:

Cruus af Edeby nr 69

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cruus af Edeby nr 69 †

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Utdöd 1727-12-17.

Ätten, som uppgivits härstamma från Cruusborg i Bajern och inkommit med konung Christoffer, har utgrenat sig i friherrliga ätten Cruus af Gudhem. Den vid riddarhusets instiftande levande äldre släktgrenen blev, såsom härstammande från ett riksråd, introducerad under nr 2 i den forna riddareklassen och med namnet Cruus af Harfvila (Harviala), men denna ätt uteslöts bland adliga ätter, då den 1652 introducerades i friherrlig värdighet. – De äldre släktmedlemmarna skrevo i allmänhet namnet Kruus.

Enligt Tessin och Tessiniana skulle ätten icke hava utdött 1727 utan en Gustaf Ferdinand Cruus af denna ätt levat i Fran krike ännu 1741 såsom abbé de Gouë.


1Al. 2Rf. 3SK. 4Blr. 5At (KrA). 6Um. 7Cw. 8Ckg. 9Lsr. 10At (RA). 11At I s. 119. 12At (Sch). 13AHL). 14At (P).

Cruus%20af%20Edeby%20A6900.jpg

TAB 1

Niklis Kruse. 'En allmänt erkänd stamfader för adl. ätten Cruus af Edeby.'. Gift med Carin Ulfsdotter, till Värnsta.

Barn:

 • Jesper Nilsson Kruse, till Värnsta i Lillkyrka socken, Hesselby i Tuna socken och Årby i Rasbokils socken (alla i Uppsala län). Levde i början av 1500-talet. Gift med Barbro Larsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med domhavanden i Dalarne Otto Nilsson, till Holm, som adlades av Svante Sture 1509-01-22 och i vapnet förde ett svart hästhuvud i grönt fält, i hans 2:a gifte [gift 1:o redan 1509 med Carin Gustafsdotter (Slatte)], levde ännu 1540), dotter av häradshövdingen i Vaksala domsaga Lars Thomasson (Ulfstand) till Årby och Hallqvid och Carin Ragvaldsdotter (Kagg) [SK].

Barn:

TAB 2

Lars Jespersson (son av Jesper Nilsson Kruse, Tab. 1), till Värnsta och Årby samt Grickelsboda och Yttergård i Rasbo socken Uppsala län. Fick 1540-12-07 domardömet på Kopparberget och menige Dalarne. Fogde över Västerdalarne 1542-02-16. Slottsfogde i Uppsala 1554–15551. Fogde över Gästrikland1 1555-11-28. Avgick 15581. Död1 Efter 1587-11-07 men före 1588-02-06. Förseglade bland adeln Västerås arvsförening 1544-01-13 under namnet Lasse Jespersson till Grickelsboda och konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 under namnet Lasse Jespersson till Yttergård. Gift 1:o med sin styvsyster Carin Ottosdotter, död 1570-05-18 på Årby14, dotter av domhavanden Otto Nilsson till Holm (Hästhufvud) och hans 1:a fru Carin Gustafsdotter (Slatte). Gift 2:o 157514 med Magdalena Olofsdotter, till Lindö, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1554-07-16 Valetorp, med riksrådet och riddaren Göran Gödiksson Finke, av en urgammal finsk frälsesläkt, död 1570)2, som levde änka14 1591, dotter av lagmannen i Västergötland Olof Pedersson3 till St. Bjurum och Valetorp, som blev adlad 1541-02-28 och i vapnet erhöll en avhuggen Örnfot, med Carin Hansdotter (Tott).

Barn:

 • 1. Matts Larsson. Riksråd. Död 1606. Se Tab. 3
 • 1. Jesper Larsson. Ryttmästare för Upplands-fanan 1569-12-20 och förde denna under kriget i Estland till 1573-01-23, då han stupade i slaget vid Lode [Blr].
 • 1. Peder Larsson. Fänrik vid Upplandsfanan 1573–1581-09-00. Synes hava varit arklimästare i Narva 1582 [Blr].
 • 1. Ingeborg Larsdotter Cruus. Gift med väpnaren Jöns Larsson, till Lindsbro och Lospånga, som levde 1570, och var en av stamfäderna till adl. ätterna Stiernadler och Hadorph, samt förde i vapnet en sexuddig stjärna i blått och rött fält.
 • 1. Anders Larsson Cruus. Ståthållare. Död 1591. Se Tab. 7.

TAB 3

Matts Larsson (son av Lars Jespersson, Tab. 2), till Edeby i Helgarö socken Södermanlands län, Sätuna i Björklinge socken och Årby i Rasbokils socken (båda i Uppsala län), Kungsberga i Färentuna socken Stockholms län, Aggarön i Kärrbo socken Västmanlands län och Harfvila, nu Harviala, i Vånå socken i Finland. Ryttmästare för Upplandsfanan efter brodern Jesper Larssons död 1573-03-004. Slottsloven på Reval 1576-09-15. Åter ryttmästare för Upplandsfanan s. å.–15844. Fick 1581-06-01 i förläning Malla hof1 i Wesenbergs län i Estland. Befallningsman över Viborgs slott och stad 1583-07-06. Häradshövding i Eurepää härad i Finland 1593-11-13. Sigismunds ståthållare på Viborg 1594-07-13. Fick 1600-07-17 i förläning 27 hela hemman i Mäskälä och Janakkala socknar i Finland, som han delvis förut innehaft1. Lagman i norra Finland 1602-01-12. Riksråd s. å. 27/5. Ståthållare på Tavastehus 1603-05-27 kommissarie till fredsverket med Ryssland 1605-02-12. Död 1606 och begraven i Vånå kyrka i Finland. 7Han misstänktes för stämplingar mot hertig Carl'. Gift 1576 på Niemenpää i Vånå socken2 (1575-06-26 på Harvila)14 med Anna Björnsdotter, som levde änka 16162, dotter av riksrådet och ståthållaren på Stockholms slott Björn Claesson till Lepas och Harviala, som förde i vapnet ett halvt lejon utur en ström i rött eller blått fält, samt Catharina Göransdotter (Stiernsköld).

Barn:

 • Jesper Mattsson Krus. Riddare, riksråd, fältmarskalk och riksskattmästare. Död 1622. Se. Tab. 4.
 • Johan Mattsson. Student i Uppsala 1595–15976. Död ung.
 • Brita Mattsdotter, begraven 1618-09-09 i Åbo domkyrka. Gift efter 1610 med ryttmästaren för finska adelsfanan Christer Hansson, till Brinkkala, av en finsk frälsesläkt, adlad 1576-08-12, död 1615 i Narva och begraven 1616-06-02 i Åbo domkyrka, där hans vapen uppsattes [Rf].

TAB 4

Jesper Mattsson Krus (son av Matts Larsson, Tab. 3), till Harviala, Jockis och Lemsjöholm, alla i Finland. Född 157(7). Page i 7 år. Häradshövding i Övre Satakunda 1600. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1601-01-22. Ståthållare på Pernau 1604. Överste befallningsman över krigsfolket därst. Lagman i norra Finland 1606-07-02. Fick s. å. 30/12 i förläning tre fjärdingar i Birkkala socken i Finland1. Överste för finska krigsfolket 1608-03-23. Överste befallningshavande över allt krigsfolket i Livland och Finland s. å. 28/5. Fältöverstens löjtnant s. å. 2/10. Riksråd 1609 (1612?). Överbefälhavare mot danskarna 1611. Överste för allt krigsfolket i Västergötland s. å. 10/1. Fick s. å. 27/10 i förläning Boglösa och Villberga hela socknar1 Uppsala län. Generalfältöverste 1612-06-12. Fältmarskalk och general över krigsfolket i Sverige 1615-08-27. Riksskattmästare s. å. i juni. Slagen till riddare 1617 vid konung Gustaf II Adolfs kröning. Arrenderade av änkedrottning Christina Drottningholm enligt kontrakt 1619-11-02, som 1623-10-25 förnyades för hans änka1. Guvernör i Riga 1621-09-26. Ledamot av revisionskommissionen i Livland s. d.1. Avsked 1622. Fick s. å. 15/8 i förläning starosterierna Ruin och Karkus i Livland1. Död s. å. 1/11 på Lemsjöholm av vattusot. Hans lik jordfästes 1623-01-12 i Åbo domkyrka och överfördes sedan till Stockholm, där han begrovs 1624-01-17 i Storkyrkan och där en gravvård över honom uppsattes. Han var en skicklig härförare och nitisk ämbetsman samt har uppgjort den för Finlands historia synnerligen viktiga förteckningen över Adelens nye och gamble frelsis landböndher vthi Finlandh, Anno 1618, utg. af W. Lagus 1860 under titeln Finska adelns gods och ätter. Gift 1614-09-25 på Åbo slott med friherrinnan Brita De la Gardie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1831-10-25 i Stockholm med riksdrotset, friherre Gabriel Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1), i hans 3:e gifte, född 1587, död 1640), född 1581-04-00 i Åbo, död 1645-08-11 i Stockholm och begraven s. å. 7/10 i Storkyrkan, dotter av riksrådet och generalfältherren Pontus De la Gardie, friherre De la Gardie, och Sofia Gyllenhielm, konung Johan III:s naturliga dotter med Catharina Hansdotter.

Barn:

 • Carl Pontus (måhända det barn som döpt 1615-09-03 i Stockholm), död ung.
 • Johan, född 161 (6). Kammarråd. Död 1644. Se Tab. 5
 • Lars, friherre Cruus af Gudhem, född 1621, död 1656. Se friherrl. Ätten Cruus af Gudhem, Tab. 1.

TAB 5

Johan (son av Jesper Mattsson Krus, Tab. 4), till Karkhus, Jokkis och Brinkkala samt Krusenberg i Alsike socken Stockholms län. (Möjligen den son till Jesper Mattsson som döpt 1617-01-01). Introd. 1625 med namnet Cruus af Harfvila under nr 2 i d. v. riddarklassen, emedan hans farfader varit riksråd. Student i Leiden14 1633-09-29. Kammarråd 1641-08-14. Häradshövding i Gudhems härad i Västergötland 1642-06-06. Krigskommissarie 1643-12-23. Död 1644-12-25 i Ystad och begraven 1645-10-07 Stockholms Storkyrka. Gift 1640-03-17 i Nyköping med grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre, född 1610-08-18, död 1661-06-00 och begraven s. å. 7/7 i Stockholms storkyrka, dotter av rikskansleren friherre Axel Oxenstierna till Mörby, greve Oxenstierna af Södermöre, och Anna Bååt.

Barn:

 • Brita, friherrinna Cruus af Gudhem, född 1641, död 1716. Se friherrl. ätten Cruus af Gudhem, Tab. 3.
 • Anna Maria, friherrinna Cruus af Gudhem, född 1642, död 1716. Se friherrl. ätten Cruus af Gudhem, Tab. 4.
 • Barbro, friherrinna Cruus af Gudhem, född 1643. Se friherrl. ätten Cruus af Gudhem, Tab. 5.
 • Sofia Christina, friherrinna Cruus af Gudhem, född 1644, död 1668. Se friherrl. ätten Cruus af Gudhem. Tab. 6.

TAB 6

Axel Mattsson (son av Matts Larsson, Tab. 3), till Årby samt Numlaks och Rilaks i Finland. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1605. Fick 1612-08-28 i förläning Uskela bol i Halikko socken i Finland1. Introd. 1625 med namnet Cruus af Harfvila under nr 2 i gamla riddarklassen, emedan han var son av ett riksråd. Död omkr. 1630 i tyska kriget2. Gift 1620 med Anna Skoo (Hästesko af Målagård), i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Carl Eriksson Körning, född 1594, död 1641), 1 omkr. 1645, dotter av ryttmästaren Mårten Claesson till Numlaks och Bengta Mårtensdotter (Creutz).

Barn:

 • Anna Axelsdotter Cruus, död 16728 före 1/9. Gift 1:o med översten Jurgen Schildt, natural. Schildt. Gift 2:o med överstelöjtnanten Peder Stråle af Sjöared, född 1645, död 1684.
 • Axel Axelsson. Student i Uppsala6 1637-03-09, död före 1652.

TAB 7

Anders Larsson Cruus (son av Lars Jespersson, Tab. 2), till Edeby och Värnsta samt Lundby i Husby-Rekarne socken Södermanlands län. Tjänade vid Upplands-fanan 15694. Var fänrik därst. 1570–15724. Löjtnant 15754. I slottsloven på Reval 1576-05-31. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1577. Ståthållare på Kalmar 1582. Död 1591-06-26 och begraven s. å. i Helgarö kyrka Södermanlands län. Gift med Christina Fleming, begraven i Helgarö kyrka, dotter av ståthållaren Peder Fleming och Carin Sparre (nr 7).

Barn:

 • Carin, född 1573-07-25 på Värnsta14. Levde änka och ligger begraven i Helgarö kyrka. Gift 1:o på hösten 1599 med ståthållaren och överstebefälhävaren för allt konung Carl IX:s fotfolk i Livland Samuel Nilsson, till Hessle, som blev adlad 16043 och i vapnet förde en stridshammare mellan tvenne kors. Stupade vid Dorpat 1607. Gift 2:o 1608 med Carl IX:s kammarjunkare, häradshövdingen i Lagunda härad Frans Henrik Wackerbarth, till Kurö och Hessle3, som levde 162714.
 • Jesper, född 1576. Landshövding. Död 1647. Se Tab. 8

TAB 8

Jesper (son av Anders Larsson Cruus, Tab. 7), till Edeby, Lundby och Värnsta. Född 1576-08-01 på Värnsta14. Hövidsman för Tavastehus knektar 1600. Överste i Livland 1601. Fick 1612-01-09 i förläning Långtora socken1 Uppsala län. Ståthållare på Jönköping s. å. 10/10. Överste för Upplands regemente 1613-07-14. Ståthållare i Novgorod 1615. Å ättens vägnar 1625 Introd. under nr 69. Assessor i krigskollegium 1630-06-05. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1634-10-14. Avsked 1637-08-03. Död 1647-02-14 och ligger jämte sin fru begraven i Cruus-graven i Helgarö kyrka, till vilken de skänkte en silverkanna om 100 lods vikt, sirad med bägges deras vapen. 'Han och Jesper Nilsson Cruus hade på riksdagen 1635 tvist med Krusarna till Elghammar om vardera ättens adliga ålder, och påstod han då, att hans släkt härledde sig ifrån stamgodset Cruusborg i Bäijerland och inkommit med konung Christoffer, vilket av doktor Messenii släktbok vore bevisligt. Uppviste sä ock ett urminnes gammalt vapen samt tillkännagav för övrigt att emellan Edeby- och Elghammarsläkterna ej var någon skyldskap, på det i en framtid icke måtte hända, att den ena släkten sökte träda i arv efter den andra. Det upplystes också därvid, att Sivard Kruse af Elghammar, när han adlades, fått, med Nils Jespersson Cruus tillstånd, antaga hans vapen, dock med skillnad i färgerna'. Gift 1619-08-29 på Edeby med Ingeborg Ryning, född 1593-11-09 Lagnö, död 1671-04-22 på Lundby och begraven 1672-05-16 i Riddarholmskyrkan i Stockholm men sedan nedsatt i familjegraven i Helgarö, enl. inskriptionen å hennes likkista därst., dotter av riksrådet Peder Nilsson Ryning (friherrl. ätten nr 15), och friherrinnan Kerstin Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Gustaf, född 1620. Landshövding. Död 1665. Se Tab. 9
 • Ebba, död ogift 1698-03-07 Ånhammar, begraven 1699-01-01 i Husby-Rekarne kyrka Södermanlands län och sedan förd till Aspö kyrka. Hon testamenterade till sin systerdotter Elsa Ebba Fleming all sin avlingeegendom i löst och fast.
 • Christina, död 1701 Riksten och begraven s. å. 26/7 i Grödinge socken Stockholms län. Gift 1653-05-24 med riksrådet och presidenten Erik Henriksson Fleming, friherre Fleming af Lais, i hans 2:a gifte, född 1616, död 1679.
 • Carin, död 1678 i Stockholm (för henne ringdes s. å. 18/9 i Jakobs kyrka ) och begraven 1679-02-18 i nämnda kyrka. Gift med sin systers svåger generalmajoren Henrik Fleming, född 1625, död 1697.
 • Anders, till Edeby och Lundby samt Strömsnäs i Simtuna socken Västmanlands län. Född 1625 på Edeby. Student i Uppsala 1632-03-22. Blev på resa från Frankrike 1649 i Utrecht fängslad för gäld, men hjälptes av Axel Oxenstierna. Kapten vid amiralitetet 1654-07-29. Major därst. 1665-11-23. Avsked 1676 el. 1675. Död ogift 1678-01-31 på sin gård i Torshälla. Bisatt i Torshälla kyrka s. å. 4/2 och begraven 20/10 i Husby-Rekarne kyrka. 'Han var bekant för sin lustighet och sitt putsmakeri.'
 • Anna. Hovjungfru. Begraven 1673-12-07 i Riddarholmskyrkan. Gift 1653-02-02 på Stockholms slott med riksrådet och riksmarskalken Åke Axelsson (Natt och Dag), friherre (Natt och Dag), nr 23, i hans 2:a gifte, född 1594, död 1655.
 • Peder, född 1630-04-05. Student i Uppsala6 1640-06-30. Fänrik vid livgardet 1655-05-05. Död ogift 1656-04-10 i Preussen och begraven 1658-08-10 i Helgarö kyrka
 • Elsa, född 1631-03-00 på Lundby. Drottning Christinas hovjungfru 1648. Hovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora den äldre 1680. Död 1716-05-09 på Ånhammar och begraven s. å. 5/9 i Aspö kyrka. Hon skänkte 1712-10-20 Säby gods på Aspön till sin sonhustru, friherrinnan Anna Catharina Wrangel, som gjorde det till fideikommiss för friherrl. ätten Wrangel af Lindeberg. Gift 1654-12-17 med riksrådet och presidenten, friherre Christer Bonde, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1659.

TAB 9

Gustaf (son av Jesper, Tab. 8), till Edeby och Aggarö samt Sollentunaholm i Sollentuna socken Stockholms län. (Född 1620-08-27?) döpt 1621-01-25 enl. notifikationskort13, på Edeby. Student i Uppsala 1632-03-22. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente7 1654-12-26. Överste för nämnda regemente8 1656-02-07. Överste för Upplands regemente 1662-04-19. Landshövding i Kalmar lån och på Öland 1664-11-10. Död 1665-12-14 och begraven 1666-12-11 i Stockholms Storkyrka, men ligger jämte sin fru i Helgarö kyrka, till vilken han skänkt en silverskål om 120 lod, prydd med hans vapen och initialer, samt hon en ljuskrona. Han utmärkte sig under polska kriget, särskilt vid övergången av San 16548. Gift med Anna Berendes, friherrinna Berendes, född 1642, död 1725-12-19 och begraven 1726-06-09 i Helgarö kyrka, dotter av riksrådet och presidenten Johan Berendes, och hans 2:a fru friherrinnan Ingeborg Kurck.

Barn:

 • Johan, född 1660-11-24 i Stockholm, död 1663-07-19 på Edeby, enl. inskriptionen å hans likkista i Helgarö kyrka.
 • Ingeborg, död ogift 1709-11-11 på Edeby och begraven 1712-01-10 i Helgarö kyrka
 • Hedvig Christina, döpt 1663-05-18 Stockholm (Hovförsaml.), död ogift 1732-06-14 och begraven i Helgarö kyrka. Hon skrev sig till Edeby, Lundby, Sollentunaholm, Viby, Ånhammar, Sjögärde, Springstad och Skärsjö.
 • Anna Catharina, född 1665-08-12 död ogift 1700-08-11 i Stockholm och begraven 1701-03-14 i Helgarö kyrka, till vilken hennes systrar Ingeborg och Hedvig Christina, henne till åminnelse, skänkte en ljuskrona.

TAB 10

Jesper (son av Gustaf, Tab. 9), 'den store kallad', till Edeby, Lundby och Aggarö. Född 1664-06-28 i Stockholm. Student i Uppsala6 1671-06-25. Bevistade 1689 fälttåget i Brabant som volontär under greve Gustaf Lewenhaupt. Löjtnant i engelsk tjänst 1690-06-01. Kapten vid ett holländskt regemente 1691. Kapten vid Kronobergs regemente 1693-04-29. Kapten vid Södermanlands regemente 1694-05-28. Kommendant i Anklam i Pommern 1699–17009. Död 1702-10-14 vid Opatowitz i Polen, enligt påskriften å hans likkista i Cruusgraven i Helgarö kyrka, där hans eget vapen jämte 16 anvapen finnas uppsatta. Han skänkte 1696 till nämnda kyrka den mindre klockan. Gift 1:o 1696-06-25 Hovsta med sin kusin, friherrinnan Ebba Margareta Sparre, född 1659-04-01 i Stockholm, död i barnsäng 1698-04-15 på Edeby, enligt påskriften å hennes likkista i Helgarö kyrka, där hon begraven 1699-02-10, dotter av assessorn Johan Sparre, friherre Sparre, och Märta Berendes, friherrinna Berendes. Gift 2:o 1702-03-02 med sin fränka, hovfröken, friherrinnan Christina Fleming af Liebelitz, grevinna Fleming, född 1675-11-15 i Stockholm, död 1703-11-20 enligt påskriften å hennes likkista i Helgarö kyrka, begraven 1704-05-22 i Jakobs kyrka i Stockholm och sedan nedsatt i Helgarö kyrka, dotter av k. rådet och presidenten, friherre Claes Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Anna Cruus af Gudhem.

Barn:

 • 1. Ett barn, dödf. 1698.
 • 2. Fredrik, död ung.
 • 2. Gustaf Jesper, till Edeby, Lundby och Sollentunaholm. Född 1702-12-20. Student i Uppsala6 1716-10-19. Kornett. Död ogift 1727-12-17 på Edeby och utslocknade med honom adl. ätten Cruus af Edeby, samt begraven i familjegraven 1728-06-27, då vapnet krossades av friherre Edm. Gripenhielm.

TAB 11

Nils Larsson Cruus (son av Lars Jespersson, Tab. 2), till Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län. Levde 1606. Död 1625 enl. dottern Carins personalier12. Han tillbytte sig 1571 Frösåker av kronan. Gift med Ingjerd Somme, död 1598, dotter av riddaren och riksrådet samt ståthållaren på Kalmar och lagmannen på Öland Måns Svensson Somme och Anna Turesdotter (Bielke).

Barn:

 • Carin, född 1592-09-30 på Frösåker, död 1665-11-27 och ligger jämte sin man begraven i Husaby kyrka Skaraborgs län. Gift 1617-03-30 med Måns Axelsson Roos af Hjelmsäter, död 1636.
 • Gunilla Nilsdotter Crus, (?) jungfru, död 1628 i barnsäng, varom rannsakades på grund av riksrådets skrivelse s. å. 6/11. Förlovad med herr Nils Andreae i Tubbarp [M].

TAB 12

Jesper (son av Nils Larsson Cruus, Tab. 11), till Frösåker och Aggarö samt Attorp i Säms socken Älvsborgs län, Fyllingarum i Ringarums socken Östergötlands län och Tyby (nu Gäddeby) i Glanshammars socken Örebro län. Konung Carl IX:s hovjunkare 1609. Innehade en tid i förläning Ultuna kungsladugård, som indrogs från honom 1612 mot vederlag1. Begraven10 1651-01-19, i Kärrbo kyrka. 'Han fick testamente efter sin faders kusiner fru Margareta Nilsdotter till Holm och fru Ursila Nilsdotter till Rebro, som dogo 1626 och båda voro av den gamla Hästhufvudsläkten. Han gav 1628 och 1632 en bibel och ett fönster till Glanshammars kyrka i Närke och 1642 tillsammans med sin senare fru predikstolen till Ringarums kyrka. Var en stor grälmakare och utmanade omkring 1630 Axel Banér på duell, vilket denne, eftersom tvisten rörde hans ämbete, icke antog, samt beskyllde 1634 på riksdagen Peder Michelsson Hammarskjöld att hava raderat ett konungens brev om fru Görwels gods. Deltog dessutom med Jesper Andersson Cruus i tvisten med Krusarne till Elghammar, och erinrade vid riksdagen 1647, jämte Lars Jespersson Cruus (sedermera friherre), att nyssnämnde Krusar måtte uppsätta sitt särskilda vapen på riddarhuset.'. Gift 1:o med Christina Hand, dotter av häradshövdingen Bengt Hand, och Carin Eriksdotter (Ulfsparre af Broxvik). Gift 2:o 1627-07-08 på Frösåker med Agneta Jönsdotter (Snakenborg), som efterlevde mannen, dotter av ståthållaren Jöns Ulfsson Snakenborg (Bååt), och Christina Joensdotter Gyllenhorn.

Barn:

 • 1. Catharina, död 1652-04-00 och begraven s. å. 20/6 i Tjärstads kyrka Östergötlands län. Gift 1:o 1636-10-23, på Frösåker med översten Lydert Henriksson, adlad och adopt. Reuter af Skälboö, född 1601, död 1647. Gift 2:o med landshövdingen Carl von Scheiding, född 1576.
 • 2. Anna, död 1642-06-26 Kurumsnäs och ligger jämte sin man begraven i Fågelviksgraven i Tryserums kyrka. Gift 1636-10-23 på Frösåker med sin kusin, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, död 1643.

TAB 13

Nils Jespersson (son av Jesper Nilsson Kruse, Tab. 1) till Håberg i Flo socken Skaraborgs län, Hässleby (Hesselby) i Tuna socken Uppsala län och Uddboö i Estuna socken Stockholms län. Erhöll Riseberga kloster i Närke i förläning1 1536-10-06 och Vedens härad1 1551-07-26. Var 1556 svensk utliggare eller förpost vid Viborg. Erhöll Tuna socken Uppsala län i förläning1 1561-07-23. Amiral i narviska farvattnet 1563-05-08. Överste för krigsfolket i Norrland 1564. Hövidsman för dalkarlarna 1570. Död 1574 på Hässleby11. 'Han underskrev bland adeln Västerås arvsförening 1544-01-13 och konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30. Lämnade Sivard Kruse till Elghammar, då denne blev av konung Erik XIV adlad, tillstånd att antaga Cruusvapnet, dock med andra färger.'. Gift med Anna Stake, som drunknade 1563 vid Hässleby, dotter av Olof Amundsson (Stake) och Hamfrid Pyting.

 • Barn11:
 • Jesper Nilsson. Konung Erik XIV:s hövidsman. Stupade i slaget vid Lode i Livland 1573-01-23.
 • Olof Nilsson död ogift.
 • Per Nilsson död ogift.
 • Eggert Nilsson död ogift.
 • Malin Nilsdotter, död ogift 1585 och begraven i Tuna kyrka Uppsala län.
 • Margareta Nilsdotter, begraven jämte mannen i Tuna kyrka Uppsala län, där deras gravsten finnes. Gift 1581 med Olof Jonsson Lilliesparre af Fylleskog, död 1597.
 • Carin Nilsdotter.
 • Brita Nilsdotter.
 • Barbro Nilsdotter, till Håberg. Var 1583 kammarjungfru hos drottning Catharina Jagellonica. Död 1611 och begraven jämte mannen i Värmdö kyrka Stockholms län, där deras gravsten finnes. Gift 1589-04-20 i Warschau med assessorn Göran Ulfsson Snakenborg (Bååt), död 1629.

TAB 14

Erik Nilsson (son av Nils Jespersson, Tab. 13), till Uddboö och Hässleby. Hövidsman vid flottan 1566–1571 och därunder hövidsman på skeppet Sankt Christoffer 1566–1567. Amiral för lilla skeppsflottan 1569-08-31. Hövidsman över krigsfolket i Norrland till försvar av gränsen mot Norge s. å. 11/11. Hövidsman på skeppet Tautheij 1570. Död före 1583 [Zf]. Gift med Brita Ulfsdotter (Snakenborg), Brita på Öen kallad, i hennes 1:a gifte (gift 2:o efter10 1590-03-20 med Lars Åkesson Soop, född 1559, död 1607), död 1603-09-07 och ligger, jämte sin andre man begraven i Gudhems kyrka Skaraborgs län, dotter av slottsloven Ulf Henriksson Snakenborg (Bååt) och Agneta Lillie (af Ökna, nr 73).

Barn:

 • Anna Eriksdotter Cruus, död före 1628 i Preussen. 'Hon gick utur riket med prinsessan Anna till Polen, och förverkade därigenom sina arvegods, som 1620 bortgåvos till Anders Grip (Gyllengrip).' Gift10 efter 1609-05-30, men före 1610-08-22 i Preussen med Mårten Simonsson Båhr, nr 202.
 • Erik Eriksson, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: