:

Leijonsköld nr 53

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Leijonsköld nr 53 †

Friherrlig 1654-03-10, introducerad 1655. Utdöd 1833-05-19.

TAB 1

Augustinus Hansson, son till Hans remsnidare (sadelmakare) i Landskrona. Borgare i Jönköping och en mycket betrodd man. Var kämnär i Jönköping redan 1576. Borgmästare 1596. Stadens ombud vid riksdagen i Linköping 1600 och därunder en bland de olyckliga riksrådens domare. Död 1602-08-20 i Jönköping och begraven i stadens östra kapell. Hans bevarade gravsten nu förd till Bäckaby kyrka i stadsparken. [Jönköpings historia.] Gift 1:o med Kerstin Töresdotter, död 1590-04-09 och begraven i Jönköpings kyrka. Gift 2:o med Anna Svahn i hennes 1:a gifte (gift 2:o med befallningsmannen över Jönköpings län Anders Segertsson, död 1618-04-25), död 1619, dotter av borgmästaren i Vadstena Mårten Ulfsson Svahn.

son:

2. Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld, friherre till Älvkarleby i Älvkarleby socken, Uppsala län, herre till Vallhov i Jumkils socken, Uppsala län och Spellinge i Västra Hargs socken, Östergötlands län, Iswoss vid Narva och Dalborg. Född 1600-09-21 i Jönköping. Blev med mycken ömhet uppfostrad av styvfadern och av honom hållen i Jönköpings skola till 1616, då han skickades utrikes och sattes i skriv- och räkneskola i Hamburg till hösten 1617. Återkom 1618 till Sverige och följde med Mårten Trotzigs änka, Carin Hansdotter Svahn, som var hans moders kusin, till och från Kopparberget och begynte hålla hennes böcker, varjämte han inhämtade kunskap om hennes handelsrörelse. Handskrivare hos rikskansleren, greve Axel Oxenstierna 1619 och brukades till hans enskilda räkningars iordningbringande. Kassör hos Axel Oxenstierna 1620 på hans ambassad till Brandenburg, då drottning Maria Eleonora till Sverige inhämtades, varunder honom anförtroddes alla de penningmedel och skänker som på samma legation åtgingo. Kanslist i kungliga kansliet 1621. Kansliskrivare och kassör på greve Gabr. Oxenstiernas legation till Danmark 1622. Förordnad 1623, kamreraren Erik Trana till hjälp, att uti Ingermanland och Karelen upprätta jordeböcker. Kamrerare i Ingermanland, Karelen och Alentaka 1628. Krigskamrerare vid svenska armén i Tyskland 1631. Kamrerare i kurfurstendömet Maintz och Pfaltz 1632. Tillika 1632 kamrerare i de orter i Nedre och Övre Elsass samt på andra sidan Rhen i Breisgau och Baden, som voro bringade under Sveriges lydno. Inspektor över alla licentkammarböcker och räkningar i Livland, Preussen, Pommern och Mecklenburg 1634. Tillika över tullräkningarna vid Rhen, Main och Elbeströmmarna. Generaltullförvaltare över stora sjötullarna i Sverige och Finland 1636-09-26. Bisittare i generalhandelskollegiet (Ak.) 1637-11-28. Adlad 1645-01-08 (introducerad 1649, näst efter nr 318, men uteslöts ur matrikeln 1655, då släkten introducerades såsom friherrlig.). Konfirmationsfullmakt på generaltullförvaltartjänsten 1646-01-16. Kammarråd 1649-01-08, (ed) (Ak.) Assessor i kommerskollegium 1651-08-27. Vice direktor i kommerskollegium 1651-10-01. Direktor 1652-03-17, vilken utnämning dock kan sägas upphävd genom greve Erik Oxenstiernas vokation till generaldirektör 1652-08-21. Avsked från kommerskollegium 1654-01-30, men fortfor att tjänstgöra som kammarråd. Friherre 1654-03-10 och skulle skriva sig friherre till Älvkarleby, som han fick till friherrskap (introducerad 1655 under nr 53). Ledamot av kommissionen för undersökning av tillståndet vid Stora Kopparberg (Ak.) 1655-08-30. Död 1656-10-27 i Stockholm och begraven 1656-12-14, med mycken högtidlighet i Nikolai kyrka. 'Han inlämnade på riddarhuset vid riksdagens slut 1644 några skrifter, därmed han ville bevisa sig vara av adlig härkomst samt att hans förfäder fört en svan i skölden (hans mödernevapen), men befalldes skaffa sig bättre besked. Var i övrigt en för fäderneslandets väl nitisk man, som genom sin omtanke ansenligt ökade kronans inkomster.' Gift 1631-07-24 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Brita Larsdotter Sneckenfelt, död 1690-12 (själaringning 1690-12-15 i Jakobs kyrka), dotter av tullnären vid stora sjötullen i Stockholm Lars Bengtsson och Brita Danielsdotter Svinhufvud samt syster till kommissionssekreteraren Lars Larsson, adlad Sneckenfelt.

Barn:

 • Augustin, född 1634. Landshövding. Död 1682. Se Tab. 2.
 • Brita, född 1637-06-04 i Stockholm, död 1724-06-20 Vi och begraven i Löts kyrka. 'Hon blev av sin man illa hanterad samt fick till hans begravande 600 daler silvermynt av hans sekvestrerade egendom.' Gift 1655-07-21 med översten Nils Lilliehöök af Fårdala, född 1630, död 1692.
 • Lars, född 1638-10-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1649-08. (Um.). Fänrik vid överste Gorgas dragonregemente i svensk sold 1657-10. Kaptenlöjtnant vid överste Gorgas dragonregementes 1659. Död ogift 1659-04-27 i Stubbeköping på Möen efter att hava blivit därutanför på ett skepp illa krossad av en kanonkula från land samt begraven 1660-09-09 i sin faders grav (S:t Nikolai kyrka i Stockholm arkiv.) i Stockholms storkyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Axel, född 1640. Hovmarskalk. Död 1712. Se Tab. 5.
 • Gustaf, döpt 1642-02-08 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.), död ung.
 • Anna Augusta, döpt 1643-12-08 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.), död 1726-03. Gift 1:o 1660-10-10 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med landshövdingen Erik von der Linde, friherre von der Linde, född 1611, död 1666. Gift 2:o med kammarherren, friherre Claes Ulfsparre af Broxvik, född 1634, död 1683. Hon skrev sig friherrinna till Älvkarleby och Dalborg, fru till Spellinge och Vallhov.
 • Gabriel, friherre till Älvkarleby och Dalborg, herre till Vallhov, Vankiva och Mölleröd. Född 1645-01-05 i Stockholm (döpt 1645-01-14 i Nikolai församling, Stockholm.) (Wn.). Student i Uppsala (Um.) 1658-04-21. Volontär vid franska gardet 1663. Avsked efter ett halvt års förlopp. Fänrik vid svenska livgardet 1665-11-01. Löjtnant vid svenska livgardet 1668-11. Avsked 1670-07-07. Kammarherre 1670. Död ogift 1673-02-07 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes.
 • Barbro, död ung.
 • Carl. Student i Uppsala (Um.) 1658-04-21. Fänrik vid livgardet 1668-11. Avsked 1671-12-01. Reste sedan utomlands till de varma baden och avled utomlands ogift, varefter hans balsamerade lik blev hemfört.
 • Christina, död 1732-04-12. Gift 1669-11-24 i Stockholm med kammarherren Sven Ribbing, född 1645, död 1673.

TAB 2

Augustin (son av Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld, Tab. 1), friherre till Älvkarleby och Dalborg, herre till Vallhov och Iswoss. Döpt 1634-04-25 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Student i Uppsala (Um.) 1643-10-17. Var 1660 överstelöjtnant (At (KrA).). Svensk resident vid franska hovet 1662. Landshövding i Blekinge samt Kristianstads län 1666-07-24. Landshövding i Hallands län 1666-10-09 samt över Hälsingborgs, Landskrona och en del av Malmöhus län 1666-10-26. Avsked 1669-12-08. Åter landshövding i Hallands, Hälsingborgs, Landskrona och en del av Malmöhus län 1670. Landshövding i Jönköpings län 1670. Marskalk på ambassaden till Danmark 1679-11-24. Lagman i Tio häraders lagsaga 1680-11-29. Död 1682-05 (själaringning 1682-05-08 i Jakobs kyrka i Stockholm) och begraven 1693-01-17 i Munka-Ljungby kyrka, Kristianstads län. Gift 1658 i Frankfurt am Main med Barbara Veronika Sibilla Moser von Filseck, död 1700-11-22 Rösjöholm s län och begraven 1701-01-20 i Munka-Ljungby kyrka, dotter av generallöjtnanten vid württembergska kavalleriet Fredrik Moser von Filseck och Veronika Sibylla von Witzleben.

Barn:

 • Charlotta Sibilla, död 1676. Gift med generalmajoren, friherre Fritz Wachtmeister af Björkö, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1723.
 • Carl Fredrik, född 1660. Ryttmästare. Död 1706. Se Tab. 3.
 • Gustaf, död ung.
 • Eleonora Lovisa, döpt 1665-02-27 i Stockholm, död ung.
 • Christina Juliana, född kort före 1667-04-12, död Vittskövle s län och begraven 1725-01-30. Gift med löjtnanten Erik Gustaf Boije af Gennäs.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Augustin, Tab. 2), född 1660-11-20. Volontär vid livgardet 1680-11 (Lk.). Förare vid livgardet 1683. Kornett vid livregementet till häst (Lk.) 1684-05-10. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1686-04-08. Kaptenlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1694-12-18. Ryttmästare 1700-01-02. Stupade 1706-10-19 i slaget vid Kalisz. Gift 1685-09 med Magdalena Emerentia Reutercrantz, född 1669-04-24 Strömsholm, död 1735-11-20, dotter av kunglige stallmästaren Arent eller Aron Reutercrantz, och Magdalena Reenfelt.

Barn:

 • Augustin, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1752. Se Tab. 4.
 • Carl Fredrik, född 1687-09-21, död 1703-02-07
 • Gustaf, född 1688-09-13, död 1690-01-05.

TAB 4

Augustin (son av Carl Fredrik, Tab. 3), till Stensjö i Rytterns socken, Västmanlands län. Född 1686-07-02 på Hovgården i Munktorps socken, Västmanlands län. Page hos generallöjtnanten Carl Gust. Rehnskiöld 1700-07-25. Volontär vid livdragonregementet 1703-10-29. Förare vid livdragonregementet 1703-12-19. Sergeant 1704-05-24. Fältväbel 1705-01-29. Kornett 1705-08-08. Löjtnant 1708-03-04. Kaptens karaktär (Lk.) 1722-06-26. Kaptenlöjtnant vid livdragonregementet 1725-06-25. Genom byte löjtnant vid livgardet 1726-06-25. Kaptenlöjtnant vid livgardet 1739-09-08. Kapten 1740-07-18. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1746-04-14. Avsked 1747-05-21. RSO 1749-01-13. Död 1752-01-30 på Sundby i Södermanland och begraven i Goësska graven i Munktorps kyrka, Västmanlands län. 'Han deltog 1704 i drabbningen vid Punitz, där han blev av en kula illa blesserad i ena sidan och hästen honom undanskjuten. Bevistade slagen vid Fraustadt 1706 och vid Holofzin 1708. Måste vid Monasteritz 1708-11 med en dragon, en dräng och tre gossar över en timmes tid försvara sig mot ett hundra kosacker, varvid han blev i ena handen skjuten och fick sig tre hästar fråntagna. Var med i slaget vid Poltava, där han också blev illa blesserad, men kom med till Bender, varifrån han kommenderades på tåget till Valakiet, varest han i staden Czernowitz blev av ryssarna tillfångatagen 1709-09-24 och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1723-09-15 med Charlotta Sofia von Brömssen, född 1690, död 1737-03-19, dotter av överstelöjtnanten Magnus von Brömssen, och hans 1:a fru Eva Wagner.

Barn:

 • Eva Magdalena, född 1725-04-18, död 1795-06-04 på Stockkumla i Dingtuna socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1752-09-17 med majoren Carl Gustaf Rädeken, adlad von Rädeken nr 1916, född 1697, död 1753. Gift 2:o 1755-08-07 på Stensjö (At (Sch.),) med översten Edvard Plaan, född 1723, död 1796.
 • Christina, född 1727-03-29 i Läby socken (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).) Uppsala län, död ogift 1806-02-24 Jädra .
 • Charlotta Eleonora, född 1729-06-01 Ramsjö, död 1806-09-05 på Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län och begraven 1806-09-09. 'Hon var förlovad med sin syssling, sergeanten Carl Aron Goës, vars tidiga död hon alltid och bittert sörjde'.
 • Margareta Sofia, född 1732-07-06 i Läby socken (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).), död ogift 1783-04-17 i Stockholm.

TAB 5

Axel (son av Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld, Tab. 1), född (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).) 1640-10-09. Student i Uppsala 1649-08 (Um.) och i Strassburg (At (P.).) 1662-06-18. Kammarherre. Ryttmästare vid livregementet 1676-12-11. Avsked 1677-08 (Blr.). Hovmarskalk hos drottning Hedvig Eleonora. Död 1712-06-10 i Stockholm och begraven i Jumkils kyrka, Uppsala län. Gift 1669-10-10 i Stockholm med friherrinnan Sigrid Oxenstierna af Eka och Lindö, vilken 1695-12-17 av Svea hovrätt erhöll boskillnad från mannen, född 1656, död 1721, dotter av landshövdingen, friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, och hans 1:a fru Margareta Bielke af Åkerö.

Barn:

 • Hedvig Sigrid, född 1670-03-25 i Stockholm (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).), död 1747-02-05 på Vallhov (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).) och begraven 1747-03-13 i Jumkils kyrka, (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).) Uppsala län. Gift 1729-04-29 med majoren Alexander Rubzoff, naturaliserad Rubzoff, död 1732.
 • Brita Charlotta, död ung.
 • Erik. Död ung.
 • Gustaf. Döpt 1677-01-26 i Stockholm, död tjänstlös och ogift.
 • Margareta, död ogift 1752-01-24.
 • Mårten Gabriel, född 1682. Ryttmästare. Död 1736. Se Tab. 8.

TAB 6

Axel (son av Axel, Tab. 5). Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1693-03-06. Löjtnant vid guvernörsregementet i Wismar 1696 (Lk.). Löjtnant vid dalregementet 1699-05-10. Livdrabant 1700-04-03. Vice korpral vid drabantkåren. Överstelöjtnants karaktär 1719-05-29. Död 1729-01-06 Kvistrum och begraven 1729-01-29. Gift 1:o 1710-10-26 med (Sofia) Gustava Johanna Reuter af Skälboö, död 1716-02-29 i Gärdserums socken i barnsäng efter att hava fått trillingar, dotter av överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, och hans 2:a fru Sofia Christina Natt och Dag. Gift 2:o före 1724 med den förras kusin Catharina Reuter af Skälboö, född 1671, död 1728-02-13 på Kvistrum, dotter av kammarherren Gustaf Reuter af Skälboö, och friherrinnan Margareta Helena Kagg.

Barn:

 • 1. Axel Johan, född 1711-08-04 på Kvistrum. Livdrabant. Död ogift.
 • 1. Sigrid, död ogift.
 • 1. Eva Sofia, född 1714-07-03 Ekhult Död ogift.
 • 1. Ulrika Eriana, född trilling och döpt 1716-02-13 i Gärdserums socken, död 1716 i Björsäters socken, Östergötlands län, tre månader gammal och begraven 1716-05-24.

TAB 7

Carl (son av Axel, Tab. 5). Förare vid livdragonregementet 1700. Fältväbel vid livdragonregementet. Kornett 1704-04-23. Konfirmationsfullmakt 1704-08-09. Löjtnant 1708-03-04. Kaptens karaktär 1722-06-26. Majors karaktär 1723-10-31. Död 1724-10 [KrAB]. Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, där han måste kvarstanna till fredsslutet. Gift med Catharina Franck i hennes 1:a gifte (gift 2:o efter kungligt tillstånd 1729-04-30 med överstelöjtnanten Anders Rath, död 1771-03-12 i Åbo (Medd. av landssekreteraren V. Selinheimo, Helsingfors)), död 1766-09-14.

Barn:

 • Sigrid Hedvig, död ogift.

TAB 8

Mårten Gabriel (son av Axel, Tab. 5), till Vallhov i Jumkils socken, Uppsala län. Född där 1682. Kom i tjänst 1700 (Lk.). Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1703-12-30. Sekundkornett vid livregementet till häst 1706-02-08. Premiärkornett vid livregementet 1708-02-07. Sekundlöjtnant (Lk.) 1708-12-05. Ryttmästares karaktär 1722-11-09. Död 1736-05-04 på Vallhov. Han blev fången vid Poltava och förd till Solvytjegodsk, därifrån till Volodga, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1716 under fångenskapen i Vologda med Juliana Helena von (At (L.).) Dücker, född 1696, död 1742-01-14 på Vallhov och begraven i Jumkils kyrka (At (Sch.),), dotter av överstelöjtnanten Hans Henrik von Dücker och Christina von Menschewer.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1716 i Ryssland, död i Ryssland 1718.
 • Carl Henrik, född 1717 i Ryssland. Rustmästare vid livgardet. Död ogift 1736-04-28 i Stockholm och begraven i 1736-05-01 i Tyska kyrkan .
 • Sigrid Christina, född 1719 i Ryssland. Död 1767-03-07 Broholm Gift 1742-06-01 på Vallhov (At (Sch.),) med sekreteraren Israel Pomp, född 1713, död 1786-12-02.
 • Fredrik Gabriel, född 1721, död 1729-01-29 och begraven i Jumkils kyrka. (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).)
 • Hedvig Christina, född 1723-08-11 på Vallhov, liksom de följande syskonen (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).), död 1791-08-18 i Uppsala. Gift 1754 med kaptenen, friherre Johan Fredrik von Friesendorff, född 1723, död 1784.
 • Mårten Vilhelm, född 1724 på Vallhov. Löjtnant. Död 1787. Se Tab. 9.
 • Ulrika Lovisa, född 1725-11-24 på Vallhov, död 1794. Gift 1:o 1760-10-09 med frälsefogden Erik Ljungström, död 1762-12. Gift 2:o 1769-06-15 i Uppsala (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.) med borgaren och kämnären i Uppsala Anders Hanström.
 • Eva Juliana, född 1727-08-06 på Vallhov död ogift 1771 i Stockholm.
 • Sven Ture, född 1728 på Vallhov. Korpral. Död 1754. Se Tab. 10.
 • Margareta Vilhelmina, född 1729-10-30 på Vallhov, död 1730-01-07 på Vallhov. (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).)
 • Johan Magnus, född 1731-08-08 på Vallhov, död 1731-10-18 på Vallhov. (Jumkils kyrkoarkiv (medd. av O. A.).)

TAB 9

Mårten Vilhelm (son av Mårten Gabriel, Tab. 8), född 1724-11-03. Volontär vid fortifikationen 1735. Volontär vid livgardet 1739. Sergeant vid livgardet 1743-05-23. Fänrik 1745-11-07. Löjtnant 1749-06-06. Avsked 1750-09. RSO 1770-04-28. Död 1787-07-16 Ingelsby. Gift 1751-06-23 Eka med sin syssling, friherrinnan Beata Eleonora Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1731-04-28 på Eka, död 1805-10-23 på Ingelsby, dotter av majoren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, och Brita Christina Fleming.

Barn:

 • Beata Vilhelmina, född 1752-08-12 på Eka, död ogift 1822-05-03 på Ingelsby.
 • Gustava Eleonora, född 1753-10-30 Bryggholm, död 1819-03-10 Mållösa. Gift 1775-06-24 på Hornö (At (Sch.),) i Vallby socken, Uppsala län med ryttmästaren Carl Vilhelm von Krassow (av samma släkt som friherreätterna von Krassow och 315), född 1743-08-17 Dommestorp, död 1826-07-17 på Värestorp i Renneslövs socken, Hallands län.
 • Augustin, född 1755-06-01 på Bryggholm. Volontär vid fortifikationen 1761-05-31. Rustmästare vid Upplands regemente 1773-12-31. Fänrik vid Upplands regemente 1775-12-20. Stabslöjtnant 1788-02-29. Löjtnant 1794-11-26. Avsked 1795-10-07. Död ogift 1811-12-22 på Ingelsby. Han bevistade 1788–90 års finska krig och därunder sjöslaget i Svensksund, för vilket han fick GMtf.
 • Christina Magdalena, född 1756-10-30 på Hornö, död på Hornö 1762-01-25 och begraven 1762-01-31.
 • Brita Sofia, född 1759-12-20, död 1760-01-12 på Hornö och begraven 1760-01-15.
 • Johanna Lovisa, född 1762-07-11 på Hornö, död ogift 1845-05-30 på Ingelsby och den sista av namnet. Hon gav Ingelsby till sin kusins son, kaptenen, friherre Bengt Ture Oxenstierna.
 • Axel, född 1765-01-10 och död 1765-01-12 på Hornö.
 • Mårten Gabriel, född 1767-05-24 på Hornö. Volontär vid livregementet till häst 1773-05-13. Korpral vid livregementet 1776-09-20. Kvartermästare 1785-02-05. Kornett i Västgöta kavalleriregemente 1788-02-08. Löjtnant i armén 1794-04-18 och placerad på adelsfanan. Avsked 1803-03-09. RVO 1818-05-11. Död ogift 1833-05-19. På Ingelsby och slöt således friherrliga ätten Leijonsköld på svärdssidan.

TAB 10

Sven Ture (son av Mårten Gabriel, Tab. 8), född 1728-10-24 Vallhov. Korpral vid livregementet till häst. Död 1754-06-18 Bösslinge. Gift 1749-06-06 i Börje socken med Hedvig Johanna Hernodh, född 1730-05-29 i Uppsala, död 1756-09-19 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Giresta pastorat av Uppsala ärkestift Johan Hernodius och Elisabet Noræus.

Barn:

 • Mårten Johan, född 1749-08-14 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1765-02-18. Korpral vid livregementet 1767-09-26. Livdrabant 1771-07-03. Adjutant vid södra skånska kavalleriregementet död 1773-03-10. Löjtnant i armén 1774-12-14 och vid regementet 1775-02-16. Ryttmästare 1781-05-02. Död ogift 1782-05-18 på Ingelstads kungsgård i Ingelstads socken, Kristianstads län.
 • Juliana Elisabet, född 1750-08-14, död 1826-02-08. Gift 1777-10-26 i Stockholm med lagmannen Johan Erik Gyllenpalm, född 1734, död 1801.
 • Axel Ture, född 1751-08-24. Död 1751-12-21.
 • Johanna Christina, född 1752-11-08, död 1752-12-20.
 • Sven Ture, född 1754-09-10 på Bösslinge, död på Bösslinge 1755-12-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: