:

Lilliesparre af Fylleskog nr 44

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliesparre af Fylleskog nr 44 †

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625. Utdöda 1673-06-10.


TAB 1

Jöran Olofsson, till Håkantorp i Bredaryds socken, Jönköpings län. Gift med Margareta Aronsdotter Hård, av gamla Hårdätten.

Barn:

 • Olof Jöransson Skåning, till Håkantorp. Skall hava blivit adlad av konung Hans något år mellan 1497 och 1501 samt upptog då med någon förändring gamla liljesparrevapnet. Gift med Bengta Abjörnsdotter, dotter av Abjörn Jönsson, som i vapnet förde tre gula liljor över en gul Sparre i blått fält, och Ingrid Larsdotter.

Barn:

TAB 2

Jöran Olofsson (son av Olof Jöransson Skåning, Tab. 1), till Håkantorp. Erhöll befallning att jämte andra förhandla med allmogen i Småland (GIr.) 1543-01-23. Häradshövding i Västbo härad 1543–1546 (G. Berg, Bidrag till den inre statsförvaltningens historia.) och 1547 (G. Berg, Bidrag till den inre statsförvaltningens historia.) (GIr.) 1554-04-04. Förseglade bland adeln Västerås arvsförening 1544-01-13. Fogde i Västbo och Östbo 1547-02-07–1550 och tillika i Sunnerbo 1547–1548 (Al.). Fogde över Vadstena klosters lantbor 1551-02-28–1554 samt i Vifolka 1559–1564 och tillika i Göstrings härad 1562–1564 (Al.). Erhöll 1559 konfirmation på ett dombrev ang. ett torp Kråkäs (GIr.). Underskrev adelns trohetsförsäkran 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Samt trohetsförsäkran till konung Johan 1568. (Hra.) Han skänkte 1548 till en brudkrona i Bredaryds kyrka 27 1/2 lod silver, som han lät taga av sin faders Olof Jöranssons till Håkantorp likkista. Gift med N. N. Ulfsax.

Barn:

 • Jöns Jöransson Lilliesparre. Assessor. Se Tab. 6

TAB 3

Olof Jöransson (son av Jöran Olofsson, Tab. 2), till Håkantorp samt Ugglansryd i Ryssby socken och Asa Västergård i Asa socken, (båda i Kronobergs län). Bevistade riksdagen i Stockholm 1573 (Hra.). Deltog i rådslaget i Reval 1589-09-05 och i ständermötet i Stockholm 1590 samt underskrev arvsföreningen (Hra.) 1590-03-07. Beseglade ett gåvobrev av Clemet Stolpe 1590. (Gh (H. F.).) Tecknade sig som köpvittne (SH. libpr caus, vol. 18 (O. A.).) 1600-05-01. Levde säkert 1610 och sannolikt ännu 1618. (GH Sunnerbo db (medd. av P. G. Vejde).) Gift 1:o 1575-02-27 med Elsa Isaksdotter i hennes 3:a gifte [gift 1:o 1555-07-03 med Bo Olofsson (Oxehufvud). Gift 2:o med ryttmästaren Erik Henriksson (Lilliebielke, nr 273)], dotter av slottsloven i Kalmar Isak Birgersson (halvhjort), til] Älmteryd, och Estrid Pedersdotter (Stierna). Gift 2:o med Christina Gunnarsdotter Galle, som levde ännu (Medd. av kantor P. G. Vejde).) 1615-06-22, dotter av Gunnar Galle, adlad Galle (i Sverige, nr 162) och hans 1:a fru Brita Olofsdotter (bölja).

Barn:

 • 1. Isak Olofsson Lilliesparre, till Håkantorp samt Möckelsnäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län, som han ärvt efter sin moder och morbroder. Var död 1625-03-22. Gift 1:o före 1616 med Anna Store, dotter av Erik Persson Store, och Margareta Christersdotter (Siöblad). Gift 2:o 1621-07-04, då han gav Möckelsnäs i morgongåva, med Anna Somme, till Gismestad i Vikingstads socken, Östergötlands län, Yttersjö i Långaryds socken, Jönköpings län, som hon fick i morgongåva av sin första man, Möckelsnäs och Holm, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Peder Stolpe, död före 1619), dotter av Abraham Germundsson Somme till Gödeberg och Märta Siöblad.
 • 1. Sven Olofsson Lilliesparre. Död 1642. Se Tab. 4.
 • 2. Beata Lilliesparre, till Lilla Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län, som hon ärvt efter sin mormoder. Levde ogift 1648, men var död 1664.
 • 2. Christina Lilliesparre, död 1651 i slutet av året. Gift med majoren Jöran Polman, född 1597, vars söner adlades Påhlman.
 • 2. Brita Lilliesparre. Erhöll i donation sex kronohemman Sunnerbo härad, vilken donation bekräftades av K. M:t (Medd. av kantor P. G. Vejde).) 1666-11-06. Gift efter 1632 men före 1637 (Medd. av kantor P. G. Vejde).) med regementskvartermästaren Svickert Nieroth, död 1645, vars barn adlades med namnet Gyllennieroth.

TAB 4

Sven Olofsson Lilliesparre (son av Olof Jöransson, Tab. 3), till Hagby i Fors' socken och Bjursnäs i Björnlunda socken, (båda i Södermanlands län). Blev jämte sin broder Jöran och sina kusiner Arvid, Isak och Olof introducerad 1625 under nr 8, vilket sedan ändrades till nr 44. Död 1642 och begraven i Björnlunda kyrka. (Peringskiöld, Mon. Suderm.) Gift 1617-03-23 på Bjursnäs, då han gav Ånhammar i Björnlunda socken i morgongåva, med Marina Jöransdotter Stengafvel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Anders Persson [Kase, nr 139]), död 1666, dotter av Jöran Sigfridsson Stengafvel, till Bjursnäs, som blev adlad (SK.) av konung Johan III, och Brita Andersdotter.

Barn:

 • Hans Svensson Lilliesparre, död 1620-02-23 och begraven i Björnlunda kyrka. [(Peringskiöld, Mon. Suderm.)]

TAB 5

Jöran Olofsson Lilliesparre (son av Olof Jöransson, Tab. 3), skrev sig till Ugglansryd 1623, då han beseglar ett brev, och till Håkantorp 1637 och 1648. Blev jämte brodern Sven och sina kusiner Arvid, Isak och Olof introducerad 1625 under nr 8, vilket sedan ändrades till 44. Död före 1649-02-24. Gift med Elin Store i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Nils Andersson, adlad Stiernelo, nr 759), dotter av Matts Persson Store, och Märta Uggla.

Barn:

 • Christina. Stämde 1662 sina grannar i Väcklinge by i Reftele socken, Jönköpings län om en kvarnström, som hennes farfars tar Jöran Olofsson bekommit 1541. Gift med Staffan Hjulhammar.

TAB 6

Jöns Jöransson (son av Jöran Olofsson, Tab. 2), till Samseryd i Hestra socken, Jönköpings län och Fylleskog i Ryssby socken, Kronobergs län. Satt ting (häradsdomhavande) i Västbo härad på 1590-talet och 1601 (Wsb.), på Olof Hårds vägnar 1605 och i Östbo på Bo Gustafssons till Fållnäs vägnar 1608–1613 (Db för Västbo och Östbo (H. F.).). Assessor i Svea hovrätt 1614-02-16, men är antecknad i dess protokoll såsom närvarande sista gången (Ash.) 1615-06-26. Köpte Boarp i Långaryds socken 1620. Levde 1623, men var död 1624. (Db för Västbo härad (H. F.).) Han grundade omkring 1590 Fylleskogs sätesgård och gods. Gift med Anna Jönsdotter Rosenbielke, som var död 1630, dotter av ståthållaren Jöns Arvidsson (Rosenbielke) och Carin Isaksdotter (halvhjort).

Barn:

 • Jöran Jönsson. Stupade 1611 vid Markaryd under kriget mot Danmark, 'då konung Gustaf II Adolf föll i älven'.
 • Gustaf Jönsson, följde 1617 och 1618 hertig Carl Filip på dess resa genom Danmark och Tyskland. Fänrik vid bemälde hertigs regemente. Stupade ogift 1621-11-17 vid Rigas belägring.23
 • Arvid Lilliesparre, till Samseryd i Hestra socken och Kalset i Villstads socken, som han köpte 1630 (båda i Jönköpings län) samt flera gårdar i Unnaryd, Burseryds, Hestra och Villstads snr. Var 1617 hertig Johans kammarjunkare och beridare. Blev 1625 jämte sina bröder Isak och Olof samt sina kusiner Jöran och Sven introducerad under nr 8, vilket sedan ändrades till 44. Assessor i Göta hovrätt 1635-11-28. Avsked 1656-02-11. Död 1656-10-06 enligt inskriften ä hans vapen i Hestra kyrka, till vilken han skänkt en mässhake samt kanna, kalk och fat av silver. Gift före 1630-02-20 med Agneta Gyllenmärs i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Johan Hand), dotter av amiralen Olof Andersson (Gyllenmärs) och Carin Bröms.
 • Beata Lilliesparre, till Sunnaryd i Bolmsö socken, Jönköpings län, vilken hon erhöll i morgongåva. Hon beskylldes 1635 för bodräkt och misstänktes 1635 för barnamord (Db för Västbo härad (H. F.).), men blev frikänd av Göta hovrätt från barnamord 1639-11-07. Levde änka 1641. Gift med ryttmästaren Måns Pedersson (Stierna), i hans 2:a gifte, död 1622.
 • Carin Lilliesparre, till Förarp i Tutaryds socken, Kronobergs län, levde 1643. (Db för Västbo härad (H. F.).) Gift med skeppskaptenen William Netherwood, fader till Carl och Jöns Netherwood, naturaliserade Netherwood.
 • Isak Lilliesparre, till Fylleskog. Blev jämte sina bröder Arvid och Olof samt sina kusiner Jöran och Sven introducerad 1625 under nr 8, vilket sedan ändrades till 44. Var löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1627. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregementet 1628. Major 1632. Stupade ogift 1632-11-06 i slaget vid Lutzen.

TAB 7

Olof Lilliesparre (son av Jöns Jöransson, Tab. 6), till Fylleskog i Ryssby socken, Kronobergs län och Ugglekull i Gälläryds socken, Jönköpings län, vilket han tillöste sig av fru Kerstin Ulfsax på Rävsjö 1648. Var page hos hertig Carl av Södermanland i sex år och hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf i två år. Företog utrikes resor 1616–1618. Gick efter hemkomsten i krigstjänst och var kapten vid Jönköpings regemente sannolikt 1622, med säkerhet 1630 . Blev jämte sina bröder Arvid och Isak samt sina kusiner Jöran och Sven introducerad 1625 under nr 8, vilket sedan ändrades till 44. Regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1637 . Major vid Jönköpings regementet 1638 . Avsked 1640 . Köpte 1665-10-11 av sin svåger Erik Andersson Oxe Mjölkenabben och Bergön, båda i Urshults socken, Kronobergs län. Gjorde gårdsskifte med riksrådet Göran Gyllenstierna 1668-10-28. Blev 1668 bötfälld vid riksdagen för förfallolös frånvaro. Levde 1672-08-06, men var död 1673-06-10 och slöt ätten på svärdssidan. Begraven i Rydaholms kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1644-01-21 med Agneta Gyllengrip, begraven 1684-10-06, dotter av assessorn Anders Christoffersson Grip (Gyllengrip) och hans 1:a fru Ebba Soop. Fru Agneta testamenterade 1679-05-19 till Johan Gyllensvärd och Jöns Netherwood Fylleskogs och Samseryds säterier med underlydande gods, vilka egendomar hon dels fått i morgongåva, dels bekommit genom inbördes testamente. (GH Sunnerbo db (medd. av P. G. Vejde).)

Barn:

 • Isak:, född 1644-12-17 och död 1647-10-01 på Fylleskog samt begraven i Rydaholms kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Anders, född 1646-02-14, död ung.
 • Anna, född 1647-12-15, död ung.
 • Ebba, född 1649-04-08, död 1649-04-28.
 • Gabriel, född 1652-08-28, död ung.
 • Anna, född 1654-10-15, död före 1679.

TAB 8

Jöns (Joen) Olofsson (son av Olof Jöransson Skåning, Tab. 1), till Asa Västergård i Asa socken, Kronobergs län samt Höverö i Grolanda socken, Skaraborgs län, vilket han erhöll genom sitt gifte. Var 1522 en av Gustaf Vasas fältöverstar vid Stockholms belägring. Intog i spetsen för smålänningarna 1525 Sölvesborgs slott, Ronneby och Lyckeby i Blekinge samt besegrade vid blekingska kusten, anförande två skepp och sju jakter, Severin Norby, som därvid förlorade tre skepp och fyra jakter. Fick 1525-05-29 i förläning (Al.) Norrvidinge härad i Småland, vilken förläning återkallades (SK.) 1543-08-17. Hövidsman för jakterna i Kalmarsund (Zf.) 1525-06-05. Amiral på flottan tul Kalmarsund mot Severin Norrby (Zf.) 1526-09-03. I slottsloven på Kalmar 1526-12-09 och ännu 1531 (Zf.). Konungens fodermarsk (GIr.). Avsked därifrån 1527 (GIr.). Kallas väpnare 1529 (GIr.). Häradshövding i Västra härad (GIr.) 1530-05-18 och ännu 1537 (G. Berg, Bidrag till den inre statsförvaltningens historia.). Överste för Smålands fotfolk och åter i slottsloven i Kalmar 1533. Deputerad till mötet med danskarna i Kalmar 1541 (GIr.). Fick i förläning Kilbo fjärding i Västra härad 1543-08-17, som han hade kvar till 1549, då den reducerades (Al.). Förseglade bland adeln Västerås arvstörening 1544-01-13. Fick tionden av Holsjö fjärding (GIr.) 1552-03-12. Underskrev adelns trohetsförsäkran 1560-06-30, och ständernas bevillning 1561-04-16. Levde (Hra.) 1562-08-03. Var död 1570. 'Han beledsagade 1525 Berend von Melen till Kalmar, vilken listeligen befriade sig ur hans händer och bedrog honom.' Gift med Ingeborg Gylta, död 1575-04-12 enligt gravstenen i Grolanda kyrka, efter vilken förrättades arvskifte (Vff I h. 1 sid.) 1576-08-28 på Höverö, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Bengt Persson Gylta, till Påtorp, Hedensö och Simonstorp, och Brita Bengtsdotter (Lillie af Greger Mattssons ätt).

Barn:

 • Torkel Jönsson, död före 1576. Gift och hade en dotter Margareta Torkelsdotter, till Båltorp i Västergötland (Bolltorp i Alingsås landsförsamling ?), som levde 1640. Hon var då änka efter en Eggert N.N. [(Civimål GH (H.F.))]
 • Olof Jönsson, till Höverö. Levde utan tjänst. Död barnlös 1597-04-15 och jämte sin fru begraven i Tuna kyrka, Uppsala län, där deras gravsten finnes. Gift 1581 med Margareta Nilsdotter, död 1585 (Hh. del 6, sid. 48. 24 At (Sch).), dotter av översten Nils Jespersson (Cruus af Edeby) och Anna Stake, (nr 110).
 • Per Jönsson. Stallmästare. Död 1598. Se Tab. 9
 • Bengta Jönsdotter, till Aggarp i Kulltorps socken, Jönköpings län, som levde 1585. Gift 1:o med fogden över biskopssakerna i Västergötland Anders Bengtsson (Hård af Torestorp, nr 60), som levde 1537, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med Axel N. N.
 • Märit Jönsdotter, till Tölestorp i Gnosjö socken, Jönköpings län, död ogift 1627 på Tölestorp (Uff I h. 1 sid. 72.).
 • Metta Jönsdotter, som levde 1596. Gift efter 1576-08-28 med ståthållaren Henrik Mattsson (Silverhielm, nr 93), i hans 2:a gifte.
 • Ingrid Jönsdotter, till Torestorp, död (M.) före 1610-09-22. Gift (M.) 1581-10-01 med Nils Carlsson (Store), levde ännu (M.)1598-01-25.

TAB 9

Per Jonsson (son av Jöns Olofsson, Tab. 8), till Asa Västergård. Konung Johan III:s hovjunkare. Av honom ånyo adlad. Namnes i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.). Bevistade ständermötet i Stockholm 1590 (Hra.). Underskrev arvsföreningen (Hra.) 1590-02-19. Var 1594 konung Sigismunds stallmästare. Blev 1598 av hertig Carls anhängare skjuten i Sandsjö prästgård, Jönköpings län, emedan han övertalat det småländska fotfolket att ställa sig på Sigismunds sida. Begraven i Asa kyrka. 'Han var förlovad med sedermera drottning Gunilla Bielke, men måste vika för sin mäktiga medtävlare, konung Johan III, varöver han i början var otröstlig.' Gift 1594-02-20 på Uppsala slott, 'efter bemälde drottnings den 8 april 1591 gjorda skriftliga föremäle,' med hennes kusin Anna Posse, död 1600, dotter av häradshövdingen Lage Axelsson Posse och hans 1:a fru Ingeborg Krumme. Anna Posse, bekant för sin skönhet, är hjältinnan i H. G. Mellins novell. Blomman på Kinnekulle.

Barn:

 • Jon Persson Lilliesparre, född 1595-03-16. Var kapten vid dalregementet 1625. Kapten vid dalregementet 1626. Ryttmästare för ett kompani kyrassiärer 1626-10-01. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1629–1631. Kommendant i Stralsund 1637. Var överste för ett värvat regemente 1641. Död 1641-02-15 i Wismar, men hemförd och begraven 1641-08-08 i familjegraven i Asa kyrka.
 • Ingeborg Lilliesparre, född 1596 på Västergård, död 1652-05-15 och begraven jämte sin man i Fredsbergs kyrka, Skaraborgs län, där deras gravsten ses framför altaret. Gift 1621-09-09 Hönsäter med assessorn Jöns Bonde, nr ll, född 1582, död 1662.
 • Brita Lilliesparre, född 1598, död 1655-09-05. Gift 1628 Skattmansö, då hon fick Yxtaholm i L:a Mellösa socken, Södermanlands län i morgongåva, med rikstygmästaren och ståthållaren Johan Månsson Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte.
 • 13. SH. libercaus, vol. 138 p. 2 (O. A.). (Denna fotnot finns ej med i texten.)
 • 21. Arvskifteshandlingar i Skara stiftsbibliotek (medd. av notarien Erik Hård). (denna fotnot finns ej med i texten.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: