:

De la Gardie nr 3

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten De_la_Gardie nr 3
Vapensköld för grevliga ätten De_la_Gardie nr 3

Grevliga ätten De la Gardie nr 3

Grevlig 1615-05-10, introducerad 1625.

En yngre gren av ätten immatrikulerades 1827 på Estländska riddarhuset, men utdog 1856. Namnet fortlever dock i Estland därigenom att den siste manlige medlemmen av denna gren adopterade sin systerson generalen Pontus Alexander Ludvig von Brevern, vilken 1852-12-11 erhöll ryske kejsarens tillstånd att jämte grevetitel anlägga De la Gardieska vapnet och kalla sig von Brevern De la Gardie.

TAB 1

Jakob De la Gardie, Greve De la Gardie (son av Pontus De la Gardie, friherre De la Gardie, se friherrl, ätten De la Gardie, Tab. 1), greve till Leckö i Otterstads socken, Skaraborgs län, friherre till Ekholmen, herre till Hapsal, Dagö, Kolck, Kida, Torgelow, Fellin, Tarwast och Udenkull i Livland och Estland, Sonnenburg på Ösel, Pedersöre, Nykarleby, Lappo och Ilmola socknar i Finland samt Runsa i Eds socken och Jakobsdal (numera Ulriksdal) i Solna socken båda i Stockholm, Arnö i Över Grans socken, Uppsala län och Lyckås i Skärstads socken, Jönköpings län. Innehade 1622 säteriet Redberga i Marka sn Född 1583-06-20 i Reval. Överste för ett regemente norrländska knektar 1601 och lagd i garnison i Wolmar. Fången av polackerna i Wolmar. Lösgiven 1606 och begav sig då till Nederländerna, där han tjänade som överste under hertig Mauritz av Oranien. Generallöjtnant över krigsfolket i Finland 1608-12-28. Riksråd 1613-05-23. Generalfältherre över krigsfolket mot Ryssland 1613. Kommissarie vid fredshandeln med detta land 1613-06-18. Chef för ett eget regemente, det sk »fältherrens reg.» 1614-06-00. Generalöverste och guvernör över Novgorod 1614. Greve 1615-05-10 med Leckö till grevskap och den ende, som konung Gustaf II Adolf upphöjde till denna värdighet (introducerad 1625 under nr 3). Kommissarie vid fredshandeln med Ryssland 1616-05-11. Riddare 1617-10-20. Ståthållare på Revals slott och län samt landshövding över Estland 1619-07-18. Högste befälhavare över hela krigsmakten i konungens frånvaro 1621-12-20..Riksmarsk 1622. Guvernör över Riga och Livland 1622-08-19. Erhöll donation på Fellin, Helmet och Tarwast 1623-09-03. Guvernör över Riga stad och län 1628-04-20. Erhöll donation på Hapsal 1628-05-11. Högste befälhavare för armén i Sverige 1630-05-30. President i krigsrätten (= krigskollegium) 1630-06-05. En av riksförmyndarna 1633. Lagman i Uppland 1633-03-05. Konfirmerat 1634-01-17. Högste befälhavare över trupperna i Preussen 1635-06-02. Erhöll donation på Sonnenburg 1645-12-12. Erhöll donation på Lidköpings stad till grevskapets förbättring 1651-04-16. Död 1652-08-12 i Stockholm i sitt hus vid Stortorget, jordfäst 1652-11-16 i Stockholms storkyrka och gravsatt i Veckholms kyrka. 'Han uppfostrades, liksom brodern, hos sin morfader, konung Johan III och blev en lika tapper och skicklig fältherre som fadern.' Gift 1618-06-24 på Stockholms slott med grevinnan Ebba Brahe, född 1596-03-16 på Lerjeholm i Angereds socken Älvsborgs län, hovfröken först hos drottning Christina den äldre och sedan hos drottning Catharina Stenbock, död 1674-01-05 i Stockholm, jordfäst 1674-04-05 i Stockholms storkyrka och gravsatt i Veckholms kyrka, dotter av riksdrotset greve Magnus Brahe, och hans 1:a fru grevinnan Brita Stensdotter (Lewenhaupt).

Barn:

 • Pontus, född 1619, begraven 1632-06-00, varvid hela riksrådet var närvarande.
 • Christina, född 1620-05-21 i Reval, döpt där 1620-07-02, död 1622 (efter 24/8).
 • Sofia, född 1621, död späd.
 • Magnus Gabriel, född 1622. Riksdrots. Död 1686. Se Tab. 2
 • Brita, född 1624, död ung.
 • Gustaf Adolf, född 1626-03-09 i Reval, död 1630-09-09 på Visingsborg i Visingsö socken Jönköpings län och begraven 1632-02-26 i Västerås domkyrka.
 • Maria Sofia, född 1627. Hovmästarinna hos drottning Christina 1651. Död 1694-08-22 i Stockholm och begraven 1695-01. Gift 1643-02-12 i i Stockholm med sin fasters styvson, riksrådet, friherre Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1613, död 1648.
 • Jakob Casimir, född 1629. Riksråd och general. Död 1658. Se Tab. 3
 • Pontus Fredrik, född 1630. Riksråd och president. Död 1692. Se Tab. 4
 • Christina Catharina, till Runsa. Född 1632-10-07 i Stockholm. Hovfröken hos drottning Christina 1642. Död 1704-11-16 på Runsa, jordfäst 1705-01-29 i Riddarholmskyrkan och ligger, jämte sin senare man, begraven i Sture-Stenbocksgraven i Strängnäs domkyrka. Gift 1:o 1648-03-21 på Stockholms slott med riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Adolf Lewenhaupt. född 1619, död 1656. Gift 2:o 1658-06-11 i Göteborg med sin kusins svåger, riksrådet, riksamiralen och fältmarskalken friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1685.
 • Johan Carl, döpt 1634-05-01 i Stockholm, död där 1634 (före 28/5).
 • Birgitta Helena, född 1636, död späd.
 • Axel Julius, född 1637. Riksråd och generalguvernör. Död 1710. Se Tab. 5
 • Ebba Margareta, till Tullgarn i Hölö socken Södermanlands län. Döpt 1638-07-08 i Stockholm, död 1696. Gift 1660-09-26 med rikstygmästaren och ambassadören Peder Larsson Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre, född 1628, död 1692.

TAB 2

Magnus Gabriel (son av Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab. 1), greve till Leckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Hapsal och Helmet samt Höjentorp i Eggby socken och Mariedal i Ova socken (båda i Skaraborgs län), Magnusberg (nu Karlberg) i Solna socken och Venngarn i S:t Olofs socken (båda i Stockholms län) samt Käggleholm i Ödeby socken Örebro län. Född 1622-10-15 i Reval, döpt 1622-10-15 i S:t Olofs kyrka därstädes, student i Uppsala 1635-05-27. Rektor illustris vid Uppsala akademi 1639-11-00. Student vid universitetet i Leiden 1641-01-11. Överste vid livgardet 1645-01-04. Erhöll donation å Magnushof på Ösel 1646-02-09. Ambassadör till Frankrike 1646 (instr. 17/6). Återkom 1647-01-28. Riksråd 1647. Krigsråd och assessor i krigskollegium 1647-09-02. Häradshövding i Valle härad 1647-12-20. General över svenska och finska militien i Tyskland samt guvernör och överkommendant i Leipzig och Meissen 1648-04-17. Erhöll donation på trettio hemman till förbättring av Ekholmens friherrskap 1648-04-20, på fästningen Arensburg 1648-09-16 och förbättring på Arensburgs donation med underlydande amt såsom grevskap 1648-11-25. Erhöll fältmarskalks lön 1649-05-09. Generalguvernör över Livland 1649-05-11. Avsked från chefsbeställningen för livgardet 1650. Erhöll förbättring på sitt grevevapen 1650-08-14. Hovmarskalk 1651-01-04. Överstemarskalk 1651-02-05. Rikskammarråd och president i kammarkollegium 1652-01-31. Lagman i Västergötland och Dal 1652-03-27. Riksskattmästare 1652-12-31. Erhöll donation på 141 mantal i Medelpad 1653. Överstekammarherre 1653-06-16. Generalguvernör över Västergötland, Dal och Halland 1654-08-19. Kansler för Uppsala universitet 1654-12-12. Åter riksskattmästare 1655-01-18. Generalguvernör över Livland och Kungl Maj:t egen generallöjtnant över hela krigsväsendet i Livland, Estland och Ingermanland 1655-06-01. Generalguvernör över Samogitien och en del av Litauen 1656-01-17. Befullmäktigad att sluta förlikning mellan Sverige och Ryssland 1656-07-11. 1. legat vid fredstraktaten med Polen 1658-01-20. Fullmakt att jämte medkolleger avhandla om fred med Danmark 1659-10-20. Rikskansler och en av riksförmyndarna 1660-02-12. Erhöll donation på grevskapet Pernau såsom ersättning för Arensburg 1661-04-08. Överste för ett regemente till häst 1674-11-16. Förordnad att förestå försvarsverket i Västergötland, Dal och Bohuslän 1676-12-13 -1677-10-11. President i Svea hovrätt 1680-05-09. Riksdrots 1680-09-18. Avsked från alla sina ämbeten utom såsom riksdrots och kansler för Uppsala universitet 1682. Död 1686-04-26 på Venngarn, jordfäst 1686-09-26 i Riddarholmskyrkan och ligger jämte sin fru begraven i ett eget gravkor i Värnhems kyrka i Västergötland [8]. 'Han studerade i ungdomen med pfaltzgreven, sedermera konung Carl X Gustaf men fick sedan enskild handledare i den lärde Mylonius, sedermera riksrådet Björnklou, och höll, på sitt 12:e år å riddarhuset i ständernas närvaro, en latinsk parentation över konung Gustaf II Adolf. Stod till en början i mycken nåd hos drottning Christina och erhöll av henne en briljanterad ringkrage samt värja av guld, varemot han förärade henne en kröningsstol av silver, men föll 1653 i onåd och råkade i gräl med överstallmästaren Steinberg och överste Schlippenbach. Fick av konung Carl X Gustaf en värja av guld, densamma som konungen själv fått av drottning Christina'. Han är utan tvivel den störste gynnare av vetenskap och konst, som någonsin funnits i Sverige. Gift 1647-03-07 på Stockholms slott med prinsessan Maria Eufrosyne, pfalzgrevinna af Zweibrücken, hertiginna af Baiern, född 1625-02-09 på Stegeborg i Gryts socken Östergötlands län, död 1687-10-24 på Höjentorp, begraven 1688-02-19 i Riddarholmskyrkan och sedan flyttad till Värnhems kyrka, dotter av pfalzgreven Johan Casimir af Zweibrücken, hertig af Baiern, och prinsessan Catharina af Sverige.

Barn:

 • Gustaf Adolf, greve till Leckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Käggleholm, Magnusberg, Mariedal och Venngarn. Född 1647-12-11 i Stockholm, döpt 1647 där 19/12. Student i Uppsala 1658-07-30. Rektor illustris därstädes 1665-12-20–1666-06-20. Företog därefter utrikes resor. Överkammarherre 1670. Envoyé en missions spéciales till England och Frankrike 1672-05-24 och till Regensburg 1672-11-02. Överste för livregementet till häst 1672-12-18. Riksråd 1673-10-04. Kansliråd 1674. Lagman i Västergötland och Dal 1681-02-24. Vice president i Svea hovrätt 1681-10-29..President därstädes 1682-04-27. Kansler för universitetet i Åbo 1687-01-17. President i kommissionen över pommerska reduktionsverket 1692-03-08. Permitterad därifrån på grund av sjukdom 1694-11-00. Död barnlös 1695-03-05 på Värnanäs i Halltorps socken Kalmar län, jordfäst i Riddarholmskyrkan 1695-10-20 och begraven i Varnhems kyrka. Gift 1673-10-04 på Kalmar slott med hovfröken hos drottning Hedvig Eleonora, grevinnan Elisabet Oxenstierna af Södermöre, född 1655-03-16 i Åbo, död 1721-10-02 i Stockholm och begraven i Varnhems kyrka, dotter av rikskansleren, greve Erik Oxenstierna af Södermöre, och grevinnan Elsa Elisabet Brahe.
 • Christina Catharina, född 1648-12-06 i Leipzig, döpt där 1648-12-07. Död 1650-05-05 på Riga slott, jordfäst 1650-05-25 i Riga domkyrka och gravsatt i Veckholms kyrka.
 • Jakob August, född 1650-07-11 i Stockholm. Student i Uppsala 1658-07-30. Död 1661 (före 1/3) i Uppsala, ihjälslagen av en häst, begraven i Riddarholmskyrkan 1662-12-17 och därefter nedsatt i Veckholmsgraven.
 • Johan Casimir, född 1651-07-05 i Stockholm, döpt där 1651-07-13. Död 1651-08-25 i Stockholm och begraven i Veckholms kyrka.
 • Carl Magnus, född 1652-09-18 i Stockholm, döpt där 1652-09-22. Död 1653 och begraven i Veckholms kyrka.
 • Magnus Gabriel, född 1654-03-05 på Ekholmen. Student i Uppsala 1661-01-18. Död 1667-01-12 (1666-03-12)2 på Ekholmen och begraven i Veckholms kyrka.
 • Catharina Charlotta, född 1655-03-18 i Stockholm, död 1697-09-15 i Stade och begraven i Mariakyrkan därstädes. Gift 1682-02-09 på Karlberg med sin farbrors svåger, fältmarskalken och generalguvernören, greve Otto Vilhelm von Königsmarck, född 1639, död 1688.
 • Ebba Hedvig, född 1659, döpt 1659-05-21 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm, död 1700 (före 20/9) av ett fall från en altan på Käggleholm och begraven 1701-03-24. Gift 1684-08-03 på Jakobsdal (Ulriksdal) med sin broders svåger, envoyén, greve Carl Gustaf Oxenstierna af Södermöre, född 1656, död 1686.
 • Johan Carl, född 1661-06-24 i Stockholm, död 1662-11-30.och begraven i Riddarholmskyrkan 1662-12-17 samt därefter nedsatt i Veckholms kyrka.
 • Maria Sofia, född 1663-06-14 i Stockholm, döpt där 1663-06-25. Död 1667-01-17 på Jakobsdal och begraven i Veckholms kyrka på samma gång som brodern Magnus.
 • Ludvig Pontus, döpt 1665-10-08 i Stockholm, död 1672-03-25 jordfäst 1674-04-05 i Stockholms Storkyrka och ligger begraven i en blykista i Veckholms kyrka.

TAB 3

Jakob Casimir (son av Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab. 1), greve till Leckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kolck, Sonnenburg, Kida, Tarwest, Tjurala, Runsa och Arnö samt Biskopstorp i Kvibille socken Hallands län. Född 1629-02-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1640-06-04. Ambassadkavaljer på den utomordentliga beskickningen till Frankrike 1646-08-00 Volontär under prinsen av Condé 1648. Överste för dalregementet 1650-05-31. Överste för livgardet 1650-10-20. Generalmajor av infanteriet 1653-06-16. Överkammarherre hos drottningen 16/6. Krigsråd och assessor i krigskollegium 1653-07-00. Riksråd 1653-10-03. Generallöjtnant 1656. General av infanteriet 1658-02-20. Guvernör över Fyen 1658-04-03. Skjuten 1658-10-07 under belägringen av Köpenhamn, och begraven 1659-07-24 i Riddarholmskyrkan. 'Han visade, till sin konungs synnerliga nöje, stora tapperhetsprov och var med i det ryktbara tåget över Bält. Gift 1653-01-11 i Stockholm med hovfröken hos drottning Christina Ebba Sparre, friherrinna Sparre, född 1626, död 1662-03-19 och begraven 1662-10-19 i Stockholm, 'bekant för sin brevväxling med bemälta drottning, hos vilken hon stod i mycken ynnest och som benämnde henne la belle comtesse', dotter av riksrådet Lars Eriksson Sparre och hans 1:a fru Märta Banér.

Barn:

 • Jakob, född 1653-11-30, döpt 1653-12-10. Död 1655 och begraven i Veckholms kyrka.
 • Christina, född 1655-02-02 i Stockholm, död före fadern och begraven på samma gång som han 1659-07-24 i Riddarholmskyrkan.
 • Ebba, född 1657, död 1657 och begraven i Veckholms kyrka.

TAB 4

Pontus Fredrik (son av Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab. 1), greve till Leckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Fellin, Kolck och Torgelow samt Axholm i Fläckebo socken och Svanå i Harakers socken (båda i Västmanlands län.), Velamsund i Bo kapellförsaml. Stockholms län och Skarhult i likan. socken Malmöhus län. Född 1630-10-04 på Runsa. Student i Uppsala 1640-06-04. Överste för ett av honom själv värvat regemente 1655. Överste för Upplands regemente till häst 1658-05-04. Generalmajor av kavalleriet samt kommendant i Malmö och befälhavare över militien i Skåne 1664-04-06. Vice generalguvernör i Skåne, Halland och Blekinge 1665-02-18. Generallöjtnant av kavalleriet 166(6?). Riksråd 1666-10-09. Kommissarie i reduktionskollegium 1666-11-16. Krigsråd 1667-02-15. General av kavalleriet 167(1?). Avsked från krigskollegium 1678-02-28. President i Dorpats hovrätt 1679-06-28. Bisittare i reduktionskollegium 1679-12-02. Död 1692-10-09 i Stockholm, jordfäst 1693-04-02 i Riddarholmskyrkan och gravsatt i Västerås domkyrka. Gift 1655-07-13 i Stade med grevinnan Beata Elisabetvnon Königsmarck, född 1637, död 1723-06-18 på (Velamsund?), dotter av riksrådet och fältmarskalken Hans Christoffer von Königsmarck, greve von Königsmarck, och Barbara Maria Agata von Leist.

Barn:

 • Ebba Maria, född 1658-03-28 på Tullgarn, döpt 1658-06-06 död ogift 1697-07-19 i Stockholm och begraven 1698-01-23 i Riddarholmskyrkan. 'Hon var lärd och räknas bland svenska poeter samt har utgivit andliga betraktelser.'
 • Johanna Eleonora, född 1661-06-26 i Hamburg. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora den äldre 1680. Död 1708-12-27 i Stockholm och begraven 1709-01-10 i Jakobs kyrka därstädes. Gift 1691-02-28 i Hamburg med sin kusin, generallöjtnanten, greve Erik Gustaf Stenbock, i hans 1:a gifte, född 1662.
 • Christina Juliana, döpt 1662-03-11 på Agatenburg i Tyskland, död 1664-10-01 i Hamburg och begraven i S:t Mariakyrkan i Stade.
 • Christina Vilhelmina, född 1664 (i Hamburg?), död 1664-10-13 i Hamburg och begraven i S:t Mariakyrkan i Stade.

TAB 5

Axel Julius (son av Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab. 1), greve till Leckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Tullgarn, Dagö, Kida och Tarwest. Döpt 1637-02-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1647-05-18. Kornett vid livkompaniet 1655. Major vid livgardet 1656. Överstelöjtnant vid Östgöta kavaleriregemente 1657-12-04. Överste för Västgöta regemente till häst 1660-09-00. Generalmajor av kavalleriet och överste för livgardet 1664-09-06. Generallöjtnant 1668-08-26. General av kavalleriet 1669. Riksråd 1674-09-17. Fältmarskalkslöjtnant och befälhavare för finska och livländska militien 1674-12-20. Erhöll, jämte befälet i Finland, direktionen över militien i Karelen och Ingermanland 1677-03-20. Uppdrogs direktionen över försvarsverket i Jämtland och bergslagerna 1677-09-16. Generalguvernör över Estland 1687-07-13. Chef för ett livländskt infanteriregemente 1700. Avsked från generalguvernörsbeställningen 1704-12-31 och tjänstgjorde därefter i rådskammaren. Död 1710-05-17 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Forbuska graven, mitt under altaret i Riddarholmskyrkan. Han och hans fru skänkte 1688 predikstolen till Fittja kyrka i Uppland. Gift 1664-12-15 i Stockholm med friherrinnan Sofia Juliana Forbus, född 1646-07-01, död 1701-09-25, dotter av riksrådet och generalen Arvid Förhus, naturaliserade Forbes och friherre Forbus, och Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • Jakob, född 1665-10-20. Död 1667-01-09.
 • Margareta Ebba, född 1666-10-09 i Stockholm, döpt 1666-11-06 i Stockholm, död späd.
 • Adam Carl, född 1668-05-04 i Stockholm. Generallöjtnant och landshövding. Död 1721. Se Tab. 6
 • Ebba Juliana, född 1669-08-12. Död samma år 1/9..
 • Sofia Juliana, född 1670-08-29. Död 1672-04-04.
 • Magnus Julius, född 1674-03-12. Riksråd och överstemarskalk. Död 1741. Se Tab. 7
 • Pontus Fredrik, född 1677-04-14. Löjtnant vid Sparres svenska regemente i Holland 1693. Var kapten vid Sparres svenska regemente i Holland 1697. Avsked 1698. Kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora 169(8?). Sårade 1701 i duell en kansliämbetsman och dömdes därför till döden, men fick pardon. Avsked från kammarherrebeställningen 1702 och reste därefter utomlands. Död7 1708-05-00 på Friberg i Fittja socken Stockholms län.

[EÄrätt; SBL:10 s710; NB]. Barnens namn och födelsedata var enligt den Forbus De la Gardieska familjebibeln på Borrestad ovan

TAB 6

Adam Carl (son av Axel Julius, Tab. 5), greve och herre till Friberg i Fittja socken Uppsala län. Född 1668-05-04 i Stockholm. Musketerare vid livgardet 1684-06-03. Fänrik vid livgardet 1686-03-19. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1688. Permitterad 1692-11-17 för att gå i utländsk krigstjänst och gjorde flera fälttåg i Brabant. Major vid garnisonsregemente i Wismar 1696-08-08. Överste för A. J. De la Gardies livländska infanteriregemente 1700-11-11. Konfirmationsfullmakt 1701-02-04. Kommendant i Reval7. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1710-09-13. Generalmajors karaktär 1716-09-20. Generallöjtnants n. h. o. v. 1719-06-18. Död 1721-01-01 och ligger jämte sin fru begraven i Forbuska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1702-07-22 på Revals slott med sin halvkusin, Anna Juliana Horn af Kanckas, född 1667-03-15 i Reval, död 1753-02-05 på Friberg, dotter av översten Gustaf Horn af Kanckas, och Anna Helena von Gertten.

Barn:

 • Ebba Margareta, född 1704-11-24 (i Reval?), återfick 1755 av ryska kronan en del av Dagö, död 1775-09-10 på Grossenhof på Dagö. Gift 1722-11-08 i Stockholm med sin syssling majoren och lantrådet, greve Fredrik Magnus Stenbock, född 1696, död 1745.

TAB 7

Magnus Julius (son av Axel Julius, Tab. 5), till Tullgarn i Hölö socken Södermanlands län, Sjö i Holms socken Uppsala län, Lindholmen i Strö socken och Mariedal i Ova socken (båda i Skarab.), Häringe i Västerhaninge socken Stockholms län, Eksjöhovgård i Vallsjö socken Jönköpings län samt Lövstad i Kimstads socken Östergötlands län. Född 1674-03-12 i Stockholm. Löjtnant vid Fürstenbergska regementet i fransk tjänst 1689. Kapten vid Fürstenbergska regementet i fransk tjänst 1691. Överstelöjtnant 1703. Överste 1707. Överste för dalregementet 1709-09-28. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Generalmajor av infanteriet 1713-03-27. Generallöjtnant 1717-01-16. Riksråd 1718-12-30. Krigsråd 1719-04-28. President i kommerskoll. 1719-06-04. Överstemarskalk 1727-08-03. Död 1741-04-28 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan. Han gav 1733 en vacker altartavla till Kimstads kyrka Östergötlands län. Gift 1711-05-18 med grevinnan Hedvig Catharina Lillie, född 1695-09-20, död 1745-10-13 i Paris, där hon efter mannens död bosatte sig och övergick till katolska läran, dotter av överstelöjtnanten, greve Axel Johan Lillie, och grevinnan Agneta Wrede.

Barn:


 • Axel Magnus, född 1712, död 1713-06-16 och begraven i Kimstads kyrka [At (Sch)].
 • Brita Sofia, född 1713-04-22 i Stockholm. Död ogift 1797. Hon följde sin moder till Paris och blev där katolik 1746-02-05.
 • Adam Johan, född 1714-06-23, död 1717.
 • Agneta Sofia, född mellan 1714-1720, död 1722 och begraven i Kimstads kyrka [At (Sch)].
 • Ebba Maria, född mellan 1714-1720, död som barn.
 • Fredrik Jakob, döpt 1719-03-02 i Stockholm, död späd.
 • Magnus Gabriel, född 1720-06-25, död 1728.
 • Axel Casimir, född 1721-09-06, död 1722 och begraven i Kimstads kyrka.3
 • Adam Magnus, född 1723-04-17. Student i Uppsala 1738-10-21. Volontär vid livgardet 1740. Tillförordnad fänrik vid livgardet 1741-05-09. Fänrik 1741-07-30. Död 1742-05-14 under finska fälttåget.
 • Eva, född 1724-07-12 och döpt 1724-07-12. LVA 1748-12-12. Död 1786-05-15 i Lidköping. Gift 1741-11-26 i Stockholm med riksrådet, kanslipresidenten och överstemarskalken greve Claes Ekeblad, född 1708, död 1771.
 • Pontus Fredrik, född 1726-03-27. Generallöjtnant och en av rikets herrar. Död 1791. Se Tab. 8
 • Ulrik Gustaf, till Tullgarn och Eksjöhovgård. Född 1727-11-22. Student i Uppsala 1742-09-23. Kapten vid greve Fersens regemente i fransk tjänst. Kammarherre5 1753-06-10. RSO 1759-04-28. Hovmarskalk hos drottningen 1761-08-19 och hos änkedrottningen5 1772-05-28. Överhovstallmästare hos änkedrottningen 1774. KNO 1774-11-21. Landshövding i Västerås län 1784-11-01, en av rikets herrar 1801-05-28. Avsked från landshövdingebeställningen 1809-01-09..Död samma år 19/6 i Västerås. Gift 1752-05-17 i Hassle socken Skaraborgs län med sin sysslings dotter, hovfröken, friherrinnan Fredrika Falkenberg af Trystorp, född 1724 och döpt 1724-08-28 i Stockholm, död 1806-11-10 i Västerås, dotter av landshövdingen Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Beata Margareta Douglas.
 • Carl Julius, född 1729. Överkammarherre. Död 1786. Se Tab. 26
 • Hedvig Catharina, till Lövstad. Född 1732-05-30. Stiftsjungfru. Statsfru hos drottningen5 1778-01-25. Död 1800-04-24 i Stockholm. Gift 1752-09-24 på Mariedal med riksrådet och fältmarskalken, greve Fredrik Axel von Fersen, född 1719, död 1794.

[EÄrätt; SBL:10 s725; SBL:12 s637; SBL:15 s686]

TAB 8

Pontus Fredrik (son av Magnus Julius, Tab. 7), till Sjöö och Almarestäket samt tertialgodsen Drosdow, Rochow och Gültzow i Pommern, vilka han 1761-01-19 fick tillstånd att försälja med villkor att förskaffa sig annan egendom i Sverige, som skulle ikläda sig dessa godsens fideikommissnatur, vilket dock ej blev av. Född 1726-03-15. Kammarherre i kungliga m:ts hov. Reste till Frankrike 1742. Sekundkapten vid prinsens av Zweibrücken regemente i fransk tjänst 1744-03-20. Kapten vid regemente Royal Suédois i Frankrike 1745. Ryttmästare vid regemente Royal Allemand i Frankrike 1745. Avsked ur fransk tjänst 1747. Korpral vid livdrabantkåren 1747-06-25. Överstelöjtnant i armén 1749-11-22. Avsked från livdrabantkåren 1753-01-06. RSO 1755-01-13. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregemente 1757-09-19. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1758-05-10..Överste i armén 1760-04-22. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1761-03-16. Överste vid livregementet till häst 1762-10-19. Ledamot av tillförordnad krigskonseljen 1766-09-24. Generalmajor 1769-08-10. KSO 1773-11-21. Avsked från överstebeställningen vid livregemente till häst med generallöjtnants n. h. o. v. 1774-08-11. En av rikets herrar 1778-12-27. Död 1791-08-07 i Stockholm och begraven i familjegraven i Veckholm. Under sin anställning vid franska armén åren 1745–1747 bevistade han alla förefallande aktioner och belägringar. Gift 1:o 1748-12-04 på Stockholms slott med grevinnan Catharina Charlotta Taube, född 1723-04-05 i Stockholm, hovfröken hos kronprinsessan Lovisa Ulrika 1744, död 1763-03-24 i Stockholm och begraven i Veckholms kyrka, dotter av riksrådet och överamiralen, friherre Edvard Didrik Taube af Odenkat, greve Taube, och Christina Maria Falkenberg af Trystorp. Gift 2:o4 1765-12-10 med friherrinnan Hedvig Eva Rålamb, född 1747-11-19, överhovmästarinna hos änkedrottning Sofia Magdalena 1792-05-07, död 1816-02-14 i Stockholm, dotter av presidenten friherre Claes Gustaf Rålamb, och friherrinnan Christina Sofia Sack.

Barn:

 • 1. Ulrika Hedvig Christina, född 1749-12-18, hovfröken hos kronprinsessan, sedan drottning Sofia Magdalena5. Befriad från uppvaktning5 1781-07-01. Död ogift 1788-11-19 i Stockholm6 och begraven i Veckholms kyrka.
 • 1. Pontus, född 1753-01-27, död 1753-07-01 och begraven i Veckholms kyrka.
 • 1. Amalia Charlotta, döpt 1757-08-12 på Sjö, död 1758-07-14 och begraven i Veckholms kyrka.
 • 2. Catharina Sofia, född 1767-02-16, död 1768-06-29 och begraven i Veckholms kyrka.
 • 2. Jakob Gustaf, född 1768. General och en av rikets herrar. Död 1842. Se Tab. 9
 • 2. Magnus Julius, född 1769. Major. Död 1805. Se Tab. 10
 • 2. Fredrik Robert, född 1770-09-26, död 1773 och begraven i Veckholms kyrka.
 • 2. Axel Gabriel, född 1772. Landshövding. Död 1838. Se Tab. 11
 • 2. Etienne Casimir, född 1787. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 25

TAB 9

Jakob Gustaf (son av Pontus Fredrik, Tab. 8), till Löberöd i Hammarlunda socken, Västerstad i likanämnd socken och Kulla Gunnarstorp i Allerums socken (alla i Malmöhus) samt tertialgodsen Drostow, Rochow och Gültzow. Född 1768-06-16 i Stockholm. Kvartermästare vid livregemente till häst 1776-02-28. Kornett vid lätta dragonerna 1778-03-18. Löjtnant vid lätta dragonerna 1781-04-04. Kapten 1788-01-24. Avsked 1789-05-02. Överste i armén och kaptenlöjtnant i survivance vid livdrabantkåren 1792-11-11. Envoyé en mission spéciale till sachsiska hovet 1795-08-15 och till danska hovet 1798-07-10. Envoyé i Wien 1799-08-24. Rappellerad 1801-08-07. Lantmarskalk vid pommerska lantdagen i Greifswald 1806-08-04. Skattmästare vid KMO 1806-11-26. Brigadchef för södra armén 1808-03-23. Chef för skånska lantvärnet 1808-04-12. RSO 1809-07-03. RCXIII:sO 1811-05-27. Generalmajor i armén 1812-01-14. LKrVA 1812-03-11. Ledamot i rikets ärenders allmänna beredning 1812-10-22. Envoyé i Madrid 1813-10-02. Rappellerad 1815. HLLA 1817-10-22. Generallöjtnant i armén 1818-05-11. Ordförande i riddarhusdirektionen 1818–1842. RoKavKMO 1818-09-05. Ordförande i rikets allmänna ärenders beredning 1819-05-12. Ledamot i finanskommittén 1820-11-29. En av rikets herrar 1823-06-19. HLSkS 1823. Överste ombudsman vid KMO 1825-04-28. General i armén 1826-05-11. Överste marskalk hos drottningen 1829-08-21. Lantmarskalk vid riksdagen 1834-01-15–1835-05-27. Vice kansler vid KMO 1838-05-14. HLHA 1838-05-15. Vice preses i samma akademi 1839-01-02. Tjänstledig från rikets ärenders allmänna beredning 1840-06-09. Död 1842-04-26 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka därst. 1842-05-19 och ligger begraven i familjegraven i Veckholm. 'Han var ledamot av en mängd såväl utsom inländska akademier och sällskap och deltog mycket i sin tids riksdags- och andra förhandlingar.' Gift 1799-06-06 på Kulla Gunnarstorp med grevinnan Christina Amalia Hedvig Adelaide Sparre af Söfdeborg, född 1778-08-10 på Vidarp i Gärdstånga socken Malmöhus län, död 1811-12-14 i Stockholm, dotter av kammarherren, greve Gustaf Adolf Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Elisabet Sofia Amalia Beata Ramel.

Barn:

 • Gustaf Adolf Fredrik, född 1800-07-29 i Wien. Student i Lund. Kansliexamen därstädes 1818-10-00 Fanjunkare vid livgardet till häst 1818-05-28. Kornett därst. 1818-07-24. Officersexamen 1819. Löjtnant 1823-05-06. Ordonnansofficer hos konungen 1824-06-24. Ryttmästare vid skånska dragonregemente 1825-02-22. Avsked från regementet med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i armén 1829-02-21..Major i armén 1829-06-24. Adjutant hos konungen 1830-11-02. Död barnlös 1833-07-19 i Strömstad och ligger begraven i Veckholms kyrka i Uppland. Gift 1828-05-25 på Mem i Tåby socken Östergötlands län med friherrinnan Mariana Fredrika von Saltza, född 1806-08-22 på Mem, död 1888-10-08 på Lugnsbo i Västra Husby socken Östergötlands län, dotter av överstekammarjunkaren, friherre Edvard Fredrik von Saltza, greve von Saltza, och friherrinnan Beata Margareta Fredrika Hamilton av Hageby, nr 99.

TAB 10

Magnus Julius (son av Pontus Fredrik, Tab. 8), född 1769-08-17 i Stockholm. Sekundkorpral över stat vid Östgöta kavalleriregemente 1769-09-20. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1777-03-01. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1777-06-06. Fänrik vid Svea livgarde 1781-04-27. Löjtnant vid Svea livgarde 1786-03-31. Stabskapten 1793-04-15. Kapten 1795-01-28. Major vid adelsfanan 1795-05-12. Avstod lönen 1799-03-04. Överadjutant hos konungen 1801-10-26. Avsked från adelsfanan med bibehållande av överadjutantsbeställningen 1802-02-04. Död 1805-05-26 på Ekbolanda i Hagby socken Uppsala län och begraven i Veckholms kyrka. Han bevistade 1788, 89 och 90 års fälttåg i Finland. Gift 1795-08-23 på Sjö med sin kusin, friherrinnan Beata Charlotta Silfverhielm, född 1770-03-24, död 1850-09-17, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Claes Erik Silfverhielm, och friherrinnan Beata Sofia Rålamb.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1797-07-24 på Åkedal i Händene socken Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död 1863-09-10 på Korsgården i Häggums socken Skaraborgs län. Gift 1822-09-14 på Flämslätt i Öglunda socken Skaraborgs län med kaptenen vid Skaraborgs regemente, RSO Fredrik Vilhelm Andersson, född 1781-06-26, död 1852-10-31 på sin egendom Håkantorp i Ransbergs socken Skaraborgs län.
 • Christina Charlotta, född 1799-04-24 i Skara. Stiftsjungfru. Död 1827-05-02 i Skövde och begraven där 1827-05-11. Gift i Norra Kyrketorp sn 1823-03-31 med löjtnanten Johan Gustaf Segerheim, född 1795, död 1830.
 • Claes Fredrik, född 1801-03-14 i Stockholm. Student i Lund 1815-10-04. Examen teologicum därstädes 1816-05-17. Disputant pro exercitio 1819-06-01. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1820-11-04..Löjtnant vid skånska dragonregementet 1826-06-27. Löjtnant vid livgardet till häst 1831-01-22. Ordonnansofficer hos konungen 1836-07-04. Ryttmästare 1839-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1839-05-22. Död barnlös 1844-04-07 på Löberöd. Gift 1843-02-11 i Sönnarslövs kyrka Kristianstads län med sin kusin, grevinnan Hedvig Johanna Charlotta De la Gardie, född 1819-05-12, död 1884-02-12 på Roslätt i Svedala socken Malmöhus län, dotter.av överstelöjtnanten, greve Etienne Casimir De la Gardie och Christina Charlotta Silfversparre.

TAB 11

Axel Gabriel (son av Pontus Fredrik, Tab. 8), till Maltesholm i Sönnarslövs socken Kristianstads län. Född 1772-11-23 i Stockholm. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1777-07-02. Sergeant vid Västmanlands regemente 1781-01-24. Sekundadjutant därst. 1781-02-07. Fänrik 1785-12-14. Löjtnant 1790-03-25. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1790-08-21. Ambassadkavaljer till Petersburg 1790. Hovkavaljer hos prins Fredrik Adolf 1791-05-02. Kapten vid Västmanlands regemente 1793-08-26. Överadjutant hos konungen och major i armén 1795-11-02. Kammarherre hos änkedrottningen 1795-11-22. RSO 1799-11-16. Major i Kronobergs regemente 1800-09-01..Avsked från överadjutantsbeställningen 1807-04-02..Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Överste i armén och generalstaben 1809. Avsked 1810-03-27. Landshövding i Kristianstads län 1811-02-04. KmstkNO 1818-05-11. RCXIII:sO 1825-01-28. Avsked från landshövdingeämbetet 1838-01-12. Död 1838-01-15 på Maltesholm och begraven i Sönnarslövs kyrka. Gift 1:o 1801-07-09 på Öveds kloster i Öveds socken Malmöhus län med sin svägerskas kusin, friherrinnan Christina Gustava Ramel, född 1783-12-15 på Maltesholm, död där 1819-10-01 och begraven i Sönnarslövs kyrka, dotter av majoren, friherre Hans Henrik Ramel, och hans 1:a fru, friherrinnan Maria Ulrika Gyllenkrok. Gift 2:o 1821-11-27 på Ingelstad i likan. socken Kristianstads län med Maria Gustava Adlerbielke, född 1794-08-24 i Malmö, död 1877-05-03 i Lund, dotter av majoren Carl Johan Adlerbielke, och Margareta Botilla Montell.

Barn:

 • 1. Magnus Julius, född 1802-08-23 på Maltesholm, död 1808-06-26 på Öveds kloster.
 • 1. Hedvig Maria Amalia, född 1804-04-18 på Maltesholm, död där 1835-11-08. Gift 1830-06-17 på nämnda egendom med kammarherren, friherre Nils Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, i hans 2:a gifte, född 1789, död 1865.
 • 1. Pontus Henrik, född 1805. Underlöjtnant. Död 1880. Se Tab. 12
 • 1. Magnus Gabriel, född 1809. Löjtnant. Död 1851. Se Tab. 19
 • 1. Ebba, född 1813-12-18 i Kristianstad, död 1843-08-04 i Malmö. Gift 1831-06-23 på Maltesholm med sin kusin, löjtnanten, friherre Hans Ramel, i hans 1:a gifte, född 1807, död 1856.
 • 1. Axel Jakob, till Löberöd. Född 1819-04-04 på Maltesholm. Konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente 1836-01-10. 2. konstapel därst. 1836-08-18. Sergeant 1836-12-01. Officersexamen 1837-10-26. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1837-12-15. Transporterad till Vendes artilleriregemente 1838-04-11. Avsked från krigstjänsten 1846-04-29. RNO 1862-01-28. KVO 1865-08-04. Överstekammarjunkare 1867-08-25. Tjänstfri 1872. Död 1879-01-16 på Maltesholm och jordfäst 1879-01-23 i Sönnarslövs kyrka. Gift 1845-03-24 i Vårdinge kyrka Stockholms län med Anna Elisabet Malvina von Platen, född 1824-03-08. Statsfru hos drottningen 1863-09-04, överhovmästarinna 1880-01-26. Död 1901-06-23 på Hamiltonhouse vid Hälsingborg, dotter av majoren Gustaf Reinhold von Platen, och hans 1:a fru Christina von Stockenström.
 • 2. Christina Gustava (Stina), född 1822-09-04 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1891-03-20 i Stockholm. Gift 1843-07-17 på Marielund i Östra Vrams socken Kristianstads län med sin kusins svåger, överceremonimästaren, greve Carl Anton Philip von Saltza, född 1811, död 1883.
 • 2. Robert, född 1823. Landshövding. Död 1916. Se Tab. 23
 • 2. Carl Gustaf (Gösta), född 1825. Major. Död 1896. Se Tab. 24
 • 2. Gabriella Augusta, född 1832-08-11 på Maltesholm i Lyngsjö sn. Stiftsjungfru. Död 1908-12-17 i Lund (Kristianstads garnisonsförs., db). Gift 1854-08-28 på Marielund med översten, friherre Helge Edvard Reinhold Rehbinder, född 1824, död 1883.

TAB 12

Pontus Henrik (son av Axel Gabriel, Tab. 11), född 1805-06-03 på Maltesholm. Student i Lund 1820-03-22. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1823-03-29. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1823-04-22. Underlöjtnant s. d. Avsked 1839-02-19. RCXIII:sO 1860-01-28. KVO 1863-07-28. Död 1880-06-18 på Maltesholm och begraven på Östra Sönnarslövs kyrkogård. Gift 1831-09-14 i Öveds kyrka med sin moders kusin, friherrinnan Eleonora Ramel, född 1809-02-20 på Viderup i Gårdstånga socken Malmöhus län, död 1894-02-20 i Kristianstad, dotter av kaptenen, friherre Otto Ramel, och friherrinnan Viveka Ulrika Sture.

Barn:

 • Axel Otto, född 1832. Ryttmästare. Död 1890. Se Tab. 13
 • Jakob, född 1834-03-28 på Viderup. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1854. Avgången därifrån 1855. Skötte en gård under Maltesholm. Död ogift 1863-10-18 på Maltesholm och begraven i Östra Sönnarslövs kyrka.
 • Magnus Gabriel, född 1839. Landshövding. Död 1905. Se Tab. 14
 • Hedvig Ulrika Gustava Eleonora (Hedda), född 1842-04-25 på Maltesholm. Död 1930-04-14 på Källunda. Gift där 1869-09-14 med kaptenen Axel Ludvig Albrekt Berg von Linde, född 1839, död 1916-11-12 i Skepparlöfs förs., Krist (db).
 • Johan Ulrik, född 1844-05-16 på Övedskloster, död där 1844-05-26.
 • Johan, född 1851. Godsägare. Död 1895. Se Tab. 15

TAB 13

Axel Otto (son av Pontus Henrik, Tab. 12), född 1832-10-11 på Viderup. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1850-07-03. Student i Lund 1850-12-20. Officersexamen. 1852-04-29. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1853-08-11. Löjtnant 1861-04-04. Ryttmästare 1870-05-10. Avsked med tillstånd att i armén kvarstå s. d. Död 1890-05-30 i Stockholm. Gift där 1:o 1864-04-28 med grevinnan Fredrika Christina Falkenberg af Bålby, född 1842-11-16 på Brokind i Vårdnäs socken Östergötlands län, död 1874-07-12 på Oretorp i Sönnarslövs socken Kristianstads län, dotter av kammarherren, greve Henrik Georg Falkenberg af Bålby, och grevinnan Christina Lovisa Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1881-06-08 på Maltesholm i Östra Sönnarslövs förs, Kristianstads län med Ebba Charlotta Josefina (Lotten) Löwenhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1899-11-15 i London med godsägaren Samuel Trant Mac Carthy-More), född 1849-12-15 vid Vattholma bruk i Lena socken, Uppsala län. Död 1941-02-13. Dotter av överjägaren Carl August Löwenhielm, och Magdalena Maria Josefina Holmberg.

Barn:

 • 1. Ebba Eleonora Christina, född 1867-06-27 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Kristianstads län. Död 1928-12-16 i Oscars förs, Stockholm (db) och begraven i Östra Sönnarslövs förs, Kristianstads län.
 • 1. Hedvig Fredrika Malvina, född 1869-01-09 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Kristianstads län. Död 1906-10-20 i Stockholm.
 • 1. Elisabet Sofia Gustava, född 1872-09-24 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Kristianstads län. Död 1930-04-02 i Oscars förs, Stockholm (db) och begraven i Östra Sönnarslövs förs, Kristianstads län.

TAB 14

Magnus Gabriel (son av Pontus Henrik, Tab. 12), född 1839-05-17 på Maltesholm. Student i Lund 1856-12-13. Kansliexamen 1859-12-14..Extra ordinarie kanslist i civilexpeditionen 1860-04-25..Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1861-11-01. Attaché i Köpenhamn 1863-08-06. 2. sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1865-04-28. Kammarherre och vice ceremonimästare vid hovet 1867-06-06. T. f. legationssekreterare i London 1868-10-00. RÖJKrO3kl 1869-05-00. Legationssekreterare i Berlin 1870-05-20. RNO 1874-12-01..RNS:tOO 1875-06-02. RPrKrO2kl s. d. KSAO2kl 1875-06-05. Legationssekreterare i Köpenhamn 1875-12-03. KDDO2gr 1883-01-00. Landshövding i Kristianstads län 1883-04-23. KDDO1gr 1883-05-27. Ordförande i nyssn. läns hushållningssällskap 1884. KNO 1885-12-01. KmstkNO 1894-12-01. Ordförande i styrelsen för Kristianstads läns folkhögskola och lantmannaskola 1894. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1896–1905. RCXIII:sO 1898-01-28. Erhöll Kristianstads läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1903-11-00. Död 1905-01-29 i Stockholm. Ägde Maltesholm med underlydande samt 1/2 av Axeltorp i Everöds socken Kristianstads län. Gift 1877-01-26 på Vanas i Gryts socken Kristianstads län med grevinnan Ulrika Charlotta Elisabet Wachtmeister af Johannishus i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907-02-28 i Victoriaförsaml. i Berlin med kaptenen vid Vendes artilleriregemente, RSO, RDDO, Carl Filip Kraft, född 1862-01-01 i Vreta klosters socken, Ög., död 1909-01-24 i Kristianstad), född 1855-01-26 på Vanås, död 1913-01-22 i Kristianstad, dotter av överstekammarherren, greve Axel Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Elisabet Sofia Lovisa Charlotta von Platen.

Barn:

 • Elisabet Eleonora Charlotta (Essie), född 1878-02-07 i Köpenhamn. Gift 1898-09-24 i Kristianstad med kaptenen, friherre Nils Otto Palmstierna, född 1871, död 1943-01-21.
 • Jakob Pontus Axel, född 1879-07-14 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken Malmöhus län. Studentexamen vid Kristianstads högre allmän läroverk 1898-05-23. Student i Lund 1898-09-16. 1. avdelningen av filosofie kandidatexamen 1900-09-30. Lantbrukselev vid Ettarp 1902-01-00–1903-05-00. Lantbrukselev vid Raden i Mecklenburg-Schwerin 1903-10-00–1904-05-00. Elev vid forstakademien i Eberswalde 1904-09-00–1905-01-00. Ordförande i Östra Sönnarslövs sockens kommunalstämma 1906-12-09. Ordförande i Kristianstads läns skogsvårdsstyrelse 1923-03-23. Äger Maltesholms gods sedan 1905. Död 1933-11-03 i Kristianstad och begraven i Östra Sönnarslövs förs. (db).
 • Carl Magnus Baltzar, född tvilling 1884-02-24 i Kristianstad, död där 1895-03-03.
 • En dödfödd son 1884-02-24.

TAB 15

Johan (son av Pontus Henrik, Tab. 12), född 1851-05-17 på Maltesholm. Mogenhetsexamen i Lund 1872-05-25. Åhörde under någon tid föreläsningarna vid Landbohöjskolen i Köpenhamn. Vice ordförande vid skånska lantbruksmötet i Kristianstad 1889. Ordförande i nötboskapspremieringsnämnden i Kristianstads län 1892. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1892-09-27. Död 1895-04-12 i Stockholm under pågående riksdag. Ägde Borrestad med underlydande i Östra Sönnarslövs socken och 1/2 Axeltorp samt arrenderade Oretorp. Gift 1883-11-03 i Stockholm med grevinnan Marianne Hedda Augusta von Rosen, född 1862-05-20 i nämnda stad, död 1894-06-02 på Oretorp, dotter av generalmajoren, greve Axel August Gustaf von Rosen, och friherrinnan Marianne Dorotea Hedvig von Mecklenburg.

Barn:

 • Pontus Henrik Axel, född 1884. Ryttmästare. Se Tab. 16
 • Anna Marianne Eleonora, född 1885-12-02 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Krist.
 • Gustaf, född 1887. Löjtnant. Död 1935. Se Tab. 17
 • Magnus Julius, född 1889. Före detta reservlöjtnant. Se Tab. 18
 • Christina Birgitta (Stina), född 1891-11-30 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Krist. Gift 1913-05-24 i Oscars förs, Stockholm (vb) med sin broders svåger, godsförvaltaren Rudolf Gustaf Viktor Tornérhielm, född 1889.
 • Johan Robert, född 1894-05-29 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Krist. Fänrik vid livgardet till häst 1915-12-31. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1918-01-18. Löjtnant 1918-12-13. Död ogift 1925-01-13 i Kungliga Livgardets till häst förs, Stockholm (db) genom olyckshändelse under ridning vid livgardets till häst kasern.

TAB 16

Pontus Henrik Axel (son av Johan, Tab. 15), greve. Född 1884-08-30 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Krist. Ägde tillsammans med syskonen Borrestad med underlydande i Östra Sönnarslövs socken Kristianstads län 1895-1918 och äger nämnda egendom jämte systern, fru Tornérhielm, sedan 1918. Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-05-16. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1903-06-15. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1904-09-28. Kadett vid krigsskolan 1904-10-06. Fanjunkare i regementet 1905-08-24. Utexaminerad från krigsskolan 1905-12-09..Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1905-12-22. Löjtnant därstädes 1910-02-02..Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1916-04-28. Vice ordförande i Skandinaviska kreditabolagets avdelningskontor i Tollarp 1917. Ryttmästare i regementets reserv 1920-10-22. Vice ordförande i Sveriges bränneriidkareförening 1923. Ordförande i Gärds härads vägstyrelse sedan 1924-01-01. Ordförande i Krist. läns vägråd från 1933. Vice ordförande i Skånska Hypoteksföreningen från 1934. Vice ordförande i Skånska lantmännens arbetsgivarförening, i Skåne-Hallands hagelskadeförening, ledamot i länets prövningsnämnd från 1928. Ledamot i direktionen för Skandinaviska banken i Kristianstad. RVO 1929-06-06. RNO 1938-11-15. Ordförande i Östra Skånes andelsslakteriförening från 1939. RJohO. GM. LLA. KVO2kl 1943-11-15. Gift 1:o 1912-03-23 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams förs, Malm. (vb) med Ebba Hedvig Charlotte Tornérhielm, född 1887-08-18 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams förs, Malm. Dotter av landshövdingen i Malmöhus län Gustaf David Rudolf Tornérhielm, och Charlotta Sofia Ankarcrona.

Barn:

 • 1. Marianne Ebba Charlotta, född 1912-12-29 i Malmö garnisonsförs (fb). Gift 1936-10-11 i Östra Sönnarslövs kyrka o förs, Krist (vb nr 7) med löjtnanten, sedermera överstelöjtnant vid Wendes artilleriregemente reserv Kjell Ove Bergh, född 1908-05-22 i Malmös S:t Petri förs.
 • 1. Ebba Margareta, född 1914-11-10 i Malmös garnisonförs (fb). Gift 1937-08-18 i Östra Sönnarslövs kyrka o förs, Krist med löjtnanten vid Fortifikationen, sedermera överstelöjtn vid Ingenjörtrupperna, Gustaf Pontus Reuterswärd, född 1910-09-18 i Linköpings domkyrkoförs.
 • 1. Christina Catharina, född 1919-01-08 på Borrestad i Östra Sönnarslövs förs, Krist (fb). Disp och bebor Borrestad. Gift 1941-05-10 i Östra Sönnarslövs kyrka o förs, Krist (vb 2) med forstkandidaten Herman Leopold Lövenskiold från Norge, född 1915-01-23. Godsägare, äg och bebor Fossum (Skien, Norge).

TAB 17

Gustaf (son av Johan, Tab. 15), född 1887-06-10 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs, Krist. Greve. Mogenhetsexamen i Stockholm 1909-05-16. Volontär vid livregementets dragoner 1909-05-16. Avsked 1910-05-14. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1910-05-15. Korpral vid kronprinsens husarregemente 1910-06-08. Kadett vid krigsskolan 1910. Fanjunkare 1911-09-01. Utexaminerad 1911-12-20. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1911-12-30. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1914-07-03. Tjänstgjorde som förare vid arméns flygvapen 1914-09-26–1915-09-14. Skvadronschef 1925-11-01. Ryttmästare på övergångsstat vid Norrlands dragonregemente 1928-01-01. Död 1935-01-18 i Malmös Caroli förs, begraven i Östra Sönnarslövs förs, Krist (sistn förs db nr 2). Gift 1919-11-10 i Storkyrkan, Oscars förs, Stockholm (vb) med Brita Katharina Anna Marie-Louise Hansdotter Toll C, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1929-08-15 (gift 2:o med legationsrådet vid danska beskickningen i Washington Hubert Wichfield, född 1886-12-15 på Engestofte vid Maribo, Danmark),.född 1900-11-09 på Hjularöd i Harlösa förs, Malm. ÖRKHt2kl m. krigsdek., BulgRKHt. Dotter av kammarherren Hans Gustaf Toll C, och grevinnan Anna Maria Wilhelmina Christina Falkenberg af Bålby (tab 23).

Barn:

 • Marie, född 1921-02-21 i Malmös garnisonsförs (fb). Gift 1944-09-09 i Jacobs kyrka, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb nr 748) med civiljägmäst greve Hans-Gabriel Elis Mörner af Morlanda (tab 62B), född 1916-02-07 på Sonstorp i Hällestads förs, Ög.
 • Ghislaine, född 1927-02-18 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 70).

TAB 18

Magnus Julius (son av Johan, Tab. 15), född 1889-10-18 på Oretorp i Östra Sönnarslövs förs., Krist. Greve. Mogenhetsexamen i Stockholm 1908-05-18. Student vid Uppsala universitet 1908. Reservofficersexamen 1910-08-00. Underlöjtnant i södra skånska infanteriregementets reserv 1910-12-30. Löjtnant i nämnda regementets reserv 1916-01-21. Avsked 1920-08-27 f.o.m s. å. sept 1. Äg. genom gifte Högagärde i Tvärreds förs, Älvsb. (EÄ Arrenderar Högagärde i Tvärreds socken Älvsborgs län sedan 1919.) Gift 1918-08-24 på Torpa i Länghems socken Älvsborgs län (Tvärreds förs, Älvsb, vb) med Ebba Maud Ida Erika Storckenfeldt nr 502,.född 1892-09-19 i Eksjö. Dotter av f d ryttmästaren vid Smålands husarregemente Nils Johan Erik Storckenfeldt, och grevinnan Ebba Ida Erika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Ebba Marianne Eleonora, född 1919-11-27 på Pro Patria i Stockholm (fb). Äg tills m systern Högagärde i Tväreds förs, Älvsborgs län. Lantmästare. Gift 1944-06-03 i Torpa slottskapell (Tvärreds förs, Älvsb, vb nr 3) med friherre Carl Ernst Fredrik Barnekow, född 1917-03-13.
 • Christina Charlotta, född 1922-10-02 på Högagärde i Tvärreds förs, Älvsborgs län (fb). Filosofie kandidat. DIHR. Journalist. Äg tills m systern Högagärde i Tväreds förs, Älvsborgs län.

TAB 19

Magnus Gabriel (son av Axel Gabriel, Tab. 11), född 1809-10-07 på Maltesholm. Student i Lund 1820-03-22. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1827-11-10. Artilleriunderofficersexamen 1828-04-08. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1828-12-13. Artilleriofficersexamen på Marieberg 1832-05-12. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1832-10-13. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementet 1839-03-22. Ordonnansofficer hos konungen 1842-12-29. Avsked ur regemente med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1844-04-10. Avsked ur krigstjänsten 1851-05-02. Död 1851-10-13 på Övedskloster och begraven på Öveds kyrkogård. Gift 1843-05-30 i Stockholm med grevinnan Mariana Sofia Aurora Matilda Lewenhaupt, född 1820-01-07 i Stockholm, död där 1888-03-01 och begraven på Öveds kyrkogård, dotter av en av rikets herrar, greve Mauritz Axel Lewenhaupt och (friherrinnan) Anna Charlotta Elisabet Hisinger.

Barn:

 • Pontus Axel, född 1844, död 1926. Kammarherre. Se Tab. 20
 • Carl Magnus Mauritz, född 1845-11-18 på Lundby i Kuddby socken Östergötlands län, död 1856-07-10 på Löberöd och begraven på Hammarlunda kyrkogård.
 • Johan Casimir, född 1848. Överstekammarjunkare. Se Tab. 22

TAB 20

Pontus Axel (son av Magnus Gabriel, Tab. 19), född 1844-04-04 i Stockholm. Studentexamen i Lund 1862-09-12. Fanjunkare över stat vid husarregemente Carl XV 1862-10-05. Officersexamen i Kristianstad 1864-04-30..Underlöjtnant vid husarregemente Carl XV 1864-07-19. Transporterad till samma beställning vid skånska husarregemente 1864-10-04. Löjtnant vid skånska husarregemente 1873-05-02. Ryttmästare 1884-08-01. RSO 1886-12-01. Avsked 1894-04-28. Kammarherre 1894-12-01. Död 1926-05-04 på Sörby. Har ägt Mansdala i Vä förs, Kristianstads län, Sörby i Örtomta förs, Östergötlands län och husen nr 2 och 17 Västra Trädgårdsgatan i Stockholm samt under åren 1875–1892 Örbyhus i Vendels förs, Uppsala län. Ägde vid sin död Lilla Vissvik i Örtomta förs. Död 1926-05-04 i Linköping, Örtomta förs, Östergötlands län (db nr 10). Gift 1875-11-17 i Göteborg med friherrinnan Augusta Sofia Charlotta Ulrika Silfverschiöld, född 1856-03-04 i Stockholm. Död 1927-12-08 i Malmös Caroli förs (db) och begraven i Örtomta förs, Ög (db). Dotter av kabinettskammarherren, friherre Carl Otto Silfverschiöld, och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Vilhelmina Teresia Lovisa Charlotta von Platen.

Barn:

 • Carl-Gustaf Magnus Baltzar, född 1877. Se Tab. 21
 • Louise Signe Birgitta Matilda Sofia (Brita), född 1882-08-14 på Mansdala. Gift 1901-10-10 i Malmö med majoren, greve Carl Reinhold von Essen, född 1868.
 • Carl-Axel Pontus Gabriel, född 1892-04-16 i Malmö. Student i Uppsala 1909. Jur kandidat. E o hovrättsnotarie. Död 1918-09-29 i Linköping, Örtomta förs, Östergötland (db).

TAB 21

Carl-Gustaf Magnus Baltzar (son av Pontus Axel, Tab. 20), född 1877-07-10 på Mansdala i Wä förs, Krist. Greve. Mogenhetsexamen i Malmö 1895-05-24. Student vid universitetet i Lund 1896-01-27. Jur filosofie examen. 1899-09-15 och hovrättsexamen 1904-01-30. E o notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1904-02-26. E. o. notarie vid Stockholms rådshusrätt 1905-01-03. Biträde hos domhavanden i Norra och Södra Tjusts domsaga 1906–1908. Kommunalman inom Örtomta förs, Östergötlands län. Nämndeman inom Bankekinds härad 1911. Häradsdomare inom Bankekinds härad 1925. OffFrd'Acad 1925. RVO 1930-06-06. KFrSvSO. RFrHL. OffFrdel'Ip. GMmf. ProPatrias st. GM. Äger Sörby i Örtomta förs. Gift 1911-01-28 i Lyon, Frankrike med Adèle Anaïs Jacquier från Frankrike, född 1880-06-16 i London. OffFrd'A. Dotter av bankiren F Jacquier och Elisabet Blandford.

Barn:

 • Adèle Yvonne Elisabet Christina, född 1912-10-26 på Sörby i Örtomta förs, Östergötlands län (fb).
 • Axel Leon Gösta Robert, greve, född 1918-04-01 i Linköping.


TAB 22

Johan Casimir (son av Magnus Gabriel, Tab. 19), född 1848-04-05 i Norrköping. Kadett vid Karlberg 1865-04-03. Utexaminerad 1869-03-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1869-04-09. Löjtnant vid Svea livgarde 1873-06-12. Ordonnansofficer vid livgardesbrigadens stab 1880-11-15. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1885-06-23. RPrKrO4kl 1885-08-27. RBadZLO1kl 1885-08-28. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen 1886-01-21. RDDO 1886-01-28. Avsked från ordonnansofficersbeställningen vid livgardesbrigadens stab 1887-07-04. Kapten och regementskvartermästare vid nämnda regemente s. d. KDDO2gr 1888-11-20. KBadZLO2kl 1889-07-14. Åtföljde jämte sin fru kronprinsen och kronprinsessan under deras resa till Egypten samt uppför Nilen 1890–1891. TOO2kl 1891-04-20. RSO 1891-12-01. Major 1894-05-04. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1897-03-05. OII:sJmt 1897-09-18. RNO 1898-12-01. Överste och chef för Hälsinge regemente 1901-04-26. Avsked 1901-12-05. OIISGbmt 1907-06-06. Överstekammarjunkare 1908-01-09. KNO1kl 1908-06-16. KmstkNO 1918-06-06. Ägde Kjesäter i Västra Vingåkers socken Södermanlands län. Biogr i Väd? Död 1928-02-29 på Kjesäter i Västra Vinåkers förs, Södermanlands län (Kungl Hovförs, Stockholm, db nr 4). Gift 1888-09-20 på Ferna bruk i Gunnilbo förs, Västmanlands län med grevinnan Hedda Margareta von Hermansson, född 1864-09-08 på Ferna bruk i Gunnilbo förs, Västmanlands län. Död 1907-08-13 på Hamiltonhouse och begraven på nya kyrkogården vid Stockholm. Dotter av löjtnanten, bruksägaren, greve Carl Fredrik von Hermansson, och Adelaide Ricka Leonora Michaelsson.

Barn:

 • Viktoria Ebba, född 1892-08-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Äger tillsammans med systrarna Kjesäter. Död 1937-03-20 i Stockholm (Västra Vingåkers förs, Söd, db nr 28). Gift 1912-08-28 i Västra Vingåkers kyrka o förs, Södermanlands län (vb) med kammarherren, före detta ryttmästaren i livregementes husarers reserv Carl Fredrik Axel von Mecklenburg, född 1875-07-02 på Högsjö i Västra Vingåkers förs, Södermanlands län.
 • Margareta (Märta), född 1893-11-29 i Stockholm..Stiftsjungfru. Hovfröken, tjänstgörande hos kronprinsessan Margareta 1914-12-31. Gift 1918-05-22 i slottskapellet i Stockholm (Vingåkers förs, Söd, vb) med envoyén, friherre Carl Fredrik Hugo Hamilton af Hageby, född 1890-02-09 på Boskulla, Bo förs, Örebro län.
 • Catharina, född 1897-09-11 i Stockholm. Hovfröken hos kronprinsessan Louise 1925-10-03. Död 1939-03-19 i Helsingör (Högalids förs, Stockholm, db nr 107).
 • Gustaf Casimir, född 1903-02-16 i Stockholm. Död 1917-01-02 i Katrineholm (Västra Vingåkers förs, Södermanlands län, db).

TAB 23

Robert (son av Axel Gabriel, Tab. 11), född 1823-12-17 i Kristianstad. Student i Lund 1839-10-09. Disputerade pro exercitio 1841-11-27. Filosofie kandidat 1842-02-19. Filosofie kandidat 1844-06-03. Disputerade pro gradu 1844-06-15. Promov. filosofie doktor 1844-06-22. E. o. kanslist i civilexpeditionen 1844-10-26, där han tjänstgjorde tiotals under åren 1844–1848. Inskriven vid Uppsala universitet 1845-01-29. Volontär vid skånska dragonregementet 1848-05-29. Tjänstgjorde där under årets möte och tog avsked 1848-11-18. Ledamot av grundskattekommittén 1864-12-30. Ordförande i statsrevisionen 1865. RNO 1866-07-03. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1867, 1874–1875, 1888–1890 och 1894–1902. T. f. landshövding i Östergötlands län 1867-09-17. Ordförande i Östergötlands läns hushållningssällskap 1867-12-01. Landshövding där 1869-08-03. Ståthållare på Linköpings slott 1869-11-08. KNO 1872-05-27. Ordförande i skatteregleringskommittén 1879–1882. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1879-09-16–1888. KmstkNO 1882-12-01. LLA 1886-02-15. Ordförande i styrelsen för Östergötlands läns lantmannaskola å Lunnevad i Sjögestads socken 1887–1901. Ordförande i kommittén för ordnande av minderårigas arbete i fabriker 1891. Talman i riksdagens 2. kammare 1894–1902. Filosofie jubeldoktor 1894-05-31. Avsked från landshövdingeämbetet 1901-07-10. Ordförande i krigslagskommittén 1902–1905. Erhöll Östergötlands läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1903-12-01. Biogr. i SBL. Död 1916-05-19 i Jacobs förs, Stockholm (db). Ägde Silvåkra i likan socken Malmöhus län åren 1849–1867 samt därefter Taxnäs i Fröslunda socken Uppsala län. Gift 1850-06-09 i Uppsala domkyrka med Johanna Matilda von Kræmer, född 1826-10-05 i Stockholm. Död där 1907-03-09. Dotter av landshövdingen, friherre Robert Fredrik von Kraemer och Maria Charlotta Söderberg.

Barn:

 • Matilda, född 1852-03-04 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Död 1935-02-27 i Matteus förs, Stockholm och begraven i Flen.
 • Anna, född 1854-02-18 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Död 1937-01-15 i Västerås (Eskilstuna-Fors förs, Södermanlands län, db nr 26). Gift 1877-12-09 i Linköping med domprosten i Västerås, RCXIII:sO, KNO2kl, teol. och filosofie doktorn Johan Herman Björnström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1871-07-18 Karlskrona med Hedda Sofia Justina Mossberg, född 1843-09-20 i Eskilstuna. Död 1875-07-25 vid Sätra brunn i Kila socken, Västermanlands län. Dotter av lantmätaren i Södermanlands län Fredrik Vilhelm Mossberg och Sofia Lovisa Montan), född 1839-09-23 i Stockholm. Död 1908-11-21 i Västerås.
 • Ebba, född 1855-07-04 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Död 1938-01-14 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 21).
 • Marianne, född 1856-10-31 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Död 1909-08-19 på Mörsils sanatorium, Jämtlands län (Linköpings domkyrkoförs, db). Gift 1884-08-26 i Linköping med överintendenten, friherre Ulf Claes Vilhelm Sparre, nr 11, i hans 1:a gifte, född 1852. Död 1922.
 • Robert, född 1858-08-07 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Biogr i Väd. Volontär vid skånska dragonregementet 1876-04-21. Mogenhetsexamen i Linköping 1878-05-28. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant i skånska dragonregementet 1879-11-14. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1883-06-01. 2. adjutant vid skånska dragonregementet 1887-07-04. Löjtnant 1889-12-06. 1. adjutant 1890-05-09. Löjtnant av 1. kl. 1897-06-18. Regementskvartermästare 1897-09-14. Ryttmästare i regementet 1897-10-08. Ryttmästare av 2. kl. 1899-07-07. Ryttmästare av 1. kl. och skvadronschef 1900-08-10. RSO 1901-05-15. RVO 1903-12-01. Major i regementet 1907-02-08. Major vid regementet 1907-10-29 och bataljonschef 1907-11-15. Landshövding i Malmöhus län 1909-07-09. KNO1kl 1912-06-06. KDDO1gr 1912. RJohO 1912. HLFS 1913. KVO1kl 1914-05-15. RPrKrO1kl 1914. StkDDO 1914-07-14. StkNS:tOO 1914-12-18. LLA 1918-12-16. KmstkNO 1920-06-06. Avsked från landshövdingeämbetet 1925-09-26. ÖRKHt1kl med krigsdek. PrRKM2 o. 3kl. TurkRHalvMSM med eklöv. SkytteGM. Död 1937-02-27 i Jacobs förs, Stockholm (db nr 7) och begraven på gamla kyrkogården i Ystad. Gift 1898-09-24 på Bollerup i likan. socken Kristianstads län med Elvira Hilma Augusta Smith i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1874-01-09 i Ystad med godsägaren Peter Hjalmar Sylvan, född 1848-07-14 på Öja i likan socken, Malmöhus län, död 1897-04-21 på Bollerup), född 1856-02-02 i Ystad. ÖRKHt2kl med krigsdek. PrRKM3kl. TurkRHalvMSM med eklöv. GMiqml 1924-10-03. Död 1935-10-18 i Stockholm (Malmös S:t Petri förs, db nr 182), begraven i Ystad. Dotter av apotekaren och bankdirektören Gustaf Smith och Augusta Charlotta Vilhelmina Bruzelius.
 • Axel, född 1861-04-12 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Död 1869-05-07 på Stenhammar i Flens socken, Södermanlands län och begraven på Flens kyrkogård.
 • Alma, född 1864-10-26 på Silvåkra i likan socken, Malmöhus län. Död 1869-05-03 på Stenhammar i Flens socken, Södermanlands län och begraven på Flens kyrkogård.

TAB 24

Carl Gustaf (Gösta) (son av Axel Gabriel, Tab. 11), född 1825-03-18 i Kristianstad. Sergeant vid skånska dragonregementet 1841-11-15. Officersexamen 1844-12-20. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente 1845-12-11. Kommenderad till Slesvig 1850. Löjtnant 1855-09-13. 1. adjutant 1856-04-03. Ryttmästare 1865-05-23..Skvadronschef 1866-03-06. Major 1868-06-04. RSO 1869-07-29. Avsked 1881-04-22. Död 1896-10-19 i Älmhult Kronobergs län. Ägde någon tid Finnhult i Bosjöklosters socken Malmöhus län och Mosseryd i Vireda socken Kronobergs län samt Stockanäs i Stenbrohults socken Kronobergs län. Gift 1:o 1870-08-02 i Fulltofta kyrka och förs. Malmöhus län med Hilda Catharina Malvina Dahl, född 1851-08-02 på Fulltofta. Död på Fulltofta 1875-02-05. Dotter av kaptenen Peter Axel Dahl och Vivika Charlotta Christina Trolle. Gift 2:o 1886-06-01 i Köpenhamn med Augusta Petrea Holmqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1899-05-16 i Halmstad med läraren vid baptistförsaml. i nämnda stad Carl Johan Blomkvist,.född 1869-07-08), född 1855-12-12 i Köpenhamn. Dotter av fabrikören Carl Christian Holmqvist och Emilie Dorotea Hansen.

Barn:

 • 1. Malvina Charlotta Gustava, född 1871-06-07 på Fulltofta. Död 1877-01-10 på Trollenäs i Näs socken Malmöhus län, jordfäst i Trollenäs kyrka och gravsatt på Fulltofta kyrkogård.
 • 1. Finn Axel Gustaf, född 1873-02-25 på Fulltofta. Död 1877-01-08 på Trollenäs, jordfäst i Trollenäs kyrka 1877-01-16 och gravsatt på Fulltofta kyrkogård.
 • 1. Gustaf Robert Magnus, född 1875-01-27 och död 1875-03-05 på Fulltofta och begraven på Fulltofta kyrkogård.
 • 2. Carl Johan, född 1888-06-02 på Mosseryd i Vireda socken, Kronobergs län. Död 1890-04-10 i Älmhults socken, Kronobergs län.
 • 2. Anna Augusta, född 1892-11-02 på Stockanäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Död 1920-05-14 i Vänersborg (db). Gift 1917-10-15 i Stockholm (Färila förs, Gävleborgs län, db) med löjtnanten vid Västgöta regemente Carl Torsten Marcellus Kocken i hans 1:a gifte (gift 2:o 1928-12-05 i Lidingö (vb) Hedvig Selma Gertrud Wrede af Elimä, född i Varberg, Hallands län. Dotter av vice häradshövdingen, friherre Wrede af Elimä och Hedvig Carolina Katarina Grenander),.född 1883-02-22 i Lindesberg, Örebro län. Sederm major.

TAB 25

Etienne Casimir (son av Pontus Fredrik, Tab. 8), född 1787-03-17 i Stockholm. Sergeant i Svea livgarde 1796-10-21. Stabsfänrik i Svea livgarde 1796-11-13. Studentexamen i Uppsala 1802-02-18. Teol. examen i Uppsala 1802-12-03. Fänrik vid konungens livgarde till fot 1806-09-08. Adjutant hos befälhavaren för den i rikets södra provinser sammandragna lantvärnsbrigaden 1808-03-24–1809-07-00. Bevistade fälttåget i Västerbotten 1809 och var med i slagen vid Sävar och Ratan. Löjtnant 1809-10-24. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Stabskapten 1814-08-25. Kapten 1815-02-21. Regementskvartermästare 1815-10-17. RSO 1816-01-28. Överstelöjtnant i armén 1817-07-04..Avsked från gardet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1824-09-07. RCXIII:sO 1842-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1843-03-17. KDDO 1852-10-06. CXIVJoh:smed. 1854. Död 1867-02-08 i Lund, och begraven å Snårestads kyrkogård Malmöhus län. Gift 1818-04-18 med Christina Charlotta Silfversparre, född 1798-01-23, död 1858-03-01 på Charlottenlund i Snårestads socken, dotter av majoren Gustaf Ulrik Silfversparre, och hans 1:a fru Johanna Gustava Bahr.

Barn:

 • Hedvig Johanna Charlotta, född 1819-05-12, död 1884-02-13 på Roslätt i Svedala socken Malmöhus län. Gift 1843-02-11 i Sönnarlövs kyrka Kristianstads län med sin kusin, ryttmästaren, greve Claes Fredrik De la Gardie, född 1801, död 1844.
 • Amalia Carolina, född 1821-01-02, död 1883-07-30 på Charlottenlund. Gift 1846-09-06 på Löberöd i Hammarlunda socken Malmöhus län med presidenten, greve Arvid Rutger Posse, i hans 1:a gifte, född 1820, död 1901.

TAB 26

Carl Julius (son av Magnus Julius, Tab. 7), till Häringe i Västerhaninge socken Stockholms län. Döpt 1729-10-17 i Hovförsamlingen i Stockholm. Student i Uppsala 1742-09-23. Volontär vid livgardet 1744-05-00. Student vid universitetet i Leiden 1746-06-16. Fänrik vid överste Gustaf David Hamiltons värvade finska infanteriregemente 1749-04-12. Löjtnant vid överste Gustaf David Hamiltons värvade finska infanteriregemente 1749-10-24. Kapten 1750-03-30. Kapten vid Upplands regemente 1755-02-22. Överadjutant hos generallöjtnanten greve Fersen vid armén i Pommern 1757-07-18 samt bevistade 1757 och 1758 års kampanjer därstädes. RSO 1759-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1761-02-04. Kammarherre hos drottningen 1766. Överkammarherre hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1773. Död 1786-02-27 i Stockholm och begraven i Veckholms kyrka. Gift 1752-04-21 i Stockholm med sin kusins dotter, stiftsjungfrun, grevinnan Magdalena Christina Stenbock, född 1729-02-14. Hovmästarinna hos prinsessan Sofia Albertina 1778, tjänstfri 1797. Död 1801-03-21 på Pöhrafehr i Estland, dotter av majoren, greve Fredrik Magnus Stenbock, och grevinnan Ebba Margareta De la Gardie.

Barn:

 • Magnus Jakob, född 1753. Ryttmästare. Död 1802. Se Tab. 27
 • Catharina Ebba, född 1754-04-13 i Klara, Stockholm, död 1761-09-24 i Stockholm och begraven i Västerhaninge kyrka.
 • Carl Gustaf, född 1755-04-14 i Klara, Stockholm, död ung.
 • Pontus Ulrik, född 1757-03-11 i Klara, Stockholm, död 1761-05-02 i Stockholm och begraven 1761-05-14 i Wingeska graven i Västerhaninge kyrka.
 • Maria Aurora, född 1758-03-09 i Klara, Stockholm, död 1811-09-01. Gift 1775 i Livland med överstelöjtnanten Adam Johan von Baranoff, till Noistfehr och Loal, född 1751, död 1807-06-02.
 • Hedvig Ulrika, född 1761-11-29 i Klara, Stockholm. Hovmästarinna för de kungliga barnen 1778–1803-11-29, statsfru i survivance med rättighet till tjänstgöring 1786, entledigad 1794. Erhöll riksrådinnevärdighet 1803. Statsdam hos kejsarinnan av Ryssland 1811. Ordensdam av den heliga Katarinas orden med lilla korset 1814-08-30. Död 1832-02-07 i Stockholm. Gift 1786-08-07 på Drottningholms slott i Lovö socken Stockholms län med en av rikets herrar, generalen, friherre (finske greven) Gustaf Mauritz Armfelt, född 1757, död 1814.
 • Axel Julius, född 1762-10-28 i Klara, Stockholm, död 1766-04-23 på Häringe.

TAB 27

Magnus Jakob (son av Carl Julius, Tab. 26), född 1753-04-02 i Stockholm. Korpral vid livregementet till häst 1763-05-18. Livdrabant i kåren 1766-12-19. Livdrabant vid kåren 1770-10-15. Löjtnant i armén 1773-11-24. Vice korpral vid livdrabantkåren 1775-05-22. Avsked från drabantkåren med tillstånd att såsom ryttmästare i armén kvarstå 1779-12-16. Död 1802-09-08 på Pöhrafehr i Estland, där han bosatte sig efter avskedstagandet. Gift 1785-03-21 med Ottilia Johanna von Peetz, född 1756-01-26, död 1803 och begraven 1803-10-15, dotter av majoren Gustaf Magnus von Peetz och Catharina Louise von Poll.

Barn:

 • Catharina, född 1785, död 1866-08-16 i S:t Petersburg.
 • Maria, född 1786-11-25, död 1876-12-25 i Reval och begraven där. Gift 1811-05-24 med kaptenlöjtnanten Henrik Johan von Brevern, född 1775-03-19 på Kostifehr i Estland, död 1850-04-28 i Reval och begraven där.
 • Carl Magnus, till Pöhrafehr, Linden, Emmast och Orjack. Född 1788-04-19 på Williwalla i Pühhaleps socken på Dagö7. Immatrikulerad bland estländska adeln 1827-08-00. Rysk greve 1852-21-11 med tillstånd att adoptera sin systerson, generalen Pontus Alexander Ludvig von Brevern (De la Gardie). Död barnlös 1856-09-04 i Hapsal. Gift där 1812-02-04 med Lucie Sternberg född 1792-05-01, död 1868-08-07 i nämnda stad.

Källor

A. Lewenhaupt, Stamtavlor (1908).

1Oxenstiernska släktboken (At Sch). 2Likkistplåt i Veckholms kyrka (At Sch). 3At (Sch). 4Ekeblads memoirer. 5SAB. 6Inr. Tidningar. 7At (P). 8(E. W. Bergman) Rikskansleren greve M. G. De la Gardies fullmakter och donationer sammanställda av EWB (1881). 9O. Bergström, Anteckn. ur Hovförsamlingens kyrkböcker. AdKal:1958


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: