:

Bielke nr 6

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Bielke nr 6
Vapensköld för friherrliga ätten Bielke nr 6

Friherrliga ätten Bielke nr 6 †

Friherrlig 1608, † 1792

TAB 1

Svante Bielke (son av Ture Pedersson Bielke), friherre till Kråkerum i Mönsterås socken, född 1567-11-04 på Hörningsholm i Mörkö socken, död 1609-06-02 på Kråkerum. Som en av hertig Carls få vänner bland högadeln blev han 1599 utnämnd till lagman i Småland och ståthållare över Kronobergs län samt 1602 till riksråd och rikskansler. Friherre jämte brodern Nils 1608. Gift 1598-03-14 i Uppsala med sin broders svägerska grevinnan Elisabet Stensdotter Leijonhufvud, dotter av riddaren och riksrådet Sten Eriksson Leijonhufvud och Lilliehöök.

Barn:

 • Sten Bielke. Född 1598. Riksråd. Död ogift 1638-04-02 i Stettin. Hemkommen från flera års utländska resor, under vilka han även besökte många heliga orter i Palestina, utnämndes han 1625 till kammarherre, 1631 till legat och två år senare till generalguvernör i Pommern. Samma år upphöjd till riksråd, utnämndes han 1636 till generallegat i Tyskland och direktor för evangeliska förbundet därstädes. Av sin samtid omtalas han som en lärd och vältalig herre. Att han varit en man af utmärkta egenskaper, framgår tydligt av det stora förtroende Gustaf Adolf satte till hans redbarhet och skicklighet, även som av konungens yttrande, att, om Axel Oxenstierna avgick, Sten B. vore den enda som skulle kunna fylla hans plats
 • Christina Sigrid Bielke, född tvilling 1603-11-11 på Kråkerum. Död 1645-05-28. Gift 1628-01-06 på Stockholms slott med sin faders kusin, vice guvernören Carl Banér.
 • Anna Margareta, född tvilling 1603-11-11 på Kråkerum, död 1643-03-26. Gift 1628-04-16 på Stockholms slott med riksrådet och generalen, greve Nils Brahe.


TAB 2

Nils Bielke (son av Ture Pedersson Bielke), född 1569-11-05 på Hörningsholm. Död 1639-12-17 på Salsta. I likhet med sin broder en ivrig anhängare av hertig Carl vilken belönade hans trohet med att 1602 göra honom till kansli- och hovråd, 1606 till riksråd och 1608 till lagman, varjämte han i likhet med brodern upphöjdes i friherrligt stånd. Han var svensk fullmäktig 1612-13 vid de fredsunderhandlingar, som föregick freden i Knäred, blef 1614 assessor i Svea hovrätt, fick 1617 Smålands lagsaga och utnämndes 1623 till den förste presidenten i Åbo hovrätt och landshövding över hela Finland, vartill 1628 kom befattningen med dess militära ärenden. Han lämnade 1630 presidentsämbetet och följande år de båda övriga befattningarna. 1634 blev han överlandshöfding i Västergötland och lagman i Kalmar lagsaga. Gift 1605-03-12 i Stockholm med friherrinnan Ingeborg Oxenstierna, dotter av furstliga rådet, friherre Bengt Gabrielsson (Oxenstierna af Eka och Lindö nr 1) och grevinnan Sigrid Gustafsdotter (Tre rosor).

Barn:

 • Ture Bielke, född 1606. Riksråd. Död 1648. Se Tab. 3.
 • Sigrid Bielke, död 1634-10-31 i Stockholm. Gift 1628-06-03 med riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson Tott.
 • Christina, född och död 1609.
 • Carin Bielke, född 1612-08-24, död 1694-01-13 i Stockholm. Gift 1641-06-13 i Stockholm med sin faders kusin riksrådet och riksmarskalken Axel Banér.

Gustaf Bielke, född 1618. Riksråd. Död 1661. Se Tab. 4.

 • Svante Bielke, Född 1620-02-00 på Frösvik. Major. Död 1645-04-14.
 • Brita Bielke, död före 1671. Gift 1642-01-24 i Stockholm med sin syssling riksrådet och fältmarskalken, friherre Gustaf Banér.
 • Sten Bielke, född 1624. Riksskattmästare. Död 1684. Se Tab. 5.


TAB 3

Ture Bielke (son av Nils Bielke, Tab. 2), född 1606-06-13, död 1648-05-11 i Stockholm. Riksråd. Gift 1643-03-14 i Stockholm med sin syssling friherrinnan Christina Anna Banér, dotter av riksrådet Svante Banér och friherrinnan Ebba Grip.

Barn:

 • Nils Bielke, född 1644. Fältmarskalk. Död 1716. Se grevliga ätten Bielke.
 • Ebba Christina, född 1645-04-30 i Stockholm, död 1649-03-05.
 • Ingeborg, död 1671-02-15. Gift 1670-03-15 i Stockholm med ryttmästaren greve Gustaf Stenbock.
 • Ture, född 1648-11-18 posthumus, död 1650-04-04.


TAB 4

Gustaf Bielke (son av Nils Bielke, Tab. 2), född 1618-09-28 på Frösvik. Död 1661-10-23 Almnäs. Riksråd. Gift 1650-02-17 med friherrinnan Maria Elisabet Sparre, dotter av ståthållaren Carl Eriksson Sparre till Sundby och Margareta Axelsdotter (Natt och Dag nr 13).

Barn:

 • Ingeborg, född 1650, död som barn.
 • Ture Bielke. Född 1652-02-21 i Stockholm. Ryttmästare. Död 1677-07-14 i slaget vid Landskrona. Gift 1675-10-24 i Stockholm med grevinnan Hedvig Eleonora Lewenhaupt, dotter av översten greve Axel Leijonhufvud (Lewenhaupt nr 2) och grevinnan Maria Elisabet zu Manderscheid, Kayl und Blanckenheim.
 • Margareta, född 1653-06-29, död 1726-05-10 på Åkerö. Gift 1677-10-11 med riksrådet och fältmarskalken friherre Bengt Horn af Åminne nr 2.
 • Maria Elisabet, död ogift 1686.


TAB 5

Sten Bielke (son av Nils Bielke, Tab. 2), född 1624-08-08 på Åbo slott, han dog »utmattad mindre af ålder än af arbete och bekymmer» 1684-09-08 i Stockholm. Ägnade sig först åt sjötjänsten, inom vilken han 1657 befordrades till amiral, men övergick s. å. till den civila ämbetsmannabanan, där han genast erhöll en plats vid rådsbordet. Han användes i flera beskickningar, bland annat såsom sändebud vid fredsunderhandlingarna i Roskilde 1658 och Köpenhamn 1660, samt vid förnyandet av förbundet mellan Sverige och Frankrike 1672. Under förmyndareregeringen utsedd till president i reduktionskollegium, utnämndes han 1667 till riksskattmästare, blev lagman och slutligen president i bergskollegium och statskontoret. Gift 1:o 1655-01-30 med Brita Rosladin, dotter av översten Fritz Petrovitj, adlad Rosladin nr 45 och Christina Posse. Gift 2:o 1676-12-21 med friherrinnan Märta Sparre, dotter av landshövdingen Svante Sparre och Görvel Bååt.

Barn i gifte 1:o med Brita Rosladin:

 • Magdalena Maria Bielke, född 1655-11-27 i Stockholm, död 1676. Gift 1672-05-21 med landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp nr 18
 • Ture Bielke. Landshövding. Död 1717. Se Tab. 6.
 • Nils, död ung.
 • Christina, död 1711 i Arboga. Gift 1675-11-11 i Stockholm med kanslirådet och vice landshövdingen, friherre Carl Gabriel Bååt.
 • Ingeborg, död 1682-12-31 i barnsäng. Gift 1681-03-17 i Stockholm med kungliga rådet och överståthållaren Knut Posse, friherre och greve Posse nr 51.
 • Carl Fredrik Bielke, Löjtnant. Död 1684-08-08 i Ungern.
 • Catharina Bielke, född 1662-09-23 i Stockholm, död 1689-06-14 i Stockholm i barnsäng. Gift 1681-03-17 i Stockholm med vice landshövdingen och kammarherren Sven Ribbing.
 • Sten, född 1664, död 1666.
 • Ett barn, död 1666


TAB 6

Ture Bielke (son av Sten Bielke, Tab. 5), född 1656. Överste. Landshövding i Stockholms län. Död 1717-12-20. Gift 1708-02-00 med Ursula Christina Törne, dotter av borgmästaren i Stockholm Nils Hansson Törne och Ursula Andersen.

Barn:

 • Sten Carl, född 1709. Vice president. Död 1753. Se Tab. 7.
 • Brita Christina, född 1710-09-11 Broby Gift 1730-02-26 med överstelöjtnanten Johan Manderstierna.
 • Eva, född 1712, död 1714.
 • Nils, född och död 1712.
 • Ture, född 1713. Död 1738-07-20 i Funbo socken.
 • Margareta Magdalena, född 1716, död 1733.


TAB 7

Sten Carl Bielke (son av Ture Bielke, Tab. 6), född 1709-03-14 i Stockholm. Död 1753 på Stenby. Ämbetsman, vetenskapsidkare, riksdagsman. Efter fadern, som dog när han var nio år gammal, emottog han ett arv, mera rikt på ärofulla minnen, än på gods och penningar. Han erhöll dock genom anförvanters godhet en omsorgsfull uppfostran, vartill enligt tidens sed hörde en utländsk resa, efter vars fullbordande han anställdes som amanuens vid kungliga biblioteket. Sedan han blivit förbigången till bibliotekariebefattningen, mottog han i stället 1737 fullmakt som assessor i Åbo hofrätt. Han befordrades vidare 1740 till hofrättsråd och undfick 1746 vice presidents fullmakt.Gift 1:o 1741-07-03 med sin kusin friherrinnan Hedvig Maria Brauner, dotter av landshövdingen Johan Brauner, adlad Brauner nr 320 och Margareta Törne. Gift 2:o 1744-09-12 i Jönköping med Eleonora von Mentzer, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Johan von Mentzer och Catharina Charlotta Falkenberg af Trystorp.

Barn i gifte 1:o med Hedvig Maria Brauner:

 • Ture Johan, född 1742. Kunglig sekreterare. Död 1792. Se Tab. 8.
 • Christina Johanna, född 1746-01-22 i Funbo socken, död 1820-04-18 i Uppsala. Gift 1764-06-07 med majoren greve Göran Posse.
 • Catharina Charlotta, född 1747, död 1753.
 • Eleonora Hedvig, född 1751, död 1756.
 • Brita Magdalena, född 1753, död 1754.


TAB 8

Ture Johan Bielke (son av Sten Carl Bielke, Tab. 7), född 1742-05-10. Ingick i yngre år i konungens kansli som kanslist med titel kunglig sekreterare. Valdes 1792 till fullmäktig och ordförande i riksgäldskontoret. Han kom likväl aldrig att inträda i denna befattning. Invecklad i sammansvärjningen mot Gustaf III, undandrog han sig det ansvar, som drabbade hans medbrottslingar genom att intaga förgift, varav han avled den 22 mars 1792. I sina sista stunder efterskickade han en präst (sedermera biskopen M. Lehnberg) och yppade för honom sin delaktighet i mordanläggningen och redogjorde för de bevekelsegrunder, som förmått honom att i den ingå. Då han, oaktadt Lehnbergs föreställningar, envist nekade att uppge några av de sammansvurna, var Lehnberg svagnog, att anmäla förhållandet i polisen. Polismästaren Liljensparre skyndade genast till för att förmå honom till bekännelse och anskaffa en läkare. Men oaktadt alla bemödanden avled han några få timmar efter giftets intagande. Svea hofrätt, på vars befallning Lehnberg sedermera meddelade vad som blivit honom under biktens insegel anförtrodt, dömde att han »förverkat adeligt namn och värdighet samt att Ture Stenssons döda kropp skulle av skarprättaren utföras samt grävas i galgbacken neder». Domen gick också i verkställighet. Med honom utgick på svärdssidan friherre ätten Bielke. Gift 1768-11-24 med Hedvig Charlotta von Fuhrman, dotter av majoren Henrik Johan von Fuhrman och Vibecka Charlotta Adlerbeth.

Dotter:

 • Christina Charlotta Bielke, född 1769-03-11 på Ekhof, död 1828-01-02 i Stockholm. Gift 1787-03-23 på Ekhof med kaptenen Adolf Reinhold von Baumgarten, född 1759, † 1830.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon


: