:

Rosenstråle nr 37

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosenstråle nr 37

Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625.

Denna ätt tillhör den äldre svenska adeln. Sambandet mellan dess äldsta kända medlemmar är ej med säkerhet känt, men torde vara det nedan angivna, vilket även upptages å riddarhusgenealogien. Stamgården Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län, som bevisligen tillhörde ätten redan 1384, gick därefter i arv inom släkten under en tid av över 300 år.

Rosenstråle A3700.png

TAB 1

Holmsten (Nilsson ?) i Sonstorp.

Barn:

 • ? Ragnhild Holmstensdotter. Hon gav 1411-11-29 sin morgongåva två markland jord i Dräggsta i Vallby socken, Uppsala län, till Vadstena kloster, som själagift för sig och sin avlidne man m fl och 1423-03-17 ytterligare 13 örtuger jord i Dräggsta till samma kloster. Hennes sigill som vidhänger båda breven visar rosenstrålevapnet och är alldeles lika med Holmsten Johanssons (tab 3), vilken beseglar båda breven. Gift 1394-10-04 (morgongåva) i Enköping med Simon Simonsson Djäken [delad sköld, övre fältet schackspelsrutat], som var död 1406-05-12 i hans 2:a gifte (gift 1:o med Katarina Bengtsdotter). [RHKn.]

TAB 2

Håkan Holmstensson (? son av Holmsten, tab 1). Måhända den Håkan i Gertrem (nu Hjärterum) i Kuddby socken, Östergötlands län, vilken nämnes som fastevittne 1382-06-29 och 1386-09-14.

Barn:

 • Johan Håkansson. Var väpnare 1440. Var häradshövding i Memmings härad, Östergötland, 1435-06-15 och ännu 1450, samt i Bråbo härad 1453 och 1454. Beseglar två Erik Holmstenssons (tab 4) brev 1440 och 1451 och för då rosenstrålevapnet. [RHKn.]

TAB 3

Johan Holmstensson, (son av Holmsten, tab 1). Var bosatt i Gertrem (i Kuddby socken) 1377 och ännu 1383, men 1384 i Sonstorp, vilket han synes hava erhållit genom sitt gifte. Väpnare. Överlät genom bytesbrev 1377-03-26, med sin hustrus och hennes sons i första giftet samtycke till drotset Bo Jonsson (Grip) en hytta mm i Hällestads bergslag. Genom intyg av år 1413-12-03 och 1413-12-14 samt 1414-01-13 framgår, att Bo Jonsson under hot av att kasta honom i fängelse förmått honom att till sig avstå sin hustrus gods Granstad och Härna i Vreta klosters socken, Östergötlands län och Harsby i Skönberga socken, Östergötlands län. Beseglar jämte Bo Jonsson m fl ett jordaskifte mellan Hidolf av Hedsiö (i Löts socken) och Askaby kloster 1384-04-06. Gift före 1377 med Ramborg Johnsadotter (hästhuvud med utslagen man framifrån) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sone Ingevaldsson (Hammerstaätten), som levde ännu 1368).

Barn:

 • Holmsten Johansson, till Sonstorp, som han säkert ägde 1410-03-02, samt Gillberga (1411-07-06) i Sköllersta socken, Örebro län och Ravnäs i Konungssunds socken, Östergötlands län. Beseglade brev 1393-10-10. Väpnare 1410. Kärade 1413 vid räfsteting å Bråbo härads vägnar. Var häradshövding i östra tredingen i Närke 1429 och ännu 1432-11-11 samt därefter i södra tredingen ännu 1435-01-16. Var häradshövding i Bråbo härad 1436-01-14. Riksråd 1434-08-16, 1436-06-03 och 1436-10-05. Gjorde »krank till sin lekamen» sitt testamente 1440-01-17. Död troligen 1440 samt begraven i Vreta kloster. Han lät 1436 bygga koret i Hällestads kyrka. I sitt testamente gav han Vadstena kloster en grå häst, som han fått av riksrådet Erengisle Niclisson den yngre, samt sitt harnesk och därjämte 40 marker penningar, som då gällde i Västergötland. För sin lägerstad i Linköpings domkyrka 20 marker. Själakapellanen i Linköping en åtting jord i Kullisbro. Hällestads kyrka sin gård i Prästköpe för sin, sin hustrus och sina barns själar, hälften kyrkan och hälften prästen. Kyrkoherden Laurentz Elifsson därstädes sin svarta kjortel med hillerskinn. Till Vreta kloster ett fotkläde. Korprästen i Linköping 6 marker penningar. Eskilstuna kloster 2 marker svenska. Brödraklostret i Skänninge 4 marker. Systraklostret i samma stad 4 marker. Linköpings kloster 4 marker. Krokeks kloster 4 marker. Flistads kyrka 4 spän avgäld i Kettilstorp till evärdelig ägo. Risinge kyrka 2 marker penningar och herr Ambjörn, pastor i Risinge kyrka, sin sked. Eneby, Kvillinge, Regna, Tjällmo och Skedevi kyrkor vardera 2 marker och prästerna i Eneby, Kvillinge, Regna, Tjällmo och Skedevi kyrkor också 2 marker varje. Askeby kloster 4 marker. S:t Gertruds gille i Örebro 2 marker svenska. Sköllersta kyrka och präst också 2 marker svenska. Sin hustru, Ingrid, sin blå kappa med skinn, ett korallband med alla guldringar och vad därtill hörde samt sitt skrin. Sin son Erik sitt pansar, sin krage och sin lagbok. Jöns Mört, sin sven, en gård i Skenistorp, så länge han och hans dotter Catharina levde. Olof Sigvidsson, sin landbo, sin grå kjortel med skinn. För detta testamentes behöriga verkställighet skulle hans kära son Erik, herr Ambjörn, pastor i Risinge, herr Laurentz, kyrkoherde i Hällestad, samt hans hustru Ingrid vara ansvariga'. Gift 1:o med Margareta Jönsdotter, möjligen dotter av Jöns Brudsson (lejonansikte) och hans 1:a hustru Holmfrid (Holmsten Johansson tog jämte andra arv efter Jöns Brudsson, dennes senare fru, fru Kristina, och son, Sten Jönsson 1418-07-06). Gift 2:o med Ingrid, som efterlevde honom.

Barn:

 • Erik Holmstensson. Riddare och riksråd. Se Tab. 4.
 • ? En dotter, död före fadern. Gift med Erik Andersson, som år 1429 var underhäradshövding i Askers härad å Holmsten Johanssons vägnar.

TAB 4

Erik Holmstensson, (son av Holmsten Johansson, tab 3), till Sonstorp samt Tuna i Rystads socken, Östergötlands län, vilket han 1451-07-20 tillbytte sig, och varest han en tid bodde, men återflyttade sedan till Sonstorp. Var häradshövding i Bråbo härad 1442-01-28. Riddare vid konung Karl Knutssons kröning (Sb.) 1448-06-29. Riksråd 1450-06-10 vid riksdagen i Arboga, då riksrådet tillstyrkte konung Karl Knutsson att avstå Norge. Satt jämte två andra riddare för rätta i Linköping 1458-04-17. Var 1471-09-04 i Vadstena bland de riksråd, vilka uppsade konung Kristiern I tro och lydnad. Levde ännu 1478-08-15, då hans hustru Gunnur med hans samtycke skänkte jord till Alvastra kloster, men var död 1479-09-14, då arvskifte förrättades efter honom. 'Han utfärdade ett gåvobrev av 1475-08-24, varmedelst han för sin faders själ och med sin hustrus samtycke gav Kattorp på Östbo ägor till klockarbol för Hällestads klockare. Har 1478-01-02 (octava S:ti Stefani) givit en till Kattorp lydande, men i förra brevet undantagen humlegård till samma klockarebol. Gift 1432-07-28 på Sonstorp (morgongåvobrev) med Gunnur Torbernsdotter. Gjorde sitt testamente 1489-08-02 i Vadstena, då hon gav gods till klostret som själagift för sig, sin avlidne man och bägges deras föräldrar, men levde ännu 1500-07-29, då hon gav gods till Vreta kloster för sig, sin husbonde och »begges våra barns lägerstad och för begges våra föräldrar, som där hvila ». Dotter av väpnaren och häradshövdingen i Vartofta härad Torbern Kärling (sparre) och Katarina Tubbesdotter.

Barn:

 • Birgitta Eriksdotter. Ingavs av föräldrarna som nunna i Vreta kloster 1451-11-14, varvid till klostret gavs, bl a. Granstad i Vreta klosters socken, som ägts av hennes fars farmor. Död före 1500-07-23 i Vreta kloster och där begraven
 • Torbern Eriksson. Broder (munk) i Krokeks kloster på Kolmården, då föräldrarna gåvo Grimstad i Kvillinge socken, Östergötlands län till klostret. Levde 1470-05-18. Död före 1500-07-23 och begraven i Vreta kloster.
 • Jöns Eriksson. Häradshövding. Död 151(5). Se Tab. 5
 • Holmsten Eriksson. Väpnare (före 1495). Skrev sig till fädernegården Tuna 1486 och 1489, men sålde den jämte sin moder och broder 1491. Ägde Näsby i Rystads socken 1495-11-11, då han gav två gårdar i Kuddby socken till S:t Görans hospital i Söderköping, vilken gåva han stadfäste 1515-03-27. Bodde i Näsby ännu 1506, men 1515 och ännu 1520 i Skogstorp i samma socken. Gav 1515-08-06 åter två gårdar till S:t Görans hospital i Söderköping. Synes hava återköpt fädernegården Tuna, ty han skriver sig till densamma 1521-07-19 och ännu 1523. Levde 1526, då han upptages i rusttjänstlängden för Östergötland. Död barnlös före 1535. Gift före 1491-07-02 med Katarina Jönsdotter, som med sin makes samtycke 1509 och 1518-11-18 sålde sin mödernegård Frö till sin frände biskop Hans Brask.

TAB 5

Jöns Eriksson, (son av Erik Holmstensson, tab 4), till Sonstorp, som han fick vid arvskiftet efter fadern 1479, Gillberga i Sköllersta socken, Örebro län, som han sannolikt ärvde efter modern, och som han försålde 1506-06-03 samt Slestad i Slaka socken, Östergötlands län, som han ärvde med sin andra hustru. Väpnare. Nämnes 1476 i Sonstorp och bodde där ännu 1492-08-22, men flyttade senare (före 1506) till Slestad. Kallas biskop Henriks i Linköping tjänare 1485 (At (Sch).). Häradshövding i Hanekind efter svärfadern (Ht 11, sid. 177.). Levde 1515, men dog snart därefter (säkert före 1520). Han sålde gods i Västergötland och Halland, som han ärvt med sin första hustru, dels 1482 till sin frände Karl Bengtsson (Vinstorpasläkt), dels 1492-08-22 till riksföreståndaren Sten Sture. Rörande försäljning av gods i Halland klagar han 1503, att riksföreståndaren tvungit honom till densamma under hot, att det annars gälde hans liv. Gift 1:o före (At (So).) 1473-09-08, med Anna Bengtsdotter Gylta, dotter av lagmannen i Västergötland Bengt Gunnarsson Gylta och Märta Andersdotter (öra). Gift 2:o 1480-01-17 (morgongåva) med Kristina Birgersdotter, som var änka 1520 och levde ännu 1526, då hon upptages i rusttjänstlängden för Östergötland, dotter av häradshövdingen i Hanekinds härad Birger Jönsson (sparre med blad) och Ramborg Andersdotter (tre rutor på en snedbjälke) till Slestad.

Barn:

 • 1. Karin Jönsdotter. Fick 1482 ersättning av fadern för den jord, som han givit modern i morgongåva, men sedan sålt till Karl Bengtsson i Vinstorp. Död före 1492-08-22.

TAB 6

Erik Jönsson, (son av Jöns Eriksson, tab 5), till Sonstorp och Slestad, vilka han ärvde efter föräldrarna, Tuna i Rystads socken, Östergötlands län före 1535, som han ärvde efter farbrodern, men vilket synes hava hemfallit till arv och eget (GIr) 1551-03-13 på grund av försäljningen till Sten Sture 1491, och Borggård i Hällestads socken, Östergötlands län, som han 1550-01-21 tillbytte sig av konung Gustaf (GIr). Deltog med en karl och 20 marker örtuger i den utskrivna gärden för tåget till Gotland (GIr) 1524-03-07. Bevistade riksdagens i Västerås 1527 (GIr). Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland 1528 och 1529 (GIr). Häradshövding i Åkerbo härad 1535 (GIr). Fogde i Sevede m fl härader 1542 (Al). Ny fullm. (Al) 1543-08-17. Avsatt 1544 (Al) Prebendefogde i Östergötland 1544–1548 (Al). Beseglade Västerås arvsförening 1544. Bytte jord med konungen 1555-03-28. Beseglade Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Deltog i mönstringen 1562 och 1563 (Hh, del 3). Död 1565. (Hh, del 13, sid 190). Gift 1515-07-30 på Slestad, då han giver Sonstorp mm i morgongåva, med Magdalena Palnesdotter, som efterlevde honom (RAB). Dotter av Palne Nilsson (horn med stjärna), till Ottinge i Lofta socken, Kalmar län.

Barn:

 • Palne Eriksson Rosenstråle. Proviantmästare. Död 1596. Se Tab. 13.
 • Ingrid Eriksdotter. Var 1553 (At (Sch) och ännu 1571 gift med Per Laurentzson till Harkatorp.
 • Anders Eriksson. Ryttmästare. Död 1602. Se Tab 15.
 • Brita, död 1592-09-04 och begraven i Lilla Malma kyrka (At (Sch), Södermanlands län. Gift med proviantmästaren och fogden, väpnaren Christoffer Persson, till Fållökna i Lilla Malma socken, som levde ännu 1605. (Al.)
 • Kerstin Eriksdotter. 'Försåg sig i sin jungfrudom och var 1553 (At (Sch).) Gift med Måns Storkarsson, som var en ofrälse man.'

TAB 7

Jöns Eriksson, (son av Erik Jönsson, tab 6), till Sonstorp. Hertig Magni köksmästare (At (Sch).) Fogde på Linköpings och Tuna gårdar 1571–1572 (Al.). Levde ännu 1586, då han upptages i registret över Sveriges adel. (Hra.) 'Han ingick 1580-03-02 en avhandling med konung Johan III, enligt vilken konungen fick, emot det att rusttjänsten eftergavs i Jöns Erikssons livstid och för ett halft skeppund järn i strömafrad, uppsätta en hammarsmedja på hans ägor i Emmån, där han redan förut hade en hytta inrättad, dock med försäkring, att hans övriga ström skulle vara orubbad och hans ägor på Sonstorp ej lida något men, vilken hammarsmedja hertig Carl 1597-07-07 återgav till sonen Börje Jönsson Rosenstråle.' Gift 1548-11-04 (morgongåva 1548-11-05) (RAP.) med Margareta Jönsdotter, dotter av Jöns Andersson i Gladhem och Kristina Persdotter.

Barn:

 • Erik Jönsson.
 • Christian Jönsson.
 • Börje Jönsson Rosenstråle. Ryttmästare. Se Tab. 8
 • Göran Jönsson.
 • Gunilla Jönsdotter. Hovmästarinna hos konung Carl IX:s gemål, drottning Christina den äldre. Död barnlös i slutet av 1630-talet Tomta. Arvskifte efter henne förrättades 1640. Gift 1:o 1581-06-00 med ryttmästaren för hertig Carls hovmän och ryttare Gisle Nilsson Struss, till Nydala och Barkesäter, i hans 2:a gifte, död 1594-08-00. (At (L).) och begraven i Västra Vingåkers kyrka (At (Sch).). Gift 2:o 1597-07-00 med hertig Carls furstliga råd och ståthållaren på Nyköping, sedan riksrådet Lubert Diedriksson Kauer, till Barkesäter och Ökna, död 1608-03-25 i Örebro och begraven i kyrkan, Örebro, varest hans gravvård finnes. Gift 3:o 1610 med marskalken Christoffer Scheiding, adlad von Scheiding, i hans 2:a gifte, död 1617.
 • Knut Jönsson.
 • Ivar Jönsson.

TAB 8

Börje Jönsson Rosenstråle, (son av Jöns Eriksson, tab 7), till Sonstorp samt Högsjögård i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Fogde i Aska och Dal 1597-03-06–1599 (Al.). Befallningsman på Vadstena slott och över dess län 1597-03-06. Hövidsman över Vadstena slott och stad med Hov och Motala samt dess underliggande län 1600-07-17. Ryttmästare för en fana Östgöta ryttare 1604-01-22. Transporterad till hovfanan 1605 (R. Stenbock, Östgöta ryttare.). Kommissarie vid Älvsborgs lösens uppbärande i Östergötland 1619-06-17. Levde 1624. (Rf.) Gift 1598-06-11 på Högsjögård med Märta Stålarm, dotter av ståthållaren Svante Eriksson (Stålarm) och Brita Margareta Göransdotter, av en 1592-07-08 adlad, men ej introducerad ätt (Högsjögårdssläkten). (SK.) Deras barn voro, enligt Börje Jönssons egenhändiga anteckning nedanstående:

Barn:

 • Bengt Börjesson, till Sonstorp. Född på 1590-talet. Hovjunkare 1607 (R. Stenbock, Östgöta ryttare.). Tjänstgjorde under hertig Johans av Östergötlands livfana 1612 (R. Stenbock, Östgöta ryttare.). Löjtnant vid Östgöta ryttare 1615 (R. Stenbock, Östgöta ryttare.). Ryttmästare vid Östgöta ryttare 1626-06-15. Avgången från regementet 1630. (R. Stenbock, Östgöta ryttare.) Han var möjligen en naturlig son eller en son av ett första okänt gifte.
 • Margareta, född 1599-06-10 på Sonstorp. Gift 1621-10-14 Barksäter med häradshövdingen i Ås härad, majoren Volmar Stackelberg, till Perrist, Kaver och Mödders, av samma gren som adliga och friherrliga ätterna Stackelberg och 127, född 1592, död 1652 och begraven i Örebro kyrka. (At (Sch).)
 • Ingeborg, född 1600-07-11, död som barn.
 • Brita, född 1601-05-12, död 1656-10-00 Graby. Gift 1:o 1629-06-18 på Varstad i Gillberga socken, Södermanlands län (morgongåvobrev 1629-06-19) (SH. liber caus., vol. 85 (OA).) med överstelöjtnanten Påvel Joensson Wädurhorn, adlad Sölfverarm, död 1637. Gift 2:o 1647 med majoren Magnus Drake af Hagelsrum, i hans 2:a gifte, född 1616, död 1693.
 • Jöns, född 1603. Levde utan tjänst. Död 1655. Se Tab. 9
 • Svante, född 1605. Ryttmästare. Död före 1663. Se Tab. 10.
 • Ingeborg, född 1608-02-24, död 1675 Ekenäs och ligger jämte sin man begraven i Blacksta kyrka. Gift 1634 med majoren Carl Jönsson, adlad Sabelsköld, född 1590, död 1663.
 • Catharina, född 1611-11-23, död före 1660. Gift 1:o 1630 med Johan Johansson, död strax efter bröllopet. Gift 2:o 1631-12-29 i Nikolai förs, Stockholm med ryttmästaren Erland Lindelöf, död 1661.

TAB 9

Jöns, (son av Börje Jönsson Rosenstråle, tab 8), till Sonstorp och Svarttorp i Regna socken, Östergötlands län samt Skalltorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1603-11-25. Student i Uppsala 1619-03-19. Blev 1625 å ättens vägnar, ehuru en riksrådsavkomling, introducerad i svenneklassen under nr 79 i gamla matrikeln, näst efter Ulfsax, men ätten blev sedermera uppflyttad i riddarklassen och fick numret 37. Levde utan tjänst. Fick slag 1654-08-07 och dog därav 1655-05-09. Han skänkte tillika med sin första fru till Hällestads kyrka en ljuskrona 1636, en silverskänkkanna 1644, en mässhake 1650 samt hans senare fru en silveroblatask 1658. Gift 1:o 1625-02-25 med sin fasters styvdotter Anna von Scheiding, född 1584, död 1645-06-03, vars namn jämte svenska andliga verser och årtalet 1622 står på predikstolen i Blacksta kyrka, Södermanlands län, dotter av marskalken Christoffer Scheiding, adlad von Scheiding, och hans 1:a fru Magdalena Rosengren, till Grensholm. Gift 2:o 1648-08-01 Barksäter med sin yngre broders styvdotter Ingrid Mannerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1660-07-15 på Hjälmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län, med lantrådet i Estland Nils Stackelberg), född 1623-05-22 på kungsgården i Umeå socken, död 1673-10-25, dotter av översten Peter Bröms, adlad Mannerhielm, och Margareta Qvaase. Hon hade 1662 tvist med sina döttrar om arvet efter sin första man, och voro döttrarne enligt faderns egenhändiga anteckning nedanstående:

Barn:

 • 2. Anna Margareta, född 1649-04-28 på Sonstorp, död på Sonstorp 1690-10-04 och begraven 1690-12-14. Gift 1674-08-16 med fänriken Gustaf Crusebjörn, född 1647, död 1685.
 • 2. Emerentia, till Svarttorp. Född 1651-01-23 på Sonstorp. Gift med överstelöjtnant David Christoffer Montgomery född 1642, död 1708, farfader till herrarna Montgomery, naturaliserad och adopterad Montgomery B.
 • 2. Märta, född 1652-07-14 på Sonstorp, död 1709-03-14 på Skalltorp (Kd.) och begraven 1709-03-30 i Östra Vingåkers kapell. Gift 1675-09-07 Abbotnäs med generalmajoren och landshövdingen Carl Gyllenpistol, friherre Gyllenpistol, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1695. Hon ärvde hälften i den gamla Rosenstråleska egendomen Sonstorp, varigenom densamma tillföll Gyllenpistolska släkten, och andra hälften kom genom köp till lagmannen Magn. Palmstierna.

TAB 10

Svante, (son av Börje Jönsson Rosenstråle, tab 8), till Barksäter i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län och Kurkijärvi i Lampis socken, Finland. Född 1605-10-04 (1605-03-20 enligt huvudbanéret i Forsa kyrka, Södermanlands län) (At (Sch).). Student i Uppsala 1619-03-14. Ryttmästare vid ett finskt regemente (Hist. geogr. stat. lexikon över Sverige (Barksäter och Forsa.). Död före 1663, då arvskifte hölls efter honom. (Hist. geogr. stat. lexikon över Sverige (Barksäter och Forsa.) Gift 1628-04-27 på Barksäter (At (Sch).) med Margareta Qvaase, av livländsk adel, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1622-04-03 i Narva med överstelöjtnanten Peter Bröms, adlad Mannerhielm, död 1624), född 1605-07-14 i Reval (At (Sch).), levde 1660, men dog före mannen, dotter av kurfurstliga sachsiska rådet och generalen Christoffer Georgsson Qvaase och Anna Ludvigsdotter Taube.

Barn:

 • Margareta, född 1630-03-02 på Kurkijärvi, levde 1680. Gift 1652-05-09 med översten Claes Uggla, född 1615, död 1678.
 • Märta, född 1634-06-27 på Kurkijärvi, död strax därefter och begraven i Lampis kyrka
 • Gunilla, född 1636-09-07 på Barksäter, död 1703. Gift 1:o med generalinspektören Carl Becker, adlad Beckerfeld, nr 625, död 1674. Gift 2:o 1679-06-15 Mora med jägmästaren Gabriel Örnecrantz, född 1656, död 1720.

TAB 11

Libert, (son av Svante, tab 10), till Barksäter. Född 1629-01-29 på Kurkijärvi. Kornett vid adelsfaneregementet 1656. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1659. Ryttmästare 1672-10-19. Major 1676-11-25. Död 1677-07-14 i slaget vid Landskrona, varefter han fördes till Malmö och bisattes 1681. Gift 1660-07-11 Barksäter med friherrinnan Gunilla Gyllenstierna af Lundholm, som 1664-08-17 blev legitimerad för frälse och levde änka 1694, begraven 1698 i Nyköpings västra kyrka (At (Sch).), dotter av friherre Gustaf Gyllenstierna af Lundholm, och Juliana Bonnat.

Barn:

 • Margareta, till Lambohov i Slaka socken, Östergötlands län. Född 1662, död 1735-04-07 Mälby och begraven 1735-05-07. Gift 1678-08-30 i Stockholm med Olof Rosenstierna, i hans 2:a gifte, född 1638, död 1696.
 • Gustaf, född 166(3). Student i Uppsala 1675-04-20. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1682-01-00. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1684-04-09. Död ogift 1686 i Malmö.
 • Svante, född 1664. Ryttmästare. Död 1702. Se Tab. 12
 • Johan, född 1665-07-30 i Nyköping, död 1666-10-25 enligt vapnet i Västra Vingåkers kyrka
 • Claes Göran, född 1670. Student i Uppsala 1675-04-20. Underfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1687. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1690 och vid artilleriet i Malmö 1691. Adjutant vid artilleriet i Stockholm 1692. Fänrik 1695-06-04. Löjtnant 1698. Kaptenlöjtnant 1701-09-07. Kapten 1703-03-20. Fälttygmästare 1706-12-06. Överstes karaktär och majors indelning vid Stockholms artilleri 1722-06-26. Överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1727-05-09. Död i Göteborg ogift 1738-04-07 och begraven 1738 i domkyrkan, Göteborg. 'Han var med vid Narva samt Düna- och Diesnaströmmarna ävensom vid Holovzin, Veprik och Poltava, varefter han blev fången vid Perevolotjna och förd till Skopin, varifrån han hemkom 1722-05-00 eller efter fredsslutet. Var en man av ogemen bravur, ty, t. ex. då en gång en översittare, som han förut i duell övervunnit, oförvarandes överföll honom och lossade på honom tvenne skarpt laddade pistoler, under det han stod vid sitt öppna fönster, rökande sin pipa, var han därunder orörligt stilla samt nöjde sig sedan med att endast med sin bössa skjuta en hagelsvärm i låret på den vita häst, varpå hans ovän red.'
 • Märta Juliana, död ung 1670-02-02 på Barksäter.

TAB 12

Svante, (son av Libert, tab 11), till Barksäter samt Katrineholm i Stora Malms socken, Södermanlands län. Född 1664. Student i Uppsala 1675-04-20. Följde 1678 som volontär svenska armén under fältmarskalk Horn till Preussen. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1680. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1682. Kvartermästare 1684. Kornett 1685. Kornett vid livregementet till häst 1693-01-06. Löjtnant vid livregementet till häst 1696-08-21. Sekundryttmästare 1701-06-05. Ihjälhuggen 1702-02-05 vid Neustadt i Polen av Oginskis anhang. Gift 1699-08-15 på Katrineholm med Sigrid Maria Rosenholm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713-06-03 på Katrineholm med kornetten Gustaf Johan Kling, adlad Klingfelt, född 1685, död 1725), född 1680-09-21, död 1749-09-03, dotter av vice holmamiralen Per Rosenholm, och friherrinnan Catharina von der Linde.

Barn:

 • Catharina Petronella, född 1700-07-29, död 1778-04-19. Gift 1739-09-07 med majoren Gustaf Christian Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1705, död 1785.
 • Svante, döpt 1701-07-05 på Barksäter. Student i Uppsala 1716. Korpral vid livregementet. Kvartermästare vid livregementet. Fänrik vid Västgötadals infanteriregemente 1719-04-27. Död 1720-07-24 Slädene hos sin kusin, översten, friherre Libert Rosenstierna och begraven i Sparrlösa kyrka, varifrån hans lik 1721-03-00 flyttades till Västra Vingåker.

TAB 13

Palne Eriksson Rosenstråle, (son av Erik Jönsson, tab 6), till Ravnäs (1573) i Konungsunds socken, Östergötlands län. Tjänade 1559 under Östgöta ryttare. Deltog i nordiska sjuårskriget och beordrades därunder 1568 att uppföra bråtar på Holaveden till skydd för danskarnes befarade angrepp. Fogde på Vadstena slott 1570–1571. Ryttmästare för Östgöta ryttare 1574–1579. Underskrev riksrådets och adelns beslut i Stockholm 1582-01-26 angående Strömsholms län (Hra.) och ständernas förnyelse och förklaring av arvsföreningen (Hra.) 1590-03-07. I slottsloven på Stegeborg 1589-08-12. Kallas 1592 befallningsman och 1593 proviantmästare i Östergötland och hade under åren 1583–1593 olika uppdrag inom den civila och judiciella förvaltningen i Östergötland. Höll under åren 1584–1592 sina tjänare och hästar under Östgötafanan. Avsatt av hertig Carl 1594-06-05. Död 1596 och begraven i Konungsunds kyrka, där hans huvudbaner uppsattes. [R. Stenbock, Östgöta ryttare] Han uppvisade 1586 för konung Johan III det sk Helgeandsholms riksdagsbeslut av år 1282, som införlivades med kungliga kansliets handlingar, men sedan visats vara en förfalskning. Gift med Anna Trulsdotter Marbo, dotter av häradshövdingen Truls Andersson Marbo (halv lilja och stjärna), till Ravnäs, och hans 2:a hustru Ingeborg Kyle.

Barn:

 • Ingeborg, till Ravnäs samt Sorola i Letala socken, Finland, vilket hon fick i testamente efter sin man. Död 1630-05-20 och begraven 1631-03-27 i Åbo domkyrka. 'Hon gav 1629 en klocka till Tunabergs kyrka, Södermanlands län.' Gift med biskopen i Åbo stift Ericus Erici (stjärna och halv lilja), som 1615 av konung Gustaf II Adolf erhöll konfirmation på sitt gamla adelskap (ätten Brandini från Ungern), född omkring 1546 på Sorola, död 1625 i Åbo.

TAB 14

Truls, (son av Palne Eriksson Rosenstråle, tab 13), till Ravnäs. Hovjunkare hos konung Johan III 1589-06-04. Sekreterare i kungliga kansliet 1607. Död före 1625 och begraven i Konungsunds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1598-10-13 på Ravnäs (At (Sch).) med Märta Grip, dotter av ståthållaren Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip (Gyllengrip) och hans 2:a fru Gertrud Ulfsdotter Snakenborg (Bååt).

 • ? Barn.
 • Göran, död ung.
 • Kerstin, död ung.

TAB 15

Anders Eriksson, (son av Erik Jönsson, tab 6), till Skattna (1573) i Kullerstads socken, Östergötlands län, Slestad i Slaka socken, Östergötlands län och Borggård i Hällestads socken, Östergötlands län. Fänrik vid Östgöta ryttare 1570–1573. Underskrev riksrådets och adelns beslut i Stockholm 1582-01-26 angående Strömsholms län (Hra.) och ständernas förnyelse och förklaring av arvsföreningen (Hra.) 1590-03-07. Rustade två hästar under Östgötafanan 1587–1589 (R. Stenbock, Östgöra ryttare.). Ryttmästare. Död 1602 på Skattna, 'när herredagen stod i Stockholm,' och begraven i Kullerstads kyrka. Gift med Brita Christersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1561-03-12 med Olof Arvidsson till Näs), dotter av häradshövdingen Christer Larsson (Siöblad) och Anna Persdotter.

Barn:

 • Margareta Andersdotter. Levde änka 1625. Gift 1:o med häradshövdingen Nils Nilsson Bröms (nr 161), död 1611 (SH. liber caus., vol. 3 (OA).) Gift 2:o med Peder Bagge af Söderby.
 • Erik Andersson Rosenstråle. Fänrik. Död 1643. Se Tab. 16
 • Anna Andersdotter. Gift med Ture Månsson (Silfversparre), som levde 1593.

TAB 16

Erik Andersson Rosenstråle, (son av Anders Eriksson, tab 15), till Skattna och Borggård samt Hälleberga i Älvestads socken?, Östergötlands län. Var fänrik 1620 vid Rigas intagande. Död 1643-09-15 och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Kullerstads kyrka. Gift 1610 med Anna Ribbing i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1599-01-07 Ulvsnäs med Isak Jönsson Rosenbielke, död 1601), född 1579-10-13, död 1661-05-14, dotter av ståthållaren Peder Svensson Ribbing och hans 2:a fru Brita Eriksdotter (Ulfsparre af Broxvik).

Barn:

 • En dotter. Gift med en löjtnant Storch vid amiralitetet (? kaptenen vid amiralitetet Hans Persson Sturck, död 1673-12-02). (Zf.)

TAB 17

Anders, (son av Erik Andersson Rosenstråle, tab 16), till Skattna och Borggård. Född 1617. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1673-04-08 och begraven i Rosenstråleska familjegraven i Kullerstads kyrka. Gift på 1640-talet med Catharina Stuart, född 1622, död 1699 på Borggård och begraven 1699-05-18 i Hällestads socken, dotter av översten och hovmästaren Anders Stuart den äldre (nr 86) och Elisabet Anrep.

Barn:

 • Ingeborg. Gift med sin svägerskas halvbroder, kaptenlöjtnanten Per Storckenfeldt.
 • Elisabet, född 1637, död 1733-11-27 Ekön. Gift 1666-10-03 på Skattna med ryttmästaren Bengt von Nieroth, den gamle.
 • Anna Maria, död 1710-04-20 Valsnäs och begraven 1710-05-06 i Rappestads kyrka, Östergötlands län. Gift med sin svågers halvbroder och sin svägerskas broder, majoren Johan Claudius Storckenfeldt, i hans 1:a gifte, död 1710.

TAB 18

Anders, (son av Anders, tab 17), till Målajord i Eke socken, Kronobergs län och Ramnåsa i Dädesjö socken, Kronobergs län. Född på 1640-talet. Var ryttmästare vid O. Vellingks kavalleriregemente 1678. Major. Levde ännu 1710. Han har förärat ett kalkkläde till Eke kyrka. Gift (? 1:o med Margareta Lindh, som 1688 kallas »majoren Anders Rosenstråles fru». Gift 2:o) (Lysings häradsrätts protkoll 1688-10-08.) före 1698 (Medd. av kantor P. G. Vejde.) med Elisabet Stråle af Ekna, levde ännu 1725, dotter av fänriken Gustaf Stråle af Ekna.

Barn:

 • Gustaf.
 • Adam.
 • Anders. Sergeant vid Kronobergs regemente 1712-04-14. Interimsfänrik vid Kronobergs regemente 1713-09-21. Konfirmationsfullmakt 1715-06-03–1715-06-14. Avsked 1717-08-08. Död ogift 1729-03-07 på sin egendom Böksholm i Drevs socken, Kronobergs län.
 • Eva Elisabet (Medd. av kantor P. G. Vejde.), till Böksholm, som hon ärvde efter sin broder Anders 1729 (Medd. av kantor P. G. Vejde.). Levde änka ännu 1749. (Medd. av kantor P. G. Vejde.) Gift före 1718 (Medd. av kantor P. G. Vejde.) med löjtnanten Johan Gabriel Fast, född 1689 i Stockholm , död 1730-03-00 på Böksholm och begraven 1730-03-25 på Drevs kyrkogård.
 • Brita Catharina levde ännu 1757. (Medd. av kantor P. G. Vejde.) Gift före 1724 (Medd. av kantor P. G. Vejde.) med fänriken Johan Carl Schenfelt, född 1693, död 1751.

TAB 19

Erik, (son av Anders, tab 17), till Borggård i Hällestads socken, Östergötlands län, dit han flyttade 1684. Död Borggård s socken, Östergötlands län 1644-11-10. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1676. Var avgången från regementet 1684. Kapten. Död 1717-06-19. Han gav 1685 en mässhake till Hällestads kyrka. Gift 1671-03-02 Skattna s socken, Östergötlands län med Beata Rosina Galle i Sverige, född 1654, död 1721-02-08 Lunnebjörke och begraven 1721-05-25, dotter av kaptenen Erik Galle i Sverige, och Brita Kagg.

Barn:

 • Catharina Brita, född 1672-09-26 på Lunnebjörke, död på Lunnebjörke 1722 och begraven 1722-09-06. Gift 1695-01-31 med ryttmästaren Nils Hadorph, död 1712-12-00 i Tobolsk, farfars far till förste expeditionssekreteraren Daniel Hadorph, adlad Hadorph.
 • Erik Georg, född 1675. Ryttmästare. Död 1741. Se Tab. 20
 • Märta Christina, född 1678-09-26 på Lunnebjörke, död på Lunnebjörke 1710 och begraven 1710-07-13. Gift 1701-03-29 på Borggård med ryttmästaren Gustaf Bergling, adlad Berencreutz, nr 2345, född 1670, död 1702.
 • Anna Beata, född 1681-09-29 på Lunnebjörke, död 1691 på Borggård och begraven 1691-11-30.
 • Anna, död 1682 på Borggård och begraven 1682-09-10.
 • Rosina Maria, född 1683-08-31 på Lunnebjörke, död 1751-07-01 Frö Gift 1711-11-24 med kornetten Johan Dijk, född 1687, död 1755-07-22.
 • Margareta Charlotta, född 1686-05-17 i Hällestads socken. Gift 1:o 1709-10-29 på Borggård med sin svägerskas halvbroder, löjtnanten Carl Magnus Adlerklo, född 1689, död 1717. Gift 2:o 1720-03-25 på Borggård med löjtnanten vid Upplands ståndsdragonregemente Johan Lindqvist, född omkring 1691, död 1735-05-14 på Starrsjö, vars barn kallade sig Lindcreutz.

TAB 20

Erik Georg, (son av Erik, tab 19), till Borggård. Född 1675-06-03 Lunnebjörke. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1699. Fältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1700-04-30. Fänrik 1700-08-23. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1704-12-02. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1705-01-02 och vid Smålands kavalleriregemente 1705. Avsked 1707-04-13. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1709-10-13. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1710-01-31. Avsked 1712. Död 1741-02-02. Han gav 1726 mindre klockan till Hällestads kyrka. Gift 1710-12-21 (1710-11-30) med Carin Månsdotter Levin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med landskamreraren Anders Warg och i detta gifte moder till Christina Warg, utgivare av den bekanta »Kajsa Wargs» Hjälpreda i hushållningen (1755), som utgått i många upplagor), född 1679, död 1755-04-04, dotter av brukspatronen Magnus Levin och Anna Linroth.

Barn:

 • Carl, född 1712-03-20, död 1717-12-01.
 • Beata Elisabet, född 1714-02-16, död 1803-05-16 på Svalnäs i Tjällmo socken, Östergötlands län. Gift 1745-09-24 på Borggård med sin kusin, bergsfogden Carl Magnus Dijk, född 1718-03-17, död 1775-03-17, på Svalnäs.
 • Maria Margareta, född 1717-07-29, död 1807-03-06 på Näs i Brunneby socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1744-05-01 med sin kusin, brukspatronen Carl Gustaf Adlerklo, född 1717, död 1754. Gift 2:o 1755-05-25 på Starrsjö med brukspatronen Bengt Mattias Ekelund, död 1765-07-06.
 • Johan, född 1720-02-09 på Borggård. Kvartermästare. Död ogift 1768-05-06 på Borggård.
 • Märta Christina, född 1721-08-14 på Borggård, död på Borggård 1725-05-04.
 • Anna Christina, född 1725-07-10 på Borggård, död änka 1790-04-05 i Norrköping. Gift 1746-09-30 på Borggård med brukspatronen Carl Magnus Ekelund i hans 2:a gifte.

TAB 21

Erik, (son av Erik Georg, tab 20), till Borggård. Född 1715-09-07. Assessor. Brukspatron. Död 1778-03-13 på Borggård. Gift 1742-05-04 på Sonstorp med Eva Charlotta von Segebaden, född på Sonstorp 1720-07-11, död 1777-08-10 på Borggård, dotter av majoren Henrik Gutzloft von Segebaden, naturaliserad von Segebaden, och Eva Christina Palmstierna.

Barn:

 • Nils Fredrik, född 1743-03-02 på Borggård. Kadett vid amiralitetet. Död 1762-12-12 genom drunkning.
 • Erik Vilhelm, född 1744-08-10 på Borggård, död på Borggård 1747-04-14.
 • Brita Charlotta, född 1749-03-03 på Borggård, död 1837-02-07. Gift 1768-11-10 på Borggård med överstelöjtnanten Patrik Jakob de Laval, född 1728, död 1793.

TAB 22

Jöns, (son av Anders, tab 17). Fänrik vid Ture Oxenstiernas regemente. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-03-14. Ihjälslagen 1702 i Litauen. Genom honom introducerades år 1693 Rosenstråleska ätten i riddarklassen under nr 37, sedan han bevisat densammas härkomst från riksens råd. Gift 1681-06-15 Forssa s socken, Östergötlands län med Anna Christina Storckenfeldt, född 1656, död 1730-02-04 Älmtomta och begraven 1730-03-04, dotter av majoren Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, och hans 2:a fru Sofia Ulfsax.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1682, död före 1738. Gift med Per Skutenberg, född 1690.
 • Anders Magnus, död 1685 och begraven 1685-12-28.
 • Johan Adolf, döpt 1685-10-31. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1707-06-27. Löjtnants karaktär 1724-05-16. Död ogift 1730-02-21 på Älmtomta och begraven 1730-03-04. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Sibirien, därifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.
 • Beata Rosina, född tvilling 1689 och döpt 1689-02-17. Levde 1738. Gift 1711-09-06 med löjtnanten Knut von Gisler, född 1690, död 1742.
 • Anna Maria, född tvilling 1689 och döpt 1689-02-17, död 1690 och begraven 1690-02-23 i Kullerstads socken, Östergötlands län.
 • Carl, död ung.
 • Hedvig Ulrika, död ung.
 • Anders Magnus, begraven 1695-12-26 i Kullerstads socken.
 • Anna Margareta, född 1700, levde 1738. Gift med löjtnanten Carl de Vallois, född 1701, död 1755-05-08 i Västra Hargs socken, Östergötlands län.

TAB 23

Per, (son av Anders, tab 17). Fältväbel vid Östgöta infanteriregemente. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1675-03-02. Löjtnant 1678-05-00. Avsked 1684-06-09. Död 1707-01-18 Äpplaholm. Gift 1680 med Elsa Stråle, död 1729.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1681. Kapten. Död 1746. Se Tab. 24
 • Gustaf Johan, född 1682. Kornett. Död 1752. Se Tab. 30
 • Elsa, född 1683, död 1728-03-08 i Norra Sandsjö socken. Gift 1712-07-02 på Äpplaholm med sergeanten Nils Lindebergh.

TAB 24

Anders Gustaf, (son av Per, tab 23), född 1681 i Småland. Rustmästare vid Kalmar regemente 1701-03-05. Förare vid Kalmar regemente 1702-06-29. Sergeant 1703-05-12. Fältväbel 1706-05-23. Fänrik 1709-04-01. Löjtnants karaktär 1723-10-31. Kaptens avsked 1733-10-18. Död 1746-03-07 Gisshult. Han blev vid Poltava blesserad i pannan och handen samt fången och förd till Sibirien, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Efter hans död uppkom rättegång med anledning därav, att hans hustru och underofficeren Carl B. Adelberg misstänktes för att hava förgiftat honom. (Justitierevisionens arkiv, Utslagshandlingar 1753-03-03 och 1755-10-09 [At (RA)].) Gift 1725-11-12 på Gisshult med Anna Beata Nauckhoff, född 1706, död 1753.

Barn:

 • Hedvig Beata, döpt 1726-08-26, Änganäs. Gift 1754-05-26 i Bäckaby socken med drängen i Bäckaby storgård Per Olsson, död 1755.
 • Per Johan, född 1731-01-19. Volontär vid Jönköpings regemente 1747-11-07. Förare vid Jönköpings regemente 1749-04-04. Sergeant 1752-12-16. Fänrik 1758-07-10. Regementsadjutant 1759-05-04. Genom byte fänrik vid Blixenska regementet i Stralsund 1769-11-09. Löjtnants avsked 1770-05-03. Död ogift 1801-01-19 på Jularetorp, Jönköpings län. Han bevistade pommerska kriget och blev fången vid Steinhagen 1759-01-02. 'Han gjorde 1791-09-01 testamente till sina gifta systrar.'
 • Eleonora Christina, född 1736, död 1815-03-18 i Malexanders socken, Östergötlands län och begraven 1815-03-26. Gift 1768-12-28 i Malexanders socken med klockaren i Malexanders socken Christoffer Svensson Hertzberg, född 1744-04-03, död 1806-11-11.
 • Eva Elisabet, född 1739, död 1804-09-25 Gransbo. Gift 1768-05-18 med överstelöjtnanten Carl Fredrik Gyllenhammar, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1788.
 • Helena Justina, född 1740-11-09 på Gisshult, död 1825-02-07. Gift 1762-08-24 med organisten och klockaren i Lommaryds socken, Jönköpings län Samuel Gersell (Hjertzell), född 1738-03-26 i Lommaryds socken, död i Lommaryds socken 1801-04-15.
 • Anders Gustaf, född 1746. Torpare. Död 1823. Se Tab. 25

TAB 25

Anders Gustaf, (son av Anders Gustaf, tab 24), född 1746-11-08 Gisshult. Vaktgosse vid Vesslarp i Glimåkra socken, Kristianstads län. Dräng vid Vesslarp i Glimåkra socken, Kristianstads län. Torpare Snararp Död 1823-04-14 i Svenarps by. Gift 1776-05-24 i Glimåkra socken med Elna Persdotter, född 1750-05-15 i Loshults socken, Kristianstads län, död 1823-04-08 i Svenarps by, dotter av Per Mattisson i Svinön och Elna N. N.

Barn:

 • Bengta, född 1778-05-19 i Glimåkra socken, död i Glimåkra socken 1857-05-08.
 • Anna, född 1780-01-21 i Glimåkra socken, död 1845-09-22 i Glimåkra socken. Gift 1811-11-16 i Ousby socken, Kristianstads län med torparen i Svenarp Ola Johansson, född 1782-01-22 i Eskerödstorp i Glimåkra socken, död 1814-10-31 i Svenarp.
 • Elna, född 1782-07-17 i Glimåkra socken, död i Virestads socken, Kronobergs län. Gift 1815-12-27 i Glimåkra socken med torparen Sven Svensson, född 1753, död 1828-05-05 i Kräbbleboda torp i Glimåkra socken.
 • Anders, född 1786 i Glimåkra socken. Dragon. Död 1843. Se Tab. 26.
 • Maja, född 1788-02-02 i Glimåkra socken, död änka 1860-05-20. Gift med dragonen Sven Jonasson Haak.
 • Per, född 1790-10-09 i Glimåkra socken. Rekryt vid skånska karabinjärregementet 1813-01-23. Sedan lantbrukare på Ingarp i Hjärsås socken, Kristianstads län. Död på Ingarp i Hjärsås socken, Kristianstads län 1857-10-02. Gift i Hjärsås socken med Sissa Jönsdotter, född 1792-01-29 i Glimåkra socken, dotter av torparen Jöns Bengtsson och Pernilla Svensdotter.

TAB 26

Anders, (son av Anders Gustaf, tab 25), född 1786-01-17 i Glimåkra socken. Rekryt vid skånska karabinjärregementet 1812-12-02. Död 1843-04-29 i Kilinge i Glimåkra socken. Gift 1819-09-03 Östra Broby socken, Kristianstads län med Kerstin Christensdotter Granberg, född 1797-02-25 i Simonstorp i Glimåkra socken, dotter av ryttaren Christen Granberg och Boel Truedsdotter.

Barn:

 • Anders, född 1819-01-05 i Njura i Östra Broby socken. Dragon under namnet Brandin. Död 1874 (mördad).
 • Anna, född 1825-05-03 i Glimåkra socken, död i Glimåkra socken 1826-11-18.
 • Per, född 1827-01-24 i Glimåkra socken.
 • John, född 1829-04-09 i Glimåkra socken, död 1833-09-09.
 • Anna, född 1831-04-01 i Glimåkra socken. Gift med dragonen Nordström.
 • John, född 1834-11-03 i Glimåkra socken, död ung.
 • Elna, född 1837-03-01 i Glimåkra, död 1912-12-06 i Vänersborg. Gift 1867 med verkmästaren vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg Jöns Anders Ek, född 1835-05-04.
 • John, född 1839-05-14 i Glimåkra socken, död 1839.

TAB 27

Christian, (son av Anders, tab 26). Kallade sig Andersson. Född 1821-03-03 i Glimåkra socken (Pastor i Hjärsås). Murare. Arbetskarl. Död 1900-07-05 i Knislinge förs, Kristianstads län. Gift 1849-02-09 i Glimåkra socken med Bengta Eriksdotter, född i Glimåkra socken 1826-04-22. Död 1903-03-23 i Knislinge förs, Kristianstads län. Dotter av torparen Erik Jönsson och Kerstin Jönsdotter.

Barn:

 • Anders, född 1849-05-12 i Glimåkra socken. Flyttade 1884 till Köpenhamn och har sedan dess ej avhörts (Pastor i Hjärsås).
 • Per, född 1851-01-27 i Glimåkra (Pastor i Hjärsås). Utflyttade från Hjärsås förs 1868-11-07 till USA .
 • Bengt, född 1852. Sågverksföreståndare. Död 1923. Se Tab. 27C.
 • August, född 1855-06-02 i Glimåkra. Kallar sig Ekberg. Se Tab. 27D.
 • Nils, född 1858-06-29 i Örkeneds socken, Kristianstads län. Artillerist. Erhöll utflyttningsbetyg från Knislinge förs till Norsby 1878-11-28, men är ej antecknad såsom inflyttad där. Död (Pastor i Hjärsås).
 • Sissa, född 1860-10-10 i Örkeneds socken. Gift med torparen Axel Hansson, död 1921 (Pastor i Hjärsås).
 • Bengta, född 1864-08-17 i Glimåkra förs, Kristianstads län. Gift med montören Hans Christian (Jens) Jensen, från vilken hon blev skild
 • Martin, född 1868-02-21 i Hjärsås socken, Kristianstads län,. Död 1878-02-22 i Knislinge förs, Kristianstads län.

TAB 27C

Bengt, (son av Christian, tab 27), född 1852-11-06 i Glimåkra socken. Verkmästare. Sågverksföreståndare. Död 1923-01-08 i Barnakulla i Glimåkra socken. Gift 1887-12-28 med Nilla Sund, född 1862-09-06 i Glimåkra socken. Dotter av dragonen Sven Sund och Hanna Nilsdotter.

Barn:

 • Emil Bengtsson, född 1887. Bergsarbetare. Död 1927. Se Tab. 27C:I
 • Carl Bengtsson, född 1889-09-16 i Glimåkra socken. Död 1937-10-03 i Lund, Glimåkra förs, Kristianstads län (db nr 32).
 • Carolina, född 1891-05-09 i Glimåkra socken. Gift 1915 med August Olsson.
 • Betzy, född 1893-11-22 i Glimåkra socken. Död 1904-11-03.
 • Nelly, född 1895-03-04 i Glimåkra socken. Död 1904-11-03.
 • Annette, född 1897-01-01 i Glimåkra socken. Gift 1:o 1925-04-18 i Glimåkra förs, Kristianstads län (vb nr 8) med Nils Hilding Martinsson, från vilken hon blev skild genom Östra Göinge HR:s utslag 1939-04-09, född 1895-01-22 i Glimåkra förs, Kristianstads län.
 • Olga, född 1903-06-28 i Glimåkra förs, Kristianstads län. Gift 1930-09-27 i Glimåkra förs, Kristianstads län, med Sven Wiktor Karlsson Wolm, född 1899-05-06 i Glimåkra förs, Kristianstads län, bergarbetare, son av soldaten Karl Hansson Wolm och Sissa Svensdotter.
 • Amanda, född 1905-04-20 i Glimåkra socken. Gift 1925-06-21 med kyrkovaktmästaren Per Svensson, född 1893-11-10 i Norra Strö förs, Hallands län.

TAB 27C:I

Emil Bengtsson, (son av Bengt, tab 27C), född 1887-12-29 i Glimåkra socken. Torpare å Stora Björkeröd i Glimåkra socken. Bergsarbetare. Död 1927-05-30 i Örkeneds socken, Kristianstads län. Gift 1912-02-29 med Betty Nilsson, född 1893-03-04 i Örkeneds socken.

Barn:

 • Agnes Tyra Ingeborg, född 1913-04-05 i Glimåkra socken.
 • Rut Linnéa Teresia, född 1915-11-06 i Glimåkra socken.
 • Ellen Elvira Elisabet, född 1921-08-09 i Örkeneds socken.
 • Elsa Gunborg, född 1926-02-01 i Örkeneds socken, Malmöhus län.

TAB 27C:III

Otto Bengtsson, (son av Bengt, tab 27C), född 1899-01-13 i Glimåkra förs, Kristianstads län. Huvudman 1927. Glasarbetare. Källarmästare. Med honom utgick den adliga ätten Rosenstråle på svärdssidan. Gift 1925-04-09 i Stenbrohults förs Kronobergs län,med Helga Maria Wahlqvist, född 1901-03-27 i Kronoberg

Barn:

 • Norma Ebon Ingegärd, född 1929-01-06 i Älmhults kapellförs, Kronobergs län.
 • Ulf Otto Torvald, född 1935-08-07 i Älmhults förs, Kronobergs län

TAB 27D

August, (son av Christian, tab 27). Kallade sig Kristiansson och Ekberg. Född 1855-06-02 i Glimåkra förs, Kristianstads län. Artillerist vid Vendes artilleriregemente. Avsked 1879. Dagkarl, kusk och gårdfarihandlande. Handlande i Simtuna. Gift 1883-11-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Eva Kajsa Andersdotter, från vilken han blev skild genom Stockholms konsistorii skiljobrev 1897-03-10, född 1848-09-25 i Segerstads förs, Värmlands län,död 1936-01-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm,dotter av dagkarlen Anders Andersson och Ingeborg Andersdotter på Finne Rya.

Barn:

TAB 27D:I

Edvard, (son av August tab 27D). Kallade sig Ekberg. Född 1884-09-08 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Kontorist. Död 1914-05-16 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1906-07-21 med Judit Eleonora Natalia Knutsson, från vilken han blev skild genom Stockholms konsistorii skiljobrev 1908-09-11 (gift 2:o 1917-11-24 med Johan Edvard Ekvall Ekvalli, född 1882-06-16), född 1887-07-11 i Katarina förs, Stockholm. Dotter av snickargesällen Nils Peter Knutsson och Anna Euphrosyne.

Barn:

 • Alice Eleonora, född 1906-05-26 i Katarina förs, Stockholm, faderskapserkännande 1906-07-26 . Affärsbiträde.
 • Margit Natalia, född 1908-02-24 i Katarina förs, Stockholm

TAB 30

Gustaf Johan, (son av Per, tab 23), till Äpplaholm i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Döpt 1682-04-03 Önnestad. Kornett (?) vid Smålands kavalleriregemente. Död 1752-03-15 I Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1:o med Anna Charlotta Eller från Finland. Gift 2:o 1717-01-17 på Äpplaholm med Margareta Elisabet Andersdotter, död 1741-10-16 Nytorp Gift 3:o 1742-09-12 Fagerhult

Barn:

 • 1. Peter, född 1712. Korpral. Död 1783. Se Tab. 31
 • 1. Carl Gustaf, född 1716 på Äpplaholm. Torpare i Målilla socken, Kalmar län. Död barnlös 1789-05-21 i Valbo i Målilla socken. Gift 1736-02-01 Bäckaby med Maria Månsdotter, född 1712, död 1793-07-27 i Målilla socken.
 • 2. Eva Margareta, född 1718-06-19, död änka 1786-04-18 i Hareby i Ljungby socken, Kalmar län. Gift med konstapeln vid artilleriet Peter Ekelund.
 • 2. Catharina Brita, född 1720-10-27 Djurseryd
 • 2. Anders, född 1723-02-25 på Djurseryd. Kadett vid adliga kadettskolan. Kom i tjänst 1744. Sergeant vid garnisonsregementet i Stralsund. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1757-12-31. Under pommerska kriget dödligt sårad vid attacken för Anklam 1758-10-14 och död ogift 1758-10-19.
 • 2. Carl Magnus, född 1725-12-11 på Perstorp. Död ogift 1749.
 • 2. Anna Maria, född 1735-12-29 på Nytorp. Gift 1773-11-07 i Kalmar med artillerikonstapeln Jonas Strömberg, död 1790 i Finland.
 • 3. Margareta, född 1743-12-18 på Fagerhult. Gift 1781-10-19 i Kalmar med hospitalsvaktmästaren i Kalmar Magnus Fagerberg.

TAB 31

Peter, (son av Gustaf Johan, tab 30), född 1712 i Karlskrona, strax efter föräldrarnas ankomst dit från Finland och före vigseln. Volontär vid amiralitetet. Sedan korpral. Död 1783-07-28 i Halltorps socken, Kalmar län. Gift med Greta Trulsdotter Sjöberg, född 1718, död 1781 i Algutsboda socken, Kronobergs län och begraven 1781-04-16 på kyrkogården i Algutsboda socken, Kronobergs län.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1736-02-26 Mästreda
 • Anders Georg, född 1739. Korpral. Död 1819. Se Tab. 32
 • Ulrika. Gift med 'en kyrkovaktare i Dörby sn', Kalmar län.
 • Christina Catharina. Gift med 'en slaktare i Stralsund.'
 • Florentina, född 1753-01-21 i Hälleberga socken, Kronobergs län.

TAB 32

Anders Georg, (son av Peter, tab 31), född 1739-10-23 Mästreda. Korpral vid Sprengtportska regementet. Död 1819-10-27 i Germundslycke i Halltorps socken, Kalmar län. Gift 1761-06-07 med Catharina Persdotter, född 1737-08-12, död 1812-03-26, dotter av bonden Per Sunesson i Algutsbodaö i Algutsboda socken, Kronobergs län och Kerstin Nilsdotter.

Barn:

 • Ulrika Florentina, döpt 1763-06-17 på Boastorps soldattorp i Algutsboda socken, död 1773 i Kalmar.
 • Carl Fredrik, född 1766-04-20 på Boastorps soldattorp, död 1773 i Kalmar.
 • Gustaf Fredrik, född 1769-04-05 Parismåla. Sergeant, sedan skedmakare. Död 1820-06-20 i Böckenberg i Halltorps socken. Gift 1814-06-18 i Böckenberg med Anna Stina Abrahamsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med volontären N. N. Berg), död 1841-05-05 i Germundslycke.
 • Peter Gustaf, född 1772-04-25 på Parismåla, död 1773 i Kalmar.
 • Carl Fredrik, född 1774 i Kalmar, död i Kalmar 1778.
 • Peter Gustaf, född 1777. Sergeant. Död 1853. Se Tab. 33
 • Ulrika Florentina, född 1780-04-17 i Böckenberg, död 1860-02-22 i Kvidinge socken, Kristianstads län. Gift 1806-04-20 i Helsingfors (Helsingfors kyrkoarkiv.) med sjömannen Carl Gustaf Boberg.

TAB 33

Peter Gustaf, (son av Anders Georg, tab 32), född 1777-12-12 i Arby socken, Kalmar län. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1795-02-01. Avsked 1797-04-03. Vice korpral vid Danckwardtska regementet 1797-04-06. Förare vid Danckwardtska regementet 1797-07-03. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1799-11-17. Avsked 1802-01-26. Sekundkorpral vid skånska dragonregementet 1803-05-18. Kvartermästare vid skånska dragonregementet. Avsked 1805-06-01. Klockare i Asks socken, Östergötlands län. Död 1853-03-26 På Ingarp i Hjärsås socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1802-10-04 (1802-07-25) i Landskrona med Magdalena Liljegren i hennes 2:a gifte, född 1778-11-01, dotter av tunnbindaren Lars Liljegren och Christina Larsdotter. Gift 2:o 1813-08-22 med Christina Brundeberg i hennes 2:a gifte, död 1847-08-09.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1801-09-28 i Landskrona. Död i Landskrona 1806-10-25.
 • 1. Gustaf Erik Valfrid, född 1804-08-18. Handlande i Höör (1837). Avhände sig livet 1852-01-04 i Ängelholms häkte, dit han blivit införd såsom anklagad för delaktighet i rån. Gift 1850-08-18 i Hör i Västra Sonnarslövs socken, Kristianstads län med Sofia Löfstedt.
 • 1. Petronella Gustava, född 1806-03-20 i Landskrona. Gift med husaren vid husarregementet Konung Carl XV, sedan kammartjänaren Gustaf Hagström.
 • 1. Nils Peter, född 1808, död 1812-03-21 i Åby i Gråmanstorps socken, Kristianstads län.

TAB 34

Peter, (son av Peter, tab 31), född 1751 i Småland. Hantlangare vid artilleriet i Visby 1773-04-22. Lärkonstapel vid artilleriet i Visby 1774-01-28. Premiärkonstapel 1775-06-29. Furir 1777-12-31. Sergeant 1779-05-01. Avsked 1782-04-22 och begav sig utrikes. Återkom och dog 1794 i Göteborg. Gift 1776-11-10 i Visby (vb nr 35) med Helena Maria Möllerfelt, född 1745-06-28 i Visby (fb nr 49), död 1814-04-07 i Visby (db nr 26), , dotter av artillerihantlangaren Eric Möllerfeldt och Maria Elisabeth Bengtsdotter.

Barn:

 • Florentina Ulrika, född 1777-08-15 Visby (fb 75), levde ogift 1801. Död som änka 1843-01-05 i Visby. Gift med Boberg, sjöman.
 • Charlotta Lovisa, född 1778-12-06 i Visby (fb nr 125), död ogift 1858-06-13 i Visby. Fattighjon.
 • Gustaf Friedrich , född 1780-02-16 i Visby (fb nr 13) , levde 1801. Fick bevis till kronans tjänst. Rymde.
 • Johanna Maria, född 1782-07-18 i Visby (fb nr 72), död ogift 126-09-01 i Visby. Fattighushjon.

Utan känd härledning:


 • 1) Jöns Rosenstråle. Sergeant vid livdragonregementet. Avsked 1729-03-31. Död 1760-05-14 i Vadstena krigsmanshus, över 75 år gammal. Gift 1738-12-07 i Vadstena med soldatänkan Maria Christoffersdotter.
 • 2) Jöns Rosenstråles hustru från Nääs, begraven 1734-02-17 i Göteryds socken, Kronobergs län, 64 år gammal (den förres första hustru ?).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: