:

Pauli nr 96

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Natural. 1625, introd. s.å.

Ätten Pauli eller Paull skall enligt flera källor härstamma från Italien och därifrån utvandrat till Kärnthen, där den redan på 1500-talet bland andra gods ägde Nagerschigg, nu kallat Stiegerhof, efter vilket medlemmar av ätten skrivit sig Pauli von und zu Nagerschigg. Är 1598-06-21 utfärdade kejsar Rudolf II i Prag ett i ättens ägo befintligt diplom för bröderna Jakob och Wolfgang Pauli d. ä. samt deras brorsons son Wolfgang Pauli d. y., varigenom de fingo sitt gamla vapen förbättrat och samtidigt tillförsäkrades tysk-romersk adlig värdighet. Av Wolfgang d. ä:s söner uppgivas fyra hava trätt i svensk tjänst under trettioåriga kriget. Av dessa var nedanstående Zakarias yngst. En äldre broder Anders bosatte sig i Finland, men blev ej naturaliserad. Hans ättegren utdog 1671.

Pauli A9600.png

TAB 1

Andreas Pauli, var 1523 marktrichter i Malborghet i Kärnthen. Gift två gånger.

Barn:

 • 1. Hans Pauli. Var 1542 marktrichter i Malborghet, † där 1564-11-08. Gift med Veronika Zenegg von und zu Scharffenstein, † 1565-01-21 och begravd i makens grav i Malborghets kyrka.

Barnbarn:

 • Wolfgang Pauli, † mellan 1601 och 1603. Herre till Nagerschigg i Kärnthen. Adlad av kejsar Rudolf 1598-06-21. Gift 1:o med Margareta Gotthard. Gift 2:o med Bernhardina N. i hennes 2:a gifte.

Barnbarnsbarn:

 • Zakarias Wolfgangsson Pauli född 1586-04-00 i Kärnthen i Österrike, † 1630 natten till den 25 aug. i Stockholm av pesten samt begravd 1631-06-12 i Lista kyrka. Den därvid hållna likpredikan trycktes i Strängnäs 1632. Natural. Pauli, till Vingsleör i Lista socken Södermanlands län, som han erhöll i förläning av hertig Carl Filip 1621-05-25 och bebyggde till säteri (konfirm. 1622-03-24). Kornett vid översten von Stahrenbergs regemente mot turkarna i Ungern. Kom 1608 till Sverige. Kammarjunkare hos hertig Carl av Södermanland s.å. Kornett vid samma hertigs livfana 1611. Interimslöjtnant därst. 1612-06-19. Stallmästare hos änkedrottning Christina 1613. Stallmästare hos hertig Carl Filip kort därefter. Generalfältproviantmästare 1614-04-14 ryttmästare för bemälda hertigs livkompani 1617 och för ett kompani av livgardet 1621-06-02. Ryttmästare för ett kompani av adelns rusttjänst i Södermanland 1624-03-39. Natural, svensk adelsman 1625 och introd. under nr 64, vilket sedan ändrades till nr 96. Var 1626 ryttmästare för tre kompanier finska ryttare. Överstelöjtnant vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1627. Överste för rytteriet i Södermanland, Närke och Värmland samt Vadsbo och Valla härader i Västergötland 1630-01-26. Han skickades vid 12 års ålder av föräldrarna till Italien för att lära främmande språk, fäkta och andra adliga övningar samt gjorde 1603 på kort tid en resa till Sverige. Måste för de stränga påbuden i Österrike mot lutheranerna jämte bröder och syskonbarn lämna gods och fädernesland och kom 1608 med tre sina bröder till Sverige. Förordnades 1612 att i Västerås, Köping och Arboga värva ryttare för livregementet. Bevistade 1621 Rigas erövring och 1626 med utmärkt både tapperhet och klokhet kriget i Preussen, varunder han brukades vid rekognosceringar och furageringar, som han lyckligt utförde. Plundrade och brände 1627 staden Melsach och fick s.å. 21/7 till belöning det i stadens närhet belägna godset Lilienthal. Var i krig en mycket behjärtad man och befordrade deras väl som stod under hans befäl. Sjuknade slutligen i skärgården, då han sjöledes skulle resa till konung Gustaf II Adolfs armé i Tyskland och fördes åter till Stockholm, där han dog. Gift 1615-06-14 på Stockholms slott med drottning Christina den äldres hovjungfru Brita Hård af Segerstad, som levde ännu 1656. Dotter till ståthållaren Olof Larsson Hård af Segerstad och Catharina Vogtin von Fronhausen.

Barnbarnsbarnbarn:

 • Tre döttrar, † unga.
 • Zakarias Pauli född 1620-12-16 på Vingsleör, † 1665-03-03 på nämnda ställe och begravd i Lista kyrka. Pauli till Vingsleör och Maltorp. Levde utan tjänst.
 • Carl Pauli, † 1657. Assessor. Se Tab. 2.
 • Christina Pauli född 1628, † 1651 och begravd s.å. 12/10 i Tumbo kyrka/D. Gift med landshövding Gustaf Ribbing född 1613, † 1693.
 • Gustaf Adolf Pauli född 1629, † 1666. Major. Se Tab. 5
 • Maria Pauli född 1630, † ogift 1718. Ägde Bolmstad Sjögårds säteri i Angelstads socken Kronobergs län 1665 och ännu 1686. 4

TAB 2

Carl Pauli född på 1620-talet, † 1657-11-12 i Jönköping. (son av Zakarias Wolfgangsson Pauli, natural. Pauli, tab 1), till Östtomta i Stenums socken Skaraborgs län och Bångsta (Bånkestad) i Råby-Rekarne socken Södermanlands län. Student i Uppsala 1635 1. Assessor i Göta hovrätt 1657-02-20. Gift 1650-01-08 i Stenums socken med Ebba Ulfsparre af Broxvik född 1631-10-11 på Råda, † 1656-04-17 på Östtomta och begravd i Skara, men sedan förd till Eggby kyrka Skaraborgs län. Dotter till ståthållaren Peder Göransson Ulfsparre af Broxvik och hans 2:a fru Ragnhild Ekeblad.

Barn:

 • Catharina Pauli, † 1699-03-21. Gift 1679-12-28 på Hjällö i Fågelås socken Skaraborgs län med assessor Gustaf Örnevinge, † 1709.
 • Zakarias Pauli född 1651-02-25, † ogift 1692-04-11 i Tubbetorp. Pauli Till Råda i likanämnd socken, Göteborgs o Bohus län. Korpral vid Leonard Wittenbergs regemente (Åbo läns kavalleriregemente) 1674-05-00. Kvartermästare därst. 1675-05-00. Kornett 1676-01-00. Löjtnant 1677-08-00.
 • Johan Pauli, † 1709. Se Tab. 3.
 • Carl Pauli. Löjtnant. † ogift 1679.
 • Anna Christina Pauli, levde änka 1716. Gift med överstelöjtnanten Jesper Gies Wising adlad Reuterhielm född 1630, † 1706.

TAB 3

Johan Pauli född på 1650-talet, † 1709-09-05. (son av Carl, tab 2) Student i Lund 2 1669-04-20. Kvartermästare vid Bünowsregemente 1672. Kornett vid Jürgen Mellins kavalleriregemente 1675. Löjtnant därst. 1676. Regementskvartermästare s.å. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1679-09-20. Kvarstod i tjänst till sin död. Gift med sin faders sysslings dotter Metta Hård af Segerstad, † 1710-05-20. Dotter till generallöjtnanten Johan Hård af Segerstad och hans 1:a fru Brita Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Zakarias Pauli, † ogift 1708 i Ukraina. Kammarpage hos konung Carl XII.
 • Carl Pauli född 1684-10-26 på Stora Bråared i Nykyrka sn/R, † ogift 6/6 1704, stupade »på ett parti» i Polen. Adjutant vid adelsfaneregementet 1701. Kornett därst. 1704-04-29.
 • Brita Catharina Pauli döpt 1686-06-16 Svenshult.
 • Ebbe Gunnar Pauli döpt 1688-03-23 i Fågelås socken Skaraborgs län.
 • Anna Christina Pauli döpt 1689-05-30 på Svenshult, † och begravd s.å. 2/8.
 • Johan Pauli född 1690-06-21 på Svenshult, † där s.å. 6/8.
 • Johan Pauli född 1691-11-18 på Svenshult, stupade 1709-06-21 i slaget vid Poltava. Underofficer vid livgardet.
 • Gustaf Pauli född 1693, † 1762. Fänrik. Se Tab. 4
 • Göran Pauli född 1694, † ogift 1756 i Landskrona. Volontär vid bergsregementet 1711-05-01, furir där s.å. 6/6. Sergeant 1712-11-08. Fänrik 1713-05-12. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1714-06-05. Löjtnant vid bergsregementet 1716-08-16. Konfirm. fullm. s.å. 27/12. Placerad vid garnisonsregementet i Malmö 1723. Holtzforster (jägmästare) i Kalmar län 1737-01-27. Avsked 1739 vid tjänstens indragning.
 • Margareta Pauli döpt (1695?) 6/4 i Stenums socken Skaraborgs län.
 • Helena Sofia Pauli döpt 1696-11-08 i Stenums socken.
 • Erik Pauli, † ogift 1738. Fältväbel vid Adlerfeltska regementet. Fänrik därst. 1720-02-26. Löjtnant.
 • Axel Pauli, † stupade ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Fänrik vid Willebrands regemente. Löjtnant därst. 1740-04-01.
 • Bengt Pauli född 1705-04-30 på Svenshult, † där 1706 och begravd s.å. 22/3.
 • Ebba Pauli, † ogift 1751-04-08 på Hönssäter.

TAB 4

Gustaf Pauli född 1693-01-10 i Bottnaryds sn/F, † 1762-02-16 på Vadstena krigsmanshus. (son av Johan, tab 3). Volontär vid Kalmar regemente 1714-04-00. Furir därst. 1715. Förare 1718. Transp. till Adlerfeltska regementet. Adjutant vid Upplands ståndsdragonregemente. Fänriks avsked 1723-10-31. Intogs 1756-09-15 på Vadstena krigsmanshus. Gift 1738-03-04 med Sofia Christina von Bruse född 1721-10-03. Dotter till överstelöjtnanten Carl von Bruse och Gustava Johanna Pilefelt.

Barn:

 • Axel Pauli, † sex månader gammal.
 • Zakarias Wolfgang Pauli född 1743, † 1760 under kriget i Pommern av en laddning som sprang lös. Sergeant vid kronprinsens regemente.
 • Gustava Carolina Pauli, född 1747-07-25 i Ekenäs, † där 1748 och begravd s.å. 7/4.

TAB 5

Gustaf Adolf Pauli född 1629-08-24 på Vingsleör, † 1666-11-19 på Tyllinge och begravd i Pauliska graven i Lista kyrka/D. (son av Zakarias Wolfgangsson Pauli, natural. Pauli, tab 1), till Vingsleör och Martorp samt Tyllinge i Dalhems socken Kalmar län. Student i Uppsala1 1641-11-07. Kornett vid överste Sinclairs regemente till häst och Västgöta kavalleriregemente 1655-04-08. Slutligen major. Han bevistade hela polska kriget och sedan 1658 och 1659 det danska. Gift 1660-02-05 Årnäs med Metta Stake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1667 med landshövding Arent Möller i hans 2:a gifte född 1621, † 1692), † 1692-06-06 på Tyllinge och begravd s.å. 25/9 i Dalhems kyrka. Dotter till landshövding Olof Stake och Anna Ribbing.

Barn:

 • Brita Pauli levde 1723-09-09 på Grävsäter. Gift 1693-12-07 i Dalhems socken med kapten Seved Ribbing född 1648, † 1706.
i hans 2:a gifte.
 • Erik Pauli född 1664-12-18, † 1667-02-24 och begravd i Lista kyrka.
 • Gustaf Adolf Pauli född 1666, † 1702. Löjtnant. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf Adolf Pauli född 1666-01-01, † 1702-07-10 i Polen under kriget. (son av Gustaf Adolf, tab 5), till Tyllinge. Student i Uppsala1 1680-05-22. Volontär vid livgardet s.å. Livdrabant 1683. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1687. Fänrik vid Södermanlands regemente 1689-04-27. Avsked s.å. Löjtnant vid Kalmar regemente 1692-08-17. Gift 1688 med Catharina Vilhelmina von Post född 1671-06-02, † 1748-10-20 på Nääs i Kråkshults sn/F och begravd s.å. 15/11. Hennes 2:a gifte 1720-04-16 på Fluxerum med major Gabriel Bergencrona född 1682, † 1750-04-22 på Nääs, av en 1709-12-16 adlad men ej introd. ätt.) Dotter till överste Vilhelm Mauritz von Post och Catharina Schildt.

Barn:

 • Metta Gustaviana Pauli född 1689, † ogift 1713-04-08 och begravd i Flenhultsgraven i Karlstorps kyrka.
 • Vilhelm Mauritz Pauli född 1691, † 1758. Överjägmästare. Se Tab. 7.
 • Brita Catharina Pauli född 1693-01-01 i Dalhems socken, levde 1726. Gift 1719-06-24 på Fluxerum med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Jonas Camberg född 1689, † 1769-12-16 i Fagerhults sn/H.
 • Anna Christina Pauli född 1694-09-01 i Dalhems socken, † som barn.
 • Zakarias Wolfgang Pauli född 1695, † 1701.
 • Anna Margareta Pauli född 1697, † 1703-01-07 på Fluxerum.
 • Maria Elisabet Pauli född 1701, † 1703-02-26 på Fluxerum.

TAB 7

Vilhelm Mauritz Pauli född 1691-10-01 på Forneby i Rasbo Kils sn/C, † 1758-12-10 1 Stockholm. (son av Gustaf Adolf, tab 6) Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1706-10-00. Volontär vid Upplands regemente 1707-04-00. Korpral därst. 1708-06-00. Underofficer 1709. Fänrik s.å. 5/11. Löjtnant 1711-09-18. Konfirm. fullm. 1712-03-08. Sekundkapten s.å. 22/9. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Majors karaktär 1719-12-18. Kapten vid Västgötadals regemente 1722-06-23. Tjänstfri från regementet 1731-09-07. Överjägmästare i hela Småland 1733-05-10. Han gick 1709 såsom korpral med transporten till Riga. Bevistade 1710 den 28 febr. slaget vid Hälsingborg. Var vid 1743 års riksdag danska partiet tillgiven. Ägde Fluxerums säteri i Karlstorps sn/H och anlade Pauliströms järnbruk i samma socken. Har givit till Karlstorps kyrka en silveroblatask. Gift 1:o 1717-10-11 med friherrinnan Margareta Johanna Oxenstierna af Eka och Lindö född 1686-04-09, † i barnsäng 1718-07-29 på Eka. Dotter till kammarherre och friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö och Johanna Elisabet De Geer. Gift 2:o 1720-03-31 med Brita Charlotta Strömfelt född 1691, † 1751-04-14 på Hagelsrum i Målilla sn/H. Dotter till ståthållaren Gustaf Adolf Strömfelt och hans 1:a fru Christina Elisabet Ottosdotter Taube.

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm Pauli född 1718-07-22 på Eka, † ogift 1761-10-03 på Vallhov och jordfäst s.å. 6/10 i Jakobs kyrka i Stockholm. Till Vallhov och Söderby, båda i Jumkils socken Uppsala län. Volontär vid hovjägeristaten 1735-03-28. Jaktjunkare 1736. Hejdridare i Jönköpings län 1741-04-16. Hovjägmästare i Östergötland 1747-02-05. Överjägmästare därst.
 • 2. Anna Magdalena Pauli född 1721-04-29 i Borås, † 1774-06-01 i Lund. Gift 1743-04-28 i Stockholm med vice presidenten och friherre Christian Fredrik Klingspor Klingspor född 1711, † 1785.
 • 2. Christina Vilhelmina Pauli född 1722-05-01 på Fluxerum, † ogift 1780-01-09 på Locknevi i likanämnd socken Kalmar län.
 • 2. Margareta Charlotta Pauli född 1723-10-03 på Fluxerum, † 1756. Gift 1743 med major Gustaf Gotthard Bock i Livland, † 1756.
 • 2. Gustaf Adolf Pauli född 1725-04-23 på Fluxerum, † ogift 1749-03-19. Bataljonsadjutant vid livgardet.
 • 2. Ottiliana Eufrosyne Pauli född 1726-12-08 på Fluxerum, † 1797-02-26. Gift 1764-02-22 på Ellistfer med lantrådet Johan Fredrik Von Brandten född 1723-02-22, † 1779-11-18 på Fehtenhof och begravd där 1780-01-11. Hans 1:a gifte 1749-09-13 med Catharina Von Gerngross, † 1763-02-18 på Fehtenhof.
 • 2. Hedvig Ulrika Pauli född 1728-02-16 på Fluxerum, † där s.å. 26/3.
 • 2. Charlotta Lovisa Pauli född 1729, † 1730.
 • 2. Vilhelm Mauritz Pauli född 1730, † 1800. General. Se Tab. 8.
 • 2. Axel Wolfgang Pauli född 1732, † 1808. Kapten. Se Tab. 21
 • 2. Fredrika Paulin född 1733-07-16 på Fluxerum, † där s.å. 15/10.

TAB 8

Vilhelm Mauritz Pauli född 1730-12-05 på Fluxerum, † 1800-08-11 i Stockholm. (son av Vilhelm Mauritz, tab 7), Student i Uppsala1 1741-06-10. Sergeant vid Posses värvade tyska regemente i Stralsund 1750. Sergeant därst. 1751-01-12. Fänrik vid von Forsens regemente i Frankrike s.å. 14/1. Sekundlöjtnant därst. s.å. 7/7. Premiärlöjtnant 1757-04-19. Fänrik vid Posseska regementet s.å. 4/11. Sous-aide-major i fransk tjänst 1760-03-01. Aide-major de place i Ziegenhain 1761. Aide-major s.å. 20/7. Kapten vid prinsens av Nassau-Zaarbrücken regemente 1763-02-01. Avsked ur franska tjänsten s.å. Löjtnant vid Posseska, då Cronhielmska regementet s.å. 8/12. Stabskapten vid Jämtlands dragonregemente 1764-05-02. Kapten med kompani därst. 1766-06-30. RSO 1767-12-11. Sekundmajor 1770-08-20. Genom byte sekundmajor vid Västmanlands regemente s.å. 20/12. Premiärmajor därst. 1773-12-08. Överstelöjtnant i armén 1775-06-30 och med indelning vid sista, regemente 1776-12-18. Kavaljer hos prins Fredrik Adolf 1777. Överste i armén 1780-06-12 och för Västerbottens regemente 1785-05-20. KSO 1789-06-28 med valspråk: Amore Virtutis. Generalmajor i armén 1790-01-24. KmstkSO s.å. 29/7. Generallöjtnant s.å. 21/8. Överste för Skaraborgs regemente 1791-02-13. 1. Stallmästare hos prins Fredrik Adolf s.å. 28/2. Konungens generaladjutant s.å. 18/4. Befälhavande general över Västgötafördelningen av armén s.å. 10/5. KmstkSO 1794-11-24. Avsked från överstebeställningen vid Skaraborgs regemente 1796-10-26. Han var en tapper krigare och skicklig anförare. Bevistade under tjänsten i Frankrike alla franska arméns fälttåg och därunder bataljerna vid Hastenbeck 1757-07-26, Lauternberg 1758-10-11 och Bergen 1759-04-13, där han blev blesserad. Var även med vid Corbach 1760-07-13, Kassel s.å. Ziegenhain 1761, Fellingshausen s.å. 15/7 och 16/7 och Eimbeck s.å. med flera ställen. Deltog i finska kriget 1788–1790 och anförde avantgardet vid Uttismalm 1789-06-28 under konung Gustaf III:s eget befäl. Bevistade träffningen vid Liikkala s.å. 4/7 och hade under reträtten därifrån törst befälet över avantgardet, sedan befallning att försvara passet mellan Mämmälä och Anjala, till dess bägge bryggorna hunnit sprängas, varefter han var befälhavare över den vid sistnämnda ställe posterade kår från den 23/7 till den 1789-08-16, varunder han uthärdade ryssarnas dagliga anfall och kanonader. Kommenderade i slaget vid Valkeala 1790-04-29, också under konungens befäl, högra flygeln och bidrog huvudsakligen till den lyckliga utgången av nämnda slag samt benådades då med en hedersvärja med guldfäste och fastade framför fronten av trupperna riddartecknet av svärdsordens stora kors på konungens bröst. Fick sedan befälet över svenska arméns vänstra flygel, med vilken han slog ryssarna vid Keltis baracker den 20 maj 1790 samt intog lägret vid Värälä, för vilken bravur han blev KmstkSO. Bevistade Gävle riksdag 1792. Gift 1800-01-11 i Stockholm med Brita Sofia Schjåltz född 1760-09-11 i Dingtuna socken Västmanlands län, † 1845-09-30 i Stockholm. Dotter till frälseinspektoren Per Schjåltz och Anna Brita Berg. i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1787-11-12 med kaptenen vid Västerbottens regemente Lars Mobach född 1754, från vilken hon 1792-09-04 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782-05-13 med Anna Christina Schildt född 1763-03-22, † 1787-02-00, dotter av majoren Johan Peter Schildt och Christina Elisabet Brunneman. Gift 3:o 1795-08-30 med Ulrika Catharina Hedman född 1766-02-11. Dotter till kyrkoherden i Vasa i Finland Per Hedman).

Barn tillsammans med hustrun födda före giftemålet:

 • Fredrik August Mauritz Pauli född 1778 (enl. dödskivan 1830-2020), † 1840-05-15 i S:t Nikolai/A, Palamedes 3, Lilla Nygatan 15. Krigsråd. Se Tab. 9.
 • Anna Augusta Sofia Aurora Pauli född 1788-06-17 i Öjebyn, Piteå lfs, † ogift 1863-10-22 i Nyköpings Västra/D.
 • Lars Gustaf Vilhelm Pauli född 1789-06-07 i Piteå lfs, levde 1800-11-08.
 • Victor Filip Ferdinand Pauli född 1795-05-07, † s.å.

TAB 9

Fredrik August Mauritz Pauli född 1786-10-01 i Piteå/BD (1778 enl. dödskivan 1830-2020), † 1840-05-15 i S:t Nikolai/A, Palamedes 3, Lilla Nygatan 15. (son av Vilhelm Mauritz, tab 8). Genom Högsta domstolens utslag 1929-07-31 förklarad äkta son av general Pauli. Student i Uppsala 1802-10-07. Hovrättsexamen 1804-12-07. Auskultant i Svea hovrätt s.å. 24/12. Extra ordinarie notarie därst. 1805-04-17. Vice notarie 1807-01-28. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegii första provinskontor s.å. Extra ordinarie kanslist i krigskollegii advokatfiskalskontor 1808-01-01. Ord. kanslist därst. s.å. 9/1. Auditör vid Upplandsbrigaden av lantvärnet 1808-05-14– s.å. i aug. Auditör vid åländska brigaden s.å. aug.–1809-03-26. Konfirm. fullm, som auditör 1809-04-19. Kanslist i krigskollegii artilleridepartement 1811-09-09. Notarie därst. 1813-11-29. Sekreterare vid artilleristaben 1815-08-15. Sekreterares fullm. 1826-10-12. Krigsråds n. h. o. v. 1835-01-24. Gift 1811-10-26 i Stockholm med Maria Elisabet Schalander, född 1786-10-06 i Örebro, † 1858-09-09 i Stockholm.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Pauli född 1811, † 1888. Stadsmäklare. Se Tab. 10.
 • Hilda Maria Pauli född 1812-12-25 i Stockholm, liksom syskonen, † där 1826-10-08.
 • August Ferdinand Pauli född 1815. Apotekare. † 1904. Se Tab. 11.
 • Sofia Aurora Pauli född 1819-03-01, † 1881-05-14 i Stockholm. Gift 1841-03-01 i Stockholm med kamreraren i järnvågen Per Ludvig Schmidt.
 • Laura Fernanda Pauli född 1823-04-15, † ogift 1856-10-30 i Arvika.
 • Viktoria Constantia Pauli född 1824-08-04.
 • Maria Corinna Pauli född 1827-04-00, Stadsmäklare s.å. 3/10 i Stockholm.

TAB 10

Fredrik Vilhelm Pauli född 1811-11-05 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, † där 1888-05-15. (son av Fredrik August Mauritz, tab 9). Stadsmäklare i nämnda stad. Gift 1858-05-26 i Stockholm Klara förs i Stockholm med Anna Amalia Charlotta Kindborg född 1826-11-04 i nämnda stad, † där 1891-06-22. Dotter till hovslagaråldermannen Nils Kindborg och Ulrika Eklund.

Barn:

 • Fredrika Armida Teresia (Amy) Pauli född 1851-10-24 i Stockholm, † 1930-10-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. (RHD prot. 1894-05-02) född 1851-10-24 i Stockholm. Var under många år från år 1878 och framåt pianolärarinna därst.

TAB 11

August FerdinandPauli född 1815-04-01 i Stockholm, † 1904-02-14 i Stockholm. (son av Fredrik August Mauritz, tab 9). Antogs till elev å apoteket Svanen i nämnda stad 1829. Farm. stud. examen 1833-08-07 och apotekarexamen 1838-04-14. Inköpte apoteket i Arvika 1841-07-00. Anlade därst. en fabrik för tillverkning av parfymerier, tvål och diverse tekniska fabrikat s.å. Tillträdde efter avslutat köp apoteket i Jönköping med underlydande filialapotek i Vrigstad 1853-09-01. Erhöll privilegium på dessa apoteksinrättningar 1854-11-24. Försålde sistnämnda apoteksinrättningar 1856-10-01. Ägnade sig uteslutande åt sin fabriksrörelse, som han överflyttade till Stockholm 1875. RVO s.å. 1/12. Ägde huset nr 24 Brunkebergstorg i nämnda stad 1876–1891. Gift 1:o 1848-08-13 i Arvika med Maria Laurentia Augusta Gagner född 1828-07-06 i Ölmestads prästgård/F, † 1858-09-10 i Jönköping. Dotter till hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden, filosofie doktor Lars Peter Gagner och Maria Jakobina Blomner. Gift 2:o 1860-02-03 i Jönköping med Clara Matilda Hasselberg född 1833-10-12 i Kristine förs i nämnda stad, † 1929-03-11 i Hedvig Eleonora/A. Dotter till hovrättsrådet Henrik Hasselberg och Catharina Margareta Maria Antoinette Munthe.

Barn:

 • 1. Claes Ferdinand Pauli född 1850, † 1917. Ingenjör. Se Tab. 12.
 • 1. Hildur Elisabet Pauli född 1852-10-28 i Arvika, † 1854-01-24 i Jönköping.
 • 1. Hugo Mauritz Pauli född 1853-12-14 i Jönköping, † där 1855-06-15.
 • 1. Georg Vilhelm Pauli född 1855. Konstnär. Se Tab. 14
 • 1. James Mauritz Pauli född 1857, † 1935. F.d. jägmästare. Se Tab. 17.
 • 1. August Pauli född 1858-09-10 i Jönköping, † där 1861-11-19
 • 2.Gertrud Pauli född 1861-10-10 i Jönköping, † där 1863-12-11.
 • 2. Gustaf Albert Pauli född 1863. Med. licentiat. Se Tab. 18
 • 2. Nils Wolfgang Pauli född 1864-07-02 i Jönköping. Examen vid musikaliska akademien 189x och mogenhetsexamen 1892-05-18. Student i Uppsala s.å. Jur. filosofie examen 1894-04-30.
 • 2. Knut Martin Pauli född 1866. Civilingenjör. Se Tab. 19
 • 2. Sven Pauli född 1867. Marindirektör. Se Tab. 20.
 • 2. Ingrid Maria Pauli född 1869-02-10 i Jönköping, † där 1870-04-06.
 • 2. Anna Maria Pauli född 1873-08-12 i Jönköping. Stiftsjungfru. Gift 1894-12-08 i Johannes kyrka i Stockholm med professorn vid Karolinska institutet, överläkaren vid sjukhuset S:t Göran i Stockholm, RNO, med. doktor Lars Magnus Möller född 1857-06-11 i Kågeröds sn/M, † 1912-02-24 i Stockholm.

TAB 12

Claes Ferdinand Pauli född 1850-04-13 i Arvika, † 1917-07-30 i Hälsingborg (Kungsholms förs, db). (son av August Ferdinand, tab 11), Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1868. Utexamen från dess fackskola för kemisk teknologi 1871. Kemist vid tekniska fabriker i Paris, London och Prag 1871–1874. Kemist vid F. Paulis kemiska fabrik i Stockholm 1875. Övertog nämnda fabrik 1882. Ägde hus i Stockholm och Bullandö i Värmdö socken Stockholms län. Gift 1:o 1875-05-20 i Jönköping med Jeanna Carolina Alsterlund född 1851-04-30 i Kils socken, Stora Kil/S, † 1902-04-22 i Karlskrona, från vilken han 1883-05-02 blev skild. Dotter till kyrkoherden Reinhold Alsterlund och Maria Claréus. Gift 2:o 1883-08-27 i Stockholm med Agnes Ottilia Eufrosyne Nyström född 1852-09-25 Stockholm, † 1934-01-30. Dotter till handlanden Otto Elis Nyström och Elisabet Charlotta Strömbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bokhandlaren Axel Otto Johnn född 1850 i Stockholm, † där 1877-05-24).

Barn:

 • 1. Claes Åke Mauritz Pauli född 1876. Ryttmästare. Se Tab. 13.
 • 1. Signe Maria Pauli född 1880-05-31 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1899-12-02 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med kaptenen vid flottan Erik Poppius, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1914-11-21 med Dagmar von Kauffmann född 1870-02-03. Dotter till danske överstelöjtnanten Egmont von Kauffmann och Caroline Dorothea Friedericia Adolphine Krieger född 1877-04-14, † 1919-06-23 i Köpenhamn. Gift 2:o 1907-06-17 (enl. gen) borgerligt på Karasgården i Rättvik med överstelöjtnanten i armén, majoren i Bohusläns reg:s reserv, RSO, RVO, Alfred Meyerson född 1866-12-29 i Stockholm, † i Hedvig Eleonora förs, Stockholm 1929-12-06, från vilken hon 1923-01-03 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1923-01-03.
 • Gerda Elisabeth Agnes Pauli född 1882-04-11 i Storkyrko förs, Stockholm. Se RHD protokoll 1895-05-02. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1902-08-25 i Kungsholm/A med attachén vid Utrikesdep. löjtnanten Johan August Sehrman, skilda genom Stockholms stads konsistorii skiljebrev 1905-10-10. Gift 2:o 1907-07-07 med bergsingenjören Bertil von Schinkel född 1872-04-17, i hans 2:a gifte, skilda genom Stockholms Rådshusrätts utslag 1928-08-07. Gift 3:o 1942-08-04 i Bromma förs, Stockholm (vb 304) med kanslirådet i kommunikationsdepartementet, jur. kandidat Helge Berglund född 1889-04-11 i Kärrgruvan, i hans andra gifte, hans 1:a gifte 1914 med Tona Carlo född 1891, † 1937). Son till riksdagsmannen Fredrik Berglund och Hilda Andersson.

TAB 13

Claes Åke Mauritz Pauli född 1876-05-20 i Stockholm, (son av Claes Ferdinand, tab 12). Mogenhetsexamen i nämnda stad 1895-05-25. Volontär vid skånska dragonregementet s.å. 5/6. Sergeant 1896-07-27. Elev vid krigsskolan s.å. 24/9. Fanjunkare 1897-08-12. Utexamen s.å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s.å. 10/12. Löjtnant därst. 1903-03-13. Ryttmästare 1911-04-05. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare inträda i regementets reserv 1913-08-29. Chef för parfymeri F. Pauli 1917. Verkst. direktör för aktiebolag F. Pauli. RSO 1921-06-06. Ägde sedan 1917 Bullandö i Värmdö socken Stockholms län samt sedan 1929 hus i Stockholm. Gift 1:o 1899-10-11 i Chicago med Vesta Raven Lindblom född 1880-08-19 i nämnda stad, † 1925-11-05 i Oscars förs, Stockholm. Dotter till börsmäklaren i Chicago Robert Lindblom och Hattie Lewis. Gift 2:o 1927-04-24 i Gustav Vasa förs, Stockholm med Eva Charlotta Ribbing född 1885-09-26 Kvarnarp, i hennes 2:a gifte, henne 1:a gifte 1911-08-10 i Öggestorps kyrka/F med före detta löjtnanten, friherre Hans Gustaf Reinhold von Essen född 1884, från vilken hon 1927-01-05 blev skild). Dotter till ryttmästaren Bengt Erik Lennart Ribbing och Hilda Maria Sofia Arfwedson.

Barn:

 • 1. Hattie Maria Pauli född 1900-06-17 i Ystad. Gift 1920-10-03 i Engelbrekt/A med ryttmästaren vid livregementet till häst RBLeopO, RFinlVRO1kl, RSpM FO1klvk, OffItKrO, Åke Carl Vilhelm Hök född 1889-06-17 i Järlåsa/C.
 • 1. Karin Jeanna Metta Pauli född 1903-04-13 i Stockholm. Gift 1925-10-12 i Oscars/A med löjtnanten friherre Eugen Gerard Beck-Friis född 1898.
 • 1. Barbro Christina Pauli född 1906-06-25 i Ystad. Gift 1929-04-26 i Oscarskyrkan/A med löjtnanten, greve Björn Axelsson Hamilton född 1901.
 • 1. Claes Otto Wolfgang Pauli född 1909-10-05 i Lund.
 • 2. Eva Christina Ulva Emerentia Pauli född 1927-11-20 i Oscars/A.

TAB 14

Georg Vilhelm Pauli född 1855-07-02 i Kristina/F, † 1935-11-28 avled i Tullinge, Botkyrka förs, mtl. skriven i Nacka och begrav å Stockholms norra begr. plats 31/12-1935, men urnan blev först flera år senare nedsatt i Nacka, den 20/6-1940. (son av August Ferdinand, tab 11) Elev vid akademien för de fria konsterna 1871–1875. Studerade i Paris och i Rom 1875–1888. Erhöll »mention honorable» i Paris 1884. Kommissarie vid konstnärsförbundets utställning i Stockholm 1886 och 1890. Erhöll tredje medaljen på världsutställningen i Paris 1889. Föreståndare för Göteborgs musei målarskola 1893–1897. RFrHL 1925. Har bland annat utfört freskomålningar i sistnämnda stads museum och i operans foyer i Stockholm. Har även utgivit flera skildringar från sitt konstnärsliv. Biogr. i Väd. Se Biografica. Gift 1887-10-28 i med målarinnan Hanna Hirsch född 1864-01-13 i Mosaiska/A. Stud vid konstakad i Paris 1885–1887, i Rom 1887–1888, studieresa till Paris 1913–1914, konstnärinna. Var elev vid akademien för de fria konsterna 1881–1885. Erhöll tredje medaljen vid världsutställningen i Paris 1889. Dotter till musikförläggaren Abraham Hirsch och Pauline Meyerson.

Barn:

 • Torsten Pauli född 1889. Civilingenjör. Se Tab. 15
 • Göran Pauli född 1891. Arkitekt. Se Tab. 16.
 • Rut Emerentia Pauli född 1896-10-08 i Göteborg. Gymnastikpedagog. Gift 1918-10-03 i Saltsjö-Storängen (Nacka förs, vb) med bokförläggaren Torsten Wahlström född 1891-12-06, † 1933.

TAB 15

Torsten Pauli född 1889-01-09 i Stockholm. (son av Georg Vilhelm, tab 14) Studentexamen 1907-05-15. Mogenhetsexamen 1907-05-15. Elev vid tekniska högskolan 1907. Utexamen från dess fackskola för skeppsbyggnadskonst 1911. E. ingenjör vid mariningenjörkåren 1913-09-12. Mariningenjör av 2. graden 1915-10-01 och av 1. graden 1919-02-07. Anställd vid Lindholmens varv i Göteborg 1917 april–1918-12-31, vid aktiebolag Öresundsvarvet i Landskrona 1919-01-01–1923. Verkst. direktör i aktiebolag Pythagoras i Norrtelje 1923–1927. Teknisk ingenjör från 1928. Konsulterande ingenjör från 1928. Andre amanuens i Kommerskollegium 1929. Avsked från flottans reserv 1934-12-31. Tekniskt biträde hos kustbevakningsinspektören vid Generaltullstyrelsen 1935. Byråingenjör hos Generaltullstyrelsen. LSTF 1910–1931. Gift 1912-12-31 med Harriet Augusta Uhr född 1884-03-20. gymn. dir/sjukgymn-examen v GCI. Dotter till yrkesinspektören Gustaf Uhr och Augusta Hallström.

Barn:

 • Rolf Torsten Pauli.
 • Jan Vilhelm Pauli.
 • Hanna Veronika Pauli.
 • Staffan Pauli.
 • Stellan Gustaf Andreas Pauli.

TAB 16

Göran Pauli född 1891-05-11 i Stockholm. (son av Georg Vilhelm, tab 14) Mogenhetsexamen 1909-05-18. Elev vid tekniska högskolan 1910. Utexamen från dess fackskola för arkitektur 1914-04-30. Elev vid konsthögskolans byggnadsskola 1916–1918. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1922. Praktiserande arkitekt i Stockholm 1918–1931, stadsarkitekt i Jönköping från 1931. Gift 1925-08-22 i Kumlaby kyrka på Visingsö med Anna Elisabet Lisa Lavén född 1905-02-24 i Vimmerby. Dotter till hovrättsnotarien Vilhelm Lavén och Anna Louise Bylund.

Barn:

 • Marianne Elisabet Pauli.
 • Agneta Elisabet Pauli.

TAB 17

James Mauritz Pauli född 1857-09-22 i Jönköping. (son av August Ferdinand, tab 11) Mogenhetsexamen i nämnda stad 1876-06-13. Student i Uppsala s.å. 15/9. Skogselev i Gästriklands revir 1877-05-10–1878-05-09. Elev vid skogsinstitutet 1878-07-01. Utexamen därifrån 1880-06-21. T.f. jägmästare i Svältornas revir sommaren s.å. E. jägmästare i Kalmar revir s.å. 25/10. Studerade vid forstakademien i Neustadt-Eberswalde i Preussen 1882 jan.–april. Företog studieresor i Harz och Thüringerwald m. fl. orter s.å. maj–aug. E. jägmästare i Hallands revir s.å. 3/8. Skogsplantör och planteringsinspektör hos Hallands läns hushållningssällskap 1882-09-04–1892-03-01. T.f. jägmästare i sistnämnda revir 1891-01-08. Företog med statsanslag en studieresa till Danmark 1892. T.f. föreståndare och lärare vid Kolleberga skogsskola Kristianstads län 1892-01-22 (1893-01-01). Underlärare vid Ombergs skogsskola Östergötlands län 1894-05-25. Jägmästare i Olands revir 1897-07-23 och i Klotens revir 1900-12-21. Föreståndare för Klotens högre skogsskola 1901-01-01. RVO 1905-12-01. Patriotiska sällskapets GM 1918-10-31. Örebro läns HushGM 1920-02-14. Avsked från jägmästarbefattningen 1921-05-06. R JohO s.å. 24/6. Ledamot och vice ordförande i Strängnäs kyrkoråd och skolråd sedan 1920. Ordförande hos stadsfullmäktige i nämnda stad 1923-01-011926-12-31. Tecknare och litograf. † 1934-11-16 i Strängnäs förs (db 60). Gift 1885-08-21 i Lidköping med Alma Viktoria Sandwall född i Lidköping 1863-01-02, † 1928-12-10 i Strängnäs. Dotter till godsägare Jonas Sandwall och Maria Elisabet Lake.

Barn:

 • Brita Margareta Elisabet Pauli född 1895-03-16 vid Ombergs skogsskola i Västra Tollstads sn/E, † 1905-06-12 Kloten

TAB 18

Gustaf Albert Pauli född 1863-01-08 i Jönköping. (son av August Ferdinand, tab 11),Volontär vid Jönköpings regemente 1880-08-31. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882-05-17. Avsked från regementet s.å. 3/7. Student i Uppsala 1883-09-18. Med. filosofie examen 1885-09-14. Elev vid Karolinska institutet i Stockholm s.å. 23/9. Med. kandidat därst. 1891-01-31. E. läkare vid Södermanlands regemente 1893-07-15 – 1893-09-03. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i ovann. stad 1893-10-01–1894-03-31. Fältläkarstipendiat av 2:a klassen 1894-03-30. E. läkare vid nyssn. regemente s.å. maj–aug. Stipendiat i flottan s.å. 1/11. Uppbördsläkare å kanonbåten Edda 1895-05-18–s.å. 23/8. Med. licentiat 1897-11-27. Assistent vid E. Nordensons ögonklinik i Stockholm 1898-04-01–1904-12-31. RVO 1910-06-06. VetAk:s Wahlbergsmed. RJohO 1921-06-24. KVO2kl 1927-06-06. Äg. Tranarö i Ingarö kapellförsaml. Stockholms län och Villa Pauli i Djursholm. † 1936-05-07 i Djursholm, Danderyds förs. Gift 1898-01-12 i Stockholm med Anna Hilda Rudolfina Smitt född 1873-03-01 i Kungsholm/A. Dotter till generalkonsuln Johan Vilhelm Smitt och Ina Lundmark. Hennes 1:a gifte 1893-10-04 i Stockholm med fil. kand. Gustaf Erik Adolf Nordenskjöld född 1868, † 1895).

Barn:

 • Ebba Anna Margareta Pauli född 1899-01-28 i Adolf Fredrik/A. Gift 1:o 1918-07-09 i Djursholms kapell med ryttmästaren Soldan Carl Fredrik Henningsson Ridderstad född 1887-10-18 Sättuna i hans 1:a gifte, från vilken hon 1928-01-18 blev skild.
 • Gösta Vilhelm Mauritz Pauli född 1900-04-28 i Stockholm. Studentexamen 1919-05-12. Reservofficersvolontär s.å. 26/6. Reservofficersexamen 1921-04-30. Fänrik i livregementets dragoners reserv 1921-12-31. Elev vid krigsskolan s.å. 14/10. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik i regementet s.å. 31/12. Underlöjtnant i regementet 1923-12-31. Löjtnant i regementet 1926-10-26. På övergångsstat 1927-06-09. Gift 1935-08-17 i Håtuna förs Uppsala län med grevinnan Louise Anna Cecilia Lewenhaupt född 1909-03-01 Aske, arrenderade och bebodde Räfsnäs kungsgård. Son: Erik Gustaf Albert Pauli. Dotter till hovjägmästaren greve Claës Gustaf August Lewenhaupt' och Ingeborg Nordenfelt.
 • Marika Anna Clara Vilhelmina Pauli född 1901-06-27 i Adolf Fredrik/A.
 • Hans Albert August Volfgang Pauli född 1903-11-04 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1921-05-11. Student i Uppsala s.å. Filosofie kandidat därst. 1926-05-00. Filosofie magistrat.

TAB 19

Knut Martin Pauli född 1866-03-20 i Jönköping. (son av August Ferdinand, tab 11) Mogenhetsexamen i Stockholm 1884-05-16. Volontär vid Vendes artilleriregemente s.å. 28/10. Avsked s.å. 18/12. Examen vid tekniska högskolan i Hannover, München och Darmstadt 1885–1889. Elektroteknisk konstruktör hos Siemens Brothers & amp Co i London 1890-03-17 – 1891-03-17. Student vid Stockholms högskola 1891–1892. Tjänstg. som ingenjör vid telegrafverket 1893 jan.–april. Elektriker vid aktiebolag de Lavals ångturbin 1894-01-01 – 31/12. Ingenjör vid de Lavals experimentverkstad 1895-01-01 – 1897-03-31. Verkst. direktör för aktiebolag Pythagoras verkstäder i Norrtälje 1898–1899. Ingenjörsverksamhet i Nordamerika 1900–1907. Ingenjör vid aktiebolag Ortoklas 1908–1909. Bosatt såsom praktiserande ingenjör i Italien 1912–1921 och i Tyrolen 1921–1925 samt sedan 1925 i Stockholm. Gift 1902-08-15 i Baldwinsville, Norra Y., Nordamerika med Anna Emilia Ingeborg Appelin född 1872-05-14 i Kalmar, † 1922-10-03 i Innsbruck, Tyrolen. Dotter till brandmästaren A. F. Appelin och Ingrid Håkansson.

Barn:

 • Elsa Garela Pauli född 1903-11-20 i Syracuse, New York. Lärarinna vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut 1928–1929. Anställd i utrikesdepartementet 1929. Gift 1941-03-29 i Berlin (källa: Storkyrkans förs, Stockholm, vb nr 129) med Friedrich Ferdinand Edvard Maria Bartel född 1901-05-17, diplomingenjör i Berlin
 • Sten Wolfgang Knutsson Pauli född 1906-06-09 i New York. Köpman. Arr. och beb. Lidökna i Södermanland. Gift 1936-12-01 i Maria förs Hälsingborg med Karin Olsson född 1913-10-28 i Kattarps förs/M. Dotter till hemmansägaren Per Adolf Olsson och Gerda Bengtsson.

TAB 20

Sven Pauli född 1867-10-09 i Karlskrona amiralitetsförs, (son av August Ferdinand, tab 11), Elev vid tekniska högskolan 1885 14 9. Utexamen från dess fackskola för mekanik 1888-06-09. Anställd vid Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg 1889–1892-05-00. Anställd vid Cramps skeppsvarv i Filadelfia i Nordamerika 1892–1895-11-00. Anställd vid marinförvaltningens ingenjörsavdelning 1896. E. ingenjör vid mariningenjörstaten 1898-09-01. Ingenjör vid mariningenjörstaten 1901-01-01. Mariningenjör av 1. graden 1905-12-30. F d marindirektör av 2. graden 1907-01-25. LÖS s.å. RVO 1909-06-06. RPrRÖO3kl s.å. Marindirektör av 2. graden 1910-03-24. T.f. marindirektörsassistent s.å. 1/10. RRS:tStO3kl 1911. LKrVA 1913. Marindirektör av 1:a graden och chef för ingenjörsdepartementet i Karlskrona 1914-05-08. RNO 1920-06-06. T.f. chef för ingenjörsdepartementet i Stockholm 1924-03-21. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom marindirektör i flottans reserv 1927-10-07. Gift 1903-10-09 i Landskrona med Ellen Sofia Luthander född 1875-06-20. Dotter till fängelsedirektör Jon Adolf Per Vaste Luthander och Alice Christina Holmer.

Barn:

 • Sixten Adolf Ferdinand Pauli född 1904-09-24 i Karlskrona. Studentexamen därst. 1923-06-05. Elev vid tekniska högskolan s.å. Utexamen från dess fackskola för elektroteknik 1928-11-00. Anställd vid telegrafverkets provningsanstalt s.å. 26/7. Gift 1931-04-18 i Gustaf Vasa förs Stockholm med Emma Greta Sara Lavén född 1908-07-19 i Vimmerby. Dotter till häradshövdingen Vilhlem Lavén och Anna Louise Bylund.
 • Eva Clara Alice Pauli född 1905-09-18 i Karlskrona. Lärarinna vid Stockholms stads arbetsstugor. Gift 1933-02-04 i Skeppsholms förs Stockholm (vb 3) med löjtnanten i Fortifikationens reserv och fastighetsförvaltaren Egon Christian Reinhold Ingemarsson Tideström född 1898-02-05 i Tygelsjö förs/M i hans 2:a gifte.
 • Bengt Wolfgang Pauli född 1906-12-17 i Karlskrona, † 1922-06-18 i Amiralitetsförs i Karlskrona och begravd i Lekaryds sn/G.
 • Ingrid Ellen Margareta Pauli född 1909-10-27 i Amiralitetsförs i Karlskrona. Gymn. dir, leg. sjukgymnast.
 • Märta Sigrid Elisabet Pauli född 1913-01-07 i Djursholm, Danderyds förs, † 1919-07-28 i Växjö och begravd i Lekaryds förs.

TAB 21

Axel Wolfgang Pauli född 1732-08-05 Fluxerum, † 1808-02-27 på Larum och begravd s.å. 6/3.(son av Vilhelm Mauritz, tab 7). Till Locknevi i likanämnd socken och Larum i Dalhems socken (båda i Kalm.). Student i Uppsala1 1741-06-10. Auskultant i Göta hovrätt 1751. Volontär vid Västerbottens regemente 1752. Sergeant därst. s.å. Fänrik 1753-01-14. Transp. till Östgöta infanteriregemente 1757-11-04. Löjtnant där 1760-06-23. Kaptens avsked 1768-08-22. Gift 1754-05-31 på Locknevi med sin svågers kusin Anna Lovisa Klingspor. Hennes 1:a gifte 1750-08-16 på Lidhem med Carl Adam Ehrenstrahl i hans 2:a gifte.

Barn:

 • Brita Charlotta Pauli född 1754-11-22 på Locknevi, † 1800-10-13 Ryssebo. Gift 1776-11-29 med hovsekreterare Anders Edman född 1749, † efter 1800. 3
 • Christina Eufrosyne Pauli född 1756-01-04 på Locknevi, † 1832-03-20 på Bollstra. Gift 1773-01-15 på Locknevi med ryttmästaren Johan Carl Kjellman, en romersk kejserlig adelsman 1781-05-02 med namnet von Löwenadler. Hans 1:a gifte 1744-10-09 i Djursdala sn/H med Catharina Beata Giös född 1720-11-02 i Djursdala, † 1760-08-09 där. Dotter till löjtnant Axel Adam Giös och Helena Catharina Gyllenbreider född 1722-04-12 Drakulla, † 1800-03-14 i Ingatorps socken.
 • Anna Magdalena Pauli född 1756-12-27 på Locknevi, † 1835-03-09 i Vimmerby. Gift 1779-07-30 med sin svågers son i 1:a giftet, kaptenen vid Österbottens regemente Axel Adam Löwenadler född 1751-09-01 i Djursdala socken, † 1828-12-08.
 • Vilhelm Mauritz Pauli född 1758, † 1821. Kapten. Se Tab. 22
 • Staffan Pauli född 1759-06-18 på Skrikefall, † ogift 1791-09-10 i Västerås. Volontär vid Kalmar regemente 1761-01-01. Rustmästare därst. 1762-03-18. Furir 1773-10-02. Page hos hertigen av Södermanland 1778-02-01. Fänrik vid Savolaks regemente s.å. 19/3. Adjutant vid livregementet till häst 1783-03-19.
 • Gustaf Adolf Pauli född 1760, † 1816. Överstelöjtnant. Se Tab. 24.
 • Carl Axel Pauli född 1762-03-12 på Skrikefall, † ogift 1807-02-01 i Piteå. Volontär vid Jämtlands regemente 1778-04-01. Fänrik vid Västerbottens regemente 1779-08-10. Löjtnant därst. 1789-07-01. Kapten 1790-12-15. Genom transp. ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796-06-27. Han bevistade finska kriget 1788–1790.
 • Christian Filip Pauli född 1763-05-22 på Skrikefall, † där s.å. 8/8.
 • Christian Didrik Pauli född tvilling 1765-05-21 på Skrikefall, † där s.å. 17/8.
 • Eleonora Lovisa Pauli född tvilling 1765-05-25 på Skrikefall, † där s.å. 25/8.

TAB 22

Vilhelm Mauritz Pauli född 1758-05-05 på Skrikefall, † 1821-08-13 i Äsperyd. (son av Axel Wolfgang, tab 21). Till Larum i Dalhems socken Kalmar län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760. Korpral vid adelsfaneregementet 1766. Fänrik vid arméns flotta 1774. Löjtnant därst. 1785. Avsked med kaptens karaktär 1786. Gift 1784-03-16 på Bjursund Loftahammars socken Kalmar län med friherrinnan Ulrika Louisa Lybecker född 1754-09-03 på Åkerholm, † 1813-10-18 på Larum. Dotter till ryttmästaren friherre Georg Henrik Lybecker och friherrinnan Hedvig Christina von Knorring.

Barn:

 • Christina Lovisa Pauli född 1786-01-10 på Bjursund, † 1823-01-30 i Jönköping. Gift 1806-08-28 på Larum med sin kusin lagmannen i Norra och Södra Vedbo häraders lagsaga, RNO, Lars Löwenadler. Hans 2:a gifte 1824-07-13 i Jönköping med Vilhelmina Augusta Carolina Cedercrona född 1796-08-26 i Göteborg, † 1874-02-16 i Jönköping. Dotter till överstelöjtnant Johan Isak Cedercrona och friherrinnan Ulrika Hierta född 1777-04-26 Ryssebo, † 1863-03-12 i Jönköping.
 • Axel Georg Pauli född 1787, † 1862. Kapten. Se Tab. 23.
 • Vilhelm Mauritz Pauli född 1795-12-13 på Larum, † där 1799-10-24.

TAB 23

Axel Georg Pauli född 1787-08-25 på Larum, † 1862-06-04 i Stockholm och jordfäst s.å. 20/6 i Kisa sn/E. (son av Vilhelm Mauritz, tab 22) Kadett vid Karlberg 1801-10-04. Utexamen 1806-03-01. Fänrik vid Kalmar regemente s.å. 12/4. Sekundlöjtnant därst. 1812-03-03. Löjtnant s.å. 21/7. Kapten 1814-10-07. GMtf s.å. Avsked 1820-06-24. CXIV Joh:s medalj 1854. Ägde Fölingsö i Kisa socken och Stjärnevik, Vada i Oppeby socken, Hornsberg i Horns socken, Gröninge i Hycklinge socken, del i Skälsnäs och Västraby, båda i Hults socken (alla i Ög.). Gift 1819-05-18 Tyllinge med friherrinnan Sofia Magdalena Duwall, född 1802-01-14 på Tyllinge, † 1835-12-08 på Stjärnevik. Dotter till ryttmästaren, friherre Svante Johan Duwall och hans 1:a fru Margareta Sofia Stålhammar.

Barn:

 • Axel Johan Pauli född 1820-01-26 på Larum, † ogift 1846-12-28.
 • Svante August Pauli född 1824-12-03 på Larum, † ogift 1865-05-14 på sin egendom Fölingsö. Kadett vid Karlberg 1838-01-18, avgick 1846-08-30.
 • Gustaf Robert Pauli född 1827-04-03 på Stjärnevik, † ogift 1868-02-20 i Oppeby socken genom drunkning. Kadett vid Karlberg 1840-04-21. Utexamen 1848-12-16. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1849-01-09. Löjtnant 1855. Avsked med kaptens n.h.o.v. 1861-05-10.
 • Otto Göran Pauli född 1830-10-22 på Stjärnevik, † ogift 1891-05-23 på Hornsberg. Kadett vid Karlberg 1845-09-11 avgången 1846 30/. Kammarjunkare 1861. RNO 1883-11-30. Han ägde vid sin död Hornsberg, Kristineberg, Eneby, Saxekulla, Flytthem och Droppetorp i Horns socken, Gröninge, Lindhult och Bro Västergård i Hycklinge socken, Stjärnevik, Södra Falla, Råhamra, Stormtorna, Vada, Nedre Vånga, Väsby Västergård, Utdala, Rumnebo, Häppesvik och Ingesbult i Oppeby socken, Falklyckan, Fölingsö och Kvarntorp nr 1 och 2 i Kisa socken samt hälften av Skälsnäs, Brunefall, Målen och Västraby i Hults socken (allt i Ög.) Alla dessa egendomar testamenterades till svenska riddarhuset med villkor som bland annat, att av den behållna årliga avkastningen 3/5 skulle tillfalla medlem av Pauliska släkten. 1/5 medlem av Rosenmüllerska släkten och 1/5 jämte räntan av all hans lösegendom svenska riddarhuset till stipendiet och pensioner. Så snart de nämnda släkterna utslocknat, tillfaller hela avkastningen svenska riddarhuset för att användas till stipendier och pensioner.

TAB 24

Gustaf Adolf Pauli född 1760-11-13 i Skrikefall, † 1816-03-29 i Larum. (son av Axel Wolfgang, tab 21) Page vid hovet 1765. Furir vid Jämtlands regemente 1767-07-22. Sergeant därst. 1770. Fänrik s.å. 15/10. Löjtnant 1776-04-24. Stabskapten 1786-04-12. Stabsadjutant hos konungen s.å. 2/4. Major i regementet 1794-08-04. Sekundmajor vid regementet 1796-07-18. Premiärmajor därst. 1802-04-16. RSO 1805-03-01. Avsked från regementet 1808-01-12. Överstelöjtnant i armén 1809-08-15. Direktör i arméns pensionskassa s.å. 25/10. Avsked därifrån 1812. Gift 1800-06-19 i Stockholm med Vendla Octavia Trafvenfelt född 1785-01-23, † 1818-10-30 i Stockholm. Från vilken han 1810 blev skild. Dotter till kapten Mikael Trafvenfelt och Christina Elisabet Hedeberg. Hennes 2:a gifte 1811-04-11 i Stockholm med häradshövdingn Per Tempelman född 1778-05-10 i Kärna socken, Ög. † 1834-09-11 i Stockholm). Hans 2:a gifte 1819 med Anna Margareta Stenberg född 1791, † 1857.

Barn:

 • Gustaf Mauritz Pauli född 1808, † 1839. Gymnastiklärare. Se Tab. 25.
 • Axel Vilhelm Pauli född 1810-12-05 i Stockholm, † 1830-04-13 i Klara/A.

TAB 25

Gustaf Mauritz Pauli född 1808-04-16 i Stockholm, † 1839-03-06 i S:t Petersburg. (son av Gustaf Adolf, tab 24). Sergeant vid Svea artilleriregemente 1823-05-03. Avsked 1826-05-02. Fanjunkare vid Södermanlands regemente s.å. 8/5. Avsked 1828-04-29. Antagen i rysk tjänst såsom överlärare i gymnastik vid kejserliga gardeskadettkåren i S:t Petersburg samt vid alla ryska statens därvarande undervisningsverk 1830. Framstående gymnastiklärare och fäktare samt banbrytare för svensk gymnastik i Finland och Ryssland. En minnestavla uppsattes Över honom i ryska gardeskadettkårens gymnastiksal. Erhöll flera ryska titlar och ordensutmärkelser samt överstelöjtnants rang. Gift 1835-08-15 i S:t Petersburg med Clara Catharina Bergström född 1816-01-20 i Stockholm, † 1869-03-13 i Genève. Hennes 2:a gifte 1849 med pastorn vid reformerta kyrkan i S:t Petersburg Jean François Etienne Anspach född 1793 i Genève, † där 1877-02-11. Dotter till grosshandlaren Carl Bergström och Anna Sofia Lönnberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Pauli född 1836, † 1906. Kanslisekreterare. Se Tab. 26.
 • Vendla Clara Henriette Pauli född 1838-05-28 i S:t Petersburg, † ogift 1910-05-27 i Stockholm.

TAB 26

Carl Gustaf Pauli född 1836-06-29 i S:t Petersburg, † 1906-05-20 i Stockholm. (son av Gustaf Mauritz, tab 25) Student i nämnda stad 1853 och i Uppsala 1857. Kansliexamen 1863-12-00. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1864-01-21. (15/1) Och i kommerskollegium s.å. 21/1. Överlärare i språk vid tekniska skolan i Stockholm 1865. Lärare i franska vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1875-07-01. Lärare i ryska vid generalstaben s.å. Amanuens vid lantförsvarsdepartementet. Lärare vid krigshögskolan 1878-07-01. RVO 1891-12-01. Kanslisekreterare 1892-12-02. Avsked från lantförsvarsdepartementet 1894-05-01 och från artilleri- och ingenjörhögskolan 1896-07-01. Ägde huset nr 6 vid Södermalmstorg i Stockholm 1875–1884 och Nygård i Täby socken Stockholms län sedan 1883. Gift 1869-01-19 i Norrköping med Emma Charlotta Swartling född 1841-08-01 i Norrköping, † 1925-01-20 i Stockholm. Dotter till grosshandlaren Anders Erik Swartling och Catharina Charlotta Moselius.

Barn:

 • Gustaf Mauritz Pauli född 1870-02-22 i Stockholm, † där 1880-12-21.
 • Emma Clara Charlotta Pauli född 1871-12-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. † där 1880-11-17.
 • Ebba Helena Pauli född 1873-06-12 i Västerhaninge sn Stockholms län. Stiftsjungfru. Sekreterare i Tåby sockens fattigvårdsförening 1896. Kommittésekreterare i Föreningen för fattigvårdens ordnande 1903. Ledamot av Adolf Fredriks förss i Stockholm fattigvårdsstyrelse 1904. Sekreterare i centralförbundets för socialt arbete fattigvårdskommitté 1905 och i svenska fattigvårdsförbundet 1906. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads asyler för husvilla 1906 samt av styrelsen för Stockholms uppfostringsanstalt för flickor s.å. Ledamot av fattigvårdslagstiftningskommittén 1907–1914. GM iqml 1916-03-31.
 • Vendla Magdalena Magda Pauli född 1877-07-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-09-26 i Örebro med revisorn i riksräkenskapsverket Adolf Fredrik Altahr-Cederberg född 1877-11-04 i sistnämnda stad.
 • Clara Sigrid Gunilla Gunni Pauli född 1883-12-20 i Maria Magd. förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1910-11-27 med godsägaren friherre Arvid Robert Hermelin född 1875.

Utan känt samband

Axel Pauli, blev kapten 1640 vid Jon Lilliesparres värvade reg. samt föreslogs som kapten vid Cajans drag. Han hade 1653 tjänat i 24 år.

Källor

 • Litteratur: J. Pauli, Adliga ätten Pauli (1920).

1Um. 2Sgn. 3Oö. 4Medd. av kantor P. Gift Vejde, Växjö.

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: