:

Lilliehöök af Fårdala nr 1

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lilliehöök af Fårdala nr 1

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625.

Vid riddarhusets inrättande 1625 var släkten Lilliehöök delad i tre ättegrenar: Kolbäcksgrenen, Fårdalagrenen och Gälaredsgrenen (se vidare adliga ätten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck), och släkten introducerades under två nummer, Fårdalagrenen, såsom varande riksrådsättlingar i andra klassen, under nr 1 med namnet Lilliehöök af Fårdala, och de båda övriga grenarna i tredje klassen under gemensamt nr 33, vilket sedan ändrats till 66, med namnet Lilliehöök af Gälared (vilket sedermera blev Lilliehöök af Gälared och Kolbäck). Enligt riddarhusdeputationens den 7 november 1761 på förekommen anledning avgivna yttrande funnos nämnda år av ätten Lilliehöök af Fårdala blott tvenne manliga personer i livet, nämligen dåvarande kaptenen vid Upplands regemente, sedermera överstelöjtnanten Bleckert Lilliehöök, och hans yngre broder majoren Anders Fabian Lilliehöök, av vilka den förre dog sonlös 1788 och den senare avled ogift 1801. Med den sistnämnde utdog således adliga ätten Lilliehöök af Fårdala och dess vapensköld blev även på övligt sätt vid hans jordfästning sönderslagen.

När riddarhusgenealogierna på 1760-talet skulle uppläggas och ätterna ålades att inlämna genealogier, ingavs även för ätterna Lilliehöök en sådan, gemensam för dem båda och underskriven för ätten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck av denna ätts dåvarande huvudman Lennart Gabriel Lilliehöök och för ätten Lilliehöök af Fårdala av ovannämnda Bleckert Lilliehöök. När sedan de båda ätternas stamtavlor var för sig renskrevos, blevo Fårdala och Gälaredsgrenarna sammanförda och Gälaredsgrenen på det sättet upptagen å genealogien över ätten Lilliehöök af Fårdala. Detta var så tillvida oriktigt som tillträde till denna ätt enligt riddarhusordningen endast tillkom de medlemmar av släkten, vilka voro avkomlingar av riksråd. Att så icke var fallet med Gälaredsgrenen framgår fullt klart av det förhållandet, att vid riksdagen 1627 denna grens huvudman Nils Knutsson till Gälared representerade de grenar av släkten, vilka ej hade något riksråd bland sina förfäder och därför inskrivits i tredje klassen, inom vilken denna ätt i 1632 års förteckning över ätterna kallas Lilliehöök af Gälared (först vid riksdagen 1633 synes en medlem av Kolbäcksgrenen hava infunnit sig). Att även vid utskrivningen av riddarhusgenealogierna på 1760-talet vederbörande voro övertygade om, vad den nutida vetenskapliga forskningen bestyrkt, nämligen att Gälaredsgrenen icke kunde bland sina förfäder räkna något riksråd, framgår därav, att de felaktiga uppgifterna på originalstamtavlan, att även riksrådet Anders Pederssons till Fårdala far och farfar varit riksråd, vid renskrivningen uteslötos ur genealogien.

När ätten Lilliehöök af Fårdala utdog 1801, har vederbörande riddarhustjänsteman av glömska eller okunnighet om förhållandet uraktlåtit att genast avföra ätten såsom utgången – anteckning om vapensköldens krossande har dock gjorts å genealogien – till följd varav riddarhusdirektionen ej heller kom att vid påföljande riksdag anmäla saken hos ridderskapet och adeln. Detta förklarar, att medlemmar av Gälaredsgrenen kunnat vid riksdagarna från och med 1809 representera den i verkligheten utgångna adliga ätten nr 1, fastän de förut från 1627 ingen gång representerat denna ätt, men väl flera gånger ätten nr 66. Förhållandet observerades icke förrän 1860, då Gabriel Anrep vid utgivandet av ättartaflorna uppmärksammade detsamma och omedelbart gjorde anmälan härom till riddarhusdirektionen, som genom den av sina medlemmar, som hade inseendet över genealogierna sig anförtrodd, lät undersöka saken. Ehuru denne efter noggrann omprövning icke kunde finna annan förklaring än »att vid renskrivningen av genealogierna grenarne Fårdala och Gälared, såsom med varandra närmare besläktade, genom misstag sammanförts och Gälaredsgrenen på det sättet kommit att upptagas å nr 1», hemställde han dock, att »de nuvarande innehavarne av adliga ätten nr 1 må få bibehålla sin representationsrätt för denna nummer», eftersom misstaget uppkommit utan deras eget förvållande och hade hundraårig hävd. Vid ärendets avgörande förklarade sig riddarhusdirektionen den 2 juli 1861 »sakna giltiga skäl att vidtaga några ändringar i stamtavlan över ätten Lilliehöök».

Lilliehöök af Fårdala A100.jpg

TAB 1

Brynte Bertilsson, (son av Bertil Pedersson, se adliga ätten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, tab 2), till Upplo (Oplo) i Magra socken, Älvsborgs län, som han ärvde efter brodern Peder Bertilsson. Var väpnare 1495 och häradshövding i Bollebygds härad 1497–1509 (RHKn.). Var faste vid utfärdandet av Olof Arvidssons (Stenbock) morgongåvobrev 1503-07-11 till Karin Haraldsdotter Lake (RHKn.). Hade en tid Bjärke härad i förläning. Stupade 1510-08-27 i slaget vid Örkelljunga i Skåne, varefter liket genom hustruns försorg fördes hem till Västergötland och där jordades. (Svenska medeltidens rimkrönikor, utg. av Klemming, III. s. 194.) Gift med Edla Nilsdotter, som enligt brev dat. Upplo 1528 gjorde skifte mellan sina barn (RHKn.), i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Truls Störle), dotter av Nils Persson (flygande skäkta), till Gåsevad, och Märta Larsdotter Pik.

Barn:

 • Nils Bryntesson. Omnämnes 1503, då han höll på skaftet vid utfärdandet av ett morgongåvobrev. (UBP.)
 • Torbjörn Bryntesson. Död ogift före 1528.
 • Måns Bryntesson. Riddare och riksråd. Halshuggen 1529. Se Tab. 2.
 • Elin Bryntesdotter. Gift med häradshövdingen i Skånings härad (GIr.) Erik Stensson, som levde 1535. (GIr.)

TAB 2

Måns Bryntesson, (son av Brynte Bertilsson, tab 1), till Upplo, Grävsnäs i Erska socken, Älvsborgs län och Lurva. Erhöll Älvsborgs slott och län i förläning 1524-08-25. I slottsloven därstädes 1524-10-07. Underhandlare med norrmännen ang. utlämnande av flydda förrädare 1525. Häradshövding i Barne härad 1525-03-27. Bevistade mötet i Arboga 1525-03-29. Bisittare i konungens nämnd i Vadstena 1526-01-15 och i Skara 1526-03-01. Erhöll konungsfodringen av Väne härad 1526-04-12. Spelade en bemärkt roll vid riksdagen i Västerås 1527. Slagen till riddare vid konungens kröning 1528-01-12. Intogs i rikets råd 1528-01-12. Erhöll förnyat brev på slottsloven i Älvsborg 1528-01-17. Förde 1528 konungens talan vid räfsten med de upproriska dalkarlarna. Underhandlare vid mötet i Lödöse 1528-08-00. Erhöll Bjärke härad i förläning 1528. Avrättad 1529-07-05 i Stockholm. [GIr.] Han var en av konung Gustaf I:s mera bemärkta män. Lönade dock illa konungens förtroende och deltog jämte andra västgötamagnater i sammansvärjningen 1528, möjligen därtill lockad av hopp om kronan, vilken av hans kamrater lär ha blivit honom förespeglad. Efter upprorsförsökets misslyckande erbjöds honom av konungen nåd, men i den tron att de handlingar, som kunde vittna om hans brottslighet, blivit förstörda, nekade han att mottaga den och fordrade rättegång. Hans sak företogs då till rannsakning vid riksdagen i Strängnäs 1529, fullgiltiga bevis för hans brottslighet blevo där framlagda, och han dömdes från liv och gods. (NF.) 'Var en storväxt, vacker och vältalig man.’ Gift 1528-01-27 (morgongåvobrev) i Söderköping (De la Gardieska arkivet del 4, sid. 22 och) med Brita Jönsdotter (Roos till Ervalla) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hövidsmannen Erik Nilsson [Gyllenstierna af Lundholm, nr 1], död 1520. Gift 3:o med riddaren och riksrådet, konungens kansler, mag. Christoffer Andersson [Röd], som förde ett eklöv i vapnet, död i landsflykt 1548-03-25), levde ännu (del 4, sid. 28.) 1580-08-08, dotter av riddaren Jöns Ulfsson (Roos) till Ervalla och Ingeborg Larsdotter Tott. Hon fick 1529-07-08 efter andre mannens avrättning konungens brev att behålla alla sina arvegods samt Upplo och 100 gyllen, som hon erhållit i morgongåva, mm. (GIr.)

Barn:

 • Ebba Månsdotter Lilliehöök, grevinna till Raseborg, friherrinna till Grävsnäs och fru till Käggleholm. Född 1529-01-13 på Upplo, död 1609-09-29 Lerjeholm, och begraven 1610-03-18 i Uppsala domkyrka. Gift 1548-10-07 på Stockholms slott, då konung Gustaf höll bröllopet, med riksrådet och riddaren Sten Eriksson (Lewenhaupt), född 1518, död 1568. Hon upphöjdes efter mannens död 1568 i grevligt stånd och erhöll 1571 Raseborgs grevskap. Kallades vanligen på grund av sin härsklystnad och manhaftighet grev Ebba.

TAB 3

Peder Bryntesson, (son av Brynte Bertilsson, tab 1), till Hålbonäs i Sköldinge socken, Södermanlands län och Tråva i Tråva socken, Skaraborgs län. Omnämnes 1503 (UBP.), 1517 och 1521. Häradshövding i Kullings härad 1525 (Vff II h. 6–7 s. 109.). Var 1529 i konungens tjänst (borgläger). Fick efter broderns avrättning behålla allt som tillhörde honom på Upplo 1529-06-28. Uppräknas bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1529 och 1534. Fick Kållands härad i förläning 1531-10-18. [GIr] Gift 1:o med Ragnild Andersdotter, dotter av Anders Persson (Stierna) och Kerstin Esbjörnsdotter (Bååt). Gift 2:o med Anna Håkansdotter, som levde ännu 1557-12-10, dotter av underlagmannen Håkan Andersson (sparre), till Hålbonäs, och Ingrid Knutsdotter (vinge).

Barn:

 • 1. Anders Pedersson. Riddare och riksråd. Död 1572. Stamfader för Fårdalagrenen. Se Tab. 3.
 • 1. Nils Pedersson. Häradshövding. Stamfader för Gälaredsgrenen. Se Tab. 16.
 • 1. Märta Pedersdotter, till Otterstorp. Gift med ryttmästaren Göran Claesson Prytz, till Otterstorp (av samma släkt som adliga ätten Prytz), som adlades 1580-09-22 av konung Johan III, varvid han erhöll till vapen tre sadelrör (pistoler) i blått fält. Död omkring 1609. 'Han blev dömd för det han besov sin systerdotter Beata Grelsdotter och mördade tvenne barn, som han hade med henne.’
 • 1. Inga Pedersdotter.
 • 1. Brynte Pedersson, till Borga. Förseglade bland adeln 1560-06-30 konung Gustaf I:s testamente och 1561-04-15 ständernas bevillning.

Fårdala ättegren, utdöd

TAB 4

Anders Pedersson, (son av Peder Bryntesson, tab 3), till Fårdala i Åsle socken och Vartofta i Åsaka socken, båda i Västergötland, samt Werpel i Livland. Fogde i Sunnerbo härad 1549–1554 (Al.). Uppbar åren 1549–1552 en del av räntan från Kungslena by i Västergötland (Al.). Fick frälsefrihet för en gård i Västergötland (Al.) 1552-07-23. Häradshövding i Vadsbo härad (GIr.) 1559-04-12. Väpnare 1560 (Zf.). Hade från 1560-talets början till 1569 i förläning Kumla härad i Närke (Al.). Underskrev bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Underamiral i Hans Kyles flotta i livländska farvattnen 1561 (Zf.). Befälhavare för krigsfolk i Livland 1562. Fick 1564-05-04 Werpel och Tamba hov i Hanehls socken i Estland, som han dock miste 1564 och hade på 1560-talet del i Wittenfelds gård (Al.). I slottsloven på Pernau 1565-01-23. Tillfångatagen vid Augdow 1565 och förd till Kurland, men utväxlades. Ståthållare i Småland 1568-07-13. Befälhavare över Erik XIV:s espingar i Södertörns skärgård under hertigarnas uppror 1568-08-00 (Zf.). I slottsloven i Kalmar 1568-11-19. Riksråd 1569. Riddare 1569-07-10. Redovisade kungsfodring och gärder 1569–1571 från Kåkinds härad, som han då hade i förläning (Al.). Uppbar Älvsborgs lösen i Tiohärads lagsaga 1571 (Zf.) (fullm. 1571-02-23). Död (Cal. Gyllencreutz.) 1572-10-06 och ligger jämte sin 1:a fru begraven i Åsle kyrka. Gift 1:o med Anna Ribbing, död i barnsäng 1561-07-12, dotter av ståthållaren och riddaren Nils Knutsson Ribbing och Anna Olofsdotter (Stenbock). Gift 2:o med Agneta Nilsdotter i hennes 3:a gifte (gift 1:o med Göran Lindormsson af Forstenasläkten, död 1529. Gift 2:o med regementsrådet och slottsloven Anders Hansson Ekeblad, död 1543), dotter av riksrådet Nils Claesson till Stola, som i vapnet förde en vit upprättstående växande halvmåne i blått fält, och Ebba Arentsdotter Ulf.

Barn:

 • 1. Carin Andersdotter, levde 1621, men var död 1623. Gift med sin farmors kusin, ståthållaren och landshövdingen Göran Månsson Stierna (nr 77), död omkring 1617.
 • 1. Peder Andersson.
 • 1. Nils Andersson Lilliehöök, född 1561. Riksråd. Död 1618. Se Tab. 5.

TAB 5

Nils Andersson Lilliehöök, (son av Anders Pedersson, tab 4), till Fårdala och Nyby. Född 1561-07-12. Konung Johan III:s kammarjunkare 1583. Upptages i registret över Sveriges rikes adel (NF.) 1586-11-04. Bevistade riksdagen i Stockholm 1590 (NF.). Häradshövding i Kållands härad i Västergötland 1590-04-28. Däruti stadfäst 1594-07-13. Legat till Polen. Ledamot i rätten i Jönköping 1599. Ståthållare på Älvsborgs slott och över dess län 1600. Kammarråd 1605-01-20. Riksråd 1605. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1614-02-16. Avsked från kammarrådsämbetet 1617. Död 1618-12-24 Riseberga under nedresa till ett möte med danskarna på gränsen, därtill han var förordnad kommissarie, samt ligger jämte sin 1:a fru begraven (1619-03-21) i familjegraven i Åsle kyrka. Han satt 1606 i rätten över ärkebiskopen Abraham Angermannus. Var 1611-10-30 närvarande i Nyköping vid konung Carl IX:s död. Skickades 1612 till Finland för att av ständerna taga hyllningseden åt konung Gustaf II Adolf. Gift 1:o 1590-09-13 på Stockholms slott, då konung Johan III höll bröllopet, med Brita Hand, död 1608-10-00, dotter av fältöversten Knut Håkansson Hand och Märta Drake av gamla Drakesläkten. Gift 2:o 1618-08-10 med friherrinnan Karin Oxenstierna, nyligen död 1629-01-19, dotter av ståthållaren, friherre Erik Gabrielsson Oxenstierna (av Eka och Lindö, nr 1), och friherrinnan Bengta Carlsdotter Gera till Björkvik.

Barn:

 • 1. Anders, till Fårdala samt Fånö i Löts socken, Uppsala län. Levde utan tjänst. Död barnlös (Brev i arkivet på Engsö.) efter 1629-12-01, men före 1630-01-25 och ligger jämte sin fru begraven i Åsle kyrka. Gift 1618-09-13 på Fånö med sin styvmors kusin Anna Ribbing, död 1649-01-07 på Fånö, dotter av riksrådet Bengt Svensson Ribbing och friherrinnan Brita Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1).
 • 1. Anna, till Sävsered och Stavshult. Född 1595-06-29, död 1667-12-26 i Halmstad och begraven' i Fågelås kyrka. Gift efter 1619 med assessorn Chrisman Lillie af Greger Mattssons ätt, i hans 2:a gifte, död 1655.
 • 1. Johan, född 1598. Rikstygmästare. Död 1642. Se Tab. 6
 • 1. Knut, född 1603. Landshövding. Död 1664. Se Tab. 7

TAB 6

Johan, (son av Nils Andersson Lilliehöök, tab 5), till Fårdala i Åsle socken och Tråva i Tråva socken båda i Skaraborgs län samt Händelö i S:t Johannes socken, Östergötlands län. Född 1598. Uppvaktare vid konungens livgarde 1615. Fänrik vid konungens livgarde 1618. Kapten 1620. Major 1622. Överstelöjtnant 1625. Åtföljde konung Gustaf II Adolf på dess fälttåg till Livland och Preussen. Blev 1625 efter lottkastning introducerad under nr 1 på riddarhuset i dåvarande riddarklassen. Var överste för Björneborgs regemente 1628–1630 (At (KrAB)). Överste för ett Västgötaregemente 1630-03-00 (At (KrAB)). Överste för Västmanlands regemente 1631 (At (KrAB)). Inspektor över garnisonen i Riga 1633-10-08. Häradshövding i Hammarkinds härad i Östergötland 1634-05-08. Generalmajor över infanteriet i Livland 1635-08-10. Kommenderad till Tyskland 1636. Häradshövding i Sundals härad på Dal 1637-06-07. Guvernör i Hinterpommern och kommendant i Stettin 1638-05-31. Vice fältherre 1641 vid armén i Tyskland. Rikstygmästare och general av infanteriet 1642-03-24. Död 1642-10-23 av blessyrer erhållna i slaget vid Leipzig, sedan han fått yttra sin glädje över den vunna segern över de kejserliga, vartill han mycket bidragit, samt begraven i S:t Johannes kyrka i Norrköping, den han låtit utvidga och där bygga en familjegrav, över vilken finnes hans epitafium med vacker latinsk påskrift och verser. ‘Han var en tapper krigare, hans jämna uppförande vid alla tillfällen, hans kärlek till konung och fädernesland, hans mogna vett och hans oförskräckta mod i alla faror göra en evärdelig heder åt hans minne. Gjorde 1639 ett infall i Schlesien med mycken krigsära. Kommenderade slutligen, såsom chef, någon tid svenska armén i Tyskland under en fältmarskalken Banér tillstött opasslighet. Över rikstygmästaren Lilliehöök har svenska akademien låtit slå en minnespenning med hans bröstbild, namn och titel på ena sidan och på den andra konung Gustaf II Adolfs byst med en döende man bredvid.’ Hans 1651 levande barn blevo upphöjda i friherrligt stånd, sönerna den 1651-11-10 och döttrarna den 1651-12-19 (sönerna introducerade 1652 under nr 13 bland friherrar). Gift 1:o 1628 med Christina Hästehufvud, född 1614-03-08, död 1629-10-08, dotter av guvernören Anders Eriksson, adlad Hästehufvud, och hans 1:a fru Anna Ållonsköld (av Härlingstorpssläkten), nr 148. Gift 2:o 1632-07-10 i Nikolai förs, Stockholm med Ingeborg Bååt, född 1614-04-03 på Söderby, död i barnsäng 1635-12-30 i Riga och begraven 1636-08-21 i S:t Johannes kyrka i Norrköping, dotter av vice presidenten Jakob Jakobsson Snakenborg (Bååt), och hans 2:a fru, Kerstin Tott. Gift 3:o 1637-10-22 på Häradssäter (At (L.).) med sin styvmoders systerdotter Christina Ulfsparre af Broxvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650-11-12 i Stockholm med rikskammarrådet Gustaf Persson Natt och Dag, född 1627, död 1694), död 1684-06-05, som åtföljde denna sin man under tyska kriget och skall, för att uppfylla en S:t Britas spådom om svenska vapnens framgång ha tvättat sina händer i Rhenströmmen, dotter av ståthållaren Erik Göransson Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Beata Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1).

Barn:

 • 2. Jakob, friherre Lilliehöök, född 1633. Major. Död 1657. Se friherrliga ätten Lilliehöök nr 13, tab 1.
 • 2. Brita, född 1634-12-19 i Riga, död 1636-07-10 och begraven på samma gång som modern.
 • 3. Anders, friherre Lilliehöök, född 1635. President. Död 1685. Se friherrliga ätten Lilliehöök nr 13, tab 2.
 • 3. Ingeborg, friherrinna Lilliehöök, född 1639, död 1675. Se friherrliga ätten Lilliehöök nr 13, tab 3.
 • 3. Johan, född 1641. Av våda ihjälskjuten 1648-02-10 i Uppsala av Christian Strömfelt och begraven 1648-08-20 i Norrköping.
 • 3. Beata, friherrinna Lilliehöök, född 1642. Se friherrliga ätten Lilliehöök nr 13, tab 4.

TAB 7

Knut, (son av Nils Andersson Lilliehöök, tab 5), till Tråva samt Claestorp i Kyrketorps socken och Mosseberg (Måseberg) i Sandhems socken, båda i Skaraborgs län. Född 1603-11-14. Häradshövding i Vaksala härad i Uppland 1625. Var ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1628–1629 (At (KrAB)). Var tillförordnad ryttmästare över adelns rusttjänst 1642-02-12. Häradshövding i Vartofta härad 1642-03-31. Landshövding, först i Nylands 1642-04-07, sedan i Åbo län och på Åland 1642-07-03. Avsked 1648-04-19. Död 1664. Han blev 1629 pliktfälld för uteblivande från riksdagen. Bortbytte med Christian Bååt sin gård Bönered mot Loringe 1642-02-12. Gift med sin faders syssling Elisabet Ribbing i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1620-03-05 med hertig Carl Filip av Södermanland, Närke och Värmland, född 1601-04-22 i Reval, död 1622-01-25 i Narva), född 1595-06-28, död 1662-04-24, dotter av riksskattmästaren Seved Svensson Ribbing och Anna Gyllenstierna (af Lundholm)

Barn:

 • Seved, död ung.
 • Nils, född 1630. Överstelöjtnant. Död 1692. Se Tab. 8

TAB 8

Nils, (son av Knut, tab 7), till Claestorp och Måseberg samt Klämmestorp i Utvängstorps socken, Skaraborgs län. Född 1630-11-28. Student i Åbo 1642 (Lå.) och i Uppsala 1645-11-05. Kom i tjänst vid livgardet 1652-10-00. Löjtnant vid livgardet 1653. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1663 (At (KrAB)). Kallas överste i sonens personalia. Död 1692. Deltog i polska kriget. Har givit altartavlan till Skövde kyrka. Gift 1655-07-21 med friherrinnan Brita Leijonsköld, född 1637-06-04 i Stockholm, död 1724-06-20 Vi och begraven i Löts kyrka, dotter av vice presidenten Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld, och Brita Larsdotter Sneckenfelt. Hon levde 1666 skild från mannen och uppfostrade barnen. Ägde Horns säteri i Överenhörna socken, Södermanlands län och Vi herrgård i Löts socken samt hemman i Uppland, Östergötland och Dalsland och två gårdar i Uppsala. 'Blev illa hanterad av sin man samt fick av konungen 600 daler silvermynt av mannens sekvestrerade egendom till hans begravande.’

Barn:

 • Nils. Kornett. Död 19 år gammal.
 • Carl Magnus, född 1661. Major. Död 1731. Se Tab. 9
 • Johan, född 1662. Kapten. Död 1694. Se Gab. 10.
 • Brita, död ogift.

TAB 9

Carl Magnus, (son av Nils, tab 8), till Claestorp i Kyrketorps socken, Amundtorp i Forsby socken och Degeberg i Rackeby socken alla i Skaraborgs län samt genom sitt 1:a gifte till hälften i Dömmestorp i Hasslövs socken, Hallands län. Född 1661-02-15 i Stockholm. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1677-10-28. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1687-07-30. Avsked 1698-04-15. Ryttmästare vid livregementet till häst 1709-10-18. Avsked 1710-03-18. Majors karaktär 1719-07-22. Död 1731-04-11 och begraven 1731-05-11 i Skövde stads kyrka. 'Han bevistade slaget vid Hälsingborg samt var en gudfruktig, redlig och välgörande man.’ Gift 1:o 1693-01-10 Frösåker med friherrinnan Brita Johanna Gyllenstierna af Lundholm, döpt 1671-08-15 i Stockholm, död 1698-02-19 på Claestorp och begraven 1698-08-17 dotter av riksrådet och presidenten, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Durell. Gift 2:o 1701 med friherrinnan Charlotta Catharina Hamilton af Hageby, född 1672-04-03 Hageby

Barn:

 • En son, död 1696 på Claestorp och begraven 1696-12-21.
 • 1. Johan Magnus, född 1696, död 1705 och begraven 1705-06-28 i Skövde kyrka
 • 1. Knut Gustaf, född 1696, död 1706 och begraven 1706-06-00 i Skövde kyrka
 • 1. En dotter, död som barn.
 • 2. Malkolm, född 1702-07-18. Student i Uppsala. Död 1721 på Claestorp och begraven 1721-06-17.
 • 2. Brita Johanna, född 1704-06-30 på Claestorp, död 1773-10-31 Kungslena. Gift 1727-09-24 på Claestorp med kaptenen, friherre Hans Jakob Kruuse af Verchou, född 1696, död 1742.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1709, död 1782-12-26 på Claestorp. Gift 1:o 1735-03-23 med sin farbrors frus brorson, löjtnanten, friherre Carl Erik Leijonhufvud, född 1700, död 1735. Gift 2:o 1739-10-21 på Claestorp med amiralen och presidenten, greve Carl Hans Sparre af Söfdeborg, född 1704, död 1770.

TAB 10

Johan, (son av Nils. tab 8), född 1662-06-11 i Stockholm. Kom i tjänst vid livgardet 1679. Förare vid livgardet 1680. Fänrik 1681. Löjtnant 1687-01-15. Död 1694-04-02 i Stockholm och begraven i Glanshammars kyrka, Örebro län. Gift 1685-11-26 i Stockholm med friherrinnan Catharina Leijonhufvud, född 1661-04-06 i Örebro, död 1736-12-29 Mo, dotter av landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Elisabet, död ung.
 • Abraham Johan. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1710-06-05. Dödad 1711 i ett utfall framför Wismar.
 • Ulrik, döpt 1688-05-31 i Stockholm. Var 1704 furir vid Upplands ståndsdragonregemente. Kornett. Dödad 1706 i Litauen.
 • Brita Christina, död ogift 1746.
 • Nils, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1746. Se Tab. 11

TAB 11

Nils, (son av Johan, tab 10), till Vi i Löts socken, Östergötlands län. Född 1690. Förare vid Västgöta femmänningsregemente 1706-03-02. Fänrik vid Västgöta femmänningsregemente 1709-10-13. Löjtnant 1710-03-24. Kaptenlöjtnant 1711-11-03. Kapten 1712-10-31. Kapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1715-08-09. Premiärkapten vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1720-05-30. Sekundmajors karaktär 1720-05-30. Major vid regementet 1739-09-06. Överstelöjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1742-06-03. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Död 1746-10-09 på Sundby. 'Bevistade alla under hans tjänstetid förefallande fälttåg. Han och hans fru gåvo 1734 en ljuskrona till Kristbergs kyrka’ Gift 1717-06-02 Rotenberg med friherrinnan Barbara Hedvig Wachtmeister af Björkö, döpt 1685-07-04 Tuna s socken, Östergötlands län, död 1743-02-14, dotter av generallöjtnanten, friherre Bleckert Wachtmeister af Björkö, och Barbara Christina Wolffradt.

Barn:

 • Bleckert, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1788. Se Tab. 12.
 • Johan Axel, född 1722-08-08 Spång. Förare vid Östgöta infanteriregemente. Död 1741-11-03.
 • Anders Fabian, född 1724-01-22 på Spång. Volontär vid fortifikationen 1734-01-07 och vid livgardet 1738. Rustmästare vid livgardet 1739. Furir 1740-09-08. Fänrik vid Björneborgs regemente 1742-08-02. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1749-08-22. Kapten i armén 1759-04-04. Kapten vid regementet 1760-01-31. Major i armén 1761-12-18. RSO 1767-11-23. Avsked 1775-06-30. Död ogift 1801-01-07 i Eksjö och vapnet blev efter honom sönderslaget. Med honom utdog adliga ätten Lilliehöök af Fårdala.
 • Ingeborg Catharina, född 1726-02-04, död 1760-05-20. Gift 1748-09-04 med lagmannen, friherre Fredrik Otto Wrangel af Lindeberg, född 1720, död 1762.
 • Barbara Christina, född 1727-08-07 på Spång, död 1730-08-17.

TAB 12

Bleckert, (son av Nils, tab 11), född 1719-10-10 Vi. Volontär vid fortifikationen 1734-01-07. Konduktör vid Karlskronabrigaden 1741-05-26. Löjtnant vid skånska fältstaten 1743-09-21. Löjtnant vid finska brigaden 1747-01-28. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1748-11-17 och vid Upplands regemente 1750-08-21. RSO 1759-04-28. Major i armén 1766-04-22. Genom byte transporterad till fortifikationen 1766-12-05. Överstelöjtnants avsked 1768-05-30. Död 1788-01-20 i Vadstena. Gift med Elsa Ebba Hierta, född 1728-03-16 Källstorp, död 1764-06-29, dotter av hovmarskalken Per Filip Hierta, och hans 1:a fru friherrinnan Helena Kagg.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1754-06-02, död ogift 1801-06-03.
 • Beata Eleonora, född 1763-01-01, död 1796-10-19 i Eskilstuna. Gift 1788-03-02 Bölaholm med direktören i Eskilstuna Christian Johansson.

TAB 13

Mårten, (son av Nils, tab 8), till Fräkentorp i Malma socken, Södermanlands län. Student i Strassburg (At (P.).) 1680-12-28. Först kapten i holländsk tjänst. Löjtnant vid Mauritz Vellingks regemente (At (KrAB)) 1687-01-16. Sedan konung Stanislai i Polen krigsråd. Död 1714-03-29. Bevistade för ätten riksdagen år 1662. Gift 1691 med Brita Margareta Lode från Livland, levde änka 1716, dotter av översten Ernst Johan Lode från Livland, och Anna Stuart.

Barn:

 • Carl Mauritz, född 1691. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 14
 • Brita Sofia, född 1694-03-13, död 1745-09-28. Gift 1719-11-08 med sin syssling, översten Vilhelm Gerhard Engelhardt, adlad von Engelhardt, född 1690, död 1775.

TAB 14

Carl Mauritz, (son av Mårten, tab 13), till Fräkentorp. Född 1691-11-00. Löjtnant vid amiralitetet 1724-10-20. Avsked 1727-08-25. Död 1760-07-23 på Fräkentorp. Gift 1724-08-12 Sundbytorp med Johanna Lovisa Brandt, död 1735 i Lilla Malma socken, Södermanlands län, dotter av översten Henrik Johan Brandt, adlad von Brandt, och friherrinnan Maria Christina Örneklou.

Barn:

 • Johan, död ung.
 • Brita Margareta, född 1729-04-28, död 1777-08-29 på Sundbyholm. Gift 1753 (At (S.).) med kaptenen Adam Jakob von Schoting, i hans 1:a gifte, född 1731. Död 1808.
 • Carl Ludvig, född 1733-08-14 på Sundbytorp. Död 1751.

TAB 15

Seved, (son av Nils, tab 8). Student i Strassburg (At (P.).) 1680-12-28. Kapten vid guvernörsregementet i Wismar. Överstelöjtnant vid skånska stånddragonregementet 1700. Konfirmationsfullmakt 1700-09-24. Död 1703-01-04 i byn Vronov (At (S.).) i Litauen och blev där begraven Gift med friherrinnan Magdalena Vilhelmina Coyet, född 1676-08-02, död 1737-01-02, dotter av hovkansleren Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet, och hans 1:a fru Elsa Palmqvist.

Barn:

 • Elisabet Juliana, död 1721. Gift 1718 med generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Axel Erik Roos, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1765.

Gälareds ättegren

– av adliga ätten Lilliehöök av Gälared och Kolbäck, nr 66, – vilken sedan 1809 representerat den utdöda adliga ätten Lilliehöök af Fårdala.

TAB 16

Nils Pedersson, (son av Peder Bryntesson, tab 3), till Gälared i Hillareds socken, Älvsborgs län. Fredskommissarie till Ryssland 1559-04-25. Förseglade bland adeln 1560-06-30 konung Gustaf I:s testamente och 1561-04-15 ständernas bevillning. Var fänrik vid Erik Hinderssons fana Västgöta ryttare 1565 (M.). Underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Johan och hans ätt (Hra.) 1568-01-26. Utsågs 1573-02-12 till en av konung Eriks fångvaktare (Hra.). Var häradshövding i Ås härad 1574 och i Kinds härad 1579–1594. (M.) Gift med Carin Carlsdotter, dotter av Carl Thordsson (Store) och Märta Ribbing.

Barn:

 • Edela Nilsdotter. Gift med krigskommissarien Erik Månsson Stierna, i hans 1:a gifte.
 • Anna. Gift med Brun Bengtsson Svenske.
 • Peder Nilsson.
 • Anders Nilsson.
 • Malin Nilsdotter.
 • Rangela Nilsdotter.
 • Lindorm Nilsson, till Gälared. Kallade sig orätt Bonde. Kammarherre hos konung Sigismund. Antog före 1594 katolska läran och undantogs från det år 1595, i stöd av Söderköpings beslut, utfärdade stränga förbudet emot katolska läran. Var en lärd man och konung Sigismund mycket tillgiven samt skickades av honom 1596-08-00 till hertig Carl och svenska rådet med påminnelse om deras skyldigheter. Fick vid förutvarande beskickning till hertig Carl av denne en guldkedja. Sökte 1598 att övertala ester och finnar att bistå konungen och ej lyda hertigen. Var slutligen landsflyktig i Polen, varest han lär hava dött.

TAB 17

Knut Nilsson, (son av Nils Pedersson, tab 16), till Gälared samt Frugården och Tengenetorp, båda i Tengene socken, Älvsborgs län. Höll lagmansting i Kind 1609. Var därefter närvarande vid ting i Kind flera år till 1623 (i fogdens ställe 1613). Häradshövding i Vista härad 1613-12-00–1615. Död 1626-01-29 och begraven i Hillareds kyrka, där hans antavla uppsattes. Han antog den katolska läran men undantogs vid riksdagen i Söderköping 1595-10-21 liksom brodern Lindorm från det då utfärdade förbudet ang. katolska läran, »så länge de sig roligen förhöllo». Byggde under danska fejden 1611–1613 ett »hus» på Hagön i sjön Såken. Köpte 1619 och 1621 av sina fränder Anders Persson till Gerum, Erik Andersson till Gerdsbo och Anders Eriksson (Lilliehöök) gods i Horreds och Kattunga socknar, Älvsborgs län för omkring 1500 dlr. (M.) Hans barn antogo namnet Lilliehöök. Gift omkring 1600 (M.) med Anna Oxehufvud, död 1646, dotter av ståthållaren Olof Andersson Oxehufvud och Kerstin Månsdotter (Stierna).

Barn:

 • Carin, död 1656. Gift med överstelöjtnanten Erik Henriksson, adlad Reuter. Död 1653.
 • Olof. Begrovs 1632 i Nürnberg.
 • Kerstin, till Frugården och Tengenetorp. Död ogift.

TAB 18

Nils, (son av Knut Nilsson, tab 17), till Gälared samt Tiraholm i Södra Unnaryds socken, Jönköpings län och Sällerås i Länghems socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1623-02-00 (Um.). Var närvarande vid tinget i Ekeröd (M.) i Dalstorps socken, Älvsborgs län 1626-11-06. Överste. Anhöll 1656 att få sin styvsvärfaders Arvid Lilliesparres assessorstjänst i Göta hovrätt. Död 1662-11-26 på Ed (M.) i Våxtorps socken, Jönköpings län och ligger jämte sin fru begraven i Hillareds kyrka, till vilken han år 1652 gav predikstolen samt en kalk av silver, och hans fru 1680 en silveroblatask. Bevistade 1644 års riksdag för ätten Lilliehöök, nr 66. Gift med Virginia Hand, till Olshammar, som hon ärvde efter sina farbröder, död 1681, dotter av häradshövdingen Johan Hand, och Agneta Gyllenmärs.

Barn:

 • Christina, död 1672. Gift med Olof Rosenstierna, i hans 1:a gifte, född 1638, död 1696.
 • Knut, till Gälared samt Ållonö i Östra Stenby socken, Östergötlands län och Sällerås. Född 1644-02-00 på Gälared. Student i Uppsala 1658-09-28. Löjtnant vid amiralitetet. Kapten vid Kronobergs regemente 1669-05-07. Kallas 1674 kapten och kommendant i Kristianstad. Major vid Kronobergs regemente 1676-04-07. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1677-10-09. Avsked 1680-12-20. Var 1688-12-00 överste i venetiansk tjänst på Morea. Avsked därifrån. Död barnlös 1704-10-28 på Ållonö och begraven i kopparkista i friherrliga Kurckska graven i Östra Stenby kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1667-01-09 i Stockholm med Anna Maria Gärffelt, död 1697-12-12 på Tiraholm, som han anklagade för närmare bekantskap med ryttmästaren Georg Knorring, varför hon 1683-03-17 av Göta hovrätt ålades att värja sig med tolvmannaed, men frikallades av kunglig m:t. Dotter av krigsrådet Tomas Jerwe, adlad Gärffelt, och hans 1:a fru Margareta von Vegesack. Gift 2:o med friherrinnan Märta Maria Kurck, född 1659, död 1713-06-18 på Ållonö, dotter av riksrådet och generalguvernören, friherre Gustaf Kurck och Elsa Ebba Banér, friherrinna Banér.
 • Anna, född 1645-11-14 på Gälared, död 1716-12-10 Frugården. Gift med kaptenen Lennart Rotkirch, död 1697.
 • Sofia, född 1647-01-06, död 1721-05-17 och ligger jämte sin 2:a man begraven i Ljungsarps kyrka, Älvsborgs län. Gift 1:o med kaptenen Johan von Mentzer, född 1624, död 1678. Gift 2:o 1682-11-03 Lagmanshaga
 • Maria, levde 1697. Gift med ryttmästaren Johan Gustaf Dücker, född 1647, död 1694.
 • Johan, till Gälared och Tiraholm. Student i Uppsala 1658-09-28. Ryttmästare vid livregementet till häst 1676-12-22. Död ogift 1677-05-11 i Malmö och begraven i Hillareds kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Brita, levde 1681, död ogift och begraven i Hillareds kyrka.
 • Lennart, till Gälared och Tiraholm. Löjtnant vid livgardet 1676-01-05. Major vid Kronobergs regemente 1677-10-09. Död ogift 1680-05-12 på Borrarp och begraven i Hillareds kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Agneta, död 1702 Högsboholm och begraven 1702-09-07 i Skallsjö kyrka. Gift 1681-09-05 med majoren Gustaf Abraham Örnevinge, i hans 1:a gifte, född 1652, död 1709.
 • Carl Erik, till Gälared och Tiraholm. Student i Lund 1668-11-21. Löjtnant vid Hälsinge regemente. Död ogift 1676-11-26 i fältlägret vid Lilla Hänge i Skåne och begraven i Hillareds kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 19

Gabriel, (son av Nils, tab 18), till Gälared och Tiraholm samt Storeberg i Tådene socken, Skaraborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Student i Lund 1669-11-21. Pikenerare vid ett pommersk regemente 1674. Fänrik vid Kronobergs infanteriregemente 1675. Löjtnant vid överste Modées regemente i Malmö 1676. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1676-12-26. Löjtnant vid livgardet 1677-08-00. Kapten vid livgardet 1682-03-10. Överstelöjtnant vid Västgöta dals regemente 1696-02-03 och vid Södermanlands regemente 1697-06-14. Överste för Kronobergs regemente 1703-02-05. Död 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt och begraven 1706-05-09 i Tådene kyrka. 'Bevistade slaget vid Fehrbellin 1675, belägringen av Wolgast 1675, sedan kriget i Skåne. Låg från 1700 till 1702 i garnison i Wismar, bevistade 1703-09-07 stormningen av staden Posen och blev därstädes kommendant. Besörjde 1704 på konung Carl XII:s befallning genom överstelöjtnanten Gabriel von Weijdenhain om prins Alexander Sobieskis avhämtande från Breslau och emottog honom med ärebetygelser i Posen, vilken stad han tappert försvarade samt avvisade med förakt Patkulls utskickade, som ville övertala honom att uppgiva staden.’ Gift med Brita Christina Bonde, född 1655-12-21, död 1739-04-09 på Storeberg och begraven 1739-06-06 i Tådene kyrka, dotter av majoren Carl Filip Bonde, och Maria Elisabet Uggla.

Barn:

 • Virginia Christina, född 1686-01-00, död 1726-12-03 i Stockholm. Gift 1718-09-14 med generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Fredrik Henrik Sparre, i hans 1:a gifte, född 1691, död 1764.
 • Maria, död 6 veckor gammal.
 • Carl Lennart, döpt 1690-03-08 i Stockholm, död 1706 i Polen.
 • Ingeborg, född 1691-07-07, död 1755-09-26, och ligger jämte sin man begraven i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län. Gift 1730-08-13 på Storeberg med kammarherren, greve Carl Bonde af Säfstaholm, född 1697, död 1755.
 • Maria, död 3 dagar gammal.
 • Nils, född 1695. Ryttmästare. Död 1739. Se Tab. 20

TAB 20

Nils, (son av Gabriel, tab 19), till Gälared. Född 1695-10-04. Musketerare vid livgardet 1713-09-14. Fänrik vid livgardet 1713, men fullmakten daterad Bender 1711-11-10. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1717-03-26 och vid livregementet till häst 1718. Avsked 1723-08-26. Död 1739-03-23 Sällerås. Gift med Hedvig Eleonora Hård af Segerstad, född 1700-06-03, död 1779-03-10 på säteriet Gunnarsbo i Daltorps socken, Älvsborgs län, dotter av hovstallmästaren Gustaf Hård af Segerstad, och friherrinnan Brita Stake.

Barn:

 • Gabriel, född 1720. Regementskvartermästare. Död 1759. Se Tab. 21.
 • Brita Christina, född 1726, död 1729-10-08 på Sällerås.
 • Carl Leonard, född 1730-10-11 på Sällerås, död på Sällerås 1731-07-14.
 • Virginia Christina, född 1733, död 1792-02-16 på Toarp i Säms socken, Älvsborgs län. Gift 1767-10-04 på Gunnarsbo med sin syssling, kaptenen Carl von Mentzer, född 1727, död 1800.
 • Bolla Catharina.

TAB 21

Gabriel, (son av Nils, tab 20), född 1720-02-13. Volontärryttare vid livregementet till häst 1737-01-03. Korpral vid livregementet till häst 1740-02-29. Löjtnant i fransk tjänst 1745-10-01. Kornett vid livregementet till häst 1747-03-18. Löjtnant vid livregementet till häst 1750-09-19. Regementskvartermästare 1758. Död 1759-04-15 i Lund. Gift 1:o 1747-12-15 med Catharina Eleonora Gerner, född 1724-02-03, död i barnsäng 1748-12-06 Venngarn, dotter av översten Albrekt Gerner, och grevinnan Anna Gyllenborg. Gift 2:o 1757-08-07 med Magdalena Ridderstam, född 1733-01-07, död 1781-01-31 i Örebro, dotter av ryttmästaren Peter Reinke, adlad Ridderstam, och Anna Elisabet Bohm.

Barn:

 • 1. Anna Eleonora, född 1748-12-01 på Venngarn, död på Venngarn 1749-02-25.
 • 2. Eleonora, född 1758-07-28 på Gälared, död ogift 1811-01-22 i Varberg.

TAB 22

Gustaf, (son av Nils, tab 20), född 1721-10-09 Sällerås. Volontär vid Älvsborgs regemente 1736-06-18. Korpral vid Älvsborgs regemente 1736-09-15. Rustmästare 1738-03-18. Förare 1741-12-12. Sergeant 1742-11-16. Fänrik 1743-06-13. Löjtnant 1750-06-26. Kapten 1758. Avsked 1758-12-04. Död 1784-08-22 Långared. Gift 1:o 1753-08-31 med Maria Charlotta Friedenreich, född 1719-11-14, död i barnsäng 1754-10-25 i Åsarps socken, Älvsborgs län, dotter av landshövdingen Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Maria Elisabet Wilckens. Gift 2:o 1756-02-25 på Ölanda i Istrums socken, Skaraborgs län med Magdalena Catharina Elisabet Bruce, född 1731-04-18, död 1805-03-25 på Stora Långared, dotter av direktören Erik Bruce och Maria Christina Nordenberg samt syster till Johan Fredrik, Erik och Anders Bruce, adlade de Bruce.

Barn:

 • 1. Carl, född 1754. Överste. Död 1820. Se Tab. 23
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1756-12-03 Smula, död 1833-07-28 Frugård Gift 1775-10-05 på Johannesberg (Tusby kyrkoarkiv.) i Tusby socken, Finland, med sin moders kusin, översten Adolf Gustaf Nordenskiöld B, född 1745, död 1821.
 • 2. Nils Gabriel, född 1758-09-26 på Smula. Volontär vid Älvsborgs regemente 1763-04-04. Korpral vid Älvsborgs regemente 1770-06-00. Rustmästare 1774-06-30. Livdrabant 1776-10-08. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1782-12-20. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1783-06-06. Stabskapten 1786-04-12. RSO 1797-11-01. Avsked 1804-12-20. Död barnlös 1806-04-14 på Ulvstorp vid Borås. Han bevistade finska kriget på 1780-talet. Gift 1806-03-31 med Johanna Ulrika Hult i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-02-15 i Kinne Kleva prästgård, Skaraborgs län med prosten och kyrkoherden samt hovpredikanten Per Erland Lundén i hans 2:a gifte [gift 1:o 1808-08-09 med Maria Beata Eleonora Stierngranat, född 1782-03-12, död 1813-07-19, dotter av löjtnanten Gustaf Stierngranat, och Maria Margareta von Staffeldt], född 1777-05-17 Råkullen i Ekby socken, Skaraborgs län, död 1851), död 1851-10-24, dotter av sekreteraren Jonas Hult.
 • 2. Erik Gustaf, född 1761-05-31 på Smula. Fänrik vid Västgötadals regemente 1780-03-14 död ogift 1782-08-14 på Långared.
 • 2. Anders Johan, född 1763. Regementskvartermästare. Död 1821. Se Tab. 24.

TAB 23

Carl, (son av Gustaf, tab 22), född 1754-10-18 på löjtnantsbostället Smula i Smula socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1755. Korpral 1766-12-18. Sergeant vid arméns flotta 1770-01-14. Fänrik vid arméns flotta 1775-06-22. Löjtnant 1778-05-24. RSO 1783-11-24. Var 1784 posthavare vid flottans varv på Sveaborg. Kapten vid arméns flotta 1789-05-28. Major i armén 1795-02-25. Major vid arméns flotta 1800-09-02. Överstelöjtnant i flottan 1805-03-25. 1. Major vid arméns flottas Stockholmseskader 1811-07-16. Överste i flottorna 1812-04-20. Död 1820-04-24 i Stockholm. 'Han idkade åren 1772 och 1773 utrikes sjöfart och var 1778–1781 i tjänst på engelska flottan, därunder han bevistade flera särskilda träffningar, så till sjöss som lands. Deltog slutligen i finska kriget 1788–1790 och var med vid sjöanfallet vid Korkeasaari och det första sjöslaget i Svensksund samt benådades sistnämnda år med en hedersvärja.’ Gift 1786-06-08 i Visby (Inr. Tidningar.) med Maria Christina Wiman, född 1769-04-20, död 1862-04-25 Uggleberg, dotter av kungliga räntmästaren Anders Wiman.

Barn:

 • Carl Anders, född 1788-03-19, död 1788-04-19 i Visby.
 • Carl Anders, född 1789-03-20. Student i Åbo 1801 (Lå.). Död i Åbo 1801-03-24.
 • Nils Adolf, född 1790-12-31 i Kyrkslätts socken i Finland. Sergeant vid arméns flotta 1796-03-23. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1804-12-01. Kadett vid Haapaniemi 1805-10-01. Utexaminerad 1808-02-15. Fanjunkare vid Nylands infanteriregemente 1808-02-09. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1808-02-15. Placerad fänrik vid Södermanlands regemente 1811-03-19. Fänrik vid livgardet 1812-01-07. Avsked 1813-02-23. Löjtnant i rysk tjänst vid kejserliga sviten och fältmätningskåren. Kapten vid kejserliga brasilianska genikåren. Död ogift 1836-01-15 i Rio Janeiro. Blev fången vid Sveaborgs övergång.
 • Otto Mikael, född 1792-07-24, död 1798-11-09 i Kyrkslätts socken.
 • Fredrik August, född 1793-08-17, död 1793-09-24.
 • Knut August, född 1795-06-23 i Kyrkslätts socken. Sergeant 1804-12-24. Flaggjunkare vid arméns flotta 1813-04-23. Konstituerad underlöjtnant vid arméns flotta 1813-09-23. Konfirmationsfullmakt 1813-10-19. Löjtnant 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid K. M:ts flotta 1826-05-11. Död ogift 1841-07-11 i Vadstena. Blev fången vid Sveaborgs övergång.
 • Gustaf Alexander, född 1796-11-02 i Nylands län. Sergeant vid arméns flotta 1811-05-29. Officersexamen 1813-01-11. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1813-03-02. Löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1816-10-22. Kapten i armén 1824-12-01 och vid Värmlands fältjägarregemente 1827-04-25. RSO 1835-10-10. Major 1840-05-15. Överstelöjtnant och 1. major 1844-03-06. Avsked 1848-06-02. Död 1863-12-20 på Uggleberg. Gjorde 1813 och 1814 kriget emot Norge och erhöll GMtf. Gift 1:o 1830-09-05 i Bro kyrka, Värmlands län med Sofia Juliana Emilia Olivecrona, född 1809-08-29, död 1854-08-26 på Uggleberg, dotter av vice häradshövdingen Hans Carl Olivecrona, och Christina Sofia Heijkenskjöld. Gift 2:o 1855-09-28 på Uggleberg med Adelaide Mariana (Adèle) von Gegerfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1869-11-28 på Uggleberg med bokhållaren, RVO, Erik Segersäll Melin, född 1842-02-03 i Göteborg, död 1905-02-27 i Saltsjöbaden), född 1828-11-24 i Göteborg, död 1905-02-16 i Saltsjöbaden, dotter av majoren Carl Christian von Gegerfelt, och Carolina Fredrika Clanceij.

TAB 24

Anders Johan, (son av Gustaf, tab 22), född 1763-04-14. Volontär vid Älvsborgs regemente 1764. Page hos konungen 1777-12-03. Kammarpage hos drottningen 1779-03-11. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1780-12-06. Stabskornett vid Smålands kavalleriregemente 1783-08-27. Fänrik vid förstn. regemente 1784-09-07. Löjtnant därstädes 1789-05-20. Kapten 1790-08-23. Regementskvartermästare 1804-12-20. RSO 1807-07-30. Avsked 1810-03-27. Död 1821-05-10 på sin egendom Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län. 'Han bevistade finska kriget på 1780-talet och fälttåget i Pommern 1807, varunder han gjorde överadjutantstjänst hos generalen, friherre Wrede och blev i en träffning av en granatsplittra blesserad i huvudet.’ Gift 1802-03-07 på Sällerhög med Charlotta Lovisa Stuart, född 1772-08-10, död 1841-04-23 på Sällerhög, dotter av majoren Gerhard Gabriel Stuart, och Catharina Maria Hästesko af Målagård.

Barn:

 • Anders Gabriel, född 1802. Löjtnant. Död 1871. Se Tab. 25
 • Johan, född 1804. Konteramiral. Död 1874. Se Tab. 26
 • Erik Gustaf, född 1807-06-27 på Sällerhög. Sergeant vid Västgötadals regemente 1821-11-22. Officersexamen 1824. Fänrik vid Västgötadals regemente 1824-11-09. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1833-05-04. Kapten 1847-06-21. Kommenderad med regementet till Danmark 1848. 3. major vid Älvsborgs regemente 1848-06-17, överstelöjtnant och 1. major vid Västgötadals regemente 1850-02-08. RSO 1850-06-26. Ledamot i kommittén för utarbetande av disciplin- och ordningsstadga för armén 1856–1857. Överste och chef för Västgöta regemente 1858-05-04. Ledamot av kommittén för ordnande av beväringsskyldighetens fullgörande 1858. RNS:tOO 1858-07-04. KSO 1865-06-25. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1872. Generalmajor i armén och avsked från chefsbeställningen vid Västgöta regemente 1868-03-24. Ordförande i nämnden för ordnande av prästerskapets löner inom Älvsborgs län 1871. Avsked ur krigstjänsten 1873-03-14. Död ogift 1878-05-17 på sin egendom Sällerhög.
 • Carl Bertil, född 1809. Lotsdirektör. Död 1890. Se Tab. 33.

TAB 25

Anders Gabriel, (son av Anders Johan, tab 24), född 1802-12-18 Sällerhög. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1818-01-03. Fänrik vid Västgötadals regemente 1818-12-19. Officersexamen 1819-04-10. Löjtnant 1823-06-10. Avsked från tjänst på stat och löjtnant i armén 1830-02-06. Elev vid skogsinstitutet 1831, men avlade ej examen (Sj.). Lantmäterielev (Sj.) 1835-03-19. Lantmäteriexamen och auskultant (Sj.) 1836-04-30. Vice kommissionslantmätare i Älvsborgs län 1839-05-29. Avsked därifrån (Sj.) 1854-02-20 och ur krigstjänsten 1854-05-26. Död 1871-01-28 på Sällerhög och begraven i familjegraven på Asklanda kyrkogård. Gift 1838-08-03 i Gunnarsnäs kyrka, Älvsborgs län med Emilie Magdalena von Wolcker, född 1811-08-18 Ekholmen

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1839-03-16 på Påtorp, död 1839-05-17.
 • Johan Bertil Leonard, född 1840. Provisor. Död 1863-10-10 på Höghem.
 • Carl Gustaf Gabriel, född 1841-12-26, död 1843-08-29.
 • Carl Gustaf Georg, född 1845-06-06, död 1845-06-06.

TAB 26

Johan, (son av Anders Johan, tab 24), född 1804-04-14 Sällerhög. Elev vid major von Konows institut i Mariefred 1813–1817. Sergeant vid arméns flottas Göteborgseskader 1818-02-27. Sjöofficersexamen 1819-11-26. Flaggjunkare 1819-12-08. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1820-09-21. Erhöll tjänstledighet för idkande av utländsk sjöfart och tjänstgjorde såsom andre och förste styrman å nordamerikanska handelsfartyg 1824-03-25–1828-12-10. Förste styrman å nordamerikanska fartyg 1829-08-15–1831. Premiärlöjtnant i kunglig m:ts flotta 1830-02-06. Chef för karantänsinrättningen å Känsö samt för karantänsbevakningen å Sveriges västkust 1832–1837-10-01. Befälhavare å ångaren Polhem somrarna 1838, 1839 och 1841. Informationsofficer vid flottans station i Göteborg samt examinator vid navigationsskolan i Göteborg 1839. Kaptenlöjtnant 1841-03-30. Kapten 1845-07-12. Tyg- och ekipagemästare vid flottans station i Stockholm 1845-07-15. Ledamot av kommittén för undersökning av föreslagna vattenminor 1848-06-20. LÖS 1848-11-19. RSO 1848-11-22. Besiktningsman i Stockholm 1849-05-15–1858. Varvschef i Stockholm 1850-03-21. LKr VA 1851-01-27. Ledamot av kommittén för utarbetande av åtskilliga exercisreglementen för skärgårdsvapnet 1852-03-23. Kommendörkapten 1852-05-27. Ledamot i sjöförsäkringsöverrätten 1857-03-31–1863-05-29. Stationsbefälhavare vid flottans station i Stockholm 1863-10-23. Ledamot av direktionen för konungens hospitalsfond 1858-02-09. Kommendör 1858-05-29. Ordförande i direktionen för Stockholms navigationsskola 1858-12-03. KSO 1860-05-05. Konteramiral 1861-09-17. HLÖS 1861-06-12. Militärledamot av högsta domstolen 1863-04-28. RRS:tStO1kl 1865. Avsked som stationsbefälhavare i Stockholm 1866-09-25. KmstkSO 1866-10-01. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Avsked från krigstjänsten 1869-06-04. Död 1874-02-12 i Stockholm och begraven på Viby kyrkogård, Örebro län. Gift 1834-01-23 på Nya varvet vid Göteborg med Maria Fredrika af Funck, född 1811-04-25 i Stockholm, död 1879-09-08 på Nya varvet och begraven på Viby kyrkogård, dotter av översten Gustaf Fredrik Funck, adlad af Funck, och hans 2:a fru Maria Magdalena Sederholm.

Barn:

 • Johan Fredrik (John), född 1834. Generalmajor. Död 1918. Se Tab. 27.
 • Gustaf Bertil, född 1836. Kommendör. Död 1899. Se Tab. 30.
 • Maria Charlotta (Marie-Charlotte), född 1839-06-05 på Nya Varvet, död 1911-12-20 i Lund. Gift 1862-08-14 i Stockholm med majoren i armén, ryttmästaren vid skånska husarregementet, RSO, Peter Mollberg Elias Follin, född 1829-05-16 i Hälsingborg, död 1898-01-28 i Lund.

TAB 27

Johan Fredrik (John), (son av Johan, tab 26), född 1834-11-19 Känsö. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1849-03-01. Utexaminerad 1852-11-03. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1852-12-11. Löjtnant 1854-09-05. Anställd vid 2. franska zouavregementet i Algeriet 1858-12-16. Avgick med samma regemente till Italien 1859-04-26 och deltog i fälttåget mot Österrike, varvid han bevistade bataljerna vid Magenta i Italien 1859-06-04, Marignano 1859-06-08 och Solferino 1859-06-24. RFrHL på slagfältet vid Magenta 1859-06-04 därtill dubbad av marskalken MacMahon 1859-06-19. Ordonannsofficer hos konungen 1859-08-06. Återvände med nämnda zouavregemente till Algeriet 1859-08-17. Deltog i expeditionen mot Marocko 1859-09-02–1859-12-03 och bevistade därunder striderna mot kabylerna vid Kis 1859-10-07 och vid Col de Taffouval 1859-10-27. Erhöll 1860-03-01 fransk silvermedalj för deltagandet i italienska fälttåget. Deltog med nämnda zouavregemente i expeditionen mot Östra Kabylien 1860-04-27–1860-06-07. Lämnade franska krigstjänsten 1860-08-01. Erhöll GMtf 1860-10-23. RItMLO 1860. RNS:tOO 1862-09-09. Deltog i fransmännens expedition mot kabylstammen »Flittas» 1864 samt i striderna vid Dar Sidi Ben Abdallah 1864 4–1864-06-05. Extra adjutant i krigskollegium 1864-10-28. TunN IO4kl 1865-07-25. Åtföljde den beskickning, som avgick till S:t Petersburg för att å konungens vägnar övervara storfursten-tronföljarens begravning 1865. RRS:tAO3kl 1865. Kapten i armén 1865-09-19. Adjutant hos konungen 1865-09-20. Kapten vid regementet 1872-09-06. 3. major vid Närkes regemente 1875-05-15. RSO 1876-05-15. Överstelöjtnant och 1. major 1878-05-08. Överste och chef för Närkes regemente 1882-06-02. Övervar 1. franska armékårens höstmanöver 1885. OffFrHL 1886. KSO1kl 1889-12-01. LKrVA 1891-05-21. Transporterad till överste och sekundchef för livregementet till fot 1893-12-15. Anställd såsom uppvaktande hos kronprinsen av Danmark under dennes besök i Stockholm 1894-04-00. KDDO1gr 1894-04-24. Inneh. av fransk »médaille coloniale» 1894-08-01. Generalmajor i armén och avsked från regementet 1897-09-10. RCXIII:sO 1903-01-28. Avsked ur reserven 1917. Död 1918-08-20 i Oscars förs, Stockholm ]], och begraven i Visby förs, Örebro län. Har från trycket utgivit »Tvenne år bland zouaverna» (1861), »Två reseskizzer» (1867) och »Bazaine fälld eller frikänd» (1873). Ägde Körtingsberg i Viby socken, Örebro län, Axbergshammar i Axbergs och Ervalla förs:ar , Örebro län samt hus vid Vretstorps station. Gift 1:o 1864-03-31 i Göteborg med Gerda Virginia Wijk, född 1844-08-21 i Göteborg, död 1881-06-23 å Karlsborgs fästning samt begraven i familjegraven å Viby kyrkogård, dotter av kommerserådet Olof Wijk och Hilda Virginia Prytz. Gift 2:o 1891-11-26 i Jönköping med Elin Carolina Matilda Caspersson, född 1862-09-03 i Jönköping, död 1935-10-17 i Stockholm och begraven i Viby förs, Örebro län (Viby förs, Örebro län, db nr 53), dotter av med. doktorn, provinsialläkaren i Jönköpings distrikt Harald Oskar Caspersson och Carolina Amalia Åberg.

Barn:

 • 1. Johan Olof, född 1865. Generalkonsul. Se Tab. 28
 • 1. Gerda, född 1867-05-25 i Stockholm, död 1926-01-09 i Rättvik, Kopparbergs län (Oscars förs, Stockholm, db). Gift 1889-11-09 Körtingsberg med före detta underlöjtnanten vid Närkes livregemente till fot, slutl. överstelöjtnanten, RSO, Josef Hedengren, född 1861-09-18 Riseberga.
 • 1. Hedvig, född 1870-10-06 Körtingsberg, död ogift 1915-02-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm,.
 • 1. Elsa, född 1877-01-26 Körtingsberg. Gift 1900-05-17 i Viby kyrka, Örebro län, Axel Fingal Wallenberg, född 1874-09-13 i Stockholm.
 • 1. Märta Anna, född 1881-05-31 på Karlsborgs fästning. Gift 1901-10-23 med överstelöjtnanten vid Svea livgarde Carl Henrik Breitholtz, född 1867-05-12 i Stockholm
 • 2. Johan Anders, född 1893-10-02 på Körtingsberg i Viby förs, Örebro län. Löjtnant. Se Tab. 29
 • 2. Elin Brita, född 1895-06-05 på Körtingsberg i Viby förs, Örebro län. Stiftsjungfru. Död på Körtingsberg 1901-06-11.
 • 2. Johan Seved, född 1899-09-13 på Körtingsberg i Viby förs, Örebro län. Studentexamen i Stockholm 1919-12-13. Officersaspirant vid Göta artilleriregemente 1920-10-07. Styckjunkare 1922-10-05. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik vid Göta artilleriregemente 1923-03-23. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1925-03-20. Löjtnant i regementet 1928-09-06. Se Tab. 29 1/2
 • 2. Johan Jarl , född 1904-01-20 Körtingsberg. Direktör

TAB 28

Johan Olof, (son av Johan Fredrik, tab 27), född 1865-09-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1882-06-14. Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1882-10-17. Jur. fil. examen 1884-04-19. Jur. kand. 1891-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-06-02. Advokat i Göteborg under firma Drakenberg och von Sneidern 1895–1898. Kamrerare vid Göteborgs enskilda banks huvudkontor 1899. Verkställande direktör i aktiebolaget Göteborgs bank 1903–1911. Generalkonsul i Helsingfors 1911-11-17–1917-05-19. GV:sOlM 1912. Generalkonsul i disponibilitet 1917-05-19. Generalkonsul i Shanghai och konsulardomare i Kina 1922-03-17. Äger jämte sina två äldsta systrar huset nr 5 Köpmangatan i Örebro. Gift 1:o 1895-10-10 i Uppsala med Anna Margareta (Greta) Holmgren, från vilken han 1904 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1912-09-08 med amanuensen, intendenten vid Nationalmuseum, RVO mm, fil. doktorn Sixten Georg Mauritz Strömbom, i hans 1:a gifte, från vilken hon också blev skild 1923, i hans första gifte, född 1888-05-24 i Viby socken, Örebro län) född 1870-05-17, dotter av professorn Alarik Fritiof Holmgren och Anna Margareta Tersmeden C. Gift 2:o 1909-04-27 i Berlin med Tyra Björck, född 1878-06-09, dotter av majoren Rudolf Leonard Björck och Edla J:son Frösén.

Barn:

 • 1. Gerd Margareta, född 1896-12-24 i Göteborg.
 • 1. Birgit (Birgitta), född 1899-07-30 i Partille förs
 • 2. Johan Sigge, född 1913-07-28 i Göteborg.
 • 2. Nils Olof, född 1915-07-13.

TAB 29

Johan Anders, (son av Johan Fredrik, tab 27), född 1893-10-02 Körtingsberg. Studentexamen i Örebro 1912-05-12. Volontär vid livregementets grenadjärer 1912-05-31. Fanjunkare 1914-08-06. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1914-12-31. Löjtnant vid Göta livgarde 1917-06-14. Studier vid Handelshögskolan i Stockholm 1917–1918. Verkst. direktör i Ohlssons Motor aktiebolag, Södertälje 1919–1922. Avsked från Göta livgarde med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1920-07-09. Direktör vid exploaterings- och kolonisationsföretag, Rio Bravo, Guatemala, 1922–1923. Chef för aktiebolaget Elektro-Lux' avdelning i Mexiko. GV:sJmt 1928-06-16. Vice konsul vid konsulatet i Mexiko 1928-10-02. Beviljad entledigande från vice konsulsbefattningen 1930-11-00. Kapten i Göta livgardes reserv 1933-11-10. Kapten i Skaraborgs regementes reserv. Gift 1917-06-19 i Stockholm med Viveka Anna Charlotta Bergenstråhle, dotter av kammarherren Johan Edvard Gustaf Bergenstråhle, och Anna Oscara Wallenberg.

Barn:

 • Johan Gösta, född 1918-06-04 i Stockholm
 • Anna Brita, född 1920-12-05 i Stockholm
 • Johan Magnus Edvard, född 1926-12-20 i Stockholm.

TAB 30

Gustaf Bertil, (son av Johan, tab 26), född 1836-04-30 Känsö. Extra kadett å korvetten Najaden 1850-07-00. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1851-04-10. Utexaminerad 1855-02-10. Sekundlöjtnant vid kungliga m:ts flotta 1855-03-01. Tjänstledig för idkande av utrikes sjöfart 1855-09-13–1857-09-30. Tjänstgjorde därunder dels som andre, dels som förste styrman på svenska handelsfartyg på resor till Brasilien och Ostindien. Adjutant hos depotchefen i Göteborg 1859. Deltog i svenska vetenskapliga expeditionen till Spetsbergen och Norra ishavet 1861. Utexaminerad från högre artilleriläroverket å Marieberg 1862-06-01. OffTunNIO 1862. Premiärlöjtnant 1863-09-08. Informationsofficer vid flottans navigationsskola i Stockholm 1863–1864. Erhöll tjänstledighet 1864-04-01 samt anställd i danska flottan såsom löjtnant och tjänstgjorde först på skruvkorvetten Dannebrog, sedan på ångfregatten Nils Juel och deltog därunder i bevakningen av Alssundet och blockering av Svinemünde. RDDO 1864-08-15. Avsked från danska tjänsten efter krigets slut 1864-08-16. Erhöll tre års tjänstledighet för att ingå i storbritanniska flottan, där han fick anställning 1864-11-03. Utbeordrad till kinesisk-ostindiska stationen och tjänstgjorde såsom löjtnant å korvetten Barrosa 1864–1866. Var sedan anställd å korvetten Coquette samt å pansarfregatten Achilles 1866–1867-05-11. Kapten vid flottan 1866-10-01. Genomgick kurs i Stockholm i minväsende och minors hanterande 1875. LÖS 1875-11-04. Informationsofficer vid underbefälsskolan i Karlskrona 1875–1878. DFM 1877. RSO 1878-12-01. Kommendörkapten av 2. graden 1881-09-26. RNS:tOO 1881-09-20. RR S:tAO2kl 1883-06-13. Chef för skeppsgossekåren i Karlskrona 1883–1885. Kommendörkapten av 1. graden 1886-04-21. Örlogsmannasällskapets sekreterare 1886–1888. Kommendant i Karlskrona 1890-1893. Kommendör i flottan 1891-09-18. Avsked 1894-05-04. Död 1899-05-01 i Stockholm. Gift 1869-07-17 i Hälsingborg med Emma Berta Fredrika Beata Follin, född 1845-08-22 Pålsjö

Barn:

 • Erik Bertilsson, född 1870 i Karlskrona. Före detta kapten. Se Tab. 31.
 • Bertha Fredrika, född 1872-06-22 i Karlskrona, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1894-11-10 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med löjtnanten och kommendörkaptenen Gustaf Robert Celsing, född 1869-07-30 Fräkentorp.
 • Bertil Berthilsson , född 1874-07-24 i Karlskrona, Amiralitetsförs Farmare.
 • John Bertilsson, född 1878-11-19 i Karlskrona. Ryttmästare. Se Tab. 32.

TAB 31

Erik Bertilsson, (son av Gustaf Bertil, tab 30) född 1870-05-02 i Karlskrona. Mogenhetsexamen i Lund 1889-12-07. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1889-12-12. Student vid universitetet i Lund 1890–1891. Sergeant vid regementet 1891-05-26. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1894-11-23. Löjtnant vid Svea trängbataljon 1895-07-12. Delägare i firman A. Kindberg & C:o i Stockholm 1895–1903. Avsked från beställning å stat vid regementet 1900. Elev vid tekniska högskolan 1900 –1903. Återinträdde som löjtnant på stat vid regementet 1903. Kasern- och tygofficer 1909–1913. Kapten 1910-06-18. Kommissarie vid industri- och slöjdutställningen i Örebro 1911. Ledamot av stadsfullmäktige i Örebro och i drätselkammarens byggnadsnämnd 1911–1918. Sekreterare och kassaförvaltare i handelskammaren för Örebro och Västmanlands län 1918-1925. Redaktör för dess tidskrift 1925. RSO 1915-06-06. Kommissarie, sekreterare och kassaförvaltare vid Hemslöjdsutställningen i Örebro 1916. Styrelseledamot i Mälarprovinsernas banks avdelningskontor i Örebro 1916-1923. RJohO 1918. Styrelseledamot och kassadirektör i Skandinaviska livförsäkringsbolaget 1918–1922. Ombudsman i Möbelhandlarnas riksförbund 1918–1930. RVO 1919-06-12. Kapten på reservstat vid Trängen. Avsked 1920-05-28. Kommissarie vid Konst- och antikvitetsutställningen i Stockholm 1935. Gift 1908-10-22 i Örebro kyrka (Enåsa förs, Skaraborgs län, vb) med friherrinnan Elsa Jacquette Wilhelmina Leuhusen, född 1884-02-23 Öby, dotter av f. d. översten och sekundchefen för Livregementets husarer, friherre Carl Herman Vilhelm Leuhusen, och friherrinnan Margareta Charlotta Jacquette Leijonhufvud.

Barn:

 • Eric Ericsson , född 1910-06-10 i Örebro
 • Anna Margareta Eriksdotter, född 1912-04-01 i Örebro

TAB 32

John Bertilsson, (son av Gustaf Bertil, tab 30), född 1878-11-19 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1899-05-18. Volontär vid skånska husarregementet 1899-05-30. Sergeant 1900. Elev vid krigsskolan 1900. Officersexamen 1901-11-27. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1901-12-05. Löjtnant vid skånska husarregementet 1901-05-04. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1901-04-30. Ryttmästare i skånska husarregementet 1917-05-04. RSO 1922-06-05. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr o m 1926-11-01. Ryttmästare i Skånska kavalleriregementets reserv 1928. Avsked 1929-05-16 fr o m 1929-05-30. Gift 1906-10-10 i Landskrona med grevinnan Augusta Hamilton, född 1884-05-23 Tågerup, dotter av godsägaren, greve Valter Eugène Joachim Hamilton, och Maria Christina von Geijer.

Barn:

 • Brynte Johan Gustaf, född 1908-03-17 i Hälsingborg.

TAB 33

Carl Bertil, (son av Anders Johan, tab 24), född 1809-11-07 Sällerhög. Sergeant vid arméns flotta 1823-02-28. Styrmansexamen 1824-04-23. Kadett vid Karlberg 1824-09-27. Avsked från arméns flotta 1824-11-01. Utexaminerad 1828-03-07. Underlöjtnant vid flottan 1828-04-11. Erhöll tjänstledighet för idkande av utländsk sjöfart 1829. Tjänstgjorde på nordamerikanska handelsfartyg 1829-08-00–1833-10-00. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1835-09-01–1838-05-00. Åtföljde franska korvetten La Recherche på dess vetenskapliga expedition till norra Skandinavien och Spetsbergen 1838–1839. OffFrHL 1839-07-27. Kommenderad att tjänstgöra vid nämnda artilleriläroverk 1839-03-27. LÖS 1839-11-01. Lärare i fysik vid artilleriläroverket å Marieberg 1839–1846. Premiärlöjtnant 1841-08-20. LKrVA 1843-03-13. LVA 1844-03-20. Kaptenlöjtnant 1847-02-02. Uppvaktande kavaljer hos hertigen av Östergötland 1848-05-01–1848-11-15. RDDO 1848-11-29. Tygmästare i Karlskrona 1849-06-29–1852. Kapten 1852-02-25. Ledamot av förvaltningen av sjöärenden 1852-05-04. Ledamot av kommittén rörande några med sjölagsundervisningen sammanhängande frågor 1853-12-22. Ledamot av krigshovrätten 1854-01-01. RSO 1854-12-18. Kommendörkapten 1856-08-26. Ledamot av kommittén för ordnandet av militära hälsovården 1858-06-19. Ledamot av styrelsen för rikets ständers bank 1858-07-24. Ledamot av kommittén för tidsenligt ordnande av rikets sjöförsvar 1861-07-05. Ledamot av kommittén för bestämmandet av bestyckning å fästningarna vid Karlskrona. Kommendör 1863-05-19. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863–1870. Ordförande i styrelsen för teknologiska institutet 1863-10-16–1871-02-03. KDDO 1gr 1864-02-09. Lotsdirektör 1864-04-12. HLÖS 1864. KNS:tOO 1864-11-05. KVO1kl 1868-06-03. Vice ordförande i Stockholms stads sundhetsnämnd 1868-1869. KNO1kl 1872-12-01. Jurymän vid världsutställningen i Wien 1873: RRS:tStO2kl m kr. Avsked från lotsdirektörsbefattningen 1875-08-27. Ledamot av kommittén för ordnande av meteorologiska observationer å svenska fartyg 1875-10-29. Död 1890-03-03 i Grenna och där begraven. Gift 1849-10-11 i Karlskrona med Johanna Amalia Charlotta Lembke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1845-12-28 i Kalmar med med. doktorn Carl Staffan Cederschiöld, född 1811, död 1846), född 1824-06-24 i Stralsund, död 1897-01-27 i Gränna, dotter av regementsläkaren Johan Henrik Lembke och Charlotta Christina Gothilander.

Barn:

 • Johan Erik Bertilsson, född 1850-08-08 i Karlskrona, död 1865-05-09 i Stockholm.
 • Gustaf Brynte Bertilsson, född 1855-03-31, död 1857-01-26.

TAB 34

Erik Pedersson, (son av Peder Bryntesson, tab 3), till Tråva i Tråva socken, Skaraborgs län. Förseglade bland adeln 1560-06-30 konung Gustaf I:s testamente och 1561-04-15 ständernas bevillning. Levde ännu 1568, då han upptages i en frälselängd. (Fs.) Gift 1:o med Kerstin Göstafsdotter, som levde 1560, dotter av översten och lagmannen Göstaf Knutsson (Roos af Hjelmsäter) och hans 1:a fru Brita Ribbing. Gift 2:o med Brita Bagge, till Eneby, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med »herr Tomas Kijhl, en dansk». Gift 3:o med fogden i Södra Vedbo härad Truls Jonsson) (KAS.), dotter av krigsöversten Halsten Månsson Bagge och Catharina Slatte.

Barn:

 • 2. Ragnhild Eriksdotter. Gift med Anders Pedersson (Lind i Västergötland) i hans 2:a gifte, levde 1621 men var död 1632.
 • 2. Margareta Eriksdotter, levde 1621. Gift före 1586 (At (L.).) med Erik Olsson till Tråva, som levde ännu 1601. (M.)
 • 2. Anders Eriksson till Tråva. Utgav 1587-07-29 ett pantebrev Hökhult till herr Erik Göstafsson, varefter köpebrevet därå utfärdades (M.) 1594-03-16. Var död 1633. (M.)

TAB 35

Peder Eriksson, (son av Erik Pedersson, tab 34), till Näs (nu Näsboholm) i Marbäcks socken, Älvsborgs län. Han bortbytte Slätthult i Toarps socken, Älvsborgs län 1586-01-25 till herr Erik Göstafsson (Stenbock) mot Näs, Marbäck, Boarp och Kårdam, alla i Marbäcks socken och bebyggde Näs till säteri (M.). Död före 1609-03-04, då jordaskifte hölls efter honom. (SH liber caus. vol. 51 (OA).) Gift före 1589 med Anna Henriksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Per Jonsson i Gavlö), död 1620, dotter av Henrik Jönsson (Gyllensparre), och Margareta Carlsdotter (Store).

Barn:

 • Beata Persdotter, till Näs, död 1669-02-11 på Fröö i Skärkinds socken, Östergötlands län. Gift omkring 1610 med knekthövidsmannen Gunnar Galle i Sverige, född 1568, död 1649.
 • ?Esbjörn Persson. Gift med jungfru Gunilla, kapellansdotter i Sjösa.
 • Brua. (SH liber caus. vol. 51 (OA).) Gift före hösten 1618 (SH liber caus. vol. 18 (OA).) med kaptenen Sven Jonsson till Gavlö.

TAB 36

Erik Persson Lilliehöök, (son av Peder Eriksson, tab 35), till Näs och Kårdam. Levde 1649. Gift med en frustugupiga på Attarp vid namn Anna Larsdotter och hade med henne många barn, som ej erkändes för adel, men av vilka nedanstående två söner äro bekanta.

Barn:

 • Peder.
 • Knut. Var först i ungdomen vid gardet. Begav sig sedan jämte brodern Peder till Nya Sverige, varest de i fem år tjänade som soldater. Blev vid återkomsten därifrån konstapel vid artilleriet. Kvartermästare vid dalregementet 1650-02-01. Regementskvartermästare vid dalregementet 1656. Löjtnant 1657. Död 1660 i Kalmar.

TAB 37

Esbjörn Pedersson, (son av Peder Bryntesson, tab 3), till Mem i Tåby socken, Östergötlands län och Sjösa i Svärta socken, Södermanlands län, som han ärvde efter svärmoderns död 1571. Fogde i Bobergs härad 1551-02-16–1554. Fogde på Stegeborg 1555–1560. Häradshövding i Bobergs härad 1559-06-27. Vik. ståthållare i Östergötland 1565 –1567. Hade 1566–1568 i förläning Näs härad i Värmland samt fick 1568-10-29 Mem i förläning och 1572-11-03 samma gård till evärdlig egendom ?[ Al.]. Ryttmästare för Upplands- och Östgötaadeln 1567-12-23. Bevistade mötet i Vadstena 1568-07-00–1568-08-00 och mötet i Stockholm hösten 1568 (Hra.). Ståthållare tillika med tvenne andra i hertig Carls furstendöme 1577-08-17. Slottsloven på Nyköping 1578. Åter ståthållare i hertig Carls furstendöme 1579-03-06. Död (Cal. Gyllencreutz.) 1580-12-28. Han kallas i hertig Carls anteckningar en god gammal ädel man. Gift 1578-02-09 i Söderköping med Agneta Arentsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1566-02-24 med fogden på Kalmar slott Joen Karlsson, som i vapnet förde en blå falk, till Åslada och Ettak, adlad 1554-02-15, död 1568-01-03, stupade vid Norrby), hovmästarinna hos hertiginnan Maria av Södermanland 1583. Död (Nff.) 1602-01-24 och begraven i Svärta kyrka, där hennes och hennes 1:a mans gravsten finnes (At (Sch).), dotter av Arent Persson (Örnflycht), och hans 2:a fru Sigrid Kyle.

Barn:

 • Per Esbjörnsson. Fogde på Gripsholms slott 1599 –1605 och tillika i tre underlydande härader 1603 –1604. I slottsloven på Gripsholm 1605-04-14. Uppbar kröningsgärden i Södermanland 1606. Tiondefogde där 1608-10-07 och domkyrkosyssloman i Strängnäs 1609–1610. Tullnär i Strängnäs 1610-1612. [6]
 • Ebba Esbjörnsdotter, till Mem. Död 1602-09-30 enligt gravstenen i Örebro kyrka. (Nff.) Gift 1597-08-10 på Stockholms slott, då hertig Carl gjorde bröllopet, med ståthållaren i Närke Jost Georgsson Kursell, som förde i vapnet ett vildsvin med tre pilar i ryggen, till Sjösa och Riseberga, död 1606-04-23 och begraven i Örebro kyrka, där hans vapen finnes. (Nff.)

TAB 38

Måns Pedersson, (son av Peder Bryntesson, tab 3), till Hålbonäs i Sköldinge socken och Lagmansö i Vadsbro socken, båda i Södermanlands län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Gift på 1550-talet med Kerstin Larsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1544-02-03 på Örebro slott med väpnaren och häradshövdingen i Åkerbo härad Göran Åkesson Tott, till Tidö och Stäringe, död omkring 1551), född 1523-05-15, dotter av riksrådet och riksmarsken Lars Siggesson (Sparre af Rossvik), och hans 1:a fru Anna Vinge.

Barn:

 • Anna Månsdotter Lilliehöök, född 1559-10-07 på Lagmansö, levde 1618, men var död 1634. Gift med ståthållaren Erik Nilsson Ryning, död 1613.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: