:

Fleming nr 4

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fleming nr 4 †

Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Utdöd 1825-01-20.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätterna Fleming af Lais och Fleming af Liebelitz. Två medlemmar (tab 8 och tab 10) upphöjdes 1569 och 1561 i friherrligt stånd, men deras ättegrenar utdogo före riddarhusets instiftande. Släkten är troligtvis varå namnet antyder av flamskt (flandriskt) ursprung, men kan även hava kommit från landskapet Fläming i Brandenburg. Den påstådda härstamningen från Flaminierna i Rom måste förvisas till sagans område. Namnet förekommer förutom i Danmark och Sverige samtidigt i Skottland, Pommern, Polen m fl länder, och bars av sins emellan ej besläktade familjer, förande olika vapen. En Claus Fleming, som namnes mellan åren 1331–1354, och som var fogde i Barth i Pommern, kan möjligen hava varit fader till släktens äldste med full visshet kände stamfader, riddaren Peder Fleming, och i så fall farfader till lagmannen Klas Fleming. I en gammal släktbok i Rålambska samlingen i kungliga biblioteket säges nämligen denne vara »kommen af Pomern ».


Fleming%20A400.png

TAB 1

Peder Fleming. Riddare. Omtalas i handlingar i Danmark 1366. Inkom till Sverige med konung Erik av Pommern. Levde ännu 1406. Ligger jämte sin fru begraven i Gråbrödraklostret (Riddarholmskyrkan) i Stockholm. Gift med Christina. Deras son Klaus Fleming gav 1424-05-12 hundra mark till klostret lör upprätthållandet av en evig mässa för sina föräldrars, sin. egen och sin hustrus samt sina bröders, Magnus och Jens, själar.

Barn:

 • Magnus. Riddare. Död 1414 och begraven på samma ställe som föräldrarna.
 • Klaus. Riddare och konung Eriks av Pommern råd och lagman. Se Tab. 3
 • Herman. Riddare och konung Eriks av Pommern hovmästare. Levde ännu 1407. Han blev stamfader för en i Danmark bosatt gren av ätten, som utdog 1544.

TAB 2

Jens (son av Peder Fleming, tab 1). Var 1383 häradshövding i Åkerbo härad Uppsala län. Var 1384 riddare. Konung Albrekts och Svea rikes råd samt hans domhavande på räfsteting med Ulleråkers härad i Uppland. Fogat i Stockholm 1387. Död 1395. Hans liksten med ättens vapen och latinsk påskrift fanns på Nyköpings slott.

Barn:

 • Jönis. Student i Leipzig 1423 och i Rostock (De Brun,) 1425-02-07. Kallas åren 1430-42 välboren man och kirkioherre i Värmdö samt 1444 konung Kristoffers kapellan. Han fick 1444 donation i Ed på Värmdon.

TAB 3

Klaus (son av Peder Fleming, tab 1), till Nynäs i Åbo län. Innehade 1386 Bohus i pant av drottning Margareta men avstod denna pant 1386. Riddare 1395. Beseglade fördraget i Nyköping 1396 och konung Eriks av Pommern stadfästelse av drottning Margaretas testamente 1401. Svenskt riksråd. Lagman i Finland 1400 och ännu 1427. Begraven i Gråbrödraklostret i Stockholm. Gift med Cecilia. (Hausen, Finlands medeltidsurkunder II s. 321.)

Barn:

 • Peder. Förrättade lagmansting för sin fader 1419. Kallas lagmans domhavande i Österlanden 1433 och lagman över Österlanden 1434 samt var således den siste innehavaren av Finlands odelade lagsaga, som 1435 skiftades i Norra och Södra Finlands domsagor. Förekommer icke i urkunder efter 1434.
 • Ingeborg. Gift 1420-06-10 Runagård
 • Johan. Student i Rostock 1425 och i Erfurt 1429. Kanik i Åbo. Medlem av Helga tre konungars brödraskap i Åbo. Fullmäktig 1467 för biskop Kort Bitz' arvingar.

TAB 4

Henrik (son av Klaus, tab 3), till Gammelgård på Arvasalo ö (= Sundholm), Kaskis i Virmo socken, och genom sitt senare gifte, Viurila i Halikko socken, alla i Åbo län. Väpnare 1430-45. Gift 1:o med Valborg Jönsdotter, dotter av Jöns Olofsson Tawast, av finsk uradel, och Märta Klasdotter Diekn, av finsk uradel. Gift 2:o med Elseby Månsdotter, levde ännu 1518, dotter av frälsemannen Måns Johansson till Viurila.

Barn:

 • 1. Birgitta. Gift 1470-10-11 med väpnaren Kort Hartvigsson, som gav henne Bolstaholm i Finströms socken, på Åland till morgongåva, och som gjorde sitt testamente 1484.
 • 1. Karin. Gift med frälsemannen Nils Jönsson Sluk, till Grelsby på Åland, som levde 1505.
 • 1. Peder. Nämnes 1491.
 • 2. Valborg, till Viurila, som hon ärvde efter modern. Levde 1484. Gift 1:o med borgaren i Åbo Lasse Finne, som levde 1480. Gift 2:o med fogden i Åbo län Håkan Tidemansson (Slang), i hans 1:a gifte.
 • 2. Cecilia, död 1549. Gift med Anders Olofsson Balk, till Balkis i Vehmo socken, av finsk uradel.

TAB 5

Joakim (son av Henrik, tab 4), till Sundholm och Kaskis samt Kvidja i Pargas socken, Yläne i Pöytis socken, Lepistö storgård i Virmo socken, ävensom genom sitt gifte Svedja i Sjundeå socken. Var 1488 domhavande i Vehmo härad. Svenskt riksråd 1488. Fogde på Åbo slott 1491. Levde 1495-12-00 och deltog i Viborgs läns försvar, men omnämnes 1496-01-14 såsom avliden. Begraven i Nådendals kloster. Han uppförde ånyo sin faders gård Gammelgård på Arvasalo ö i Nykyrko socken, och kallade detta säteri Sundholm. Gift med Elin Björnsdotter, som levde (Erik Flemings jordebok.) 1494-02-13, dotter av hövidsmannen på Tavastehus och häradshövdingen i Raseborgs Östra härad Björn Ragvaldsson till Svedja och hans hustru Elin.

Barn:

 • Valborg. Abbedissa i Nådendals kloster 1526– 1531. Levde 1541 på Svedja hos sin broder Erik.
 • Lucia.
 • Erik, född 1487. Riddare, riksråd och amiral. Död 1548. Se Tab. 6.
 • Joakim, kallas stundom Jakob, till Lepistö storgård. Landsfogde 1515. Deltog i Finlands befrielsekrig från danska väldet 1523. Köpte 1523 av konung Gustaf Yläne, som Sten Sture tillhandlat sig av hans fader, och 1529 två frälsegods Saaris i Virmo socken. Häradshövding i Kumo domsaga 1526-09-21 och i Satakunda ännu 1531. Död ogift före 1534.
 • Ivar. Riddare och riksråd. Död 1548. Se Tab. 9
 • Elin.
 • Margareta, levde ogift 1541 på Svedja hos brodern Erik.

TAB 6

Erik (son av Joakim, tab 5), till Svedja, Kvidja, och Yläne samt Pikkala i Sjundeå socken, Vartsala och Runagård i Sagu socken. Född 1487 på Kvidja (?). Tjänade i sin ungdom utomlands och blev efter sin hemkomst landsfogde i Norra Finland 1512. Häradshövding i Piikkis domsaga 1517. Utmärkte sig i befrielsekriget mot konung Kristian, råkade i fångenskap på Åbo slott 1521, men lyckades rymma. Amiral över skeppen, som överrumplade den danska flottan vid Furusund i juni 1522. Riksråd 1523-06-03. Befälhavare jämte brodern Ivar Fleming 1523 över fotfolket i Finland, återerövrade samtliga fästen och fördrev danskarna ur landet. Innehade Sagu socken, i förläning 1524–1530 och hela Raseborgs län mot avgift ett flertal av åren 1528–1540 samt innehade från 1541 Lojo socken. Lagman i Söderfinne lagsaga 1524. Sändebud till Moskva 1526. Riddare vid konung Gustafs kröning 1528. I slottsloven på Viborg 1534-04-23 (1534-08-07). Fältöverste i Skåne 1535-07-00. Biträdande amiral på flottan i Öresund 1535 på hösten och besegrade danska flottan vid Bornholm. Diplomatisk agent till Danmark 1535. Återvände 1536 till Finland och tillträdde sina befattningar i Finland. I slottsloven på Stockholms slott 1542. Beseglade Västerås arvsförening 1544. Död 1548-12-14 på Kvidja och begraven 1548-12-19 i Pargas kyrka, där hans gravsten ännu är bevarad. Han var en av Finlands utmärktaste män och Gustaf Vasas högt betrodde rådgivare i alla angelägenheter, som rörde Finland, samt kallades därför Finlands blomma och pelare. Uppförde Ekenäs stad, förhjälpte Mikael Agricola till utgivandet av Nya testamentet på finska och har själv författat psalmen nr 382 i gamla svenska psalmboken. Gift med Hebbla Siggesdotter Sparre, som levde änka 1570, dotter av riksrådet Sigge Laurentsson den yngre (Sparre af Rossvik), och hans 2:a fru Kerstin Månsdotter (Natt och Dag).

Barn:

 • Joakim, född 1534. Kammarjunkare. Död 1563. Se Tab. 7
 • Claes, friherre till Vik. Riksamiral och riksmarsk. Död 1597. Se Tab. 8.
 • Filippa, till Yläne, död där 1578-08-23 efter långvarig sjukdom och begraven 1579-02-22, ogift, men trolovad med Knut Jönsson Kurck (friherre ätten nr 16).

TAB 7

Joakim (son av Erik, tab 6), till Kvidja. Född 1534 »i fastan ». Åtföljde en beskickning till Ryssland 1556. Kammarjunkare hos hertig Erik. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Avgick jämte Nils Krumme på en beskickning till Livland 1563 och nämnes icke senare. Sannolikt död 1563. Gift 1561 om hösten med konung Eriks forna älskarinna Agda Persdotter, kallad Charitas, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med befallningsmannen på Stegeborg Christoffer Olofsson Stråle af Sjöared), dotter av rådmannen i Stockholm Peder Klemetsson i Porten.

Barn:

 • Anna, född omkring 1562, död före 1608. Gift 1597 med hertig Carls kammarjunkare Hieronymus von Birckholtz i hans 1:a gifte, död 1618, och fader till Hieronymus von Birckholtz, naturaliserad von Birckholtz.

TAB 8

Claes, friherre till Vik (son av Erik, tab 6), till Svedja, Pikkala och Vik i Sjundeå socken, Muddais och Kvidja i Pargas socken, samt Yläne i Pöytis socken. Född på 1530-talet. Hövidsman 1556-02-13 under kriget mot Ryssland. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Riddare 1561-06-25 vid konung Eriks kröning. Hade 1561 i förläning Sibbo socken, av vilken han 1563 hade kvar Kaukjärvi fjärding, som indrogs först 1572 (Al.). Ståthållare i Pernau 1562 (Al.). Lagman i Södra Finland 1562-03-12 till 1576. Överste befallningsman på det nyss erövrade Wittensten 1563-01-05. Förde befäl vid Åbo slotts belägring 1563 och förordnades 1563-08-28 att hålla uppsikt över den fångne hertig Johan och föra honom till Gripsholm. Tygmästare på tåget mot Bohus fästning 1564-01-00. Hövidsman 1564-05-00 på skeppet Elefanten i Jakob Bagges flotta och efter dennes tillfångatagande 1564-05-31 amiral över flottan. Entledigad från amiralskapet över flottan 1564-08-08, men fortfor att vara hövidsman i densamma. Fick 1564-09-10 i förläning 24 hakar i Lode län och 1568-08-07 Tuna gård i Österåkers socken, Stockholms län samt 1569-04-05 Lojo socken, i Nyland (Al.). Riksråd 1569 vid konung Johans kröning, avlade rådsed 1569-05-02. Upphöjdes vid samma tillfälle i friherrligt stånd och erhöll 1569-07-04 till friherreskap Vik i Sjundeå socken, omfattande tjugunio mantal i Sjundeå och Portas' snr, men friherrligt vapen först 1591-06-16. Fältöverste på tåget mot Norge 1569-12-06. Översteamiral eller riksamiral 1569–1595. Kommissarie till fredsunderhandlingarna med Ryssland 1574-01-17. Överstebefallningsman i Finland 1574-05-12 och tillika särskilt över Viborgs slott och län 1574-10-09. Bekom 1582-03-26 konfirmation av äldre förläningar och dessutom två fjärdingar i Helsinge socken, Nyland, och två fjärdingar i Mäskälä socken, Tavastland. Fick 1582-07-09 tre fjärdingar av Karkku socken, Satakunda, samt 1591-06-09 hela Pedersöre socken, i Österbotten (Al.). Lagman i Uppland och Norrland 1590-03-19. Krigsöverste och ståthållare över Finland och Estland 1591, med ny och vidgad fullmakt 1593-05-29. Riksmarsk 1594 och bar vid konung Sigismunds kröning 1594 rikssvärdet samt bekräftad i sina ämbeten såsom översteamiral och ståthållare i Finland. Konung Sigismunds översteamiral i Finland 1596–1597. SBL. Död 1597-04-13 vid Pojo kyrka på väg från sin gård Pikkala till Bjärnå kungsgård, nedsatt i Åbo domkyrka, men sedermera begraven i Pargas kyrka. Han framstår som en av tidevarvets märkligaste personligheter genom den orubbliga hängivenhet, varmed han förfäktade konungens rätt gentemot hertig Carls visserligen fosterländska, men revolutionära strävanden (NF.). 'Höll på senare tiden med konung Sigismund, styrande Finland egenmäktigt och trotsande hertig Carls och rådets befallningar, var en hård, rå och obildad man, som knappast förstod andra språk än svenska och finska och kallades av allmogen Svidja-Claes och Sotnäsa.' Gift 1573-11-01 med friherrinnan Ebba Stenbock, död före 1614-10-06, dotter av riksrådet och riksmarsken, friherre Gustaf Olofsson Stenbock och Brita Eriksdotter Leijonhufvud samt syster till drottning Catharina Stenbock. Hon fördes med sina döttrar på hertig Carls befallning 1597 efter Åbo slotts erövring fången till Stockholm, men återfick friheten jämte sina förbrutna egna och hälften av sin mans arvgods 1602.

Barn:

 • Gustaf, friherre till Vik. Död 1583 på Rydboholm.
 • Erik, friherre till Vik. Död som barn och begraven i Pargas' kyrka.
 • Karin, friherrinna till Vik. Död 1649-05-04 och begraven 1649-10-07 i Länna kyrka Stockholms län. Gift 1620-06-11 på Strömsholm med sin sysslings son, friherre Erik Claesson Bielke (nr 8), död 1638.
 • Johan, friherre till Vik, herre till Svedja och Kvidja. Född 1578. Kammarjunkare hos konung Sigismund i Polen 1597. Deltog hösten 1599 i Åbo slotts försvar mot hertig Carl, men blev efter slottets erövring fängslad och på hertigens befallning halshuggen 1599-11-10 på torget i Åbo jämte sin oäkta broder Olof Claesson. Begraven 1599-11-14 i Åbo domkyrka. Med honom utgick på svärdssidan denna friherrlig ättegren.
 • Hebbla, friherrinna till Vik. Död 1639-02-01 Tuna. Gift 1615-08-23 i Stockholm med riddaren och riksrådet Peder Gustafsson Banér (nr 22), född 1588, död 1644.
 • Margareta. Begraven 1599 i Storkyrkan i Stockholm.

TAB 9

Ivar (son av Joakim, tab 5), till Sundholm i Nykyrke socken, och Nynäs i Nousis socken. Tjänade i sin ungdom i främmande länder. Var landsfogde i Kumogårds län 1512, men blev avsatt. Häradshövding i Masku, Virmo och Vehmo härader i Finland 1520. Hövidsman för de tyska hjälptrupperna under befrielsekriget mot Christian II 1523. Riksråd 1523-06-03. Amiral för en transportflotta till Gotland 1524 (Zf.). Ståthållare på Kastelholm och Åland 1524-11-18 1537-03-19. Riddare 1528 vid konung Gustafs kröning. Sändebud till Köpenhamn 1532. Lagman i Norrfinland 1533. Amiral för en flotta till Pommern (Zf.) 1534-10-19. Beseglade arvsföreningen i Västerås 1544. Levde 1547-12-05. Död 1548 och begraven 1548-12-19, i Pargas kyrka. 'Han skall ha bortskurit sigillet på Brömsebro fredsfördrag, med vilket han var missnöjd, samt lät författa en jordebok över sina gods med deras åtkomsthandlingar, som till senare tider fanns på Sundholm.' (Jordeboken förvaras nu i Finlands statsarkiv.) Han bortbytte sin med hustrun ärvda sätesgård Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län till fru Anna Nilsdotter till Vegerboda (At (L).) 1547-08-07. Gift med Märta Gottskalksdotter, (av tillbakaseende Ulfsläkten) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Ragvald Knutsson Pik), överlevde sin senare man, dotter av Gottskalk Arendsson till Nynäs och Sjöholm och Elin Nilsdotter (Sparre).

Barn:

 • Lars, friherre till Nynäs. Ståthållare. Död 1562. Se Tab. 10.

TAB 10

Lars, friherre till Nynäs (son av Ivar, tab 9), till Sundholm och Nynäs. Studerade i Tyskland 1540. Sändebud till danska hovet 1553. Ståthållare på Viborg 1556-06-15. Amiral över flottan till Reval 1556-06-21. Häradshövding på Åland 1556-09-19. I slottsloven i Stockholm 1559-05-08.. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Riddare vid konung Erik XIV:s kröning 1561-06-29. Friherre till Nynäs vid samma tillfälle. Ståthållare på Reval och över Estland (Al.) 1561-10-11, och tillträdande 1561-12-06. SBL. Död 1562-02-27 i Reval i pesten. Gift 1549-08-04 på Penningby i Länna socken, Stockholms län med Brita Larsdotter, som levde änka 1571, dotter av riksrådet Lars Turesson (Tre Rosor), till Penningby, och Kerstin Eriksdotter Gyllenstierna.

Barn:

 • Ivar, friherre till Nynäs, herre till Sundholm. Född 1553, död 1569-01-05 och begraven 1569-01-14, och utgick med honom på svärdssidan denna friherrliga gren av ätten.
 • Elin, friherrinna till Nynäs. Död 1586 och ligger jämte sin man begraven i Västeråkers kyrka (Uppsala län.). Gift 1574-10-31, i Stockholm med riksrådet och ståthållaren Claes Nilsson Bielke, friherre till Vik, i hans 1:a gifte, född 1544, död 1623.

TAB 11

Johan (son av Henrik, tab 4), till Gammelby och Tjusterby i Borgå socken, samt Torlaks i Nykyrko socken. Väpnare 1470. Häradshövding i Vemo härad på 1480-talet (Medd. av arkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.). Domhavande i Norrfinne lagsaga 1494. På förslag till lagman i Norrfinne 1506, men blev ej utnämnd. Levde 1514. Gift 1:o med Märta Erengislesdotter, dotter av befallningsmannen på Viborg Erengisle Björnsson (Diekn), av finsk uradel, och hans hustru Karin, som sades vara konung Karl Knutssons oäkta dotter. Gift 2:o med Valborg, »en prestadeja ».

Barn:

 • 1. Anna. Efter henne förrättades arvskifte 1545. Gift 1:o med slottsloven Olof Pedersson Lille (Wildeman). Gift 2:o med fogden i Borgå län Matts Larsson (Poitz) till Tervik, död (avrättad) omkring 1553.
 • 1. Brita, levde änka 1566-07-25 men var död 1572-01-18. Gift 1:o med Måns Nilsson Balk, av finsk uradel, som levde ännu 1528. Gift 2:o redan 1530 med slottsfogden Torsten Salomonsson, av finsk frälsesläkt, död omkring 1550 och morfader till landsfogden Ragvald Halvarsson (Ram).
 • 2. Valborg. Gift med väpnaren Måns Nilsson (Stiernkors) i hans 2:a gifte.

TAB 12

Peder (son av Johan, tab 11), till Friskala i S:t Marie socken, i Finland och Hålbonäs i Sköldinge socken, Södermanlands län. Inskriven vid universitetet i Rostock 1513 och där promoverad till baccalaureus 1514. Erhöll i förläning Merids bol i Hattula socken, 1536-05-23. Befallningsman på Åbo slott. Ledamot av borgrätt 1556. Beseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560. Var död 1562. Gift med Karin Sparre, till Hålbonäs, död före 1578-04-26 och begraven med fyra sina barn i Stora Malms kyrka Södermanlands län, varest över dem är uppsatt ett epitafium med nämnda datum, dotter av underlagmannen Håkan Andersson (sparre) till Hålbonäs och Ingrid Knutsdotter (sparre med blad).

Barn:

 • Lars. Tjänstgjorde vid hertig Eriks hov från 1558 [GIr.].
 • Johan, död före 1578-04-26 och begraven i Stora Malms kyrka.
 • Erengisle. Sventjänare på Tavastehus 1563. Död före 1578-04-26 och begraven i Stora Malms kyrka
 • Margareta, död före 1578-04-26 och begraven i Stora Malms kyrka.
 • Christina. Begraven. i Helgarö kyrka Södermanlands län. Gift med ståthållaren Anders Larsson Cruus (af Edeby, nr 69), död 1591.
 • Brita. Gift 1:o med stallmästaren Ture Persson (Ållongren i Finland), död 1575. Gift 2:o före 1579 med slottsfogden på Tavastehus Sten Gustafsson Fincke, av finsk uradel, halshuggen 1599-11-10 i Åbo.
 • Henrik, till Vad samt Djula i Stora Malms socken. Förde karelska fanan vid konung Gustaf I:s begraven 1560-12-21. Levde 1567.
 • Erik, död före 1578-04-26 och begraven i Stora Malms kyrka.

TAB 13

Anders (son av Peder, tab 12). till Hålbonäs. Skeppshövidsman. Stupade på svenska örlogsflottan 1565-07-07.

Barn:

 • Peder, till Hålbonäs. Gift med Sigrid, dotter av Knut Carlsson.

TAB 14

Magnus (son av Klaus, tab 3), till Villnäs i Villnäs kapellförsamling. Väpnare. Levde 1450. 'Han gav Kulho gård i S:t Karins socken, till Svartmunkeklostret i Åbo, vilket gods hans son Herman Fleming likväl sedermera anammade, men, sedan denne dött och medan hans barn voro omyndiga, tillvällade sig munkarna åter berörda gods.' Gift med Elin Nilsdotter, av äldre Kurckätten, dotter av riddaren och riksrådet Nils Hermansson Kurki, till Villnäs, och Cecilia Filpusdotter.

Barn:

 • Ingeborg, levde änka 1495. Hon gav 1476 Luuspää i Pemars socken, till Nådendals kloster. Gift med lagmannen i Norra Finland Hartvik Jakobsson Garp, död 1487, som i vapnet förde på en balk ovan tre och under två tegelmursgavlar.
 • Margareta, levde änka 1490. Gift 1:o med Jöns Olofsson. Gift 2:o med Nils N. N.
 • ? Magnus, präst. »dominus Magnus Flæmingis» begrovs 1517 i Tyrvis (Kalliala) kyrka.

TAB 15

Herman (son av Magnus, tab 14), till Villnäs. Nämnes 1476 i sin systers, Ingeborg, gåvobrev till Nådendals kloster. Var död 1490. Gift med Elin Filpusdotter, som levde änka 1490-02-21, dotter av hövidsmannen på Kastelholm Filpus Ivarsson, som i vapnet förde tre eldstfammor i blått fält, och Elin Fincke, av finsk uradel.

Barn:

 • Magnus, levde 1490.
 • Catharina. Nunna i Nådendals kloster, dit hon ingavs av sin moder 1490. Var död 1531.
 • Per. Häradshövding. Se tab, 16.
 • Margareta, efter henne skiftades arv 1547. Gift 1:o med fogden på Åbo slott Didrik Hansson, död 1512. 2:o med lagmannen i Norra Finland Henrik Stensson (Finne), av finsk uradel, halshuggen 1522 på konung Kristians befallning.

TAB 16

Per (son av Herman, tab 15), till Villnäs. Häradshövding i Masku härad 1515 och ännu 1519. Död troligen 1519 eller 1520, då Ivar Fleming utnämndes till häradshövding i Masku härad, säkert före 1532-06-21, då alla barnen ännu voro minderåriga (Medd. av arkivarien K.Blonstedt, Helsingfors.). Gift med Elin Lydeke, dotter av Hans Lydeke, som i vapnet förde en vit duva, och Kerstin Henriksdotter Finkenberg.

Barn:

 • Carin, död före 1564. Gift med slottsfogden Erik Olofsson (Stålarm) i hans 1:a gifte.
 • Malin, levde änka 1546. Gift med Sten Henriksson Finne i hans 2:a gifte (gift 1:o 1532 med Anna Knutsdotter i hennes 2:a gifte, dotter av riksrådet Knut Eriksson Kurck, och Elin Klasdotter Kurck), död 1539. Han blev 1536 adlad och fick upptaga sitt mödernevapen: ett älghuvud.
 • Kerstin, död 1573-12-05 Karuna Gift med ståthållaren på Åbo samt domhavanden i Piikkis och Halikko härad Henrik Simonsson, till Karuna, som blev adlad 1562-07-12 och själv slöt sin ätt 1570.
 • Herman. Fältöverste. Död 1583. se tab 17.

TAB 17

Herman (son av Per, tab 16), till Villnäs och Hannula i Villnäs kapellförsaml. samt Kaskis i Virmo socken. Konung Gustaf I:s hovjunkare 1544. Fogde i Norra Finland 1545-05-29 –1549. Häradshövding i Vehmo härad 1547–1563 (Medd. av arkivarien K.Blomstedt, Helsingfors.) och 1576–1583. Befallningsman på Tavastehus 1553–1555 (Medd. av arkivarien K.Blomstedt, Helsingfors.). Jämte Henrik Claesson Horn hertig Johans »förnämsta råd». Hövidsman 1559-06-06 på den flotta, som då skulle utrustas. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Slottsloven på Wittensten 1563-06-29–1564 (avgick 1564-10-22) (Al.). Fick 1563-12-27 (möjligen redan 1561) i förläning Ylimä bol i Nykyrka Petäis socken, (Al.). Underståthållare på Revals slott 1564-06-24–1564-12-13. Ånyo slottsloven på Wittensten 1565-01-20, vilket slott han 1570 försvarade mot ryssarnas anfall. Slottsloven på Viborg 1571-06-21 samt befälhavare för allt krigsfolk i Viborgs län. Fältöverste för allt fotfolk i Finland 1572-08-06. Amiral över flottan på Narvas farvatten 1573-05-19. Fältmarsk i Livland 1573-10-09. Sändebud till fredsunderhandlingar vid ryska gränsen 1574-01-17. Ånyo amiral över flottan på Narvas farvatten 1574-04-06. Överste för allt krigsfolk i Finland 1574-10-08. Ny fullmakt 1575-04-22. Tillika överstebefallningsman över Viborgs och Nyslotts fästningar 1575 med konfirmationsfullmakt 1577-11-20. Lagman i Södra Finland 1576. Bevistade adelsmötet i Åbo 1577. Riddare 1582-07-01. Ståthållare på Narvä 1582-11-07. SBL. Död 1583-03-25 i Helsingfors, därifrån hans lik fördes till Villnäs och begraven i därvarande kyrka 1583-01-09. Gift 1544-12-29 på Stockholms slott med Gertrud Håkansdotter, död 1585, 14 dagar före jul, på Villnäs och där begraven 1586-01-19, dotter av ståthållaren Håkan Pedersson (Hand) och Christina Håkansdotter Tun.

Barn:

 • Erik, död ung under skeppsbrott vid Bornholm.
 • Elin, född 155(3), död 1603-01-16 i Helsingfors och begraven i Tenala kyrka, där epitafium över henne finnes. Gift 1579-07-09 med ståthållaren Arvid Eriksson Stålarm (nr 32), död 1624.
 • Magnus. Kammarjunkare. Följde 1577 sin fader till Nöteborg. I slottsloven på Reval 1579-05-10. Död före (Medd. av arkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.) 1580-09-07. Gift med Elin Torstensdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ståthållaren på Nyslott Gödik Fincke, av finsk uradel, i hans 2:a gifte, död 1617), död på 1590-talet och begraven med sin senare man under ett monument i Ulvsby kyrka, dotter av ståthållaren Karkus

TAB 18

Claes (son av Herman, tab 17), till Lehtis i Virmo socken, och Pöddes hof i Wierland. Student i Rostock 1571 i okt., sedan i Wittenberg samt i Frankfurt 1574 (At (S).). Hemkom från Tyskland 1575. Kammarjunkare hos hertig Sigismund i Stockholm 1576–1577 om hösten, då han följde sin fader till Nöteborg. Befallningsman på Nyslott 1578-09-01. Övervaktmästare 1582-11-02. Ståthållare och överstebefallningsman över Koporie slott och län 1584-07-13,. Avsked därifrån på egen begäran 1587-01-13. Ryttmästare för hovfanan 1587-11-26, för finska adelsfanan 1590-08-08 och för den nyuppsatta »kennefanan » 1591. Befallningsman, jämte Hans Eriksson till Brinkkala, på Åbo slott 1593-03-07. Ståthållare på Narva 1593-03-19. Förlorade 1595 genom riksmarsken Claes Flemings förvållande alla sina ämbeten. Ombud vid gränsregleringen mellan Sverige och Ryssland 1595-06-16. Av hertig Carl satt till ståthållare på Åbo slott 1597-10-14, men överlämnade slottet till konung Sigismunds parti och måste fly till Tyskland undan hertigens hämnd. Fick amnesti 1604. Bosatte sig efter hemkomsten till Finland på Lehtis sätesgård, som han uppfört på Kaskis ägor i Virmo socken, under åren 1579–1584. Mönstrade krigsfolk i Viborg 1609. Död 1616 på Lehtis. Han vistades under landsflykten i Rostock 1603 och utgav där en skrift om händelserna i Finland. Blev efter hemkomsten 1604 fängslad i Stockholm och sammanskrev då en svensk berättelse om sina öden samt frigavs kort därefter. Gift 1:o 1578-07-01 på Kankas med Elin Henriksdotter Horn, död före 1609, dotter av fältöversten Henrik Claesson Horn (af Kanckas, nr 12) och Elin Arvidsdotter (Stålarm). Gift 2:o med Dorotea von Rappe, död 1652-04-26 på sitt änkesäte Blekanäs i Gustavs socken, och begraven 1652-08-11 i Töfsala kyrka.

Barn:

 • 1. Herman, född 1579. Landshövding. Död 1652. Se Tab. 19
 • 1. Bo, född 1580 »om Mikaelis tid », död som barn.
 • 1. Elin, född 1581 om hösten, död 1654 och begraven med sin man i Sorunda kyrka Stockholms län. Gift 1612-10-19 med landshövdingen Peder Erlandsson Bååt, född 1589, död 1654.
 • 1. Henrik, född 1584. Krigsråd. Död 1650. Se Tab. 23

TAB 19

Herman (son av Claes, tab 18), till Hannula Villnäs kapellförsaml. Född 1579-06-18. Student i Rostock 1597. Befullmäktigat ombud vid gränsregleringingen med Ryssland 1621. Assessor vid den nyinrättade hovrätten i Åbo 1623-06-15. Landshövding i Nyslotts län 1641-10-30. Avsatt för grova tjänstefel 1646-05-26. Död 1652 på Hannula och begraven 1652-08-11 i Villnäs kapellkyrka. Gift 1:o med Märta Ille, död före 1625, dotter av Abraham Månsson Ille och Elisabet Fincke, av finsk uradel. Gift 2:o med Anna Jakobsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med ryttmästaren Claes Christersson (Gyllenhierta), död 1617], levde änka 1654, dotter av hövidsmann Jakob Olofsson (Stubbe) till Bollstad, av fin frälsesläkt, och Hebbla Arvidsdotter (Wildeman).

Barn:

 • 1. Claes. Överstelöjtnant vid karelska infanteriregementet 1647-03-30. Död ogift i Tyskland.
 • 1. Elisabet, levde änka 1685 och ägde Högby i Villberga socken, Uppsala län. Gift 1639-09-24 Östanå med översten Johan Yxkull, i hans 2:a gifte.
 • 2. Elin, död före 1674. Gift med löjtnanten Carolus Gyllenflög, i hans 1:a gifte, död 1698.
 • 2. Henrik. Student i Uppsala 1638-10-21, i Leiden 1641 vid 20 års ålder och ånyo inskriven i Leiden 1645.
 • 2. Ebba, levde änka 1685. Gift med kornetten Carl Jordan, i hans 2:a gifte, död 1662.

TAB 20

Per (son av Herman, tab 19), till Hannula i Villnäs kapellförsamling i Finland samt Ro i Mellby socken, Skaraborgs län och Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län. Student i Åbo 1640 (Lå.). Kapten vid Kronobergs regemente 1649–1654 . Kammarherre 1650. Var kommendant på Visby slott 1655-01-22. Guvernör på Ösel och kommendant på Arensberg 1661-10-03. 'Han hade med Brigitta Lippia, prostdotter från Öland, en oäkta son. Per Främling, som slutligen blev borgmästare i Viborg och 1689 fick konung Carl XI:s öppna brev att vara ansedd såsom av laggitft säng härkommen. 'Gift 1661-11-11 i Stockholm med Märta Posse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1659-02-13, i Stockholm med amirallöjtnanten, friherre Gustaf Sperling, född 1630, död 1660), efter henne förrättades arvskifte i Stockholm 1704-07-30, dotter av landshövdingen Christer Posse, och Christina Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Herman Adam, till Ro. Född 1665. Student i Åbo 1677-11-05 i och i Uppsala 1679-11-12. Livdrabant 1683. Kvartermästare vid livregementet till häst 1690. Kornett vid livregementet till häst 1691-05-29. Avsked 1699-10-24. Död barnlös 1728-12-23 på Ro. Gift 1721-11-20 i Ro, som hon erhöll i morgongåva, med friherrinnan Brita Kagg, född 1693-10-09, Ågården, död 1769-04-05 på Ro, dotter av kaptenen, friherre Johan Kagg, och hans 1:a fru Christina Kafle.
 • Christina Magdalena, till Gäddeholm. Levde 1715. Gift med ryttmästaren, friherre Gustaf Fägerskiöld, död 1702.
 • Christer Axel, född 1669. Kapten. Död 1708. Se Tab. 21
 • Anna Beata, död 1723 Hammar och begraven 1723-05-14. Gift med översten Magnus Christian von Stefken, död 1704.

TAB 21

Christer Axel (son av Per, tab 20), till Hannula i Finland. Född 1669. Student i Åbo 1677-11-05 och i Uppsala 1679-11-12. Var först i utländsk tjänst. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns infanteriregemente 1700-04-11. Avsked 1700-10-22. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1701-01-30. Avsked 1702-06-07. Död 1708 i mars. Gift 1693-08-27 med friherrinnan Beata Duwall (döpt 1672-11-21 i Stockholm?), levde 1738, dotter av landshövdingen, friherre Jakob Duwall, och hans 2:a fru Brita Skytte af Sätra.

Barn:

 • Peter Axel, född 1694-06-15. Student i Uppsala 1708-10-23. Extra ordinarie assessors titel 1719-09-24 under tiden för den utrikes resa han då med offentligt understöd företog. Korrespondent till kommerskollegium från Frankrike. Kommissionssekreterare i Paris 1722-05-07. Hovråd 1738. Kansliråd 1747-03-26. Envoyé till spanska hovet 1748-02-21. Död ogift 1752-02-02, i Madrid [Ak].
 • Jakob, född 1695. Kapten. Död 1754. Se tab 22.
 • Märta, född 1696-12-06, död 1710 på Ösel i pesten.
 • Brita Gustaviana, född 1698-02-20, levde 1730, död ogift.
 • Carl Gustaf, född 1699-04-05, död ung.
 • Lorentz, född 1700-06-02(?). Volontär vid livgardet 1712. Förare vid livgardet 1713. Fänrik vid Malmöska infanteriregementet 1713-10-12. Konfirmationsfullmakt 1714-03-11. Volontär vid Upplands regemente 1715. Korpral vid Upplands regemente 1717. Förare 1717. Sergeant 1718. Löjtnant 1719-10-12. Kaptens avsked 1719-09-30. Död barnlös på Ösel. Gift med Märta Christina Lagerstierna, dotter av lantrichtern Herman Lagerstierna, och Märta Beata Stackelberg.
 • Hedvig Margareta, född 1701-04-06, död 1701-05-20.
 • Beata Christina, född 1703-01-15, död 1752-11-30. Gift 1723-04-04 med majoren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, nr 1, född 1696, död 1742.
 • Hedvig Sofia, född 1706-12-31, död ogift.
 • Charlotta Christina, född 1708, död 1710 på Ösel i pesten.

TAB 22

Jakob (son av Christer Axel, tab 21), till Ekeskog. Född 1695-11-08. Musketerare vid livgardet 1712-06-23. Rustmästare vid livgardet 1712-08-25. Förare 1712-12-23. Fänrik 1713-06-23 (enligt fullmakt daterad Bender 1711-11-10). Löjtnant 1718-10-13. Erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst 1719. Kapten i fransk tjänst. Kaptens avsked 1732-06-21. Död 1754-11-15. Gift 1722-03-08 i Stockholm (At (Sch).) (Livg.) med sin syssling, friherrinnan Ebba Wrede af Elimä, död 1754-11-14 (dagen före sin man), dotter av översten, friherre Gustaf Johan Wrede af Elimä, och friherrinnan Brita Creutz. Barn:

 • Agneta Catharina, född 1725 i Reval, död 1805. Gift 1751-10-09 Eka med stallmästaren Bengt Edvard Goës, född 1692, död 1761.
 • Beata Sofia, född 1726-03-02 på Ösel, död ogift 1795-08-23 Arvidstorp
 • Christer Gustaf, född 1727-06-16 i Nyland. Var i fransk tjänst. Död 1748-08-20 i Paris.
 • Axel, född 1728-11-26 i Stockholm Jakobs församling, Stockholm. Förare vid livgardet 1748-12-00. Fänrik vid regementet Royal Suédois 1749. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1756-10-01. Avsked från fransk tjänst 1763. Fänrik vid livgardet 1754-07-11. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1759-02-23. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1762-05-26. Löjtnant vid Gyllengranatska regementet 1765-07-15. Kapten vid Saltzas regemente 1775-03-08. Avsked 1776-05-01. Död ogift 1825-01-20 på Erikslund vid Lidköping, och med honom utgick adliga ätten Fleming.
 • Jakob, född 1730-10-25 i Vallby socken, Uppsala län, död 1732-04-06.

TAB 23

Henrik (son av Claes, tab 18), till Lais slott och län i Livland, Isenhof, Wademois och Tellista i Merjama socken, i Estland, Lehtis i Virmo socken, Fagernäs i Tötsala socken, och Yläne i Pöytis socken, alla i Finland, samt Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län och Flosta i Altuna socken, Västmanlands län. Född 1584-08-15 på Åkersholm. Student i Rostock 1602. Kom i tjänst under Carl IX:s livgarde. Bevistade slaget vid Kirkholm 1605. Hovjunkare 1606. Löjtnant vid adelsfanan 1610 under tåget till Kalmar. Ryttmästare för Upplands ryttare 1611 och förde dem i kriget mot Danmark 1611. Följde konungen till Ryssland 1614 och förde Upplands ryttare vid Augdov, Pleskov och Novgorod. Hemkom 1615. Svenskt ombud vid fredsslutet i Stolbova 1617. Ståthållare över Viborgs, Nyslotts och Kymmenegårds län samt överste för karelska fotfolket 1617-12-30. Tillika överste över karelska rytteriet 1618-02-14. Ståthållare och landshövding i Ingermanland 1620-04-14. Överste för hela finska rytteriet och karelska fotfolket 1622-01-16. Erhöll förläning av Lais slott och län i Livland 1623-09-03. På ättens vägnar introducerad 1625 under nr 7 i dåvarande riddareklassen, vilket nummer sedan blev 4. Amiral över göteborgsskeppen (Zf.) 1625-04-05. Vice amiral och övertog befälet över riksamiralens flotta vid Danzig (Zf.) 1628-06-30. Gesant till Moskva (Zf.) 1634-03-08. Krigsråd 1635 . Assessor i krigskollegium och mönsterherre i Svea rike och Finland 1638. Lantmarskalk 1643 och 1644. Erövrade Jämtland från danskarna 1644. SBL. Död 1650-11-07 i Stockholm och begraven 1651-08-31 i Virmo kyrka under ett marmormonument. Han har till Jakobs kyrka i Stockholm givit predikstolen och den vackra södra kyrkoportalen samt grundlagt Mietois kapellkyrka i Finland. Gift 1:o 1608-03-13 Edeby med Ebba Erlandsdotter Bååt, död 1630 (1628) (At (RA).), dotter av häradshövdingen Erland Johansson (Bååt), och Margareta Beurræus. Gift 2:o 1633-04-03 i Nikolai församling, Stockholm med Sigrid Kurtzel i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkring 1630 med friherre Nils Ryning) (Pt årg. XIII: s. 46.), död 1673-02-21 och begraven 1674-02-22 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, dotter av landshövdingen i Närke Jost Göransson Kurtzel, som i vapnet förde ett vildsvin med tre pilar i ryggen, och Ebba Lilliehöök (af Fårdala, nr 1).

Barn:

 • 1. Johan, till Lais och Lehtis, samt Sköndal i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född. 1609-06-24 Fituna. Studerade i Leidea 1630 och 1632. Volontär vid prinsens av Oranien regemente 1633. Hemkom 1634 om hösten. Kaptenlöjtnant vid livregementet (Blå regementet) 1636. Kapten vid livregementet (Blå regementet) 1636. Överstelöjtnant vid överste Österlings regemente 1638. Deltog med detta i belägringen av Freiberg och slaget vid Chemnitz samt försvarade tappert staden Pirna mot kurfurstens av Sachsen trupper. Återvände 1640, sedan regementet blivit upplöst, till Sverige. Överste för Österbottens regemente 1641-04-00. Kommendant på Kalmar slott 1643-12-13,. Död barnlös i Stockholm 1646-04-29 och begraven 1646-07-14 i Jakobs kyrka, Stockholm. Gift 1643-09-05 på Stockholms slott med drottning Christinas kammarjungfru Kerstin Gyllenstierna, född 1612-09-20 på Nynäs i Bälinge socken, Södermanlands län, död 1644-09-24 i barnsäng Limmared och begraven 1645-09-29 i Jakobs kyrka, dotter av assessorn Carl Eriksson Gyllenstierna (av Lundholm, nr 3) och Anna Ribbing.
 • 1. Elin, född 1611-02-03 på Fituna, död 1688-03-19 Djursnäs och ligger jämte sina båda män begraven i Ösmö kyrka under ett vackert epitafium av svart marmor. Gift 1:o 1643 i Stockholm med sin kusins svåger, översten Volmar Yxkull, född 1609, död 1649. Gift 2:o 1652-11-11 Fållnäs med generalmajoren och guvernören Nils Bååt, friherre Bååt, född 1617, död 1659.
 • 1. Märta, död 1666. Gift 1635 med assessorn Carl Henrik Wrede, friherre Wrede af Elimä, född 1600, död 1654.
 • 1. Erik, friherre Fleming af Lais, född 1616, död 1679, Se friherrliga ätten Fleming af Lais, tab 1.
 • 1. Erland. Student i Uppsala 1636-01-30. Fänrik. Död ogift.
 • 1. Claes. Född. 1617. Överste. Död 1669. Se Tab. 24
 • 1. Margareta, död 1682 om hösten och begraven 1684-02-10 i Åbo domkyrka. Gift 1643-11-22 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med assessorn Johan Stålhandske, född 1620, död 1680.
 • 1. Henrik, född 1625. Generalmajor. Död 1697. Se Tab. 25
 • 2. Maria Elisabet, född 1638-08-01 på Lehtis, död 1680-06-22 Mem. Gift 1658-10-21 i Stockholm, då hon fick till morgongåva Ryningsholm i Höreda socken, Jönköpings län, med översten Erik Bagge af Berga, född 1627, död 1692.
 • 2. Jakob, född 1640. Landshövding. Död 1689. Se Tab. 28

TAB 24

Claes (son av Henrik, tab 23), till Lais, Lehtis, Yläne och Flosta. Född 1617. Student i Uppsala 1636-01-30. Överstelöjtnant vid Savolaks infanteriregementet. Överste för det nyuppsatta äldsta bergsregementet 1656-06-27, vilket »avdankades » efter freden i Roskilde 1658. Erhöll konfirmerat på insatt rustning för hemmanet Kaivola i Virmo socken, (At (KrA).) 1664-10-13. Död 1669-01-15 mycket hastigt Helgerum. Han gav en ljuskrona till Virmo kyrka i Finland. Gift med sin broders svägerska Ebba Soop, döpt 1620-05-28 på Lindö i Vallentuna socken, Stockholms län, levde änka 1694 (At (P).), dotter av kammarherren Bengt Soop, och Brita Sparre (af Rossvik, nr 7).

Barn:

 • Ebba Maria, född 1653-11-21 på Åkersholm. Död 1678-04-23 på Flosta och begraven 1678-12-08 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gift 1671-03-25 på Flosta med landshövdingen, friherre Lorentz Creutz, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1698.
 • Henrik, född 1661-02-18, död 1662-08-25.

TAB 25

Henrik (son av Henrik, tab 23), till Lais och Isenhol i Livland samt Flemingsberg i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1625-12-21. Student i Uppsala 1636-01-30, i Åbo 1640 (Lå.) och i Leiden 1641-10-09. Var 1650 kapten vid överste Joakim von Volckmars tyska regemente i svensk tjänst i Wismar. Överste för det 1658 uppsatta 1. trondhjemska infanteriregementet . Överste för Ångermanlands (sedermera Jämtlands) infanteriregemente 1659-02-16. Överste för Björneborgs regemente 1661-09-05. Generalmajors avsked 1674-11-21. Död 1697-05-03 och begraven i Flemingska gravkoret i Jakobs kyrka i Stockholm, varest hans vapen uppsattes. 'Han tjänte sig upp i tyska kriget manligen och väl. 'Gift 1658 (At (L).) med sin svägerskas syster Carin Cruus af Edeby, död 1678 med själaringning 1678-09-18 i Jakobs kyrka i Stockholm samt begraven jämte en son 1679-02-13 i Jakobs kyrka, dotter av landshövdingen Jesper Andersson Cruus af Edeby, och Ingeborg Ryning.

Barn:

 • Helena, död ogift 1680 med själaringning 1680-03-31 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Ingeborg, död 1686 och begraven 1686-06-13 i Jakobs kyrka. Gift 1681-05-00 med kammarherren och lagmannen friherre Hans Rålamb, i hans 1:a gifte, född 1652, död 1712.
 • Märta, född 1663, död 1747-01-23 på Flemingsberg och begraven 1747-02-05 i Jakobs kyrka. Gift 1684-08-17 i Kungsholms församling, Stockholm med kungliga rådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Göran Sperling, greve Sperling, i hans 3:e gifte, född 1630, död 1691.

TAB 26

Claes (son av Henrik, tab 25), till Isenhof i Livland, Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län och Ogesta i Ösmö socken, Stockholms län. Student i Uppsala 1672-03-15. Anställd vid holländska flottan 1681–1684 (At (L).). Kapten vid amiralitetet 1689-05-01. Konfirmationsfullmakt 1697-05-07. Död 1706-05-21 på Ogesta. Gift 1:o 1686-11-14 på Ogesta med friherrinnan Maria Meijendorff von Yxkull, född 1666, död 1701-05-28 och begraven 1701-09-22 i Ösmö kyrka, dotter av översten Lage Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, och Maria Wernstedt, nr 78. Gift 2:o 1702-06-01 i Stockholm i riksrådet Lorentz Creutz' gård vid S:t Johans gränd med sin sysslings svägerska Anna Elisabet Duwall, död barnlös 1727-04-09 på Ogesta och begraven 1727-04-29 i Ösmö kyrka, dotter av landshövdingen, friherre Jakob Duwall, och hans 2:a fru Brita Skytte af Sätra.

Barn:

 • 1. Henrik, till Ogesta. Döpt 1687-11-21i Kungsholms församling, Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1705-11-05. Korpral vid livregementet till häst 1707-04-24. Sekundkornett 1708-12-04. Löjtnant 1722-11-09. Ryttmästares avsked 1740-02-20. Död ogift 1745-06-02 på Tisby (At (Sch).) i Simtuna socken, Västmanlands län. Han blev sårad vid Holovzin och fången vid Perevolotjna 1709-07-01 samt hemkom 1722-05-00.
 • 1. Maria Helena, döpt 1688-11-11 i Kungsholms församling, Stockholm, död 1771-03-14 Öredal. Gift 1740-03-13 Flemingsberg med kammarherren och krigsrådet, greve Svante Creutz, i hans 3:e gifte, född 1695 död 1762.
 • 1. Catharina Ebba, född 1689-10-25 på Ogesta, död ogift 1777-08-07 i Säby prästgård, Jönköpings län.
 • 1. Lage, född (1690?) i Västergötland. Kom i tjänst 1707. Sekundkornett vid norra skånska kavalleri regementet 1708-10-10. Löjtnants karaktär 1724-04-30 med rang från 1723-08-26. Död ogift 1731-03-08 på Turabygget (Rf.) i Örkelljunga socken, Kristianstads län. Han blev fången vid Perevolotjna och hemkom 1722-05-00.
 • 1. Göran, född 1691. Kapten. Död 1756. Se tab 27
 • 1. Claes, född tvilling 1691-11-19 på Ogesta. Sergean vid Västmanlands regemente 1709-09-00. Fänrik vid Västmanlands regemente 1709-12-16. Löjtnant 1711-08-12. Sekundkapten 1717-10-25. Avsked från regementet 1719-11-12. Stabsadjutan vid armén 1720. Kapten vid Smålands tre- och femmänningsinfanteriregemente 1722-03-07. Major vid prins Gustafs regemente 1743-07-30. RSO 1748-11-07. Avsked 1749-04-12. Död ogift 1771-03-27 i Eskilstuna. Han blev fången vid Tönningen 1713-05-16 men rymde 1716.
 • 1. Johan. Underlöjtnant vid amiralitetet 1716-07-19. Överlöjtnant vid amiralitetet 1717-02-21. Kaptenlöjtnant 1720. Död ogift 1730-01-09 på Ogesta.
 • 1. Carl, döpt 1698-07-06 på Ogesta, drunknade i ån nedanför Ogesta gärde 1708 och begraven 1708-06-29.

TAB 27

Göran (son av Claes, tab 26), till Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Södermanslands län, Anhammar i Gryts socken, Södermanslands län Edeby i Helgarö socken, Södermanslands län. Född tvilling 1691-11-19 på Ogesta. Sekundförare vid livgardet 1709-10-15. Premiärförare vid livgardet 1711 Sergeant 1711 . Fänrik 1711 1711-10-18. Konfirmationsfullmakt 1711 1711-11-10. Löjtnant 1716-01-26. Kapten 1719-08-22. Löjtnants indelning 1723. Stabskaptens indelning 1736-05-24. Kaptens indelning 1738-02-13. Avsked 1741-08-07. Död 1756-04-26 i Finland. Gift med sin syssling, friherrinnan Ulrika Eleonora Fleming af Lais, född 1688-10-16 och döpt 1688-11-04 i Hovförsamlingen, Stockholm, dotter av vice presidenten, friherre Axel Fleming af Lais, och friherrinnan Elsa Elisabet Banér.

Barn:

 • Claes Axel, död späd.
 • Catharina, född 1723-04-14, död 1778-01-01 på Ånhammar. Gift 1746-03-20 med majoren, friherre Gustaf Miles Fleetwood, född 1708, död 1760.

TAB 28

Jakob (son av Henrik, tab 23), till Wademois och Tellista i Merjama socken, i Estland, Fagernäs i Töfsala socken, i Finland, Hålbonäs i Sköldinge socken, Södermanslands län och Hånö i Bälinge socken, Södermanslands län samt Mem i Tåby socken, Östergötlands län. Född 1640-02-24. Assessor i kammarrevisionen 1664-09-01. Kammarråd (Ök.) 1666-07-11. Landshövding i Kronobergs län 1674-03-16, i Närke och Värmlands län 1676-08-10, i Västernorrlands län 1677-07-31 och i Västerbottens län 1679-11-21. Död (Söd.) 1689-06-12 i Stockholm och begraven 1689-09-01 i Riddarholmskyrkan. En minnestavla över honom ävensom hans vapen uppsattes i Sköldinge kyrka. Gift 1:o 1665-05-07 i Stockholm med sin svågers brorsdotter, friherrinnan Beata Margareta Bååt, född 1647-06-11 i Stockholm, död där 1671-05-18, och begraven i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och riksskattmästaren Seved Bååt, friherre Bååt, och friherrinnan Magdalena Stenbock (grevliga ätten, nr 12). Gift 2:o 1672-09-24 också i Stockholm med friherrinnan Sofia Bonde, född 1653-09-08 på Nyköpings slott, död i barnsäng 1687-04-09 i Stockholm, dotter av riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bonde, och hans 2:a fru Anna Christina Persdotter Natt och Dag.

Barn:

 • 1. Seved Johan, född 1665-12-31 på Hanö, död (At (Sch).) 1666-02-12 och begraven i Sköldinge kyrka
 • 1. Jakob, död ung under utrikes resor.
 • 1. Magdalena, född 1668-05-13 i Stockholm, död där 1670-08-22 och begraven 1671 tillika med modern.
 • 1. Sigrid Beata, död 1740-06-26. Gift 1692-01-21 i Stockholm med vice landshövdingen och kammarherren Sven Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1652, död 1711.
 • 1. Maria Helena, död ogift 1693 och begraven 1693-11-01 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • 2. Anna Christina, född i Södermanlands län., 1673-07-20, död ogift 1729-04-10 på sin egendom Nybyholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län.
 • 2. Carl Henrik, född 1674, död 1687.
 • 2. Magdalena, född i Södermanlands län 1675-07-14, död 1744-08-24. Gift 1693-12-26 med överstelöjtnanten friherre Hans Mörner af Morlanda, i hans 2:a gifte, död 1705.
 • 2. Sigfrid Ebba, död 1725-05-00. Gift 1717-05-05 med generaladjutanten Per Sparre af Rossvik, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1725.
 • 2. Gustaviana, död 1726-03-27. Gift 1699-03-30 med översten Carl Gustaf Horn af Rantzien i hans 2:a gifte, född 1651, död 1707, vars söner blevo upphöjda i friherrligt stånd, se friherrliga ätten Horn af Rantzien.
 • 2. Charlotta, död ogift.

TAB 29

Lars (son av Herman, tab 17), till Villnäs i Villnäs kapell i Åbo län. Student i Rostock 1573. I slottsloven på Nyslott 1579. Fänrik vid kennefanan 1581 och förde ännu 1590 befälet över densamma. I slottsloven på Kexholm 1593-03-18. Ståthållare på Åbo slott 1597-10-14 (tillsatt av hertig Carl), men upplät slottet för Arvid Stålarms trupper och flydde 1599 undan hertigens hämnd till Estland. Återvände till Finland. Död 1602 [Rf]. Gift 1584-09-08 på Kankas med sin broders svägerska Anna Henriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1606 med ståthållaren på Kexholm Tönne Göransson, till Högsjögård, i hans 2:a gifte, som 1592 blev adlad), dotter av riksrådet och fältöversten Henrik Claesson Horn (af Kanckas, nr 12) och Elin Arvidsdotter (Stålarm).

Barn:

 • Margareta. Gift 1609-02-15 på Stockholms slott med ståthållaren Erik Månsson Ulfsparre af Broxvik, nr 9, i hans 1:a gifte.
 • Claes, född 1592. Riksråd och överståthållare. Död 1644. Se Tab. 30.
 • Anna, död 1632. Gift 1:o med ståthållaren Claes Boije af Gennäs. Gift 2:o med hans kusin, överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1588, död 1647.
 • Kerstin, död 1641. Gift med översten Isak Silfversparre, i hans 2:a gifte, död 1642.

TAB 30

Claes (son av Lars, tab 29), till Villnäs samt Norrnäs på Värmdön och Mälby, Kulla socken, Stockholms län och Vira bruk, Kulla socken, Stockholms län. Född 1592-03-00 på Villnäs. Student i Wittenberg (At (P).) 1609-10-05 och därefter vid flera andra utländska lärosäten. Hemkom 1612 på hösten. Kornett vid fältmarskalkens livkompani 1613. Kammarherre 1614. Kommissarie till fredsunderhandlingen med Ryssland 1615-05-26. Ryttmästare för Upplandsfanan 1618-11-06. Vice amiral 1620-10-09. Riksråd 1625-04-02. President i räkningekammaren 1629–1630 (Ak.). Förordnades 1631-01-23 att »jämte de andra kammarråden » biträda pfalzgreven Johan Casimir, som blivit utsedd att presidera i räkningekammaren (Ak.). Lagman i Södermanland 1632-10-07 och i Söderfinlands lagsaga (Ak.) 1634-01-22. 1. amiralitetsråd i det under bildning varande amiralitetskollegium 1634 (Zf.). Överståthållare i Stockholm (Ak.) (Zf.) 1634-10-16. Tillika president i generalhandelskollegium (Ak.) (kommerskollegium) 1637-11-29. Befälhavande amiral på flottan mot Danmark (Zf.) 1644-06-01. SBL. Död 1644-07-16 efter sjöslaget vid Femern (Kolberger Heide), då han förlagt flottan i Kielbukten för att reparera, å sitt amiralskepp Scepter, träffad av en förlupen kula från ett dansk batteri utanför Kristianspris, begraven 1644-09-22 i Värmdö kyrka, varest ett vackert epitafium av marmor ar över honom uppsatt. 'Han var en tapper krigare och skicklig ämbetsman samt förestod överståthållarplatsen med beröm i tio år, varunder han bland annat färdigbyggde Jakobs kyrka, som stod taklös. Upprättade barnhuset och anlade Skeppsgården på Skeppsholmen.' Hans barn blevo 1651-03-26 upphöjda i friherrligt stånd med Liebelitz socken i Finland till friherrskap. Gift 1:o 1618-11-24 med Anna Göransdotter (Snakenborg), död 1637-01-08 och begraven i Värmdö kyrka, dotter av assessorn Göran Ulfsson Snakenborg (Bååt) och Barbro Nilsdotter (Cruus a1 Edeby, nr 69). Gift 2:o 1638-08-12, med friherrinnan Elena Bielke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1618-10-18 på Strömsholm med riksdrotset, greve Magnus Brahe, i hans 2:a gifte, född 1564, död 1633), född 1592-05-28, drunknade jämte styvdottern Anna och styvsonsdöttrarna Anna och Helena Christina samt jungfru Margareta Silfversparre 1651-08-18 på en jakt mellan Norrnäs och Stockholm, begraven 1652-02-29 i Västerås domkyrka, dotter av riksrådet och ståthållaren Claes Nilsson Bielke, friherre till Vik, och hans 2:a fru Elsa Bielke.

Barn:

 • 1. Herman, friherre Fleming af Liebelitz, född 1619, död 1673. Se friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, tab 1.
 • 1. Lars, friherre Fleming af Liebelitz, född 1621, död 1699. Se friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, tab 30.
 • 1. Son, född 1622, död som barn.
 • 1. Son, född 1623, död som barn
 • 1. Barbro, friherrinna Fleming af Liebelitz, född 1624, död 1693. Se friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, tab 32.
 • 1. Anna, friherrinna Fleming af Liebelitz, född 1626, död 1651. Se friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, tab 33.
 • 1. Göran, friherre Fleming af Liebelits, född 1628, död 1667. Se friherrliga ätten Fleming af Liebelitz, tab 34.
 • 1. Margareta, född 1630-10-03 på Norrnäs, död ung.
 • 1. En dotter, född 1632, död ung.

TAB 31

Erik (son av Herman, tab 15), till Salontaka i Halikko socken, i Finland. Väpnare 1520. Var 1522–32 borgmästare i Åbo. Levde 1537. Gift med Anna Engelbrektsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med frälsemannen Jöns Mickelsson till Moisio, som i vapnet förde en halv oxe, i hans 3:e gifte), dotter av frälsemannen Engelbrekt Larsson till Isnäs och Margareta Tuvesdotter, vars fader, en dansk fogde i Finland, torde Natt och Dag-vapnet.

Barn:

 • Elin, levde 1557. Gift före 1539 med borgmästaren i Åbo Henrik Gröp.
 • Margareta, till Trotby och Pedersö i Kimito socken. Levde änka 1577. Gift med landsfogden Erik Andersson till Sjölaks, död omkring 1572, stamfader för adliga ätten Rääf i Finland.
 • Carin. Gift med ståthållaren på Kexholm och fogden i Hattula härad Matts Simonsson till Arpalaks, som levde ännu 1587, av den finska adliga Arpalakssläkten.
 • Cecilia. Gift med Göran Andersson till Edesta i Vårdinge socken, Stockholms län, som i vapnet förde en mussla. (At (Sch).)

TAB 32

Per (son av Erik, tab 31), till Viljais i Rimito socken. Död 1560-03-03. Gift 1:o med sin faders sysslings dotter Margareta Ram, dotter av befallningsmannen på Kastelholm Torsten Salomonsson (Ram) och Brita Johansdotter Fleming. Gift 2:o 1557 med Margareta Nilsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgaren Knut Kappe), död i barnsäng 1558, dotter av Nils Muurla i Åbo och Elin Stensdotter Finne, av finsk uradel.

Barn:

 • 1. Kerstin. Gift med Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip (Gyllengrip), i hans 1:a gifte, död 1599.
 • 1. Henrik.
 • 1. Brita, till Hakkala i Lampis socken, som hon fick vid arvskiftet efter fadern. Gift med fänriken vid adelsfanan Erik Mårtensson, till Fröjdböle i Kimito socken, död omkring 1600, av en finsk frälsesläkt, som kallat sig Stierna och Stiernkors.
 • 1. Erik.
 • 1. Elin, död före 1608. Gift 1:o 158(3) med biskopen i Reval Christian Agricola, född 1550-12-11 i Åbo, adlad 1584-05-12, död sonlös 1586-02-00 och begraven i Revals domkyrka. Gift 2:o 1588-11-17 med Hans Johansson (Stålarm).

TAB 33

Hans (son av Magnus, tab 14), levde 1488, då Årlaks i Piikkis socken, dömdes från honom till Nådendals kloster.

Barn:

 • Karin. Gift med Jakob Henriksson, till Sorais i Lemo socken, som i vapnet förde tre ekblad.
 • Cecilia. Gift 1:o med Jakob Albrektsson, en dansk man. Gift 2:o med underlagmannen i Södra Finland Jöns Spore, till Spurila och Loppis i Pemars socken, av finsk uradel, som levde ännu 1507. (?Gift 3:o med Peder Jönsson)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: