Pauli nr 96

Från Adelsvapen-Wiki

0096.jpg

Adliga ätten Pauli nr 96

Natural. 1625, introd. s. å.

Ätten Pauli eller Paull skall enligt flera källor härstamma från Italien och därifrån utvandrat till Kärnthen, där den redan på 1500-talet bland andra gods ägde Nagerschigg, nu kallat Stiegerhof, efter vilket medlemmar av ätten skrivit sig Pauli von und zu Nagerschigg. Är 1598-06-21 utfärdade kejsar Rudolf II i Prag ett i ättens ägo befintligt diplom för bröderna Jakob och Wolfgang Pauli d. ä. samt deras brorsons son Wolfgang Pauli d. y., varigenom de fingo sitt gamla vapen förbättrat och samtidigt tillförsäkrades tysk-romersk adlig värdighet. Av Wolfgang d. ä:s söner uppgivas fyra hava trätt i svensk tjänst under trettioåriga kriget. Av dessa var nedanstående Zakarias yngst. En äldre broder Anders bosatte sig i Finland, men blev ej naturaliserad. Hans ättegren utdog 1671.

Pauli A9600.png


TAB 1

Andreas Pauli, var 1523 marktrichter i Malborghet i Kärnthen. Gift två gånger.

Barn:

 • 1. Hans Pauli. Var 1542 marktrichter i Malborghet. Död där 1564-11-08. Gift med Veronika Zenegg (von und zu Scharffenstein), död 1565-01-21 och begraven i mannens grav i Malborghets kyrka

Barn:

 • Wolfgang Pauli, herre till Nagerschigg i Kärnthen. Adlad av kejsar Rudolf 1598-06-21. Död mellan 1601 och 1603. Gift 1:o med Margareta Gotthard. Gift 2:o med Bernhardina N. N. i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Zakarias Wolfgangsson Pauli, natural. Pauli, till Vingsleör i Lista socken Södermanlands län, som han erhöll i förläning av hertig Carl Filip 1621-05-25 och bebyggde till säteri (konfirm. 1622-03-24). Född 1586-04-00 i Kärnthen i Österrike. Kornett vid översten von Stahrenbergs regemente mot turkarna i Ungern. Kom 1608 till Sverige. Kammarjunkare hos hertig Carl av Södermanland s. å. Kornett vid samma hertigs livfana 1611. Interimslöjtnant därst. 1612-06-19. Stallmästare hos änkedrottning Christina 1613. Stallmästare hos hertig Carl Filip kort därefter. Generalfältproviantmästare 1614-04-14 ryttmästare för bemälda hertigs livkompani 1617 och för ett kompani av livgardet 1621-06-02. Ryttmästare för ett kompani av adelns rusttjänst i Södermanland 1624-03-39. Natural, svensk adelsman 1625 och introd. under nr 64, vilket sedan ändrades till nr 96. Var 1626 ryttmästare för tre kompanier finska ryttare. Överstelöjtnant vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1627. Överste för rytteriet i Södermanland, Närke och Värmland samt Vadsbo och Valla härader i Västergötland 1630-01-26. Död s. å. natten till den 25 aug. i Stockholm av pesten samt begraven 1631-06-12 i Lista kyrka. Den därvid hållna likpredikan trycktes i Strängnäs 1632. Han skickades vid 12 års ålder av föräldrarna till Italien för att lära främmande språk, fäkta och andra adliga övningar samt gjorde 1603 på kort tid en resa till Sverige. Måste för de stränga påbuden i Österrike mot lutheranerna jämte bröder och syskonbarn lämna gods och fädernesland och kom 1608 med tre sina bröder till Sverige. Förordnades 1612 att i Västerås, Köping och Arboga värva ryttare för livregementet. Bevistade 1621 Rigas erövring och 1626 med utmärkt både tapperhet och klokhet kriget i Preussen, varunder han brukades vid rekognosceringar och furageringar, som han lyckligt utförde. Plundrade och brände 1627 staden Melsach och fick s. å. 21/7 till belöning det i stadens närhet belägna godset Lilienthal. Var i krig en mycket behjärtad man och befordrade deras väl som stodo under hans befäl. Sjuknade slutligen i skärgården, då han sjöledes skulle resa till konung Gustaf II Adolfs armé i Tyskland och fördes åter till Stockholm, där han dog.'. Gift 1615-06-14 på Stockholms slott med drottning Christina den äldres hovjungfru Brita Hård af Segerstad, som levde ännu 1656, dotter av ståthållaren Olof Larsson Hård (af Segerstad, nr 17), och Catharina Vogtin von Fronhausen.

Barn:

 • Tre döttrar, döda unga.
 • Zakarias, till Vingsleör och Maltorp. Född 1620-12-16 på Vingsleör. Levde utan tjänst. Död 1665-03-03 på nämnda ställe och begraven i Lista kyrka
 • Christina, född 1628, död 1651 och begraven s. å. 12/10 i Tumbo kyrka Södermanlands län. Gift med landshövdingen Gustaf Ribbing, nr 15, född 1613, död 1693.
 • Gustaf Adolf, född 1629. Major. Död 1666. Se Tab. 5
 • Maria, född 1630, död ogift 1718. Ägde Bolmstad Sjögårds säteri i Angelstads socken Kronobergs län 1665 och ännu 1686. 4

TAB 2

Carl, (son av Zakarias Wolfgangsson Pauli, natural. Pauli, tab 1), till Östtomta i Stenums socken Skaraborgs län och Bångsta (Bånkestad) i Råby-Rekarne socken Södermanlands län. Född på 1620-talet. Student i Uppsala 1635 1. Assessor i Göta hovrätt 1657-02-20. Död s. å. 12/11 i Jönköping. Gift 1650-01-08 i Stenums socken med Ebba Ulfsparre af Broxvik, död 1656-04-17 på Östtomta och begraven i Skara, men sedan förd till Eggby kyrka Skaraborgs län, dotter av ståthållaren Peder Göransson Ulfsparre af Broxvik, och hans 2:a fru Ragnhild Ekeblad.

Barn:

 • Catharina, död 1699-03-21. Gift 1679-12-28 på Hjällö i Fågelås socken Skaraborgs län med assessorn Gustaf Örnevinge, död 1709.
 • Zakarias, till Råda i likanämnd socken, Göteborgs o Bohus län. Född 1651-02-25. Korpral vid Leonard Wittenbergs regemente (Åbo läns kavalleriregemente) 1674-05-00. Kvartermästare därst. 1675-05-00. Kornett 1676-01-00. Löjtnant 1677-08-00. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1691: död ogift 1692-04-11 Tubbetorp
 • Carl. Löjtnant. Död ogift 1679.
 • Anna Christina, levde änka 1716. Gift med överstelöjtnanten Jesper Gies Wising, adlad Reuterhielm, född 1630, död 1706.

TAB 3

Johan, (son av Carl, tab 2), född på 1650-talet. Student i Lund 2 1669-04-20. Kvartermästare vid Bünowsregemente 1672. Kornett vid Jürgen Mellins kavalleriregemente 1675. Löjtnant därst. 1676. Regementskvartermästare s. å. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1679-09-20. Avsked 1689-10-26. Död 1709-09-05. Gift med sin faders sysslings dotter Metta Hård af Segerstad, död 1710-05-20, dotter av generallöjtnanten Johan Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Brita Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Zakarias. Kammarpage hos konung Carl XII. Död ogift 1708 i Ukraina.
 • Carl, född 1684-10-26 på Stora Bråared i Nykyrka socken Skaraborgs län. Adjutant vid adelsfaneregementet 1701. Kornett därst. 1704-04-29. Stupade ogift s. å. 6/6 »på ett parti» i Polen.
 • Brita Catharina, döpt 1686-06-16 Svenshult
 • Ebbe Gunnar, döpt 1688-03-23 i Fågelås socken Skaraborgs län. Anna Christina, döpt 1689-05-30 på Svenshult, begraven s. å. 2/8.
 • Johan, född 1690-06-21 på Svenshult, död där s. å. 6/8.
 • Johan, född 1691-11-18 på Svenshult. Underofficer vid livgardet. Stupade 1709-06-21 i slaget vid Poltava.
 • Gustaf, född 1693. Fänrik. Död 1762. Se Tab. 4
 • Göran, född 1694. Volontär vid bergsregementet 1711-05-01. Furir därst. s. å. 6/6. Sergeant 1712-11-08. Fänrik 1713-05-12. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1714-06-05. Löjtnant vid bergsregementet 1716-08-16. Konfirm. fullm. s. å. 27/12. Placerad vid garnisonsregementet i Malmö 1723. Holtzforster (jägmästare) i Kalmar län 1737-01-27. Avsked 1739 vid tjänstens indragning. Död ogift 1756 i Landskrona.
 • Margareta, döpt (1695?) 6/4 i Stenums socken Skaraborgs län.
 • Helena Sofia, döpt 1696-11-08 i Stenums socken.
 • Erik. Fältväbel vid Adlerfeltska regementet. Fänrik därst. 1720-02-26. Löjtnant. Död ogift 1738.
 • Axel. Fänrik vid Willebrands regemente. Löjtnant därst. 1740-04-01. Stupade ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
 • Bengt, född 1705-04-30 på Svenshult, död där 1706 och begraven s. å. 22/3.
 • Ebba, död ogift 1751-04-08 Hönssäter

TAB 4

Gustaf, (son av Johan, tab 3), född 1693-01-10 i Bottnaryds socken Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1714-04-00. Furir därst. 1715. Förare 1718. Transp. till Adlerfeltska regementet. Adjutant vid Upplands ståndsdragonregemente. Fänriks avsked 1723-10-31. Intogs 1756-09-15 på Vadstena krigsmanshus. Död där 1762-02-16. Gift 1738-03-04 med Sofia Christina von Bruse, född 1721-10-03, dotter av överstelöjtnanten Carl Bruse, adlad von Bruse, och Gustava Johanna Pilefelt.

Barn:

 • Axel, död sex månader gammal.
 • Zakarias Wolfgang, född 1743. Sergeant vid kronprinsens regemente. Död 1760 under kriget i Pommern av en laddning som sprang lös.
 • Gustava Carolina, född 1747-07-25 Ekenäs, död där 1748 och begraven s. å. 7/4.

TAB 5

Gustaf Adolf, (son av Zakarias Wolfgangsson Pauli, natural. Pauli, tab 1), till Vingsleör och Martorp samt Tyllinge i Dalhems socken Kalmar län. Född 1629-08-24 på Vingsleör. Student i Uppsala1 1641-11-07. Kornett vid överste Sinclairs regemente till häst (Västgöta kavalleriregemente) 1655-04-08. Slutligen major. Död 1666-11-19 på Tyllinge och begraven i Pauliska graven i Lista kyrka Södermanlands län. Han bevistade hela polska kriget och sedan 1658 och 1659 det danska. Gift 1660-02-05 Årnäs med Metta Stake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1667 med landshövdingen Arent Möller, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1692), död 1692-06-06 på Tyllinge och begraven s. å. 25/9 i Dalhems kyrka, dotter av landshövdingen Olof Stake, och Anna Ribbing.

Barn:

 • Brita, levde 1723-09-09 Grävsäter. Gift 1693-12-07 i Dalhems socken med kaptenen Seved Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1706.
 • Erik, född 1664-12-18, död 1667-02-24 och begraven i Lista kyrka.
 • Gustaf Adolf, född 1666. Löjtnant. Död 1702. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf Adolf, (son av Gustaf Adolf, tab 5), till Tyllinge. Född 1666-01-01. Student i Uppsala1 1680-05-22. Volontär vid livgardet s. å. Livdrabant 1683. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1687. Fänrik vid Södermanlands regemente 1689-04-27. Avsked s. å. Löjtnant vid Kalmar regemente 1692-08-17. Död 1702-07-10 i Polen under kriget. Gift 1688 med Catharina Vilhelmina von Post i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720-04-16 Fluxerum, med majoren Gabriel Bergencrona, av en 1709-12-16 adlad, men ej introd. ätt, född 1682, död 1750-04-22 på Nääs), född 1671-06-02, död 1748-10-20 Nääs och begraven s. å. 15/11, dotter av översten Vilhelm Mauritz von Post, natural. von Post, och Catharina Schildt.

Barn:

 • Metta Gustaviana, född 1689, död ogift 1713-04-08 och begraven i Flenhultsgraven i Karlstorps kyrka
 • Vilhelm Mauritz, född 1691. Överjägmästare. Död 1758. Se Tab. 7.
 • Brita Catharina, född 1693-01-01 i Dalhems socken, levde 1726. Gift 1719-06-24 på Fluxerum med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Jonas Camberg, född 1689, död 1769-12-16 i Fagerhults socken Kalmar län.
 • Anna Christina, född 1694-09-01 i Dalhems socken, död barn.
 • Zakarias Wolfgang, född 1695, död 1701.
 • Anna Margareta, född 1697, död 1703-01-07 på Fluxerum.
 • Maria Elisabet, född 1701, död 1703-02-26 på Fluxerum.

TAB 7

Vilhelm Mauritz, (son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1691-10-01 Forneby. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1706-10-00. Volontär vid Upplands regemente 1707-04-00. Korpral därst. 1708-06-00. Underofficer 1709. Fänrik s. å. 5/11. Löjtnant 1711-09-18. Konfirm. fullm. 1712-03-08. Sekundkapten s. å. 22/9. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Majors karaktär 1719-12-18. Kapten vid Västgötadals regemente 1722-06-23. Tjänstfri från regementet 1731-09-07. Överjägmästare i hela Småland 1733-05-10. Död 1758-12-10 1 Stockholm. Han gick 1709 såsom korpral med transporten till Riga. Bevistade 1710 den 28 febr. slaget vid Hälsingborg. Var vid 1743 års riksdag danska partiet tillgiven. Ägde Fluxerums säteri i Karlstorps socken Kalmar län och anlade Pauliströms järnbruk i samma socken. Har givit till Karlstorps kyrka en silveroblatask'. Gift 1:o 1717-10-11 med friherrinnan Margareta Johanna Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1686-04-09, död i barnsäng 1718-07-29 Eka, dotter av kammarherren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, och Johanna Elisabet De Geer. Gift 2:o 1720-03-31 med Brita Charlotta Strömfelt, född 1691, död 1751-04-14 Hagelsrum, dotter av ståthållaren Gustaf Adolf Strömfelt, och hans 1:a fru Christina Elisabet Ottosdotter Taube.

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, till Vallhov och Söderby, båda i Jumkils socken Uppsala län. Född 1718-07-22 på Eka. Volontär vid hovjägeristaten 1735-03-28. Jaktjunkare 1736. Hejdridare i Jönköpings län 1741-04-16. Hovjägmästare i Östergötland 1747-02-05. Överjägmästare därst., död ogift 1761-10-03 på Vallhov och jordfäst s. å. 6/10 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • 2. Anna Magdalena, född 1721-04-29 i Borås, död 1774-06-01 i Lund. Gift 1743-04-28 i Stockholm med vice presidenten Christian Fredrik Klingspor, friherre Klingspor, född 1711, död 1785.
 • 2. Christina Vilhelmina, född 1722-05-01 på Fluxerum, död ogift 1780-01-09 på Locknevi i likanämnd socken Kalmar län.
 • 2. Margareta Charlotta, född 1723-10-03 på Fluxerum, död 1756. Gift 1743 med majoren Gustaf Gotthard Bock i Livland, död 1756.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1725-04-23 på Fluxerum. Bataljonsadjutant vid livgardet. Död ogift 1749-03-19.
 • 2. Ottiliana Eufrosyne, född 1726-12-08 på Fluxerum, död 1797-02-26. Gift 1764-02-22 Ellistfer 1723, död 1779.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1728-02-16 på Fluxerum, död där s. å. 26/3.
 • 2. Charlotta Lovisa, född 1729, död 1730.
 • 2. Vilhelm Mauritz, född 1730. General. Död 1800. Se Tab. 8.
 • 2. Axel Wolfgang, född 1732. Kapten. Död 1808. Se Tab. 21
 • 2. Fredrika, född 1733-07-16 på Fluxerum, död där s. å. 15/10.

TAB 8

Vilhelm Mauritz (son av Vilhelm Mauritz, tab 7), född 1730-12-05 på Fluxerum. Student i Uppsala1 1741-06-10. Sergeant vid Posses värvade tyska regemente i Stralsund 1750. Sergeant därst. 1751-01-12. Fänrik vid von Forsens regemente i Frankrike s. å. 14/1. Sekundlöjtnant därst. s. å. 7/7. Premiärlöjtnant 1757-04-19. Fänrik vid Posseska regementet s. å. 4/11. Sous-aide-major i fransk tjänst 1760-03-01. Aide-major de place i Ziegenhain 1761. Aide-major s. å. 20/7. Kapten vid prinsens av Nassau-Zaarbrücken regemente 1763-02-01. Avsked ur franska tjänsten s. å. Löjtnant vid Posseska, då Cronhielmska regementet s. å. 8/12. Stabskapten vid Jämtlands dragonregemente 1764-05-02. Kapten med kompani därst. 1766-06-30. RSO 1767-12-11. Sekundmajor 1770-08-20. Genom byte sekundmajor vid Västmanlands regemente s. å. 20/12. Premiärmajor därst. 1773-12-08. Överstelöjtnant i armén 1775-06-30 och med indelning vid sista, regemente 1776-12-18. Kavaljer hos prins Fredrik Adolf 1777. Överste i armén 1780-06-12 och för Västerbottens regemente 1785-05-20. KSO 1789-06-28 med valspråk: Amore Virtutis. Generalmajor i armén 1790-01-24. KmstkSO s. å. 29/7. Generallöjtnant s. å. 21/8. Överste för Skaraborgs regemente 1791-02-13. 1. Stallmästare hos prins Fredrik Adolf s. å. 28/2. Konungens generaladjutant s. å. 18/4. Befälhavande general över Västgötafördelningen av armén s. å. 10/5. KmstkSO 1794-11-24. Avsked från överstebeställningen vid Skaraborgs regemente 1796-10-26. Död 1800-08-11 i Stockholm. 'Han var en tapper krigare och skicklig anförare. Bevistade under tjänsten i Frankrike alla franska arméns fälttåg och därunder bataljerna vid Hastenbeck 1757-07-26, Lauternberg 1758-10-11 och Bergen 1759-04-13, där han blev blesserad. Var även med vid Corbach 1760-07-13, Kassel s. å., Ziegenhain 1761, Fellingshausen s. å. 15/7 och 16/7 och Eimbeck s. å. m. fl. ställen. Deltog i finska kriget 1788–1790 och anförde avantgardet vid Uttismalm 1789-06-28 under konung Gustaf III:s eget befäl. Bevistade träffningen vid Liikkala s. å. 4/7 och hade under reträtten därifrån törst befälet över avantgardet, sedan befallning att försvara passet mellan Mämmälä och Anjala, till dess bägge bryggorna hunnit sprängas, varefter han var befälhavare över den vid sistnämnda ställe posterade kår från den 23/7 till den 1789-08-16, varunder han uthärdade ryssarnas dagliga anfall och kanonader. Kommenderade i slaget vid Valkeala 1790-04-29, också under konungens befäl, högra flygeln och bidrog huvudsakligen till den lyckliga utgången av nämnda slag samt benådades då med en hedersvärja med guldfäste och fastade framför fronten av trupperna riddartecknet av svärdsordens stora kors på konungens bröst. Fick sedan befälet över svenska arméns vänstra flygel, med vilken han slog ryssarna vid Keltis baracker den 20 maj 1790 samt intog lägret vid Värälä, för vilken bravur han blev KmstkSO. Bevistade Gävle riksdag 1792.'. Gift 1800-01-11 i Stockholm med Brita Sofia Schjåltz i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1787-11-12 med kaptenen vid Västerbottens regemente Lars Mobach, från vilken hon 1792-09-04 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782-05-13 med Anna Christina Schildt, född 1763-03-22, död 1787-02-00, dotter av majoren Johan Peter Schildt, och Christina Elisabet Brunneman. Gift 3:o 1795-08-30 med Ulrika Catharina Hedman, född 1766-02-11, dotter av kyrkoherden i Vasa i Finland Per Hedman), född 1754], född 1760-09-11 i Dingtuna socken Västmanlands län, död 1845-09-30 i Stockholm, dotter av frälseinspektoren Per Schjåltz och Anna Brita Berg.

Barn:

 • Fredrik August Mauritz. Krigsråd. Död 1840. Se Tab. 9.

TAB 9

Fredrik August Mauritz, (son av Vilhelm Mauritz, tab 8). Genom Högsta domstolens utslag 1929-07-31 förklarad äkta son av general Pauli. Född 1785-01-01. Student i Uppsala 1802-10-07. Hovrättsexamen 1804-12-07. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 24/12. Extra ordinarie notarie därst. 1805-04-17. Vice notarie 1807-01-28. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegii första provinskontor s. å. Extra ordinarie kanslist i krigskollegii advokatfiskalskontor 1808-01-01. Ord. kanslist därst. s. å. 9/1. Auditör vid Upplandsbrigaden av lantvärnet 1808-05-14– s. å. i aug. Auditör vid åländska brigaden s. å. aug.–1809-03-26. Konfirm. fullm, som auditör 1809-04-19. Kanslist i krigskollegii artilleridepartement 1811-09-09. Notarie därst. 1813-11-29. Sekreterare vid artilleristaben 1815-08-15. Sekreterares fullm. 1826-10-12. Krigsråds n. h. o. v. 1835-01-24. Död 1840-05-15 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Gift 1811-10-26 i Stockholm med Maria Elisabet Schalander, född 1786-10-06 i Örebro, död 1858-09-09 i Stockholm.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1811. Stadsmäklare. Död 1888. Se Tab. 10.
 • Hilda Maria, född 1812-12-25 i Stockholm, liksom syskonen, död där 1826-10-08.
 • August Ferdinand, född 1815. Apotekare. Död 1904. Se Tab. 11.
 • Sofia Aurora, född 1819-03-01, död 1881-05-14 i Stockholm. Gift där 1841-03-01 med kamreraren i järnvågen Per Ludvig Schmidt.
 • Laura Fernanda, född 1823-04-15, död ogift 1856-10-30 i Arvika.
 • Viktoria Constantia, född 1824-08-04.
 • Maria Corinna, född 1827-04-00, död s. å. 3/10 i Stockholm.

TAB 10

Fredrik Vilhelm, (son av Fredrik August Mauritz, tab 9), född 1811-11-05 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm. Stadsmäklare i nämnda stad. Död där 1888-05-15. Gift 1858-05-26 i Stockholm Klara förs i Stockholm med Anna Amalia Charlotta Kindborg, född 1826-11-04 i nämnda stad, död där 1891-06-22, dotter av hovslagaråldermannen Nils Kindborg och Ulrika Eklund.

Barn:

 • Fredrika Armida Teresia (Amy) (RHD prot. 1894-05-02), född 1851-10-24 i Stockholm. Var under många år från 1878 pianolärarinna därst. Död 1930-10-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 11

August Ferdinand, (son av Fredrik August Mauritz, tab 9), född 1815-04-01 i Stockholm. Antogs till elev å apoteket Svanen i nämnda stad 1829. Farm. stud. examen 1833-08-07 och apotekarexamen 1838-04-14. Inköpte apoteket i Arvika 1841-07-00. Anlade därst. en fabrik för tillverkning av parfymerier, tvål och diverse tekniska fabrikat s. å. Tillträdde efter avslutat köp apoteket i Jönköping med underlydande filialapotek i Vrigstad 1853-09-01. Erhöll privilegium på dessa apoteksinrättningar 1854-11-24. Försålde sistnämnda apoteksinrättningar 1856-10-01. Ägnade sig uteslutande åt sin fabriksrörelse, som han överflyttade till Stockholm 1875. RVO s. å. 1/12. Död 1904-02-14 i Stockholm. Ägde huset nr 24 Brunkebergstorg i nämnda stad 1876–1891. Gift 1:o 1848-08-13 i Arvika med Maria Laurentia Augusta Gagner, född 1828-07-06 i Ölmestads prästgård Jönköpings län, död 1858-09-10 i Jönköping, dotter av hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden, filosofie doktor Lars Peter Gagner och Maria Jakobina Blomner. Gift 2:o 1860-02-03 i Jönköping med Clara Matilda Hasselberg, född 1833-10-12 i Kristine förs i nämnda stad, död 1929-03-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av hovrättsrådet Henrik Hasselberg och Catharina Margareta Maria Antoinette Munthe.

Barn:

 • 1. Claes Ferdinand, född 1850. Ingenjör. Död 1917. Se Tab. 12.
 • 1. Hildur Elisabet, född 1852-10-28 i Arvika, död 1854-01-24 i Jönköping.
 • 1. Hugo Mauritz, född 1853-12-14 i Jönköping, död där 1855-06-15.
 • 1. Georg Vilhelm, född 1855. Konstnär. Se Tab. 14
 • 1. James Mauritz, född 1857. F. d. jägmästare. Död 1935. Se Tab. 17.
 • 1. August, född 1858-09-10 i Jönköping, död där 1861-11-19 2. Gertrud, född 1861-10-10 i Jönköping, död där 1863-12-11.
 • 2. Gustaf Albert, född 1863. Med. licentiat. Se Tab. 18
 • 2. Nils Wolfgang, född 1864-07-02 i Jönköping. Examen vid musikaliska akademien 189 och mogenhetsexamen 1892-05-18. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1894-04-30.
 • 2. Knut Martin, född 1866. Civilingenjör. Se Tab. 19
 • 2. Ingrid Maria, född 1869-02-10 i Jönköping, död där 1870-04-06.
 • 2. Anna Maria, född 1873-08-12 i Jönköping. Stiftsjungfru. Gift 1894-12-08 i Johannes kyrka i Stockholm med professorn vid Karolinska institutet, överläkaren vid sjukhuset S:t Göran i Stockholm, RNO, med. doktor Lars Magnus Möller, född 1857-06-11 i Kågeröds socken Malmöhus län, död 1912-02-24 i Stockholm.

TAB 12

Claes Ferdinand, (son av August Ferdinand, tab 11), född 1850-04-13 i Arvika. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1868. Utexamen från dess fackskola för kemisk teknologi 1871. Kemist vid tekniska fabriker i Paris, London och Prag 1871–1874. Kemist vid F. Paulis kemiska fabrik i Stockholm 1875. Övertog nämnda fabrik 1882. Död 1917-07-30 i Hälsingborg (Kungsholms förs, db). Ägde hus i Stockholm och Bullandö i Värmdö socken Stockholms län. Gift 1:o 1875-05-20 i Jönköping med Jeanna Carolina Alsterlund, från vilken han 1883-05-02 blev skild, född 1851-04-30 i Kils socken, Stora Kils förs, Värmlands län ]], död 1902-04-22 i Karlskrona, dotter av kyrkoherden Reinhold Alsterlund och Maria Claréus. Gift 2:o 1883-08-27 i Stockholm med Agnes Ottilia Eufrosyne Nyström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bokhandlaren Axel Otto Johnn, född 1850 i Stockholm, död där 1877-05-24), född 1852-09-25 Stockholm, död 1934-01-30, dotter av handlanden Otto Elis Nyström och Elisabet Charlotta Strömbeck.

Barn:

 • 1. Claes Åke Mauritz, född 1876. Ryttmästare. Se Tab. 13.
 • 1. Signe Maria, född 1880-05-31 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1899-12-02 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med kaptenen vid flottan Erik Poppius, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1914-11-21 med Dagmar von Kauffmann, född 1870-02-03, dotter av danske överstelöjtnanten Egmont von Kauffmann och Caroline Dorothea Friedericia Adolphine Krieger), född 1877-04-14, död 1919-06-23 i Köpenhamn. Gift 2:o 1907-06-17 (enl. gen) borgerligt på Karasgården i Rättvik med överstelöjtnanten i armén, majoren i Bohusläns reg:s reserv, RSO, RVO, Alfred Meyerson, från vilken hon 1923-01-03 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1923-01-03, född 1866-12-29 i Stockholm, död i Hedvig Eleonora förs, Stockholm 1929-12-06.
 • Gerda Elisabeth Agnes, född 1882-04-11 i Storkyrko förs, Stockholm. Se RHD protokoll 1895-05-02. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1902-08-25 i Kungsholms förs, Stockholm med attachén vid Utrikesdep. löjtnanten Johan August Sehrman, skilda genom Stockholms stads konsistorii skiljebrev 1905-10-10. Gift 2:o 1907-07-07 med bergsingenjören Bertil von Schinkel, i hans 2:a gifte, skilda genom Stockholms Rådshusrätts utslag 1928-08-07, född 1872-04-17. Gift 3:o 1942-08-04 i Bromma förs, Stockholm (vb 304) med kanslirådet i kommunikationsdepartementet, jur. kandidat Helge Berglund i hans andra gifte (gift 1:o 1914 med Tona Carlo, född 1891, död 1937), född 1889-04-11 i Kärrgruvan, son av riksdagsmannen Fredrik Berglund och Hilda Andersson.

TAB 13

Claes Åke Mauritz, (son av Claes Ferdinand, tab 12), född 1876-05-20 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1895-05-25. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 5/6. Sergeant 1896-07-27. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Fanjunkare 1897-08-12. Utexamen s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1903-03-13. Ryttmästare 1911-04-05. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1913-08-29. Chef för parfymeri F. Pauli 1917. Verkst. direktör för aktiebolag F. Pauli. RSO 1921-06-06. Äg. sedan 1917 Bullandö i Värmdö socken Stockholms län samt sedan 1929 hus i Stockholm. Gift 1:o 1899-10-11 i Chicago med Vesta Raven Lindblom född 1880-08-19 i nämnda stad, död 1925-11-05 i Oscars förs, Stockholm, dotter av börsmäklaren i Chicago Robert Lindblom och Hattie Lewis. Gift 2:o 1927-04-24 i Gustav Vasa förs, Stockholm ]] med Eva Charlotta Ribbing nr 15 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-08-10 i Öggestorps kyrka, Jönk., med före detta löjtnanten, friherre Hans Gustaf Reinhold von Essen, från vilken hon 1927-01-05 blev skild, född 1884), född 1885-09-26 Kvarnarp, dotter av ryttmästaren Bengt Erik Lennart Ribbing, och Hilda Maria Sofia Arfwedson.

Barn:

 • 1. Hattie Maria, född 1900-06-17 i Ystad. Gift 1920-10-03 i Stockholm (Engelbr.) med ryttmästaren vid livregementet till häst RBLeopO, RFinlVRO1kl, RSpM FO1klvk, OffItKrO, Åke Carl Vilhelm Hök, född 1889-06-17 i Järlåsa förs
 • 1. Karin Jeanna Metta, född 1903-04-13 i Stockholm. Gift 1925-10-12 i Stockholm (Oskar) med löjtnanten friherre Eugen Gerard Beck-Friis, född 1898
 • 1. Barbro Christina, född 1906-06-25 i Ystad. Gift 1929-04-26 i Oskars kyrka i Stockholm med löjtnanten, greve Björn Axelsson Hamilton, född 1901
 • 1. Claes Otto Wolfgang, född 1909-10-05 i Lund.
 • 2. Eva Christina Ulva Emerentia,född 1927-11-20 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 14

Georg Vilhelm, (son av August Ferdinand, tab 11), född 1855-07-02 i Jönköping. Elev vid akademien för de fria konsterna 1871–1875. Studerade i Paris och i Rom 1875–1888. Erhöll »mention honorable» i Paris 1884. Kommissarie vid konstnärsförbundets utställning i Stockholm 1886 och 1890. Erhöll tredje medaljen på världsutställningen i Paris 1889. Föreståndare för Göteborgs musei målarskola 1893–1897. RFrHL 1925. Har bland annat utfört freskomålningar i sistnämnda stads museum och i operans foyer i Stockholm. Har även utgivit flera skildringar från sitt konstnärsliv. Biogr. i Väd. Se Biografica.Död 1935-11-28 i Botkyrka förs, Tullinge (Nacka förs, Stockholm, db 128) och begraven å Stockholms norra begr. plats. Gift 1887-10-28 i med målarinnan Hanna'' Hirsch, född 1864-01-13 i Stockholm. Stud vid konstakad i Paris 1885–1887, i Rom 1887–1888, studieresa till Paris 1913–1914, konstnärinna. Var elev vid akademien för de fria konsterna 1881–1885. Erhöll tredje medaljen vid världsutställningen i Paris 1889. Dotter av musikförläggaren Abraham Hirsch och Pauline Meyerson.

Barn:

 • Rut Emerentia, född 1896-10-08 i Göteborg. Gymnastikpedagog. Gift 1918-10-03 i Saltsjö-Storängen (Nacka förs, vb) med bokförläggaren Torsten Wahlström, född 1891-12-06, död 1933

TAB 15

Torsten, (son av Georg Vilhelm, tab 14), född 1889-01-09 i Stockholm. Studentexamen 1907-05-15. Mogenhetsexamen 1907-05-15. Elev vid tekniska högskolan 1907. Utexamen från dess fackskola för skeppsbyggnadskonst 1911. E. ingenjör vid mariningenjörkåren 1913-09-12. Mariningenjör av 2. graden 1915-10-01 och av 1. graden 1919-02-07. Anställd vid Lindholmens varv i Göteborg 1917 april–1918-12-31, vid aktiebolag Öresundsvarvet i Landskrona 1919-01-01–1923. Verkst. direktör i aktiebolag Pythagoras i Norrtelje 1923–1927. Teknisk ingenjör från 1928. Konsulterande ingenjör från 1928. Andre amanuens i Kommerskollegium 1929. Avsked från flottans reserv 1934-12-31. Tekniskt biträde hos kustbevakningsinspektören vid Generaltullstyrelsen 1935. Byråingenjör hos Generaltullstyrelsen. LSTF 1910–1931. Gift 1912-12-31 med Harriet Augusta Uhr, född 1884-03-20, gymn. dir/sjukgymn-examen v GCI, dotter av yrkesinspektören Gustaf Uhr och Augusta Hallström.

Barn:

 • Rolf Torsten
 • Jan Vilhelm,
 • Hanna Veronika
 • Staffan
 • Stellan Gustaf Andreas

TAB 16

Göran, (son av Georg Vilhelm, tab 14), född 1891-05-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1909-05-18. Elev vid tekniska högskolan 1910. Utexamen från dess fackskola för arkitektur 1914-04-30. Elev vid konsthögskolans byggnadsskola 1916–1918. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1922. Praktiserande arkitekt i Stockholm 1918–1931, stadsarkitekt i Jönköping från 1931. Gift 1925-08-22 i Kumlaby kyrka på Visingsö med Anna Elisabet (Lisa) Lavén, född 1905-02-24 i Vimmerby, dotter av hovrättsnotarien Vilhelm Lavén och Anna Louise Bylund.

Barn:

 • Marianne

TAB 17

James Mauritz, (son av August Ferdinand, tab 11), född 1857-09-22 i Jönköping. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1876-06-13. Student i Uppsala s. å. 15/9. Skogselev i Gästriklands revir 1877-05-10–1878-05-09. Elev vid skogsinstitutet 1878-07-01. Utexamen därifrån 1880-06-21. T. f. jägmästare i Svältornas revir sommaren s. å. E. jägmästare i Kalmar revir s. å. 25/10. Studerade vid forstakademien i Neustadt-Eberswalde i Preussen 1882 jan.–april. Företog studieresor i Harz och Thüringerwald m. fl. orter s. å. maj–aug. E. jägmästare i Hallands revir s. å. 3/8. Skogsplantör och planteringsinspektör hos Hallands läns hushållningssällskap 1882-09-04–1892-03-01. T. f. jägmästare i sistnämnda revir 1891-01-08. Företog med statsanslag en studieresa till Danmark 1892. T. f. föreståndare och lärare vid Kolleberga skogsskola Kristianstads län 1892-01-22 (1893-01-01). Underlärare vid Ombergs skogsskola Östergötlands län 1894-05-25. Jägmästare i Olands revir 1897-07-23 och i Klotens revir 1900-12-21. Föreståndare för Klotens högre skogsskola 1901-01-01. RVO 1905-12-01. Patriotiska sällskapets GM 1918-10-31. Örebro läns HushGM 1920-02-14. Avsked från jägmästarbefattningen 1921-05-06. R JohO s. å. 24/6. Ledamot och vice ordförande i Strängnäs kyrkoråd och skolråd sedan 1920. Ordförande hos stadsfullmäktige i nämnda stad 1923-01-011926-12-31. Tecknare och litograf. Död 1934-11-16 i Strängnäs förs (db 60). Gift 1885-08-21 i Lidköping med Alma Viktoria Sandwall, född där 1863-01-02, död 1928-12-10 i Strängnäs ]], dotter av godsägaren Jonas Sandwall och Maria Elisabet Lake.

Barn:

 • Brita Margareta Elisabet, född 1895-03-16 vid Ombergs skogsskola i Västra Tollstads socken Östergötlands län, död 1905-06-12 Kloten

TAB 18

Gustaf Albert, (son av August Ferdinand, tab 11), född 1863-01-08 i Jönköping. Volontär vid Jönköpings regemente 1880-08-31. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882-05-17. Avsked från regementet s. å. 3/7. Student i Uppsala 1883-09-18. Med. filosofie examen 1885-09-14. Elev vid Karolinska institutet i Stockholm s. å. 23/9. Med. kandidat därst. 1891-01-31. E. läkare vid Södermanlands regemente 1893-07-15–s. å. 3/9. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i ovann. stad 1893-10-011894-03-31. Fältläkarstipendiat av andra klassen 1894-03-30. E. läkare vid nyssn. regemente s. å. maj–aug. Stipendiat i flottan s. å. 1/11. Uppbördsläkare å kanonbåten Edda 1895-05-18–s. å. 23/8. Med. licentiat 1897-11-27. Assistent vid E. Nordensons ögonklinik i Stockholm 1898-04-01–1904-12-31. RVO 1910-06-06. VetAk:s Wahlbergsmed. RJohO 1921-06-24. KVO2kl 1927-06-06. Äg. Tranarö i Ingarö kapellförsaml. Stockholms län och Villa Pauli i Djursholm. Död 1936-05-07 i Djursholm, Danderyds förs. Gift 1898-01-12 i Stockholm med Anna Hilda Rudolfina Smitt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1893-10-04 i Stockholm med filosofie kandidat Gustaf Erik Adolf Nordenskjöld, nr 1912, född 1868, död 1895), född 1873-03-01 i Stockholm, dotter av generalkonsuln Johan Vilhelm Smitt och Ina Lundmark.

Barn:

 • Ebba Anna Margareta, född 1899-01-28 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1:o 1918-07-09 i Djursholms kapell med ryttmästaren Soldan Carl Fredrik Henningsson Ridderstad, nr 1642, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1928-01-18 blev skild, född 1887-10-18 Sättuna.
 • Gösta Vilhelm Mauritz, född 1900-04-28 i Stockholm. Studentexamen 1919-05-12. Reservofficersvolontär s. å. 26/6. Reservofficersexamen 1921-04-30. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1921-12-31. Elev vid krigsskolan s. å. 14/10. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik i regementet s. å. 31/12. Underlöjtnant i regementet 1923-12-31. Löjtnant i regementet 1926-10-26. På övergångsstat 1927-06-09. Gift 1935-08-17 i Håtuna förs Uppsala län med grevinnan Louise Anna Cecilia Lewenhaupt, född 1909-03-01 Aske, arrenderare och bebor Räfsnäs kungsgård, dotter av hovjägmästaren greve Claës Gustaf August Lewenhaupt och Ingeborg Nordenfelt.
 • Marika Anna Clara Vilhelmina, född 1901-06-27 i Adolf Fredrik, Stockholm .
 • Hans Albert August Volfgang, född 1903-11-04 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1921-05-11. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat därst. 1926-05-00. Filosofie magistrat.

TAB 19

Knut Martin, (son av August Ferdinand, tab 11), född 1866-03-20 i Jönköping. Mogenhetsexamen i Stockholm 1884-05-16. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 28/10. Avsked s. å. 18/12. Examen vid tekniska högskolan i Hannover, München och Darmstadt 1885–1889. Elektroteknisk konstruktör hos Siemens Brothers & Co i London 1890-03-171891-03-17. Student vid Stockholms högskola 1891–1892. Tjänstg. som ingenjör vid telegrafverket 1893 jan.–april. Elektriker vid aktiebolag de Lavals ångturbin 1894-01-0131/12. Ingenjör vid de Lavals experimentverkstad 1895-01-011897-03-31. Verkst. direktör för aktiebolag Pythagoras verkstäder i Norrtälje 1898–1899. Ingenjörsverksamhet i Nordamerika 1900–1907. Ingenjör vid aktiebolag Ortoklas 1908–1909. Bosatt såsom praktiserande ingenjör i Italien 1912–1921 och i Tyrolen 1921–1925 samt sedan 1925 i Stockholm. Gift 1902-08-15 i Baldwinsville, Norra Y., Nordamerika, med Anna Emilia Ingeborg Appelin, född 1872-05-14 i Kalmar, död 1922-10-03 i Innsbruck, Tyrolen, dotter av brandmästaren A. F. Appelin och Ingrid Håkansson.

Barn:

 • Elsa Garela, född 1903-11-20 i Syracuse, New York. Lärarinna vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut 1928–1929. Anställd i utrikesdepartementet 1929. Gift 1941-03-29 i Berlin (Storkyrkans förs, Stockholm, vb nr 129) med Friedrich Ferdinand Edvard Maria Bartel, född 1901-05-17, diplomingenjör i Berlin
 • Sten Wolfgang, född 1906-06-09 i New York. Köpman. Arr. och beb. Lidökna i Södermanland. Gift 1936-12-01 i Maria förs Hälsingborg med Karin Olsson, född 1913-10-28 i Kattarps förs, Malmöhus län, dotter av hemmansägaren Per Adolf Olsson och Gerda Bengtsson.

TAB 20

Sven, (son av August Ferdinand, tab 11), född 1867-10-09 i Karlskrona amiralitetsförs . Elev vid tekniska högskolan 1885 14 9. Utexamen från dess fackskola för mekanik 1888-06-09. Anställd vid Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg 1889–1892-05-00. Anställd vid Cramps skeppsvarv i Filadelfia i Nordamerika 1892–1895-11-00. Anställd vid marinförvaltningens ingenjörsavdelning 1896. E. ingenjör vid mariningenjörstaten 1898-09-01. Ingenjör vid mariningenjörstaten 1901-01-01. Mariningenjör av 1. graden 1905-12-30. F d marindirektör av 2. graden 1907-01-25. LÖS s. å. RVO 1909-06-06. RPrRÖO3kl s. å. Marindirektör av 2. graden 1910-03-24. T. f. marindirektörsassistent s. å. 1/10. RRS:tStO3kl 1911. LKrVA 1913. Marindirektör av 1. graden och chef för ingenjörsdepartementet i Karlskrona 1914-05-08. RNO 1920-06-06. T. f. chef för ingenjörsdepartementet i Stockholm 1924-03-21. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom marindirektör i flottans reserv 1927-10-07. Gift 1903-10-09 i Landskrona med Ellen Sofia Luthander, född 1875-06-20, dotter av fängelsedirektören Jon Adolf Per Vaste Luthander och Alice Christina Holmer.

Barn:

 • Sixten Adolf Ferdinand, född 1904-09-24 i Karlskrona. Studentexamen därst. 1923-06-05. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexamen från dess fackskola för elektroteknik 1928-11-00. Anställd vid telegrafverkets provningsanstalt s. å. 26/7. Gift 1931-04-18 i Gustaf Vasa förs Stockholm med Emma Greta Sara Lavén, född 1908-07-19 i Vimmerby, dotter av häradshövdingen Vilhlem Lavén och Anna Louise Bylund.
 • Eva Clara Alice, född 1905-09-18 i Karlskrona. Lärarinna vid Stockholms stads arbetsstugor. Gift 1933-02-04 i Skeppsholms förs Stockholm (vb 3) med löjtnanten i Fortifikationens reserv, Egon Christian Reinhold Ingemarsson Tideström i hans 2:a gifte, född 1898-02-05 i Tygelsjö förs, Malmöhus län, fastighets förvaltare
 • Bengt Wolfgang, född 1906-12-17 i Karlskrona, död i Amiralitetsförs, Karlskrona 1922-06-18 och begraven i Lekaryds socken Kronobergs län.
 • Ingrid Ellen Margareta, född 1909-10-27 i Amiralitetsförs, Karlskrona]]. Gymn. dir, leg. sjukgymnast.
 • Märta Sigrid Elisabet, född 1913-01-07 i Djursholm, Danderyds förs, död 1919-07-28 i Växjö och begraven i Lekaryd, Lekaryds förs.

TAB 21

Axel Wolfgang, (son av Vilhelm Mauritz, tab 7), till Locknevi i likanämnd socken och Larum i Dalhems socken (båda i Kalm.). Född 1732-08-05 Fluxerum. Student i Uppsala1 1741-06-10. Auskultant i Göta hovrätt 1751. Volontär vid Västerbottens regemente 1752. Sergeant därst. s. å. Fänrik 1753-01-14. Transp, till Östgöta infanteriregemente 1757-11-04. Löjtnant därst. 1760-06-23. Kaptens avsked 1768-08-22. Död 1808-02-27 på Larum och begraven s. å. 6/3. Gift 1754-05-31 på Locknevi med sin svågers kusin Anna Lovisa Klingspor i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-08-16 Lidhem

Barn:

 • Brita Charlotta, född 1754-11-22 på Locknevi, död 1800-10-13 Ryssebo. Gift 1776-11-29 med hovsekreteraren Anders Edman, född 1749, död efter 1800. 3
 • Christina Eufrosyne, född 1756-01-04 på Locknevi, död 1832-03-20 Bollstra. Gift 1773-01-15 på Locknevi med ryttmästaren Johan Carl Kjellman, romersk kejserlig adelsman 1781-05-02 med namnet von Löwenadler, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1744-10-09 i Djursdala socken, Kalm., med Catharina Beata Giös, född 1720-11-02 i sistnämnda socken, död där 1760-08-09 dotter av löjtnanten Axel Adam Giös, och Helena Catharina Gyllenbreider), född 1722-04-12 Drakulla, död 1800-03-14 i Ingatorps socken.
 • Anna Magdalena, född 1756-12-27 på Locknevi, död 1835-03-09 i Vimmerby. Gift 1779-07-30 med sin svågers son i 1:a giftet, kaptenen vid Österbottens regemente Axel Adam Löwenadler, född 1751-09-01 i Djursdala socken, död 1828-12-08.
 • Vilhelm Mauritz, född 1758. Kapten. Död 1821. Se Tab. 22
 • Staffan, född 1759-06-18 Skrikefall Volontär vid Kalmar regemente 1761-01-01. Rustmästare därst. 1762-03-18. Furir 1773-10-02. Page hos hertigen av Södermanland 1778-02-01. Fänrik vid Savolaks' regemente s. å. 19/3. Adjutant vid livregementet till häst 1783-03-19. Död ogift 1791-09-10 Västerås.
 • Gustaf Adolf, född 1760. Överstelöjtnant. Död 1816. Se Tab. 24.
 • Carl Axel, född 1762-03-12 på Skrikefall. Volontär vid Jämtlands regemente 1778-04-01. Fänrik vid Västerbottens regemente 1779-08-10. Löjtnant därst. 1789-07-01. Kapten 1790-12-15. Genom transp. ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796-06-27. Död ogift 1807-02-01 i Piteå. Han bevistade finska kriget 1788–1790.
 • Christian Filip, född 1763-05-22 på Skrikefall, död där s. å. 8/8.
 • Christian Didrik, född tvilling 1765-05-21 på Skrikefall, död där s. å. 17/8.
 • Eleonora Lovisa, född tvilling 1765-05-25 på Skrikefall, död där s. å. 25/8.

TAB 22

Vilhelm Mauritz, (son av Axel Wolfgang, tab 21). till Larum i Dalhems socken Kalmar län. Född 1758-05-05 på Skrikefall., Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760. Korpral vid adelsfaneregementet 1766. Fänrik vid arméns flotta 1774. Löitnant därst. 1785. Avsked med kaptens karaktär 1786. Död 1821-08-13 Äsperyd. Gift 1784-03-16 på Bjursund Loftahammars socken Kalmar län med friherrinnan Ulrika Louisa Lybecker, född 1754-09-03 Åkerholm, död 1813-10-18 på Larum, dotter av ryttmästaren, friherre Georg Henrik Lybecker, och friherrinnan Hedvig Christina von Knorring.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1786-01-10 på Bjursund, död 1823-01-30 i Jönköping. Gift 1806-08-28 på Larum med sin kusin, lagmannen i Norra och Södra Vedbo häraders lagsaga, RNO, Lars Löwenadler i hans 1:a gifte (gift 2:o 1824-07-13 i Jönköping med Vilhelmina Augusta Carolina Cedercrona, född 1796-08-26 i Göteborg, död 1874-02-16 i Jönköping, dotter av överstelöjtnanten Johan Isak Cedercrona, och friherrinnan Ulrika Hierta), född 1777-04-26 Ryssebo, död 1863-03-12 i Jönköping. Axel Georg, född 1787. Kapten. Död 1862. Se Tab. 23.
 • Vilhelm Mauritz, född 1795-12-13 på Larum, död där 1799-10-24.

TAB 23

Axel Georg, (son av Vilhelm Mauritz, tab 22), född 1787-08-25 på Larum. Kadett vid Karlberg 1801-10-04. Utexamen 1806-03-01. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 12/4. Sekundlöjtnant därst. 1812-03-03. Löjtnant s. å. 21/7. Kapten 1814-10-07. GMtf s. å. Avsked 1820-06-24. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1862-06-04 i Stockholm och jordfäst s. å. 20/6 i Kisa socken Östergötlands län. Ägde Fölingsö i Kisa socken och Stjärnevik, Vada i Oppeby socken, Hornsberg i Horns socken, Gröninge i Hycklinge socken, del i Skälsnäs och Västraby, båda i Hults socken (alla i Ög.). Gift 1819-05-18 Tyllinge med friherrinnan Sofia Magdalena Duwall, född 1802-01-14 på Tyllinge, död 1835-12-08 på Stjärnevik, dotter av ryttmästaren, friherre Svante Johan Duwall, och hans 1:a fru Margareta Sofia Stålhammar.

Barn:

 • Axel Johan, född 1820-01-26 på Larum, död ogift 1846-12-28.
 • Svante August, född 1824-12-03 på Larum. Kadett vid Karlberg 1838-01-18. Avgången 1846-08-30. Död ogift 1865-05-14 på sin egendom Fölingsö.
 • Gustaf Robert, född 1827-04-03 på Stjärnevik. Kadett vid Karlberg 1840-04-21. Utexamen 1848-12-16. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1849-01-09. Löjtnant 1855. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1861-05-10. Död ogift 1868-02-20 i Oppeby socken genom drunkning, Otto Göran, född 1830-10-22 på Stjärnevik. Kadett vid Karlberg 1845-09-11 avgången 1846 30/. Kammarjunkare 1861. RNO 1883-11-30. Död ogift 1891-05-23 på Hornsberg. Han ägde vid sin död Hornsberg, Kristineberg, Eneby, Saxekulla, Flytthem och Droppetorp i Horns socken, Gröninge, Lindhult och Bro Västergård i Hycklinge socken, Stjärnevik, Södra Falla, Råhamra, Stormtorna, Vada, Nedre Vånga, Väsby Västergård, Utdala, Rumnebo, Häppesvik och Ingesbult i Oppeby socken, Falklyckan, Fölingsö och Kvarntorp nr 1 och 2 i Kisa socken samt hälften av Skälsnäs, Brunefall, Målen och Västraby i Hults socken (allt i Ög.) Alla dessa egendomar testamenterades till svenska riddarhuset med villkor bland annat, att av den behållna årliga avkastningen 3/5 skulle tillfalla medlem av Pauliska släkten. 1/5 medlem av Rosenmüllerska släkten och 1/5 jämte räntan av all hans lösegendom svenska riddarhuset till stipendiet och pensioner. Så snart de nämnda släkterna utslocknat, tillfaller hela avkastningen svenska riddarhuset för att användas till stipendier och pensioner.

TAB 24

Gustaf Adolf, (son av Axel Wolfgang, tab 21), född 1760-11-13 Skrikefall. Page vid hovet 1765. Furir vid Jämtlands regemente 1767-07-22. Sergeant därst. 1770. Fänrik s. å. 15/10. Löjtnant 1776-04-24. Stabskapten 1786-04-12. Stabsadjutant hos konungen s. å. 2/4. Major i regementet 1794-08-04. Sekundmajor vid regementet 1796-07-18. Premiärmajor därst. 1802-04-16. RSO 1805-03-01. Avsked från regementet 1808-01-12. Överstelöjtnant i armén 1809-08-15. Direktör i arméns pensionskassa s. å. 25/10. Avsked därifrån 1812. Död 1816-03-29 Larum. Gift 1800-06-19 i Stockholm med Vendla Octavia Trafvenfelt, från vilken han 1810 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-04-11 i Stockholm med häradshövdingen Per Tempelman i hans 1:a gifte [gift 2:o 1819 med Anna Margareta Stenberg, född 1791, död 1857], född 1778-05-10 i Kärna socken, Ög. Död 1834-09-11 i Stockholm), född 1785-01-23, död 1818-10-30 i Stockholm, dotter av kaptenen Mikael Trafvenfelt, och Christina Elisabet Hedeberg.

Barn:

 • Gustaf Mauritz, född 1808. Gymnastiklärare. Död 1839. Se Tab. 25.
 • Axel Vilhelm, född 1810-12-05 i Stockholm, död.

TAB 25

Gustaf Mauritz, (son av Gustaf Adolf, tab 24), född 1808-04-15 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1823-05-03. Avsked 1826-05-02. Fanjunkare vid Södermanlands regemente s. å. 8/5. Avsked 1828-04-29. Antagen i rysk tjänst såsom överlärare i gymnastik vid kejserliga gardeskadettkåren i S:t Petersburg samt vid alla ryska statens därvarande undervisningsverk 1830. Död 1839-03-06 i nämnda stad. Framstående gymnastiklärare och fäktare samt banbrytare för svensk gymnastik i Finland och Ryssland. En minnestavla uppsattes Över honom i ryska gardeskadettkårens gymnastiksal. Erhöll flera ryska titlar och ordensutmärkelser samt överstelöjtnants rang. Gift 1835-08-15 i S:t Petersburg med Clara Catharina Bergström, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849 med pastorn vid reformerta kyrkan i S:t Petersburg Jean François Etienne Anspach, född 1793 i Genève, död där 1877-02-11), född 1816-01-20 i Stockholm, död 1869-03-13 i Genève, dotter av grosshandlaren Carl Bergström och Anna Sofia Lönnberg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1836. Kanslisekreterare. Död 1906. Se Tab. 26.
 • Vendla Clara Henriette, född 1838-05-28 i S:t Petersburg, död ogift 1910-05-27 i Stockholm.

TAB 26

Carl Gustaf, (son av Gustaf Mauritz, tab 25), född 1836-06-29 i S:t Petersburg. Student i nämnda stad 1853 och i Uppsala 1857. Kansliexamen 1863-12-00. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1864-01-21. (15/1) Och i kommerskollegium s. å. 21/1. Överlärare i språk vid tekniska skolan i Stockholm 1865. Lärare i franska vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1875-07-01. Lärare i ryska vid generalstaben s. å. Amanuens vid lantförsvarsdepartementet. Lärare vid krigshögskolan 1878-07-01. RVO 1891-12-01. Kanslisekreterare 1892-12-02. Avsked från lantförsvarsdepartementet 1894-05-01 och från artilleri- och ingenjörhögskolan 1896-07-01. Död 1906-05-20 i Stockholm. Ägde huset nr 6 vid Södermalmstorg i Stockholm 1875–1884 och Nygård i Täby socken Stockholms län sedan 1883. Gift 1869-01-19 i Norrköping med Emma Charlotta Swartling, född 1841-08-01 i nämnda stad ]], död 1925-01-20 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Anders Erik Swartling och Catharina Charlotta Moselius.

Barn:

 • Gustaf Mauritz, född 1870-02-22 i Stockholm, död där 1880-12-21.
 • Emma Clara Charlotta, född 1871-12-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död där 1880-11-17.
 • Ebba Helena, född 1873-06-12 i Österhaninge socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Sekreterare i Tåby sockens fattigvårdsförening 1896. Kommittésekreterare i Föreningen för fattigvårdens ordnande 1903. Ledamot av Adolf Fredriks förss i Stockholm fattigvårdsstyrelse 1904. Sekreterare i centralförbundets för socialt arbete fattigvårdskommitté 1905 och i svenska fattigvårdsförbundet 1906. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads asyler för husvilla 1906 samt av styrelsen för Stockholms uppfostringsanstalt för flickor s. å. Ledamot av fattigvårdslagstiftningskommittén 1907–1914. GM iqml 1916-03-31.
 • Vendla Magdalena (Magda), född 1877-07-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-09-26 i Örebro med revisorn i riksräkenskapsverket Adolf Fredrik Altahr-Cederberg född 1877-11-04 i sistnämnda stad.
 • Clara Sigrid Gunilla (Gunni), född 1883-12-20 i Maria Magd. förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1910-11-27 med godsägaren, friherre Arvid Robert Hermelin, född 1875

Källor

Litteratur: J. Pauli, Adliga ätten Pauli (1920).


1Um. 2Sgn. 3Oö. 4Medd. av kantor P. Gift Vejde, Växjö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.