:

Von Becker nr 642

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Becker nr 642

Natural. 1653-08-20. Introd. 1655. En gren (se Tab. 8) fick 1720-03-02 friherrlig värdighet, men tog ej introduktion.


 • I förteckningarna över adliga familjer i Livland upptages ätten redan 1552 under namnet von Beckern, vilket skrivsätt bibehölls även av dess på svenska riddarhuset introducerade medlemmar ännu omkring år 1780. I medeltidsurkunder skrives namnet Biker, Bekern, Becker och Bickern. På riddarhuset i Riga var ätten under det ursprungliga namnet von Beckern immatrikulerad under nr 136, men utdog där 1775. Å nämnda riddarhus finnes även intagen under namnet von Becker, nr 241, en gren, som erhöll riksadelsdiplom 1753-08-11 med namnet von Becker-Roetlinger, men utdog 1807. I Sverige utgick ätten på manssidan 1831, men den fortlever i Finland, på vars riddarhus den immatrikulerades 1818 under nr 52 bland adelsmän.

Becker%20A64200.jpg

TAB 1

Johan Biker eller Becker. Advocatus Hallandiae 1333. Armiger regemente Daniae 1343.

Barn:

 • Jakob. Knape hos konung Valdemar Atterdag 1360.

Barn:

 • Bertold. Ordensriddare 1392.

Barn:

 • Jakob. Ordensriddare. Inställd för rådet i Riga 1410 för det han i envigskamp nedhuggit en sin vederdeloman, men frikändes.

Barn:

 • Laurens. Rådsherre i Reval 1483.

Barn:

 • Johan. Studerade vid universitetet i Wittenberg 1511–1513. Medlem av rådet i Riga 1513–1543. Rådman 1523. Rådsherre och direktor justitiæ i Riga, föreståndare för S:t Peters kyrka därst. 1532–1542. Död 1558 och begraven jämte sin hustru Catharina i domkyrkan i Riga, dar ett marmormonument till hans minne upprestes.

Barn:

 • Dominicus. Rådsherre i Riga 1545. Köpman. Försträckte betydliga summor åt Gotthard Kettler lör krigets förande mot moskoviterna 1559. Död 1576. En stor dopfunt av silver, skänkt 1555 till kyrkan av honom och tvenne andra rigabor, förvaras ännu i S:t Peters kyrka i Riga. Gift med Useke Dirichs, dotter av rådsherren och åldermannen för stora gillet i Riga Hans Dirichs (Diderichs) och Anna Hodde.

Barn:

 • Herman. Befann sig i februari 1559 Jämte andra livländska riddare i fångenskap i Pleskau hos moskoviterna. Ägde bland annat godset Murrikas i Helmets socken, inom Pernauska kretsen: hertig Gotthard af Kurland pantförskrev åt honom 1586 Schreibersholm i Dünamünde socken, vilket sedan efter honom kallades Beckershof och ännu i slutet av 1600-talet var i hans efterkommandes ägo. Död 1613-07-09 och begraven i domkyrkan i Riga. Gift med Eva, död 1635-04-18 och begraven i Riga domkyrka

Barn:

 • Sigmund (Joakim). Var kapten 1630-03-01, då han av konung Gustaf II Adolf blev förlänad med godset Rewold, även Dunkelmois kallat, Jämte byarna Uchtiküll och Pextaküll, som han s. å. 26/8, försålde till borgaren i Riga.Heinrich Wulff. Överste i svensk tjänst. Stupade 1648-04-15 under 30-åriga kriget vid Freyenwalde i Schlesien mot de kejserliga. På valplatsen finnes ett monument upprest över honom.

Barn:

 • Johan von Beckern, natural. von Becker, född omkring år 1610 i Livland. Var 1634 ryttmästare vid överste H. von Cratzensteins regemente i svensk sold. Löjtnant vid livgardet 1645. Kapten därst. 1649. Bevistade 30-åriga kriget och var därunder med i slagen vid Wolfenbüttel 1641-06-19, Breitenfeld 1642-01-23, Jankowitz 1645-02-24, Susmarshausen 1648-05-07 och stormningen av Prag s. å. 16/7. Gick efter fredsslutet i Cromwells tjänst och var med i slaget vid Dunbar 1650-09-03, vid erövringen av Edinburgh s. å. samt i drabbningen vid Worcester 1651-09-03. Kapten vid Cromwells livgarde. Natural. svensk adelsman 1653-08-29 (introd. 1655 under nr 642). Åtföljde Whitelockes ambassad till Sverige, varunder han av drottning Christina erhöll en dyrbar guldkedja 1654-05-05. Inträdde under konung Carl X Gustaf åter i svensk tjänst. Kommendant på Bremer-Burg 1657. Deltog såsom överste för ett värvat, efter honom benämnt, engelskt regemente i Köpenhamns belägring och därpå följande stormning -02-00 1659. Överste för hertigens av Croy regemente död svensk tjänst 1660. Gick sedermera i münstersk och fransk tjänst. Död 1675 i krig. Gift före 1653 med Marianne Douglas, död 1675 före mannen.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1655. Generalmajor. Död 1733. Se Tab. 8
 • Herman Fredrik, född 1660 (?). Överste. Död 1747. Se Tab. 26.
 • Anders, född 1665-10-07, i Reval. Löjtnant vid Åbo läns kavalleri. Drunknade då han en gång såsom kurir skulle resa emellan Finland och Stockholm. Ogift.

TAB 2

Hans (son av Johan von Becker, natural. von Becker, Tab. 1). Hauptman. Tjänstgjorde 1677 under generallöjtnant von Wulffen i Stettin under stadens belägring av brandenburgarna, varvid han blev svårt sårad. Död 1677. Gift med Margareta Aderkas, död 1678 i Stockholm.

Barn:

 • Axel, född 1671. Kaptenlöjtnant. Död 1718. Se Tab. 3

TAB 3

Axel (son av Hans, Tab. 2), född 1671-08-28 i Livland. Kronolänsman i Sysmä socken, och Hartola kapell. Deltog i slagen vid Pälkäne och Storkyro samt på östra gränsen och i bondekriget i Österbotten. Kaptenlöjtnant vid karelska uppbådsmanskapet. Plundrad och Ihjälslagen av ryssarna 1718 på Nuijala i Sysmä socken. Gift med Elisabet Orre, 'som vid mannens död flyktade med sina barn undan ryssarnas grymheter och måste uppehålla sig i jordkulor och ödemarker'.

 • Barn.
 • Anders, född 1704, död 1716 i Sysmä socken.
 • Anna Elisabet, född 1706. Gift med kronobefallningsmannen Wilchman.
 • Gustaf, född 1708, död ogift 1755 i Reval.

TAB 4

Henrik Axel (son av Axel, Tab. 3). Kanslist vid ränterikontoret i Riga. Krigssekreterare i Reval 1750. Assessor i hovrätten i Riga. Död 1762. Gift med Ebba Christina von Bankow, dotter av livdrabanten Carl von Bankow af en adlad, men el introd. ätt, och Margareta Christina Silfversparre.

Barn:

 • Ebba Christina. Levde ännu 1782 och var då gift med en fransman S:t Marie.

TAB 5

En till namnet obekant (son av Hans, Tab. 2), om vars levnadsförhållanden intet vidare är känt, än att han ägt en

Barn:

 • Peter Gustaf, född 1698. Fänrik. Död 1764. Se Tab. 6

TAB 6

Peter Gustaf (son av Tab. 5), född 1698. Fänrik vid livgardet. Livdrabant. Var fänrik vid livdrabantkåren till häst 1729. Löjtnant. Ryttmästares avsked. Död 1764-09-30, i Stockholm i Maria församling, Stockholm, varest han ägde ett hus vid Grytgjutaregrånd. 'Han bevistade kriget i Bohuslän och i Roslagen 1719. Representerade ätten vid flera riksdagar, men avstod 1763-07-28, skriftligen till sin syssling, furiren Axel von Becker (Tab. 10) sin rätt att vid riksdagarna representera ätten.' Gift med Maria Melin, död 1785-05-21 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1722. Löjtnant. Död 1762. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Fredrik (son av Peter Gustaf, Tab. 6), född 1722. Underkonduktör vid fortifikationen. Konduktör därst. Löjtnant. Död 1762-08-00 i S:t Olofs församling i Stockholm. Gift med Sara Melin, född 1725, död 1781-03-23 i Stockholm.

Barn:

 • Peter Gustaf, född 1756 i Stockholm. Kapitulerade 1779-08-25. 2. Korpral vid finska lätta dragonkåren 1780.
 • Carl Fredrik, född 1759-08-00. i Stockholm. Död 1780-02-00 i nämnda stad i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

TAB 8

Johan Vilhelm, friherre von Beckern (son av Johan von Becker, natural. von Becker, Tab. 1), född 1655 i Livland. Kom i tjänst vid Österbottens regemente 1673. Förare därst. 1676-08-19. Sergeant 1677-09-01. Fänrik s. å. 8/10. Löjtnant 1679-04-11. Var åren 1686–1691 anställd vid den svenska kontingenten till tyska rikets krigsmakt mot turkarna. Kaptenlöjtnant 1687-06-28. Avsked 1696-03-10. Överstelöjtnant vid M. V. Nieroths livländska infanteriregemente 1700-12-29. Överste för ett värvat och av honom själv uppsatt regemente 1704-03-02. Konfirmationsfullmakt. s. å. 6/5. Bevistade belägringen av Riga 1710 och blev fången med sitt regemente vid kapitulationen s. å. 4/7. Överste för Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1715-03-06. Generalmajor av infanteriet med bibehållande av regementet 1717-12-07. Överkommendant i Malmö 1718. Uppförd på skånska fältstaten som kommenderande general vid södra armén 1719. Friherre 1720-03-02 (ej introd.). Chef för det nybildade regemente »Upplands och Västgöta femmännings tillsammanstötte och nuvarande Stralsundska garnisonsregemente» s. å. 21/12. Avsked 1721-11-14. Död 1733-03-27 och jämte sin fru begraven i Hellestads kyrka i Skåne, där hans vapen uppsattes. Han bevistade under kriget mot turkarna stormningen av Ofen 1686-09-02 samt slagen vid Mohacz 1687-08-12 och Szalankemen 1691-08-19 samt deltog därefter i nederländska kriget. Undertecknade 1700-07-09 i Riga livländska ridderskapets förklaring mot Patkull. Gift 1698-01-24 med friherrinnan Maria Helena Rehbinder i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1689-02-28 med Bengt Wolffensköld), född 1666-06-08, död 1723-01-03 i Hellestads socken, Malmöhus län, dotter av översten, friherre Bernhard Rehbinder, och hans 1:a fru Elisabet Munck af Fulkila.

Barn:

 • Helena. Gift 1718 med översten Gustaf Reinhold Skogh, född 1692, död 1739.

TAB 9

Axel (son av Johan Vilhelm, friherre von Beckern, Tab. 8), född 1701. Furir i svensk tjänst. Blev i kriget mot Ryssland sårad och fången, samt förd långt in i Ryssland, men återköpte sig själv ur fångenskapen och bosatte sig i Finland. Död 1762-06-14 på sin gård Seppälä i Sysmä socken. Gift 1730 med Maria von der Pahlen, död 1780-11-21, dotter av kaptenen Wolter Magnus von der Pahlen.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1730, död 1801-10-07. Gift med kapellänen i Luhango i Finland Johan Leander, född 1733, död 1799-08-12.
 • Herman, född 1732. Furir vid livgardet 1754-04-03. Avsked 1758. Död 1795-09-01.
 • Axel, född 1735. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 10
 • Carl Johan, född 1738. Major. Död 1813. Se Tab. 14
 • Mikael, född 1742-07-16. Sergeant vid livdragonerna. Kvartermästare vid livregementet till häst 1775-07-07. Löjtnants n. h. o. v. 1777-01-22. Död ogift 1793-04-28 på Eriksberg vid Lidköping.
 • Maria Juliana, född 1743-12-25 i Sysmä socken, död ogift 1826 i Finland.
 • Anders, född 1746. Sergeant. Död 1808. Se Tab. 16
 • Arvid, född 1749-02-27 Sysmä socken, död späd.
 • Jakob Reinhold, född 1752-01-09 i Sysmä socken. Volontär vid livgardet. Furir därst. 1777-01-29. Sergeant vid Savolaks fotjägarekår 1783-09-04. Sergeant på extra stat vid Björneborgs regemente 1788-08-28. Stabsfänriks avsked. Död ogift 1827-02-26 Hannilä
 • Abraham Gideon, född 1754. Kapten. Död 1819. Se Tab. 21
 • Ulrika, född 1757-02-04 i Sysmä socken. Död ogift på 1820-talet.
 • Alexander Magnus, född 1759. Fänrik. Död 1825. Se Tab. 25.

TAB 10

Axel (son av Axel, Tab. 9), född 1735-03-18. Volontär vid livgardet 1754. Rustmästare 1755. Furir 1760-11-30. Fänrik vid Savolaks regemente 1773-03-03. Löjtnants avsked 1777-12-17. Död 1802-12-18 i Luhango kapell. Gift 1798-09-18, i Sysmä socken med Anna Lovisa von Essen af Zellie, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1804-04-01 i Luhango kapell med ekonomidirektören Anders Gustaf Nohrström, född 1768, död 1819-04-28 Anäs

Barn:

 • Axel Magnus, född 1799-06-10, i Luhango socken, död där 1802-03-24.
 • Otto Reinhold, född 1801. Häradsskrivare. Död 1872. Se Tab. 11.

TAB 11

Otto Reinhold (son av Axel, Tab. 10), född 1801-11-26 i Luhango kapell. Student i Åbo 1818-04-04. Betyg till rättegångsverken 1823-12-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1824-06-15. Avsked från hovrätten 1826-11-22. Extra ordinarie kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1827-06-22. Länsbokhållare i Kymmenegårds, sedermera S:t Michels län 1832-03-20. Häradsskrivare i S:t Michels härad 1840-12-08. Avsked 1848-07-18. Död 1873-03-07 i Luhango kapell. Gift 1830-09-12, i Gustaf Adolfs socken, med sin kusin Johanna Fredrika von Schrove, född 1810-12-15 i sistnämnda socken, död 1867-01-26 i Luhango kapell, dotter av fältväbeln Carl Ludvig von Schrove, nr 495, och Eva Margareta von Essen af Zellie.

Barn:

 • Odert Otto Alfred, född 1831-09-03, i Helsingfors. Porte-épéefänrik vid 9. (Viborgs) finska Indelta skarpskyttebataljon 1855-05-21. Fänrik vid 7. (Björneborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1857-02-02. Underlöjtnant därst. 1858-08-21. Transport till Sofiska infanteriregementet 1862-02-15. Löjtnant därst. s. å. 8/6. Deltog i polska upprorets kuvande 1863 och erhöll medalj därför. RRS:tStO3kl 1864-02-22. Stabskapten s. å. 19/7. Transport till 88. Petroffska infanteriregementet 1866-09-22. Kapten 1872-06-07. Majors avsked 1874-07-07. Död 1907-07-15 på sin egendom Honkola i Luhango kapell, barnlös. Gift 1867-06-21 med Helena Tichanov, född 1843-05-13 i Kronstadt, död 1908-02-01 i S:t Michel, dotter av översten vid ryska flottans styrmanskår Alexander Tichanov och Natalia Schefnér.
 • Bernt Teodor, född 1833-04-25. Lanthushållare. Ägde en hemmansdel i Klemettilä kronorusthåll i Luhango kapellförsamling. Död ogift 1898-03-12 i nämnda kapell.
 • Sofia Fredrika Olivia, född 1834-11-04, död ogift 1853-09-19, i Luhango kapell. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • Edla Lovisa Fredrika född 1836-01-11. Stiftsjungfru. Död ogift 1916-02-10 på Honkola.
 • Ida Josefina, född 1838-01-14. Var sinnesrubbad. Död 1867-04-10 i Luhango kapell. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • Flora Viktoria, född 1840-02-01. Stiftsjungfru.
 • Axel, född 1842-01-02 och död 1844-12-25 i Luhango kapell. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • Reinhold Oktavius, född 1844. Kronolänsman. Död 1916. Se Tab. 12.
 • Rosa, född 1847-05-21 i Luhango kapell (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1923-08-16, i S:t Michel. Gift 1867-04-08 i Luhango kapell med sin syssling, kronolänsmannen Johan Gideon Molander, född 1836-03-22, död 1888-09-18, död S:t Michel.

TAB 12

Reinhold Oktavius (son av Otto Reinhold, Tab. 11), född 1844-03-03 i Luhango kapell. Extra ordinarie landskanslist vid länsstyrelsen i Kuopio län 1871-01-23. Landskanslist därst. 1872-10-26. Kronolänsman i Kaavi socken, 1875-12-30. Avsked 1903-08-08. Död 1916-02-19 på sin egen. dom Virrantalo hemman i nämnda socken. Gift 1881-04-26 med Maria Fredrika Julkunen, född 1859-08-09 nämnda socken, dotter av bonden Matts Julkunen och Anna Pirinen.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1881-11-12, i Kaavi socken, liksom syskonen, död 1882-10-07.
 • Olga Maria, född 1883-02-09. Gift 1918-04-04 i Kaavi socken, med bonden Antti Juno Heikkinen.
 • Hilda, född 1884-10-21. Gift 1913-07-20 med jordbrukaren Albert Hartikainen, född 1887-09-30.
 • Alma Fredrika, född 1886-04-11. Gift 1906-04-11, med jordbrukaren Adam Karjalainen, född 1883-01-20.
 • Lydia, född 1888-06-29, död 1892-03-19.
 • Mauritz Hjalmar, född 1895-01-15, död 1903-06-30, på Virrantalo.
 • Johanna Aurora, född 1896-11-12. Gift 1914-07-06 med jordbrukaren Juho Peter Kuronen, född 1890-08-12.

TAB 13

Frans Edvard (son av Reinhold Oktavius, Tab. 12), född 1891-02-05 i Kaavi socken. Agronom. Äger jämte modern och syskonen Virrantalo hemman i nämnda socken. Gift 1910-07-01 i Kaavi socken, med Hilda Tukiainen, född 1892-06-25, dotter av hemmansägaren Antti Tukiainen och Maria Lovisa Tiilikainen.

Barn:

 • Veikko Albert, född 1911-06-07 i Kaavi socken, liksom syskonen, död där s. å. 16/10.
 • Martti Napoleon, född 1913-12-11.
 • Märta Johanna, född 1915-09-04.
 • Reino Santeri, född 1918-12-10.
 • Lempi Alina, född 1921-03-05.
 • Mirjam, född 1923-03-02.

TAB 14

Carl Johan (son av Axel, Tab. 9), till Traneberg i Otterstads socken, Skaraborgs län. Död 1738-07-16. Volontär vid livgardet 1756. Korpral 1757. Rustmästare 1758. Furir s. å. 17/8. Bataljonsadjutant 1759. Löjtnant i armén 1763-05-31. Löjtnant vid Södermanlands Infanteriregemente 1772-06-07. Transport till Åbo läns infanteriregemente s. å. 26/12. Kapten 1777-06-06. Major. Död 1813-05-11 Sutarebacken. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gick sistnämnda år i preussisk krigstjänst och deltog därunder i schlesiska kriget samt var bland annat med vid fästningen Schweidnitz' belägring , Gift 1:o 1765-07-02 på Traneberg med Beata Ulfsparre af Broxvik, född 1740-04-28, död 1804-03-19, på Traneberg, dotter av översten Erik Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Fredrika Dorotea Taube. Gift 2:o 1809-09-17, på Läckö kungsgård i nämnda socken, med Hedvig Aurora Lilliestråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789-10-01 Edsberg s socken, Värmlands län, med prosten och kyrkoherden i Glänshammars pastorat av Strängnäs stift Gustaf Kjellin, i hans 2:a gifte, född 1743-01-18, död 1800-07-17,) (Hm.) född 1763-06-15, död 1848-01-06 i Lidköping, dotter av majoren Carl Peter Bröms, adlad Lilliestråle, och Eva Sofia Flach.

Barn:

 • 1. Erik August, född 1766-07-18 på Traneberg. Korpral vid adelsfanan 1771-08-10. Kornett och livdrabant 1779-02-10. Stabskornett vid Bohusläns dragonregemente 1785-09-27. Stabslöjtnant därst. 1790-02-05. Avsked 1794-04-18. Död 1800-02-07 Mulltorp. Gift 1792-10-27 på Mulltorp med Edla Henrika Lind af Hageby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1801-05-08 Stångesäter, med kaptenen Jesper Svedenborg, nr 1598, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1842), född 1766-05-15, död 1854-01-01, dotter av överstelöjtnanten Bengt Lind af Hageby, och Gustaviana Charlotta Hammarhjelm.
 • 1. Eva Ulrika, född 1767-12-01, på Traneberg, död 1814-02-21 på Sutarebacken. Gift 1804-05-01 på Traneberg med löjtnanten Anders Gustaf Bäärnhielm, i hans 1:a gifte, född 1765, Död 1818.
 • 1. Eleonora Carolina, född 1769-04-20 på Traneberg, död där s. å. 17/8.
 • 1. Catharina Sofia, född 1770-10-25, på Traneberg, död änka 1835-02-09 vid Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1792-01-23 Siggetorp med kaptenen Carl Gustaf Rotkirch, nr 175, från vilken hon blev skild, född 1756, död 1826. 2:o 1797-07-09 med stallmästaren och direktören vid Strömsholm och Kungsör, överstelöjtnanten Carl Peter Fagerström, född 1745-10-13, i Hallingebergs socken Kalmar län, död 1808-12-08, vid Strömsholm. Gift 3:o 1814-12-04 med beridaren vid Strömsholm, löjtnanten Nils Gustaf Westerberg.
 • 1. Johanna Carolina, född 1772-12-22, på Traneberg, död 1834-04-10 i Kållandsö socken. Gift 1806-03-04, med sin kusin, kofferdikaptenen Carl Svante Ulfsparre af Broxvik, född 1777, död 1812.
 • 1. Anna Charlotta, född 1774-05-20, på Traneberg, död där 1775-03-23.
 • 1. Carl Johan, född 1775. Lagman. Död 1831. Se Tab. 15
 • 1. Gustaf Adolf, född 1778-01-28 på Traneberg. Jägmästare i Skaraborgs län. Överjägmästares titel 1797-05-30. Död s. å. 12/9, på Traneberg av ett vådaskott under en jakt.
 • 1. Hedvig Magdalena, född 1779-12-29, död 1781-03-26 på Traneberg.

TAB 15

Carl Johan (son av Carl Johan, Tab. 14) till Traneberg, född 1775-09-26 på Traneberg. Student i Uppsala 1792-02-21. Auskultant i Göta hovrätt 1793-03-08. Hovjunkare 1798-10-16. Vice häradshövding s. å. 17/12. Auditör vid Västgötadals regemente 1800-06-01. Lagmans karaktär 1803-06-08. Avsked 1808-02-11. Död 1831-06-25 på Traneberg och var den siste av ätten på svärdssidan i Sverige. Han ärvde nämnda egendom efter sin fader. Belönades med svenska akademiens stora pris 1817 för en sång till konung Gustaf III:s ära och med andra guldpenningen 1816 för Välgörandet, 1819 för Sinnesstyrkan, 1822 för en säng i anledning av konung Carl X III:s ärestods avtäckande. Utgav 1820 Försök i skaldekonsten [Nh]. Gift 1803-09-20, Bolltorp med Johanna Gustava (Geanna) Bratt af Höglunda, född 1787-07-13 på Bolltorp, död 1874-06-17, i Lidköping, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Bratt af Höglunda, och Beata Charlotta Karlström.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1804-08-25, på Bolltorp, död 1857-12-06 Karlberg Gift 1827-08-25 med sin moders kusin, majoren Johan Adam Karlström, född 1793, död 1831.

TAB 16

Anders (son av Axel, Tab. 9), född 1746-12-13. Volontär och kadett vid dåvarande kadettskolän i Stockholm. Återvände till Finland, sergeant vid artilleriet och Helsingfors' fältbataljon. Hade redan före 1786 avsked, men deltog såsom frivillig i striden vid Porrassalmi, där han blev särad. Död 1808-04-12 på sin gård Paappala i Kangasniemi socken. Gift 1786-03-09 med Anna Sofia Sundström, född 1762-12-02 i Orivesi socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.). Död 1838-11-03 Ylähovi en i Eräjärvi kapell av Orivesi socken, Anders Sundström och Margareta Hoffman.

Barn:

 • Reinhold, född 1788. Professor. Död 1858. Se Tab. 20
 • Axel, född 1793-01-24 i Kangasniemi socken. Student i Åbo 1808-11-13. Auskultant i Vasa hovrätt 1812-03-19. Vice häradshövding 1816-06-20. Vice landssekreterare i Viborgs län i och för storskiftesärendenas föredragning 1817-09-30. Häradshövdings n. h. o. v. 1819-11-11. Avsked 1821-01-20. Inskriven vid Åbo hovrätt 1823-04-08. Död ogift 1852-03-16 i Kangasniemi prästgård.
 • Johan Gideon, född 1797-12-21 i Kangasniemi socken. Student i Åbo 1815-10-01. Fil. mag. därst. 1823-06-27. T. f. kollega vid Kuopio trivialskola 1828-11-26. Kollega interiör därst. 1831-11-09. Prästvigd i Borgå 1839-04-06. Kollega superior vid nämnda skola s. å. 17/4. född Kollega vid högre elementarskolan i Kuopio 1842-12-15. Kyrkoherde i Pälkjärvi socken 1845-12-05. Död ogift 1846-09-18 därst.

TAB 17

Gustaf (son av Anders, Tab. 16), född 1786-12-26 i Orivesi socken. Kadett i Haapaniemi 1802. Underlöjtnant på extra stat vid Savolaks fotjägareregemente 1805-09-30. Officersexamen 1807-03-01. Underlöjtnant vid Savolaksbrigadens artillerikompani s. å. 10/2. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 samt deltog i striderna vid Revolaks, Lappo, Alavo, Oravais och Virta bro m fl Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-08-28. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1810-06-19. Lantmäteriauskultant s. å. 15/6. Sekundkapten vid 2. finska jägareregementet 1812-10-10). Kaptens avsked ur militärtjänsten 1814-04-26. Kommissionslantmätare i Kymmenegårds, sedermera S:t Michels län 1820-08-10, död 1848-09-22, på sin gård Ylähovi i Kangasniemi socken. Gift 1811-03-31 Reinikkala

Barn:

 • Gustaf, född 1811. Överste. Död 1886. Se Tab. 18
 • Erik Adolf, född 1813-06-12, död 1818-07-21.
 • Fredrika Johanna, född 1815-11-08, död 1871 på Reinikkala. Gift 1841-03-28 i Kangasniemi socken med vice häradshövdingen Carl Reinhold Jung, född 1810-01-28 i Lochteå socken, död 1849-10-18 i Helsingfors.
 • Axel Reinhold, född 1818-07-22 i Kangasniemi socken. Student i Helsingfors 1840-05-27. Auskultant i Viborgs hovrätt 1846-02-09. Extra kanslist därst. s. å. 17/8. Vice häradshövding 1849-12-17. Död ogift 1858-02-21 på Reinikkala.
 • Otto Alexander, född 1823. Stabskapten. Död 1890. Se Tab. 19.

TAB 18

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 17), född 1811-06-27, (1811-12-27). Ingick i tjänst vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1831-04-26. Porte-épéefänrik därst. 1834-02-19. Fänrik vid Nisjgorodska infanteriregementet 1835-01-28. Underlöjtnant därst. 1838-10-11. Löjtnant 1840-04-04. Transport till Podoliska jägarregementet 1842-04-20 och till 5. skarpskyttebataljonen 1844-08-02. Stabskapten 1845-01-22. Transport till 6. skarpskyttebataljonen s. å. 3/11. Kapten därst. 1847-07-28. RRS:tAO3kl 1849-08-16. Major vid reservskarpskyttebataljonen 1850-12-25. Överstelöjtnants avsked 1854-05-06. Ingick åter i tjänst med majors grad vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 3/12. RRS:tStO2kl 1860-01-16. Överstelöjtnant 1865-08-26. Överstes avsked 1868-06-20. T. f. kassör vid finska statens järnvägsarbeten s. å. 17/2. Död född linjekassör vid finska statens järnvägar 1869. Avsked 1883. Död 1886-04-04 På Kiviniemi i Vana socken. Gift 1851-03-27, i Helsingfors med Hilda Lampa, född 1819-01-13. död 1905-12-10 i Helsingfors, dotter av handlanden därst., rådmannen Johan Lampa och Constance Louise Weckman.

Barn:

 • Hilda Gustava Constantia, född 1852-10-13 i Kymmene socken. Gift 1872-10-24 med militärläkaren, statsrådet Florian Georg Jatskovski, född 1830-06-05, död 1909-07-02, i Helsingfors och begraven i Tavastehus.
 • Selma Matilda Lovisa, född 1854-12-18, död 1857-12-29.
 • Agda Natalia Edméa, född 1856-12-04. Gift 1882-11-15 med översten Feodor Uspenski, född 1857-02-20.
 • Emma Josefina Johanna, född 1859-04-26 i Tavastehus, död 1909-04-15 i Kuustö prästgård. Gift 1882-09-19, i Vånå socken, med kyrkoherden i Piikkis pastorat August Edvard Helin, född 1852-03-17, död 1922-05-22 i Piikkis socken.
 • Elin Augusta Leocadie, född 1862-07-17. Gift 1886-11-25 med tullexpeditören Oskar August Henrik Sevón, född 1859-07-01 i Tavastehus, död 1892-12-12 i Willmanstrand.

TAB 19

Otto Alexander (son av Gustaf, Tab. 17), född 1823-05-16 (1823-05-22) Underofficer vid Podoiska jägarregementet 1843-01-28. Transport till 5. (ryska) skarpskyttebataljonen 1844-05-30. Junkare därst. s. å. 6/10. Transport till 6. (ryska) skarpskyttebataljonen 1845-09-22. Fänrik därst. 1846-05-31. Underlöjtnant 1847-07-28. Löjtnant 1850-01-20. Stabskapten 1854-06-10. Bevistade kriget på Krim 1854 och försvaret av Sevastopol 1855 samt erhöll medaljen därför. RRS:tStO3kl 1857-04-11. Avsked 1858-04-20. Blev sedermera enligt kejs. skrivelse 1869-04-05 i Ryssland dömd för förskingring av kronans medel med flera förseelser samt att därjämte bliva sina ståndsrättigheter förlustig. Död 1890-06-03, Reinikkala Gift 1851-11-17 i Moskva med Alexandra Nikolajev, född i Ukrajna, dotter av handlanden Alexander Nikolajev.

Barn:

 • Wenceslav, född 1852-09-22 i Tjerkisova, död barn.

TAB 20

Reinhold (son av Anders, Tab. 16), född 1788-12-26 på Paapala i Kangasniemi socken. Student i Åbo 1807-06-06. Fil. kand. därst. 1810. Fil. doktor. s. å. 6/7. Docent i historia vid Åbo akademi 1813-06-23. Amanuens vid konsistorium academicum 1814-02-24: adjunkt i historia vid nämnda akademi, sedan vid universitetet i Helsingfors 1816-05-02. Bestred därjämte translatorstjänsten i finska språket vid kejserliga senaten för Finland 1829–1856. Professors titel 1834-04-16. Uppförd å indragningsstat 1853-01-01. RRS:tStO 3kl 1857-04-15. Död 1858-06-10 i Helsingfors. Han var en framstående språkforskare och en av Finska litteratursällskapets stiftare 1831. Gift 1822-08-06 Nikkilä

Barn:

 • Frans Josef, född 1823-06-19 i Åbo: student i Helsingfors 1839-06-20. Med kand. därst. 1844-05-20. Fil. doktor s. å. 21/6. Med. kand. 1847-06-15. T. f. läkare vid koleralasarettet i Helsingfors 1848-09-18. Koleraläkare i Borgå 1849-07-25. Med. lic. 1850-06-17. Studerade i Göttingen, Leipzig och Wien 1851–1853. Professor i farmaci och farmakologi vid universitetet i Helsingfors 1854-01-21. Med. doktor 1860-03-31. RRS:tAO 3kl 1865-04-16 och RS:tSt2kl 1869-03-10. T. f. professor i oftalmologi vid nämnda universitet 1871-06-14. RRS:tAO2kl 1877-04-29. Avsked såsom emeritus och med statsråds n. h. o. v. 1885-07-15. Död 1890-11-21 i Helsingfors, barnlös. Gift 1857-06-24 i nämnda stad med Johanna Carolina Ascholin, född 1836-04-20. Död 1887-02-04 i Helsingfors, dotter av provinsialläkaren i Helsingfors distrikt Johan Ascholin och Elisabet Heyno.
 • Carl August, född 1825-06-04, död 1830-01-22 i Helsingfors.
 • Reinhold, född 1827-04-26, död 1843-07-28 på Maula i Kyrkslätts socken.
 • Ernst Fredrik, född 1829-02-17, död 1830-02-01 i Helsingfors.
 • Adolf, född 1831-08-14 i Helsingfors. Student därst. 1848-06-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1853-06-18. Extra notarie därst. s. å. 20/12. Extra kammarskrivare i kejserl. senatens för Finland ekonomidepartement 1854-05-19. Avsked från hovrätten 1858-07-08 för att ägna sig af målarkonsten. Studerade vid konstakademierna i Köpenhamn, Düsseldorf och Paris. Gjorde vidsträckta resor till Europas olika länder. Lärare i teckning vid universitetet i Helsingfors 1869-04-10. Akademiker vid kejserl. konstakademien i S:t Petersburg såsom genremålare 1873-11-04. Erhöll guldmed. därst. s. å. samt medaljer vid världsutställningarna i Wien 1873-08-18, och i London 1874-05-13. Professors n. h. o. v. 1879-04-13. Vice ordförande i konstnärsgillet i Finland 1882–1884 och ordförande 1889–1891. Guldmed. vid finska konstexpositionen 1885. Kommissarie för finsk konst vid världsexpositionen i Paris 1889 ävensom ledamot av internationella konstjuryn därst. OffFrIP 1889-10-31. RRS:tAO3kl 1890-04-13. Avsked från teckningsläraretjänsten vid universitetet 1892-03-18. Död ogift 1909-08-28 död Vevey i Schweiz.
 • Carl Hugo, född 1834-04-02 Helsingfors. Student därst. 1851-06-07. Gjorde därefter för studier vidsträckta resor i de flesta av Europas länder. Lärare vid normalskolan i Helsingfors 1870–1872, och vid lyceum i nämnda stad 1870–1874 och 1878–1881. Litteratör. Bosatt utomlands från 1893. Död ogift 1911-12-03 i München.
 • Anna Carolina Augusta, född 1837-03-10 Helsingfors, död ogift 1923-01-03 i Vevey.

TAB 21

Abraham Gideon (son av Axel, Tab. 9), född 1754-11-20 i Sysmä socken. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1773-09-02. Rustmästare därst. 1777-08-25. Sergeant 1781-08-07. Furirs lön 1787-07-10. Fänrik 1788-06-21. Konfirmationsfullmakt. 1789-08-19. Fänrik på stat 1791-04-24. Löjtnant i armén 1799-09-09. Kapten i armén 1808-04-27 (1808-07-29). Avsked s. å. 29/7. Död 1819-03-28 på sin gård Ohensalo i Hirvensalmi socken. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808. Gift 1783-04-22 med Margareta Catharina Jernefelt, född 1765-10-19, död 1823-01-29 på Ohensalo, dotter av vagnmästarelöjtnanten Olof Anders Jernefelt, nr 536, och Helena Catharina Carlqvist.

Barn:

 • Gustava Fredrika, född 1784-03-28 på Ohensalo, död ogift 1816-02-12 i Hirvensalmi socken. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • Maria Helena, född 1785-11-12, död 1852-01-29 på Liikala i Kristina socken. Gift 1:o 1812-09-20 med kapellänen i Kristina, vice pastorn Johan Christian Schottman, född 1774-12-28, död 1819-01-12. Gift 2:o 1824-07-02 i Kangasniemi sn (Medd. av skriftställaren. J. Finne, Helsingfors.) med kapellänen i S:t Michels socken, vice pastorn Olof Resander, född 1790-06-15 död 1866-07-16.
 • Anna Christina, född 1790-09-08, död 1836-01-12 Innala Gift 1822-12-29 i Hirvensalmi socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) med kaptenen vid Västgöta regemente, majoren, RSO, Nils Henrik Longe, född 1774-08-21 på Innala, död där 1826-11-14.
 • Carl Adolf, född 1792-08-27 i Hirvensalmi socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1794-06-27, på Ohensalo.
 • Sofia Albertina, född 1795-01-04, död 1872-07-20. Gift 1827-05-15 Hannilä en i Hankasalmi, vice pastorn Erik Johan Terenius, född 1796-11-01 Puumala socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1851-05-26.
 • Anders Vilhelm, född 1797-07-22 död s. å.
 • Charlotta Catharina Vilhelmina, född 1798-11-12, död 1875-12-25 i Virmo socken. Gift 1818-01-05 på Ohensalo med kyrkoherden i Thusby socken, mag. Lars Filip Palander, född 1778-02-25 i Vånå socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1829-11-27.
 • Georg Gustaf Gideon, född 1801. Ingenjör. Död 1850. Se Tab. 22.
 • Eva Margareta, född 1805-07-18 i Viborg, död 1895-04-08 Helsingfors. Gift 1827-01-21 med stabskaptenen vid 6. finska skarpskyttebataljonen Per Henrik Molander, född 1793. död 1862-08-09, i S:t Michel.

TAB 22

Georg Gustaf Gideon (son av Abraham Gideon, Tab. 21), född 1801-03-16 Ohensalo Kadett vid topografiska kåren i Haapaniemi 1817-02-03, avgick därifrån 1820. Student i Åbo 1822-05-06. Lantmäteriauskultant 1823-01-16. Kommissionslantmätare i Kymmenegårds, sedermera S:t Michels län 1824-11-02. Ingenjör vid lantmäteriöverstyrelsen 1850-10-21. Död s. å. 22/12 på sin gård Hännilä i Kangasniemi socken. Gift 1828-03-25 i Hauho prästgård med Matilda Vilhelmina Björksten, född 1811-09-03 i Helsinge socken, död 1858-09-19 i S:t Michel, dotter av prosten och kyrkoherden i Hauho, mag. Jakob Johan Björksten och hans 1:a fru Johanna Elisabet Tuderus.

Barn:

 • Gideon, född 1829-02-01 i Kangasniemi socken. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon, först på extra stat och sedan 1845-09-12 på ordinarie stat. Avsked 1846-12-27. Underfänrik vid 4. finska linjebataljonen. Fänrik yid Koporska jägareregementet 1848-06-22. Transport till Polotska jägareregementet 1849. Underlöjtnant därst. 1850-04-28. Löjtnant 1852-01-01. Stabskapten 1854-08-07. Transport till kommissariatstaben med placering på arméinfanteriet 1855-08-05. Kaptens avsked 1865-03-28. Åter såsom stabskapten vid arméinfanteriet anställd död tjänst vid distrikts-intendentstyrelsen i Petersburgska militärdistriktet 1866-06-16. Uppsyningsman vid militärproviantmagasinet i Kuopio, därefter i Fredrikshamn och slutligen i Åbo. Kapten 1876-09-11. Död ogift s. å. 3/11 i Åbo.
 • Ida, född 1831-02-14, död 1909-12-07 i S:t Michel. Gift där 1860-07-31 med vice landskamreraren i S:t Michels län Daniel Emanuel Schlüter i hans 2:a gifte (gift 1:o 1854-12-29 på Paukala gård i S:t Michels socken, med Elise Augustina Masalin, född 1831-12-16 i Novgorod, död 1855-06-11, på Paukkula, dotter av kollegiiassessorn Daniel Masalin och hans 1:a hustru Augusta Vilhelmina Silcke), född 1818-04-16 på Paukkula, död där 1863-08-01.
 • Frans, född 1833-03-19, död 1837-08-14.
 • Olga, född 1836-02-01, död 1921-01-10 i Luumäki socken. Gift 1859-12-29 i S:t Michel med kofferdikaptenen Per Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, född 1836, död 1864.
 • Frans, född 1838. Stabskapten. Död 1875. Se Tab. 23
 • Johan Kuno, född 1841-07-23. Sjöfarande. Död 1858 i sept., vådligen omkommen i Atlanten under en resa emellan England och Amerika.
 • Matilda, född 1845-08-25, död 1909-08-25 i Helsingfors. Gift 1864-12-20 i S:t Michel med sin kusins son, kamreraren Otto Johan von Fieandl, nr 1920, född 1838, död 1875.
 • Amanda Georgina, född 1848-10-20, död 1852-02-16.

TAB 23

Frans (son av Georg Gustaf Gideon, Tab. 22), född 1838-10-31 i Kangasniemi socken. Underofficer vid 9. finska linjebataljonen 1854-12-04. Porte-épéefänrik vid 7. finska linjebataljonen. Fänrik vid Susdalska infanteriregementet 1860 6.3. Transport till 5. finska linjebataljonen 1862-02-05. Placerad på Sveaborgs fästningsregemente 1863-07-17. Underlöjtnant därst. s. å. 24/11. Avsked 1864-11-07. Underlöjtnant vid Dvinska infanteriregementet 1867-02-05. Löjtnant därst. 1868-03-12. Stabskaptens avsked 1871. Död 1875-02-26 i S:t Petersburg. Gift 1860-02-24 på godset Ukrainzevo nära Saransk i guvernementet Pensa med Olga Alexandrovna Olferjev, född 1842-02-27 på Uda nära Saranskunglig

Barn:

 • Olga, född 1862-02-17 i S:t Michel. Lärarinna. Död 1918-11-15 i Pasvegin i Kanada. Ägde en tid Sarvikoski frälsehemman i Kangasniemi socken. Gift 1909 med farmaren i Kanada Anselm Auleen.
 • Maria, född 1863-09-01 på Sveaborg. Äger Itä-aho frälsehemman död Kangasniemi socken. Gift 1891-06-24 i Kangasniemi socken med före detta ledamoten av kunglig senatens justitiedepartement, senatorn Eugraf Nyman, född 1862-12-22 i S:t Petersburg.
 • Vladimir, född 1867-10-24 på Sarvikoski, död där 1868-06-23.
 • Konstantin, född 1869-09-21 på Sarvikoski. Död 1873-11-03 i S:t Petersburg.

TAB 24

Alexander (son av Frans, Tab. 23), född 1866-01-04 på Sarvikoski. Student vid Alexandersuniversitetet i Helsingfors 1887-06-14. Var sedermera en tid bosatt i Nordamerikas Förenta stater och därefter anställd å Kansallis Osake-Pankkis huvudkontor i Helsingfors. Finska mejerisamfundets ombud i England 1896-07-01. Finlands t. f. handelsombudsman i London 1918. Avgick från denna befattning och återflyttade till Finland 1920. Gift 1898-09-09 i Helsingfors med Irma Elisabet Nybom, född därst. 1872-05-14, dotter av bankdirektören Fredrik Christian Jeremias Nybom, finsk adelsman Nybom, nr 280, och Aina Johanna Maria Bæckman.

Barn:

 • Sara Ilona Elisabet, född 1902-04-10 i Manchester, England.
 • Ilta Lilian Muriel Mirza, född 1904-02-25 i Manchester. Anställd vid Kansallis Osake-Paukkis huvudkontor i Helsingfors.
 • Lempi Irma Kathleen, född 1909-02-18 i Brooklands Cheshire, England.

TAB 25

Alexander Magnus (son av Axel, Tab. 9), född 1759-12-06 i Sysmä socken. Fänrik i svensk tjänst. Avsked. Överflyttade till Finland och från 1805 bosatt i Kuittua by i Heinävesi socken. Död 1825-10-11 i Rantasalmi socken. Gift 1798-01-06 med Helena Christina Nordberg, född 1781-10-08 på Gotland, död 1862-04-22 i Heinävesi socken, dotter av sergeanten Carl Anders Nordberg.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1799-01-08 i Leppävirta, död där 1801-09-05.
 • Maria Catharina, född 1803-05-23 Leppävirta, död 1866-11-06 i Heinävesi socken. Gift 1831-02-03, i Heinävesi med vice länsmannen Johan Heiskanen, född 1804-06-24, död 1880-09-14 i Heinävesi socken. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • Anna Juliana, född 1806-10-21, död ogift 1825-11-08 i Heinävesi.

TAB 26

Herman Fredrik (son av Johan von Beckern, natural. von Becker, Tab. 1), herre till Weissensee i Sissegals socken i Livland. Född 1660 (?). Volontär vid Åbo och Björneborgs läns infanteriregemente 1677 . Furir därst. 1678 . Fänrik 1679-03-05. Löjtnant 1680-10-09. Regementskvartermästare 1686-08-03. Kapten, vid Rigiska guvernörsinfanteriregementet 1693-01-16. Major vid ett detachement dragoner 1702-08-11. Överstelöjtnant vid Mengdens lettiska lantmilisinfanteriregemente 1703-11-02. Konfirmationsfullmakt. 1704-01-06. Överste för Fellinska lantmilisbataljonen 1710-03-02. Befann sig med detta i Riga, vid vars kapitulation regementet blev fånget. Stannade därefter på sina gods i Livland till 1721, då han gick i preussisk tjänst och blev generalmajor. Död 1747. Gift med Sofia von Dunten, född 1674, död 1710 i pesten, dotter av Frans von Dunten och Margareta Witte von Schwanenberg.

Barn:

 • Margareta Jakobina. Gift med kaptenen vid Stackelbergs livländska infanteriregemente Johan Engelbrekt von Klot, arvherre till Heydenfeld.

TAB 27

Frans Johan (son av Herman Fredrik, Tab. 26), till Weissensee och Fehren i Sissegals socken i Livland. Studerade vid universitetet i Königsberg 1717. Representerade ätten på riksdagen i Stockholm 1719. Ordningsrättsadjunkt 1738. Assessor vid hovrätten i Riga. Avlade 1725 hyllningsed i Riga och anmälde sig 1733 inför livländska matrikelkommissionen, varefter han 1742 upptogs i livländska adelsmatrikeln under nr 136. Död 1751-02-17. Gift 1719 med Sofia Elisabet von Tiesenhausen, död 1748.

Barn:

 • Vilhelm Fredrik, var 1742 löjtnant. Sedermera överste. Död på 1770-talet.
 • Elisabet, Gift med kaptenen Ernst von Cahdeus.
 • Otto Reinhold, född 1726. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 28.
 • Johanna Dorotea, född 1727-06-15.
 • David Gotthard, född tvilling 1728-06-02, död som ung.
 • Sofia Gottlieb, född tvilling 1728-06-02, död som ung.
 • Justina Magdalena, född 1729-12-30.
 • Anna Christina.

TAB 28

Otto Reinhold (son av Frans Johan, Tab. 27), född 1726-03-25 på Selsau. Löjtnant. Död 1775-04-11. På Möchküll under Oberpahlen utan manliga arvingar och utgick med honom på svärdssidan den å riddarhuset i Riga under nr 136 upptagna ätten von Beckern. Gift med Ebba Justina von Campenhausen, levde änka på Weissenstein, dotter av löjtnanten Carl Gustaf von Campenhausen.

Barn:

 • Sofia Elisabet. Gift 1776 med en apotekare i Fellin von Wedel, av svenska adlad ätten nr 803.
 • Anna Catharina Elisabet. Levde ogift 1780.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: