:

Ribbing af Zernava nr 40

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ribbing AF ZERNAVA nr 40 †

Friherrlig 1654-02-15, introd. s. å. Utdöd 1882-01-02.

TAB 1

Peder Ribbing, friherre Ribbing af Zernava (son av Lindorm Ribbing, se adliga ätten Ribbing nr 15, Tab. 7), friherre till Zernava (Czarnovo), herre till Boxholm i Ekeby socken Östergötlands län, Gimmersta i Julita socken och Stenhammar i FIens socken (båda i Söd.) samt Sävnäs. Född 1606-06-10, på Vadstena slott. Page hos konung Gustaf II Adolf. Student i Uppsala 1624-05-001. Fänrik vid Johan Banérs regemente. Löjtnant därst. 1626. Kapten vid Lars Kaggs (Jönköpings) regemente 1628. Regementskvartermästare 1632. Major vid Hans Drakes regemente 1633-06-00. Överstelöjtnant därst. 1635. Assessor i Göta hovrätt 1636-03-24. Överste för ett regemente västgötaknektar 1640. Vice kommendant i Wismar 1641-03-13 och i Laholm 1644. Landshövding i Älvsborgs län 1648-03-28. Tillika kommendant över garnisonerna i Göteborg, Risås skans, Gullberg och Vänersborg s. å. 11/4. Friherre 1654-02-15 (introd. s. å. under nr 40). Riksråd s. å. 28/2. Guvernör över Göteborgs och Älvsborgs län samt Dal 1659. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1661-11-15, men tillträdde icke nämnda tjänst och erhöll 1662-01-04 tillstånd att kvarstanna som guvernör i nämnda län, där han dock undanbad sig att göra tjänst. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1663-12-14 och avgick då från guvernörstjänsten. Död 1664-04-14 och begraven s. å. 9/10 i Storkyrkan i Stockholm2 samt därefter nedsatt i Ekeby kyrka, varest han inrättat sin familjegrav under koret, som han låtit uppbygga och i vilken kyrka hans vapen uppsattes. 'Han följde 1630 med sitt regemente till Tyskland och gjorde om vintern garnisonstjänst i Anklam. Bevistade 1631 intagningen av Greifswald, erövringen av Rostock och blockaden av Wismar samt om julen därpå ett tåg mot Hamburg. Låg sedan i garnison och tågade därefter med hertig Georgs av Lüneburg armé till Hannover och Hildesheim, där han inlades i garnison. Deltog därefter i Duderstadts och några andra städers intagande samt kommenderades, allt enligt hans egna efterlämnade, anteckningar, om hösten s. å. med erövrade kanoner och fångar till Magdeburg. Fick 1646-02-06 och 1647-03-20 av drottning Christina donationer under manslänsrätt8 mantal krono, 1/2 skatte, 3 utjordar och en kvarn i Östergötland samt 1648-11-28, 1650-02-20 och 19/10 17 1/4 mantal krono, 8 1/4 mantal skatte och 3 kvarnar i Älvsborgs län, vilket allt hon förvandlade till allodialfrälse 1652-12-24, samt 1656-10-20 k. brev på godset Czarnovo nära staden Thorn i Preussen.2. Gift 1634-10-12 på Gimmersta med Christina Ryning, född 1617-08-12 i Stockholm2, död 1664-12-27 och begraven 1665-08-27 i Storkyrkan i Stockholm, dotter av kammarherren och översten Olof Eriksson Ryning, och Elsa Soop.

Barn:

 • Anna, född 1635-10-12 på Boxholm, död 1642 i Tyskland2 och begraven 1643-07-30 på samma gång som farmodern Märta Bonde.
 • Märta, född 1637-02-00 på Boxholm, död 1700. Gift 1660-12-02 i Stockholm, då drottning Hedvig Eleonora gjorde bröllopet, med kammarherren, friherre Nils Kagg, född 1636, död 1699.
 • Leonard, född 1638. Landshövding. Död 1687. Se Tab. 2.
 • Erik, till Boxholm och Ekstad. Född 1640-04-30 i Wismar. Student i Uppsala 1654-06-001. Page hos konung Carl X Gustaf 1658. Fänrik vid Västmanlands regemente 1660-03-26. Kapten vid Johan Hårds (Västgöta) infanteriregemente 1661-01-00. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1674-06-20. Död barnlös 1675-05-01 i Malmö av hetsig feber enligt hans och hans frus handskrivna personalier, befintliga bland de Bondeska genealogiska samlingarna, där ock deras 16 anor uppräknas, och ligger jämte sin fru begraven i friherrliga Ribbingska graven i Ekeby kyrka, där hans vapen uppsattes, och till vilken de skänkte predikstol. Gift 1671-08-29 på Säby i Järfälla socken Stockholms län med friherrinnan Beata Rosenhane, född 1638-01-21 i Norrköping, död 1674-06-01 av hetsig feber och begraven på samma gång som mannen, dotter av riksrådet och överståthållaren Schering Rosenhane, friherre Rosenhane, och Beata Sparre af Rossvik. 'Friherrinnan Beata Rosenhane var såsom ogift med sin fader på hans beskickning till Münster 1642, till Frankrike 1648, till Lübeck 1652 och till Danmark 1659.'
 • Catharina, född 1642-07-06 i Wismar, död s. å. 9/11 i Tyskland2 och begraven 1643-07-30 på samma gång som systern och farmodern.
 • Carl, till Boxholm och Gimmersta. Född 1643-04-24. Student i Uppsala 1654-06-001. Död 1661-01-08 och begraven i faderns grav i Ekeby kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Per, född 1645-10-00, död 1646-04-13 och begraven i Ekeby kyrka.
 • Maria Elisabet, född 1647-03-12 på Boxholm, död 1664-12-13.
 • Beata, född 1648-03-08 i Göteborg, död 1720. Gift 1681-07-07 med sin svägerskas kusin, assessorn Bengt Sparre af Rossvik, född 1646, död 1695. Hon försålde såsom änka Helgerum till köpmannen Hans Andersson i Västervik.

TAB 2

Leonard (son av Peder Ribbing, friherre Ribbing, Tab. 1), till Zernava, Boxholm, Gimmersta och Stenhammar. Född 1638-06-28 på Fyllerö. Kammarpage hos drottning Christina 1652–1655 och därefter hos konung Carl X Gustaf samt följde honom i polska och danska krigen. Hovjunkare 1658. Fänrik vid pfalzgrevens av Sulzbach regemente 1659-01-00. Löjtnant vid livgardet s. å. i mars. Kapten vid Västmanlands regemente s. å. på hösten. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1660-04-00. Överste för riksänkedrottningens livregemente till fot 1675-08-02. Reste 1666 utomlands och tillbragte tre år under resor i flera europeiska länder. Låg först i garnison i Göteborg, deltog sedan i belägringen av Kristianstad och i slaget vid Landskrona, där största delen av hans regemente stupade. Kommendant i Göteborg. Avsked från regementet 1678-06-17. Bisittare i reduktionskommissionen 1680. Landshövding i Gävleborgs län 1683-07-29. Död 1687-09-18. Hans vapen ses i Ekeby kyrka. [3]. Gift 1669-08-10 i Stockholm med Catharina Falkenberg af Trystorp, som 1693 skänkte altartavla till nyssn. kyrka, prydd med hennes och mannens vapen, samt 1/2 mantal Skvatthult till korets underhållande. Född 1640-06-23 på Kalmar slott, död 1716-04-08 på Gimmersta, dotter av riksrådet Conrad von Falkenberg, natural. Falkenberg af Trystorp, och friherrinnan Catharina Bonde, av Laihela ättegren.

Barn:

 • Per, till Ulvåsa i Ekeby socken Östergötlands län, Stäringe i Årdala socken Södermanlands län och Håberg i Flo socken Skaraborgs län. Född 1670-05-14 i Stockholm. Student i Uppsala1 1685-01-13 kommissarie i kammarrevisionen 1693-12-05. Lagman i Halland 1710-04-07. Kammarråd 1712-12-13. Landshövding i Uppland 1714-04-12. Överordningsman samt ordningsman i Stockholms stad 1718-07-29. Ordförande i kommissionen över Goertz s. å. 22/12. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1719-01-00. Död ogift s. å. 14/4 i Stockholm under riksdagen hastigt av slag och begraven i Klara kyrka, varifrån hans lik fördes till Ryningegraven i Julita kyrka Södermanlands län, men hans vapen uppsattes i Ekeby kyrka. 'Han reste 1698 utrikes och skulle, under sken av att besöka varma baden, enligt konung Carl XII:s hemliga befallning, utforska, om några brev funnos i agenten Axboms papper, som kunde komma greve Nils Bielke till last i aktionen emot honom. Försändes 1701 i en angelägen förrättning till Estland.' Deltog i ständernas sammankomster 1710 och 1714 och utsågs vid sistnämnda riksdag att avgå som ständernas sändebud till konungen4. Var en av huvudmännen för det parti, som genomdrev frihetstidens statsskick, och räknas med skäl som den förnämste av de s. k. rikstäderna från 17194. Adeln beslöt 1756 att i riddarhussalen uppställa hans byst, men detta utfördes ej förrän 1809.
 • Conrad, född 1671. President. Död 1736. Se Tab. 3.
 • Gustaf, till Stenhammar. Född 1673-05-22 på Gimmersta. Student i Uppsala1 1685-01-13. Fänrik vid Vellingks regemente i Stade 1691. Fänrik vid livgardet 1695-02-22. Löjtnant därst. 1700-04-04. Kapten 1701-10-05. Överstelöjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1708-12-17. Överste för Upplands regemente5 1710-03-21. Död ogift 1711-02-27 i Bender och begraven under en med latinsk inskrift försedd gravsten på Vernitzas grekiska kyrkogård vid nämnda stad. Han bevistade 1696 och 1697 vid franska armén fälttågen i Flandern, var med vid landstigningen på Seland och slagen vid Narva, Duna, Klissov, Holovzin och Poltava samt följde därifrån till Bender.
 • Agneta Christina, född 1675-03-08 på Gimmersta, död ogift 1701-09-14 i Stockholm av kopporna och begraven i familjegraven i Ekeby kyrka .8
 • Lennart, född 1676. Generaladjutant. Död 1732. Se Tab. 6.
 • Gabriel, född 1679. Generallöjtnant. Död 1742. Se Tab. 7.

TAB 3

Conrad (son av Leonard, Tab. 2), till Gimmersta, Stäringe, Stenhammar och Håberg. Född 1671-11-07 i Stockholm. Student i Uppsala1 1685-01-13 och i Halle6 1694-07-07. Auskultant i Svea hovrätt 1695. Assessor därst. 1705-03-02. Lagman i Närke 1711-04-17 och tillika vice landshövding i Östergötlands län. Lagman i Halland 1712. Vice landshövding i Södermanlands län 1714-03-22 och i Västmanlands län s. å. i dec. Lagman i Stockholms lagsaga 1718-07-18. Ordningsman i Stockholms län s. å. 29/7 med befallning att därjämte förvalta överordningsmansämbetet. Åter lagman i Halland 1719-04-22. Landshövding i Närkes och Värmlands län s. å. 9/5. President i bergskollegium 1729-10-01. Död 1736-10-17 i Stockholm, bisatt s. å. 20/10 i Klara kyrka och begraven 1737-01-09 i Ryningska graven i Julita kyrka, varest över honom år uppsatt ett vackert epitafium av sten. 'Han studerade först i föräldrarnas hus och sedan vid Uppsala akademi. Försändes 1691 av modern, utan att äga kännedom om tyska språket, genom Danmark och Hamburg till Halle, där han vid akademien fortsatte sina studier 1 1/2 år, varefter han med uppmärksamhet besökte de förnämsta orter i Tyskland, Frankrike, Holland, Nederländerna och Danmark samt återkom 1695 till Sverige. Utredde jämte äldre brodern Per de svårigheter, varuti hans moders hus råkat genom konung Carl XI:s reduktion och räddade detsamma från undergång. Hade med äldre brodern mycken del i nya regeringsformens utarbetande 1719. Återförskaffade genom Svea hovrätts dom av den 13 dec. 1729 jus patronatus för Gimmersta till Julita pastorat, vars kyrka han ånyo uppbyggde, och fick 1733 den 14 dec. genom konungens dom ett dylikt alternativt jus patronatus för Stenhammar till FIens pastorat. Var en myndig men förståndig hövding, som under sin tioåriga styrelse av Närke och Värmlands hövdingadöme mycket upphjälpte nämnda landskap, vilka av kriget otroligt lidit. Hade medelmåttig växt, vackert och allvarsamt utseende, men var halt.'. Gift 1721-01-24 på Stjärnorp i likanämnd socken Östergötlands län med grevinnan Ebba Charlotta Douglas, född 1696-02-13, död 1773-10-12 på Gimmersta och ligger begraven bredvid sin man i Ryningska graven i Julita kyrka, dotter av landshövdingen, greve Gustaf Douglas, och grevinnan Beata Margareta Stenbock.

Barn:

 • Lennart, född 1722. Ceremonimästare. Död 1796. Se Tab. 4.
 • Beata Catharina, född 1725-09-07, död 1792-02-14 på Stäringe. Gift 1752-11-03 med sin kusin på mödernet och syssling på fädernet, landshövdingen, friherre Gabriel Falkenberg af Trystorp, född 1716, död 1782.

TAB 4

Lennart (son av Conrad, Tab. 3), till Gimmersta. Född8 1722-02-07. Student i Lund6 1734-10-25 och i Uppsala1 1739-03-12. Hovrättsauskultant. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1745. Kammarherre7 1748-05-04. Tjänstg. hos konungen7 1751-05-08. Vice landshövding i Skaraborgs län 1757. Ceremonimästare7 1758-10-04. RVO 1773-09-01. Död 1796-05-05 på Gimmersta. Gift 1749-05-07 i Stockholm med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Ebba Margareta Ribbing af Zernava, född 1726-03-13 på Hörningsholm i Mörkö socken Södermanlands län, död 1787-05-10, dotter av generaladjutanten, friherre Lennart Ribbing af Zernava, och friherrinnan Elsa Elisabet Banér.

Barn:

 • Conrad, född 1750-01-28 på Gimmersta. Volontär vid Posseska regementet 1754-05-06. Student i Lund6 s. å. 20/6. Sergeant 1761-10-27. Page vid hovet. Fänrik vid Spensiska regementet 1763-03-19. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1765-12-21. Död ogift 1767-01-17.
 • Adolf Ludvig, född 1751-01-29 i Stockholm, död där 1752-04-17 och begraven s. å. 19/4 i Hammarby socken i Uppland.
 • Charlotta Elisabet, född 1752-03-20 i Stockholm, död s. å. 7/6.
 • Gabriel, född 1754-07-20 på Marieholms landshövdingsresidens i Leksbergs socken Skaraborgs län. Korpral vid blå husarregementet 1764-01-20. Student i Uppsala1 1769-03-03. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1770-10-18. Livdrabant 1771-07-17. Löjtnant i armén 1776-03-13. Kammarherre hos hertiginnan av Södermanland. Kapten vid Södermanlands regemente 1777-04-23. Major därst. 1789-07-07. RSO 1790-03-28 avsked 1796-05-01. Död ogift 1805-12-08 i Stockholm, jordfäst s. å. 15/12 i Jakobs kyrka och ligger begraven i Ryningska graven i Julita kyrka. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Per, född 1757-11-30 på Sörby. Student i Uppsala1 1770-05-04. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1773-10-04. Sekundadjutant därst. 1776-04-17. Premiäradjutant 1777-03-05. Genom byte fänrik vid Södermanlands regemente 1781-02-07. Löjtnant därst. s.å. 19/12. Kapten 1789-07-07. Majors avsked 1797-09-18. Död ogift 1805-11-26 i Stockholm, jordfäst s. å. 1/12 i Jakobs kyrka och ligger begraven i Ryningska graven i Julita kyrka. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Carl Gustaf, död. 1761-05-14 på Sörby, död barn.
 • Agneta Catharina, född 1764-09-08, död 1776.
 • Seved, född 1766. Kammarherre. Död 1840. Se Tab. 5.

TAB 5

Seved (son av Lennart, Tab. 4), till Stäringe i Årdala socken Södermanlands län, vilket han sedermera försålde. Född 1766-07-15 i Julita socken Södermanlands län. Volontär vid änke drottningens regemente 1775-04-12. Sergeant därst. s. å. 15/4. Fänrik 1781-05-30. Fänrik vid livgardet 1782-05-13. Löjtnant därst. 1790-10-28. Stabskapten 1795-09-08. RSO 1800-06-14. Avsked 1805-03-23. Kammarherre s. å. 24/3. Död 1840-03-05 i Uppsala. Gift 1808-04-28 Arnö med sin faders sysslings sondotter på hennes fäderne och sin sysslings dotter på hennes möderne Ulrika Charlotta Jacquette Sparre af Rossvik. född 1784-04-13, död 1858-12-02 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Fredrik Adolf Ulrik Sparre af Rossvik, och friherrinnan Ebba Margareta De Geer af Leufsta.

Barn:

 • Leonard Ulrik Lindorm, född 1809-03-03. Studerande. Drunknade 1826-07-05 vid Stäringe.
 • Ebba Charlotta, född 1810-05-22 på Stäringe. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-01-26 i Stockholm.
 • Jacquette Elisabet, född 1811-05-00 på Stäringe, död där s. å. 9/7.
 • Conrad Gustaf, född 1812-12-05 på Stäringe, död där 1815-05-26.
 • Christina Jakobina, född 1814, död 1815-05-20 på Stäringe.
 • Carl Gabriel, född 1816-06-21 på Stäringe. Furir vid Upplands regemente 1835-05-15. Avsked 1837-04-26. Fanjunkare vid Bohusläns regemente s. å. 20/5 officersexamen s. å. 31/10. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 30/12. Avsked 1839-12-14. Död ogift 1848-01-22 i Stockholm.
 • Axel Erik, född 1817-09-15 på Stäringe. Student i Uppsala. Kammarskrivare i krigskollegium 1853-09-17. Bokhållare därst. 1859. Revisor och bokhållare i arméförvaltningens artilleridepartement 1866. Död ogift 1876-12-24 i Stockholm.
 • Peder Fredrik, född 1820-06-20 på Stäringe. Kadett vid Karlberg 1835-04-09. Utexaminerad 1841-02-26. Underlöjtnant i 2. livgardet s. å. 30/3 och vid regementet s. å. 22/12. Löjtnant 1846-01-21. Deltog med 6. danska linjebataljonen i dansk-tyska kriget 1848–1849 och bevistade därunder striderna vid Egstrup 1849-04-23, Blaakjaerskov s. å. 7/5, Veile s. å. 8/5 och vid Fredericia s. å. 6/6. RDDO s. å. 18/9. Kapten i regementet 1855-06-09 och vid regementet 1861-07-04. RSO 1864-01-28. Bevistade krigsbefälets sammanträde 1865. Major i regementet s. å. 25/4 och vid regementet 1867-09-24. Överstelöjtnant 1868-05-01. DFM 1876. Avsked 1878-04-12. Död ogift 1882-01-02 i Stockholm och med honom utgick ätten på svärdssidan.
 • Sofia Aurora, död 1824-04-20.
 • Marina Ulrika, född 1823-04-07 i Nyköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1909-05-01 i Stockholm, Klara förs. ]].

TAB 6

Lennart (son av Leonard, Tab. 2), till Hörningsholm i Mörkö socken Södermanlands län. Född 1676-10-24 på Gimmersta. Student i Uppsala1 1685-01-13. Fördubbllngsryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1697-02-26. Avsked för sjuklighet 1701-05-04. Generaladjutant hos konung Stanislaus av Polen. Död 1732-08-29 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Banérska graven i Mörkö kyrka och var den sista, som där nedsattes. 'Han följde efter avskedstagandet såsom volontär huvudarmén och bevistade slaget vid Poltava samt kom med konung Carl XII till Bender, där han 1712-12-00 nyttjades vid en polsk sekreterares enleverande och 1713 deltog i kalabaliken, då han blev fången men friköptes.'. Gift 1716-07-01 på Hörningsholm med friherrinnan Elsa Elisabet Banér, döpt 1692-03-21 i Stockholm, död 1768-12-11, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Carl Banér, och grevinnan Ebba Charlotta Lewenhaupt.

Barn:

 • Per, till Boxholm. Född 1717-05-23 Vibyholm. Volontär vid fortifikationen 1737. Adjutant vid fortifikationsbrigaden i Göteborg 1741-03-05. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1742-03-30. Kapten därst. 1746-06-05. RSO 1751-12-04. Major vid Skaraborgs regemente 1756-10-14. Överstelöjtnant i armén 1766-08-26 med tur från 1761-12-18. Överstelöjtnant vid Gyllengranatska regementet 1769-12-20 och vid Östgöta infanteriregemente 1770-04-04. Överste i armén. Avsked med generalmajors n. h. o. v. 1773-03-22. Död barnlös 1802-01-21 Götvik .
 • 'Han bevistade med beröm kriget i Pommern på 1750- och 60-talen, varför han fick 300 daler silvermynts pension och 200 daler samma mynt i gratifikation.'. Gift 1763 före 5/12 på Eknäsborg med sin kusin, friherrinnan Elsa Ebba Ribbing af Zernava, född 1720-07-25, död 1774-02-01 på Götvik, dotter av generallöjtnanten, friherre Gabriel Ribbing af Zernava, och grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa.
 • Gustaf, född 1719-03-19 i Stockholm. Student i Lund 1735–368 och Uppsala 1737–388. Kanslist i kanslikollegium 1740-05-07. Utrikes resor 1744–1745. Kanslist i hovkanslersexpeditionen 1746-06-07. Kanslijunkare 1748-03-15. Presidentssekreterare i kanslikollegium 1755-11-06. Sekreterare i k. m:ts kansli 1760-08-19. Lagmans namn och tur 1762-06-29. Sekreterare i riksarkivet 1765-11-27. Kansliråds karaktär 1770-03-20. Extra ordinarie kansliråd 1773-04-21. Verkligt kansliråd s. å. 30/6. RNO 1775-04-28. HLHA 1786. HLFrKA 1798-12-21. Tjänstfri 1801. Död ogift 1811-06-19 i Stockholm. Han inlade betydliga förtjänster om riksarkivets ordnande. Var en stor boksamlare och gravyrkännare samt skänkte 1798 en stor samling kopparstick till målar- och bildhuggarakademien (nu FrKA), till vilken han även i sitt testamente gav en stipendiefond.4
 • Catharina Charlotta, född 1720-11-24 (5/12) i Stockholm, död där 1787-05-21, jordfäst s. å. 24/5 i Jakobs kyrka och ligger jämte sin man begraven i ett av honom byggt eget gravkor i Uppsala domkyrka. Gift 1743-06-23 i Stockholm med hovmarskalken Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, född 1720, död 1778. 'Över henne är, för koppympningens befordran i riket, slagen en minnespenning som å ena sidan föreställer en med en orm omslingrad piedestal, varest är en skål med omskrift: »Sublato jure nocendi,» och inunder: »Variolorum» samt på andra sidan inom en eklövskrans, inflätad med ett band, därå namnet Catharina Charlotta Ribbing är tecknat, orden: »Ob infantes civium Svec. felici ausu servatos» och inunder: 1756.'
 • Ulrika Eleonora, född 1723-05-18 i Stockholm, död där 1787-06-08. Gift 1746-04-20 med landshövdingen, friherre Carl Gustaf von Liewen, nr 45, född 1722, död 1770.
 • Ebba Margareta, född 1726-03-13 på Hörningsholm. Stiftsjungfru. Död 1787-05-10. Gift 1749-05-07 i Stockholm med sin kusin, ceremonimästaren, friherre Lennart Ribbing af Zernava, född 1723, död 1796.

TAB 7

Gabriel (son av Leonard, Tab. 2), till Boxholm och Ulvåsa, båda i Ekeby socken Östergötlands län, Fjällskäfte i Floda socken Södermanlands län och Edsberg i Sollentuna socken Stockholms län. Född 1679-01-02 på Gimmersta. Student i Uppsala1 1681-01-13. Fänrik vid Vellingks infanteriregemente 1698. Löjtnant därst. 1700-08-18. Löjtnant vid livgardet 1701-08-07. Regementskvartermästare därst. 1706-05-02. Kapten s. å. 21/7. Generaladjutant 1711-01-31. Överstelöjtnant s. d. Överste för regementet s. å. 9/12. Konfirm. fullm. 1712-10-27. Generalmajor 1713-10-20. Överste för Östgöta infanteriregemente 1717-12-07. Generallöjtnant 1720-03-22. Avsked 1721-02-21. Död 1742-11-10 och ligger troligen begraven i familjegraven i Ekeby kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han bevistade 1718 såsom brigadchef inbrottet i Norge. Kallades vid riksdagen 1739 till riksråd, vilket han dock vedersakade. Uppbyggde det stora stenhuset på Ulvåsa samt gav en stor kalk till Ekeby kyrka .'. Gift 1714-02-25 med grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa, döpt 1691-05-26, i Stockholm Hovförsamlingen, död 1756, dotter av översten, greve Gustaf Adolf Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och grevinnan Christina Douglas.

Barn:

 • Hedvig Ulrika Catharina, född 1714-11-30, död 1781-04-22 Ekenäs. Gift 1732-11-30 med kammarherren, friherre Johan Mauritz Banér, född 1708, död 1767.
 • Agneta Christina, född 1715-12-06, död 1766-12-06 Björksund. Gift 1734-09-26 med sin faders syssling, landshövdingen, greve Adolf Mörner af Morlanda, född 1705, död 1766.
 • Magdalena Beata, född 1717-01-08, död 1780-11-30 Mem. Gift 1752 med amiralen och landshövdingen, greve Didrik Henrik Taube (nr 112), i hans 2:a gifte, född 1711, död 1781.
 • Eleonora Lovisa, född 1718-11-09, död ogift 1800-11-13 på Sörby Östergötlands län.
 • Leonarda Gustava, född 1719, död 1727.
 • Elsa Ebba, född 1720-07-25, död 1774-02-01 på Götvik i Ekeby socken. Gift 1763-12-00 på Eknäsborg med sin kusin, generalmajoren, friherre Per Ribbing af Zernava, till Boxholm, född 1717, död 1802.
 • Gabriel Adolf, till Boxholm och Götvik samt Strålsnäs i Åsbo socken Östergötlands län. Född 1724-11-30. Student i Uppsala1 1739-11-14. Kammarherre7 1758-08-25. Död barnlös 1762-07-05. Gift 1751-06-27 med sin syssling Beata Sparre af Rossvik, född 1727-07-12. Död 1781-01-11 på Strålsnäs, dotter av kaptenen Bengt Sparre af Rossvik, och Anna Charlotta von Weidenhaijn.
 • Vilhelmina, född 1728-01-29. Hovfröken7 1748-12-05. Död i barnsäng 1765-05-24 på Ulvåsa. Gift 1754-11-10 Ulriksdal med riksrådet och kanslipresidenten, friherre Anders Johan von Höpken, greve von Höpken, i hans 2:a gifte, född 1712, död 1789.
 • Anna Charlotta, född 1729-04-16, död ogift 1801-02-23 i Norrköping.
 • Eva Maria, född 1730-12-23, död 1812-02-22 på Torönsborg i S:t Anna socken Östergötlands län. Gift 1754-08-22 med riksrådet och riksmarskalken, greve Göran Gyllenstierna af Björkesund och Heljö, nr 45, född 1724, död 1799.

Källor

1Um. 2At (L). 3Personalier i förste legationssekr. Herbert Kibbings saml. 4NF. 5At (KrA). 6At (P). 7SAB. 8At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: