Rappe nr 287

Från Adelsvapen-Wiki

F 287.jpg

Friherrliga ätten Rappe nr 287

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1776.

Rappe F28700.png

TAB 1

Christoffer Johan Rappe, friherre Rappe, (son av Erik Rappe, se adliga ätten Rappe nr 1284, tab 4), född 1719-01-13 på Drättinge1 i Dädesjö socken, Kronobergs län. Student i Lund2 1736-06-24. Auskultant i Göta hovrätt 1739. Vice häradshövding 1743. Extra ordinarie assessor i Åbo hovrätt 1747-11-10. Ord. assessor därst. 1748-05-10. Hovrättsråd i samma hovrätt 1756-10-14. RNO 1767-11-23. Landshövding i Åbo och Björneborgs län med Åland 1769-08-10. Friherre 1771-10-15 jämte brodern Carl (introd. 1776 under nr 287). KNO 1775-11-27. Död barnlös 1776 natten till den 20 sept. i Åbo och begraven s. å. 22/10 i egen familjegrav i domkyrkan därst., samt slöt själv sin ättegren. 'Han bevistade många riksdagar och deltog därunder i de angelägnare ärendena.' Gift 1750-09-20 Åby med Eva Catharina Linneria, adlad Linnerhielm, född 1711-03-24 i Lund, död 1785-08-01 i Stockholm och bisatt s. å. 4/8 i Jakobs kyrka, dotter av biskopen i Lund, doktor Jonas Petri Linnerius och Elisabet Svebilia, adlad Adlerberg B.

TAB 2

Tomas Carl Rappe, friherre Rappe, (son av Erik Rappe, se adliga ätten Rappe nr 1284, tab 4), till Strömsrum i Ålems socken samt Bo och Råsnäs, båda i Mönsterås socken, Kalmar län, Böksholm och Braås bruk i Drevs socken, Drättinge och Ramnåsa i Dädesjö socken och Tagel i Mistelås socken (alla i Kron.) samt Farstorp i Nye socken, Jönköpings län. Född 1721-09-06 på Asby storegård6 i Dädesjö socken, Kronobergs län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1735-05-10. Korpral därst. 1738. Adjutant 1742-05-02. Kornett s. å. Löjtnant 1744-01-12. Regementskvartermästare 1746-04-18. Ryttmästare 1749-06-06. Major 1757-01-24. Avsked från majorsbeställningen 1760-10-07. Överstelöjtnant 1761-09-08. Rso s. å. 23/11. Löjtnant vid livdrabantkåren 1769-08-10. Överste för Smålands kavalleriregemente 1770-06-18. Friherre 1771-10-15. Jämte brodern Christoffer Johan (introd. 1776 under nr 287). Landshövding i Kalmar län och på Öland 1774-06-11. Generalmajor s. å. 15/12. Generallöjtnant 1778-12-27. Tjänstefri 1781-11-27. Död 1790-10-03 på Strömsrum och begraven i Ålems kyrka. 'Han bevistade finska kriget på 1740-talet såsom flygeladjutant och det pommerska såsom överadjutant, varjämte han gjorde 1760 års fälttåg såsom frivillig och på egen bekostnad. Fick 1762-06-27 av riksens ständer tillstånd att för 45,000 daler kopparmynt lösa Strömsrums kungsgård till skatte emot en årlig skatt av 3,000 daler samma mynt och en schäferinrättning därst., vilken egendom han sedermera emot Tullgarns räntor utbytte till säteri och frälse. Bevistade flere riksdagar och deltog i de angelägnare ärendena.' Gift 1744-07-01 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med sin syssling på mödernet, Catharina Margareta Torpadia, född 1725-03-12 i Stockholm3, död där 1789-12-03, dotter av borgmästaren i nämnda stad Elias Torpadius och hans 2:a hustru Maria Beata Gyllenstedt.

Barn:

 • Elias Christoffer, till Råsnäs. Född 1745-10-05 (4/10) på Drättinge. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1765. Kanslijunkare. Avsked 1772. Död ogift 1835-11-28 på Råsnäs.
 • Hedvig Beata, född 1747-01-26 död s. å. 27/6.
 • Carl Henrik, till Strömsrum samt Mölstad i Mönsterås socken. Född 1748-01-02 på Drättinge. Assistent och superkargör i Ostindiska kompaniets tjänst 1772–1776. Död ogift 1809-07-20 på Mölstad. Han gjorde resor till Kina.
 • Adolf Fredrik, till Drättinge. Döpt där 1749-07-28. Korpral vid livdragonregementet 1765-08-29. Sekundadjutant därst. 1769-02-21. Ryttmästare i armén 1775-05-22. Löjtnant vid regementet s. å. 20/12. Avsked 1784-03-01. Död ogift 1811-11-13 på Drättinge. Han gjorde utrikes resor till Holland, England, Preussen och Sachsen.
 • Adam Vilhelm, till Böksholm och Braås. Född 1750-10-03 på Drättinge. Auskultant i bergskollegium 1771-10-01. Brukspatron på Braås. LVA 1793-02-20 och av LA 1812-12-03. Död barnlös 1819-01-26 på Braås. Han gjorde utrikes resor till Norge och England. Gift 1794-05-29 i Alsheda socken, Jönköpings län med Teofila Magdalena Lundström, född 1773-08-19, död 1825-06-17 i Målilla, dotter av bergshauptmannen Anders Albrekt Lundström och Teofila Gillner.
 • Catharina Charlotta, född 1752 1085, död s. å. 14/8.
 • Anna Ulrika, döpt 1753-06-16 på Drättinge, död 1810-12-15 Sissehult. Gift 1771-07-28 i Stockholm med majoren Bengt Lagercrantz, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1801.
 • Eleonora Fredrika, född 1754-07-27 på Drättinge, död där s. å. 18/10.
 • Claes Erik, född 1756. Ryttmästare. Död 1836. Se Tab. 3.
 • Gustaf Johan, född 1757. Ryttmästare. Död 1825. Se Tab. 4.
 • Albrekt August Arnold, född 1760. Hovmarskalk. Död 1841. Se Tab. 27.
 • Anton Ulrik, född 1763. Löjtnant. Död 1818. Se Tab. 28
 • Axel Teodor, född 1764-06-29 på Drättinge. Fänrik vid Kalmar regemente 1780-01-21. Drunknade s. å. 6/7, då skeppet Sofia Albertina, varpå han var kommenderad, förgicks utanför Texeln.

TAB 3

Claes Erik, (son av Tomas Carl Rappe, friherre Rappe, tab 2), till Ramnåsa i Dädesjö socken, Kronobergs län. Född 1756-07-07 i Stockholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente4 1768-05-07. Sekundkorpral därst. 1770-05-28. Premiärkorpral därst. 1771. Kornett 1772-07-17. Löjtnant 1776-06-19. Gick i fransk tjänst 1778. Stabsryttmästare vid förutn. svenska kavalleriregemente 1779-11-16. Underlöjtnant vid franska regementet La Marck s. å. 18/11. Sekundlöjtnant därst. 1782-09-25. Premiärlöjtnant 1783-06-07. Kapten à la suite s. å. 22/6. Avsked ur franska tjänsten 1784-06-24. Ryttmästare med kompani vid Smålands kavalleriregemente s. å. 7/12. Avsked 1791-02-20. Död 1836-06-23 på Ramnåsa. Han var under sin tjänst i Frankrike kommenderad åren 1782 och 1783 med regementet till Koromandel i Asien och bevistade därunder den 13 juni sistnämnda år bataljen vid Goudelour mot engelsmännen. Benådades vid avskedstagandet av franska konungen med en årlig pension.' Gift 1799-09-23 på Gällaryd i likanämnd socken, Jönköpings län med Maria Amalia Ridderborg, född 1780-06-26 Forsa, död 1852-04-07, dotter av överstelöjtnanten Carl Adolf Ridderborg, och hans 2:a fru Magdalena Margareta Silfversparre.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1806-12-17 på Ramnåsa. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Utexaminerad 1829-09-28. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 18/7. Löjtnant därst. 1839-03-22. Avsked 1848-05-23. Rno 1882-12-01. Död ogift 1883-06-28 i Växjö. Ägde Ramnåsa.
 • Claes Elias Vilhelm, född 1811-06-19 på Ramnåsa. Kadett vid Karlberg 1825-01-20. Utexaminerad 1831-02-18. Kornett vid Smålands husarregemente s. å. 12/3. Löjtnant därst. 1845-01-21. Avsked 1847-07-23. Död ogift 1848-06-26 på Råsnäs i Ålems socken, Kalmar län.
 • Margareta Amalia Augusta, född 1814-08-27 (23/8,) på Ramnåsa, död 1885-07-05 på Södra Åreda i Hemmesjö socken, Kronobergs län. Gift 1839-07-30 Pukatorp 1808, död 1888.

TAB 4

Gustaf Johan, (son av Tomas Carl Rappe, friherre Rappe, tab 2), till Tagel i Mistelås socken, Kronobergs län. Född 1757-09-28 Drättinge. Volontär vid arméns flotta 1770. Sergeant 1771. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1772-08-27. Kornett därst. s. å. 7/10. Löjtnant 1777-12-17. Underlöjtnant vid franska regementet La Marck 1779-11-18. Sekundlöjtnant därst. 1782-09-25. Stabsryttmästare vid förutn. svenska kavalleriregemente s. å. 20/12. Premiärlöjtnant vid nämnda franska regemente 1783-06-07. Kapten à la suite därst. s. å. 22/6. Avsked ur franska tjänsten 1784-06-24. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1786-09-21. Avsked från sistnämnda regemente 1792-11-22 med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén. Död 1825-05-17 på Strömsrum, som han tillhandlat sig av sina medarvingar. 'Han var, liksom brodern Claes Erik, kommenderad till Koromandel i Asien och med i bataljen vid Goudelour samt erhöll vid avskedstagandet ur franska tjänsten en årlig pension av konungen i Frankrike.' Gift 1790-11-09 Virbo med Hedvig Hammarskjöld, född 1771-11-09 på nämnda egendom, död 1840-06-27 på Drättinge, dotter av hovjägmästaren Mikael Hammarskjöld, och Beata Vilhelmina Adlerwald, nr 2000.

Barn:

 • Catharina Vilhelmina, född 1791-09-06 på Tagel. Stiftsjungfru. Död 1827-08-09 Kråkerum. Gift 1812-09-06 på Strömsrum med häradshövdingen Seved Ribbing, född 1784, död 1819.
 • Carl Mikael, född 1792. Major. Död 1837. Se Tab. 5
 • Henrik August, född 1793-11-07 på Tagel7. Student i Uppsala 18117. Sergeant vid Kalmar regemente 1812-06-20. Fänrik därst. s.å. 4/8. Löjtnant 1819-12-07. Kapten 1832-02-11. Avsked 1841-05-05. RSO 1842-01-28. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1873-07-02 på sin egendom Trollebo i Lemnhults socken, Jönköpings län. Gift 1830-07-06 Salshult med stiftsjungfrun Brita Lovisa (Brite-Louise) Augusta Stålhammar, född 1807-12-28 på nämnda egendom, död 1892-05-20 på Trollebo, dotter av översten Jon Stålhammar, och Magdalena Mannerstam.
 • Gustaf Vilhelm, född 1797. Major. Död 1888. Se Tab. 11.
 • Adolf Fredrik, född 1798. Löjtnant. Död 1886. Se Tab. 12.
 • Axel Ludvig, född 1800. Landshövding. Död 1875. Se Tab. 21.
 • Elisabet Carolina (Elise), född 1803-12-27 på Strömsrum. Stiftsjungfru. Död ogift 1876-04-05 på Tagel.

TAB 5

Carl Mikael, (son av Gustaf Johan, tab 4), född 1792-10-14 Tagel. Sergeant vid Kronobergs regemente 1802-06-15. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1809-03-28. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 9/4. L. Adjutant därst. s. å. 10/7. Löjtnant vid Kalmar regemente 1814-04-06. Konfirm.fullm. s. å. 7/6. GMtf s. å. Kapten i generalstaben 1818-05-11 och vid Kalmar regemente 1823-12-23. Rso 1827-07-04. Major i armén 1830-12-21 och i regementet 1835-05-06. Död 1837-12-21 Drättinge. Han bevistade fälttåget i Västerbotten 1809 och kriget i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1820-09-19 Herrestad med Emilia Fredrika (Emmy) Christina Rappe, född 1800-09-29 Vartorp. Död 1872-03-29 i Villstads socken, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Rappe, och Elisabet Teresia Mariana Eckert.

Barn:

 • Hedvig Ingeborg, född 1821-06-29, död 1831-06-28 på Drättinge.
 • Johnn Axel Gustaf, född 1822. Ryttmästare och postmästare. Död 1887. Se Tab. 6.
 • Emelie Teresia, född 1824-03-08 på Hörda i Kärda socken, Jönköpings län, död 1895-12-05 i Uppsala. Gift 1846-06-26 på Herrestad med lektorn i teologi och filosofi vid Stockholms gymnasium, LNO, filosofie jubeldoktorn Per Magnus Elmblad, född 1806-04-21 i Älmeboda socken, Kronobergs län, död 1887-02-22 i Stockholm.
 • Elisabet Carolina, född 1826-02-06 på Drättinge. Stiftsjungfru. Död 1895-09-14 i Stockholm. Gift 1869-12-16 Sjöholmen med överstelöjtnanten Carl Gustaf Liljenstolpe, i hans 2:a gifte, född 1832, död 1919.
 • Carl August, född 1828-06-07 på Hörda. Kadett vid Karlberg 1841-10-16. Utexaminerad 1849-03-24. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 30/3. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1853-02-01. Avsked 1856-02-07. Stationsinspektor vid Nora–Karlskoga järnväg 1874. Trafikchef vid Frövi–Ludvika järnväg 1875. Trafikchefsassistent vid Köping–Hults järnväg 1876. Trafikchefsassistent vid Stockholm–Västerås –Bergslagens järnväg s. å. Död 1877-11-22 i Västerås. Gift 1854-09-10 på Dalby i Nättraby socken, Blekinge län med sin kusin Ragnhild Torborg Rappe, född 1832-10-04 på Marielund i nämnda socken, död 1902-09-18 i Stockholm, dotter av kammarherren Fredrik Vilhelm Rappe, och Amalia Charlotta Danielsson.
 • Sigrid, född 1830-10-12 på Drättinge, död 1902-01-01 i Skara. Gift 1860-07-15 på Herrestad med kaptenen vid Jönköpings regemente, RSO, Johan Henrik Moberg, född 1832-01-23 Bollagården, död 1906-03-31 i Skara.
 • Hedvig Ingeborg, född 1833-06-07 och död 1837-01-30 på Drättinge.
 • Eva'' Maria, född 1834-12-29 på Drättinge. Pensionsföreståndarinna Skansen. Död ogift 1885-04-07 i Kjärby på Själland.
 • Vilhelmina (Minne), född 1838-02-21 på Drättinge, död 1886-03-07 i Stockholm. Gift 1857-08-15 på Hörda med kamreraren vid hovförvaltningen, t. f. kanslisten i justitierevisionsexpeditionen, vice häradshövdingen, RVO, Armand Teofil Welin, född 1830, död 1876-07-18.

TAB 6

Johan Axel Gustaf, (son av Carl Mikael, tab 5), född 1822-06-07 på Drättinge. Sergeant vid Smålands husarregemente 1839-04-03. Fanjunkare 1841-04-04. Officersexamen 1840-04-20. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 27/7. Löjtnant 1854-03-28. Ryttmästare i regementet 1860-05-09 och vid regementet 1861. RSO 1865-01-28. LKrVA 1869-09-25. Regementsskrivare s. å. Postmästare i Lidköping 1875-07-30. Död 1887-07-27 i Skara. Gift 1846-09-03 i Uppsala med Eugenia Charlotta von Platen, född 1826-06-26 på överstelöjtnantsbostället Lilla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län, död 1901-12-21 i Stockholm, dotter av generaladjutanten, friherre Carl Ulrik Christoffer August von Platen, och friherrinnan Lovisa Fredrika Natalia von Stedingk.

Barn:

 • Carl Gustaf Henrik, född 1847-10-05 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Kadett vid Karlberg 1865-01-16. Utexaminerad 1867-08-06. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1867-06-13. Löjtnant 1874-08-28. Adjutant vid 2. fördelningens och militärdistriktets stab 1885-07-15. Kapten 1889-11-22. RSO 1891-12-01. Död ogift 1893-03-01 i Eksjö, Jönköpings län.
 • Axel Vilhelm, född 1848-10-28 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Död 1862-08-05 på Hörda i Kärda socken, Jönköpings län.
 • Emmy Natalia Elisabet, född 1850-09-16 Rottne. Stiftsjungfru. Död 1888-09-16 i Linköping. Gift 1876-09-14 i Lidköping (Barkåkra förs, Kristianstads län) med jägmästaren i Kinda revir Östergötlands län Gustaf Osvald Westin, född 1835-05-23 i Ytterenhörna socken, Södermanlands län. Död 1896-09-14 i Stockholm.
 • Emmy Eugenie, född 1852-03-15 på Rottne, Söraby förs, Kronobergs län. Död ogift 1904-10-19 i Stockholm.
 • Eva Maria Natalia (Nanny), född 1854-04-19 på Rottne, Söraby förs, Kronobergs län. Död 1926-03-02 i Seattle, WA, USA. Gift 1:o 1878-08-29 i Lidköping med tobaksfabrikören Conrad Julius Alexis Lidbom i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ingeborg Nanny Augusta Södergren, född 1852-04-18, död 1875-06-13, dotter av postmästaren August Vilhelm Södergren och Sofia Maria Gyllensvärd), född 1843-07-17 i nämnda stad, död där 1881-06-03. Gift 2:o 1886-12-18 i Lidköping med fabrikören Johan Gustaf Lagerlöf, född 1854-04-05 Mårbacka. Död 1912-06-25 i Seattle, WA, USA.
 • Gustaf Ludvig Fredrik, född 1857-07-08 på Söraby i likan socken, Kronobergs län. Delägare i firman Mornard & Gay i Villejuif vid Paris 1885, sedan köpman i Manchester, England. Död 1905-07-06 i Manchester, England. Gift 1888 med Margareta Elisabet Henrietta Sofia (Fanny) King i hennes 2:a gifte, född 1867-06-15.
 • Emil August, född 1859-04-28 på Hörda, Kärda förs. Ingenjör. Överflyttade till Chicago i Nordamerika. Död 1904-07-03 i Chicago, IL, USA. Gift 1892 med Juno'' Henderson.
 • Erik Magnus, född 1860-12-20 på Hörda, Kärda förs. Död 1861-01-30 på Hörda, Kärda förs.
 • Eugenie Vilhelmina, född 1862-10-08 på Hörda, Kärda förs. Död 1864-01-25 på Hörda, Kärda förs.
 • Curt Vilhelm, född 1863. Generallöjtnant. Död 1939. Se Tab. 7.
 • Oskar Ludvig, född 1865-03-27 på Hörda på Hörda, Kärda förs. Mogenhetsexamen i Skara 1884-05-27. Student i Uppsala 1885-02-23. Jur filosofie examen 1886-04-10 och jur kandidat 1892-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1893-01-00. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1893-02-00. Amanuens i civildepartementet. Föreståndare för notariatavdelningen i aktiebolag Stockholms handelsbank, nu aktiebolag Svenska handelsbanken 1897. Ombudsman därst. 1903. Biträdande kassadirektör 1910. Kassadirektör 1912. Styrelseledamot i kraftaktiebolag Gullspång –Munkfors, i Örebro elektriska bol., i svenska aktiebolag Gasaccumulator. RVO 1921-06-06. RNO 1927-06-06. LMA 1928. KVO2kl 1933-06-16. Se Väd? Död 1935-07-28 i Lidingö (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db 176). Gift 1898-05-14 i Arboga med Hilda Maria Vilhelmina Lundborg, född 1874-05-14 i Arboga. Dotter av grosshandlaren Ludvig Vilhelm Lundborg och Hilda Sofia Henrika Holmqvist.
 • Sigrid Torborg Maria, född 1866-05-29 Gerekulla. Död 1923-06-16 i Bräcke socken, Jämtlands län. Gift 1895-04-21 i Södertälje med regementsläkaren vid Jämtlands fältjägarregemente, RVO, med. licentiat Axel Ludvig Curman, född 1849-12-29 i Söderköping. Död 1922-05-13 i Bräcke förs, Jämtlands län.
 • Elin Ragnhild, född 1867-09-09 på Gerekulla, Lemnhults förs, Jönköpings län. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1885–1887. Bokhållare hos firman Zeeh & Son i Borås 1887–1892. Anställd vid Stockholms inteckningsgaranti aktiebolag 1892–1924.

TAB 7

Curt Wilhelm, (son av Johan Axel Gustaf, tab 6), född 1863-10-10 Hörda. Mogenhetsexamen 1882-05-24. Volontär vid Bohusläns regemente 1882-05-30. Sergeant i regementet 1883-06-01. Elev vid krigsskolan 1883-07-16 . Kammarpage hos drottningen 1883. Utexaminerad från krigsskolan 1884-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1884-11-29. Löjtnant därst. 1892-01-22. Kapten 1899-12-22. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1904-07-15. Överadjutant och major vid nämnda stab 1904-08-04. RSO 1904-12-01. Major vid Jönköpings regemente 1906-07-13. Militära studier i Tyskland 1906-10-15–1906-12-31. Chef för krigsskolan 1906-12-21–1912. RPrRÖO3kl 1908-08-03. Överstelöjtnant i armén 1908-08-28 och vid Jönköpings regemente 1908-10-02. RRS:tStO2kl 1909-01-11. Överste i armén 1911-10-27. Överste och chef för Jämtlands fältjägarregemente 1912-02-26. KSO2kl 1915-06-06. Inspektor för högre allm. läroverket i Östersund 1916–1917. Chef för II. infanteribrigaden 1916. SkdlGM. Militära studier i Tyskland 1917-06-14–1917-07-20. Kommendant i Boden och generalmajor i armén 1918-01-21. KSO1kl 1918-06-06. Pr RKM2 o. 3kl 1920-07-28. Generallöjtnant i armén 1925-01-23. KmstkSO 1925-06-06. Inspektor för kommunala mellanskolan och gymnasiet i Boden 1926-02-25–1928. Överförd på övergångsstat 1927-05-20 fr.o.m. 1928-01-01. Avsked 1928-09-28 fr.o.m. 1928-10-11. LKrVA 1928. 2GM. SkytteGM. Död 1939-04-21 i Stockholm (Skara, Göteborgs och Bohus län, db nr 40). Se "Vem är det?" Gift 1899-12-12 i Uddevalla kyrka med Gerda Emma Pauline Koch, född 1871-06-06 Torp. Dotter av brukspatron Artur Maximilian Koch och Pauline Mathilda Tauvon.

Barn:

 • Axel Kurt Vilhelm, född 1904-02-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 8

Fritz Uno, (son av Johan Axel Gustaf, tab 6), född 1869-09-19 Gerekulla. Har överflyttat till Chicago i Nordamerika, där han avlade ingenjörexamen vid The Chicago Mechanical College 1890. Skriftställare. Äger hus i Los Angeles, CA, USA. Gift 1:o 1892-12-21 i Losa Angelse med Alexandra Vilhelmina (Sandra) Andersson från vilken han blev skild, född 1872-07-03 Berg. Dotter av godsägaren Olof Andersson och Catharina Elisabet Johansson. Gift 2:o 1902-04-22 med Emmina (Emma) Cadman, född 1868-07-04 i Buffalo, NY, USA. Död 1937.

Barn:

 • 1. Elsa, född 1895-09-21 i Chicago, IL, USA. Gift i Chicago, IL, USA 1914-09-21 med banktjänstemannen Edward'' Scott, född 1892-05-25 i Buffalo USA.
 • 2. Albert Josef, född 1903. Banktjänsteman. Se Tab. 9.

TAB 9

Albert Joseph (son av Fritz Uno, tab 8), född 1903-11-05 i Chicago, IL, USA. Byggnadsarbetare. Gift 1:o 1925-02-09 i Los Angeles, CA, USA (vbu) med Mamie Annett Phetteplace i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1929-10-00 (gift 2:o med N N Rice), född 1907-01-31 i Los Angeles i South Bend, IN, USA. Dotter av Charles A Phetteplace och Lemaine Snyder. Gift 2:o 1932-11-14 i Los Angeles, CA, USA med Roselyn (Betty) Appelle (Applebaum) från vilken han blev skild, född 1914 eller 1915 i Toronto, Kanada. Dotter av Maxvell Appelle o Gertrude G(D)reisman.

Barn:

 • 1. Patricia , född 1926-07-12 i Los Angeles, CA, USA.
 • 2. Marlene, född 1933-06-30 i Los Angeles, CA, USA.
 • 2. Richard Ivan, född 1935-06-08 i Los Angeles, CA, USA.

TAB 10

Oskar Lionel (son av Fritz Uno, tab 8), född 1905-04-10 i Chicago, IL, USA. Litograf i Los Angeles, CA, USA. Gift 1:o 1927-09-08 i Los Angeles, CA, USA med Mary Harrington Filson i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1942-07-10, född 1909-12-17 i Denver, CO.. Dotter av målaren och tapetseraren Henry Leander Filson och Mertie Annette Bacon Harrington.

Barn:

 • . Barbara Marie, född 1930-09-23 i Los Angeles, CA, USA. Administrativ assistent.
 • Oscar Lionel, född 1935-04-23 i Los Angeles, CA, USA. Måleriarbetare.

TAB 11

Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf Johan, tab 4), född 1797-06-26 Tagel. Kadett vid Karlberg5 1811-09-30. Konstit. fänrik5 1815-04-25. Utexaminerad5 s. å. 25/9. Kornett vid Smålands dragonregemente s. å. 3/10. Löjtnant vid Smålands husarregemente 1823-04-23. Ryttmästare därst. 1826-05-30. RSO 1836-07-04. 2. Major 1854-01-04. Avsked 1856-05-07. Död 1888-02-10 på sin egendom Tagel. Gift 1830-09-21 Forsnäs med Catharina Matilda Schmiterlöw, född 1809-08-31 Olstorp, död 1871-05-17 på Tagel, dotter av landshövdingen Henning Christian Schmiterlöw, och friherrinnan Anna Matilda Palbitzki.

Barn:

 • Ingeborg Matilda, född 1832-10-19 på Tagel, död 1881-01-31 i Uppsala. Gift 1860-08-02 på Tagel med professorn i dogmatik och moralteologi, utnämnde kyrkoherden i Förslöv av Lunds stift, teol. och filosofie doktorn, LNO, Claes Adolf Hultcrantz, född 1823-01-16 Hultsåkra, död 1877-06-11 i Uppsala.
 • Gustaf, född 1834-04-07 och död 1838-03-27 på Tagel.
 • Helfrid, född 1835-08-06 på Tagel, död där 1913-11-13 Mistelås förs, Kron.. Gift där 1877-05-17 med byråchefen vid Nässjö–Oskarshamns järnväg, jägmästaren Otto Maximilian Hultin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1864-11-01 i Stockholm med Hedvig Lundqvist, född 1835-05-01 i Karlskrona, död 1876-03-31 i Oskarshamn, dotter av översten Carl Lundqvist och Charlotta Östberg), född 1836-07-02 i Rumskulla socken, Östergötlands län, död 1902-07-21 i Hägerstads prästgård Östergötlands län.
 • Hedda, född 1837-08-01 i Slätthögs socken, död 1839-04-18.
 • Signild, född 1838-07-29 på Tagel, död där 1903-12-07. Gift där 1872-06-03 med majoren i preussisk tjänst Vilhelm Carl Rudolf Ottomar Schmiterlöw, född 1812-07-28 i Peselin i Pommern, död 1884-12-24 i Greifswald.
 • Blenda, född 1840-05-25 på Tagel, död 1917-02-08 Svenstorp. Gift 1860 10/? på Tagel med legationssekreteraren friherre Gustaf Alexander Carl Ture von Essen, född 1826, död 1885.
 • Götilda, född 1841-12-09 på Tagel, död där 1892-07-04. Gift 1867-04-02 på nämnda egendom med föreståndaren för Kronobergs läns lantbruksskola, RVO, Otto Ludvig von Sydow, född 1835-08-24 i Halmstad, död 1923-12-088 i Växjö.
 • Estrid, född 1843-05-21 på Tagel. Föreståndarinna för anstalten för sinnesslöa barns vård i Stockholm sedan 1890. GMiqml 1913. Död ogift 1925-03-11 i Karlskrona stadsförs,.
 • Linnea, född 1845-10-14 på Tagel, död 1916-03-21 i Linköping. Gift 1867-06-12 på Tagel med lantbrukaren Christian Fredrik Trahn, född 1843-01-16 i Uddevalla, död 1916-12-19 i Simonstorps socken, Östergötlands län.

TAB 12

Adolf Fredrik, (son av Gustaf Johan, tab 4), född 1798-11-05 på Tagel. Kadett vid Karlberg5 1812-09-30. Utexaminerad5 1817-09-23. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 30/9. Och vid Jämtlands fältjägarregemente 1820-12-20. Löjtnant därst. 1821-04-10. Avsked 1826-09-21. Död 1886-06-26 på sin egendom Strömsrum i Ålems socken, Kalmar län. Gift 1:o 1831-07-15 Lindsnäs ) med Ulrika Catharina Vilhelmina Hammarskjöld, född 1813-05-16 Virkvarn, död 1838-11-30 på Strömsrum, dotter av kaptenen Per Hammarskjöld, och Ulrika Eleonora Weidenhielm. Gift 2:o 1840-12-31 på Gripenberg i Säby socken, Jönköpings län med friherrinnan Hedvig Helfrid Hermelin, född 1816-10-21 på nämnda egendom, död 1892-02-01 på Strömsrum, dotter av kammarherren, friherre August Söderling Hermelin, och Ebba Sofia Ribbing.

Barn:

 • 1. Elsa Carolina, född 1832-05-12, död s. å. 9/7.
 • 1. Sigrid Ulrika, född 1833-08-10 på Strömsrum, död ogift 1915-01-13 på nämnda egendom (Ålems förs, Kalm, db).
 • 1. Emmy Carolina, född 1835-02-14 på Strömsrum. Ingick i frivilliga föreningen för sjukvård i fält, numera Röda korset, 1866. Genomgick en kurs i sjukvård å ett S:t Thomas hospital i London 1866–1867. Föreståndarinna å akademiska sjukhuset i Uppsala 1867–1877. Föreståndarinna för hospitalet för sinnessjuka vid Uppsala 1877–1886-10-01. Inträdde i Röda korsets tjänst 1886. Erhöll två guldmedaljer 1887. Död ogift 1896-10-19 Drättinge
 • 1. Vendela Magdalena, född 1836-10-19 på Strömsrum. Död 1899-09-30 i Härnösand. Gift 1870-06-15 på nämnda egendom med biskopen över Härnösands stift, teol. och filosofie doktorn, KmstkNO, Martin Johansson, född 1837-09-09 i Villstads socken, Jönköpings län, död 1908-06-26 i Härnösand.
 • 2. Carl Gustaf, född 1842-02-04. Död 1855-05-26.
 • 2. Christoffer Johan, född 1843. Godsägare. Död 1930. Se Tab. 13.
 • 2. Erik Henrik, född 1845-12-05 på Strömsrum. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Avgången från krigsakademien 1868-10-24. Död ogift 1869-03-09 på Strömsrum.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1847. Godsägare. Död 1920. Se Tab. 17.
 • 2. August Vilhelm, född 1850. Godsägare. Död 1921. Se Tab. 19
 • 2. Axel Nikolaus, född 1852-02-01 på Strömsrum, död där 1873-04-09.
 • 2. Vilhelm Leonard, född 1854. Godsägare. Död 1935. Se Tab. 20.
 • 2. Hedvig Helfrid, född 1856-03-03 på Strömsrum. Gift där 1887-07-07 med lektorn i svenska språket vid universitetet i Jena, filosofie doktor Wolrad Wilhelm Eigenbrodt, född 1860-06-10 i Koblenz, död 1921-05-24 i Jena.
 • 2. Hedvig Elisabet, född 1861-05-31 på Strömsrum, död där 1881-10-15.

TAB 13

Christoffer Johan, (son av Adolf Fredrik, tab 12), född 1843-10-09 på Strömsrum. Studerade i Lund och Tyskland. Genomgick Ryssbylunds lantbruksskola. Ordförande i Kalmar läns södra hushållningssällskap 1885-01-24–1911. Ordförande i styrelsen för nämnda läns lantbruksskola vid Applerum 1885. Ordförande i styrelsen för kemiska stationen i Kalmar s. å. RNO 1886-12-01. Ordförande i styrelsen för frökontrollanstalten i nyssn. stad 1887. LLA 1893. Ordförande i Kalmar läns södra hushållningssällskap. KVO2kl 1893-12-01. Ordförande i Kalmar läns södra landsting 1898–1906. Ledamot av riksdagens törsta kammare 1902–1906. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Kalmar läns södra landstingsområde 1903–1907. KVO1kl 1924-01-21 nämnda hushålln.sällsk:s stora GM 1911, dess hedersledamot 1912. Död 1930-06-20 på Strömsrum (Ålems förs, Kalm, db). Biogr. i Väd? Köpte 1872 Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län och under de följande åren Mossberga, Hässlehult och Söregärde, alla i nämnda socken samt Stora Vångerslätt i Åby socken, Kalmar län, vilket allt han innehade till 1911. Ärvde efter faderns död 1886 Strömsrum med underlydande Torsrunne, Idhult och Ristomta i Ålems socken, vilken egendom han sålde till sin son Carl Adolf och sin dotter Emmy Ulrika 1928. Gift 1873-06-05 i Stockholm med Hedvig Ulrika (Ulla) Ribbing, född 1851-12-18 i nämnda stad, död 1911-07-16 på Strömsrum (Ålems förs, Kalm, db), dotter av kammarherren Gustaf Edvard Ribbing, och Hedvig Maria Ribbing.

Barn:

 • Henrik Erland, född 1874. Agronom. Död 1932. Se Tab. 14.
 • Carl Adolf, född 1875. Agronom. Död 1933. Se Tab. 15
 • Hedvig Elisabet, född 1877-06-20 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Stiftsjungfru. Död 1906-04-15 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmars län. Gift 1904-03-09 i Ålems kyrka med biskopen i Kalmar stift, KmstkNO, teol doktor Henry William Tottie i hans 2:a gifte (gift 1:o 1888-08-01 med Nanna Julia Améen, född 1860-03-14 i Lovö socken, Stockholms län. Död 1900-10-20 i Uppsala. Dotter av direktören Adolf Herman Améen och Julie Vilhelmina Forsberg), född 1856-10-29 i Stockholm. Död 1913-06-12 i Ulricehamn, Älvborgs län.
 • Vendla Birgitta, född 1878-10-19 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Stiftsjungfru. Död 1879-05-11 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län.
 • Carl Gustaf, född 1880-06-05 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Elev vid Ombergs skogsskola. Elev vid skogsinstitutets lägre kurs 1902-07-01. Forstmästare. Inneh. Smålands skogsbyrå i Jönköping. Gift 1911-12-14 i Söraby kyrka o förs, Kronobergs län med Ebba Sofia Ingegerd Margareta Aschan, född 1889-01-24. Dotter av översten Emil Rudolf Aschan och friherrinnan Anne-Madeleine Sofia Charlotta Wachtmeister af Björkö.
 • Christoffer Johan, född 1881. Ryttmästare. Död 1927. Se Tab. 16.
 • Maria Ulrika, född 1883-02-05 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Stiftsjungfru. Död 1909-10-24 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län. Gift 1908-09-23 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län med med doktorn Heinrich'' Vogel, född 1878-08-05.
 • Erik Lennart, född 1884-05-13 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Död 1884-11-13 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län.
 • Helfrid Birgitta, född 1886-05-11 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Död 1886-05-31 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län.
 • Gustaf Gabriel, född 1887-06-09 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Död 1887-10-28 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län.
 • Sigrid Vilhelmina, född 1888-10-06 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Stiftsjungfru. Gift 1926-05-01 i Zahlendorf Berlin med patentanwalt., filosofie doktor Fritz Johannes Max Quade, född 1884-03-01.
 • August Vilhelm, född 1890-05-10 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län. Död 1890-05-20 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län.
 • Emmy Ulrika (Ulla), född 1892-04-18 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län. Stiftsjungfru. Gift 1917-06-30 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län med sin syssling, civilingenjören, friherre Axel Ludvig Fabian Rappe, född 1885-11-02 på Gräsgärde, Arby förs, Kalmar län.

TAB 14

Henrik Erland, (son av Christoffer Johan, tab 13), född 1874-03-17 Ryssbylund. Elev vid Schartaus praktiska handelsinstitut i Stockholm 1892–1893. Lantbrukselev vid Ryssbylund 1893–1896. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1896. Utexaminerad 1898-10-21. Förvaltare vid Ryssbylund 1898. Arrenderade Ristomta, Ålems förs, Kalmar län från 1900. Innehar verkstadsaffären Radio-Mekano i Göteborg. Död 1932-03-10 i Långedrag i Älvsborgsområdet, Västra Frölunda förs, Göteborgs o Bohus län och begraven å Västra begravningsplatsen Göteborg. Gift 1:o 1902-06-05 i Fosie kyrka Malmöhus län med Anna Dieden, från vilken han 1924-11-20 blev skild, född 1880-10-03. Dotter av godsägaren Gotthard Dieden och Edla Cecilia Kockum. Gift 2:o 1926-06-23 i Göteborgs Oskar Fredriks förs med Ellen Olivia (Ella) Cederfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1908-10-03 i Göteborgs Domkyrkoförs med kontoristen Åke Jonas Ekman född 1883-07-05 i Skövde. Död 1912-05-18), född 1879-07-13. Dotter av skomakarmästaren Lars Axel Cederfelt och Betty Svensson.

Barn:

 • 1. Marianne, född 1903-03-25 Ristomta.
 • 1. Eric Christopher, född 1905-03-16 på Ristomta.
 • 1. Claës Gotthard, född 1908-09-07 på Ristomta.
 • 1. Nils Johan, född 1910-10-19 Ristomta.

TAB 15

Carl Adolf, (son av Christoffer Johan, tab 13), född 1875-12-14 Ryssbylund. Lantbrukselev vid Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län 1893–1895. Bokhållare därst. 1895–1898. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1898. Utexaminerad 1900-10-00. Agronom. Förvaltare vid Ryssbylund i Ryssby förs, Kalm. 1901–1913. Köpte nämnda egendom jämte underlydande Mossberga, Söregärde och Stora Vångerslätt alla i Ryssby förs 1913 samt äger sedan 1929 hälften i Strömsrum med underlydande i Ålems förs, Kalmar län. Död 1933-03-29 Ryssbylund. Gift 1910-07-06 på Fågelfors i förs med samma namn, Kalmar län med Ingegerd Maria Ekströmer, född 1884-03-25 på Fågelfors bruk i likanämnda förs, Kalmar län. Dotter av kaptenen i Väg- och vattenbyggnadskåren Johan Mechior Ekströmer och Agnes Elisabeth Wilhelmina Carlson.

Barn:

 • Ulla Agneta, född 1912-01-19 Ryssbylund
 • Hans Christoffer, född 1915-06-29 på Ryssbylund
 • Carl-Johan Melcher, född 1918-01-18 på Ryssbylund
 • Adolf Fredrik, född 1925-10-24 Ryssbylund

TAB 16

Christoffer Johan, (son av Christoffer Johan, tab 13), född 1881-12-07 på Ryssbylund, Ryssby förs, Kalmar län. Mogenhetsexamen 1901-06-07. Volontär vid Kronobergs regemente 1901-06-12. Sergeant. Kadett vid Karlberg 1902-10-02. Fanjunkare i regementet 1903. Utexaminerad från krigsskolan 1903-12-02. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1903-12-18 och vid skånska dragonregementet 1905-10-20. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1906-12-31. Ryttmästare därst. 1918-03-22. RSO 1924-06-06. På övergångsstat 1926-09-04. Död 1927-12-20 i Stockholm. Gift 1908-09-24 i domkyrkan i Warschau med Helene Dmitrievna von'' Pletneff, född 1882-04-24 i Robrik i guvernementet Poltava i Ryssland. Dotter av godsägaren Dmitri von Pletneff och Maria von Danilevsky.

Barn:

 • Tatjana Elisabet Maria, född 1916-08-13 i Malmös St Petri förs. Stiftsjungfru. Gift 1943-10-22 i Oscars förs, Stockholm med kaptenen greve James Malcolm Gerald Fitz-Gilbert Hamilton nr 86, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1933-09-15 i Stockholm med Rut Gördis Lilliesköld nr 566, från vilken han blev skild genom Stockholm rådhusrätts utslag 1938-11-28, född 1910-07-13 i Engelbrekts förs, Stockholm. Dotter av underlöjtnanten i Svea livgardes reserv Johan Lilliesköld och Rut Grubbens), född 1904-10-24 i Livgardet till häst förs, Stockholm.

TAB 17

Adolf Fredrik, (son av Adolf Fredrik, tab 12), född 1847-12-05 Strömsrum. RVO 1915-06-06. Ägde från 1874 Drättinge och sedan 1883 Ramnåsa, båda i Dädesjö socken, Kronobergs län. Död 1920-08-24 på Drättinge. Gift 1:o 1881-08-24 i Torsvi kyrka Uppsala län med friherrinnan Anna Sofia Margareta Hermelin, nr 272, född 1858-09-12 Traneryd. Död 1892-12-11 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Dotter av löjtnanten, friherre Carl Maximilian Hermelin och grevinnan Carolina Christina Elisabet Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1914-03-24 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Ellen Charlotta Hallgren, född 1869-12-29 i Jönköping. Dotter av disponenten August Hallgren och Vilhelmina Christina Lundberg.

Barn:

 • 1. Hedvig Elisabet, född 1882-10-23 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Död 1892-07-08 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län.
 • 1. Märta Margareta, född 1884-05-14 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Gift 1912-07-04 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län med kamreraren i Skandinaviska kreditabolaget i Stockholm Carl Gustaf Hallgren, född 1874-07-31 i Jönköping.
 • 1. Gustaf Adolf Fredrik (Gösta), född 1886. Godsägare. Se Tab. 18.
 • 1. Helfrid Ingeborg, född 1887-01-26 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Gift 1919-07-30 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län med rektorn i Eslöv, läroverksadjunkten i Lund, filosofie doktor Knut Johan Teodor Parck, född 1882-11-24 i Dädesjö socken, Kronobergs län.
 • 1. Emmy Sofia, född 1888-07-07 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Stiftsjungfru.
 • 1. Carl Erik, född 1889-07-29 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Realskoleexamen i Växjö 1907.
 • 1. Anna Birgitta, född 1891-03-29 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Stiftsjungfru.
 • 1. Maria Margareta (Greta), född 1892-12-08 på Drättinge, Dädesjö förs, Kronobergs län. Stiftsjungfru.

TAB 18

Gustaf (Gösta) Adolf Fredrik (son av Adolf Fredrik, tab 17), född 1886-01-20 Drättinge. Utexaminerad från Wulffs lantbruksskola i Trälleborg 1906. Ledamot av Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1919–1929. Gift 1924-04-25 i Lunds domkyrka, d:o med Brita Adèle Christina von Post, född 1902-04-27 i Trälleborg. Dotter av majoren i Kronobergs regementes reserv Claës Robert Axel von Post, och Ingeborg Maria Thuröe.

Barn:

 • Ingeborg Anna Margareta, född 1927-09-04 i Lund. Död 1948-06-12 i Göteborg
 • Hedvig Elisabeth, född 1929-05-22 i Lund
 • Gunilla Helfrid Birgitta, född 1931-01-26 i Lund
 • Adolf-Fredrik Axel Gustafsson, född 1937-08-07 i Lund

TAB 19

August Wilhelm, (son av Adolf Fredrik, tab 12), född 1850-02-17 Strömsrum. Studentexamen. Student vid universitetet i Lund 1870. Jur. preliminärexamen 1871. Förvaltare Jätsberg 1874–1878. Ledamot av Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1890–1891. Ledamot av riksdagens första kammare 1891–1892 och från 1896. RVO 1900-12-01. Död 1921-03-17 Jätsberg. Ägde Jätsberg i Jäts förs, Kron., från 1878. Gift 1893-06-26 i London med friherrinnan Hedvig Taube af Odenkat, i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1889-09-21 i Uråsa kyrka, Kron., med polisdomaren i Göteborg, RNO, RVO, GV:sO1M, vice häradshövdingen Ivar Teodor Berger, från vilken hon 1893 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1899-10-15 Holmen o. B., med Hulda Axelia Natt och Dag, född 1875-12-17 Älvhem o.B. , dotter av godsägaren Axel Vilhelm Natt och Dag, och Hulda Gustava Josefina Smith), född 1861-06-10 i Göteborg], född 1867-10-14 Lidhem, död 1922-04-07 Jätsberg, dotter av godsägaren friherre Henrik Vilhelm Eugen Taube af Odenkat, och Fredrika Charlotta Elisabet Fjellstedt.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1894-04-20 Jätsberg och död s. å. 13/8 på Jätsberg.
 • Sigrid Ebba Viveka, född 1895-12-18 Jätsberg. Gift 1:o 1917-10-28 i Jäts kyrka, Kron. med löjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente Gustaf Fritz Valdemar Åkerman, från vilken hon 1924-06-10 blev skild genom Mellersta Värends domsagas häradsrätts utslag 1924-06-10, född 1883-11-03 Hestra. Gift 2:o 1924-07-28 i Lysviks socken, Värmlands län med löjtnanten på övergångsstat vid Älvsborgs regemente Ivar Laurentius Lysén, född 1898-04-10 i Östersund.
 • Lennart Arvid Vilhelm, född tvilling 1897-03-09 Jätsberg. Se Tab 19A
 • Christoffer Gustaf Henrik, född tvilling 1897-03-09 Jätsberg. Död där 1898-07-23 Jätsberg
 • Hedvig Helfrid Elisabeth, född 1899-02-06 i Jätsberg i Jäts annexförsaml, Kronobergs län. Gift 1918-06-03 i Jäts kyrka o förs Kronobergs län med löjtnanten vid Svea livgarde Carl Hugo Adelborg, född 1887-09-25 Södertuna.
 • Sigfrid Johan Gustaf, född 1914-12-14 på Jätsberg i Jäts förs, Kronobergs län. Död 1915-06-08 Jätsberg.

TAB 19A

Lennart Arvid Vilhelm (son av August Wilhelm, tab 19), född tvilling 1897-03-09 på Jätsberg i Jäts förs, Kronobergs län. Studentexamen i Växjö 1916-05-18. Student vid universitetet i Uppsala. Filosofie kandidat examen 1922-12-15. Jur. kandidat examen. Attaché i utrikesdepartementet 1923-01-16. Attaché i Washington 1926-01-02, i Chicago 1927-05-02 och i Montreal 1927-08-23. T f konsul i Winnepeg 1927-07-29. Attaché i Utrikesdepartementet 1928-02-01. Andre sekreterare därst. 1928-12-31. Ministerns för utrikesärendena sekreterare 1928-1930. T f andre vice konsul vid Generalkonsulat i London 1930-04-16. Förordnad att t v upprätthålla en förste legationssekreterarebefattning vid beskickningen i Paris 1934-09-06. Förste legationssekreterare därst. 1936-05-29. Förste legationssekreterare vid beskickningen i Lissabon samt förordnad tillsvidare därst, tjänstgöra som t f chargé d'affaires 1937-10-23. Förste legationssekreterare i Utrikesdepartementet 1939. OffPolRest. RFrHL. RSpCfO. RVO 1944-06-06. Död 1956-02-04 i Oscars förs, Stockholms län. Gift 1:o 1931-06-20 i Jacobs förs, Stockholm med Maud Wikström, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1941-01-08, född 1899-03-18 i Salems förs, Stockholms län, dotter av grosshandlaren Carl Wikström och Mathilda Charlotta Svensson. Gift 2:o 1942-01-22 i Oscars förs, Stockholm med Dagmar Margareta Vilhelmina Lundberg, född 1909-07-30 i Växjö stadsförs. Skolkökslärarinna. Dotter av apotekaren i Växjö Anders Gustaf Axel Lundberg och Hélène Amanda Vilhelmina Psilanderskjöld B.


Barn:

 • 2. Christoffer Lennart Axel, född 1944-04-03 Stockholm
 • 2. Carl.Johan Lennart, född 1948-07-07 i Oscars förs, Stockholm. Död 1951-04-17 i Oscars förs, Stockholms län.

TAB 20

Vilhelm Leonard, (son av Adolf Fredrik, tab 12), född 1854-01-05 på Strömsrum, Ålems förs, Kalmar län. Har ägt Törnerum i Ryssby socken, Kalmar län. Död 1935-06-29 i Kalmar. Gift 1892-11-23 i Ryssby förs med Maria Gustava Svensson, född 1869-04-07 i Ryssby förs. Död 1934-12-31 i Kalmar. Dotter av lantbrukaren Sven Lorens Johnsson och Maria Lovisa Johnson.

Barn:

 • Dagmar Helfrid Maria, född 1893-09-30 på Törnerum, Ryssby förs, Kalmar län. Gift 1:o 1916-11-15 i Kalmar slottskyrka ]] med handlanden i Kalmar Oskar Knut Erik Forsberg född 1873-11-19. Gift 2:o 1937-09-06 i Södertälje (Kalmar förs, vb 118) med maskinarbetaren Johan Edvard Conon Lundquist, hans 2:a gifte (gift 1:o 1924-12-24 med Karin Elisabet Eriksson, från vilken han blev skild 1935-10-28 (pastor i Södertälje), född 1899-07-10.

TAB 21

Axel Ludvig, (son av Gustaf Johan, tab 4), född 1800-09-22 Tagel. Elev vid von Konows militäriska anstalt 1813. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Konstit. till kompaniofficer vid krigsakademien 1817-09-20. Utexaminerad från krigsskolan 1818-09-22. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 13/10. Löjtnant 1827-04-25. Kammarherre 1833. Kapten 1841-08-06. RSO 1848-04-28. 2. Major s. å. 14/8. Överstelöjtnant och 1. major vid Kronobergs regemente 1849-05-08. Överste och chef för Upplands regemente 1854-02-13. Landshövding i Kristianstads län 1860-01-13. KDDO s. å. 30/6. KNO 1862-01-28. Avsked från landshövdingämbetet 1866-08-24. Död 1875-01-10 på sin egendom Kristinelund i Arby socken, Kalmar län. Gift där 1833-08-20 med Lisette Emilia Augusta Björnstjerna, född 1809-01-19 på nämnda egendom, död 1900-03-03 på Kristinelund, dotter av generalmajoren Magnus Johan Wahlbom, adlad och adopt. Björnstjerna, och Sara Elisabet Nilsson.

Barn:

 • Gustaf Magnus Axel, född 1834-07-07, död ogift 1858-05-24 genom drunkning.
 • Magnus, född 1835-09-02 på Kristinelund. Student i Uppsala 1857. Förvaltare på nämnda egendom 1875. Död ogift 1895-01-05 därst.
 • Carl Vilhelm, född 1837-11-18 på Kristinelund. Kadett vid Karlberg 1853-12-01. Utexaminerad 1859-04-08. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1859–1860. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 12/4. Avsked 1873-08-26. Död ogift 1902-04-04 i Växjö och begraven i Björnstiernska gravkoret i Arby.
 • Axel Emil, född 1838. General. Död 1918. Se Tab. 22
 • Adolf Elis August, född 1842-11-15, död 1861-01-14 i Kristianstad.
 • Ludvig Bernhard, född 1847. Överste. Död 1906. Se Tab. 23.

TAB 22

Axel Emil, (son av Axel Ludvig, tab 21), född 1838-10-02 Kristinelund. Studentexamen i Uppsala 1857-05-22. Furir utan lön vid Upplands regemente 1858-02-16. Fanjunkare i regementet 1858-10-16. Officersexamen 1859-03-08. Underlöjtnant vid samma regemente 1859-07-13. Kansliexamen 1860-05-25. Avgångsexamen från högre artilleriläroverket 1863-06-05. Löjtnant 1863-09-08. Repetitör vid högre artilleriläroverket 1863–1865. Generalstabsofficer 1865-05-23. Tjänstg. vid topografiska kårens sommararbeten 1867 och 1869. Avreste på uppdrag till Frankrike för att studera detta lands krigsstyrelses organisation 1869-10-18. Bevistade övningslägret vid Châlons 1870-05-00–1870-07-00 och började därunder att tjänstgöra i franska armén, placerad såsom generalstabsofficer vid den där förlagda armékårens 2. fördelningsstab Deltog i franska Rhenarméns fälttåg 1870-07-19–1870-10-28. Bevistade därunder träffningen vid Saarbrücken 1870-08-02 slaget vid Forbach (Spicheren) 1870-08-06, slaget vid Rezonville (Mars-la-Tour) 1870-08-16 (varest han sårades i vänstra armen), slaget vid Gravelotte 1870-10-18 och slaget vid Noisseville 1870-08-31–1870-09-01. RFrHL 1870-09-09. Deltog i franska nordarméns fälttåg i egenskap av adjutant hos general Lecointe 1870-11-00–1871-01-00. Bevistade affärerna vid Mézieres 1870-11-24 och vid Domart 1870-11-26 samt deltog i slaget vid Villers-Bretonneux (Amiens) 1870-11-27 och intagandet av Ham 1870-12-09, striden vid Menessis 1870-12-11, fäktningen vid La Fère 1870-12-13 och fältslaget vid Pont-Noyelles 1870-12-23–1870-12-24. Kapten i svenskarmén 1870-12-29. Bevistade träffningen vid Achieta legrand 1871-01-02, slaget vid Bapaume 1871-01-03, affären vid Puissieux 1871-01-13, vid Templeux och Vermand 1871-01-17 och vid St. Quentin 1871-01-19. Entledigades från anställningen vid nordarmén 1871-01-29. Anställd såsom adjutant hos högste befälhavaren över Frankrikes stridskrafter i Algeriet general Lallemand 1871-02-03. Erhöll av franska nationalregeringen konfirm. å sin utnämning till RFrHL 1871-02-04. Detacherades 1871-02-10 såsom adjutant hos befälhavaren över subdivisionen Bône general Pouget i och för den förestående expeditionen till Soukharas, Lilla Kabylien och Tebessa. Bevistade därunder träffningarna vid Teniet-el-Tiza 1871-02-23, vid Berrah 1871-02-24, vid el Naïma 1871-02-26, vid el Miliah 1871-02-27 och vid Joukouss 1871-03-25. Blev av överbefälhavaren för under sistnämnda träffning ådagalagt mannamod »citerad». Gjorde därpå med general Lallemand fälttåget mot Stora Kabylien och bevistade därunder träffningarna vid Col des Beni Aïcha 1871-05-09, vid Fizi Ouzou 1871-05-11, vid Taourga 1871-05-16, vid Aïn-el-Arba 1871-05-18, vid Tiphilkout 1871-05-22, vid Tleta des Flisset el Bar 1871-05-23, vid Djema Zaritche 1871-05-27, vid Sik ou Medour 1871-05-31, vid Beni Khalifa 1871-06-06, vid Souk el Kamis 1871-06-08, vid Tir ilt Mamout 1871-06-09, vid Aguemoun 1871-06-10, vid Fort Napoléon 1871-06-16 och drabbningarna vid Ichériden 1871-06-24, vid Col des Tirourda 1871-07-17 samt vid Talamsida 1871-07-24. Transporterades sedan på generalstaben vid andra armékåren av Versaillesarmén (kåren Bataille). Bevistade 1871-09-00 höstmanövrerna med italienska armén vid Mincio under general Pianells befäl samt följande år 1872-08-00 vid Lago Maggiore under kronprinsens av Italien befäl. Upphörde att tjänstgöra i franska armén 1872-10-00. Erhöll GMtf 1872-11-12. Stabschef i 2. militärdistriktet 1873-01-03–1873-03-31. LKrVA 1873-01-17. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1873-12-19. Lärare i krigskonst och krigshistoria vid krigshögskolan å Marieberg 1873-09-00–1879-05-19. Sekreterare i kommittén för granskning av ett nytt härordningsförslag (det s. k. 1875 års förslag) 1873-10-00–1874-04-00. Sekreterare i kommittén för granskning av övergångsförslag till den nya härordningen m. m. 1874-09-00–1875-04-00. Överadjutant och major vid generalstaben 1874-12-04. Avreste till Frankrike för att under två månader inhämta kännedom om förändringarna i arméorganisationen i detta land 1875-05-02. Ledamot av trängkommittén 1875-09-14–1877-06-21. T. f. stabschef i 1. militärdistriktet 1876-06-01. F d chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1876-07-101876-07-25 och 1878-07-19–1878-08-11. Lärare i krigskonst och krigshistoria vid krigshögskolan i Stockholm 1878-07-24–1879-05-19. T. f. stabschef i 4. militärdistriktet 1878-10-05–1879-04-18. Överstelöjtnant och 1. major vid Bohusläns regemente 1879-04-18. RSO 1879-12-01. Ledamot av lantförsvarskommittén 1880-06-19–1882-06-19. T. f. chef för sistnämnda regemente 1881-02-04. Överste i armén 1881-05-06. Överste och chef för sistnämnda regemente 1882-07-07. T. f. chef för generalstaben 1882-07-14. Övervar fältövningar vid Krasnoe-Selo 1882-08-00. RRS:t AO2kl 1882-08-19. KFrHL 1884-08-22. Generalmajor och chef för generalstaben 1885-12-30. KSO1kl 1886-09-18. Ledamot i kommittén för utarbetande av förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen 1888-10-12–1891-05-15. Uppvaktande hos kronprinsen av Danmark 1889-05-00. StkDDO 1889-05-03. KNS:tOO1kl 1889-09-17. Ledamot i kommittén för granskning av förslag till ny härordning 1890-11-14–1891-03-13. KmstkSO 1891-12-01. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1892-06-22. Generallöjtnant 1892-12-02. Franska kolonialmedaljen 1894-08-01. StOffFrHL 1895-12-17. Avsked från statsrådsämbetet 1899-10-27. Återtog befälet över generalstaben 1899-12-09. General i armén 1903-12-04. RoKavKMO 1904-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i generalitetets reserv 1905-11-03. Stk FrHL 1908-07-00. Avsked 1915-12-23. Har bl. a. utgivit Franska Nordarméns fälttåg 1870–71 (1874, på franska 1894). Död 1918-12-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1875-05-02 i Stockholm med Anna'' Sandahl, född 1855-05-16 i Kungsholms förs, Stockholm. GMiqml 1925-04-08. SkytteGM. Dotter av professorn Oskar Teodor Sandahl och Jenny Magdalena Fredrika Huss.

Barn:

 • Gunhild (Gun), född 1876-02-13 i Stockholm. Gift 1896-06-10 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med domprosten i Strängnäs, KNO2kl, teol. doktor Johan Otto Cornelius Norberg, född 1864-05-30 vid Gnesta.
 • Elisiv, född 1877-07-19 på Baggensstäket vid Stockholm. Död 1904-02-24 i Stockholm. Gift 1901-07-30 på Gullmarsberg med häradshövdingen, friherre Carl Fredrik Miles Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1852, död 1921.
 • Signe, född 1879-09-24 i Klara förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Operasångerska. Hovsångerska 1909-12-31. ML et A. Gift 1912-12-30 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med före detta direktören Sigge Heribert Lundén-Welden i hans 2:a gifte (gift 1:o 1907-05-11 i Wien med Ebba Christina LagerheimB, från vilken han blev skild, född 1882-08-09 i Kungsholms förs, Stockholm. Dotter av kaptenen Leopold Otto Gottfrid Ernst Lagerheim och Selma Fredrika Teresia Lohrman), född 1880-04-19 i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Ingegerd, född 1881-09-07 i Uddevalla. Utexaminerad som lärarinna vid högre lärarinneseminariet 1903-05-29. Död 1936-08-23 i S:t Görans förs, Stockholm.
 • Axel Oskar, född 1884-06-22 på Baggensstäket. Mogenhetsexamen 1902-05-15. Volontär vid Svea artilleriregemente 1902-06-09. Konstapel därst. 1903-08-27. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Sergeant 1903-10-03. Styckjunkare 1904-08-28. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1904-12-08. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1906-10-01–1907-01-31. Löjtnant 1907-05-31. TMO 4kl 1908-08-16. Genomgick krigshögskolan 1908-10-16–1910-07-17. Aspirant vid generalstaben 1911-05-01–1913-04-30. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1914-03-01–1918-02-06. Kapten vid regementet från 1917-01-01. Avsked 1918-02-13. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Anställd som kapten vid finska generalstaben 1918-02-13. Kårkvartermästare å Savolaksfronten 1918-02-16–1918-04-11. Deltog i striderna vid Varkaus 1918-02-20–1918-02-21. Major vid finska generalstaben 1918-02-22. Deltog i striderna vid Mouhu 1918-03-03–1918-03-04 och Kinnilä 1918-04-06–1918-04-08. Överstelöjtnant vid finska generalstaben och stabschef vid östarmén 1918-04-12. Deltog i denna armés operationer i Karelen och intagandet av Viborg. FinlFrK2kl 1918-05-01. Avsked ur finska armén 1918-07-31. FMM 1918-08-01. Kapten vid Svea artilleriregemente 1918-10-29. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1922-09-01–1928-08-03. RSO 1925-06-06. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1927-05-06. Överadjutant och major därst. 1927-06-03. Stabschef vid militärbefälet för övre Norrland 1928-01-01–1930-09-26. RVO 1928-12-10. Gift 1923-06-22 i Strängnäs domkyrka Sköldinge förs, Södermanlands län med Gurli Matilda Malmström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med med kandidat Ivar Svante Harald Thulin, född 1887-04-19 i Norrköping. Död 1917-03-17 i Stockholm), född 1888-02-12 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Dotter av byggmästaren Claes August Johansson och Edla Matilda Malmström.
 • Magnus Teodor, född 1887-07-09 på Baggensstäket. Mogenhetsexamen 1907-05-14. Studentexamen vid Nya elementar i Stockholm 1907. Volontär vid Svea livgarde 1907-05-31. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1909-12-31. Löjtnant därst. 1912-04-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1913-04-25. GMbg 1916-05-05. Kapten i regementets reserv 1927-12-09. Tjg v försvarsstaben 1940–1943. Elev v Kontakademien 1911, därefter utövande konstnär. Ägnade sig åt fastighetsförmedling från 1930. Verkst dir i AB Investio 1933. Gift 1930-04-17 i Johannes förs, Stockholm ]] med Clara Olivia Niclasson, född 1894-10-16 i Grebbestads förs, Göteborg och Bohus län.
 • Herdis, född 1890-06-22 på Baggensstäket. Utbildn v Althins målarskola i Stockholm 1907. Vid Konsthögskolan i Stockholm 1910–1913.

TAB 23

Ludvig Bernhard, (son av Axel Ludvig, tab 21), född 1847-05-13 Kristinelund. Kadett vid Karlberg 1866-09-01. Utexaminerad 1869-04-15. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1869-04-23. Löjtnant 1876-07-07. Kapten 1889-12-06. RSO 1892-05-03. Major 1898-07-08. Överstelöjtnant 1902-03-07. Överste i armén 1905-05-19. Död 1906-12-19 i Växjö. Arrenderade Gräsgärde i Arby socken, Kalmar län 1880–1892. Gift 1883-01-14 i Örebro med Anna Eva Jacquette Tersmeden, född 1863-07-15 på Ströms bruk i Harmångers socken, Gävleborgs län. Dotter av bruksägaren Fabian Tersmeden och friherrinnan Johanna Charlotta Fredrika Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Märta Emilia Johanna, född 1883-11-24 på Gräsgärde, Arby förs, Kalmar län. Gift 1909-09-01 på Kristinelund Mortorps förs, Kalmar län med extra ordinarie jägmästaren Gustaf'' af Petersens, född 1878.
 • Axel Ludvig Fabian, född 1885. Civilingenjör. Se Tab. 24.
 • Dagmar Anna Elisabet, född 1887-07-02 Gräsgärde. Gift 1918-09-02 på Kristinelund med förste statsmeteorologen, RVO, filosofie doktor Bruno'' Rolf i hans 2:a gifte (gift 1:o 1911 med Aina Elisabet Pennanen, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild), född 1885-06-25 i Stockholm. Död 1934-05-04 i Bromma förs, Stockholms län.
 • Fabian Adolf, född 1888-12-02. Död 1888-12-19 på Gräsgärde, Arby förs, Kalmar län.
 • Henrik Vilhelm Christoffer, född 1890-11-23 på Gräsgärde, Arby förs, Kalmar län. Död 1896-10-12 i Växjö.
 • Adolf Hilding, född 1895. Med. licentiat Se Tab. 26

TAB 24

Axel Ludvig Fabian, (son av Ludvig Bernhard, tab 23), född 1885-11-02 Gräsgärde. Mogenhetsexamen i Växjö 1904-06-04. Student vid universitetet i Lund 1904. Filosofie kandidat examen därst. 1909-09-15. Elev vid tekniska högskolan 1910. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1913-05-17. Ingenjör i aktiebolag Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm 1913-08-01–1922-03-15. Biträdande sekreterare i Svenska vattenkraftsföreningen 1915-08-01–1922-03-15. LSTF 1913–1925. Gift 1917-06-30 Strömsrum med sin syssling, friherrinnan Emmy Ulrika (Ulla) Rappe, född 1892-04-18 Strömsrum. Dotter av godsägaren friherre Christopher Johan Rappe och Hedvig Ulrika Ribbing.

Barn:

 • Ulla Brigitta (Itta), född 1918-06-28 i Gränna.
 • Christoffer Ludvig, född 1919-06-09 i Gränna. Se Tab 24A
 • Ebba Anna Cecilia, född 1922-01-01 i Gränna
 • Barbro Emilie Gunilla, född 1926-10-24 Vretaholm.
 • Axel Gösta Wilhelm, född 1932-02-02 på Strömsrum


TAB 24A

Christoffer Ludvig (son av Axel Ludvig Fabian, tab 24), född 1919-06-09 i Gränna stadsförs, Jönköpings län. Officersaspirant vid Trängen. Officersexamen 1941-04-08. Fänrik i Trängene reserv 1941-04-15. Löjtnant i Trängens reserv 1943-10-01. Lantmästare. Gift 1947-06-21 i Vänersborgs kyrka o förs, Älvsborgs län med Elsa Ingeborg Lundblad, född 1917-09-07 i Vänersborgs förs, Älvsborgs län. Sjuksköterska. Sophiasyster.

Barn:

 • Ulla Eleonore, född 1948-04-01 i Ålems förs, Kalmar län
 • Christina Gunilla, född 1949-10-28 i Ålems förs, Kalmar län.
 • Elsa Maria, född 1952-04-12 i Ålems förs, Kalmar län
 • Axel Olof Thomas, född 1955-04-09 i Ålems förs, Kalmar län

TAB 25

Gerhard Alexis, (son av Ludvig Bernhard, tab 23), född 1894-01-01 Älmhult. Studentexamen i Kalmar 1913. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1914. Utexaminerad 1916. Agronom. Student vid Stockholms högskola 1917–1918. Studerande vid Landohöjskolan och universitetet i Köpenhamn 1919. Förvaltare vid Kristinelund i Arby förs, Kalmar län 1919–1929. Ordförande och kassör i Arby mejeriförening 1928–1929. Studerande vid universitetet i Königsberg i Tyskland 1929–1930. Bevistade internationella jordforskarekongressen i Leningrad och Moskva 1930. Biträdande lärare vid Fridhems lantmannaskola vintern 1931–1932. Filosofie kandidat examen i Lund 1933-09-15. Filosofie licentiat examen därst 1933-12-15. Gift 1:o 1921-03-10 i Bergunda kyrka o förs, Kronobergs län med grevinnan Hedvig Eleonora Margareta Posse, född 1897-10-21 i Växjö. Dotter av godsägaren greve Knut Arvid Posse och friherrinnan Sigrid Elisabeth Carolina Leijonhufvud.

Barn:

 • 1. Magnus Ludvig Christoffer, född 1922-02-12 Kristinelund
 • 1. Claës-Fredrik Wilhelm, född 1923-06-21 på Kristinelund
 • 1. Axel Johan Casimir, född 1925-03-19 i Kalmar
 • 1. Sigrid Anna Emilia Christina, född 1927-12-10 Kristinelund
 • 1. Axel Ludvig, född 1936-02-20 i Jönköping

TAB 26

Adolf Hilding, (son av Ludvig Bernhard, tab 23), född 1895-09-10 i Växjö. Studentexamen i Lund 1913. Student vid universitetet i Lund. Med. kandidat därst. 1917-11-30. Med. licentiat examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1922-05-06. Underläkare vid jubileumsfondens sanatorium å Spenshult 1922-07-01–1923-04-30. Amanuens vid Karolinska institutet 1924-09-15–1928-03-31. Underläkare vid länslasarettet i Trälleborg 1925-10-01–1926-02-30. Förste underläkare vid kustsanatoriet Apelviken vid Varberg 1926-10-01–1927-11-05. Stadsläkare i Varberg 1927-11-06 och tillika läkare vid landstingets epidemisjukhus i Varberg och kommunala sinnessjukhuset därst. Gift 1:o 1922-08-19 i Varbergs med Daga Virginia Almer, född 1896-08-29 i Ale-Skövde förs, Älvsborgs län. Med kandidat. Död 1935-05-18 i Varberg och där begraven. Adoptivdotter av stadsläkare i Varberg, med. licentiat Johan Severin Almer. Gift 2:o 1936-07-15 i S:t Ibbs förs, Malmöhus län med grevinnan Anna Margareta Aurora Mörner af Morlanda, född 1900-01-01 i Uppsala. Dotter professorn greve Carl Thore Mörner af Morlanda och Linnéa Margareta Fries.

Barn:

 • 1. Agneta Amorina, född 1924-01-31 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 1. Anna Veronika (Nickan), född 1927-09-17 i Varberg
 • 1. Adolf Johan Ludvig, född 1930-02-10 i Varberg.
 • 1. Beatrice Dagmar Maria, född 1933-03-17 i Varberg

TAB 27

Albrekt August Arnold, (son av Tomas Carl Rappe, friherre Rappe, tab 2), till Bo i Mönsterås socken, Kalmar län. Född 1760-04-13 Drättinge. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1773-04-13. Korpral därst. s. å. 15/5. Kornett s. å. 2/8. Löjtnant 1777-12-17. Gick 1778 först i preussisk, sedan i fransk tjänst. Underlöjtnant vid franska regementet Bouillon. Avsked ur franska tjänsten 1783. Ryttmästare vid förutn. svenska regemente 1784-12-07. Major i regementet 1795-03-15. Sekundmajor vid regementet s. å. 20/12. Premiärmajor 1800-06-12. RSO 1801-05-25. Avsked s. å. 16/6. Hovmarskalk 1821. Död 1841-11-21 i Kalmar. Han bevistade åren 1781 och 1782 under tjänsten i Frankrike belägringarna av Port-Mahon på Minorka och Gibraltar i Spanien. Gift 1:o 1788-12-09 i Stockholm med Hedvig Ulrika von Hermansson, född 1767-02-08, död 1834-07-29 i Uppsala, dotter av överstelöjtnanten Jöns Hermansson, adlad von Hermanson, nr 1896 B, och Ulrika Appelbom. Trolovad 2:o med Margareta Sandberg, från vilken han 1841 blev skild.

Barn:

 • 2. Albertina Augusta Margareta, född 1837-08-10. Gift 1857-12-04 med handlanden i Mönsterås köping Frans Johan Berggren i hans 2:a gifte.

TAB 28

Anton Ulrik, (son av Tomas Carl Rappe, friherre Rappe, tab 2), född 1763-04-16. Volontär 1778. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 21/1. Löjtnant därst. 1785-05-18. RSO 1790-08-23. Avsked ur krigstjänsten 1792-08-10. Död 1818-03-06 i Växjö. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och blev därunder i träffningen vid Liikkala 1789-07-03 av en jägarkula så illa blesserad i högra armbågen, att han därav för all sin livstid blev ofärdig. Var med i affären vid Fredrikshamn 1788 och i bataljen vid Uttismalm 1789. Gift 1795-10-09 i Växjö med Emerentia Unge, född 1750-10-30 i Hemmesjö socken, Kronobergs län, död 1814-07-13 vid Lannaskede hälsobrunn i Lannaskede socken, Jönköpings län, dotter av lagmannen Per Andersson Unge och Sofia Cornelia Stålhammar.

Barn:

TAB 29

Carl, (son av Anton Ulrik, tab 28), född 1797 14 i Växjö. Student först i Rostock 1811 och Göttingen 1812, sedan i Uppsala 1814. Sergeant vid Södermanlands regemente 1816-09-18. Kansliexamen 1817-06-09. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 17/6 och vid Kronobergs regemente 1818-12-19. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1826-04-18. Kapten därst. 1836-09-07. 3. Major vid norra skånska infanteriregementet 1839-01-19. RSO 1841-07-04. Överstelöjtnant och 1. major vid sistnämnda regemente 1846-03-05. RDDO 1850-07-29. LKrVA 1851-04-28. Överste och chef för regementet 1852-05-06. Avsked 1860-03-13. Död 1880-10-12 i Köpenhamn. Gift 1830-11-13 på Östrabo vid Växjö med Anna Götilda Tegnér, född 1811-12-24 på Ramens bruk i Ramens socken, Värmlands län under föräldrarnas besök därst., död 1885-03-16 i Växjö, dotter av biskopen i Växjö, en av de aderton i svenska akademien doktor Esaias Tegnér och Anna Maria Gustava Myhrman.

Barn:

 • Anna Emerentia Götilda (Emma), född 1831-09-15 i Växjö, död 1910-06-09 i Montreux i Schweiz (Danderyds förs, Stockholms län, db). Gift 1:o 1856-11-27 med löjtnanten, greve Adolf Christian Ludvig Posse, född 1828, död 1865. Gift 2:o 1869-01-13 i Lunds domkyrka med kammarherren, överstelöjtnanten David Emil Tigerhielm, född 1831, död 1895.
 • Disa Esaida, född 1832-11-20, död ogift 1851-03-20 i Växjö.
 • Götilda, född 1834-04-10, död s. å. 6/6 i Växjö.
 • Gerda Johanna, född 1835-12-17, död ogift 1855-12-09 i Hälsingborg.
 • Henrik Esaias Anton Carl, född 1837-03-22 i Växjö. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1853-12-24. Student i Lund 1854-12-12. Officersexamen 1855-12-21. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1856-03-12. Löjtnant därst. 1864-07-05. Kompaniofficer vid Karlberg 1861-10-30–1868-01-01. Kapten 1875-06-16. Deltog i arméns fullmäktiges sammanträde 1878-10-07–1878-11-08. RSO 1879-12-01. Major vid nämnda regemente 1881-04-30. Överstelöjtnant därst. 1883-09-28. Regementsbefälhavare med chefs makt och myndighet 1887-10-15. Överste och chef för Kronobergs regemente 1889-02-01. KSO2kl 1893-05-15. KSO1kl 1896-12-01. Avsked 1898-06-03. Död ogift 1899-01-14 i Växjö.

Källor

1Sön. 2At (L.). 3Lns. 4At (KrA). 5Hc. 6Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö. 7At (Sch.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.