:

Stierna nr 77

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stierna nr 77 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd 1749-03-29.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernelodh.


Stierna A7700.jpg


TAB 1

Nils Gregersson, till Säby i Bäckaby socken Jönköpings län. Förde en femuddig stjärna i vapnet. Var häradshövding i Västra härad 1426–14311. Gift, enl. riddarhusgenealogien, med Ingrid Jönsdotter i Sandsjö.

Barn:

TAB 2

Måns Nilsson (son av Nils Gregersson, Tab. 1), till Säby, då han 1463-12-04 beseglade ett Peder Nilssons i Berga gåvobrev till Nydala kloster1. Förde i vapnet en sexuddig stjärna. Gift med Carin Pedersdotter, dotter av nämnda Peder Nilsson i Berga (Bagge af Berga).

Barn:

 • Ingegerd Månsdotter, levde ännu 1511. Gift 1:o med väpnaren Nils Laurensson (snedbjälke), till Äpplaholm, död före 1485-03-20. Gift 2:o med Truls Bagge, av gamla Baggeätten, som i vapnet förde ett vädurshuvud med hals och horn, död före 1495-02-03. [1]
 • Karin (Ramfrid?) Månsdotter. Gift med häradshövdingen i Östra härad Jöns Persson (en halv hjort över en ström), till Flishult och Rödenäs (nu Rönnäs) i Agunnaryds socken, Kron., som levde 154418 i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Krumme2 i hennes 1:a gifte).

TAB 3

Peder Månsson (son av Måns Nilsson, Tab. 2), till Säby. Väpnare. Häradshövding i Västra härad 1492-09-24 och ännu1 1518-02-17. Riksföreståndaren Svante Stures sven 1503 samt under de följande åren hans och Sten Stures förtroendeman.3 Gift med Estrid Arvidsdotter, dotter av lagmannen och riksrådet Arvid Knutsson (Drake af Intorp) och Anna Göstafsdotter, av gamla Stenbockssläkten.

Barn:

 • Lars Pedersson, till Säby. Köpte Broxvik m. fl. gårdar av Måns Påvelsson (Ulfsparre) 1523 med förbehåll för säljaren av fortfarande besittning och rätt till vederköp. [Att han såsom Djurklou förmodar, varit identisk med »välboren man» väpnaren Lars Pedersson i Vadstena, som nämnes bosatt därst. 1525, 1528 och 15291 torde vara ovisst. Denne Lars Pedersson var gift och hade 1528 en son Sten Larsson, som namnes tillsammans med fadern vid godsköp1, vilka denne gjorde detta år.]
 • Måns Pedersson. Häradshövding. Död omkr. 1575. Se Tab. 4.
 • Estrid Pedersdotter. Gift med slottsloven på Kalmar Isak Birgersson (halvhjort), till Älmteryd i Agunnaryds socken Kronobergs län, levde 1534.

TAB 4

Måns Pedersson (son av Peder Månsson, Tab. 3), till Säby i Bäckaby socken, Eskilstorp i Bredaryds socken och Härstad i Kärda socken (alla i Jönk.) m. m. Fogde i Allbo och Östbo härader 1531-09-24–15324. Fick Norrvidinge härad i förläning4 1533-02-15. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset 15344. Fogde i Uppsala län 1535–15374. Fick 1534-08-13 i förläning Höjentorps gård i Äggby socken Skaraborgs län och 1538-06-13 häradsrätten i Vartofta och s. å. 26/6 räntan av Konga härad, som han dock miste redan före 15404. Avlade häradshövdings- och lagmansed i Uppsala 1541-03-22, den senare gällande lagmansdömet i Tiohärads lagsaga, samt innehade lagmansdömet därst. t. o. m. 15471. Uppbar 1542 räntan av Östbo härad, som dock indrogs4 1543-07-25. En av anförarna mot Dacke 1542, men blev en söndag detta år, då han bevistade gudstjänsten i Väckelsångs kyrka, tillfångatagen av denne. Friköpte sig och »tog soning av Dacken», vilket skedde utan konungens tillstånd, varför han anklagades och miste sin förläning. Beseglade Västerås arvsförening 1544. Häradshövding i Allbo härad åtminstone 1545–15495 och i Östbo härad 155(4)5 med konfirm.fullm.8 1563-07-28 och ännu 1572. Underskrev Gustaf I:s testamente 1560-01-13 och ständernas bevillning 1561-04-15. Dömdes 1562-08-19 förlustig sitt frälse, emedan han »försummat den engelska resan», men fick snart nåd och slapp undan med förlust av åtta gårdar. Satt 1564 i konung Erik XIV:s nämnd som domare över Olof Gustafsson Stenbock men 1565 själv på de anklagades bänk samt angives 1566 för förrädiska stämplingar med fienden, dock utan fog. Fullmakt att hava överste befallningen på Kronobergs slott 1569-11-25. Innehade 1568 socknarna Åker och Kävsjö, Jönköpings län i förläning4 (revocerade 1569). Fick 1571-05-22 Hemmesjö socken i Konga härad och Stockaryds socken i Västra härad i förläning4. Mottog förhållningsordres om rusttjänsten i Kronobergs län 1574 och befallning att hålla rannsakning om adligas giften med ofrälse m. m. 1574. Död omkr. 1575 (arvskifte efter honom och hans hustru förrättades 1578-04-08). Gift med Brita Jönsdotter, levde änka 1576, men död före 1578-04-08, dotter av häradshövdingen i Västbo härad Jöns Larsson (böllja), till Eskilstorp och Vallsnäs, och Anna Tordsdotter (Store).

Barn:

 • Göran Månsson Stierna. Ståthållare. Död 1617. Se Tab. 5.
 • Arvid Månsson Stierna. Häradshövding. Död 1596. Se Tab. 12.
 • Kerstin Månsdotter Stierna, död 1594-01-16 och begraven i Kalmar, på vars kyrkogård hennes praktfulla liksten med hennes bild samt fäderne- och mödernevapen fordom legat.6 Gift med ståthållaren Olof Andersson Oxehufvud.
 • Hillevi Månsdotter Stierna, död efter 1622-09-07, men före 1623-04-27 Risa. Gift 1:o 1576-07-29 (morgongåvobrev s. å. 30/7) på Härstad7 med Erik Brodersson Butz, till Revesjö. Gift 2:o 1601-10-18 (morgongåvobrev s. å. 19/10)7 med rikskammarrådet Mauritz Göransson Svan, till Djula, i hans 2:a gifte, född 1542, död 1611-08-14.
 • Erik Månsson Stierna. Krigskommissarie. Se Tab. 13
 • Peder Månsson Stierna. Ryttmästare. Död 1615. Se Tab. 14.

TAB 5

Göran Månsson Stierna (son av Måns Pedersson, Tab. 4), till Eskilstorp samt Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge socken Jönköpings län m. m. T. f. domhavande i Östbo härad 1575. Erhöll konungens befallning 1580-04-13 att begiva sig till Kalmar och hålla slottet konungen tillhanda. Häradshövding i Östbo härad i Småland 1583-10-29–1589 och tillika i Västbo härad 1583-11-06–1586. Hövidsman över några fänikor smålandsknektar 1590-08-13. Knektöverste för svenska knektarna 1591-06-14. Uppdrag att underhandla med allmogen i Sunnerbo härad 1593-01-03. Ånyo häradshövding i Östbo härad 1594-03-26. Befallningsman på Kalmar 1596-06-11–1598. Överste för småländska fotfolket 1598-08-03 och beordrad tåga upp till Östergötland. Deltog sannolikt i slaget vid Stångebro. Satt i rätten över riksråden i Linköping 1600. Ståthållare i Kronobergs och Jönköpings län 1612-05-30 och kvarstod i denna befattning liksom i häradshövdingebefattningen till sin död 1617 (levde 1616-10-07, men var död 1618-02-11). Gift med Carin Andersdotter, som levde änka 1621, men var död 1623, dotter av riksrådet Anders Pedersson (Lilliehöök af Fårdala), och hans 1:a fru Anna Ribbing.

Barn:

TAB 6

Anders (son av Göran Månsson Stierna, Tab. 5), till Bolmsnäs och Eskilstorp samt Säby i Bäckaby socken Jönköpings län, som han erhöll vid arvskiftet efter farbrodern Arvid 1618, Revesjö(holm) i Revesjö socken Älvsborgs län, som han fick efter fastern Hillevi 1623, och Kristineholm i Allhelgona socken Södermanlands län, som han erhöll med sin första hustru. Överste för ett regemente till häst (?). Introd. 1625 å ättens vägnar och under nr 44, vilket nummer sedan ändrades till 77. Död troligen 1641, då han förordnar om sin begravning m. m.9 (säkert före 1645-07-29). 'Han måste för ett lägersmåls skull en längre tid hålla sig från riddarhuset. Fick sedan konung Gustaf II Adolfs pardon, men försummade att inställa sig därstädes förrän 1634, då han erhöll regeringens restitution och blev s. å. den 26 juli efter erhållen tjänlig förmaning att därefter se sig bättre för, så att han icke befläckade sig med någon grov gärning, åter bland ridderskapet och adeln intagen. Hans söner slutligen med tredje frun ansågos såsom ofrälse och blevo de tre av dem, som levde 1662, adlade med namnet Stiernelodh.' Gift 1:o med Maria Stiernsköld, död 1614, dotter av riksrådet och marskalken Göran Claesson (Stiernsköld), och Kerstin Hansdotter (Bielkenstierna). Gift 2:o10 1614-05-10 med den första fruns syster Marina Stiernsköld, med vilken han förut rymt ur riket. Gift 3:o9 1629-01-11 med Elsa Henriksdotter Meijer, 'Ruldicken eller Rölcken kallad, med vilken han förut en god tid varit i umgänge, innan han med sina barns i första giftet samt närmaste släktingars samtycke lät viga sig vid henne.'

Barn:

 • 1. Catharina Maria, till Säby och Kristineholm. Levde ännu18 1670-10-12. Gift 1633 med löjtnanten Arvid Silfverhielm, från vilken hon 1655-08-01 blev skild, i hans 1:a gifte.
 • 3. Två söner. Slagna i fält.
 • 3. Nils Andersson, adlad Stiernelodh. Se adliga ätten Stiernelodh, Tab. 1.
 • 3. Henrik Andersson, adlad Stiernelodh. Se adliga ätten Stiernelodh. Tab. 2.
 • 3. Anders Andersson, adlad Stiernelodh. Se adliga ätten Stiernelodh, Tab. 4.
 • 3. Magdalena Christina, levde 1693-05-04. Gift med majoren Hans Hillebrandsson, adlad Hillebrand, död 1662.

TAB 7

Göran (son av Anders, Tab. 6), till Bolmsnäs, Eskilstorp och Revesjö(holm). Född 161(1). Student i Leiden17 1629-04-29. Assessor i Göta hovrätt 1639-05-29. Död 1652-10-00 (15/11?). Gift med Virginia Rytter, död 1688-04-16 och begraven s. å. 2/6 i Bredaryds kyrka Jönköpings län, dotter av landshövdingen Johan Henriksson, adlad Rytter (Reuter af Skälboö) och Catharina Hand.

Barn:

 • Göran. Överstelöjtnant. Död 1676. Se Tab. 8
 • Maria, född 163(9), död ogift 1712 på sin gård Hylteberg i Södra Unnaryds socken Jönköpings län och begraven s. å. 9/4.
 • Christina, död före 1687. Gift 1667 med ryttmästaren Bengt Hierta, i hans 2:a gifte, född 1638, död 1696.
 • Nils, född 1646. Student i Uppsala11 1661-03-26. Bedrev därefter i fyra år militära studier i Frankrike och Holland. Blev på hemresan genom Bremen fänrik vid greve Dohnas regemente 1665–1666. Kapten och kompanichef vid Närkes och Värmlands regemente efter brodern Göran 1671-10-25. Avgick från regementet 1677-07-03. Anhöll att få bliva major vid Jönköpings regemente. Död ogift 1689-08-06 på Bolmsnäs och begraven 1690-04-06 i Bredaryds kyrka
 • Brita, död 1690-11-09 och begraven 1691-11-29 i Bredaryds kyrka. Gift 1682-02-19 på Forsheda i likanämnd socken Jönköpings län med ryttmästaren Per Gyllensvärd, död 1702.

TAB 8

Göran (son av Göran, Tab. 7), till Bolmsnäs samt Stjärnehult (Fifflaryd) i Anderstorps socken Jönköpings län m. m. Styckjunkare vid artilleriet 1657. Fänrik därst. 1659. Reformerad 1660. Kapten och kompanichef vid Närkes och Värmlands regemente 1668-04-29. Avstod kaptensbeställningen till sin broder Nils 1671-10-23. Förde såsom överstelöjtnant en av regementets bataljoner i slaget vid Lund 1676-12-04. Stupade i slaget (enl. annan uppgift6 föll han 1677-07-14 i slaget vid Landskrona). Hans vapen uppsattes i Källeryds kyrka Jönköpings län. Gift 1667-12-28 på Källeryd i likanämnd socken med Anna Catharina Durell i hennes 1:a gifte (gift 2:o med häradshövdingen Johan Boderus, född 1636, död 1717, fader till Johan och Magnus Fredrik Boderus, adlade Segercrona), född 1651-12-25, död 1713-07-26 på Bolmsnäs, dotter av landshövdingen Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, och Birgitta von Krakau.

Barn:

 • Carl Gustaf, till Frö i Lillkyrka socken Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Kapten. Död 1704 och begraven s. å. 7/2 i Lillkyrka socken. Gift 1702-07-24 på Frö med Maria Magdalena Stegman, som levde änka 1719, dotter av översten Jakob Stegman, adlad Stegman, och hans 2:a fru Helena Rosenberg.
 • Magnus. Löjtnant i utländsk tjänst. Död ogift 1697 i Bryssel av erhållna blessyrer.
 • Marta Elisabet, död 1732 på Stjärnehult och begraven s. å. 17/9. Gift 1:o 1697-07-13 med löjtnanten Johan Eberhard Schantz, född 1671, död 1699. Gift 2:o 1709 med regementskvartermästaren Anders Eneroth, adlad Leijonflycht, i hans 3:e gifte, född 1644, död 1713.
 • Göran, född 1676. Konstapel vid artilleriet i Landskrona 1692. Sergeant vid artilleriet i Malmö 1695. Styckjunkare därst. 1696-09-01. Död ogift 1698-04-15 i Malmö.6

TAB 9

Johan (son av Göran, Tab. 7), till Bolmsnäs och Eskilstorp. Student i Åbo12 164(6). Responderade därst.12 1650-04-20. Hovjunkare hos greve Per Brahe. Löjtnant vid Smålands ryttare 1656. Ryttmästare därst. 1659-01-00. Assessor i Göta hovrätt 1668-04-24 sin svärfader, som avstod sitt ämbete till honom. Introducerad i hovrätten s. å. 22/10. Avsked från regementet 1669. Erhöll 1672 tjänstledighet för att besöka de varma baden, men död sannolikt redan 1673 (säkert före 1674-03-28). Gift med Anna Kyle, till Höreda (nu Anneberg, uppkallat efter henne) i Bredaryds socken Jönköpings län, död 1702-05-18 på Eskilstorp, dotter av assessorn Hans Kyle, och Elin Drake af Intorp.

Barn:

 • Göran, född 166(5). Student i Uppsala11 1677-01-20. En tid volontär vid livgardet. Underofficer vid Älvsborgs regemente 1683. Fänrik därst. 1687-03-17. Löjtnant därst. Regementskvartermästare vid livdragonregementet 1700-04-04. Kapten därst. s. å. 29/11. Stupade ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov.
 • Hans Gabriel, till Bolmsnäs och Eskilstorp samt Anneberg. Född 1667-03-00 på Bolmsnäs. Student i Uppsala11 1677-01-20. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1684-12-12. Konstapel därst. 1686. Underfyrverkare 1687. Sergeant vid artilleriet i Jönköping 1688. Fyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1689. Fänrik därst. 1694-05-23. Fyrverkerilöjtnant 1697-04-09. Kapten vid fältartilleriet i Stockholm 1703-03-20. Död barnlös 1707-04-22 och begraven s. å. 25/4. Gift 1706-12-20 på Eskilsberg i Kärda socken Jönköpings län med friherrinnan Helena Kagg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-05-09 på Eskilsberg med kaptenen Hans Ulfsparre av Broxvik, nr 9, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1756), född tvilling 1676-10-00 på Fjällskäfte i Floda socken Södermanlands län, dotter av kammarherren friherre Nils Kagg, och friherrinnan Märta Ribbing af Zernava.
 • Johan. Student i Uppsala11 1677-01-20. Anställd i militär tjänst. Död ogift före 1708-10-01.
 • Elsa Catharina, död ogift och begraven 1697 i Ununge kyrka Stockholms län.

TAB 10

Axel (son av Johan, Tab. 9), till FyIleryd i Torskinge socken Jönköpings län och Lyngsås i Hjortsberga socken Kronobergs län. Född omkr. 1670. Student i Uppsala11 1677-01-20. Var 1694 korpral vid Smålands kavalleriregemente. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1696-05-04. Löjtnant därst. 1700-11-11. Sekundkapten s. å. 7/12. Död s. å. av sina i slaget vid Narva erhållna sår. Gift med Märta Ulfsparre af Broxvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-04-16 Henriksholm, med överstelöjtnanten Hans Rotkirch, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1747), död 1740-10-30 i Reval, dotter av kaptenen Erik Ulfsparre af Broxvik, och Anna Soop.

Barn:

 • Johan, född 1693. Levde utan tjänst. Död 1746. Se Tab. 11
 • Arvid Göran, död späd.
 • Erik, född omkr. 1700, död ogift 1749-02-29 på Eskilstorp i Bredaryds socken Jönköpings län och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 5/4.

TAB 11

Johan (son av Axel, Tab. 10), född 1693. Ägde en tid Fylleryd i Torskinge socken Jönköpings län. Drunknade i sjön Bolmen och begraven 1746-03-28 i Bolmsö kyrka. Gift 1714-10-10 med Märta Christina Gyllensvärd, döpt 1696-04-28 Sunnaryd å. 2/4, dotter av kaptenen Carl Gustaf Gyllensvärd, och Märta Christina Gyllenhammar.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1715-08-15 i Bredaryds socken. Gift 1739-04-25 på Fyllerid med drängen Jon Jönsson.
 • Virginia Beata, döpt 1717-04-22 på Sunnaryd. Gift där 1751-12-29 med volontären och karetmakaren Petter Olof Berg.
 • Carolina Maria, född 171(8). Gift 1737-09-15 på Fylleryd med volontären Carl Gustaf Brenning.
 • Märta Christina, född 1719, död änka 1793-12-28. Gift 1755-12-10 på Sunnaryd med volontären Bengt Henrik Rosendahl.
 • Elsa Carolina, levde 1753, död i Stjärneviks backstuga på Sunnaryds ägor.
 • Charlotta Regina, döpt 1731-09-03 på Fyllerid, död ogift 1777 på Sunnaryd.

TAB 12

Arvid Månsson Stierna (son av Måns Pedersson, Tab. 4), till Säby i Bäckaby socken och Gärdanäs (Järanäs) i Unnaryds socken (båda i Jönk.), vilka han fick vid arvskiftet efter föräldrarna 1578-04-08, samt Svanaholm, vilket säteri han själv byggde på byn Flatteryds mark i Ås' socken Jönköpings län m. m. Ryttmästare för en fana småländskt fotfolk 1591-04-15. Häradshövding i Tunaläns härad 1594-03-26. Död 1596-02-16 och ligger jämte sin fru begraven i Bredaryds kyrka Jönköpings län, i vars tornmur deras ännu bevarade gravsten är inmurad. Arvskifte efter honom hölls först 1618.13 Gift med Catharina Ribbing i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1574-06-20 Svaneryd, med krigsöversten och ståthållaren Brynte Birgersson (Lillie af Aspenäs), i hans 2:a gifte, död 1586), död före 1616, dotter av ståthållaren Nils Knutsson Ribbing, och Anna Olofsdotter (Stenbock).

Barn:

 • Söner och döttrar, döda späda.

TAB 13

Erik Månsson Stierna (son av Måns Pedersson, Tab. 4), till Härsta (Herrestad) i Kärda socken Jönköpings län m. m. Uppgives varit krigskommissarie i konung Johan III:s tid. Fick vid arvskiftet efter brodern Arvid 1618 Trishults gård9 i Lannaskede socken Jönköpings län. Levde ännu 1633.13 Gift 1:o med Edela Nilsdotter, dotter av häradshövdingen Nils Pedersson (Lilliehöök till Gälared [af Fårdala, nr 1]) och Carin Carlsdotter (Store). Gift 2:o 1592-07-09 Öjared med Kerstin Ulfsparre, som levde ännu 1643, då hon sålde Trishult, dotter av riksrådet och lagmannen Göran Eriksson Ulfsparre (af Broxvik, nr 9) och Marina Ribbing.

Barn:

 • 2. Hans. Fänrik vid Västgötadals regemente 1638. Stupade 1643 strax före 9/4 vid stormningen av Leipzig och begraven s. å. 11/8 i hospitalskyrkan i nämnda stad.
 • 2. Brita, död omkr. 1636. Gift 1:o med korpralen vid Smålands ryttare Ulf Knutsson Eke (son av ryttmästaren Knut Pedersson [sparre över ett blad], till Fylleryd, som blev dömd adelskapet förlustig, och Brita Ulfsdotter [halvhjort]), från vilken hon efter 1626 blev skild, i hans 1:a gifte, levde 1647. Gift 2:o omkr. 1630 med Christoffer Stråle af Sjöared, i hans 1:a gifte, död före 1640.
 • 2. Christina, död 1677-08-31. Gift 1:o med löjtnanten Sven Andersson Bång, död 1642, vilkas barn blevo adlade Drakenfelt. Gift 2:o 1644 med översten Börje Nilsson, adlad Drakenberg, född 1606, död 1692.
 • 2. Estrid, född 1610-11-17, död 1662 och ligger jämte sin man och sin son Måns begraven i Kärda kyrka Jönköpings län. Gift 1633 med sin kusins son, kaptenen Peder Stierna, född 1615, död 1662.
 • 2. Maria, död 1686-05-27 Flättna. Gift 1639 med generalen Carl Siöblad, friherre Siöblad, född 1611, död 1696.

TAB 14

Peder Månsson Stierna (son av Måns Pedersson, Tab. 4), till Höreda i Kärda socken Jönköpings län. Ryttmästare för en fänika Smålands ryttare 1572 (1573-03-18)–1576. Död 1615-04-16 enl. hans huvudbanér i Kärda kyrka och begraven i Stiernagraven på Kärda kyrkogård. Gift med Carin Knutsdotter, dotter av fältöversten Knut Håkansson Hand och Märta Drake, av gamla Drakesläkten.

Barn:

 • Måns Pedersson, till Höreda. Född 1579, död 1588 på sitt tionde år. En gravsten över honom med fyra anors vapen finnes i Kärda kyrka
 • Arvid, till Höreda samt Möckelsnäs18 i Stenbrohults socken Kronobergs län. Född 1581. Löjtnant vid Smålands ryttare. Fick Barkeryds socken Jönköpings län i förläning4 1603-08-31 (återkallad 1618). Ryttmästare vid nämnda ryttare 1604-06-16–1606. Löjtnant vid adelns rusttjänst i Småland 1609-06-17. Överste för fotfolket 1610-07-12. Slottsloven i Narva s. å. 5/11. Fick s. d. i förläning Hjälmseryds socken (konfirm. 1614-04-22) och 1612-04-14 Väckelsångs socken, som reducerades 16154. Var 1615 och 1616 häradshövding i Konga härad18. Död barnlös 1641-05-18 och begraven i Kärda socken. Gift före13 1634-08-12 (antagligen redan 1625-03-22, då han fick försäkran av fru Anna Somme att få ärva henne, om han överlevde hennes brorsdotter Märta)15 med Märta Germundsdotter Somme, som levde 1647, men var död 16529, dotter av Germund Abrahamsson Somme och Bengta Bengtsdotter (Lilliestielke).
 • Anna Pedersdotter, död 1632. [9]
 • Brita Pedersdotter. [9]
 • Christina, född 1590, död 1652-07-25 och begraven bredvid mannen i Tuna kyrka Kalmar län. Gift omkr. 1613 med fältöversten och ståthållaren Peder Mikaelsson, adlad Hammarskjöld, i hans 2:a gifte, född omkr. 1560, död 1646.
 • Knut, död före 1618. [9]

TAB 15

Måns (son av Peder Månsson Stierna, Tab. 14), till Höreda. Ryttmästare vid Smålands ryttare 1608-01-30. Död 1622 i början av jan. i borglägret vid Burtnick14 under kriget i Livland och jordfäst i Reval, begraven i Kärda kyrka, där hans gravsten med fäderne- och mödernevapen finnes. Han erhöll 1621-10-22 Hubbesta m. fl. gårdar i Svenarums socken Jönköpings län i förläning under Norrköpings besluts villkor.19 Gift 1:o med Anna Siöblad, levde 1615, dotter av Christer Pedersson Siöblad, och Carin Ulfsdotter (halvhjort). Gift 2:o med Beata Lilliesparre, som levde änka 1641, dotter av assessorn Jöns Jöransson (Lilliesparre af Fylleskog) och Anna Jönsdotter Rosenbielke.

Barn:

 • 1. Arvid, till Höreda. Levde 1628, men var död ogift 1641.
 • 1. Peder, född 1615. Kapten. Död 1662. Se Tab. 16
 • 2. Märta (kallas halvsyster till Peder).9 Gift 1641 med ryttmästaren Johan Gyllensvärd, född 1617, död 1688.

TAB 16

Peder (son av Måns, Tab. 15), till Höreda samt Hubbesta i Svenarums socken Jönköpings län. Född 1615-04-16 på Hubbesta. Fänrik vid Jönköpings regemente 1640. Löjtnant därst. Kaptenlöjtnant. Kapten. Levde ännu 1662-12-16, då han pantförskrev Hubbesta till sin svåger överste Carl Siöblad18, men död kort därefter och ligger jämte sin fru och sonen Måns begraven i Kärda kyrka Jönköpings län. Gift 1633 med sin faders kusin Estrid Stierna, född 1610-11-17, död 1662, dotter av krigskommissarien Erik Månsson Stierna och hans 2:a fru Kerstin Ulfsparre (af Broxvik, nr 9).

Barn:

 • Måns, född 1637-01-09. Från artilleriet löjtnant vid Jönköpings regemente. Död16 1656-06-20 och begraven i Kärda kyrka
 • Maria, född 1638, död 1719-05-06 på Hubbesta och begraven s. å. 14/6. Gift med överstelöjtnanten Tomas Livingstone, natural. Liwensten, född 1634, död 1684.
 • Erik. Nämnes 1655. Död under polska eller danska krigen på 1650-talet.18
 • Arvid. Nämnes 1655. Död under krigen på 1650-talet.18
 • En son, död under krigen på 1650-talet.18
 • Hans. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1668-08-22. Död ogift 1675-12-00 under belägringen av Wolgast. 'Han blev i en träffning på Fyen nedhuggen, men några dagar därefter påträffad bland de döda, ännu med litet liv, samt tillfångatagen och kurerad.'
 • Anna, hovjungfru hos rikskansleren greve M. G. De la Gardie. Död 1707-05-22 på Hubbesta. Gift 1:o 1666-11-28 i Stockholm, då rikskansleren gjorde bröllopet, med överstelöjtnanten Elias von Hagendorn, natural. von Hagendorn, i hans 2:a gifte, född 1625, död 1677. Gift 2:o 1686-05-26 död Stockholm med ryttmästaren Georg Fredrik von Vietinghoff.
 • Estrid, nämnes 1655.

TAB 17

Peder Nilsson (son av Nils Gregersson, Tab. 1), till Hov i Hällstads socken Älvsborgs län samt Säby i Vings socken Älvsborgs län, vilket han erhöll genom sitt gifte. Gift med Ingrid Gunnarsdotter Gylta, ?dotter av Gunnar Gylta, till Påtorp, och Märta Bragde.

Källor

Litteratur: G. Djurklou, Om Göran Månssons till Bölmsnäs jordebok (1876)


1RHKn. 2RHD. 3Sb V. 4Al. 5Berg, Den inre statsförvaltningens historia under Gustaf den förste (1893). 6At (Sch). 7SH liber caus, vol. 38 (OA). 8At (RA). 9GH (HF). 10Lauréntii Paulini dagbok. At (P). 11Um. 12Lå. 13KA, Redukt. kommiss. för Älvsborgs län (OA). 14Hk. 15At (So). 16At (KrA.). 17At (P). 18Medd. av P. G. Vejde. 19KA, redukt. kollegii akt 270 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. 2008

: