:

Lillie af Greger Mattssons ätt nr 6

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625. Utdöd 1763-05-11.

Den ätt, som introducerades på riddarhuset 1625 under nr 40 och sedermera uppflyttades i riddarklassen under nr 6 samt fått namnet Lillie af Greger Mattssons ätt, har med orätt blivit förd till riddaren och lagmannen Greger Mattssons ätt, ty denna utdog i början av 1500-talet. Den introducerade ättens äldste med visshet kände stamfader, väpnaren Håkan Jönsson, uppgives visserligen hava härstammat från en på riddarhusstamtavlan upptagen farfars broder till lagmannen Greger Mattsson vid namn Jöns Sonesson, men såväl denne som hans son Ether Jönsson och sonson Jöns Ethersson, Håkan Jönssons uppgivne fader, hava icke kunnat påträffas i samtidiga urkunder och äro troligen uppkonstruerade. Väpnaren Håkan Jönsson, som förde en lövkvist i vapnet – när och av vem vapnet ändrades, är ej känt – ägde 1510 Lepstada, nu Löfstad, i Kimstads socken, Östergötlands län, vilket sedermera i över 200 år innehades av ätten. Under tvisten om Lillienamnet vid 1647 års riksdag ifrågasattes också, att ätten skulle skriva sig Lillie af Löfstad. En gren av ätten upphöjdes i grevligt stånd, se grevliga ätten Lillie.

TAB 1

Sune Sik. Förde släktens vapen 1297, då han stadsfäste en donation till Vreta kloster. (SBL:23 s62f; SD nr1236; HTF:1964 s12)

Barn:

 • Anders, till Fröberga i Överselö socken, Södermanlands län. Möjligen identisk med, Anders Baath, som förde liljevapnet och 1291 testamenterade gods till predikarebröderna i Strängnäs, där han valde sin lägerstad. Gift med Benedikta Håkansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Ulf Håkansson), som 1334-05-06 gör sitt testamente, däri hon nämner sin.

Barn:

 • Sune Andersson, till Fröberga. Var väpnare och förde en lilja i vapnet 1352-03-29, då han ingick förlikning med sin svåger domprosten i Västerås Mattias Halstensson om arv efter dennes nepos Nils Jakobsson. Gift 1345-06-11 då han gav sin fäderneärvda gård Fröberga i morgongåva, med Margareta Halstensdotter, som levde ännu 1383-01-13, dotter av Halsten Birgersson (tre sjöblad) och Ingeborg Törnesdotter.

Barn:

 • Ödgisle Sunesson, till Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Förde morfaderns vapen tre sjöblad. Beseglade brev 1368-01-02. Var faste i Selebo härad 1382. Levde 1383-01-29, då han jämte modern tillbytte sig jord av drotset Bo Jonsson, men var död 1384-08-02, då hans änka förnyade sin avlidne mans på dödsbädden gjorda gåva av jord i Hornstäve i Vreta klosters socken, Östergötlands län till Vadstena kloster. Gift före 1374 med Ramborg Staffansdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o med väpnaren Folke Nilsson (fyrstyckad sköld) i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Gustafsdotter [Sparre], död före 1386), död före 1412]. Hon levde ännu 1412-09-13, dotter av riddaren och riksrådet Staffan Ulfsson (tillbakaseende ulv), till Lagnö, och hans 2:a fru Iliana Åkesdotter (båt).

Barn:

 • Matts Ödgislesson, till Lagnö. Förde en lilja i vapnet. Beseglade moderns förnyelsebrev 1384-08-02 å faderns gåva av Hornstäve till Vadstena kloster och hennes salubrev till sin frände riddaren Sten Bengtsson å jord i Norrlänna i Länna socken, Södermanlands län, som hon ärvt efter sin moder. Var väpnare 1411. Räfstetingsdomhavande i Södermanland 1413 och 1414. Var häradshövding i Selebo härad 1418 och ännu 1440. Underskrev bland rådet brev till Norge och de tyska ständerna om konung Eriks avsättning 1434. Riddare. Var lagman i Södermanland 1440-10-03 och ståthållare på Åbo slott 1442. Död där sannolikt s. å. säkert före 19/9) 17 och begraven i gråmunkeklostret i Stockholm. Gift sannolikt före 1413-03-08 och säkert före 1416-05-08 med Ingeborg Gregersdotter, levde 1459-08-15, då hon låg illa sjuk och sannolikt dog på sommaren s. å., dotter till riddaren Greger Bengtsson (Aspenäsätten. Benämningen "Blå-ätten" är föråldrad), och Catharina Erengisledotter (Hammerstaätten. Benämningen "Natt och Dag i längden" är föråldrad). (SBL:23 s62f; SD nr1236; HTF:1964 s12)

Barn:

 • Anna Mattsdotter. Var nunna i Vårfruberga kloster 1442-06-15.
 • Greger Mattsson. Riddare och riksråd. Död 1495. Se Tab. 2
 • Ramborg Mattsdotter, död 1451 och begraven i Vadstena klosterkyrka, där hennes gravsten finnes 18. Gift 1:o 1426-02-27 med riddaren och riksrådet samt hövidsmannen på Axvall Bo Knutsson (griphuvud), död 1442 eller kort därefter. Gift 2:o med riddaren och riksrådet samt hövidsmannen Eggert Albrektsson Krummedik i hans 1:a gifte (gift 2:o med Marina Jönsdotter, som levde änka 1491), död 1487 18.
 • Clara Mattsdotter, död ogift före 19 1463-05-18.
 • Bengta 20 Mattsdotter, död 1452 20. Gift före 1444-08-01 med riddaren, riksrådet och riksföreståndaren Erik Axelsson (Tott), till Lagnö, i hans 1:a gifte [gift 2:o före 1455-06-12, sannolikt redan sommaren eller hösten 1453 18, med Elin Gustafsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riddaren, riksrådet och lagmannen Knut Stensson Bielke af Åkerö, död 1451), levde 1494-07-15 men var död 1496-06-02, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Algotsson (Sture), till Ängsö och Lagmansö, och hans 2:a fru Märta Ulfsdotter (Sparre)], död kort före 1481-03-28.

TAB 2

Greger Mattsson (son av Matts Ödgislesson, Tab. 1), till Tyresö i likanämnda socken, Stockholms län, som han ärvde efter sin mormoder. Var väpnare 1440, riddare 1443-06-15 och riksråd 1457. Var konung Karls hövidsman Raseborg Såsom svåger till Erik Axelsson biträdde han sannolikt i statsvälvningen 1457, åtminstone deltog han i de beslut, som kort därefter genomdrevos i rådet, men då konung Kristian 1463 fordrade rådsherrarnas yttrande om Jöns Bengtsson, deltog han i alla tre besluten, som gingo ut på dennes fängslande. Avsändes jämte andra 1464 till Danzig för att åter inkalla konung Karl. Var tillstädes då Jöns Bengtsson hösten 1466 nödgades nedlägga sin världsliga makt och avsändes s. å. till Raseborg för att förmå konung Karl att återvända. Efter dennes död 1470 stod han på Sten Stures sida. Lagman i Västmanland 1478–1486. Erhöll Stegeborgs slott och län 1487-09-03. Lagman i Uppland 1487 till sin död. Levde 1494-02-00 21, men var död s. å. 22, då arvskifte förrättades efter honom 5/11 (enl. gravstenen död 1493-03-23) 18. Gift 1:o med Anna Johansdotter, död omkr. 1453, dotter av riddaren och riksrådet Johan Nilsson Gädda och Elin Axelsdotter Brahe. Gift 2:o strax efter 1455-06-12 med Ramborg Gustafsdotter, död 1492-11-13. Dotter till riddaren och riksrådet Gustaf Ulfsson Sparre av Hjulsta och Ängsö och Kristina Folkadotter Rossviksätten vilken förde en Båt i vapnet.

Barn:

 • 1. Brita Gregersdotter, död före 1504-03-12 men efter 1503-11-01 då hon upprättade testamente. Begravd i Krokeks kloster/E. Gift 1468-10-24 (morgongåva) med riddaren, riksrådet och lagmannen i Södermanland Åke Jönsson (Svarte Skåning), till Åkerö, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1445-01-18 med Mechtild Clausdotter (Plata), som levde ännu 1460), död 1494.
 • 1. Marina Gregersdotter, var död 1459, då hon ärvdes av fadern.
 • 2. Mattias Gregersson. Student i Greifswald 1487. Magister därst. 1490, sedan doktor decretorum. Inskriven vid universitetet i Köln 1492-09-07. Kanik i Uppsala. Domprost i Strängnäs 1494-11-16. Biskop i Strängnäs 1501-08-27. Riksråd 1502. Stod på Sturarnes sida. Legat till Danmark 1504. Deltog i mötena i Malmö och Köpenhamn 1512 och 1513. Övergick efter Sten Stures död 1520 till konung Kristian, men halshöggs s. å. 8/11 i Stockholms blodbad, oaktat han med de övriga riksråden samtyckt till Kristians antagande till konung, och övertalat allmogen till dennes hyllande samt hjälpt till vid hans kröning. (SBL:23 s64 + s67; PhT 1951 s101; StrHm:1 s373, 455ff; OxoVasa s92f)
 • 2. Bengt Gregersson. Riddare och riksråd. Död före 1501. Se Tab. 3.
 • 2. Folke Gregersson. Riddare och riksråd. Död 1507. Se Tab. 4

TAB 3

Bengt Gregersson (son av Greger Mattsson, Tab. 2), till Tyresö och Lagnö. Väpnare. Riksråd redan 1485. Riddare 1497. Innehade Frösåkers härad i förläning. Levde 1499. men var död 1501-03-12. Gift med Märta Arentsdotter, efter vilken arvskifte förrättades 1514, dotter av riddaren och riksrådet Arent Bengtsson (tillbakaseende ulv), till Nynäs, och hans 2:a fru Hebbla Albrektsdotter Bydelsbach.

Barn:

 • Gotskalk Bengtsson, levde 1507-01-25. [23].
 • Anna Bengtsdotter, till Tyresö, som hon erhöll vid arvskiftet efter modern. Gift 1:o före 1514 med hövidsmannen på Stegeborg Erik Bengtsson Ryning (nr 15), halshuggen 1520-11-08. Gift 2:o 1528 på Tyresö med ståthållaren Gudmund Pedersson (Slatte), död 1542, 'som vann henne vid torneringen, då konung Gustaf I kröntes.'
 • Brita Bengtsdotter till Höverö i Grolanda socken/P, död i slutet av 1550-talet eller början av 1560-talet. Gift 1:o före 1514 med riksrådet och lagmannen i Tio härad Bengt Gylta (fyrdelad sköld), till Påtorp, död 1520-11-08. Gift 2:o före 1523-01-20 med riddaren och riksrådet Ture Eriksson Bielke af Åkerö, död 1533.n (EÄrätt; EÄRA; SBL:4 s180)

TAB 4

Folke Gregersson (son av Greger Mattsson, Tab. 2), till Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län. Var riddare 1497-12-16, då han erhöll Viste härad i förläning. Riksråd 1504. Död 1507-04-19. Han anklagades 1497 av kyrkoherden Otto i Fröslunda för det han våldgästat honom och ätit kött om fredagen. Gift 1499-09-15 i Söderköping (morgongåva) med Brita Hansdotter, död efter 1539-01-16 och före 1541-03-12. Dotter till riddaren och lagmannen i Närke Hans Åkesson Tott till Bjurum och Frötuna och Kerstin Eriksdotter Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Greger Folkesson, som levde 1501-03-12, men var död före fadern.
 • Erik Folkesson, till Åkerö. Levde omyndig 1518-10-08. Död i unga år och begraven i Krokeks kloster.

Löfstadsätten Lillie

Under tvisten om Lillienamnet vid 1647 års riksdag ifrågasattes, att ätten skulle få skriva sig Lillie af Löfstad då släktskapet till Greger Mattsson då ej kunde bevisas. Väpnaren Håkan Jönsson uppgav att hans farfars bror var lagmannen Greger Mattsson, vilket inte kunde styrkas då han ej kunnat påträffats i några urkunder.

TAB A

Jöns af Löfstad, Kimstad sn/E

Barn:

TAB 5

Håkan Jönsson. Väpnare. Gift med Carin Botolfsdotter. Dotter till Botolf Holmstensson.

Barn:

 • Jöns Håkansson. Se Tab. 6.
 • Brita Håkansdotter. Gift med frälsemannen i Löfstad Gottschalk Tidemansson Ulfsparre även kallad Hjortösläkten. Uppräknas bland de rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland vid vapensynerna 1526-1530 samt 1537-01-15.


TAB 6

'Jöns Håkansson. Arvskifte efter honom förrättades 1574-06-13. Gift 1:o med Anna Jönsdotter från Gladhem. Dotter till Malin Persdotter och barnbarn till Peder Karlsson i Gladhem. Gift 2:o med Märta Knutsdotter som levde 1565

Barn i 1:a giftet:

 • Håkan Jönsson, † 1544 och begraven i Kimstads kyrka.
 • Nils Jönsson till Kleva, † ogift. Landshövding 1543.
 • Axel Jönsson, † 1577. Se Tab. 7.
 • Per Jönsson, † 1550-02-17 och begraven i Kimstads kyrka.
 • Anna Jönsdotter, † 1550-02-17 och begraven i Kimstads kyrka.
 • Carin Jönsdotter, † 1604. Gift 1:o 1567 med knekthövidsmannen Gunnar Galle, † 1568. Gift 2:o 1569 med överstebefallningsmannen Jöns Jönsson Gyllensparre † 1577, i hans 2:a gifte. Gift 3:o 1585 med Filip Uv, † 1599.
 • Sven Jönsson Lillie till Yxta i Lilla Mellösa sn, † barnlös 1609-04-18 och begraven i Häradshammars kyrka. Johan III:s stallmästare 1575-1581. Var år 1600 en av riksrådens domare i Linköping samt förde hertig Johan:s av Östergötland livfana vid konung Carl IX:s eriksgata. Gift 1591-10-21 på Broxvik i Gränna lfs med Anna Eriksdotter Ulfsparre af Broxvik, † 1635-04-03 och begraven i Häradshammars kyrka. Dotter till ståthållaren Erik Månsson Ulfsparre.

Barn i 1:a giftet:

Barn i 2:a giftet:

TAB 7

Axel Jönsson (son av Jöns Håkansson, Tab. 6), till Halleby i Skärkinds socken, och Strömsnäs i Högby socken, båda i Östergötlands län. Underskrev bland adeln Gustaf I:s testamente 1560-01-30 och ständernas bevillning 1561-04-16 samt avgav trohetsförsäkran till hertig Johan 1568-08-00 6. Död senast 1574. (enl. annan uppgift 27 död före arvskiftet efter fadern 1574-06-13) och begraven i Skärkinds kyrka. Gift med Brita Gustafsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med Erik Jönsson (Ållongren i Östergötland), till Halleby], dotter av Gustaf Larsson, till Strömsnäs, som förde gamla Slangvapnet, och Sigrid Andersdotter 4 (en sned bjälke).

Barn:

 • Gustaf Axelsson. Ryttmästare. Död 1605. Se Tab. 8
 • Anna Axelsdotter, till Salshult. Begraven 1663 i Stenberga kyrka, Jönköpings län. Gift med översten Peder Rääf i Småland, nr 189, född omkr. 1563, död 1644.
 • Per Axelsson (EÄrätt; SBL:23 s75)

TAB 8

Gustaf Axelsson Lillie (son av Axel Jönsson, Tab. 7), till Strömsnäs i Högby socken, och Sjöstorp i Ödeshögs socken, båda i Östergötlands län. Ryttmästare. Stupade 1605-09-17 i slaget vid Kirkholm, där hans lik aldrig igenfanns. Gift med Carin Bagge i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Mauritz Sjöblad, till Hinsekind), född 1568-03-02 död 1663-01-09 och begraven i Kimstads kyrka, dotter av amiralen Bengt Bagge och Margareta Somme. (SBL:23 s75)

Barn:

 • Axel Gustafsson Lillie, friherre och greve Lillie, född 1603, död 1662. Se grevliga ätten Lillie nr 17, Tab. 1.

TAB 9

Erik Jönsson Lillie, † 1610 eller 1611. Erhöll gården Löfstad vid arvskiftet efter fadern 1574-06-13. Hertig Magnus hovmästare 1572-1591. Väpnare 1585. Drottning Gunillas hovmästare 1593-11-21. Ståthållare på Vadstena slott jämte Ture Jakobsson Rosengren 1594-12-13. Arvskifte efter honom ägde rum på Löfstad 1611 5. Ligger jämte sin fru begraven i Kimstads kyrka. Gift före 1572 med Malin Sparre i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1552-01-04 i Örebro med hövidsmannen Hans Persson (Forstena-släkten), död 1565], född 1528-07-29 på Örebro slott, död 1597-02-27, dotter av riksmarsken Lars Siggesson Sparre den yngre (nr 7) och hans 1:a fru Anna Lindormsdotter (vinge).

Barn:

 • Sven Eriksson, till Lövstad, död ung.
 • ? Erik Eriksson Lillia. Student i Uppsala 1593 10. Död ogift före fadern.

TAB 10

Knut Jönsson (son av Jöns Håkansson, Tab. 6), till Gladhem i Östra Stenby socken, och Vada i Oppeby socken, båda i Östergötlands län samt Ottinge i Lofta socken, Kalmar län. Kallas 1581 ståthållare på Nyköping. Gift 1:o mellan 1553-11-01 och 1561 med Margareta Christersdotter Siöblad, dotter av häradshövdingen Christer Larsson Siöblad och hans 2:a fru Anna Pedersdotter. Gift 2:o med Anna Trulsdotter, som levde änka 1587 i hennes 2:a gifte. Gift 1:o med Börje Eriksson Rosenstråle till Ottinge i Lofta sn/H som levde 1566. Dotter till Truls skrivare till Ravnäs i Konungsund sn/E och Ingeborg Hermansdotter Kyle.

Barn:

 • 1. Christiern Knutsson Lillie, död 1624. Se Tab. 21.
 • 1. Peder Knutsson. Ryttmästare. Se Tab. 11.
 • 2. Jöns Knutsson Lillie till Ottinge samt Vinö i Lofta socken, Kalmar län. Hovjunkare hos hertig Carl 1599. Dess kammarjunkare 1600. Död barnlös 1631-09-15 och ligger jämte sin hustru begraven i Lofta kyrka. Var en av riksrådens domare i Linköping 1600. Gift 1:o 1600-03-29 (morgongåvobrev) 29 med Märta von Scheiding född 1585. Dotter till drottning Christina den äldres hovmästare Christoffer Scheiding, adlad von Scheiding och Magdalena Rosengren. Gift 2:o med Märta/Margareta Andersdotter Rosenstråle. Hennes 1:a gifte med fogden Hans Bröms, som var död 1618. Dotter till ryttmästare Anders Erikson Rosenstråle och Brita Christersdotter Siöblad.
 • 2. Truls Knutsson Lillie, död 1632. Se Tab. 22.
 • 2. Margareta, levde 1609 men var död flera år före 1622. Gift med Gustaf Olofsson (Stiernbielke), död 1622. [16]

TAB 11

Peder Knutsson Lillie (son av Knut Jönsson, Tab. 10), till Kleva i Björklunda socken, Södermanlands län, som han tillbytte sig 26, samt Götevik i Ekeby socken, Östergötlands län. Förordnades 1598-09-20 jämte Bengt Sparre och Erik Ulfsparre av konung Sigismund till ståthållare på Stegeborg, vilket slott några dagar därefter intogs av hertig Carl. Ryttmästare för en fana Södermanlands ryttare 1599. 8 Gift 1589-07-08 med Carin Kijl, dotter av befallningsmannen på Gullberg, krigsöversten Peder Söffrinsson Kijl, och Agneta Drake, av gamla draksläkten.

Barn:

 • Chrisman Lillie levde 1655-02-01, men begravd 1655-06-17. Se Tab. 12.
 • Knut Lillie, född 1594. Kapten. Död 1668. Se Tab. 14
 • Margareta, död 1645-09-10 på Kalmar slott och begraven 1646-03-22 i Hjärpås kyrka. Gift med landshövdingen Erik Andersson Oxe, i hans 1:a gifte, död 1672.

TAB 12

Chrisman Lillie (son till Peder Knutsson, Tab. 11), till Kleva samt Sävsere i Öxabäcks sn/P. Död före 1655 och begraven i Björnlunda kyrka 1655-06-17. Blev 1625 för ätten introducerad i den d. v. riddarklassen under nr 6. Häradshövding i Ale, Flundre och Väne härader i Älvsborgs län. Assessor i Göta hovrätt 1638-03-17. Vid 1635 års riksdag bestred han Johan Lillie af Aspenäs att bära Lillienamnet. Gift 1:o med Alfrid Kruse af Elghammar, dotter av lagmannen Måns Sivardsson Kruse af Elghammar, och hans 1:a fru Brita Hansdotter Hord. Gift 2:o med Anna Lilliehöök af Fårdala, till Sävsere samt Stavshult i Bolmsö socken, Jönköpings län, född 1595-06-29, död 1667-12-26 i Halmstad och begraven i Fågelås kyrka, Skaraborgs län, dotter av riksrådet Nils Andersson Lilliehöök (af Fårdala, nr 1), och hans 1:a fru Brita Hand.

Barn:

 • 1. Måns, född 1623 9. Student i Uppsala 10 1637-02-05.
 • 1. Per, född 1624, † sannolikt 1660/61. Se Tab. 13
 • 1. Christer, till Kleva samt Liljeholmen i Torpa socken, Östergötlands län, vilket ställe han först bebyggde. Född 1625 11. Student i Uppsala 10 1637-02-05. Major vid Sinclairs rytteriregemente 1655-03-31 under kriget i Polen. Överstelöjtnant. Död barnlös 1673-03-05 och ligger begraven i Drakeska gravkoret i Jönköping. 15 Hans vapen uppsattes i Hässelby kyrka, 15 Jönköpings län. Gift före 1653-12-05 med sin farbrors frus systerdotter Margareta Drake af Hagelsrum, som levde änka 1689-01-16, dotter av ståthållaren Knut Drake af Hagelsrum, och hans 2:a fru Maria Magdalena von Masenbach.
 • 2. Brita, död 1664-03-16 och begraven i Fågelås kyrka, Skaraborgs län. Gift 1650 med sin kusins svåger, generallöjtnanten och landshövdingen Johan Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1617, död 1691.

TAB 13

Per född 1624, † sannolikt ca 1660-1661 och begravd i Björnlunda kyrka. Student i Uppsala 10 1637-02-05. Hovjunkare hos drottning Kristina 1649-1651. Ägare till Kleva i Björnlunda sn/D troligen först efter faderns död år 1655. 26Artillerilöjtnant på Halmstad 1650-05-10. Gift med Maria Rosenstierna död 1692 och begraven s. å. 11/11 i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm, dotter av generalriksräntmästaren Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, och hans 1:a fru Beata Böckman.

Barn:

 • Chrisman till Liljeholmen i Torpa socken, Östergötlands län. Född 1652-10-13. Student i Uppsala 10 1661-10-31. Kammarherre hos drottning Ulrika Eleonora den äldre. Död ogift 1682-04-08 i Stockholm och begraven på samma gång som sin moster, k. rådet, greve Robert Lichtons fru, i Storkyrkan, varest hans vapen uppsattes.
 • Beata, född 1654 11 före 15/3, död kort före 1696-12-21. Gift 1674-08-30 med friherre Johan Skytte af Duderhof, från vilken hon 1683 blev skild.

TAB 14

Knut Lillie (son av Peder Knutsson, Tab. 11), till Götevik samt Holmen (nu Ekensholm) i Dunkers socken, Södermanlands län, född 1594-03-23. Var 1627-10-05 löjtnant vid Södermanlands regemente. Kapten därst. 1628 och medföljde regementets kommendering 1631 till Tyskland, där han låg i garnison i Stettin till 1633. Död 1668-01-04 enl. inskr. i Dunkers kyrka 28. Gift med Elisabet von Masenbach, dotter av ståthållaren på Stockholms slott och över dess län Hans von Masenbach, till Ökna och Hammarskog, och Margareta Vogtin von Fronhausen.

Barn:

 • Margareta, född 1624, död 1702 Svenstorp å. 29/6. Gift 1649-08-29 Holmen med ryttmästaren Erik Hård af Segerstad, född 1622. död 1668.
 • Catharina. Gift med överstelöjtnanten Anders Stråle af Ekna, död 1671.
 • Agneta född 1639. Gift 1:o 1660-01-28 på Götevik, Ekevy sn (morgongåvobrev) med åldermannen i skräddarämbetet i Karlskrona Niklas Berg. Gift 2:o 1683-02-25 på Brånäs, Kristdala sn/H med löjtnanten Birger Carlsson Sabelsköld född 1634, död 1688. [13]
 • Per född 1624-11-23, död 1686-03-03. Var 1648 fänrik vid Prizemskis regemente. Var major 1673, då han supplicerar om kommendantskapet i Visby 30. Ägde Götevik omkring 1660 och ännu 1673. Levde 1675-03-31, då han attesterade en handling. Kommendant på Vaxholm 1676-1677. 26
 • Knut. Kapten. Se Tab. 15.
 • Johan. Överste. Död 1676. Se Tab. 20.
 • Carl, död ung.

TAB 15

Knut (son till Knut, Tab. 14) till Holmen i Dunkers socken/D, levde 1685-09-29 och kallas då major. Gift med en fröken von Lützow död 1692. Fänrik vid Södermanlands regemente 1644 och 1645. Var 1648 kaptenlöjtnant vid Axel Lillies regemente. Kapten därst. s. å. Levde 1662-02-19. Gift med en fröken von Lützow från Tyskland.

Barn:

 • Sofia Magdalena. Gift 1682-02-24 på Holmen med ryttmästaren Johan Hård af Segerstad, född 1652, död 1685.
 • Gustaf. Pikenerare vid livgardet. Blev 1683 i Stockholm ihjälstucken av en kopparslagare.
 • Axel. Kapten. Död 1706. Se Tab. 16.

TAB 16

Axel (son av Knut, Tab. 15), till Holmen i Dunkers socken, Södermanlands län. Musketerare vid livgardet. Fänrik vid Södermanlands regemente 1682-06-19. Löjtnant därst. 1689-04-27. Avsked s. å. Åter löjtnant vid sistnämnda regemente 1696-08-11. Kaptenlöjtnant därst. 1702-10-20. Kapten 1703-03-05. Stupade 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt. Gift 1689-02-26 i Dunkers socken, med friherrinnan Märta Kagg, född 1674 Viggebyholm, död 1743-03-06 i Varola socken, Skaraborgs län, dotter av kammarherren, friherre Carl Jörgen Kagg, och Märta Christina Kagg.

Barn:

 • Märta Sofia, döpt 1690-05-10 på Holmen.
 • Carl Gustaf, döpt 1692-10-13 på Holmen. Volontär vid Östgöta infanteriregemente. Fänrik vid Kronobergs regemente 1710-02-10. Död 1712-03-13.
 • Axel, född 1693. Löjtnant. Död 1728. Se Tab. 17
 • Knut, till Ärtekärr i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Född 1695-01-06 Johannisnäs Rustmästare vid Västmanlands regemente 1712-11-28. Sergeant därst. 1714-03-25. Fältväbel 1716-12-16. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1718-06-16. Sekundlöjtnant därst. 1720-08-15. Premiärlöjtnant 1731-03-09. Regementskvartermästare 1745-04-17. Kaptens avsked 1749-11-22. Död barnlös 1762-06-02 Grunnevad s socken, Skaraborgs län. Gift där 1723-04-26 med Susanna Margareta Douglies, född 1675, död 1747-03-03 på Ärtekärr i Ransbergs sn/R. Dotter till majoren Vilhelm Douglies, och Christina Hillebard.
 • Johan. Ryttare 1708. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1709-03-16. Kvartermästare vid livregementet till häst 1712-07-28. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1714-10-28. Konfirm. fullm. 1716-04-14. Löjtnant därst. s. å. 13/6. Avsked 1749-03-15. Död ogift 1763-10-16. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01, rymde och förfrös under flykten båda fötterna, så att flera tår måste amputeras. Hemkom 1711. Blev under kriget mot Norge fången vid Krogstrand 1716-08-22 och hemkom 1718.
 • Didrik. Underlöjtnant. Död 1724. Se Tab. 19.

TAB 17

Axel (son av Axel, Tab. 16), född 1693-11-29 på Johannisnäs i Dunkers socken, Södermanlands län. Furir vid Kronobergs regemente. Sergeant därst. 1712-04-14. Fältväbel 1713-09-24. Fänrik 1717-04-08. Löjtnant 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid artilleriet s. å. 2/12. Avsked 1720-09-03. Död 1728-05-30 genom drunkning. Gift 1719-11-29 Osaby med Elisabet Ulfsax i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1730-03-06 på Osaby med kaptenen Nils Iflander i hans 1:a gifte, född 1690, död 1778, och i detta gifte moder till majoren Carl Fredrik Iflander, adlad Segerstråle), född 1695-10-24, död 1740-08-01 på Osaby, dotter av löjtnanten Per Ulfsax, och Catharina Bock af Näs.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1720. Kapten. Död 1763. Se Tab. 18
 • Per, född 1721-11-26 på Osaby, liksom de följande syskonen, död där 1723-04-12.
 • Axel, född 1723-04-06, död s. å. 14/4 på Osaby.
 • Lennart, född 1724-08-24, död 1732-01-31 på Osaby.
 • Alexander, född 1726-02-25 död s. å. 4/7 på Osaby.
 • Anna Elisabet, född 1727-08-15, död 1731-10-18 på Osaby.

TAB 18

Carl Gustaf (son av Axel, Tab. 17), till Grunnevad i Valstads socken, Skaraborgs län. Född där 1720-10-07. Volontär vid Skaraborgs infanteriregemente 1735-05-04. Rustmästare därst. 1736-06-29. Furir 1738-06-28. Förare 1741-09-19. Fänrik 1742-05-06 löjtnant 1753-10-25. Kapten 1762-05-26. Död 1763-04-15 på Grunnevad och begraven s. å. 26/4. Gift 1752-03-24 i Falköping med Elisabet Catharina Dahlcrona i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-05-23 på Grunnevad med vice korpralen vid livdrabantkåren, kaptenen Gotthard Vilhelm von Richter, född 1700 i Livland, död 1766-08-19 på Grunnevad. Gift 3:o 1777-02-21 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län med kaptenen Johan af Trolle B, i hans 3:e gifte, född 1734, död 1792), född 1733-01-06, död 1786-09-23 Slättevalla s socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona, och hans 1:a fru Christina Mosenia.

Barn:

 • Elisabet Christina, född 1753-03-10 på Grunnevad, död ogift 1774-09-23 Starbäck
 • Ulrika Eleonora, född 1754-10-18 på Grunnevad, död 1826-01-18 i Växjö. Gift 1778-08-20 i Acklinga socken, Skaraborgs län med överstelöjtnanten, RSO, Nils Prytz, född 1736-02-25 i Bonderups socken, Malmöhus län, död 1809-09-12 Örsholm

TAB 19

Didrik (son av Axel, Tab. 16). Volontär vid Skaraborgs infanteriregemente 1712. Furir därst. 1713. Förare 1715. Sergeant 1717. Fänrik 1718-10-21. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1719-12-02. Avsked 1722-03-07. Död 1724. Gift 1720-12-23 med Hedvig Christina Mörner, född 1691-12-03 i Uppsala, död 1774-03-29 Drottninghuset

Barn:

 • Axel född ca 1720-1724. Sergeant vid artilleriet 1744-01-17. Rustmästare vid Hälsinge regemente 1755 (Mörner s73 RÖB). Underlöjtnants avsked. Död barnlös 1763-05-11 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1762-10-31 med Charlotta Elisabet Ahlström, dotter av en vaktmästare vid stora sjötullen.

TAB 20

Johan (son till Knut, Tab. 14), till Söderlänna i Länna socken, Södermanlands län. Kapten vid Jönköpings regemente. Generalauditör 1660. Major vid dalregementet 1661-12-11. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1673-06-27. Överste för samma regemente. Död 1676 och begraven i Malmö. Gift med Karin Johansdotter Oljeqvist född 1643-06-13, död 1713-03-00 och begravd 1713-04-21. Hennes 2:a gifte 1684 med överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente Claes Young. Dotter till biskopen i Strängnäs, doktor Johannes Matthiae och hans 1:a hustru Catharina Nilsdotter Bohm.

Barn:

 • Johan, död 1663-01-18 och begraven 28 i Dunkers kyrka, Södermanlands län.
 • Beata, död ogift 1690.
 • Erik Johan. Konstapelsmat 1684. Underlöjtnant vid amiralitetet 1694-01-22, schoutbynacht 1712-04-30. Vice amiral 1712-12-29. Amiral 1715-04-16. Ogift dödsskjuten s. å. 28/7 av en kanonkula i en häftig drabbning med danska flottan vid Rügen på amiralsskeppet Prins Carl och begraven i tyska kyrkan i Karlskrona. 'Var en tapper sjöhjälte. Försvarade sig modigt 1705-06-00 på örlogsskeppet Reval utanför Retusaari mot sju ryska galerer, men måste till slut taga till flykten. Sköt i aug. 1706 två ryska proviantskepp i sank och borttog ett tredje. Vederlade slutligen 1713 ryska ministerns i Haag furst Kurakins berättelse om förloppet med de av ryssarna uppbrända holländska handelsfartygen.'
 • Catharina, död 1722. Gift 1:o med översten Amund Toresson Falkenhielm, i hans 2:a gifte, död 1697. Gift 2:o med majoren vid ett regemente i Pommern Johan Gualter von Greiggenschildt, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1669 i Pommern, avsked 1723.

TAB 21

Christiern Knutsson Lillie (son av Knut Jönsson, Tab. 10), till Nässelsta i Gryts socken, Södermanlands län och Elmteryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Hertig Carls småsven 1585. Död 1624-01-05 på Elmteryd och begraven i Agunnaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Han fick 1611-12-16 konung Gustaf II Adolfs skyddsbrev. Gift med Märta Ulfsax i hennes 2:a gifte (gift 1:o med slottsloven på Kronobergs slott Nils Isaksson [halfhjort]), död 1622-08-20 på Elmteryd, dotter av ryttmästaren Lindorm Pedersson den äldre (Ulfsax), och Kerstin Körning eller Stiernbielke.

Barn:

 • Margareta, född 1595, död 1651 och begraven s. å. 6/4 i Vings kyrka. Gift 1611-05-14 med överstekvartermästaren och assessorn Anders Olofsson Oxehufvud, född 1583, död 1639.

TAB 22

Truls Knutsson Lillie (son av Knut Jönsson, Tab. 10), till Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län och Berga i Styrestads socken, Östergötlands län, som han köpte 1603 av sin mosters man Per Arvidsson Kåse 16. Levde utan tjänst. Död 1632. 16 'Han blev 1619-07-19 enl. konung Gustaf II Adolfs brev till ståthållaren Lindorm Ribbing benådad till livet för otrohet mot sin hustru, med villkor att till de fattigas hospital i Söderköping böta 300 daler, och skulle han sätta sina gods i pant, till dess böterna blevo betalta.'. Gift 1:o före 1601 16 med Anna Bagge, till Söderby, från vilken han 1629 blev skild. Hon levde ännu 1638 och ligger begraven i Örtomta kyrka, Östergötlands län, dotter av Anders Halstensson (Bagge af Berga) och Malin Slatte. Gift 2:o 16 med Märta Svensdotter (Bagge).

Barn:

 • 1. Anna, levde 1625 men var död 1638. 'Hennes namn jämte moderns och mormoderns med fleras. stå på en tavla i Örtomta kyrka.'
 • 2. En dotter. 16

Utan känt samband

 • Anna Lillie levde 1703 på frälsegodset Öringe, Marbäcks sn/F. Gift 1:o 1653-05-01 med löjtnant Per Tornerefelt. Gift 2:o med kapten Johan Pistol född 1642, † 1700.

Källor

1RHKn. 2Hh I 1:60. 3Hh 13, sid. 190. 4At (L.). 5SH liber caus., vol. 18 (O. A.). 6Hra. 7Ridderstad, Beskrivning över Östergötland. 8Blr. 9At (P.). 10Um. 11At (S.). 12Ridd. och adelns protokoll. 13SH liber caus. vol. 137, p. 2 (O. A.), 14Tham, Linköpings län. 15HF. 16GH (HF). 17A. Skoglund, De yngre Axelsönernas förbindelser med Sverige, (1903) s. 22. 18As (Sch.). 19RAP. 20Pt 1922, s. 86. 21Upplands lagmansdombok i Fornskriftsällskapets samlingar, häft. 132 (1907), s. 91. 22RA, avskriftsaml. B 20. 23U.B. Palmskiöldska saml. 292, s. 573. 24Medd. av kantor P.G. Vejde, Växjö. 25K. A, Sandbergska saml. 26At (Sch.). 27De la Gardieska arkivet, del 5, sid. 48. 28Peringskiöld, Mon. Sudermannia. 29At (RA). 30At (KrA).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: