:

Fahnehielm nr 406

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Fahnehielm nr 406

Adlad 1647-07-20, introducerad 1652.

Fahnehielm A40600.png

TAB A

Lars. Ryttare.

Barn:

TAB B

Jon Larsson, (Son till Lars, Tab A.

Barn:

TAB C

Per Jonsson (Kempe), (son till Jon Larsson, Tab B), ryttare vid Östgöta ryttare 1552–1559. (Medd. av kapten Ivar Fahnehielm). Per i Näs erhöll bördsrättsbrev av konung Johan III 1585-03-04 på Näs hemman i Torpa socken, Östergötlands län mot 47 daler och 3 mark (KAR.), på vilket hemman han var bosatt redan 1564.

Barn:

 • Jöns Persson (Kempe), ryttare. se Tab D).

TAB D

Jöns Persson (Kempe), (son till Per Jonsson (Kempe), Tab C), hade tjänat som ryttare vid Östgöta kavalleriregemente i 20 år och fått avsked, då han 1627-02-14 erhöll konung Gustaf II Adolfs förläningsbrev för sig och sonen på Näs, att besitta nämnda gård, så länge de förmådde göra rusttjänst för densamma.

Barn:

 • Peder Jönsson Kempe, adlad Fahnehielm, född 1596; kapten; † 1655. se Tab 1.

TAB 1

Per Jönsson Kempe, adlad Fahnehielm, (son till Jöns Persson (Kempe), Tab D), född 1596 på Näs, Torpa sn; var musketerare 1623; fältväbel vid Tomas Bancks komp; löjtnant direkt från fältväbel 1632; löjtnant vid Klas Sanders komp 1638; kapten vid Östgöta infanterireg:te 1642; fick vid slaget vid Leipzig 1642-10-23 inte mindre än 25 sår (genomstucken med hillebarder), men sägs dock ha räddat fanan genom att gömma den innanför rocken, vilket sägs ha räddat livet på honom; adlad 1642 av drottning Kristina, med namnet taget som erinran av nyss nämnda episod; † 1655-08-10 i Kalmar under garnisontjänstgöring, begr i Torpa kyrka, där hans vapen är uppsatt. Gift 1640-12-04 med Brita Armsköld, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med ryttmästaren Odert Poll, till Näs och Egby, † 1677-10-10 på Näs och begr i Torpa kyrka, där hans vapen finns); Brita gav 1657 en altartavla till Torpa kyrka i testamente efter sin första man, dotter till ryttmästaren vid Östgöta kavallerireg:te Göran Andersson Armsköld och Margareta (Stiernbielke).

Barn:

 • Maria Margareta Fahnehielm, född 1651, † 1691-05-05 på Linnekulla och begr s å 6/9 i Torpa kyrka. Gift 1672-07-16 i Torpa sn (efter kungligt tillstånd 1671-08-17 att få ingå adligt gifte) med majoren Gabriel Ståhl, adlad Gyllenståhl, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1692-09-01 på Marieholm i Leksbergs sn med friherrinnan Catharina Cronhielm, dpt 1674-05-07 i Stockholm, † 1731-11-02, begr s å 11/11 i Östra Eneby kyrka, dotter till landshövdingen Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, och Hebbla Standorph.
 • Axel Johan Fahnehielm född 1642; löjtnant; † 1723. Se Tab 2
 • Göran Fahnehielm, † 1676.

TAB 2

Axel Johan Fahnehielm, (son till Per Jönsson Kempe, adlad Fahnehielm, Tab 1), 1642 i Leipzig; löjtnant; övertog gården Näs 1667; † där 1723, begr 14/12 (50 år gammal, källa: Genline ID 396.20.2500). Gift 1687-09-07 med Regina Elisabeth Rosenholtz, född 1663, † 1726 på Näs säteri Torpa sn, begr i Torpa kyrka 1726-08-01, dotter till majoren Claes Holtz, adlad Rosenholtz och Brita Kagg.

Barn:

 • Britta Regina Fahnehielm, född 1689, † 1749-07-02 Salvarp, Torpa sn. Gift 1718-02-25 i Torpa sn med Per Nilsson.
 • Carl Johan Fahnehielm, född 1692; kornett; † 1770. se Tab 3.
 • Eva Maria Fahnehielm, född 1700-09-29 på Näs, Torpa sn (källa: Genline ID 356.14.38500), † 1780-01-15 på Rinna gård, Rinna sn, begr 27/1 (79 år gammal, källa: Genline ID 356.14.38500). Gift 1717-06-30 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.67600) med regementsauditören vid Östgöta tremänningsinfanterireg:te Per Gideon Wadman, född 1688 i Vadstena, † 1760-02-14 på Rinna gård, Rinna sn (slag, 71 år gammal, källa: Genline ID 356.14.37500).

TAB 3

Carl Johan Fahnehielm (son av Axel Johan Fahnehielm, Tab. 2), född 1692-03-23 på Näs, död 1770-12-25 på Näs. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente. Gift 1730-06-12 Södraholm, Adelövs sn med Christina Douglies, född 1712-03-01, död 1791-03-13 Tolarp, dotter av kaptenen Johan Vilhelm Douglies och Maria Bock af Näs.

ur domboken 1744 30 maij §27 För rätten uppvisas kapten Carl Johan Fahnehielms ingivna ansökningsskrift att till säterierna Näs och Tranbergas uppbyggnation få hugga 20 tolfter timmer, vilken begäran högbem. Herre den 17 nästliggande mars förwist till laga undersökningvid denna domstol. I följe varav Rätten i detta ärendesig företog; och som till detta härad ingen Allmänning, ej hellernågon purt kronohemman, som överflödig skog har 1), befinnes och ingen husesyn är över förenämnda säteriers bristfälliga byggnad upptagen, så kan tingsrätten här med sig icke widare befatta.

1)= Likväl hade häradsrätten redan 1736 börjat meddela bevis utan husesyner för åtskilliga kronoåboer som hos L H E sökte rättighet att på andra kronohemmans ägor erhålla hustimmer, såsom Sandbäck på Axefallsboda, Helgesfall på Attarps skogm fl.

Barn:

 • Maria Christina, född 1731-04-02 på Näs, död 1818-11-04. Gift 1:o 1750-05-13 i Torpa socken med hovpredikanten mag. Lorentz Trolle. Gift 2:o 1756-08-31 på Tranberga med prosten och utnämnd kyrkoherden i Alsheda pastorat Harald Barck.
 • Debora Charlotta, född och död 1732-06-03 på Näs.
 • Axel Johan, född 1733. Ryttmästare. Död 1789. Se Tab. 4.
 • Per Georg, född 1735. Vice president. Död 1816. Se Tab. 7.
 • Carl Gustaf, född 1737-04-23 på Näs. Överste i armén. Död ogift 1806-01-21 i Gränna.
 • Fredrik Christoffer, född 1739. Överste. Död 1821. Se Tab. 14.
 • Erik Leonard, född 1741. Landskamrerare. Död 1798, Se Tab. 17.
 • Adam Vilhelm, född 1742. Kapten. Död 1791. Se Tab. 18.
 • Vendela Regina, född 1745-11-03 på Näs, död 1829-06-13. Gift 1:o 1761-05-13 i Torpa socken med ryttmästaren Axel Magnus Stierneroos. Gift 2:o 1784-03-20 i Högby prästgård Östergötlands län med fänriken friherre Claes Adam Fredrik Silfverhielm från vilken hon blev skild.
 • Adolf Ulrik, född 1748-04-09 på Näs. Kadett vid ostindiska kompaniet, död 1764-02-13.
 • Anders Lars, född 1751. Teol. doktor och superintendent. Död 1807. Se Tab. 20.

TAB 5

Carl Gustaf Per Fahnehielm (son av Axel Johan Fahnehielm, Tab. 4), född 1771-01-26 i Adelövs socken. Löjtnant vid Jönköpings regemente. Död 1834-01-31 på Önnarp i Sandsjö socken. Gift 1817-11-16 Risabo med hushållerskan Anna Larsson, född 1779, död 1858-08-13 på Önnarp.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1802-01-02, död 1828-08-01 Bjurvik. Gift 1824-05-00 med kronobefallningsmannen i Bjurvik Sven Johan Wettermarck.

TAB 6

Axel Johan Ludvig Fahnehielm (son av Axel Johan Fahnehielm, Tab. 4), född 1772-02-14 Näs. Löjtnant i armén. Premiärlöjtnant Savolaks fotjägarregemente. Död 1809-01-13 under kriget i Lajvanjärvi by i Finland. Gift 1805-04-11 på Mejerhof med Albina Fredrika Tigerstedt, dotter av överstelöjtnant Gustaf Adolf Tigerstedt och Christina Sofia Donner.

Barn:

 • Johan Adolf född 1805-07-23 i Pieksämäki socken.

TAB 7

Per Georg Fahnehielm (son av Carl Johan Fahnehielm, Tab. 3), född 1735-12-27 Södraholm. Landskamrerare i Västernorrlands län. Sekreterare i kammarkollegium. Kammarrättsråd. Vice president i kammarrätten. Död 1816-12-31 i Stockholm. Gift 1:o 1762-11-13 med Eva Beata Modée, dotter av kanslirådet Reinhold Gustaf Modée och friherrinnan Hedvig Eleonora Lindhielm. Gift 2:o 1798-11-18 med Jeanna Lovisa Syrck i hennes 2:a gifte, dotter av bryggaren i Stockholm Johan Cordtsson Syrck och Anna Margareta Dahlström. Gift 3:o 1805-10-17 med Gustava Fredrika Schwartz i hennes 2:a gifte.

Barn i gifte 1:o:

 • Eva Beata, född 1764, död 1818-12-30 i Stockholm. Gift 1796-09-23 med ryttmästaren Jakob Johan Giös.
 • Carl Gustaf, född 1766. Omkom 1781-07-05 då örlogsskeppet Sofia Albertina förolyckades på holländska kusten.
 • Petronella Ulrika Eleonora, född 1767-02-03, död ogift 1786-09-23 på Södra Jordanstorp i Gränna socken.
 • Christina Emerentia, född 1768-05-20, död 1769-06-16.
 • Anders Georg, född och död 1769.
 • Per Johan, född 1771-12-09, död 1772-03-14.
 • Fredrik Vilhelm, född 1772. Major. Död 1835. Se Tab. 8.
 • Per Georg, född 1775-06-26, död 1775-09-24.
 • Anna Regina, född 1777-07-20, död 1778-01-30.

Barn i gifte 3:o: 3. Anton Ludvig, född 1807. Major och intendent. Död 1875. Se Tab. 12.

TAB 8

Fredrik Vilhelm, (son av Per Georg, Tab. 7), född 1772-10-12 i Sundsvall. Volontär vid Hälsinge regemente 1780. Fänrik Hälsinge regemente 1782-10-25 page i survivance hos hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta 1784. Stabsfänrik 1786-10-25. Officersexamen 1788. Löjtnant i armén 1790-08-23. Premiärlöjtnant vid regementet 1791-02-02. Stabskapten vid regementet 1796-07-17. Premiärkapten 1801-06-16. Major i armén 1810-05-01. 3. major vid regementet 1812-07-21. RSO 1815-08-12. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1817-12-16. Död 1835-05-17 på sin egendom Rickbasta i Alsike socken, Stockholms län. Han bevistade krigen mot Ryssland 1788–1790 och 1809 samt mot Norge 1808 och 1814. Gift 1:o 1810-11-19 på Gysinge bruk i Österfärnebo socken, Gävleborgs län med Anna Charlotta Bedoire, född 1783, död 1816-09-02 på majorsbostället Alfta i Österfärnebo socken, Gävleborgs län, dotter av bruksägaren Jean Fredrik Bedoire och hans 2:a hustru Anna Maria Wikström. Gift 2:o 1834-07-14 med Helena Molén, 1787-07-04, död 1839-03-25 på Rickbasta.

Barn:

 • 1. Carl'' Vilhelm, född 1812. Kyrkoherde. Död 1895. Se Tab. 9.
 • 1. Lovisa Charlotta, född 1816-05-12, död 1873-06-10 i Stockholm. Gift 1:o 1845-10-05 i Gävle med bruksägaren, RNO, RVO, Per Christian Rettig i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810 med Betty Catharina Jäderholm, född 1783, död 1844), född 1788-07-18 i Hamburg, död 1862-12-12 i Gävle. Gift 2:o 1864 med kammarrättsrådet, RNO Carl Vilhelm Zetterström, född 1806-03-10, död 1884-10-13 i Stockholm.

TAB 9

Carl Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 8), född 1812-02-03 på majorsbostället i Alfta socken, Gävleborgs län. Student i Uppsala ht. 1830. Disputant pro exercitio 1834. Fil. kand. 1836-05-14. Disputant pro gradu 1836-06-15. Fil. doktor 1836. Teol. kand. examen 1840-06-12. Prästvigd i Uppsala 1840-06-14. Extra ordinarie amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1840-08-04. Förestod tillika lärarbefattningen vid norra allmänna barnskolan höstterminen 1840. Pastoralexamen 1840-12-12. Vice teol. lektor vid Gävle gymnasium vårterminen 1841. Vice lektor i filosofi höstterminen 1841–höstterminen 1843. Kollega vid Gävle högre lärdomsskola 1842-11-30. Vice lektor i religion, logik, psykologi och svenska språket vid Ateneum i Gävle vårterminen 1844. Lektor i religion, logik, psykologi och svenska språket ämnen 1844-04-25. Predikant vid kronoarbetskårens fördelning i Gävle 1844-06-101846-08-01. Rektor vid Ateneum i Gävle 1855-06-14. Kyrkoherde i Kung Karls och Torpa församlingars pastorat av Strängnäs stift 1856-08-05. Tillträdde 1859-05-01. Prost 1881-08-10. Fil. jubeldoktor 1886. Död 1895-07-15 i Torpa prästgård. Gift 1845-10-03 i Gävle med Helena Vilhelmina (Mina) Strandberg, född 1824-02-02 i Stockholm, död 1895-01-16 i Torpa prästgård, dotter av landskamreraren i Gävleborgs län Johan Gustaf Strandberg och Anna Magdalena Schmidt.

Barn:

 • Johan Vilhelm Evald, född 1847. Kapten. Död 1917. Se Tab. 10.
 • Lovisa Hortensia Vilhelmina, född 1850-06-02 i Gävle, död ogift 1912-12-31 i Strängnäs.
 • Fanny Helena Charlotta, född 1851-07-21 i Gävle, död ogift 1892-04-11 i Torpa prästgård.
 • Carolina Vilhelmina, född 1853-01-09 i Gävle, död ogift 1875-11-14 i Torpa prästgård.
 • Agnes Hildegard, född 1853-12-23 i Gävle, död ogift 1895-08-12 i Torpa prästgård.
 • Carl Felix Anton, född 1856-01-20 och död 1856-05-20 i Gävle.
 • Carl Oskar Eugen, född 1857-09-10 i Gävle, död 1865-02-28, i Torpa prästgård.
 • Charlotta Josefina Eufemia, född 1860-04-20 i Torpa prästgård. Gift i Torpa prästgård 1898-05-23 med kyrkoherden i Åkers och Länna församlingars pastorat av Strängnäs stift Nils Erik Vilhelm Nordberg, född 1868-04-18 i Eskilstuna.
 • Helga Frida Dorotea Teresia, född 1867-06-09 i Torpa prästgård, död 1934-12-23 i Stockholm (Sofia db) o. begraven i Torpa socken, Östergötlands län.

TAB 10

Johan Vilhelm Evald, (son av Carl Vilhelm, Tab. 9), född 1847-03-27 i Gävle. Kadett vid Karlberg 1868-01-17. Utexaminerad 1873-03-17. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1873-03-28. Löjtnant 1879-07-04. Löjtnant vid Gotlands artillerikår 1887-02-11. Kapten 1890-09-05. RSO 1893-12-01. RFrHL 1898-04-09. Ledamot av kommittén för Visby domkyrka s restaurering 1899–1901. Ordförande i hälsovårdsnämnden och planteringsgillet i Visby 1903–1907. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i nämnda regements reserv 1903-04-17. Kontorschef i aktiebolag Arbetareringens bank i Stockholm 1907–1917. Död 1917-12-20 i Stockholm och begraven å Visby kyrkogård (Stockholm, Engelbrekts förs., db). Ägde gård i Visby. Gift 1880-08-25 i Visby med Hilda Catharina Maria Wallér, född 1853-05-03 i Visby, Domkyrkoförs., död 1929-05-27 i Gävle och begraven i Visby (Gävle Hel. Trefald. förs., db), dotter av köpmannen Claes Henrik Wallér och Hedvig Maria Bertoldine Engström.

Barn:

 • Ivar Thorsten Vilhelm, född 1881-06-17 i Visby. Kapten. Se Tab. 11.
 • Hedvig Ingrid Vilhelmina, född 1883-09-18 i Visby dk förs. Stiftsjungfru. Gift 1909-08-20 i Visby domkyrka o. förs. med häradshövdingen i Gästriklands västra domsaga, jur. kandidat Carl Gustaf Ragnar'' Grönhagen,, född 1878-02-08 Månseryd, Jönköpings län.
 • Lennart Evald Kempe, född 1891-11-26 i Visby. Studentexamen i Stockholm 1913-05-10. Genomgick bankkurs 1913. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag 1914-02-11, sedermera Skandinaviska banken aktiebolag. Gift 1:o 1919-08-14 i Västervik med Lily Margareta'' Wahlstén, född 1897-09-12 i Almvik i Törnsfalls socken, Kalmar län, död 1924-12-19 å Hässleby sanatorium, Jönköpings län.

TAB 11

Ivar Thorsten Vilhelm, (son av Johan Vilhelm Evald, Tab. 10), född 1881-06-17 i Visby. Mogenhetsexamen i Visby 1900-06-15. Officersvolontär vid Gotlands infanteriregemente 1900-06-18. Sergeant vid Gotlands infanteriregemente 1901-07-31. Elev vid krigsskolan 1901-09-00. Fanjunkare 1902-08-27. Utexaminerad 1902-11-28. Underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1902-12-12. Löjtnant Gotlands infanteriregemente 1906-08-15. Certificat d' études francaises vid univ. i Grenoble 1908. Genomgick Krigshögskolan 1910–1912. Tjänstgjorde vid livgardet till häst 1912–1913. Regementsadjutant 1914–1918. Kapten i regementet 1918-04-05 och vid regementet 1918-05-31. RSO 1923-06-06. Tilldelad Gotlands truppers stipendium för utrikes militära studier 1923. Kommenderad till franska armén 1923-11-15–1924-11-15. KTunNIO 1924-12-10. RFrHL 1925-12-25. BMilK2kl 1926-07-21. Kommenderad till italienska armén 1926–1927. Kapten vid Gotlands infanterikår 1928-01-01. Major i armén 1929-08-03. OffIts:tMLO. Avsked 1931-06-05 fr o m s.å. juni 18. RJohO. ItMM. Ägde Fahnehielmska gården i Visby sedan 1912. Gift 1919-06-03 i Linköpings domkyrka med grevinnan Claire Alfhild Emilie Henriette Sinclair, född 1898-08-08 på Bosarpsö, Näs säteri i Torpa socken, Östergötlands län, dotter av kaptenen vid 2:a livgrenadjärregemente greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, och Emilie Charlotta Isidora Smedberg.

Barn:

 • Brita Henriette Thorstensdotter Sinclair, född 1920-07-07 i Visby
 • Margareta Thorstensdotter Sinclair, född 1922-03-01 i Visby
 • Thorsten Thorstensson Sinclair, född 1924-06-27 i Visby.
 • Catharina Thorstensdotter Sinclair, född 1930-03-31 i Stockholm
 • Maria-Christina Thorstensdotter Sinclair, född 1932-03-29 i Visby

TAB 12

Anton Ludvig, (son av Per Georg, Tab. 7), född 1807-07-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1825. Kameralexamen 1827. Underlöjtnant vid sjöartilleriet 1828-01-23. Löjtnant vid flottans mekaniska kår 1837-12-15. Uppfinnare av den moderna dykeriapparat, varå svenskt patent erhölls 1839-09-10, och av bergsprängning under vatten med elektrisk antändning 1843. Kapten 1846-02-12. GM av 5. storleken 1852-01-09. RVO 1854-04-28. Major 1854-08-23. Intendent för norra distriktet av elektriska telegrafverket 1854-12-15. RDDO 1855-01-03. RNS:tOO 1855-06-12. RNO 1863-01-28. LKrVA 1863. Stadsfullmäktig i Stockholm 1863–1867 och ledamot av dess beredningsutskott 1864–1865. RRS:tStO2kl 1864-01-27. KVO 1870-06-11. Avsked från intendentsbefattningen 1872-05-17. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1873. Död 1875-01-06 i Stockholm. Han inlade stora förtjänster om det svenska elektriska telegrafväsendet. Ägde hus i nämnda stad. Gift 1862-03-15 med Catharina Sjögren, född 1816-08-24 i Västerhaninge socken, Stockholms län, död 1902-12-26 i Stockholm, dotter av kvarnbyggmästaren Magnus Sjögren och Catharina Hagberg.

Barn:

 • Bernhard Otto, född 1846. Civilingenjör. Död 1911. Se Tab. 13.
 • Adolfina Siegbrid (Siri), född 1848-07-14 i Jakobs församling, Stockholm. Extra ordinarie telegrafassistent. Död ogift 1908-04-19 i Stockholm, Jacobs förs.. RHD prot. 1879-10-17.

TAB 13

Bernhard Otto, (son av Anton Ludvig, Tab. 12), född 1846-10-05 i Nikolai församling, Stockholm. Elev vid teknologiska institutet 1865. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1868. Studerade vid åtskilliga cementfabriker i England och Tyskland 1869–1870. Utförde undersökningar för utrönande av de gotländska och skånska ler- och kalkarternas användande till cement 1870–1871. Anställd vid Skånska cementaktiebolag hösten 1872 och hos Michaelis i Berlin 1872–1874. Etablerade sig i Stockholm såsom konsulterande ingenjör för anläggningar av cement-, tegel och kålkbruk 1874. Grundade ingenjörsfirman Fahnehielm & C:o i Stockholm för utförande av samma slag av anläggningar samt rörarbeten 1878. Erhöll ingenjörsföreningens Polhems-medalj i guld 1879. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1907. Död 1911-03-02 i Bryssel (Stockholm, Jacobs förs., db). Han har gjort sig känd genom åtskilliga uppfinningar bl a det sk Fahnehielmska ljuset, en tidig föregångare till Auerbelysningen. Ägde del i hus i Stockholm. Gift 1880-06-05 i Karlstads domkyrka med Agnes Catharina Charlotta Nilsson, född 1851-10-01 i Karlstad stadsförs. ]], död 1917-08-23 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. ]], dotter av handlanden Bengt Gustaf Nilsson och Agnes Amalia Agriwill.

Barn:

 • Ragnhild Erika Catharina, född 1881-04-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1902-10-10 med verkställande direktören för aktiebolag Stockholms bryggerier, RNO, RVO, LIVA, mm, civilingenjören Erik Hjalmar Bertil Almgren, född 1878-12-26, död 1940-11-10 i Stockholm.
 • Eva Cecilia Agneta, född 1883-01-09 i Stockholm. Gift 1908-04-18 i Stockholm, Jacobs förs. med kanslirådet Folke Stuart Linroth, född 1880.

TAB 14

Fredrik Christoffer, (son av Carl Johan, Tab. 3) född 1739-06-14 Näs. Expektanskadett vid kadettkåren i Stockholm 1748-10-00. Volontär vid dalregementet 1754-07-04. Förare vid dalregementet 1755-06-07. Sekundadjutant 1758-06-08. Sekundfänrik 1759-03-07. Stabsfänrik 1761-09-10. Premiärfänrik 1764-12-31. Löjtnant 1768-09-26. Kapten och regementskvartermästare 1775-03-22. Sekundmajor 1782-02-20 (6/3). RSO 1790-05-22. Överstelöjtnant i armén 1791-12-20. Premiärmajor vid regementet 1795-05-14. Överstelöjtnant i regementet 1795. Avsked med majors pension och överstes titel 1800-06-12. Död 1821-12-06 på majorsbostället Tibble i Leksands socken, Kopparbergs län. Han bevistade hela pommerska kriget och fick därunder vid Neukahlen av en kanonkula en stark kontusion åt huvudet. Även var han med i 1788–90 års finska krig. Gift 1:o 1776-06-06 på Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län med Maria Ulrika Söderhielm, född 1748-06-14 på Norns bruk (Medd. av kapten S. Söderhielm.) i Hedemora landsförsamling, Kopparbergs län, död 1785-05-07 på Österby kaptensboställe (Medd. av kapten S. Söderhielm.) i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, och begraven på Stora Tuna kyrkogård (Medd. av kapten S. Söderhielm.), dotter av bergsrådet och brukspatronen Lorentz Peter Söderhielm, och hans 1:a fru Ulrika Tersmeden C. Gift 2:o 1786-10-29, i Stora Tuna kyrka (Medd. av kapten S. Söderhielm.) med den förras syster Magdalena Lovisa Söderhielm, född 1757-02-28 på Norns bruk (Medd. av kapten S. Söderhielm.), död 1797-03-18 på Österby och begraven på Stora Tuna kyrkogård. (Medd. av kapten S. Söderhielm.)

Barn:

 • 1. Lorentz Fredrik, född 1777. Kapten. Död 1822. Se Tab. 15
 • 1. Christina Ulrika, född 1778-08-30 i Hedemora (Medd. av kapten S. Söderhielm.), död 1814-10-27. Gift 1807-04-21 på Tibble med hovrättsauskultanten och lanthushållaren Samuel Olof Elfving, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1799-12-26 i Stora Tuna socken med Edla Christina Sommelius, född 1774-07-23 i Lund, död 1804-10-09 Kjölnäs av kapten S. Söderhielm.), född 1764-08-24 i Orsa (Medd. av kapten S. Söderhielm.), död 1816-01-19 i Stora Tuna, kusins son till översten Jean Elfving, adlad Elfcrona.
 • 1. Gustava Regina, född 1782-01-14 i Hedemora (Medd. av kapten S. Söderhielm.), död 1821-09-24 (25/9). Gift 1812-07-31 på Tibble med sin kusin, majoren Carl Johan Fahnehielm, född 1776, död 1857.
 • 1. Carl Gustaf, född 1784-05-23 på Österby. Volontär vid dalregementet 1786. Förare dalregementet 1787-06-10. Fänrik 1791-12-20. Löjtnant 1808-02-15. Stabskapten 1812-02-04, död 1814-10-22 i Fredrikshall under norska kriget.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1788-06-23 på Österby, död på Österby 1789-06-11 [(Medd. av kapten S. Söderhielm.)].
 • 2. Johan Vilhelm, född 1793. Kammarrättsråd. Död 1844. Se Tab. 16.

TAB 15

Lorentz Fredrik, (son av Fredrik Christoffer, Tab. 14), född 1777-05-01 i Hedemora. Volontär vid dalregementet 1780. Sergeant vid dalregementet 1781-09-06. Premiärfänrik 1789-09-14. Löjtnant 1799-12-18. Kapten 1803-07-05. RSO 1816-11-15. Regementskvartermästare 1818-02-17. Död 1822-03-23 i Falun. Han bevistade kriget mot Norge 1808, därunder affärerna vid Skalbokil och Traangen, blev vid den sistnämnda fången. Deltog även i kriget mot Norge 1814. Gift 1806-02-25 i Mora prästgård Kopparbergs län med Hedvig Carolina Swedelius, född 1783-06-10 i nämnda prästgård, död 1871-01-27 i Säter, dotter av prosten och kyrkoherden i Mora pastorat av Västerås stift, doktor Anders Swedelius och hans 2:a fru Justina Elisabet Schotte.

Barn:

 • Bror Fredrik, född 1811-08-17 i Mora. Auskultant i Svea hovrätt 1833. Extra ordinarie kanslist i kammarrätten 1833. Vice hovrättsnotarie. Tillförordnad protonotarie i kammarrätten. Död ogift 1843-12-13 i Stockholm.
 • Anders August, född 1813-04-26 på Klubbtägt (Medd. av kapten S. Söderhielm.) i Vika socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala (Medd. av kapten Ivar Fahnehielm.) 1830-10-12. Fänrik vid dalregementet 1831-03-26 Adjutant vid dalregementet 1834 (Medd. av kapten Ivar Fahnehielm.). Utexaminerad från artilleriläroverket på Marieberg (Medd. av kapten Ivar Fahnehielm.) 1835-05-27. Löjtnant i regementet 1837 och vid regementet 1839. Generalstabsofficer 1839-11-16. Kapten i armén 1848-05-30. RDDO 1848-09-05. Major i armén 1850-04-10. Kapten vid regementet 1852-04-17. RSO 1862-01-28. Avsked 1869-02-05. Död ogift 1869-03-22.
 • Carolina Gustava, född 1816-09-21 och död 1818-01-22 på Klubbtägt.
 • Carl Axel, född 1820-10-20 i Falun, död i Falun 1821-03-17.

TAB 16

Johan Vilhelm, (son av Fredrik Christoffer Tab. 14), född 1793-02-16 på Österby kaptensboställe i Stora Tuna socken. Student i Uppsala 1808-10-14. Kanslist i riksens ständers bank. Notarie i kammarrätten. Tillförordnad protonotarie i kammarrätten. Adjungerad ledamot. Bokhållare i riksbanken 1833-08-29. Kammarrättsråd 1837-06-02. Död 1844-04-26 i Stockholm. Gift 1827-05-25 i Botkyrka socken, Stockholms län med sin kusins dotter Eva Beata Giös, född 1798-09-22 vid Drottningholm i Lofö socken, Stockholms län, död 1874-02-06 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Jakob Johan Giös, och Eva Beata Fahnehielm.

Barn:

 • Georg Vilhelm Fredrik, född 1829-02-08, död 1840-06-14 i Hannäs socken, Kalmar län.
 • Eva Gustava Vilhelmina, född 1831-02-28, död 1831-08-06.
 • Per Gustaf Vilhelm, född 1832-10-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1850-06-06. Disputant pro exercitio 1851. Fil. kand. examen 1854. Disputant pro gradu 1854. Fil. doktor 1854-06-09. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1854. Tjänstgörande kammarjunkare 1859-03-21. Tillförordnad kopist i ecklesiastikdepartementet 1863. Förordnad att biträda hos byråchefen för den högre undervisningen 1863. Kammarherre 1865-01-28. Sekreterare i kommittén för industriutställning i Stockholm 1866. RVO 1866-07-23. RDDO 1866-12-01. RPrKrO3kl 1866. RRS:tAO3kl 1866. Sveriges kommissarie vid världsutställningen i Paris 1867. OffFrHL 1867. RNO 1868-06-03. Föreståndare för sebastinfabriken vid Uddnäs i Eds socken, Stockholms län. Död 1894-06-24 i Stockholm. Gift 1865-09-12 Vansta med Olivia Ulrika Vilhelmina Nerman, född 1835-12-21 i Stockholm, död i Stockholm 1920-12-31, Engelbrekts förs. ]], dotter av livmedikus, med. doktorn Vilhelm Samuel Nerman och Emma Elisabet Melin.
 • Eva Gustava Magdalena, född 1837-04-07 i Stockholm, död 1919-05-11 i Nyköping. Gift 1857-10-16 i Stockholm med ingenjören och bankdirektören Carl Julius Rådström, född 1828-07-21 i Filipstad, död i Filipstad 1895-11-29.
 • Evelina Vilhelmina, född 1839-04-25 i Stockholm. Lärarinna i svenska och franska språken vid slöjdskolan, nu tekniska skolan, i Stockholm 1866– 1872. Föreståndarinna för Wallinska flickskolan i Stockholm 1872-04-04. Ledamot av Nikolai församlings skolråd i Stockholm 1891. GM iqml 1898-03-00. Död ogift 1898-09-23 i Stockholm. Hon inlade såsom föreståndarinna för Wallinska skolan mycken förtjänst om detta läroverk och därmed om den högre kvinnobildningen över huvud. (NF.)

TAB 17

Erik Leonard, (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1741-03-08 Näs. Landskamrerares titel 1772. Död 1798-05-02 på Lilla Hult i Sandsjö socken, Jönköpings län. Gift 1786-02-03 med Maria Christina Mollerus, född 1759, död 1831-04-26.

Barn:

 • Per Johan, född 1786-11-02 och död 1787-01-06 på Lilla Hult.
 • Carl Håkan, född 1788-07-25 på Lilla Hult. Reste till sjöss. Blev sinnessvag. Död 1831-01-03 Önnarp
 • Erik Magnus, född 1796-02-11 på Lilla Hult. Reste till sjöss. Död 1810.

TAB 18

Adam Vilhelm, (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1742-06-26 Näs. Expektanskadett 1749 (Medd. av kapten Ivar Fahnehielm.). Kadett vid kadettkåren i Stockholm 1755 (Medd. av kapten Ivar Fahnehielm.) och vid amiralitetet 1757. Fänrik vid dalregementet 1768-03-18. Stabslöjtnant vid dalregementet 1776-06-29. Premiärlöjtnant 1778-03-11. Kapten 1779-04-23. Avsked 1787-10-09. Död 1791. Gift 1773-02-11 med Johanna Söderberg, född 1753-03-01, död 1815-02-06 på kaptensbostället Tibble i Leksands socken, Kopparbergs län, dotter av överstelöjtnanten Johan Söderberg.

Barn:

 • Christina Vilhelmina, född 1773-11-15 på Holm (Medd. av kapten S. Söderhielm.) i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, död 1854-12-03 i Tibble, Leksands socken. Gift i Tibble 1805-04-22 med löjtnanten vid dalregementet Carl Jakob von Zweigbergk, född 1777-05-15 i Varnhems socken, Skaraborgs län, död 1844.
 • Gustaf Carl Fredrik, född 1775-04-24 på Holm (Medd. av kapten S. Söderhielm.), död på Holm 1775-09-02.
 • Carl Johan, född 1776. Major. Död 1857. Se Tab. 19
 • Per Adam, född 1778-03-29. Volontär vid dalregementet 1782. Furir vid dalregementet 1787-12-28. Fältväbel. Avsked. Död 1849-10-31 Torildsberg
 • Fredrik, född 1780. Fänrik vid dalregementet. Död.

TAB 19

Carl Johan, (son av Adam Vilhelm, Tab. 18), född 1776-10-21 på Holm (Medd. av kapten S. Söderhielm.) i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Volontär vid dalregementet 1777-05-02 rustmästare vid dalregementet 1787-06-18. Furir 1787-06-26. Fänrik 1787-10-09. Löjtnant 1802-02-04. GMtf 1808-09-06. Kapten i regementet 1809-06-29. Stabskapten 1812-02-04. RSO 1817-01-28. Major 1823-07-04. Avsked 1836-01-23. CXIV Joh:s medalj. Död 1857-06-17 i Falun. Han bevistade fälttågen mot Norge 1808–1809 och 1813–1814. Gift 1812-07-31 på Tibble majorsboställe med sin kusin Gustava Regina Fahnehielm, född 1782-01-24, död 1821-09-25 på Tibble, dotter av översten Fredrik Christoffer Fahnehielm och hans 1:a fru Maria Ulrika Söderhielm, nr 1309.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1813-10-14, död 1814-03-14 på Tibble.

TAB 20

Anders Lars, (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1751-06-24 Näs. Skolpilt i Härnösand 1763. Gymnasist i Härnösand. Student i Uppsala 1772. Prästvigd 1776. Extra ordinarie skvadronspredikant vid livregementet 1776. 2. Ordinarie regementspastor vid livregementet 1778. Hovpredikant 1782-07-22. Superintendent vid amiralitetet i Karlskrona 1784-10-15. Tillika kyrkoherde i Karlskrona, Ramdala och Jämsjö församling. Teol. doktor 1800-06-14. Död 1807-06-15 i Ramdala prästgård, Blekinge län. 'Såsom gymnasist höll han 1772 till kröningens firande en svensk oration om Sveriges lycksalighet under Gustavianska ätten.' Gift 1:o 1784-12-07 i Stockholm med Sara Christina Christiernin, född 1769-09-29 död 1796-02-15 i Karlskrona av slag, dotter av prosten och kyrkoherden i Torstuna pastorat av Västerås stift mag. Jakob Christiernin (av samma släkt som adlade ätterna von Christiersson, och af Cristiernin) och Catharina Margareta Kumblæus. Gift 2:o 1797-10-27 i Lund med Christina Eleonora Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1773-12-14 i Lund, död 1803-08-04, dotter av biskopen i Lunds stift, fil. doktor Petrus Munck och hans 2:a fru Ulrika Eleonora Rosenblad B.

Barn:

 • 1. Carl Jakob, född 1791. Protokollsekreterare. Död 1867. Se Tab. 21.
 • 2. Christina Ulrika, född 1798, död 1805 (1804) 3/2 Karlskrona.
 • 2. Margareta Andreetta, född 1799-10-16, i Ramdala socken, död 1849-05-08 i Stockholm. Gift i Stockholm 1831-10-20 med sin moders kusin, majoren Eberha d Mattias Rosenblad B, i hans 1:a gifte, född 1800, död 1883.

TAB 21

Carl Jakob, (son av Anders Lars, Tab. 20), född 1791-03-19 i Karlskrona (Sbn.). Student i Lund 1806 (Sbn.). Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1810 (Skp.). Kopist i inrikes civilexpeditionen 1811-11-01. Kanslist 1812-12-17. Protokollsekreterare 1816-02-28. Avsked i inrikes civilexpeditionen 1820-03-20. Protonotarie i kammarrätten. Sekreterare i kammarrätten 1835-05-22. Avsked 1858-06-09. Död 1867-12-01 i Stockholm. Gift 1819-04-10 i Överselö socken, Södermanlands län med sin kusins dotter Gustava Vilhelmina Svinhufvud i Västergötland, född 1798-02-11 på Stora Lundby i Överselö socken, Södermanlands län, död 1843-04-22 i Stockholm, dotter av kaptenen Axel Herman Svinhufvud i Västergötland, nr 199, och Vendela Augusta Lovisa Stierneroos A.

Barn:

 • Anders Herman, född 1820-01-00, död 1822-12-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Anders Herman, född 1823-03-07 i Stockholm. Lantmäteriauskultant. Konduktör i ingenjörkåren. Avsked. Bosatte sig i Nordamerika. Död i Nordamerika. Var gift.
 • Axel Evald, född 1825-07-07. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium. Avsked. Död ogift 1881-04-27 i Stockholm.
 • Edvard Rudolf, född 1828-04-12. Lantmäteriauskultant. Död 1871 i Nordamerika. Var gift.
 • Hugo Vilhelm, född 1831-05-30 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1846-09-03. Utexaminerad 1856-04-05. Underlöjtnant i armén 1856-04-18. Elev vid telegrafverket 1861-10-25. Extra ordinarie telegrafassistent 1863-04-09. Deltog såsom löjtnant vid 9. danska infanteriregementet i dansktyska kriget 1864. Sårades i huvudet av granatskärvor och tillfångatogs i striden vid Dybböl 1864-04-18 samt fördes till fästningen Graudentz i Västpreussen. RDDO 1864-10-06. Telegrafassistent i Mariestad 1865-06-15. Avsked ur armén 1873-02-11. DFM 1876-10-01. Telegrafkommissarie i Mariestad 1891-03-24. Avsked 1894-11-06. Död 1913-10-19 i Gränna. Gift 1:o 1878-06-24 i Ölmestads prästgård Jönköpings län med Gustava Adolfina Peterson, född 1832-10-29 i Jönköping, död i Jönköping 1892-10-12, dotter av skräddaråldermannen Per Peterson och Sara Lindberg. Gift 2:o 1899-06-15 i Gränna med Sofia Charlotta Vilhelmina Elisabet Ulfsparre af Broxvik, född 1855-05-14 Mariedal, död 1915-05-31 i Växjö, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Filip Ulfsparre af Broxvik, och Beata Charlotta Lilliestierna.
 • Valborg, född 1832-05-27 i Stockholm, död 1887-03-31 i Lenora, Kansas, i Nordamerika. Gift 1850-10-18 i Stockholm med löjtnanten vid dalregementet Gustaf Vilhelm Norlin, född 1821-08-03 på Janslunda i Överselö socken, Södermanlands län, död 1911 i Nordamerika.

TAB 22

Carl Gustaf, (son av Carl Jakob, Tab. 21), född 1821-07-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Student i Uppsala 1839. Sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Gävle 1845. Bosatte sig i Kansas, Nordamerika. Död i Kansas, Nordamerika 1870. Han deltog på Nordstaternas sida i inbördeskriget mellan Nord- och Sydstaterna på 1860-talet. Gift.

Barn:

 • Henry Gustavus, född 1853-03-17. Kallade sig Wheeler.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..

: