Halmstad 1930-05-17. Med. kandidat examen vid Uppsalla universitet 1934-05-28. Tandläkarexamen 1937-03-00. Gift 1938-10-08 i Göteborg med tandläkaren Edith Hödjer, född 1913-12-23 i Stockholm. Dotter av biträdande direktören i Skandinaviska kreditaktiebolag i Göteborg Erik Rödjer och Irma Nadaud.

Barn:

 • Göran, född 1940-03-04 i Göteborg

TAB 15

Knut Vilhelm (översiktstab 5, son av Carl Åke, tab 9), född 1818-01-09 på Tuna. Student i Uppsala 1832. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1833-08-02. Fänrik vid Kalmar regemente 1836-02-20. Löjtnant 1845-06-19. Avsked ur krigstjänsten 1850-05-18. Död 1891-04-21 i Eksjö och begraven på Tuna kyrkogård. Ägde Väderum och Smedserum. Gift 1857-02-27 på Väderum med Maria Lovisa Cecilia Vilhelmina (Mimmi) Cöster, född 1832-11-17 Stockholm, död där 1901-11-21 och begraven på Tuna kyrkogård, dotter av kaptenen Fredrik Bernhard Cöster och Ebba Eleonora Charlotta Iserhielm.

Barn:

 • Charlotta Vilhelmina (Mina), född 1857-11-19 på Väderum. Död 1928-01-15 i Salems förs, Stockholm (db). Gift där 1880-01-28 med före detta överstelöjtnanten vid Värmlands regemente, RSO, RVO med med Gustaf Mauritz Teodor Tisell, från vilken hon 1898 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1900-09-24 med Gerda Marga Elisabet Erickson, född 1876-07-02), född 1850-01-11 på Medhamra i Hagby höga socken, Östergötlands län.
 • Carl Fredrik Teodor, född 1859-10-14 på Väderum. Mogenhetsexamen i Falun 1879. Genomgick tekniska högskolan. Civilingenjör. Död ogift 1881-11-02 på nämnda egendom.
 • Knut Hjalmar Leonard, född 1862. Landshövding. Se Tab. 16
 • Carl Gustaf Valdemar, född 1865. Generallöjtnant. Se Tab. 19
 • Tor Peder Knutsson, född 1873. Civilingenjör. Död 1909. Se Tab. 20

TAB 16

Knut Hjalmar Leonard (översiktstab 5A, son av Knut Wilhelm (EÄ Vilhelm), tab 15), född 1862-02-04 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län. Mogenhetsexamen i Uppsala 1878-05-21. Student därst. s. å. 13/9. Filosofie kandidat examen 1880-05-25 och jur. kandidat examen 1884-10-24. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 31/10. Företog med offentligt understöd en studieresa till universiteten i Strassburg och Freiburg 1884-11-00–1885-07-00. Sekreterare hos kommittén för utarbetande av förslag till lagar ang. solidariska bolag och aktiebolag samt med dem jämförliga föreningar för ekonomisk verksamhet 1886-09-29. Docent i allmän och speciell privaträtt vid Uppsala universitet s. å. 6/10. Vice häradshövding 1888-10-01. Uppehöll extra ordinarie professuren i speciell privaträtt vid nyssn. universitet 1890-02-01–1891-11-13. Förordnad att biträda förutnämnda kommitté 1890-04-03. Förordnad att examinera i civilprocess och specialprocess 1890-11-01–1891-01-29. Extra ordinarie professor i speciell privaträtt vid Uppsala universitet 1891-11-13. Förordnad att biträda nya lagberedningen under dess arbete för revision av handelsbalken 1893-04-14. T. f. revisionssekreterare för föredragning av lagförslag s. å. 8/9. Jur. hedersdoktor s. å. 6/9. Ledamot av nya lagberedningen s. å. 22/9 och av lagbyrån 1895-01-01. Sekreterare hos riksdagens särskilda utskott för behandling av k. m:ts förslag till ny bolags- och föreningslagstiftning s. å. 11/2. RVO s. å. 15/5. Konstit. revisionssekreterare s. å. 11/10. T. f. byråchef för lagärenden s. d. Sekreterare hos unionskommitténs svenska avdelning s. å. 5/12. Ledamot av kommittén för revision av den militära rättegångsordningen s. å. 20/12. Ombud för Sverige vid internationella konferenser i Paris 1896 för litterär och artistisk äganderätt, i Haag 1900 och 1904 för internationell privaträtt samt vid två internationella kongresser i Paris 1900. Revisionssekreterare 1896-11-13. Ledamot av den s. k. generalskommittén för granskning av förslag till ny härordning 1900-10-05. Ledamot av direktionen för folkskollärarnas pensionsinrättning 1901-05-31. Svensk ordförande i den skandinaviska kommittén för behandling av vissa till obligationsrätten hörande ämnen s. å. 7/6. Statsråd s. å. 25/9. Chef för Justitiedepartementet s. å. 5/12. KNO1kl 1902-05-16. Avsked från statsrådsämbetet s. å. 5/7. President i Göta hovrätt s. å. 10/7. Förordnad att verkställa utredning av frågan om inrättande av en administrativ högsta domstol 1903-08-12. Ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag 1904-12-02. KNS:tOO1kl 1905-01-21. StOffBLeopO s. å. Statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet s. å. 2/8. Delegerad för underhandlingarna i Karlstad aug.–sept. s. å. KmstkNO s. å. 6/11. Avsked från statsrådsämbetet s. å. 7/11. Förordnad till envoyé och generalkonsul i Köpenhamn s. å. 17/11. Utnämnd därtill 1906-09-28. Förste delegerad vid 2:a fredskongressen i Haag 1907-06-15–1907-10-18. Landshövding i Uppsala län och ståthållare på Uppsala slott s. å. 11/10. Ordförande i styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut s. å. 15/11. Suppleant för ordföranden i styrelsen för Nobelstiftelsen s. d. – 1917. StkDDO s. å. 12/11. Svensk ordförande i kommissionen för vissa undersökningar ang. lapparnas renbete i Norge 1907–1909. Förordnad att uppgöra förslag till bestämmelser om villkoren för inträde i Utrikesdepartementets tjänst 1908-02-14. HLVS s. å. Sakkunnig inom ecklesiastikdepartementet för utredning av frågan om inrättande av en statsvetenskaplig examen s. å. 18/12. Ordförande i fransk-tysk skiljedomstol för Casablanca-frågan 1909. Ledamot i svensk-norsk skiljedomstol för den s. k. Grisbådarne-frågan s. å. Svensk juridisk rådgivare i svensk-norska skiljedomssaken ang. lapparnas rätt till renbete i Norge s. å. Ordförande i ständiga förlikningskommissionen Förenta Staterna – Kina, Schweiz – Tyskland, Belgien – Spanien, Schweiz – Portugal och Frankrike – Spanien 1910–1911. Ordförande vid Svenska underhandlingar rörande svensktysk handelstraktat 1910–1911. Delegerad vid svensk-norsk-ryska underhandlingarna om Spetsbergen 1910 och 1912. Svensk ordförande i skandinaviska kommittén för utarbetande av lagförslag inom obligationsrättens område 1910-05-21. Svensk ordförande i kommittén för underhandling om ny svensk-tysk handelstraktat 1910–1911. KmstkVO 1911-06-06. RPrRÖO1kl s. å. Ordförande i nämnden för verkställande av förarbeten för Sveriges deltagande i 3:e fredskongrenssen s. å. 30/9. Ordförande i enskilda järnvägarnas skiljedomstol 1911–1914. Ledamot av Utrikesdepartementets antagningskommission 1912-06-29, ordf. 1917–1919. Kronans ombud i styrelsen för Sala–Gysinge–Gävle järnvägsaktiebolag och i styrelsen Uppsala–Enköpings aktiebolag. Ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap samt i styrelsen för Uppsala stads folkskolor, för tekniska skolan i Uppsala, för Uppsala läns hästförsäkringsbolag 1907–1914, för Uppsala mejeriaktiebolag, för Uppsala–Öregrunds järnvägsaktiebolag och för Uppsala spårvägsaktiebolag. Ordförande i svenska tobaksfabrikernas centralkommission 1912 och i förenade tändsticksfabrikernas värderingskommission 1913. LVA 1913-01-22. Ordförande i Uppsala läns skogsvårdsstyrelse s. å. – 1916. Styrelseledamot i Stockholms enskilda bank 1913–1914. Statsminister samt chef för Lantförsvarsdepartementet 1914-02-17. Avgick som krigsminister s. å. 15/8. StkFrHL s. å. LHVS s. å. HLÖS s. å. Membre de l'Institut de droit international och de l'Académie de droit comparé samt av curatorium för l'Académie de droit international i Haag. LLA 1915. Ordförande i svenska bibelsällskapets kommitté 1915–1922. Ordförande i permanenta kinesisk–amerikanska undersökningskommissionen och i ständiga tysk–schweiziska förlikningsrådet. RoKavKMO 1916-06-06. StkNS:tOO s. å. 22/9. Avsked från statsministerämbetet 1917-03-30. Ordförande i styrelsen för konungariket Sveriges stadshypotekskassa s. å. 14/4. LKrVA s. å. En av de aderton i Svenska Akademien 1918-05-23. HLLA s. å. Vice preses 1927–1930. Ordförande i styrelsen för statens institut för rasbiologi 1921–1925. Ledamot av riksdagens första kammare 1923–1938. Ordförande i Sveriges allm. lantbrukssällskap 1924–1926. Ordförande i Nationernas förbunds Comité pour la codification du droit international och ordförande i International Law Association 1924–1926 (EÄ 1921). Beviljad nådigt avsked, varvid k. m:t betytgat sitt synnerliga välbehag över Hammarskjölds under en lång följd av år i olkika befattningar ådagalagda skicklighet samt städes bevisade trohet och nit 1930-12-00. Ordförande i statens sinnessjuknämnd 1931–1935. Delegerad vid nedrustningskonferansen 1932. GV:sJmt. StkBrasSKO. Promoverad till jubeldoktor i Uppsala 1943-05-31. Gift 1890-09-03 i Södertälje kyrka med Agnes Maria Carolina Almquist, född 1866-01-15 i Stockholm. GMiq 1930-11-00. Död 1940-01-21 i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholms län db nr. 23) bisatt på kyrkogården i Uppsala. Dotter av generaldirektören Gustaf Fridolf Almquist och Maria Wilhelmina (EÄ Vilhelmina) Grandin.

Barn:

 • Bo Gustaf Hjalmar, född 1891. T. f. statssekreterare. Se Tab. 17
 • Åke Vilhelm Hjalmar, född 1893. Legationsråd. Se Tab. 18
 • Sten Hjalmar Fridolf Knut, född 1900-09-08 i Stockholm. Se tab 18 1/2.
 • Dag Hjalmar Agne Carl, född 1905-07-29 i Jönköpings Kristine förs. Studentexamen i Uppsala 1923-05-25. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1925-12-15. Filosofie licentiat examen därst. 1928-01-31. Jur. kandidat examen vid samma universitet 1930-12-15. Förordnad att tillsvidare t.o.m. 1936-06-30 vara statssekreterare i Finansdepartementet 1936-03-06. Statssekreterare i Finansdepartementet 1936-06-30. RNO 1936-11-14. KNO2kl 1939-06-06. Ledamot i styrelsen för valutakontoret 1940-02-25. Förordnad att vara fullmäktig för Sveriges riksbank för tre år 1941-06-28 fr.o.m. 1941-07-01. Förordnad att vara statskommisarie och byråchef i Statskontoret 1941-07-31 fr.om. 1941-08-01. KNO1kl 1942-06-06. Ordförande i fullmäktige för Sveriges riksbank. KDDO1gr 1945-10-17. Förordnad att t. v. inom Kungl. Maj:ts kansli biträda med beredningen av allmänna ekonomiska och finansiella ärenden 1945-03-02. Förordnad 1945-12-21 att fr. o. m. 1946-06-01 i egenskap av envoyé vara finanssakkunnig i utrikesdepartementet. Kommendör av S:t Olavsorden med stjärna 1946-07-23. Kabinettsekreterare i utrikesdep. 1949-04-22. KmstkNO 1949-06-04. StkNedONO 1949. StkDDO 1950-05-24. Statsråd 1951-02-06. Generalsekreterare i Förenta nationerna 1953-03-07. Entled. från statsrådsämbetet 1953-04-08. StkNS:tOO 1953. StkChilAM 1952. En av de Aderton i Svenska akademien 1954-03-18. Hedersdoktor vid Columbia-universitet i U.S.A. 1954-10-00. Jur. hedersd:r v. Stockholms högskola 1957-05-28. Jur. hedersdoktor v. Cambridge univ. i England 1958-03-20. Uppsala stads FM 1960-12-18. Promov. hedersdoktor vid Oxfords univ., England 1961-05-30. Egyptens högsta ordensutmärkelse (postumt) 1962-06-06. StkGrekSI:so. DToM. StkArabRNilOmkedja. Död 1961-09-17 i Nordrhodesia vid en flygolycka, bisatt på kyrkogården i Uppsala.

TAB 17

Bo Gustaf Hjalmar (översiktstab 5A, son av Knut Hjalmar Leonard, tab 16), född 1891-06-03 i Uppsala. Studentexamen (mogenhetsexamen) därst. 1909-05-29. Åtföljde sin fader till Haag mars–maj 1913 som sekreterare under fransk–italienska skiljedomstolens förhandlingar. Jur. kandidat examen 1915-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/6. RDDO 1916-03-19. Amanuens i civildepartementet s. å. Notarie i riksdagens lagutskott och sekreterare i sammansatta lag- och jordbruksutskottet 1918. Bitr. fiskal i nämnda hovrätt s. å. 29/10. T. f. fiskal därst. 1919-06-10. Extra ordinarie assessor 1920-06-04. Assessor 1921-10-21. Sekreterare i andra lagutskottet s. å. T. f. byråchef för lagärenden i Finansdepartementets lagbyrå under skilda tider åren 1922–1921. T. f. byråchef för lagärenden i Socialdepartementet 1924-10-31. Byråchef 1925-10-30. T. f. revisionssekreterare s. å. Fiskal i Svea hovrätt 1926-02-04. T. f. statssekreterare i Socialdepartementet s. å. 11/6. RNO s. å. 10/12. KNO2kl 1928-06-16. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1929-10-18. Statssekreterare i Socialdepartementet 1930-01-00. KNO1kl 1931-06-06. KDDO2gr. Regeringsråd 1934-02-01. Landshövding i Södermanlands län 1935-05-31 fr. o. m. 1935-08-01. Ordförande i länets hushållningssällskapet 1936, i skytte-, landstorms-, luftskydds-, hembygds-, brandkårs- och bastuförbund samt Röda korsdistrikt. Ordförande i styrelsen för Flens sjukhem 1935, S:ta Annas sjukhus s. å., Åsa folkhögskola 1936, Nyköpings lasarett s. å., Strängnäs lantmannaskola 1937, Ulfhälls lantbruksskola s. å. och läntes majeriskola s. å. Inspektor för Nyköpings högre allm. läroverk och för kommunala flickskolan 1935. Sakkunnig ledamot av flera kommissioner m. m. KmstkNO 1944-06-06. KmstkVO 1945-11-30. Gift 1919-01-04 i Uppsala domkyrka o. förs (vb) med Hildur Signe Maria Fries, född 1894-04-19 i Göteborgs domkyrkoförs. Studentexamen vid Elementarlärov. för flickor i Uppsala 1913. Dotter av praktiserande läkaren därst., med. doktorn Oscar Robert Fries och Sophia Elisabet Bergman.

Barn:

 • Agneta Sofia Elisabet, född 1921-04-15 i Stockholm, Engelbrekts förs (Lidingö förs, fb).
 • Claes Åke Hjalmar, född 1924-09-08 i Stockholm, Engelbrekts förs
 • Agnes Vendela Elisabeth (Beth), född 1928-09-05 i Stockholm, Engelbrekts förs (Lidingö förs, fb).

TAB 18

Åke Vilhelm Hjalmar (översiktstab 5A, son av Knut Hjalmar Leonard, tab 16), född 1893-04-10 i Uppsala. Studentexamen därst. 1911-03-30. Student i Montpellier i Frankrike 1912-03-00–1912-07-00 samt studerade i Italien 1914-05-00–1914-08-00. Filosofie kandidat examen i Uppsala s. å. 15/12. Attaché i utrikesdepartementet 1917-02-07. Jur. kandidat examen s. å. RNS:tOO2kl s. å. Tjänstf. andre sekreterare s. å. 28/9. T. f. andre sekreterare s. å. 31/12. Särskilt uppdrag i utrikesdepartementet och i Berlin 1918. Sekreterare i den svenska kommittén för beredande av frågan om tillvaratagande av Sveriges intressen vid och efter krigets slut 1918–1919. Sekreterare i dansk-tysk undersökningskommission 1918. Sekreterare hos de svenska delegerade vid fredskonferensen i Paris 1919. Särskilt uppdrag i London s. å. RFinlVRO1kl s. å. Byråsekreterare i utrikesdepartementet s. å. 27/10. T. f. förste legationssekreterare i Washington 1919-09-27–1920-02-27. Särskilda uppdrag i Paris och London 1919. Tjänstledig 1920-02-27. Medlem av Nationernas förbunds sekretariats juridiska avdelning s. å. Sekreterare i internationella juristkommissionen för förberedande av fasta mellanfolkliga domstolar s. å. Sekreterare i internationella blockadkommissionen 1921. Förste legationssekreterare s. å. 16/12. Tjänstledig. Generalsekreterare vid fasta mellanfolkliga domstolen i Haag 1922. RVO 1923. Legationsråd i disponibilitet s. å. 17/9. Sekreterare i engelsk-spanska undersökningskommissionen 1924. KNedONO 1926. KSpICO1kl s. å. NedRKHt. RNO 1927-06-06. Delegat vid internationella Röda kors konferansen i Bern 1926, Paris 1927, Haag 1928 och Bruxelles 1930. Medlem av ständig förlikningskommission mellan Förenta staterna och Schweiz. Sändebud i disponibilitet 1930-08-06. KNO1kl 1934-06-06. Promoverad till juris hedersdoktor (Stockholm) 1936-05-29. KFinlVRO1kl. RNS:tOO1kl. RKGM o SM. SM o GM sjv. Jur. utr. hedersdoktor (Bern). Envoyé extraord. o. ministre plénip. i disp. Domare vid fasta domstolen för internationell rättskipning i Haag. Död 1937-07-07 i Haag och begraven i Uppsala domkyrkoförs (db nr 303) bisatt på kyrkogården i Uppsala. Biogr. i: "Vem är det?". Gift 1921-01-17 i Malmö, S:t Petri förs (vb) med Britts Clara Wahlgren, född 1893-09-18 i nämnda stad. Dotter av överstelöjtnanten i Södra skånska inf. regementets reserv Carl Olof Wahlgren och Berta Berling.

Barn:

 • Knut Olof Hjalmar Åkesson, född 1922-01-16 i Genève.
 • Peder Olof Hjalmar Åkesson, född 1923-07-03 i Haag, Nederländerna.
 • Michael Olof Hjalmar Åkesson, född 1929-07-15 i Haag, Nederländerna.

TAB 18 1/2

Sten Hjalmar Fridolf Knut (översiktstab 5A, son av Knut Hjalmar Leonard, tab 16), född 1900-09-08 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs). Studentexamen i Uppsala 1920-05-20. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitet 1925-12-15. Redaktör. Genomgick såsom stipendiat för Sverige–Amerikastiftelsen kurser i journalistik v Columbia University, New York. Reporter i New York Times 1928–1931. Tidningsman i Stockholm och Göteborg 1931–1938. Amanuens i jordbruksnämnden 1938. Anst i livsmedelskommissionen 1939. Aktuarie i d:o 1944. Författare. Byråsekreterare i statens jordbruksnämnd. Gift 1:o 1933-04-16 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb) med Ruth Fredrika Nye Johansson, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-08-08, född 1912-04-15. Dotter av Helmer Nye Johansson. Gift 2:o 1941-12-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholms (vb nr 341) med Ullastina Rettig, i hennes 1:a gifte. Gift 2:o Ulla-Stina Sundblad, född 1917-06-09 i Karoli förs, Malmö. Skådespelerska.

Barn:

 • 2. Marlene Ulla Agnes Christina, född 1942-12-02 i Stockholm

TAB 19

Carl Gustaf Valdemar (översiktstab 5, son av Knut Vilhelm, tab 15), född 1865-04-22 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län. Volontär vid Värmlands fältjägarekår 1882-03-13. Mogenhetsexamen i Uppsala 1883-05-23. Sergeant 1884-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 30/10. Löjtnant därst. 1891-08-06. E. repetitör vid krigshögskolan 1892–1893. Kompaniofficer vid krigsskolan 1895-09-25. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben s. å. 31/12. Biträdande lärare vid krigshögskolan 1897–1898. Kapten i armén 1899 7'/4. Kapten vid generalstaben s. å. 7/7. Lärare vid krigshögskolan 1899–1903. Kompanichef vid infanterivolontärskolan å Karlsborg 1900–1901. Kapten i Vaxholms grenadjärregemente 1903-05-01. Generalstabsofficer vid II. arméfördelningens stab 1903–1905. Sekreterare i kommittén ang. icke vapenföra värnpliktiga s. å. Stabschef vid I. arméfördelningen 1905–1906. RSO 1905-12-01. Överadjutant och major vid generalstaben 1906-02-16. Souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1906-03-00–1910. RDDO 1906-09-11. Ledamot och sekreterare i volontärkommissionen 1907. LKrVA s. å. Sekreterare i 1907–1908 års generalskommission. RPrRÖO3kl 1908. RRS:tAO2kl 1909. Överstelöjtnant i armén s. å. 12/6 och vid 1. livgrenadjärregementet 1910-03-08. Föredragande i krigskonst inom krigsvetenskapsakademien 1912 och 1913. RNO 1912-06-06. Ordf. hos sakkunniga för utarbetande av värnpliktslag och härordning 1913–1914. Överste i armén 1913-02-14. Överste och chef för 1. livgrenadjärregementet 1914-04-17. KVO2kl s. å. 30/9. KSO2kl 1916-06-06. Chef för 3. infanteribrigaden 1917-01-01. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1917–1920. KSOlkl 1919-06-06. Generalmajor och chef för VI. arméfördelningen s. å. 7/7. Ledamot av försvarsrevisionen 1919–1923. Statsråd och chef för försvarsdepartementet 1920-10-27–1921-06-06. Chef för generalstaben 1922-06-09. KNOlkl 1923-12-06. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1924. StkFinl VRO 1925. Generallöjtnant i armén 1926-04-23. KmstkSO s. å. 6/6. 1930-04-23 general i armén, 1928 O V:n Jmt, 1937-01-22 beviljad avsked Biogr. i Väd. Död 1940-02-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (db 49). Gift 1903-11-28 i Stockholm med Dora Albertina Almgren, född där 1876-10-11. RKSM, riksförb. Sveriges lottakårens kungl. förtjänstmed. i silver 1948-03-11. Dotter av överdirektören vid statens järnvägar Fredrik August Almgren och Johanna Charlotta Wasenius.

Barn:

 • Carl Gustaf Fredrik Knut, född 1904-08-18 på Haffina i Bettna socken, Södermanlands län. Se Tab. 19A
 • Bengt Gustaf Hjalmar, född 1905-07-10 i Hälsingborg. Se Tab. 19B

TAB 19A

Carl Gustaf Fredrik Knut (översiktstab 5, son av Carl Gustaf Waldemar, tab 19), född 1904-08-18 på Haffina i Bettna socken, Södermanlands län. Studentexamen i Östersund 1922-06-07. Student vid Stockholms högskola s. å. Elev vid tekniska högskolan 1923. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1927. Civilingenjör. Ingenjörselev vid svenska turbinfabriksaktiebolag Ljungström, Finspång. Reservofficersexamen 1929. Förste assistent vid Tekniska högskolans förbränningsmotor- och kyltekniska laboratorium 1929–1930. Fänrik i Svea artilleriregementets reserv 1930-04-25. Chef för experimentavdelningen vid aktiebolag Volvo, Göteborg 1930–1933 samt experiment- och provningsingenjör vid aktiebolag Pentaverken, Skövde 1933. Underlöjtnant i ovann. regementets reserv 1932-04-29. Experimentingenjör vid torped- och mindepartementet vid flottans varv i Karlskrona 1933–1936. Löjtnant i Svea artilleriregementets reserv 1934-09-28. Specialingenjör av tredje graden, torpedingenjör vid Marinigenjörkåren 1936-04-24. Avsked från krigstjänsten 1937-04-02. Avdelningsingenjör vid Marinigenjörkåren 1936-04-24. Avsked från krigstjänsten 1937-04-02. Avdelningsingenjör vid aktiebolag Stockholms spårvägar. LSTF 1923. Gift 1932-02-06 i Stockholm, Engelbrekts förs (vb) med Olga Marianne Virgin, född 1908-05-05 i Karlskrona. Filosofie kandidat. Dotter av generalmajoren Eric Virgin nr 1848 och Olga Maria Wilhelmina Ewerlöf.

Barn:

 • Ebba Marianne, född 1933-05-19 i Karlskrona, Amiralitetsförs (fb). Stiftsjungfru.
 • Carl-Gustaf Eric Haile, född 1934-11-06 i Karlskrona.
 • Erik Peder Carl, född 1940-04-29 i Stockholm

TAB 20

Tor Peder Knutsson (översiktstab 5, son av Knut Vilhelm, tab 15), född 1873-02-20 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län. Genomgick Örebro tekniska skola 1889–1892. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1893-09-12. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1896. Anställd som ingenjör vid L. M. Ericssons & C:os telefonfabriker i Stockholm s. å. Teknisk ledare för L. M. Ericssons brittiska bolag 1899. Verkst. direktör 1904. Se Biografica. Död 1909-01-18 i sin villa i södra London. Begraven på Tuna kyrkogård. Gift 1901-09-03 i London med Rut Ingeborg Margareta Lithén, född 1876-07-11. Dotter av Otto Lithén och Selma Amanda Lundblad.

Barn:

 • Karin Rut Märta Elisabet, född 1902-12-09 i London. Död 1936-04-15 i St Asaph, Wales, England.

TAB 21

Lars el. Lorenzo (översiktstab 6, son av Carl Gustaf, tab 8), född 1785-04-05 på Tuna i likanämnd socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1801-02-08. Filosofie kandidat examen därst. 1805-12-06. Extra ordinarie amanuens vid k. biblioteket i Stockholm 1806-06-06. Amanuens 1809-05-01. Förste amanuens 1811-06-10. Filosofie magister i Uppsala 1812-06-15. K. bibliotekarie n. h. o. v. 1826-05-11. Död 1827-10-15 i Stockholm och begraven där s. å. 21/10 på Johannes kyrkogård. 'Är den i litteraturhistorien så bekante Lorenzo Hammarsköld.' Gift 1809-04-06 på Kungsör med stiftsjungfrun Johanna Charlotta Gyllenpalm, född 1782-07-27. Död 1848-01-02 i Stockholm och begraven s. å. 11/1 på Johannes kyrkogård, dotter av lagmannen Johan Ulrik Gyllenpalm. Och friherrinnan Juliana Elisabet Leijonsköld.

Barn:

 • Carl Ulrik Agaton, född 1809-10-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1826. Filosofie magister 1833-04-00. Död ogift 1834-09-10 i koleran i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården.
 • Mariana Elisabet Charlotta, född 1812-01-05 i Stockholm, död 1836-02-01 på Fjäderholmarna utanför Stockholm. Gift 1831-04-30 med kaptenen Jakob Reinhold Starck, nr 233, i hans 1:a gifte, född 1798, död 1868.
 • Mårten Lorentz Plotin, född 1813-12-13. Gick till sjöss 1830-05-00. Hemkom 1831-09-00. Underofficer vid amiralitetet 1831–1834. Död ogift 1835-12-14 på Serafimerlasarettet i Stockholm.
 • Per Arvid Hilarion, född 1816. Sergeant. Föreståndare. Död 1882. Se Tab. 22

TAB 22

Per Arvid Hilarion (översiktstab 6, son av Lars, tab 21), född 1816-01-30 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1833-08-07. Avsked 1835-01-30. Sergeant vid Upplands regemente s. å. 1/4. Avsked 1838-03-03. Föreståndare för Uppsala läns hushållningssällskaps lantbruksbyrå i Uppsala 1875. Död 1882-03-24 i sistnämnda stad, bisatt på kyrkogården i Uppsala. Arrenderade fideikommisset Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län 1849–1869 samt ägde Lockstaholm i Husby-Långhundra socken, Stockholms län 1855–1870. Gift 1:o 1837-09-01 med Ulrika Forssberg, från vilken han 1852-07-28 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1828 med tjänstemannen vid k. arkliet Carl Henrik Malmsten, född 1805. död 1834-06-30 i Stockholm), född 1808-10-11 i Uppland, död 1880-06-25 i Stockholm. Gift 2:o 1852-10-28 på Braheberg i Närtuna socken, Stockholms län med Vilhelmina Magdalena (Mina) Lind, född 1826-01-17 på Finnberga i Orkesta socken, Stockholms län, död 1919-11-26 i Sala och begraven i Uppsala, dotter av godsägaren Nils Olsson Lind och Maria Eriksson.

Barn:

 • 1. Emilie Elisabet Charlotta, född 1836-12-15 i Stockholm, död i Stockholm, Solna förs (db) 1923-06-24. Gift 1859-01-08 på Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län med kollegan vid Katarina lägre allm. läroverk i Stockholm, RVO, filosofie doktorn Johan Erik Wahlström, född 1821-04-12 på Vasa gård i Skepptuna socken, Uppsala län, död 1892-02-22 i Stockholm.
 • 1. Johanna Hilaria Vilhelmina, född 1838-01-18 i Stockholm, död 1902-06-12 i Bollnäs och där begraven Gift 1859-12-28 på Vängsjöberg med kaptenen i armén, vice kommissionslantmätaren i Gävleborgs län Adolf Viktor Schöning, född 1823-06-05 i Mo socken, Gävleborgs län, död 1897-04-19 i Bollnäs och där begraven.
 • 1. Endae, född 1840-09-28 i Stockholm, död där 1918-12-31 och begraven på Karlstads kyrkogård. Gift 1867-04-17 i Gottröra socken, Stockholms län med grosshandlaren Bengt Otto Wallenius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Augusta Elisabet Nygren, född 1838-09-06, död 1863-08-16), född 1829-03-27 i Skövde landsförsaml., död 1889-05-19 i Göteborg och begraven i Karlstad.
 • 1. Mariana Carolina Aurora, född 1843-07-12 i Sigtuna, död 1917-01-19 i Oscars förs, Stockholm (db). Gift 1859-12-28 på Vängsjöberg med föreståndaren för veterinärinstitutet i Stockholm, professorn, med. doktorn och filosofie jubeldoktorn samt kir. magister, RNO med med Johan Gustaf Hjalmar Kinberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Helena Gustava Ulrika Stockenberg, född 1831-03-16 i Halmstad, död 1858-12-23, i Stockholm, dotter av kammarrättsrådet och lanträntmästaren Daniel Ferdinand Stockenberg och Christina Schönherr), född 1820-05-13. I Grönby prästgård Malmöhus län, död 1908-08-29 i Stockholm.
 • 1. Carl Hilarion Agaton, född 1848-09-13 i Stockholm. Mogenhetsexamen 187012-00. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat examen 1880-05-00. Genomgick provar i Stockholm 1884–1885. Höll föreläsningar i historia vid arbetarföreningen i sistnämnda stad 1885–1889 och 1891. Huvudlärare i historia, filosofi och svenska vid före detta Beskowska skolan i Stockholm 1885. Lärare i historia vid Palmgrenska samskolan i nämnda stad 1886. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1888-06-06. LSkS 1889. Amanuens 1899-11-30. RVO 1906-12-01. Död ogift 1908-11-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db). Historisk skriftställare.
 • 2. Hildegard Vilhelmina, född 1853-09-01 på Vängsjöberg. Död 1949-04-25 (Upps. domk. db nr 219), bisatt på kyrkogården i Uppsala. Kassör vid Upplands ensk. banks avdelningskontor i Sala 1884–1910.
 • 2. Lydia Vilhelmina Maria, född 1855-03-00. Död s. å. 26/4 på Vängsjöberg.
 • 2. Nils Arvid Vilhelm, född 1856. För detta stationsinspektor. Se Tab. 23
 • 2. Anna, född tvilling 1858-10-28 på Vängsjöberg. Död där 1859-07-02.
 • 2. Maria, född tvilling 1858-10-28 på Vängsjöberg. Lärarinna vid Sala elementarläroverk för flickor 1894–1908. Innehade förberedande småskola därst. sedan 1908. Död ogift 1919-01-07 i Sala (db) och begraven i Uppsala.
 • 2. Carl Vilhelm Alexis, född 1860. Major. Död 1924. Se Tab. 25
 • 2. Per Vilhelm Axel, född 1864-07-13 på Vängsjöberg. Mogenhetsexamen 1885-06-01. Student i Uppsala s. å. 12/9. Jur. preliminärexamen 1888-05-30 och kansliexamen 1891-01-30. Extra ordinarie amanuens i sjöförsvarsdepartementet s. å. 29/8. Examen till rättegångsverken 1894-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/6. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 25/6. Extra ordinarie tjänsteman i marinförvaltningen s. å. 24/7. Amanuens i nämnda förvaltning 1895-12-31. Kanslist i riksdagens 2:a kammares kansli 1896-01-22–1902-04-30. Registrator därst. 1902-05-01. Amanuens i patent- och registreringsverket 1899-05-02–1908-12-31. T. f. sekreterare i marinförvaltningen 1908-01-01.31/12. Sekreterare därst. 1908-12-31. Tjänsteman i 2:a lönegraden 1914-06-19. RVO 1918-06-06.

TAB 23

Nils Arvid Vilhelm (översiktstab 6, son av Per Arvid Hilarion. tab 22), född 1856-11-10 på Vängsjöberg. Elev vid statens järnvägstrafik 1875-01-18. Stationsskrivare 1876-09-01. Stationsinspektor vid Järna 1899-05-02. Avsked 1021-09-24. Kontrollant i Södermanlands ensk. banks avdelningskontor i Järna 1916. Verkst. direktör för nämnda bankkontor 1921. Död 1939-09-30 i Över-Järna förs, Stockholm (db nr 16). Gift 1892-07-23 i Stockholm med Emilia Karolina Svalling, född 1866-07-10 i Eskilstuna. Död 1947-08-08 i Falun (Trosa stadsförs db nr 219. Mogenhetsexamen i Stockholm 1887-05-16. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidatexamen 1889-12-12. Lärarinna vid elementarläroverket för flickor i Södertälje 1905-09-01. Avsked 1926-07-01, dotter av disponenten Gustaf Emanuel Svalling och Karolina Helena Christina Lamberg.

Barn:

 • Margit Elisabet Vilhelmina, född 1893-07-21 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1907-04-02 i Järna och begraven på Över-Järna kyrkogård Södermanlands län.
 • Astrid Valborg Maria, född 1895-03-07 i Uppsala. Stiftsjungfru. Realskoleexamen 1912-05-31. Tjänsteman i Södermanlands ensk. bank 1917. Ordinarie bokhållare vid dess avdelningskontor i Järna 1918. Kamrer för dess avdelningskontor i Stallarholmen 1923. Banktjänsteman.
 • Peder Nils Gustaf, född 1898. Prokurist. Se Tab. 24
 • Tora Signe Emilie, född 1903-02-05 i Över-Järna socken. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1923-05-19. 1928-10-30 filosofie ämbetsexamen i Uppsala, 1930-02-01 extra kontorsbiträde hos skolöverstyrelsen. Gift 1941-05-17 i Stockholm med filosofie magister underbibliotekarien vid Helsingfors universitets bibliotek Emerik Olsoni, född 1887-02-11.

TAB 24

Peder'' Nils Gustaf (översiktstab 6, son av Nils Arvid Vilhelm, tab 23), född 1898-05-03 i Uppsala. Genomgick Norrköpings handelsinstitut och von Zeipels bankkurs i Stockholm. Anställd hos aktiebolag Lux i Stockholm 1920, hos Stockholms benmjölsfabriksaktiebolag 1922–1923, hos Commerz und Privatbank Aktiengesellschafts filial i Dresden 1923–1924, hos Junkers Luftverkehr Aktiengesellschaft, Berlin, Streckenleitung Ostsee, Karlskrona, 1924. Kamrer hos aktiebolag Flygindustri 1925. Prokurist i firman Goeisch & C:o, Dresden, 1926–1939. Tjänsteman i statens industrikommission. Affärsman. Gift 1926-05-20 i Dresden med Marianne'' Clara Thomas, född 1903-08-30 i Dresden. Dotter av köpmannen Wilhelm Rudolf Thomas och Elsa Gertrud Thiele.

Barn:

 • Sven'' Nils Rudolf, född 1927-04-17 i Dresden
 • Gunnar Nils Peder, född 1929-09-16 i Dresden
 • Irene Margot Gudrun, född 1936-01-02 i Dresden

TAB 25

Carl Vilhelm Alexis (översiktstab 7, son av Per Arvid Hilarion, tab 22), född 1860-07-17. På Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län. Volontär vid Göta artilleriregemente 1878-10-26. Mogenhetsexamen i Göteborg 1879-06-04. Artilleriunderofficersexamen 1880-04-28. Avsked därifrån s. å. 16/6. Volontär vid Svea artillerireg s. å. 17/6. Elev vid krigsskolan s. å. 13/8. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 1/12. Löjtnant därst. 1889-02-01. Elev vid kavalleriofficersridkurs på Strömsholm 1889-10-01–1890-10-01. Stallmästare- och beridareelev vid ridskolan på Strömsholm 1890-10-01. Godkänd som stallmästare och beridare 1891-09-10. Stallmästare vid 1. Göta artilleriregementetes detachenient å Karlsborg 1892-01-01–1893-09-30 samt t. f. ridlärare och körmästare vid Göta ingenjörbataljon 1 1/2 år. Adjutant vid artilleridetachementet å Karlsborg 1892. Stallmästare vid regementet 1894-10-01–1901-11-04. Kapten 1895-09-28. RSO 1902-12-01. Major 1907-06-21. OffNedONO 1909-12-00. RSAO 1kl med kr. 1913. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1915-12-31. Död 1921-06-03 i Matteus förs, Stockholm (db) och begraven jämte sin fru på Uppsala kyrkogård. Gift 1895-07-17 på Samuelsdal i Falu landsförsaml. Kopparbergs län med Maria'' Augusta Järta, född 1873-10-12 därst., död 1923-01-23 i Matteus förs, Stockholm (db), dotter av kaptenen Hans Gustaf Järta (se frih. ätten Hierta) och Maria Fredrika Hellberg.

Barn:

 • Vilhelmina Maria'' Järta, född 1896-05-20 i Göteborg, liksom syskonen. Studentexamen vid Göteborgs högre samskolas gymnasialavdelning 1915-06-09. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1916. Extra ordinarie biträde i riksgäldskontoret 1916–1917. Tjänsteman i aktiebolag Göteborgs bank 1917-11-01. Kassör 1924. Anst. vid Sv. Handelsb., Stockholm 1929. Gift 1931-05-11 i Stockholm, Matteus förs (vb) med agronomen Carl Henrik Åke Hammarskjöld nr 135, i hans andra gifte (gift 1:o med Eva Heddie Marie Järta Hammarskjöld), född 1899-09-17. Död 1935-01-10 i Tuna socken, Kalmar län.
 • Maria Ulrika (Ulla) Järta, född 1898-06-01. Avgångsexamen från Göteborgs högre samskola 1915. Anställd i myntverket 1918. Gift 1938-12-11 i S:t Görans förs, Stockholm (vb 591) med sjökaptenen Claes Jon Helge Norrby, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1927-11-19 med Anna Elisabet Sofia Jonsson från vilken han blev skild 1938-10-17 gm Ulricehamns rr, född 1890-12-03), född 1885-03-22 i Ydre, Östergötlands län. Under 30 år befälhavare på Rederi ab Iris ångare.
 • Eva'' Heddie Maria Järta, född 1900-04-14. Studentexamen vid Sofi Almquists samskola i Stockholm 1918-05-17. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1920–1922. Gymnastikdirektör 1922-05-24. Anställd vid Åre fjällkuranstalt 1923-11-05–1925-12-05. Död 1929-03-05 i Vimmerby sjukstuga (Tuna förs, Kalmar län db). Gift 1926-01-12 i Tuna kyrka o. förs (vb) med agronomen Carl-Henrik Åke Hammarskjöld nr 135, född 1899.
 • Gunnel'' Elisabet Maria Järta, född 1903-05-18 Garnisonsförs Avgångsexamen från Sofi Almquists samskola i Stockholm 1920-05-00. Elev vid Fröbelinstitutet i Norrköping 1923 sept.–1924 maj. Barnträdgårdsledarinna därst. 1921–1926. Gift 1927-02-05 i Klara kyrka i Stockholm (Matteus förs, vb) med docenten vid Uppsala universitet filosofie doktor Johan Georg Landberg, född 1897-03-03 i Rättviks socken, Kopparbergs län. Professor. Rektor.
 • Carl Gustaf Hans'' Järta, född 1906-11-20. Se Tab. 25A

TAB 25A

Carl Gustaf Hans'' Järta (översiktstab 7, son av Carl Wilhelm Alexis, tab 25), född 1906-11-20 i Göteborg, Garnisonsförs Inspektor vid Lidhems säteri i Väckelsågs förs, Kronobergs län. Gift 1935-04-18 i Ystad (vb nr 3) med Barbro Anna Fernholm, född 1903-09-12. Dotter av maskiningenjören Andreas Jonathan Pernholm och Barbro Anna Hedvig Sofia Hjärne nr 1149.

Barn:

 • Anders Thomas Järta, född 1936-02-26 i Västervik
 • Staffan Hans Järta, född 1938-06-24 i Västervik
 • Agneta Barbro Maria Järta, född 1940-10-07 i Växjö
 • Eva Magdalena Maria Järta (Lena), född 1944-01-20 i Växjö

TAB 26

Arvid (översiktstab 3, son av Carl Gustaf, tab 8), född 1787-10-31 på Tuna. Kadett vid Karlberg 1801-10-12 utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 12/4. Löjtnant i regementet 1810-03-20. Löjtnant vid regementet s. å. 6/9. Major i armén 1814-11-16. Kapten vid regementet 1815-08-04. Överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1816-03-19. RSO 1817-07-04. Överste i armén 1829-08-21. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1866-02-11 i Vimmerby. Gift 1817-10-14 i Stockholm med Catharina Margareta Schultin, från vilken han 1837 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1837-10-02 i Sala med friherre Carl Julius Vult von Steijern, född 1804, död 1869), född 1798-04-25 i Stockholm, död 1875-06-04 vid Laxå järnvägsstation, dotter av förste expeditionssekreteraren Anders Schultin och hans 2:a fru Gustava Johanna af Petersens.

Barn:

 • Carin'' Gustava, född 1818-07-13 på Åberg i Alsens socken, Jämtlands län. Oldfru på Strömsholms lustslott 1887. Död ogift 1891-09-25 i Uppsala, bisatt på kyrkogården i Uppsala.
 • Per'' Teodor, född 1819. Major. Död 1908. Se Tab. 27
 • Vendla'' Lovisa, född 1821-01-05 på Åberg, död 1903-07-29 i Linköping och begraven på Vimmerby kyrkogård. Gift 1851-10-19 på Smedserum i Tuna socken, Kalmar län med hovpredikanten och kontraktsprosten, kyrkoherden i Gammalkils pastorat av Linköpings stift, filosofie doktorn Ambrosius Ludvig Lindal i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sofia Dorotea Bergstedt, död 1848-05-16, dotter av handlanden Nils Ulrik Bergstedt och Christina Godström), född 1787-04-02 på Fågelhem i Södra Vi socken, Kalmar län, död 1872-01-21 i Linköping.
 • Carl'' Johan, född 1823. Major. Död 1896. Se Tab. 33
 • Didrika Josefina, född 1824-05-25 på Åberg, död 1836-04-29 på Smedserum.
 • Hedda, född 1823-07-30 på Åberg, död 1906-10-08 på Mariannelund i Hessleby socken, Jönköpings län och begraven på Tuna kyrkogård. Gift 1850-03-31 på sistnämnda egendom med löjtnanten Fredrik Jonas Freidenfelt, född 1805, död 1860.
 • Ulla'' Maximiliana, född 1828-06-06 på Åberg, död 1916-04-14 i Uppsala och begraven i Sjögréenska familjegraven på Hessleby kyrkogård. Gift 1854-04-27 på Mariannelund med bruksägaren, RVO, Christian Vilhelm Sjögreen, född 1830-07-25 i Ingatorps socken, Jönköpings län, död 1882-11-13 i Linköping.

TAB 27

Per'' Teodor (översiktstab 8, son av Arvid, tab 26), född 1819-11-09 på Åberg. Sergeant vid Svea artillerireg 1836-01-22. Officersexamen 1838-05-05. Fältväbel vid Gotlands nationalbeväring 1839-08-08. Underlöjtnant därst. s. å. 4/9. Transp. till Västmanlands regemente 1843-07-10. Löjtnant därst. 1850-03-13. Kapten 1860-11-20. RSO 1868-06-03. Major i armén 1872-11-20. Avsked 1878-02-01. Död 1908-08-04 i Västerås (db) och begraven på därvarande kyrkogård. Han ägde Sipperstad i Dingtuna socken, Västmanlands län 1862–1872. Gift 1845-09-04 på Annehill vid Ramnäs i likan, socken, Västmanlands län med Sofia Gustava Regnell, född 1825-09-04 på Ramnäs, död 1884-11-19 enl. ULA (EÄ 1884-11-15) i Enköping och begraven på Västerås kyrkogård, dotter av bruksläkaren, med. doktor Adolf Ludvig Regnell och Anna Gustava von Troil.

Barn:

 • Peder Arvid Ludvig, född 1846. Före detta kapten. Se Tab. 28
 • Björn Hugo Valdemar, född 1848-05-08 på Annehill, död s. å. 5/11 (14/11 ?).
 • Carl Vilhelm, född 1849-08-26 på Annehill, död s. å. 27/8.
 • Vendla Sofia Ulrika, född 1852-07-17 på Annehill, död ogift 1884-05-07 i Västerås.
 • Carl Gustaf, född 1857-05-13 på Västerlösa i Rogslösa socken, Östergötlands län, död 1858-05-26 i Västerås.
 • Signild Vendla Sofia (Signe), född 1861-05-24 på Annehill (EÄ på Sippersta). Utexaminerad från folkskollärarinneseminariet i Falun 1894-06-01. Extra ordinarie lärarinna vid Västerås folkskolor s. å. Ord. lärarinna därst. 1896-07-01.
 • Per Adolf Ludvig'' Regnell, född 1869. Generalmajor. Se Tab. 30

TAB 28

Peder Arvid Ludvig (översiktstab 8, son av Per Teodor, tab 27), född 1846-10-19 på Annehill i Ramnäs socken, Västmanlands län. Furir vid Västmanlands regemente 1862-05-05. Student i Uppsala s. å. 31/5. Officersexamen i Stockholm 1863-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/12. Löjtnant 1867-04-05. Åhörde föreläsningarna vid bergsskolan i Stockholm 1873–1874. Gruvingenjör vid Dannemora 1874-11-01. Avsked från regementet med kaptens n. h. o. v. 1875-05-14. Avsked ur krigstjänsten s. å. 12/8. Förvaltare vid Dannemora gruvor 1897-11-01. Ledamot av Uppsala läns landsting 1901–1909. RVO 1904-12-01. Avgick från gruvförvaltartjänsten med pension 1912-09-30. Kamrerare vid nämnda läns landsting s. å. Död 1934-11-16 i Uppsala (Uppsala domkap. för. 439), bisatt på kyrkogården i Uppsala. Gift 1881-05-14 i Västerås med Anna Birgitta Wolffram, född 1856-07-28 i Stockholm. Död 1945-02-06 i Uppsala (Domk. db nr 59), bisatt på kyrkogården i Uppsala. Dotter av överstelöjtnanten Carl Bengt Teodor Wolffram och Anne-Charlotte Weylandt.

Barn:

 • Vendla'' Anna Sofia, född 1882-12-04 vid Dannemora, liksom syskonen, i Films förs, Uppsala län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen vid Uppsala privatgymnasium 1901-05-24. Filosofie kandidat 1905-05-30. Gift 1906-05-14 i Films kyrka Uppsala län med disponenten för bergverksaktiebolag Vulcanus, bergsingenjören Nils Hadar Brandberg, född 1880-10-26 i Landskrona.
 • Bengt'' Peder Arvidsson, född 1884-11-26, död 1890-04-13 vid Dannemora.
 • Elsa Birgitta, född 1886-07-19 i Films förs, Uppsala län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen vid Uppsala privatgymnasium 1905-06-03. Studerade i Berlin 1908, i London 1910 och i Paris 1913. Filosofie kandidat 1909-09-16. Efterprövning i filosofie kandidat examen 1911-05-30. Lärarinna vid Nässjö kommunala mellanskola 1911–1913. Genomgick provår vid högre allm, läroverket i Uppsala 1913–1914. Lärarinna vid Norrköpings östra läroverk för flickor 1913–1917. Elev vid Vilhelmsons ateljé (målning) våren 1915. Lärarinna vid nya elementarläroverket för flickor i Stockholm 1917–1918. Idkade konststudier i Köpenhamn, London och Paris 1918–1921. Målarinna. Privatlärarinna i Uppsala.
 • Tyra'' Karin Ida, född 1888-03-09 i Films förs, Uppsala län. Stiftsjungfru. Studerade 1905 vid Frauenarbeitsschule i Basel. Utexaminerad skolköks- och handarbetslärarinna från fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1909-06-07. Lärarinna vid Snöåns lanthushållningsskola i Dalarne 1912–1914. Föreståndarinna för Sandvikens hushållsskola 1914–1916. Bitr. föreståndarinna för vanföreanstalten i Stockholm sedan 1917.
 • Signe'' Carolina, född 1889-11-06 i Films förs, Uppsala län. Vistades åren 1904–1905 i Basel. Utexaminerad sjuksköterska i Uppsala 1911-02-11. Översköterska vid Lindmans sjukhem i Stockholm 1913–1914. Avdelningssköterska vid garnisonssjukhuset i Boden vid mobiliseringen aug.– no v. 1914 och vid svenska ambulansen i Wien 1915 april–1916 samt vid Garnisonssjukhuset i Stockholm och länslasarettet i Sala till 1926. Polikliniksköterska vid Uppsala akad. sjukhus sedan 1926. ÖRKHtm krigsdek.
 • Peder'' Arvid Wolffram, född 1892. Skogstjänsteman. Se Tab. 29

TAB 29

Peder'' Arvid Wolffram (översiktstab 8, son av Peder Arvid Ludvig, tab 28), född 1892-04-18 vid Dannemora i förs med samma namn, Uppsala. Kartograf å Spetsbergen 1916. Anställd i bränslekommissionen 1917–1919. Skogstaxator hos Korsnäs sågverksaktiebolag 1919–1920 och hos Billeruds aktiebolag 1921 samt kartograf därst. 1922. Assistent hos skogsförvaltaren vid Munkedals aktiebolag 1923. Skogsinspektör vid Hylte bruks aktiebolag 1924. Gift 1:o 1918-03-23 i Växjö domkyrka o. förs med Karin Ödmann, född 1895-07-30 i Växjö, död 1918-10-11 i Uppsala. Dotter av vice häradshövdingen och föreståndaren för Smålands m. fl. provinsers hypoteksförenings kommissionsanstalt Carl Vilhelm Ödmann och Signe Esaida Koraen. Gift 2:o 1924-07-26 i Uppsala domkyrka (Umeå förs, vb) med Göta'' Maria Johansson, född 1896-08-17 i Umeå. Dotter av åkeriägaren därst. Gustaf Albert Johansson och Hilda Maria Holmström.

Barn:

 • 2. Bengt'' Peder Gustaf, född 1926-04-16 vid Hylte bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län.
 • 2. Olof, född tvilling 1931-01-24 i Färgaryds förs, Jönköpings län (fb). Död därst. s. d. (db).
 • 2. Karin, född tvilling 1931-01-24 i Färgaryds förs, Jönköpings län (fb). Död därst. s. d. (db).

TAB 30

Peder (Pehr) Adolf Ludvig'' Regnell (översiktstab 8A, son av Per Teodor, tab 27), född 1869-06-26 på Sippersta i Dingtuna socken, Västmanlands län. Volontär vid Svea artilleriregemente 1886-06-04. Mogenhetsexamen i Västerås 1887-05-24. Sergeant 1888-05-19. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Löjtnant därst. 1894-09-13. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans högre kurs. Repetitör vid nämnda skola 1895. Ordonnansofficer vid IV. arméfördelningens stab 1898. Artilleristabsofficer 1899. Kapten 1903-12-04. LSkS s. å. LKrVA 1907. Chef för artilleristaben 1909-01-14. Major i armen s. å. 5/2. RRS:tAO2kl s. å. RSO 1910-06-06. Major vid regementet 1911-02-03. Överstelöjtnant vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1913-01-31. Överste och chef för Smålands artilleriregemente 1915-04-10. KSO2kl 1918-06-06. Chef för artilleriets skjutskola 1919–1920. KSO1kl 1921-06-06. Överste och chef för Svea artilleriregemente 1922-09-08. Generalmajor och chef för II. arméfördelningen 1926-01-22. Chef för Östra arméfördelningen 1927-05-20 fr.o.m. 1928-01-01. Generalfälttygmästare och inspektör för artilleriet 1929-05-31 fr.o.m. s. å. 1/7. GV:sJmt. StkFinlVRO. StkLettSO. StkSpMfO. Generallöjtnant i armén 1933-01-20. KmstkSO s. å. 16/6. Avsked 1934-02-05 fr.o.m. s. å. 27/6. Gift 1896-07-22 i Stockholm med Gerda'' Cecilia Neijber, född 1874-08-06 i nämnda stad, Jakobs förs Dotter av stadsmäklaren Magnus Julius Neijber och Augusta Henriette Moll.

Barn:

 • Karin'' Augusta Sofia, född 1897-05-14 i Svea art reg förs, Stockholm. Direktör. Gift 1918-08-12 i Stockholm (Kungl Smålands art regementets förs, Jönköpings län, vb) med löjtnanten vid Svea livgarde Bertil'' Gustafsson Uggla, född 1890-08-19 i Solna förs, Stockholm. Död 1945-09-29 i Karlstads förs, Värmland.
 • Per Arvid Maguns, född 1899-01-22 i Stockholm. Se Tab. 31
 • Sven Ludvig, född 1901-12-14 i Stockholm. Se Tab. 32
 • Göran, född 1906-04-06 i Stockholm. Se tab 32 1/2.
 • Tord Lennart, född 1912-03-27 i Stockholm, K. Svea art. regementets förs (fb). Studentexamen i Stockholm 1930-05-12. Filosofie ämbetsexamen vid Stockholms högskola 1934-11-03. Jur. kandidat examen därst. 1936-09-15. Förordnad att tillsvidare såsom vikarie upprätthålla en andre kanslisekreterarebefattning 1941-12-30 fr. o. m. 1942-01-01. Amanuens i Finansdepartementet. R. av S:t Olavsorden 1kl. 1946-07-23. Bankdir. i riksbanken 1948-12-13. RNO 1948-11-15. KNedONO 1949. Gift 1940-02-24 i Stockholm (Leksands förs, Kopparbergs län vb nr 6) med Elsa Margareta Anrep nr 236, född 1917-01-05 i Leksands förs, Kopparbergs län. Kontorist. Dotter av för detta häradshövdingen i Nedansiljans domsaga Carl Wilhelm Anrep nr 236 och Elsa Maria Rudebeck nr 872.

TAB 31

Per Arvid'' Magnus (översiktstab 8A, son av Peder Adolf Ludvig Regnell, tab 30), född 1899-10-22 i Stockholm. Studentexamen i Jönköping 1917-05-23. Fänrik i Svea artilleriregementetes reserv 1919-12-31. Underlöjtnant därst. 1921-12-31. Elev vid Tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 1921. Utexaminerad civilingenjör 1923. Civilingenjör. Anställd i aktiebolag Ljungströms ångturbin 1923-09-00–1925-10-00. Försäljningschef vid aktiebolag ingenjörsfirman Fritz Egnell 1925-11-01. Verkst. direktör och ledamot av styrelsen för samma firma från 1927 och Svenska Técalemit aktiebolag från 1933. Kapten i nämnda regementetes reserv 1940-03-15. Gift 1924-07-28 i Kristinakyrkan i Jönköping d:o förs (vb) med Signhild Rundqvist, född 1902-04-15 i nämnda stad. Dotter av fältläkaren Carl Gustaf Rundqvist och Blenda Charlotta Sandvall.

Barn:

 • Hans'' Arvid, född 1925-05-17 i Stockholm.
 • Gunvor Agneta, född 1928-09-12 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Stig Arvid Torsten, född 1929-12-08 i Stockholm.

TAB 32

Sven Ludvig (översiktstab 8A, son av Pehr Adolf Ludvig, tab 30), född 1901-12-14 i Stockholm, Svea Artilleriregemente. Studentexamen i Jönköping 1920-05-28. Fänrik i Svea artilleriregementetes reserv 1922-12-30. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1925-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Löjtnant i nämnda regementetes reserv 1928-05-18. Assessor vid Svea hovrätt 1934-10-26. Ledamot av 1934 års familjepensionsutredning 1936-08-24. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1940-01-12. Revisionssekreterare 1941-09-26 fr. o. m. s. å. 1/10. RNO 1943-06-05. Gift 1925-06-05 i Engelbrekts kyrka i Stockholm, d:o förs (vb) med Märtha'' Gertrude Christina Hay, född 1903-07-03 i Jönköping. Dotter av kabinettskammarherren Bernt Hay och Louise Carolina Johanna Maria Bråkenhielm.

Barn:

 • Gerd Hedvig Louise, född 1926-03-10 i Stockholm.
 • Märtha Marie-Louise, född 1929-08-06 i Stockholm
 • Clara Cecilia, född 1936-08-12 i Stockholm, Oscars förs

TAB 32 1/2

Göran (översiktstab 8A, son av Pehr Adolf Ludvig, tab 30), född 1906-04-06 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1925-05-18 (EÄ 1925-05-12). Officersaspirant vid Svea Artilleriregemente s. å. Elev vid krigsskolan 1926. Utexaminerad. Fänrik i Svea artillerigremente 1927-12-30. Underlöjtnant därst. 1929-12-31. Löjtnant i regementet 1932-07-28 och vid regementet 1936-06-30. Genomgått fullständig kurs vid Krigshögskolan 1936–1938. Kapten vid regementet 1939-09-22. Förordnad såsom kapten och tredje adjutant vid IV arméfördelningens stab 1941-10-01. Andre adjutant vid samma stab 1942-04-01. Kapten vid Arméfördelningens stab 1942-10-01. Entledigad från förordnandet såsom kapten vid arméinspektionen 1944-10-01. Gift 1932-12-17 i Djursholm, Danderyds förs (fb) med Kerstin Rabenius nr 2311 i hennes 1:a gifte, född 1909-08-16 i Stockholm. Dotter av f. v. statssekreteraren Lars Per Teodor Rabenius nr 2311 och Amelie Maria Andrea Margareta Bergstrand.

Barn:

 • Ulf Göransson, född 1934-05-17 i Stockholm
 • Ulla Christina, född 1936-12-20 i Stockholm
 • Jan Göransson, född 1945-08-11 i Stockholm

TAB 33

Carl'' Johan (översiktstab 9, son av Arvid, tab 26), född 1823-01-26 på Åberg i Alsens socken, Jämtlands län. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarkår, sedan regemente, s. å. 29/1 (tre dagar gammal). Underlöjtnant 1842-09-26. Löjtnant 1847-05-09. Kapten vid Västernorrlands beväringsbataljon 1861-10-01. RSO 1865-01-28. Major i armén 1873-04-12. Avsked ur krigstjänsten s. d. Död 1896-06-22 i Vimmerby. Gift 1867-11-17 på Ribbingshov i Norra Vi socken, Östergötlands län med Eva'' Carolina Fredrika Ridderborg, från vilken han blev skild, född 1831-08-17 på Vallerstad i Kärda socken, Jönköpings län, död 1917-03-22 i Vimmerby, dotter av kammarherren Jakob Fredrik Georg Ridderborg, och Maria Magdalena Montan.

Barn:

 • Catharina Eva Maria (Karin), född 1868-11-10 i Vimmerby. Gift i Vimmerby 1895-06-03 med före detta kaptenen vid Göta trängkår, RSO, Bengt Gustaf Larsson Stålfors, född 1851-09-24 i Finja klockargård Kristianstads län. Död 1929-11-14 i Stockholm.
 • Carl Arvid, född 1869-12-04 i Vimmerby. Mogenhetsexamen i Nyköping 1888-06-04. Volontär vid Västernorrlands bataljon 1889-05-20. Student i Uppsala s. å. Preliminärexamen därst. 1891. Student i Lund 1892. Volontär vid Kalmar regemente 1893-01-10. Sergeant därst. s. å. 24/1. Examen till rättegångsverken i Lund 1895-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 29/11. Reservofficersexamen 1896-09-09. Fanjunkare i sistnämnda regemente s. å. 10/9. Reservunderlöjtnant s. å. 9/12. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen 1898-02-02. Amanuens i lantförsvarsdepartementet s. å. 23/2. Extra ordinarie amanuens i arméförvaltningen 1899-05-20. Amanuens i telegrafstyrelsen 1904-01-01. Amanuens i medicinalstyrelsen 1908-03-01. Amanuens i riksförsäkringsanstalten 1914-01-27. Gift 1:o 1905-04-26 med Clara Mary Dagmar Andersson i hennes andra gifte (1:a gifte med kaptenen vid 1:sta Göta art. regemente Thure Martin Waldner, född 1855-10-03. Död 1901). Skilda (enl. Engelbrekts förs i Stockholm vb, före år 1934, nr 278), född 1871-11-24. Gift 2:o 1934-11-22 i Stockholm, Engelbrekts förs (vb) med Elsa Katarina (Karin) Almqvist, skilda 1937-02-15, född 1897-10-27. Dotter av Översten i res Erik Otto Almqvist och Elsa Carolina Elisabet Didron nr 11.

TAB 34

Mikael (översiktstab 10, son av Carl, tab 7), till Virbo i Misterhults socken, Kalmar län. Född 1732-07-29 på Åkeräng i Sunne socken, Jämtlands län. Ridpage2 1751-01-01. Jaktjunkare2 1758-09-16. Hovjägare2 1760-08-16. Hovjägmästare 1763-03-24. RVO 1788-08-22. Död 1802-04-08 på Virbo och begraven s. å. 13/4. Gift 1709-05-09 på Slagåla i Lillhärads socken, Västmanlands län med Beata Vilhelmina Adlerwald, född 1753-03-05, död 1790-03-10 på Virbo och begraven s. å. 16/3, dotter av bergsrådet Carl Jakobsson Browall, adlad Adlerwald, och Susanna Vilhelmina Mattiessen.

Barn:

 • Catharina Vilhelmina, född 1770-03-02 på Virbo, död där 1775-04-11.
 • Hedvig, född 1771-11-09 på Virbo, död 1840-06-27 på Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län. Gift 1790-11-09 på Virbo med ryttmästaren, friherre Gustaf Johan Rappe, född 1757, död 1825.
 • Fredrika, född 1773-05-05, död 1775-04-27 på Virbo.
 • Carl Reinhold, född 1774. Ryttmästare. Död 1849. Se Tab. 35
 • Vilhelmina, född 1775-10-03 på Virbo, död ogift 1824-03-08 på Strömserum i Ålems socken, Kalmar län.
 • Per, född 1776-09-24 på Virbo, död s. å. 13/10.
 • Vilhelm, född 1780. Brukspatron. Död 1843. Se Tab. 40
 • Catharina, född 1783-02-23 på Virbo, död 1858-02-16 i Oskarshamn. Gift 1:o 1805-06-25 på Virbo med ryttmästaren Fredrik Johan Adlerberg B, född 1768, död 1811. Gift 2:o 1816-10-08 på Misterhult i likanämnd socken med sin broders svåger, översten Johan Weidenhielm, född 1775, död 1824.
 • Axel, född 1789-05-13 på Virbo, död där 1790-04-09.

TAB 35

Carl Reinhold (översiktstab 10, son av Mikael, tab 34), till Virbo. Född där 1774-05-21. Antagen till krigstjänst 1781. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1787-08-27. Löjtnant därst. 1796-07-18. Ryttmästare vid Smålands lätta dragonregemente 1801-06-16. Avsked 1804-05-01. RVO 1822-04-29. Död 1849-05-01 på Virbo. Gift 1810-07-31 på Braås i Drevs socken, Kronobergs län med Anna Vilhelmina Lundström, född 1787, död 1849-04-10 på Virbo, dotter av bergshauptmannen Anders Albrekt Lundström och Teofila Gillner.

Barn:

 • Teofila'' Vilhelmina, född 1811-06-11 på Virbo, död 1873-06-10 på Virkvarn i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1829-12-31 på Virbo med kaptenen Anton Mauritz Nordenskjöld, nr 1912 A, född 1797, död 1883.
 • Mikael Albrekt Vilhelm, född 1812-08-22 på Virbo. Gymnasist i Västerås. Död 1829-02-09 på Skultuna.
 • Vendela'' Teofila, född 1817-08-16 på Virbo, död 1884-11-16 i Stockholm. Gift 1835-10-09 på Virbo med kommendörkaptenen Carl Fredrik Löwenborg, född 1804, död 1895.
 • Carl Per Emanuel, född 1822-06-08 på Virbo. Kadett vid Karlberg 1838-09-01. Avgången från krigsakademien på grund av sjukdom 1840-03-05. Död s. å. 7/4 i Karlskrona.

TAB 36

Per (översiktstab 11, son av Mikael, tab 34), född 1778-06-25 på Virbo. Sergeant vid Kalmar regemente 1784-04-22. Fänrik därst. s. å. 18/10. Löjtnant 1797-12-24. Kapten 1802-10-06. Avsked 1805-10-02. KVO 1816-01-28. Död 1864-07-04 i Vimmerby och begraven på Misterhults kyrkogård. Gift 1804-11-18 på Ramshult i Fliseryds socken, Kalmar län med Ulrika Eleonora Weidenhielm, född 1776-10-23 på Ramshult, död 1851-05-13 på Misterhult i likanämnd socken, Kalmar län och begraven på Misterhults kyrkogård, dotter av kaptenen Johan Weidenhielm, och Ulrika Eleonora von Schantz.

Barn:

 • Mikael'' Johan, född 1805. Löjtnant. Död 1869. Se Tab. 37
 • Carl Vilhelm, född 1807. Ryttmästare. Död 1860. Se Tab. 39
 • Vilhelmina Ulrika, född 1811-06-21 på Virkvarn i Misterhults socken, död två dagar gammal.
 • Ulrika Catharina Vilhelmina, född 1813-05-16 på Virkvarn, död 1838-11-30 på Strömserum i Ålems socken, Kalmar län. Gift 1831-07-15 på Lindnäs i Misterhults socken med sin kusin, löjtnanten, friherre Adolf Fredrik Rappe, i hans 1:a gifte, född 1798, död 1886.

TAB 37

Mikael Johan (översiktstab 11, son av Per, tab 36), född 1805-12-05 på Virkvarn i Misterhults socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1816. Kornett vid Smålands husarregemente 1826-04-18. 1. Adjutant därst. 1828–1830. Löjtnant i armén 1833-11-09. Avsked från regementet 1834-04-19 och ur armén 1851-02-25. Död 1869-02-03 i Uppsala, bisatt på kyrkogården i Uppsala. Gift 1834-11-18 i Stockholm med Johanna Carolina Maria af Uhr, född 1813-04-13 i Stockholm, död 1880-12-15 i Uppsala, dotter av direktören Gustaf af Uhr, och hans 1:a fru Catarina Amalia Ristell. Hon innehade Vängsjöbergs fideikommiss i Gottröra socken, Stockholms län.

Barn:

 • Catharina Ulrika Maria (Karin), född 1836-01-05 på Misterhult. Författarinna. Död 1930-04-08 i Uppsala domk. förs (db), bisatt på kyrkogården i Uppsala.
 • Per, född 1837-06-04. Förvaltare vid Kristinelund i Arby socken, Kalmar län 1866 till omkr. 1873. Arrenderade därefter under ett par år Ullevi nära Grenna, varefter han blev förvaltare på Kölby i Ljungby socken, Kalmar län. Död ogift 1890-07-07 genom olyckshändelse på Vängsjöberg. Tillträdde efter moderns död sistnämnda fideikommissegendom men övertog ej skötseln av densamma förrän våren 1888.
 • Carl Gustaf, född 1847. Civilingenjör. Död 1894. Se Tab. 38
 • Hedvig Ulrika Fredrika (Ulla), född 1849-06-16 på Misterhult. Tjänstgjorde å Fredrika Bremerförbundets byrå i Stockholm 1892–1905. Död 1933-10-11 i Uppsala domk. förs (db), bisatt på kyrkogården i Uppsala.

TAB 38

Carl Gustaf (översiktstab 11, son av Mikael Johan, tab 37), född 1847-03-12 på Misterhult i likan, socken, Kalmar län. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1866. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1869. Anställd vid Apelsjöns sjösänkningsarbete i Södermanlands län 1869–1870. Anställd vid Stockholms stads vattenbyggnader 1871–1872. Arbetschef vid Tämnarens sjösänkningsarbete i Uppsala län 1872–1874. Uppgjorde förslag till sänkning av sjön Tåkern i Östergötlands län samt förslag till åtskilliga brobyggnader med med 1875. Tekniskt biträde och handelsresande hos maskinagenturfirman And. Berg & Komp. i Stockholm 1876–1877. Anställd i enahanda egenskap hos grosshandlaren Viktor Berg i nämnda stad 1878–1884. Idkade grosshandelsrörelse i nyssn. stad från 1884. Död där 1894-06-06. Tillträdde Vängsjöbergs fideikommiss efter äldre broderns död 1890. Gift 1872-11-16 i Stockholm med Emilia Johanna (Hanna) Ekberg, född 1841-07-21 på Rålambs-hov i nämnda stad, död 1913-05-10 på Vängsjöberg, dotter av lantbrukaren Johan Fredrik Ekberg och Constance Marie Elise Martin.

Barn:

 • Elsa Johanna Elisabet, född 1877-03-08 i Stockholm, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Innehar Vängsjöbergs fideikommissegendom. Död 1940-03-10 å Vängsjöberg (Gottröra förs, Stockholm db nr. 6).
 • Carin Helena, född 1879-07-31, död 1910-04-28 på Vängsjöberg (Gottröra förs, Stockholm, db nr 1) och begraven på Gottröra kyrkogård. Gift 1901-11-25 i London med ingenjören Johan Vilhelm Löf, född 1879-07-31 i Vendels socken, Uppsala län.
 • Hanna Märta, född 1883-12-21. Död 1946-01-02 (Gottröra förs, Stockholms län, db nr 1). Gift 1911-02-28 i Stockholm (Gottröra förs, Stockholms län, vb) med ingenjören Stafs Vilhelm von Post, född 1881.

TAB 39

Carl Vilhelm (översiktstab 11, son av Per. tab 36), född 1807-05-27 på Virkvarn i Misterhults socken, Kalmar län. Kadett vid Karlberg 1822-10-07. Utexaminerad 1826-03-16. Kornett vid livregementets dragonkår s. å. 18/4. 2. Löjtnant därst. 1829-05-29. Löjtnant vid livregementets husarkår 1833-03-30. Ryttmästares n. h. o. v. 1834-05-00. Ryttmästare i regementet 1836-06-11. RVO 1846-11-23. Avsked ur krigstjänsten 1850-01-15. Död 1860-05-27 på Spring Hill Forge i New Carolina i Nordamerika. Delägare i och disponent för Skultuna mässingsbruk Västmanlands län, där han bodde och varifrån han till följd av iråkat obestånd 1849 begav sig till Amerika. Gift 1832-09-02 i Skultuna kyrka med sin kusin Hedvig Eleonora (Hedda) Hammarskjöld, född 1810-12-15 på Slagåla i Lillhärads socken, Västmanlands län, död 1890-02-23 i Uppsala, bisatt på kyrkogården i Uppsala. Dotter av bruksägaren Vilhelm Hammarskjöld och Margareta Södermark.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1833-06-02 på Skultuna. Student i Uppsala 1849-06-08. Överflyttade till Nordamerika s. å. och var i nämnda land dels arbetare vid, dels föreståndare för mekaniska verkstäder 1850–1851. Bruksbokhållare 1852. Bruksägare och postmästare 1853–1860. Anställd i nordamerikanska konfedererade staternas armé, i vilken han avancerade från man i ledet till överste, 1860–1862. Köpman i ovann. land 1862–1863. Återvände till Sverige 1863. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik s. å. Stationsinspektor vid Forserums station s. å. Förflyttad till Falköpings station 1865. Trafikdirektörsassistent i 1:a trafikdistriktet 1866-08-08. Transp. till enahanda befattning i 4:c trafikdistriktet 1872-06-08. T. f. intendent i nämnda distrikt s. å. RPrRÖO 4kl 1873-08-26. RVO 1874-12-01. Trafikdirektör i 5:e trafikdistriktet 1875. T. f. intendent i nämnda distrikt s. å. RWaldFO2kl s. a. 21/9. Död 1884-02-25 i Stockholm, bisatt på kyrkogården i Uppsala. Han ägde en betydande samling sigill- och vapenstampar, vilken samling av riddarhuset blivit inköpt. Gift 1870-04-27 i Stockholm med Agnes Margareta Dorotea Hellman, född 1846-04-04 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Död 1932-10-13 i Stockholm (Södertälje enl gen) (Solna förs, db). Dotter av protokollsekreteraren Johan Fredrik Hellman och Hilma Sofia Gustava Colliander.
 • Hedvig Ulrika Margareta, född 1836-12-24 på Skultuna, död ogift 1867-05-21 i Uppsala, bisatt på kyrkogården i Uppsala.

TAB 40

Vilhelm (översiktstab 12, son av Mikael, tab 34), född 1780-01-29 på Virbo i Misterhults socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1799. Hovrättsexamen 1800. Studerade sedan mekanik och byggnadsverksamhet. Bebodde Slagåla i Lillhärads socken, Västmanlands län 1804–1811. Ägde Munga i Romfartuna socken, Västmanlands län 1812–1824. Disponent för Skultuna bruk i Skultuna socken, Västmanlands län 1829–1832. Ägde sedan Surahammars bruk i Sura socken, Västmanlands län. Död där 1843-12-15. Gift 1804-11-01 med Margareta Södermark, född 1778-02-13, död 1842-09-13 på Surahammar, dotter av handlanden i Umeå Jonas Södermark och Catharina Sundin.

Barn:

 • Mikael Vilhelm, född 1805-08-03 på Slagåla. Student i Uppsala 1816. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1824-10-29. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1825-05-17. 2. Löjtnant därst. 1830-12-21. Avsked 1833-11-16. Död 1840-04-17 på Skultuna bruk och begraven i Adlerwaldska familjegraven under koret i Skultuna kyrka.
 • Margareta Vilhelmina, född 1806-10-30 på Slagåla, död där 1812-04-14.
 • Carl Peter, född 1808-02-28 på Slagäla, död där 1809-01-29.
 • Hedvig Maria, född 1809-09-27 på Slagäla, död där s. å.

11/10.

 • Hedvig Eleonora (Hedda), född 1810-12-15 på Slagåla, död 1890-02-23 i Uppsala. Gift 1832-09-02 i Skultuna kyrka med sin kusin, ryttmästaren Carl Vilhelm Hammarskjöld, född 1807, död 1860.
 • Margareta Vilhelmina (Mimmi), född 1812-07-19 på Munga, död 1895-02-02 i Uppsala. Gift 1830-01-30 på Forsby i Skultuna socken, med löjtnanten, friherre Erik Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1802, död 1871.
 • Torborg Maria (Thora), född 1813-12-27 på Munga. Översättarinna. Död ogift 1901-10-01 i Uppsala, bisatt på kyrkogården i Uppsala.
 • Peder Hjalmar, född 1817. Bruksförvaltare. Död 1861. Se Tab. 41

TAB 41

Peder Hjalmar (översiktstab 12, son av Vilhelm, tab 40), född 1817-07-06 på Munga. En tid förvaltare vid Surahammars bruk under faderns livstid. Överflyttade strax efter sitt första giftermål 1844 till Nordamerika. Död 1861-02-16 i Memphis i staten Tennessee därst. Gift 1844-09-27 med Emelie Augusta Christina Holmberg, född 1821-05-06 i Stockholm. Pianist, kompositris, musiklärarinna. Död 1854-03-26 i Columbia, Syd Carolina, Nordamerika. Gift 2:o 1858-01-15 med Annie J. Hancock.

Barn:

 • 1. Svea Emelie'' Margareta, född 1845-09-19 i New Orleans, död 1872-01-00. Gift 1868-02-12 i Chicago (Parish of Studentexamen Ansgarius), Illinois (EÄ 1867) med W:m Sutherland.
 • 1. Hedvig Anna Coralie, född 1848-02-21 i Montgomery, Alabama. Operasångerska. Död 1894-02-19. Gift 1870 med J. Harry Fischer.
 • 1. Edvard William Charleston, född 1849. Affärsman. Död 1911. Se Tab. 42
 • 1. Hulda Maria Lovisa, född 1852-01-07 i Charleston, Syd Carolina. Gift 1871-09-05 med Edvard Compton Draper.
 • 1. Aurora, född 1854-03-21 i Columbia, död där s. å. 31/3.
 • 2. Hjalmar Hancock, född 1858-12-21. Gift 1884-10-27 med Emma Olive Jarard.

TAB 42

Edvard'' Vilhelm Charleston (översiktstab 12, son av Peder Hjalmar, tab 41), född 1849-10-25 i Charleston, Syd Carolina, Nordamerika. Affärsman och handelsagent. Död 1911-04-08 i Chicago. Gift 1877-04-25 med Flora Belle Irene Williams, född 1858-07-19, död 1893, dotter av doktor A. B. Williams i De Pere, Wisconsin.

Barn:

 • Flora Hedda Ingeborg, född 1878-02-19, död 1901.
 • Marjorie'' Hazel, född 1881-12-06 i Chicago, Illinois, USA. Död 1946-12-29 i De Pere, Wisc, USA. Gift 1901-09-19 i De Pere, Wisc, USA med köpmannen Harry'' Sheppard Bolles, född 1875-08-21 i De Pere, Wisc, USA. Son av pionjären o timmerbyggaren Emmet Elijah Belles o Alice Fitch Shepard.
 • Raymond'' Hjalmar, född 1883-03-06 i Chicago, Illinois, USA.
 • Druella Loealth, död som spädbarn.

Källor

Litteratur: Norra Hammarskjöld, Släkten Hammarskjöld (1915).

1At (S). 2SAS. 3Um. 4Al. 5Gravvers.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: