:

Sprengtport nr 1740

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sprengtport nr 1740 †

Adlad 1651-02-05 introd. 1723. Utdöd 1819-10-01.


1At (So). 2Lk. 3At (Sch). 4At (P). 5At (RA). 6Helsingfors kyrkoarkiv. 7Nastola kyrkoarkiv. 8Rimito kyrkoarkiv. 9Borgå kyrkoarkiv. 10Medd. av friherre Tor Carpelan, 11Medd. av arkivarien John E. Roos, Helsingfors.

TAB 1

Volmar Jakob Rolandt, adlad Sprengtport, född i Tyskland. Fänrik vid artilleriet i Riga 1647. Löjtnant därst. 1648. Adlad 1651-02-05 (sönerna introd. 1723 under nr 1740). Var kommendant på Wenden, när detta slott 1657 måste uppgivas till litauerna4. Kommendant på Wolmar 1658. För andra gången kommendant på Wolmars skans i Livland 1675-09-11. Sedan kommendant på Nöteborg. Död 1688-12-00 (före 12/12)11 och begraven 1689-02-26 i Nyen.10. Gift 1:o med N. N., död 1655-03-26 i Wolmar1. Gift 2:o med N. N. Gift 3:o med Maria Gertruda Petzholtz, dotter av majoren vid rigiska adelsfaneregementet Gustaf Petzholtz och Dorotea Gertruda Lode, till Lodenhof.

Barn:

 • 2. Bernhard, född 1659 i Wolmar. Kornett under Henrik Cronstierna. Löjtnant vid artilleriet i Narva 1680. Konfirm.fullm. 1689-05-18. Kapten vid fältartilleriet2 1700-05-14. Död 1701 före 7/5. Gift med N. N. von Göben. [3]
 • (2.) Elsa Maria, levde änka 1720. Gift med majoren Bernhard Teetgren, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1707.
 • 3. Anna Maria, död 1736-10-02. Gift 1700 med majoren Torsten Torwigge, född 1677, död 1725.
 • 3. Agneta Sofia, död 1750-11-00. Gift med sin halvsysters styvson, överstelöjtnanten Bernt Johan Teetgren, född 1674, död 1743.
 • 3. Magnus Vilhelm, född 1685. Major. Död 1744. Se Tab. 2
 • 3. Carl Henrik, född 1687-04-01 i Nöteborg. Lärkonstapel vid artilleriet i Narva 1699. Volontär vid Ingermanlands dragonregemente 1700. Korpral därst. 1701. Furir s. å. Kornett 1710. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1711-03-20. Kaptenlöjtnant därst. 1713-04-04. Kapten s. å. 7/10. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente s. å. 21/12. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Interimsmajor 1718-08-27. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1741-07-31. Överstelöjtnant vid karelska dragonregementet s. å. 11/8. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1743-11-24. Överste för regementet 1746-12-31. RSO 1748-09-26. Generalmajor 1755-01-23. Avsked 1757-10-24. Död 1770-05-30 på sin egendom Åby i Tjureda socken, Kronobergs län. 'Han var med vid Narva år 1700, vid Ingrishof, Karckianna och Systerbäck 1703, Valkeasaari 1704, Mustilakvarn 1705 och Kyrölä 1707, Neva ström, där han blev skjuten genom högra armen och stucken i högra låret, Koporie 1708, Hirvikoski 1712, Borgå 1713 samt blesserades illa s. å. vid Pälkäne. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge.' Gift 1:o 1719 med Dorotea Elisabet von Essen af Zellie, död 1723, dotter av översten Odert Reinhold von Essen af Zellie, och Gertrud Elisabet Pistolekors. Gift 2:o 1724-04-14 i Helsingfors6 med friherrinnan Anna Sofia Stierncrantz, född 1708, död 1766-11-03 på Åby, dotter av landshövdingen friherre Per Stierncrantz, och Sofia Juliana Taube.
 • 3. Vendla Eleonora, död 1749-10-16 på Poiko gård8 i Rimito socken. Gift 1:o med majoren vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente Christian Sahlo, född 1685 i Karelen, död 1744-03-002. Gift 2:o 1745-07-02 på Gammelbacka i Borgå socken, med sin broders svåger, överstelöjtnanten Johan Albrekt Gripenberg, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1773.

TAB 2

Magnus Vilhelm (son av Volmar Jakob Rolandt, adlad Sprengtport, Tab. 1), född 1685 i Nöteborg. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1700. Sergeant därst. 1703. Fältväbel vid Stenbocks dragonregemente 1705-11-00. Adjutant därst. 1706-06-07. Kornett 1707-03-28. Löjtnant 1708-06-29. Majors karaktär 1723-09-05 med tur från 1722-06-26. Major vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1742-06-27. Konfirm.fullm. s. å. 19/8. Död 1744-10-03 på Gammelbacka i Borgå socken och begraven i sin egen grav i Borgå.9 'Han blev vid Narvas övergång 1704 illa blesserad och fången förd till Moskva, men flydde s. å. till svenska armén i Polen. Var med vid Holovzin, Smolensk och Kobilack. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och fördes först till Svearski, sedan till Kasan, där han i sjutton månader fick sitta i ett mörkt torn, och sist till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.'. Gift 1:o 1719 med Anna Margareta Amnorin, 1 omkr. 1728, dotter av kyrkoherden i Jaakkima i Karelen Johannes Amnorin och Christina Elisabet Sylvia. Gift 2:o 1739-03-29 i Stockholm med Elsa Catharina Ulfsparre af Broxvik, född 1703, död 1782-05-16 Sesta

Barn:

 • 1. Johan Vilhelm, friherre Sprengtporten, född 1720. General. Död 1795. Se friherrliga ätten Sprengtporten, Tab. 1.
 • 1. Jakob Magnus, friherre Sprengtporten, född 1721. Generallöjtnant. Död 1786. Se friherrliga ätten Sprengtporten, Tab. 3.
 • 1. Carl Henrik. Volontär vid livgardet. Furir därst. 1739-05-08. 2. Förare s. å. 13/11. 1. Förare 1740-03-06. Förare vid Västmanlands regemente 1741-08-09. Kornett vid karelska dragonregementet s. å. 21/9. Löjtnant vid Rutensparres regemente 1745-04-004. Regementskvartermästare därst. 1749-07-004. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike. Major i svensk tjänst. Död barnlös 1761-12-31 av sina i träffningen vid Malchin s. d. erhållna blessyrer. Gift med sin farbroders svägerska, friherrinnan Anna Catharina Stierncrantz, född 1715, dotter av landshövdingen friherre Per Stierncrantz, och Sofia Juliana Taube.
 • 2. Georg Magnus, rysk friherre och greve Sprengtporten, född 1740. Generalguvernör. Död 1819. Se Tab. 3.

TAB 3

Georg Magnus, rysk friherre och greve Sprengtporten (son av Magnus Vilhelm, Tab. 2), född 1740-12-16 Gammelbacka Kadett vid kadettkåren 1752-08-16. Konduktör vid fortifikationen 1756-12-01. Löjtnant 1757. Kapten i armén 1761-12-18. Kapten vid Sprengtportenska frikåren 1770-03-14. Sekundmajor vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente s. å. 23/3. RSO 1767-11-23. Transp. till finska lätta dragonkåren 1770-03-22. Överstelöjtnant i armén 1772-09-18. Överstelöjtnant vid lätta dragonkåren s. å. 8/9. Överste för Savolaks regemente, karelska dragonkåren, Savolaks fotjägare samt Kymmenegårds och Rautalambi bataljoner 1775-03-09. Avsked 1780-05-27. Överste för en frikår i holländsk tjänst 1785. Verklig rysk kammarherre samt generalmajor i rysk tjänst 1786. Rysk friherre och generallöjtnant samt 1799 general. Chef för ryska musketörregementet 1800. RRS:tAO1kl och RRS:tAlex NewO samt storkors av S:t Johannes av Jerusalem O. Rysk generalguvernör i Finland 1808-12-12. Avsked 1809-06-17. Finsk greve 1809-07-07, men tog icke introduktion på riddarhuset i Finland. Död 1819-10-01 (19/9) i S:t Petersburg och slöt adliga ätten Sprengtport samt begraven på smolensk'ska begravningsplatsen därst., varest ett monument är upprest över honom. 'Han var, liksom sin broder Jakob, behjälplig vid utförandet av 1772 års revolution, men, sedermera missnöjd med konung Gustaf III och hans regering samt vurmande på ett särskilt storfurstendöme Finland, dock under ryskt beskydd, förde han 1789 avog sköld mot fäderneslandet och dömdes därför av Åbo hovrätt den 9 febr. 1790 från liv, ära och gods.'. Gift 1:o 1764-06-10, i Nastola socken,7 med sin kusins dotter Anna Elisabet Glansenstierna, född 1746-05-08, död 1785-05-08 på Sesta7 i Nastola socken, dotter av överstelöjtnanten Lorens Glansenstierna, och Vendela Eleonora Torwigge. Gift 2:o 1788 med holländska grevinnan Anna Charlotte d'Aumale, från vilken han blev skild. Gift 3:o med ryska grevinnan Varvara Nikolajevna Samytsky, död 1850-11-28 i Petersburg, dotter av statsrådet greve Samytsky.

Barn:

 • 1. Gustaf Vilhelm, född på 1760-talet. Kornett. Död ogift.
 • 1. Magnus Vilhelm, född 1772-02-08 i Borgå9. Kornett vid lätta dragonregementet, sedan livhusarregementet, 1780-06-17. Konungens stabsadjutant och kapten i armén 1792-05-15. Överadjutant och major i armén 1796-02-14. Sedan överstelöjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1801 i Moskva (genom självmord).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: