:

Stiernsköld nr 24

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrlig †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Friherrlig 1651-05-28, introd. 1652. Utdöd 1676-05-03.

TAB 1

Peder Jönsson, till Malsta i likanämnd socken och Norrnäs i Värmdö socken (båda i Stockholms län). Väpnare 1432. Häradshövding i Långhundra 1443. Levde 1455 [RHKn].

Barn:

 • Hans Pedersson, till Norrnäs. Levde ännu 14961 Han lät med socknens tillhjälp uppbygga Värmdö kyrka, som på hans och sockenbornas ansökning år 1466 den 4 dec. fick kardinalskollegiets i Rom brev på ett hundra dagars årlig avlat. Gav ock frälsegården Ed till prästbordet. Gift 1450-01-26, då han gav Norrnäs i morgongåva1, med Katarina Klausdotter, dotter av Klaus Klausson Slaveka och Bengta Johansdotter (Schack).

Barn:

 • Erik Hansson, levde ännu 1491. Möjligen gift 1491 med Karin Siggesdotter Sparre i hennes 1:a gifte.
 • Göran Hansson. Hövidsman. Se Tab. 2.
 • Klas Hansson, † har ej kunnat beläggas i livet senare än 1486. Kallas även Slake Hansson, Claus Slake, Claus Hansson Slake, Slaveka. Väpnare 1520.
 • Elin Hansdotter, levde ännu 1526. Gift med Bengt Knutsson Tillbakaseende ulv till Stäflö, † 1525.
 • Törne Hansson. Var kyrkoherde i Frösunda socken i Uppland redan 1517.

TAB 2

Göran Hansson (son av Hans Pedersson, Tab. 3), till Norrnäs. Väpnare. Hövidsman. Död 1517. Gift 1:o med Gertrud Posse, dotter av riksrådet Nils Posse och hans 1:a fru Gertrud Mattsdotter (Römer). Gift 2:o med Ingeborg Siggesdotter (Sparre) i hennes 1:a gifte (gift 2:o omkr. 1518 med slottsfogden Krister Klasson (Horn af Kanckas), död 1520. Gift 3:o 1524-08-24 i Malmö med riksrådet Åke Klasson Tott [nr 26], död 1531), efter henne förrättades bouppteckning 1544, dotter av riddaren och riksrådet Sigge Larsson den yngre (Sparre af Rossvik) och Kerstin Månsdotter (Natt och Dag).

Barn:

 • 1. Märta Göransdotter, levde änka 1546. Gift 1:o med Erik Persson (Örnflycht). Gift 2:o med riksrådet och lagmannen Knut Andersson (Lillie af Ökna), död 1546.
 • 2. Claes Göransson. Ståthållare. Se Tab. 3.
 • 2. Catharina Göransdotter, död 15842 Harviala Gift med väpnaren och riksrådet Björn Klasson (Lepasätten), till Lepas och Harviala, av finsk uradel, död 1551.
 • 2. Erik Göransson. [3]
 • 2. Ännu två barn. [3]

TAB 3

Claes Göransson (son av Göran Hansson, Tab. 2), till Norrnäs samt Biby i Gillberga socken och Nynäs i Bälinge socken (båda i Södermanlands län), av vilka det sistnämnda godset endast av honom disponerades under hans styvbarns minderårighet11. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-39 och ständernas bevillning 1561-04-15. Deltog i mönstringarna 1562 och 15635. Underskrev ordningen för vapentjänsten i Uppsala6 1562-08-03 och adelns försäkran till konung Johan och hans ätt6 1569-01-26. Ståthållare i Västmanland 1576. Ståthållare på Kalmar 1580. Död 1583. Gift 1548-10-07 med Marina Grip i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riddaren och riksrådet Carl Eriksson (Gyllenstierna af Lundholm), död 1541), dotter av riddaren, riksrådet och östgötalagmannen Nils Bosson, till Vinäs, och Anna Arvidsdotter Trolle.

Barn:

 • Göran Claesson, född 1552. Riksråd och marskalk. Död 1611. Se Tab. 4.
 • Anna Claesdotter.

TAB 4

Göran Claesson (son av Claes Göransson, Tab. 3), till Biby samt Tuna (Norrtuna) i Kattnäs' socken11 Södermanlands län. Född 1552 Nynäs. Anställd i konung Johans hovtjänst4. Upptages i registret över Sverige adel 15866. Häradshövding i Strömsholms län 1588-04-12. Underskrev förnyelsen och förklaringen av arvföreningen vid riksdagen i Stockholm 15906. Hertig Carls furstl. råd s. å. 6/11. Underskrev ständernas i hertiginnan Christinas livgeding trohetsförsäkran6 1592-09-09. Slottsloven jämte andra på Stockholms slott 1593-02-09. Legat till Danmark 1594-12-16. Ståthållare på Kalmar slott 1595. Ståthållare jämte Axel Ryning på Stockholms slott samt över staden och malmarna med dess underliggande 1597-05-25. Slottsloven jämte flera på Kalmar samt befallningsman i Småland s. å. 8/6. Deltog i underhandlingarna med ryssarna 1600 och 1601. Åter ståthållare på Stockholms slott 1601-12-08. Riksråd och marskalk 1602-05-27. Var en av rikets fullmäktige vid underhandlingarna med danskarna i Flakebäck 1603. Kommissarie till fredsunderhandlingarna med Ryssland 1605-02-12. Ståthållare och guvernör jämte andra på Älvsborgs slott 1606-06-24. Död 1611-05-22 på Tuna och begraven s. å. 18/8 i Gillberga kyrka. 'Han avsändes 1592 av hertig Carl till rikskanslern Erik Sparre för att bana väg till sämja dem emellan. Avgick 1594 till Danmark för att bedja danska konungen till fadder åt prins Gustaf Adolf. Uppgav 1598 den 31 juli Kalmar slott till konung Sigismund och blev då, oaktat löfte om frihet, fängslig förd till Polen, där han till år 1599 måste utstå ett hårt fängelse. Var närvarande 1600 i Linköping, då de olyckliga riksens råd avrättades, samt satt 1606-07-00 i rätten över den fängslade ärkebiskopen Abraham Andreæ Angermannus. Bar vid konung Carl IX:s kröning 1607-03-15 riksäpplet och förrättade tillika marskalksämbetet samt följde konungen 1609 på dess eriksgata'. Hans barn antogo familjenamnet Stiernsköld efter vapnet. Gift 1575 med Kerstin Hansdotter, som levde änka10 1622-07-20, dotter av riddaren och riksrådet Hans Claesson (Bielkenstierna) och hans 1:a fru Karin Axelsdotter (Tott).

Barn:

 • Carl, född 1580, död ung. (Troligen densamme son Claes.)
 • Carin, levde ogift vid faderns död. [4]
 • Marina, död 1614. Gift med översten Anders Göransson Stierna, i hans 1:a gifte., död 1641.
 • Claes4
 • Nils, född 1583. Riksråd och amiral. Död 1627. Se Tab. 5.
 • Maria. Gift 1614-05-10 med sin svåger, översten Anders Göransson Stierna, i hans 2:a gifte, 'med vilken hon kort efter systerns död rymde över till Tyskland, varifrån de dock sedan återkommo'.
 • Ebba, levde ännu10 1649-08-23. Gift med ryttmästaren Nils Christersson Gyllenhierta, död 1616.
 • Märta, död 1629 eller 1630. Gift 1:o 1607 om hösten med Christoffer Jönsson, död före 1622 och begraven i Kattnäs kyrka Södermanlands län. Gift 2:o med kaptenen Henrik Arvidsson Gyllenanckar, död 1626. [10]

TAB 5

Nils (son av Göran Claesson, Tab. 4), till Biby och Tuna samt Hällekis i Medelplana socken, Skaraborgs län och Treijden i Livland. Född 1583-08-12 på Biby. Page hos hertig Carl 1600 och deltog som sådan i belägringen av Riga 1601. Var därefter en tid i tjänst hos Moritz av Oranien i kejserliga hären mot turkarna. Fänrik i svensk tjänst 1604. Konung Carl IX:s kammarjunkare 1605. Ryttmästare för ridderskapet och adelns ryttare 1606-07-16. Ståthållare i Pernau 1608 och på Dünamünde s. å. 1/10. Fältöverste i ryska kriget 1609. Ståthållare på Gullbergs fästning 1611-03-29. Överste för krigsfolket i Ryssby skans s. å. 21/10 och för krigsfolket i Småland 1612-02-14. Ståthållare på Älvsborg s. å. 22/4 och på Jönköping och över dess län 1613-05-03. Överste för västgötska, småländska och öländska krigsfolket s. å. 9/5. Legat till Tyskland 1617-01-13. Riksråd s. å. 27/1. Befälhavare över allt krigsfolket i Livland även s. å. 28/6. Ånyo ståthållare i Pernau 1617-09-13. Generalståthållare på Älvsborg, generallänsherre i Västergötland samt krigsöverste, allt 1619-03-18. Introd. 1625 under nr 19. Ståthållare i Dorpat 1626-02-18. Ståthållare i Pillau 1627-05-16. Amiral över svenska flottan vid Danzig s. å. 16/10. Stupade s. å. 18/11 på sitt amiralsskepp strax utanför nämnda stad i en träffning med tio fientliga danzigerskepp. Hans lik hemfördes och begrovs i familjegraven i Gillberga kyrka 1628-10-12. 'Han var en tapper krigare. Åtföljde såsom page konung Carl IX i dess livländska krig, varunder han, vid ett anfall å polackerna utanför Riga satte eld på förstaden därst. Försvarade Dünamünde med mycket mod, oaktat polska fältherren Chodkiewicz, som fått hans fru och barn i sitt våld, hotade att illa hantera dem, ifall han icke uppgav fästningen. Intog 1617 Pernau och slog sedan polackerna vid Hapsal. Fick s. å. 14/9 ett skarpt brev från konung Gustaf II Adolf, emedan han sagt sig vilja draga ifrån Livland, därest han icke bleve inom viss tid därifrån förlossad samt s. å. 16/12 ett annat, enär han, utan konungens vetskap, bortförlänt gods under Pernaus befästning.'. Gift 1607-04-12 i Reval med Magdalena Stackelberg, död 1637-04-04 och begraven s. å. 20/8 i Stiernsköldska graven i Gillberga och äro deras bilder i kroppsstorlek, huggna i svart och vit marmor, uppställda i tvenne nischer i kyrkan, dotter av lantrådet i Livland Johan Reinholdsson Stackelberg och Magdalena Volmarsdotter Brakel samt sonsons dotter till Peter Stackelberg, som blev stamfader för friherrliga ätten Stackelberg och grevliga ätten Stackelberg.

Barn:

 • Göran, född 1607-11-11 i Reval. Student i Leiden7 1624-09-16. Hovjunkare. Omkom ogift 1628-08-25 på ett parti i Preussen.
 • Carl, född 1610-04-00 på Biby. Student i Leiden7 1624-09-16. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf. Ogift ihjälstucken 1635 i Tyskland av Fabian Berendes.
 • Johan, född 1614-01-01 på Biby. Kammarpage hos konung Gustaf II Adolf. Död ogift 1636 i Preussen, i det han blev skjuten och sargad i ena benet.
 • Gustaf Erik, född 1616-02-00 på Hällekis och hade pfalzgreve Johan Casimir till fadder. Död s. å. 12 dagar gammal.
 • Claes, friherre Stiernsköld, född 1617, död 1676. Se Tab. 6.
 • Christina, född 1620-05-00 på Hällekis, död 1621.

TAB 6

Claes, friherre Stiernsköld (son av Nils, Tab. 5), friherre till Stjärneborg i Tryserums socken, Kalmar län, herre till Biby i Gillberga socken och Tuna i Kattnäs socken (båda i Södermanlands län) samt Alvhem i Skeppslanda socken, Älvsborgs län m fl. Född 1617-07-10 på Hällekis. Student i Uppsala8 1630-04-15. Drottning Maria Eleonoras hovmarskalk 1638. Landshövding i Västmanland 1643-09-30. Tillika assessor i generalbergsamtet 1648-04-10. Kommissarie till gränsläggningen mellan Norge och Jämtland 1649-03-31. Avsked från landshövdingämbetet 1651-01-00. T. f. landshövding i Värmland s. å. 5/2. Friherre s. å. 28/5 (introd. 1652 under nr 24). Generalkrigskommissarie 1657-05-13. Guvernör i Trondhjems amt samt Jämtland och Härjedalen 1658-06-06. Riksråd 1660-02-20. Amiral och amiralitetsråd s. å. 16/12. Häradshövding i Vadsbo och Valla härader i Västergötland 1663-12-17. Lagman i Bohuslän 1665-07-29. Direktör i reduktionskollegium 1666-05-23. Död 1676-05-03 på Biby och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i Riddarholmskyrkan s. å. 22/10, varvid riksrådet greve Gustaf Adolf De la Gardie krossade hans vapen, men liket fördes sedan till familjegraven i Gillberga. Han rymde 1640 ur riket med Maria Eleonoras kammarjungfru Margareta von Scheiding, vilken han sedan tog till äkta, samt fick 1642 den 31 mars för sig och sin fru pardon och tillstånd att i riket åter inkomma, dock med villkor att till Skara och Strängnäs domkyrkor bota 1.000 rdr, hälften till vardera. Förde tredje eskadern av Stenbocks flotta under det misslyckade sjöslaget 1675. Gift 1:o 1642 med Margareta von Scheiding, friherrinna von Scheiding, död 1650 före 16/4 och begraven s. å. 26/5 i Gillberga kyrka, dotter av riksrådet Filip von Scheiding och hans 1:a fru Helena von Dellwig. Gift 2:o 1652-01-14 på Nyköpings slott med Elisabet Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Bengt Ribbing, död 1642), död i barnsäng 1652 före 6/10., dotter av Erik Hansson Kyle, och Anna Olofsdotter (Rosenbielke). Gift 3:o 1661-07-12 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Margareta Banér, friherrinna Banér, född 1619, död 1680-04-13 på Biby, som hon erhållit i morgongåva, dotter av riksrådet Peder Gustafsson Banér och friherrinnan Hebbla Fleming till Vik.

Barn:

 • 1. Filip, född 1642-01-12 på Alvhem. Student i Uppsala8 1653-11-24. Död ogift 1664-08-17 i Nürnberg och begraven 1665-06-18 i Jakobs kyrka i Stockholm. 'Han var begåvad med mycken kvickhet men hade en svag kropp och klen hälsa, varför han i barnåren skickades till varma baden i Böhmen, men utan önskad verkan, samt gjorde i ungdomen även andra utländska resor, dels för att studera, synnerligast styrmanskonsten och skeppsbyggeriet, i vilket avseende han besökte Holland och England, dels för sin hälsa. Fick slutligen k. m:ts resolution därpå att, oaktat han var född före rätta bröllopet, skulle sådant ej lända honom till något slags men.'
 • 1. Göran, född 1644, död ung.
 • 1. Claes, född 1645-06-17, död 1647-06-11 och begraven s. å. 28/8 i Stiernsköldska graven i Gillberga.
 • 1. Magdalena, död ung.
 • 1. Christina, död ung.
 • 1. Margareta Sofia, död ogift och begraven 1675-06-06 i Riddarholmskyrkan .4
 • 2. Elisabet Anna, född 16529. Levde änka 1699. Gift 1670-09-07 med amiralen friherre Gustaf Adolf Sparre, född 1649, död 1692.

Källor

1Ss. 2Rf. 3Bl. 4At (Sch). 5Hh del 3. 6Hra. 7At (P). 8Um. 9At (S). 10SH, liber caus, vol. 99, p. 2 (OA). 11Af.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: