:

Skytte af Duderhof nr 8

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Skytte af Duderhof nr 8 †

Adlad 1604-08-14, friherrlig 1624-06-16, introd. 1625. Utdöd 1683.

TAB 1

Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof (son av Bengt Nilsson skräddare, se adliga ätten Skytte af Sätra nr 154, Tab. 1), friherre till Duderhof samt herre till Grönsö i Kungshusby socken, Uppsala län, Strömsrum i Ålems socken, Kalmar län och Skytteholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1577-05-00 i Nyköping. Studerade där och vid kollegiet i Stockholm samt fulländade sin bildning under nio års tid genom studier vid Europas ryktbaraste vetenskapssäten. Filosofie magister 1598-08-11 i Marburg. Antogs vid hemkomsten 1602-05-01 till lärare för prins Gustaf Adolf samt för hertig Johan av Östergötland. Hovråd 1603. Adlad 1604-08-14 och upptog då efter sin mormors mor det gamla utdöda Skyttenamnet, men ej dess vapen. Häradshövding i Tjust s. å. Gesant till Ryssland, Holland och Danmark. Ambassadör till England 1604. Hemkom 1606. Åter ambassadör till England 1610. Slagen till riddare av konung Jakob I därst. Ståthållare i Västmanland 1611. Kammarråd 1612. Riksråd 1617. President i räkningekammaren 1620. Uppsala universitetskansler 1622. Friherre 1624-06-16 med Duderhov till friherrskap (introd. 1625 under nr 8). Lagman i Norr-Finne lagsaga. Generalguvernör i Livland, Ingermanland och Karelen 1629. Dorpats förste universitetskansler 1632. Den första president i Göta hovrätt 1634-10-05. Legat till England 1635. Legat till fredstraktaten i Brömsebro 1645. Död s. å. 15/3 i Söderåkra prästgård Kalmar län och begraven s. å. 24/6 i S:t Botvids kor i Uppsala domkyrka. Han var en lärd och språkkunnig herre samt är den historiskt bekanta Johan Skytte och den, som inrättade skytteanska professuren vid Uppsala universitet m. m. Om honom se Tor Berg, Johan Skytte (1920). Gift 1606-01-05 med friherrinnan Maria Näf (Neaf), död 1649-10-00 och begraven 1650-01-13 i Uppsala domkyrka, dotter av ståthållaren över Västmanland och Dalarne friherre Jakob Neaf, till Marby och Älvsjö, av en förnämlig baronlig släkt i Skottland, och Carin Hampe.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1606-10-15, död ung.
 • Catharina, född 1607-11-08, död s. å. 28/11.
 • Vendela, bekant för sin skönhet och lärdom. Född 1608-12-08, död 1629-08-18 i Stralsund av pesten och begraven s. å. 20/11 i faderns grav i Uppsala domkyrka. Gift 1626-05-30 i Stockholm med landshövdingen Hans Kyle, i hans 1:a gifte, född 1605, död 1659.
 • Anna, född 1610-03-23, död 1679-05-18 och begraven 1680-07-28 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gift 1630-08-01 i Dorpat med amiralen och landshövdingen friherre Göran Gyllenstierna af Lundholm, född 1601, död 1646.
 • Maria, född 1611-09-08 (döpt s. å. 15/9 i Stockholm, Nik.), död 1647 i Damm. Gift 1632 med översten Johan Mårtensson Pott, adlad Armlod, född 1605, död 1662.
 • Johan, född 1612-12-05, (döpt s. å. 17/12 i Stockholm, Nik.). Student i Uppsala 1624-10-001 och i Leiden2 1625-10-15. Rektor illustris vid Dorpats universitet. Kammarherre hos konungen i England och av honom slagen till riddare 1632. Var 1635–1636 överste för ett värvat regemente. Ogift skjuten 1636 under belägringen av Staargard i Pommern, där han var kommendant och begraven s. å. i Uppsala.6
 • Bengt, född 1614. Riksråd och president. Död 1683. Se Tab. 2.
 • Jakob, född 1616. Landshövding. Död 1654. Se Tab. 3.
 • Heldina, född 1621-11-10 och döpt s. å. 21/11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död ogift 1642-04-15 på Edeby i Ripsa socken, Södermanlands län och begraven i faderns grav i Uppsala domkyrka .

TAB 2

Bengt (son av Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof, Tab. 1), friherre till Duderhof samt herre till Grönsö och Marby. Född 1614-09-30 (döpt s. å. 9/10 i Stockholm, Nik.). Student i Uppsala 1624-10-001. Åtföljde 1629 svenska ambassadören, generalen friherre Jak. Spens till England. Slagen till riddare av konung Carl I därst. s. å. Student i Dorpat s. å. 2. Kammarherre hos drottning Christina 1633. Revisor i räkningekammaren 1638. Kammarråd därst. 1640. Landshövding i Uppsala län 1646 och tillika i Stockholms län 1647, då de båda länen sammanslogos. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm s. å. Riksråd 1648. Kansler för Dorpats universitet s. å. Avsked från landshövdingämbetet 1649. Riddare av Amaranterorden 1651. Guvernör i Estland 1655. Lagman i Ingermanland 1663. President i wismarska tribunalet och legat till Tyskland s. å. Entledigad från alla sina ämbeten 1664-08-08. Död 1683 i Stockholm (själaringning s. å. 20/7 i Jakobs kyrka ) och slöt ätten samt begraven i faderns präktiga grav i Uppsala domkyrka. 'Han var en lärd och vältalig man och har av trycket utgivit åtskilliga skrifter, merendels på latin, men var fallen för intriger och hyste ett oförtjänt hat å sin sida mot den gamla adeln. Anklagades för delaktighet i de bekanta Messeniernas sak, men frikändes av den över honom nedsatta kommissorialrätten. Avsändes 1655 till hertig Jakob av Kurland för att förmå honom erkänna konungen av Sverige såsom sin överherre, uti vilket han lyckades. Entledigades av de övriga rådsherrarna från alla sina ämbeten för sin brevväxling och sina intriger med hertig Adolf Johan, då denne ville tillträda det honom av hans framlidne kunglige broder anförtrodda riksmarskämbetet.' Gift 1:o 1636-12-08 med Christina Sparre, friherrinna Sparre, född 1619, död 1669-03-20 Stockholm, dotter av rikskammarrådet och ståthållaren Carl Eriksson Sparre, och hans 1:a fru Margareta Axelsdotter (Natt och Dag). Gift 2:o på 1670-talet med Eva Mörner.

Barn:

 • 1. Carolus, döpt 1639-10-28, död 1640 och begraven s. å. 15/7 i Arnö kyrka .
 • 1. Maria, till Grönsö, med fl. Död 1703 före 10/5 då bouppt. hölls efter henne, och ligger jämte sin man begraven i Banérska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1667-02-00 med riksstallmästaren och generalguvernören Gustaf Adam Banér, greve Banér, Dulle-Banér kallad, i hans 2:a gifte, född 1624, död 1681, 8med vilken hon under hans 1:a frus livstid reste omkring i landet, vilket väckte sådan förargelse, att han måste i Svea hovrätt avlägga värjemålsed, det han icke olovligen sammanlegat med henne.'
 • 1. Hedvig, död ogift 1668.

TAB 3

Jakob (son av Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof, Tab. 1), friherre till Duderhof, herre till Strömsrum i Ålems socken, Kalmar län och Skytteholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1616-06-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1624-10-001. Den förste rektor vid universitetet i Dorpat 1633. Slagen till riddare 1635 av konung Carl I i England. Assessor i Svea hovrätt 1638-01-22. Vice president därst. 1641. Landshövding i Linköpings län 1645-08-10. Avsked 1650 för sjuklighet. Död 1654-03-01 på Strömsrum och begraven s. å. 3/12 i Riddarholmskyrkan .4 Hans vapen uppsattes i Ripsa kyrka 6 Södermanlands län. Gift 1635-08-23 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Anna Nilsdotter, född 1617, död 1663-03-15 i Stockholm av sorg över sonens illbragder och begraven s. å. 17/5 i Riddarholmskyrkan 4, dotter av holmamiralen Nils Claesson (Bielkenstierna) och friherrinnan Gunilla Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Gustaf Adolf, till Strömsrum. Född 1637. Student i Uppsala1 1647-10-08. Ryttmästare vid Smålands ryttare 1657–16583. Ägnade sig därefter tillsammans med Gust. Drake af Hagelsrum mestadels åt sjöröveri. Arkebuserad barnlös 1663-04-27 i Jönköping, synnerligast för tagandet vid Öland av en holländsk galliot och dråp å dess besättning. Gift 1659-02-09 i Kalmar med friherrinnan Brita Margareta Hamilton af Deserf, död 1666 före 6/4 i Hamburg5, dotter av översten Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Deserf, och hans 1:a fru Margareta Foratt.
 • Jakob. Student i Uppsala1 1657-10-24, i Heidelberg 16662 och i Strassburg2 1670-10-26. Död ogift 1671 i Strassburg.
 • Johan, friherre till Duderhof, herre till Skytteholm och Edeby. Levde utan tjänst ännu 1682-06-11 i Stockholm. Död där barnlös. Gift 1674-08-30 med Beata Lillie af Greger Mattssons ätt, från vilken han 1683-06-06 blev skild, född 1654 före 15/3, död kort före 1696-12-21, dotter av översten Per Lillie af Greger Mattssons ätt, och Maria Rosenstierna.
 • Maria, död 1699 och begraven s. å. 2/4 i Mönsterås socken, Kalmar län. Gift 1668-11-27 på Svartsjö i Sånga socken, Stockholms län med översten Zakarias Ribbing, död 1676.
 • Gunilla, död 1698. Gift 1667 med majoren friherre Ludvig Mörner af Tuna, född 1645, död 1675.
 • Christina Anna, född 1643-11-09 i Stockholm, död 1677-01-21 Hagelsrum å. 24/6 i Målilla kyrka. Gift 1662-01-18 med ryttmästaren Gustaf Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1634, död 1684.
 • Sofia Beata, död 1695 i Jönköping och där begraven s. å. 27/10 samt sedan förd till Hakarps kyrka Jönköpings län. Gift 1664-10-19 med översten Erik Slatte, i hans 2:a gifte, född 1626, död 1673.
 • Vendela, född 1641-01-01, död 1648-10-15 i Linköping.

Källor

1Vsn. 2At (P). 3At (KrA). 4Riddarholmskyrkans arkiv. 5At (L). 6At (Sch.)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: