:

Af Robson nr 2265

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Robson nr 2265

Adlad 1819-02-23 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

Släkten, som härstammar från Skottland, skall enligt släkttraditionen hava utflyttat därifrån under drottning Maria Stuarts tid.

TAB 1

Christian Robsahm, född 1613-01-09 (översiktstab 1, enl. anteckning på hans porträtt i Uppsala universitet). Ägde kunskap i bergshanteringen. Idkade betydlig handel i Köping eller Västerås. Arrenderade slutligen Malingsbo bruk i Väster-Bergslagen. Död 1678. 'Han skrev sig enligt berättelse och gamla handlingar först Robson, vilket namn han, av okänd anledning, sedermera förändrade till Robsahm. Nyttjade ett signet som visar inom ett lövverk en på en upphöjd mark stående röva och på hjälmen ovan lövverket ett ankare, men vilken hjälmprydnad på andra medlemmars av Robsahmska släkten sigiller omväxlar med tvenne örnvingar. Kallades av allmogen i orten såsom utlänning Malingsbotysken. Lämnade vid sin död en den tiden betydlig förmögenhet. Hans porträtt, funnet i Frischenfeldska stärbhuset, uppsattes i konsistoriirummet vid Uppsala universitet.

Barn:

 • Jakob Christiansson Robsahm, född omkr. 1646. Bruksägare. Död 1716. Se Tab. 3.
 • Daniel Christiansson Robsahm, född 1666. Bruksägare. Död 1716. Se Tab. 2.

TAB 2

Daniel Christiansson Robsahm (son av Christian Robsahm, tab 1), född 1666. Ägare av Villingsbergs bruk i Knista socken, Örebro län. Död 1716. Gift med Christina Saxenberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Robsahm, född 1709. Bodde först Mölltorp. Bruksbokhållare. Köpte tillsammans med Daniel Berger 1741-07-17 Letafors bruk i Södra Finnskoga socken, Värmlands län, av vilket han snart blev ensam ägare1. Död 1780. Gift med Maja Erasmie.

Barn:

 • Christian Reinhold Robsahm, född 1750-06-21 på Östra Gletorp i Södra Råda socken, Värmlands län. Brukspatron Vägsjöfors. Död där 1804. Gift med Brita Beata Schultz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med N. N. Grönqvist), dotter av Anders Hildebrand Schultz och Beata Ersdotter Norén.

Barn:

 • Carl Reinhold Robsahm, adlad af Robsahm, född 1788. Major. Död 1860. Se adliga ätten af Robsahm.

TAB 3

Jakob Christiansson Robsahm, (son av Christian Robsahm, tab 1), född omkr. 1646. Först arrendator efter fadern av Malingsbo bruk. Köpte 1703-06-17 Bofors och Björkborns bruk2 i Karlskoga socken, Örebro län. Död 1716. Gift 1:o med Catharina Tersmeden, född 1649, död 1693, dotter av Herman Tersmeden och Catharina Klein. Gift 2:o med Anna Grubb Frösvidal i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Johan Olofsson Norijn, född 1651, död 1695, stamfader för adliga ätterna Nordenfelt, och Nordensvärd), född 1658-08-01. Död 1732-09-04 på Bofors, dotter av bergsfogden i Lekebergs och Karlskoga bergslager, handelsmannen i Örebro, brukspatronen Jöns Eriksson Grubb och Anna Persdotter Helsingia samt syster till sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld.

Barn:

 • 1. Peter Robsahm, född 1678. Delägare i Bofors och Björkborn. Bodde först på hemmanet Backa under nämnda bruk, sedan Vissboda. Död 1751. 'Han utreste till Norge i och för bergsvetenskapen, blev där 1718 ansedd såsom krigsfånge och en längre tid kvarhållen.'. Gift 1723-06-30 i Stockholm med Ester Toutin, född 1707, död 1770-01-10 i nämnda stad, dotter av kommissarien Valentin Toutin och Christina Wallart, 'som sedermera blev gift med överstallmästaren Anders von Kempfen, vilken ägde det första i Stockholm anlagda silkesväveri.'

Barn:

 • Carl Magnus Robsahm, född 1735-03-18 på Vissboda. Student i Uppsala5 1757-01-27. Jur.ämbetsexamen 17573. Auskultant i bergskollegium 1759-05-16 och i Svea hovrätt. Brukspatron på Vissboda 1762. Död 1819-06-14 på Mårsta i Hardemo socken, Örebro län och begraven i Lerbäcks kyrka. Han gjorde 1758 såsom Robsahmsk stipendiat en inrikes resa. Anlade 1763 vid Vissboda efter undervisning från England den första stålugn för flammeld i stället för kol, ävensom ett stålmanufakturverk. Gift 1774-06-09 på Ransäters bruk4 i Ransäters socken, Värmlands län med Anna Elisabet Geijer, döpt 1754-09-27 på Stora Skanum4 i Ölme socken, Värmlands län, död 1835-05-26 Mårsta, dotter av brukspatronen Johan Gustaf Geijer på Ransäter, broder till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijersstam, nr 2010, och Maria Låstbom, syster till landshövdingen Herman Låstbom, adlad af Låstbom, samt faster till professorn Erik Gustaf Geijer.

Barn:

 • Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson, född 1776-12-20. Student i Uppsala 1788. Jur. examen därst. 1794. Auskultant i bergskollegium3 1795-07-21. Vice notarie därst.3 1796-12-16. Ord. notarie3 1799-04-30. Notarie i järnkontoret 18013. Protonotarie 1803-05-03. Sekreterare 1805-02-21. Avsked därifrån 1816-05-20. Bergsråds titel 1814-06-21. Borgarståndets sekreterare vid riksdagen 1815-03-03. RNO s. å. i april. Därtill dubbad s. å. 12/8. Ledamot av direktionen över Älvdals porfyrverk 18163. Bergsråds säte och stämma3 s. å. 28/5. Åter nämnda stånds sekreterare riksdagen 1817-11-25, som slutades 1818-07-21. Adlad 1819-02-23 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 17/4 under nr 2265). Erhöll s. å. 12/3 k. m:ts tillstånd att för sig och den, som adliga värdigheten tillfaller, kalla och skriva sig af Robson. Avsked från bergsrådsämbetet med vice presidents n. h. o. v. 1833-05-11. Död 1840-06-06 på Vissboda. 'Han gjorde först såsom Robsahmsk stipendiat en resa i bergslagerna och sedan, 1796, i geografiskt, geologiskt och mineralogiskt hänseende med bergmästaren Swab och på bergsrådet, friherre Hermelins bekostnad en resa över Jämtland och Härjedalen till Rörås kopparverk i Norge, efter vilken resas fullbordande den första geografiska karta över Härjedalen graverades och utgavs. Vistades somrarna 1797, 1798, 1799 och 1800 samt vintern 1798 i Norrbotten och Luleå lappmark, under vilken tid samme friherre Hermelin lät anlägga Selets, Svartå och Törefors bruk samt Edefors och Göljens masugnar, varefter såväl kartan över Gällivare järnmalmsberg författades som en geografisk karta över Luleå, Råneå, över- och Nederkalix samt Luleå lappmark, utvisande även friherre Hermelins, enl. privilegier, då innehavande bruks- och odlingsdistrikter av omkring 200 kvadratmil och vilken karta, ytterligare tillökad såsom länskarta över Norrbotten sedermera blivit begagnad. Antogs 1801 till notarie hos fullmäktige i jernkontoret och 1803 till brukssocietetens sekreterare och ombudsman samt hedrades 1805 och 1808 med järnkontorets stora medalj i guld. Erhöll 1819 konungens förordnande att samla och iordningbringa de till bergskollegii omfattning hörande förordningar och stadganden för att därefter kunna till k. m:t uppgiva förslag till rättelser och förbättringar rörande bergverket. Var ledamot av flera direktioner och samfund.'. Gift 1:o 1804-06-01 med Elisabet Maria Grahl, född 1782-11-04 i Kumla socken, Örebro län, död 1819-10-06 på Mårsta, dotter av kronobefallningsmannen Carl Fredrik Grahl och Maria Margareta Strömstedt. Gift 2:o 1820-11-02 Stjärnsund med Maria Carolina Burenstam, född 1786-11-20, död 1847-03-22 på Vissboda, dotter av brukspatronen Olof Burén, adlad af Burenstam, och Carolina Camitz.

Barn:

 • 1. Carl August, född 1805. Major. Död 1855. Se Tab. 4
 • 1. Fredrik Magnus, född 1806-11-26 i Maria förs, Stockholm. Student i Uppsala 1825. Sergeant 1828-12-23. Fänrik vid Västerbottens regemente 1829-05-29. Löjtnant vid Norrbottens fältjägarkår 1834-12-13. Kaptens n. h. o.v. 1836-05-18. Kapten i kåren 1849-05-22. Död ogift 1852-05-17 i Piteå.
 • 1. Henrik Julius, född 1813. Kontraktsprost. Död 1872. Se Tab. 6.
 • 2. Olof Albert, född 1821. Disponent. Död 1892. Se Tab. 11.

TAB 4

Carl August, (son av Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson, tab 3), adelsman vid faderns död 1840. Född 1805-04-12 i Maria förs, Stockholm. Kadett vid Karlberg 1818-06-15. Utexaminerad 1826-12-09. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 20/12. Löjtnant därst. 1831-03-19. Kapten 1845-04-30 RSO 1851-11-10. Major i regementet 1854-07-11. Död 1855-05-14/5 i Stockholm och jordfäst s. å. 22/5 i Hedvig Eleonora kyrka. – Trolovad med Sofia Vilhelmina Jöngren, född 1819-11-01, död 1861-08-30 i Stockholm.

Barn:

 • Carl August Henrik, adelsman vid faderns död 1855. Född 1841-10-12 i Stockholm. Död där 1862-06-20.
 • Albert Julius, adelsman vid äldre broderns död 1862. Född 1843-07-03 i Stockholm. Anställd vid kanoniärkåren i nämnda stad. Deltog i dansk-tyska kriget 1864 såsom menig vid Raab-Aaröeska strövkåren. Var en tid bosatt i Amerika. Död 1875-06-30 i Göteborg.
 • Fredrik Henrik, adelsman vid äldre broderns död 1875. Född 1847. Major. Död 1907. Se Tab. 5.
 • Sofia Carolina Elisabet, född 1848-10-13, död 1849-06-02.
 • Magnus Viktor, född 1849-12-19 i Stockholm. Järnvägsspeditör i Nordamerika. Notarius publicus. Kallade sig M. Robinson, död omkr. 1917. Se Biografica. Död 1917 i Goodland, KS, USA.
 • Gustaf Eberhard, född 1851-11-25 i Stockholm. Underofficer i engelsk tjänst 1876. Överflyttade till Nordamerika, där han är rentier och kallar sig Chas Robson. Död före 1917.
 • Olof Abraham, född 1853-07-27 och död 1861-09-26/9 i Stockholm.
 • Anna Maria, född 1854-10-19, död ung.

TAB 5

Fredrik Henrik, (son av Carl August, tab 4), adelsman vid äldre broderns död 1875. Född 1847-06-17 i Stockholm. Kadett, elev vid krigsskolan, Karlberg 1862-12-01. Utexaminerad 1869-02-27. Underlöjtnant vid Närkes regemente, sedermera Livregementet till fot och slutligen livregementets grenadjärer s. å. 23/3. Löjtnant 1875-05-14. Förvaltare vid Igelbäckens masugn i Hammars socken, Örebro län 1876. Kapten 1886-08-18. RSO 1892-05-03. Major 1895-08-19. Överstelöjtnant i armén 1898-11-25. Överstelöjtnant och 1. major vid Västmanlands regemente 1900-09-21. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-02-16. Död 1907-07-14 Källvik. Gift 1892-11-10 i Örebro med Berta Semander, född 1871-08-11 Klockarhyttan, död 1935-11-18 i Oscars förs, Stockholm och begraven i Lerbäcks förs, Örebro län (Stockholm db nr 273), dotter av bankdirektören Gustaf Valfrid Semander och Edla Charlotta Wadsten.

Barn:

 • Gustaf Henrik Rutger, adelsman vid faderns död 1907. Född 1893-08-24 i Örebro. Adelsman vid faderns död 1907-07-14. Studentexamen 1912-05-17. Volontär vid livregementets grenadjärer s. å. 31/5. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid Göta livgarde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-06-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1920-06-18. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1922-06-10. Löjtnant i nämnda regemente s. å. 5/10 och vid regementet 1926-01-26. RBelgKrO 1926-11-00. Överförd på övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Kapten på övergångsstat i regementet 1929-12-06. Kapten på övergångsstat vid IV militärområdet. Avsked från IV militärområdets övergångsstat med tillstånd att inträda i Livregementets grenadjärers reserv 1943-10-01. RSO 1944-06-06. Kapten i pansartruppernas reserv 1948 (26/11).
 • Karin, född 1898-04-16 i Örebro. Gift 1925-05-23 i engelska kyrkan Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb) med assistentprofessorn vid Dartmouth College i Hanover, N. H., U. S. A., Herbert Faulkner West, född 1898-01-06.

TAB 6

Henrik Julius, (son av Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson, tab 3), född 1813-04-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1830-06-06. Disp. pro excercitio. Filosofie kandidat. Promov. filosofie doktor 1836-06-16. Prästvigd 1837-09-09. Vice kollega vid Falu högre lärdomsskola 1838. Vice kollega vid enahanda skola i Västerås 1839. Fullm. på nämnda tjänst 1840-03-29. Pastoralexamen 1844-04-09. Kyrkoherde i Ängsö pastorat av Västerås stift s. d. Kyrkoherde i Arboga stads- och landsförsaml. 1853-04-12. Kontraktsprost s. å. Folkskolinspektör 1861–1866. Död 1872-08-04 i Arboga. Gift 1840-06-24 i Sollerö kyrka, Kopparbergs län med Anna Lovisa (Louise) Arosenius, född 1819-02-05 i Söderbärkes prästgård, Kopparbergs län, död 1894-10-11 Norrby, dotter av kontraktsprosten Daniel Arosenius och Catharina Brita Sääf.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1841-06-04. Utexaminerad andre kofferdistyrman. Död 1860-05-07 i Arboga genom vådlig händelse.
 • Agnes Hedvig Catharina, född 1843-10-15 i Västerås. Var en tid bosatt i Kalifornien i Nordamerika. Död 1920-03-23 i Falun. Gift 1866-06-24 i Arboga landsförsaml:s kyrka med bruksförvaltaren Oskar Troili, född 1831-11-23 på Borgärdet i Svärdsjö socken (Kopp)., död 1881-04-01 på Stångberga i Össebygarns socken, Stockholms län.
 • Anna Maria Elisabet, född 1846-06-01 i Ängsö prästgård, död 1895-11-05 i Lima prästgård, Kopparbergs län. Gift 1873-01-26 i Arboga med kyrkoherden i Svärdsjö pastorat av Västerås stift Erik Adolf Holmgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1894-07-24 med folkskollärarinnan Augusta Vilhelmina Richard, född 1849-10-26 i Ramnäs socken, Vm.), född 1845-09-23 i Hacksta prästgård, Uppsala län.
 • Daniel Henrik, född 1848. Vingårdsarbetare. Död 1914. Se Tab. 7.
 • Otto Axel, född 1850. Lantbrukare. Död 1920. Se Tab. 8.
 • Albert, född 1852. Lantbrukare. Död 1906. Se Tab. 10
 • Maria Augusta Vilhelmina, född 1855-05-24 i Arboga, död 1897-03-02 i Stockholm. Gift där 1874-04-14 med stadsaktuarien i rådhusrätten i sistnämnda stad, vice häradshövdingen Emil Fritiof Eisen, född 1833-07-21 i samma stad, död där 1899-04-04.

TAB 7

Daniel Henrik, (son av Henrik Julius, tab 6), född 1848-05-12 i Ängsö prästgård, Västmanlands län. Var först handelskontorist i Stockholm och överflyttade sedan till Kalifornien i Nordamerika, där han var vingårdsarbetare. Död 1913-09-16 i Oakland, USA. Gift 1890-02-17 i Fresno, CA, USA, (vbu) med Pauline Mary Duquesne , född 1865-11-22 i Kalifornien.

Barn:

 • Felix Henry, född 1892-07-20 i Fresno i Kalifornien (fbu). Bussförare hos Key System Co. Gift 1925-03-16 i Sacramente, Calif., USA, (vbu) med Margaret Mendonca, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N.N. Morris skilsm.), född 1900-02-06 i Merced, Calif., USA., dotter av farmaren Joseph Mendonca och Alexandria Tropeta.
 • Amy Mary Celeste, född 1894-03-10 i Fresno, Calif., USA. Gift 1:o 1919-04-22 i Los Angeles, Calif., USA (vbu) med Theodore Joseph Roberts, chaufför i San Francisco, Calif., USA., son av skeppskocken Udger Roberts och Olivine Pelsadeau.

TAB 8

Otto Axel, (son av Henrik Julius, tab 6), född 1850-02-08 i Ängsö prästgård. Brukselev vid Finnåkers bruk i Fellingsbro socken, Örebro län 1866. Genomgick Alnarps lantbruksskola 1874-11-01–1875-10-20 och Trälleborgs lantbruksskola 1875-11-01–1876-05-01. Inspektor på Stångberga i Össebygarns socken, Stockholms län 1876 och Olivehult 1877 samt vid Ulvhäll i Strängnäs socken, Södermanlands län 1882. Arrenderade Norrby i Åkers socken, Södermanlands län från 1887. Död där 1920-04-23. Gift 1888-06-24 Lunda med Emilie Charlotta Amalia Carlsson, född 1855-10-22 i Västerhejde socken på Gotland,död 1936-03-24 i Kvarnsberga, Åkers förs, Södermanlands län. (Strängnäs förs, db nr 17), dotter av organisten och klockaren Gustaf Adolf Carlsson och Catharina Charlotta Jonsson.

Barn:

 • Carl Otto Gustaf Henrik, född 1889. Lantbrukare. Se Tab. 9.
 • Greta Maria Charlotta, född 1891-11-05 på Norrby. Gift 1919-06-23 i Åkers kyrka, Åkers förs, med lantbrukaren Halvar Natanael Bengtzon, född 1892-03-05

TAB 9

Carl Otto Gustaf Henrik, (son av Otto Axel, tab 8), född 1889-12-10 på Norrby i Åkers förs, Södermanlands län. Huvudman 1964. Lantbrukare. Agronom. Har arrenderat nämnda egendom. Gift 1:o 1917-05-24 i Hedvig Eleonora kyrka Stockholm (Lidingö förs, Stockholms län, vb nr 11) med Amelie Fredrika Elisabet (Lisa) Ringstrand, i hennes 1:a gifte, från vilken han 1919 blev skild, (gift 2:o 1928-08-25 i domk., förs, Uppsala vb nr 143 med fotografen Nils Gunnar Sundgren, född 1901-09-26 i Rörberg, Valbo, Gävleborgs län, son av stationsinspektorn Erik Axel Sundgren och Anna Matilda Settergren), född 1891-01-13 i Skellefteå, Med. kandidat 1913. Äger ½ Vappersta i Vagnhärads förs, Södermanlands län, dotter av landshövdingen i Västerbottens län Nils Gustaf Ringstrand och hans 1:a fru Elisabet Olivia Häggbom. Gift 2:o 1924-12-22 på Johannelund i Bromma socken, Stockholms län (Åkers förs, Södermanlands län, vb nr 26) med Augusta Viktoria (Tora) Janson, född 1888-03-12 i Nicolai förs, Södermanlands län (enl. pä i Åkers förs, Södermanlands län)

Barn:

 • 1. Malin Birgitta, född 1918-10-02 i Gustav Vasa förs, Stockholm (fb nr 214). Översköterska vid Serafimerlasarettet. Genom Uppsala rådhusrätts beslut fått tillstånd att bliva antagen såsom adoptivbarn till fotografen Nils Gunnar Sundgren (se ovan) 1929-05-21.

TAB 10

Albert, (son av Henrik Julius, tab 6), född 1852-01-11 i Ängsö prästgård, Västmanlands län. Vistades i Paris 1879–1882. Arrenderade Lunda å Lovön 1882–1889. Överflyttade till Nordamerika. Död 1906-07-04 i New York. Gift 1882-04-29 i svenska församl. i Paris med Gabrielle Marie Louise Gentil, från vilken han 1897 blev skild, född 1854-10-25 i nämnda stad, dotter av köpmannen Louis René Gentil och Augustine Maurice Maudon.

Barn:

 • Louise Marie Charlotte Augustine, född 1883-04-15 på Lunda. Död 1936-05-06 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1:o 1901 i New York med hovmästaren Otto Bohlin. Gift 2:o 1912-06-09 i Växjö med handelsresanden Villgott Elam Walther, född 1875-05-05 i Göteborg.
 • Georg Albert, född 1892-09-22 i Paris, död 1893.

TAB 11

Olof Albert, (son av Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson, tab 3), född 1821-10-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1839-06-24. Sergeant s. å. 29/10. Officersexamen 1840. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 16/11. Löjtnant 1846-02-19. Avsked 1848-03-17. Disponent för aktiebolag Aspa bruk i Hammars socken, Örebro län 1848–1886 och Ölands alunbruk 1848–1882. RNO 1877. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1884. Ordförande i direktionen över Hjälmare kanal- och slussverk från 1879. Död 1892-02-04 2 i Jönköping. Gift 1848-08-25 i Aspa brukskyrka med Agnes Jeanette Rüttersköld, född 1828-05-29 Olshammar, död 1862-04-11, dotter av majoren Carl Rüttersköld och friherrinnan Didrika Beata Sofia von Vegesack.

Barn:

 • Johanna Beata Carolina, född 1850-03-10 på Aspa bruk. Död 1939-03-21 i Stockholm. Gift 1878-07-15 i Olshammars kapell under Aspa bruk med översten Pontus Henrik Vilhelm Reuterswärd, i hans 2:a gifte, född 1837, död 1899.
 • Carl'' Albert, född 1851-08-25 på Aspa bruk. Mogenhetsexamen 1871. Student i Uppsala s. å. Examen till rättegångsverken 1875-05-28. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie s. å. 18/8. Vice häradshövding under Göta hovrätt 1879-10-01. Medlem av La société de législation comparée à Paris 1884. Död ogift 1888-08-01 genom drunkning under segling å Vättern.
 • Olof August Rutger, född 1854. Före detta löjtnant. Död 1936. Se Tab. 12.

TAB 12

Olof August Rutger, (son av Olof Albert, tab 11), född 1854-07-21 på Aspa bruk i Hammars socken, Örebro län. Volontär vid Närkes regemente 1873-04-10. Mogenhetsexamen 1874-06-08. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-10-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/10. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1879–1880. Löjtnant 1882-01-27. Disponent för Ölands alunbruk 1882–1884 och för aktiebolag Aspa bruk 1886–1900. Ledamot av Örebro läns landsting 1886–1900. Avsked ur krigstjänsten 1890-05-09. Disponent för Karmansbo aktiebolag 1900–1909. Ordförande i styrelserna för aktiebolag Bredsjö bruk 1909–1911, för aktiebolag Stjärnfors-Ställdalen 1909–1914 och för Björneborgs järnverksaktiebolag 1911–1915. Ordförande i direktionen för Skandinaviska kreditabol:s Örebroavdelning 1913–1929. Gift 1890-10-05 i Stockholm med Ida Carolina Lundin, född 1868-10-03 i nämnda stad.

Barn:

 • Jeanette, född 1898-05-27 på Aspa bruk, död 1911-03-07 i Örebro.
 • Carl, född 1900-06-19 på Aspa bruk. Studentexamen 1920-05-20. Officersaspirant vid livregementets grenadjärer s. å. 10/10. Officersaspirant vid Upplands regemente 1921-08-15. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik vid sistnämnda regemente 1922-12-30. Löjtnant därst. 1924-12-31. Major.
 • Carolina, född 1901-07-21 Karmansbo. Innehar Selsendys dvärgpudelkennel. Gift 1923-10-08 i Örebro med kaptenen i flygvapnet och i livregementets grenadjärer Paul Natanael Leiditz från vilken hon 1930 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-11-17, född 1892-11-30 i Hanhäls socken, Hallands län.
 • Olof Rutger, född 1904-01-18 på Karmansbo. Studentexamen i Örebro 1922-05-20. Student i Uppsala s. å. 13/10. Jur. kandidat därst. 1927-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 31/1. Biträde i Östernärkes domsaga s. å. 1/2. Andre notarie därst. 1928-03-01. Förste notarie 1929-05-011930-04-30. Fiskalsaspirant i Svea hovrätt 1931-01-14.

Källor

1Bromander, Letafors (1899). 2Lindberg, Carlskoga bergslag (1895). 3Ab. 4As. 5Um.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: