:

Mörner af Tuna nr 109

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Mörner af Tuna nr 36)

Friherrliga och grevliga ätterna Mörner af Tuna nr 36 och 109 †

Friherrlig 1652-07-30, introd. s. å. Utdöd 1824-07-28. Grevlig 1800-06-14 med succession av värdigheten på äldsta sonen, introd. 1801. Utdöd 1821-06-24.


 • 1KrAB. 2Lk. 3SK. 4At (P.).

TAB 1

Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna (son av Otto Helmer von Mörner, se adliga ätten Mörner nr 91, Tab. 3), friherre till Tuna i Rystads socken, Östergötlands län, herre till Lempaala i Ingermanland och Nås i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län. Född 1605-02-21 i Stockholm. Kammardräng hos konung Gustaf II Adolf 1620. Student i Uppsala 1622-06-00, i Leiden4 1623-11-30 och 1625-01-31. Volontär vid svenska armén i Tyskland 1630. Kammarjunkare hos bemälde konung 1632-10-20. Assessor i Göta hovrätt 1634-11-17. Avsked därifrån 1636. Assessor i revisionskammaren s. å. Häradshövding i Kinnevalds härad i Småland 1638-05-08. Kammarråd 1639. Landshövding i Viborgs län 1641-08-14. Generalguvernör över Ingermanland och Kexholms län 1645-12-17. President i Dorpats hovrätt 1651-11-05. Friherre 1652-07-30 7 (introd. s. å. under nr 36). Riksråd 1653-02-21. Tillika hovrättsråd i förstn. hovrätt 1661-02-06, där han åter tog sitt inträde s. å. 1/3. President därst. 1662-11-08, där han höll sitt inträde s. å. 22/11. Tillika häradshövding i Kinds, Ydre, Göstrings och Bankekinds härader i Östergötland 1663-02-04. Död 1665-06-25 i Dorpat och begraven s. å. 22/10 i Rystads kyrka, där hans epitafium och vapen förr sågs, och till vilken kyrka han skänkte predikstol. 'Han uppvaktade konung Gustaf II Adolf under hela tyska kriget och var i sådan egenskap med i slagen vid Leipzig, Numberg och Lützen samt låg natten efter konungens död under den vagn, varpå liket var upplagt, oaktat fienderna svärmade omkring honom. Fick 1652 av drottning Christina 5,000 rdr att därmed inköpa landshövdingen Tönnes Langmans gods. Råkade under riksdagen i Göteborg 1660, då rådet var tillhopa, att mycket förtörna konung Carl X Gustaf, i det han styrkte till fred, med avstående av Akerhus län, då konungen yttrade sig, att de som voro stora i orden men sutto hemma och grisade samt gjorde intet vad de borde till fäderneslandets tjänst, tilltrodde sig vilja göra fred bättre än han.' Gift 1636-01-10 på Mossebo i Rinna socken, Östergötlands län med Maria Ribbing, född 1614-02-07 Boxholm, död 1678 och begraven 1679-03-09 i Rystads kyrka, dotter av riksrådet och ståthållaren Lindorm Ribbing nr 15, och Märta Bonde nr 11.

Barn:

 • Lennart, till Tuna. Född 1636-10-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1652-07-22. Kanslijunkare 1663-04-07. Assessor i Göta hovrätt 1666-02-22. Vice landshövding i Östergötlands län. Kommissarie till ett bergsregementes till fot upprättande i Östergötlands bergslager 1674-11-12. Död ogift 1675-01-21 på Tuna och begraven i Rystads kyrka, där hans vapen uppsattes. Han var förlovad med friherrinnan Maria Christina Gyllenstierna, som sedan fick landshövdingen, friherre Axel Leijonhufvud.
 • Otto, till Tuna. Född 1637-10-03 i Stockholm. Kornett vid fältmarskalk Douglas regemente i Polen 1656. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1660. Major vid Bohus och Jämtlands kavalleribataljon 1661. Efter dess reduktion chef för Bohusläns kavallerikompani 1670. Överstelöjtnants karaktär 1673-08-06. Övergick med Bohusläns kavallerikompani till riksänkedrottningens livregemente till häst 1674. Major därst. s. å. Död barnlös 1674-07-19 i Jönköping och begraven i friherrliga Mörnerska familjegraven i Rystads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1667-09-29 på Svansö i Bottnaryds socken, Älvsborgs län med sin moders kusin Carin Bonde i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1681-10-01 på Oreberg i Näs socken, Skaraborgs län, med kaptenen Ulrik Stake, i hans 2:a gifte, född 1703), född 1641-11-26 Borrö, död där 1717-11-11 och begraven i Kylehovsgraven i Hångers kyrka Jönköpings län, dotter av assessorn Jöns Bonde, och Ingeborg Lilliesparre af Fylleskog nr 44.
 • Carl, till Tuna. Född 1638-10-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1652-07-22. Kapten vid Västmanlands regemente 1660–16671. Död ogift 1673-04-12 och begraven i familjegraven i Rystads kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • Bernt Didrik, född 1639. Landshövding. Död 1710. Se Tab. 2.
 • Gustaf, född 1640. Överstelöjtnant. Död 1705. Se Tab. 4.
 • Lars Axel, född 1642. Överste. Död 1676. Se Tab. 8.
 • Christina Maria, född 1653-06-23 på Mörnersholm. Gift 1680-09-29 med sin syssling, generalmajoren Johan Ribbing, i hans 2:a gifte, död 1700.

TAB 2

Bernt Didrik (son av Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, Tab. 1), till Tuna och Näs samt Sunsered och Bjurbäck, båda också i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län, Håkantorp i Levene socken, Skaraborgs län och Holma i Järsnäs socken, Jönköpings län. Född 1639-09-26 på Tuna. Musketerare vid grevens av Waldeck regemente i Bremen 1657. Sergeant därst. 1658. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente s. å. Löjtnant därst. s. å. Kaptenlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1659. Kapten vid Jönköpings regemente 1661. Överstelöjtnant därst. 1674-07-05. Överste för sistnämnda regemente 1677-08-07. Landshövding i Blekinge 1700-01-11. Avsked 1706-08-20. Död 1710-05-05 på Näs och begraven s. å. 6/5 i Bottnaryds kyrka Älvsborgs län där hans vapen uppsattes. Han bevistade sjöslaget i Öresund, belägringarna av Köpenhamn och Hall, slaget vid Fehrbellin samt Bohus undsättning. Från honom och hans skyldemän reducerades 1680 Tuna gods och anslogs till översteboställe vid Östgöta kavalleriregemente. Gift 1:o med Märta Oxehufvud, dotter av regementskvartermästaren Olof Oxehufvud, och Estrid Uggla. Gift 2:o med sin broders svägerska Catharina Hård af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Lennart Bock af Näs, död 1661), dotter av riksjägmästaren Carl Hård af Segerstad nr 17, och Beata Kyle nr 5.

Barn:

 • 1. Carl, född 1662. Ryttmästare. Död 1705. Se Tab. 3.
 • 1. Lars, till Nås samt Älmteryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Född 1665-10-23 på Tuna. Drabant vid Smålands kavalleriregemente 1683. Kornett därst. Gick sedan i utländsk tjänst. Livdrabant hos konung Carl XI. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1690-04-28. Regementskvartermästare därst. 1697-12-09. Död barnlös 1698-05-01 på Älmteryd och begraven i Agunnaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1691-10-18 med sin faders syssling Anna Margareta Bonde, född 1657, död 1691, dotter av riksrådet Tord Bonde, och hans 1:a fru Anna Wernstedt.
 • 2. Märta Christina, död och begraven 1672-08-11 i Foglösa kyrka, Skaraborgs län.
 • 2. Gustaf Helmer, född 1671-12-02, död 1675.
 • 2. Maria, född 1675, död 1734 i Bottnaryds socken och begraven s. å. 16/10. Gift med majoren, friherre Georg Miles Fleetwood, född 1678, död 1710.
 • 2. Agneta Hedvig, född 1679, död 1741-10-08 och begraven s. å. 25/11 i Bottnaryds kyrka. Gift 1707-03-01 med översten Carl Lillie af Aspenäs, född 1683, död 1749.
 • 2. Anna, död ogift.
 • 2. Otto Helmer, död ung.
 • 2. Elsa Catharina, död ogift.
 • 2. Bernt Didrik. Löjtnant vid östra skånska infanteriregementet 1700-09-30. Kapten därst. 1703-05-08. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Kapten vid Jönköpings regemente 1708-12-001. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död ogift 1720-09-09 i Tobolsk under rysk fångenskap.

TAB 3

Carl (son av Bernt Didrik, Tab. 2), till Älmteryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län och Holma i Järsnäs socken, Jönköpings län. Född 1662-10-04. Underofficer vid Jönköpings regemente 16772. Fänrik därst2 1683-08-24. Löjtnant2 1684-10-06. Regementskvartermästare vid nämnda regemente 1690-04-28 och vid Smålands kavalleriregemente 1697-12-09. Ryttmästare därst. 1699-02-16. Död 1705-01-01 Holma å. 15/1 i Bottnaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1695-11-05 i Norra Vi socken, Östergötlands län med (friherrinnan) Elisabet von Schaar, född 1667, död 1739-10-25 Ryssebo, dotter av generalmajor och landshövdingen Axel von Schaar (friherre von Schaar), nr 432, och hans 1:a fru, friherrinnan Brita Horn af Åminne nr 2.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1696-09-23 på Ryssebo, död 1774-02-16 på Holma och begraven s. å. 25/2. Gift 1721 med kaptenen Hans Georg Drake af Hagelsrum, född 1693, död 1765.
 • Marta Elisabet, född 1698-01-07 på Ryssebo, död 1754-01-28 Håkentorp och begraven s. å. 19/3. Gift 1720-09-20 med majoren Paul de la Grange, född 1693, död 1755. De gjorde föräringar till Bredaryds kyrka, Jönköpings län.
 • Bernt Axel, född 1699-05-12 på Holma. Levde utan tjänst och dog ogift 1745.

TAB 4

Gustaf (son av Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, Tab. 1), till Tuna samt Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län. Född 1640-12-11 i Stockholm. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1658. Löjtnant därst. 1664-02-13. Ryttmästare 1674-04-13. Överstelöjtnants avsked 1677-02-14. Död 1705-04-07 på Rödjenäs och begraven s. å. 18/4. Gift med Maria Elisabet Hård af Segerstad, död 1724-04-17 på Rödjenäs och begraven s. å. 1/5, dotter av riksjägmästaren Carl Hård af Segerstad nr 17, och Beata Kyle nr 5.

Barn:

 • Gustaf, född 1673. Överstelöjtnant. Död 1734. Se Tab. 5.
 • Beata, född 1674-07-29, död 1739-07-25 och ligger jämte sin man begraven i Alsheda kyrka, Jönköpings län, där deras sammanfogade vapen uppsattes. Gift 1719-03-13 på Rödjenäs med överstelöjtnanten Johan Gyllenpamp, född 1668, död 1742.

TAB 5

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 4), till Rödjenäs och Kettilstorp. Född där 1673-05-18 förare vid Jönköpings regemente 16922. Sergeant därst.2 1694-05-09. Fänrik 1699-09-26. Löjtnant 1700-09-24. Kapten 1701-06-19. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Död 1734-08-01 på Rödjenäs och begraven s. å. 4/8 i Björkö kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Sibirien, därifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1717-10-08 i Tobolsk med Anna Helena von Drenteln i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713-05-12 i Tobolsk med löjtnanten vid Meijerfelts dragonregemente Vilhelm Gideon von Lindeiner, död 1716-08-01 i Tobolsk), född 1696, död 1752-10-23 på Rödjenäs och begraven 6/11 i Björkö kyrka, dotter av majoren Henrik Johan von Drenteln, natural. von Drenteln nr 1784, och Lovisa Charlotta Patkull.

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1718-12-06 i Tobolsk, död där 1719-02-05.
 • Beata Maria, född 1720-06-05 i Tobolsk, död där s. å. 19/8.
 • Fredrika Eleonora, född 1721-09-10 i Tobolsk, död 1774-03-27 i Ludderhov vid Söderköping. Gift 1759-11-07 på Rödjenäs med sin svågers svåger, överjägmästaren Carl Fredrik Leijonadler, i hans 2:a gifte, född 1720. Död 1781.
 • Maria Beata, född 1724-07-02 på Rödjenäs, död 1780-08-25 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Gift 1748-11-21 på Rödjenäs med kaptenen Carl Adolf Stålhammar, född 1725, död 1788.
 • Carl Gustaf, född 1725. Hovjägmästare. Död 1787. Se Tab. 6.
 • Otto Helmer, född 1728-05-25 på Rödjenäs. Sergeant vid Älvsborgs regemente. Adjutant vid Åbo läns infanteriregemente. Löjtnants avsked 1749-07-05. Assistent i holländska-ostindiska kompaniets tjänst. Död ogift 1752-09-00 i Batavia. 'Han reste 1749 till Ostindien till sin morbroder, holländska majoren och kommendanten i Negapatam på kusten Koromandel, sedan generalen, Carl Ludvig von Drenteln.'
 • Hedvig Christina, född 1730-03-26 på Rödjenäs, död 1788-10-07 Hårdanäs och begraven s. å. 14/10. Gift 1754-09-10 på Hårdanäs med sin sysslings son, löjtnanten Hans Leonard Drake af Hagelsrum, född 1730, död 1767.
 • Gustaviana Helena, född 1731-06-11 på Rödjenäs, död 1794-12-21 Kulla. Gift 1758-04-30 med advokatfiskalen i Göta hovrätt Johan Adolf Cassel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1745-08-15 med Catharina Charlotta Leijonadler, född 1724, död 1755-06-24 Tångerda, död 1791-08-21 Tångerda .

TAB 6

Carl Gustaf (son av Gustaf, Tab. 5), till Rödjenäs samt Sjöeryd och Skure, båda i Björkö socken, Jönköpings län. Född 1725-08-13 på Rödjenäs. Volontär vid livgardet 1744. Sergeant därst. Livdrabant 1749-01-18. Avsked 1753-12-13. Hovjägmästare 1762-03-03. Död 1787-01-13 på Rödjenäs och begraven s. å. 22/1. Gift 1750-07-20 på Sjöeryd med Margareta Fredrika Duse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747 med löjtnanten Anders Leonard Fröberg, född 1718, död 1748-12-01, broder till översten Erik Fröberg, adlad Fröberg, 1535), född 1732-03-19 på Sjöeryd, död 1800-03-09 Hårdanäs å. 21/3, dotter av löjtnanten Fredrik Duse nr 119, och Brita Christina Bock af Näs nr 50.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1753-01-29 på Rödjenäs. Kadett vid artilleriet 1771-10-20. Sergeant vid Hälsinge regemente 1772-04-16. Stabsfänrik därst. s. å. 29/4. Stabslöjtnant 1777-02-26. Stabskapten 1778-02-04. Kapten vid Sprengtportska regementet 1792-06-13. Avsked s. d. Död ogift 1814-07-11 på sin egendom Hårdanås och begraven s. å. 2/8. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Carl Ludvig, född 1754-04-21 på Rödjenäs, död där s. å. 22/6.
 • Carl, greve Mörner af Tuna, född 1755-12-01 på Rödjenäs. Kadett vid artilleriet 1771-09-23. Examen i artillerivetenskaperna s. å. 18/4. Underlöjtnant därst. s. å. 12/8. RSO s. å. 13/9. Löjtnant 1782-03-06. Kammarjunkare hos konung Gustaf III 1785-03-07. Kapten 1787-05-30. Kavaljer hos kronprinsen Gustaf Adolf s. å. 26/9. Premiärmajor 1792-03-26. Överstelöjtnant s. å. 18/7. Överste och generaladjutant 1794-04-18. Vice guvernör för konung Gustaf IV Adolf s. å. 1/7. Överste för finska artilleriregementet s. å. 11/8. Ordenssekreterare och KNO s. å. 24/11. Överste för Kalmar regemente 1795-02-16. Chef för konungens egen grenadjärbataljon 1798-11-16. Greve 1800-06-14 med succession av värdigheten på äldsta son, son efter son (introd. 1801-02-19 under 109). Sekundchef för Svea livgarde 1802-09-23. Generalmajor i armén 1808-06-09. Chef för Skaraborgs regemente 1808-10-09–1809-01-18. Befälhavare för södra armén i Skåne 1809-03-00. Åter sekundchef för Svea livgarde 17/5 samt generallöjtnant s. å. 29/6. Vice guvernör och militärbefälhavare i Pommern 1811-04-24. Nedlade detta ämbete s. å. 14/7. General av infanteriet 1812-01-14. RCX III:sO s. å. 28/1. Överståthållare i Stockholm s. å. 7/8. RoKavKMO s. å. 23/11. En av rikets herrar 1814-02-20. Lantmarskalk vid urtima riksdagen i Stockholm 1815. Fältmarskalk 1816-07-30. Riksståthållare i Norge s. å. 20/8/4 avsked därifrån 1818-10-00. Avsked från överståthållarämbetet s. å. 17/11. En tid även kansler för Uppsala universitet. Död barnlös 1821-06-24 i Stockholm och slöt således själv sin grevl. ätt. Vapnet krossades s. å. 6/7 vid begravningen i Jakobs kyrka av generallöjtnanten, greve Jakob De la Gardie. 'Var en utmärkt man och vårdade sig såsom överståthållare mycket om Stockholms stad.' Ägde Ågesta samt Stora och Lilla Orrlångsjö i Huddinge socken, Stockholms län. Gift 1810-12-24 med Charlotta Arfwedsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797-01-05 på Schebo bruk i Ununge socken, Stockholms län, med överstelöjtnanten, friherre Casper Wrede af Elimä, 44, från vilken hon blev skild, född 1768, död 1835), född 1776-08-06, död 1862-09-08 i Växjö och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård, Kronobergs län, dotter av kommerserådet Carl Arfwedson och Charlotta von Langenberg.
 • Christina, född 1757-08-18 på Rödjenäs, död där s. å. 26/11.
 • Ludvig, född 1764. Biskop i Växjö. Död 1823. Se Tab. 7.

TAB 7

Ludvig (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1764-12-06 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län. Kadett vid artilleriet 1774. Styckjunkare därst. 1778-05-16. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 31/8. Student i Uppsala 1786-02-13. Filosofie magister därst. 1791-06-16. Docent vid Uppsala universitet 1793-10-20. Prästvigd s. å. 5/6. Ord. hovpredikant 1794-05-21. Kyrkoherde i Ljungby och Hosmo församl. av Kalmar stift s. å. 11/9. Biskop i Växjö 1800-09-02. Promov. teol. doktor s. å. 1/11. LNO 1805-03-01. KNO 1809-07-03. Död 1823-10-19 i Stockholm under riksdagen och begraven på Katarina kyrkogård [Hm]. Gift 1796-03-08 på Danerum i Ryssby socken, Kalmar län med Hedvig Gustava von Baumgarten, född 1763-04-20 på Ryningsnäs Kalmar län, död 1838-05-10 i Vimmerby, dotter av kaptenen Fredrik Gustaf Baumgarten, till Ryningsnäs, och Anna Catharina Anckarstierna nr 1142, samt brorsons dotter till översten Nils Christer Baumgart, adlad von Baumgarten nr 1473, och assessorn Hans Baumgart, adlad Adlerbaum nr 1635.

Barn:

 • Carl Gustaf Ludvig, född 1798-04-28. Student i Uppsala 1817-10-03. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Kammarjunkare. Död ogift 1824-07-28 på biskopsgården Östrabo vid Växjö och slöt på svärdssidan friherrliga ätten Mörner af Tuna.
 • Hampus Stellan, född 1801-03-30, död s. å. 5/4.

TAB 8

Lars Axel (son av Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, Tab. 1), till Tuna och Näs. Född 1642-04-23 i Viborg. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1658-10-26. Löjtnant därst. 1659. Kapten s. å. 24/10. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1662. Major vid Södermanlands regemente 1667-05-16. Överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1670-06-16. Överste 1676-02-23 för det regemente, som upprättades av försvarskarlarna vid jägeristaten. Överste för Östgöta sexmänningsregemente s. å. 11/8. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund och begraven i Berendeska graven i Håtuna kyrka, Uppsala län, varest hans vapen uppsattes. 'Han blev sårad vid Köpenhamns stormning, fången på Fyen, deltog i Kronobergs belägring samt stormningen av Middelfast (1659).' Gift 1672-12-15 med friherrinnan Ebba Berendes, född 1648-11-02, död 1699-04-18, dotter av generalmajoren Fabian Berendes, friherre Berendes nr 46, och Catharina Sparre, friherrinna Sparre 11.

Barn:

 • Carl Fabian, född 1673-10-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1685-01-31. Page hos konung Carl XI. Död 1688-12-23 i Stockholm, varande sina föräldrars enda son enl. påskriften å hans vapen i Håtuna kyrka, varest han är begraven
 • Agneta Brita, född 1675-05-26 i Wismar. Gift 1:o 1700-04-10 med löjtnanten, friherre Göran Ulfsparre af Broxvik, död 1700. Gift 2:o 1716-09-11 med majoren Jakob Wallrawe, 1194, död 1726.
 • Hedvig, född 1676-10-10 i Stockholm.

TAB 9

Ludvig (son av Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, Tab. 1), till Tuna och Näs samt Råsnäs i Ålems socken, Kalmar län. Född 1645-01-25 i Viborg. Hovjunkare. Kapten vid Västmanlands regemente 1667-12-11. Major vid Hälsinge regemente 1674-08-21. Död 1675-08-23 i Malmö och begraven i Ålems kyrka, varest hans vapen med påskrift uppsattes. Gift mellan 1666 och 1668 med friherrinnan Gunilla Skytte af Duderhoff, död 1698, dotter av presidenten, friherre Jakob Skytte af Duderhof nr 8, och Anna Nilsdotter (Bielkenstierna nr 28).

Barn:

 • Anna Maria, död 1711 i pesten. Gift före 1698-05-19 med översten Harald Oxe, i hans 1:a gifte, född 1676, död 1723.
 • Sofia Beata, död 1741 Åserum å. 17/2, 70 år gammal. Gift före 1698-05-19 med regementskvartermästaren Gustaf Bergstedt, död 1716-12-20, om uppgives hava blivit adlad 1707.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: