Sparre af Rossvik nr 7

Från Adelsvapen-Wiki

0007.jpg

Adliga ätten Sparre af Rossvik nr 7

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625.

Sparren är kanske den allmännast förekommande vapenbilden under medeltiden. Den fördes av flera skilda släktgrupper, vilka helt säkert icke haft någon inbördes släktskap, och när 1500-talets genealoger med icke ringa konstfärdighet hopfört dessa släktgrupper under ätten Sparre, har detta skett allenast på lösa antaganden. Äldst av dessa släktgrupper, som förekomma på riddarhusgenealogien är den s. k. Toftasläkten (till sätesgården Tofta i Adelsö socken, Sth.). Dess förste genom urkunder kände stamfader var drotset Abjörn Sixtensson, död 1310. Möjligen var han sonson till en herr Nils, som enligt släktkrönikornas samstämmiga vittnesbörd var gift med konung Erik Knutssons dotter Märta. Toftasläkten var på 1300-talet Sveriges kanske mest lysande ätt, vars medlemmar i flera generationer beklädde rikets högsta ämbeten. Den utgick på manssidan 1407 med Abjörn Sixtenssons sonson, den lärde riksmarsken Karl Ulfsson till Tofta, den heliga Birgittas frände och konung Magnus Erikssons vedersakare. Man har intet skäl att antaga, att ovannämnde herr Nils hetat Sixtensson och haft en broder Knut. Denne göres på riddarhusgenealogien till stamfader för en annan släktgrupp med sparrevapnet, som levde in på 1500-talet och efter sin sätesgård i Ängsö socken (Vm), blivit kallad Ängsösläkten. Till densamma hörde den myndige biskopen i Strängnäs Sigge Ulfsson, död 1463, och riksrådet och riddaren Fader Ulfsson, båda söner till riddaren Ulf Bengtsson till Lagmansö i Vadsbro socken Södermanlands län. Den förste kände ägaren av Ängsö. Bland andra bemärkta personer, som burit sparrevapnet och som på riddarhusgenealogien förbundits med förestående släktgrupper, märkas konung Birgers råd, riddaren Arvid Göstafsson, död 1317, den förste av den släkt, som skrev sig till Vik i Balingsta socken Uppsala län, drotset och riksrådet Nils Abjörnsson till Ängsö, död 1359, och konung Magnus Erikssons råd på 1350-talet Lars Karlsson. Dessutom har på genealogien inblandats den s.k. Hålbonässläkten, som förde ett helt olika vapen: en bjälke, belagd med tre vippor. Den nu levande Sparresläkten, vilken till åtskillnad från förestående släktgrupper med sparrevapnet torde, efter den gård släkten längst ägde, kunna kallas Sundbysläkten och vars adliga ättegren vid introduktionen fick namnet Sparre af Rossvik efter ett annat av släktgodsen, kan icke med full säkerhet ledas längre tillbaka än till nedanstående Sigge Larsson. Om hans fader är intet känt, men av Sparreska kopieboken (i riksarkivet) får man veta, att hans moder hette Elin Håkansdotter och att hans styvfader Abjörn Ulfsson, som av genealogerna göres till hans farfader, var redesven, d. v. s. Förvaltare för Gudhems klosters gods, och att han förskingrat alla Sigge Larssons fädernegods.

Ätten Sparre af Rossvik har utgrenat sig i friherrliga ätten Sparre.


Sparre%20af%20Rossvik%20A700.jpg

Sparre%20af%20Rossvik%20A701.jpg.

TAB 1

Sigge Larsson (översiktstab. 3). Erhöll av drottning Margareta gården Götene i likanämnd socken Skaraborgs län 13961 och var bosatt därst. Köpte ytterligare jord i Götene socken 1401-02-24 och Brännebol i Götene socken2 1402-06-01. Nämnes väpnare 1401–1414. Var »nästa arvinge» till Nils Petersson (kluven sköld, högra fältet schackrutat), som till honom överlät sina gårdar Yllestad och Näs2 i Vartofta härad, vilka han ärvt efter sina föräldrar 1403-08-01. Tillbytte sig Simonstorp2 i Grolanda socken Skaraborgs län 1410-07-02. Konungsdomhavande vid räfsteting i Skara2 1414-07-05. Uppgives hava levat ännu 1442. Gift med Margareta Bengtsdotter, dotter av Bengt Karlsson Färla och Brita Björnsdotter (tre vingar).

Barn:

 • Elin Siggesdotter, till Apelnäs i Roasjö socken Älvsborgs län. Gift före 1442 med häradshövdingen i Redvägs härad Lars Jakobsson (två bjälkar med horn), som levde 1464.
 • Lars Siggesson, den äldre. Riksråd. Död 1473. Se Tab. 2.

TAB 2

Lars Siggesson den äldre, (son av Sigge Larsson, Tab. 1), till Simonstorp i Grolanda socken Skaraborgs län och till Bysta i Askers socken Örebro län, som hans 2:a hustru ärvde 14523. Väpnare. Var häradshövding i Frökinds härad 14641. Riksråd. Död 1473 om hösten i Vadstena. Gift på 1430-talet med Märta Mårtensdotter7, dotter av Mårten Svan och Ragnhild Håkansdotter. Gift 2:o 1442-01-21 på Simonstorp3 med Ingeborg Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med väpnaren Bengt Tomasson, som i vapnet förde en Sparre, i hans 2:a gifte), levde änka 1486, dotter av Bengt Larsson (rödbjälke) och Margit Clausdotter Dowt.

Barn:

 • 1. Peder Larsson. Väpnare. Se Tab. 3.
 • 2. Sigge Larsson, den yngre. Riksråd. Död 1509. Se Tab. 4
 • 2. En dotter. Gift med Bengt N. N. [3]
 • 2. Bengta, död barnlös. Gift. Riksrådet fällde 1507-03-31 dom mellan hennes systerson Peder Bengtsson och liennes brorsdotters man Lindorm Brunsson. [3].

TAB 3

Peder Larsson, (son av Lars Siggesson, Tab. 2), till Stola i Strö socken Skaraborgs län, som han erhöll med sin 1:a hustru. Kallas Peder Bonde4, väpnare. Levde 1481, men var död 14907. Gift 1:o med Ingegerd Tordsdotter, död före 1485, dotter av Tord Pyting till Stola och Hemfred N. N. Gift 2:o7 med Ragnhild Turesdotter, som levde änka 1493, dotter av riddaren och lagmannen i Västergötland Ture Jönsson (Svarte Skåning) och Birgitta Henriksdotter Snakenborg.

Barn:

 • 1. Ingeborg Pedersdotter, död före 1503. Gift före 1485 med väpnaren och häradshövdingen Peder Bengtsson Gylta, till Påtorp, i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1503 med Christina Torstensdotter)7, död 1527.
 • 1. Nils Pedersson. Väpnare 1485–1493. Ogift slagen i Uppsala.7
 • 1. Ingegerd Pedersdotter. Nunna5 (sannolikt i Gudhems kloster).

TAB 4

Sigge Larsson den yngre, (son av Lars Siggesson, Tab. 2), till Bysta i Askers socken Örebro län samt Skofteby i Härene socken Skaraborgs län, som han erhöll med sin första fru, och Ågården i Råda socken Skaraborgs län, som han 1492 bebyggde till sätesgård. Född 1442. Väpnare. Riksråd 1477–14966. Deltog i tronföljarvalet 1499, men icke som rådsherre6. Bevistade dock sedan ett rådsmöte 15056. Död 1509 mellan den 6 och 10 maj. 'Han förde i vapnet en röd Sparre i gyllene fält och på hjälmen en krona av guld med fem röda flaggor på vardera sidan.' Gift 1:o 1470 eller nyss förut med Brita Bengtsdotter, till Skofteby, död 1485 och begraven i Skara domkyrka, dotter av häradshövdingen och väpnaren Bengt Andersson (Öra) och Ragnhild Göstafsdotter. Gift 2:o 1486-09-06 (morgongåvobrev) Göksholm med Kerstin Månsdotter, som levde änka 1519, dotter av lagmannen, riddaren och riksrådet Måns Bengtsson (Natt och Dag), och hans 3:e fru Ermegård Fikkesdotter Bülow.

Barn:

 • 1. Karin Siggesdotter, född omkr. 1471. Gift 1:o 14918 med frälsemannen Erik Hansson. Gift 2:o före 1506-07-13 med riksrådet Lindorm Brunsson (af Forstenasläkten, nr 2).
 • 1. Barbro Siggesdotter, till Skofteby. Död omkr. 1509. Gift före 15038 med riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Olofsson (Vinge) i hans 1:a gifte (gift 2:o 1510 med Ingrid Haraldsdotter, som levde ännu 1535, i hennes 2:a gifte, dotter av häradshövdingen Harald Lake [nr 53] och Ingrid Nilsdotter [pil]), halshuggen 1529 för delaktighet i Västgötaherrarnas uppror.
 • 2. Margareta Siggesdotter, till Ågården, som hon erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna 15248. Född på 1490-talet, levde änka 15638. Gift 1527 vid fastlagstiden8 med riksrådet och lagmannen i Södermanland Nils Krumme, till Örboholm, som levde 1560.8 Efter makarna hölls arvskifte 1570-11-07 i Stockholm.22
 • 2. Ingeborg Siggesdotter, till Bysta. Efter henne hölls arvskifte 1544. Gift 1:o med hövidsmannen Göran Hansson (Stiernsköld), död 1517. Gift 2:o omkr. 1518 med hövidsmannen Krister Klasson (Horn af Kanckas), död 1520. Gift 3:o 1524-08-24 i Malmö med riksrådet Åke Klassan Tott (nr 26), död 1531.
 • 2. Hebbla Siggesdotter, levde änka 1570. Gift med riksrådet och amiralen Erik Fleming (nr 4), född 1487, död 1548.
 • 2. Filippa Siggesdotter, död ogift.
 • 2. Lars Siggesson den yngre. Riddare, riksråd och riksmarsk. Död 1554. Se Tab. 5.
 • 2. Göran Siggesson. Skickades 1518 såsom gisslan till konung Christian II och bortfördes till Danmark. Höll sedan med nämnda konung och var med bland den danska besättningen på Västerås. Dödligt sårad då besättningen fördes till Stockholm 1521 och därav död ogift.
 • 2. Nils Siggesson, levde 1510, men död ej långt därefter.
 • 1. Albrekt Siggesson, levde 1510, men död ej långt därefter.

TAB 5

Lars Siggesson (Sparre)
Lars Siggesson d.y.(son av Sigge Larsson d.y., Tab. 4), död på Örebro slott den 12 januari 1554. Framträder först under striden mellan Sten Sture d. y. och konung Kristian II, i det han jämte fem andra svenska ädlingar, däribland den då unge Gustaf Vasa, 1518 lämnades såsom gisslan åt Kristian och av honom mot tro och lofven bortfördes fången till Danmark. Sedan han återkommit till Sverige, slöt han sig till den af Gustaf Vasa inledda folkresningen och var jämte Berent von Mehlen befälhavare över de av Gustaf från Lybeck anskaffade örlogsskeppen, som hade att bidraga till Stockholms inneslutande. Utnämnd till ståthållare på Örebro slott, skickades han med en krigsstyrka till Skåne, för att i denna danska provins åstadkomma en resning mot Kristian, och införliva den med Sverige, vilket företag dock misslyckades. Sänd 1523 i enahanda syfte till Norge, erövrade han hela landsträckan till Oslo samt lät allmogen i södra Norge svära svenska konungen trohetsed. Av brist på livsmedel måste han likväl vända tillbaka och intog på återvägen största delen av Viken med Karlsborgs slott, vilken erövring dock sedan gick förlorad. Såsom Svea rikes marsk deltog han med det övriga rådet i den på herredagen i Söderköping till Gustaf avgivna försäkran, »att de ville allt försvara, lida och umgälla med konungen». 1525 förordnades han till lagman i Närke, då han i förläning erhöll hela detta landskap jämte ett härad i Södermanland, vilken förläning han bibehöll till sin död. Vid Gustafs kröning i Uppsala 1528 var han den förste av riksens adel, som framkallades och slogs till riddare, sändes 1531 jämte flera rådsherrar att hämta konungens första gemål, prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg, samt förnyade 1536 jämte Gustaf Olofsson (Stenbock) och Kristofer Andersson (Röd) i Köpenhamn det under Grevefejden mellan Danmark och Sverige ingångna förbundet. Följande året avgick han med en betydande krigsmakt till Småland »för att hålla konungsräfst efter Sveriges lag och förhöra alla saker och klagomål för rätta, straffa skalkar och hålla dannemän och fromma vid makt». Den stränghet, med vilken han vid detta tillfälle gick tillväga, var den egentliga anledningen till Dackefejden, under vilket uppror han och Johan Turesson (Tre rosor) förordnades till fältöverstar. Gift 1:o 1521-06-24 Bronäs med Anna Lindormsdotter, dotter av Lindorm Björnsson (Vinge) och Kristina Larsdotter. Gift 2:o 1549-03-02 på Gripsholm med Brita Trolle, dotter av riksrådet Ture Arvidsson Trolle och Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna).

Barn i gifte 1:o med Anna Lindormsdotter:

 • Knut Larsson född 1522-06-05 Rossvik. Död ogift i Wittenberg.
 • Kerstin Larsdotter, född 1523-05-15. Gift 1:o 1544 på Örebro slott med väpnaren och häradshövdingen i Åkerbo härad Göran Åkesson (Tott). Gift 2:o med Måns Pedersson (Lilliehöök).
 • Ermegård Larsdotter, född 1524-06-21. Gift 1552-01-10 med Erik Tönnesson (Tott).
 • Sigge Larsson. Född 1525-09-01. Död ogift.
 • Beata Larsdotter, född 1526-12-09, död ogift.
 • Ingeborg Larsdotter, född 1527-08-09, död ogift.
 • Malin Larsdotter, född 1528-07-29 på Örebro slott, död 1597-02-27. Gift 1:o 1552-01-04 på Örebro slott med hövidsmannen Hans Persson (Forstenasläkten nr 2). Gift 2:o före 1572 med ståthållaren Erik Jönsson (Lillie af Greger Mattssons ätt nr 6).
 • Filippa Larsdotter, född 1529-08-24. Gift med Erik Nilsson Schack.
 • Göran Larsson Sparre, född 1530. Furstligt råd. Död 1586. Se Tab. 6.
 • Linvald Larsson, född 1532-06-25, död ung.

Barn i gifte 2:o med Brita Trolle:

 • Erik Larsson Sparre, född 1550. Riksråd och kansler. Död 1600. Se Tab. 30.
 • Johan Larsson Sparre, född 1551. Ståthållare. Död 1599. Se Tab. 35.
 • Anna Larsdotter, född 1552, död 1566.
 • Margareta Larsdotter, född 1553, död 1560.

TAB 6

Göran Larsson Sparre, (son av Lars Siggesson den yngre, Tab. 5), till Rossvik i Husby-Rekarne socken Södermanlands län och Hammar i Väsehärads socken Värmlands län vartill han skrev sig 1560. Född 1530-11-05 på Örebro slott, där konung Gustaf stod fadder vid hans dop. Student i Rostock 1549-11-0010. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-23 samt ständernas bevillning 1561-04-15. Hertig Carls furstliga råd. Död 1586-08-14 på Nyköpings slott14 och begraven s. å. 22/8. 'Han blev 1552 i Brandenburg fängslad av Christoffer von Hardenberg. Bar Närkesfanan vid konung Gustafs begravning. Gift 1:o med Brita Jonsdotter Gyllenhorn, dotter av riksrådet Joen Olofsson (Gyllenhorn) och Carin Bese. Gift 2:o med ?Kerstin Persdotter, som levde änka 1596.

Barn:

 • 2. Bengt Göransson Sparre, född 1570. Ryttmästare död 1632. Se Tab. 7.
 • 2. Lars Göransson Sparre, död 1602 på Rossvik.

TAB 7

Bengt Göransson Sparre, (son av Göran Larsson Sparre, Tab. 6), till Rossvik samt Eknaholm i Tjureda socken Kronobergs län och Tistad i Bärbo socken Södermanlands län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1570. Häradshövding i Skärkinds härad i Östergötland 1590. Fick konung Sigismunds konfirm. därå 1594-07-10. Ståthållare på Stegeborg jämte Per Lillie och Erik Ulfsparre 1598, därtill förordnad av konung Sigismund. Trädde sedan i hertig Carls tjänst. Ryttmästare vid adelns rusttjänst i Uppland, Västmanland och hertig Carl Filips furstendöme 1611-03-30. Introd. 1625 i d. v. riddarklassen under nr 7, och har ätten sedan av denna grens stamgods fått namnet Sparre af Rossvik. Död 1632-03-26 och begraven s. å. 24/6 i Husby-Rekarne kyrka Södermanlands län. 'Han var 1606 bland ärkebiskopen Abraham Angermanni domare och bar 1607 jämte andra himmeln över konung Carl IX vid dess kröning.' Gift 1604-04-15 i Västerås3 med Kerstin Åkesdotter Bååt, död 1628-07-28 och begraven 1629-09-20 i Husby-Rekarne kyrka, dotter av häradshövdingen Åke Johansson (Bååt) och Christina Trolle.

Barn:

 • Christina, född 1605-02-14, död 1656-06-07 och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka Södermanlands län. Gift 1626-02-28 på Rossvik med landshövdingen Christer Posse, född 1601, död 1643.
 • Göran, född 1611. Landshövding. Död 1657. Se Tab. 8
 • Magdalena, till Alebäck och Gåvetorp i Lekaryds socken Kronobergs län. Född 1612-11-03, död 1656-02-06 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken Skaraborgs län och begraven s. å. 1/6 i Vättlösa kyrka. Gift 1:o 1632-08-25 på Rossvik med ryttmästaren Johan Ekeblad, död 1636. Gift 2:o 1639-02-04 med riksrådet och generalguvernören Harald Eriksson Stake, friherre Stake, i hans 1:a gifte, född 1598, död 1677.
 • Maria, till Eknaholm och Åby i Tjureda socken. Född 1613, död 1657-08-06 Brunnsholm. Gift 1642-08-17 i Stockholm med sin svågers kusin, landshövdingen Gabriel Gyllenanckar, född 1611, död 1657.
 • Åke, till Eknaholm och Roma. Student i Uppsala17 1628-12-04. Assessor i Svea hovrätt 1640-09-22 död 1641-06-10 och begraven i Husby-Rekarne kyrka
 • Johan, född 1616. Kammarherre. Död 1655. Se Tab. 9
 • Beata, född 1618-01-16, död 1672-01-16 och begraven s. å. 23/4. Gift 1636-06-12 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med riksrådet, överståthållaren och lagmannen Schering Rosenhane, friherre, Rosenhane, född 1609, död 1663.
 • Anna, född 1619, död 1651 och begraven s. å. 14/12 i Norrköping. Gift med justitiepresidenten doktor Daniel Nicolai Figrelius, adlad Leijonstierna, i hans 1:a gifte, född 1605, död 1664.

TAB 8

Göran, (son av Bengt Göransson Sparre, Tab. 7), till Rossvik samt Sparreholm i Hyltinge socken Södermanlands län, vilken egendom han förmodligen anlade och efter sig uppkallade. Född 1611-09-12 på Örebro slott3. Student i Uppsala 1624-09-0017. Fänrik år 1630 vid Västmanlands och Upplands regemente och s.å. avgått. Assessor i Svea hovrätt 1640-09-22. Landsdomare (lagman) i Halland 1646-12-18. Landshövding i Södermanlands län 1653-09-12. Död 1657-04-05 i Nyköping. Gift med Anna Jönsdotter, levde 16833 men död ca 1698, vilken tjänat som ladugårdspiga och hans mätress på Sparreholm. Dotter till en kopparslagare, andra säger att fadern var en Skinnare (sämskmakare) i nyssnämnda stad. Hon fick behålla gården Långdunker (Karlslund) i Hyltinge socken efter mannen, men barnen måste gå ifrån arvet.

Barn:

 • Anna Göransdotter, † i Hyltinge och begravd 1704-01-14. Hon lär ha varit mycket vacker. Kom till grevinnan Wasaborg och följde med henne till Tyskland. Blev efter återkomsten förförd av studenten Olaus Jonæ, som var informator för hennes syskon, och som med våld ville taga henne ur grevinnans hus, för vilket allt han insattes i Nyköpings torn. Gift före 1674-12-17 med vice häradshövdingen i Närke Johan Winteroos född i Strängnäs, † 1696 i Hyltinge.
 • Christina. Gift 1678-01-23 i Björklinge socken Uppsala län med fogden på Ramsjö Peder Svensson Leckander, död 1688 i Björklinge/C och begraven s. å. 26/1.
 • Carl Göransson, född 1654. Död på Fiskmansbo i Nysätra socken Uppsala län. Gift med Elisabet Drury, till vilken han 1690-05-30 överlåtit alla sina arvsanspråk. [15]

TAB 9

Johan, (son av Bengt Göransson Sparre, Tab. 7), till Roma samt Helgerum i Västerrums socken och Sundsholm i Gladhammars socken (båda i Kalm.). Född 1616-10-06 på Rossvik. Student i Uppsala17 1628-12-04. Kammarherre. Död 1655-05-01 enl. påskriften å hans likkista i Sparregraven i Gladhammars kyrka och begraven 1656-02-17. 'Han gav 1643 altartavla till Gladhammars kyrka och brudkrona till Västerrums samt hans fru till förstn. kyrka en tornklocka, därå hennes namn står.' Gift 1644-07-28 på Årnäs3 med sin svågers brorsdotter Emerentia Stake, född 1626-09-20, död 1676-01-18 och begraven i Gladhammars kyrka, dotter av landshövdingen Olof Eriksson Stake, och Anna Ribbing.

Barn:

 • Bengt, född 1646. Assessor. Död 1695. Se Tab. 10
 • Åke, född 1648-08-14. Student i Uppsala 1659-04-0017 och i Strassburg10 1669-09-25. Kornett vid livregementet till häst 1674-03-06. Löjtnant därst. s. å. Ryttmästare 1675-03-27. Död ogift 1676-04-09, i det han blev ihjälslagen, då skeppet Västervik sprang i luften.
 • Axel, till Roma och Sundsholm. Född 1654-09-01 på förstn. ställe. Student i Uppsala17 1665-03-08. Ryttmästare. Död ogift 1684-04-20 på Sparreholm och begraven i familjegraven i Gladhammars kyrka, där hans vapen jämte sorgefanor uppsattes.
 • Christina Maria, till Fiskmansbo i Nysätra socken Uppsala län, som hon ärft efter sin moder23. Född 1655-10-01, död på 1690-talet. Gift 1:o med amiralen och amiralitetsrådet Claes Uggla, friherre Uggla, född 1614, död 1676. Gift 2:o med generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1722.

TAB 10

Bengt, (son av Johan, Tab. 9), till Rossvik, Sparreholm och Roma samt Helgerum i Västerrums socken Kalmar län. Född 1646-09-16 på Roma. Student i Uppsala 1659-04-0017 och i Strassburg10 1669-09-25. Äldste extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 167619. Död 1695-06-28 Fågelsta och begraven i egen grav i koret av Hyltinge kyrka Södermanlands län. 'I hans tid blev Helgerum berustat, men egendomen försåldes av hans änka. Han gav 1682 predikstol till Gladhammars kyrka och 1689 100 daler kopparmynt till Västerrums kyrka s byggande.' Gift 1681-06-07 Fjällskäfte med sin kusins svägerska, friherrinnan Beata Ribbing af Zernava, född 1648-03-08 i Göteborg, död 1720, dotter av riksrådet och guvernören Peder Ribbing, friherre Ribbing af Zernava, och Christina Ryning.

Barn:

 • Johan, född 1682-04-23. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1701-01-16. Fänrik därst. s. å. 15/7. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1703-04-02. Regementskvartermästare därst. 1705-06-27. Kapten vid livdragonregementet 1706-02-17. Död ogift (massakrerad av kosacker) 1708-10-08 vid byn Nagozin i Ukraina.
 • Per, född 1685. Generaladjutant. Död 1725. Se Tab. 11
 • Bengt, född 1686. Major. Död 1748. Se Tab. 20.

TAB 11

Per, (son av Bengt, Tab. 10), till Rossvik och Sparreholm samt Yxtaholm i Lilla Mellösa socken Södermanlands län. Född 1685-10-06. Volontär vid fortifikationen. Konduktör vid fortifikationen i Göteborg 1704-12-06. Löjtnant vid fortifikationen i Wismar 1708-03-02. Kapten vid fortifikationen vid värmländska armén 1710-12-29. Generaladjutant vid västgötaarmén 1712-02-09. Död 1725-10-16. Gift 1:o med sin syssling Beata Christina Horn af Rantzien, född 1686, död barnlös 1714, dotter av översten Carl Gustaf Horn af Rantzien (vars 1719 levande barn blevo upphöjda i friherrligt stånd och sönerna introd. under nr 163) och hans 1:a fru, friherrinnan Magdalena Rosenhane. Gift 2:o 1717-05-05 med Sigrid Ebba Fleming, död 1725-05-00, dotter av landshövdingen Jakob Fleming, och hans 2:a fru friherrinnan Sofia Bonde, av Lajhela ättegren.

Barn:

 • 2. Fredrik Ulrik, född 1719. Riksråd. Död 1777. Se Tab. 12.
 • 2. Beata Gustava, till Yxtaholm. Född 1720-11-22, död 1782-04-26 på Yxtaholm och ligger jämte sin man begraven i Lilla Mellösa kyrka. Gift 1738-11-08 med överintendenten friherre Gustaf Nils Clodt, född 1712, död 1770.
 • 2. Sofia Margareta, till Nybyholm. Född 1724-09-08, död 1791-10-03 Björnö samt ligger jämte sin man begraven i en av honom byggd grav vid Frötuna kyrka. Gift 1747-09-01 i Stockholm med sin syssling, hovmarskalken greve Tord Bernhard Bonde af Björnö, född 1711, död 1785.

TAB 12

Fredrik Ulrik, (son av Per, Tab. 11), till Rossvik och Sparreholm. Född 1719-01-13. Student i Lund10 1735-02-21. Volontär vid artilleriet 1736-04-00. Styckjunkare därst. Tillika volontär vid fortifikationen. Kaptenlöjtnant vid överste Hamiltons regemente 1741-07-22. Kammarherre 1744-04-17. Major vid Västgötadals regemente 1748-01-05 och vid adelsfaneregementet 1753-05-10. RSO 1757-04-28. Överste för Smålands kavalleriregemente 1762-08-24. Löjtnant vid livdrabantkåren 1770-06-18 kaptenlöjtnant därst. Riksråd 1772-05-25. Därifrån entledigad s. å. 22/8. Död 1777-07-14 på Rossvik och ligger jämte sin fru begraven i Nyköpings västra kyrka, i en större sarkofag av kolmårdsmarmor till vänster om altaret. Gift 1742-10-19 med friherrinnan Juliana Brita Siöblad, till Arnö i Nikolai socken Södermanlands län, vilket hon 1769 fick till fideikommiss av sin moder, född 1728-03-20, död 1775-11-28 på Berga vid Nyköping, dotter av översten friherre Carl Siöblad, och Ulrika Juliana von Berchner.

Barn:

 • Johan Carl Sigge, född 1743-09-24. Student i Uppsala17 1760-04-14. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Kopist vid kanslikollegii expedition. Kommissionssekreterare i Sachsen 1764-02-00, sedermera vid franska hovet. Död ogift 1770-07-08 (i nov.) i Paris.
 • Sigrid Ulrika, född 1745-08-05. Stiftsjungfru. Död 1826-10-16 i Stockholm. Gift 1768-04-06 Fyllerud med auditören Simson Telander, född 1744-09-19 i Järstorps socken Jönköpings län, död 1777 i Växjö.
 • Fredrik Adolf Ulrik, född 1746. Ryttmästare. Död 1812. Se Tab. 13.
 • Juliana Beata född 1749-01-06 (15/1) i Bergatuna, död 1821-06-22 Knistad samt ligger jämte sin man och dotter Brita Christina begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka Stockholms län. Gift 1775-05-09 i Stockholm med kammarherren friherre Carl Gustaf Lagerfelt, född 1724, död 1797.
 • Per, född 1752-07-22. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1765-10-14. Sergeant vid livgardet 1770-10-30. Fänrik därst. s. å. 5/11. RSO 1772-09-12. Kapten i armén s. å. 13/9. Vice korpral vid livdrabantkåren 1773-03-19. Korpral därst. 1778-03-11. Majors avsked 1788-04-30. Död ogift 1801-01-12 i Marstrand.
 • Jakob Nils, född 1754. Stallmästare. Död 1827. Se Tab. 19.

TAB 13

Fredrik Adolf Ulrik, (son av Fredrik Ulrik, Tab. 12), till Arnö fideikommiss, som han 1775 tillträdde efter sin moder. Född 1746-11-30. Inskriven i krigs- tjänst såsom sekundkorpral vid adelsfaneregementet 1756. Student i Uppsala17 1760-04-14. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1762. Kvartermästare därst. 1763-05-16. Adjutant s. å. 30/8. Livdrabant 1769-01-29. Löjtnant i armén s. å. 20/12. Avsked 1776-05-22. Ryttmästare. Död 1812-02-17 på Arnö. Han var 1778 bland adeln fadder vid kronprinsen Gustaf Adolfs dop samt bevistade riksdagen i Gävle 1792 och i Norrköping 1800. Gift 1779-01-31 i Stockholm3 med sin faders sysslings dotter friherrinnan Ebba Margareta De Geer af Leufsta, född 1756-09-25 i Stockholm, död 1814-06-09 i Nyköping, dotter av hovmarskalken Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, och friherrinnan Catharina Charlotta Ribbing af Zernava.

Barn:

 • Carl Ulrik född 1779. Löjtnant. Död 1823. Se Tab. 14
 • Fredrik Adolf född tvilling 1779-10-14 i Bergatuna. Fänrik vid livgardet 1784-10-07. Död ogift 1800-07-11 i Stockholm.
 • Sigge Anton född 1782-01-26 i Nyköping Västra, död s. å. 30/6.
 • Ulrika Jacquette Charlotta född 1784-04-18 i Bergatuna, död 1858-12-02 i Stockholm. Gift 1808-04-28 på Arnö med kammarherre, friherre Seved Ribbing af Zernava född 1766, död 1840.
 • Elsa Ebba Juliana född 1786-08-22 i Arnö, Nyköpings S:t Nicolai. Död ogift 1874-07-18.
 • Bengt Erik Ludvig född 1788. Löjtnant. Död 1849. Se Tab. 15.
 • Sofia Lovisa född 1791-11-03 i Arnö, Nyköpings S:t Nicolai. Stiftsjungfru. Död 1880-12-28 i Nyköping. Gift 1823-04-20 på Arnö med generalmajoren Carl Ulrik Kuylenstierna, född 1791, död 1856.

TAB 14

Carl Ulrik född tvilling 1779-10-14 i Bergatuna. Fänrik vid Västmanlands regemente 1786-04-12. Fänrik vid Svea livgarde 1797-05-19. Löjtnant därst. 1802-12-19. Avsked 1804-04-28. Död 1823-02-08 i Arnö. Gift 1813-12-30 Lagmansö med friherrinnan Ulrika Christina Falkenberg af Trystorp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1824-05-18 på Svärta bruk i Svärta socken, Söd., med översten Peter Schönström, född 1766, död 1838), född 1791-08-25, död 1854-09-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten friherre Gabriel Falkenberg af Trystorp, och Margareta Christina Kuylenstierna.

Barn:

 • Carl Fredrik Gabriel, till Arnö fideikommiss. Född 1819-02-24 i Arnö, Nyköpings S:t Nicolai. Furir vid Södermanlands regemente 1834-11-04. Avsked 1836-04-25. Fanjunkare vid Svea livgarde. Död 1836-11-02.
 • Adolf Conrad, till Arnö fideikommiss. Född 1821-10-25 i Arnö, Nyköpings S:t Nicolai. Furir vid Svea livgarde. Död 1838-06-26.

TAB 15

Bengt Erik Ludvig född 1788-01-02 i Arnö, Nyköpings S:t Nicolai. till Arnö fideikommiss, som han tillträdde efter yngste brorsonens död 1838. Förare vid Södermanlands regemente 1795-04-09. Fänrik därst. 1805-10-18. Bevistade kriget i Pommern 1805–1807. Blev under finska kriget fången på Åland 1809 men utväxlad s. å. i juni och deltog i expeditionen till Västerbotten. GMtf 1810-05-03. Sekundlöjtnant 1812-03-03. Avsked 1815-05-27. Död 1849-06-12 i Nyköping. Gift 1820-06-04 på Herrhagen i Nikolai socken Södermanlands län med Fredrika Elisabet Hornung, född 1789-02-06 i Stockholm, död 1879-03-24 i Nyköping, dotter av sidenfabrikören Gustaf Hornung och M. Söderman.

Barn:

 • Fredrika Lovisa, född 1816-06-02 på Herrhagen, död 1838-09-26 på Nävekvarns bruk i Tunabergs socken Södermanlands län. Gift 1836-04-14 på Arnö med bruksägaren, RNO, RVO, Johan Sederholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1866-08-15 Frugård
 • Carl Fredrik Alexis, född 1820. Kammarherre. Död 1895. Se Tab. 16.
 • Erik Adolf Vilhelm, född 1821-10-05 på Arnö. Kadett vid Karlberg 1836-09-03. Utexaminerad 1843-03-24. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 8/4 lantmäteri och skeppsmäteriexamen 1845. Löjtnant 1848-08-22. Kapten 1860-03-07. RSO 1865-05-03. Bevistade krigsbefälets sammanträde i Stockholm s. å., avsked från regementet 1878-04-12. Major i armén s. å. 29/4. Avsked ur armén 1879-10-17. Död ogift 1909-06-08 i Karlstads förs..
 • Viktor Ludvig Emanuel, född 1823. Major. Död 1895. Se Tab. 17.
 • Knut Conrad Gustaf, född 1825-08-28. Förvaltare på Tomta Södermanlands län. Död ogift 1885-06-27 på Arnö.
 • Ebba Augusta Hermanda, född 1831-02-27 på Arnö. Stiftsjungfru. Död 1898-02-24 i Stockholm. Gift 1858-06-06 på nämnda egendom med översten Otto Adolf Edvard Kuylenstierna, född 1827, död 1893.

TAB 16

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_af_Rossvik_nr_7 Carl Fredrik Alexis, (son av Bengt Erik Ludvig, Tab. 15), född 1820-10-27 på Herrhagen, S:t Nicolai förs., Södermanlands län. Kammarherre i k. m:ts hov 1861. Död 1895-04-29 i Stockholm. Innehade Arnö fideikommiss 1849–1895. Gift 1854-11-28 i Nyköping med grevinnan Josefina Charlotta Vilhelmina Frölich, född 1827-01-21 i förstn. stad, död där 1878-05-09, dotter av hovmarskalken och landshövdingen greve Gustaf Erik Frölich, och grevinnan Augusta Carolina Lovisa Taube.

Barn:

 • Anna Lovisa Charlotta, född 1855-11-03 i Nyköping. Innehar Arnö fideikommiss sedan 1897-04-08. Död 1934-03-09 i Stockholm, Oscars förs.. Begr. i Nyköpings Västra förs.
 • Märta Gustava, född 1861-06-26, död s. å. 21/8.
 • Eva Erika Margareta, född 1867-09-24 i Stockholm, död 1932-11-14 i Norrköping. Gift 1:o 1889-02-04 i Stockholm med godsägaren greve Johan Claes Sparre af Söfdeborg, från vilken hon 1903 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1856. Gift 2:o 1904-10-29 i Stockholm med sin kusin kaptenen Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, född 1862.

TAB 17

Viktor Ludvig Emanuel, (son av Bengt Erik Ludvig, Tab. 15), född 1823-05-30 Arnö. Kadett vid Karlberg 1836-09-03. Utexaminerad 1844-10-26. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 26/11. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1847. Löjtnant vid regementet 1851-04-22. Kompaniofficer vid krigsakademien Karlberg 1856–1857. Kapten 1864-05-06. RSO 1869-07-29. Major i armén 1878-04-12. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén s. d. Avsked ur armén s. å. 27/9. Död 1895-07-06 i Nyköping. Gift 1867-03-26 i Stockholm med Gerda Sköldberg, född 1841-01-07 i sistnämnda stad, död 1871-11-27 i Västra Vingåkers socken Södermanlands län, dotter av medicinalrådet Sven Erik Sköldberg och Maria Åstrand.

Barn:

 • Sigrid Malin Fredrika, född 1868-10-09 Hesslö. Gift 1894-09-23 i Nyköping med t. f. professorn vid konsthögskolan, artisten och skriftställaren, en av de aderton i svenska akademien, KNO2kl, LFrKA, filosofie hedersdoktorn Albert Laurentius Johannes Engström, född 1869-05-12 i Lönneberga socken Kalmar län. Död 1940-11-16 i Stockholm.
 • Erik Sixten Viktor, född 1871. Sjökapten. Se Tab. 18.

TAB 18

Erik Sixten Viktor, (son av Viktor Ludvig Emanuel, Tab. 17), född 1871-10-14 Backa. Anställd i handelsflottan 1890. Styrmansexamen 1895. Examen i ångmaskinslära 1896-03-26. Sjökaptensexamen 1899-05-24. Sjöteknisk amanuens hos kommerskollegium 1920. Förste amanuens därst. 1922. Gift 1899-06-21 i Hults socken Jönköpings län med sin svågers syster Antigonia (Anna) Maria Hildegard Engström född 1873-12-20. Dotter av stationsinspektoren Laurentius Erhard Engström och Antigonia Margareta Lindner.

Barn:

 • Anna Gerda Margareta, född 1904-12-06 i Eksjö.
 • Gonny Gerda Marianne, född 1913-03-04 i Stockholm
 • Ulla Gerda Maria, född 1914-11-15 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 19

Jakob Nils, (son av Fredrik Ulrik, tab 12), till Rossvik. Född 1754-03-11. Korpral vid adelsfaneregementet 1768-11-07. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1770-02-01. Livdrabant 1772-10-18. Beridare vid k. stallet 177410. Understallmästare hos änkedrottningen Lovisa Ulrika10 1775-12-02. Löjtnant i armén 1777-06-06. Avsked 1785-03-16. Död 1827-06-06 på Rossvik. Gift 1784-07-08 med kammarfrun hos änkedrottningen Charlotta Lovisa Laurent, född 1754, död 1817-01-23 på Rossvik, dotter av hovkamreraren Isak Laurent.

Barn:

 • Carl, född 1779-11-09 i Stockholm. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Död barnlös 1848-12-06 Olfsta. Gift 1832-12-30 med Birgitta Helena Wallerström, född 1789-03-09, död 1847-08-30.
 • Eleonora Juliana, född 1785-07-15. Stiftsjungfru. Död 1832-10-29 på Rossvik, vilken gamla familjeegendom, efter vilken ätten har sitt namn, med henne övergick till ätten Gyllenberg. Gift 1815-01-16 på Rossvik med majoren Jonas Gyllenberg, född 1782 död 1838.

TAB 20

Bengt, (son av Bengt, Tab. 10), till Långdunker i Hyltinge socken Södermanlands län. Döpt 1686-10-04 i Stockholm. Sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1708-10-10. Kaptens karaktär 1722-06-26. Konfirm.fullm. 1725-06-30. Majors avsked 1732-06-22. Död 1748-12-24 på Långdunker. Han blev fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1726-08-26 med Anna Charlotta von Weidenhaijn, född 17033, död 1778-10-26 Strålsnäs och begraven s. å. 3/11 i Hyltinge kyrka, dotter av översten Gabriel von Weidenhaijn, och Beata Rosenholm.

Barn:

 • Beata, född 1727-07-12, död 1781-01-11 på Strålsnäs. Gift 1751-06-27 med sin syssling, kammarherren friherre Gabriel Adolf Ribbing af Zernava, född 1724, död 1762.
 • Bengt, född 1728-08-15. Student i Uppsala17 1746-03-18. Kanslijunkare. Expeditionssekreterare vid utrikes expeditionen10 1760-01-18. Tjänstg. kammarherre21 1766-11-26. Envoyé till sachsiska hovet 1769-09-11. Envoyé till spanska hovet 1770–1778. KNO 1777-04-28. Medlem av generaltulldirektionen 1778-01-21. Överstekammarjunkare 1783. Död ogift 1810-08-10 i Stockholm.
 • Margareta Charlotta, född 1729-10-04, död 1813-12-16 Vegersberg. Gift 1771-09-17 på Strålsnäs med sin kusin, majoren Samuel Fredrik Franc. Född 1726, död 1787. De gjorde Vegersberg till fideikommiss för hennes brorson Bengt Erland Sparre med villkor att han skulle kalla sig Franc-Sparre.
 • Gabriel, född 1730. Kapten. Död 1809. Se Tab. 21

TAB 21

Gabriel, (son av Bengt, Tab. 20), till Axelsberg i Lilla Mellösa socken Södermanlands län. Född 1730-11-01 Långdunker. Student i Uppsala17 1746-03-13. Volontär vid livgardet 1717-02-07. Rustmästare därst. 1748-06-12. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1749-04-12. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1750-03-30. Kapten därst. 1761-11-10. Kapten vid Södermanlands regemente 1765-02-28. RSO 1767-11-23. Transp. till fortifikationen 1773-04-22. Avsked s. å. 21/6. Död 1809-01-15 på Axelsberg. Gift 1:o 1770-06-14 med Maria Vendla Ulfsparre af Broxvik, född 1746-06-09 Årsta, död 1784-04-30 på Långdunker, dotter av kammarherren Erland Ulfsparre af Broxvik, och grevinnan Beata Oxenstierna af Croneborg. Gift 2:o 1786-06-05 på Axelsberg med änkefru Maria Moberg.20

Barn:

 • 1. Beata Charlotta, född 1771-04-05, död 1834-04-25 Gotthardsberg. Gift 1799-10-15 på Axelsberg med kaptenen Carl Gustaf Gyllenhammar, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1816.
 • 1. Vendla Gustava, född 1772-12-14. Ledamot av målarakademien 1797. Död 1855-05-07 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i friherrliga Oxenstiernska graven i Uppsala domkyrka, i vilken grav hon var den sista som fick nedsättas. Gift 1801-10-15 i Stockholm med en av rikets herrar, överhovjägmästaren friherre Axel Oxenstierna af Eka och Lindö. född 1743, död 1816.
 • 1. Bengt Erland Se friherrliga ätten Franc-Sparre nr 382
 • 1. Gabriel Adolf, född 1775. Ryttmästare. Död 1844. Se Tab. 22.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1777. Kammarherre. Död 1847. Se Tab. 23.
 • 1. Fredrik Sigge, född 1778. Krigsråd. Död 1827. Se Tab. 25.
 • 1. Gustaf Mauritz, född 1781. Överste. Död 1835. Se Tab. 29.

TAB 22

Gabriel Adolf, (son av Gabriel, Tab. 21). Född 1775-09-04. Student i Uppsala. Volontär 1792-06-07. Kammarpage hos änkedrottningen Sofia Magdalena s. d. Fänrik vid Upplands regemente 1794-03-03. Premiäradjutant vid livregementetsbrigadens dragonkår s. å. 23/6. Löjtnant därst., sedermera husarkåren kallad, 1795-11-22. Ryttmästare därst. 1801-09-16. Avsked från nämnda kår 1802-07-30 och ur krigstjänsten 1805-04-16. RSO 1826-05-11. Död 1844-04-09 på sin egendom Axelsberg i Lilla Mellösa socken Södermanlands län. Gift 1:o 1804-09-20 Haneberg med Brita Sofia Florentina von Engelhardt, född 1779-06-23 på Haneberg, död 1809-02-16 på Axelsberg i barnsäng, dotter av majoren Ernst Ludvig von Engelhardt, och Fredrika Eleonora von Nerés, nr 1844. Gift 2:o 1810-09-16 på Skiringe i Lilla Mellösa socken med Anna Charlotta Drakenhielm, född 1783-07-24, död 1841-11-18 på Axelsberg, dotter av majoren Johan Jakob Drakenhielm, och friherrinnan Charlotta von Höpken.

Barn:

 • 1. Gabriel Ludvig, född 1805-09-23 i Vårdinge socken Södermanlands län. Student i Uppsala 18193. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1824-01-23. Kornett därst. s. å. 1/6. Död ogift 1825-07-09 på Axelsberg.
 • 1. Maria Charlotta, född tvilling 1809-01-23 på Axelsberg, död s. å. 10/6 på Haneberg.
 • 1. Fredrika Gustava, född tvilling 1809-01-23 på Axelsberg, död s. å. 31/3 på Haneberg.
 • 2. Johan Adolf, född 1811-08-24 studerande. Död 1826-11-26 i Uppsala.
 • 2. Vendla Charlotta Sofia, född 1812-12-13 på Axelsberg. Stiftsjungfru. Död 1893-05-07 på Östragård i Växjö landsförsaml. Gift 1835-03-08 på Axelsberg med överstelöjtnanten Johan Ulrik Ihre, född 1792, död 1846.
 • 2. Constance Eleonora, född 1814-11-19 på Axelsberg. Stiftsjungfru. Död 1879-09-09 i Eskilstuna. Gift 1839-09-17 på Axelsberg med överjägmästaren Carl Harald Constantin von Hamm, född 1806-11-16 i Solna socken, död 1867-08-27.
 • 2. Ernst Fredrik, född 1816-06-09 på Axelsberg. Ägde nämnda fäderneegendom från 1845. Död där 1899-04-15. Gift 1845-09-09 Fållökna med Hilda Lovisa Margareta Christina Widegren, född 1826-09-04 i Eskilstuna, död 1905-07-05 Bro, dotter av kamreraren, assessorn Gustaf Widegren och Lovisa Ulrika Ljungqvist.
 • 2. Gustava Jakobina Ulrika Fredrika Jaquette, född 1822-02-10 på Axelsberg. Stiftsjungfru. Död 1869-07-16 i Halmstad. Gift 1847-10-16 på Axelsberg med kaptenen vid Hälsinge regemente Christian Teodor Georgii, född 1803-03-16 i Delsbo socken Gävleborgs län, död 1889-07-12 i Halmstad.
 • 2. Ebba Vilhelmina Augusta, född 1828-06-24 på Axelsberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1903-09-03 i Stockholm.

TAB 23

Johan Vilhelm, (son av Gabriel, Tab. 21), född 1777-04-21. Sergeant vid Sprengtportenska regementet 1784-08-23. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1785-12-14. Kammarpage hos änkedrottning Sofia Magdalena 1794-11-03. Sekundlöjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. Premiärlöjtnant därst. s. d. Avsked från regementet 1807-05-05 och ur armén s. å. 13/11. Kammarherre. Död 1847-01-13 Mälby. Gift 1807-09-22 i Stockholm med kammarfrun Charlotta Dævel, född 1776-07-01, död 1857-04-18 i nämnda stad. Dotter av hovsekreteraren Vilhelm Christoffer Dævel och Maria Ulrika Wertmüller.

Barn:

 • Gabriel Vilhelm, född 1808-07-29. Sergeant vid Södermanlands regemente 1825-02-01. Avsked 1831-05-03. Död ogift 1834-03-08 på sjukhuset i Marseille.
 • Bengt, född 1810. Kapten. Död 1889. Se Tab. 24.

TAB 24

Bengt, (son av Johan Vilhelm, Tab. 23), född 1810-06-17 Mälby. Furir vid Södermanlands regemente 1826-09-08. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1827-10-10. Löjtnant därst. 1833-09-28. Kaptens avsked 1838-05-04. Död 1889-02-11 i Nyköping. Ägde en tid Kiholm i Västertälje socken Stockholms län. Gift 1839-09-22 i Stockholm med sin kusin stiftsjungfrun Elisabet Gustava Sparre af Rossvik, född 1820-08-05 i sistnämnda stad, död 1902-10-28 i Nyköping, dotter av krigsrådet Fredrik Sigge Sparre af Rossvik och Maria Catharina Lindgren.

Barn:

 • Maria'' Charlotta Gustava Magdalena, född 1840-08-10 Gäversnäs, död ogift 1926-07-01 i Nyköpings Västra förs..
 • Bengt Vilhelm Sigge, född 1845-06-17 på Gäversnäs. Student i Uppsala 1863-09-17. Examen till rättegångsverken 1870-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/4. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. d. Vice häradshövding 1874-01-14. Död ogift 1910-08-28 Åsby. Arrenderade kronoegendomen Rällinge i Lunda socken Södermanlands län från 1881.

TAB 25

Fredrik Sigge, (son av Gabriel, Tab. 21), född 1778-11-04 Långdunker. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1799-07-20. Ord. kanslist vid Stockholms eskaderchefskansli 1802-04-20. Vice auditör vid eskadern s. å. 11/6. Ord. notarie vid krigskollegii artilleridepartement s. å. 19/12. Hovjunkare 1805-03-01. Notarie i krigskollegii instruktionsdepartement s. å. 5/5. Departementssekreterare i krigskollegium s. å. 24/8. Fältsekreterare vid västra armén 1808-08-17. Avsked från notariebefattningen 1809-09-04. Krigsråds karaktär 1815-01-17. Död 1827-01-05 i Stockholm. Gift 1814-07-18 med Maria Catharina Lindgren, född 1777-05-24, död 1858-12-25 i Stockholm, dotter av en bruksinspektör Lindgren Lessebo

Barn:

 • Maria Catharina, född 1815-11-21 i Uddevalla. Stiftsjungfru. Död 1883-09-22 i Norrköping. Gift 1838-10-28 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm med justitierådet Axel Fredrik Gyllenhammar, född 1802, död 1864.
 • Gabriel Gerhard Sigge, född 1817-08-11, död 1818-03-11 och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.
 • Gabriel Gerhard Sigge, född 1819. Kammarherre. Död 1897. Se Tab. 26.
 • Elisabet Gustava, född 1820-08-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1902-10-23 i Nyköping. Gift 1839-09-22 i nämnda stad med sin kusin kaptenen Bengt Sparre af Rossvik, född 1810, död 1889.

TAB 26

Gabriel Gerhard Sigge, (son av Fredrik Sigge, Tab. 25), född 1819-01-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1838 extra ordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen 1840 hovrättsexamen 1842-11-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1843-02-01. Vice notarie 1844-12-20. Vice häradshövding 1846-05-28. Ombud vid riksbankens lånekontor i Malmö 1850-08-15–1858 kammarherre i k. m:ts hov 1858. Död 1897-07-27 i Stockholm. Ägde Säby i Vists socken Östergötlands län. Gift 1852-04-07 i Malmö med Adelaide Virginia (Adéle) Peijron, född 1831-06-13 i Stockholm, död Hedvig Eleonora förs. ]] 1909-11-26, dotter av generalmajoren Edvard August Peijron, adlad Peijron, och hans 1:a fru Adelaide Elisabet Schön.

Barn:

 • Sigrid Adelaide Amalia Maria, född 1853-01-23 i Malmö, död 1928-02-25 i Stockholm, Oscars förs.. Gift 1875-06-05 i Kristianstad med överståthållaren, RoKavKMO, RCX III:sO, m. m. Robert Dickson, född 1843-11-27 i Göteborg, död 1924-04-14 i Stockholm, Engelbrekts förs..
 • Bengt Edvard Sixten, född 1854 löjtnant. Död 1889. Se Tab. 27.
 • Gustaf Mauritz Edvard, född 1855-11-27 i Malmö. Mogenhetsexamen 1874. Student i Lund s. å. 7/9 och i Uppsala 1878-02-19. Jur. preliminärexamen s. å. 29/5 och examen till rättegångsverken 1884-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 13/6. Vice häradshövding 1887-05-31. Praktiserande advokat i Stockholm sedan 1888-11-00. Död ogift 1910-04-14 i Stockholm, Jacobs förs..
 • Adelaide Elisabet Sigrid Cecilia (Bibi), född 1859-11-22 i Malmö. Gift 1889-10-16 i Stockholm nr. Kaptenen vid Vendes artilleriregemente Albin Vilhelm Holmberg, född 1858-01-30 i Växjö, död 1900-07-31 i Valje vid Sölvesborg.

TAB 27

Bengt Edvard Sixten, (son av Gabriel Gerhard Sigge, Tab. 26), född 1854-09-27 i Malmö. Volontär vid skånska dragonregementet 1873-03-19 mogenhetsexamen 1875-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-11-07. Underlöjtnant s. å. 24/11. Löjtnant 1887-03-05. Död 1889-07-20 i Taasinge i Danmark. Gift 1880-09-29 i Kristianstad med Luitgard Engel Agda Dorotea Adlercreutz, född 1859-01-03 på Stockebo vid Simrishamn, död 1912-05-02 i Stockholm, (Vetlanda förs., db), dotter av kammarherren greve Carlos Natividad Adlercreutz, och hans 1:a fru Luitgard Alfrida Emilia Colliander.

Barn:

 • Carl Erik Ambjörn Sixtensson, född 1881 kapten. Se Tab. 28.
 • Märta Sofia Margareta Luitgard, född 1882-12-31 i Kristianstad. Död 1942-05-03 i Östersund (db nr 83). Gift 1909-10-30 i Vetlanda ]] med jägmästaren i Hallens revir, ryttmästaren i f. v. Smålands husarreg:s reserv Carl Albert Lindhe, född 1878-09-01 Vallbylund

TAB 28

Carl Erik Ambjörn Sixtensson, (son av Bengt Edvard Sixten, Tab. 27). Född 1881-07-16 i Kristianstads förs. Mogenhetsexamen i Jönköping 1902-06-13. Volontär vid Norrlands artilleriregemente s. å. 18/6. Elev vid Krigsskolan 1903-09-00. Officersexamen 1904-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1907-08-31. Andre adjutant vid VI arméfördelningens stab 1912-10-01. Kapten 1915-12-17. RSO 1925-06-06. Avsked 1932-07-03 fr.o.m s. å. juli 18. Gift 1:o 1909-02-11 i Stockholm, (Söderhamns förs., vb) med Signe Alida Sundberg, från vilken han blev skild genom Östersunds rådhusrätts utslag 1930-01-27. Född 1889-10-17 i Söderhamn. Dotter av byggmästaren Johan Sundberg. Gift 2:o 1930-07-02 i Åre socken Jämtlands län med lärarinnan Gerda Elisabet Eidem i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1926-08-17 i Ås förs., Jämtl. (Östers., vb) med Fritz Otto Wilhelm Meyer, frsk. 1929-09-24, född 1897-11-21 i Mölndal).

Barn:

 • 1. Ulf Eriksson, född 1921-01-17 i Boden.
 • 2. Ett dödfött flickebarn, född 1939-07-01 i Björnlunda förs., Söd.

TAB 29

Gustaf Mauritz, (son av Gabriel, Tab. 21), född 1781-05-04. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1797-03-20. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 4/12. Kornett vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1802-05-06. Premiärlöjtnant vid samma brigads grenadjärkår 1805-02-09. Kapten i armén 1809-02-15. Kapten vid sistnämnda kår 1810-02-27. Brigadadjutant s. å. 24/3. Major 1812-03-24. RSO 1814-10-07. Avsked från brigadadjutantsbeställningen samt överstelöjtnant i armén s. å. 13/12. Överstelöjtnant i arméns generalstab 1816-08-13. Överste i armén och överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1820-04-24. Avsked från nämnda regemente 1821-06-19. Överste i generalstaben s. å. 5/11. Död 1835-06-20 i Stockholm. 'Han bevistade 1808 och 1809 kriget mot Norge såsom adjutant hos generalen en chef för svenska armén på västra gränsen under den tid, som densamma successivt kommenderades av generalerna friherrarna Armfelt, Cederström och Silfverschiöld, men var icke den delen av armén följaktig, som sistnämnda år marscherade mot Stockholm. Deltog likaledes i fälttågen 1813 och 1814 såsom adjutant hos kommenderande generalen, fältmarskalken von Essen.' Gift 1829-05-17 i Stockholm med Magdalena Peijron, född där 1788-11-03 död 1858-05-22 i nämnda stad, dotter av ministerresidenten Claes Bartolomeus Peyron och Magdalena van Brienen samt syster till generallöjtnanten Gustaf Abraham Peijron, adlad och friherre Peyron och generalmajoren Edvard August Peijron, adlad Peijron.

Barn:

 • Mauritz, född 1832-06-10, död s. å. 18/6.

TAB 30

Erik Larsson Sparre (son av Lars Siggesson den yngre, Tab. 5). Född 1550-07-18 på Sundby. Riksråd och kansler. Halshuggen jämte riksråden Gustaf Banér, Sten Banér och Ture Bielke samt krigshövidsmannen Bengt Falk 1600-03-20 på Linköpings torg. Utan all gensägelse ättens mest öfverlägsna personlighet och en typisk representant för den svenska aristokratien i alla tider. Han fick en utmärkt uppfostran samt blef en af sin tids lärdaste män och en framstående skriftställare, som med lika stor skicklighet betjänade sig af det latinska som det svenska språket. Redan 1575 eller 1576 var han riksråd, tjänstgjorde tidtals som vicekansler eller hofkansler och lär särskildt ha intresserat sig för det dåvarande riksarkivets ordnande. Samtidigt blef han lagman i Västmanland och Dalarna och 1582 ståthållare öfver dessa landskap. Som statsrättslig auktoritet var han tvifvelsutan den främste i Sverige på sin tid, och under 1580talets strider mellan Johan III och hertig Karl, då han afgjordt ställde sig på konungens sida, fick han tillfälle att utveckla sina teorier. Det skedde bl. a. i skriften Pro lege, rege et grege, närmast ett försvar för 1582 års stadga . om kunglig och furstlig rättighet. I andra skrifter från samma tid, i hvilka han bevisligen haft del, diskuterades bl. a. frågan om valrikes eller arfrikes företräde. Han uttalade sig för arfrike, men önskade ett lagbundet sådant. Härmed förenade sig emellertid en högaristokratisk ståndpunkt. Det var "de förnämsta ständerna", som skulle begränsa konungamakten, och medeltidens adelsvälde tedde sig äfven för honom som eftersträfvansvärdt. Hans stora egenskaper togos snart i anspråk på ett annat område, då han (jämte Erik Brahe) 1587 afsändes till Polen för att genomdrifva Sigismunds val till konung. Han visade sig vara en skicklig diplomat, höll ett lysande valtal (tr. s. å.), men nödgades för sakens genomdrifvande afge ett sväfvande och villkorligt löfte om Estlands återlämnande till Polen, som senare skulle bereda honom åtskilligt obehag. I början af hösten 1589 begaf sig Johan III, åtföljd af några riksråd, bland dem S., till Reval och sammanträffade där med Sigismund. Det visade sig snart, att Johan, som redan ångrat sitt samtycke till Sigismunds val till polsk konung, ämnade föra honom med sig tillbaka till Sverige. Det var endast de mest energiska (af S. uppsatta) föreställningar af riksråden och krigsbefälet samt krigsfolkets missnöje, som hindrade planens verkställande. Johan måste ensam återvända, med harm i hjärtat, och hans vrede, underblåst af hertig Karl, vände sig mot riksråden. S. och några andra afsattes, förvisades till sina gårdar och anklagades därefter inför ständerna, som i början af 1590 sammankallades till en riksdag. De beskylldes, i främsta rummet S., för stämplingar mot konungahuset och arfsrätten, de hade skyndat Sigismund ur riket för att själfva få regera, de hade i Reval uppträdt otillbörligt mot konungen och annat mera. Men några verkliga bevis mot deras bestridande af beskyllningarna kunde ej framläggas och någon ständerdom ej utverkas. Konungens förbittring fortfor emellertid, han sökte förgäfves förmå dem till en förödmjukande bekännelse, och först pä dödsbädden återgaf han dem sin nåd. Johans död förändrade hela ställningen. En försoning mellan hertig Karl och riksråden ingicks, och de öfvertogo samfälldt regeringen, tills Sigismund kunde infinna sig. Men Sigismund afreste, utan att lämna efter sig någon tillfredsställande regeringsordning, och riksråden nödgades på hösten 1594 med hertigen träffa en öfverenskommelse om att samfälldt föra regeringen med den sistnämnde som förman. Motsträfvigt nödgades därefter riksråden infinna sig vid Söderköpings riksdag 1595, där hertigen erkändes som riksföreståndare och hvars beslut äfven S. undertecknat. Men när hertigen med vapenmakt ville genomföra beslutets tillämpning i Finland, skildes hans och S:s vägar. På mötet i Stockholm 1596 kom det till en brytning, som hertigens våldsamma tillvägagående snart gjorde obotlig. S. lämnade Sverige 1597, snart följd af andra riksråd, och det sista skedet i hans lif tog sin början. Hans inflytande gjorde sig snart gällande hos Sigismund, och han styrkte konungen i dennes afsikt att med vapen i hand återvinna sitt fädernerike. På en beskickning till Danmark i början af 1598 sökte han förgäfves förmå den danske konungen till väpnadt inskridande mot hertig Karl, och i en mot denne riktad stridsskrift hade han del. Jämte de öfrige landsflyktige rådsherrarna följde han Sigismund till Sverige (1598) och blef äfven jämte dem af konungen efter Stångebro slag utlämnad till hertig Karl. De fångne herrarna hade burit afvog sköld mot sitt land, och deras undergång var beseglad, då den af hertigen ansågs nödvändig för fullföljandet af hans med oböjlig kraft genomförda storverk till värn för Sveriges religiösa och politiska frihet. S. anklagades jämte sina olyckskamrater inför riksdagen i Linköping för högförräderi, blef i trots af ett lysande försvar och oaktadt sin protest mot domstolens befogenhet jämte dem dömd till döden och gick med värdighet och manlig ståndaktighet att lägga sitt hufvud under bilan på Linköpings torg 20 mars 1600. Gift 1578-10-12 i Stockholm med grevinnan Ebba Brahe, dotter av riksdrotset greve Per Brahe och friherrinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Brita Sparre, född 1580-06-06 på Visingsborg, död änka 1639-03 på Lindö. Gift 1618-07-12 med kammarherren Bengt Åkesson Soop.
 • Gustaf Eriksson Sparre, född 1582-06-19 på Strömsholm i Kolbäcks socken. Gift 1:o med en dotter till astronomen Tyko Brahe. Gift 2:o med Ragundig von Prössingen från Österrike.
 • Påvel Eriksson Sparre, född och död 1583.
 • Beata Sparre, född 1584-08-09 på Sundby, död 1655-11-07 i Stockholm. Gift 1:o 1612-04-03 på Stockholms slott med riksrådet Abraham Eriksson Leijonhufvud. Gift 2:o 1624 med riksrådet och guvernören Carl Filipsson Bonde i hans 2:a gifte.
 • Magdalena Sparre, född 1585-09-29 på Stockholms slott, död 1589-01-00 på Sundby.
 • Johan Eriksson Sparre, född 1587. Riksråd. Död 1632. Se Tab. 31.
 • Catharina Sparre, född 1588-12-25 på Sundby, död 1652-06-28 Hjälmarsberg. Gift 1618-07-12 på Sundby med sin svågers halvbroder landshövdingen Gustaf Eriksson Leijonhufvud.
 • Lars Eriksson Sparre, född 1590. Riksråd. Död 1644. Se Tab. 32.
 • Sigismund Eriksson Sparre, född 1591. Utan känd tjänst. Se Tab. 33.
 • Peder Eriksson Sparre, friherre Sparre, född 1592. Riksråd och president. Död 1647. Se friherrliga ätten Sparre.
 • Ture Eriksson Sparre, friherre Sparre, född 1593. Riksråd. Död 1664. Se friherrliga ätten Sparre.
 • Carl Eriksson Sparre, född 1595. Ståthållare. Död 1632. Se Tab. 34.

TAB 31

Johan Eriksson Sparre född 1587-06-25 på Vadstena slott. Riksråd och kammarråd. Gift 1:o 1612-07-12 med Anna Urne, dotter av Johan Clausen Urne och Thale von Mehlen. Gift 2:o 1624-01-11 Rinkesta med friherrinnan Ebba Oxenstierna, dotter av riksrådet friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsdotter Bielke.

Barn i 1:a giftet:

 • Elisabet Johansdotter Sparre född 1614, död 1652. Upphöjd till friherrinna.
 • Ebba Johansdotter Sparre född 1615-02-17 på Knapstrup å Seland, död i barnsäng 1644-07-29. Gift 1642-06-29 på Vallstanäs med landshövding Bengt Ribbing.
 • Catharina Johansdotter Sparre född 1618, död 1688. Upphöjd till friherrinna Sparre.

Barn i 2:a giftet:

 • Gustaf Johansson Sparre född 1625-06-22 i Stockholm, död 1626-01-29 på Sundby.
 • Margareta Johansdotter Sparre född 1629-01-02 i Stockholm, död 1630-05-01 Ålsten.
 • Johan Johansson Sparre född 1630. Upphöjd till friherre. Assessor. Död 1659.

TAB 32

Lars Eriksson Sparre (son av Erik Larsson Sparre, Tab. 30). Född 1590-01-01 på Sundby. Drottning Maria Eleonoras hovmästare. Assessor i Svea hovrätt. Hovrättsråd. Ståthållare på Jönköping. Landshövding i Uppsala län. Riksråd samt tillika assessor i Svea hovrätt. Död 1644-12-18 i Stockholm. Gift 1:o 1617-10-11 på Uppsala slott med Märta Banér, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Axelsson Banér och grevinnan Christina Sture (Natt och Dag). Gift 2:o 1641-02-02 i Stockholm med Catharina Bååt, dotter av vice presidenten Jakob Jakobsson Snakenborg (Bååt) och hans 2:a fru Kerstin Tott.

Barn i gifte 1:o:

TAB 33

Sigismund Eriksson Sparre född 1591-04-10 på Sundby. Utan känd tjänst. Död i Polen. Gift där med N. N.

Barn:

 • En dotter. Gift i Polen.

TAB 34

Carl Eriksson Sparre (son av Erik Larsson Sparre, Tab. 30). Född 1595-01-27 på fädernegården Sundby. Kammarråd. Ståthållare i Östergötland. Död 1632-04-24 i Stockholm. Gift 1:o 1619-01-10 på Göksholm i Stora Mellösa socken med Margareta Axelsdotter, dotter av häradshövdingen Axel Johansson (Natt och Dag) och Ingel Bonde. Gift 2:o 1626-10-19 med sin broders svägerska Görvel Posse i hennes 1:a gifte, dotter av hovjunkaren Arvid Posse och Brita Gustafsdotter (Bååt).

Barn i gifte 1:o:

Barn i gifte 2:o:

 • Erik Carlsson Sparre, friherre Sparre, född 1628 landshövding. Död 1678. Se friherrliga ätten Sparre
 • Fredrik Sparre, född 1630-01-01 på Sundby. Död ung.
 • Johan Sparre, född 1631-05-18 på Sundby. Död ung.
 • Carl Carlsson Sparre, friherre Sparre, född 1632. Hovstallmästare. Död 1672. Se friherrliga ätten Sparre

TAB 35

Johan Larsson Sparre, (son av Lars Siggesson den yngre, Tab. 5), till Bergkvara i Bergunda socken Kronobergs län samt Kasti i Merjama socken i Estland. Född 1551-10-20 i Örebro. Tjänade 1582 under Pontus De la Gardie i ryska kriget. Ryttmästare för hovfanan 1583. Konung Johan III:s hovjunkare 1586. Marskalk hos fröken (prinsessan) Anna 1591, då hon reste till Polen. Legat till Danmark 1594-06-12. Var 1595 hovmästare hos nämnda prinsessa. Ståthållare på Kalmar slott 1598-08-11. Däruti stadfästad s. å. 21/10. Halshuggen 1599-05-16 i Kalmar och hans huvud uppsatt på en järnstång över stadsporten därst. 'Han hade i yngre åren äventyr med en adlig jungfru i Mecklenburg (Poletta von Zijlen, sedan gift med Erik Bagge [af Berga, nr 118]), vilkens släkt och vänner ej ville ingå någon förlikning med honom, utan hotade att stå, honom efter livet, varför han den 14 mars 1586 fick konung Johan III:s skyddsbrev emot dem. Blev 1591 av bemälde konung inmanad i fängelse i anseende till falska beskyllningar emot honom, men slapp sedan lös. Skickades 1592 av konung Sigismund till Finland och Livland för att emottaga invånarnas trohetsed och uppmana dem till ståndaktighet emot konungen. Blev 1598 den 30 nov., såsom konung Sigismunds ståthållare på Kalmar, belägrad av hertig Carl samt efter stadens intagande, som skedde den 12 maj 1599, på hertigens befallning avlivad. Hans gods Bergkvara indrogs efter hans död till kronan, men återgavs sedermera till hans änka, som därå 1637 erhöll stadfästelse och efter vars död det tillföll hennes mans brorson Lars Eriksson Sparre.' Gift 1587-07-26 (morgongåvobrev s. å. 27/7, dat. Vadstena)8 med sin broders svägerska grevinnan Margareta Brahe, född 1559-07-02 på Sundholmen i Äspereds socken Älvsborgs län. Hovmästarinna hos prinsessan Anna 1591, då hon följde med henne till Polen. Återvände dit efter mannens och svågerns avrättande, där hon högeligen anklagade sina bröder Erik och Magnus Brahe för det de deltagit i Erik Sparres dödsdom, samt begåvades rikligen av konung Sigismund med guld, silver och kläder och fick 600 gyllens pension. Bosatte sig med sina barn i Danmark, varifrån hon 1628 fick tillstånd att återkomma. Död 1638-04-26 på Lönnarp i Böne socken Älvsborgs län och begraven 1639-02-24 i Visingsö kyrka, 'där hennes bild av trä med latinsk påskrift ses, och varest på hennes likkista av fyra ekbräder en liten fyrkantig låda står, däri hennes olyckliga mans huvudskalle förvaras', dotter av riksdrotset Peder Brahe, greve Brahe, och friherrinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Sigismund Johansson Sparre, skrev sig till Bergkvara och Kastihof. Född 1592 i Danzig. Kvarlämnades i Polen, där han levde 1604. Överflyttade till Danmark och bodde 1616 på Knapstrup på Seland. 'Hade då varit i spansk tjänst i 2 år'. Död före 1631.14 Han fick av konung Sigismund förbättring på sitt sköldemärke18 1600-09-26.
 • Beata Sparre, född 1597. Hade varit tre år i Kulms kloster, då hennes sedermera blivande man med tillhjälp av hennes kusin, friherre Gustaf Sparre, tog henne därifrån. Död i barnsäng 1627-10-14 i Danzig och begraven jämte sin man i Birgittakyrkan därst. Gift 1622-05-09 i Elbing med landshövdingen Gabriel Posse, född 1590, död 1631.

Källor

1Ss. 2Sd. 3At (Sch). 4Vff. I, h. 3, sid. 13. 5At I, sid. 119. 6Sb IV. 7Pt, årg. 9, sid. 69. 8Vff I, h. 3. sid. 8. 9NF. 10At (P) 11Da 1900. 12Hh, del 3. 13Hh, del 13. 14At (L). 15At (So). 16At II, s. 192, 17Um. 18RReg. 19Ash. 20Inr. Tidn. 1786, nr 46. 21SAB. 22KA, förbrutna gods, akt 9 (OA). 23Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon