:

Lake nr 53

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lake nr 53 †

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625. Troligen utdöd 1825-12-26.


 • Sambandet mellan medeltidsätten Lake, som i vapnet förde en fågel på en halv lilja (liljehök), och den ätt med detta namn, som introducerades på riddarhuset med ett bock- eller gumsehuvud i skölden, har icke kunnat utredas. Såsom ättens förste stamfader upptager riddarhusstamtavlan en Sigge Lake (Loke), som under Tyrgils Knutssons erövringståg mot Karelen 1293 intog Kexholm och sattes till kommendant vid Kexholm, men två år därefter överfölls av novgoroderna och efter ett hjältemodigt försvar stupade jämte sin besättning 1295. De två följande släktleden, sonen Bengt samt sonsonen Björn, som uppgivas hava varit väpnare och levat 1390, återfinnas icke i bevarade handlingar och äro säkerligen uppkonstruerade. Den förste med namnet Lake, som uppträder i urkunderna, är den såsom Björns son upptagne Harald Lake som förde liljehöksvapnet. Han hade sonen Karl och sonsonen Harald, vilken efterlämnade endast tvenne döttrar. – Men den äldre Harald Lake uppgives dessutom haft en son Erengisle, från vilken den introducerade ätten skulle härstamma. Någon Erengisle Haraldsson förekommer emellertid icke i bevarade samtida handlingar – åtminstone äger riksarkivet intet pergamentsbrev, vari han omtalas – men väl en Erengisle Jakobsson, som nämnes 1421 och levde ännu 1447-04-25 och vars sigill likaledes visar liljehöksvapnet. Säkerligen voro också Harald Lake och Erengisle Jakobsson nära fränder. Därpå tyder såväl vapenbildens likhet som att Erengisle hade en 1421 levande broder Harald Jakobsson, som således bar samma namn som Harald Lake. Erengisle Jakobsson, som före 1441 var gift med Bengta Magnusdotter (Skunk), hade sonen Karl Erengislesson, som 1460 och ännu 1485 var gift med Kristina Kristiernsdotter (lejonhufvud) i hennes 2:a gifte, men före 1493-05-03 omgitt med Ingrid Persdotter (liljehök), dotter av Peder Magnusson »den unge», den förste med någon säkerhet kände stamfadern för de introducerade ätterna Lilliehöök. På riddarhusstamtavlan uppgives Ingrid Persdotter felaktigt vara gift med Karl Haraldsson Lake i hans 2:a gifte. – Karl Erengisslesson hade i sitt första gifte ende kände sonen Kristian Karlsson [RHKn].
 • Först 1497 framträder i handlingarna väpnaren Karl Lake. Hans fadersnamn namnes icke, och hans vapen är ej känt, ty de bevarade brev i riksarkivet, vari han förekommer, beseglar han icke. Att han skulle vara identisk med förenämnde Karl Erengislesson synes uteslutet, och lika litet är det troligt, att han varit son till denne. Ehuru hans härstamning icke av urkunderna med full säkerhet kan utredas, synes det dock otvivelaktigt att han varit nära befryndad med den yngre Harald Lake, ty han »håller på skaftet» vid Harald Lakes dotters Ingrids båda bröllop 1497 och 1510. (RHKn.) Att han skriver sig till Ulvstorp synes tyda på att han ärvt detta ställe efter Harald Lakes svåger Bengt Björnsson, som ägde Ulvstorp i slutet av 1400-talet. Sannolikast är – Björn Bengtsson (Bengt Björnssons son) och hans syster Cecilia kalla Karl Lake sin broder 1514 (RAP (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad).) – att han var son till Bengt Björnsson och, då Harald Lake var sonlös, upptagit mödernenamnet Lake samt utbytt fädernevapnet, sparren, mot morfaderns vapen gumsehuvudet. Härmed skulle kunna förklaras, att den introducerade Lakeätten förde detta vapen. – Riddarhusstamtavlan uppgiver även, att Karl Haraldsson Lake förutom sonen Harald haft en son Peder Karlsson till Gladhem. Något annat stöd härför än att Christer Sjöblads till Flättna änka Anna Pedersdotter, som skrev sig till Gladhem, enligt de »Sjöbladska anorna» var dotter till en Peder Karlsson Lake, torde icke finnas. Här föreligger utan tvivel en förväxling med häradshövdingen i Memmings härad i Östergötland 1493–1513 (RHKn.) Peter Karlsson i Gladhem i Östra Stenby socken, Östergötlands län, vars änka Margit 1513-06-29, hade sonen Jöns Skrivare och dottern Ramborg Petersdotter, som då var förlovad med en Sven Knutsson (RHKn.), men sannolikt är identisk med den hustru Ramborg, Haralds i Gladhem efterleverska, som 1526-07-09 erhöll i förläning samma socken, som mannen, då tydligen nyss död, förut haft, och 1526 ytterligare förläning på de gods i Östra Stenby socken, som Berent von Melen och hans hustru förbrutit under kronan, ävensom »Lindarydhs rettaredöme», allt dock endast för det året (1526) (GIR.).

TAB 1

Harald Lake, till Malma i Malma socken, Skaraborgs län. Mottog 1389-05-08 ett urfejdabrev av Erengisle Bonde. Erhöll brev 1392 av riddaren Jon Dansson (stolpe) på allt dennes arv i Gudhingsta (Gustad) såsom ersättning för vad Jon Dansson uppburit efter avlidne Bengt i Valla (i Svanhals socken, Östergötland) och dennes hustru för Harald Lakes hustru. Tillbytte sig Malma av domprosten i Skara Brynjulf Karlsson mot gårdar i Jungs socken, Skaraborgs län, som han och hans moder ägde, vilket jordabyte stadfästades av biskopen i Skara 1396-01-21. Erhöll 1406-06-17 av riddaren Nils Magnusson gården Hägrilla i Svanhals socken såsom vederlag för den avkastning, som han uppburit av Gustad (Gudhingsta). Beseglade brev 1409-02-02, 1409-11-25 och 1410-05-01. Synes varit besläktad med väpnaren Folke Magnusson och dennes son Birger Folkesson, som förde liljehöksvapnet. Var närvarande 1411-02-22, då Birger Folkesson och hans »broder» Magnus Bengtsson (3 liljor) skiftade arv efter sina föräldrar. Död före 1412-02-10, då Magnus Bengtsson utfärdade urfejdabrev mot arvingarna efter Harald Lake, som dödat hans fader. Gift före 1392 med Märita Bengtsdotter (bjelke, belagd med 3 stjärnor), som levde änka 1430-08-01, då hon med sonens samtycke sålde gårdarna Hägrilla och Valla i Svanhals socken, men var död 1432, då arvskifte hölls mellan Karl Lake och hans systrar. Måhända var hon dotter till ovannämnda Bengt i Valla.

Barn:

 • Karl Lake. Väpnare. Se Tab. 2.
 • Ingeborg Haraldsdotter. Levde vid arvskiftet 1432.
 • Ingrid Haraldsdotter. Levde 1478. Var gift 1430 med Peder Bååt.

TAB 2

Karl Lake (son av Harald Lake, Tab. 1), till Malma. Var väpnare 1430-08-01. Erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna 1432 Såtenäs i Tuns socken, Skaraborgs län. Var död 1463. Gift 1:o med Cecilia Torbjörnsdotter, dotter av Torbjörn Jonsson (gumsehufvud) i Slätte och Ingrid Björnsdotter (ett sjöblad). Gift 2:o med Catharina Bengtsdotter, död troligen före 1474, men säkert före 1479-02-23.

Barn:

 • Harald Lake. Häradshövding. Död 1509. Se Tab. 3.
 • Ingrid Karlsdotter. Gift med väpnaren och häradshövdingen i Asa härad Bengt Björnsson (sparre), död efter 1497, till Ulvstorp i Sparlösa socken, Skaraborgs län, vilken egendom han innehade redan 1483. Dottern Cecilia Bengtsdotter var enligt uppgift gift med Peder Svenske.

TAB 3

Harald Lake (son av Karl Lake, Tab. 2), till Malma. Köpte en gård med kvarnström i Malma socken 1476 av sin faster Ingrid Haraldsdotter, som även 1478 på honom överlät sin rätt till 40 mark av Malma kyrka, som hennes moder givit dit. Gjorde jordabyte 1485 med sin moders (styvmoders?) syster Bengta Bengtsdotter, änka efter Peder Bertilsson (liljehök). Var häradshövding i Barne härad i Västergötland 1492 och ännu 1497. Död 1509, då arvskifte förrättades efter honom. Gift med Ingrid Nilsdotter, som levde 1497, dotter av väpnaren Nils Pedersson (pil), till Gåsevad i Tölö socken, Hallands län och Märta Larsdotter Pik.

Barn:

 • Karin Haraldsdotter, levde 1516, då hon Limmared bytte jord med Lasse Skunne. (RAP (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad).) Gift 1503-07-11 (morgongåva) med väpnaren och häradshövdingen i Kinds härad Olof Arvidsson (Stenbock). Död omkring 1508.
 • Ingrid Haraldsdotter, levde ännu 1535, då hon av konung Gustaf återfick sin andre mans förbrutna gods. (GIR.) Gift 1:o 1497 med häradshövdingen i Konga härad Axel Gregersson (sparre). Gift 2:o 1510 med lagmannen i Värmland, hövidsmannen på Dal, riddaren och riksrådet Nils Olofsson (Vinge), till Skotteby, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1503 med Barbro Siggesdotter Sparre), halshuggen 1529 för delaktighet i Västgötaherrarnas uppror.

TAB 4

Karl Lake (se historiken), till Ulvstorp i Sparlösa socken, Skaraborgs län. Var väpnare 1497 och 1510, då han var närvarande vid Ingrid Haraldsdotter Lakes tvenne bröllop (RHKn.). Levde ännu 1517. – Gift med Cecilia Andersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med häradshövdingen Erik Amundsson Stake), dotter av häradshövdingen i Vedens härad Anders Pedersson (Stjerna) och Kerstin Esbjörnsdotter Bååt.

Barn:

TAB 5

Harald (son av Karl Lake, Tab. 4). Fogde på Gripsholm 1543-03-28–1544 (Al.). Underskrev Västerås arvsförening 1544-01-13. Knekthövidsman i Dalarne 1545 –1549 . Fogde i östersysslet i Värmland 1551-02-17–1552. (Al.) – ?Gift med Barbro Håkansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Olof Mattsson), dotter av Håkan Persson på Attorp och Ingrid Håkansdotter Tun.[ (Utter, fol. 248.)].

Barn:

 • Carin. ?Gift med Mickel Arvidsson. (Utter, fol. 248.)
 • Sigrid.

TAB 6

Arvid (son av Harald, Tab. 5), till Ämteshult i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. Häradshövding. Levde 1585. Gift med Ingeborg Andersdotter, dotter av Anders Bosson Oxehufvud (nr 102) och Anna Kijl.

Barn:

 • ? Fru Ingrid, till Ämteshult, levde 1615. (Hs.) Marina, till Ämteshult. Död på Ämteshult 1668-02-27. Gift före 1652 med Isak Hierta, död 1664.

TAB 7

Carl (?son av Harald, Tab. 5), till Gunnarstorp i Flakebergs socken, Skaraborgs län. Var närvarande vid mönstringen av frälset i Västergötland 1563 (Hh.). Rustade för Västgöta ryttare 1564 och 1565 . Var löjtnant vid Västgöta ryttare 1602 . Ryttmästare 1606 . Carl ägde redan på 1560-talet Solberga frälsehemman i Fors' socken och Hällestorp i Romele socken (båda i Älvsborgs län), vilka voro säterier på 1600-talet för de tre systrarna Ingeborg, Cecilia och Marina (ej Maria), av vilka den sistnämnda kvarstår i jordeboken som ägare ännu på 1650-talet och sedermera efter henne innehades av brorsonen Lennart Lake. Härav torde kunna slutas, att alla de under 1–6 »utan känt samband» upptagna personerna voro Carls efterkommande, antingen han själv, som levde ännu 1622, var fader eller farfader till de fyra syskonen [Af]. Levde 1622. (SK.) Gift 1:o med Märta Krabbe af Svaneby, dotter av häradshövdingen Anders Krabbe (nr 46) och Barbro Knutsdotter (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck). Gift 2:o med Brita (M.) Andersdotter, dotter av fogden på Älvsborg Anders Mårtensson, till Karstorp, adlad 1569 med en stridshammare mellan tvenne hästskor i vapnet, och Kerstin Torstensdotter Krumme (3 gäddtänder). (SK.)

Barn:

 • 1. Ingeborg, död före 1635. Gift med majoren Nils Hård af Torestorp, nr 60, i hans 1:a gifte, död 1648.
 • 1. Cecilia. Gift med Erik Åkesson Soop, i hans 2:a gifte, född 1557, död 1638.
 • 2. Leonard. (M.)
 • 2. Anders, född 1598. Major och vice landshövding. Död 1656. Se Tab. 8.

TAB 8

Anders (son av Carl, Tab. 7), till Kåtene i Gärdhems socken, Älvsborgs län samt Karstorp i Gerums socken, Gunnarstorp i Flakebergs socken och Bäckebo i Halvas socken, alla i Skaraborgs län. Född 1598 (M.). Blev 1625 på ättens vägnar introducerad under nr 53. Var 1628 kapten vid överste Johan Hinderssons regemente och 1630 vid överste Carl Hårds regemente. Kapten vid Västgötadals regemente 1631. Regementskvartermästare vid Västgötadals regemente 1633. Avsked 1638. Major 1649. Vice landshövding i Älvsborgs län. Död 1656-03-08 på Karstorp (M.) och begraven 1656-09-15. Han var 1645 bland de befälhavare i Vänersborg, som vid norrmännens annalkande övergåvo staden och därför blevo ställda inför krigsrätt. Erhöll 1648-12-26 Kåtene i testamente av Carin Hansdotter (Forstena-släkten), som dessutom gav honom och hans fru Carin Grijs, hennes systerdotter, allt sitt lösöre, för det de i femton år på Karstorp vårdat henne under hennes sjuklighet. (M.) Gift 1619 på Gunnarstorp (Likpredikan i Skara stiftsbibl.) med Carin Grijs, levde ännu 1663-03-03, död i1672-09-00 [Askims härads dombok 1673-06-17 (OA)], dotter av Mårten Grijs och Margareta Hansdotter (Forstenasläkten, nr 2).

Barn:

 • Brita, född 1628, död 1694-05-05 på Läckö. Gift 1:o med Harald Roos af Hjelmsäter. Gift 2:o före 1659 med kaptenen Håkan Flygare.
 • Anna, död Blombacka och begraven 1711-05-16 i Vinköls kyrka. (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) (KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).) Gift före 1658 med assessorn Johan Krabbe af Svaneby, död 1680.
 • Bengt. Levde 1680. Död barnlös. Gift med Elisabet Krabbe af Svaneby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1663 med löjtnanten Per Stråle af Sjöared, född 1638, död 1698), född 1632, död 1717-03-12 Måsebo Leonard, född 1639. Kornett. Död 1689. Se Tab. 11

TAB 9

Carl (son av Anders, Tab. 8). var död 1657-07-04, då hans änka å sina barns vägnar sålde deras andelar i Forsby i Knivsta socken till Harald Stake [KA. Redukt. kommissionens dokument, suppl. nr 644 (OA)]. Gift med (KA, köpegodsakt nr 469 (medd. av O. A.).) Märta Krabbe af Svaneby, död 1692, dotter av jägmästaren Erik Krabbe af Svaneby, och Christina Ekeblad.

 • Barn: (KA, köpegodsakt nr 469 (medd. av O. A.).):

TAB 10

Erik (son av Anders, Tab. 9), till Rylanda i Ryda socken och Kråk i Mölltorps socken, båda i Skaraborgs län. Sålde Rylanda och Kråk efter 1696 och köpte Halnatorp i Halna socken, Skaraborgs län. Död i Halnatorp, Halna socken 1717-01-30. Gift 1:o med Märta Posse, dotter av överstelöjtnanten Göran Posse, och hans 1:a fru Brita Hård af Segerstad. Gift 2:o med Barbro Roos af Hjelmsäter, död 1719-02-21 och begraven i Mölltorps kyrka, dotter av Erik Gustafsson Roos af Hjelmsäter, och Anna Hård af Torestorp, nr 60. (Uppgiften om Barbro Roos af Hjelmsäters föräldrar sannolikt oriktig, åtminstone ej styrkt.)

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1686. Pikenerare vid livgardet 1702-12-02. Förare vid livgardet 1703-07-10. Sergeant. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1707-05-04. Premiärlöjtnant vid livgardet 1709-01-20. Kapten vid Skaraborgs regemente 1722-06-26. Regementskvartermästare vid Skaraborgs regemente 1731. Avsked 1741-11-18. Intagen å Vadstena krigsmanshus 1747-07-16. Död barnlös 1759-06-07 i Vadstena. Han blev fången vid Poltava 1709-06-28, och förd till Solikamsk, därifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1:o under ryska fångenskapen med Maria Elisabet Stenstrand, död 1748-01-13 i Vadstena och begraven 1748-01-18, dotter av kaptenen vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Mikael Stenstrand och Margareta Elisabet Åkerfelt. Gift 2:o 1749 i Vadstena med Anna Christina Tollstadius i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1737-11-15 i Vinnerstads socken, Östergötlands län, med Johan Falk. Gift 2:o 1745-01-22 i Vadstena med kaptenen Magnus Storckenfeldt, i hans 2:a gifte, född 1677. Död 1747) (Db för Västbo härad (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad).), döpt 1692-05-26 i Landeryds socken, Östergötlands län, död 1761-11-26 i Bjälbo socken, Östergötlands län, dotter av kyrkoherden i Kullerstads pastorat av Linköpings stift Petrus Tollstadius och hans 1:a fru Anna Gothzelius [Hm].
 • Carl Göran. Förare vid livgardet 1701. Fänrik vid livgardet 1702-07-17. Löjtnant 1706-05-02. Stupade ogift 1708-07-04 vid Holofzin. Bevistade slagen vid Düna och Klissov samt belägringen av Thorn.

TAB 11

Leonard (son av Anders, Tab. 8), till Karstorp i Gerums socken, Staffanshaga i Vånga socken och Bäckebo i Halvås socken, alla i Skaraborgs län. Född 1639-08-04 på Karstorp 14, var kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1657-1660. Död 1689-03-23. Gift 1:o 1661 (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) (KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).) med Anna Hierta, 1679 (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) (KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).), dotter av Torsten Hierta, och Kerstin Andersdotter (Db för Västbo härad (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad).) Krabbe. Gift 2:o 1681 (Likpredikan i Skara stiftsbibl.) med Helena Catharina Posse i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1692-01-09 på Karstorp med ryttmästaren Henrik Dreffenfelt, i hans 3:e gifte, död 1704), död 1719-10-00 Rudet och begraven 1719-10-00 i Forshems kyrka, dotter av överstelöjtnanten Göran Posse, och hans 1:a fru Brita Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Anders, född 1661. Kapten. Död 1705. Se Tab. 12
 • 1. Margareta, död 1745 Börsbo s socken, Älvsborgs län och begraven 1745-06-12. Gift med korpralen Sven Stålman.
 • 1. Catharina, död ogift 1743 i Vinköls socken, Skaraborgs län och begraven 1743-03-00.
 • 1. Maria, död ogift 1748 i Vinköls socken och begraven 1748-01-24.
 • 1. Ingeborg, död 1739 och begraven 1739-07-18 i Vinköls socken. Gift 1694-12-01 i Hasslösa socken, Skaraborgs län med majoren vid Bohusläns dragonregemente Georg Nikolai Werre, född omkring 1667, född 1739-10-08 och begraven 1739-11-02 i Vinköls socken.
 • 1. Elisabet, född 1673, död 1755-02-28 på Stora Rud i Björsäters socken, Skaraborgs län. Gift med löjtnanten Adam Ludvig Gyllensting, född 1688, död 1766.
 • 1. Brita, död ogift 1735.
 • 2. Anna Christina, född 1682, död 1758-02-14 på Rallatorp i Forshems socken. Gift med kaptenen vid Västgötadals regemente Hans von Köhler, död 1710-10-08) på redden vid Reval.
 • 2. Bolla Sofia, född 1685, död 1763-02-28. Gift 1706 med majoren Jakob Höökenberg, född 1680, död 1753.

TAB 12

Anders (son av Leonard, Tab. 11), till Kålsholmen i Essunga socken, Skaraborgs län. Född 1661. Fänrik vid Köhlers regemente. Kapten. Död 1705-11-17 på Kålsholmen. Gift med sin kusin Ingeborg Lilliestielke, född 1663, död 1717-08-13 Lunnabol, dotter av Bengt Carlsson Lilliestielke, och hans 1:a fru Metta Hierta.

Barn:

 • Metta, född 1698-09-10 på Kålsholmen, död 1781-01-26. Gift 1719-11-04 på Kålsholmen med kornetten Magnus Frölich, född 1699, död 1738.
 • Annika, född 1701-03-08 på Kålsholmen, död 1786. Gift 1721-09-12 i Lekåsa socken med fänriken Nils Hillesköld, född 1672, död 1728.

TAB 13

Carl (son av Leonard, Tab. 11), till Ginkalunda i Kinna socken, Älvsborgs län och Staffanshaga i Vånga socken, Skaraborgs län. Musketerare vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688. Förare vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente 1691. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1697. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1699. Adjutant vid Älvsborgs regemente 1699. Fänrik 1701-05-11. Löjtnant vid bergsregementet 1701-09-25. Kapten vid bergsregementet 1702-03-06. Major vid Jämtlands regemente 1710 42. Död 1716-10-31. Gift 1691 med Anna Christina Hierta, född 1667, död 1752, dotter av ryttmästaren Bengt Hierta, och hans 2:a fru Christina Stierna.

Barn:

 • En son, död ung.
 • Två döttrar, döda små.
 • Jakob. Reste utrikes tillsammans med modern 1725 och gick i holländsk tjänst. Död utomlands.
 • Abraham. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente. Anställd vid artilleriet, fält- och stallstaten under pommerska kriget. Död barnlös 1761 i Pommern. Gift med Ulrika Gyllenschruf, född 1706, död 1769-12-20, dotter av schoutbynachten Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, och Gjeska Borgman.
 • Hans Leonard, född 1712. Kapten. Död 1780. Se Tab. 15
 • Anna Christina, född 1713-10-16.

TAB 14

Carl (son av Carl, Tab. 13), född 1701 i Kalmar. Korpral vid Jämtlands dragonregemente 1716-11-00. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1718-03-00. Fänrik 1718-08-27. Avsked 1724-10-20. Reste med permission utrikes 1723. Död 1742. Gift med Regina Frisk, dotter av ryttmästaren vid Jämtlands kavallerikompani Staffan Frisk.

Barn:

 • Carl. Volontär vid Jämtlands regemente. Fänrik i fransk tjänst 1745. Ogift mördad 1746 mellan Hamburg och Lübeck på utresan till Frankrike.
 • Staffan. Volontär vid Jämtlands regemente. Lärkonstapel vid artilleriet. Tog 1744 tjänst på engelska flottan och fick 1745 avsked ur svenska tjänsten samt återkom ej.

TAB 15

Hans Leonard (son av Carl, Tab. 13), till Lunden och Kåtene, båda i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Född 1712-04-07. Volontär vid livgardet 1731-01-12. Rustmästare vid livgardet 1731-07-00. Furir 1732-08-00. Sergeant vid artilleriet 1734-12-07. Överminör vid artilleriet 1737. Styckjunkare 1738. Underlöjtnant 1741-04-09. Gick i fransk tjänst. Kapten vid regementet Royal Suédois 1745-10-01. Löjtnant vid svenska artilleriet 1746. Kaptenmekanikus vid svenska artilleriet 1748-12-06. Ånyo permission att vara i utländsk tjänst under två år 1750-03-02. RSO 1750-04-17. Kompanichef vid svenska artilleriet 1755. Avsked 1756. Död 1780-11-30 Trulsegården Gift 1751-03-19 Aspnäs med Hedvig Ulrika Schönberg, född 1729-03-15 på Aspnäs, död 1773-03-29 på Lunden, dotter av hovjägmästaren Anders Schönberg, och friherrinnan Johanna Gustava von Friesendorff.

Barn:

 • Georg Anders, född 1752-01-01. Kallas löjtnant. Gick 1774 ur riket och blev underofficer i dansk tjänst. Död barnlös 1781-08-00 i Köpenhamn. Gift 1774-02-17 Gröneberg med Brita Elisabet Fock, född 1755-07-31, Rangtorp, död 1840-12-14, dotter av kaptenen Henrik Johan Fock B, och Magdalena Sofia Belfrage.
 • Anna Gustava, född 1753-04-06, död 1831-06-07: på Lindås (RHHj.) i Skarstads socken, Skaraborgs län. Gift 1778 (RHHj.) med komministern i Ryda församling av Skara stift Carl Gustaf Bergman, född 1755-01-24 i Otterstads socken, Skaraborgs län, död 1795-06-20.
 • Carl Leonard, född 1754-06-09 i Vendels socken, Uppsala län, död 1754-10-31.
 • Hans, född 1756-01-08 Torkelsbo Lantmäteriexamen 1773. Kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1781. Räntmästare i Gävle 1784. Avsked från kommissionslantmätaretjänsten 1786. Död barnlös 1825-12-26 [El] och slöt troligen ätten. Gift 1799-06-27 i Gävle med Margareta Charlotta Westman, död 1821-04-14 i Gävle, dotter av mantalskommissarien Johan Westman och Hedvig Ulrika Falcken.
 • Hedvig Ulrika, född 1757-08-18 i Vendels socken, död 1764-08-31 på Lunden.
 • Leonard, född 1758-08-24 i Vendels socken, död 1758-09-03.
 • Per, född 1760-01-17 i Vendels socken, död 1762-07-14 på Lunden.
 • Adolf, född 1761-04-13 i Vendels socken, död 1762-06-20 på Lunden.
 • Johanna Christina, född 1762-06-07 på Lunden, död 1762-06-23.
 • Gustaf, född 1764. Styrman. Död 1790. Se Tab. 16. Harald, född 1765-01-11 på Lunden, död 1765-02-12. Elisabet Margareta, född 1767-04-06 på Lunden, levde änka 1821-12-22 i Gävle, men var död 1826-03-17 vid bouppteckningen efter brodern Hans. Gift 1797-08-10 i Ö. Färnebo socken, Gävleborgs län med bruksinspektören Lars Peter Bergenström.
 • Vilhelm, född 1769-05-07 på Lunden, död ogift 1820-08-09. Jakob, född 1771-07-20 på Lunden. Gardist vid Svea livgarde.

TAB 16

Gustaf (son av Leonard, Tab. 15), född 1764-01-01 på Lunden i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Styrman vid arméns flotta i Göteborg. Drunknade 1790-12-11 vid »Preussiska vallen». Gift 1785 med Brita Conradi.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1786-04-24, levde änka 1826-03-17 i Göteborg. Gift med högbåtsmannen Carl Fredrik Åberg.
 • Christina Maria, född 1789-04-04 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län.
 • Gustaf Adolf, född 1791-06-21. Drunknade 1804-09-24 vid engelska kusten.
 • Utan känt samband:
 • 1. Ingeborg Lake. Gift med Söfring Jönsson, till Gäddenäs. Ägde Solberga i Fors socken, Älvsborgs län [Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad., KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).].
 • 2. Fru Cecilia Lake. Ärvde Solberga efter systern Ingeborg. [Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad., KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).]. Död 1604 och begraven i Mariestads kyrka vilken hon skänkt många dyrbarheter. Gift med fogden Bengt Nilsson Boda. [T.E. Melander, Om Mariestad, 1933].
 • 3. Fru Maria Lake. Ärvde Solberga efter systern Cecilia. [Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad., KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).]
 • 4. Anders Lake, broder till de föregående [Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad., KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).]. – Måhända voro dessa fyra syskon barn av Arvid Lake (Tab. 6).
 • 5. Ovannämnda Anders Lake hade sonen Anders 14. Dennes son:
 • 6. Lennart Lake. Ärvde Solberga efter sin faster fru Maria Lake 14. Död före 1684. Gift med (KA, Erik Abrahamsson Leijonhufvuds bytesakt (medd. av O. A.).) en dotter till ryttmästaren Bengt Hierta, och Anna Lindelöf af Kedom. Barn: Bengt. Ärvde efter modern Guntorp i Eggvena socken, Älvsborgs län, vilken gård han sålde 1684-06-20 till sin morbroder Bengt Hierta (KA, Erik Abrahamsson Leijonhufvuds bytesakt (medd. av O. A.).). Död före 1692. – Anna, levde änka 1683 och ännu 1692. Ägde jämte systrarna Solberga. (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) (KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).). Gift med överstelöjtnanten Lars Fägerskiöld. – Karin, levde (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) (KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).) 1692-12-08. – Elisabet, levde (Medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad.) (KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutna godsakt (medd. av O. A.).) 1692-12-03.
 • 7. Johan Lake. Korpral vid livdragonregementet. Kom i tjänst 1700. Sårad, varit fången. Erhöll pension ur Vadstena krigsmanshuskassa 1734-06-15. Död 1752-09-14 i Mönsterås. Gift med Anna Elisabet Hård, död änka [RHG].
 • 8. Nils Lake. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Avsked 1703-07-15.
 • 9. Kaptenskan Lake, död 1762-12-10 i Skenninge, 62 år gammal [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: